Está en la página 1de 4

GRANADA

FANTASIA ESPAOLAModerato mosso

Moderato

Gra - na

15

ti

15-go a
ven

22

da

tie - rra so - a - da por mi

mi can -

3
tar
he -cho
de fan -ta - si - a

dar.

te
flor
de me - lan -co -li - a queyo

mi can - tar

a tempo

mi can - tar se vuel - ve gi - ta-no cuan-do es pa-ra

22


6
6
a tempo

rall.

AGUSTN LARA

Juan Sebastin Hurtado-Ramrez

Gra-

GRANADA

mosso
ten.

33

33

na - da
na - da

tie - rraen -san - gren - ta - da


ma - no - la can - ta - da

en
en

3
3

tar - des de to - ros,


co - plas pre - cio - sas,


jer que con - ser-vael em - bru - jo
de
los o - jos mo - ros,

ten -goo - tra co - sa
que dar - te queun
ra - mo de ro - sas,
41

41

ten.

49


sue - o

49

re - bel - dey

gi - ta - na

cu - bier - ta

de

no

mu -te

flo - res
y

3
be - so
tu bo - ca
de gra - na
ju - go - sa man - za - na que mehabla
dea

57

57

mo

res

rall.

a tempo


gra

GRANADA

de ro - sas
de sua - ve
fra - gan - cia que

66

66

74

74

vir - gen mo - re - na,


gra
poco rall.

82


san - grey

de

82

87

95

sol

- na - da tu

Grandioso

die - ran mar -coa

la

lle
- na de lin - das mu - je - res dea tempo3
3le

tie- rraes-t

GRANADA


de
102


102

na
111

111

- da

117

ro - sas de sua - ve fra - gan -cia que le die - ran mar-coIa la vir - gen mo - re - na,

tu


tie - rraIes

t
lle - na de

lin - das

mu - je

res

sol.

de

san - grey

affretando

117

gra

de