Está en la página 1de 8

4086 2008ko apirilaren 9a, asteazkena ALHAO 40 BOTHA Miércoles, 9 de abril de 2008

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD


2113 2113
Elkarteentzako, erakundeentzako edo gazte taldeentzako Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones con
dirulaguntzak emateko oinarri arauak. destinos a Asociaciones, Entidades o Grupos Juveniles.
Gazteriaren Foru Erakundearen Administrazio Kontseiluak El Consejo de Administración del Instituto Foral de la Juventud
ondorengo programei dirulaguntzak emateko oinarri arauak zehaztu fijó el 31-03-2008 las Bases que regirán la concesión de subven-
zituen 2008-03-31n: ciones a los siguientes programas:
LP-1. GAZTE ELKARTEETARAKO ETA GAZTERIAREN PROGRA- P.A.1. PROGRAMA DE AYUDAS PÚBLICAS A ASOCIACIONES
MAK GARATZEKO ERAKUNDEETARAKO LAGUNTZA PUBLIKOEN JUVENILES Y ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
PROGRAMA. Zuzkidura: ehun eta hirurogeita hamar mila euro (170.000 DE JUVENTUD . Dotación: Ciento setenta mil euros (170.000€) con
euro). Diru hori 2008ko aurrekontuko 71.1.00.10.00.4.6.1.00.01 cargo a la partida 71.1.00.10.00.4.6.1.00.01 del presupuesto de 2008.
partidatik ordainduko da.
LP-2. HAURREN ETA GAZTEEN ASTIALDIAN PRESTATZEKO P.A.2. ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN EN EL
ESKOLEN JARDUERAK. Zuzkidura: hirurogeita hamar mila euro TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL. Dotación: Setenta mil euros
(70.000 euro). Diru hori 2008ko aurrekontuko 71.1.00.10.00.4.6.1.00.03 (70.000€) con cargo a la partida 71.1.00.10.00.4.6.1.00.03 del presu-
partidatik ordainduko da. puesto de 2008.
LP-3. KANPAMENDUAK ETA AUZOLANDEGIAK. Zuzkidura: hiru- P.A.3. CAMPAMENTOS Y CAMPOS DE TRABAJO. Dotación:
rogeita hamabost mila euro (75.000 euro). Diru hori 2008ko aurre- Setenta y cinco mil euros (75.000€) con cargo a la partida
kontuko 71.1.00.10.00.4.6.1.00.02 partidatik ordainduko da. 71.1.00.10.00. 4.6.1.00.02 del presupuesto de 2008.
LP-4. APARTEKO ETA EZ OHIKO JARDUERAK. Zuzkidura: P.A.4. ACTIVIDADES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y NO
Hogeita hiru mila zazpiehun eta laurogeita bi euro (23.782€). Diru hori HABITUAL. Dotación: Veintitrés tres mil setecientos ochenta y dos euros
2008ko 71.1.00.10.00.4.6.1.00.04 partidarik ordainduko da. (23.782€) con cargo a la partida 71.1.00.10.00.4.6.1.00.04 del presu-
puesto de 2008.
MATERIALA. Zuzkidura: Hamabost mila euro (15.000 euro), eta MATERIAL. Dotación: Quince mil euros (15.000€) con cargo a
partida beretik ordainduko dira. idéntica partida.
1.- DIRULAGUNTZAREN XEDEA: programa bakoitzaren 1.- OBJETO DE LA SUBVENCIÓN: Ayudas económicas a
eranskinek zehaztutako gazte elkarteentzako dirulaguntzak. entidades juveniles, especificadas en los Anexos correspondientes a
cada programa.
2.- BETEKIZUN OROKORRAK: eranskin bakoitzean zehazten 2.- REQUISITOS GENERALES: En todo caso y además de los que
direnez gain, honakoak, betiere: se detalla en cada uno de los anexos:
a) Erakunde onuradunak. Dirulaguntza eskatu ahal izango dute, a) Entidades beneficiarias: Podrán solicitar subvención las asocia-
batetik, elkarte, erakunde edo gazte taldeek, baldin eta berariaz ciones, entidades o grupos juveniles que promuevan actividades
gazteriari zuzenduriko jarduerak sustatzen badituzte, eta, bestetik, específicamente dirigidas a la juventud y las instituciones sin ánimo
irabazteko xederik gabeko erakundeek, baldin eta gazteentzako de lucro que presten servicios a la juventud, de acuerdo a lo establecido
zerbitzuak ematen badituzte. Horretarako, eranskin bakoitzean xeda- en cada anexo.
tutakoa beteko da.
Goian xedatutakotik kanpo geratzen dira Estatuaren edo Quedan expresamente excluidas de lo anterior las entidades o
Autonomia Erkidegoaren mende dauden erakunde edo zerbitzuak, eta servicios que dependan del Estado o de la Comunidad Autónoma y
beste administrazio batzuen eskumeneko jarduketa eremua duten las instituciones, asociaciones o grupos juveniles cuyo ámbito de
erakunde, elkarte edo gazte taldeek. actuación u objeto de atención sea competencia de otras
Administraciones.
Beste sail edo erakunde ofizial batzuei dagozkien kultura eta Quedan también excluidas del campo de aplicación de las
kirol jarduerak dirulaguntzetarako deialdi honetatik kanpo geratuko dira. subvenciones aquellas actividades o programas que por su carácter
cultural o deportivo sean contemplados por otros departamentos u
organismos oficiales.
b) Hona erakunde onuradunen betebeharrak: b) Son obligaciones de la entidad beneficiaria:
- Jarduera gauzatu dela egiaztatzea programa bakoitzerako adie- - Acreditar la realización de la actividad de la forma que se indica
razten den bezala. para cada programa.
- Gauzatzen diren jarduera guztiek emakumeek proiektu horretan - Posibilitar, en todas las actividades que se lleven a cabo, el
murgiltzeko aukera berdinak izatea ahalbidetuko dute, bai eta acceso de las mujeres en condiciones de igualdad y que promuevan
emakumeek parte hartze aktiboa izatea ere, eskubideetan, arduretan la participación activa de las mismas fomentando la corresponsabilidad
eta aukeretan sexu biek batera hartu beharreko erantzukizuna de ambos sexos en derechos, responsabilidades y oportunidades.
sustatuz.
- Foru Erakundeak egin beharreko egiaztatze jarduerei men - Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por
egitea, eta erakunde horrek zuzenean edo Arabako Foru Aldundiaren el Instituto y facilitar cuanta información le sea requerida por éste, direc-
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailaren bidez, Kontuen Epaitegiaren tamente o a través del Departamento de Hacienda, Finanzas y
bidez, baimendutako auditoreen bidez edo beste erakunde eskudunen Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, del Tribunal de Cuentas,
bidez eskatutako informazio guztia ematea. de auditores autorizados o de otros órganos competentes.
- Erakundeari berehala jakinaraztea administrazioek edo erakunde - Comunicar de inmediato al Instituto la obtención de subvenciones
publiko edo pribatuek eman duen edozein dirulaguntza edo laguntza o ayudas de toda clase procedentes de cualesquiera Administraciones
lortu dela. Horretaz gain, dirulaguntza emateko kontuan hartutako o Entidades públicas o privadas, así como las alteraciones en las
baldintzetan egin diren aldaketak jakinaraziko dira. condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
- Dirulaguntza kobratu baino lehen egiaztatzea zerga betebe- - Acreditar, previamente a la concesión y al cobro de la
harrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela, Diputatuen subvención, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
Kontseiluak otsailaren 11n emandako 18/1997 Foru Dekretuak y de Seguridad Social en los términos previstos en el Decreto Foral
(Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala, 23 zenbakia, 18/1997, del Consejo de Diputados de 11 de febrero (Boletín Oficial
1997.02.26koa eta ALHAO, 23. zenbakia, 2004.10.18koa) esandako del Territorio Histórico de Álava nº 23, de 26.02.1997 y BOTHA nº 23
2008ko apirilaren 9a, asteazkena ALHAO 40 BOTHA Miércoles, 9 de abril de 2008 4087

moduan eta dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen de 18.10.2004) y conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
arabera. general de subvenciones.
c) Eskabideak nola aurkeztu c) Forma de presentación de la solicitud:
- Gazteriaren Foru Erakundean (Probintzia Plaza, 5-4. solairua. - En el Instituto Foral de la Juventud, Plaza de la Provincia 5-4ª
Vitoria-Gasteiz). planta de Vitoria-Gasteiz.
- Erakunde eskatzailea ordezkatzeko legezko gaitasuna duenak - En el impreso oficial, firmado por quien tenga capacidad legal
edo taldearen arduradunak sinatutako inprimaki ofizialean. Inprimaki para representar al ente solicitante o el responsable del grupo, acom-
horrekin batera, honakoak aurkeztuko dira: pañado de:
- Aurrera eraman beharreko programa edo jardueren proiektu - El proyecto detallado del programa o actividades a desarrollar
xehatua, eranskin bakoitza gorabehera, honakoak jasoko dituena: en el que consten, según las circunstancias de cada anexo, justificación
proiektuaren justifikazioa, helburua, jarduerak, parte hartzaile kopurua, del mismo, objetivos, actividades, número de participantes, fechas,
jarduerak gauzatzeko eguna eta tokia, behar bezala xehatutako lugar de celebración, presupuesto de gastos e ingresos debidamente
gastuen eta sarreren aurrekontua (finantzatzeko iturri guztiak zehaztuta) desglosados con especificación de todas las fuentes de financiación
eta interesekotzat jotzen den beste edozein informazio. y cualquier otra información que se considere de interés.
- Erakundearen erantzukizun zibileko aseguruaren polizaren - Fotocopia de la póliza del seguro de responsabilidad civil de la
fotokopia. entidad.
Laguntza lehenbiziko aldiz eskatzen duten talde edo elkarteek Los grupos o asociaciones que soliciten ayuda por primera vez
Eusko Jaurlaritzaren Elkarte Erregistroan erroldatuta dauden ziur- presentarán el certificado de inscripción en el Registro de
tagiria aurkeztu behar dute, baita beren estatutuak, zuzendaritza Asociaciones del Gobierno Vasco, sus estatutos, relación de personas
organoa osatzen duten pertsonen zerrenda eguneratua eta IFZren que formen parte de su órgano directivo, debiendo mantener actua-
fotokopia ere. lizada dicha información, y fotocopia del C.I.F.
Eskaeran edo gehitutako agirietan okerren bat egonez gero, Si las solicitudes o su documentación anexa presentaran alguna
eskatzaileari hamar eguneko epea emango zaio hutsak zuzendu edo anomalía se requerirá al peticionario/a para que, en el plazo máximo
eskatzen zaizkion agiriak aurkez ditzan, eta ohartaraziko zaio ezen eska- de diez días, la subsane o acompañe la documentación preceptiva,
tutakoa egiten ez badu eskabidea, besterik gabe, artxibatu egingo dela. con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se archivarán aquéllas
sin más trámite.
3.- Dirulaguntza emateko ala ukatzeko ebazpena idatziz jakina- 3.- La resolución de la concesión o denegación de la subvención
raziko zaie erakunde interesdunei, jakinarazpenetarako adierazi duten será notificada de forma escrita en el lugar que la entidad solicitante
lekuan. haya señalado a tal efecto en la solicitud.
4.- DIRULAGUNTZAK EMATEA: lehiaketa bidez erabakiko da 4.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNES: El procedimiento ordinario
dirulaguntzak nori eman, kasuan kasuko eranskinek jasotako de concesión de subvenciones se tramitará en concurrencia compe-
salbuespen kasuetan izan ezik. titiva, salvo excepciones consignadas en los anexos correspon-
dientes.
Dirulaguntzen zenbatekoa jasotako eskaeren, jardueraren Su importe se fijará en función de las peticiones recibidas, del
kostuaren, garrantziaren, iraupenaren eta egoeren arabera zehaztuko coste de la actividad y de la importancia, duración y circunstancias
da, bai eta eranskin bakoitzean ezarritako irizpideen arabera ere. de las mismas, así como de los criterios establecidos en cada anexo.
Jasotako dirulaguntza ezingo da izan inoiz, bakarrik edo beste edozein En ningún caso el importe de la subvención, aislada o en concu-
dirulaguntzarekin batera, jardueraren kostua baino handiago. rrencia con otras, podrá superar el coste de la actividad.
Oro har, programen eta balizko onuradunen ezaugarriak direla eta, Con carácter general, por razón de las características de los
eranskin bakoitzean zehazten diren aurrerakinak eman ahal izango dira programas y de los o las posibles beneficiarias, podrá concederse
honakoak betez gero: anticipos de las ayudas que se especifican en cada uno de los
anexos, siempre que:
- 30.000 eurotik gorako laguntzak ez badira, % 70era arte. - Si se trata de ayuda que no supere 30.000 euros, hasta el
70%.
- 30.000 euroko edo hortik gorako laguntzak badira, % 10era - Si la ayuda es igual o superior a 30.000 euros, hasta el10%.
arte.
5.- Gazteriaren Foru Erakundearen laguntza jaso duten jarduerei 5.- En toda información, publicidad y propaganda de actividad
buruzko argibide, publizitate eta propaganda orotan erakunde horrek que reciba ayuda del Instituto Foral de la Juventud-Gazteriaren Foru
diruz lagundu duela jasoko da. Erakundea se hará constar que la misma está subvencionada por
dicho organismo.
6.- Dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzetan alda- 6.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
ketarik bada, eta, edonola ere, erakunde publiko edo pribaturen batek concesión de la subvención, y, en todo caso, la obtención concurrente
–dela nazionala dela nazioartekoa- aldi berean egitasmo bererako de subvenciones o ayudas concedidas por cualquier entidad pública
beste dirulaguntzarik edo laguntzarik ematen badu, hartutako erabakia o privada, nacional o internacional, podrá dar lugar a la modificación
alda daiteke. de la resolución.
7.- Aurrekontuen ekitaldian emandako dirulaguntzak, guztira, ez 7.- El volumen total de las ayudas concedidas dentro del ejercicio
dira izango aipatu den zenbatekoa baino handiagoak, edo zenbateko presupuestario, no superará la citada consignación o la que resulte
hori eguneratzean geratzen dena baino handiagoak, baldin eta de su actualización en el caso de que se aprueben modificaciones
aurrekontu aldaketak onartu badira. presupuestarias.
8.- Emandako dirulaguntzaren zenbatekoak ezin izango du, inolaz 8.- El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá
ere, onuradunak egingo duen jardueraren kostua gainditu, dela berak ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
bakarrik dela beste edozein diru sarrerari batuta. subvenciones o con cualquier otro ingreso, supere el costo de la
actividad a desarrollar por su beneficiario/a.
9.- Aurretik adierazitakoan aurrez ikusi gabeko egoerak, dirula- 9.- Para todo lo no previsto en lo anterior regirá la normativa
guntza eta transferentziei buruzko foru arauak eta berau osatu edo foral sobre subvenciones y transferencias, así como las disposi-
garatzen duten xedapenek arautuko dituzte. ciones que la complementen o desarrollen.
10.- Eskaerak betetzearen ondorioz lortutako datu pertsonalak 10.- Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación
fitxategi automatizatu batean gordeko dira bertan tratatuak izateko, de las solicitudes van a ser incorporados para su tratamiento a un
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoak xeda- fichero automatizado sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
4088 2008ko apirilaren 9a, asteazkena ALHAO 40 BOTHA Miércoles, 9 de abril de 2008

tutakoarekin bat etorriz. Fitxategi hori Gazteriaren Foru Erakundearen de Protección de Datos de Carácter Personal. El uso de dicho fichero,
dirulaguntzak kudeatzeko soilik erabili ahal izango da, eta bertako cuyos datos no serán objeto de cesión a terceros, se circunscribe al
datuak ezin izango zaizkie hirugarrenei laga. uso exclusivo de la gestión de subvenciones de este Instituto Foral
de la Juventud-Gazteriaren Foru Erakundea.
11.- Gazteriaren Foru Erakundearen zuzendari-kudeatzaileari 11.- Se faculta a la Directora-Gerente del Instituto Foral de la
ahalmena ematen zaio oinarri hauek aplikatzeko eta interpretatzeko. Juventud para la aplicación e interpretación de las presentes bases.
I. eranskina Anexo I
LP-1. GAZTE ELKARTEETARAKO ETA GAZTERIAREN P.A.1. PROGRAMA DE AYUDAS PÚBLICAS A ASOCIACIONES
PROGRAMAK GARATZEKO ERAKUNDEETARAKO LAGUNTZA JUVENILES Y ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE
PUBLIKOEN PROGRAMA 2008 URTERAKO PROGRAMAS DE JUVENTUD PARA EL AÑO 2008
1.- Deialdiaren gaia eta helburua 1.- Objeto y finalidad de la convocatoria
Dirulaguntzetarako deia egiten da, Araban gazte elkarteen eta Se convocan ayudas económicas para la realización de
erakundeen jarduera programak egiteko; erakunde edo elkarte horiek programas de actividades de asociaciones y entidades juveniles del
elkartasun eta tolerantzia baloreak sustatuko dituzte, eta aisia hezkun- Territorio Histórico de Álava que fomenten valores de solidaridad y tole-
tzarako erabiliko dute. rancia y utilicen el tiempo libre como espacio educativo.
2.- Erakunde onuradunak 2.- Entidades beneficiarias:
Gazte elkarteak, aisialdikoak, horiek koordinatzen dituztenak Asociaciones juveniles, de Tiempo Libre, asociaciones coordi-
(sozietate egoitza Araban dute) eta gazteekin esku hartze proiektu bat nadoras de las anteriores con sede social en Álava y entidades u
aurkezten duten entitate edo erakundeak, baldin eta honako baldintzak organizaciones que presenten un proyecto de intervención con
betetzen badituzte: jóvenes y que reúnan los siguientes requisitos:
a) Borondatezkoak izatea eta irabazteko xederik gabekoak. a) Tener carácter voluntario y sin ánimo de lucro.
b) Legez eratua izatea eta Eusko Jaurlaritzako Elkarteen b) Estar legalmente constituida y debidamente inscrita en el
Erregistroan behar bezala izena emanda edukitzea. Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.
c) Helburu nagusia gazteentzako jarduerak etengabe aurrera c) Tener como objetivo básico el desarrollo de actividades para
eramatea izatea. la juventud de forma continuada.
3.- Eskaerak aurkezteko epea 3.- Plazo de presentación de solicitudes
3.1. Eskaerak egiteko Gazteriaren Foru Erakundeak emandako 3.1. Las solicitudes deberán ser presentadas antes de las 14:30
eredu normalizatua bete beharko da; 2008ko maiatzaren 9ko 14:30ak horas del día 9 de mayo de 2008, en el modelo normalizado que
baino lehen aurkeztu beharko dira eskaera horiek. facilitará el Instituto Foral de la Juventud debidamente cumplimentado.
Elkarteak koordinatzen dituzten erakundeek, gainera, bere baitan En el caso de las entidades coordinadoras de asociaciones,
hartzen dituzten elkarteek deialdi honen xede diren jarduerak egiten junto con el impreso de solicitud, deberán certificar que las asocia-
ari direla egiaztatu beharko dute eskaera orriarekin batera, eta elkarte ciones que componen las mismas están desarrollando las actividades
bakoitzaren izena eta arduradunaren izen-abizenak eman. objeto de esta convocatoria, la denominación y nombre y dos
apellidos de la persona responsable de cada una.
4.- Dirulaguntzaren zenbatekoa 4.- Cuantía de la subvención:
Aurrekontuan erabilgarri dagoen dirua oinarri hartuta, azkenean Sobre la base de la disponibilidad presupuestaria, se deter-
emango den dirulaguntzaren zenbatekoa zehaztuko da, zehaztu ere minará la cantidad final de la subvención, teniendo en cuenta los
ondoko irizpideen arabera egingo da: siguientes criterios:
Aurrekontuaren % 50 elkarte eskatzaile guztien artean banatuko El 50% de la partida presupuestaria se distribuirá entre todas las
da, ondorengo irizpide hau oinarri lortutako puntuen arabera: Elkarteei asociaciones solicitantes, en razón de los puntos que obtengan del
puntu bana emango zaie (kategoria honetan elkarteak koordinatzen siguiente criterio: a cada asociación se le otorgará un punto
dituzten erakundeetan daudenak ere sartzen dira); elkarteak koordi- (incluyendo en esta categoría a aquellas que participan en coordi-
natzen dituzten erakundeei, berriz, launa puntu. Azken horiei, gainera, nadoras), y a cada entidad coordinadora de asociaciones, se le adju-
barnean dituzten elkarte bakoitzeko 0.50 puntu emango zaie. dicarán cuatro puntos. Además, a éstas últimas se les valorará el
número de asociaciones que aglutinen a razón de 0,50 puntos por cada
asociación perteneciente.
Gainontzekoa (beste % 50a), antolatutako jarduera bakoitzean La cantidad restante (el otro 50%) se repartirá en razón del
parte hartzen duten pertsona kopuruaren arabera banatuko da. número de personas que, por término medio, participe de todas de
las actividades organizadas.
5.- Ebazpena. 5.- Resolución
Gazteriaren Foru Erakundearen zerbitzu teknikoek eratuko dute El órgano instructor lo constituirán los servicios técnicos del
organo instruktorea, eta berorren txostena ikusita, ondoko pertsonez Instituto Foral de la Juventud, a la vista de cuyo informe se redactará
osaturiko organoak idatziko du emakida proposamena: la propuesta de concesión por el órgano compuesto por las siguientes
personas:
- Gazteriako teknikari bat - Un/a técnico/a de juventud
- Zerbitzu Orokorretako burua - La jefa de servicios generales
- Idazkaritza Teknikoko burua - El jefe de secretaría técnica
Gazteriaren Foru Erakundearen Zuzendaritzak gehienez ere hiru La Dirección del Instituto Foral de la Juventud resolverá la petición
hilabeteko epea izango du eskatutako laguntza onartzeko edo de ayuda concediéndola o denegándola en el plazo máximo de tres
ukatzeko ebazpena emateko, eskaerak aurkezteko epea bukatzen meses a partir de la fecha de finalización del plazo para la presentación
denetik hasita. de solicitudes.
Zuzendaritzaren ebazpenaren aurka errekurtsoa aurkeztu ahal Contra la resolución de la Dirección cabrá recurso ante el Consejo
izango da Gazteriaren Foru Erakundeko Administrazio Kontseiluan. de Administración del Instituto Foral de la Juventud .
6.- Dirulaguntza nola ordaindu. 6.- Pago de la subvención
Dirulaguntza bi zatitan ordainduko da, hona: El abono de la subvención se hará efectivo en dos pagos:
a) 30.000 eurotik gorako laguntza ez bada: a) Si se trata de una ayuda que no supere los 30.000 euros:
- % 70, laguntza emateko unean. - El 70% en el momento de la concesión de la subvención.
- % 30, ondorengo puntuan zehazten den memoria aurkeztu - El 30% previa presentación de la memoria que se especifica en
ondoren. el punto siguiente.
2008ko apirilaren 9a, asteazkena ALHAO 40 BOTHA Miércoles, 9 de abril de 2008 4089

b) Laguntza 30.000 eurokoa edo hortik gorakoa bada: b) Si se trata de una ayuda igual o superior a 30.000 euros:
- % 10, dirulaguntza emateko unean. - El 10% en el momento de la concesión de la subvención.
- % 90, ondorengo puntuan zehazten den memoria aurkeztu - El 90% previa presentación de la memoria que se especifica en
ondoren. el punto siguiente.
7.- Dirulaguntzaren justifikazioa 7.- Justificación de la subvención
7.1 Kasuan kasuko urteko urrian elkarte eta erakunde onuradunek 7.1 En el mes de octubre del ejercicio de que se trate las asocia-
deialdian diruz lagunduko diren jardueren azken memoria aurkeztuko ciones y entidades perceptoras deberán presentar en el Instituto
dute Gazteriaren Foru Erakundean; honakoak izango ditu gutxienez Foral de la Juventud-Gazteriaren Foru Erakundea la memoria final
aipatutako memoriak: de las actividades subvencionadas por la convocatoria, cuyo
contenido mínimo será el siguiente:
a) egindako jardueren balorazioa eta erabilitako metodologia a) Valoración de las actividades realizadas y metodología
empleada.
b) lortutako emaitzak b) Resultados obtenidos.
c) laburpen ekonomikoa, gastuak eta sarrerak adierazita. Horrekin c) Resumen económico, con descripción de gastos e ingresos,
batera, elkartearen edo dirulaguntza jaso duen erakundearen izenean que deberá ir acompañado de facturas o comprobantes de pago
eman diren jatorrizko fakturak edo ordainagiriak aurkeztuko dira, originales extendidos a nombre de la asociación o entidad subven-
jarduerak gauzatzeak sortutako gastuengatik jasotako zenbatekoa cionada, por el importe de la cantidad recibida, y que corresponderán
adierazita al gasto por realización de actividades.
Erakundeak aurkeztutako fakturen edo ordainagirien jatorrizko En el caso en que la entidad requiriera los originales de las
agiriak eskatuz gero, zigilu marka jarriko zaie, eta bertan justifika- facturas o comprobantes de pago presentados, éstos se marcarán
tutako eta eskatutako dirulaguntza agertu beharko da, baita egiaz- con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya
tagiriaren zenbatekoa dirulaguntza osoari edo zati bati egozten zaion justificación han sido presentados y si el importe del justificante se
ere. imputa total o parcialmente a la subvención.
Azken kasu horretan, dirulaguntzak eragindako zenbateko osoa En este último caso se indicará además la cuantía exacta que
ere adierazi beharko da. resulte afectada por la subvención.
7.2. Era berean, dirulaguntza emateko erabakia hartzeko kontuan 7.2. Así mismo, deberá aportarse cualquier otra documentación
hartu beharreko beste edozein agiri aurkeztuko da. que determine la resolución que ha concedido la subvención.
II. eranskina Anexo II
LP-2. HAURREN ETA GAZTEEN ASTIALDIAN P.A.2. ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN
PRESTATZEKO ESKOLEN JARDUERAK EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
1.- Dirulaguntzaren helburua: Haurren eta gazteen astialdi eskolei 1.- Objeto de la subvención: Ayudas económicas a las Escuelas
dirulaguntzak ematea; hain zuzen ere, haurrekin eta gazteekin de Tiempo Libre infantil y juvenil que desarrollen programas cuyo
astialdian jarduten duten pertsonak prestatzeko programak garatzen objetivo sea la formación de las personas que intervienen en el tiempo
dituzten eskolei. libre con niñas/os y jóvenes.
Honako ikastaroak jasoko dute dirulaguntza: Se considerarán subvencionables los cursos siguientes:
- begiraleentzako ikastaroa, astialdian hezkuntza jarduerak egiteko - Curso de Monitor/a de actividades educativas en el Tiempo Libre.
- zuzendarientzako ikastaroa, astialdian hezkuntza jarduerak - Curso de Director/a de actividades educativas en el Tiempo Libre.
egiteko
- astialdiko prestakuntzari lotutako monografikoak, gutxieneko - Monográficos relacionados con la formación en el Tiempo
edukiak jasotzen dituzten gai orokorretan ez daudenak. Parte hartzaile Libre, que no estén incluidos en el temario general de mínimos. El nº
kopurua, gutxienez, hamar lagunekoa izango da, eta ikastaroaren mínimo de personas asistentes será de 10 y la duración del curso será
iraupena 20 ordukoa edo luzeagoa. igual o superior a 20 horas.
2.- Erakunde onuradunak 2.- Entidades beneficiarias:
Haurren eta gazteen astialdiko eskolak, baldin eta era ofizialean Escuelas de Tiempo Libre infantil y juvenil reconocidas
onartu badira. Dirulaguntzak ematean Arabako Lurralde Historikoan oficialmente. Tendrán prioridad a la hora de la concesión las Escuelas
onartuta dauden eskolek lehentasuna izango dute, ikastaroak onartuta reconocidas en el Territorio Histórico de Álava frente a aquéllas a las
izan baina jatorria beste lurralde batzuetan dutenenen aldean. que se les reconozcan los cursos pero que tengan su origen en otro
Territorio.
Salbuetsita daude: Quedan excluidas:
- Haurren eta Gazteen Astialdiko eskolak, baldin eta jarduketa - Las Escuelas de Tiempo Libre infantil y juvenil cuyo ámbito de
eremua Arabako Lurralde Historikotik kanpo badute. actuación no sea el Territorio Histórico de Álava.
- Haurren eta Gazteen Astialdiko eskolak, Araban onartuta - Las Escuelas de Tiempo Libre infantil y juvenil reconocidas en
daudenak eta beste lurralde batzuetan ikastaroak ematen dituztenak. Álava que impartan cursos en otro Territorio.
Eskolek Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak azaroaren 2an eman Las Escuelas tendrán que reunir los requisitos exigidos en el
zuen 419/1994 Dekretuak eskatutako baldintzak bete beharko dituzte. Decreto 419/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Cultura
Dekretu horren bidez, Haurren eta Gazteen Astialdiko Hezitzaileen del Gobierno Vasco, por el que se regula el reconocimiento de
Prestakuntza Eskolak nola aitortu arautzen da. Escuelas de Formación de Educadores/as de Tiempo Libre Infantil y
Juvenil.
3.- Eskaera eta agiri osagarriak aurkezteko epea 3.- Plazo de presentación de la solicitud y de su documentación
complementaria:
Programa honi dagokion urteko maiatzaren 9ko 14:30ak arte. Hasta las 14:30 horas del día 9 de mayo del ejercicio a que se
refiere el programa.
4.- Dirulaguntzaren zenbatekoa 4.- Cuantía de la subvención:
Aurrekontuan erabilgarri dagoen dirua oinarri hartuta, azkenean Sobre la base de la disponibilidad presupuestaria, se deter-
emango den dirulaguntzaren zenbatekoa zehaztuko da, zehaztu ere minará la cantidad final de la subvención, teniendo en cuenta los
ondoko irizpideen arabera egingo da: siguientes criterios:
Horretarako eman den aurrekontuaren % 30 kopuru berdinetan El 30% del presupuesto consignado para este fin será repartido
banatuko da dirulaguntza eskatu duten lurraldeko ikastetxe guztien en una cantidad fija e igual para las Escuelas solicitantes reconocidas
artean. en el Territorio.
4090 2008ko apirilaren 9a, asteazkena ALHAO 40 BOTHA Miércoles, 9 de abril de 2008

Gainerakoa (% 70) dirulaguntza eskatu duten ikastetxeek duten La cantidad restante (el 70%) se repartirá de forma proporcional
puntuen proportzioan banatuko da, baremo hau oinarri: a los puntos que sumen las escuelas solicitantes según el siguiente
baremo:
astialdiko zuzendari ikastaroa: 3 puntu (euskaraz egin bada: 3,75 Curso de Director/a de Tiempo Libre: 3 puntos (si fuera en
puntu) euskera: 3,75 puntos)
astialdiko begirale ikastaroa: 3 puntu (euskaraz egin bada: 3,75 Curso de Monitor/a de Tiempo Libre : 3 puntos (si fuera en
puntu) euskera: 3,75 puntos)
ikastaro monografikoak: 0.25 puntu; 2 monografiko gehienez Cursos monográficos: 0,25 puntos hasta un máximo de 2 mono-
ere, ikastaro bakoitzeko (euskaraz egin bada: 0,30 puntu) gráficos por curso (si fueran en euskera, 0,30 puntos)
5. Ebazpena. Gazteriaren Foru Erakundearen zerbitzu teknikoek 5. Resolución: El órgano instructor lo constituirán los servicios
eratuko dute organo instruktorea, eta berorren txostena ikusita, técnicos del Instituto Foral de la Juventud, a la vista de cuyo informe
ondoko pertsonez osaturiko organoak idatziko du emakida propo- se redactará la propuesta de concesión por el órgano compuesto
samena: por las siguientes personas:
- Gazteriako teknikari bat - Un/a técnico/a de juventud
- Zerbitzu Orokorretako burua - La jefa de servicios generales
- Idazkaritza Teknikoko burua - El jefe de secretaría técnica
Eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita, erakun- La Dirección del Instituto resolverá la petición de ayuda conce-
dearen zuzendaritzak hiru hilabeteko epea izango du laguntza eskaera diendo o denegándola en el plazo máximo de tres meses a partir de
ebazteko, alegia, hura eman ala ukatzeko. Eskaera onartzeko, zuzen- la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes,
daritzak programan sartu nahi dituen aldaketak onar ditzala jar pudiendo condicionarla a la conformidad por parte del solicitante
diezaioke baldintzatzat eskatzaileari. con las variaciones que aquélla considere oportuno introducir en el
programa.
Erakundearen ebazpenaren aurka errekurtsoa aurkeztu ahal Contra la resolución del Instituto cabrá recurso ante el Consejo
izango da Gazteriaren Foru Erakundeko Administrazio Kontseiluan. de Administración del Instituto Foral de la Juventud.
6.- Dirulaguntza ordaintzea: 6.- Pago de la subvención:
30.000 eurotik beherako laguntzak izanez gero, dirulaguntza Si se trata de ayudas inferiores a 30.000 euros, se pagará hasta
ematen den unean laguntzaren % 50 ordainduko da, gehienez ere. el 50% del importe en el momento de la concesión de la subvención,
Baina % 70 ordaindu ahal izango da, jarduera jadanik hasita dagoela pudiendo ampliarse hasta el 70% en los casos en que se acredite que
egiaztatzen bada. 30.000 euro edo gehiagoko laguntzak izanez gero, la actividad está iniciada. Tratándose de ayudas de igual o superior
dirulaguntza ematen den unean laguntzaren % 10, gehienez ere, importe a 30.000 euros, se pagará hasta el 10% en el momento de
ordainduko da. la concesión de la subvención.
Gainerakoa, ondorengo puntuan adierazitako eskakizunak El resto, se pagará al cumplimiento de los requisitos señalados
betetzen direnean. en el punto siguiente.
7.- Erakundearen betebeharrak 7.- Obligaciones de la entidad:
Dagokion ekitaldian, irailean, honakoak aurkeztuko dira En el mes de septiembre del ejercicio de que se trate deberá
erakundean: presentar al Instituto:
- egindako ikastaroak - Cursos realizados.
- gastuen eta diru sarreren balantze orokorra - Balance de gastos e ingresos.
- ikastaroak egiteak sortutako gastuak eta jasotako diru kopuruaren - Facturas o comprobantes de pago originales extendidos a
zenbatekoa adierazten dituzten jatorrizko fakturak eta ordainagiriak, nombre de la Escuela subvencionada, que corresponderán al gasto
dirulaguntza jaso duen eskolaren izenean por realización de los cursos y por el importe de la cantidad recibida.
Erakundeak aurkeztutako fakturen edo ordainagirien jatorrizko En el caso en que la entidad requiriera los originales de las
agiriak eskatuz gero, zigilu marka jarriko zaie, eta bertan justifika- facturas o comprobantes de pago presentados, éstos se marcarán
tutako eta eskatutako dirulaguntza agertu beharko da, baita egiaz- con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya
tagiriaren zenbatekoa dirulaguntza osoari edo zati bati egozten zaion justificación han sido presentados y si el importe del justificante se
ere. imputa total o parcialmente a la subvención.
Azken kasu horretan, dirulaguntzak eragindako zenbateko osoa En este último caso se indicará además la cuantía exacta que
ere adierazi beharko da. resulte afectada por la subvención.
Abenduan: En el mes de diciembre:
- egindako ikastaroen azken memoria. Horrekin batera, azaroaren - Memoria final de los cursos llevados a cabo presentando la docu-
2ko 419/94 Dekretuak xede horretarako eskatzen dituen agiriak mentación que, a tal efecto, se requiere en el Decreto 419/94 de 2 de
aurkeztuko dira noviembre.
- dirulaguntza emateko izan den ebazpena zehazten duen beste - Cualquier otra documentación que determine la resolución que
edozein agiri ha concedido la subvención.
III. eranskina Anexo III
LP-3. KANPAMENDUAK ETA AUZOLANDEGIAK P.A.3. CAMPAMENTOS Y CAMPOS DE TRABAJO
1.- Dirulaguntzaren helburua: Egun osoko koloniak edo haurren 1.- Objeto de la subvención: Organización de Colonias de día
eta gazteen kanpamenduak eta auzolandegiak antolatzea, baldin eta entero o Campamentos infantiles o juveniles y Campos de Trabajo con
jarraian 6 gau egin behar badira. Horietan guztietan, auzolandegietan una duración mínima de 6 noches consecutivas y en todos los casos,
izan ezik, 10 lagunek hartuko dute parte begiraleez gain. a excepción de los Campos de Trabajo, con 10 participantes excluidos
los y las monitoras.
Jarduerek Eusko Jaurlaritzaren 170/1985 Dekretuak, haurren eta Las actividades se tendrán que ajustar al Decreto 170/1985 del
gazteen kanpamenduen, kolonia irekien, auzolandegien eta ibilal- Gobierno Vasco por el que se regula el régimen de campamentos,
dietako kanpaketen erregimena arautzen dituenak, xedatutakoa colonias abiertas, campos de trabajo y marchas volantes infantiles y
beteko dute. juveniles.
Deialdi honetatik kanpo geratzen dira eskola edo kirol jarduerak. Quedan excluidas de esta convocatoria las actividades de
carácter académico o deportivo.
2008ko apirilaren 9a, asteazkena ALHAO 40 BOTHA Miércoles, 9 de abril de 2008 4091

Ez dira diruz lagundu beharreko gastutzat joko obrak egiteak, No se consideran gastos subvencionables los derivados de la reali-
material inbentariagarria erosteak edo langileak eskuratzea sortu- zación de obras, de la adquisición de material inventariable o de
takoak. personal.
2.- Erakunde onuradunak Egoitza Araban izan eta beren jarduerak 2.- Entidades beneficiarias: Asociaciones juveniles y entidades
Araban egiten dituzten gazteen elkarteak eta gazteei zerbitzu emateko prestadoras de servicios a la juventud que tengan su domicilio y
erakundeak. desarrollen sus actividades en Álava.
3.- Eskaera eta agiri osagarriak aurkezteko epea 3.- Plazo de presentación de la solicitud y de su documentación
complementaria:
Programa honen urteko maiatza. Durante el mes de mayo del ejercicio a que se refiere el programa.
Eskaerarekin batera, ondorengo hauek aurkeztu behar izango La solicitud deberá acompañase de:
dira:
- jardueraren zuzeneko arduradunaren Astialdiko Zuzendari titu- - Fotocopia del Título de Director/a de Tiempo Libre responsable
luaren fotokopia directo de la actividad.
- kanpamenduaren, koloniaren edo auzolandegiaren kokapen - Plano de localización y descripción de la ubicación del
planoa eta kokapenaren deskripzioa Campamento, Colonia o Campo de Trabajo.
- jarduera gauzatzen den lekuko autonomia erkidegoak jarduera - Permiso para la realización de la actividad extendido por la
egiteko eman duen baimena Comunidad Autónoma donde se ubique el mismo.
Euskal Autonomia Erkidegoa izanez gero, jardueraren jakina- En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca se presentará la
razpena aurkeztuko da. Comunicación de Actividad cumplimentada.
4.- Ebazpena. Gazteriaren Foru Erakundearen zerbitzu teknikoek 4.- Resolución: El órgano instructor lo constituirán los servicios
eratuko dute organo instruktorea, eta berorren txostena ikusita, técnicos del Instituto Foral de la Juventud, a la vista de cuyo informe
ondoko pertsonez osaturiko organoak idatziko du emakida propo- se redactará la propuesta de concesión por el órgano compuesto
samena: por las siguientes personas:
- Gazteriako teknikari bat - Un/a técnico/a de juventud
- Zerbitzu Orokorretako burua - La jefa de servicios generales
- Idazkaritza Teknikoko burua - El jefe de secretaría técnica
Eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita zuzendari- La Directora-Gerente resolverá, en el plazo máximo de tres
kudeatzaileak gehienez ere hiru hilabete izango ditu proposatu den meses a partir de la fecha de finalización del plazo para la presentación
programa onartzeko edo ukatzeko ebazpena emateko, bai eta egoki de solicitudes, la aceptación o no del programa propuesto, o, en su
iritzitako aldaketak programa horretan sartzeko ere. caso, las variaciones que considere oportuno introducir en aquél.
Ebazpenaren aurka errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Contra la resolución podrá presentarse recurso ante el Consejo
Gazteriaren Foru Erakundeko Administrazio Kontseiluan. de Administración del Instituto Foral de la Juventud-Gazteriaren Foru
Erakundea.
5.- Dirulaguntza ordaintzea: 5.- Pago de la subvención:
Aurrekontu nahikorik egonez gero zenbateko bat emango da En base a la disponibilidad presupuestaria se concederá una
pertsona eta eguneko, erakunde eskatzaile guztien artean. cantidad por persona y día entre todas las entidades solicitantes.
Egun osoko koloniek, gaurik eman gabe, diru kopuru horren % Las Colonias de día entero sin pernoctación se subvencionarán
40ko dirulaguntza jasoko dute. con el 40% de dicha cantidad.
Jarduera zuzenean antolatzen ez duten erakundeei, berriz, Las entidades que no organicen directamente la actividad, se les
pertsona eta eguneko ordaintzen den kopuruaren % 60 ordainduko subvencionará con el 60% de la cantidad resultante por persona y día.
zaie.
Dirulaguntzaren zenbatekoa jarduera egin eta 6. puntuan adierazten La comunicación del importe de la subvención se efectuará con
diren agiriak aurkeztu ondoren jakinaraziko da. Salbuespenez, posterioridad a la realización de la actividad y a la presentación de la
onuradunak eskabide arrazoitu bat egiten badu konturako aurre- documentación que se indica en el punto 6. Excepcionalmente, se
rakinak eman ahal izango zaizkio, 4. oinarrian aurrerakinei buruz adie- podrá conceder anticipos a cuenta, previa solicitud razonada por
razitakoari jarraituz. parte del beneficiario, con arreglo a lo que se señala sobre anticipos
en la base 4.
6.- Erakundearen betebeharrak 6.- Obligaciones de la entidad:
Programan, parte hartzaile kopuruan edo jarduerak gauzatzeko Comunicación de cualquier variación que se produzca respecto
egunetan izaten den edozein aldaketa jakinaraztea. de lo programado, del número de asistentes o de las fechas de reali-
zaciones.
Aurrekoa ez betetzeak edo horretan berandutzeak dirulaguntza Su incumplimiento o retraso podrá ocasionar hasta la pérdida total
osoa galtzerainoko ondorioak ekar ditzake. de la subvención.
- Erakundean honakoak aurkeztea 2008.09.19ko 14:30erako: - Antes de las 14:30 horas del 19.09.08, presentación en el
Instituto de:
. jarduerari buruzko datu errealak egiaztatzen dituen inprimaki . Impreso oficial, debidamente cumplimentado, certificativo de los
ofiziala, behar bezala beteta datos reales de la actividad.
. jardueraren hasieran zeuden parte hartzaile guztien izena eta adina . Relación nominal y edad al comienzo de la actividad de todos
los participantes.
. jardueraren memoria . Memoria de la actividad.
. gastuen eta diru sarreren balantze orokorra . Balance de gastos e ingresos.
- Erakundean honakoak aurkeztea 2008-10-17ko 14:30erako: - Antes de las 14:30 horas del 17.10.08, presentación en el
Instituto de:
. jarduerak egiteak sortutako gastuak eta jasotako diru-kopu- . Facturas o comprobantes de pago originales extendidos a
ruaren zenbatekoa adierazten dituzten jatorrizko fakturak eta ordai- nombre de la Asociación o Entidad subvencionada, que corres-
nagiriak, dirulaguntza jaso duen elkartearen edo entitatearen izenean. ponderán al gasto por realización de actividades y por el importe de
la cantidad concedida.
4092 2008ko apirilaren 9a, asteazkena ALHAO 40 BOTHA Miércoles, 9 de abril de 2008

Erakundeak aurkeztutako fakturen edo ordainagirien jatorrizko En el caso en que la entidad requiriera los originales de las
agiriak eskatuz gero, zigilu marka jarriko zaie, eta bertan justifika- facturas o comprobantes de pago presentados, éstos se marcarán
tutako eta eskatutako dirulaguntza agertu beharko da, baita egiaz- con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya
tagiriaren zenbatekoa dirulaguntza osoari edo zati bati egozten zaion justificación han sido presentados y si el importe del justificante se
ere. imputa total o parcialmente a la subvención.
Azken kasu horretan, dirulaguntzak eragindako zenbateko osoa En este último caso se indicará además la cuantía exacta que
ere adierazi beharko da. resulte afectada por la subvención.
. dirulaguntza emateko izan den ebazpena zehazten duen beste . Cualquier otra documentación que determine la resolución que
edozein agiri. ha concedido la subvención.
IV. eranskina Anexo IV
LP-4. APARTEKO ETA EZ OHIKO P.A.4. ACTIVIDADES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
JARDUERAK ETA MATERIALA Y NO HABITUAL Y MATERIAL
a) APARTEKO ETA EZ OHIKO JARDUERAK a) ACTIVIDADES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y NO
HABITUAL
1.- Dirulaguntzaren helburua: laguntza ekonomikoak ematea 1.- Objeto de la subvención: Ayudas económicas para acti-
Arabako Lurralde Historikoko gazteentzat interesgarri diren aparteko vidades de carácter extraordinario y no habitual que sean de interés
eta ez ohiko jardueretarako. para las personas jóvenes del Territorio Histórico de Álava.
2.- Erakunde onuradunak 2.- Entidades beneficiarias:
Gazte elkarteak, aisialdikoak, horiek koordinatzen dituztenak eta Asociaciones juveniles, de Tiempo Libre, asociaciones coordi-
gazteekin esku hartze proiektu bat aurkezten duten entitate edo nadoras de las anteriores y entidades u organizaciones que presenten
erakundeak, baldin eta honako baldintzak betetzen badituzte: un proyecto de intervención con jóvenes y que reúnan los siguientes
requisitos:
a) Borondatezkoak izatea eta irabazteko xederik gabekoak. a) Tener carácter voluntario y sin ánimo de lucro.
b) Legez eratua izatea eta Eusko Jaurlaritzako Elkarteen b) Estar legalmente constituida y debidamente inscrita en el
Erregistroan behar bezala izena emanda edukitzea. Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.
c) Helburu nagusia gazteentzako jarduerak etengabe aurrera c) Tener como objetivo básico el desarrollo de actividades para
eramatea izatea. la juventud de forma continuada.
3.- Eskabidea eta agiri osagarriak aurkezteko epea 3.- Plazo de presentación de solicitudes y de su documentación
complementaria:
Eskaerak jarduerak hasi baino bi hilabete lehenago aurkeztu Las solicitudes deberán presentarse dos meses antes de la fecha
beharko dira, eta betiere, irailaren 19a baino lehen. prevista para el inicio de las mismas, y en cualquier caso, hasta el día
19 de septiembre.
Lehenago antolaturiko jardueren kasuan, edo deialdiaren epea, Aquellas actividades que se organicen antes o no puedan cumplir
eman ez delako, bete ezin dutenen kasuan, ALHAOn argitaratu eta el plazo de la convocatoria porque ésta no se ha efectuado, podrán
hurrengo hamar egunetan aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak. presentar las solicitudes en los diez días siguientes a la publicación
en el BOTHA.
4.- Ebazpena. Gazteriaren Foru Erakundearen zerbitzu teknikoek 4.- Resolución: : El órgano instructor lo constituirán los servicios
eratuko dute organo instruktorea, eta berorren txostena ikusita, técnicos del Instituto Foral de la Juventud, a la vista de cuyo informe
ondoko pertsonez osaturiko organoak idatziko du emakida propo- se redactará la propuesta de concesión por el órgano compuesto
samena: por las siguientes personas:
- Gazteriako teknikari bat - Un/a técnico/a de juventud
- Zerbitzu Orokorretako burua - La jefa de servicios generales
- Idazkaritza Teknikoko burua - El jefe de secretaría técnica
Eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita, erakun- La Dirección del Instituto resolverá la petición aplicando el criterio
dearen zuzendaritzak eskabidea aurkezteko hurrenkera oinarri ebatziko de concurrencia por orden de presentación, concediendo o dene-
du, eta horretarako hiru hilabeteko epea izango du, hura emanez edo gándola en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de fina-
ukatuz. Eskabidea onartzeko, zuzendaritzak programan sartu nahi lización del plazo para la presentación de solicitudes, pudiendo condi-
dituen aldaketak onar ditzala jar diezaioke baldintzatzat eskatzaileari. cionarla a la conformidad por parte del solicitante con las variaciones
que aquélla considere oportuno introducir en el programa.
Zuzendaritzaren ebazpenaren aurka errekurtsoa aurkeztu ahal Contra la resolución de la Dirección cabrá recurso ante el Consejo
izango da Gazteriaren Foru Erakundeko Administrazio Kontseiluan. de Administración del Instituto Foral de la Juventud-Gazteriaren Foru
Erakundea.
5.- Dirulaguntzaren zenbatekoa Aurrekontuan erabilgarri dagoen 5.- Cuantía de la subvención: En base a la disponibilidad presu-
dirua oinarri hartuta zehaztuko da dirulaguntzaren zenbatekoa. puestaria se concederá una cantidad que en ningún caso superará
Zenbateko hori ez da inoiz eskatutakoa baino gehiago izango. lo solicitado.
Aparteko proiektuak balioesteko irizpideak honako izango dira: Los criterios de valoración de los proyectos extraordinarios serán
los siguientes:
a) Proiektuaren orijinaltasuna eta hura egitean eta gauzatzean a) Originalidad del proyecto y la participación de jóvenes en la
gazteek izan duten parte hartzea. elaboración y desarrollo del mismo.
b) Jarduerak Arabako gazteengan izan duen eragina. b) Repercusión de la actividad en las personas jóvenes alavesas.
c) Proiektua zenbat lagunarentzat izan den. c) Número de personas destinatarias.
d) Beste erkidego batzuetako edo beste herrialde batzuetako d) Intercambio de experiencias con personas jóvenes de otras
gazteekin izandako esperientziak trukatzea. comunidades o países.
e) Araban egiten diren oihartzun handiko ekitaldiak. e) Eventos de gran repercusión que se lleven a cabo en nuestro
territorio.
6.- Dirulaguntza ordaintzea: 30.000 eurotik beherako dirulaguntza 6.- Pago de la subvención: Si se trata de ayuda inferior a 30.000
izanez gero, dirulaguntza ematen den unean bertan dirulaguntzaren euros hasta el 40% del importe de la subvención en el momento de
% 40 ordainduko da, gehienez ere. 30.000 euro edo gehiagoko la concesión. Tratándose de ayuda de importe igual o superior a
2008ko apirilaren 9a, asteazkena ALHAO 40 BOTHA Miércoles, 9 de abril de 2008 4093

laguntzak izanez gero, dirulaguntza ematen den unean dirulaguntzaren 30.000 euros hasta el 10% en el momento de la concesión de la
% 10 ordainduko da, gehienez ere. subvención.
Gainerakoa memoria eta dirulaguntzaren zenbatekoaren ordai- El resto de la cuantía se pagará a la presentación de la memoria
nagiriak aurkeztutakoan ordainduko da. y justificantes de pago por la cantidad subvencionada.
7- Erakunde onuradunaren betebeharrak: Honakoak aurkeztuko 7- Obligaciones de la entidad beneficiaria: En el plazo máximo
ditu Erakundeak jarduera bukatu ondorengo bi hilabeteen barruan: de dos meses a partir de la finalización de la actividad, deberá
presentar al Instituto:
- jardueraren memoria - Memoria de la actividad.
- gastuen eta diru sarreren balantze orokorra - Balance de gastos e ingresos.
- eman den laguntza osoaren zenbatekoa adierazten duten jato- - Facturas o comprobantes de pago originales a nombre de la
rrizko fakturak edo ordainagiriak, dirulaguntza jaso duen erakun- entidad subvencionada correspondiente a la totalidad de la ayuda
dearen izenean concedida.
Erakundeak aurkeztutako fakturen edo ordainagirien jatorrizko En el caso en que la entidad requiriera los originales de las
agiriak eskatuz gero, zigilu marka jarriko zaie, eta bertan justifika- facturas o comprobantes de pago presentados, éstos se marcarán
tutako eta eskatutako dirulaguntza agertu beharko da, baita egiaz- con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya
tagiriaren zenbatekoa dirulaguntza osoari edo zati bati egozten zaion justificación han sido presentados y si el importe del justificante se
ere. imputa total o parcialmente a la subvención.
Azken kasu horretan, dirulaguntzak eragindako zenbateko osoa En este último caso se indicará además la cuantía exacta que
ere adierazi beharko da. resulte afectada por la subvención.
- Dirulaguntza emateko izan den ebazpena zehazten duen beste - Cualquier otra documentación que determine la resolución por
edozein agiri. la que se haya concedido la subvención.
Memoria aurkezteko epea abenduan bukatzen bada, abenduaren Cuando el plazo para la presentación de la memoria finalice en
19a baino lehen aurkeztuko da. el mes de diciembre, dicha presentación se efectuará antes del día
19 del mismo mes.
b) MATERIALA b) MATERIAL
1.- Xedea: inbentariatu ezin daitekeen materiala erosteko diru- 1.- Objeto: Ayudas económicas para la adquisición de material
laguntzak no inventariable.
2.- Erakunde onuradunak Arabako Lurralde Historikoa jarduera 2.- Entidades beneficiarias: Asociaciones y entidades juveniles
eremu duten gazte elkarte eta erakundeak edo astialdi taldeak. o de Tiempo Libre cuyo ámbito de actuación sea el Territorio Histórico
de Álava .
3.- Eskabidea eta agiri osagarriak aurkezteko epea 3.- Plazo de presentación de solicitudes y de su documentación
complementaria:
Eskaera 2008ko maiatzaren 30eko 14:30era arte aurkeztu ahal La solicitud de podrá presentar hasta las 14:30 del día 30 de
izango da. Horrekin batera, jatorrizko aurrekontua eguneratuta mayo de 2008. A la misma se acompañará presupuesto original
aurkeztuko da, eta materiala erosteko premia arrazoitu egin beharko actualizado y fundamentación de la necesidad de la adquisición del
da. material.
4.- Ebazpena. Erakundeak eskabidea eman ala ez eman ebatziko 4.- Resolución: La Dirección del Instituto resolverá la petición
du, eskabideak aurkezteko epea bukatu eta hiru hilabetera, gehienez concediendo o denegándola en el plazo máximo de tres meses a
ere. partir de la fecha de finalización del plazo para la presentación de soli-
citudes.
Zuzendaritzaren ebazpenaren aurka errekurtsoa aurkeztu ahal Contra la resolución de la Dirección cabrá recurso ante el Consejo
izango da Gazteriaren Foru Erakundeko Administrazio Kontseiluan. de Administración del Instituto Foral de la Juventud.
5.- Dirulaguntza emateko eta zenbatekoa zehazteko balioztatze 5.- Los criterios de valoración para el señalamiento de la
irizpide hauek hartuko dira kontuan: subvención y fijación de su cuantía serán los siguientes:
Zenbat diru dagoen, materialaren kostuaren % 80 diruz lagundu Sobre la base de la disponibilidad presupuestaria, se podrá
ahal izango da, ondoko hauek oinarri: subvencionar hasta un 80% del coste del material, teniendo en cuenta
las siguientes variables:
-. Erakundearen proiektua aurrera eramateko beharrezko -. Necesidad de la compra del material para llevar adelante el
materiala erosi behar izatea. 10 puntu, gehienez. proyecto de la entidad. Hasta 10 puntos.
-. Horretarako dirua jarri behar izatea. 10 puntu, gehienez. -. Aportación económica de la entidad para tal fin. Hasta 10
puntos.
6.- Dirulaguntza ordaintzea: dirulaguntza dena batera ordainduko 6.- Pago de la subvención: se realizará un único pago por el
da, gastua egiaztatu eta gero. importe de la subvención una vez justificado el gasto.
7.- Entitate onuradunaren betebeharrak Ondorengo hau aurkeztu 7.- Obligaciones de la entidad beneficiaria. Deberá presentar al
behar izango dio erakundeari: Instituto:
- egindako gastu osoaren zenbatekoa adierazten duten jato- - Facturas o comprobantes de pago originales a nombre de la
rrizko fakturak edo ordainagiriak, dirulaguntza jaso duen erakun- entidad subvencionada correspondiente a la totalidad del gasto
dearen izenean efectuado.
Erakundeak aurkeztutako fakturen edo ordainagirien jatorrizko En el caso en que la entidad requiriera los originales de las
agiriak eskatuz gero, zigilu marka jarriko zaie, eta bertan justifika- facturas o comprobantes de pago presentados, éstos se marcarán
tutako eta eskatutako dirulaguntza agertu beharko da, baita egiaz- con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya
tagiriaren zenbatekoa dirulaguntza osoari edo zati bati egozten zaion justificación han sido presentados y si el importe del justificante se
ere. imputa total o parcialmente a la subvención.
Azken kasu horretan, dirulaguntzak eragindako zenbateko osoa En este último caso se indicará además la cuantía exacta que
ere adierazi beharko da. resulte afectada por la subvención.
- dirulaguntza emateko izan den ebazpena zehazten duen beste - Cualquier otra documentación que determine la resolución por
edozein agiri la que se haya concedido la subvención.
Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 1a.– Gazteriaren Foru Erakun- Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 2008.– La Directora-Gerente del
deko zuzendari-kudeatzailea, ITZIAR AIZPURUA AGIRRE. Instituto Foral de la Juventud, ITZIAR AIZPURUA AGIRRE.