Está en la página 1de 63

PGA

Curs 2015 - 16

CEIP Castell de Santa gueda.


Octubre 2015

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

ndex de la PGA curs 2015- 2016


1.Diagnstic inicial.
1.1.Modificacions en el context del centre.

1.2. Principals conclusions globals extretes de la memria


del curs 2014-15.

1.3. Principals conclusions dels cicles extretes de la memria


del curs 2014-15.

1.4. Principals conclusions de les comissions de treball extretes


de la memria del curs 2014-15.

2. Actuacions per al curs 2015-2016


2.1. mbits i agents dintervenci.
2.1.1. Equip directiu.
2.1.2. Cicles.
2.1.3. Grups de feina.
2.1.4. Adhesi al programa Xarxa de Centres Educatius
Cooperants.

10
14
16
17

3. Organitzaci general del centre


3.1. Calendari i horari general del centre.

17

3.2. Relaci del professorat del centre i crrec que ocupa.

18

3.3. Criteris pedaggics per a lelaboraci dels horaris del centre.

20

3.3.1. Criteris pedaggics per a lhorari dEducaci Infantil.

21

3.3.2. Criteris pedaggics per a lhorari dEducaci Primria. 22


3.3.3. Criteris dorganitzaci de substitucions.

22

3.3.4. Criteris dorganitzaci del torn desplais.

23

3.3.5. Criteris dorganitzaci dels torns de vigilncia dactivitats


extraescolars.

24

Ceip Castell de Santa gueda


3.4. Calendari de reunions i avaluacions.

PGA

Curs 2015-16
24

3.5. Mesures per a loptimitzaci i laprofitament dels espais


i recursos.

25

3.6. Serveis complementaris del centre.


3.6.1. El transport.

27

3.6.2. La neteja.

27

3.6.3. El bidell.

27

3.6.4. LAPIMA

27

4. Desenvolupament dels projectes institucionals i dels plans


del centre: PEC, PLC, PAD, PAT, ROF

28

5. Pla per a lavaluaci, seguiment i valoraci dels resultats


acadmics.

28

6. Annexos
6.1. Programacions didctiques.

29

6.2. Pla dactuaci de lequip de suport.

29

6.3. Pla dactuaci de lEOEP.

38

6.4. Pla de convivncia.

44

6.5. Pla dextraescolars i complementries.

44

6.6. Projecte de la biblioteca.

50

6.7. Projecte de Normalitzaci Lingstica.

58

6.8. Plans de millora.

58

6.9. Projecte TIC de lescola.

58

6.10. Pla de formaci del professorat.

59

6.11. Auxiliar de conversa.

59

6.12. Voluntariat.

60

6.13. Memria administrativa.


6.13.1.Estat de les installacions i equipaments .
6.14. Acta daprovaci de la PGA pel Consell Escolar.

60
60

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

1. Diagnstic inicial.
1.1. Modificacions en el context del centre.
A la nostra escola aquest curs escolar 2015-16 tenim 13 grups, 4 grups dEducaci
Infantil i 9 dEducaci Primria. Tenim alguns grups nombrosos i daltres que estan
desdoblats i per aquest motiu sn reduts. A fa que a dins lescola ens trobem amb
mestres que han datendre a grups ms nombrosos, encara que estan dins la rtio.
Daltres tenen un bon nombre menor dalumnes que facilita la tasca educativa diria aix
com latenci a les famlies.
Des del curs passat el grup de 6 dEducaci Infantil es va desdoblar ja que eren 30
alumnes matriculats. Els grups van evolucionar de forma molt satisfactria, permentent
una atenci molt ms individualitzada als alumnes i les seves famlies per part de les
mestres tutores i de la resta de lequip educatiu. s una mesura que sha tornat a
concedir i esperam que se tingui en consideraci per als propers cursos i poder mantenir
els dos grups.
Els altres dos grups, de 4t i 5 deducaci infantil estan dins la rtio permesa, amb 23 i
25 alumnes respectivament.
A Primria tenim un grup de primer amb 25 alumnes, dos grups de segon amb 16
alumnes a cada grup, dos grups de tercer amb 17 i 18 alumnes respectivament, dos de
quart amb 16 i 17 alumnes , un cinqu amb 22 alumnes, i un grup de sis amb 25
alumnes.
Enguany hem distribut els horaris de manera que un dels membres de lequip directiu t
tutoria, la Cap dEstudis. La Secretria tamb far de ms un a Educaci Infantil i la
Directora impartir les rees de Llengua castellana i Educaci en Valors Socials i Cvics
als grups de 2n A i 3r A. Cada una forma part dun cicle diferent.
Enguany tots els grups nombrosos (4t dEducaci Infantil, 5 dEducaci Infantil, 1r, 5 i
6 de Primria) de lescola disposen de desdoblament en alguna rea. Els grups
dInfantil tenen el grup desdoblat a lrea de Msica i de Llengua anglesa, mentre que

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
els grups de Primria tenen desdoblada lrea de Msica. Daquesta manera, es pot
atendre amb major eficcia i de forma ms individualitzada a lalumnat.
Hi ha grups que en alguna especialitat es reagrupen. Aquest s el cas dels grups de 6
dEducaci Infantil, 2n i 4t dEducaci Primria que el curs 2016-17 seran reagrupats. Els
dos grups dInfantil es reagrupen a lhora de Msica. Els grups de 2n i 4t de Primria, en
una de les dues sessions dEducaci Fsica es reagrupen per a fer la classe. Daquesta
manera, els tutors/es es queden amb meitat dalumnes de cada grup i poden organitzar
activitats de diferents tipus amb la freqncia que se consideri oportuna (setemanal,
quinzenal,) per tal de fomentar una major interrelaci entre lalumnat del mateix nivell
educatiu. Al mateix temps, lespecialista dE.F. crea un grup nou format per meitat
dalumnes del grup A i del B. En el mateix dia es fa laltra sessi dE.F. amb laltre meitat
de grup.
Aquesta mesura es va acordar el curs passat com a manera de fomentar una major
relaci i interacci entre alumnes que sn del mateix nivell educatiu.
Aquest curs 2015-16 els cursos de 3r de Primria funcionen com a nou grups ja que a
final de curs es van reagrupar, donant lloc a dos grups dalumnes mesclats.
Al llarg del curs 2014-15 es va treballar en el reagrupament dalumnes de manera que
en CCP i Claustre es va elaborar i aprovar un document en qu tot aquest procs queda
regulat. Per al curs 2016-17 seran reagrupats els alumnes que promocionaran a 1r, 3r i
5 de Primria.
1.2. Principals conclusions globals extretes de la memria del curs 20142015.
Desprs dhaver redactat la memria del curs 2014-15, les principals conclusions a nivell
de centre que sen poden extreure sn les segents:
a) Els claustres fets al llarg del curs van ser ms de caire informatiu i per decidir
qestions organitzatives i de normativa que afecten al Centre. No es va trobar un
espai

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

per a dur a terme gaire claustres pedaggics ja que hi va haver altres temes prioritaris.
Es considera que sen van fer pocs.
b) El moodle de qu disposem al centre sha usat en poques ocasions, ja que s una
eina que tots els mestres hi tenen accs per s dificults accedir-hi. No ha quedat molt
clar el seu s.
c) Quasi tots els cicles destaquen que alguns dels seus integrants van fer reducci
horria per cura de fills menors i aquest fet ha dificultat dur a terme les tasques
encomenades de forma fluda i coordinada amb tots els membres del cicle.
Tamb a les sessions davaluaci no hi van ser presents els especialites que tenien
reducci horria. Encara que sempre han deixat documentaci escrita sobre lavaluaci
dels grups amb qu intervenien, ha mancat la seva presncia en els moments de
posada en com de tot lequip educatiu quan es fa sessi davaluaci.
d) El pla de biblioteca sha redactat al llarg de curs. Tamb sha treballat en el pla lector
descola i sols queda acabar-ne alguns apartats.
e) Sha disposat duna persona coordinadora de biblioteca amb disponibilitat horria per
poder tirar endavant el projecte de biblioteca i dinamitzar la biblioteca escolar. La
valoraci s molt positiva.
f) Ha mancat fer ms reunions dequip docent de seguiment al llarg del curs.
g) Sha treballat en tres grups de feina en qu no hi ha pogut haver representaci de tot
el claustre perqu no feien les exclusives. Aix i tot shan dut a terme les tasques
encomenades.
f) Hi ha la proposta destablir un programa deducaci emocional i habilitats socials per
cicle, amb activitats i dinmiques concretes que es poden treballar en cada grup i a
lmbit de la tutoria. Lequip de suport pot ser lencarregat de la seva coordinaci amb els
cicles.
h) Desprs de valorar el canvi de sessions lectives i de distribuir els patis en dos de
quinze minuts, shi observen aspectes positius i negatius. Aix i tot, la majoria del
claustre decideix continuar amb aquesta distribuci horria un curs ms. El cicle
dInfantil modificar les seves sessions ja que les dabans del pati els han resultat poc
5

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

profitoses pel fet de comenar el pati a la mateixa hora que Primria. I les de desprs del
pati els han resultat llargues.
i) Ha mancat coordinaci entre equip de suport i mestres tutors. Latenci de
lorientadora de lEOEP ha estat insuficient per atendre tots els casos ja que solament ha
vingut un dia a la setmana al nostre centre.
i) Hi ha un cicle que creu necessari fer un replanteig dels grups de feina que shan tingut
al llarg del curs ja que nhi ha alguns que no sels ha tret el mxim aprofitament.
j) A les reunions de CCP, shan tractat bastants temes i no sempre hi ha hagut temps
per debatre temes pedaggics. No sempre sha arribat a acords unnimes per part de
tots els seus integrants.

1.3. Principals conclusions per cicles extretes de la memria del curs


2013-14.
Cada Cicle va elaborar unes propostes i suggeriments de millora per al segent curs.
Educaci Infantil.
-

El nombre dhores de la +1 ha de ser equitatiu al nombre dalumnes de cada grupclasse, i hauria de passar pels 3 nivells del cicle.

Els suports que per qualsevol motiu no puguin fer-se, shauria davisar a les
tutores.

Les sessions de pati, si pot ser, les voldrem fer de 11 a 1145, i que hi hagi
mestres per fer torns de pati.

Les sessions dels especialistes, si pot ser, a partir de les 1145.

El nombre de sessions dangls voldrem que es mantingus igual.

Puntualitat a l'hora de comenar i acabar les sessions d'especialistes i altres


mestres que fan suport.

Seguir amb les sessions duna hora i mitja de psicomotricitat.

Ceip Castell de Santa gueda


-

PGA

Curs 2015-16

Ha estat molt positiva la mitja hora de suport que sha fet a P5 per part de les
mestres dE.F. Sha dedicat a jocs, aix els hem introdut en els jocs reglats,
aprenent a respectar normes, acceptar rols. Tamb ha ajudat a conixer millor els
fillets que passaran el curs que ve a 1r dE.P.

Seguir amb els desdoblaments dels especialistes sempre que sigui possible.

Primer Cicle.
- El funcionament de cicle no ha estat el ms apropiat perqu tres de les quatre tutores i
un altre membre tenien reducci de jornada, aquest fet ha dificultat molt la posada en
com i presa de decisions.
- Millorar lorganitzaci de lactivitat dhort.
- Mantenir les activitats d intercicle.
- Organitzar activitats de lectura intercicle o internivell.
- Continuar i augmentar les activitats per compartir les activitats que es fan a laula.
(teatre, conferncia, recital de poesia
Segon Cicle.
- Els temes de Carnaval i Setmana Cultural shaurien de planificar a principi de curs per
aix tenir una correcta organitzaci de lequip de mestres.
- Intentar, en la mesura del possible, que en un mateix Cicle no hi hagi tants
integrants amb reduccions horries ja que es fa difcil el treball coordinat.
Intentar repartir-los en altres Cicles en qu tamb hi tenguin alumnes.
- Seguir utilitzant diferents eines de comunicaci (moodle,
correu electrnic, whats app...) per afavorir lintercanvi dopinions i informacions.
Tercer Cicle.
*Els mestres de cicle haurien de fer classes, a ser possible, als cursos del cicle.

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

*Com enguany, dins el mateix cicle, a ser possible, els mestres catalano-parlants
haurien de fer llengua catalana i els castellano-parlants haurien de fer llengua castellana.
*A artstica, ja que no sha de fer en angls, podrem organitzar lassignatura en tallers i
a ser possible poder fer quatre grups.
*Participar en el programa Escacs, no ofert com una activitat extra-escolar, sin que
dins l'horari lectiu. Aix, amb la collaboraci de l'APIMA, tots els alumnes poden
participar-hi i rebre els beneficis d'aquesta activitat.
*Fer venir un escriptor de Menorca que doni als alumnes pautes bsiques relacionades
amb lexpressi escrita (creaci literria). Per exemple el qu fa el grup Soca de Mots
amb el glossat. Es tracta d'una activitat que est inclosa al pla de millora de l'expressi
escrita.
*Iniciar un projecte amb una escola de Nicaragua (Fons Menorqu de Cooperaci).
Equip de Suport
Continuar organitzant el suport en funci de les necessitats de cadascun dels alumnes,
de les matries i de les persones que formen lequip. Si s possible aprofitar algunes
sessions de l' AD per donar suport a altres alumnes del grup que tamb ho necessitin.
Si s possible continuar amb el banc hores de tutors.
Consideram positiu que la reuni de l' EOEP es continuii duent a terme una sessi
abans de pati i que sigui d'una sessi d'una hora i no de 45 minuts.
Creim convenient que pel curs que ve l'orientadora pugui dedicar ms hores
d'atenci al nostre centre.
Consideram prioritari que durant el primer trimestre del curs l' EOEP faci seguiment
de l'alumnat NEE a part de les altres tasques programades.
El pla d'actuaci de l' EOEP s'hauria d'anar revisant cada trimestre per evitar que es
vagin acumulant tasques a final de curs.
Pensam que seria necessari comptar amb una AL a jornada sencera.

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

Continuar disposant de les hores de reunions de grups de feina per coordinaci de


l'equip de suport.
Continuar amb l'assistncia d'un membre de l'equip de suport a les reunions de l
ESEF (Equip Socioeducatiu de Ferreries).
El prxim curs s'ha de revisar el PAT.
Recordar i posar un termini durant el primer trimestre del curs perqu els
especialistes i tutors facin arribar a l'equip de suport totes les adaptacions curriculars
que es duguin a terme.
1.4. Principals conclusions de les comissions de treball extretes de la
memria del curs 2014-15.
Grup de normalitzaci lingstica i biblioteca.
- Projecte de biblioteca
- Continuar amb les activitats de foment lector de la biblioteca.
- Tenir dins el pressupost de centre una partida per a la compra de llibres de biblioteca.
- Valorar si el curs segent s'ha d'obrir o no la biblioteca els dimarts de 16:30 a 17:30h.
- Poder aconseguir dotar a la biblioteca d'ordinadors
- Projecte de normalitzaci lingstica.
- Continuar amb les activitats de foment lector de la biblioteca.
- Fer les modificacions necessries al Projecte lingstic de centre per adaptar-lo a la
situaci actual.
Projecte TIC.
- Seria interessant que tots els grups tinguessin un bloc daula.
- Haurem de recordar als pares a les reunions de principi de curs i de tant en tant que
vagin consultant el bloc i la web de lescola.

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

- Els mestres haurien de voler compartir ms amb els companys les activitats que fan i
els recursos que utilitzen.
- A principi de curs es podria passar als mestres un llistat per escrit dels recursos tic que
disposa lescola. I els mestres que necessitin fer s de comptes de correu amb els
alumnes, o altres recursos, que facin la petici a la coordinadora.
- S'hauria de plantejar a principi de curs si s realment necessari aquest lloc de
comunicaci (moodle) o s ms prctic emprar l'eina que hem utilitzat durant aquest
curs.
2. Actuacions per al curs 2015-2016
2.1. mbits i agents dintervenci.
2.1.1. Equip directiu
El nomenament de la Directora va venir per part de la Delegada Territorial dEducaci
per a dos cursos escolars (2014-2016). No sha fet projecte de direcci per a aquests
dos cursos, encara que ens comprometem a continuar treballant en alguns aspectes ja
iniciats per en el projecte de direcci de lanterior equip directiu i que es van dur a terme
el curs passat.

OBJECTIU

ACCIONS

RESPONSABLE

1. Organitzar els

1.1-Organitzar els

- Cicles.

patis.

espais del pati

- Assemblea de

(jocs, normes ,...).

delegats.

2.1-Elaborar

-Equip directiu i

2.Dinamitzar el

funcionament de la calendari i ordre


CCP i els Cicles

TEMPORALITZACI

- A principi de curs.

- Al llarg del curs.

CCP.

del dia de les


reunions.

- Coordinadors de

2.2-Fer cicles

cicle.

10

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

abans i desprs de
les CCP
3.Acompanyar en

3.1-Donar prou

- Equip directiu.

- A principi de curs i en

ladaptaci al

informaci de

- Claustre.

el moment de la seva

- Cicles

incorporaci.

- Al llarg del curs.

centre als mestres lorganitzaci


nouvinguts.

interna del centre.

4.Dur a terme les

4.1-Participar

-Equip directiu.

activitats

activament de les

- Coordinador/a del

proposades pels

propostes dels

grup de treball.

grups de treball.

grups de treball del -Cicles.


centre.

5.Organitzar amb

5.1-Organitzar i

lAPIMA diferents

collaborar amb

activitats.

lAPIMA en les

-Equip directiu.

-Al llarg del curs.

- Equip directiu.

- Al llarg del curs.

- Al llarg del curs.

festes escolars i
altres activitats
(Nadal, St. Antoni,
final de curs,...).
6.Oferir un espai a 6.1-Mantenir la
lAPIMA per donar cartellera de
a conixer la seva lescola i la web per
feina.

posar-hi la seva
informaci.

7.Participar en el

7.1.Assistir a les

-Equip directiu.

Consell Escolar

reunions a qu

- Mestre

Municipal i Agenda sens convoquin.

representant de

11

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

Local 21 del poble.

lAgenda Local 21.

8.Donar informaci 8.1-Exposar la

-Equip directiu.

- Al llarg del curs.

de les activitats

informaci rebuda

que es duen a

a lentrada de

terme en el poble. lescola.


8.2- Fer arribar la
informaci al
professorat de
lescola.
9.Elaborar la

9.1-Elaborar la

- Equip directiu.

-Final del 2n trimestre i

Revisteta de

Revisteta amb la

- Grup de treball

3r trimestre.

lescola.

collaboraci de

TIC.

tota la comunitat

-Cicles(mestres i

educativa.

alumnes)

9.2-Difondre-la a

-APIMA.

les famlies i
entitats del poble
(biblioteca,...)
10.Collaborar amb 10.1.Enviar

-Equip directiu.

publicacions del

activitats escolars

-Cicles(mestres i

poble i de lilla.

dinters (Revista

alumnes)

- Al llarg del curs.

de Ferreries, Diari
Menorca,...)
11.Participar en els 11.1-Participar en

- Alumnat de 1r a

concursos de

el concurs de

6 dEducaci

lAjuntament de

dibuix de

Primria.

Ferreries.

St.Bartomeu.

- Alumnat de 3r

-2n trimestre

12

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

11.2-Participar en Cicle de Primria.


el concurs literari
Francesc
dAlbranca.
12.Coordinaci

12.1-Coordinar el

-Equip directiu.

amb lescoleta i

trasps

-Mestres

linstitut.

dinformaci amb

dEducaci Infantil

-3r trimestre.

lEscola Infantil i fer que cursaran 4t


portes obertes.

dE.I. el proper

12.2-Coordinar el

curs.

trasps

-Mestres de 6

dinformaci amb

curs.

lIES Biel Mart i

- Equip de suport.

participar de les
seves portes
obertes.
13.Afavorir la

13.1-Donar

participaci del

facilitats per a

professorat en

lassistncia a

activitats de

activitats de

formaci

formaci en horari

permanent.

escolar.

-Equip directiu.

-Al llarg del curs.

13.2-Informar als
mestres de les
ofertes formatives
vigents.

13

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

14.Elaborar i/o

14.1-Organitzar i

-Equip directiu.

adaptar els

coordinar la

-CCP

documents que es redacci,

-Claustre

demanin des de la elaboraci i/o

-Cicles.

Conselleria

revisi dels

dEducaci.

documents

Curs 2015-16

-Al llarg del curs.

sollicitats per la
Conselleria
dEduCaci.
14.2-Elaborar un
calendari per a
lelaboraci dels
documents.

2.1.2. Cicles.
EDUCACI INFANTIL.
OBJECTIUS PROPOSATS

TEMPORALITZACI

- Mantenir les famlies informades de


les novetats de laula a travs del bloc.

Tot el curs

- Realitzar activitats conjuntes de


lectura entre els alumnes dEducaci
Infantil i els de 2n Cicle de Primria.

2n i 3r trimestre

- Condicionar un espai per realitzar-hi


desdoblaments, petits tallers,...

Tot el curs

- Realitzar tallers compartits amb els


tres nivells

- Activitats puntuals
- Durant el 3r trimestre

- Realitzar petits itineraris pel poble.

Durant el curs.

- Continuar dedicant una hora setmanal

Durant el curs

14

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

per grup de la mestra +1 a realitzar


activitats de TIC.
PRIMER CICLE.
OBJECTIUS PROPOSATS

TEMPORALITZACI

- Posar en prctica estratgies de


comprensi lectora a partir de curs de
formaci que es vol iniciar

Tot el curs.

- Fer activitats de matemtiques


internivells (jocs matemtics, tallers,
botiga)

Tot el curs

- Dur a terme diferents activitats per a


fomentar la relaci entre els dos grups
de segon que shan de reagrupar a final
de curs.

Tot el curs

- Aules obertes de cara a les famlies.


Es tractaria de que un dia d'atenci a
famlies poguessin venir pares i mares
amb els seus fills, simplement a visitar
l'aula).

Al llarg del curs

- Fer alguna activitat intercicle ( algunes


activitats de lectura primer-tercer i
segon-quart )

Al llarg del curs

SEGON CICLE.
OBJECTIUS PROPOSATS

TEMPORALITZACI

- Mirar i revisar les proves davaluaci


inicial del cicle.

Al llarg del curs.

- Fomentar el gust per la lectura,


dinamitzar-ho tant des de la biblioteca

Al llarg del curs.

15

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

daula com des de la biblioteca de


centre: prstec de llibres, exposici oral
per part dels fillets de llibres que han
llegit,...
- Facilitar a les famlies articles
relacionats en temes educatius i de
lleure.

Al llarg del curs.

- Fomentar la relaci entre alumnes


dels diferents cicles a partir dactivitats
collaboratives.

Al llarg del curs.

TERCER CICLE.
OBJECTIUS PROPOSATS

TEMPORALITZACI

- Potenciar lhbit lector

Al llarg de tot el curs

- Potenciar els hbits d'estudi

Al llarg de tot el curs

- Programar les activitats i sortides de


5 i 6.

Es far el mes de setembre

- Dur a terme tots els aspectes


inherents al cicle.

Al llarg de tot el curs

2.1.3. Grups de feina.


Al nostre centre hi ha tres grups de treball que es dediquen a organitzar i coordinar
diferents activats i actuacions que es duran a terme al llarg del curs. Cada grup es
proposa una srie dobjectius que saniran treballant al llarg del curs escolar.
-Grup de decoraci i festes:
- Pensar, coordinar i organitzar la decoraci comuna del centre aix com les festes i
celebracions escolars dina lhorari lectiu.

16

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

-TIC:
- Reflexionar i fer propostes sobre ls de les noves tecnologies a lescola.
Explicats al punt 6.8
- Biblioteca i Normalitzaci Lingstica:
Explicats al punt 6.6
2.1.4. Adhesi al programa Xarxa de Centres Educatius Cooperants.
Aquest curs ens adhrerim per primera vegada a la Xarxa de Centres Educatius
Cooperants de Menorca, projecte que duu a terme el Fons Menorqu de Cooperaci.
Hi participen tots els nivells educatius des dInfantil, a partir de 4t dE.I. fins a 6 de
Primria.
Tamb es participar en les trobades que organitza la Xarxa, aix com en el Seminari de
formaci que sha organitzat des del CEP (hi assistir nEva Mus)
3. ORGANITZACI GENERAL DEL CENTRE
3.1 Calendari i horari general del centre.
Els dies lectius sn els que marca el calendari escolar del Govern Balear segons la
Resoluci de la consellera dEducaci, Cultura i Universitats de 31 de mar de 2015 per
la qual sestableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres docents no
universitaris de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears (BOIB nm 56, 18 dabril de
2015).
Les activitats lectives comencen dia 11 de setembre de 2015 i finalitzen el dia 22 de juny
de 2016.
Les vacances de Nadal seran: del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016,
ambds inclosos.
Les vacances de Pasqua seran: del 24 de mar a l1 dabril de 2016, ambds inclosos.
Els dies festius establerts per la Conselleria sn:
17

Ceip Castell de Santa gueda


Dia 12 doctubre de 2015 (Festa Nacional)

PGA

Curs 2015-16

Dia 2 de novembre de 2015 (dilluns segent al dia de Tots Sants)

Dia 7 de desembre de 2015 ( dilluns segent al dia de la Constituci)

Dia 8 de desembre de 2015 (Immaculada Concepci)

Dia 25 de desembre de 2015 (Nadal)

T la consideraci de dia no lectiu: dia 29 de febrer de 2016 (festa escolar


unificada)

Tamb tenen la consideraci de dies festius durant el 2015 aquells que es determinin
per la corresponent disposici de la Vicepresidncia Econmica de promoci
Empresarial i dOcupaci.
Les festes locals oficialment determinades per lAjuntament sn el 16 de maig de 2016
(Cinquagesma) i 24 dagost de 2016 (Sant Bartomeu).
El dies de lliure disposici elegits pel centre sn: dia 30 doctubre i 26 de febrer.
Lhorari general del centre educatiu ser de 845h del mat fins les 1700 hores. Lhorari
en que es trobaran els mestres seran de les 845 hores a 1500h els dilluns i dimecres, i
de les 15 a les 17.30 els dimarts. Els altres dies tenen el mateix horari que els alumnes
8.45 a 13.45. Pel que fa als capvespres, durant les activitats extraescolars, sempre hi
haur un mestre de gurdia, de 1530 a 17h.
3.2. Relaci del professorat del centre i crrec que ocupa.
Els mestres que formen el Claustre daquest curs sn els segents:

EDUCACI INFANTIL
NIVELL QUE IMPARTEIX

CRREC

PROFESSORAT

4t E.I.

Tutora

Maria Lpez

5 E.I.

Tutora i coordinadora TIC

Dolors Pons

6 A E.I.

Tutora

Maria Rotger

18

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

6 B E.I.

Tutora i Coordinadora de
Cicle

Mngels Febrer

+1 E.I.

Secretria

Catalina Serra

EDUCACIPRIMRIA
NIVELL QUE IMPARTEIX

CRREC

PROFESSORAT

1r

Tutora i Coordinadora de
Cicle

ngels Pons

2n A

Tutora i Cap dEstudis

Jlia Alls

2n B

Tutora

Francisca Alls

3r A

Tutora i Llengua anglesa als


grups de 6 E.I. i 3r E.P.

Marta Snchez
(substituda per Marta
Sans)

3r B

Tutora

Antnia Mascar

4t A

Tutora

Pilar Moll

4t B

Tutor i Coordinador de Cicle

Bartomeu Enrich

Tutora

Elena Roca

Tutora i Coordinadora de
Cicle

Beln de la Ra

2n A i 3r A (rees de Llengua
Castellana i Educaci en
Valors)

Directora

Eva Mus

MESTRES ESPECIALISTES
ESPECIALITAT
Llengua Anglesa

NIVELLS QUE IMPARTEIX


* 4t i 5 dE.I.
* 1r, 2n, 4t, 5 i 6 curs dE. P.

PROFESSORAT
Margarita Pons

19

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

Llengua Anglesa

6 dE.I. i 3r dE.P.

Marta Snchez
(substituda per Marta
Sans)

Educaci Fsica

Tots els cursos de Primria

Mnica Milln

Educaci Fsica ( jornada)

Psicomotricitat a E.I.

Antnia Ferrer

Msica

Msica a E.I. i E.P.

Josep Mar

Religi Catlica

Religi a E.P.

Susana Mart

EQUIP DE SUPORT
ESPECIALITAT

NIVELLS QUE IMPARTEIX

PROFESSORAT

P.T

E.I. i E.P.

Catalina Pons

A.L.
(Coordinadora de Cicle)

E.I. i E.P.

Pilar Vidal

A.D.

E.P.

Jos Snchez

3.3. Criteris pedaggics per a lelaboraci dels horaris del centre (alumnes i
professors).
Per qestions organitzatives, hi ha una diferenciaci en la distribuci horria de letapa
dEducaci Infantil i la dEducaci Primria.
A E.I. es distribueix la jornada escolar en quatre sessions de classe, una que es
dedica al berenar a laula i el torn desplai de trenta minuts. Les sessions queden
distribudes de la segent manera:

20

Ceip Castell de Santa gueda


HORA

PGA

Curs 2015-16

ACTIVITAT

8:45- 9:45

Classe

9:45- 10:45

Classe

10:45- 11:15

Berenar

11:15- 11:45

Esplai

11:45- 12:30

Classe

12:30- 13:45

Classe

A E.P. es distribueix la jornada escolar en cinc sessions i dos torns desplai de quinze
minuts. les sessions queden distribudes de la segent manera:

HORA

ACTIVITAT

8:45 - 9:45

Classe

9:45- 10:45

Classe

10:45- 11:00

Esplai

11-11:45

Classe

11:45- 12:30

Classe

12:30- 12:45

Esplai

12:45- 13:45

Classe

3.3.1. Criteris pedaggics per a lhorari d Educaci Infantil.


Es garanteix la dedicaci del temps mnim per a cada una de les rees curriculars.
Els especialistes de msica, Ed. fsica i angls destinen part del seu horari a atendre els
grups dEducaci Infantil, aix disposen despecialistes per fer Psicomotricitat, msica i
angls.
21

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

Els grups de 4t i 5 dE.I. tenen desdoblades les sessions de msica i de llengua


anglesa
La primera sessi, normalment, es destina a treballar les rutines diries.
3.3.2. Criteris pedaggics per a lhorari d Educaci Primria.
Lelaboraci dels horaris ha vingut marcada per les diferents reduccions de jornada que
tenim (dues de mitja jornada, dues per guarda legal de fills menors i dues per majors de
55 anys). A tota letapa dEducaci Primria sha intentat:
1. Que la primera sessi sigui impartida pel tutor/a, tot i que no sempre ha estat possible.
2. Que el/la tutor/a estigui el mxim dhores possibles amb el seu grup i que els
professors que tinguin hores despecialistes facin refor educatiu a lalumnat.
3. Que les primeres hores del mat es destinin, sempre que es puguin, als aprenentatges
bsics.
4. Que les assignatures que disposin de dues o tres sessions es facin en dies alterns,
sempre que sigui possible.
5. Als grup de 1r, 5 i 6 dE.P. shan desdoblat les sessions de de msica.
6. Que els especialistes de Msica, Ed. fsica i Angls tamb destinin part del seu horari
a atendre els grups dEducaci Infantil.
7. Que tots els grups rebin hores de suport daltres mestres que dedicaran al suport Tic,
de lectura o a cobrir les necessitats del grup, a criteri del tutor/a i lequip docent.
8. Tenir en compte els mestres que tenen una reducci horria per superar els 55 anys.
9. Que els membres de lequip directiu disposin dalguna hora conjunta per el treball
dorganitzaci i de direcci.
10. Que a la majoria de les hores hi hagi un membre de lequip directiu disponible.
3.3.3. Criteris dorganitzaci de substitucions.
- Quan hi hagi absncies de professorat es substituir de la segent manera:
A Ed. Infantil i a Ed. Primria les substitucions sintentaran fer entre els mestres
membres del cicle, sempre i quan sigui possible. Es t en compte que latenci al grup
22

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

ser la tasca prioritria. Per tant, quan no sigui possible cobrir les substitucions amb
mestres implicats en el cicle aquestes sarticularan indiferentment de letapa on es trobi.
La mestra + 1 pot tenir disponibilitat per tota lescola a lhora de fer les substitucions
seguint els mateixos criteris que la resta de professorat.
En el cas de substitucions de diversos dies, quan la Conselleria no ha nomenat cap
persona, les substitucions sintentaran organitzar de manera que el grup tingui el menor
nmero possible de mestres.
- Criteris a lhora de substituir per ordre de prioritat :
El mestres que en aquella hora tenen especialistes a la seva aula i estan fent suport
ordinari.
Els mestres que en aquella hora tenen: gurdia de biblioteca o coordinaci de cicle.
Equip directiu.
Equip de suport.
Els mestres que estan fent un taller intercicle o internivell.
Els mestres que estan fent un desdoblament a un grup nombrs aprofitant un suport

ordinari dun altre mestre.


Voluntriament , els mestres que tenen reduccions de 55 anys

3.3.4. Criteris dorganitzaci dels torns desplai.


Per organitzar els torns de vigilncia a lhora desplai shan tingut en compte les
directrius marcades a les Instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels
centres pblics de segon cicle dEducaci Infantil i Educaci Primria per al curs 20152016.
Tot el professorat del centre fa torns de vigilncia a lhora desplai menys lequip directiu.
A Educaci Infantil es fa la vigilncia del pati amb tres mestres.
A Educaci Primria sorganitzen en dos espais diferenciats, ja que els alumnes de 1r
Cicle empren un pati i els de 2n i 3r Cicle un altre. En ambds casos els mestres de torn
sempre sn dos.
23

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

3.3.5. Criteris dorganitzaci dels torns de vigilncia dactivitats


extraescolars.
Amb lajuda de lAPIMA sorganitzen activitats extraescolars de dilluns a divendres de les
1530 a les 17:30 h. Per tal de garantir el correcte funcionament del centre durant
aquestes hores shan organitzat torns de vigilncia entre els mestres:
Tots els mestres fan torns de vigilncia, menys els que per ra de guarda legal
redueixen una hora no lectiva diria.
De dilluns a divendres hi ha un mestre assignat que fa torn de vigilncia
dextraescolars des de les 1530 fins les 1700 h.
Els dimarts tots els mestres esteim en el centre des de les 1500 fins les 1730h.
Els dies de torn shan designat per ordre alfabtic.
3.4. Calendari de reunions i avaluacions.
Horaris de les reunions:
Dilluns

De 13:45 a 1500

Reunions daula i nivell

Dimarts

De 15 a 16:30
De 16:30 a 17:30

Cicle, Claustres, CCP, Claustres


Pedaggics
Atenci a les famlies

De 13:45 a 15:00

Cicles, Intercicles, Grups de treball

Dimecres

Altres reunions:
- Dimarts a les 19 h (freqncia mensual): reuni de lequip directiu amb lAPIMA
- Dimarts a les 20 h (quan s necessari): reuni del Consell Escolar.
Calendari de les CCP:
Primer Trimestre

Setembre: dia 4, i 29
Octubre: dia 27
Novembre: dia 24

24

Ceip Castell de Santa gueda


Segon Trimestre

Tercer trimestre

Maig: 31

PGA

Curs 2015-16

Gener: dia 26
Febrer: dia 23
Mar: dia 22
Abril: dia 26

Calendari de les avaluacions.


1 Avaluaci

De l11 de setembre al 22 de desembre

2 Avaluaci

Del 8 de gener al 23 de mar

3 Avaluaci

24 de mar al 30 de juny

Avaluaci Ordinria

De l11 de setembre al 30 de juny

3.5. Mesures per loptimitzaci i laprofitament dels espais i recursos.


Aquest curs tenim quatre grups deducaci infantil i estan tots al pis de baix.
NIVELL

N DAULA

E.I. 3 anys

E.I. 4 anys

E.I. 5 anys A

E.I.5 anys B

ALTRES ESPAIS
Aula TIC

Aula Suport

Aula
Psicomotricitat

Pel que fa a les aules de primria i les aules despecialistes, estem molt ben dotats, cada
cicle t un espai on estan els grups junts i a ms cada especialista disposa duna aula.
Aix la distribuci ha quedat daquesta manera:
25

Ceip Castell de Santa gueda

NIVELL

PGA

Curs 2015-16

N DAULA

1r

12

2n A

10

2n B

11

3r A

15

3r B

14

4t A

19

4t B

13

16

17

N DAULA

ESPECIALISTES
Angls (E.I., 1r i 2n E.P.)

Angls (4t, 5 i 6)

21

Msica

23

Ed. Fsica

Pista esportiva i pati

Religi

18

* Espais comuns:
-

disposem de Biblioteca escolar (aula 20).

aula teatre/ menjador (planta baixa).

26

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

3.6. Serveis complementaris del centre.


3.6.1. El transport.
En aquest curs lescola compta amb una ruta de transport escolar que fan servir
alumnes de lescola.
A E.Infantil, hi ha: dos alumnes a EI 3 anys, un a EI 4 anys, tres a EI 5 anys.
A E.Primria: un alumne de 1r curs, tres de 2n curs, un de 4t curs i un de cinqu.
3.6.2. La neteja.
De la neteja de lescola sen fa crrec lajuntament, que t un contracte amb na Clara
Alls Pons amb DNI 41493658W que s la que sencarrega de prestar aquest servei.
A lescola vnen tres netejadores, a hora de capvespres ( unes tres hores cada una).
Hem de tenir en compte que ledifici est ocupat tot el dia, els matins per les classes
lectives i per les tardes hi ha activitats extraescolars i lescola dadults, a ms daltres
activitats daltres entitats del poble, amb autoritzaci de lajuntament, cosa que dificulta
la tasca daquestes persones.
3.6.3. El bidell.
El bidell de lescola fa horari de mat, els capvespres lescola no disposa daquest servei.
s una empleat de lajuntament, fa feines de porteria i a ms fa algunes tasques de
manteniment del centre.
3.6.4. LAPIMA.
A lescola disposem duna associaci de pares i mares molt dinmica. Organitzen
juntament amb el consell escolar totes les activitats extraescolars, a ms sempre estan
pensant com solucionar els petits problemes dorganitzaci familiar que puguin tenir les
famlies organitzant diferents activitats. Sempre estan pendents de les necessitats del
centre i fan el possible per poder ajudar i dotar al centre de materials, o coses que siguin
necessries i que puguin facilitar la feina del dia a dia de lescola.
27

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

4. Desenvolupament dels projectes institucionals i dels plans de centre.


Per consultar els documents del centre ( PEC,PLC, PGA, Pla de Convivncia...):
http://c07001149.eduwebs.caib.es/index.php/centre/documents
5. Pla per a lavaluaci, seguiment i valoraci dels resultats acadmics.
La feina davaluaci del centre es dur a terme mitjanant les reunions de seguiment de
lequip docent i les reunions davaluaci a final de cada trimestre en qu tamb hi interv
lequip docent de cada grup classe.
Al final de curs es dur a terme un claustre pedaggic on sanalitzin els resultats
aconseguits a cada cicle, on sanalitzaran les mancances que hagin pogut sorgir a cada
grup.
Cada cicle (tant a Educaci Infantil com a Primria) tamb fa avaluacions inicials i finals
que shan acordat i que tamb es revisen quan s necessari.
EDUCACI INFANTIL:
A Educaci Infantil, es fa una avaluaci a principi de curs i una cada trimestre, per tant,
al primer trimestre sen fan dues i al llarg del curs sn quatre. Sempre s el mateix model
davaluaci en paper per a tots els alumnes i s daspectes generals. A ms, disposen
dunes graelles individuals per a cada alumne que es van omplint al llarg del trimestre.
Tamb es fan avaluacions puntuals dactivitats concretes. All ms important a letapa
dInfantil s lobservaci directa dels alumnes i les feines del dia a dia.
EDUCACI PRIMRIA.
A letapa de Primria es fan avaluacions inicials i finals de les rees de llenges
(castellana i catalana) i matemtiques. Sn proves prviament acordades en cicle
destinades a obtenir els coneixements previs de lalumnat.

28

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
A ms, al llarg del trimestre sen fan de ms especfiques adequades als continguts
treballats de cada rea i curs. Sempren diferents instruments davaluaci per tal
davaluar les diferents competncies de lalumnat.
Quant a les avaluacions de diagnstic per aquest curs escolar, quedam pendents de
rebre ms informaci al respecte, tal i com indiquen les modificacions fetes per la
Conselleria de les instruccions dEducaci Infantil i Primria 2015- 16 (Les avaluacions
de diagnstic que s hagin d aplicar a l Etapa es regiran per les instruccions que a tal
efecte elabori la Direcci General de Planificaci, Ordenaci i Centres).
6. ANNEXOS
6.1 .Programacions didctiques.
Es poden consultar a la web de lescola:
http://c07001149.eduwebs.caib.es/index.php/centre/documents
6.2. Pla dactuaci de lequip de suport.
1. COMPONENTS I PERFIL PROFESSIONAL.
Els components de lEquip de Suport sn:
Mestra de suport (PT): atenci a lalumnat amb NEE i NESE
Mestre dAD: atenci a lalumnat amb NESE.
Mestra dAL: atenci a lalumnat amb NESE. ( itinerant) i coordinadora de lequip.
Cap destudis: enlla entre lequip de suport i lequip directiu.
Psicopedagoga de lEOEP (un dia a la setmana): assessorament i avaluaci
psicopedaggica.
ATE: atenci a dos alumnes NEE i al grup de P3
2. NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU DEL CENTRE.
Hi ha 25 alumnes NESE distribuits de la segent manera:

29

Ceip Castell de Santa gueda


Educaci Infantil:

PGA

Curs 2015-16

3 anys: 1 alumne NEE ( DSA)


5 anys: 2 alumnes NESE (DEA)
Educaci Primria:
Primer : 1 alumne NEE ( DM) , 2 alumnes NESE ( DEA), 1 alumne NESE ( IT)
Segon: 2 alumnes NEE (RM)
Tercer: 1 alumne NEE (TEG), 3 alumnes NESE (DEA), 1 alumne NESE (CP/HE)
Quart: 1 alumna NEE (TEG), 1 alumne NEE (TGD-TEA), 3 alumnes NESE ( DEA),
2 alumnes NESE ( CP/HE)
Cinqu: 1 alumna NESE (CP/HE), 1 alumne NESE ( DEA)
Sis: 1 alumna NEE ( TEG), 1 alumna NESE ( DEA)
Els mestres de suport tamb intervenen amb alguns alumnes de RE.
A ms del suport especfic dels mestres PT, AD i AL es continua amb el banc d'hores
(entre els mestres tutors i especialistes) per a destinar als grups que ms ho necessiten.
3. OBJECTIUS PRIORITARIS
Elaborar, a final de curs, un full de registre per cursos amb el llistat d'alumnes que
presenten necessitats i les mesures ordinries i especfiques que s'han duit a
terme. L'equip de suport entregar aquest full als tutors a principi del curs
segent.
Fer una coordinaci durant el mes de setembre amb tots els mestres dels equips
docents, per explicar les necessitats de l'alumnat NESE i la informaci
corresponent a les AC.
Revisar, organitzar i classificar el material emprat pels mestres de suport, aix
com els recursos que ofereixen les xarxes.
4. FUNCIONS
30

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Elaborar i posar en prctica el pla dactuaci anual.

Curs 2015-16

Donar resposta a les necessitats especfiques de suport educatiu de lalumnat del


centre.
Facilitar al professorat la recerca i/o elaboraci de materials per treballar el
desenvolupament de les capacitats de lalumnat.
Collaborar en lelaboraci de les adaptacions curriculars.
Collaborar en lelaboraci dinformes davaluaci trimestral adaptats a partir de
les AC.
Participar en lavaluaci/promoci de lalumnat amb necessitats especfiques de
suport educatiu.
Collaborar per tal de millorar la relaci amb els pares i la seva implicaci en el
procs educatiu, unificant pautes dactuaci famlia-centre.
Coordinar la feina dels tutors amb la dels especialistes de lequip de suport.
Collaborar en la detecci dalumnes amb possibles necessitats especfiques de
suport educatiu.
Facilitar i coordinar la intervenci de serveis externs al centre.
Promoure una lnia de suport unificada a nivell d'escola.
5. ORGANITZACI.
L'equip de suport s'organitza com a cicle propi, la qual cosa ens permetr reunirnos seguint les dades establertes al calendari d'exclusives que ens facilita l'equip
directiu. A ms a ms, cada mestre de suport est adscrit a un cicle i, sempre que
sigui necessari, participar a les reunions corresponents. L'adscripci a cicles s
la segent:
PT : 2n cicle
AD: 3r cicle
AL: Infantil
ATE: No est adscrita a cap cicle.
31

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
Tots els membres que composen l'equip de suport ( psicopedagog, cap d'estudis,
mestres de suport i ATE) es reuniran els dimarts de 9.45 a 10.45h. L'ATE assistir a les
reunions quan s'hagi de parlar dels alumnes que atn.
La mestra PT i la mestra AL atendran a tots els alumnes NEE. El mestre AD atendr tots
els alumnes NESE (CP/HE i IT). La resta d'alumnes NESE (DEA) es repartiran entre tots
els membres, aix com els alumnes de seguiment i RE.
No hi ha coordinacions dels mestres de suport amb els tutors dins l'horari lectiu, per tant
aquestes es faran en hores d'exclusives. Aquest curs la PT disposa d'una hora dins
l'horari lectiu per coordinar amb la tutora de 3r A.
Horari de permanncia al centre dels membres de lequip:
PT

De dilluns a divendres

8:45 a 13:45

AD

De dilluns a divendres

8:45 a 13.45

AL

Dimarts, dimecres i divendres

8:45 a 13:45

De dilluns a divendres

8:45 a 13:45

ATE
PSICOPEDAGOGA

Cada dimarts i un dijous al mes

9:45 a 13:45

El mestre AD fa les hores d'exclusives pactades a claustre (dilluns i dimecres 13.45 a 15


hores i dimarts de 15 a 17.30). La mestra AL, t un 60% de la jornada en el centre i
l'horari d'exclusives ser dimarts de 15 a 17.30 i dimecres de 13.45 a 14.15). La mestra
PT fa reducci d'una hora diria, per la qual cosa no fa exclusives.
HORARI PT
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

P3

2n A

P3

4t A

2n B

EOEP

3r A

Coordinaci

32

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

2n A

2n B

3r A

3r B

3r A

4t A

4t B

2n A

3r A

3r B

4t B

P5 B

4t A

Personal

HORARI AL
DIMARTS

DIMECRES

DIVENDRES

2n A

P4

P3

EOEP

P5 A

2nA

3r B

3r B

3r B

3r A

P3

P5 A/B

P3

Coordinadora

Personal

HORARI AD
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1r

3r B

1r

3r A

4t A

3r A

EOEP

4t A

3r B

Personal

1r

1r

3r A

4t A

3r B

3r B

4t A

1r

Coordinaci
tutors

1r

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

3r A

P3

3r A

3r A

3r A

P3

EOEP/ P3

P3

P3

P3

3r A

1r

3r A

1r

1r

1r

1r

1r

3r A

1r

HORARI ATE

33

Ceip Castell de Santa gueda


1r

PGA

3r A

P3

Curs 2015-16
1r

3r A

Organitzaci del suport per grup classe

Curs
4tE.I.

Tutor/a
Maria
Lpez

NESE
1

SUPORTS
(AD,PT,AL,ATE)
AL 3 session setmanals

TIPUS DE SUPORT
Suport dins l'aula i/o en
petit grup fora de l'aula

PT 2 sessions setmanals
ATE 6 sessions
setmanals

5 E.I

Lola Pons

6 A E.I Maria
Rotger
6 B
E.I.

Nines
Febrer

1r

ngels
Pons

2n A

Jlia Alls

AL 1 sessi setmanal

Suport en petit grup fora de


l'aula.

AL 2 sessions setmanals

Suport en petit grup fora de


l'aula.

PT 1 sessi setmanal

Suport dins i fora de l'aula


en petit grup.

AD 6 sessions setmanals

En petit grup fora de l'aula.

ATE 10 sessions
setmanals

Suport dins l'aula.

PT 3 sessions setmanals

Suport dins de l'aula

AL 2 sessions setmanals

2n B

Xisca Alls

PT 2 sessions setmanals

Suport dins de l'aula

3r A

Marta Sans

AL 1 sessi setmanal

Individual i en petit grup


dins i fora de l'aula

PT 4 sessions setmanals
AD 2 sessions setmanals
ATE 9 sessions
setmanals

34

Ceip Castell de Santa gueda


3r B

Tonia
Mascar

PGA
AL 3 sessions setmanals

Curs 2015-16
Individual i en petit grup
dins i fora aula

PT 2 sessions setmanals
AD 4 sessions setmanals

4t A

Pili Moll

PT 3 sessions setmanals

Suport en petit grup dins i


fora de l'aula

AD 4 sessions setmanals

4rt B

Tomeu
Enrich

PT 2 sessions individuals

Suport dins i fora de l'aula.

Elena Roca

AD 4 sessions setmanals

Suport en petit grup fora de


l'aula

6 A

Beln

PT 3 sessions setmanals

Individual i en petit grup


fora de l'aula.

6. RELACI DE TASQUES
Cadascun dels membres de lequip tenim unes funcions i tasques ben delimitades per,
a la vegada, funcionem com equip i ens coordinem setmanalment.
En aquestes reunions de coordinaci tractem els temes segents:
Seguiment i revisi de casos.
Valoraci de noves demandes.
Recerca i elaboraci de materials.
Les tasques especfiques dels membres de lequip sn:
Mestre de suport (PT):
Observaci i detecci de necessitats educatives.
Donar suport i estratgies daprenentatge a aquells fillets i filletes amb necessitats
especfiques de suport educatiu, prioritzant l'atenci de l'alumnat NEE.

35

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
Collaborar amb lelaboraci i revisi de les AC aix com amb la resta de
documentaci de l'alumnat NESE.
Elaboraci de l'informe d'avaluaci trimestral per cada alumne NESE.
Coordinaci amb els tutors/es de lalumnat ats.
Coordinaci amb les famlies de lalumnat ats.
Coordinaci de lequip de suport.
Mestre datenci a la diversitat:
Observaci i detecci de necessitats educatives.
Donar suport i estratgies daprenentatge a aquells fillets i filletes amb necessitats
especfiques de suport educatiu, prioritzant l'atenci de l'alumnat NESE (CP/HE,
IT i DEA).
Collaborar amb lelaboraci i revisi de les AC aix com amb la resta de
documentaci de l'alumnat NESE.
Elaboraci de l'informe d'avaluaci trimestral per cada alumne NESE.
Coordinaci amb els tutors/es de lalumnat ats.
Coordinaci amb les famlies de lalumnat ats.
Mestra daudici i llenguatge:
Observaci i detecci de necessitats educatives.
Donar suport i estratgies daprenentatge a aquells fillets i filletes amb necessitats
especfiques de suport educatiu (amb prioritat de lalumnat amb necessitats
especfiques daudici i llenguatge.)
Collaborar amb lelaboraci i revisi de les AC aix com amb la resta de
documentaci de l'alumnat NESE.
Elaboraci de l'informe d'avaluaci trimestral per cada alumne NESE.
Coordinaci amb els tutors/es de lalumnat ats.
Coordinaci amb les famlies de lalumnat ats.
ATE
36

Ceip Castell de Santa gueda


En relaci amb lalumnat de NEE

PGA

Curs 2015-16

Prestar assistncia i formaci en les activitats de la vida diria que no pugui fer per ell
mateix (higiene personal, vestir-se, menjar, desplaar-se i daltres necessitats
assistencials), i collaborar en latenci i cura de 'alumnat dins laula, en els canvis
daules o serveis i en la vigilncia en els esbarjos i sortides, sempre sota la
responsabilitat del personal docent.
Aix mateix, i sempre en absncia dalumnat amb NEE, desenvolupar la tasca amb la
resta de lalumnat.
En relaci amb el personal docent
Facilitar informaci rellevant al tutor o a la tutora relacionada amb els aspectes que
treballa, collaborar en la relaci amb les famlies i participar en el desenvolupament de
ladaptaci curricular individualitzada.
En relaci amb el centre educatiu
Participar en lelaboraci del pla dactuaci anual de lequip de suport i mantenir una
coordinaci estable amb aquest equip i amb el personal docent implicat en cada cas.
7 . INDICADORS PER A LAVALUACI DEL PLA DACTUACI.
Adequaci de lorganitzaci dels components de lequip de suport per donar
resposta a les necessitats del centre.
Nivell dadequaci de les adaptacions curriculars a les necessitats de lalumnat.
Valoraci del progrs educatiu de lalumnat en relaci als objectius i continguts
adaptats.
Predisposici i implicaci dels tutors en les coordinacions amb els membres de
lequip de suport.
Nivell dimplicaci de les famlies a partir de les orientacions donades.
Valoraci de la cooperaci mtua entre lEOEP i lequip de suport.
6.3. Pla dactuaci de lEOEP.

37

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

PLA DACTUACI EOEP 2015/2016


CEIP CASTELL DE SANTA GUEDA (Ferreries)
1. DADES IDENTIFICATIVES DEL CENTRE.
MUNICIPI: Ferreries
ADREA: Avda Son Morera, 29
TELFON: 971 373264
FAX: 971 373264

HORARI
Jornada partida:
Exclusives:

E-MAIL:
ceipcastelldesantaagueda@educacio.caib.es

Jornada continuada: 8.45 a 13.45 h


Exclusives: Dilluns i Dimecres de 13.45 a 15 h
Dimarts de 15.00 a 17:30 h

Equip directiu:
-

Director:

EVA MUS

Cap destudis: JLIA ALLS

Secretria:

CATA SERRA

Professional de referncia del centre: el coordinador de l'equip de suport s


lAL PILI VIDAL i la cap d'estudis s la nostra professional de referncia.
Inspector de referncia: SANTI PONS
Professionals EOEP:
ORIENTADORA: Gemma Lloret Guisasola
DIA DATENCI: Orientadora: Dimarts de 9:45 a 13:45 setmanalment, dijous de 9.45 a
13.45 mensualment
Durant aquest curs la PTSC

assistir al centre, en casos greus. Comptarem amb

lassessorament de la PTSC de lequip de la zona de Ciutadella, na Natalia Moll.


Cronograma:
DIMARTS/DIVENDRES HORA
ORIENTADOR

ACTIVITATS A REALITZAR

38

Ceip Castell de Santa gueda


Dimarts setmanal
9:45 a
10.45
10.45 a
13.45
Dijous mensual
9.45 a
13.45

PGA
Curs 2015-16
Reuni de suport
OE
OE

* Inclour :

Avaluaci psicopedaggica: observaci dalumnes, entrevista amb mestres,


alumnes i famlies, aplicaci de proves davaluaci, coordinaci amb serveis
externs, ...
Intervenci sociofamiliar: entrevistes familiars, amb mestres, coordinaci amb
serveis externs, informaci i assessorament al centre i famlies, ...

Equip de suport:
PROFESSIONAL
PT
AL
AD
ATE

NOM
Cati Pons
Pilar Vidal
Pepe Snchez
Maria Femenies

Intervenci professionals externs: Serveis socials, SIF, pediatria, UCSMIA. SEDIAP.


EADISOC, professionals externs.
Caracterstiques estructurals i funcionals:
Educaci
Educaci Infantil
Primria
Cicle
Primer cicle
Nivell
Nombre
unitats
Nombre
alumnes
NESE
Nombre
mestres

4rt EI 5 EI 6 EI

Educaci
Primria
Segon cicle

Educaci
UECP
Primria
TOTAL
Tercer cicle

1r

2n

3r

4t

13

23

25

15/15

25

16/16

17/18

16/17

22

25

258

25

24

39

Ceip Castell de Santa gueda


Nombre
mestres

Msica

especialistes

Pedagogia
Teraputica

Personal
laboral

Fisioterapeuta

PGA

Educaci
fsica
Audici i
llenguatge
-----

Curs 2015-16

1,5

Angls

0.6

Atenci a la
diversitat

Auxiliar Tcnic
Religi 0,6
Educatiu
1

SERVEIS QUE OFEREIX:


Menjador escolar: no
Transport escolar : Si
Escola matinera: no
Activitats extraescolars: 15.30 a 17 h

TOTALS

NINS

ALTRES

NINS

12

NINS

NINS

NINS

AC

NINS

DEA

NINS

ANEE

SEGUIMENT ALUMNES
IT
CP/HE

1
4
TOTAL ALUMNES

25

Observacions:
A Lequip de suport no ha hagut cap canvi dAL, la PT i lAD sn els mateixos que
el curs passat.
Enguany el centre disposar de PTSC.
CRONOGRAMA
SETEMBRE

OCTUBRE

23/29

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

6/13/20//22/27 3/10/11/17/24

1/15

12/19/21/26

FEBRER

MAR

ABRIL

MAIG

JUNY

2/9/11/16/23

8/15/17

5/12/14/19/26

3/10/17/19/24/31

TOTAL: 37
40

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

2.- CRITERIS I PROCEDIMENTS PER CONCRETAR I CONSENSUAR LA


INTERVENCI DE LEOEP.
El pla dactuaci sha acordat en una reuni mantinguda amb la Cap dEstudis, lequip
de suport i lEOEP, partint de lavaluaci feta a la memria del curs passat, i les
necessitats que ens ha manifestat el centre.
La darrera setmana de cada trimestre, del 21 a 22 de desembre i del 21 al 23 de mar,
sn dies en els quals els centres educatius acostumen a realitzar activitats ms ldiques,
sortides, tallers... dificultant aix les tasques prpies de lEOEP en latenci a centres.
Acordem amb el centre la nostra actuaci aquests dies i es podran realitzar tasques a
la seu de lEquip.
Latenci al centres (professorat, infants i famlies) es mantindr almenys fins el 3 de
juny, dacord amb les instruccions de lEOEP per aquest curs 15-16.
La cap destudis juntament amb lequip de suport continuaran lorganitzaci de les
activitats previstes a la planificaci setmanal de lEOEP.
Les demandes per lEOEP seran ateses intentant respectar lordre darribada
daquestes.
No obstant, es tindran en compte aquests criteris de prioritzaci per les demandes a
lorientador:

Indicadors evidents de tenir alguna deficincia (per exemple: autisme, s.


Down, trastorn greu de conducta o de personalitat)

Haver esgotat les mesures ordinries (individualitzaci del procs


densenyament- aprenentatge, activitats paralleles, activitats graduades
en complexitat, facilitaci de coneixements anticipants, desdoblaments,
repetici,....)

Tenir un desnivell curricular significatiu.

41

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
- Els nivells ms baixos, educaci infantil i 1r cicle de primria, per facilitar la
prevenci.
-

Els alumnes de sis que es preveu que poden finalitzar etapa i passar aix
a secundria amb les orientacions educatives ms adequades al seu
procs densenyana- aprenentatge.

En relaci als alumnes nouvinguts, s'esperar a donar-los temps a


completar el procs d'adaptaci.

3.- CONCRECI DEL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS.


Les tasques previstes es desenvoluparan tal i com figuren a lapartat 6.3 del pla
general de lEOEP, amb les especificacions que es detallen a cada una de les
activitats en les que hi ha alguna modificaci o aclariment.

3.1- Assessorament especialitzat mitjanant la collaboraci en la CCP i en les


estructures de coordinaci previstes al centre.
Activitat 1.- Participaci, anlisi i valoraci del funcionament de lEquip de Suport.
Les reunions de lequip de suport es realitzen setmanalment, al llarg del curs, els
dimarts de 9:45 a 10:45. Es revisaran els casos i prioritzaran les demandes.

3.2- Assessorament en la prctica educativa i aportacions per a desenvolupar


mesures datenci a la diversitat.
Activitat 1.- Avaluaci psicopedaggica de lalumnat amb possibles NESE.
Durant aquest curs hi ha 5 demandes davaluaci psicopedaggica pendents del curs
passat, aix mateix sha de fer la revisi de 2 alumnes amb NESE pel seu pas a
Secundria. De 2n hi ha 2 alumnes NEE.
Activitat 2.-Collaboraci en el seguiment del NESE.
Activitat 3.-Assessorar al professorat en ladopci de mesures especfiques de refor i/o
adaptacions per altres alumnes o grups que ho requereixen.

42

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
Com el curs passat lequip dorientaci ha acordat realitzar una roda de coordinacions
amb els tutors que ho considerin amb lobjectiu de conixer les necessitats globals dels
alumnes i/o del grup.
3.3. Collaboraci amb el centre en lestabliment de mesures afavoridores de les
relacions amb les famlies i altres institucions del sector conjuntament amb la
PTSC del sector.
Les tasques previstes es desenvoluparan tal i com figura a la graella de lapartat 6.2 del
pla general de lEOEP amb les segents especificacions:
Activitat 1.- Detecci i prevenci de labsentisme escolar.
Activitat 2: Detecci i intervenci en aquells casos en qu es detectin situacions
familiars de risc o poc adequades pel desenvolupament integral de lalumne. .
Activitat 3.- Assessorament a les famlies que sense ser de risc, necessiten orientacions
quant a aspectes educatius.
Activitat 4.- Coordinacions amb altres serveis, institucions i/o professionals.
Activitat 5.- ALTES CAPACITATS: Al llarg del curs, segons instruccions 2015-16 de la
Conselleria dEducaci, shaur de dedicar un temps en la avaluaci de detecci de
possibles casos daltes capacitats.
4.- AVALUACI DEL PLA DACTUACI.
A final de curs se realitzar lavaluaci conjunta del pla dactuaci dut a terme en aquest
centre per tal delaborar la memria, analitzant les dificultats que ens hem trobat, les
facilitats,... En definitiva el necessari per aconseguir poder fer propostes de canvi i de
millora pel proper curs.

6.4. Pla de convivncia.

43

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
Al llarg del curs es programaran i es posaren en marxa totes les activitats acordades en
pla de convivncia del nostre centre.
http://c07001149.eduwebs.caib.es/images/stories/CIRCULARS/Microsoft_Wo
rd_-_PLA_DE_CONVIVNCIA11-12actualitzat.pdf
6.5. Programaci de serveis i dactivitats complementries i extraescolars.
En aquest curs escolar es tenen previstes fer les segents festes o celebracions ( hi ha
una comissi de festes on es fan propostes per a celebrar aquestes festes i sacorden al
claustre o al cicle segons es cregui ms convenient).
Primer trimestre

Bunyolada: 29 doctubre
Nadal: 22 de desembre
(visita del patge i cantada de nadales pel poble)

Segon trimestre

Sant Antoni: 15 de gener


Dia escolar de la no vilncia i la Pau: 29 de gener
Carnaval: 5 de febrer
Setmana Cultural: 21, 22 i 23 de mar

Tercer trimestre

Dia del llibre: 23 dabril


Festa fi de curs: 22 de juny

El grup de treball de festes i decoraci est format per:


- Catalina Serra (Coordinadora)
- Jlia Alls.
- Nines Febrer.
- Pili Moll.
- Marta Sans (substituta de Marta Snchez)
- Elena Roca.
Activitats complementries/curriculars del centre:

Tenint en compte les directrius que es donen a les instruccions de la Conselleria pel

44

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
que fa a la relaci dalumnes/mestres i acompanyants (10/1 per a infantil;15/1 per al
primer i segon cicle de primria; i 20/1, per al tercer cicle de primria) el tema
dacompanyants en les sortides escolars, es far de la segent manera:
Per les sortides a dins el poble, com a mnim hi ha dhaver un mestre de lescola. La
resta dacompanyants, tant poden ser mestres com, si s necessari, demanar la
participaci dels pares i mares. Tamb es podr comptar amb lajuda duna mestra
jubilada que ha treballat al nostre centre i que t el carnet de voluntria.
Per les sortides fora del poble, com a mnim han de ser dos mestres de lescola. La
resta dacompanyants poden ser mestres o pares i mares. Tamb es podr comptar amb
lajuda duna mestra jubilada que ha treballat al nostre centre i que t el carnet de
voluntria.
Per a les sortides de ms dun dia, colnies o viatges, com a mnim han de ser dos
mestres de lescola. La resta dacompanyants poden ser mestres o pares i mares.
Tamb es podr comptar amb lajuda duna mestra jubilada que ha treballat al nostre
centre i que t el carnet de voluntria, aix com tamb de lATE que far dacompanyant
en lhorari no lectiu.

45

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

Activitats programades per cicles:

EDUCACI INFANTIL

Sortides:
P-3: Lloc de Menorca
P-4: Hospital danimals
P-5: colnies Es Pinaret
* Altres sortides relacionades amb els projectes que es duguin a terme.
Altres activitats:

46

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

* El mn del poni (P-4)


* La rateta presumida (P-3, P-4 i P-5)
* Nassos i ms (P-3, P-4 i P-5)

PRIMER CICLE

Primer trimestre
1r curs:

Hospital danimals a Lthica .

2n curs (grup A i B)
SAlbufera des Grau, exploradors de la natura
Segon trimestre
1r curs:
Cala Mitjana (visita guiada)
2n curs (grup A i B)
Xalubnia
1r i 2n curs:
Sortida a sErmita
Sortida al Centre de salut Es Banyer, per revisi bucodental.
Tercer trimestre
1r curs
* Agromenorca producci de fruites i hortalisses.
2n curs (grup A i B)
Colnies al barranc dAlgendar
1r i 2n curs:
Sortida final de curs a una platja.
* Al llarg del curs, sortides per dins el poble.

47

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

SEGON CICLE

Primer trimestre
3r curs (grup A i B):
Lloc de Menorca i/o lactivitat de La mar (Albufera Es Grau)
4t curs (grup A i B):
sortides pel poble (barranc dAlgendar, Ermita)
Segon trimestre
3r i 4t curs:
Son Mercer de Baix (cova des Moro).
4t curs (grup A i B):
sortides pel poble (sEnclusa)

La Marcona, finca ecolgica

La mar (Albufera)
Tercer trimestre
3r curs (grup A i B):
Prevenir i actuar en cas de foc (Bombers de Ciutadella).
4t curs (grup A i B):
Sortida a dormir (Es Pinaret)
(*) totes les que al llarg del curs ens vagin oferint i ens semblin interessants per
complementar els continguts treballats a classe

TERCER CICLE

Primer trimestre
5 curs:
Bon dia salut.
Visita al Museu de Menorca i ruta per Ma.

48

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

6 curs:

Fort Marlborough.

Ball dhormones.
Visita al Teatre Principal i Museu de Menorca (Ma)
5 i 6 curs:
Teatre i ruta Ma

Camp daprenentatge Far de Cavalleria

Sortides dins Ferreries


Xerrada Gurdia civil (Perill dInternet i Xarxes socials).
Segon trimestre
5 curs:
Rapinyaires: El teatre del cel, taller dguiles de Menorca
6 curs:
Glosat
Taller de tocar fusta
5 i 6 curs:
Torre de Fornells
Salines La Concepci

Laeroport de Menorca

El tresor de Barba Rosa


Sortides dins Ferreries
Tercer trimestre
5 curs:
Activitat de caiac
6 curs:
Empantallats
SAlbufera dEs Grau
Colnies
5 i 6 curs:

49

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

Torre den Galms


Visita dun poble de Menorca
Sortides dins Ferreries.
(*) totes les que al llarg del curs ens vagin oferint i ens semblin interessants per
complementar els continguts treballats a classe.

Quadre de les activitats extraescolars ( horari de capvespres):

6.6. Projecte de biblioteca.


La finalitat del projecte de biblioteca s que els alumnes puguin fer-ne un s real i que
aquest convidi a la lectura, que sigui tamb un lloc on anar a cercar i trobar informaci,...
Els objectius fixats per a aquest curs escolar sn:
Acabar pla lector de centre
Fer feina amb llibres de lectura a partir dun tema com. Es proposa un tema i es
compra un llibre per a cada cicle per a fer feina sobre el tema triat. El grup de biblioteca
ser lencarregat de coordinar aquesta activitat.
50

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

Continuar amb la posada en marxa el funcionament de la biblioteca a travs de


diferents activitats (prstec de llibres, recomanacions de llibres, tallers, clubs de lectura
...).
Continuar elaborant un projecte de biblioteca, amb objectius, activitats,...per poder-lo
incloure dins el pla lector del centre.
La comissi de biblioteca i normalitzaci lingstica est formada per:
- Xisca Alls (Coordinadora).
- Beln de la Ra.
- Maria Lpez.
- Tonia Mascar.
- Eva Mus.
Projecte de Biblioteca pel curs 2015-16.
1. INTRODUCCI

La biblioteca de l'escola s un espai no gaire aprofitat. Fa un parell d'anys es va fer una


actuaci, juntament amb l'APIMA del centre, per donar una nova imatge a la biblioteca.
Uns anys abans ja s'havia fet una inversi important, tan econmica com de temps de
mestres, per dotar l'espai dels armaris adequats per a ordenar d'una forma ms o menys
correcte, la biblioteca. Faltaria poder disposar d'uns quants ordinadors per a acabar de
dotar la biblioteca dels recursos adequats en l'poca en qu vivim.
Per tant podriem dir que materialment l'espai est ms o menys en condicions, per hi
manca el funcionament.
La feina de lectura es fa a l'aula i pel que fa a recerca d'informaci, s'utilitza, per molt
poc ( sn els alumnes que duen la informaci des de casa) o si s'ha de fer recerca per
internet, es va a l'aula d'ordinadors.
La biblioteca escolar ha de ser una eina educativa, un recurs per al desenvolupament de
la lectura dels fillets i filletes del centre.
51

Ceip Castell de Santa gueda


Definici de la biblioteca escolar

PGA

Curs 2015-16

La biblioteca escolar ha de ser un espai educatiu i dinmic, un centre de recursos que


contengui documents en tot tipus de suport per a laprenentatge i per a la recerca. Ha de
ser un servei per al desenvolupament del currculum i del projecte educatiu de centre
adreat al professorat, a lalumnat i a tota la comunitat educativa.
La biblioteca escolar ha de ser un recurs fonamental per a ladquisici de les
competncies bsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les rees i
etapes educatives. Aix esdevindr un element clau per a lassoliment de la competncia
informacional, el foment de la lectura i ladquisici daprenentatges autnoms.
La biblioteca escolar es comunicar i interaccionar amb les seves comunitats dusuaris
utilitzant el servei de comunicaci de carpetes de mestres a l'entrada de l'escola i les
tecnologies de la informaci i la comunicaci, integrant-se als entorns virtuals
daprenentatge i als sistemes dinformaci del centre. Daquesta manera deixar de ser
una biblioteca exclusivament en un espai fsic per ser una biblioteca que cont, tamb,
espais virtuals per a la consulta i per a la comunicaci.
Funcions de la biblioteca escolar
Organitzar i gestionar la informaci i el fons documental
La biblioteca recull i gestiona informaci i documents que donen resposta a les
necessitats del Projecte educatiu del centre. La seva gesti (selecci, adquisici,
catalogaci i difusi) requereix de personal format, especialitzat i coneixedor del centre
educatiu. ( En aquest punt necessitam formaci).
Impulsar la lectura
La biblioteca impulsa el Pla de lectura del centre (PLEC). El PLEC s un document de
centre que, a partir de les necessitats detectades en una anlisi prvia, recull els
objectius, les metodologies i les estratgies necessries per assegurar lassoliment de la

52

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
capacitat de llegir, de comprendre i dinterpretar textos, la capacitat dutilitzar la lectura
com a eina daccs a la informaci i desenvolupar lhbit lector i el gust per llegir.
Facilitar ladquisici de les competncies en ls de la informaci.
La biblioteca, conjuntament amb lrea tecnolgica, i amb lobjectiu daprofitar les
sinrgies del centre educatiu, ha de proporcionar eines i estratgies per fomentar la
competncia en ls de la informaci i fer que aquesta competncia esdevingui un
escenari formatiu a labast de lalumnat i del professorat. ( Hi manca dotar d'ordinadors la
biblioteca).
Proveir de serveis i recursos per a l'aprenentatge.
La biblioteca facilita fonts dinformaci i recursos diversos i tils per a lalumnat, el
professorat i les famlies. Aix mateix, planifica i desenvolupa serveis i activitats per fer
conixer la biblioteca escolar, els seus serveis i recursos per promoure la lectura i
laccs a la informaci, dacord amb els criteris que sexpliciten en el Projecte educatiu
del centre.
Collaborar amb lentorn
La biblioteca escolar collabora i treballa conjuntament amb les entitats de la zona i
simplica en els plans de foment de la lectura i ls de les tecnologies de la informaci i
comunicaci. ( Biblioteca municipal).
Funcions del coordinador responsable de la biblioteca escolar
El professorat coordinador i responsable de la biblioteca escolar, que necessitaria de
formaci especifica, s el referent del centre per portar a terme tasques dorganitzaci i
gesti del programari de la biblioteca, la dinamitzaci dels seus recursos i serveis,
limpuls del pla de lectura i de la competncia informacional des de la biblioteca. Cal que
la persona coordinadora tingui la formaci necessria per a portar a terme les tasques
pedaggiques i de gesti, independent del curs, rea o matria que imparteixi, i per
exercir les funcions segents :
53

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
Liderar el projecte de biblioteca per facilitar lassoliment dels objectius del centre
educatiu.
Elaborar el pla i la memria anual de la biblioteca, documents que queden
recollits en el PEC (Projecte educatiu de centre).
Identificar les necessitats relacionades amb la lectura i informaci de tota la
comunitat escolar i establir els processos per a resoldre-les, per mitj duna
poltica adequada de gesti de la collecci i de la implementaci de serveis.
Liderar i impulsar la comissi de biblioteca com a instncia que afavoreixi la
cooperaci amb el professorat en la preparaci de les activitats de la biblioteca, i
per a ladquisici i lelaboraci de materials com tamb ladequaci de la
biblioteca escolar a les necessitats curriculars.
Gestionar la biblioteca de lescola: seleccionar, adquirir, mantenir i retirar fons
documentals; catalogar i classificar els recursos de la biblioteca, electrnics i
impresos; gestionar el pressupost ( se n'ha d'adjudicar) i dirigir lequip de
biblioteca.
Organitzar lespai i els recursos, de manera que sofereixi un entorn favorable a
laprenentatge sense exclusions.
Garantir lexecuci de les programacions per a diferents nivells, que facilitin
ladquisici de les competncies en informaci de lalumnat en relaci amb els
programes curriculars, i que promoguin ls autnom de la biblioteca per part de
lalumnat.
Participar en limpuls del pla de lectura del centre liderat per lequip directiu.
Facilitar informaci al professorat i a lalumnat sobre els recursos disponibles per
al desenvolupament del currculum i laccs a la documentaci.
Recopilar i fer conixer entre el professorat experincies concretes de treball amb
la informaci i la lectura, que incentivin ls de nous mtodes docents i promoguin
ls de la biblioteca i els seus recursos.
Preparar i difondre materials especfics de suport a la docncia, i organitzar la
biblioteca escolar per convertir-la en centre de recursos per a laprenentatge.

54

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
Potenciar ls de les tecnologies de la informaci com un instrument per facilitar
laprenentatge i orientar la comunitat escolar en els aspectes que shi relacionin.
Establir coordinaci amb els serveis educatius i amb altres organismes de
lentorn: biblioteques escolars, biblioteques pbliques...
Treballar amb la comunitat en general, especialment amb les famlies.
Funcions de la Comissi de la biblioteca escolar
Aquesta comissi est formada per: el/la responsable o coordinador/a de la biblioteca,
representants dels diferents cicles del centre educatiu, un representat de lequip directiu.
I exercir les funcions segents:
Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca dacord amb la comunitat
escolar i el PEC.
Recollir les necessitats lectores i dinformaci dels diferents sectors de la
comunitat escolar i donar a conixer els acords presos a lentorn de la biblioteca.
Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d'acord amb el Pla Anual del centre.
Donar suport i fer difusi dels projectes i activitats que es desenvolupen des de la
biblioteca a tota la comunitat educativa.
2. OBJECTIUS
1. Informatitzar la biblioteca.
2. Posar en marxa el servei de prstec informatitzat, amb carnet lector.
3. Dotar a la biblioteca d'un parell d'ordinadors per a poder estar connectats al mn
actual i poder fer recerca.
4. Dur a terme diferents activitats de foment de lectura.
5. Dinamitzar la biblioteca del centre.
3. ORGANITZACI
Hi ha una persona que fa la funci de coordinadora i disposa de tres hores setmanals
per dur a terme aquesta tasca.
Est constitut un grup de feina de biblioteca, format per quatre persones.
55

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
A la setmana, a part de la coordinadora, hi ha 3 hores de gurdia de biblioteca, per
poder fer-ne s. ( Adjuntar l'horari).
4. ACTUACIONS

Actuacions
1. Introducci dels
llibres de lectura a
l'Abies

Objectiu
1.1.Informatitzar la
biblioteca.

Temporalitzaci

Indicadors
d'avaluaci

Al llarg de tot el curs. Nombre de llibres


introduts a l'Abies.

1.2.Posar en marxa
el servei de prstec
informatitzat, amb
carnet lector.
2. Fer el carnet
lector de cada
alumne i imprimir-lo.

2.Posar en marxa el
servei de prstec
informatitzat, amb
carnet lector.

Primer trimestre

Nombre de prstecs,
amb carnet,
realitzats al llarg del
curs

3. Tallers de foment
de la lectura. ( club
de lectura,
presentacions de
llibres, activitats amb
llibres concrets,...)

3.1.Dur a terme
Al llarg de tot el curs Mirar a la memria
diferents activitats de
els tallers duits a
foment de lectura.
terme i el nombre de
participants de cada
3.2. Dinamitzar la
activitat.
biblioteca del centre.
Es pot passar un full
d'avaluaci de
l'activitat als
alumnes i als tutors.

4. Dotaci de dos
ordinadors a la
biblioteca.

4.1.Dotar a la
Segon o tercer
biblioteca d'un parell trimestre.
d'ordinadors per a
poder estar
connectats al mn
actual i poder fer
recerca.

Nombre d'ordinadors
que hi ha a la
biblioteca i nombre
d'usuaris que han
tingut.

56

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

5. Setmana del llibre 5.1.Dur a terme


Segon trimestre.
diferents activitats de
foment de lectura.
5.2. Dinamitzar la
biblioteca del centre.
6. Recomanacions
de llibres

Curs 2015-16
Nombre d'assistents
a la biblioteca
aquella setmana, Fer
un registre de
participaci.

6.1.Dur a terme
Al llarg de tot el curs. Passar full
diferents activitats de
d'avaluaci al final
foment de lectura.
del curs.
6.2. Dinamitzar la
biblioteca del centre.

7. Dotar el blog de la 7.1. Dinamitzar la


Al llarg de tot el curs. Nombre d'entrades
biblioteca de
biblioteca del centre.
fetes al blog i
contingut.
nombre de visitaants
al blog ( posar
comptador de
visites).
8. Fer prstec a la
biblioteca municipal,
per poder disposar
de ms ttols i ms
llibres.

8.1. Dinamitzar la
Mensualment
biblioteca del centre.

Nombres de prstec
fets d'aquests llibres.

9.Fer feina amb


llibres de lectura a
partir dun tema
com

9.1.Dinamitzaci de
la biblioteca del
centre

Passar full
d'avaluaci al final
del curs.

Al llarg del curs.

5. AVALUACI DEL PROJECTE


Al final del curs es passar un qestionari d'avaluaci del servei fet per la biblioteca (
s'elaborar al llarg del curs). Es passar als mestres i als alumnes.
Per part del grup de feina de biblioteca, es far una avaluaci i s'escriur una memria
sobre el funcionament i la posada en marxa del projecte de biblioteca, seguint els
indicadors d'avaluaci que s'han especificat a cada actuaci.

57

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

Enllaos interessants per poder agafar idees i suggeriments.


*http://www.bibliotecaescolar.info/
*http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/dir/index
*http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be1d/index
*http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/be3/index
*http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/beed/index
*http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/becl/index
*http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/begl/index
*http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/bese/index

6.7. Projecte de Normalitzaci lingstica.

* Els objectius per aquest curs sn:


Acabar el pla lector de centre.
Actualitzar el Projecte Lingstic de Centre.
6.8. Plans de millora.
Estem pendents que ens arribin els resultats definitius de les proves de diagnstic del
curs passat realitzades pels alumnes de 3r de Primria. Quan rebem els resultats del
nostre centre els analitzarem per tal destablir una lnea de treball encaminada a millorar
aquells aspectes en qu hi hagi necessitat de millorar-los.
6.9. Projecte TIC de lescola.
Els objectius plantejats sn:

58

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

Seguir treballant amb els blocs d'aula com a eina de comunicaci i treball; per donar
a conixer a les famlies les activitats que es fan a les aules i al mateix temps com a lloc
des d'on els alumnes puguin accedir a recursos i activitats per treballar a l'aula o des de
casa.
Revisar i actualitzar el pla tic de lescola, afegint diferents recursos per tal dajudar a
aconseguir els objectius proposats.
Collaborar i coordinar a travs del grup tic l'edici de la revista anual de l'escola.
La comissi de TIC est formada per:
- Lola Pons (Coordinadora).
- Josep Mar.
- Tomeu Enrich.
- Marga Pons.
6.10. Pla de formaci del professorat.
Per aquest curs shan sollicitat al CEP dues formacions a centre. Una s un taller
deines google (8 h) i laltre un seminari que amb temtica destratgies de comprensi
lectora i expressi escrita (25 h). Ambdues formacions es faran en dimarts en horari
dexclusiva i comptaran amb assessoria externa.
Est previst que aquesta formaci es faci Les mestres dEducaci Infantil tamb han
sollicitat formaci amb la modalitat de grup de treball per tal de compartir i elaborar
material propi per treballar les diferents rees curriculars, ja siguin jocs matemtics,
activitats de motricititat fina o grafisme, lectoescriptura...
6.11. Auxiliar de conversa.
Sens ha adjudicat una auxliar de conversa que comptar amb 12 h de dedicaci
exclussiva per al nostre centre. Assitirar a lescola de dilluns a dijous, tal i com
indicaven les instruccions.
El seu horari sha organitzat de manera que pugui atendre a tots els grups de Primria,
dedicant una sessi als grups de 1r a 3r i dues sessions als grups de 4t a 6.

59

Ceip Castell de Santa gueda


PGA
Curs 2015-16
La coordinadora de lauxiliar s na Marga Pons, mestra especialista de Llengua anglesa,
que organitzar les tasques que ha de dur a terme lauxiliar.

6.12. Voluntariat.
Aquest curs tamb comptem amb lajuda duna mestra voluntria que assistir un dia a
la setmana i far refor de lectura als alumnes 1r i 2n de Primria, aix com tamb
participar en tallers i celebracions organitzades tant pel primer cicle com activitats
conjuntes de lescola.

6.13. Memria administrativa.


6.13.1 Estat de les installacions i equipaments.
El nostre centre necessita dalgunes reformes estructurals ja que hi ha zones molt
deteriorades (sobretot els banys dels alumnes).
LAjuntament nest assebentat aix com tamb lIBISEC compta amb un informe en qu
shi expliquen les necessitats del centre. Els tcnics daquestes entitats han visitat
lescola per fer un informe de quines sn les reformes necessries per al bon
manteniment i s de lescola.
Ara sest a lespera de rebre contestaci de en quins plaos es duran a terme aquestes
millores dinfraestructura.
6.14. Acta daprovaci de la PGA pel Consell Escolar.

60

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

61

Ceip Castell de Santa gueda

PGA

Curs 2015-16

62