Está en la página 1de 77

Wa r s z a w a

2 0 0 3

Spis treci
Przedmowa
I

II
III

O dolinach pooonych u stp Atlasu


i z a m i e s z k u j c e j je rasie n i e w o l n i k w

11

O rasie zamieszkujcej Atlas

19

O zadaniach m a g w Atlasu; o Zro,


jego cechach i waciwociach, a take
0 t y m , czego m o n a d o k o n a z jego
p o m o c ; oraz o c z a r n y m

IV

O tak zwanej magii Atlantw

O w y s o k i m d o m u w Atlasie,

fosforze

29
39

jego m i e s z k a c a c h , ich m a n i e r a c h
i obyczajach, oraz o y w y m Atla
VI

47

O p o d z i e m n y c h o g r o d a c h atlasu,
oraz o r z e k o m y c h zwizkach A t l a n t w
z Inkubami, Sukkubami
i d e m o n a m i ciemnoci

VII

59

O zalubinach i innych osobliwych


zwyczajach A t l a n t w : oraz o ofiarach
skadanych bogom

VIII

O dziejach Atlasu od s a m e g o pocztku


do okresu poprzedzajcego katastrof

IX

67

75

O katastrofie i t y m , co j p o p r z e d z a o ,
a t a k e o p r a w d o p o d o b n y c h jej p r z y c z y n a c h

87

Przedmowa
DZIEJE PEWNEJ SONECZNEJ IDEI"
Mit Zotego

Wieku

towarzyszy ludzkoci od niepamitnych

czasw, wyraajc t s k n o t za t y m , co wzniosie, a z a g u b i o n e


bionej

k l e j n o t a m i fantazji

przemino,
wia

komnacie

pamici.

zoone w ofierze na otarzu

wyobrani

drenie,

sprawiajc

potdze, a jednoczenie sprowadzajc

wiedz"

temu

napiciu

jej

o jego z u d n y m

midzy

zdo

nowych cywilizacji. Wprawrozkosz

nienasycenie

w i a d c z e n i e m , e d o s k o n a e jest t y l k o t o
wanie dziki

O p o w i a d a o t y m , co

co

snami

nie

istnieje.

"wiar"

o dawnej

z w i z a n e z prze-

Niemniej to

istnienie

ideau

c h a r a k t e r z e rodzi si dza kreacji, nieod-

parta ch stworzenia nowego, lepszego ycia. Takiego ycia, ktre


bdziezawierawsobiechoodrobinwzniosociwyniesionejze
wspomnie

utraconej

doskonaoci.

J a k e s i l n a jest t o
kich
nowy

monoteizmw,
model

rozwoju

rodkami narzucie go
a

na d o d a t e k

dza

ktre

wiadcz

potrafiy

cywilizacyjnego,
ludom

u c h r o n i go

tym

wytworzy
ale

dzieje

nie

wszelkimi

rwnie

cakowicie
dostpnymi

zamieszkujcym odlege zaktki Ziemi,


przed

zniszczeniem

milenijnej

o ciaa i d u s z e . To e k s t a t y c z n e n a p i c i e m i d z y wiar"
wytwarzao

t r z e c h wiel-

tylko

rozmaite

utopijne

projekty

batalii

a wiedz"

przebudowy

spoe

c z e s t w , k t r e n a w e t jeli r o d z i y si z e z w t p i e n i a w d o t y c h c z a s o w y
m o d e l rozwoju cywilizacyjnego, dzieliy z
tu

do

zjami

kramy
tej

powszechnej

krainy oraz

szczliwoci.

praktycznymi

J e d n z k r a i n , najczciej
pijnych mylicieli, bya A t l a n t y d a .

Platona ateski

sposobami

starego kapana.

krainie

jej

si c o

Timajosie

najwyej

wi

urzeczywistnienia.
do ycia przez u t o

W z m i a n k i o niej

p r a w o d a w c a Salon,

d o w i e d z i a si o t e j

t s a m dz powro

powoywanych

w IV w. p . n . e . w p l a t o s k i c h d i a l o g a c h ,

Sais,

nim

Rniy

p o j a w i y si j u

i Krutiasie. W e d u g

przebywajc w e g i p s k i m

miecie

z p a p i r u s u o d c z y t a n e g o mu przez

Bya w n i m m o w a o wielkiej wyspie, pooonej za

s u p a m i H e r a k l e s a " (czyli z a
wadali synowie Posejdona.

wspczesnym Gibraltarem), ktr

N a tej w y s p i e A t l a n t y d z i e k w i t a w i e l k a

zdumiewajca

potga

krlewska,

ktrej

podlegaa caa wyspa oraz

wiele i n n y c h w y s p i czci k o n t y n e n t u . P o n a d t o z tej s t r o n y c i e n i n y


k r l e s t w o o b e j m o w a o o k o l i c e L i b i i a d o E g i p t u i E u r o p a p o Tyrr e n i " , czyli o b s z a r
jednak
ktrej

dziewi

Afryki

tysicy

mieszkacy

przed

ziemi

Pnocnej i

Europy

przed

er

utrzymywali

tajemniczego metalu,
trzsienia

lat

padniciem

jej

c z a si d o
ny,

ta

z g r a n i c w Italii,
nieziemska

yciu

dziki

potga,

wydobywaniu

p o g r y a si w o c e a n i e n a s k u t e k
bogw,

co

uchronio

Ateny

upem.
nic o okolicznociach u p a d k u

Atlanty

jego opis z a g i n i o n e g o k o n t y n e n t u w Timajosie ograni

wyej

wspomnianego

bdcego

o nazwie

przy

gniewem

P l a t o n nie w s p o m i n a
dy. C o w i c e j ,

si

orichalku,

wywoanego

nasz

przyczynkiem
Niestety,

Kritias.

ustpu

majcego charakter dygresyj

do caociowego dziea

do

naszych

czasw

na

jej

zachoway

temat

si t y l k o

f r a g m e n t y t e g o d z i e a , n a z b y t s k p e , b y w y o n i si z n i c h k o m p l e t n y
wizerunek

tej krainy,

lecz

wystarczajce,

by rozpali wyobrani spe

k u l a c j a m i n a t e m a t jej p o c h o d z e n i a i z n a c z e n i a .
I rzeczywicie,
li

europejskiej

kiedy

zalki

po

latach

alternatywnych

teokracji,
wizji

cijaskiej opowieci o jego u p a d k u z Raju


mierci,

ich

zwolennicy

zaginionego
tworzc

ldu

niej

jako

wobec chrze

i m o l i w o c i z b a w i e n i a po

z a c z l i c o r a z czciej o d w o y w a si d o m i t u
pierwotne;

swoist

p o j a w i y si w m y

czowieka

Ksig

kraino

Rodzaju,

powszechnej
punkt

szczliwoci,

wyjcia

bdcy

zara

z e m p u n k t e m d o j c i a . A t l a n t y d a s t a a si s p i r i t u s m o v e n s m y l i u t o p i j
nej.

Jednym

najwczeniejszych

tego

rodzaju

dzie

w 1 6 2 7 r o k u k s i k a F r a n c i s a B a c o n a p . t . Nowa
a ona o wyspiarskim
i uczonych,

majce

Tadeusz Cegielski,
nogatunkowe

bya

Atlantyda.

wydana

Traktowa

pastwie, ktrym wadao kolegium kapanw


na

celu

zbawienie

...angielski

wyzwolenie

od

filozof
plag

poprzez

pojmowa

stanowicych

wiedz". Jak

zbawienie

pisze

jako ogl-

nastpstwo grzechu

pierworodnego. Dla Bacona rodkiem powszechnego owiecenia miaa


by

n i e r e l i g i a , lecz n a u k a i t e c h n i k a ; n i e z n a c z y o t o p r z e c i e , e n i e

d o c e n i a o n roli religii. L o r d k a n c l e r z p o j m o w a r e l i g i w s p o s b r w n i e
daleki

od

chrzecijaskiej

ortodoksji

jak

hermetyci".

Jego

pomysy

o Atlantydzie.
cyficzne

zradykalizowali

zapotrzebowanie

parametry

metodologu

nego aru

o tajemniczej

XIX-wieczni autorzy ksiek

wiek postpu technicznego wytworzy zreszt spe


na

myl

naukowej,

tajemnicy.

Potrzeb

krainie

boskich

utopijn,

ktra

a jednoczenie

uwzgldniaaby
tracia

religij

t znakomicie wypeniay

ksiki

atrybutach

nie

wysokim

stopniu

za

awansowania technicznego, ktr naga katastrofa pogrya na dnie


oceanu

gdzie

za

Europ".

Opowieci

Atlantydzie

wydobyway

z d n a oceanu z a p o m n i e n i a stare p r a w d y o mariau duchowoci i tech


nologii,

a na d o d a t e k tworzyy

podwaliny

nowej

antropogenezy,

al

t e r n a t y w n e j w o b e c chrzecijastwa oraz d a r w m i z m u , wiodcego ww


czas

prym

na salonach

intelektualnych

Europy.

czyy e l e m e n t y

wiatopogldu religijnego i n a u k o w e g o , co pozwalao im unika m e


tafizycznego i

biologicznego

cych pochodzenia g a t u n k u

determinizmu

okultystyczn

stworzya Helena Pietrowna


pularnego,

a wydanego w
wiat

koncepcjach

dotycz

ludzkiego.

Najpopularniejsz

Atlantyda, czyli

Bawacka
1882

przedpotopowy.

koncepcj

pod

roku

dziea

Bawacka

antropogenezy

wpywem

niezwykle

Ignatiusa

po

Donelly'ego

d o w o d z i a , e c z o w i e k

nie p o c h o d z i ani z rajskiego o g r o d u ani od m a p y , t y l k o z p b o s k i c h


ras,

ktre w

aryjsk.

Byy

wyniku

szeregu

katastrof

wyewoluoway

obecn

ras

to:

1. R a s a astralna, kiedy to ludzko wraz z ca Z i e m i d o p i e r o zacza


si z g s z c z a " w c i a o f i z y c z n e , z a m i e s z k u j c

biegun pnocny.

2. Rasa eteryczna, r e k o n s t r u u j c a o b o k ciaa a s t r a l n e g o ciao eterycz


ne,

n a z y w a n a tez

hiperborejsk,

racji

zamieszkiwania przez

siebie

l d u p o d b i e g u n o w e g o , k t r y r o z c i g a si d o o k o a b i e g u n a p n o c n e
go a do granic

dzisiejszej

3. Rasa lemuryjska,
siadajcym

posta

Azji

Pnocnej.

jako pierwsza dysponujca ciaem


androgyniczn,

a zamieszkujca

fizycznym

olbrzymi

po-

konty

nent na pkuli poudniowej.


4 . R a s a a t l a n t y d z k a , w k t r e j d o p e n i si p o d z i a p c i o r a z o s t a t e c z n e
u f o r m o w a n i e si g a t u n k u l u d z k i e g o ,

zamieszkujca gigantyczny

kon

tynent pooony na terenach obecnego oceanu atlantyckiego.


Nie w i a d o m o w jakim stopniu ta okultystyczna antropogeneza w p y n a na ksztat p r e z e n t o w a n e g o w niniejszym t o m i e dziea. Bo

chocia C r o w l e y b a r d z o ceni B a w a c k , uwaajc j za jedn z wysanniczek

tajemnych

przywdcw

wiata",

wysana na Zachd

w celu

z jednej s t r o n y zniszczenia s a b y c h szkol chrzecijaskich, z d r u g i e j za


strony w y k o r z e n i e n i a m a t e r i a l i z m u n a u k cisych",

ju

znacznie mniej

m i a s z a c u n k u d o t e o z o f i c z n y c h dywagacji n a t e m a t z a m i e r z c h y c h dzie
jw ludzkoci.
szoci,
zarys

co

kae

wiele bardziej i n t e r e s o w a a go praca na rzecz przy


podejrzewa,

j e g o Atlantyda

utopii, anieli gos w sprawie dziejw


Sam

w swojej

Crowley

autobiografii,

wyraa
e

jca u t o p i j n e w y o b r a e n i a
pewne fragmenty
podczas

gdy

wikszych

si

...jest
na

inne

skrywaj

tym

raczej

dziele

zdawkowo,

piszc

to r a p s o d i a f a n t a s t y c z n a p r z e d s t a w i a

temat

stanowi satyr

tajemnic magii,

przedstawiaa

zaginionego ldu.

na

pewne

spoeczestwa idealnego,
temat

istotne

naszej obecnej
wskazwki

oraz przyszych odkry w

ktrej

cywilizacji,

dotyczce
nauce",

naj

jakie

t o b y y t a j e m n i c e , m o e m y si t y l k o d o m y l a , a z a w s k a z w k p o s u y

nam

lektura wybranych
Na

pierwszy

informacji na t e m a t

rzut

fragmentw

crowleyowskiej

oka dostarcza

Atlantydy

poza

ona

wyej

niewielu

autobiografii.
dodatkowych

wspomnianym

ustpem.

D o w i a d u j e m y si z n i e j , z e C r o w l e y n a p i s a t e p o w i e ( j a k o L i b e r L I ,
Zaginiony kontynent)
sympati.

latem

1913

By m o e to

u k a z a o si d o p i e r o w

roku

Rosji

nie

wanie z tego p o w o d u

1970 roku.

darzy

jej

jej

zbytni

pierwsze wydanie

J e d n a k z e k u s z c a w y d a j e si h i p o t e

z a , e s t a o si t a k z z u p e n i e i n n e j p r z y c z y n y , t e j s a m e j , d l a k t r e j n i e
ukazay

si

drukiem

takie

jego

traktaty

jak

,,O t a j e m n y c h z a l u b i n a c h b o g w z l u d m i " , czy


ktre napisa dla

potrzeb

go O r d o Templi

Orientis.

wyszych

"O

naturze

bogw",

homunkulusie".

wtajemnicze zakonu

magiczne

N a rzecz tej

h i p o t e z y p r z e m a w i a przecie w s z y s t k i m czas p o

wstania tego dziea. Crowley napisa je w rok po t y m , kiedy to The


odor Reuss,
czy

go

wczesny

przywdca Ordo Templi

wewntrzn

symbolik

o d n o s z c si d o a l c h e m i i i

najwyszych

magii

Orientis, wtajemni

stopni

tego

zakonu,

seksualnej, a na kilka miesicy

p r z e d p r z e p r o w a d z e n i e m tzw. d z i a a

paryskich",

czyli serii p i e r w

szych e k s p e r y m e n t w z zakresu

seksualnej.

Jeli na d o d a t e k

wemiemy pod

magii

uwag due wraenie,

jakie

wywar

na nim solarno-

falliczny k u l t O . T . O . , m o e m y p o d e j r z e w a , z e s p o r cz t e g o cza
su

powici jego zgbianiu i rozwijaniu.


I faktycznie, cay rozdzia jego autobiografii omawiajcy t e n

o k r e s ycia p o w i c o n y jest analizie


cyjnej
w nim

bdcej

narzdziem

rozczarowanie

jako s t r u k t u r y

przemian spoecznych,

wobec

skich, ktrych c z o n k i e m

masonem

tradycyjnych,

by od

1900 roku.

rytuau.

M a z a ze

i politykierstwo, a take komercjalizacj

wyraa

l m a s o

Krytykuje je za prze

sadn teatralizacj" rytuaw, ktra w trosce o


gubi prawdziwy sens

Crowley

regularnych

inicja

schlebianie

konserwatyzm
rytw.

Ten

m e n t brzmi zgoa paradoksalnie w ustach kogo,

ostatni argu

kto w

akapitach chwali O r d o Templi Orientis jako jedyn

etykiecie,
spoeczny

nastpnych

grup

dzierc

p i e r w o t n e g o , m a s o s k i e g o d u c h a , nie zwaajc na fakt, i caa histo


ria t e g o z a k o n u b i e r z e swj p o c z t e k o d r y t w k u p i o n y c h " o d J o h n a
Yarkera, osawionego z

handlowania masoskimi

liniami

przekazu.

N i e m n i e j to nie t r a d y c y j n a s t r u k t u r a m a s o s k a niszych rytw, odzie


dziczona po Yarkerze, bya tym, co pocigao
tylko

system

wyszych

System

wtajemnicze

inicjacyjny

O.T.O.

skada

( w p r a k t y c e z w i k s z e j iloci, p o n i e w a o b o k
niay stopnie przejciowe), od

Crowleya

powicony

do X,

si

magii,
z

w O.TO.,
seksualnej.

jedenastu

stopni

n o r m a l n y c h s t o p n i ist

przy czym

najwyszy z nich

mia charakter czysto reprezentacyjny, tosamy z t y t u e m Wielkiego


Mistrza w regularnym wolnomularstwie. Otwieraa go triada" stop
ni

symbolizujcych

wdrwk

ego"

systemie sonecznym:

jego

p r z y c i g a n i e d o t e g o s y s t e m u (0), n a r o d z i n y (I), ycie ( I I ) , m i e r


(III), dowiadczenie wiata poza mierci (IV) oraz o s t a t e c z n e roz
p u s z c z e n i e w p u s t c e c a e g o c y k l u d o w i a d c z e (P.I.). N a s t p o w a a p o
niej

triada" stopni bdcych rozwiniciem II, majcych dostarczy

treningu moralnego w oparciu o tajemnice rokrzya, h e r m e t y z m u

i t e m p l a r y z m u (V i VI w r a z ze s t o p n i a m i p o r e d n i m i ) , c z e g o z w i e
czeniem

by

VII

wprowadzajcy w arkana kultu solarno-fallicznego.

Najwysze s t o p n i e inicjacyjne z a k o n u
tycznej
ktrej

implementacji
przedmiotem
Celem

byo

ukrytych

nazywanej

libidinalny

mocy

IX)

dotyczyy prak

rokrzya,

czyli

magii,

seksualna.

ciaa

u m y s u oraz

m o l i w e by

praktykowanie

Wizja ta bya bliska crowleyowskiej

thelem,

charakter.

byo stworzenie utopii, w ktrej

solarno-fallicznego.

woli,

formuy

bya energia

O.T.O.

rozwijanie

kultu

tajemnic

(VIII

nadajc

Sama

za

jej

mniej fatalistyczny

religii

bardziej

autobiografia Crowleya jasno wska

zuje n a t o , e p r a c e n a d r o z w o j e m s y s t e m u O.T.O. p r o w a d z i o n d o
kadnie

tym

samym

czasie,

gdy

p o w s t a w a a Atlantyda.

Pojawiaj

c y si w n i e j s z e r e g n i e d o m w i e o r a z b o g a c t w o s y m b o l i k i m a s o s k i e j ,
alchemicznej i
no

rokrzyowej

pozwalaj wic sdzi, e bya to zbie

nieprzypadkowa.
Crowley wierzy, e dziki stworzeniu o d p o w i e d n i c h w a r u n

kw spoecznych dla rozwoju


czowieka,

libidinalno-wolicjonalnego

bdzie m o n a dopeni

potencjau

jego g a t u n k o w e g o przeznaczenia.

By p r z e k o n a n y , e p o z w o l i to n i e t y l k o o d n o w i e s t a r e i z u y t e z w i z
ki s p o e c z n e , ale i d o k o n a r e w o l u c y j n e g o w y o m u
dugowiecznoci.

w pracach nad

W t y m c e l u c h c i a si p o s u y O . T . O . j a k o p o l e m

dla e k s p e r y m e n t w spoecznych, jako a w a n g a r d n o w e g o adu, k t


rego jedynym

prawem

By moe
Talbot

Smith,

byaby

wic

piszc

racj

mio podug
mia

jego

na marginesach

Woli".

amerykaski
rkopisu

niniejszej

" A t l a n t y d a to alegoria n a p i s a n a w w y j t k o w y m stylu


leya,

ktrej

czytelnik

nie o b e z n a n y

ucze,

Wilfred

powieci:

Aleistera C r o w

z gnoz dostrzee

niezwykle

ciekaw, p i k n i nie p o z b a w i o n p o c z u c i a h u m o r u histori, n a t o


miast

ci

nieliczni, znajcy sekret

s p o r z d z a n i a eliksiru

ycia r o z p o

z n a j g e n i u s z jej t w r c y , p o t r a f i c e g o u k r y a m i m o t o o b n a y p e w
ne

szczeglne

sekrety

By moe,

alchemii".

Pozostaje n a m

tylko

przywoa sowa K e n n e t h a

A n g e r a , w y b i t n e g o reysera i o k u l t y s t y : N a d s z e d o t o czas czas, aby


zgbi

ten

magiczno-seksualny

traktat

Aleistera Crowleya".

Dariusz Misiuna

listopad

10

2002

O DOLINACH
POOONYCH
U STP ATLASU
I ZAMIESZKUJCEJ JE
RASIE NIEWOLNIKW

P r a w d z i w n a z w archipelagu, m i a n o w a n e g o przez nie


ktrych Atlantyd, stanowi Atlas. Mwienie o nim jako o konty
n e n c i e jest b d n e o tyle, e k a d y jego d o m " , inaczej w z g r z e "
odcity by od pozostaych n a t u r a l n y m i , cho czsto b a r d z o w
skimi drogami w o d n y m i .
tylko drobnym

A f r y k a s k i a c u c h g r s k i A t l a s u jest

fragmentem

wikszego grotworu.

W staroyt

noci to wanie t e n p i e r w o t n y Atlas o d p o w i a d a za p o d t r z y m y


w a n i e siy m o r a l n e j i m a g i c z n e j w i a t a a n t y c z n e g o . O d n i e g o t o
w z i o si i m i m i t y c z n e g o s i a c z a , n a k t r e g o b a r k a c h s p o c z y w a
g l o b . R d z e s o w a A t l a s " , czyli T l a ' " , a r a c z e j T l a s " w y w o d z i
si z j z y k a l e m u r i a s k i e g o , w k t r y m o z n a c z a c z e r " ; o j e g o
z n a c z e n i u p o w i e m y w o d p o w i e d n i m czasie. P o p r z e d z a go eski
przedrostek

A",

obrazujcy

ksztat

ust w

trakcie wydawania

d w i k u , std te najwierniejszy p r z e k a d na jzyk angielski po


w i n i e n b r z m i e czarna k o b i e t a " . W acinie istnieje w s z a k e jego
bliszy

odpowiednik.
G r y Atlasu o d c i t e byy od siebie w z a j e m i od reszty wia

ta k a n a a m i m o r s k i m i , a na d o d a t e k oddzielay je od znajduj
c y c h si u ich s t p d o l i n g d z i e n i e g d z i e n a t u r a l n i e , g d z i e n i e g d z i e
s z t u c z n i e w y g a d z o n e , za u p o d n y w y c i t e n a d z i e s i m e t r w
klify. U k s z t a t o w a n i e t a k i e s p r a w i a o , e n i e s p o s b b y o d o n i c h
dotrze.

13

Wiele p o k o l e p r a c o w a o n a d t y m , aby doliny o w e stay


si p a s k i m i n i z i n a m i . T y l k o n a w y s z y c h w z n i e s i e n i a c h r o s y w i
n o g r o n a i drzewa owocowe, wikszo poronita bya zboem
oraz p a s t w i s k a m i d l a zwierzt z i e m n o w o d n y c h A t l a s u . N i e wie
m y dzisiaj, jaki by t o g a t u n e k z b o a . W i a d o m o n a t o m i a s t , e
roso o n o w morskiej wodzie, a sezonowe p o w o d z i e peniy t s a m
f u n k c j , c o w y l e w N i l u w E g i p c i e . M i e s z k a c y tej n i e z w y k e j k r a
iny, p r z y p o m i n a j c y w d u e j m i e r z e p r z e d s t a w i c i e l i w s p c z e s n e j
rasy k a u k a s k i e j , zamieszkiwali wioski na o l b r z y m i c h pywajcych
p l a t f o r m a c h z p o r o w a t e j skay. N i e z n a n e i m b y o d r e w n o , p o n i e
w a na r w n i n a c h w o g l e nie rosy d r z e w a . N i e w o l n o im byo
je p o k a r m u s w y c h p a n w , a n i p s z e n i c y , a n i z w i e r z t z i e m n o
w o d n y c h , ani te w i e l k i c h z a s o b w s k o r u p i a k w . D l a t e g o ywili
si t a k z w a n y m c h l e b e m z n i e b a " , k t r y w r z e c z y w i s t o c i s p a d a
z g r . C a a ich l u d n o z a p r z g n i t a b y a d o c i k i e j p r a c y . M o d z i
i w a w i o p i e k o w a l i si z w i e r z t a m i , u p r a w i a l i z b o e , z b i e r a l i s k o
rupiaki, gromadzili chleb z nieba" dla starszyzny, wreszcie mieli
o b o w i z e k si r o z m n a a . K i e d y u k o c z y l i d w a d z i e c i a l a t , u w a
a n o ich za w y s t a r c z a j c o silnych, by r o z p o c z p r a c w fabryce
przy p o m p a c h ssco-toczcych dostarczajcych Atlasowi ,,ZRO",
czyli m o c y " , o k t r e j n i e b a w e m o p o w i e m . P r a c a n a t y c h m a s z y
nach, stanowicych poczenie p o m p z d e p t a k a m i mechaniczny
m i , o d b y w a a si w g r u p a c h i t r w a a s z e s n a c i e g o d z i n d z i e n n i e .
Ten za, k t o o k a z a j a k k o l w i e k o z n a k saboci, d o s t a w a p r z e
n i e s i e n i e do fabryki fosforu, g d z i e w c i g u k i l k u m i e s i c y u m i e r a .
Fosfor by n i e z b d n y dla istnienia Atlasu, a c z k o l w i e k nie korzy
s t a n o a n i z j e g o c z e r w o n e j a n i t e j p o s t a c i , lecz z t r z e c i e g o a l o t r o p u n i e p a l n e j , g r a n a t o w o - c z a r n e j , czy te raczej f i o l e t o w o
czarnej substancji majcej posta p r o s z k u delikatniejszego od osadu

14

zota, t w a r d s z e g o od d i a m e n t u , jedenastokro ciszego od te


g o fosforu i t a k s i l n i e t o k s y c z n e g o , e p o m i m o z a c h o w a n i a w s z e l
kiej o s t r o n o c i z a l e d w i e p o j e d y n c z a j e g o u n c j a k o s z t o w a a ( p r z e
citnie)

ycie

okoo

dwustu

pidziesiciu

ludzi.

jego

wasnociach o p o w i e m pniej.
L u d z i e ci yli w s k r a j n e j

niewoli i

niewiedzy, z g o d n i e

z m d r r a d p i e r w s z e g o z filozofw A t l a s u , k t r y n a p i s a : N a j
w i k s z y m z a g r o e n i e m d l a S p o e c z e s t w a jest p r z e j r z y s t y u m y s " .
W y p r a c o w a o n s y s t e m k u l t u r y u m y s o w e j s k a d a j c y si z d w c h
elementw:
1 . s z e r e g u b e z u y t e c z n y c h , n i e p o w i z a n y c h z e s o b f a k t w j a k o bazy,
2. oraz n a d b u d o w y zoonej z samych kamstw.
Cz pierwsza t e g o system u o b o w i z y w a a k a d e g o ; cz
d r u g a bya ju p r z y s w a j a n a bez p r o t e s t w .
Jzyk tych

rwnin

by

prosty, a z a r a z e m wystarczaj

cy. M i a n i e w i e l e r z e c z o w n i k w i j e s z c z e m n i e j c z a s o w n i k w .
Doroli

uywali

znowu

pracowa"

waciwie
(po

tylko

prostu

kilku

okrele

braku

sowa

czynnoci:

pracowa"),

z n o w u je", z a m a p r a w o " (gdy b r a k o z kolei okrelenia


p o n o w n i e z a m a p r a w o " ) , przyj z z e w n t r z " , oraz zna
le

wiato" (tj.

do

fabryki fosforu).

Modzi mczyni

i k o b i e t y p o s u g i w a l i si j z y k i e m j e s z c z e u b o s z y m , s k a d a jcym

si p r z e w a n i e z p r z e k l e s t w .

Sza za t y m

niezwyka

obfito p r z y m i o t n i k w , przewanie w y p o w i a d a n y c h bez uza


s a d n i e n i a , j a k o e n i e w i z a y si z a d n y m i w y o b r a e n i a m i
n a t e m a t r z e c z o w n i k w . Z e s t a w sw u z u p e n i a a d u a ilo
a b s t r a k c y j n y c h r z e c z o w n i k w takich jak w o l n o " i p o s t p " ,
b e z k t r y c h a d e n d o b r y o b y w a t e l n i e m g si o b e j

przy

k o n s t r u o w a n i u z d a n i a . Z n a j d o w a y si w u y c i u n a w e t p o d
czas r o z m o w y n a jak n a j b a r d z i e j p r o z a i c z n e t e m a t y . N i e m o -

15

ralne

pociganie

nosem",

niepostpowe

m u z y k a " , reakcyjne rzsy" -

zby",

lubiena

wszyscy znali t e g o rodzaju okre

lenia. P r z e k a z y w a n o je sobie z ust do ust, p o d o b n i e jak p o


pularne haso:

Z n o w u je, z n o w u spa, z n o w u p r a c o w a ,

znale wiato - oto wolno, oto postp".


Religia t e g o ludu pod istotnymi w z g l d a m i p r z y p o m i n a
a p r o t e s t a n t y z m , a c z k o l w i e k w y r n i a a j jeszcze w i k s z a zale
no od Boga.

K i e r o w a n o do niego m o d l i t w y w sposb arliwy

i n a m i t n y , n i e z w a a j c n a ich t r e . J e d n o c z e n i e c z e r p a n i e r a
doci z ycia s e k s u a l n e g o objte b y o z a k a z e m , k t r e g o z a m a n i e
g r o z i o w t r c e n i e m d o fabryki fosforu.
N a k a d y m p o l u u m i e s z c z o n a b y a k a m i e n n a t a b l i c a za
w i e r a j c a p o j e d n e j s t r o n i e o p i s t r z e c h faz y c i a : p r a c y w p o l u ,
p r a c y p r z y m a s z y n a c h , p r a c y w fabryce, po d r u g i e j za s t r o n i e
s e n t e n c j : J e l i c h c e s z w k r o c z y d o A t l a s u , m u s i s z n a u c z y si
lata".

Pod

inskrypcj znajdowa

si s z e r e g s k o m p l i k o w a n y c h

rycin objaniajcych n a u k latania. Oczywicie nikt nie korzy


sta z tych instrukcji.
M o t o c h p a n i c z n i e b a si j a k i c h k o l w i e k o d s t p s t w o d
rutyny. Mia na nie tylko jedno okrelenie, ktre zmieniao
swe z a b a r w i e n i e w zalenoci od e p o k i h i s t o r y c z n e j . W cigu
ostatnich

czterystu

lat istnienia

Atlasu

n a z y w a je:

czara

m i " , herezj", s z a l e s t w e m " , zym p r o w a d z e n i e m " , perwersj" i czarn magi".


Kichnicie, umiech, opieszao u z n a w a n o za znaki ostrze
gawcze. Wystarczyo u m i l k n na chwil, choby dla n a b r a n i a
g b s z e g o o d d e c h u , by u z n a n o to za rzecz wysoce p o d e j r z a n .
G o r z e j jeszcze, g d y k t o chcia s p d z i c h w i l w s a m o t n o c i . Taki
delikwent n a t y c h m i a s t otaczany by przez swoich blinich i albo
g i n z ich r k , a l b o z s y a n o g o d o f a b r y k i f o s f o r u , s k d n i e b y o
ju wyjcia.
Lud ten posiada odraajce zwyczaje, za g w n e rda
r o z r y w k i p r e f e r u j c s z t u k , m u z y k i t e a t r tej klasy, c o d z i e a H e n

r y e g o Arthura Jonesa, Pinera, Lehara, George'a Dance'a, Luke'a


Fildesa i T h o m a s a Sidneya C o o p e r a .
N a szczcie n i e z n a n a i m bya m e d y c y n a .

ycie

pod

g o y m n i e b e m w sprzyjajcym po t e m u klimacie w p y w a o ko
rzystnie na rozwj dziewczt i m o d z i e c w , a pierwsze o z n a k i
n i e d o m a g a n i a kwalifikoway do p r a c y w fabryce fosforu, g d z i e
mogli by uyteczni, p o m i m o obnienia wydajnoci. Wszyscy
d o b r z e zarabiali, a p o n i e w a nie istnia h a n d e l a l k o h o l e m , k t
rego nie w o l n o byo spoywa, nie sprawiao t r u d n o c i g r o m a
dzenie oszczdnoci i dokonywanie ywota w dostatku. Wraz
ze mierci cay ich m a j t e k p r z e c h o d z i w rce s p o e c z n o c i ,
co czynio z b d n y m ustanawianie podatkw. N i e znano rw
nie u b r a , a chleb z n i e b a " by d a r e m od B o g a " . O s o b y
z m a r e r z u c a n o n a er z w i e r z t o m . O k r e l e n i e d o m " stoso
w a n o tylko w Atlasie. Kady z m i e s z k a c w b u d o w a w a s n
c h a t z e s t o s u k a m i e n i , k t r n a z y w a H l o k l o s t e m " (co jest
odpowiednikiem

angielskiego

sowa

domostwo").

Obce im

byo niezadowolenie. I n i k o m u n a w e t przez myl nie przeszo,


by zakazywa h a n d l u z obcokrajowcami,

skoro mieszkacw

innych krain i tak uwaano za barbarzycw. G d y b y jednak


m i e s z k a c y Atlasu dopucili jaki

statek do swoich brzegw,

jego z a o g a z o s t a a b y w y c i t a w p i e n a t y c h m i a s t po zejciu
na ld. J e s t wszake m a o p r a w d o p o d o b n e , by jakikolwiek sta
tek dotar do

brzegw Atlasu,

o czym

bdzie jeszcze m o w a

w n a s t p n y m rozdziale.

17

Tak te zobrazowalimy p o k r t c e n a t u r r w n i n rozpo


c i e r a j c y c h si p o d A t l a s e m o r a z c h a r a k t e r z a m i e s z k a e j j e r a s y
niewolnikw.

18

O RASIE
ZAMIESZKUJCEJ
ATLAS

M i a s t a , czy raczej d o m y " w y c i o s a n e z g r a n i k a d e j g r y ,


z a m i e s z k i w a a rasa ludzi niewiele wyszych od nas, n a t o m i a s t
z n a c z n i e lepiej z b u d o w a n y c h .

Nisze klasy c h a r a k t e r y z o w a a

m a s a i sia n i e d w i e d z i a , n a t o m i a s t p r z e d s t a w i c i e l e k l a s y w y s z e j
posiadali niezwykle r o z b u d o w a n a k l a t k i r a m i o n a oraz szczu
p e , lwie b i o d r a . Sia p r z y d a w a a i m p i k n e g o w y g l d u , u w y
d a t n i o n e g o s u r o w y m p r a w e m nakazujcym, aby kade dziec
ko,

ktrego

cigu

pierwszych

siedmiu

w y k s z t a c i si j a k a w y j t k o w a c e c h a , s k a d a n e

lat

ycia

nie

byo w ofierze

b o g o m . T a k i m z n a k i e m s z c z e g l n y m m g b y o l b r z y m i c h roz
m i a r w n o s , n i e z w y k l e silne rce i bicepsy, szczki jak u gory1a, u s z y j a k u s o n i a l u b

cokolwiek,

co

uprawniao

do ycia.

Mieszkacy Atlasu dostrzegali w tych o d s t p s t w a c h od n o r m y


m o l i w o c i rozwoju g a t u n k u . Mczyni i k o b i e t y byli k o s m a
ci

jak o r a n g u t a n y ,

a przy tym

wszyscy k r t k o ostrzyeni od

stop a po gowy. Z a u w a o n o , e tego rodzaju p r a k t y k a rozwi


ja zmys dotyku, Miaa ona rwnie upamitnia

"ywego

Atl", o c z y m b d z i e jeszcze m o w a .
N i e w i e l e osb naleao do klasy niszej. Jej z a d a n i e m
byo n a d z o r o w a n i e

rasy

niewo1nikw,

przynoszenie

poywie-

n i a d z i e c i o m d o sali b a n k i e t o w e j , s p r z t a n i e n i e z j e d z o n y c h resz
t e k , s t a w i a n i e si d o d y s p o z y c j i " e k r a n w w i a t a " o r a z t r o s k a
o przetrwanie rasy

czyli w y c h o w y w a n i e , o d y w i a n i e i piel

g n o w a n i e dzieci.
K l a s a k a p a s k a z a j m o w a a si d a l s z y m o b r a b i a n i e m
Z r o d o s t a r c z a n e j z fabryk, oraz jej i m p r e g n o w a n i e m za p o
moc

fosforu.

Ta

klasa

wikszym

stopniu

dysponowaa

w o l n y m c z a s e m w y m a g a n y m d o pracy", c o jeszcze z d wytumaczy.

21

K a d y d o m " z a m i e s z k i w a a z n i k o m a liczba A r c y k a p a
nw i Arcykapanek,

t o jest j e d e n a c i e r a z y p o t r z y d z i e s t u t r z e c h .

Im to wanie p o w i e r z a n o najwiksze tajemnice Atlasu i to oni


byli o d p o w i e d z i a l n i z a p r z e p r o w a d z a n i e e k s p e r y m e n t w , p o d c z a s
ktrych wizano kad pojedyncz wol.
A t l a n c i r n i l i si m i d z y s o b k o l o r e m s k r y , c h o k a d y
z nich mia takie same, poyskliwe, ognisto-kasztanowe wosy
M o n a wic byo zobaczy wrd nich kobiety bielsze od Afrody
ty i bardziej n i a d e ni K l e o p a t r a , a t a k e t e n i c z y m T u - C h i ,
dziwaczne, delikatnie bkitne niczym kobiety z Chin o tatuowa
nych t w a r z a c h , nie m w i c ju o c z e r w o n y c h niczym m i e d . D l a
k o b i e t z a k a z a n e b y o j e d y n i e o b l e k a n i e si w z i e l e , n a t o m i a s t
w r d m c z y z n le w i d z i a n o c z e r w i e . R z a d k o k i e d y w y s t p o
wa fiolet, ktry b a r d z o c e n i o n o , a dzieci u r o d z o n e z t y m k o l o r e m
skory byy w y c h o w y w a n e przez s a m e A r c y k a p a n k i .
W s z e l a k o j e d n a cz ciaa u w s z y s t k i c h k o b i e t bya ideal
n i e c z a r n a , a b y a t o c z e r , k t r e j m e m o g l i b y si p o w s t y d z i n a
wet

M u r z y n i . S t d w a n i e w z i a si n a z w a A t a s " . N i e k t r z y

autorzy w

sposb

niedorzeczny przypisywali ow cech obfitym

z o o m fosforu w Z r o . W y s t a r c z y t y l k o p o w i e d z i e , e z n a m i t o
w y s t p o w a o n a d u g o p r z e d t e m , z a n i m o d k r y t o c z a r n y fosfor.
M u s i a a t o w i c b y o z n a k a rasy. K i e d y z a p e w n e g o r a z u u r o d z i
a si d z i e w c z y n k a , k t r a n i e p o s i a d a a t e g o z n a m i e n i a , z jej m a t
ki natychmiast uczyniono bogini i zakoczono ziemsk wdrw
k Atlantw.
N i e w i e l e d a si p o w i e d z i e o e t y c e t e g o l u d u . N a s p r a
wiedliwo" mwili p h p h " , wypuszczajc powietrze szczk prze
c i g n i t od lewej do p r a w e j strony, co m i a o w y r a a ycie spi
ralne przeciwne ruchowi soca". Oczywicie, takie s tylko nasze
przypuszczenia, a l b o w i e m za g w n d e w i z lud ten obra sobie
b o d a j e p o w i e d z e n i e : C o k o l w i e k i s t n i e j e , jest z e " . N o g i s z e " ,

22

p o n i e w a m o g m a s z e r o w a tylko pi mil n a g o d z i n : z a p o m n i j
m y w i c o c h o d z e n i u i p r z e s i d m y si n a k o n i e . A l e p r z e c i e k o
n i e s z e " w p o r w n a n i u z p o c i g a m i i s a m o c h o d a m i : t e za s
z e " , jeli j e z m i e r z y z s a m o l o t a m i . G d y b y A t l a n t w z a j m o w a a
szybko, z p e w n o c i uznaliby om s a m o l o t y i wszelkie inne we
h i k u y za ze" d o p k i nie m o g l i b y p r z e c i g n p r d k o c i wiata.
Dziwaczne przeytki atlantyckich regu etycznych odna
le m o n a w y d o w s k i e j

transkrypcji prawa egipskiego, ktre,

jako rasa niewolnikw, y d z i z i n t e r p r e t o w a l i o p a c z n i e .


Nie bdziesz sporzdza adnych w i z e r u n k w " . O d w r o t nie, w r d A t l a n t w k a d e d z i e c k o pci m s k i e j p o osigniciu
dojrzaoci o t r z y m y w a o posek, k t r y m i a o czci. Posek ten
mia czyni c u d a i byy na n i m w y r y t e g w n e zasady d a n e g o
czowieka.
Pamitaj dzie wity wici". K a d y A t l a n t a dba o to.
aby j e d e n dzie s p o r d s i e d m i u d n i w jego yciu s p d z a bez
adnego zwizku ze swymi zadaniami.
Nie bdziesz poda ony bliniego swego".

M i m o e

wrd A t l a n t w istniaa instytucja m a e s t w a , stosunek pciowy


z on by zakazany.
Czcij ojca s w e g o i m a t k s w o j " . A t l a n c i p o s t p o w a l i w r c z
przeciwnie, nie czczc r o d z i c w t y l k o dzieci, jakby chcieli p o w i e dzie: O t o jest B g , k t r e g o s t w o r z y e m n a w a s n e p o d o b i e s t w o " .
W p o d o b n y s p o s b istnia j e d e n j e d y n y w y j t e k w o b e c

re

g u y m i l c z e n i a . B y o t o w y p o w i e d z e n i e s o w a " , k t r e niesie m i e r .
S o w o t o p r z e z cay czas m i e l i w m y l a c h i n a k o c u j z y k a ; t o Zerra,
zjadliwy d w i k p r z y p o m i n a j c y p u k a n i e g a r d a . S t d n a j p r a w d o
p o d o b n i e j p o c h o d z i galijskie s o w o S c u r r , czyli m o w a " , a n g i e l s k i e
Scaur l u b Scar w d i a l e k c i e z Y o r k s h i r e i P e n n i n e s . Zerra to r w n i e
n a z w a W y s o k i e g o D o m u " oraz poskw, o k t r y c h m w i l i m y wezeniej.
Pozostae wiadomoci na temat

m i e s z k a c w tej k r a i n y

mona o d n a l e w zwyczajach l u d o w y c h . N i e k t r e z nich nale

23

j u d o z w y k y c h z a b o b o n w . I t a k n a p r z y k a d p o d a n ilo
osb uczestniczcych w bankiecie stanowio trzynacioro, ponie
w a g d y b y istnia jeszcze j e d e n z n a k Z o d i a k u , rok b y b y d u s z y
i b y o b y wicej czasu dla pracy". M a r n y tu p r a w d o p o d o b n i e do
czynienia ze z d e g e n e r o w a n tradycj egipsk, gdy sami Atlanci
wiedzieli lepiej ni k t o k o l w i e k , ze Z o d i a k

jest

sztucznym

two

rem. M o n a wrcz powiedzie, e dla ludu zamieszkujcego Atlas


nic n i e w y d a w a o si n i e m o l i w e . G d y w i c k t o m w i : D w a
i d w a r w n a si c z t e r y " , w j e g o g o w i e o d r a z u r o d z i a si m y l :
N o tak, a niech to diabli!"
Z a j m i j m y si t e r a z o p i s a n i e m j z y k a A t l a s u . Trzeci a z a r a
zem

najwybitniejszy

spord

filozofw

atlantyckich

doszed

do

w n i o s k u , ze m o w a w y r z d z a wicej z e g o ni d o b r e g o , w zwizku
z czym postanowi opracowa pewien szczeglny rytua. Opiera
si o n n a w y b o r z e d r o g l o s o w a n i a d w c h l u d z i , k t r y c h z a d a
n i e m miaa by piecza nad czystoci jzyka. System fonetyczny
s k a d a si z s a m y c h

m o n o s y l a b , w liczbie d w u s t u c z t e r n a s t u .

K a d e j z nich przypisany by pewien z n a k diakrytyczny, zazwy


czaj m a j c y p o s t a i d e o g r a m u . I t a k d l a w y r a e n i a , z e c o jest
z e " , m w i o n o p h p h " , poruszajc s z c z k o d p r a w e j d o lewej
s t r o n y To s a m o sowo, k t r e m u towarzyszyo cignicie brwi,
oznaczao gorco". Kiedy towarzyszyo mu zasanianie ust rka
mi, oznaczao o n o ogie". G d y za w y p o w i a d a n o je wraz z u d e
rzeniem w gardo, miao znaczy gi". Dziki t e m u kady rdze"
m g mie setki p o c h o d n y c h . N i c d z i w n e g o , e jzyk t e n o b y w a
si p r a k t y c z n i e b e z g r a m a t y k i , k t r A t l a n c i u w a a l i z a z b y t e c z n .
O w i dwaj w s p o m n i a n i mczyni wybrani na dzieraw
c w j z y k a u d a w a l i si n a r o k d o g r o t y z n a j d u j c e j si

24

tu

nad

k l i f e m , g d z i e p r z e z cay czas r o z m a w i a l i ze s o b i krelili na ska


ach symboliczne przedstawienia jzyka. Po upywie tego okresu
w r a c a l i do swej s p o e c z n o c i , a w t e d y to s t a r s z e g o z n i c h s k a d a n o
w ofierze, za m o d s z y w r a c a do g r o t y z o c h o t n i k i e m , z w y k l e
c z o w i e k i e m p o t r z e b u j c y m p o k u t y , k t r e g o uczy jzyka. Pod
czas wizyty w miecie z o b o w i z a n y by p o n a d t o do b a c z n e g o o b
s e r w o w a n i a , c z y p o j a w i y si j a k i e n o w e rzeczy, k t r e m o g y b y
p o t r z e b o w a swego miana, jeli je znalaz, wymyla s t o s o w n
n a z w i d o d a w a j do sownika. Proces ten zachodzi nieprzerwa
nie. N a t o m i a s t p o z o s t a l i l u d z i e w o g l e nie uywali jzyka. W y
s t a r c z y o i m k i l k a l a t , a b y z a c z l i o b y w a si b e z r d z e n i a . M o g l i
w t e d y s k u p i si n a d w y e l i m i n o w a n i e m

z e s w e g o ycia g e s t w .

A k i e d y w c i g u o m i u p o k o l e u p o r a l i si z t y m p r o b l e m e m ,
u d a o si i m w y w i c z y t e l e p a t i .

M o g l i w t e d y p o w i c i si d z i a

aniu bez i n g e r e n c j i myli, o c z y m jeszcze b d z i e m o w a we waci


wym

miejscu.
I s t n i a a t a k e i n s t y t u c j a s u c h a c z y " , t r z e c h ludzi, d o za

d a k t r y c h n a l e a o z a s i a d a n i e n a n a j w y s z y m szczycie p o n a d
e k r a n a m i wiata" i a l a r m o w a n i e w p r z y p a d k u , g d y b y jaki ha
as n i e p o k o i A t l a s . I c h r a p o r t o z a g r o e n i u , p o u z y s k a n i u a r c y k a
paskiej akceptacji, r w n o z n a c z n y by z r o z k a z e m zniszczenia
r d a n i e p o k o j u . W s p o m n i a n e ju wczeniej e k r a n y w i a t a " byy
p r z y r z d a m i z b l a c h y , k t r y c h o m a s z t o w a n i e , n i e t y l e d z i k i ich
nieprzenikliwoci w o b e c wiata, co jego interferencji, sprawiao,
ze wiato i ar s o n e c z n y nie docieray do d o m w " . P r z e d o s t a
w a y si d o n i c h t y l k o t e d e l i k a t n e p r o m i e n i e , k t r e u z n a w a n o z a
n i e z b d n e d o ycia.
Z j a w i s k o p r o m i e n i o w a n i a s t a n o w i o nota b e n e p r z e d m i o t
najwikszych kontrowersji. N i e k t r z y utrzymywali, e n a w e t te
p r o m i e n i e s s z k o d l i w e i t r z e b a je w y k l u c z y . I n n i uwaali, e

25

ekrany

wiata"

powinny

b l o k o w a p r o m i e n i e ksiyca,

a nie

w i a t o s o n e c z n e , jak to byo w zwyczaju, j e d n a k e n i g d y do t e g o


nie d o s z o , g d y wielu m i e s z k a c w Atlasu s k a d a o h o d ksiy
c o w i , j e s z c z e i n n i d o m a g a l i si p e n e g o w i a t a s o n e c z n e g o , p o
n i e w a t w i e r d z i l i , e p r z e z n a c z e n i e m A t l a s u jest d o t a r c i e co s o
ca. Teoria ta bya w s z a k e s p r z e c z n a z p o d s t a w o w y m a k s j o m a t e m
o s i g a n i a r z e c z y p o p r z e z ich p r z e c i w i e s t w a , d l a t e g o t e z jej z w o
l e n n i k a m i byli t y l k o n i e w t a j e m n i c z e n i w t d o k t r y n c z o n k o w i e
niszych

klas.
D o m y w Atlasie" ciosano ze skay przy p o m o c y sidme

go o p a d u Z r o . Byy to b a r d z o solidne konstrukcje o cianach strze


listych i gadszych

nili

s z k o , c h o ich p o d o g i byy w y b o i s t e

i w z o r z y s t e z racji, k t r y c h n i e m o g t u p r z y t o c z y . Z n a j d u j c e
si w n i c h k o r y t a r z e b y y t a k w s k i e , e n i e m o g y p r z e z n i e p r z e j
r w n o c z e n i e d w i e o s o b y A k i e d y ju d o c h o d z i o do t a k i e g o spo
t k a n i a , w y m a g a o o n o o b o w i z k o w e g o p r z y w i t a n i a si i y c z e n i a
s o b i e u d a n e j p r a c y " , p o c z y m k a d y z m i e r z a d o realizacji s w o i c h
z a d a . S t a n o w i o to wic d o b r y pretekst, by za k a d y m razem
p r z y p o m i n a sobie o swoich powinnociach w z g l d e m Atlasu.
Sala b a n k i e t o w a , w ktrej p r z e b y w a y dzieci, bya zazwy
czaj b a r d z o d u a . M e b l i , k t r e p r z y w i e l i p i e r w s i k o l o n i c i , s t o p
n i o w o p r z e s t a n o uywa i nigdy nie w y m a g a y reperacji. Na p
noc prowadzia rozlega droga, ktra opadaa ku w i n n i c o m i sadom,
k o m i o g r o d o m . T a m te dzieci spdzay wikszo czasu. M a t k i
k a r m i y j e t y l k o przez pierwsze trzy m i e s i c e ycia, p o c z y m p r z e
c h o d z i y o n e n a s a m o d z i e l n d i e t , y w i c si c h l e b e m i w i n e m
oraz misem zwierzt z i e m n o w o d n y c h . Istniao kilka g a t u n k w
t y c h e : jeden z nich p r z y p o m i n a wini, chocia s m a k o w a jak
d z i k a k a c z k a . D r u g i mia w sobie cos z a m a t e e " , a s m a k i e m przy
pomina

ososia, j e g o tuszcz w e w s z y s t k i m

poza konsystencj

p o d o b n y by do kawioru i suy jako z n a k o m i t e r e m e d i u m na


wszelkie

dziecice

dolegliwoci.

Inny

jeszcze g a t u n e k

zwierzt,

przodek naszych h i p o p o t a m w , zosta u d o m o w i o n y . Niewolnicy

26

p o s u g i w a l i si n i m d o p r z y g o t o w y w a n i a z i e m i p o d u p r a w z b o
a. S t w o r z e n i a te b r o d z c w w o d z i e obiy g b o k i e b r u z d y ,
w k t r e w r z u c a n o ziarna rolin. Ich miso s m a k o w a o jak nie
dwiedzie, cho byo bardziej delikatne. O d n o n i e fauny wodnej,
c o i s t o t n e , w k r a i n i e tej w y s t p o w a o d u o w i . P o y w i a n o si
take olbrzymimi ostrygami, rwnie duymi gbinowymi kraba
mi, p e w n y m g a t u n k i e m omiornicy, z ktrej sporzdzano s m a c z n
i p o y w n z u p oraz n i e z l i c z o n y m i s k o r u p i a k a m i . W ujciach w o d
nych s p o t y k a n o awice trujcych ryb,
doway natychmiastow mier,

ktrych ukszenia powo

w zwizku

z czym

pomidzy

w y s p a m i nie istniaa a d n a m o r s k a k o m u n i k a c j a , p o n i e w a hi
p o p o t a m y " , cho n i e p o d a t n e na trucizn, nie potrafiy pywa.
M i e s z k a c y a r c h i p e l a g u z m u s z e n i w i c b y l i p o s u g i w a si t r a n s
portem napowietrznym.
W y p a d a o b y d o d a jeszcze kilka s w o d n o n i e k o m n a t
s n u , ale z a j m i e m y si n i m i d o p i e r o p o r o z w a a n i a c h n a t e m a t [ s u b
stancji zwanej] Z r o .

27

O ZADANIACH MAGW ATLASU;


O ZRO, J E G O CECHACH
I WACIWOCIACH, A TAKE
O TYM, CZEGO MONA
DOKONA Z J E G O POMOC;
ORAZ O CZARNYM FOSFORZE

Najstarsza legenda m a g w atlantyckich powiadaa, e s


oni p o t o m k a m i rasy zamieszkujcej o n e g d a j k r a i n L e m u r i i , k t
rej p o z o s t a o c i m o g z n a j d o w a si o b e c n i e w a r c h i p e l a g u w y s p
p o u d n i o w e g o P a c y f i k u . W e d u g tej o p o w i e c i o w i L e m u r i a n i e
stworzyli cywilizacj, k t r a s t o p n i e m s w e g o rozwoju m o g a prze
w y s z a n a w e t c y w i l i z a c j a t l a n t y c k . N i e s t e t y , jej t w r c y w w y
niku bdnego zrozumienia prawa magicznego niektrzy po
wiadaj, ze d r u g i e g o , inni e s m e g o , a jeszcze i n n i e d w u d z i e s t e g o
t r z e c i e g o z a a n g a o w a l i si i d o p r o w a d z i l i s w j k r a j d o k a t a s t r o
fy. K r y y t e o p i n i e , e L e m u r i a n i e w r z e c z y w i s t o c i s p e n i l i s w o j e
zadanie magiczne, a j e d n y m z jego s k u t k w byo zniszczenie wa
snej w i t y n i .
Niezalenie od wszelkich hipotez, tajemna tradycja lemur i a s k a g o s i a , e o n i s a m i p o c h o d z i l i o d s t a r s z e j rasy, yjcej p o
rd l o d u , ta za rasa p o c h o d z i a od jeszcze i n n e j , mieszkajcej
w o g n i u , ktrej p i e r w s z y m i p r z e d s t a w i c i e l a m i byli kolonici z M a r
sa. U r d e tej t r a d y c j i t k w i a k o n c e p c j a , e c e l e m e g z y s t e n c j i
c z o w i e k a jest o s i g n i c i e S o c a , z k t r e g o , w e d l e jednej ze s z k
kosmologicznych, w y g n a n o go w wyniku katastrofy kosmicznej,
w czego nastpstwie powsta m.in. N e p t u n . Czowiek powinien
w i c , n i e z a l e n i e o d t e g o , n a k t r e j yje p l a n e c i e , z m i e r z a d o
obalenia obowizujcych praw natury. Musiaby zatem wystar
czajco d o b r z e j e o p a n o w a , aby d o k o n a s k o k u e w o l u c y j n e g o n a

Lemuria

gigantyczny

ld

pomidzy

dzisiejsza

Australi,

Indiami

a p n o c n o w s c h o d n i m w y b r z e e m Afryki. N a z w a w y w o d z i si od
ksztatnej

(przeciwstawny

kciuk!)

mapiatki,

Lemura,

obecnie

Wschodnimi,

niezwykej, czeko-

ju

na

wymarciu,

za

mieszkujcej w s p o m n i a n e regiony, szczeglnie za Madagaskar. W e d l e Rudolfa Steinera

i teozofw, Lemuria zamieszkana bya przez

a t l a n t y c k ) ras l u d z k . P o d c z a s 5

mln.

trzeci z kolei (po eterycznej, a przed

l a t s w e g o i s t n i e n i a jej p r z e d s t a w i c i e l e , o l b r z y

m i e g o wzrostu, mieli p o c z t k o w o ciaa pynno-stae, wpierw bezpciowe, p o t e m androgyniczne,


system

wreszcie

ze

znanym

nam

podziaem

na

pci.

tym

czasie

wytworzy

si

nerwowy i narzdy postrzegania z m y s o w e g o . Niestety, poprzez naduywanie

si d u c h o w y c h "

wywoano

katastrof

kosmiczn,

ktra

zniszczya

Lemuri.

Pozostay

p o niej A u s t r a l i a , p w y s e p M a l a j s k i , M a d a g a s k a r o r a z c z A f r y k i i A m e r y k i P d . [ z a
Ludwikiem Szczepaskim -

przyp. red.]

31

n a s t p n p l a n e t . N i e w i a d o m o w jaki s p o s b m i a o b y to wygl
da.

N a j p r a w d o p o d o b n i e j nie wiedzieli t e g o n a w e t sami miesz

kacy

Atlantydy.
To p r a w d a , e m i e s z k a c y Atlasu znali tajemnic lata

nia.

A czynili to przy p o m o c y tak prostej

metody, e g d y b y

k t o n a n i w p a d , j e d y n i e b y si u m i a . W t y m c e l u p o t r z e
b o w a l i j e d n a k p o w i e t r z a , jako e nie byli w stanie znie c h o
du i p u s t k i przestworzy.
W

subtelnym

ciele?

W jaki s p o s b przenosili

Paladium?

Albo te, gotowi na mier, przerzucali

pojazdy na odlego? O d p o w i e d na to pytanie bdzie moli


wa p r a w d o p o d o b n i e d o p i e r o wtedy, g d y ludzko odkryje wie
dz o Z r o i jego waciwociach.
P o n i e j f a b r y k f o s f o r u r o z p o c i e r a j si

rowy,

w kt

r y c h z b i e r a si p o t r o b o t n i k w . S t a m t d j e s t o n o d p r o w a d z a n y
do o t w a r t e g o zbiornika, p o o o n e g o za fabryk, w k t r y m kipi
z niebywa gwatownoci, ubijany stokowymi koami zba
tymi. Uzyskana w ten sposb piana stopniowo zanika, po czym
jest u z u p e n i a n a k o l e j n y m i d o s t a w a m i p o t u . A r o b o t n i c y p r a
cuj istotnie w pocie czoa: po o m i u g o d z i n a c h pracy przysu
guje

im

czterogodzinna

przerwa,

po

ktrej

nastpuje kolejne

osiem godzin pracy i cztery g o d z i n y o d p o c z y n k u . Fabryki funk


cjonuj d n i e m i noc.
Zbiornik przeznaczony dla Zro, skonstruowany z wypo
l e r o w a n e g o s r e b r a i a g a t u , jest n a c h y l o n y k u d w m w i e l k i m k u
lom z krysztau, p o k r y t y m p e w n e g o rodzaju k r a t z zielonkawe
g o m e t a l u . J e g o p u n k t s k u p i e n i a z n a j d u j e si d o k a d n i e m i d z y
t y m i k r a t a m i . J e d y n y m z n a k i e m z a c h o d z c y c h wewntrz, zbior32

n i k a p r o c e s w jest i s k i e r k a , k t r a p o j a w i a si z a w s z e w t e d y , g d y
a t m o s f e r a j e s t w i l g o t n a . O w a w i l g o s t a n o w i r e g u w tej c z c i
wiata, m i m o i wentylatory tocz powietrze, osuszone za po
m o c c h l o r k u w a p n i a i k w a s u s i a r k o w e g o , n a d s f e r a m i i ich p u n k
tem skupienia.
W d o m o w e j " w i t y n i z n a j d u j si d w a g l o b y p o d o b n e
d o t y c h s t o j c y c h n a r w n i n a c h . P r z e s y a si d o n i c h , a n a s t p n i e
g r o m a d z i , p e w n , n i e z w y k si. S u b s t a n c j a t a n i e o d m i e n n i e nosi
n a z w Z r o , a l e p i e r w s z e m u s t o p n i o w i jej d e s t y l a c j i o d p o w i a d a g e s t
o b r a c a n i a k c i u k a m i , d r u g i e m u szybkiego przebierania, p a l c a m i ,
n a t o m i a s t t r z e c i e m u ciskania rk. W e w n t r z kul ulega dalszej
p r z e m i a n i e , p o c z y m u n o s i si w p o w i e t r z e p o d p o s t a c i m i j o w a t e g o , s r e b r n e g o p r o s z k u ( 4 ) , k t r y n a g l e z m i e n i a si w o p a l i z u j
cy p y n (5), wtaczany m o c w a s n e g o p d u przez zbiornik do
wityni,

gdzie

przyjmuje posta pstaego osadu na posadzce

(6). Z b i e r a j g o w a s n y m i r k o m a s z k o l e n i w tej s z t u c e k a p a n i
i bezzwocznie nadaj mu sidm posta - d i a m e n t o w e g o , ywe
g o n o a . N a r z d z i e t o , p r z y p o m i n a j c e m e k s y k a s k m a c z e t , uy
w a si d o o b r a b i a n i a s k a . J e g o o s t r z e t n i e je, a g r z b i e t w y g a d z a .
K a m i e p o d d a j e m u si n i c z y m p o d a t n y n a najlejszy d o t y k w o s k .
P o z o s t a a cz o s a d u , z k t r e j n i e w y k o n u j e si b r o n i ,
jest z r c z n i e z b i e r a n a i u g n i a t a n a , przez k o b i e t y w r a n d z e a r c y k a
p a n e k . I n a w e t a r c y k a p a n i nie maj pojcia, na c z y m p o l e g a
s e k r e t u g n i a t a n i a tej s u b s t a n c j i , k t r a w s w e j s i d m e j fazie p r z y j
m u j e t a k s o l i d n p o s t a , z e m o n a ni p o d p i e r a najcisze p r z e d
m i o t y . S u b s t a n c j t u n o s i z a r a z e m jej w a s n a sia. M i e s z k a c y
A t l a s u w y k o n u j z niej o a , n a k t r y c h w t r a k c i e s p o c z y n k u n i e
przerwanie p o d d a w a n i s masaowi. I to wanie dziki t e m u nie
b y w a e m u zjawisku Atlanci zawdziczaj fakt, ze do p r a w i d o w e
go funkcjonowania wystarcza im p godziny snu, k t r e m u oddaj
si c z t e r y r a z y d z i e n n i e . o a t e d z i a a j l e d w i e p r z e z k i l k a d n i .
N a s t p n i e p o d d a w a n e s d z i e w i t e j fazie o b r b k i , k i e d y t o p r z e
n o s i si j e d o sali z w i e l k i m k o t e m , d o k t r e g o w r z u c o n e , s p r y -

33

s k a n e zostaj c z a r n y m fosforem.

P o d jego w p y w e m Z r o dzieli

si n a d w i e c z c i , j e d n p y n n , d r u g s t a l , a l e a d n a z n i c h n i e
m a j a k i c h k o l w i e k t r w a y c h w a s n o c i , j a k o e jest c a k o w i c i e u l e
g a w o l i jej u y t k o w n i k a , k t r y m o e j s m a k o w a k u s w e j n a j
w i k s z e j r o z k o s z y , czy t o j a k o p o k a r m , c z y t o j a k o n a p j . O s o b y
d o r o s e k a r m i si w y c z n i e t s u b s t a n c j . N a t o m i a s t d z i e c i n i e
m o g jej n a w e t p r b o w a .
C z a r n y fosfor d o d a w a a z a w s z e a r c y k a p a n k a i n i k t p o z a n i
n i e w i e d z i a , w jaki s p o s b t o c z y n i a . R e s z t k i n i e w y k o r z y s t a n e g o
Z r o p r z e k a z y w a n o m a g o m , k t r z y p o d d a w a l i j e nie m a j c y m k o c a
e k s p e r y m e n t o m . Najwybitniejsi z nich twierdzili, e b d e m byo d o
p r o w a d z e n i e g o d o d z i e w i t e j fazy o b r b k i , k i e d y t o z a c h o d z i j e g o
podzia i otwarcie potpiali odkrycie czarnego fosforu. W s z y s c y w s z a k e
z g o d n i e p r a c o w a l i n a d d o p r o w a d z e n i e m g o d o dziesitej f a z y , k t r a
p o d k a d y m w z g l d e m p r z e w y s z a a w a s n o c i fazy d z i e w i t e j . Z t e o
r e t y c z n e g o p u n k t u widzenia m o l i w e byo osignicie nawet jedena
stej fazy, p o d c z a s k t r e j Z r o p r z y j m o w a o l u d z k posta

i oywao!

S p o r n k w e s t i jest t o , czy yli n i e g d y w A t l a s i e m a g o w i e , k t r y m


t o si u d a o . T a k czy i n a c z e j , c h c i a b y m z w r c i W a s z u w a g n a
fakt, ze o p i s a e m tutaj zaledwie j e d n s i d m waciwoci Z r o i p o m i
n e m n a w e t t e n w a z k i a s p e k t , e w swej d z i e w i t e j fazie jest o n o nie
t y l k o p o k a r m e m i n a p o j e m , lecz r w n i e , w a c i w i e p o j t e , u n i w e r
s a l n y m l e k i e m " . A l b o w i e m Z r o jest r w n i e wizj i g o s e m !
I c h o c i a m i e s z k a c y Atlasu o b d a r z e n i byli m i n i a m i g o d n y
m i g i g a n t w , s p r a w o w a y o n e t y l k o j e d n funkcj. A bya o n a t a k p o
w i z a n a m d r o c i m a g w , b y czy w s o b i e p r a c , w i c z e n i a f i z y c z n e ,
s p o r t , gry, p r z y j e m n o i w s z y s t k o i n n e , co m o e b y treci ycia.
O w a p r a c a " t o c z y a si n i e p r z e r w a n i e , a s k a d a a z t r z e c h
stopni (w odwrotnej hierarchii):

34

1 . P r a c y nad Z r o , czyli

p r z e p r o w a d z a n i a k o l e j n y c h faz o b r b k i

Z r o , o d p i e r w s z e j d o d z i e w i t e j fazy.
2 . P r a c y z e Z r o , czyli takiej, k t r a suy c z y i m i n d y w i d u a l n y m c e l o m .
3 . P r a c y dla Z r o , czyli n a j b a r d z i e j z a s z c z y t n e g o , c h o p o t o c z n e g o
z a d a n i a , polegajcego na jedzeniu i piciu Z r o , k t r e b y o t y m spo
sobem przetwarzane w wysz moc,

aczkolwiek posiadajc te

s a m e cechy co zwyke Z r o . To n o w e Z r o (Zro Atlasu) przechodzi


o p r z e z t e s a m e k o l e j n e fazy o b r b k i c o z w y k e Z r o r a s y n i e w o l
nikw. Stanowio jednak w y t w r dobrowolnej, a przy t y m rado
s n e j p r a c y i s u y o m a g o m p o d c z a s ich e k s p e r y m e n t w , a W a d c y
w s p r a w o w a n i u rzdw. Ani o d r o b i n a nie ulegaa z m a r n o t r a w i e
niu. I tak dla p r z y k a d u , w y d r o n o p o d z i e m n y t u n e l , k t r y wy
p e n i o n o Z r o . W a r t o w s p o m n i e przy okazji, e to w a n i e t y m
t u n e l e m uciekli Atlanci.
T e n r o d z a j d z i a a n i a , n i e z a l e n i e od t e g o czy ze Z r o czy
dla Z r o ,

zawsze w y m a g a

spotkania co

najmniej

dwch

ludzi

w j e d n y m m i e j s c u i c z a s i e . W t r a k c i e p r o c e s u w y t w a r z a si w i e l k i
ar, d l a t e g o ciaa r o b o t n i k w s p r y s k i w a n o o g n i o t r w a y m czar
n y m f o s f o r e m . w c z a r n y fosfor, z a b j c z y d l a r a s y n i e w o l n i k w ,
s t a w a si n i e s z k o d l i w y d l a k a d e g o , k t o w j a k i k o l w i e k s p o s b
z o s t a p r z e s i k n i t y Z r o . S a m o j e d n a k Z r o w s w e j p i e r w s z e j fa
zie b y o r w n i e n i e b e z p i e c z n e , jak w y s o k i e n a p i c i e .
Mieszkacy Atlasu darzyli Z r o niebywa estym. J e d e n
z h y m n w nazywa je ojcem bogw, a do s a m e g o k o c a wierzono,
e wszystkie dzieci p o c z t o ze Z r o " , chocia k a d e z nich z n a o
s w e g o ojca.

Kada taka koncepcja traktowana, bya wszak po

g a r d l i w i e . A oficjalnie n a z y w a n o Z r o s t a r y m e k s p e r y m e n t e m " ,
k o n t y n u o w a n y m jedynie ze wzgldu na to, e brako n o w y c h m e
tod przeduania g a t u n k u . Urodzenie dziecka odbierano zatem
j a k o w y p a d e k i c h o n a l e a o d o o b o w i z k u , p o w s z e c h n i e si p r z e d

35

n i m w z b r a n i a n o . B o m i m o i z p o r o d e m n i e w i z a si b l a n i
niewygoda, stanowi on swego rodzaju niedocignicie i w s t y d e m
o k r y w a k a d d u m n k o b i e t . Z t y c h p r z y c z y n w d a w n y c h cza
sach n i g d y nie w s p o m i n a n o i m i e n i a ojca.
Z r o zawodzio" kilkakrotnie na przestrzeni dziejw
A t l a s u . C h o c i a n i e z m i e n i a si j e g o w y g l d ,
waciwoci.

zanikay jego

W takich p r z y p a d k a c h p o r y w a n o na rwninach

m o d y c h m c z y z n i dziewczyny, po czym z a b i e r a n o do Atla


su, g d z i e s k a d a n o ich w ofierze b o g o m . Ich k r e w

mieszano

ze Z r o z n a j d u j c y m si w t r z e c i e j fazie o b r b k i , d z i k i c z e m u
odzyskiwao o n o swoj m o c .

Natomiast

ich c i a a s p o y w a l i

a r c y k a p a n i i a r c y k a p a n k i jako p o k u t za zo n i e w i a d o m e g o
pochodzenia. Zro nawiedzay rwnie i inne p o t w o r n e plagi,
jako e byo ono najmocniejsz,

lecz z a r a z e m

najwraliwsz

substancj na wiecie. P e w n e g o razu p o t r a k t o w a n o je c z y m


c o s w o i m z a p a c h e m p r z y p o m i n a o lisa. B y a t o m i k s t u r a s p o
rzdzona

przez naczelnego m a g a

wietlano je promieniami

Atlasu.

Innym

ksiyca o d b i t y m i

od

razem

na

parabolicz

nych zwierciade.
Do najpowaniejszego kryzysu doszo jakie d w a tysi
ce lat przed zagad Atlasu. O t jeden z niewolnikw, orzc
p o k r y t w o d ziemi na " h i p o p o t a m i e " , nieszczliwie spad
z niego i ukszony zosta przez opisan wczeniej ryb. C h o
p i e c w n i e p o n i s w s z a k e o b r a e , j a k i c h n a l e a o b y si s p o
d z i e w a p o u k s z e n i u Z h e e - Z h o u . U d a o m u si p r z e y i j u
n a s t p n e g o d n i a poszed d o pracy. Tym n i e m n i e j Z r o z o s t a o
z a t r u t e i w cigu godziny w y m a r a jedna trzecia

Atlasu.

Na

zakaonej wyspie z koniecznoci musiano wytrzebi wszystkie


roliny, t e n s a m los s p o t k a z a m i e s z k u j c y c h j l u d z i . Z a l u d
n i o n o j p o n o w n i e j a k i e t r z y s t a o s i e m d z i e s i t lat p n i e j , ale

36

biorc p o d u w a g r e g u y m a g i c z n e j e k o n o m i i t r u d n o ufa t y m
rachubom.
K a d y wystarczajco n a m i t n y i w y t r w a y by spodzi dwjk
dzieci, by z m u s z o n y w s t p i w z w i z e k m a e s k i . R w n a o si t o z
zakazem odbywania jakichkolwiek stosunkw midzy zakochan par.
M a g o w i e uwaali, e posiadanie przez k o b i e t w i c e j n i j e d n e g o d z i e c
ka z j e d n y m m c z y z n (a fortiori d w c h dzieci) s t a n o w i o z a g r o e n i e
dla rnorodnoci. Zwyczaj ten pozwala wyeliminowa te nieznone
w y b u c h y chorej namitnoci, k t r e sprawiaj e wikszo wspcze
s n y c h m a e s t w jest n i e do z n i e s i e n i a .
W i c y si z m a e s t w e m k r e s y c i a r e p r o d u k c y j n e g o
jest k r e s e m m i e r c i , k r e s e m tej o d r o b i n y , k t r a p o z o s t a j e . A t l a n c i
n i e b a l i si m i e r c i , t r a k t o w a l i j j a k o w y z w a n i e , j a k o c o , c o
naley

zobaczy

by

uwierzy",

jak

mawia

stare

porzekado.

W t y m c e l u z a y w a l i p r e p a r a t z a w i e r a j c y c z a r n y fosfor z m i e s z a
n y z o d r o b i n Z r o w d z i e w i t e j fazie o b r b k i , k t r y s p r o w a d z a
na nich b e z b o l e s n mier. F a k t nie p o w r a c a n i a ludzi z k r a i n y
m i e r c i t u m a c z y l i s o b i e t y m , e jest o n a n i e z w y k l e p o c i g a j c a .
A t l a n c i n i g d y nie jedli z w o k ani nie

praktykowali nekro-

m a n c j i , m i m o i w i e l o k r o t n i e ich o t o p o s d z a n o . W c z a s a c h p o
przedzajcych spoytkowanie Z r o znany im by co p r a w d a pe
wien rodzaj w a m p i r y z m u , niemniej aden z m i e s z k a c w Atlasu
nie by na tyle g u p i , by myli mier z yciem.
Wyczywszy

dobrowoln

przecie

mier, grozio

i m t y l k o j e d n o n i e b e z p i e c z e s t w o . W i z a o si o n o z s a m y m i
wasnociami Zro, ktrego spoywanie gwarantowao dugie,
z d r o w e i m o d z i e c z e ycie, w z w i z k u z c z y m s t u l e t n i a r c y k a
p a n n i c z y m n i e r n i si o d

nastoletniej

zalotnicy. J e d n a k e

to samo Zro, gdy kto je przedawkowa, prowadzio do zgoa


o d w r o t n y c h s k u t k w . J a k ju u p r z e d n i o w s p o m i n a e m , w hi
s t o r i i A t l a s u z d a r z a y si o k r e s y , w k t r y c h z e p s u t e " Z r o w y
woywao epidemie. J e d n a k szczeglnie wstrzsajce byy zgo
ny

powodowane

"niezrozumieniem"

Zro.

Wypadki owe

37

z d a r z a y si c a k i e m c z s t o w p i e r w s z y c h d n i a c h p o o d k r y c i u
Zro,

zanim

jeszcze jego s t o s o w a n i e n a b r a o cech k u l t u . J a k o

pocztkowy

symptom

zachodzio

pkanie

skry

skroni

albo

m o s t k a nosa, czy te rzadziej, p k a n i e p o w i e k i p o l i c z k w . Po


kilku

minutach

te rozdarcia staway

si o t w a r t y m i

ranami,

z k t r y c h bi o d p y c h a j c y o d r . W cigu d w u d z i e s t u c z t e r e c h
g o d z i n ciao c h o r e g o trawia zgnilizna do tego stopnia, e po
zostaway

po nim

nastpowaa
I w

aden

t y l k o koci

dopiero

sposb

nie

i piszczele.

Co gorsze,

wtedy,

gdy

niszczy

si

mona

byo

umierzy

mier

krgosup.

wicych

si

z tym mczarni. Z m a r y c h na t straszliw przypado zrzu


cano z

klifw

zaraz po stwierdzeniu mierci. Podobnie post

p o w a n o zreszt ze wszystkimi nieboszczykami.


chwku

by

wszak

najbardziej

honorowy,

Ten r o d z a j p o

albowiem

zmarli,

s t a j c si " c h l e b e m z n i e b i o s " z r z u c a n y m n i e w o l n i k o m , p o n o w
n i e w c z a l i si w o b i e g Z r o . T y m s a m y m u l e g a l i p r z e m i a n i e ,
k t r a w ich o c z a c h b y a w i c e j w a r t a n i z m a r t w y c h w s t a n i e
ciaa"

niemiertelno duszy",

teoretyczne,

dogmatyczne,

przywoywane przez czysto

oparte na plotkach

religie.

Tyle

w y s t a r c z y rzec na t e m a t Z r o oraz s p r a w b e z p o r e d n i o z n i m
zwizanych.

38

O TAK ZWANEJ
MAGII ATLANTW

W Atlasie m a g i a stanowia n a u k wszystkich n a u k " oraz


z w i e c z e n i e w s z e l k i e j w i e d z y T e o r i a o p i s u j c a jej m e t o d o p i e r a a
si n a z r n i c o w a n i u , n a t o m i a s t m e t o d jej t e o r i i b y a i n t e g r a c j a .
I t a k na p r z y k a d , pity z w i e l k i c h filozofw p o u c z a S t r a n i k a
M o w y p o d c z a s d o r o c z n e g o s k a d a n i a ofiary, e W s z y s t k o jest Z r o " ,
m i m o e j e s z c z e w t y m s a m y m r o k u t e n s a m filozof o d k r y d w i e
n o w e formy Z r o . N a t o m i a s t trzeci z plejady gosi: O s t a t e c z n
a n a l i z k a d e g o w r a e n i a jest bl, m y l i s z a l e s t w o , a n a d w i a
d o m o c i [czyli t r a n s u w y w o y w a n e g o p r z e z Z r o i c e n i o n e g o n a d e
wszystko] unicestwienie".
Jego

nastpca

wycign

tego

postulatu

logiczny

w n i o s e k goszcy, i bl, s z a l e s t w o i u n i c e s t w i e n i e s rze


c z a m i n i e p o d a n y m i . Trzeci za p r z y z n a , e i s t o t n i e to m i a
na myli i chocia o s t a t e c z n i e znis w p o s t u l a t , wci by
do

niego bardzo

przywizany.

Wszystko

to

s k a d a o si

na

p o d w a l i n y teorii m a g i c z n e j i to w a n i e na t y c h c z y s t o psy
c h o l o g i c z n y c h b a d a n i a c h o p i e r a a si c a a p r a k t y k a m a g i c z
na. N i e ma B o g a " ta myl p r z y w i e c a a w s z y s t k i m . A wi
z a a si z n i k o n s t a t a c j a , e u m y s p o p e n i a b d , k i e d y s t a r a
si p o j w

ramach swych granic

to,

co ze swej

i s t o t y jest

niepojte. Atlanci uwaali bowiem narzucanie ogranicze za


najgorsz

perwersj,

dokadne

przeciwiestwo

prawdziwej

cieki p r o w a d z c e j ku S o c u .
P r a k t y k a m a g i c z n a w przewaajcej mierze polegaa na
w y k o r z y s t a n i u z n a n y c h si, t a k i c h c h o c i a b y , n a j a k i c h s k u p i a
u w a g wspczesna nauka. Naley pamita jednak, e zasoby
Atlasu byy n i e p o r w n a n i e bogatsze od rde, ktre pozostaj
do

dyspozycji

wspczesnych

naukowcw.

Naturalnie

wic

i jego rozwj by znacznie bardziej g w a t o w n y . Cay archipelag


by j e d n y m w i e l k i m l a b o r a t o r i u m . I nikt nie p y t a o koszta
projektw badawczych.

K a d y p o w i c a i m si d o s z c z t n i e .

K a d y m c z y z n a m y l a t y l k o o t y m , j a k d o s t a si n a W e
n u s " oraz o zwizanych z t y m kwestiach. Poza t y m , podstawo-

41

we prawa magiczne odnoszono rwnie do procesw chemicz


n y c h o r a z p r a w fizyki.
N a s a m y m p o c z t k u kolonizacji z n a n o tylko s u r o w po
sta Z r o . P o t r z e b a b y o g e n i u s z u j e d n e g o c z o w i e k a , eby osi
g n j e g o t r z e c i , c z y s t y s t a n . O d t e j c h w i l i , a d o s i d m e j fazy
o b r b k i , w s z y s t k o t o c z y o si s a m o c z y n n i e , p o d o b n i e j a k w p r z y
p a d k u radu. Geniuszu starczyo rwnie na wykonanie sidmej
fazy o b r b k i , d z i k i c z e m u p o w s t a m i e c z , k t r y m w c i g u t r z e c h
dni z d o a n o ujarzmi rasy n i e w o l n i k w . Szczliwie dla A t l a n
tw, p o n i e w a c z w a r t e g o d n i a Z r o zaczo u l e g a p r o c e s o m dez
i n t e g r a c j i . P r z y m u s z e n i t y m m a g o w i e jli p o s z u k i w a s p o s o b u ,
dziki k t r e m u m o n a by uwieczni 7 stan skupienia. Poniewa
ich w y s i k i s p e z y n a n i c z y m ,

n a l e a o d w a razy w t y g o d n i u

w y m i e n i a m i e c z e . J a k o p o z y t y w n y s k u t e k ich e k s p e r y m e n t w
m o n a o d n o t o w a fakt, e na d r o d z e p r b i b d w przez przy
padek odkryli

wielokro szlachetniejsz sm

d z i e w i t faz

Z r o . P a m i o i c h s t a r a n i a c h z a c h o w a a si w s z a k e w t r a d y c j i
p o d p o s t a c i o p o w i a d a o t y m , j a k t o a l c h e m i c y z m a g a l i si
z p r o b l e m e m o t r z y m a n i a p o w s z e c h n e j rtci, tajemnica wieczne
go ruchu oraz jurnego zota - uniwersalnego leku". Co p r a w d a
p o d k o n i e c d z i e s i t e j fazy o b r b k i u s t a l o n o , e Z r o t e o r e t y c z n i e
p o w i n n o p r z y j m o w a p o s t a stal, j e d n a k e nic mi nie w i a d o
mo o t y m , czy s p r a w d z o n o to w p r a k t y c e .
W r m y n a chwil d o p o d s t a w teorii m a g i c z n e j . Gosia
ona, e kwintesencja,
ktrzy utosamiali z

42

czyli s u b s t a n c j a p o w s z e c h n a ( k t r nie
byle,

inni za ze w i e t l i s t y m

eterem)

przyj-

m u j e d w o i s t p o s t a , substancji z a r w n o p y n n e j , jak i staej.


W s t a n i e p y n n y m c z y a c e c h y g a z u o r a z cieczy, n a t o m i a s t j a k o
substancja staa zawieraa w sobie e l e m e n t ziemski i ognisty. Wie
r z o n o , e t o z p o c z e n i a t y c h c z t e r e c h p o s t a c i b i e r z e si w s z e c h
wiat. T k w i n t e s e n c j m i a o by Z r o , przyjmujce jak nie
z n a n i n i e p o z n a w a l n p o s t a , k t r e n i e k t r z y s p o d z i e w a l i si
o t r z y m a w d w u n a s t e j f a z i e o b r b k i , i n n i w s i e d e m n a s t e j , a jesz
cze inni w trzydziestej s i d m e j . Byy to j e d n a k czyste s p e k u l a
cje. E c h a t e j t r a d y c j i d o t a r y d o P l a t o n a . N a t o m i a s t n e o p l a t o n i cy wesp z y d a m i , ktrzy zachowali u a m e k tradycji egipskiej,
w y p r a c o w a l i n o w h i e r a r c h i w t a j e m n i c z e , a ich n a u k i o d c i
sny swe p i t n o na myli i p r a k t y c e Paracelsusa.

43

P e w n e g o razu, z ziem Atlasu wysiano misjonarzy w czte


ry s t r o n y w i a t a (nie byli to kolonici, jak b d n i e t w i e r d z o n o
A t l a n t y d a n i e b o r y k a a si z p r o b l e m e m p r z e l u d n i e n i a ) , k t r y c h
oddziay dotary do M e k s y k u , Irlandii i Egiptu. Przypadki ekspe
dycji, k t r a z a w d r o w a a n a p o u d n i e , zapisay z n a c z c k a r t
w d z i e j a c h A t l a s u . T o w a n i e c z o n k o w i e tej w y p r a w y o d k r y l i
b i e g u n poudniowy, a poczynione przez nich obserwacje przyczy
n i y si d o p o w s t a n i a t e o r i i , w r e z u l t a c i e k t r e j p o d j t o si d r e
nia Z i e m i przy p o m o c y Z r o .
Z r o miao i inne zastosowanie. Przykadowo na bazie Z r o
powstaway preparaty, ktre zwikszay bd zmniejszay wzrost.
Z kolei wrd klas niszych a do s a m e g o k o c a d u p o p u l a r n o
ci c i e s z y si r o d e k , k t r y c z y n i c i a o l e j s z y m . J e g o r o z t r o p n e
s t o s o w a n i e r w n o w a y o ciar ciaa z m a s w y p a r t e g o powie
trza, dziki czemu przy p o m o c y ruchu rk m o n a byo lata.
Z t e c h n i k i tej k o r z y s t a l i n a d z o r c y , o b s e r w u j c y y c i e w d o l i n a c h .
I s t n i a a co p r a w d a jeszcze inna, z n a c z n i e starsza s z t u k a latania,
k t r a r w n i e nie w y m a g a a u y w a n i a a d n y c h a p a r a t w . N i e d o
z w o l o n o m i j e d n a k jej w y j a w i , w y j w s z y w z m i a n k , e b y a o n a
zwizana ze sztuk prawdziwego nienia".
Przedstawiem powyej zaledwie kilka tak zwanych mocy
m a g i c z n y c h w y w o d z c y c h si z e s k a d n i k w Z r o . w i a d c z o n e
o sile A t l a s u , p o k a z u j c , n a ile j e g o m i e s z k a c y m o g l i s o b i e p o
z w o l i . T y m n i e m n i e j , w s z y s t k i e t e m o c e z a w i e r a y si w s a m y m
przebiegu prac".
C o si t y c z y n a t o m i a s t s z t u k i p r z e w i d y w a n i a p r z y s z o c i ,
z n a j d o w a a si o n a w r w n i e o p a k a n y m s t a n i e , j a k w e w s p c z e
s n e j A n g l i i . C o w i c e j , n i k t n i e s k a n i a si k u tej p r a k t y c e , w y
c h o d z c z zaoenia, ze z a d a n i e m m a g a jest t w o r z e n i e przyszoci,
a n i e jej p r z e w i d y w a n i e . W s z e l k i e p r z e p o w i e d n i e n o s i y w i c z n a
m i o n a katastrof. I n a w e t z a p o w i e d wielkiego urodzaju bya dla

44

Atlanty niczym, poniewa t r a k t o w a j jako wypadek, a t a m gdzie


z d a r z a j si w y p a d k i , j e d e n z n i c h m o e b y m i e r t e l n y A t l a n c i
u w a a l i si b o w i e m z a r w n y c h c a e m u b i e g o w i r z e c z y i s p o g l
d a l i n a n a t u r z d u m t a k j a k m c z y z n a p r z y g l d a si d z i e w c z y
nie nadzianej na jego w c z n i .

W s z y s t k o p r z y n a l e c e d o sfery

bytu byo Z r o ; wszystko bdce energi 'pracowao dla Zro'. Caa


reszta stanowia p r o d u k t u b o c z n y i o d p a d k i .
Sam rozkad d o m w z a p l a n o w a n y by p o d u g teorii m a
g i c z n e j . N a s a m y m p o c z t k u z n a j d o w a si W y s o k i D o m , n a s t p
nie za c z t e r y D o m y d o m w " ( w p n i e j s z y m o k r e s i e b y o ich
sze, o s t a t e c z n i e za d z i e s i ) , do k t r y c h p o d c z o n e b y y w roz
m a i t y c h i l o c i a c h n o r m a l n e d o m o s t w a . W y s o k i D o m s k a d a si
n a g w n w i t y n i c a e g o a r c h i p e l a g u . Z a j m i e m y si t e r a z j e g o
omwieniem.

45

O WYSOKIM D O M U
W ATLASIE, J E G O
MIESZKACACH,
ICH MANIERACH
I OBYCZAJACH, ORAZ
O YWYM ATLA

Wysoki

Dom

oddzielao od jego

najbliszego ssiedz

t w a p o n a d dwadziecia mil m o r z a . J e g o rednica wynosia p


mili, a wysoko sigaa czterech. Co ciekawe, s a m a p o d s t a w a
D o m u n i e s t a a n a r w n y m g r u n c i e , z a j e g o klify s p a d a y s t r o
m o d o wody. Wysoki D o m s w y m k s z t a t e m p r z y p o m i n a spasz
czony cylinder,
grzyba,

dziki

l e c z j e g o c z u b r o z s z e r z a si j a k u s p i c z a s t e g o
czemu

podobny

by

do

cerkwi

w.

Bazylego

w Moskwie. N i e byo zna w nim ladu rolinnoci, ktra nie


szczeglnie

przypadaa

do

gustu

Atlantom.

Dzieci

zrywajc

k w i a t y , m y l a y z p o g a r d n a w e t n i e u m i e c i e si r u s z a " , b d
te

bawiy

si

nimi,

jak

zdegenerowane

Angielki

bawi

si

z p s a m i . Do D o m u wej byo m o n a j e d n y m jedynie wejciem,


k t r e z n a j d o w a o si n a s a m y m w i e r z c h o k u . N i e m n i e j , o d j e g o
podstawy

r o z c h o d z i y si k a n a y , k t r e z k a d e g o d o m u d o

p r o w a d z a y d o Z r o z n a j d u j c e si w s t a n i e n a j w y s z e j d o s k o
naoci.

Jego z b i o r n i k z n a j d o w a si g b o k o p o d ziemi. Z r o

p o d g r z e w a n o przy p o m o c y tarcia, doprowadzajc je do wrze


n i a , k i e d y t o p r z e k s z t a c a o si w n i e b i e s k a w y b d p u r p u r o
wy d y m . Zabiegi, aby w proces przebiega poprawnie, stanowiy

jedynie

zajcie

mieszkacw

Wysokicgo

Domu.

W d a w n y c h c z a s a c h s t a r y W y s o k i D o m , z n a j d u j c y si n a w y
spie, pniej zniszczonej przez z a k o n Atla, n a z y w a n y by D o
mem
przy

K r w i , a t o d l a t e g o e j e g o m i e s z k a c y u t r z y m y w a l i si
yciu

wycznie

dziki

krwi

wysysanej

ywych

istot.

W s z y s t k o to u l e g o z m i a n i e w r a z z u d o s k o n a l e n i e m Z r o , nie
m n i e j i d e a p o z o s t a a t a s a m a , a b y o n i y w i e n i e si k w i n t e
sencj ycia". D l a t e g o wanie, podczas g d y pozostae d o m y "
k a r m i y si Z r o , W y s o k i D o m s p i j a j e g o o p a r y . N i e r o d z i y s i
w n i m dzieci, ani nie mieszka nikt, k t o by nie by przynajmniej

Arcykapanem.
Obok

a wci

jednej

omawiano,

sprawy,

najwiksz

ktrej

nigdy

tajemnic

nie

mylano,

Wysokiego

Domu

stanowio ywe Atla". O p a t r z o n o je wieloma nazwami: po-

49

e r a c z s o w a " , n i e o g o l o n e " ( g d y o s t r z e Z r o t p i o si n a j e g o
gowie), ogniste serce", pocztek oraz k o n iec" itd. Najbar
dziej p r z y s t a j c y m e p i t e t e m b y p e w i e n u o m n y z a i m e k wy
stpujcy

tylko w celowniku,

t u m a c z y jako dla niej".


pozostanie wieczn

ktry m o n a by jedynie prze

C z y m n a p r a w d byo y w e Atla

tajemnic.

W i e m y o nim tylko tyle, co

m w i jego okrelenia, jego zasony. I t a k wic b y o czerni,


co

sprawia,

czer

wszelka

staje

si

bielistoci".

Miao

osiem m e t r w wysokoci oraz cztery i p m e t r a szerokoci


o bogowie,

istota niewymiernoci!"

Najwikszy z poetw

z w a je: o n a Z r o " , s e r c e Z r o " , p r a g n i e n i e Z r o " , A t l a p o


erajce Atlas",

pochaniacz

ogniste gniazdo Feniksa". A

wasnego domu",

pelikan",

istota jego h y m n w chwaleb

n y c h s p r o w a d z a a si d o t e g o , e n a l e y j e u n i c e s t w i .
N i e s p o s b b y o z b l i y si d o A t l a , b y n i e z o s t a p r z e z
nie w c h o n i t y m . J e d n a k o w o mier o w e g o rodzaju u c h o d z i a za
najbardziej

chwalebn,

wszyscy wic

jej

pragnli.

Przywilej

p r z y s u g i w a t y l k o t y m l u d z i o m , k t r z y p r z y c z y n i l i si d o u d o
s k o n a l e n i a Z r o , a l b o w j a k i i n n y z n a c z c y s p o s b p r z y s u y l i si
pastwu.

Ukryci

wiadkowie przysuchiwali

si k r z y k o m

ofiar,

czerpic std n a u k o n a t u r z e mierci. N a j p r a w d o p o d o b n i e j czer


p r z e c h o d z i a n a g l e w o g n i s t y rz jedyn

przeroczyst rzecz

w Atlasie", k t r a w y s t r z e l i w a a i p o c h a n i a a ofiar. Z jakich nie


z n a n y c h n i k o m u przyczyn Atla nie p o c h a n i a o kobiet. Co gor
sza, k o b i e t , k t r e z o b a c z y y Atl, n i e b y o s e n s u p o u c z a . Z a w s z e
m i a y n a t w a r z a c h d z i w n y u m i e c h , k t r y nie znika n a w e t p o d
w p y w e m najbardziej wymylnych tortur.

umiech towarzy

szy i m p r z e z c a e y c i e , a z n a w n i m b y o t a k i r y t u j c w y s z o ,

50

c a k o w i c i e p r z e c i w n h a r m o n i j n e m u yciu Atlasu, e k o b i e t y te
n a t y c h m i a s t z a b i j a n o , a w p r z y s z o c i ich t o w a r z y s z k o m z a k a z y
w a n o z b l i a n i a si d o A t l i .
J a k k o l w i e k wiele teorii w i z a n o z jego n a t u r , wszyst
kie je p o d w a y pewien sawetny e k s p e r y m e n t .

Oto bowiem

n a d s z e d czas, e najwitszy a r c y k a p a n m c z y z n a , k t r y
z osigniciem dojrzaoci wzi lub ze w s z y s t k i m i k o b i e t a m i
swego d o m u , m a g , ktry wynalaz cztery nowe skadniki Z r o
i o d k r y , jak p r z e p u s z c z a m a t e r i p r z e z m a t e r i - d o s t p i za
szczytu

wielkiej

mierci. J a k

przekazuje

tradycja,

wkroczy

wwczas do ostatniego korytarza, gdzie s k o n d e n s o w a n e spira


le Z r o p r z e c h o d z i y w stan pary przed o b l i c z e m Atli, i p o e
g n a w s z y si z w y b r a n g r u p o s b w z i o s t a t n i g b o k i w d e c h
Z r o , p o c z y m r z u c i si d o j a m y . Z o t c h a n i s y c h a b y o j e g o
peen

zdumienia okrzyk O!",

ktremu

towarzyszyy sowa

P o z a A t l a , O t l a ! " , c a k o w i c i e n i e z r o z u m i a e , lecz w y p o w i e
dziane z niezwykym uniesieniem. Zdziwienie obecnych byo
jeszcze wiksze, g d y siedem dni pniej w z m a r y a r c y k a p a n
p o j a w i si n a ich o c z a c h k r o c z c d u m n i e b e z j e d n e g o s o w a
powitania.

Widziano go,

jak

zamkn

si w s w o i m

domu"

i n i g d y z n i e g o nie wyszed, cho p o d o b n o doy w n i m czasw


katastrofy".
te

c z e k s t a l si t w r c s z k o y f i l o z o f i c z n e j , c z y

raczej p o w s t a a o n a s a m o r z u t n i e w o p a r c i u o p o c z y n i o n e

przez niego odkrycia. Od tego czasu toczy o n a ywe dyskusje


z o r t o d o k s a m i na t e m a t wiary w k o c o w y sukces.
Jeeli chodzi o pomniejsze tajemnice Wysokiego D o m u ,
t y c z y y si o n e n i e m a l c a k o w i c i e b l i s k o z e s o b p o w i z a n y c h ,
jak m n i e m a n o , kwestii p o w s t a w a n i a ycia oraz z a p e n i a n i a luki
m i d z y Z i e m i a W e n u s . W e d u g p o p u l a r n e j teorii, aby tego
d o k o n a , u m y s y A t l a n t w m u s i a y z n a l e si w c i a a c h w y
starczajco s u b t e l n y c h , by p r z e m i e r z a eter. Czasami j e d n a k
u c i e k a n o si w t y m c e l u d o n a z b y t d r a s t y c z n y c h e k s p e r y m e n
tw.

Usiowano wy tworzy

nowy gatunek

poprzez

rozliczne

51

krzywki z wami, abdziami, k o m i oraz innymi zwierz


tami.

G r e c k i e o p o w i e c i o t e g o rodzaju p o t w o r a c h jak C h i

mera, Meduza, Lamia, Minotaur, centaury i satyrowie

stano

wi daleki pogos tradycji atlantyckiej. Mieszkacy A t l a n t y d y


usprawiedliwiali

tego

rodzaju

eksperymenty

przeciwne porzdkowi natury i


podejmowania.

tym,

juz c h o b y z tej

Osoby o bardziej

naukowym

one

racji g o d n e

zaciciu wolay

filtrowa opary Z r o przez w o d m o r s k , czego j e d y n y m rezul


tatem

byy

olbrzymich

rozmiarw

we,

ktre wypuszczano

do m o r z a w pobliu W y s o k i e g o D o m u , by peniy funkcj stra


nikw.

L e g e n d a r n y w morski

stanowi

z a p e w n e efekt

tego

e k s p e r y m e n t u . I cho nie p o s i a d a m y obecnie a d n y c h d o w o


d w jego istnienia,

pozostaje wielce p r a w d o p o d o b n e ,

za

c h o w a y si j e g o n i e l i c z n e o k a z y . W r d A t l a n t w i s t n i a a t e
p e w n a s z k o a b a r d z o s i l n i e s p r z e c i w i a j c a si p r o c e s o w i s e k s u
a l n e m u , k t r y jej z d a n i e m p o w i n i e n b y p o r z u c o n y , t a k j a k
Lemurianie

przezwyciyli

pczkowanie".

wiwisekcji

mczyzn

Reprezentanci
kobiet,

tej

szkoy

dokonywali

z nich

rne organy, szczeglnie m d e k , szyszynk i przy

pobierajc

sadk, ktre nastpnie hodowali w roztworach Zro nawietla


jc n i e w i d z i a l n y m i p r o m i e n i a m i c z a r n e g o fosforu. N a j l e p s z y m

52

ich

osigniciem

humanoidw

by g a t u n e k
wysokich

przezroczystych,

zdolnociach

galaretowych

intelektualnych.

Nie

do jednak, ze nie potrafiy o n e przemierza przestrzeni, to


n a d o d a t e k l e d w i e p o r u s z a y si w e w a s n y m y w i o l e . I n n a s z k o
a a r g u m e n t o w a a , e s k o r o Z r o p o d p o s t a c i o p a r w czy ze
s o b c e c h y Z r o p y n n e g o i s t a e g o , m o l i w e jest

take otrzy

m a n i e j e g o s t a n u o g n i s t e g o , k t r y m g b y u c z y n i z ich c i a
towarzyszy e t e r u " . W e d l e nich o w o ogniste Z r o w y s t p o w a o
ju

w n a t u r z e , w s a m y m sercu y w e g o Atli". Ci za, k t r z y

umarli pochonici przez

Atl,

u d a w a l i si b e z p o r e d n i o n a

W e n u s ; t o t e w i e l u z n i c h b a r d z o s t a r a o si o t r z y m a j a k i e
wieci z tej p l a n e t y . A z n a j c p i e r w s z z a s a d m e c h a n i k i N e w
t o n a , u t r z y m y w a l i , e w sferze m o l i w o c i p o z o s t a j e s p r e p a r o
w a n i e Z r o w taki sposb, by jego prd nigdy nie m g z a a m a
si a n i r o z p r o s z y , d z i k i c z e m u p r z y j e g o w y s t a r c z a j c e j i l o c i
m o n a by zbudowa

most prowadzcy na Wenus. W tym wa

nie celu, jak ju t u m a c z y l i m y , dryli p l a n e t , aby o t r z y m a


s w e g o r o d z a j u a r m a t d l a Z r o . A j a k o e ich z a p a s y b y y n i e
wystarczajce,
moc

usiowali

samopowielania.

spreparowa Zro,

ktre posiadaoby

D o naszych czasw p e w n e lady o w e g o

p r o b 1 e m u z a c h o w a y si w t r a d y c j i a l c h e m i c z n e j .
Przeciwna g r u p a m a g w przytaczaa dowd, e skoro sama
n a t u r a odrzucia planety od Soca

c o jest h i p o t e z w t p l i w ,

jeli w e m i e si p o d u w a g t a k m i a n o w i c i e m o l i w o , e s t a o
si t o p o d w p y w e m d z i a a n i a m a g i i - o d w r c e n i e t e g o p r o c e s u
oznaczaoby dziaanie wbrew naturze. G r u p a ta usiowaa w z m o c
n i p o l e g r a w i t a c y j n e Z i e m i , b d t e m i e k o n t r o l n a d jej k u r
sem. Jej plany u z n a w a n o p o w s z e c h n i e za utopijne, niemniej m o
g a o n a p o s z c z y c i si o d k r y c i e m Z r o , k t r e z m n i e j s z a o c i a r
ciaa, oraz s w o i s t e g o e k r a n u e t e r y c z n e g o , k t r y n i e s y c h a n i e roz
wija m o c m e c h a n i c z n , c z y n i c m a t e r i j a k b y o p o r n d l a e t e r u .
N a p d taki dziaa wszake na o g r a n i c z o n skal. A l b o w i e m ju
p i c i o c e n t y m e t r o w e j w i e l k o c i e k r a n b a r d z o s z y b k o w y z w a l a si
z wizw, w y w o u j c k a t a s t r o f a l n e trzsienia ziemi, a gdzie t y l k o

53

p a d a y j e g o p r o m i e n i e , t a m w c i g u k i l k u m i n u t t o p i y si skay,
za m o r z e d o c h o d z i o do t e m p e r a t u r y wrzenia. N a j z n a m i e n i t s z y
p r z e d s t a w i c i e l tej s z k o y g o s i : M a t e r i a t o n a p i c i e w e t e r z e " ,
tumaczc tym samym

istnienie grawitacji.

Wcie tedy dwie

k u l e z koci soniowej do g u m o w e j rurki, a napicie w rurce b


d z i e n a j m n i e j s z e w t e d y , k i e d y o b i e k u l e b d si s t y k a y . D l a t e g o
u j a w n i a si w n i c h t e n d e n c j a d o z b l i a n i a si k u s o b i e . P o w s t r z y
m u j e j e s a m o t a r c i e . A e t e r jest c a k o w i c i e e l a s t y c z n y i p o z b a w i o
ny tarcia. W ten o t o sposb w wielki m d r z e c obliczy prawo
odwrotnych

kwadratw".

Inna, bardziej u d u c h o w i o n a szkoa mistyczna wszdzie


d o s z u k i w a a si l a d w y c i a i k a d e z j a w i s k o p o s t r z e g a a j a k o
przejaw woli. M i a a te wiksz od nas, w s p c z e s n y c h , w i e d z na
t e m a t j o n w i e l e k t r o n w , j a k o s z c z y t o w e o s i g n i c i e jej z w o l e n
nikw

n a l e y w y m i e n i o d k r y c i e Z r o w s w o j e j d z i e w i t e j fazie,

ktre zjedzone i wypite z odpowiedni intencj wywoywao po


d a n y r e z u l t a t , n i e z a l e n i e o d t e g o , c z e g o o n d o t y c z y . W efek
cie n a s t p i o z j e d n o c z e n i e r n o r a k i c h p r a k t y k m a g i c z n y c h i z b d
n e s t a y si w s z y s t k i e w y s p e c j a l i z o w a n e f o r m y Z r o .
Z a s t a n a w i a j c e jest, e w o b e c t e g o p r y m a t u m a g i i , b y a
o n a w s p o e c z e s t w i e A t l a n t w u w a a n a za rzecz jak najbardziej
g o d n u b o l e w a n i a . P r a w d o p o d o b n i e j e d n a k o d n o s i o si t o d o r o d
k w m a g i c z n y c h , czyli d o t e g o c o n i e j e s t s a m o w s o b i e c e l e m " .
Sowo okrelajce m a g i , Ijynx, byo j e d y n y m d w u z g o s k o w c e m
w jzyku a t l a n t y c k i m , a l b o w i e m s a m a m a g i a bya c z y m dwoja
kim i to (pod p e w n y m w z g l d e m ) bardziej dwojakim od samej
l i c z b y 2 . W a r t o p r z y tej o k a z j i p r z y j r z e si m a t e m a t y c e A t l a n
tw. N i e bdzie t o p r o s t e zadanie, g d y u m y s y A t l a n t w funk
c j o n o w a y inaczej ni n a s z e .
I t a k , o ile c y t r a 1 w y r a a a d o p r o s t i d e , o t y l e c y f r a
2 b y a juz nie t y l k o d w j k , ale z a r w n o s k u t k i e m d o d a n i a 1 do
1", j a k i p i e r w i a s t k i e m z 4 " . N i e w i a d o m o z j a k i e j p r z y c z y n y ,
liczby w p l e c i o n e byy w cay a c u c h zalenoci. I o t o s i d e m k a

54

s k a d a a si z 6 p l u s 1, 3 p l u s 2, 4 p l u s 3 i t a k d a l e j ; a j e d n o c z e n i e
w y s t p o w a a jako rdo 4 9 " . poowa 14" i tak dalej. Atlanci
rozrniali n a w e t 4 p l u s 3 od 3 plus 4. K a d a liczba r e p r e z e n t o
w a a p e w n i d e , czy t e z c a y s z e r e g idei n a r n y c h p l a n a c h . P o
z w a l a o to na p r z y k a d przy p o m o c y s a m y c h liczb wyrazi w t y m
s y s t e m i e p r o d u k c j u b r a . A b y z r o z u m i e , jak p r z e b i e g a o m y
l e n i e A t l a n t w ; p r z y j r z y j m y si l i c z b i e 3 z g o d n i e z i c h a r y t m e
t y k . T r j k a , z racji t e g o , e d z i k i niej m o l i w e j e s t u t w o r z e n i e
pierwszej figury na paszczynie, o z n a c z a a p o w i e r z c h n i , a w przyp a d k u w y m i a r w przestrzeni - bry. Sama 3 bya z a t e m t nie
w y p o w i e d z i a n w i t r z e c z , w k t r e j p o w i e r z c h n i a jest b r y " .
I oczywicie, n i e o d c z n y m z a d a n i e m m a t e m a t y k w byo wynaj
d o w a n i e setek innych znacze oraz czuwanie nad rym, aby wszyst
k i e o n e m o g y c z y si z e s o b w r a m a c h j e d n e j , n a d r a c j o n a l n e j
idei. W efekcie t y c h w s z y s t k i c h s t a r a n a s t p i o u z n a n i e kadej
liczby powyej 33 za n i e a u t e n t y c z n i faszyw. Liczba taka nie
m o g a istnie s a m a z

siebie.

Bya zwyczajn, t y m c z a s o w liczb

z e s p o l o n , r w n i e n i e r e a l n co p i e r w i a s t e k z 1. Takie liczby przed


s t a w i a n o przy p o m o c y zapisw graficznych, k t r e w naszych cza
s a c h s u o p i s y w a n i u z w i z k w c h e m i c z n y c h . D l a p r z y k a d u , licz
b

156

u w a a n o za w y k w i t liczby 7 i n i g d y nie z a p i s y w a n o j

inaczej jak przy p o m o c y f o r m u y 77 plus 7 plus 7 plus 7 7 .


7
Z kolei 11 zazwyczaj p i s a n o j a k o 3 p l u s 5 p l u s 3. C z y n i o
no tak, aby w zapisach liczbowych m o n a byo odnale syme
tri, a t a k e by w p r o s t y s p o s b p r o w a d z i y do 1".
Mieszkacy

Atlasu uwaali

11

za wielki

'klucz magii'.

S k a d a si o n a b o w i e m z d w c h l i c z b w y r a a j c y c h a k t s t a w a n i a
si 1 " . R w n i e i s t o t n l i c z b , w y r a a j c d u c h a 1 , b y a 3 7 p o n i e
w a m n o c j p r z e z 3 o t r z y m u j e si 1 1 1 , t r z y j e d y n k i , k t r e n a -

55

s t p n i e d z i e l o n e w nieco i n n y s p o s b daj w y n i k w postaci 1. Z a


z w y c z a j m y l i si o 4 8 j a k o 3 7 p l u s
przez 12"

11

ni jako 4

pomnoonej

- gosi p o p u l a r n y e l e m e n t a r z p o c h o d z c y z pierwszych

dni Atlasu. N a u k mylenia w ten wanie sposb u z n a w a n o za


szczeglny

o b o w i z e k mora1ny.

A t l a n c i , p o d o b n i e jak m y u w a a l i 7 z a l i c z b d o s k o n a " .
Aczkolwiek

mieli

ku

temu

inne powody.

Ot

bya p r z e d e

w s z y s t k i m o g n i w e m c z c y m Z i e m i z W e n u s . N i e p o t r a f i jed
n a k w y j a n i , s k d si w z i o t o p r z e k o n a n i e . B y a l i c z b A t l i "
oraz d o m e m

sukcesu"

(podczas gdy

2 bya d o m e m bitwy"),

a t a k e ask, delikatnoci, s p o k o j e m , o z d r o w i e c z m o c i ra
doci Z r o " w r w n e j m i e r z e , co g r fosforu", tym n i e m n i e j , wielu
m a t e m a t y k w p o d d a w a o j ostrej krytyce. S w e g o czasu d o s z o
j u z n i e m a l d o p o r o z u m i e n i a , a b y z a s t p i j 8 , a jej e k s t a t y c z n y
zwizek"

- 3 1 , liczb 3 3 .

P o m i m o gbokiego zainteresowania

p o d o b n y m i i d e a m i , m a t e m a t y k a . A t l a s u o s i g n a t a k i s t o p i e za
a w a n s o w a n i a , k t r y jeli n a w e t n i e p r z e w y s z a z n a n e j n a m o b e c
n i e m a t e m a t y k i , t o d z i k i p r z e n i k n i c i u jej t e o r e m a t w d o m y l i
E u k l i d e s a i P i t a g o r a s a s t a si d l a n a s z e j c y w i l i z a c j i o d s k o c z n i
u m o l i w i a j c jej d a l s z y r o z w j .
W

gestii

Wysokiego

Domu

znajdowao

si

inicjowanie

dzieci, k t r e w r a z z u k o c z e n i e m t r z e c i e g o r o k u ycia o d s t a w i a n o
od m a t e k i p r z e k a z y w a n o w rce o p i e k u n w z klas niszych. K i e
dy za w k r a c z a y w o k r e s d o j r z e w a n i a , u z n a w a n o je za g o t o w e do
inicjacji i p r z y s y a n o d o n i c h l e g a t a z W y s o k i e g o D o m u . D o p i e r o
w j e g o o b e c n o c i ich r o d z i c e z a z n a j a m i a l i j e z e Z r o , a n a s t p n i e
k a d y c z o n e k d o m u " , k t r y m i a n a t o o c h o t , czyli w p r a k t y c e
kady, w t a j e m n i c z a je w a r k a n a d z i a a n i a " . C e r e m o n i e te za
zwyczaj trway b a r d z o d u g o i byy wyczerpujce do t e g o s t o p n i a ,
e p o d c z a s n i e k t r y c h z n i c h d z i e c i o c i e r a y si o m i e r . N i e u z n a
w a n o t e g o wszak za wielkie nieszczcie, a wrcz przeciwnie, nie
ktre szkoy m a g i c z n e t r a k t o w a y p o d o b n y zbieg okolicznoci jako
dobry omen. Przedstawiciele Wysokiego Domu mieli wiksze pra56

w a d o d z i e c i n i ich r o d z i c e . C z a s a m i n a w e t o s o b i c i e p r z e p r o w a
dzali inicjacj, co u w a a n o za wielki zaszczyt, c h o inicjacje t a k i e
z a z w y c z a j k o c z y y si f a t a l n i e . W w y j t k o w y c h p r z y p a d k a c h m
skie dzieci p o s y a n o Atli n a p o a r c i e . R o d z i c e s z c z s n e g o d z i e c k a
a u t o m a t y c z n i e awansowali w hierarchii spoecznej, otrzymujc
s z c z e g l n e p r z y w i l e j e , a n i e k i e d y n a w e t p r z e n o s z c si d o D o m u
D o m w " . N a t o m i a s t k a d y m i e s z k a n i e c W y s o k i e g o D o m u za
k a d a m a s k , k i e d y t y l k o p o k a z y w a si p u b l i c z n i e , a b y n i e w y
s z o n a jaw, e j e g o w y g l d j e s t z b l i o n y d o w y g l d u o s b m u
p o d l e g y c h . O w e r o z p o r z d z e n i e w e s z o w ycie p o t y m , jak d o
szo do zawizania Wielkiej Konspiracji, o c z y m o p o w i e m w roz
dziale p o w i c o n y m historii Atlasu.

57

O PODZIEMNYCH OGRODACH
ATLASU, ORAZ O RZEKOMYCH
ZWIZKACH

ATLANTW

Z INKUBAMI, SUKKUBAMI
I DEMONAMI CIEMNOCI

W s p o m i n a e m ju o p o g a r d z i e , jak Atlanci darzyli kr


l e s t w o r o l i n . Z p o d o b n y m p o l i t o w a n i e m o d n o s i l i si d o z w i e
rzt, w t y m rwnie do ludzi. Z a p e w n e w y p y w a o to ze spo
strzeenia,

jak

wyjtkowo

licho

na

istoty

radz

o wysokim

sobie

stopniu

yciu, j u

wicej

zoonoci,
uwagi

po

wicali m i n e r a o m , p o n i e w a uwaali je za b e z r a d n e . Pod ka


dym

z d o m w dryli

w skaach tunele, ktre przyjmoway

posta grot o fantastycznych ksztatach. N i e k t r e z nich miay


form wielocianw, inne tworzyy strzeliste uki. Kady d o m "
posiada dwadziecia takich ogrodw. U p r a w i a n o je przy po
mocy trzech odczynnikw:

nasiona m e t a l i " , nasiona wia

t a " i nasiona..." ( t r u d n o wyjani to pojcie, nie nawizujc


do mistycznej

idei

Alfy

i Omegi).

Skutki pierwszych dwch

o d c z y n n i k w byy s t o s u n k o w o p r o s t e . Pierwszy f o r m o w a klej


n o t y wydzielajce z siebie blask, k t r e , co ciekawe, rosy ni
czym kwiaty. D r u g i w p o d o b n y sposb oddziaywa na m e t a
le. Z k o l e i t r z e c i s p r a w i a , e k a d y m i n e r a k w i t , p r z y j m u j c
n i e z w y k posta, s t a n o w i c e k s t r a w a g a n c k i e poczenie bar
wy i formy. Atlanci darzyli te wielk u w a g takie p r z y m i o t y
o w y c h m i n e r a w jak t e k s t u r a , t w a r d o i e l a s t y c z n o .
W a r t o tu dla p r z y k a d u opisa kilka tych o g r o d w . Skle
p i e n i e j e d n e g o z nich s k a d a o si z s u b t e l n i e b y s z c z c y c h sza
firw, n a p a r s t n i c y d z w o n k a i g o r y c z k i , m i d z y k t r y m i w i e
ciy g w i a z d y
wyzieray

rubinu.

drobniutkie

ciany pokrywaa winorol,


kwiaty

ametystu.

Podoga

z ktrej

natomiast

s k a d a a si z m a l a c h i t u . N i e b y t o w s z a k e z w y k y m a l a c h i t ,
lecz

ywy,

rosncy

jak

korale,

delikatniejszy

m c h u i bardziej elastyczny od nici.

od

ziemskiego

Na k a d y m ciemniejszym

l i s t k u janiay n i c z y m k r o p l e rosy n a b r z m i a e d i a m e n t y u t w o
rzone m o c nasiona wiata" z d w u t l e n k u wgla znajdujce
g o si w p o w i e t r z u . I n n g r o t w y p e n i a a b k i t n a m o n o c h r o m i a . R o z s i a n e " p o niej b y y r n o r a k i e sole m i e d z i a n e , z d o b i y
j girlandy

we wszystkich

odcieniach

bkitu,

poczwszy

od

d e l i k a t n e g o l a z u r u , p o p r z e z z i e l e i s z a r o d e l i k a t n e g o szafi61

ru,

ku

otchani,

ktrej

wynurzay

si z a r y s y

anemonw,

o b a r w a c h z b l i o n y c h d o t l e n k u e l a z a , c h r o m i a n u s r e b r a i cy
j a n u m i e d z i . C a a jej p o s a d z k a n i e m a l d o s k o n a l e i m i t o w a a p o
w i e r z c h n i wody, w y j w s z y f a k t , e b y a od niej z n a c z n i e t w a r d
sza. U n o s i y si na niej g i g a n t y c z n e lilie o w i e l k i c h z i e l o n y c h
liciach ze s z m a r a g d u , p e r l i s t y c h k i e l i c h a c h wielkoci c z t e r e c h
m e t r w i k o r o n a c h z c z y s t e g o z o t a , t a k s u b t e l n e , e a lnice
zieleni, o p l a t y n o w y c h s u p k a c h , na k o c a c h k t r y c h dygo
tay czerwonokrwiste rubiny. Jeszcze

inna jaskinia w caoci

s k a d a a si z m e t a l u , m i a a b u d u a r z j a m i n u i p o d o g z fio
kw. O p i s a n y m i t w o r a m i m d r o c i nie w a d a y p r a w i d a roz
woju waciwe rolinom,

z w i e r z t o m , czy n a w e t k r y s z t a o m .

P o d p o r z d k o w a n e p r a w u ziemi, rosy wtedy, g d y p l a n e t a zbli


a a si d o s o c a i k u r c z y y , k i e d y d o c h o d z i a d o a p h e l i u m .
N i e by to w z r o s t i u p a d e k , t y l k o f a l o w a n i e w i e c z y s t e g o o n a .
Bardzo p r a w d o p o d o b n e , e to midzy i n n y m i z tego p o w o d u
Atlas nie uznawa

istnienia wyszych

krlestw.

N a u c z y y si

o n e rozwija w b d n y s p o s b , a za p n o ju b y o p o p r a w i a
ich b d y .
W takiche to ogrodach p r o w a d z o n o g w n e dziaania.
I k t r d y b y si n i e p o s z o , n a p o t y k a o si j e d e n z n i c h , t a k z m y l
n i e b y y r o z m i e s z c z o n e . A w k a d y m o g r o d z i e w i d z i a o si g r u p
r o z r a d o w a n y c h , s z l a c h e t n y c h r o b o t n i k w p o w i c o n y c h swej u k o
chanej pracy. P r z e c h o d z i e z chci n a w i e d z a to t o w a r z y s t w o
i r z u c a si w w i r p r a c y n a t a k d u g o , j a k c h c i a , p o t e m z a w r a c a
d o s w y c h n o r m a l n y c h zaj. W t y c h s a m y c h o g r o d a c h z n a j d o w a
y si t a c e z c z a r a m i w y p e n i o n y m i Z r o , k t r y c h s p o y c i e p o ci
k i m w y s i k u p r z y w r a c a o r o b o t n i k o m siy i u m o l i w i a o i m p o
w r t do p r a c y .
O zajciach o g r o d n i c z y c h kryy d z i w n e opowieci. M
w i o n o , e ich p r a c o w n i k w , k t r z y n i e d a w a l i s o b i e c h w i l i wy
tchnienia, nawiedzay we nie i n k u b y i s u k k u b y (o n i e w i a d o m e j
n a t u r z e , cho n i e w t p l i w i e nie majcej nic w s p l n e g o z k o n c e p -

62

cjami S i n i s t r a r i e g o ). I co dziwniejsze, witali je z w i e l k i m e n t u z j a


z m e m . Ba, m a o tego, m r o c z n e legendy o p o w i a d a y o blunierczych p r a k t y k a c h nieczystych zwizkw midzy nimi a zowrogi
mi d e m o n a m i , z k t r y c h Atlas mia czerpa sw diabelsk m o c .
Te wanie w y u z d a n e praktyki miay p o d o b n o sprowadzi na
gniew Boy i d o p r o w a d z i do jego zagady. N i e w a r t o tu jednak
przytacza redniowiecznych opowieci z r e g e n e r o w a n e g o i zbo
c z o n e g o k u l t u fallicznego n a z y w a n e g o bdnie chrzecijastwem,
p o n i e w a o p a r t e s o n e n a h i p o t e z a c h k c c y c h si z e z d r o w y m
r o z s d k i e m . T r u d n o u w i e r z y , b y ci, k t r z y n a z y w a j si p a n a m i
z i e m i m o g l i b y p o n i y si d o t e g o s t o p n i a i z n i w e c z y c a e s w e
dzieo poprzez styczno z istotami niszego rzdu. Jeeli wic
opowieci te miayby zawiera w sobie ziarno prawdy, trzeba by
u z n a za bardziej p r a w d o p o d o b n e , i to Atlanci z z a m i a r e m so
n e c z n e j p o d r o y n a W e n u s , p r z y w o y w a l i i s t o t y z tej p l a n e t y , k t
r e j a k i m n i e z n a n y m n a m s p o s o b e m o d w i e d z a y ich w s n a c h . K t
m o e r o z s t r z y g n , czy b y o t o m o l i w e ? T e o r i a m a g w g o s i a ,
e i m Bliej d a n a p l a n e t a z n a j d u j e si S o c a , t y m w i c e j p o s i a d a
m o c y . A z a t e m m i e s z k a c y Z i e m i b y l i b y b a r d z i e j p r z e s y c e n i si
m a g i c z n naszej g w i a z d y o d m i e s z k a c w M a r s a , c i za p o s i a d a
liby w i c e j m o c y n i m i e s z k a c y w i e l k i e g o J o w i s z a , k t r z y z k o l e i
potniejsi

byliby

od m i e s z k a c w p o n u r e g o i katastroficznego

S a t u r n a i U r a n a , czy

te

Neptuna zagubionego w gwiezdnych

m a r z e n i a c h . Z drugiej za strony m o c kadej p l a n e t y m o e , ba,


p o w i e m w i c e j : m u s i r n i si o d s i e b i e . C z y w i c m i e s z k a c y
tych p l a n e t nie s od siebie rni p o d w z g l d e m ciaa i u m y s u co
n a j m n i e j t a k b a r d z o , jak r o n a jest g r a w i t a c j a t y c h cia n i e b i e
s k i c h ? To, c o yje n a m a l u t k i m , p o z b a w i o n y m p o w i e t r z a k s i y -

63

cu, nie m o e z a m i e s z k i w a p o n c y c h poaci Soca z jego gejze


r a m i w o d o r u t r y s k a j c y m i w e t e r n a p r z e s t r z e n i s e t e k t y s i c y ki
lometrw. I bez w t p i e n i a tak szalone ambicje, jakie mieli miesz
k a c y Atlasu, nie m o g y b y by p o d t r z y m y w a n e s t u l e c i a m i przez
r w n i e m d r e i p o t n e istoty, g d y b y nie nosiy o n e w sobie w s p o
m n i e o s w y m m a r s o w y m p o c h o d z e n i u albo p r z e d s m a k u bliskie
g o o d e j c i a n a W e n u s . L u d z k i e c h i m e r y n i e u t r z y m u j si d u e j
ni p r z e z k i l k a p o k o l e . D z i k i w s p a n i a y m , d o b r o c z y n n y m dla
ludzkoci o w o c o m alchemii wystarczy tu w s p o m n i e o odkry
c i u c y n k u , a n t y m o n u , w o d o r u , o p i u m , czy t e z g a z u p i e r w o t n e
i d e a y p o r z u c o n o n a r z e c z w s z y c h i b a r d z i e j p r a k t y c z n y c h , czy
te m o e atwiejszych do z r e a l i z o w a n i a idejek.
N i e m o n a te powiedzie by t e g o rodzaju p o g l d u nie
p o p i e r a o a d n e w i a d e c t w o . A l b o w i e m jak p o w i a d a jeden z p o
e t w A t l a s u : W i e l k i e i w s p a n i a e p r o m i e n i e n a s z e g o ojca. S o
c a , z n a j d u j si w n a s . P r z y w o a j m y j e z a t e m s o w e m , k t r e jest
niewypowiadalne,

g e s t e m , k t r y jest n i e w y k o n a l n y , d z i a a n i e m ,

k t r e nie ma nic w s p l n e g o z a d n y m c z y n e m , p o n i e w a s to
w i e l k i e i w s p a n i a l e p r o m i e n i e n a s z e g o ojca, S o c a . Tak o t o z na
szej n a r z e c z o n e j , k t r a czeka, n a n a s w w e s e l n e j k a p l i c y , z i e l o n e j
na zielonym Zachodzie, bkitnej na bkitnym Wschodzie, gru
jcej n a d n a s z y m o j c e m w i e c z o r e m i o p o r a n k u , w y s k a k u j n a s i
n a s t p c y i g o s p o d a r z e po to, by przywita nas w c i e m n o c i a c h .
N a s z e o g r o d y t o n w m r o k u sabej

powiaty nasienia wiata.

Z a l u d n i a j je cienie, k t r e z czasem przyjmuj k o n k r e t n posta,


podobn wom, p o d o b n drzewom, podobn witemu Zerra,
p r z y p o m i n a j c wszystko, co proste i

krzywe, co uskrzydlone,

co c u d o w n e . To z n a m i p r a c u j i z t y m , co b y o j e d y n k w si
d e m c e i t y m , c o b y o d w j k , a s t a o si j e d e n a s t k ! T o z n a m i
pracuj i daj n a m h a u s t c u d o w n o c i . To nas pouczaj w n a u k a c h
magicznych i obdarzaj delikatn strawa.

A zatem

wywoajmy

i c h , k t r z y s w n a s t a k , e b y ci, k t r z y s p o z a n a m i m o g l i w e j ,
jak t o p o k a z a O n , k t r y jest p a n e m t a j e m n i c " ' .

64

tym

krtkim

ustpie,

ktrego

w y m o w a jest

dosy

szorstka, wida wyranie, co p r z e c h o w y w a n o w krgach egzoter y c z n y c h tej k r a i n y . A l b o w i e m w A t l a s i e p r z e c i w n i e n i w A n g l i i ,


p o e t y nie s t a w i a n o na piedestale jako k o g o witego, przezna
c z o n e g o do wyszego celu, u k o r o n o w a n e g o w ludzkich sercach,
h o u b i o n e g o przez krlw i szlacht. Poeta nie by t y m , dla k t r e
g o n i e s z c z d z i si d b r i z a s z c z y t w , lecz k i m s p o r d l u d u , n i e
posiadajcym

wikszego znaczenia od innych.

W Atasie kady

c z o w i e k b y a r t y s t , jeeli t y l k o b y c z o w i e k i e m . A j a k o e w s z y
scy l u d z i e b y l i s o b i e z n a t u r y r w n i , n i g d y n i e p o d n o s z o n o ich
osigni ani wartoci. U p r a w i a n o sztuk dla sztuki. Twrcy nie
i n t e r e s o w a l i si l o s e m s w o i c h d z i e . S t d t e s o w a t e m o g y b y
w y t w o r e m poetyckiej przesady, m o g y zawiera jakie u k r y t e zna
czenie, celowo zwodzi, bd stanowi wynik zego zrozumienia.
Bo i rzeczywicie t a j e m n i c e Atlasu p r z e c h o w y w a n o t y l k o w Wy
sokim D o m u . Sami za m a g o w i e z t e g o D o m u nie przeczyli, e
w n a j b a r d z i e j n i e b e z p i e c z n y c h d o k t r y n a c h p r a w d a i fasz p r z e
c h o d z w s i e b i e n a w z a j e m t a k jak d z i e n a s t p u j e p o n o c y , a n o c
z a p a d a p o d n i u , w z a l e n o c i o d t e g o , k t o jest ich s u c h a c z e m .
N i e m o e m y jednak p o m i n milczeniem tradycji anioa z W e
n u s " ; jest o n a t a k t r w a a , e n a l e y j u w a n i e r o z p a t r z y . J e j r
d e m bya p r a w d o p o d o b n i e koncepcja, e skoro m a g o w i e z W e
nus

zaprosili

Atlantw,

musieli

dostarczy

im

po

temu

o d p o w i e d n i c h r o d k w , n a tej s a m e j z a s a d z i e , c o k r l p r z y w o u j
c y d o siebie s p a r a l i o w a n e g o c z o w i e k a , p o s y a d o n i e g o oficerw;
k t r z y m a j g o p r z y w i e . O t , n i e z a l e n i e o d t e g o , czy A n i o
z W e n u s " by p r a w d z i w y m anioem we w s p c z e s n y m r o z u m i e
niu t e g o s o w a , czy te b y to z w y k y t y t u j e d n e g o z g w n y c h
m a g w tej p l a n e t y , jest o c z y w i s t e , e W y s o k i D o m b a r d z o p r a g n
jego obecnoci. Wszyscy te wierzyli wicie, e o z n a k t e g o cu
d o w n e g o wydarzenia jako widzialnego, n a m a c a l n e g o z n a k u zba
w i e n i a b d n a r o d z i n y d z i e c k a b e z s k a z y A t l i " . A c z k o l w i e k , jeli
w ogle w y p a d a n a m to roztrzsa, pozostaje nada o t w a r t kwe-

65

sti, czy t o d l a t e g o t a k s a w d a r z y l i k a p a n k - d z i e w i c , c o m o
go w rzeczy samej s t a n o w i p o e t y c k parafraz d z i e w o r d z t w a
wystpujcego

w jedenastej

fazie o b r b k i Z r o . T a k c z y i n a c z e j ,

t a k p r z e d s t a w i a a si ich t r a d y c j a , k t r e j l i c z n e p a r o d i e z a c h o w a y
si w o p o w i e c i a c h o n a r o d z i n a c h R o m u l u s a i R e m u s a , B a c h u s a ,
Buddy
czasw.

i wielu

innych

Znajdujemy

legendarnych

bohaterw wspczesnych

n a w e t jej o d d w i k w m i t a c h t a k b a r b a r z y

skich k r a i n , jak na p r z y k a d Syria.


To tyle, co m o e m y powiedzie o p o d z i e m n y c h o g r o d a c h
Atlasu i ich z w i z k a c h z m i e s z k a c a m i W e n u s .

66

O ZALUBINACH
I INNYCH OSOBLIWYCH
ZWYCZAJACH ATLANTW:
ORAZ O OFIARACH
SKADANYCH B O G O M

Z d y e m ju w s p o m n i e o w y j t k o w e j k o n c e p c j i o b o w i z
ku m a e s k i e g o , k t r a o d r n i a a zwyczaje A t l a n t w od pozosta
y c h ras n a Z i e m i . N a l e a o b y p o w i c i jej jeszcze k i l k a z d a . N i e
b d t u u c i e k a si d o c y n i c z n e g o s t w i e r d z e n i a , e p r a k t y c z n e u s p r a
wiedliwienie tego dziwnego obyczaju m o n a odnale we wsp
czesnym

angielskim

maestwie.

Wrcz przeciwnie,

zalubiny

w A t l a s i e m i a y jak n a j b a r d z i e j w z n i o s y c h a r a k t e r . P r z y w i e c a a i m
idea bliska h e r m e t y c z n y m g o d o m " niektrych alchemikw. K a d
p a r c z y y s i l n e w i z i , t a k e i d l a t e g o , e n i e k r p o w a y jej n i s k i e
z w i z k i . W i z a o si t o z e w s p o m n i a n z a s a d , e w s z y s t k o , c o n a
turalne,

p o w i n n o zosta

przezwycione.

jak

zobaczymy

w o s t a t n i m rozdziale, to wanie przekroczenie procesu seksualne


go stanowio rezultat Wielkiego Dziea. J e d n a k e zwizek m a e
ski n i e o g r a n i c z a si do z a s a d y n e g a t y w n e j

p o s i a d a te s w o j

p o z y t y w n s t r o n , k t r a b a r d z o p r z y p o m i n a a tzw. c h r z e c i j a s k
d o k t r y n C h r y s t u s a i k o c i o a . M i o n a byli j a k ojciec i c r k a ,
m a t k a i syn, b r a t i siostra, nauczyciel i ucze, a n a d e w s z y s t k o byli
przyjacimi. Ich zwizek obowizywa na wszystkich planach. H i e
roglifem mioci by krzy; hieroglifem m a e s t w a

dwie rwno

l e g e linie p r o s t e . I p o d o b n i e jak k r z y m i a b y p r z e k r o c z o n y p o
p r z e z o k r g , t a k t e i linie p r o s t e m i a y z b i e g a si n i e n a Z i e m i ,
lecz n a W e n u s . T y m c z a s e m k a d y z p a r t n e r w p o s w o j e m u p r o w a
d z i w o l n e ycie. I c z s t o z d a r z a o si, z e k o b i e t a , g d y u r o d z i a d w o
je dzieci j e d n e m u m c z y n i e , b r a a z n i m lub, a n a s t p n i e rodzia
d w o j e dzieci i n n e m u m c z y n i e . w p r o c e s m g t r w a c a e s t u l e
cia, w z w i z k u z c z y m j e d n a k o b i e t a m o g a m i e c a g r o m a d
mw.

Bez wtpienia p o w s t a o b y wielkie zamieszanie, g d y b y

w g r w c h o d z i y t a k aosne pojcia jak w a s n o i dziedziczenie.


N a c a e szczcie A t l a n c i ich n i e z n a l i .
N i e u c h r o n n i e p o j a w i a si p y t a n i e , g d z i e p o d z i a y si u n i c h
p r a g n i e n i a i jak oni wszyscy posiadali w a r t o ? To p r a w d a , e
w ich s y s t e m i e s p o e c z n y m l i c z y si, j a k k o l w i e k m i n i m a l n y , p o
dzia pracy, ale n i k t nie u w a a n a d z o r u n i e w o l n i k w za zajcie

69

m n i e j z a s z c z y t n e o d s k a d a n i a ofiar. W d o s k o n a y m o r g a n i z m i e
w s z y s t k o p o s i a d a s w o j e m i e j s c e i jest n i e z a s t p i o n e .

N i k t przy

z d r o w y c h zmysach nie m o e t e m u przeczy, a l b o w i e m d o s k o n a


y o r g a n i z m ma t y l k o j e d e n cel. A j e d y n y m z b y t e c z n y m p i r e m
w o g o n i e s t r z a y jest t o , k t r e n i e z n a j d u j e si n a s w o i m m i e j s c u .
Biorc jednak pod u w a g n a t u r ludzk, trzeba przyzna, e to
wielkie z a d o w o l e n i e z istniejcego p o r z d k u rzeczy m o l i w e , rzecz
j a s n a , t y l k o w t e d y g d y r z e c z y w i c i e jest o n w d r a a n y , m i a o m i e j
sce j e d y n i e dziki t e m u , i o d a d n e j j e d n o s t k i nie w y m a g a n o ci
kiej

pracy.

A jednak niewolnicy nigdy

nie z r o z u m i e j w o l n e g o

czowieka. I d l a t e g o wanie Anglicy zawsze okazuj zdziwienie


k o m u , k t o m o e p o w i c a si n i e s t r u d z o n e j p r a c y d l a i d e i , n a
z y w a j c t a k o s o b d z i w a k i e m i p r z y p i s u j c jej, c a k i e m b e z z a
sadnie, niskie p o b u d k i . Obraaj j i p o d d a j licznym przelado
waniom,

ktre

mog

si

zakoczy

nawet

ukrzyowaniem.

W p e w n e j m i e r z e jest t o n a w e t z r o z u m i a l e , p o n i e w a w s a m e j A n
glii m a s k a f i l a n t r o p i i n i e m a l z a w s z e s k r y w a o s z u s t w o i w y s t p e k .
Ceremonia zalubin

w Atlasie nie bya s k o m p l i k o w a n a .

M i a a w sobie co z a r a z e m w z n i o s e g o i p r z e j m u j c e g o . K o c h a n
k o w i e p o r a z o s t a t n i o b e j m o w a l i si n a o c z a c h c a e g o d o m u , p o
c z y m z o s t a w a l i r o z d z i e l e n i p r z e z ich w a s n e d z i e c i . P o d n o s z c r c e
w s k r z y o w a n y m u c i s k u , k i e r o w a l i si w s t r o n o t a r z a . M i d z y
n i m i p r z e c h o d z i y dzieci, idc p r z e d t r z y m a n y m przez k a p a n a
i k a p a n k n a j w i t s z y m o b r a z e m . W k o c u za p a s t w o m o d z i
r o z d z i e l a l i si o d s i e b i e , b y p r z y j u c i s k i i g r a t u l a c j e o d o s b
z g r o m a d z o n y c h p o d c z a s tej c e r e m o n i i . P o t e m za p o d n o s i l i w
wity o b r a z i umieszczali go w przynalenej mu kapliczce, zamy
kajc c e r e m o n i w e z w a n i e m : D o d z i e a " i zachcajc i n n y c h w a
snym przykadem.

70

M a e s t w o nie byo j e d y n y m obyczajem, k t r y rni


A t l a n t w o d n a s ; t a k e i e d u k a c j a d z i e c i t o c z y a si u n i c h c a
k i e m o d m i e n n y m t o r e m . M i a a t r w a , d o p k i d z i e c k o nie w k r o
czy w o k r e s d o j r z e w a n i a , czyli do w i e k u s z e c i u , a n a j p n i e j c z t e r
nastu

lat. jeeli

jakie dziecko

byo

zapnione w

rozwoju,

wkadano mu na gow na znak pohabienia kwadratow czarn


c z a p k , czsto z k u t a s i k a m i , i p o s y a n o do n i e w o l n i k w po to, by
u c z y o ich z a s a d r e l i g i i i t y m p o d o b n y c h s p r a w . T e g o r o d z a j u d e
likwent nie m i a prawa wrci do Atlasu, dziki c z e m u wrd
mieszkacw

rwnin

utrzymywano

wysoki

poziom

niewiedzy

i zabobonu.
Atlanci posiadali

rzeczywicie wyjtkowy system

eduka

cyjny, k t r e g o t w r c y p o l e g a l i n a z w y k y m d o w i a d c z e n i u .

Da

w a l i d z i e c i o m d o r k r o n e p r z e d m i o t y i p r z y g l d a l i si u w a n i e ,
jaki czyni z nich u y t e k . D o p i e r o na p o d s t a w i e swych obserwacji
f o r m u o w a l i r e g u y p s y c h o l o g i i d z i e c k a , k t r y m i p n i e j si p o
sugiwali. Dziki s w y m obyczajom m a e s k i m Atlanci nie m n o
yli si z b y t s z y b k o , c o p o z w a l a o i m d a r z y k a d e d z i e c k o w a
ciw mu u w a g . W s w y m n a u c z a n i u stosowali rwnie m e t o d
opozycji, n i e u s t a n n i e p o b u d z a j c n a t u r a l n e p r a g n i e n i a dziecka za
p o m o c wicze w czym zgoa o d w r o t n y m . N a u k a ta polegaa
w d u e j m i e r z e n a p o k a z y w a n i u serii u p o r z d k o w a n y c h f a k t w
i ich t u m a c z e n i u . N i e z a b i e g a n o przy t y m o to, by dzieci z a c h o
w y w a y w p a m i c i te w s k a z w k i . P o z o s t a w i a n o je w u m y l e jako
czyste wraenia. N i e z m u s z a n o umysu do uciliwego wydoby
wania materiau z podwiadomoci.

W praktyce kade dziecko

b a r d z o d o b r z e u c z y o si t e g o , c o m u p r z e d s t a w i a n o . W i e d z t
a t w o b y o s p o y t k o w a , s a m a z a w i a d o m o n i e u g i n a a si p o d
jej c i a r e m . Z a u w a o n o t e , e ci, k t r z y m i e l i t a k z w a n d o b r
p a m i , zazwyczaj nie wyksztacali w sobie cech bardziej poy
tecznych dla spoeczestwa.
J e d n a k jako najistotniejsze zadanie systemu edukacyjne
g o A t l a n t w s t a w i a n o w y s z u k i w a n i e g e n i u s z y . Z a j m o w a l i si t y m

71

specjalici, k t r z y zwracali p i l n u w a g n a c a o c i o w e z a c h o w a n i e
d z i e c k a . A jeli t y l k o p r z e s t a w a l i j e r o z u m i e , o d d a w a n o j e p o d
o p i e k s p e c j a l n e g o s t r a , k t r y z e w s z e l k i c h s i s t a r a si j e p o j
i t o t y l k o w t y m c e l u , b y z a c h c i j e d o s t a n i a si j e s z c z e b a r d z i e j
niezrozumiaym.
Apud eos membrum virile membrano lucido erat; ob. quod ualis
circumscisio

die

nativitatis

facta

erat.

Vix

credere

dignum est, tanquam

verum, f e m i n a r u m montes venereales similutdine facies fuere, facies demonicae, sardonicae, Satyricae, cujus os erat os

vulvae,

res horribles atque

ridiculosa, ferunt similia de virorum membris, q u a e f i n g u n t sicut imagines

homunculorum

fuere.

Lege

- Judice - Tace.

W Atlasie wielu m c z y z n o m kostniay w y p u s t k i na czole,


t w o r z c co na k s z t a t rogw. Z j a w i s k o to w y s t p o w a o te u wyej
r o z w i n i t y c h k o b i e t . P r z y c z y m o b i e p i c i e n o s i y d z i w a c z n i e rze
bione zote nakrycia gowy, ktre kapani przyozdabiali ywymi
w a m i , a a r c y k a p a n k i w z b o g a c a y o p i r a l u b s k r z y d a nie p o c h o
dzce ze szcztkw

martwych ptakw,

tylko z kwiatw ywego

z o t a n a k o r o n a c h . P o z o s t a o c i tej t r a d y c j i m o n a o d n a l e n a w i
z e r u n k a c h B o g w " E g i p t u , p o n i e w a byli t o z w y k l i A t l a n c i , k t
rzy u c y w i l i z o w a l i t e n k r a j . w i a d c z o t y m i m i o n a n i e k t r y c h t y c h
b o g w : N u " (hebrajskie N o e " ) t o p o a t l a n t y c k u uk", Z u " (egip
s k i e S z u " ) t o s o w o w y r a a j c e w i e l e idei z w i z a n y c h z w i a t r e m ,
z k o l e i A s i " z n a c z y c u m q u a s i s e r p e n s " , c o o c z y w i c i e o d n o s i si
do imienia faktycznej A r c y k a p a n k i . Ra" to czysto atlantyckie okre
lenie Soca, a ,,'Mse" (egipskie C h o m s e " ) ksiyca. To o s t a t n i e
s o w o s k a d a si z t r z e c h liter, k t r e r e p r e z e n t u j s i l n k o b i e t ( ' M )
z a m y k a j c p a s z c z w o w i (S) l u b s m o k o w i , z c z e g o b i e r z e si
wyobraenie XI karty tarota cygaskiego i apokaliptyczna legen
da. P o d o b n e tropy m o n a odnale w mistycznej grece stosowanej
przez gnostykw, gdzie, na przykad, sowo S O P H I A pochodzi od
d w c h liter S Ph w y o b r a a j c y c h o d d e c h w a " , tj.

mdro.

Z kolei I A O to P H A L L O S , K T E I S , P R O K T O S . S o w o L O G O S
o z n a c z a c h o p c a ( G ) z r o d z o n e g o z d z i e w i c y (L) i w z a (S). T H E O S
( r d z e O , p i e r w s z a l i t e r a E ) t o s o c e w peni, swej siy, a t a k e zjed72

noczenie l i n g a m u z joni. C H R I S T O S to n a m i t n a mio w s c h o


d z c e g o s o c a ( R ) i w a ( S ) " . L i t e r y I o r a z T o d n o s z si co p e w nych szczegw; k t r e nie d o t y c z o b e c n e j dyskusji.

NEUMA

(atlanckie N M) to uk kobiety", M A R I A , kobieta Soca.

Na

w e t t a k i e s o w a jak M E I T H R A S i A B R A X A S p o c h o d z z Atlasu.
J e d n o z nich m o n a przeoy w nastpujcy sposb: Wesza ko
b i e t a , l i n g a m p o c z y si z joni, r o d z i s o n c e z o n a w a " . D r u g i e ;
Z ust ona soce (wychodzi poszukujc) ona dla swego pragnie
n i a , w a n i e o n a w a " . O b a o d n o s z si d o p o p u l a r n e j w r d s t a
roytnych koncepcji u p y w u czasu. Powyszego r o z u m i e n i a , przy
pisujcego kadej literze o d r b n e znaczenie p r z e s t r z e g a n o w y j t k o w o
skrupulatnie. I tak na przykad sowo TLA znaczce czer", ozna
czao

te

s t y g m a t czy z n a m i w d z i e w i c z y m o n i e .

sowo

I A ( " C z e ! " ) o z n a c z a o p o s t a w t w a r z w t w a r z " . T y c h k i l k a przy


k a d w w y s t a r c z y , a b y p o k a z a w y j t k o w y c h a r a k t e r ich j z y k a
oraz s p o s b , w jaki jego p o d s t a w o w e s y m b o l e byy p r z e j m o w a n e
p r z e z d z i e d z i c w A t l a s u w n a j s k r y t s z y c h s a n k t u a r i a c h rasy, k t r e
uznawali za g o d n e takiej p o m o c y
N i e w o l n o m i p o m i n k w e s t i i s k a d a n i a ofiar b o g o m ,
o k t r e j w c z e n i e j j u w s p o m n i a e m . O w e ofiary n i e z d a r z a y si
z b y t c z s t o i w y b i e r a n o j e s p o r d ' w y r z u t k w ' , czyli l u d z i b e z u
ytecznych z p u n k t u widzenia ekonomii spoecznej.

Poniewa

byli o n i z b y t e c z n i , s t a n o w i c s w e g o rodzaju w y d a t e k , c h o d z i o
o to, by c h o czciowo odzyska t strat i w z b u d z i ni zaintere-

73

s o w a n i e . D l a t e g o te ofiar p r z e k a z y w a n o A r c y k a p a n o w i l u b Ar
c y k a p a n c e , k t r z y w y c i g a l i z niej ycie p r z y p o m o c y s p e c j a l n i e
w t y m celu p r z y s t o s o w a n e g o i n s t r u m e n t u . Ofiara u m i e r a a z wy
c z e r p a n i a , a jej si y c i o w p r z e k a z y w a n o b o g o m " w s p o s b z b y t
s k o m p l i k o w a n y , by m o n a go wyjani w k r t k i m opisie.
Atlanci pracowali n a d t y m , by jak najbardziej przyspie
s z y o k r e s d o j r z e w a n i a . U d a o i m si s k r c i p r z e c i t n y o k r e s t r w a
nia ciy d o c z t e r e c h miesicy. W s z y s t k o t o s t a n o w i o cz wik
szego planu,

ktrego celem byo oszczdne gospodarowanie

c z a s e m . C o si z a t y c z y s t a r o c i , m o n a p o w i e d z i e e k w e s t i a t a
ulega s a m o c z y n n e m u rozwizaniu za s p r a w wielkiej g o t o w o c i
A t l a n t w , aby pj i zobaczy" w r a z z p i e r w s z y m i o z n a k a m i
o s a b i e n i a m o c y . N i e w t p l i w i e s t a i c h b y o n a w i c e j , a l e z racji
u t r a t y zainteresowania t y m zagadnieniem, uznali cae pokolenie
z a s t a r y e k s p e r y m e n t " n i e w a r t y k o p o t a n i a si d a l s z y m i b a d a
n i a m i . I t a k w cigu 2 0 0 - 3 0 0 lat p e n e g o w i g o r u ycia A t l a n c i
m a r n o w a l i 8 lat na o k r e s d z i e c i s t w a . A n a w e t to nie b y o s t r a t ,
s k o r o specjalici w y k o r z y s t y w a l i t e n czas, a b y z r o z u m i e t e n d e n
cje u m y s u i n a u c z y si, j a k n i m i k i e r o w a . W t e n o t o s p o s b
ciao p o s t r z e g a n o jako n a p d , k t r e g o teoretyczny potencja ule
ga wyczerpaniu.
T o t y l e , jeli c h o d z i o o b y c z a j e A t l a n t w z w i z a n e z m a
e s t w e m , edukacj i ofiarami religijnymi.

74

O DZIEJACH ATLASU
OD SAMEGO POCZTKU
D O OKRESU
POPRZEDZAJCEGO
KATASTROF

P o c h o d z e n i e A t l a s u g i n i e w m r o k a c h dziejw. Z n a m y , co
p r a w d a , r e l i g i j n wizj j e g o p o c z t k w , k t r a p o w i a d a : P r z e b y
l i m y w o d y y w e g o A t l i " . J e d n a k e m i m o jej n a t c h n i o n e g o jzy
k a , n i e s p o s b u z n a jej z a p r a w d o p o d o b n . W i z j e t e n a l e y r o z u
m i e raczej w m i s t y c z n y m sensie. I t a k o t o pisze o t y m p e w i e n
wiecki historyk: Przybylimy tu, uciekajc przed z a g a d . Byo
nas omiu wiozcych ywe Z r o " . F r a g m e n t w p r z y p o m i n a p
niejsze relacje o p o d o b n e j treci. W p o e t y c k i c h wizjach p o c z t
k w A t l a s u c z s t o p r z e w i j a si m o t y w z s t p o w a n i a z n i e b i o s " .
I n i e w y k l u c z o n e , e e g l a r z o m , ktrzy jako pierwsi dotarli do Atla
su, blisze b y y r w n i n y o d ska, c o m o n a a t w o wyjani r o z p o
w s z e c h n i o n w r d n i c h i d e n e g o w a n i a N a t u r y Z d a r z a j si r w
nie i tacy b a d a c z e , k t r z y u t r z y m u j , e najwczeniejsi o s a d n i c y
przybyli do Atlasu drog n a p o w i e t r z n " albo poprzez wiatr".
w i a d c z y o b y t o o t y m , e p o s u g i w a l i si o n i j a k i m i b a l o n a m i
czy t e s z y b o w c a m i , a l b o w i e m s z t u k i , l a t a n i a o p a n o w a n o d o p i e r o
w p n i e j s z y c h s t u l e c i a c h . P e w n e jest j e d y n i e , e n a l e e l i o n i d o
rasy

wojowniczej.
Ylo,

atlantycki

Homer,

opisa

bardzo

pierwsz b i t w tych o s a d n i k w , nie budzc

szczegowo

najmniejszych

za

s t r z e e c o d o w i a r y g o d n o c i p r z e d s t a w i a n y c h p r z e z s i e b i e fak
t w c z e g o nie m o n a ju p o w i e d z i e o jego p o p r z e d n i c h dzie
ach. Jeli wic wierzy

jego opisowi, ktry w e d u g wszelkiego

p r a w d o p o d o b i e s t w a n i e o d n o s i si t y l k o d o s a m y c h p r z y w d
cw, w b i t w i e u c z e s t n i c z y o z a l e d w i e k i l k u A t l a n t w d y s p o n u
j c y c h m o n s t r u a l n si. M u s i e l i oni s t a w i c z o a t u b y l c o m , k t
rzy p o s i a d a l i w s z e l k i e m o l i w e n a r z d z i a w a l k i , p o t n k a w a l e r i
i artyleri, jak r w n i e p e w i e n rodzaj b r o n i przewyszajcy w s p
czesny karabin w r w n y m stopniu, co wspczesny karabin prze
wysza arkebuz.

A mimo

to Atlanci

p o r a z i l i ich

rdkami"

i spadli na nich ze s t o k w " , zadajc im d r u z g o c c klsk. Ta


wzmianka o rdkach i stokach nasuna niektrym komen
t a t o r o m niedorzeczn myl, e Atlanci hipnotyzowali w r o g w

77

s w y m wzrokiem. Oczywicie, kady wnikliwy obserwator zare


agowaby na to miechem. Wojna Atlantw z tubylcami trwaa
p o n a d p i lat. S t o c z o n o p o d c z a s niej o s i e m d z i e s i t sze bitew.
D o p i e r o po t a k d u g i m czasie miejscowi poprosili o rozejm. Po
r o z u m i e n i e z a w a r t o ku o b o p l n e j korzyci, c h o najedcy, jak
to zwykle bywa, zamali jego ustalenia, kiedy tylko nadarzya
si k u t e m u o k a z j a . M i a o t o m i e j s c e s t o l a t p r z e d z a o e n i e m
pierwszego kolegium magicznego. W t a m t y c h czasach noszono
ze sob Atl, kiedy zaistniaa t a k a potrzeba. D o p i e r o w pniej
s z y m okresie u s a d o w i o n o g o n a w i e c z c y m g r o t a r z u , cze
mu towarzyszy podniosy ceremonia. Musiao jednak upyn
p o n a d t r z y s t a l a t n i m d o k o n a o si p i e r w s z e w i e l k i e M i s t e r i u m
Atlasu. O t o jak to niezwyke w y d a r z e n i e przedstawiaj kroniki:
Pewnego
pozosta sam,
A

razu

trzymajc

wtedy to przybyli

wszyscy

ludzie

Merkurego,

prawdziwi

czemu

Wraz z

budowaniem.
mu

celowi.

Wtedy

to

ywy
si

I Ziemia bya spokojna,

si wiato,
mdrcy

zmarli,

przypatrywao

nimi pocza si sztuka,

pojawia

Atla

Soce.

mczyni z Atlasu i ich kobiety, przyno

szc ze sob swoich bogw i boginie.


czua nic.

sczernieli

a ludzie,

cho lepi,

ktrej czstka

zniszczyli

tym,

zajli si

zacza suy ze

ich przy pomocy

nic o tym nie mwi, poniewa jest to zapisane

a pustka nie

magii.

Kroniki

co istnieje".

N i e t r u d n o o d n i e w r a e n i e , i p o w y s z y o p i s w y r a a for
m u : Si m o n u m e n t u m q u a e r i s , c i r c u m s p i c e " . J a k k o l w i e k b y n i e
byo, w dziejach Atlasu istniay dwie p o w a n e luki m i d z y okre
sem walk pierwszych osadnikw, okresem wielkiego budowania,
a wspczesnym okresem, ktry powoa do istnienia stabilne
' d o m y ' . Jeeli c h o d z i o te o s t a t n i e , s t o s u n k o w o a t w o jest u s t a l i
czas ich p o w s t a n i a , s k o r o m o g y o n e f u n k c j o n o w a t y l k o w t e d y ,
gdy doskonalono Zro.
W cigu n a s t p n y c h d w c h i p tysica lat Atlas spokoj
n i e si r o z w i j a . P r a c a w f a b r y k a c h p r z e y w a a r o z k w i t , c z e g o r e
z u l t a t e m b y o m i d z y i n n y m i o d k r y c i e c z a r n e g o fosforu. A t l a n c i
skadali Atli h o d w postaci wiate.

78

W t y m celu palili wiece

z t e g o fosforu o s o n i t e z o t o t o c z k . W t a m t y c h czasach Atla


by zakryty. A p e w n e g o razu, p o d c z a s w i o s e n n e g o wita zaso
n y t e s p o n y , w i a t a z g a s y , a t y fosfor z a m i e n i si w c z a r n y
proszek. Magowie natychmiast poddali go b a d a n i o m i doprowa
d z i l i Z r o d o d z i e w i t e j fazy o b r b k i , c o w r a d y k a l n y s p o s b z m i e
nio w a r u n k i ycia. W y e l i m i n o w a n o staro i choroby, a mier
s t a a si c z y m d o b r o w o l n y m . C o d z i w n e , k o n s e k w e n c j t e g o s t a
n u b y o z a w i z a n i e si W i e l k i e g o S p i s k u .
W cigu o w y c h d w c h i p tysicy lat Atlanci zdyli ju
w y p r a c o w a s o l i d n y s y s t e m ' d o m w ' . B y o ich p o n a d c z t e r y s t a ,
a k a d y z nich mieci przecitnie tysic dusz. Rzdziy n i m i czte
ry ' d o m y n a d d o m a m i ' . Ich w a d c y o t r z y m y w a l i rozkazy z Wyso
k i e g o D o m u , n a czele k t r e g o sta ywy Atla. P o d s t a w istnienia
Atlasu bya p e r m a n e n t n a rewolucja. Nic wic d z i w n e g o , e w
rewolucyjny organizm p o s i a d a charakter autokratyczny. H i s t o
ria uczy, a u m y s p o d p o w i a d a , e d e m o k r a c j a jest z e s w e j n a t u r y
k o n s e r w a t y w n a . D l a t e g o , j e l i c h c e si j z m i e n i , t r z e b a c h w y t a
t e u l o t n e c h w i l e , g d y h i s t e r i a i e n t u z j a z m w s t r z s a j jej p o s a d a m i .
O w e chwile umieli wykorzysta Cezar i N a p o l e o n , a take, cho
w m n i e j s z y m s t o p n i u , C r o m w e l l i Porfirio D i a z .
T y m c z a s e m w A t l a s i e p e w i e n sofista - b o filozofem t r u d n o
g o n a z w a - p r b o w a ogosi m a g i c z n e p r a w o , k t r e g o c e l e m b y a
a f i r m a c j a w c z e s n e g o s t y l u ycia j a k o c z e g o z e w s z e c h m i a r p o
d a n e g o . P r a w o to m i a o g o d z i w dalszy p o s t p u z n a n y za rzecz ze
swej n a t u r y s z k o d l i w i z n i e c h c a l u d z i d o s a m e j idei p o d r y n a
W e n u s . W y z n a c z a o t e m a g o m k o n k r e t n e z a d a n i e d b a o c i o sta
t u s q u o . W y d a j e si, e t e g o r o d z a j u p r o p o z y c j a n i e d a w a a w i e l e
m o l i w o c i jej t w r c y i z w o l e n n i k o m . A m i m o t o w i e l u m i e s z k a
cw Atlasu u z n a o j za g o d n uwagi. B a r d z o p r a w d o p o d o b n e , e
w i z a o si t o z o d k r y c i e m d z i e w i t e j fazy o b r b k i Z r o , k t r e m o
g o w y p r o w a d z i z r w n o w a g i nawet najspokojniejsze umysy, p o
niewa p r z e w y s z a o najmielsze m a r z e n i a . Nic wic d z i w n e g o , e
poeci porzucali swe sztylety,

a a r c y k a p a n i , p r z e z wiele lat o b m y -

79

lajcy s w o j e e k s p e r y m e n t y , p o j m o w a l i n a g l e , e m o n a u r z e c z y
w i s t n i ich r e z u l t a t y p r z y p o m o c y c a k o w i c i e i n n e j m e t o d y . O s t a
tecznie prawie dwie trzecie m i e s z k a c w Atlasu pochwycia ta n o w a
herezja, a k a d y z nich p r a g n , aby przyja ona p o s t a p r a w a m a
gicznego.
N a l e y si t u j e d n o w y j a n i e n i e .

Atlasie k a d e p r a w o

m a g i c z n e penio rwnoczenie funkcj p o d s t a w o w e g o p r a w a prak


t y c z n e g o dziaania, w zwizku z c z y m k a d a szkoa, k t r a popieraa
d a n e p r a w o , zyskiwaa sobie rozgos. Z historycznego p u n k t u wi
dzenia stare p r a w a traciy na znaczeniu wtedy, gdy d o k o n y w a n o
nowych odkry zwizanych ze Z r o , albo nawet w t e d y , gdy dziao
si c o , c o m o g o w z a s a d n i c z y s p o s b z m i e n i p r a k t y k s p o e c z n ,
zupenie niczym okrzyk wojenny Disraeliego N i e m a pokoju bez
h o n o r u ! " , k t r y u t o n w m o r z u spekulacji na temat kosztu prowa
dzenia bitew, u t r z y m a n i a armii i zachowania p a t r i o t y z m u . W r a z
z kolejnym p o s t p e m w sprawie Z r o do gosu dochodzia nowa szko
a . I c h o c i a w s p o m n i a n y sofista b y c z o w i e k i e m z e w s z e c h m i a r
a m b i t n y m , t o p r a w o , k t r e chcia u s t a n o w i , b y o n a c z e l n y m pra
w e m ras n i e w o l n i c z y c h .
J a k k a d y t e g o rodzaju d o k u m e n t p r a w o " t o w y s a n e d o o c e
n y W y s o k i e m u D o m o w i . I c h o c i a s p o d z i e w a n o si s u r o w e j k r y t y k i ,
n i k t nie p r z e w i d z i a , e w y w o a o n o d e z a p r o b a t t a k b e z d e n n , e a
p r z e s z y w a j c serca c h o d e m . O t o b o w i e m p o r a z p i e r w s z y z d a r z y o si
b y t e g o r o d z a j u propozycja, n i e s p o t k a a si z j a k k o l w i e k o d p o w i e d z i .
M i d z y W y s o k i m D o m e m a reszt Atlasu zerwano j a k k o l w i e k czno.
W o b e c p o w y s z e j sytuacji d o m y , k t r e o p o w i a d a y s i z a i n n o w a c j
a k t r y c h liczba n i e p r z e k r a c z a a 333 z w o a y n a d z w y c z a j n e z g r o m a
d z e n i e . P o s t a n o w i y n a n i m nie sprzeciwia si W y s o k i e m u D o m o w i ,
t y l k o rozej si w s p o k o j u . I t a k t e b y si s t a o , g d y b y nie p e w n a
k o b i e t a , s y n c a z t e g o , e d a w n o t e m u z n a l a z a si w o b e c n o c i D l a

80

N i e j " , k t r a p o d n i o s a si i g w a t o w n i e p o m y l a a : T o y w y A t l a p r z e
w o d z i n a s z y m s p i s k i e m " , c z y m ciaa d o z r o z u m i e n i a , e t o m i o n i c y
n o w e g o p r a w a s lojalistami, p o d c z a s g d y m a g o w i e z W y s o k i e g o D o m u
s b u n t o w n i k a m i . I s t a o si n a g l e w s z y s t k i m jasne, e m a g o w i e z e r w a
li z n i m i czno, p o n i e w a sprzeciwi si im ich w a s n y p r z y w d c a .
N a t y c h m i a s t wic p o s t a n o w i l i u d a si d o W y s o k i e g o D o m u i z a d a
o p i e k i D l a N i e j " . A k i e d y ju bliscy byli celu, w i e d z e n i d a w n p o b o
noci ugili si ( a t r z e b a t u w s p o m n i e , e n a szecioro h e r e t y k w pi
s t a n o w i y k o b i e t y ) p o d n a p o r e m r o z s i e r d z o n e j falangi m a g w z m i e
rzajcej p r o s t o n a n i c h . I c h s z y k z a a m a si n a c h w i l t y l k o p o t o , b y
z n w m o g l i g o z e w r z e , usyszawszy k r z y k k o b i e t y : T o t y l k o l u d z i e
tacy jak m y ! " . A w t e d y to caa ich a r m i a wzia w k l i n c z d r o b n , liczc
6 6 o s b k o h o r t . N a s t p n e w y p a d k i p r z y c z y n i y si d o o d k r y c i a p r a w
dy. A t a k u j c y b o w i e m nie zdyli z a d a a d n e g o c i o s u , p o n i e w a
w m g n i e n i u o k a z n i k n l i . Od tej chwili w i a d o m y m si s t a o , e Atla
s e m rzdzi

Co

n i e s k o c z e n i e bardziej p o t w o r n e g o o d y w e g o Atli.

M a g o w i e z W y s o k i e g o D o m u , k t r z y wiedzieli, e k a d a m a n i f e s t a c j a
N a j w y s z e g o m u s i z n i w e c z y t r u d wielu lat pracy, a b y u n i k n p o d o b
n y c h z d a r z e w przyszoci, p o s t a n o w i l i p r z y w d z i a k o s z m a r n e m a s k i
o d s t r a s z a j c e k a d e g o , k t o n a nie spojrza, obfitujce f a n t a s t y c z n y m i
z d o b i e n i a m i w y k o n a n y m i w w o l n y m czasie. D o k o n a l i t e p e w n y c h
z m i a n w s y s t e m i e wadzy. W y b r a l i j e d n e g o z p r z y w d c w

domw

n a d d o m a m i " , b y s p r a w o w a piecz n a d A t l a s e m , s a m i za zaczli s t r o


ni od s p r a w p a s t w o w y c h . W t e n s p o s b A t l a z n i k n z ycia p u b l i c z
n e g o , m i m o i n a d a l s k a d a n o m u h o d i ofiary. P o s u g u j c si w s p
czesnym jzykiem

mona

powiedzie, e zosta

monarch

konstytucyjnym".
N a s t p n e tysic lat z a z n a c z y o si j a k o o k r e s c i k i e j p r
by.

P o n o w n e z a l u d n i e n i e Atlasu w y m a g a o wiele wysiku.

Nic

d z i w n e g o , e k o n i e c k o c w r a s y n i e w o l n i c z e w z n i e c i y b u n t , czy

81

te raczej strajk. Z a k o c z y o g o d o p i e r o u s t a n o w i e n i e ich n o w e j


d i e t y w p o s t a c i c h l e b a z n i e b a " , k t r y t a k b a r d z o o d p o w i a d a ich
n a t u r z e , e ju n i g d y wicej nie s p r a w i a y k o p o t w .
T y m c z a s e m w cigu kolejnych d w u s t u lat doszo do woj
ny, a d o k a d n i e j d o s e r i i w o j e n , k t r y c h e c h a p r z e t r w a y w n i e k t
rych greckich legendach traktujcych o walkach midzy b o g a m i
a t y t a n a m i . Atlas zosta z a a t a k o w a n y przez nieprzyjaciela w y p o
saonego w wyjtkowo p o t n b r o morsk, stosujcego takty
k nastawion na:
1. E k s t e r m i n a c j ras n i e w o l n i c z y c h , a w r a z z n i m i i s t o t n e g o ele
m e n t u w produkcji Zro.
2. Zniszczenie Wysokiego D o m u .
w p i e r w s z y c e l u d a o m u si w d u e j m i e r z e o s i g n
dziki t o r p e d o w a n i u pywajcych ska z atwych do zdobycia wysp
o t a c z a j c y c h Atlas, c z y m z a b l o k o w a ujcia w o d n e . S t a m t d m g
przypuci atak na Wysoki D o m , bombardujc go dzie i noc
p r z e z wiele miesicy, a na d o d a t e k zsyajc na Atlas r o z m a i t e za
razy. T y m c z a s e m A t l a n c i w w y n i k u b d n e g o z r o z u m i e n i a p r a w a
m a g i c z n e g o b r o n i l i si l i t y l k o r d k a m i i s t o k a m i s w o i c h o j
cw, k t r e w z e t k n i c i u z p o t n m a s z y n e r i w r o g a i j e g o n i e d o
s t p n y m i f o r t y f i k a c j a m i o k a z a y si m a o s k u t e c z n e . N i e b y y
w stanie wyrzdzi szkody r e k i n o p o d o b n y m odziom p o d w o d
n y m w r o g a . Tym s a m y m najedcy m o g l i k o n s e k w e n t n i e realizo
w a swj p l a n p o d b o j u Atlasu. I p r a w d o p o d o b n i e z d o b y l i b y go
bez o p o r u , g d y b y nie p e w i e n m o d y m a g g o t o w y powici ycie
d l a o j c z y z n y , k t r y p o s t a n o w i w z i o d w e t z a jej k r z y w d y . S k o
rzysta ze swego odkrycia, ktre wykazao, e Z r o w s a m y m swo
i m z a l k u ( c z y l i w t e d y , g d y z n a j d u j e si m i d z y g l o b a m i ) p o s i a
d a m o c w y w o y w a n i a reakcji e n d o t e r m i c z n y c h , zamieniajc n a
przykad wod m o r s k w sod kaustyczn i kwas hydrochlorowy.
Co wicej, b a d a n i a dowiody, e u z y s k a n y zwizek by tysickrot
nie bardziej a k t y w n y od swego n a t u r a l n e g o o d p o w i e d n i k a . w
m a g zauway, e podczas jego e k s p e r y m e n t u c a k o w i t e m u roz-

82

p u s z c z e n i u u l e g y k a m i e n n e m i s e c z k i . A d z i a o si t o z s z y b k o c i
r w n t e j , z j a k m a s o r o z p u s z c z a si n a g o r c y m o l e j u . P r z y g o
towa wic

s p o r ilo u r z d z e z d o l n y c h w y w o a

taki efekt

i wrzuci je noc nieopodal odzi p o d w o d n y c h wroga. Tym sposo


b e m d o p r o w a d z i d o z n i s z c z e n i a p r a w i e c a e j j e g o floty. O b r z a
s k u jej n i e d o b i t k i u c i e k y w p o p o c h u . L e c z m i m o tej d r u z g o c z cej p o r a k i , w n a s t p n y m r o k u n i e p r z y j a c i e l p r z y s t p i d o k o l e j n e j
ofensywy.

T y m r a z e m o g r a n i c z a si t y l k o d o d z i e n n y c h w y p a

dw, k t r y c h g w n y c h celem byo zniszczenie fabryk. M o d e m u


m a g o w i , w n a g r o d za zasugi, p o z w o l o n o dostpi zaszczytu by
cia p r z e d s t a w i o n y m Atli, a j e g o p r z y k a d zachci i n n y c h d o p o
szukiwania nowych m e t o d walki z wrogiem. J e d n y m z rezulta
tw tych poszukiwa byo stworzenie sztucznej ciemnoci, ktra
p o m a g a a p r z y p o s u g i w a n i u si w c z e n i e j w s p o m n i a n b r o n i .
Niestety, z n i k y m s k u t k i e m , jako e niezwyka szybko reki
n w " czynia je n i e u c h w y t n y m i dla wojsk Atlasu. odzie te po
w o d o w a y straszne spustoszenie, powanie uszczuplajc zasoby Z r o
w

Atlasie.
Z d n i a n a d z i e s y t u a c j a p r z e d s t a w i a a si g o r z e j , a w k o c u

najedcy przystpili d o a t a k u n a W y s o k i D o m . J e g o s k o m a s o w a n y
ostrza trwa dzie i noc, a statki najedcw otaczay ponce tratwy,
co w z n a c z n y m s t o p n i u u t r u d n i a o jakiekolwiek n o c n e p r b y ich dy
wersji. N a d s z e d czas, b y W y s o k i D o m o d w o a si d o h e r o i z m u s w o
ich synw. Najlepsi z m i e s z k a c w A t l a s u uzbrojeni w d u g i e m i e c z e
Z r o s k o c z y l i w m o r s k i e czeluci, a b y z g i n w p a s z c z a c h Z h e e - Z h o u .
Z a n i m to j e d n a k nastpio zdoali roznie w p r o c h statki n a p a s t n i
k w , k t r e , r o z w i e t l o n e a r z c y m si n a o t a c z a j c y c h j e t r a t w a c h
o g n i e m , s t a y si a t w y m c e l e m d l a i d c y c h n a m i e r w o j o w n i k w
Atlasu.

Zaatakowanie Wysokiego D o m u

wstrzsno Atlantami.

N i e m a l n a t y c h m i a s t p r z y s t p i l i d o k o n t r n a t a r c i a , k t r e s k o c z y o si
p e n y m s u k c e s e m . U d a o i m si o d e p r z e w r o g a , a w y z w o l o n a m o c
trzsienia ziemi zniszczya jego krain. N i k t wszake nie p o p i e r a t e g o
r o d z a j u c z y n w . D l a t e g o t e p o s t a n o w i o n o n a p r z y s z o lepiej za-

83

b e z p i e c z y si p r z e d p o d o b n y m i w y z w a n i a m i , p r z e n o s z c W y s o k i
D o m n a w y s o k g r , o ktrej bya ju t u m o w a . P o n a d t o , w y b r a n o
p e w i e n d o m " , k t r y m i a p i e l g n o w a s z t u k w o j n y " oraz niszczy
k a d y w i s t o t , k t r a z b l i y a b y si n a o d l e g o s t u m i l o d Atli.
T r z e b a w s p o m n i e o jeszcze j e d n y m w y d a r z e n i u historycz
n y m , k t r e g o wagi nie sposb przeceni, kiedy to kilku gupich
A t l a n t w zamierzao utworzy I m p e r i u m " , podejmujc dziaalno
m i s y j n . P i e r w o t n i e A t l a s , t a k j a k w s z y s t k i e r o z w i j a j c e si k o l o
n i e , z o s t a z a o o n y p r z e z g r u p k d z i e l n y c h p i o n i e r w , k t r z y roli
w si, w m i a r s w o i c h p o s t p w . N i e s t e t y w n i e s z c z s n y m p r z y
p y w i e s z a l e s t w a ich p o t o m k o w i e g o t o w i byli r o z t r w o n i cay t e n
potencja, usiujc narzuci swoj d o m i n a c j w k r a i n a c h nieprzy
stajcych d o ich g e n i u s z u . Rzecz jasna, z a m i e r z a l i t y m s p o s o b e m
z d o b y l i c z n i e j s z si r o b o c z , k t r a p o w i k s z y a b y z a s o b y s u r o
w e g o Z r o . W y p r a w a t a k a w i z a a si j e d n a k z n a d z w y c z a j n y m i k o s z
t a m i . Z n a u k o w e g o p u n k t u w i d z e n i a n i e o p a c a o si w y s y a s t a t
k w p o s i a d a j c y c h m n i e j ni s t u w o j o w n i k w . W y m a g a o t o t a k i e j
iloci Z r o , jakiej p o w i n n o d o s t a r c z y z a t r u d n i e n i e s i e d m i u t y s i c y
n i e w o l n i k w . T o za o z n a c z a o , e t r z e b a b y o z b u d o w a g i g a n t y c z
ne statki. M i m o i pod wzgldem militarnym wyprawa zakoczya
si z w y c i s t w e m ,

w y m o r d o w a n o p o d c z a s niej

prawie wszystkich

t u b y l c w . C i , k t r z y o c a l e l i , o k a z a l i si b a r d z o s a b y m i r o b o t n i k a
m i , n i e m a l dziesiciokrotnie mniej w y d a j n y m i od r o d z i m y c h nie
w o l n i k w w Atlasie. P o n a d t o , cignici z Atlasu niewolnicy zara
zili si o d t u b y l c w s t r a s z n y m i c h o r o b a m i , k t r e s p r o w a d z i y n a
nich m a s o w y p o m r . I chocia dziki t y m k r w a w y m ofiarom I m p e
r i u m Z a c h o d n i o a f r y k a s k i e p r z e t r w a o prawie d w a stulecia, osta
tecznie odeszo w niesawie jak f r a n c u s k a w y p r a w a do M e k s y k u ,
czy te a n g i e l s k a do I n d i i i Afryki P o u d n i o w e j .

84

W r d g w n y c h p r z y c z y n tej p o r a k i n a l e y w y m i e n i
okrutny klimat nowych krain, ktry uniemoliwia wychowanie
dzieci, a n a w e t u t r z y m a n i e k o b i e t , p r z e d e w s z y s t k i m j e d n a k fakt,
e s u r o w e Z r o nie p o s i a d a o t a k wysokiej jakoci jak Z r o w y t w a
r z a n e w A t l a s i e . T y m c z a s e m p o z a g r a n i c a m i swej k r a i n y A t l a n c i
nie byli w stanie g e n e r o w a z siebie Z r o . O t r z y m a l i wic solidn
n a u c z k . N i g d y wicej nie przyszo im na m y l zboczy z o b r a n e
go przez

siebie

kursu.

Wikszo

nich wrcia

do Atlasu,

ale niektrzy, jak t o c z s t o b y w a z e z w y c i s k i m i k o l o n i s t a m i , p o


g r y l i si w d e g e n e r a c j i , p o r z u c a j c Z r o n a r z e c z z w y k e j y w n o
ci, w c h o d z c w z w i z k i m a e s k i e z m i e j s c o w l u d n o c i i o s i
gajc niszy p o z i o m n a w e t od p o t o m k w tych, k t r z y w o w y c h
czasach byli r w n i n i e w o l n i k o m z Atlasu.

85

O KATASTROFIE I TYM,
CO J POPRZEDZAO,
A TAKE
O PRAWDOPODOBNYCH
JEJ PRZYCZYNACH

J a k d o t d w swych opowieciach o Z r o niewiele w s p o m i


n a e m n a t e m a t c e c h tej n i e z w y k e j s u b s t a n c j i . T y m c z a s e m p o w i
n i e n e m wyjani, e s u r o w e Z r o we wszystkich dziewiciu fazach
obrbki, kiedy byo wytwarzane przez niewolnikw i spoywane
w domach", posiadao znacznie mniejsz m o c od swego odpo
wiednika uzyskiwanego przez Atlantw i spoywanego w Wyso
k i m D o m u . I tak na przykad w fabrykach surowe Z r o naleao
p r o d u k o w a przy zachowaniu maksymalnych rodkw ostrono
ci. N a t o m i a s t p i e r w s z f a z o b r b k i k a p a s k i e g o Z r o m o n a
byo w y k o n a wszdzie. Wystarczyo skierowa Z r o do odpowied
niego p o j e m n i k a . a d n e zabezpieczenia nie byy p o t r z e b n e . M o
g o b y t o w s k a z y w a n a fakt, e Z r o w y t w a r z a n e w W y s o k i m D o m u
p o s i a d a o wiksz m o c i wyszy s t o p i e czystoci. W swych eks
p e r y m e n t a c h z t s u b s t a n c j m a g o w i e w y k o r z y s t y w a l i r a c z e j la
d o w e jej i l o c i . N a t o m i a s t , g d y b y c h c i e l i z a s t p i j Z r o p r o d u k o
w a n y m w fabrykach,

ile

zdoanoby

w y p r o d u k o w a w c i g u k i l k u s e t lat cikiej pracy.

potrzebowaliby go

tyle,

N i e jestem

w s t a n i e w y p o w i a d a si n a t e m a t t y c h e k s p e r y m e n t w , p o n i e
wa misteria Wysokiego D o m u zawsze u t r z y m y w a n o w tajemni
cy i n a w e t D z i e d z i c e A t l a n t y d y wiedzieli o nich niewiele. K o l e j n e
rasy m a g w m u s i a y o d k r y w a j e n a n o w o . P r a w d o p o d o b n i e t
czy i n n p o s t a Z r o u n i e r u c h o m i o n o i u y t o d o i m p r e g n a c j i k o
lumny, ktra, jak gosi l e g e n d a sigaa rodka Z i e m i " , a najpew
niej k i l k u s e t m i l w g b g l o b u . O w a k o l u m n a , j a k k o l w i e k d u g a ,
bez w t p i e n i a m i a a swj c z u b e k p o d s a m y m z b i o r n i k i e m W y s o
kiego D o m u . Jej b u d o w u k o c z o n o siedemdziesit lat przed ka
t a s t r o f " , a l e n a j w y r a n i e j n i k t n i e p o s t a r a si o t o , b y s p o y t k o
w a j w e waciwy s p o s b . K t o wie, m o e ju w t e d y m y l a n o
o n a d c h o d z c e j katastrofie"? M o e ju w t e d y k o l u m n a ta s t a n o
wia cz p e w n e g o p l a n u , k t r e g o i n n czci b y o w y d a r z e n i e ,
o j a k i m za chwil o p o w i e m ?
W y d a r z e n i e m t y m byy narodziny dziecka w Wysokim
D o m u , o tyle niezwykego, e nie posiadajcego z n a m i e n i a wa-

89

ciwego c r o m Atlasu. J u s a m fakt narodzin dziecka w t a k i m


miejscu r o d z i p y t a n i e , czy a b y n a p e w n o c h o d z i o o n a r o d z i n y " .
S k o n n y j e s t e m raczej sdzi, e m a g o w i e d o p r o w a d z i l i Z r o d o
j e d e n a s t e j fazy o b r b k i , k i e d y p r z y j o o n o l u d z k p o s t a i z a c z
o y w a s n y m y c i e m ! C a k i e m p r a w d o p o d o b n a w y d a j e si t e
teoria przytoczona w rozdziale o p o d z i e m n y c h o g r o d a c h Atlasu,
k t r a p o w i a d a o Aniele z W e n u s " . Jej zwolennicy u t r z y m u j , e
d z i e c k o n i e n a r o d z i o si z k a p a n k i , lecz z y w e g o A t l i .
Tak czy inaczej cay kraj o g a r n a n i e o k i e z n a n a euforia.
W s z y s c y o c h o c z o z a b r a l i si d o p r a c y z e z w i k s z o n y m j e s z c z e w y
sikiem. Ich zapa m i a c h a r a k t e r deliryczny. w stan t r w a bez
p r z e r w y przez jedenacie lat, k i e d y to nagle, bez ostrzeenia n a d
szed rozkaz, by k a d y m c z y z n a , k a d a k o b i e t a i k a d e dziecko
wzili u d z i a w o d n o w i e n i u W y s o k i e g o D o m u . N i e s m i w i a d o
m e k o n k r e t n e s z c z e g y n a t e m a t t e g o , c o si w t e d y w y d a r z y o ,
ani n a w e t nie p r b u j z g a d y w a . W i e m t y l k o tyle, e jeszcze t e g o
samego dnia siedmiu ochotnikw,

heroicznych wygnacw ze

wiata d b r w y p r a c o w a n y c h z m o z o e m przez stulecia, samowol


nych podrnikw po nieznanej planecie, Dziedzicw Atlantydy,
odwrcio swoje t w a r z e od W y s o k i e g o D o m u i zaczo poda
w s t r o n o d l e g y c h gr,

by t a m strzec Tajemnic witej

Rasy

i w o d p o w i e d n i m czasie p r z e k a z a je specjalnie do t e g o celu przy


s t o s o w a n y m d z i e c i o m p o z o s t a y c h z i e m s k i c h ras, aby i n n y lud
m g p o d j si z a d a n i a , k t r e t u j u z o s t a o u k o c z o n e .
Ledwie szczyt Atlasu zdy znikn im za h o r y z o n t e m ,
a ca t p i k n krain spotkaa katastrofa". Wysoki D o m wraz
z e z n a j d u j c si p o d n i m k o l u m n o r a z w s z y s t k i m i m i e s z k a c a
mi Atlasu wystrzeli w k o s m o s przy wtrze milionw byskawic,
zupenie jakby g n a o go t a m

niezwyke przyciganie zielonego

blasku chway lnicego po zmierzchu na Zachodzie.


I oto nagle Ziemia, kiedy opuci j bg, n a t y c h m i a s t pod
d a a si k a t u s z o m . N a j p i e r w w o d y m o r s k i e w d a r y si w c z e l u
pozostawion przez k o l u m n . P o t e m zadraa rwnina, a potne

90

wstrzsy targny p o s a d a m i Atlasu, pograjc jego d o m y " i rw


n i n y w w o d a c h o c e a n u . B a w a n y m o r s k i e p r z e t o c z y y si p r z e z
ca p l a n e t , w s z d z i e za s t r a s z l i w e p o w o d z i e p u s t o s z y y wioski
i m i a s t a . W k o o s z a l a a b u r z a , g r u n t t r z s si p o d n o g a m i , n i k t
n i e b y w s t a n i e p o w s t r z y m a z a g a d y . I n a w e t d z i s i a j w i e c i o niej
o g a r n i a j l u d z k o p r z e r a e n i e m , a l b o w i e m z caej tej k r a i n y oca
l a y n i e l i c z n e p u s t e w i e r z c h o k i m a j c e w i a d c z y o tej z g r o z i e ,
k t r a odesza z przeszoci. P o z o s t a l i m y r w n i e my, d u m n i dzie
dzice Atlantydy, k t r y c h m a m zaszczyt by n a j m o d s z y m i naj
mniej w a r t o c i o w y m spadkobierc. A ca reszt spowio zapo
mnienie niczym noc, kiedy wygaso soce.
N i e p o d d a w a j m y si j e d n a k z g o r z k n i e n i u !
ducha wspzawodnictwa!

A l b o w i e m jeli

Nie tramy

nie p o d e j m i e m y p o

d o b n e g o w y s i k u , n a s z a p l a n e t a n a z a w s z e u t r a c i n a l e n e jej m i e j
sce w n i e b i e , a l u d z k o n i g d y n i e d o s t p i s o c a ! O L u d u Z i e m i !
Poszukuj dziedzicw Atlantydy. Niechaj u t w o r z z W a s falang.
Niechaj z b u d u j z W a s p i r a m i d , ktrej wierzchoek signie na
lenego W a m miejsca. Niechaj u t w o r z n o w dynasti Atlantw,
k t r z y w e z m w swoje rce d a l s z e losy Z i e m i i p o d swoj w a s n
ciek do nieba i do naszego P a n a , Soca! co powiedziawszy,
j e d e n z dziedzicw A t l a n t y d y pooy r k na udzie i zoy lubo
wanie: Przysigam na niewypowiedziane..., Tla, i na wite Zro,
e t a k si s t a n i e " i w s t p i d o c i a a n o w e g o A t l i , k t r y yje n a
Ziemi.

91

B i b l i o g r a f i a

B a w a t s k a , H e l e n a R, Doktryna tajemna, I n t e r a r t , W a r s z a w a 1 9 9 5
B u g a j , R y s z a r d , Hermetyzm, O s s o l i n e u m , W r o c a w 1 9 9 1
Cegielski, Tadeusz, Ordo ex Chao, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994
Chodkiewicz Kazimierz,

Ewolucja

ludzkoci. Zarys antropogenezy

okultystycznej, W y d a w n i c t w o A s t r u m , W r o c a w

1995

Crowley, Aleister, The Book of Lies, Samuel Weiser Inc., York Beach 1 9 8 1
Crowley, Aleister, Ksigi Bestii, p r z e . D a r i u s z M i s i u n a , W y d a w n i c t w o
Fox, W r o c a w 2 0 0 0
Crowley, Aleister, Magick Without Tears, N e w Falcon Publications, Tempe 1994
E l i a d e , M i r c e a , Psychologia a alchemia, p r z e . R o b e r t R e s z k e ,
Wydawnictwo Wrota, Warszawa 1999
G o d w i n , J o s c e l y n , Arktos. The Polar Myth In Science, Symbolism, and
Nazi Survival, A d v e n t u r e s U n l i m i t e d Press, K e m p t o n 1 9 9 6
G r a v e s , R o b e r t , Biaa Bogini, p r z e . I r e n e u s z K a n i a , W y d a w n i c t w o
Alfa, W a r s z a w a 2 0 0 0
H y m e n a e u s B e t a , ( e d . ) , The Equinox. Vol. III. No. 10, S a m u e l W e i s e r
I n c . , York B e a c h 1 9 9 0
King, Francis, Sexuality, Magic & Perversion, Feral H o u s e , Los Angeles 2 0 0 2
K i n g , F r a n c i s , (ed.) The Secret Rituals of the O.T.O., T h e C . W D a n i e l
Company, London 1973
P l a t o n , Timajos. Kritias, p r z e . P a w e Siwek, P W N , W a r s z a w a 1 9 8 6
Suster, G e r a l d , Dziedzictwo Bestii, p r z e . D a r i u s z M i s i u n a ,
Wydawnictwo Okultura, Warszawa 2002
S y m o n s , J o h n , The Beast 666, T h e P i n d a r Press, L o n d o n 1 9 9 7
S y m o n d s , J o h n , G r a n t , K e n n e t h , (ed.) The Confessions of Aleister
Crowley, A r k a n a B o o k s , L o n d o n 1 9 8 9