Está en la página 1de 148

Col·lecció Llengua, immigració i ensenyament del català, núm.

EL XINÈS

ESTUDI COMPARATIU
ENTRE LA GRAMÀTICA DEL CATALÀ I LA DEL XINÈS

Lluïsa Gràcia

Grup de Lèxic i Gramàtica


Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la Immigració
Universitat de Girona

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família
Gràcia i Solé, Lluïsa
El Xinès : estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del xinès. – 2a ed. – (Llengua, immigració i
ensenyament del català ; 3)
Bibliografia
ISBN 84-393-6954-9
I. Catalunya. Departament de Benestar i Família II. Col·lecció: Llengua, immigració i ensenyament del català ; 3
1. Català – Gramàtica comparada – Xinès 2. Xinès - Gramàtica comparada - Català 3. Català – Ensenyament –
Estudiants estrangers
804.99-5:809.51-5

El projecte “Llengua, immigració i ensenyament del català” ha estat finançat pel Departament de Benestar i Família
de la Generalitat de Catalunya a través d’un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona (2000-2001).

Els investigadors que han treballat en la redacció dels resultats d’aquest projecte són:

Lluïsa Gràcia Solé (coordinadora) Grup de Lèxic i Gramàtica (UdG)


Joan Miquel Contreras Heras Grup de Lèxic i Gramàtica (UdG)
Jordi Farrés Nierga SEDEC, Girona
Xavier Lamuela Garcia Grup de Lèxic i Gramàtica (UdG)
Juan Carlos Moreno Cabrera Universidad Autónoma de Madrid
Marcos Orozco Pairet Becari del projecte (UdG)
Francesc Roca Urgell Grup de Lèxic i Gramàtica (UdG)
Raquel Sánchez Avendaño Estudiant de màster (UdG)
Josep M. Serra Bonet Grup de Cultura i Educació (UdG)
Elisabet Serrat Sellabona Grup de Cultura i Educació (UdG)

Han participat en l’elaboració i reimpressió d’aquest volum com a becaris, col·laboradors o revisors:

Roser Agustí Hereu Becària (UdG)


Berta Crous Castañé Becària (UdG)
Olga Fullana Noell Grup de Lèxic i Gramàtica (UdG i IEC)
Lizz Gauvreau O’Hagan Becària del projecte (UdG)
Ha&i Fe#ng Hóng Girona
Cristina Juher Barrot Universitat de Girona
Meritxell Marí Rodríguez Becària del projecte (UdG)
Marcos Orozco Pairet Becari del projecte (UdG)
Laura Riera Casellas Grup de Lèxic i Gramàtica (UdG)
Lídia Turon Planella Grup de Lèxic i Gramàtica (UdG)

© Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família

Primera edició: abril de 2002


Primera reimpressió revisada: maig de 2003
Segona edició: desembre de 2005
Tiratge: 2.000 exemplars
Dipòsit legal: B. 51768-05
Disseny: THAU, S.L.
Impressió: Agpograf
PRESENTACIÓ

Em plau presentar-vos una reedició dels deu volums de la col·lecció «Llengua,


immigració i ensenyament del català» que el Departament de Benestar i Família edita
amb la voluntat d’ajudar a conèixer la nostra societat i d’acollir les persones que arriben
d’arreu del món. Cadascun dels volums és fruit d’un estudi destinat a fer notar els
aspectes lingüístics que poden afavorir o dificultar l’aprenentatge del català. Contenen
una descripció gramatical de la llengua i un apartat dels errors i dels problemes
lingüístics més freqüents, i, a més, uns estudis comparatius breus del sistema gramatical
català amb els sistemes gramaticals de cadascuna de les llengües.

El Govern de la Generalitat de Catalunya aposta fermament per garantir una acollida


adequada a totes les persones que han escollit el nostre país per a viure-hi. Cal posar els
instruments necessaris per a fer-ho possible. Conèixer el català, per a aquestes persones,
és un element important que tenen per a socialitzar-se. Però aprendre el català no ha de
ser únicament una decisió personal i un dret, sinó que tota la ciutadania els ho hem de
facilitar: els qui ens hi relacionem, els qui hi convivim i els professionals de les
administracions, entre els quals hi ha els responsables de l’ensenyament.

Una de les tasques que podem fer, i volem fer, des de la Generalitat de Catalunya, és
facilitar que aquest aprenentatge es faci, i es faci al més ràpidament possible. Per això,
cal que els diferents nivells de formació i els professionals que hi treballen estiguin prou
preparats i adaptats a la nova realitat. L’edició d’aquesta col·lecció és una eina que ha
de permetre als professionals de l’ensenyament identificar les dificultats i els progressos
en l’aprenentatge del català derivats de les diferències fonètiques, gramaticals i lèxiques
amb la seva llengua materna. Desitgem que aquests manuals us facilitin la feina, una
feina important per a garantir la igualtat d’oportunitats i articular l’acolliment també a
partir d’un concepte inclusiu i vertebrador socialment com ha de ser l’aprenentatge de la
nostra llengua pròpia.

ANNA SIMÓ I CASTELLÓ


Consellera de Benestar i Família
$UWLFOH
7RWV HOV pVVHUV KXPDQV QHL[HQ OOLXUHV L LJXDOV HQ GLJQLWDW L HQ GUHWV
6yQ GRWDWV GH UDy L GH FRQVFLqQFLD L KDQ GH FRPSRUWDUVH
IUDWHUQDOPHQWHOVXQVDPEHOVDOWUHV

'HFODUDFLy8QLYHUVDOGHOV'UHWV+XPDQV
,1752'8&&,Ï

/D LGHD GH IHU XQ HVWXGL VREUH OHV OOHQJHV GHOV LPPLJUDQWV TXH UHVLGHL[HQ D
&DWDOXQ\DYDVRUJLUGHODFRQVWDWDFLyGHOVSUREOHPHVTXHVXSRVDYDHOIHWG¶LQWHJUDUDOHV
DXOHVLDODVRFLHWDWXQHVSHUVRQHVTXHSDUODYHQXQDDOWUDOOHQJXDGHODTXDOODFRPXQLWDW
HGXFDWLYD GHO QRVWUH SDtV HQ OD PDMRULD GHOV FDVRV QR WHQLD FDS FRQHL[HPHQW /D
VLWXDFLy GRQFV pV EHQ GLIHUHQW GH OD TXH HV GyQD DPE HOV LPPLJUDQWV TXH SDUOHQ
FDVWHOOjSHUTXqHOVHGXFDGRUVVtTXHSRGHQHQWHQGUHLSDUODUODVHYDOOHQJXDLSHUWDQW
QRHVGyQDODLPSRVVLELOLWDWGHFRPSUHQVLyLGHUHODFLyYHUEDO

/¶REMHFWLXG¶DTXHVWVWUHEDOOVpVSURSRUFLRQDUDOVPHVWUHVLDOVSURIHVVRUVTXHKDQ
G¶HQVHQ\DU FDWDOj DOV QRVWUHV LPPLJUDQWV XQD HLQD TXH HOV VHUYHL[L SHU DSURSDUVH XQD
PLFDDODOOHQJXDTXHSDUOHQHOVVHXVDOXPQHV1RHVWUDFWDHYLGHQWPHQWTXHDSUHQJXLQ
jUDE[LQqVRPDQGLQJDSHUH[HPSOH1RPpVSUHWHQHPTXHWLQJXLQXQDLGHDJHQHUDOGHO
IXQFLRQDPHQWGHODJUDPjWLFDG¶DTXHVWHVOOHQJHVTXHHOVSHUPHWLYDORUDULHQWHQGUHOHV
GLILFXOWDWVLHOVSURJUHVVRVGHOVDSUHQHQWVeVREYLTXHQRWRWVHOVSUREOHPHVOLQJtVWLFV
SURYHQHQGHODLQWHUIHUqQFLDDPEODSULPHUDOOHQJXDDOJXQVVyQJHQHUDOVHQTXDOVHYRO
DSUHQHQWDWJH G¶XQD VHJRQD R ILQV L WRW G¶XQD SULPHUD OOHQJXD 3HUz Vt TXH KL KD
GHWHUPLQDWVHUURUVTXHV¶HQWHQHQPpVEpVLHVFRPSDUDODJUDPjWLFDGHOFDWDOjDPEODGH
O¶DOWUD OOHQJXD 1RVDOWUHV QR SUHWHQHP HQ DTXHVWV HVWXGLV GRQDU VROXFLRQV QL PDWHULDO
GLGjFWLFSHUDOVSUREOHPHVFRQFUHWV$L[zHVSRGUjIHUHQXQDVHJRQDIDVHDUDTXHWHQLP
LGHQWLILFDGHVOHVGLIHUqQFLHVHQWUHOHVGXHVOOHQJHVLTXHKHPSRJXWGHWHFWDUHOVHUURUV
PpV IUHTHQWV (O WUHEDOO TXH SUHVHQWHP DUD KDXULD G¶DMXGDU O¶HQVHQ\DQW D GHGXLU G¶RQ
YpQHQ R G¶RQ SRGHQ YHQLU HOV SUREOHPHV L KDXULD G¶HVWLPXODUOR D WUREDU HVWUDWqJLHV
GLGjFWLTXHVDGHTXDGHVDFDGDFDV

/D LGHD TXH KL KD DO GDUUHUH G¶DTXHVW SURMHFWH pV TXH SHUTXq HOV LPPLJUDQWV
V¶LQWHJULQFDOTXHODVRFLHWDWG¶DFROOLGDWLQJXLDOJXQFRQHL[HPHQWGHODFXOWXUDGHOVTXH
KLDUULEHQ,ODFXOWXUDHQWUHG¶DOWUHVFRVHVLQFORXODOOHQJXD,SRWVHUpVHOIDFWRUPpV
LPSRUWDQWSHUTXqpVHOTXHSHUPHWODWUDQVPLVVLyGHFRQHL[HPHQWVG¶H[SHULqQFLHVLGH
VHQWLPHQWV/DOOHQJXDLSHUUDRQVKLVWzULTXHVHOVFDWDODQVKRSRGHPHQWHQGUHPROWEp

L
pVXQWUHWPROWOOLJDWDODSHUVRQDLDODFRPXQLWDWTXHPHUHL[XQUHVSHFWHHVSHFLDOSHU
SDUWGHOVDOWUHVLTXHHQFDSFDVQRV¶KDGHPHQ\VWHQLURLJQRUDU

3RGHU GHPRVWUDU DOV LPPLJUDQWV TXH VDEHP DOJXQD FRVD GH OD VHYD OOHQJXD
HQFDUDTXHQRPpVVLJXLTXHHQFRQHL[HPO¶H[LVWqQFLDLHOQRPRODPDQHUDGHGLUERQ
GLDRJUjFLHVPDQLIHVWDUTXHKLHVWHPLQWHUHVVDWVLHQVHQ\DUORVTXHWHQLPXQOOLEUHWTXH
HQVSRWDMXGDUDVDEHUQHPpVVyQFRVHVTXHHOOVDJUDLUDQFRPKRDJUDLUtHPQRVDOWUHVVL
HQVWUREpVVLPHQOHVVHYHVFLUFXPVWjQFLHV(QPROWVFDVRVHVSHFLDOPHQWSHUDOVSDUODQWV
G¶DOJXQHVOOHQJHVDIULFDQHVDTXHVWLQWHUqVSRWWHQLUHQFDUDXQDOWUH HIHFWH EHQHILFLyV
HYLWDUTXHHOOVV¶DYHUJRQ\HL[LQGHODVHYDSUzSLDOOHQJXDLSHUWDQWUHGXLUHOVHQWLPHQW
G¶LQIHULRULWDWTXHGHYHJDGHVVHQWHQHQYHUVHOOVPDWHL[RVLODVHYDFXOWXUDTXDQVyQDTXt
1RPpVTXDQHQVDFFHSWHPLHQVVHQWLPDFFHSWDWVVRPFDSDoRVG¶DFFHSWDUHOVDOWUHV8Q
SURFpVG¶LQWHJUDFLyQRSRWDQDU GHVYLQFXODW GHO FRQHL[HPHQW PXWX ,QWHJUDU QR YRO GLU
IDJRFLWDU,QWHJUDUVHQRSRWLPSOLFDUKDYHUGHUHQXQFLDUDODSUzSLDFXOWXUD6LIRVDL[t
VHULDXQHPSREULPHQWSHUDOHVGXHVSDUWV

(VWUXFWXUDGHOOOLEUH

$TXHVWOOLEUHFRQVWDGHFLQFSDUWV(QODSULPHUD,GHQWLILFDFLyGHODOOHQJXDHV
GRQHQXQHVQRFLRQVEjVLTXHVVREUHHOOORFRQHVSDUODHO[LQqVHOQRPEUHGHSDUODQWVOD
VLWXDFLy VRFLROLQJtVWLFD L OHV YDULDQWV GLDOHFWDOV O¶DOIDEHW L OHV VHYHV SULQFLSDOV
FDUDFWHUtVWLTXHVJUDPDWLFDOV

/D VHJRQD SDUW 'HVFULSFLy JUDPDWLFDO SUHVHQWD DOJXQHV THVWLRQV GH


O¶HVWUXFWXUDGHODJUDPjWLFDGHO[LQqVHVSHFLDOPHQWDTXHOOHVTXHVyQPpVGLIHUHQWVGHO
FDWDOjRTXHSRGHQVHUOD IRQWG¶DOJXQV HUURUV (VWj RUJDQLW]DGD LQWHUQDPHQW HQ TXDWUH
VXEDSDUWDWVIRQRORJLDLIRQqWLFDPRUIRORJLDVLQWD[LLOq[LF$TXHVWFDStWROQRV¶KDGH
YHXUH FRP XQD ³JUDPjWLFD [LQHVD´ pV QRPpV XQ FRQMXQW G¶LQIRUPDFLRQV JUDPDWLFDOV
VREUHHO[LQqVFRPSDUDGHVDPEOHVHVWUXFWXUHVFRUUHVSRQHQWVGHOFDWDOj6HPSUHTXHHQV
KD HVWDW SRVVLEOH KHP UHODFLRQDW OD FRPSDUDFLy JUDPDWLFDO DPE HOV HUURUV TXH KHP
GHWHFWDWHQODSDUODFDWDODQDGHSHUVRQHV[LQHVHV+HPLQWHQWDWVHPSUHGHL[DUGHEDQGD
HOVWHFQLFLVPHVLKHPVLPSOLILFDWHOVSUREOHPHVDOPj[LP3RVVLEOHPHQWXQOLQJLVWDKL
WUREDUjPDQFDQFHVSUREOHPHVLQWHUHVVDQWVSRFH[SOLFDWVLVHQVHFDSSURSRVWDGHVROXFLy
,WLQGUjUDy3HUzHVWUDFWDG¶XQWUHEDOODPEXQDILQDOLWDWSUjFWLFDPROWFODUDDMXGDUHOV

LL
HGXFDGRUV TXH QR QHFHVVjULDPHQW VyQ OLQJLVWHV eV SHU DL[z TXH KHP FUHJXW
FRQYHQLHQWGHL[DUGHEDQGDOHVGLVTXLVLFLRQVTXHSRGULHQVHUPROWLQWHUHVVDQWVSHUDXQ
OLQJLVWDSHUzTXHQRDSRUWDULHQUHVVLJQLILFDWLXD O¶REUDWDOFRPO¶KHPFRQFHEXGDGHV
GHOFRPHQoDPHQW

/D WHUFHUD SDUW LQFORX XQD OOLVWD DPE HOV WLSXV G¶HUURUV TXH KHP WUREDW DPE
DOJXQVH[HPSOHVLODUHIHUqQFLDDO¶DSDUWDWGHOVHJRQFDStWROHQTXqHVWUDFWDODTHVWLy
(OV HUURUV SURYHQHQ GH SDUODQWV [LQHVRV TXH KHP HQWUHYLVWDW TXDQ SDUODYHQ FDWDOj (Q
DOJXQFDVO¶LQIRUPDQWSDUODYDFDVWHOOjSHUTXqKDHVWDWGLItFLOWUREDUDGXOWV[LQHVRVTXH
SDUOHVVLQFDWDOj(QTXDOVHYROFDVHOVUHVXOWDWVQRYDULHQGHOVTXHWLQGUtHPVLKDJXHVVLQ
SDUODWHQFDWDOjHOVWLSXVG¶HUURUVVyQJDLUHEpHOVPDWHL[RVSHUTXqOHVGXHVOOHQJHVVyQ
PROW VLPLODUV 6¶KD GH WHQLU HQ FRPSWH TXH FDS GHOV QRVWUHV LQIRUPDQWV QR HUD HQ HOV
SULPHUV HVWDGLV G¶DSUHQHQWDWJH GH OD OOHQJXD $L[z YRO GLU TXH QR KHP SRJXW GHWHFWDU
DOJXQVGHOVHUURUVTXHVHJRQVODELEOLRJUDILDHVGRQHQHQHOVSULPHUVPRPHQWV(OTXH
pVLQWHUHVVDQWpVTXHILQVLWRWHQQHQVGHYXLWRGHXDQ\VQDVFXWVDTXtHOGRPLQLGHOD
OOHQJXDpVIRUoDEDL[VLHOFRPSDUHPDPEHOTXHWHQHQHOVSDUODQWVG¶DOWUHVOOHQJHVHQ
XQDVLWXDFLyVLPLODU

(OTXDUWDSDUWDWFRUUHVSRQDGRVEUHXVYRFDEXODULVXQGHFDWDOj[LQqVLXQDOWUH
GH[LQqVFDWDOj/DIRUPD[LQHVDHVWjHVFULWDHQSLQ\LQpVDGLUHQO¶DGDSWDFLyGHO[LQqV
DO¶DOIDEHWOODWt(QHOVHJRQFDStWROHQSDUODUGHODIRQRORJLDLODIRQqWLFDHVGRQHQOHV
HTXLYDOqQFLHVHQWUHHOVVLJQHVGHOSLQ\LQLHOVGHO¶DOIDEHWIRQqWLFLQWHUQDFLRQDO$L[zSRW
IDFLOLWDUILQVDXQFHUWSXQWODSURQXQFLDFLyG¶DOJXQDSDUDXODHQ[LQqVVLpVQHFHVVDUL
6¶KDQ WULDW HOV FRQFHSWHV TXH HV FRQVLGHUHQ PpV R PHQ\V XQLYHUVDOV HQ OD ELEOLRJUDILD
HVSHFLDOLW]DGD L V¶KL KDQ DIHJLW DTXHOOV TXH HQV VHPEODYD TXH SRGLHQ VHU G¶~V PpV
IUHTHQW HQ OD QRVWUD VRFLHWDW R HQ OD VHYD FXOWXUD 3UREDEOHPHQW V¶KL WUREDUDQ
PDQFDQFHVSHUzHQHOFDVGHO[LQqVHOOHFWRULQWHUHVVDWSRWUHFyUUHUDOGLFFLRQDULFDWDOj
[LQqV[LQqVFDWDOjSXEOLFDWSHU(QFLFORSqGLD&DWDODQD

)LQDOPHQW HO FLQTXq SXQW pV XQD EUHX ELEOLRJUDILD TXH LQFORX UHIHUqQFLHV
DVVHTXLEOHVGHVGH &DWDOXQ\D L DGUHFHV GH SjJLQHV ZHE UHODFLRQDGHV DPE HO WHPD L HO
VLVqDSDUWDWFRQWpHOVDSqQGL[VHOTXDGUHGHO¶DOIDEHWIRQqWLFLQWHUQDFLRQDOHOTXDGUHGH
VRQVGHOFDWDOjLXQPDSDGHOVGLDOHFWHV[LQHVRV

LLL
$JUDwPHQWV

7RW DTXHVW SURMHFWH QR KDXULD HVWDW SRVVLEOH VHQVH HO ILQDQoDPHQW GHO
'HSDUWDPHQW GH %HQHVWDU L )DPtOLD GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D $JUDwP GRQFV
G¶XQDPDQHUDPROWHVSHFLDOODFRQILDQoDTXHHQVKDGHPRVWUDWODFRQVHOOHUD,UHQH5LJDX
LODFROÂODERUDFLyGHOHVSHUVRQHVGHO'HSDUWDPHQWTXHSUHVLGHL[

/D UHGDFFLy G¶DTXHVW YROXP V¶KD EHQHILFLDW GH OD FROÂODERUDFLy GH GLYHUVHV
SHUVRQHV(QSULPHUOORFDJUDwPODIHLQDTXHKDQIHWHOVEHFDULVLFROÂODERUDGRUVTXHKDQ
WUHEDOODW GLUHFWDPHQW R LQGLUHFWDPHQW HQ DTXHVW SURMHFWH HQWUHYLVWDQW LQIRUPDQWV
WUDQVFULYLQWHOVHQUHJLVWUDPHQWVLIHQWWRWHOTXHFDOLD/*DXYUHDX00DUt02UR]FR
/ 5LHUD 5 $JXVWt L / 7XURQ $ 2 )XOODQD GHYHP OHV SDXWHV L WRWHV OHV LQGLFDFLRQV
QHFHVVjULHVSHUDO¶HVWUXFWXUDFLyGHOYRFDEXODULILQDOLD&-XKHUL%&URXVODUHYLVLy
GHOPDQXVFULW$JUDwPWDPEpDO&(,3-RDQ%UXJXHUDGH*LURQDHOSHUPtVSHUHQWUHYLVWDU
DOJXQV QHQV L HQ JHQHUDO OD GLVSRQLELOLWDW GH WRWV HOV LQIRUPDQWV TXH V¶KDQ DYLQJXW D
GHL[DUVH HQWUHYLVWDU 'RQHP OHV JUjFLHV D OD ,QWHUQDWLRQDO 3KRQHWLF $VVRFLDWLRQ FR
'HSDUWPHQWRI/LQJXLVWLFV8QLYHUVLW\RI9LFWRULD9LFWRULD%ULWLVK&ROXPELD&DQDGj
SHU SHUPHWUH OD UHSURGXFFLy GHO TXDGUH GH VRQV TXH DSDUHL[ D OD VHFFLy G¶DSqQGL[V
)LQDOPHQWYROHPGRQDUOHVJUjFLHVD+D L)HQJ+yQJTXHKDDFFHSWDWGHUHYLVDUDTXHVW

WUHEDOO L TXH HQV KD DSRUWDW GLYHUVHV LQIRUPDFLRQV L KD HYLWDW TXH KL DSDUHJXHVVLQ XQV
TXDQWV GLVEDUDWV L D 6 5RYLUD SHOV VHXV FRPHQWDULV L FRQVHOOV D O¶KRUD GH SUHSDUDU
DTXHVWDVHJRQDHGLFLy

$JUDwP SHU HQGDYDQW WRWV HOV VXJJHULPHQWV REVHUYDFLRQV L FRUUHFFLRQV TXH HOV
OHFWRUV HQV SXJXHX IHU DUULEDU D O¶DGUHoD GH FRUUHX HOHFWUzQLF JDOL#XGJHV /D YRVWUD
FROÂODERUDFLyHQVSRGUjVHUPROW~WLOSHUPLOORUDUHOQRVWUHWUHEDOO

LY
$%5(9,$785(686$'(6(1/$'(6&5,3&,Ï*5$0$7,&$/

&/$66 FODVVLILFDGRU
&203 FRPSDUDWLX
&21' FRQGLFLRQDO
,03(5) LPSHUIHFWLX
,17(55 LQWHUURJDWLX
3$57 SDUWtFXOD
3$57/2& SDUWtFXODORFDWLYD
3$66 SDVVLYD
3(5) SHUIHFWLX
68) VXIL[

$%5(9,$785(686$'(6(1(/92&$%8/$5,

DGM DGMHFWLX
DGY DGYHUEL
FRQM FRQMXQFLy
LQWU LQWUDQVLWLX
Q QRP
QXP QXPHUDO
SUHS SUHSRVLFLy
SURQ SURQRPSURQRPLQDO
WU WUDQVLWLX
Y YHUE

Y
,'(17,),&$&,Ï'(/$//(1*8$

 )$0Ë/,$ /,1*hË67,&$ 6,78$&,Ï *(2*5¬),&$ , 120%5( '(


3$5/$176

(O [LQqV pV XQD OOHQJXD GH OD EUDQFD VLQtWLFD GH OD IDPtOLD VLQRWLEHWDQD eV OD
OOHQJXDTXHWpHOQRPEUHGHSDUODQWVPpVHOHYDWTXHHVFDOFXODTXHJLUDDOYROWDQWGHOV
PLOPLOLRQVGHSHUVRQHV$TXHVWD[LIUDHTXLYDODXQDTXDUWDSDUWGHODSREODFLyPXQGLDO
eVSDUODWDOD;LQDFRQWLQHQWDO+RQJ.RQJ7DLZDQ6LQJDSXU0DOjLVLDL,QGRQqVLD$
PpVKLKDPROWVLPPLJUDQWV[LQHVRVTXHHOSDUOHQDUUHXGHOPyQ1RPpVXQVLVSHUFHQW
GHOV KDELWDQWV GH OD ;LQD SDUOHQ OOHQJHV TXH QR VyQ FDS YDULDQW GHO [LQqV HV WUDFWD
IRQDPHQWDOPHQWGHOHVPLQRULHVPRQJROVLWLEHWDQHV6HJRQVGDGHVGHO'HSDUWDPHQWGH
%HQHVWDU L )DPtOLD GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D HO GH GHVHPEUH GH D
&DWDOXQ\DKLKDYLDLPPLJUDQWV[LQHVRVDPESHUPtVGHUHVLGqQFLD

(QUHDOLWDWSHUzHOTXHV¶DQRPHQD[LQqVpVXQFRQMXQWGHPROWtVVLPVGLDOHFWHV
TXHPROWVRYLQWVyQLQFRPSUHQVLEOHVHQWUHVL YJHOPDSDGHO¶DSDUWDW 'HVGHOSXQW
GHYLVWDOLQJtVWLFHVSRGHQWUDFWDUFRPDOOHQJHVGLIHUHQWVMDTXHODGLVWjQFLDHQWUHOHV
GLYHUVHV IRUPHV VRYLQW pV PpV JUDQ TXH OD TXH KL KD SHU H[HPSOH HQWUH OHV GLIHUHQWV
OOHQJHV URPjQLTXHV 6L HV FRQVLGHUHQ GLDOHFWHV G¶XQD PDWHL[D OOHQJXD pV QRPpV SHU
PRWLXVVRFLRSROtWLFVG¶XQDEDQGDODPDMRUSDUWGHOWHUULWRULRQHVSDUOHQSHUWDQ\DXQ
PDWHL[ HVWDW L GH O¶DOWUD H[LVWHL[ XQ ~QLF VLVWHPD G¶HVFULSWXUD TXH ID TXH HOV WH[WRV
HVFULWVHVGHYLQJXLQOOHJLEOHVSHUDWRWVHOVSDUODQWVDOIDEHWLW]DWVHQFDUDTXHQRHOVVLJXL
SRVVLEOH OD FRPXQLFDFLy RUDO (OV JUXSV GH GLDOHFWHV PpV LPSRUWDQWV VyQ HOV VHJHQWV
/\RYLQ 

D 0DQGDUtSDUODWDOQRUGLDO¶LQWHULRUGHOD;LQDWpXQVPLOLRQVGHSDUODQWVeVHO
JUXSPpVLPSRUWDQWWDQW SHO QRPEUH GH SDUODQWV FRP SHO SHV VRFLDO TXH VXSRVD KDYHU
HVWDWODEDVHGHODOOHQJXDXQLILFDGDPRGHUQD
E :~SDUODWDODFRVWDFHQWUDOLQFORVD6KDQJKDLWpPpVGHPLOLRQVGHSDUODQWV
F 0ÿQSDUODWD7DLZDQL)XMLDQWpXQVPLOLRQVGHSDUODQWV


G &DQWRQqV R<Xq SDUODWDOHVSURYtQFLHVGH*XDQJGRQJL*XDQJ[LDODFRVWDVXGLD
O¶LQWHULRUWpXQVPLOLRQVGHSDUODQWV0ROWVGHOVLPPLJUDQWVTXHUHVLGHL[HQD DOWUHV
SDwVRVG¶¬VLDLDOV(VWDWV8QLWVWHQHQHOFDQWRQqVFRPDSULPHUDOOHQJXD
H ;LDQJSDUODWDODSURYtQFLDGH+XQDQWpPpVGHPLOLRQVGHSDUODQWV

I *jQSDUODWDODSURYtQFLDGH-DLQJ[LLDOVXGHVWGH+XEHLWpPpVGHPLOLRQVGH
SDUODQWV
J +DNNDSDUODWDOVXGGHOD;LQDWpPpVGHPLOLRQVGHSDUODQWV

/D YDULDQW GHO [LQqV TXH QRVDOWUHV SUHQGUHP FRP D EDVH G¶DTXHVW HVWXGL pV HO
PDQGDUt (O PRWLX TXH HQV KD IHW WULDU DTXHVWD YDULDQW pV TXH SDUW GHOV LPPLJUDQWV
[LQHVRVTXHDUULEHQD&DWDOXQ\DFRQHL[HQDTXHVWDYDULDQWHQFDUDTXHQRVHPSUHVLJXLOD
SUzSLD SHUTXq pV OD TXH HV FRQVLGHUD OD OOHQJXD HVWjQGDUG PRGHUQD DQRPHQDGD
SXWRQJKXD µOOHQJXDFRPXQD¶ /DIRUPDHVWjQGDUGHVEDVDHQODIRQqWLFDLODJUDPjWLFD
GHODYDULDQWGHODUHJLyGH%HLMLQJ 3HTXtQ LODOOHQJXDHVFULWDPRGHUQDWDPEppVPROW
PpV SURSHUD DO PDQGDUt TXH QR SDV DOV DOWUHV GLDOHFWHV 7DPEp pV OD IRUPD TXH
DFWXDOPHQWV¶HQVHQ\DDWRWHVOHVHVFROHVGHOD;LQD

/¶(6&5,3785$

(O VLVWHPD G¶HVFULSWXUD DFWXDO GHO [LQqV pV XQD IRUPD VLPSOLILFDGD GHO VLVWHPD
WUDGLFLRQDOIHWVHUYLUGXUDQWPpVGHGRVPLODQ\V0ROWVPRWV[LQHVRVFRQVWHQG¶XQDVROD
VtOÂODED L H[LVWHL[ XQD UHSUHVHQWDFLy FDUjFWHU ORJRJUDPD GLIHUHQW SHU D FDGD XQD
$OJXQV G¶DTXHVWV FDUjFWHUV VyQ SLFWRJUDPHV SHUTXq HQFDUD TXH DFWXDOPHQW V¶KDJLQ
VLPSOLILFDW UHSURGXHL[HQ OD IRUPD G¶XQ REMHFWH H[HPSOHV GH /L L 7KRPSVRQ 
 

 OtQ µERVF¶

FKXDQ µULX¶

8QV DOWUHV FDUjFWHUV V¶DQRPHQHQ LGHRJUDPHV SHUTXq VLPEROLW]HQ LGHHV R FRQFHSWHV


DEVWUDFWHV


 VKjQJ µVREUH¶

[Lj µVRWD¶

(OV LGHRJUDPHV L HOV SLFWRJUDPHV HV SRGHQ FRPELQDU HQ XQD IRUPD FRPSRVWD TXH
UHSUHVHQWDODFRPELQDFLyGHOVVLJQLILFDWVGHOHVSDUWV FRPSRVWRVOzJLFV 

 PtQJ µOOXPLQyV¶ Uu µVRO¶

\Xq µOOXQD¶

7DPEp H[LVWHL[HQ HOV FRPSRVWRV IRQqWLFV HQ TXq HV FRPELQHQ GRV FDUjFWHUV XQ TXH
UHSUHVHQWD XQ WUHW VHPjQWLF GHO PRW L O¶DOWUH TXH HQ UHSUHVHQWD OD IRQqWLFD /L L
7KRPSVRQ 


 \yX µXUDQL¶  M¯Q µPHWDOO¶

\yX µIRQqWLFDVLPLODUDOD
XLQLFLDOGHOPRWHQ
DQJOqV¶

$FWXDOPHQWXQGHOVFDUjFWHUV[LQHVRVPRGHUQVVyQFRPSRVWRVIRQqWLFVLDTXHVWpV
HOSURFpVKDELWXDOSHUFUHDUQRXVFDUjFWHUV

7RW L TXH HO VLVWHPD WUDGLFLRQDO G¶HVFULSWXUD TXH DFDEHP GH SUHVHQWDU pV
O¶KDELWXDOSHUDO[LQqVGHVGHOVHJOHSDVVDWH[LVWHL[HQVLVWHPHVGHWUDQVFULSFLyEDVDWVHQ
O¶DOIDEHWRFFLGHQWDO(OPpVXWLOLW]DWpVHOTXHV¶DQRPHQDSLQ\LQXQDYHUVLyURPDQLW]DGD
GH O¶HVFULSWXUD [LQHVD TXH DFWXDOPHQW V¶HQVHQ\D D WRWHV OHV HVFROHV GHO SDtV $O VHJRQ
FDStWRO D O¶DSDUWDW GRQHP OHV HTXLYDOqQFLHV HQWUH HOV VtPEROV GHO SLQ\LQ L HOV GH
O¶DOIDEHWIRQqWLFLQWHUQDFLRQDOTXHUHSUHVHQWHQHOVVRQVGHO[LQqV0DOJUDWTXHHQSLQ\LQ
OHV VtOÂODEHV GH OHV SDUDXOHV TXH HQ WHQHQ PpV G¶XQD JHQHUDOPHQW V¶HVFULXHQ MXQWHV HQ


DTXHVWOOLEUHOHVVHSDUDUHPDPEXQHVSDLSHUIDFLOLWDUQHODOHFWXUD UHFRUGHPTXHFDGD
VtOÂODEDFRUUHVSRQDXQFDUjFWHU[LQqV 

3523,(7$767,32/Ñ*,48(6

'HL[DQWGHEDQGDO¶RULJHQGHOHVOOHQJHVDTXHVWHVHVSRGHQFODVVLILFDUDWHQHQWD
OD VHYD HVWUXFWXUD JUDPDWLFDO /HV OOHQJHV SRGHQ SHUWjQ\HU D WLSXV IRQROzJLFV
PRUIROzJLFV R VLQWjFWLFV GLIHUHQWV VHJRQV OHV FDUDFWHUtVWLTXHV PpV VREUHVRUWLQWV GH OD
VHYDIRQRORJLDPRUIRORJLDLVLQWD[L

'HV GHO SXQW GH YLVWD IRQROzJLF HO [LQqV HV SRGULD TXDOLILFDU GH OOHQJXD WRQDO
8QD OOHQJXD WRQDO pV DTXHOOD HQ TXq OHV VtOÂODEHV HV SURQXQFLHQ DPE WRQV GLIHUHQWV (O
TXHpVSHUWLQHQWHQDTXHVWHVOOHQJHV QR pV OD LQWHQVLWDW FRP HQ HO FDV GH O¶DFFHQW HQ
FDWDOj VLQyHOWR DOWEDL[DVFHQGHQWGHVFHQGHQWHWF 

3HO TXH ID D OD PRUIRORJLD HO [LQqV pV XQD OOHQJXD WtSLFDPHQW DwOODQW /HV
OOHQJHV DwOODQWV DFRVWXPHQ D WHQLU SDUDXOHV IRUPDGHV SHU XQ ~QLF PRUIHPD L VyQ
LQYDULDEOHVpVDGLUQRFDQYLHQGHIRUPDSHU LQGLFDU QRPEUH WHPSV SHUVRQD HWF eV
SHUDL[zTXHGHYHJDGHVHVGLXTXHVyQOOHQJHVµVHQVHPRUIRORJLD¶SHUTXqOHVSDUDXOHV
QRHVIOH[LRQHQ'HODFRPSDUDFLyHQWUHHOVH[HPSOHV[LQHVRVGH LODVHYDWUDGXFFLy
DOFDWDOjTXHpVXQDOOHQJXDIOHFWLYD RIXVLRQDQW HVSRWHQWHQGUHTXqYROGLUVHUXQD
OOHQJXDDwOODQW

 D :R VKXu µMRGRUPR¶

1ÿVKXu µWXGRUPV¶
7DVKXu µHOOGRUP¶&DGDYHJDGDTXHKjJLPGHJORVVDUXQYHUEIDUHPVHUYLUODIRUPDGHO¶LQILQLWLXFDWDOj$L[zQRYROGLU
SHUzTXHHQ[LQqVHVWUDFWLGHO¶LQILQLWLX MDKHPGLWTXHQRPpVKLKDXQD~QLFDIRUPDSHUDFDGDPRW 
0pVDYLDWFRUUHVSRQGULDDO¶DUUHOGHOVQRVWUHVYHUEVSHUzpVPpVVLPSOHIHUODJORVVDDPEO¶LQILQLWLXTXH
pV OD IRUPD TXH IHP VHUYLU SHU UHIHULUQRV D XQ YHUE L HYLWD HOV SUREOHPHV TXH FDXVDULHQ HOV YHUEV
LUUHJXODUV'HODPDWHL[DPDQHUDHOVQRPVLHOVDGMHFWLXVHOVJORVVHPDPEODIRUPDPHQ\VPDUFDGDHO
VLQJXODUGHOV QRPV L HO PDVFXOt VLQJXODU GHOV DGMHFWLXV /HV IRUPHV SURQRPLQDOV GH WHUFHUD SHUVRQD OHV
JORVVHPDPEHOSURQRPPDVFXOtDPEHOEHQHQWqVTXHWDQWHVSRGHQUHIHULUDIHPHQLQVFRPDPDVFXOLQV


E :R ]XyWLDQ[LjOHNq

MRDKLUDFDEDU3(5)OOLoy
µ$KLUYDLJDFDEDUODFODVVH¶

:R PtQJWLDQ[LjNq

MRGHPjDFDEDUOOLoy
µ'HPjDFDEDUpODFODVVH¶

F WLDQ µGLDGLHV¶

VDQWLDQ µWUHVGLHV¶

$ D YHLHPTXHHOYHUEQRFDQYLDGHIRUPDSHULQGLFDUOHVSHUVRQHVJHQHUDOPHQWHV
SRGHQLGHQWLILFDUSHUTXqDSDUHL[HOSURQRPSHUVRQDOTXHIDGHVXEMHFWH$ E WDPEp
YHLHPTXHHOWHPSVGHODIUDVHQRIDYDULDUHOYHUESHULQGLFDUWHPSVGLIHUHQWVDSDUHL[HQ
SDUWtFXOHV DVSHFWXDOV FRP OH DVSHFWH SHUIHFWLX TXH LQGLFD TXH O¶DFFLy V¶KD DFDEDW L
DGYHUELVTXHLQGLTXHQSDVVDWRIXWXU ]XyWLDQµDKLU¶RPtQJWLDQµGHPj¶HQO¶H[HPSOH 

SHUz OD IRUPD YHUEDO pV VHPSUH LGqQWLFD )LQDOPHQW D F HV SRW FRPSURYDU TXH HOV
QRPVQRHVIOH[LRQHQSHUUHSUHVHQWDUHOQRPEUHVHUjHOFRQWH[WRODSUHVqQFLDG¶DOJXQD
SDUDXODTXHLQGLTXLPHVXUDRTXDQWLWDW VDQµWUHV¶ HQO¶H[HPSOH HOTXHGHWHUPLQDUj HO

QRPEUHGHOVLQWDJPD

4XDQWDODVLQWD[LODFODVVLILFDFLyWLSROzJLFDPpVWUDGLFLRQDOHVEDVDHQO¶RUGUH
HQ TXq DSDUHL[HQ D OD IUDVH HO VXEMHFWH HO YHUE L HOV FRPSOHPHQWV H[LJLWV SHO YHUE
692 $TXHVWD SURSLHWDW HV UHODFLRQD DPE DOWUHV SURSLHWDWV G¶RUGUH GHOV HOHPHQWV
GLQWUHGHOVLQWDJPD(QJHQHUDOODWHQGqQFLDTXHPDQLIHVWHQOHVOOHQJHVpVDVLWXDUHO
QXFOLGHOVLQWDJPDVHPSUHDODPDWHL[DEDQGDDODGUHWDRDO¶HVTXHUUD$L[tHOFDWDOj
TXH pV XQD OOHQJXD G¶RUGUH EjVLF 692 JDLUHEp VHPSUH Wp HO QXFOL GHO VLQWDJPD D
O¶HVTXHUUD(QOHVWUDGXFFLRQVDOFDWDOjGHOHVIUDVHV[LQHVHVQRUPDOPHQWQRH[SOLFLWDUHPHOVSURQRPVSHUVRQDOVGH
VXEMHFWHTXHHQFDWDOjHVSRGHQRPHWUH


 6YHUEDO YHUEFRPSOHPHQWV GRQRHOOOLEUHDOVQHQV
6QRPLQDO QRPFRPSOHPHQW FDVDGHOSDUH
QRPDGMHFWLX QHQDSHWLWD
QRPIUDVHUHODWLX HOQRLTXHYLXD%LOEDR
6SUHS SUHSRVLFLyQRP VHQVHSD
6DGMHFWLYDO DGMHFWLXFRPSOHPHQW SOHGHYL

&RQWUjULDPHQWHQOHVOOHQJHVG¶RUGUH629HOVQXFOLVWHQGHL[HQDDSDUqL[HUDOD
GUHWDGHOVLQWDJPD$ KRH[HPSOLILTXHPDPEOHVGDGHVGHOEDVFTXHWUDGXHL[HQHOV
H[HPSOHVFDWDODQVGH  HOEDVFSHUzVLWXDO¶DGMHFWLXGDUUHUHHOQXFOLQRPLQDO 

 6YHUEDO FRPSOHPHQWVYHUE XPHDULOLEXUXDGDNDUNLR


6QRPLQDO FRPSOHPHQWQRP DLWDUHQHW[HD
IUDVHUHODWLXQRP >%LOERQEL]LGHQ@XPHD
6SRVWS QRPSRVWSRVLFLy RJLULNJDEH
6DGMHFWLYDO FRPSOHPHQWDGMHFWLX DUGR]EHWH

&RPYHXUHPDO¶DSDUWDWGHGLFDWDODVLQWD[LGHOFDStWROVHJHQWDOJXQVOLQJLVWHV
FRQVLGHUHQTXHHO[LQqVpVXQDOOHQJXDG¶RUGUHEjVLF692FRPHOFDWDOjSHUzHQFDQYL
PDQLIHVWD PROWHV GH OHV SURSLHWDWV GH OHV OOHQJHV 629 VL Ep pV FHUW TXH Wp HOHPHQWV
HTXLYDOHQWV D OHV QRVWUHV SUHSRVLFLRQV WDPEp HQ Wp XQV DOWUHV TXH DFWXHQ FRP OHV
SRVWSRVLFLRQVLHOVPRGLILFDGRUVGHOQRPWDQWHOVJHQLWLXVFRPOHVIUDVHVGHUHODWLXLHOV
DGMHFWLXV SUHFHGHL[HQ HO QRP $OWUHV DXWRUV KDQ GHIHQVDW TXH O¶RUGUH EjVLF GHOV
FRQVWLWXHQWV GH OD IUDVH [LQHVD QR HVWj GHWHUPLQDW SHU OD IXQFLy VLQWjFWLFD VLQy SHU
THVWLRQVGLVFXUVLYHV HOWHPDRLQIRUPDFLyYHOODDSDUHL[DOGDYDQWGHODIUDVH 


'(6&5,3&,Ï*5$0$7,&$/

)212/2*,$,)21Ê7,&$

(/72

(OWUHWPpVFDUDFWHUtVWLFGHODIRQRORJLD[LQHVDpVO¶H[LVWqQFLDGHWRQVDWRWHVOHV
VtOÂODEHV-XQ\HQW H[SOLFDPROWFODUDPHQWODGLIHUqQFLDHQWUHHOWRLO¶DFFHQW
FRPSDUDQWORVDPEOHVQRWHVPXVLFDOV©6LWRTXHPODPDWHL[DQRWDDPE PpVR PHQ\V
IRUoD OD QRWD VHUj OD PDWHL[D SHUz OD LQWHQVLWDW GLIHUHQW DL[z VHULD O¶DFFHQW 3HUz VL
WRTXHPGXHVQRWHVGLIHUHQWVXQDVHUjPpVDJXGDLO¶DOWUDPpVJUHXDL[zVHULDHOWRª(Q
[LQqV DTXHVWD GLVWLQFLy WRQDO Wp YDORU FRQWUDVWLX pV D GLU SHUPHW GH GLVWLQJLU SDUDXOHV
GLIHUHQWV GH OD PDWHL[D PDQHUD TXH HQ FDWDOj Wp YDORU FRQWUDVWLX O¶DFFHQW IjEULFD YV
IDEULFD(O[LQqVPDQGDUtSHUH[HPSOHTXHpVXQDGHOHVYDULHWDWVTXHSUHVHQWDPHQ\V
GLVWLQFLRQV WRQDOV HQ Wp TXDWUH $ FRQWLQXDFLy HQ GRQHP XQV H[HPSOHV TXH WDPEp
LOÂOXVWUHQHOYDORUFRQWUDVWLXGHOWRLODVHYDUHSUHVHQWDFLyJUjILFD /LL7KRPSVRQ
 

 \¯ µURED¶ PD µPDUH¶ WRDOW

\t µVRVSLWDU¶ Pi µFjQHP¶  WRDVFHQGHQW


\ÿ µFDGLUD¶ PD µFDYDOO¶  WRGHVFHQGHQWDVFHQGHQW

\u µVLJQLILFDW¶ Pj µUHQ\DU¶ C WRGHVFHQGHQW

$TXHVWD GLVWLQFLy WRQDO pV VLPLODU D OD TXH QRVDOWUHV SRGHP XWLOLW]DU SHU H[SUHVVDU
VLJQLILFDWVGLIHUHQWVDPEO¶DGYHUELQRSHUH[HPSOH

 D ±1RKRKDVIHWRL" WRDOW
±1RQRSDWHL[LV
E ±(Q3HUHMDKRKDIHWQR" WRDVFHQGHQW(QGHWHUPLQDGHVFRQGLFLRQV VtOÂODEHVjWRQHV ODGLVWLQFLyWRQDOHVSRWQHXWUDOLW]DU$UDGHL[HPGHEDQGD
DTXHVWDTHVWLySHUTXqQRKLKDDFRUGHQWUHHOVJUDPjWLFV[LQHVRVVREUHO¶H[LVWqQFLDG¶DFFHQWHQDTXHVWD
OOHQJXD


F ±-RQRKRVDELD WRGHVFHQGHQWDVFHQGHQW
±1R"
G ±9ROVYHQLU" WRGHVFHQGHQW
±1R

/D LQWHQFLy GH TXL SURQXQFLD QR DPE WR DOW D D SRGUtHP GLU TXH pV
³WUDQTXLOÂOLW]DGRUD´pVXQQRDPEODYRFDOXQDPLFDOODUJD(OGH E pVHOWRDVFHQGHQW
WtSLFGHOILQDOGHOHVLQWHUURJDWLYHV(OQRGH F GHVFHQGHQWDVFHQGHQWpVHOTXHIHP
VHUYLU SHU LQGLFDU PROWD LQFUHGXOLWDW JDLUHEp FRP VL IpVVLP GXHV R )LQDOPHQW HO WR
GHVFHQGHQW D G pV HO GH ILQDO GH IUDVH GHFODUDWLYD 6L KR YROJXpVVLP UHSUHVHQWDU
JUjILFDPHQWKRSRGUtHPIHUGHODPDQHUDVHJHQW

WRDOW WRDVFHQGHQW WRGHVFDVFHQGHQW WRGHVFHQGHQW

/¶(6758&785$6,/Â/¬%,&$

/¶HVWUXFWXUDVLOÂOjELFDGHO[LQqVpVPROWVLPSOHVLODFRPSDUHPDPEODGHOFDWDOj
R OD GH OHV OOHQJHV TXH HQV VyQ PpV SURSHUHV 3HU DOV [LQHVRV WUDGLFLRQDOPHQW FDGD
VtOÂODEDHVGLYLGHL[HQGXHVSDUWVODLQLFLDO VLQ¶KLKDXQDFRQVRQDQW LODILQDO ODUHVWD 
$L[t OD VtOÂODED KXDQJ VH VHJPHQWDULD K XDQJ $TXHVWD PDQHUD G¶DQDOLW]DU OHV
VtOÂODEHVIDTXHTXDQHOVQHQVOOHWUHJHQVtOÂODEHVHQSLQ\LQQRKRIDFLQGLHQWHOQRPGH
FDGDOOHWUD OHVOOHWUHVQRWHQHQQRPSHUDHOOV VLQyTXHUHSURGXHL[HQHOVRFRQVRQjQ
WLF LQLFLDO DPE XQD YRFDO QHXWUD GH VXSRUW L GHVSUpV GLXHQ VHJXLW WRW HO ILQDO 5DPVH\
 

 WiQJ WDQJ FIFDWDOj WHDHQDJH

JR X JRX JHRX

$ GRQHPO¶HVTXHPDGHO¶HVWUXFWXUDVLOÂOjELFDHQPDQGDUt /LL7KRPSVRQ 


 & 9 9 ^91`
LQLFL ILQDO

+HPLQGLFDWODYRFDODPEXQD9ODFRQVRQDQWDPEXQD&L1YROGLUFRQVRQDQWQDVDO
Q 1 (OV VHJPHQWV TXH VyQ RSFLRQDOV DSDUHL[HQ HQWUH SDUqQWHVLV $L[z YRO GLU TXH

O¶~QLFHOHPHQWUHDOPHQWREOLJDWRULHQXQDVtOÂODEDpVODYRFDO DPpVGHOWR $GLIHUqQFLD


GHO TXH SDVVD HQ FDWDOj D FRPHQoDPHQW GH VtOÂODED GDYDQW GH OD YRFDO QRPpV KL SRW
KDYHUXQDFRQVRQDQW LQRGXHVFRPHQFDWDOjSODoDEUDo $TXHVWDFRQVRQDQWLQLFLDO
SRWDQDUVHJXLGDG¶XQDDOWUDYRFDODPEODTXDOIRUPDUjGLIWRQJODYRFDOTXHpVHOQXFOL
GHODVtOÂODED ODTXHWpHOWR $OGDUUHUHGHODYRFDOQXFOHDUKLSRWKDYHUXQDDOWUDYRFDO
R Ep XQD FRQVRQDQW TXH KD GH VHU IRUoRVDPHQW XQD QDVDO $  SUHVHQWHP DOJXQV
H[HPSOHVGHVtOÂODEHVSRVVLEOHV

 9 \¯ >¯@ µXQ¶
99 ZR >XR @ µMR¶

&9 Vu µTXDWUH¶
&99 SD R µFyUUHU¶

91 jQ µWDXOD¶
991 ZD QJ >XD 1@ µDQDU¶

&91 VDQ µWUHV¶

&991 GLjQ µHOHFWULFLWDW¶


&999 WLjR µVDOWDU¶

6L KR FRPSDUHP DPE OHV SRVVLELOLWDWV GHO FDWDOj HQV DGRQDUHP GH OHV GLILFXOWDWV TXH
SRGHQWHQLUHOV[LQHVRVDO¶KRUDG¶DSUHQGUHODIRQqWLFDFDWDODQD&DSGHOHVVHTqQFLHV
GH QRVHULDSRVVLEOHHQ[LQqV

 EUDo >E5iV@ VHUSV >VpUSV@

3HS >S(qS@ SODWV >SOiWV@

IRVF >IyVN@ SUHFV >S5pNV@

SOD >SOi@


eV SHU DL[z TXH HOV SDUODQWV [LQHVRV WHQGHL[HQ D VLPSOLILFDU OHV VtOÂODEHV GH OHV
SDUDXOHV FDWDODQHV FRP HV SRW YHXUH HQ HOV H[HPSOHV VHJHQWV RQ V¶KDQ HOLGLW
FRQVRQDQWVRV¶KDLQVHULWXQDYRFDOSHUHYLWDUODVHTqQFLDGHGXHVFRQVRQDQWVVHJXLGHV

 SHU±TXq o SH±TXq SOR±ULV o SR±ULV


HV±Wj o H±Wj SUR±IH±VVRUo SR±IH±VVRU
GHV±SUpV o GH±Sp Ij±FLO o Ij±FL
P¶D±JUD±GDo P¶D±JD±UD±GD

(/6,67(0$&21621¬17,&,(/6,67(0$92&¬/,&

(QHOTXDGUHVHJHQWUHSURGXwPHOVVRQVFRQVRQjQWLFVGHO[LQqV(OVVtPEROVGH
O¶HVTXHUUDGHFDGDFDVHOODFRUUHVSRQHQDODWUDQVFULSFLyIRQqWLFDVHJRQVO¶DOIDEHWIRQqWLF
LQWHUQDFLRQDO $), YJ † L  HOV VtPEROV GH OD GUHWD HQ FXUVLYD VyQ OHV
HTXLYDOqQFLHVJUjILTXHVTXHHVIDQVHUYLUHQSLQ\LQ 3 EDVDWHQ/LL7KRPSVRQ 

 6RQVFRQVRQjQWLFV

ELODELDO ODELRGHQWDO GHQWRDOYHRODU UHWURIOH[D DOYHRORSDODWDO YHODU

$),3 $),3 $),3 $),3 $),3 $),3


RFOXVLYD S E W G N J
QRDVSLUDGD
RFOXVLYD S+ S W+ W N+ N
DVSLUDGD
DIULFDGD WV ] W‰ ]K Wà M
QRDVSLUDGD
DIULFDGD WV+ F W‰+ FK Wà+ T
DVSLUDGD
IULFDWLYD I I V V ‰ VK à [ [ K

QDVDO P P Q Q 1 QJ

OtTXLGD O O Š U

7RWVDTXHVWVVRQVSRGHQDSDUqL[HUHQSRVLFLyLQLFLDOGHVtOÂODEDH[FHSWH>1@TXH

VHPSUH HV WURED HQ SRVLFLy ILQDO 5HFRUGHP D PpV TXH HQ SRVLFLy ILQDO QRPpV HV


SHUPHWHQ>Q@L>1@/DSULPHUDFRVDTXHFULGDO¶DWHQFLypVTXHDSDUWGHOVVRQVQDVDOVL

GHOVOtTXLGVQRKLKDFRQVRQDQWVVRQRUHV(QFDQYLWDQWOHVRFOXVLYHVFRPOHVDIULFDGHV
WHQHQ XQ FRUUHODW DVSLUDW TXH QR Wp HO FDWDOj eV D GLU HQ OORF GH O¶RSRVLFLy VRUGD 
VRQRUD TXH WUREHP HQ FDWDOj D S W N E G J HQ [LQqV O¶RSRVLFLy QR DIHFWD OD
VRQRULWDW WRWHVVyQVRUGHV VLQyO¶DVSLUDFLySWNS+W+N+eVGHSUHYHXUHGRQFV

TXH SXJXLQ WHQLU DOJXQD GLILFXOWDW D O¶KRUD GH GLVWLQJLU OHV RFOXVLYHV VRUGHV GH OHV
VRQRUHVTXDQDSUHQJXLQFDWDOjRXQDDOWUDOOHQJXDURPjQLFD KHPVHQWLWSHVWLWHQOORFGH
YHVWLWLSDUODQWHQFDVWHOOjEHURHQOORFGHSHUR (Q[LQqVWDPEpH[LVWHL[XQDIULFDWLYD
YHODUVRUGDHTXLYDOHQWDOVRFDVWHOOjGHODMGHMDPyQ(OIHWGHQRWHQLUOHVFRQVRQDQWV
SDODWDOV>–@L>Ú@SURYRFDSUREOHPHVDO¶KRUDGHSURGXLUDTXHVWVVRQVHQFDWDOj

 HOOD o H>M@D
JHQROO o JHQR>M@
HVSDQ\RO o HVSD>Q@RO

(Q OHV YDULHWDWV PpV FXOWHV GHO PDQGDUt H[LVWHL[ XQD RSRVLFLy HQWUH HOV VRQV
GHQWRDOYHRODUV UHWURIOH[RV L DOYHRORSDODWDOV /D U pV UHWURIOH[D SHUz QR pV YLEUDQW QL
EDWHJDQW FRP HQ FDWDOj FDUUR FDUD VLQy DSUR[LPDQW FRP XQD IULFDWLYD PROW VXDX
VLPLODUDODULQLFLDOGHOPRWDQJOqVUHDG 3HUDODPDMRULDGHOV[LQHVRVSHUzHOVVRQV
UHWURIOH[RV QR HV GLVWLQJHL[HQ GHOV FRUUHVSRQHQWV GHQWRDOYHRODUV GH PDQHUD TXH
O¶RSRVLFLy D TXq HQV UHIHUtHP TXHGD UHGXwGD D GHQWRDOYHRODU DOYHRORSDODWDO $L[z
H[SOLFD SHU TXq HOV SDUODQWV [LQHVRV WHQHQ WDQWHV GLILFXOWDWV D O¶KRUD GH SURQXQFLDU OD
QRVWUD U L SHU TXq OD VXEVWLWXHL[HQ SHU OD >O@ OD GHQWRDOYHRODU FRUUHVSRQHQW $ 
SUHVHQWHPDOJXQVGHOVHUURUVTXHKHPUHFROOLW/HVFRQVRQDQWVDVSLUDGHVHVSURQXQFLHQDFRPSDQ\DGHVG¶XQEXIDXGLEOHFRPOD SODWLODNHQDQJOqVR
HQDOHPDQ\

 (OV VRQV UHWURIOH[RV HV SURQXQFLHQ GREOHJDQW OD SXQWD GH OD OOHQJXD FDS HQUHUH L VLWXDQWOD GDUUHUH HOV
DOYqROV


 D DUUzV o D>O@zV
WHUUD o WH>O@D
UREHQ o >O@REHQ
RUGLQDGRU o R>O@GLQDGRU

E PHPzULD o PHPz>O@LD
GRQDUj o GRQD>O@j
FDXUH o FDX>O@H
SDUH o SD>O@H

3HOTXHIDDODSDUWILQDOGHODVtOÂODEDMDKHPGLWTXHVLKLKDXQVRFRQVRQjQWLF
DOILQDOGHWRWDTXHVWKDGHVHUXQDFRQVRQDQWQDVDO>Q@R>1@

 VKDQ µPXQWDQ\D¶ WLDQ µFHO¶ >Q@

QpQJ µSRGHU¶ [LjQJ µLPDWJH¶ >1@

3HOTXHIDDOHVYRFDOVKLKDPROWDGLVFXVVLyVREUHTXLQVVRQVLTXLQVIRQHPHV
YRFjOLFV Wp HO [LQqV 5HFROOLQW DOJXQHV GH OHV LGHHV GH GLYHUVRV DXWRUV SUHVHQWHP HO
TXDGUHVHJHQWRQHVUHSURGXHL[HQGHPDQHUDVLPSOLILFDGDOHVFRUUHVSRQGqQFLHVHQWUH
OHVJUDILHVGHOSLQ\LQLHOVVRQVYRFjOLFVGHO[LQqV H[HPSOHVGH/LL7KRPSVRQL
GH5DPVH\ 

 D >D@ EDQ >SDQ@

>(@ OLiQ >OL(½Q@ HQWUH>L@R>\@L>Q@

H >)@ Oq >O)@

>@ JHQ >NQ@ DEDQVGH>Q@L>1@

>H@ OpL >OpL@ DEDQVGH>L@


>(@ Oq >O\(@ GHVSUpVGH>L@L>\@(OVR>\@FRUUHVSRQDODSURQXQFLDFLyG¶XQDLODELDOLW]DGDFRPODXIUDQFHVDDOXQH µOOXQD¶ 

(OVR>)@pVXQVRYRFjOLFVHPEODQWDODQRVWUDYRFDOQHXWUD>@SHUzXQDPLFDPpVSRVWHULRUFRPXQD

>R@QRODELDO


L >L@ Ot >Ot@
‡ V¯ >]@ GHVSUpVGHGHQWRDOYHRODUDIULFDGDR
IULFDWLYDDPEVRQRULW]DFLyGHV
‡ VK¯ >‰@ GHVSUpVGHUHWURIOH[D

R >R@ Py >Py@
>X@ OyQJOiR >O~1@>OiX@ DEDQVGH>1@RGHVSUpVGH>D@

X >X@ O~ >O~@
>\@ [X >à\@ GHVSUpVG¶DOYHRORSDODWDO

 >\@ O >O\½@

\X >\@ \Xq >\q@


\ >L@ \jR >LjX@
\L >L@ \¯ >¯@
Z >X@ ZpQ >X½Q@

ZX >X@ ZX >X @

7DPEp V¶KD GH WHQLU HQ FRPSWH TXH GHVSUpV GH OD VHTqQFLD µFRQVRQDQW X¶
V¶LQVHUHL[XQDYRFDO>H@R>@GHYHJDGHVPROWEUHX

 GXu >WXHu@
GXQ >W̍Q@

025)2/2*,$

(/;,1Ê6&20$//(1*8$02126,/Â/¬%,&$,$Í//$17

8Q GHOV WUHWV PpV UHOOHYDQWV GHO [LQqV pV OD VHYD WHQGqQFLD D VHU XQD OOHQJXD
PRQRVLOÂOjELFD$L[zYROGLUTXHWpPROWHVSDUDXOHV SHUzQRWRWHV TXHHVWDQIRUPDGHV
QRPpVSHUXQDVtOÂODED6HJRQV5DPVH\ V HOV[LQHVRVQRWHQHQFDSPRWG¶~V
TXRWLGLjSHUUHIHULUVHDSDUDXODHQHOVHQWLWTXHGRQHPQRVDOWUHVDDTXHVWWHUPH HOPRW


Ft µSDUDXOD¶ pV XQ WHUPH XQD PLFD PpV WqFQLF L G¶~V PpV UHFHQW 3HU D HOOV OD VHYD
OOHQJXD HVWj IRUPDGD SHU VtOÂODEHV TXH DQRPHQHQ ]u 0ROWHV G¶DTXHVWHV VtOÂODEHV
FRUUHVSRQHQ D OHV QRVWUHV SDUDXOHV SHUz ILQV L WRW DTXHOOHV VtOÂODEHV TXH IRUPHQ SDUW
G¶XQDXQLWDWPpVFRPSOH[DSHUDHOOVVyQ]uLWHQHQXQVLJQLILFDW/DVtOÂODED[LQHVDpV
IRUoDHTXLYDOHQWDOVQRVWUHVPRUIHPHVOHVXQLWDWVPpVSHWLWHVGRWDGHVGHVLJQLILFDW

&RP KHP GLW PROWHV SDUDXOHV [LQHVHV QRPpV WHQHQ XQ PRUIHPD $L[z LPSOLFD
TXH HO [LQqV pV XQD OOHQJXD DPE XQD IRUWD WHQGqQFLD D VHU DwOODQW OHV SDUDXOHV QR HV
IOH[LRQHQpVDGLUQR DGRSWHQ IRUPHV GLIHUHQWV SHU LQGLFDU HO QRPEUH HO WHPSV OD
SHUVRQD HWF /D PDMRULD GH OHV SDUDXOHV VyQ GRQFV LQYDULDEOHV +L KD PROW SRFV
PRUIHPHVGHIOH[LyWRWLTXHQRHVSRWGLUTXHQRQ¶KLKDJLHQDEVROXW$FRQWLQXDFLy
SRGHPYHXUHDOJXQVH[HPSOHVGHSDUDXOHVGHO[LQqV GH/LL7KRPSVRQV $
D WHQLPH[HPSOHVGHSDUDXOHVPRQRPRUIHPjWLTXHVLD E XQDIUDVHHQTXqWRWHV
OHVSDUDXOHVVyQG¶DTXHVWWLSXV DUDGHL[HPGHEDQGDODSDUWtFXODJH 

 D jL µHVWLPDU¶
VKX µOOLEUH¶

Gj µJUDQ¶

E 4ÿQJQÿFKiQJ]KqLJHFjL
VLXVSODXWXWDVWDUDTXHVW&/$66SODW
µ7DVWDDTXHVWSODWVLXVSODX¶

$ DE HQ FDQYL OHV SDUDXOHV WHQHQ GRV PRUIHPHV D D XQD DUUHO L XQ
SUHIL[D E XQDDUUHOLXQVXIL[LD F WHQHQXQVROPRUIHPDSHUzpVELVLOÂOjELF HQ
O¶~OWLPFDVSHUTXqpVXQDDGDSWDFLyG¶XQPRWHVWUDQJHU )LQVLWRWHQHOVFDVRVG¶DGDSWDFLRQVGHSDUDXOHVHVWUDQJHUHVHOV[LQHVRVWHQGHL[HQDGRQDUDOJXQVLJ
QLILFDWDOHVVtOÂODEHVTXHIRUPHQHOPRWSHUTXqOHVVtOÂODEHVVHQVHVLJQLILFDWVyQDQzPDOHV3HUGRQDUXQ
QRP [LQqV D OD &RFD&ROD HV YD IHU XQ FRQFXUV L YD JXDQ\DU OD SURSRVWD NH NR X NH Oq TXH D PpV GH

UHSURGXLUIRUoDEpHOVRDQJOqVFRUUHVSRQHQWHVWDYDIRUPDGDSHUXQHVVtOÂODEHVTXHYROLHQGLU³VDERUyVL
DJUDGDEOH´ 5DPVH\ 


 D QpQJ µSRGHU¶ NH QpQJ µSRVVLEOH¶

FK¯ µPHQMDU¶ KD RFK¯ µGHOLFLyV¶

E ZR µMR¶ ZR PHQ µQRVDOWUHV¶

VK µQ~PHUR¶ VK[Xp µPDWHPjWLTXHV¶


ID µOOHL¶ ID KXj µOHJDOLW]DU¶

F ]KL]KX µDUDQ\D¶

[¯EDQ\i µ(VSDQ\D¶

$  ILQDOPHQW SUHVHQWHP DOJXQHV SDUDXOHV FRPSRVWHV /L L 7KRPSVRQ 


 

 Uq[¯Q FDOHQWFRU µHQWXVLDVWD¶


IHLM¯ YRODUPjTXLQD µDYLy¶

KXDP IORUDUEUH µYHJHWDFLy¶

(OIHWTXHHO[LQqVVLJXLXQDOOHQJXDDwOODQWDPEXQDPRUIRORJLDPROWSREUDVLOD
FRPSDUHP DPE OD GHO FDWDOj R DPE OD GH OD PDMRULD GH OOHQJHV LQGRHXURSHHV ID TXH
PROWHVGHOHVQRFLRQVTXHQRVDOWUHVH[SUHVVHP IHQWVHUYLUSURFHVVRV PRUIROzJLFV FRP
DUDHOQRPEUHGHOVQRPVRHOWHPSVLODSHUVRQDGHOVYHUEVV¶KDJLQGH PDQLIHVWDUSHU
DOWUHVVLVWHPHV$TXHVWDIDOWDGHPRUIRORJLDWDPEpIDTXHOHVSDUWVGHO¶RUDFLyHQ[LQqV
V¶KDJLQ GLVWLQJLW DWHQHQW PpV D OD VHYD IXQFLy TXH QR SDV D OD VHYD IRUPD 6L SHU
H[HPSOH QRVDOWUHV SRGHP GLVWLQJLU XQ YHUE G¶XQ DGMHFWLX SHO IHW TXH HOV YHUEV WHQHQ
PRUIHPHV GH SHUVRQD L GH WHPSV L HOV DGMHFWLXV QR DTXHVWD PHQD G¶HVWUDWqJLHV QR HV
SRGUDQ IHU VHUYLU HQ [LQqV SHUTXq OHV SDUDXOHV QR YDULHQ SHU H[SUHVVDU DTXHVWHV
FDWHJRULHV JUDPDWLFDOV $ FRQWLQXDFLy SDUODUHP EUHXPHQW GH OHV GLIHUHQWV SDUWV GH
O¶RUDFLyTXHHVUHFRQHL[HQHQODJUDPjWLFD[LQHVD

/(63$576'(/¶25$&,Ï

&RPKHPGLWHOIHWTXHOHVSDUDXOHVGHO[LQqVVLJXLQLQYDULDEOHVIDTXHODVHYD
FDWHJRULDV¶KDJLGHGHGXLUPpVSHUODVHYDIXQFLyLGLVWULEXFLyDODIUDVHTXHQRSDVSHU


OD VHYD PRUIRORJLD $L[t XQD PDWHL[D IRUPD SRW FRUUHVSRQGUH D FDWHJRULHV GLIHUHQWV
VHJRQVHOFRQWH[WHQTXqDSDUHL[ /\RYLQ 

 D :R [LjVKDQ E 6KDQ[Lj\R XUpQ

MRDEDL[PXQWDQ\D PXQWDQ\DDEDL[H[LVWHL[SHUVRQD
µ%DL[RODPXQWDQ\D¶ µ+LKDJHQWVRWDODPXQWDQ\D¶

$ D [Lj IXQFLRQD FRP XQ YHUE L HQ FDQYL D E ID OD IXQFLy G¶XQD SRVWSRVLFLy
ORFDWLYD

$OJXQVGHOVWUHWVTXHPpVFODUDPHQWGLIHUHQFLHQHOVLVWHPD[LQqVGHOFDWDOjVyQOD
QR GLVWLQFLy HQWUH YHUEV L DGMHFWLXV O¶H[LVWqQFLD GHOV DQRPHQDWV FRYHUEV L GHOV
FODVVLILFDGRUVLODLQH[LVWqQFLDG¶DUWLFOHVLGHSURQRPVIHEOHV$FRQWLQXDFLyH[SRVDUHP
EUHXPHQWDTXHVWHVGLIHUqQFLHV

(OVYHUEVLHOVDGMHFWLXV

(Q[LQqVQRKLKDFDSGLIHUqQFLDIRUPDOHQWUHHOVYHUEVLHOVDGMHFWLXV&DSGHOV
GRVQRPDQLIHVWHQFDSPHQDGHFRQFRUGDQoDDPEDOWUHVHOHPHQWVGHODIUDVHLD PpV
SRGHQDSDUqL[HUHQFRQWH[WRVSDUDOÂOHOVeVSHUDL[zTXHHOVPRWVTXHLQGLTXHQTXDOLWDWV
HOTXHSHUDQRVDOWUHVVHULHQDGMHFWLXVVyQFRQVLGHUDWVXQWLSXVGHYHUEVFRQFUHWDPHQW
HV WUDFWHQ FRP D YHUEV HVWDWLXV IRUPHV TXH LQGLTXHQ XQ HVWDW QR XQD DFFLy $ 
SRGHP REVHUYDU TXH HQ [LQqV QR pV QHFHVVjULD OD SUHVqQFLD GHO YHUE FRSXODWLX HQ XQD
IUDVH DWULEXWLYD SHUTXq OD SDUDXOD TXH LQGLFD OD SURSLHWDW Wp HO YDORU G¶XQ YHUE /L L
7KRPSVRQ 

 0D OuKH QFRQJPLQJ

0ROO\PROWLQWHOÂOLJHQW
µ/D0ROO\pVPROWLQWHOÂOLJHQW¶/HVSRVWSRVLFLRQVVyQXQDSDUWGHO¶RUDFLyTXHHVWUREDHQPROWHVOOHQJHVLTXHHTXLYDODOHVQRVWUHV
SUHSRVLFLRQVSHUzDSDUHL[HQGDUUHUHGHOQRPHQOORFGHGDYDQW


$ SRGHPYHXUHXQH[HPSOHGHPRWTXHHTXLYDOGULDDXQDGMHFWLX XQYHUEHVWDWLXHQ
[LQqV LXQTXHpVXQYHUEG¶DFFLy /\RYLQ 

 D 7LDQKHLOH

FHOQHJUH&$19,'¶(67$7
µ(OFHOHVYDHQQHJULU¶

E :R FK¯IjQOH

MRPHQMDUDOLPHQW3(5)
µ9DLJPHQMDU¶

&RPSRGHPYHXUHWDQWD D FRPD E ODVHTqQFLDDFDEDDPEODSDUWtFXODOHTXH


pVXQDPDUFDTXHV¶DGMXQWDDJUXSVSUHGLFDWLXVSHUH[SUHVVDUXQFDQYLGHVLWXDFLyRXQD
DFFLy DFDEDGD /D SDUWtFXOD QHJDWLYD WDPEp pV OD PDWHL[D SHU D WRWHV GXHV PHQHV GH
SUHGLFDWV /LL7KRPSVRQ 

 D 7DENDL[¯Q E 7D E FK¯ UzX

HOOQRIHOLo HOO QR PHQMD FDUQ


µ1RpVIHOLo¶ µ1RPHQMDFDUQ¶

&RPHVSRWYHXUHHQDTXHVWVH[HPSOHVODGLIHUqQFLDHQWUHHOTXHQRVDOWUHVDQRPHQDUtHP
YHUEVLHOTXHDQRPHQDUtHPDGMHFWLXVHQ[LQqVQRH[LVWHL[(OV³DGMHFWLXV´VyQXQWLSXV
GH YHUEV TXH VL QR KL KD FDS SDUWtFXOD GHQRWHQ SURSLHWDWV R TXDOLWDWV YJ PpV
VHPEODQFHVD/\RYLQV 

(OVFRYHUEV

8QDFODVVHGHPRWVSUzSLDGHO[LQqVpVHOTXHV¶DQRPHQHQFRYHUEV(OVFRYHUEV
VyQPRWVTXHHVFRPSRUWHQFRPDSUHSRVLFLRQVLFRPDWDOVSUHFHGHL[HQXQVLQWDJPD
QRPLQDO7RWHOJUXSVHVROVLWXDUDOGDYDQWGHOYHUETXHFRPSOHPHQWD(OTXHpVPpV
HVSHFLDO pV TXH PROWHV G¶DTXHVWHV IRUPHV WDPEp HV SRGHQ XVDU FRP D YHUEV $$TXHVWGREOHFRPSRUWDPHQWV¶H[SOLFDSHUTXqRULJLQjULDPHQWWRWHVDTXHVWHVIRUPHVHUHQYHUEVLDOJXQHV
HQFDUD PDQWHQHQ FHUWHV SURSLHWDWV YHUEDOV RULJLQjULHV YJ /L L 7KRPSVRQ  L /L L 7KRPSVRQ


FRQWLQXDFLyHQGRQHPGRVH[HPSOHV 5DPVH\L/LL7KRPSVRQ/LL
7KRPSVRQ 

 D 7D>]jL;LDQJ*D QJ@]XzVKHQJ\L

HOOD+RQJ.RQJIHUQHJRFLV
µ)DQHJRFLVD+RQJ.RQJ¶

E 1ÿ]jLQD U"

WXVHUDRQ
µ2QHWV"¶

 D :R PHQ FKiQJ >GjR 1LX <XH@ T

QRVDOWUHV VRYLQW D GLU 1RYD<RUN DQHP


µ$QHPVRYLQWD1RYD<RUN¶

E :R PHQMÿGLD Q]KRQJGjR1LX <XH"

QRVDOWUHVTXLQKRUDDUULEDU1RYD<RUN
µ4XDQDUULEHPD1RYD<RUN"¶

$ D L D HO FRYHUE IXQFLRQD FRP XQD SUHSRVLFLy DPE HO VHX FRPSOHPHQW D OD
GUHWD +RQJ .RQJ D D L 1RYD <RUN D D $OV H[HPSOHV GH E HQ FDQYL OD
PDWHL[DIRUPDIXQFLRQDFRPDYHUE2EVHUYHPTXHHQFDUDTXHQRVHPSUHSDVVDDL[tHQ
HOVFDVRVDQWHULRUVHOVLJQLILFDWG¶DTXHVWVHOHPHQWV PDQWpXQDFHUWDUHODFLyHQWRWVGRV
XVRVD V¶H[SUHVVDVLWXDFLyLD GLUHFFLy3RVVLEOHPHQWDTXHVWDSURSLHWDWGHOD
JUDPjWLFD[LQHVDpVHOTXHSRGULDH[SOLFDUODFRQVWUXFFLyTXHKHPUHFROOLWD 

 $YLyWDUGDGRVGLHVDOD;LQD

2EVHUYHP TXH HO SDUODQW KD IHW VHUYLU OD SUHSRVLFLyD L QR HO YHUE DUULEDU D /¶DYLy
WDUGDGRVGLHVDDUULEDUDOD;LQD 7DQWODSUHSRVLFLyFRPHOYHUESRUWHQLPSOtFLWDXQD
LGHDGHGLUHFFLy

 (QOHVOOHQJHVURPjQLTXHVWDPEpWHQLPDOJXQFDVGHIRUPDYHUEDORQRPLQDOTXHKDDFDEDW
DGTXLULQW HO YDORU G¶XQD SUHSRVLFLy SHU XQ SURFpV GH JUDPDWLFDOLW]DFLy HQFLPD GH OD FDPD 31o3
FDVW WUHWG¶DL[z 9o3 FDW HWF


7RW L TXH HO [LQqV Wp SUHSRVLFLRQV VyQ IUHTHQWV HOV HUURUV TXH FRQVLVWHL[HQ D
RPHWUHXQDSUHSRVLFLy JHQHUDOPHQWOHVjWRQHVFRPDGHDPEHWF TXDQSDUOHQFDWDOj
$OJXQV G¶DTXHVWV HUURUV HV SRGHQ UHODFLRQDU DPE HO IHW TXH HO [LQqV QR ID VHUYLU
SUHSRVLFLRQVHQDOJXQVFRQWH[WRVHQTXqHQFDWDOjVyQREOLJDWzULHVFRPSHUH[HPSOH
TXDQ HO VLQWDJPD SUHSRVLFLRQDO ID GH FRPSOHPHQW G¶XQ QXFOL QRPLQDO EXLW OD GH
SOjVWLF FRPD J RTXDQODSUHSRVLFLyHQOODoDGXHVIUDVHV +RIDSHUULXUH FRPD
G 7DPEp V¶KD GH WHQLU HQ FRPSWH OD SRVVLELOLWDW TXH XQ YHUE UHJHL[L XQ VLQWDJPD
SUHSRVLFLRQDO HQ FDWDOj L HO YHUE DPE HO VLJQLILFDW HTXLYDOHQW HQ [LQqV GHPDQL XQ
FRPSOHPHQW VHQVH SUHSRVLFLy FRP 1RYD <RUN D E R D EjVTXHW D D $
FRQWLQXDFLySUHVHQWHPDOJXQHVFRQVWUXFFLRQVHQTXqV¶KDRPqVODSUHSRVLFLy

 D HVWDQMXJDQW‡EjVTXHW Do‡
E MRPH¶QYDLJ‡ODYDER Do‡
F KHSXMDW‡XQyVJUDQ Do‡
G YDDODFODVVH‡WUHEDOODU Do‡
H MDYDQ‡VHJRQSHUzMRYDLJ‡SULPHU Do‡
I ODYDLJMXJDU‡XQGHVLVq DPEo‡
J >±TXLQpVO¶HQWUHSjTXHPpVW¶DJUDGD"@
±HO‡[RULo GHo‡

&RPHQWDUHPPpVHUURUVUHODFLRQDWVDPEOHVSUHSRVLFLRQVDO¶DSDUWDW

(OVFODVVLILFDGRUVLHOVPRWVGHPHVXUD

8Q GHOV WUHWV PpV VRUSUHQHQWV GH OD JUDPjWLFD [LQHVD SHU D XQ SDUODQW G¶XQD
OOHQJXD URPjQLFD R HQ JHQHUDO G¶XQD OOHQJXD LQGRHXURSHD pV O¶H[LVWqQFLD G¶XQV
HOHPHQWV TXH V¶DQRPHQHQ FODVVLILFDGRUV (O [LQqV QR Wp IOH[Ly GH JqQHUH SHUz HQ +HP REVHUYDW O¶~V GHO YHUE MXJDU DPE HO SURQRP OD FRP VL IRV WUDQVLWLX (Q [LQqV DTXHVW YHUE QR
LQWURGXHL[HOFRPSOHPHQWDPESUHSRVLFLyLSHUWDQWHVFRPSRUWDFRPXQYHUEWUDQVLWLXTXHpVHOPDWHL[
~VTXHVH¶QIDD D 

$TXHVWVHOHPHQWVWDPEpHVWUREHQHQDOJXQHVOOHQJHVDIULFDQHVFRPDUDHOZzORIHOIXODRHOVZDKLOL


FDQYL HOV QRPV SHUWDQ\HQ D FODVVHV GLIHUHQWV VRYLQW GHWHUPLQDGHV SHU IDFWRUV FRP OD
IRUPD R DOWUHV SURSLHWDWV GHO UHIHUHQW (OV FODVVLILFDGRUV KDQ G¶DSDUqL[HU DO GDYDQW GHO
QRPTXDQHOVLQWDJPDWDPEpLQFORXXQQXPHUDOXQGHPRVWUDWLXRFHUWVTXDQWLILFDGRUV
$ GRQHPDOJXQVH[HPSOHVGHFODVVLILFDGRUVH[WUHWVGHIRQWVGLYHUVHV

 D \¯]K¯TLDQEÿ VDQ]K¯ Oj]K~

XQ&/$66OODSLV WUHV&/$66 HVSHOPD

E \¯NH]KHQ]KX \¯NHS~WiR

XQD&/$66SHUOD XQ&/$66 JUDGH UDwP

F \uWLiRKp VuWLiRVKp
XQ&/$66ULX TXDWUH&/$66VHUS

G ZX MLjIHLM¯ ZX MLj GLjQVKuM¯

FLQF&/$66DYLy FLQF &/$66 WHOHYLVRU

H QqLEH QVKX VDQEH Q Fq]KL

DTXHOO&/$66OOLEUH WUHV&/$66 IXOOHWy

I QqLJHUpQ ]KH QJJH IiQJ]L

DTXHOOD&/$66SHUVRQD WRWD&/$66 FDVD

(OVPRWVTXHH[SUHVVHQDOJXQWLSXVGHPHVXUDQRSRUWHQFDSFODVVLILFDGRU SHoD
XQoDOOLXUDSHXGLD $TXHVWVPDWHL[RVPRWVSRGHQIXQFLRQDUFRPDFODVVLILFDGRUV /L
L7KRPSVRQ 

 D VKtEjQJ VKtEjQJUzX
WUHVOOLXUD WUHV&/$66FDUQ
µWUHVOOLXUHV¶ µWUHVOOLXUHVGHFDUQ¶

E \LJXR \LJXRIjQ

XQSRW XQ&/$66DUUzV
µXQSRW¶ µXQSRWG¶DUUzV¶

(QFDUD TXH O¶H[LVWqQFLD G¶DTXHVWHV SDUWtFXOHV D SULPHU FRS G¶XOO SXJXL VHPEODU
HVWUDQ\DHOFDWDOjPRVWUDXQFRPSRUWDPHQWVLPLODUHQFDVRVGHFRQVWUXFFLRQVSDUWLWLYHV


FRPGXHVJRWHVGHYLDLJXDOOHW GXHVJRWHVGHSDFDUQ XQERFtGHSDFDUQ XQ
ERFtGHYLDLJXDOOHW &DGDXQGHOVHOHPHQWVSDUWLWLXVJRWDGHERFtGHHWFHVSRW
FRPELQDUDPEXQDGHWHUPLQDGDVqULHGHQRPVLQRDPEXQDDOWUD6yQH[HPSOHVVLPLODUV
DOVGH 3HUDXQDLQIRUPDFLyPROWPpVGHWDOODGDVREUHHOVFODVVLILFDGRUVLHOVPRWV
GHPHVXUDYJ5RYLUD L 

/DLQH[LVWqQFLDG¶DUWLFOHV

(Q [LQqV FRP HQ PROWHV DOWUHV OOHQJHV GHO PyQ QR H[LVWHL[ FDS SHoD Oq[LFD
FRUUHVSRQHQW DOV QRVWUHV DUWLFOHV (O YDORU GHILQLW R LQGHILQLW TXH QRVDOWUHV H[SUHVVHP
DPE HOV DUWLFOHV R Ep QR V¶H[SUHVVD TXDQ QR pV QHFHVVDUL R Ep HV ID DPE DOWUHV
PHFDQLVPHVFRPO¶RUGUHGHPRWV VLHOFRPSOHPHQWGLUHFWHpVGHILQLWDSDUHL[DOGDYDQW
GHOYHUEYJ† RO¶~VGHQXPHUDOVLQGHILQLWVRDOWUHVHOHPHQWVTXDQWLILFDGRUV

/¶DEVqQFLDG¶DUWLFOHV HQ[LQqVHVSRWUHODFLRQDUDPE DOJXQVGHOV HUURUV TXH IDQ


HOV[LQHVRVTXDQSDUOHQFDWDOjHQFRQVWUXFFLRQVHQTXqQRDSDUHL[O¶DUWLFOHRQ¶DSDUHL[
XQDIRUPDLQDGHTXDGD

 D WRWD‡HVWRQD
E L‡PDUHGLX
F ‡VHQ\RUHWDPHYDVDS"
G GHVSUpVMRYDLJ‡ODYDER
H HO µXQ¶ GLDYDPLUDU

9HLHP TXH D DG QR KL KD O¶DUWLFOH GHILQLW TXH QHFHVVLWD HO FDWDOj HQ DTXHVWHV
FRQVWUXFFLRQVLD H V¶KDVXEVWLWXwWODIRUPDLQGHILQLGDSHUODGHILQLGD

/DLQH[LVWqQFLDGHSURQRPVIHEOHV

(O[LQqVQRPpVWpXQWLSXVGHSURQRPVSHUVRQDOVTXHVyQHOVTXHFRUUHVSRQGULHQ
DOVQRVWUHVSURQRPVGHVXEMHFWH YJ† $TXHVWHVPDWHL[HVIRUPHVVyQOHVTXHHV
IDQVHUYLUTXDQHOVSURQRPVIDQTXDOVHYRODOWUDIXQFLyVLQWjFWLFD1RH[LVWHL[GRQFVXQ


0DUTXHPDPEXQDVWHULVFDTXHOOHVVHTqQFLHVTXHVyQPDOIRUPDGHV


SDUDGLJPDGHSURQRPVGHVXEMHFWHXQGHSURQRPVG¶REMHFWHQLXQHVIRUPHVWzQLTXHVL
XQHVG¶jWRQHV FIFDWMR±PL±HPHWF 

(Q O¶DSDUWDW GH VLQWD[L HQ TXq SDUOHP GHOV FRPSOHPHQWV GLUHFWHV † 
H[SOLFDUHP HOV SUREOHPHV GHOV SDUODQWV [LQHVRV SHU IHU VHUYLU HOV SURQRPV IHEOHV
FRUUHVSRQHQWV D DTXHVWD IXQFLy (Q DTXHVW DSDUWDW HQV UHIHULUHP DO SURQRP KL L DO
SDUDGLJPDGHOHVIRUPHVUHIOH[LYHV

&RPHVSRWYHXUHDOVH[HPSOHVGH PROWVRYLQWHOSURQRPKLQRDSDUHL[DOD
IUDVHQLFRPDORFDWLXQLDPEDOWUHVYDORUVVHPjQWLFV

 D QR‡YDDQDU
E MRQR‡KHSDUODWPDL>DPEDTXHVWQRL@

3HO TXH ID DO SDUDGLJPD UHIOH[LX WUREHP HUURUV GH GRV WLSXV O¶RPLVVLy GHO
SURQRPLO¶DSDULFLyGHOSURQRPDPEYHUEVTXHQRHOSRUWHQ

 D SHUzOD-XOLHWDLHQ5RPHX‡YROLHQFDVDU µHVYROLHQFDVDU¶
E DTXHVW‡HVWjEDUDOODQW µV¶HVWjEDUDOODQW¶
F ‡KDIHWPDO µV¶KDIHWPDO¶
G ‡PHPRXDTXHVWDGHQW µVH¶PPRXDTXHVWDGHQW¶
H QR‡YDWUHQFDU>ODGHQW@ µQRHVYDWUHQFDU¶
I >DTXHVWDQHQD@‡FRUGDODVDEDWD µHVFRUGDODVDEDWD¶

 D pVTXHPHVRPLR µpVTXHVRPLR¶
E XQyVJUDQTXHHVPRVVHJD µXQyVJUDQTXHPRVVHJD¶
F DTXHVWHVFDXDWHUUD µDTXHVWFDXDWHUUD¶
G QRHVSRWHQWUDUHOJDW µHOJDWQRSRWHQWUDU¶

$ YHLHPTXHO¶HOLVLyHVGyQDWDQWHQIRUPHVUHIOH[LYHVRUHFtSURTXHVFRPHQYHUEV
XVDWVSURQRPLQDOPHQWRDPETXDOVHYROWLSXVGHYDORU6LEp F HVSRGULDLQWHUSUHWDU
FRPXQFDVWHOODQLVPHHOIHWTXHH[LVWHL[LQPROWVDOWUHVHUURUVGHOPDWHL[WLSXVTXHQRHV


GRQHQ HQ FDVWHOODQRSDUODQWV ID SHQVDU TXH QR QHFHVVjULDPHQW V¶KD G¶DWULEXLU D OD
LQIOXqQFLDGHOFDVWHOOj

/$)/(;,Ï

&RP MD V¶KD GLW HO [LQqV pV XQD OOHQJXD DwOODQW TXH JDLUHEp QR Wp IOH[Ly /HV
SDUDXOHVWHQGHL[HQDVHULQYDULDEOHVLODLQIRUPDFLyWtSLFDGHODIOH[LyV¶H[SUHVVDDWUDYpV
GH SDUWtFXOHV GH PRWV GH O¶RUGUH HWF $ FRQWLQXDFLy H[SRVDUHP FRP HV PDQLIHVWHQ
DTXHVWHV FDWHJRULHV JUDPDWLFDOV SUzSLHV GH OD IOH[Ly L GLYLGLUHP O¶H[SOLFDFLy HQ GXHV
SDUWVG¶XQDEDQGDODIOH[LyQRPLQDOLGHO¶DOWUDODYHUEDO

/DIOH[LyQRPLQDO

7DQW HOV QRPV FRP HOV DGMHFWLXV VyQ LQYDULDEOHV VHPSUH SUHVHQWHQ OD PDWHL[D
IRUPD WDQW VL VyQ VLQJXODUV FRP VL VyQ SOXUDOV L WDPSRF QR YDULHQ VHJRQV OD IXQFLy
VLQWjFWLFDTXHWLQJXLQDODIUDVH$ HQSRGHPYHXUHDOJXQVH[HPSOHV 3R&KLQJL
5LPPLQJWRQ 

 D Eÿ µSORPDSORPHV¶
VKX µOOLEUHOOLEUHV¶

OD RVK¯ µPHVWUHPHVWUHV¶

E MLVKX YHOOOOLEUH µOOLEUHYHOOOOLEUHVYHOOV¶

KD RSpQJ\RX ERQDPLF µDPLFERDPLFVERQV¶

7RWLDL[zH[LVWHL[XQPRUIHPDGHSOXUDOPHQTXHHVIDVHUYLUDPEHOVSURQRPV
SHUVRQDOV L TXH WDPEp HV SRW DGMXQWDU DOV QRPV GH SHUVRQD TXDQ WHQHQ XQD UHIHUqQFLD
GHILQLGD 3R&KLQJL5LPPLQJWRQ 


 8QD OOHQJXD HQ TXq HO QRP YDULD VHJRQV OD VHYD IXQFLy VLQWjFWLFD D OD IUDVH pV XQD OOHQJXD TXH Wp
PDUTXHV GH FDV pV D GLU GHFOLQDFLRQV (Q VyQ H[HPSOHV HO OODWt O¶DOHPDQ\ HO EDVF HWF (Q OODWt SHU
H[HPSOHXQQRPFRP SXHOODµQHQD¶WpODIRUPD SXHOODVLIDGHVXEMHFWHLpV VLQJXODU SXHOODP VL pV XQ
FRPSOHPHQWGLUHFWHVLQJXODURSXHOODUXPVLpVXQFRPSOHPHQWGHOQRPSOXUDO(QFDWDOjMDQRH[LVWHL[HQ
OHVPDUTXHVGHFDVHQHOVQRPVSHUzHQFDUDHQTXHGHQUHVLGXVHQHOVLVWHPDSURQRPLQDO MRVXEMHFWHPH
FRPSOHPHQWGHOYHUEHOODFRPSOHPHQWGLUHFWHVLQJXODUOLFRPSOHPHQWLQGLUHFWHVLQJXODUHWF


 D ZR µMR¶ ZR PHQ µQRVDOWUHV¶

Qÿ µWX¶ QÿPHQ µYRVDOWUHV¶


WD µHOOHOOD¶ WDPHQ µHOOVHOOHV¶

E [XpVKHQJ µHOXQHVWXGLDQW HOVXQV HVWXGLDQWV¶


[XpVKHQJPHQ µHOVHVWXGLDQWV¶
KiL]L µHOXQQHQ HOVXQV QHQV¶
KiL]LPHQ µHOVQHQV¶

/¶~VGHPHQDPEQRPVSHUzpVIRUoDUHGXwW/DSOXUDOLWDWV¶H[SUHVVDPLWMDQoDQWDOWUHV
SDUDXOHVFRPDUD\t[LH µDOJXQV¶QqL[LH µDTXHOOV¶[X GXR µPROWV¶HWF /LL7KRPSVRQ

 

 D \L[LHZiQM

µDOJXQHVMRJXLQHV¶

E QqL[LHNR XKjR

µDTXHOOVHVOzJDQV¶

(QHOVH[HPSOHVGH LGH SRGHPREVHUYDUFRPHOVQRPVLHOVSURQRPV


QRFDQYLHQGHIRUPDVHJRQVODIXQFLyVLQWjFWLFDTXHIDQ =HQJKXLL=KRX 

 D 0X TLQ PD L FjL ]Xz IjQ

PDUH FRPSUDU YHUGXUHV IHU PHQMDU


µ/DPDUHFRPSUDYHUGXUHVSHUIHUHOPHQMDU¶

E :R jLPX TLQ

MRHVWLPDUPDUH
µ(VWLPRODPDUH¶'HIHW[LHpVXQDPDUFDGHSOXUDOTXHV¶DGMXQWDDOQXPHUDO\LµXQ¶LDOGHPRVWUDWLXQqLµDTXHOO¶


F :R JH LPX TLQ \¯ Jq ZH Q

MRGRQDUPDUH XQ &/$66 SHWy


µ)DLJXQSHWyDODPDUH¶

G :R JHQZR PX TLQ\¯TÿT

MRLMRPDUHDOKRUDDQDU
µ+LDQLUpDPEOD PHYD PDUH¶

 D 7DGD ZR E :R GD WD

HOOSHJDU MR MRSHJDU HOO


µ(OOHPSHJD¶ µ-RHOSHJR¶

(OV SURQRPV SHUVRQDOV WDPSRF QR WHQHQ XQ HTXLYDOHQW SRVVHVVLX FI MR PHX
WXWHXHWF /HVIRUPHVSRVVHVVLYHVHVFRQVWUXHL[HQDPEHOVSURQRPVSHUVRQDOVVLWXDWV
DOGDYDQWGHOQRPTXHLQGLFDODFRVDSRVVHwGDVHJXLWVJHQHUDOPHQWGHODSDUWtFXODGH
/LL7KRPSVRQ 

 D ZR GH FKqQVKDQ

MR 3$57 FDPLVD
µODPHYDFDPLVD¶

E WDPHQ GH MLD

HOOV 3$57 FDVD


µODVHYDFDVD G¶HOOV ¶

(OIHWTXHHOVHOHPHQWVQRPLQDOVGHO[LQqVQRFRQWLQJXLQPRUIHPHVGHIOH[LyID
TXHHOV[LQHVRVTXHDSUHQHQFDWDOjWLQJXLQGLILFXOWDWVSHUPDUFDUHOJqQHUHIHPHQt D L
HOQRPEUHSOXUDO V LSHUIHUFRQFRUGDUHOVQRPVDPEHOVVHXVGHWHUPLQDQWVLDPEHOV
DGMHFWLXVTXHHOVPRGLILTXHQ$ H[HPSOLILTXHPHOVWLSXVG¶HUURUVPpVIUHTHQWVTXH
KHPGHWHFWDW


 D HOVFLXWDWV
XQPzPLD
HOPHXSURIHVVRUD
ODVHQ\RUHWDHVWj>HQ@IDGDW
>±FRPpVODJUDYDGRUD"@±SHWLW
WHQLDXQDFRUGDDJDIDWMR
ODPpVSHWLWWpWUHVDQ\V

E PLUDOHVWD]R
>±FRPVyQHOVGUjFXOHV"@±OOHLJ
TXDWUHRUGLQDGRU
IHUWRQWHULD

$ D YHLHP FDVRV HQ TXq HV ID VHUYLU OD IRUPD PDVFXOLQD HQ OORF GH OD IHPHQLQD
3RVVLEOHPHQW PpV TXH IHU VHUYLU HO PDVFXOt IDQ VHUYLU O¶DUUHO VHQVH O¶DIL[ GH JqQHUH
FRVDTXHHQFDWDOjSURYRFDTXHODIRUPDUHVXOWDQWFRLQFLGHL[LDPEHO PDVFXOt1RVyQ
WDQIUHTHQWVHQOHVPRVWUHVTXHKHPUHFROOLWHOVFDVRVHQTXqHVIDVHUYLUHOIHPHQtHQ
OORFGHOPDVFXOt DTXHVWDQRPXQDSDQWDORQV $ E SDVVDXQDFRVDVLPLODUDPEHO
QRPEUH WUREHP O¶DUUHO VHQVH FDS PRUIHPD GH QRPEUH L HO UHVXOWDW VHPEOD OD IRUPD
VLQJXODU

/DIOH[LyYHUEDO

$GLIHUqQFLDGHOTXHSDVVDDPEHOVYHUEVGHOHVOOHQJHVURPjQLTXHVHOVYHUEV
GHO [LQqV QR FDQYLHQ GH IRUPD SHU H[SUHVVDU HO WHPSV QL OD SHUVRQD 6yQ IRUPHV
LQYDULDEOHV /D SHUVRQD HV GHGXHL[ JDLUHEp VHPSUH SHO SURQRP TXH DSDUHL[ IHQW GH
VXEMHFWHTXHGLItFLOPHQWHVSRWHOLGLU FIFDWDOjMRPHQMRWXPHQJHVPHQMRPHQJHV 
$L[tODPDWHL[DIRUPDYHUEDOTXHDSDUHL[D FRUUHVSRQDSHUVRQHVGLIHUHQWVVHJRQV
HOSURQRPTXHODSUHFHGHL[ HQDTXHVWH[HPSOHKRWUDGXwPFRPDSUHVHQW 

 ZR PD L µMRFRPSUR¶ ZR PpQPD L µQRVDOWUHVFRPSUHP¶

QÿPD L µWXFRPSUHV¶ QÿPpQPD L µYRVDOWUHVFRPSUHX¶

WDPD L µHOOFRPSUD¶ WDPpQPD L µHOOVFRPSUHQ¶


3HU LQGLFDU WHPSV GLIHUHQWV HV IDQ VHUYLU XQD VqULH GH SDUWtFXOHV R PRWV TXH LQGLTXHQ
WHPSVRDVSHFWH8QHVGHOHVPpVIUHTHQWVVyQOHL]jLHQPDQGDUt/DSULPHUDOHPDU
FDO¶DVSHFWHSHUIHFWLXpVDGLUDTXHOOTXHWpXQDDFFLyTXDQHVWjDFDEDGDLHVFROÂORFD
GHVSUpVGHOYHUE /LL7KRPSVRQL3R&KLQJL5LPPLQJWRQ 

 D :R FK¯OHVDQZD QIjQ

MRPHQMDU3(5)WUHVERODUUzV
µ+HPHQMDWWUHVEROVG¶DUUzV¶

E :R [LH OHVDQIHQJ[uQ

MRHVFULXUH3(5)WUHV&/$66FDUWD
µ+HHVFULWWUHVFDUWHV¶

6¶KD GH WHQLU HQ FRPSWH TXH QR pV HO PDWHL[ HO WHPSV TXH O¶DVSHFWH (QFDUD TXH HOV
H[HPSOHVDQWHULRUVHOVKHPWUDGXwWIHQWVHUYLUHOSDVVDWO¶DVSHFWHSHUIHFWLXHVSRWGRQDUHQ
XQD DFFLy SDVVDGD R HQ XQD GH IXWXUD (Q HOV H[HPSOHV GH  L  HOV DGYHUELV
WHPSRUDOVHVSHFLILTXHQHOWHPSV 5DPVH\L3R&KLQJL5LPPLQJWRQ 

 :R E]K¯GjRWD ]XyWLDQ T M¯QWLDQ T KiLVKL PtQJWLDQ T

MRQRVDEHUHOO DKLU YHQLU DYXL YHQLU R GHPj YHQLU


µ1RVpVLYDYHQLUDKLUYHDYXLRYLQGUjGHPj¶

 D :R ]XyWLDQ[LjOHNq\ÿKzXTNjQGLjQ\ÿQJ

MRDKLUDFDEDU3(5)OOLoyGHVSUpVDQDUYHXUHSHOÂOtFXOD
µ$KLUTXDQYDLJDFDEDUODFODVVHYDLJDQDUDYHXUHXQDSHOÂOtFXOD¶

E :R PtQJWLDQ[LjOHNq\ÿKzXTNjQGLjQ\ÿQJ

MRGHPjDFDEDU3(5)OOLoyGHVSUpVDQDUYHXUHSHOÂOtFXOD
µ'HPjTXDQDFDEDUpODFODVVHDQLUpDYHXUHXQDSHOÂOtFXOD¶

$TXHVWD PDWHL[D SDUWtFXOD OH WDPEp LQGLFD FDQYL GH VLWXDFLy R G¶HVWDW TXDQ V¶DGMXQWD D
YHUEVHVWDWLXV DGMHFWLXV /LL7KRPSVRQL3R&KLQJL5LPPLQJWRQ 


 D 7LDQKHLOH

FHOQHJUH&$19,'¶(67$7
µ(OFHOHVWjQHJUHV¶KDHQQHJULW¶

E 7DEuQJOH

HOOPDODOW&$19,'¶(67$7
µ(VWjPDODOWV¶KDSRVDWPDODOW¶

/DSDUWtFXOD]jLHVIDVHUYLUHQPDQGDUtSHULQGLFDUO¶DVSHFWHLPSHUIHFWLXDTXHOO
TXHSUHVHQWDO¶DFFLyG¶XQDPDQHUDGXUDWLYDQRDFDEDGD(VFROÂORFDDOGDYDQWGHOYHUEL
QRpVSRVVLEOHDPEYHUEVHVWDWLXV /LL7KRPSVRQ 

 D =KDQJ6DQ ]jL GD /ÿ6u

=KDQJ6DQ ,03(5) SHJDU /ÿ6u


µ(Q=KDQJ6DQSHJDHVWjSHJDQWOD/ÿ6u¶

E /ÿ6u ]jL MLH VKL ZpQID

/ÿ6u ,03(5) H[SOLFDU JUDPjWLFD


µ/D/ÿ6uH[SOLFDHVWjH[SOLFDQWJUDPjWLFD¶

(OV YHUEV G¶DFFLy SHUz WDPEp SRGHQ DSDUqL[HU VHQVH FDS PDUFDGRU DVSHFWXDO
TXDQLQGLTXHQXQDDFFLyKDELWXDOFRPD D FDUDFWHUtVWLTXHVSHUPDQHQWVRGHOODUJD
GXUDGDFRPD E REpODLQWHQFLyGHIHUXQDDFFLyLPPHGLDWDPHQWFRPD F 3R
&KLQJL5LPPLQJWRQ 

 D 0D FK¯FD R

FDYDOOPHQMDUKHUED
µ(OVFDYDOOVPHQJHQKHUED¶

E :R [uQ-¯GXMLjR

MRFUHXUH&ULVWUHOLJLy
µ6yFFULVWLj¶


F :R [LjQ]jLTEjQJRQJVKu

MRDUDDQDUGHVSDW[
µ$UDYDLJDQLUpDOGHVSDW[¶

+HPYLVWTXHOHVGLVWLQFLRQVTXHHOFDWDOjDFRQVHJXHL[GHIHUDPEHOVPRUIHPHV
YHUEDOVDGMXQWDWVDOHVDUUHOVHO[LQqVOHVIDDPEDOWUHVVLVWHPHVO¶DSDULFLyGHOVXEMHFWH
GHWHUPLQDODSHUVRQDLDOJXQHVSDUWtFXOHVLH[SUHVVLRQVWHPSRUDOVGHOLPLWHQHOWHPSVL
O¶DVSHFWH /D IRUPD YHUEDO QR FDQYLD PDL (OV H[HPSOHV GH  L GH  LOÂOXVWUHQ
DOJXQV GHOV HUURUV TXH IDQ HOV SDUODQWV [LQHVRV TXDQ DSUHQHQ FDWDOj TXH WHQHQ HO VHX
RULJHQHQDTXHVWDPDQFDGHIOH[LyYHUEDO

 D MR VDS[LQqV
MR VHPSUHSHQVD
MR QRYDSORUDU
VHPSUHTXH MR P¶KDFDLJXW

E VDS WX SHUTXq"

F >±TXqIDQWRWVHOVQHQV"@±YDDFODVVH
HOOHVWDPEpWUHEDOOD

G XQDQHQDIH U WRQWHULD


SHUzMRQRFRQqL[H U

 D MRTXDQHVWj;LQDKDFDLJXW
µTXDQMRHUDDOD;LQDYDLJFDXUH¶(OFRPSRUWDPHQWGHOYHUE[LQqVSRWVHPEODUPROWHVWUDQ\SHUDXQSDUODQWG¶XQDOOHQJXDURPjQLFDFRP
HOFDWDOjDPEXQDPRUIRORJLDYHUEDOPROWULFD8QIHQRPHQPROWVLPLODUSHUzHVGyQDHQXQDOOHQJXD
TXHHQVpVPROWPpVSURSHUDTXHQRSDVHO[LQqVO¶DQJOqVFRPDPj[LPGLVWLQJHL[FLQFIRUPHVGLIHUHQWV
SHUDFDGDYHUEVLQJVLQJVVDQJVXQJVLQJLQJ IRUPDQRPDUFDGDWHUFHUDSHUVRQDVLQJXODUGHOSUHVHQW
SDVVDWSDUWLFLSLLJHUXQGL /HVGLVWLQFLRQVGHSHUVRQDHVIDQDPEHOVSURQRPVGHVXEMHFWHLOHVGHWHPSVL
DVSHFWH DPE DX[LOLDUV TXH GRQHQ OORF D IRUPHV SHULIUjVWLTXHV ,¶P VLQJLQJ KH ZLOO VLQJ \RX VDQJ ZH
ZRXOGVLQJHWF 


E XQDQHQDTXHYDFDLJXW
QRYDYLVWQLQJ~

F QRWHQLUpWHPSV
ODFRQHL[DYHV
MRFjLJXW

$ KHPH[HPSOLILFDWHOVSUREOHPHVSHUDIHJLUHOPRUIHPDGHSHUVRQDDO¶DUUHOSRW
VHPEODUTXHIDQVHUYLUODWHUFHUDSHUVRQDGHOVLQJXODUTXHHQFDWDOjQRWpFDSPRUIHPD
GHSHUVRQDH[SOtFLWSHUzHOVFDVRVGH F HQVIDQSHQVDUTXHIDQVHUYLUO¶DUUHOLTXHGH
YHJDGHV OD GHGXHL[HQ GH O¶LQILQLWLX 3HU D HOOV GRQFV SRVVLEOHPHQW QR VyQ WHUFHUHV
SHUVRQHVVLQyODIRUPDYHUEDOSXUD O¶DUUHOPpVODYRFDOWHPjWLFD /HVFRQVWUXFFLRQVGH
 GHL[HQYHXUHDOJXQVHUURUVUHODFLRQDWVDPEO¶~VLODFRQVWUXFFLyGHOVWHPSVYHUEDOV
$ E V¶LOÂOXVWUDXQHUURUIUHTHQWO¶~VGHO¶DX[LOLDUDQDUHQOORFG¶KDYHUHQOHVGXHV
FRQVWUXFFLRQVFDWDODQHVTXHHOVSDUODQWVEDUUHJHQ YDFDQWDUKDFDQWDW HVGyQDODLGHD
G¶DVSHFWHSHUIHFWLXG¶DFFLyDFDEDGDFRVDTXHIDTXHHOVVLJXLQGLItFLOVGHGLVWLQJLU6yQ
HVSHFLDOPHQWUHOOHYDQWVHOVH[HPSOHVGH F SHUTXqGHPRVWUHQTXHHOVSDUODQWVTXHHOV
KDQSURGXwWHVWDQDVVLPLODQWHOSURFpVPRUIROzJLFGHIOH[LyYHUEDOHQHOFDVGHWHQLUpHV
UHJXODULW]D HO YHUE WHQLU HQ OD IRUPDFLy GHO IXWXU VRUWLU ± VRUWLUp o WHQLU ± WHQLUp L
FRQHL[DYHV GHPRVWUD TXH HO SDUODQW MD KD DSUqV TXH ±DYD pV XQ VXIL[ SHU IRUPDU
O¶LPSHUIHW G¶LQGLFDWLX SHUz O¶DSOLFD D XQ YHUE GH OD VHJRQD FRQMXJDFLy TXDQ QRPpV
VHUYHL[SHUDOVYHUEVGHODSULPHUDILQDOPHQWDFjLJXWHOSDUODQWKDDJDIDWO¶DUUHODPE
FRQVRQDQWYHODUGHOYHUEFDXUH FDLFFDLJXLFDLJXpV LOLKDDGMXQWDWHOPRUIHPDXWGH
SULPHUDSHUVRQDVLQJXODUGHODYDULDQWJLURQLQD PHQMDU±PpQMXWUHEUH±UqEXWVRUWLU±
V~UWXWoFDXUH±FjLJXW 9ROGUtHPLQVLVWLUTXHDTXHVWVHUURUVVyQXQPROWERQVHQ\DO
SHUTXqGHPRVWUHQTXHHOVSDUODQWVKDQSDVVDWGHO¶HVWDGLHQTXqQRPpVIHLHQVHUYLUOHV
DUUHOV D XQD QRYD HWDSD HQ TXq HVWDQ FRQVWUXLQW OHV UHJOHV GH IRUPDFLy GHOV YHUEV $TXHVW IHQRPHQ G¶DQDORJLD HV GyQD HQ OD FRPXQLWDW [LQHVD HQ QLYHOOV DYDQoDWV G¶DSUHQHQWDWJH GHO
FDWDOjLHVSHFLDOPHQWHQQHQV/¶DGTXLVLFLyGHODPRUIRORJLDIOHFWLYDpVPROWOHQWDHQJHQHUDO9DOHQWLQL
 REVHUYD DTXHVW PDWHL[ IHQRPHQ HQ HOV [LQHVRV TXH DSUHQHQ LWDOLj 6HJRQV O¶DXWRUD HOV SDUODQWV
[LQHVRVWHQGHL[HQDDSUHQGUHSHUPHPRULW]DFLyGHSHFHVOq[LTXHVVHQVHVHJPHQWDFLyPRUIROzJLFD$L[z
SRW VHU GHJXW DO IHW TXH HO [LQqV pV XQD OOHQJXD DwOODQW D OD WHQGqQFLD FXOWXUDO D O¶DSUHQHQWDWJH SHU
PHPRULW]DFLyLDOIHWTXHpVXQDFRPXQLWDWPROWWDQFDGDLVREUHWRWHOVDGXOWVWHQHQSRFDUHODFLyDPEOD
FRPXQLWDWTXHHOVDFXOOLSHUWDQWSRFVLQSXWVOLQJtVWLFV9JWDPEp%HOWUiQL*DUFtD 


1RWHPTXHDTXHVWSURFpVpVVHPEODQWDOTXHUHDOLW]HQHOVQHQVTXDQDSUHQHQFDWDOjFRP
DSULPHUDOOHQJXD REULWSHUREHUWHWF 

/$)250$&,Ï'(0276

6L Ep HOV SURFHVVRV GH IOH[Ly HQ [LQqV VyQ SUjFWLFDPHQW LQH[LVWHQWV HOV GH
IRUPDFLy GH PRWV VyQ PpV KDELWXDOV /D GHULYDFLy QR pV JDLUH SURGXFWLYD SHUz OD
FRPSRVLFLy KR pV PROW $ FRQWLQXDFLy GRQDUHP DOJXQV H[HPSOHV G¶DTXHVWV WLSXV GH
SURFHVVRVPRUIROzJLFVTXHIRUPHQPRWVQRXVFRPELQDQWDUUHOVRDUUHOVLDIL[RV

/DGHULYDFLy

6L HO FRPSDUHP DPE OHV OOHQJHV URPjQLTXHV HO [LQqV Wp PROW SRFV SURFHVVRV
GH GHULYDFLy $  SUHVHQWHP DOJXQV GHOV SUHIL[RV PpV SURGXFWLXV /L L 7KRPSVRQ
 

 D Gu\¯ µSULPHU¶ \¯ µXQ¶


GuOL µVLVq¶ OL µVLV¶
GuVDQ µWHUFHU¶ VDQ µWUHV¶

E NH [uQ µFUHwEOH¶ [uQ µFUHXUH¶

NH FK¯ µPHQMDEOH¶ FK¯ µPHQMDU¶

NH QpQJ µSRVVLEOH¶ QpQJ µSRGHU¶

F KD RNjQ µERQLF¶ NjQ µPLUDU¶

KD RFK¯ µGHOLFLyV¶ FK¯ µPHQMDU¶

KD RVKXR µGHERQGLU¶ VKXR µGLU¶

G QiQNjQ µOOHLJ¶ NjQ µPLUDU¶


QiQFK¯ µLPPHQMDEOH¶ FK¯ µPHQMDU¶
QiQVKXÀ µGHPDOGLU¶ VKzX µGLU¶

'upVHOSUHIL[TXHVHUYHL[SHUIRUPDUHOVQXPHUDOVRUGLQDOV(OSUHIL[NH IRUPDDGMHFWLXV

DSDUWLUGHYHUEV VHJXLQWODQRVWUDWHUPLQRORJLDSHUDOHVSDUWVGHO¶RUDFLy LHTXLYDODO


QRVWUHVXIL[EOHFRPHVSRWYHXUHDSDUWLUGHOHVWUDGXFFLRQVGHOVH[HPSOHV+D RLQiQ

VyQGRVSUHIL[RVDQWzQLPVTXHWDPEpGRQHQDGMHFWLXVDSDUWLUGHYHUEVVLJQLILTXHQ³GH
ERQ9IjFLOGH9´L³GHPDO9GLItFLOGH9´UHVSHFWLYDPHQW

3HO TXH ID DOV VXIL[RV D FRQWLQXDFLy H[HPSOLILTXHP HOV PpV SURGXFWLXV /L L
7KRPSVRQV 

 D GzQJZ[Xp µ]RRORJLD¶ GzQJZ µDQLPDO¶


\X \iQ[Xp µOLQJtVWLFD¶ \X \iQ µOOHQJXD¶

VKqKXu[Xp µVRFLRORJLD¶ VKqKXu µVRFLHWDW¶

E [LD RVKXRMLD µQRYHOÂOLVWD¶ [LD RVKXR µQRYHOÂOD¶

NH[XpMLD µFLHQWtILF¶ NH[Xp µFLqQFLD¶

ZOÿ[XpMLD µItVLF¶ ZOÿ[Xp µItVLFD¶

F 0H LKXj µDPHULFDQLW]DU¶ 0H L µ$PqULFD¶

WyQJKXj µDVVLPLODU¶ WyQJ µVLPLODU¶

G PDRU µJDWHW¶ PDR µJDW¶

[LD R PD U µ SHWLW FDYDOOHW¶ PD µFDYDOO¶

JXDQU µEXUzFUDWD GHVS ¶ JXDQ µRILFLDO¶

H pU]L µILOO¶
W]L µFRQLOO¶
M~]L µWDURQMD¶

(O VXIL[ [Xp GyQD QRPV TXH IDQ UHIHUqQFLD D FLqQFLHV MLD GyQD QRPV TXH GHQRWHQ OD

SHUVRQDTXHHVGHGLFDDDOJXQDGLVFLSOLQDLKXjIRUPDYHUEVDSDUWLUGHQRPVRDGMHFWLXV
LpVHTXLYDOHQWDOQRVWUHLW]DU OHJDOLW]DULQGXVWULDOLW]DUHWF 3HOTXHIDDOVXIL[UTXH
pVO¶~QLFTXHWpPHQ\VG¶XQDVtOÂODEDVRYLQWWpXQYDORUDYDOXDWLXREpGLPLQXWLXRGH
YHJDGHV GHVSHFWLX $TXHVW VXIL[ SHUz QR HV SURQXQFLD IRUD GH O¶jUHD GH 3HTXtQ YJ
† (OVXIL[]LMDQRpVSURGXFWLXSHUzHVWUREDHQPROWHVSDUDXOHVTXHQRIRUPHQ
FDSFODVVHVHPjQWLFDEHQGHILQLGD


/DFRPSRVLFLy

/D FRPSRVLFLy pV OD XQLy GH GXHV R PpV DUUHOV SHU IRUPDU XQ PRW QRX eV HO
SURFpVGHIRUPDFLyGHPRWVPpVSURGXFWLXHQ[LQqV$FRQWLQXDFLySUHVHQWDUHPDOJXQV
GHOVWLSXVPpVLPSRUWDQWVGHFRPSRVLFLy

8Q SULPHU WLSXV GH FRPSRVWRV pV DTXHOO HQ TXq HV MX[WDSRVHQ GRV HOHPHQWV HQ
XQD UHODFLy GH FRRUGLQDFLy $TXHVWV HOHPHQWV SRGHQ VHU GRV YHUEV TXH VyQ JDLUHEp
VLQzQLPV UHFRUGHP TXH HQ [LQqV KL KD YHUEV HVWDWLXV TXH HTXLYDOHQ DOV QRVWUHV
DGMHFWLXV (OUHVXOWDWGHODFRPSRVLFLypVXQDOWUHYHUEHOTXHDOJXQVDXWRUVDQRPHQHQ
³FRPSRVWRVYHUEDOVSDUDOÂOHOV´ /LL7KRPSVRQ 

 IjQJTu GHL[DUDEDQGRQDU µGHL[DUFyUUHU¶


EDQJ]K DMXGDUDMXGDU µDMXGDU¶

StIi FDQVDWFDQVDW µFDQVDW¶

7DPEp pV SRVVLEOH TXH HOV FRPSRVWRV HVWLJXLQ IRUPDWV SHU GRV YHUEV HVWDWLXV
DGMHFWLXV DQWzQLPVLODXQLyGyQDFRPDUHVXOWDWXQQRP /LL7KRPSVRQ 

 KD RKXjL ERGROHQW µTXDOLWDW¶

Gj[LD R JUDQSHWLW µPLGD¶

OH QJUq IUHGFDOHQW µWHPSHUDWXUD¶

NXjLPjQ UjSLGOHQW µYHORFLWDW¶

,ILQDOPHQWGHYHJDGHVHVMX[WDSRVHQGRVQRPVSHULQGLFDUHOFRQMXQWIRUPDWSHOVGRV
UHIHUHQWVHVWUDFWDGHOVDQRPHQDWV³FRPSRVWRVSDUDOÂOHOV´ /LL7KRPSVRQ 

 IPX SDUHPDUH µSDUHV SDUHPDUH ¶

]ÿQ ILOOILOOD µILOOV¶


VKXÿWX DLJXDWHUUD µFOLPD¶

JXyMLD SDtVFDVD µQDFLy¶


8QDOWUHWLSXVGHFRPSRVWRVVyQHOVIRUPDWVSHUXQQRPLXQYHUE(OQRPSRW
FRUUHVSRQGUHREpDOVXEMHFWHFRPD REpDOFRPSOHPHQWGHOYHUEFRPD 4XDQ
V¶HVWDEOHL[XQDUHODFLyVXEMHFWHSUHGLFDWHQWUHHOVGRVPHPEUHVGHOFRPSRVWHOYHUEVRO
VHUXQYHUEHVWDWLX DGMHFWLX SHUzWDPEpSRWVHUXQYHUEG¶DFFLyFRPD F (OPRW
FRPSRVWpVXQYHUEGHOPDWHL[WLSXV /LL7KRPSVRQ 

 D QLiQT¯QJ HGDWOOHXJHU µMRYH¶


E PuQJNX YLGDDPDUJDQW µGHVDIRUWXQDW¶

F Gu]KqQ WHUUDWUHPRODU µKDYHUKLXQWHUUDWUqPRO¶

4XDQODUHODFLyHQWUHHOVGRVHOHPHQWVTXHIRUPHQHOFRPSRVWpVYHUEFRPSOHPHQWHO
PRWUHVXOWDQWWDPEpDFRVWXPDDVHUXQYHUE$ HQGRQHPDOJXQVH[HPSOHV /LL
7KRPSVRQ 

 D ]KjR[LjQJ UHIOHFWLULPDWJH µIRWRJUDILDU¶


E [tQJOÿ IHUVDOXWDFLy µVDOXGDU¶
F NDLZiQ[LjR IHUEURPD µULXUH¶VGH¶

8QGHOVSURFHVVRVGHFRPSRVLFLyPpVIUHTHQWGHO[LQqVpVHOTXHIRUPDQRPV
FRPSRVWRV D SDUWLU GH GXHV DUUHOV QRPLQDOV XQD GH OHV TXDOV PRGLILFD O¶DOWUD /L L
7KRPSVRQ 

 D PiR\¯ OODQDYHVWLW µMHUVHL¶


E PH LJXyKXz $PqULFDSURGXFWH µSURGXFWHDPHULFj¶

F IqL\iQ SXOPyLQIODPDFLy µSXOPRQLD¶


G [Lp\yX VDEDWDROL µEHWXP¶
H WiLE WDXODURED µWRYDOOHV¶

&RPHVSRWYHXUHD OHVUHODFLRQVVHPjQWLTXHVHQWUHHOVGRVHOHPHQWVGHOFRPSRVW
VyQPROWGLYHUVHVD D HOSULPHUQRPLQGLFDHOPDWHULDODPETXqHVWjIHWHOVHJRQD(OUHVXOWDWG¶DTXHVWSURFpVGHFRPSRVLFLyGHYHJDGHVpVXQQRPRXQDGYHUEL FKD RIjQ IUHJLUDUUzV

µDUUzVIUHJLW¶ ]KjR\jQJ VHJXLUPRGHOµLJXDOPHQW¶ /LL7KRPSVRQ 


E LQGLFDO¶RULJHQGHOVHJRQD F HOSULPHUIDUHIHUqQFLDDODSDUWGHOFRVDIHFWDGD
SHUODPDODOWLDTXHGHQRWDHOVHJRQHOHPHQWD G ODSULPHUDSDUWGHVLJQDO¶REMHFWHD
TXqHVWjGHVWLQDWHOVHJRQLD H LQGLFDHOOORFRQHVFROÂORFDHOVHJRQ2EVHUYHPTXH
HQ WRWV DTXHVWV FDVRV OD SULPHUD SDUW GHO FRPSRVW PRGLILFD OD VHJRQD SDUW TXH pV
O¶HOHPHQWTXHDSRUWDODUHIHUqQFLDDOFRPSRVW XQHVWRYDOOHVVyQXQDUREDSHUDODWDXOD 
7RW L TXH HQ FDWDOj DTXHVWD PHQD GH FRPSRVWRV QR VyQ JDLUH IUHTHQWV HO WLSXV
G¶HVWUXFWXUDQRHQVpVHVWUDQ\D FIDXWRSLVWDµSLVWDSHUDDXWRV¶ 

)LQDOPHQW HOV ~OWLPV WLSXV GH FRPSRVWRV GH TXq SDUODUHP VyQ HOV FRPSRVWRV
YHUEDOVUHVXOWDWLXVLHOVGLUHFFLRQDOV(QHOVUHVXOWDWLXVHVFRPELQHQGXHVDUUHOVYHUEDOVL
ODVHJRQDGHQRWDHOUHVXOWDWGHO¶DFFLyRGHOSURFpV H[SUHVVDW D OD SULPHUD SDUW FRP D
DE /LL7KRPSVRQ 

 D :R ED StQJ]LGD Sz OH

MR3$57DPSROODFROSHMDU±WUHQFDU 3(5)

µ9DLJWUHQFDUO¶DPSROOD¶

E 7DED ZR PjNXOH

HOO3$57MRUHQ\DU±SORUDU3(5)
µ(PYDUHQ\DUWDQWTXHYDLJSORUDU¶

F 7D SD R K~L OiL OH

HOO FyUUHU ±WRUQDU ±YHQLU 3(5)

µ9DWRUQDUFRUUHQW¶

/¶H[HPSOHGH F pVXQFDVHVSHFLDOGHFRPSRVWTXHLPSOLFDXQDGLUHFFLy(O


SULPHUYHUELQGLFDPRYLPHQW FyUUHU LHOVHJRQTXHDTXtpVHOFRPSRVWK~LOiLLQGLFD
ODGLUHFFLyFDSDRQYDODSHUVRQDRFRVDFRPDUHVXOWDWGHOPRYLPHQW HQDTXHVWFDVOD
GLUHFFLypVFDSHQUHUHLFDSDOSDUODQW /DSDUWtFXODED DSDUHL[TXDQHOFRPSOHPHQWGLUHFWHYDDOGDYDQWGHOYHUE$UDQRHQWUHPHQPpVGHWDOOV

VREUHDTXHVWDTHVWLy /LL7KRPSVRQV 


/DUHGXSOLFDFLy

/D UHGXSOLFDFLy FRP D SURFpV PRUIROzJLF FRQVLVWHL[ D UHSHWLU XQ PRUIHPD GH


PDQHUDTXHOHVGXHVLQVWjQFLHVGHOPRUIHPDMXQWHVIRUPHQXQDOWUHPRW(Q[LQqVHVSRW
UHGXSOLFDUXQYHUEG¶DFFLySHU H[SUHVVDU TXH OD GXUDGD GH O¶DFFLy pV FXUWD R TXH HV ID
G¶XQDPDQHUDLQIRUPDO /LL7KRPSVRQ 

 VKXRVKXR SDUODUSDUODU µSDUODUSRF¶

]R X]R X FDPLQDUFDPLQDU µFDPLQDUXQDPLFD¶

S¯StQJS¯StQJ FULWLFDUFULWLFDU µFULWLFDUXQDPLFD¶

(Q HO FDV GHOV YHUEV HVWDWLXV O¶HIHFWH VHPjQWLF GH OD UHGXSOLFDFLy pV LQWHQVLILFDU OD
TXDOLWDW /LL7KRPSVRQ 

 KyQJKyQJ YHUPHOOYHUPHOO µYHUPHOOLQWHQV¶


SjQJSjQJ JUDVJUDV µPROWJUDV¶

4XDQ HV UHGXSOLFD XQ YHUE HVWDWLX GH PpV G¶XQD VtOÂODED HV UHGXSOLFD FDGD VtOÂODED
LQGHSHQGHQWPHQW /LL7KRPSVRQ 

 VKXI~ µFRQIRUWDEOH¶ VKXVKXI~I~ µPROWFRQIRUWDEOH¶

JDQMuQJ µQHW¶ JDQJDQMuQJMuQJ µPROWQHW¶

(QDOJXQVFDVRVODUHGXSOLFDFLyWpXQVHQWLWHTXLYDOHQWDWRWV

 WLDQ µGLD¶ WLDQWLDQ µFDGDGLD¶

UpQ µSHUVRQD¶ UpQUHQ µWRWKRP¶

7DPEpHVSRWFRQVWUXLUXQDGYHUELGHPDQHUDUHGXSOLFDQWXQYHUEHVWDWLXLDIHJLQWKLOD
SDUWtFXODGH /LL7KRPSVRQ 

 PjQPjQGH OHQWOHQW68) µOHQWDPHQW¶


VKXVKXI~I~GH FRQIRUWDEOHFRQIRUWDEOH68) µFRQIRUWDEOHPHQW¶


6,17$;,

/¶25'5('(/6(/(0(176$/$)5$6(,$/66,17$*0(6

/¶RUGUHKDELWXDOGHOVHOHPHQWVTXHIRUPHQXQDIUDVHpVFRPHOGHOFDWDOj692
pVDGLUSULPHUHOVXEMHFWHGHVSUpVHOYHUELDOILQDOHOVFRPSOHPHQWVH[LJLWVSHOYHUE
&RPHVSRWYHXUHD VLHOYHUEWpXQFRPSOHPHQWGLUHFWHLXQG¶LQGLUHFWHO¶LQGLUHFWH
VRODSDUqL[HUDOGDYDQWGHOGLUHFWH /\RYLQL5DPVH\ 

 :R Pj=KDQJ6DQ

MRUHQ\DU=KDQJ6DQ
µ5HQ\RHQ=DQJ6DQ¶

 :R JH L Qÿ TLiQ

MR GRQDU WX GLQHUV
µ(WGRQRGLQHUV¶

7RW L DL[t SHU PRWLXV UHODFLRQDWV DPE O¶HVWUXFWXUD GHO GLVFXUV VRYLQW HO FRPSOHPHQW
DSDUHL[GDYDQWGHODIUDVH$L[zSDVVDTXDQHOFRPSOHPHQWpVHOWHPDGHODIUDVHpVD
GLUO¶HOHPHQWGHOTXDOV¶HVWjSDUODQWLTXHMDKDDSDUHJXWDEDQVDODFRQYHUVDRTXHpV
FRQHJXWSHOVLQWHUORFXWRUV*HQHUDOPHQWHOWHPDpVXQVLQWDJPDGHILQLW 5DPVH\
 

 D :R PjLJ LWDKXjUOH
MRYHQGUHDHOOSLQWXUD3(5)
µ/LYDLJYHQGUHSLQWXUD V ¶

E +XjUZR PjLJ LWDOH

SLQWXUDMRYHQGUHDHOO3(5)
µ/D V SLQWXUD V ODOHVKLYDLJYHQGUH¶

1RWHPTXHDGLIHUqQFLDGHOTXHSDVVDHQFDWDOjHQ[LQqVDTXHVWDFRQVWUXFFLyQRLQFORX
FDSHOHPHQWSURQRPLQDOUHIHULWDOFRPSOHPHQWTXHDSDUHL[DOGDYDQWGHODIUDVH ODOHVD
OD WUDGXFFLy GH E 4XDQ O¶HOHPHQW TXH VH VLWXD DO GDYDQW GH OD IUDVH FRP D


LQIRUPDFLyYHOODpVXQVLQWDJPDTXHHQHOVHXOORFKDELWXDOHQFDWDOjKDXULDGHGXUXQD
SUHSRVLFLyDTXHVWDSUHSRVLFLyVRYLQWGHVDSDUHL[HQODVHYDSDUODFDWDODQD

 ‡O¶(VWHUOLKDQFDLJXWTXDWUHGHQWV Do‡
L‡HOQHQYDPMXJDUDIXWERO DPEo‡

4XDQHOFRPSOHPHQWGLUHFWHpVGHILQLWVRYLQWDSDUHL[GDYDQWGHOYHUELDOHVKRUHV
V¶KLLQVHUHL[ODSDUWtFXODED /LL7KRPSVRQL 

 D :R ED VKXPD LOH

MR3$57OOLEUHFRPSUDU3(5)
µ9DLJFRPSUDUHOOOLEUH¶

E :R EX QpQJ ED WD GH PuPu JjRVX Qÿ

MR QR SRGHU 3$57 HOO 3$57 VHFUHW GLU WX


µ1RHWSXFGLUHOVHXVHFUHW¶

eV PROW KDELWXDO TXH DPE GHWHUPLQDWV YHUEV TXH HQ FDWDOj QR KL SRVDUtHP
FRPSOHPHQWGLUHFWHHQ[LQqVKLDSDUHJXLH[SOtFLWDPHQW(VWUDFWDG¶DTXHOOVYHUEVTXH
GHV G¶XQ SXQW GH YLVWD VHPjQWLF SHUPHWHQ XQD VqULH OLPLWDGD L UHVWULQJLGD GH
FRPSOHPHQWV4XDQQRYROHPHVSHFLILFDUTXLQpVH[DFWDPHQWHOFRPSOHPHQWQRVDOWUHV
XVHPHOYHUEDPEYDORUDEVROXWFRPVLIRVLQWUDQVLWLXHQ[LQqVHQFDQYLKLDSDUHL[XQ
FRPSOHPHQW QR HVSHFtILF $L[z HV SRW YHXUH D O¶H[HPSOH GH  L D OD VHYD WUDGXFFLy
5DPVH\ 

 :R \jRFK¯IjQ

MRYROHUPHQMDUPHQMDU DOLPHQWDUUzV
µ9XOOPHQMDU¶

$OWUHVH[HPSOHVVHULHQVKXR KXj SDUODUSDUOD µSDUODU¶ FKjQJJHU FDQWDUFDQoRQV

µFDQWDU¶ 


(O [LQqV HQ FDQYL SHUPHW TXH XQ FRPSOHPHQW GLUHFWH QR DSDUHJXL D OD IUDVH
VHPSUHTXHHVSRWVREUHHQWHQGUHSHOFRQWH[W 5DPVH\ 

 :R FK¯ OH
MR PHQMDU 3(5)

µ 0H O¶KHPHQMDW¶

 SRGULDVHUODUHVSRVWDDXQDSUHJXQWDFRP4XqKDSDVVDWDPEHOSD"1RWHPTXHHQ
FDWDOj QR KHP GH UHSHWLU HO VLQWDJPD HO SD SHUz QHFHVVjULDPHQW KL KHP GH SRVDU XQ
SURQRPIHEOH HOHQDTXHVWFDV $TXHVWDSRWVHUXQDIRQWGHSUREOHPHVSHUDOV[LQHVRV
TXHDSUHQHQHOFDWDOjFRPHVSRWYHXUHHQHOVH[HPSOHVGH 

 D >±TXLW¶KDIHWO¶HQWUHSj"@
±KDFRPSUDW µPHO¶KHFRPSUDW¶

E >±LTXqKDVGHIHUTXDQVHW¶DGRUPHOSHX"@
±GHVSHUWDU µGHVSHUWDUOR¶

5HODFLRQDW DPE O¶HOLVLy GHO FRPSOHPHQW GLUHFWH KHP GH WHQLU SUHVHQW TXH HO
[LQqV QR Wp XQ SDUDGLJPD GH SURQRPV IHEOHV FRP HO GHO FDWDOj YJ †  2Q
QRVDOWUHVSRVDUtHPXQSURQRPIHEOHGHFRPSOHPHQWGLUHFWHHQ[LQqVQRPpVKLDSDUHL[
ODIRUPDQRUPDOGHOSURQRPSHUVRQDOTXDQHOUHIHUHQWpVKXPjVLHVWUDFWDG¶XQUHIHUHQW
LQDQLPDWQRV¶KLSRVDFDSSURQRP$L[zH[SOLFDHOVHUURUVTXHSUHVHQWHPDFRQWLQXDFLy

 D LEXVFDUXQDOOHWUDL‡HQJDQ[HP ODo‡
E PH‡YDDJDIDUXQVHQ\RU>ODGHQW@ ODo‡
F PH‡YDUREDUVHW LDUDPH‡WRUQD>WD]RV@ HQo‡HOVo‡
G VLQR‡WpSXHVGHPj‡SRUWD>WD]RV@ HQo‡
H ODVHQ\RUHWDPHYD‡VDS">TXHVyFDTXt@ KRo‡

4XDQWDOVXEMHFWHWDPEpHVSRWHOLGLUVLHVSRWUHFXSHUDUSHOFRQWH[W REVHUYHP
TXH HQ [LQqV QR HV SRW UHFXSHUDU SHU OD IRUPD YHUEDO TXH D GLIHUqQFLD GHO FDWDOj QR
FDQYLDSHULQGLFDUODSHUVRQDGHOVXEMHFWH 5DPVH\ 


 +iL PpL OiL
HQFDUD QR YHQLU
µ(QFDUDQRKDYLQJXW¶

 SRW VHU OD UHVSRVWD D XQD SUHJXQWD FRP 2Q pV OD 0DULD" &RP TXH HOV GRV
LQWHUORFXWRUVMDVDEHQGHTXLHVSDUODDODUHVSRVWDHVSRWHOLGLUHOVXEMHFWH

3HOTXHIDDO¶RUGUHGHOVHOHPHQWVTXHIRUPHQXQVLQWDJPDFDOWHQLUSUHVHQWOHV
VHJHQWV FRVHV TXH FRQWUDVWHQ DPE O¶RUGUH KDELWXDO GHO FDWDOj D HO [LQqV Wp
SUHSRVLFLRQVLSRVWSRVLFLRQVLE HOVPRGLILFDGRUVSUHFHGHL[HQO¶HOHPHQWPRGLILFDW7RW
L DL[z QR VHPEOD TXH DTXHVWV WUHWV GLIHUHQFLDOV FDXVLQ HUURUV IUHTHQWV HQ OD SDUOD
FDWDODQDGHOV[LQHVRVVLPpVQRHQHOVHVWDGLVQRLQLFLDOVGHO¶DSUHQHQWDWJH

(Q [LQqV H[LVWHL[HQ SUHSRVLFLRQV L SRVWSRVLFLRQV pV D GLU HO VLQWDJPD TXH
FRPSOHPHQWD XQD DGSRVLFLy GH YHJDGHV OD VHJXHL[ FRP D D L DOWUHV YHJDGHV OD
SUHFHGHL[ FRP D E (OV FRPSOHPHQWV SUHSRVLFLRQDOV SUHFHGHL[HQ HO YHUE /L L
7KRPSVRQL 

 D 7D >FyQJ >=KRQJ*Xy@@ OiL OH

HOO GH ;LQD YHQLU 3(5)

µ+DYLQJXWGH;LQD¶

E 7D>]jL>NqW¯QJOL@@WLjRZX

HOODVDODGLQVEDOODU
µ%DOODDODVDOD¶

(OTXHDTXtKHPFRQVLGHUDWSUHSRVLFLRQVODJUDPjWLFD[LQHVDKRWUDFWD FRP DFRYHUEV


YJPRUIRORJLD LOHVSRVWSRVLFLRQVFRPDSDUWtFXOHVORFDWLYHV(OPRWDGSRVLFLyHVIDVHUYLUSHUGHVLJQDUWDQWOHVSUHSRVLFLRQV DODPXQWDQ\D FRPOHVSRVWSRVLFLRQV
O¶HTXLYDOHQW GH ³OD PXQWDQ\D D´ 0ROWHV OOHQJHV GHO PyQ HVSHFLDOPHQW DTXHOOHV HQ TXq O¶REMHFWH
SUHFHGHL[HOYHUEWHQHQSRVWSRVLFLRQVLQRSUHSRVLFLRQV HOEDVFLHOPDQGLQJDSHUH[HPSOH 


(Q [LQqV HOV FRPSOHPHQWV TXH IXQFLRQHQ FRP D PRGLILFDGRUV HV FROÂORTXHQ DO
GDYDQWGHOQXFOLPRGLILFDW$L[tWDQWHOVJHQLWLXV FRPSOHPHQWVGHOQRP GH FRP
OHVIUDVHVGHUHODWLXGH DSDUHL[HQDEDQVGHOQRPTXH PRGLILTXHQLODSDUWtFXODGH
VHUYHL[G¶HQOODoHQWUHHOPRGLILFDGRULO¶HOHPHQWPRGLILFDW /LL7KRPSVRQ
L/\RYLQ 

 D WDPHQGHMLD

HOOV3$57FDVD
µODFDVDG¶HOOV¶

E FKqQVKDQ GH NzX]L

FDPLVD 3$57 ERWy


µHOERWyGHODFDPLVD¶

 >>=XyWLDQ OiL GH@ UpQ@ VKu ZR GH SpQJ\R X

DKLU YHQLU 3$57 SHUVRQD VHU MR 3$57 DPLF


µ/DSHUVRQDTXHYDYHQLUDKLUpVHOPHXDPLF¶

(OV DGMHFWLXV TXDQ DFWXHQ FRP D PRGLILFDGRUV G¶XQ QRP GLQWUH G¶XQ VLQWDJPD
QRPLQDOWDPEpDSDUHL[HQDOGDYDQWGHOQRP0ROWHVYHJDGHVpVQHFHVVjULDO¶DSDULFLyGH
ODSDUWtFXODGHHQWUHO¶DGMHFWLXLHOQRP /LL7KRPSVRQ ,QWXwPTXHO¶~VG¶DTXHVWDSDUWtFXODGHHQ[LQqVSRGULDVHUO¶RULJHQG¶XQGHOVSUREOHPHVTXHSUHVHQWDXQ
GHOV QRVWUHV LQIRUPDQWV TXH ID VHUYLU XQD SDUWtFXOD GH OD SUHSRVLFLy GH GHO FDWDOj" G¶XQD PDQHUD
HVWUDQ\DHVSHFLDOPHQWHQWUHXQDUWLFOHLXQPRGLILFDGRUG¶XQQXFOLQRPLQDOEXLW HO Q~PHUR ]HUR oHO
GH]HUR RGDYDQWG¶XQDGMHFWLXTXHGHVLJQDXQFRORU
L HOVGHGHXpVHOGH6DQW-RUGL>SDUODG¶XQDFROÂOHFFLyGHFRQWHV@LHOGH]HURpVGHFDQWDULHOGHXQ
pVOD-XOLHWDLHOGH5RPHX
LL >±VyQWRWVGHOPDWHL[FRORU HOV7HOHWXEELHV "@
±QRPLUDXQTXHpVHOOLODXQTXHpVGHYHUGXQGHTXHpVGHJURFLXQGHTXHpVGHYHUPHOO
LLL HOFRVtGHPLWMj
9J9DOHQWLQL SHUDXQDREVHUYDFLyVLPLODUHQO¶LWDOLjGHOV[LQHVRV6HJRQVDTXHVWDDXWRUDHQ
HOVSULPHUVHVWDGLVG¶DSUHQHQWDWJHGHO¶LWDOLj LVXSRVHPTXHGHXSDVVDUHOPDWHL[HQHOFDVGHOFDWDOj HV
SURGXHL[HQHUURUVG¶RUGUHHQWUHHOQRPLHOVHXPRGLILFDGRUMDVLJXLXQDGMHFWLXRXQFRPSOHPHQWGHOQRP
TXHHOOVGLXHQVHQVHSUHSRVLFLy 


 D KyQJ GH KXD

YHUPHOO3$57IORU
µIORUYHUPHOOD¶

E [LD R GH M~]L

SHWLW3$57WDURQMD
µWDURQMDSHWLWD¶

 D KyQJKRQJ GH KXD

YHUPHOOYHUPHOO 3$57 IORU


µIORUYHUPHOOD¶

E VKXIX GH \ÿ]L

FRQIRUWDEOH 3$57 FDGLUD


µFDGLUDFRQIRUWDEOH¶

$OJXQVDGYHUELVWDPEpSUHFHGHL[HQHOYHUE /LL7KRPSVRQ 

 1ÿ PjQPDQ GH FK¯
WX OHQWOHQW 3$57 PHQMDU
µ0HQJHVOHQWDPHQWDSRFDSRF¶

&RP HV SRW FRPSURYDU HQ WRWV HOV H[HPSOHV TXH KHP H[SRVDW HQFDUD TXH HO
[LQqVWLQJXLXQRUGUHEjVLFJHQHUDOGHOVHOHPHQWVGHODIUDVHVLPLODUDOGHOFDWDOj 692 
VRYLQW O¶REMHFWH DSDUHL[ DO GDYDQW GHO YHUE L O¶RUGUH GHOV HOHPHQWV TXH IRUPHQ HOV
VLQWDJPHVPROWHVYHJDGHVpVHOFRQWUDULGHOTXHWUREHPHQFDWDOjeVSHUDL[zTXHDOJXQV
DXWRUVKDQFRQVLGHUDWTXHHO[LQqVpVXQDOOHQJXD629

/(6)5$6(63$66,9(6

/DPDQHUDPpVKDELWXDOGHIRUPDUXQDIUDVHSDVVLYDHQ[LQqVpVLQWURGXLQWKLHO
FRYHUEEqL /LL7KRPSVRQ 


 7D EqL MLH MLH Pj OH

HOO 3$66 JHUPDQDJUDQ UHQ\DU 3(5)

µ(OOYDVHUUHQ\DWSHUOD VHYD JHUPDQDJUDQ¶

(Q DTXHVWD IUDVH HO FRYHUE EqL Wp XQ FRPSOHPHQW TXH pV O¶DJHQW GHO YHUE UHQ\DU
JHUPDQDJUDQ (OTXHVHULDHOFRPSOHPHQWGLUHFWHGHOYHUE HOO DSDUHL[DOGDYDQWGH
WRWGHODIUDVH&RPHVSRWYHXUHpVXQDHVWUXFWXUDDSDUHQWPHQWVLPLODUDODGHOFDWDOj
SHUz VHQVH PRUIRORJLD YHUEDO SDVVLYD L DPE HO VLQWDJPD TXH HTXLYDO DO QRVWUH
FRPSOHPHQWDJHQWVLWXDWDOGDYDQWGHOYHUE

4XDQ HQ [LQqV QR HV YRO H[SUHVVDU O¶DJHQW HO FRYHUE EqL DSDUHL[ DO GDYDQW GHO
YHUESHUzVHQVHHOVLQWDJPDQRPLQDO /LL7KRPSVRQ 

 7DEqLPjOH

HOO3$66UHQ\DU3(5)
µ(OOYDVHUUHQ\DW¶

7UDGLFLRQDOPHQW FRP HQ PROWHV OOHQJHV DVLjWLTXHV OD FRQVWUXFFLy SDVVLYD


[LQHVDHVIDVHUYLUTXDQODIUDVHWpFRQQRWDFLRQVQHJDWLYHVTXDQDOOzTXHV¶H[SUHVVDpV
XQHVGHYHQLPHQWGHVDJUDGDEOH $FWXDOPHQWSHUzOD SDVVLYD SRW QR WHQLU DTXHVW YDORU
HVSHFLDOPHQWTXDQHVWUDFWDGHWUDGXFFLRQVGHOOHQJHVRFFLGHQWDOV

/(6)5$6(6$75,%87,9(6

&RPMDKHPGLWHQ[LQqVQRH[LVWHL[ODGLIHUqQFLDHQWUHYHUEVLDGMHFWLXVTXHHV
GyQDHQFDWDOj(OVDGMHFWLXVHVFRPSRUWHQFRPDYHUEVHVWDWLXV$L[zIDTXHOHVIUDVHV
DWULEXWLYHV DSDUHJXLQ VHQVH FDS YHUE FRSXODWLX HV FRQVWUXHL[HQ VLPSOHPHQW FROÂORFDQW
XQDGMHFWLXDOGDUUHUHG¶XQVLQWDJPDQRPLQDO /LL7KRPSVRQL 

 D 0DOu KH Q FRQJPtQJ

0ROO\ PROW LQWHOÂOLJHQW


µ/D0ROO\pVPROWLQWHOÂOLJHQW¶


E 7DENDL[¯Q

HOOQRIHOLo
µ(OOQRpVIHOLo¶

$TXHVWDFRQVWUXFFLypVHOTXHSRGULDH[SOLFDUTXHDOJXQVSDUODQWV[LQHVRVFRQVWUXHL[LQ
IUDVHV DWULEXWLYHV HQ FDWDOj VHQVH FDS YHUE MX[WDSRVDQW HO VXEMHFWH L O¶DGMHFWLX TXH ID
G¶DWULEXW

 HOVGHXUHV‡WRWV[XSDWV

([LVWHL[ SHUz XQ YHUE FRSXODWLX VKu TXH JHQHUDOPHQW UHODFLRQD XQ VXEMHFWH
UHIHUHQFLDO DPE XQ VLQWDJPD QRPLQDO TXH ID G¶DWULEXW R SUHGLFDW QRPLQDO /L L
7KRPSVRQL/\RYLQ 

 D 7DVKuZR GHKD RSpQJ\R X

HOOVHUMR3$57ERQDPLF
µ(OOpVXQERQDPLFPHX¶

E :R VKu[XpVKHQJ

MRVHUHVWXGLDQW
µ-RVyFHVWXGLDQW¶

/(6)5$6(6(;,67(1&,$/6,/(6/2&$7,9(6

(Q XQD IUDVH H[LVWHQFLDO V¶DILUPD O¶H[LVWqQFLD GHO UHIHUHQW G¶XQ VLQWDJPD
QRPLQDOQRUPDOPHQWHQDOJXQOORF6LGLHP$*LURQDKLKDPROWVFRW[HVHVWHPDILUPDW
O¶H[LVWqQFLD GH PROWV FRW[HV D *LURQD /D PDQHUD PpV KDELWXDO GH FRQVWUXLU XQD IUDVH
H[LVWHQFLDOHQ[LQqVpVDPEHOYHUE\UX µH[LVWLU¶ &RPTXHHOVLQWDJPDQRPLQDOVHPSUH
pV LQIRUPDFLy QRYD V¶LQIRUPD GH O¶H[LVWqQFLD G¶DL[z HQ XQ OORF HQ [LQqV QR SRW
DSDUqL[HU DO GDYDQW GH OD IUDVH TXH pV OD SRVLFLy UHVHUYDGD D OD LQIRUPDFLy YHOOD
/¶HVWUXFWXUD G¶DTXHVWHV FRQVWUXFFLRQV pV VLPLODU D OD GH OHV IUDVHV FDWDODQHV
FRUUHVSRQHQWV³FRPSOHPHQWGHOORFYHUEVLQWDJPDQRPLQDO´(OFRPSOHPHQWGHOORF
YDDOGDYDQWSHUTXqpVLQIRUPDFLyYHOOD /LL7KRPSVRQL5DPVH\ 


 D &KpQJOL\R XJRQJ\XiQ

FLXWDWDH[LVWLUSDUF
µ$ODFLXWDWKLKDSDUFV¶

E =KqU\R XTLiQ

DTXtH[LVWLUGLQHUV
µ$TXtKLKDGLQHUV¶

(Q DTXHVWHV FRQVWUXFFLRQV HO VLQWDJPD QRPLQDO VHPSUH V¶LQWHUSUHWD FRP D


LQGHILQLW 6L SHU H[HPSOH YROJXpVVLP TXH GLQHUV D E IRV GHILQLW OD FRQVWUXFFLy
KDXULD GH VHU GH WLSXV ORFDWLX HVWDUtHP HVSHFLILFDQW HO OORF RQ HV WUREHQ HOV GLQHUV
DTXHOOV GH TXq MD KHP SDUODW DEDQV LQIRUPDFLy YHOOD $TXHVWHV FRQVWUXFFLRQV HV IDQ
DPEHOFRYHUE]jLLO¶RUGUHGHOVHOHPHQWVGHODIUDVHpVO¶LQYHUV 5DPVH\ 

 4LiQ]jL]KqU
GLQHUVVHUDTXt
µ(OVGLQHUVVyQDTXt¶

7DPEppVSRVVLEOHXQRUGUHGLIHUHQWGH DPEHOORFDWLXDO ILQDOGHODIUDVH


LQWURGXwW SHU OD SDUWtFXOD ORFDWLYD ]jL HQ DTXHVW FDV HO ORFDWLX QR pV LQIRUPDFLy YHOOD
DGDSWDWGH/LL7KRPSVRQ 

 <R XJRQJ\XiQ]jLFKpQJOL

H[LVWLUSDUF3$57/2&FLXWDWD
µ+LKDSDUFVDODFLXWDW¶

/DPDWHL[DIRUPDVKuTXHFRUUHVSRQDOYHUEFRSXODWLXWDPEpHVSRWIHUVHUYLUSHU
DOHVIUDVHVH[LVWHQFLDOV/¶RUGUHpVHOPDWHL[TXHHOTXHWHQLPDPE\UX /LL7KRPSVRQ
V 1RWHPTXHHQFDVWHOOj SDVVD HO PDWHL[ 6L Ep HQ FDWDOj HO VLQWDJPD QRPLQDO TXH DFRPSDQ\D HO YHUE
KDYHUKLSRWVHUGHILQLWRLQGHILQLW $TXtKLKDODFXLQDXQDFXLQD HQFDVWHOOjQRPpVSRWVHULQGHILQLW
$TXtKD\XQDFRFLQD ODFRFLQD 6LHOVLQWDJPDQRPLQDOpVGHILQLWODIUDVHV¶KDGHFRQVWUXLUDPEHO
YHUEHVWDU /DFRFLQDHVWiDTXt 


 4LiQPLjQVKu\¯JHPLjR
DOGDYDQWVHUXQ&/$66WHPSOH
µ(OTXHKLKDDOGDYDQWpVXQWHPSOH¶

/DGLIHUqQFLDHQWUHOHVFRQVWUXFFLRQVDPE\UXLOHVTXHLQFORXHQHOYHUEVKuUDX
HQHOIHWTXHDSDUHL[HQHQFRQWH[WRVGLIHUHQWV/DIUDVHDPE\UXSRGULDVHUODUHVSRVWDD
XQDSUHJXQWDFRP4XqKLKDDOGDYDQW"LODIUDVHDPEVKuUHVSRQGULDD4XqpVDL[zTXH
KLKDDOGDYDQW"

(QHOFDWDOjG¶DOJXQV[LQHVRVKHPWUREDWHUURUVHQO¶~VGHOYHUEVHULG¶KDYHUKL
$ GRQHPFDVRVHQTXqV¶KDHOLGLWHOYHUEKDYHUKLRV¶KDIHWVHUYLUHOYHUEVHUHQ
OORFG¶KDYHUKLSRWVHUSHULQIOXqQFLDGHODSUHJXQWDGHO¶HQWUHYLVWDGRU

 D >±FRPVyQDTXHVWVFRVLQV"@
±‡XQTXHpVHOJUDQGHVSXpVpVHOPLWMjLGHVSUpVpVHOSHWLW
µQ¶KLKDXQTXHpVHOJUDQGHVSUpVKLKDHOPLWMjLGHVSUpVKLKDHOSHWLW¶

E >±VyQWRWVG¶XQPDWHL[FRORU"@
±QRPLUD‡XQTXHpVHOOLODXQTXHpVGHYHUGXQTXHpVGHJURFLXQ
GHTXHpVGHYHUPHOO
µ«Q¶KLKDXQTXHpVOLODXQTXHpVYHUGXQTXHpVJURFLXQTXHpV
YHUPHOO¶

/(6)5$6(63266(66,9(6

(OYHUEH[LVWHQFLDO\R XWDPEpHVIDVHUYLUDOHVFRQVWUXFFLRQVSRVVHVVLYHV&RP

HQPROWHVDOWUHVOOHQJHVHQ[LQqVQRH[LVWHL[XQYHUEHVSHFtILFVLPLODUDOQRVWUHWHQLU
SHULQGLFDUSRVVHVVLy/DSRVVHVVLyV¶H[SUHVVDDPEOHVPDWHL[HVIRUPHVTXHHVIDQVHUYLU
SHU H[SUHVVDU O¶H[LVWqQFLD 6L HQ XQD IUDVH H[LVWHQFLDO V¶DILUPD O¶H[LVWqQFLD G¶XQD FRVD
UHVSHFWH G¶XQ OORF HQ OHV SRVVHVVLYHV V¶DILUPD O¶H[LVWqQFLD G¶XQD FRVD UHVSHFWH G¶XQD
DOWUDHQWLWDW /\RYLQL/LL7KRPSVRQ 


 D :R \R XOLD QJEH QVKX

MRH[LVWLUGRV&/$66OOLEUH
µ7LQFGRVOOLEUHV¶ SHUDPLH[LVWHL[HQGRVOOLEUHV

E =K¯]KX \R X ED JH WXÿ

DUDQ\D H[LVWLU YXLW &/$66 SRWD


µ/HVDUDQ\HVWHQHQYXLWSRWHV¶

+HP GH WHQLU SUHVHQW SHUz TXH DOJXQHV GH OHV FRQVWUXFFLRQV HQ TXq QRVDOWUHV
IHPVHUYLUHOYHUEWHQLUHQ[LQqVV¶H[SUHVVHQVHQVHHOYHUE\UX4XDQHOFRPSOHPHQWGHO
QRVWUHWHQLUpVXQQRPTXHH[SUHVVDXQHVWDWXQVHQWLPHQWRXQDVHQVDFLyFRPJDQD
VHWVRQYHUJRQ\DFDORUIUHGHWFODIUDVH[LQHVDWpO¶HVWUXFWXUDG¶XQDDWULEXWLYDVHQVH
FDSYHUEFRSXODWLXSHUTXq OHV SDUDXOHV TXH GHQRWHQ OHV VHQVDFLRQV WHQHQ HO YDORU G¶XQ
DGMHFWLX$ E TXHpVODWUDGXFFLyGH D HVYHXTXHODFRQVWUXFFLypVVHPEODQWD
O¶DQJOHVDSHUzVHQVHHOYHUEFRSXODWLX +D L)HQJ+yQJFRPXQLFDFLySHUVRQDO 

 D =KqJHQiQKiLqNH OH QJ

DTXHVW&/$66QHQJDQDVHWIUHG
µ$TXHVWQHQWpJDQDVHWIUHG¶

E 7KLVFKLOGLVKXQJU\WKLUVW\FROG

/(6)5$6(6&203$5$7,9(6,(/602',),&$'256'(*5$8

(OVYHUEVHVWDWLXVTXHFRUUHVSRQHQDOVQRVWUHVDGMHFWLXVHVSRGHQGLYLGLUHQGRV
JUXSVHOVJUDGXDEOHVLHOVQRJUDGXDEOHVFRPHQFDWDOj(OVDGMHFWLXVFRPFDQVDWRIHOLo
HV SRGHQ JUDGXDUXQ QRL XQD PLFD FDQVDW XQD GRQD PROW IHOLo G¶DOWUHV HQ FDQYL QR
DFFHSWHQ JUDXV XQ KRPH PROW FDVDW XQ SDVVDSRUW PROW [LQqV 1RPpV HOV DGMHFWLXV
JUDGXDEOHVDGPHWHQDGYHUELVGHJUDXLHVWUXFWXUHVFRPSDUDWLYHV

(OV YHUEV HVWDWLXV DGMHFWLXV GHO [LQqV HV SRGHQ LQWHQVLILFDU DIHJLQWKL OHV
FRQVWUXFFLRQV DGYHUELDOV GH KH Q GH GXR R GXR OH DO GDUUHUH 3R&KLQJ L 5LPPLQJ

WRQ 


 D OH QJGHKH Q

IUHGPROW
µPROWIUHG¶

E KD RGHGXR

EpPROWPpV
µPROWPLOORU¶

F JXuGXROH

FDUPROWPpV
µPROWPpVFDU¶

$  SRGHP REVHUYDU TXH O¶DGYHUEL TXDQ FDO SUHFHGLW GH OD SDUWtFXOD GH
DSDUHL[GHVSUpVGHO¶DGMHFWLXpVDGLUHQO¶RUGUHLQYHUVGHOFDWDOj$L[zH[SOLFDDOJXQV
GHOVHUURUVGHOVSDUODQWV[LQHVRVTXDQSDUOHQFDWDOj

 HVWDQUDWOODWPROW"
µHVWDQPROWUDWOODWV"¶

+LKDXQDOWUHDGYHUELTXHHVFROÂORFDGDYDQWGHO¶DGMHFWLXFRPHQFDWDOjSHUz
HQ DTXHVWV FDVRV OD LQWHQVLILFDFLy pV PROW PpV IHEOH R Ep QR H[LVWHL[ HQ DEVROXW 3R
&KLQJL5LPPLQJWRQ 

 :R KH Q QiQJXz

MR PROW WULVW
µ(VWLF PROW WULVW¶

3HOTXHIDDOVXSHUODWLXDEVROXWHQ[LQqVHVIRUPDDPEO¶DGYHUEL]XuGDYDQWGHO
YHUE HVWDWLXRQR 3R&KLQJL5LPPLQJWRQL/LL7KRPSVRQ 

 D 1qL Jq JRQJ\XiQ ]Xu PH LOu

DTXHOO &/$66 SDUF HOPpV ERQLF


µ$TXHOOSDUFpVHOPpVERQLF¶


E :R ]Xu[¯QVKD QJJHM

MRHOPpVDSUHFLDUzSHUD
µ(OTXHPpVDSUHFLRpVO¶zSHUD¶

/HVFRQVWUXFFLRQVFRPSDUDWLYHVGHO[LQqVWHQHQO¶HVWUXFWXUD³;SDUWtFXOD<
SDUWtFXOD SUHGLFDW´$FRQWLQXDFLyHQGRQHPDOJXQVH[HPSOHV /LL7KRPSVRQ
 

 D 7D Eÿ Qÿ GD Q[LD R

HOO &203 WX WtPLG


µ(OOpVPpVWtPLGTXHWX¶

E =KDQJ6DQSD RGHEÿQÿ SD RGH NXjL

=KDQJ6DQFyUUHU3$57&203WX FyUUHU3$57 GHSUHVVD


µ(Q=KDQJ6DQFRUUHPpVGHSUHVVDTXHWX¶

 D 7D PpL \RX Qÿ QjPH GD Q[LD R

HOO &203 WX 3$57 WtPLG


µ(OOQRpVWDQWtPLGFRPWXpVPHQ\VWtPLGTXHWX¶

E =KDQJ6DQ SD R GH PpL \R X Qÿ SD RGH QjPH NXjL

=KDQJ6DQ FyUUHU 3$57 &203 WX FyUUHU3$57 3$57 GHSUHVVD


µ(Q=KDQJ6DQQRFRUUHWDQGHSUHVVDFRPWX
FRUUHPHQ\VGHSUHVVDTXHWX¶

 D 7— JHQ Qÿ \t\jQJ GD Q[LD R

HOO &203 WX 3$57 WtPLG


µ(OOpVWDQWtPLGFRPWX¶

E =KDQJ6DQ SD R GH JHQ Qÿ SD RGH \t\jQJ NXjL

=KDQJ6DQ FyUUHU 3$57 &203 WX FyUUHU3$57 3$57 GHSUHVVD


µ(Q=KDQJ6DQFRUUHWDQGHSUHVVDFRPWX¶

(OV H[HPSOHV GH  FRUUHVSRQHQ DO FRPSDUDWLX GH VXSHULRULWDW HOV GH  VyQ
G¶LQIHULRULWDWLHOVGH G¶LJXDOWDW(OVH[HPSOHVGH D FRQWHQHQXQYHUEHVWDWLXLHOV


GH E XQ YHUE QR HVWDWLX 2EVHUYHP TXH HO VHJRQ PHPEUH GH OD FRPSDUDFLy DSDUHL[
LPPHGLDWDPHQWGHVSUpVGHOSULPHUSUHFHGLWSHUODSDUWtFXODFRPSDUDWLYDFRUUHVSRQHQWD
GLIHUqQFLDGHOTXHSDVVDHQFDWDOjHQTXqHOVHJRQPHPEUH FRPWX VHVLWXDGHVSUpVGHO
SUHGLFDW

/(6)5$6(61(*$7,9(6

/DSDUWtFXODQHJDWLYDPpVKDELWXDOpVEXTXHDSDUHL[DOGDYDQWGHODPDMRULDGH
YHUEV LQFORVRV HOV HVWDWLXV /\RYLQ  /L L 7KRPSVRQ  L /L L
7KRPSVRQ 

 D :R E~T

MRQRDQDU
µ-RQRKLYDLJ¶

E 7DEXVKu=KRQJ*XyUpQ

HOOQRVHU;LQDSHUVRQD
µ(OOQRpV[LQqV¶

F 7DENDL[¯Q

HOOQRIHOLo
µ(OOQRpVIHOLo¶

$PE HO YHUE H[LVWHQFLDO \R X L HOV YHUEV DPE PDUFD G¶DVSHFWH SHUIHFWLX HV ID

VHUYLUODSDUWtFXODPpL/DIRUPDYHUEDO\R XSRWGHVDSDUqL[HULODSDUWtFXODDVSHFWXDOOH

GHVDSDUHL[ /LL7KRPSVRQL/\RYLQ eVLPSRUWDQWUHPDUFDUTXHHQ[LQqVQRPpVHVSRGHQFRPSDUDUHOVVLQWDJPHVTXHIDQGHVXEMHFWHRTXH
DSDUHL[HQDODSRVLFLyGHWzSLFDOFRPHQoDPHQWGHODIUDVH$L[tXQDIUDVHFRP -RHVWLPRPpVHOVJRVVRV
TXHHOVJDWVQRPpVHVSRGULDGLUIHQWXQDSDUjIUDVLFRPDUD/DPHYDHVWLPDFLyDOVJRVVRVpVPpVJUDQTXH
ODPHYDHVWLPDFLyDOVJDWVRQHVFRPSDUHQHOVVXEMHFWHV9J/LL7KRPSVRQ O¶H[HPSOH
pVXQDDGDSWDFLyGHOTXHGRQHQHOOV 


 D 0pL \R X UpQ ]jL ZjLPLDQ

QR H[LVWLU SHUVRQD D IRUD


µ$IRUDQRKLKDQLQJ~¶

E :R PpL \R X TLiQ

MRQR H[LVWLU GLQHUV


µ1RWLQFGLQHUV¶

F :R PpLT OH

MRQRDQDU
µ1RKLKHDQDW¶

$OHVIUDVHVLPSHUDWLYHVODQHJDFLypVELp /LL7KRPSVRQ 

 %LpJXDQPpQ

QRWDQFDUSRUWD
µ1RWDQTXLVODSRUWD¶

/(6)5$6(6,17(552*$7,9(6

'LQWUH GHO FRQMXQW GH OHV IUDVHV LQWHUURJDWLYHV SRGHP GLVWLQJLU GRV JUXSV OHV
LQWHUURJDWLYHVWRWDOV TXHHVSHUHQXQDUHVSRVWDVtRQR LOHVSDUFLDOV TXHFRQWHQHQXQ
SURQRPLQWHUURJDWLX 

/HVLQWHUURJDWLYHVWRWDOV

(Q [LQqV KL KD GLYHUVHV PDQHUHV GH IRUPDU LQWHUURJDWLYHV WRWDOV 8QD pV
O¶HQWRQDFLy &RP HQ FDWDOj SRGHP FRQYHUWLU HQ LQWHUURJDWLYD XQD IUDVH GHFODUDWLYD
GRQDQWOLXQDHQWRQDFLyILQDODVFHQGHQW /D0DULDKDOOHJLWHOOOLEUH/D0DULDKDOOHJLW
HOOOLEUH" 8QDOWUHVLVWHPDGHIRUPDULQWHUURJDWLYHVWRWDOVHQ[LQqVpVDIHJLQWDOILQDOGH
ODIUDVHXQDSDUWtFXODLQWHUURJDWLYDVHQVHFDQYLDUO¶RUGUHGHOVHOHPHQWV /LL7KRPSVRQ
 


 D 1ÿQpQJ[LH =KRQJ*Xy]u

WXSRGHUHVFULXUH;LQDFDUjFWHU
µ3RWVHVFULXUHFDUjFWHUV[LQHVRV¶

E 1ÿQpQJ[LH =KRQJ*Xy]uPD"

WXSRGHUHVFULXUH;LQDFDUjFWHU,17(55
µ3RWVHVFULXUHFDUjFWHUV[LQHVRV"¶

$TXHVWHOHPHQWLQWHUURJDWLXPDTXHDSDUHL[DOILQDOGHODIUDVHpVVLPLODUDODSDUWtFXOD
TXH TXH HQFDSoDOD PROWHV IUDVHV LQWHUURJDWLYHV GHO FDWDOj $L[t OD IUDVH DQWHULRU HV
SRGULDKDYHUWUDGXwWFRPD 

 4XHSRWVHVFULXUHFDUjFWHUV[LQHVRV"

2EVHUYHP TXH HOV HOHPHQWV GH OD IUDVH LQWHUURJDWLYD [LQHVD PDQWHQHQ H[DFWDPHQW HO
PDWHL[ RUGUH TXH WHQLHQ D OD IUDVH GHFODUDWLYD (Q FDWDOj pV QHFHVVjULD OD LQYHUVLy GHO
VXEMHFWHTXDQDSDUHL[TXH

 D 4XHSRWHVFULXUHFDUjFWHUV[LQHVRVOD0DULD"
E 4XHOD0DULDSRWHVFULXUHFDUjFWHUV[LQHVRV"

(QFDUD GLQWUH GHO JUXS GH OHV LQWHUURJDWLYHV WRWDOV SRGHP IHU UHIHUqQFLD D
DTXHOOHV HQ TXq HO UHFHSWRU KD GH WULDU HQWUH GLYHUVHV RSFLRQV (Q [LQqV pV XQ VLVWHPD
PROW FRP~ GH IRUPDU LQWHUURJDWLYHV L HQ DOJXQV FDVRV FRP D  OD UHVSRVWD HQ
FDWDOjKDXULDGHVHUVtRQR DGDSWDWGH5DPVH\L5DPVH\ 

 1ÿFK¯IjQFK¯UzX"
WXPHQMDUDUUzVPHQMDUFDUQ
µ0HQJHVDUUzVRFDUQ"¶

 D 1ÿPiQJEXPiQJ"
WXHQIHLQDWQRHQIHLQDW
µ(VWjVHQIHLQDW RQR "¶


E 1ÿ[ÿKXDQEX[ÿKXDQ

WXDJUDGDUQRDJUDGDU
µ7¶DJUDGD RQRW¶DJUDGD "¶

&RPHVSRWREVHUYDUHQODOOHQJXDFROÂORTXLDOQRKLKDFDSHOHPHQWG¶HQOODoHQWUHHOV
GRV WHUPHV GH OD GLVMXQFLy QR KL KD FDS PRW HTXLYDOHQW D OD QRVWUD FRQMXQFLy R 
VLPSOHPHQWHVMX[WDSRVHQOHVGXHVHVWUXFWXUHV(QXQUHJLVWUHPpVIRUPDOSHUzTXDQHO
VHJRQ HOHPHQW GH OD GLVMXQFLy QR pV QHJDWLX pV QHFHVVDUL O¶~V GH OD SDUWtFXOD KiL VKu
$L[t  FRUUHVSRQGULD D XQD IRUPD FROÂORTXLDO GH 1S FK¯ IjQ KiL VKu FK¯ UzX HOV
H[HPSOHV GH  HQ FDQYL QR KDQ GH SRUWDU REOLJDWzULDPHQW DTXHVW QH[H SHUTXq OD
VHJRQDSDUWGHODGLVMXQFLypVQHJDWLYD +D L)qQJ+yQJFRPXQLFDFLySHUVRQDO 

/HVLQWHUURJDWLYHVSDUFLDOV

3DUDOÂOHODPHQW DO TXH SDVVDYD DPE OHV LQWHUURJDWLYHV WRWDOV TXH QR IHLHQ YDULDU
O¶RUGUHGHOVFRQVWLWXHQWVUHVSHFWHGHODIUDVHGHFODUDWLYDDOHVLQWHUURJDWLYHVSDUFLDOVHOV
HOHPHQWV WDPSRF QR FDQYLHQ GH SRVLFLy )LQV L WRW HO SURQRP LQWHUURJDWLX DSDUHL[ D OD
SRVLFLyTXHOLFRUUHVSRQVHJRQVODIXQFLyVLQWjFWLFDTXHIDGLQWUHGHODIUDVH$TXHVWpV
XQGHOVWUHWVTXHFDUDFWHULW]HQPpVFODUDPHQWODFRQVWUXFFLyG¶LQWHUURJDWLYHVHQ[LQqV$
FRQWLQXDFLy HQ GRQHP DOJXQV H[HPSOHV /L L 7KRPSVRQ  L /L L 7KRPSVRQ
 

 D 6KpQPH VKu jL"


TXq VHU DPRU
µ4XqpVO¶DPRU"¶

E 1ÿPHQ]XzVKpQPH"
YRVDOWUHVIHUTXq
µ4XqIHX YRVDOWUHV "¶

 D 6KpL]KD RWD"

TXLEXVFDUHOO
µ4XLHOEXVFD"¶


E 7D]KD RVKpL"

HOOEXVFDUTXL
µ4XLEXVFD HOO "¶

&RPHVSRWYHXUHDGLIHUqQFLDGHOTXHSDVVDHQFDWDOjHQ[LQqVHOSURQRPLQWHUURJDWLX
QRKDG¶DQDUVHPSUHDOGDYDQWGHODIUDVHRFXSDODPDWHL[DSRVLFLyTXHRFXSDULDVLIRV
XQ VLQWDJPD QR LQWHUURJDWLX VHJRQV OD VHYD IXQFLy VLQWjFWLFD /D IRUPDFLy G¶XQD
LQWHUURJDWLYDWDPSRFQRSURYRFDFDQYLVHQODSRVLFLyGHOVXEMHFWHTXHFRQWLQXDVLWXDWDO
GDYDQWGHOYHUE FITXqIDODPDUH"YV TXqODPDUHID" 

/(6)5$6(6,03(5$7,9(6

/HV IUDVHV LPSHUDWLYHV GHO [LQqV HV SRGHQ FRQVWUXLU QRPpV DPE XQ SUHGLFDW
G¶DFFLyRHVWDWLX SHUzWDPEpKLSRWDSDUqL[HUHOSURQRPGHVHJRQDSHUVRQD 5DPVH\
 

 /iL YHQLU µ9LQH¶


1ÿOiL WXYHQLU µ9LQH¶
*XDL ER µ6LJXHVER3RUWD¶WEp¶

/HVRUGUHVQHJDWLYHVV¶H[SUHVVHQDPEODIRUPDE~\jRELq /LL7KRPSVRQL
5DPVH\ 

 D %LpGzQJ
QRPRXUH
µ1RHWPRJXLV¶

E 1ÿE~\jRELpT
WXQRDQDU
µ1RKLYDJLV¶


7RWLDTXHVWHVGLIHUqQFLHVDPEHOFDWDOjHQFDUDTXHWHQLPSRTXHVGDGHVGHIUDVHVLQWHUURJDWLYHVOHVTXH
WHQLPQRSUHVHQWHQSUREOHPHVUHODFLRQDWVDPEO¶RUGUH
L YHLHPTXqIDLJMR
LL YROVVDEHUTXDQWKDFDLJXWMR"


3HU IHU TXH O¶RUGUH VLJXL PpV VXDX R PpV HGXFDGD V¶DIHJHL[ OD SDUWtFXOD ED DO
ILQDO GHO SUHGLFDW HVSHFLDOPHQW TXDQ KL KD XQD SULPHUD SHUVRQD GHO SOXUDO R Ep V¶KL
LQWURGXHL[HOYHUETL QJµFRQYLGDU¶RDOJXQDOWUHGHVLPLODU /LL7KRPSVRQ

 

 D *H LZR ED :R PHQ]R XED

GRQDUMR3$57 QRVDOWUHVDQDU3$57
µ'yQDP¶KRVLXVSODX¶ µ$QHP¶

E 4ÿQJQÿ]Xz 1ÿTÿQJ]Xz
³FRQYLGDU´WXVHXUH WX³FRQYLGDU´VHXUH
µ6HXVLXVSODX¶ µ6HXVLXVSODX¶

(Q UHDOLWDW OD IRUPD YHUEDO TSQJ TXH DSDUHL[ HQ DTXHVWHV FRQVWUXFFLRQV KD SHUGXW HO
YDORUYHUEDOLDFWXDFRPXQDSDUWtFXODG¶LPSHUDWLXHGXFDWHTXLYDOHQWDOQRVWUHVLXVSODX

/(6)5$6(6&203267(6

/D PDQHUD G¶XQLU OHV IUDVHV L OHV SDUDXOHV pV XQ GHOV WUHWV TXH GLIHUHQFLD PpV
FODUDPHQWODJUDPjWLFD[LQHVDGHODFDWDODQD(QFDWDOjODXQLyHVIDJDLUHEpVHPSUHDPE
ODLQWURGXFFLyG¶DOJXQDSDUWtFXOD XQDFRQMXQFLyXQSURQRPUHODWLXXQDSUHSRVLFLy R
EpDPEDOJXQDPDUFDHVSHFLDOHQHOYHUE LQILQLWLXJHUXQGLVXEMXQWLXHWF (Q[LQqVHQ
FDQYLODPDQHUDPpVKDELWXDOpVODMX[WDSRVLFLypVDGLUODFROÂORFDFLyG¶XQDSDUDXODR
G¶XQD IUDVH DO FRVWDW G¶XQD DOWUD VHQVH FDS PHQD GH SDUWtFXOD QL GH PDUFD HVSHFLDO $
 HQGRQHPXQH[HPSOH /LL7KRPSVRQ 

 :R KH Q[ÿKXDQ>FK¯EH LIDQJFjL@

MRPROWDJUDGDUPHQMDUGHOQRUGPHQMDU
µ0¶DJUDGDPROWPHQMDUHOPHQMDUGHO1RUG

>FK¯ *XD QJ'RQJ FjL@ MXpGH >PpL \X ZqLGDR@

PHQMDU &DQWy PHQMDU VHQWLU QR H[LVWLU JXVW


TXDQPHQMRXQPHQMDUFDQWRQqVWURERTXHQRWpFDSJXVW¶


$ OD WUDGXFFLy FDWDODQD KHP PDUFDW HOV HOHPHQWV TXH IHP VHUYLU SHU LQGLFDU OD UHODFLy
HQWUHIUDVHVODIRUPDG¶LQILQLWLXODFRQMXQFLyWHPSRUDOTXDQLODFRQMXQFLyFRPSOHWLYD
TXH&DSG¶DTXHVWVHOHPHQWVQRpVSUHVHQWDODIUDVH[LQHVDTXHVLPSOHPHQWMX[WDSRVD
WRWHV OHV SUHGLFDFLRQV VHQVH FDS HQOODo $TXHVWHV FRQVWUXFFLRQV TXH FRQWHQHQ YHUEV
VHJXLWVVHQVHSDUWtFXOHVTXHHOVHQOODFLQV¶DQRPHQHQYHUEVHQVqULH VHULDOYHUEVHQOD
WHUPLQRORJLD DQJOHVD L VyQ PROW L PROW IUHTHQWV HQ OD OOHQJXD [LQHVD /D UHODFLy
FRQFUHWD TXH V¶HVWDEOHL[ HQ FDGD FDV V¶KD GH GHGXLU GHO VLJQLILFDW GHOV YHUEV R Ep GHO
FRQWH[W R GHO GLVFXUV 7RW L DL[z WDPEp H[LVWHL[HQ DOJXQHV SDUWtFXOHV TXH PDUTXHQ OD
VXERUGLQDFLy $ FRQWLQXDFLy YHXUHP FRP HV IRUPHQ DOJXQV WLSXV GH FRQVWUXFFLRQV
FRRUGLQDGHVLVXERUGLQDGHV

/DFRRUGLQDFLy

*HQHUDOPHQW HOV HOHPHQWV TXH IRUPHQ SDUW G¶XQD HVWUXFWXUD FRRUGLQDGD


DSDUHL[HQXQDOFRVWDWGHO¶DOWUHVHQVHFDSHOHPHQWG¶XQLySHUzWDPEpKLKDFRQMXQFLRQV
TXHHVIDQVHUYLUTXDQFDOGHL[DUFODUDODUHODFLy$ WHQLPH[HPSOHVGHFRRUGLQDFLy
FRSXODWLYD D D HQ [LQqV QR KL DSDUHL[ FDS QH[H G¶XQLy L D E Vt /L L
7KRPSVRQ3R&KLQJL5LPPLQJWRQL5DPVH\ 

 D >7DWLDQWLDQFKjQJJH@>[LH [uQ@

HOOFDGDGLDFDQWDUFDQoyHVFULXUHFDUWD
µ&DGDGLDFDQWDFDQoRQVLHVFULXFDUWHV¶

>7DNjQNjQZR @>ZR NjQNjQWD@

HOOPLUDUMRMRPLUDUHOO
µ(OOHPPLUDDPLLMRHOPLURDHOO¶

E :R \jR>Eÿ@JHQ>]Kÿ@

MRYROHUOODSLVLSDSHU
µ9XOOOODSLVLSDSHU¶

$ GRQHPDOJXQVH[HPSOHVG¶HVWUXFWXUHVGLVMXQWLYHV0HQWUHTXHD D 


GHODOOHQJXDFROÂORTXLDOQRKLKDFDSHOHPHQWG¶XQLy SHUzKLDSDUHL[HULDKXz]KH HQXQ


UHJLVWUH PpV FXOWH D E KL DSDUHL[ KiL VKu TXH HV ID VHUYLU D OHV IUDVHV
LQWHUURJDWLYHV R KXz ]KH TXH V¶XVD D OHV DILUPDWLYHV YJ DOWUHV H[HPSOHV D † 

5DPVH\L3R&KLQJL5LPPLQJWRQL 

 D >+~OXyER@>ZDQGzX@GRXNH \ÿ

SDVWDQDJDSqVROWRWVSRGHU
µ3DVWDQDJXHVRSqVROVWRWVGRVYDQEp¶

E >1ÿOiL@KiLVKu>WDOiL@"

WXYHQLURHOOYHQLU
µ9pQVWXRYHHOO"¶

>1ÿNH \ÿI[LjQM¯Q@KXz]KH >NDL]K¯SLjR@

WXSRGHUSDJDUPRQHGDRHVFULXUH[HF
µ3RWVSDJDUHQPHWjOÂOLFRDPE[HF¶

(OV H[HPSOHV GH  FRUUHVSRQHQ D FRRUGLQDGHV DGYHUVDWLYHV &RP DEDQV


D D QR KL KD QH[H L D E Vt 5DPVH\  L /L L 7KRPSVRQ 
L 

 D 1ÿ MLjQJXR GH >E~ VKL ZR @ >VKu ZR JHJH@

WX WUREDU 3$57 QR VHU MR VHU MR JHUPj


µ1RYDVHUDPLTXHYDVWUREDUVLQyHOPHXJHUPj¶

E >7DKH QEqQ@E~JXz>ND RVKjQJGj[XpOH@

HOOPROWHVW~SLGSHUzH[DPHQDVFHQGLUXQLYHUVLWDW3(5)
µeVPROWHVW~SLGSHUzYDSDVVDUO¶H[DPHQG¶LQJUpVDODXQLYHUVLWDW¶

>7D\¯GLD QGRXEXFRQJPtQJ@GjR>KXuW¯QJKXj@

HOOXQDPLFDWRWQRLQWHOÂOLJHQWSHUzVDEHUHVFROWDUSDUOD
µ1RpVJHQVLQWHOÂOLJHQWSHUzVDSREHLU¶

(OIHWTXHHQ[LQqVPROWVRYLQWV¶HQOODFLQOHVIUDVHVVHQVHFDSQH[HIDTXHHQOD
SDUOD FDWDODQD GHOV [LQHVRV V¶REVHUYLQ FRQVWUXFFLRQV FRRUGLQDGHV VHQVH FDS FRQMXQFLy
TXHOHVXQHL[L


 D PHYDDJDIDUXQVHQ\RU‡PHYDIHUFD>XUH@
E pVDTXHVW‡GHVSUpVDTXHVW
F GHVSUpVMRPH¶QYDLJODYDER‡HQVSRVHPDLJXD
G WHQLDGHX‡ODPHYDJHUPDQDPHYDUREDUVHW

/DVXERUGLQDFLy

/HVVXERUGLQDGHVFRPSOHWLYHV

4XDQHQ[LQqVXQDIUDVHIDGHVXEMHFWHRGHFRPSOHPHQWG¶XQDDOWUDQRLQFORX
FDS HOHPHQW TXH OD OOLJXL D OD SULQFLSDO QL FRQWp FDS HOHPHQW TXH DGRSWL XQD IRUPD
HVSHFLDO$ L WHQLPH[HPSOHVHQTXqODIUDVHVXERUGLQDGDIDGHFRPSOHPHQW
GHOYHUESULQFLSDO 3R&KLQJL5LPPLQJWRQL 

 :R [LDQJ[uQ>GuTL~VKu\XiQGH@

MRFUHXUHWHUUDVHUURGRQD3$57
µ&UHFTXHODWHUUDpVURGRQD¶

 :R GD\LQJ>PtQJWLDQTNjQWD@

MRSURPHWUHGHPjDQDUYHXUHHOO
µ3URPHWRDQDUDYHXUH¶OGHPj¶

$ HQFDWDOjQHFHVVLWHPODFRQMXQFLyTXHSHULQWURGXLUODVXERUGLQDGDLD HOV


GRVYHUEVVXERUGLQDWVVyQHQLQILQLWXLDPpVO¶~OWLPTXHIDGHFRPSOHPHQWGHOYHUE
DQDUV¶LQWURGXHL[DPEXQDSUHSRVLFLy(Q[LQqVQRKLKDFDSPDUFDIRUPDOTXHLQGLTXL
ODUHODFLyGHVXERUGLQDFLy

$  SUHVHQWHP DOJXQV H[HPSOHV GH IUDVHV VXERUGLQDGHV TXH DFWXHQ FRP D
VXEMHFWH GH OD SULQFLSDO &RP HV SRW YHXUH HQ WRWV HOV FDVRV GH  HQ FDWDOj OD
VXERUGLQDGDSRUWDHOYHUEHQLQILQLWX /LL7KRPSVRQL 


 D >4 *Xu/tQ@ E NH QpQJ % NH QpQJ >T*Xu/tQ@

DQDU *XLOLQ QR SRVVLEOH QR SRVVLEOH DQDU*XLOLQ


µ$QDUD*XLOLQQRpVSRVVLEOH¶ µ1RpVSRVVLEOHDQDUD*XLOLQ¶

E >=jL]KqOLWtQJFKH@IjQID

DDTXtDWXUDUYHKLFOHYLRODUOOHL
µ$SDUFDUDTXtYLRODODOOHL¶

/HVVXERUGLQDGHVDGYHUELDOV

/DVXERUGLQDFLyDGYHUELDOWDPEpHVIDPROWVRYLQWDPEODFRQVWUXFFLyGHYHUEV
HQVqULHVHQVHODSUHVqQFLDGHFDSHOHPHQWQLGHFDSPDUFDVXERUGLQDQW$ D WHQLP
XQH[HPSOHGHVXERUGLQDGDILQDOD E XQDVXERUGLQDGDWHPSRUDOLD F XQDGH
FRQGLFLRQDO /LL7KRPSVRQL/\RYLQ 

 D 7DPHQJD RJpPuQJ>MLJXy@

HOOVIHUUHYROXFLyVDOYDUSDtV
µ9DQIHUODUHYROXFLySHUVDOYDUHOSDtV¶

E 7DWD QJ]jLFKXiQJVKDQJ>NjQVKÌ@

HOOMHXUHDOOLWGLQVYHXUHOOLEUH
µ(OOMHXDOOOLWOOHJLQWHOOOOHJHL[DOOOLW¶

F >1ÿE~\jRT@ZR \H E~\jRT

WXQRYROHUDQDUMRWDPSRFQRYROHUDQDU
µ6LWXQRKLYROVDQDUMRWDPSRF QRKLYXOODQDU ¶

3HUz DOJXQHV VXERUGLQDGHV WDPEp SRGHQ FRQWHQLU XQD SDUWtFXOD GH VXERUGLQDFLy
$ D WHQLP XQD WHPSRUDO DPE \S KzX L D E XQD FRQGLFLRQDO DPE \jR VKL
F WDPEpSRGULDFRQWHQLUDTXHVWDSDUWtFXOD /\RYLQL/LL7KRPSVRQ
 

 D >7D OiL OH \ÿKzX@ ZR PHQ T NjQ GLjQ\ÿQJ

HOO YHQLU 3(5) GHVSUpV QRVDOWUHV DQDU PLUDU SHOÂOtFXOD


µ4XDQHOOYLQJXLDQLUHPDYHXUHXQDSHOÂOtFXOD¶


E ><jRVKLQÿE~KXu\yX\R QJ@QÿE\¯QJJDLTKXiFKXiQ

VLWXQRVDEHUQHGDUWXQR&21'DQDUSDVVHMDUEDUFD
µ6LQRVDSVQHGDUQRKDXULHVG¶DQDUDSDVVHMDUHQEDUFD¶

/HV FRQVWUXFFLRQV HQ TXq QR DSDUHL[ FDS PDUFD GH VXERUGLQDFLy SRGULHQ VHU
DPELJHVIRUDGHFRQWH[W /LL7KRPSVRQ 

 7DTtPD FKRX\DQ

HOOFDYDOFDUFDYDOOWUHXUHIXP
D µ(OOFDYDOFDXQFDYDOOLIXPD¶
E µ(OOFDYDOFDXQFDYDOOPHQWUHIXPD¶

 :R ]K]jL]KqUJHQWDPHQGD MLDRGjR

MRYLXUHDDTXtDPEHOOVWHQLUFRQWDFWH
D µ9LVFDTXtLWLQFFRQWDFWHDPEHOOV¶
E µ9LVFDTXtSHUWHQLUFRQWDFWHDPEHOOV¶

$  L  KHP GRQDW DOJXQV H[HPSOHV GH SRVVLEOHV DPELJLWDWV KDXUj GH VHU HO
FRQWH[WHOTXHHQVLQGLTXLTXLQDpVH[DFWDPHQWODUHODFLyHQWUHOHVIUDVHV

/HVIUDVHVUHODWLYHV

(O [LQqV QR Wp SURQRPV UHODWLXV /D PDQHUD GH PDUFDU XQD IUDVH UHODWLYD pV
DIHJLQWKL OD SDUWtFXOD GH DO ILQDO TXH pV OD PDWHL[D SDUWtFXOD TXH HV ID VHUYLU SHU D OD
PDMRULD GH PRGLILFDGRUV QRPLQDOV YJ †  5HFRUGHP TXH OD IUDVH UHODWLYD
SUHFHGHL[O¶DQWHFHGHQW /LL7KRPSVRQ 

 D >]KzQJVKXÿJXR GH@QyQJUpQ

FRQUHDUIUXLW3$57JUDQJHU
µHOJUDQJHUTXHFRQUHDIUXLWV¶


E >WDPHQ]KzQJGH@VKX JXR

HOOVFRQUHDU3$57IUXLW
µHOVIUXLWVTXHFRQUHHQ¶

F >ZR [LH [uQGH@PiREÿ

MRHVFULXUHFDUWD3$57SLQ]HOO
µHOSLQ]HOODPETXqHVFULFFDUWHV¶

G >=KDQJ6DQ KXj KXjU GH@ IiQJMLDQ

=KDQJ6DQ SLQWDU SLQWXUD 3$57 KDELWDFLy


µO¶KDELWDFLyRQHQ=KDQJ6DQSLQWD¶

&RPHVSRWFRPSURYDUD HOQRPPRGLILFDWSHUODVXERUGLQDGDV¶LQWHUSUHWD


FRPXQGHOVSDUWLFLSDQWVHQO¶DFFLyTXHGHVFULXHOSUHGLFDWD D HOJUDQJHUGHVLJQD
ODSHUVRQDTXHIDO¶DFFLyGHFRQUHDULD E HOVIUXLWVVyQODFRVDFRQUHDGDD F
HOSLQ]HOOVHULDO¶LQVWUXPHQWDPETXqV¶HVFULXLD G O¶KDELWDFLypVHOOORFRQHVSLQWD
(Q OHV IUDVHV FDWDODQHV DTXHVWV HOHPHQWV VyQ SUHVHQWV D OD VXERUGLQDGD HQ HO SURQRP
UHODWLX TXH ID UHVSHFWLYDPHQW OHV IXQFLRQV VLQWjFWLTXHV GH VXEMHFWH FRPSOHPHQW
GLUHFWHFRPSOHPHQWLQVWUXPHQWDOLFRPSOHPHQWGHOORF

4XDQ HOV [LQHVRV SDUOHQ FDWDOj XQ HUURU PROW IUHTHQW TXH HV SRW WUREDU HQ OHV
VHYHVIUDVHVpVODIDOWDGHPDUTXHVGHVXERUGLQDFLyWDQWGHSUHSRVLFLRQVLFRQMXQFLRQV
FRP GH PDUTXHV GH IOH[Ly HQ HOV YHUEV $  GRQHP DOJXQHV PRVWUHV GH
FRQVWUXFFLRQVSURGXwGHVSHUSDUODQWV[LQHVRVHQTXqHVSRWDSUHFLDUODIDOWDG¶HOHPHQWV
G¶HQOODoRO¶~VHUURQLTXHHVIDG¶DOJXQVQH[HVRGHOVWHPSVYHUEDOV

 D GHVSUpVOLYDGLUTXqSDVVDYDLHOOKDGLW‡PHQMDYD
µGHVSUpVOLYDGLUTXqSDVVDYDLHOOYDGLUTXHPHQMDYD¶

E KLKDXQQHQ‡O¶KDFDLJXW
µKLKDXQQHQTXHKDFDLJXW¶

F HOPHXSDUHVHPSUHPHGLXWUHEDOODU‡DQLWWRWHVOHVQLWVWUHEDOOR
µHOPHXSDUHHPGLXTXHWUHEDOOLLDODQLWFDGDQLWWUHEDOOR¶


G MRFjLJXW‡YDODOSDWL‡VHPSUHFRUUHQW‡FjLJXWPROWHVYHJDGHV
‡MRMXJDYD
µMRFDLFTXDQYDLJDOSDWLSHUTXqVHPSUHFRUURLFDLFPROWHVYHJDGHV
TXDQMXJR¶ "

H V¶KDIHWPDO‡DVVXVWDW
µV¶KDIHWPDOL SHUDL[z V¶KDHVSDQWDW¶

I pVTXHVyQGHQHQVSHWLWVMXJDQW
µpVTXHVyQSHUMXJDUHOVQHQVSHWLWV¶

K SHUzVLVyFJUDQQRVpTXqVyF
µSHUzTXDQVLJXLJUDQQRVpTXqVHUp¶

L >ODEUXL[D@KDIHWPjJLDTXHYDJLQDXQDOWUHSXHVWR
µODEUXL[DKDIHWPjJLDLKDQDQDWHOVKDIHWDQDUDXQDOWUHOORF¶

&RPHVSRWYHXUHSHUOHV³WUDGXFFLRQV´TXHKHPSRJXWGHGXLUSHOFRQWH[WHOVSDUODQWV
HOLGHL[HQ VRYLQW HOV QH[HV L TXDQ HQ IDQ VHUYLU GH YHJDGHV HOV XVHQ PDODPHQW 7DPEp
VyQPROWIUHTHQWVHOVHUURUVGHFRUUHODFLyGHWHPSVHQWUHODSULQFLSDOLODVXERUGLQDGD
FRVD SUHYLVLEOH HQ TXDOVHYRO SDUODQW TXH QR WLQJXL HO FDWDOj FRP D OOHQJXD PDWHUQD L
HVSHFLDOPHQW HQ HO FDV GH SDUODQWV TXH SDUWHL[HQ G¶XQD OOHQJXD VHQVH IOH[Ly FRP HO
[LQqV+HPGHWHFWDWSHUzTXHHOVSDUODQWVTXHKHPHQWUHYLVWDWTXHQRHUHQSULQFLSLDQWV
MD HUHQ FDSDoRV GH IHU VHUYLU FRUUHFWDPHQW DOJXQV QH[HV SHUz WRW L DL[z DOJXQHV
VHTqQFLHVUHVXOWDYHQSUjFWLFDPHQWLQFRPSUHQVLEOHV

/Ê;,&

(QDTXHVW DSDUWDW SUHVHQWDUHP DOJXQHVTHVWLRQV UHODFLRQDGHV DPE HO Oq[LF TXH


VyQGLIHUHQWVHQHOFDWDOjLHQHO[LQqV&RQFUHWDPHQWSDUODUHPGHOVWHUPHVGHSDUHQWLX
GHOV WHUPHV TXH GHVLJQHQ FRORUV GHOV QRPV SURSLV GH SHUVRQD GHOV QXPHUDOV L GH OHV
IRUPHVSHUUHIHULUVHDOVGLHVGHODVHWPDQDLDOVPHVRVGHO¶DQ\)LQDOPHQWUHFROOLUHP
DOJXQVSUREOHPHVTXHKHPGHWHFWDWHQOHVHQWUHYLVWHVTXHKHPIHWDSDUODQWVG¶DTXHVWHV
OOHQJHV TXDQ SDUODYHQ HQ FDWDOj L TXH HV UHODFLRQHQ DPE O¶~V HUURQL GH GHWHUPLQDGHV
SDUDXOHV


(/67(50(6'(3$5(17,8

(OV WHUPHV GH SDUHQWLX VyQ XQ GHOV FDPSV Oq[LFV HQ TXq KL SRW KDYHU PpV
GLYHUVLWDW LQWHUOLQJtVWLFD 'H IHW DL[z pV XQD FRQVHTqQFLD GH OD GLYHUVLWDW FXOWXUDO L
VRFLDOSHUTXqVyQSDUDXOHVTXHUHIOHFWHL[HQGLUHFWDPHQWO¶HVWUXFWXUDFLyGHODIDPtOLDHOV
PHPEUHV GH OD TXDO FDO GLVWLQJLU FODUDPHQW VHJRQV HO VH[H O¶HGDW L OHV UHODFLRQV DPE
DOWUHV PHPEUHV SHUTXq WHQHQ IXQFLRQV L SRVLFLRQV GLIHUHQWV GLQWUH GH OD IDPtOLD $
FRQWLQXDFLyGRQHPXQDOOLVWDGHWHUPHVHQFDWDOjLOHVFRUUHVSRQGqQFLHVDPEOHVSDUDXOHV
GHO [LQqV &RP HV SRW REVHUYDU SHU D XQD SDUDXOD QRVWUD SRGHQ H[LVWLUQH GLYHUVHV HQ
[LQqV

 FDWDOj [LQqV

DYLPDWHUQ ZjL]X I


DYLSDWHUQ ]X I
jYLDPDWHUQD ZjL]X PX
jYLDSDWHUQD ]X PX

FRVtJUDQSHUSDUWGHPDUH ELD RJH


FRVtSHWLWSHUSDUWGHPDUH ELD RGu
FRVtJUDQSHUSDUWGHSDUH WiQJJH
FRVtSHWLWSHUSDUWGHSDUH WiQJGu
FRVLQDJUDQSHUSDUWGHPDUH ELD RMLH
FRVLQDSHWLWDSHUSDUWGHPDUH ELD RPqL
FRVLQDJUDQSHUSDUWGHSDUH WiQJMLH
FRVLQDSHWLWDSHUSDUWGHSDUH WiQJPqL
FXQ\DGD JHUPDQDSHWLWDGHO¶HVSRVD [LD R\t]L
FXQ\DGD JHUPDQDJUDQGHO¶HVSRVD Gj\t]L
FXQ\DGD JHUPDQDSHWLWDGHOPDULW [LD RJX]L
FXQ\DGD JHUPDQDJUDQGHOPDULW GjJX]L
FXQ\DGD HVSRVDG¶XQJHUPjSHWLW GuPqL
FXQ\DGD HVSRVDG¶XQJHUPjJUDQ VKD R]L
FXQ\DW JHUPjSHWLWGHO¶HVSRVD [LD RML]L
FXQ\DW JHUPjJUDQGHO¶HVSRVD GjML]L
FXQ\DW JHUPjSHWLWGHOPDULW [LD RVKX]L
FXQ\DW JHUPjJUDQGHOPDULW GjVKX]L
FXQ\DW PDULWG¶XQDJHUPDQDSHWLWD PqLIX
FXQ\DW PDULWG¶XQDJHUPDQDJUDQ MLH IX


HVSRVD T¯]L
ILOO pU]ÿ
ILOOJUDQ SULPRJqQLW ]KD QJ]ÿ
ILOOD Q pU
ILOODJUDQ SULPRJqQLWD ]KD QJQ
ILOOV ILOOVLILOOHV pUQ
JHQGUH Q [
JHUPjJUDQ JHJH[LRQJ
JHUPjSHWLW GuGuGu
JHUPDQDJUDQ MLH MLH
JHUPDQDSHWLWD PqLPqL
JHUPDQHV JUDQVLSHWLWHV MLH PqL
JHUPDQV JUDQVLSHWLWV [LRQJGu
JHUPDQV WRWV [LRQJGuMLH PqL

MRYH pU[t
PDUH PX T¯Q
PDUHLILOO PX ]ÿ

PDULW ]KjQJIX

QHERGD ILOODG¶XQJHUPj ]KtQ


QHERGD ILOODG¶XQDJHUPDQD ZjLVKHQJQ
QHERW ILOOG¶XQJHUPj ]Kt]ÿ
QHERW ILOOG¶XQDJHUPDQD ZjLVKHQJ

QpW ILOOG¶XQILOO VXQ]ÿ


QpW ILOOG¶XQDILOOD ZjLVXQ
QpWD ILOODG¶XQILOO VXQQ
QpWD ILOODG¶XQDILOOD ZjLVXQQ

RQFOH JHUPjSHWLWGHODPDUH [LDR MLML


RQFOH JHUPjJUDQGHODPDUH GjMLML
RQFOH JHUPjSHWLWGHOSDUH VKXVKX
RQFOH JHUPjJUDQGHOSDUH EyIERERGD\H
RQFOH PDULWG¶XQDJHUPDQDSHWLWDGHODPDUH [LD R\tIX
RQFOH PDULWG¶XQDJHUPDQDJUDQGHODPDUH Gj\tI
RQFOH PDULWG¶XQDJHUPDQDSHWLWDGHOSDUH [LD RJXI
RQFOH PDULWG¶XQDJHUPDQDJUDQGHOSDUH GjJXI
RQFOH WUDFWDPHQWTXHHVGyQDD
SHUVRQHVGHO¶HGDWGHOSDUHRMRYHV VKXVKX

SDUH IT¯Q
SDUHV SDUHLPDUH IPX


UHQHERGD ]KtVXQQ
UHQHERW ]KtVXQ

VRJUD PDUHGHO¶HVSRVD ]KjQJPX


VRJUD PDUHGHOPDULW SySy
VRJUH SDUHGHO¶HVSRVD ]KjQJUpQ
VRJUH SDUHGHOPDULW JRQJJRQJ

WLD JHUPDQDSHWLWDGHODPDUH [LD R\t


WLD JHUPDQDJUDQGHODPDUH Gj\t
WLD JHUPDQDSHWLWDGHOSDUH [LD RJX
WLD JHUPDQDJUDQGHOSDUH GjJX
WLD HVSRVDG¶XQJHUPjSHWLWGHODPDUH [LD RMLPX
WLD HVSRVDG¶XQJHUPjJUDQGHODPDUH GjMLPX
WLD HVSRVDG¶XQJHUPjSHWLWGHOSDUH VKH QVKH Q
WLD HVSRVDG¶XQJHUPjJUDQGHOSDUH EyPX

3HUHQWHQGUHODGLYHUVLWDWGHWHUPHVSHUDDOJXQVFRQFHSWHVUHODFLRQDWVDPEHOSDUHQWLX
pVLQWHUHVVDQWHOTXHGLXHQ%HOWUiQL6iL] 

+RP VHPSUH pV R Ep JHUPj JUDQ R Ep JHUPj SHWLW HQ [LQqV QR H[LVWHL[ XQD SDUDXOD
HVSHFtILFDTXHVLJQLILTXL~QLFDPHQWµJHUPj¶VLQyTXHKLKDSDUDXOHVGLIHUHQWVSHUDFDGD
SRVLFLy JHJH R [LRQJ JHUPj JUDQ GLGL JHUPj SHWLW MLHMLH JHUPDQD JUDQ PHLPHL
JHUPDQD SHWLWD 3HU GLU µJHUPDQV¶ HQ SOXUDO KRP ID VHUYLU XQD EDUUHMD GH WRWV HOV
WHUPHV [LRQJGL MLHPHL , HO PDWHL[ SDVVD SHU D OD JHQHUDFLy DQWHULRU SHU H[HPSOH HO
JHUPjJUDQGHOSDUHVHUjHOERERRGD\HPHQWUHTXHHOJHUPjSHWLWGHOSDUHpVVKXVKX
/¶H[LVWqQFLD GH WHUPHV GH SDUHQWHVF HVSHFtILFV L GLIHUHQFLDWV TXH LQGLTXHQ XQ FRQWUDVW
G¶HGDW HQWUH HOV JHUPDQV LPSOLFD TXH OD SRVLFLy HOV GHXUHV OHV REOLJDFLRQV L OHV
UHVSRQVDELOLWDWVGHFDGDVFXQG¶HOOVYDULD

(/67(50(6'(&2/256

(OVPRWVTXHHVIDQVHUYLUSHUGHVLJQDUHOVFRORUVWDPEpSRGHQYDULDUPROWG¶XQD
OOHQJXD D XQD DOWUD 1R HQV UHIHULP HYLGHQWPHQW DOV QRPV FRQFUHWV TXH UHEHQ VLQy D
TXDQWVQ¶KLKDLFRPV¶KDQIRUPDWeVEHQVDEXWTXHQRWRWHVOHVOOHQJHVGHOPyQWHQHQ
HOVPDWHL[RVWHUPHVEjVLFVSHUGHVLJQDUHOVFRORUV(QWHQHPSHUEjVLFVDTXHOOVTXHVyQ
PRWV VLPSOHV TXH VyQ SURSLV GH OD OOHQJXD L QR SUpVWHFV G¶DOWUHV OOHQJHV L TXH QR
GHVLJQHQ XQ REMHFWH TXH pV G¶DTXHOO FRORU HQ DTXHVW VHQWLW WDURQMD SHU H[HPSOH QR
VHULDXQWHUPHEjVLFGHFRORUGHOFDWDOjSHUTXqFRUUHVSRQDOQRPG¶XQDIUXLWDG¶DTXHVW
FRORU L pV G¶DTXt G¶RQ KD VRUWLW HO QRP GHO FRORU Vt TXH KR VHULHQ HQ FDQYL EODQF R


JURF /HVOOHQJHVGHOPyQWHQHQHQWUHGRVLRQ]HRGRW]HWHUPHVEjVLFVGHFRORUV$L[z
ID TXH QR WRWHV OHV FRPXQLWDWV OLQJtVWLTXHV VHJPHQWLQ OD JDPPD FURPjWLFD GH OD
PDWHL[DPDQHUD8QH[HPSOHTXHHQVSRWVHUSURSHUO¶LWDOLjGLVWLQJHL[GRVFRORUVSHUDO
TXHQRVDOWUHVGHQRPLQHPEODXHOEOXLO¶D]]XUUR,SHUDHOOVVyQWDQGLIHUHQWVFRPKR
SRGHQ VHU SHU D QRVDOWUHV HO JURF L HO YHUPHOO 1R pV TXH QRVDOWUHV QR SXJXHP IHU
UHIHUqQFLDDDTXHVWVGRVEODXVSHUzKRKHPGHIHUDPEWHUPHV³QREjVLFV´EODXPDUt
EODXIRVF µEOX¶ LEODXFHOEODXFODU µD]]XUUR¶ (Q[LQqVVHPEODTXHKLKDVHWWHUPHV
EjVLFV3HUDGHVLJQDUHOVDOWUHVFRORUVHVIDVHUYLUXQDSDUDXODTXHGHVLJQDXQREMHFWH
G¶DTXHOO FRORU FRP QRVDOWUHV DPE WDURQMD URVD HWF $ FRQWLQXDFLy GRQHP DOJXQV
WHUPHVGHFRORUHQFDWDOjLOHVHTXLYDOqQFLHVHQ[LQqV

 FDWDOj [LQqV

EODQF EiL
QHJUH KHL

YHUPHOO KyQJ
JURF KXiQJ
YHUG O
EODX OiQ
YLROHWD ]ÿ
PDUUy OuVq Ou FDVWDQ\HU Vq FRORU
JULV KX¯Vq KX¯ FHQGUD Vq FRORU
URVD PpLJX¯Vq PpLJX¯ URVD Vq FRORU
WDURQMD FKpQJVq FKpQJ WDURQMD Vq FRORU

(OV WHUPHV GH FRORU EjVLFV HOV TXH FRUUHVSRQHQ DO EODQF QHJUH YHUPHOO JURF
YHUGEODXLYLROHWDSRGHQDSDUqL[HUVROVPRGLILFDQWXQQRPSHUzHOVTXHQRVyQEjVLFV
HOVFRUUHVSRQHQWVD PDUUyJULVURVD L WDURQMD HV IDQ VHUYLU DPE HO QRPVq µFRORU¶ DO
GDUUHUH FRPHQFDWDOjSHUH[HPSOHXQDIDOGLOOD GH FRORUWHXODFDIq 


(/61206'(3(5621$

(Q[LQqVOHVSHUVRQHVWHQHQXQQRPLXQFRJQRP(OFRJQRPpVHOGHODIDPtOLD
SDWHUQD L HO QRP HO WULHQ HOV SDUHV 4XDOVHYRO SDUDXOD SRW VHUYLU FRP D QRP SURSL GH
SHUVRQD +L KD QRPV TXH WUDGLFLRQDOPHQW VyQ PDVFXOLQV L G¶DOWUHV TXH VyQ IHPHQLQV
SHUzQRKLKDFDSSUREOHPDSHUIHUORVVHUYLUSHUDOVH[HFRQWUDULDOWUDGLFLRQDO$OJXQV
SDUHVIDQTXHWRWVHOVJHUPDQVWLQJXLQXQDSDUWGHOQRPLJXDOLGHYHJDGHVSRVHQQRPV
DOVILOOVGHPDQHUDTXHGLWVO¶XQGDUUHUHO¶DOWUHIRUPLQXQYHUVRXQDIUDVHDPEVHQWLW$
FRQWLQXDFLyGRQHPDOJXQVQRPV[LQHVRVHOVGH D QRUPDOPHQWVyQPDVFXOLQVLHOV
GH E IHPHQLQV

 D 6DQ µPXQWDQ\D¶ 6Kt µSHGUD¶

7LH µIHUUR¶ /yQJ µGUDF¶

6K µDUEUH¶ 4LiQJ µIRUW¶

E +XD µIORU¶ <Xq µOOXQD¶

<X µSOXMD¶ < µMDGH¶

;LDQJ µIUDJDQW¶ 7LiQ µGROo D ¶

8QDDOWUDFRVDLPSRUWDQWUHODFLRQDGDDPEHOVQRPVGHSHUVRQDTXHV¶KDGHWHQLU
HQFRPSWHpVTXHQRSRGHQFULGDUSHOQRPHOVSDUHVHOVVRJUHVHOVRQFOHVHOVDYLVHOV
JHUPDQVJUDQVQLHQJHQHUDOFDSSHUVRQDGHPpVHGDW

(/6180(5$/6

/DIRUPDFLyGHOVQXPHUDOVHQ[LQqVHVIDVREUHXQDEDVHGHFLPDOpVDGLUGHO¶XDO
GHXVyQXQDIRUPDVLPSOHLDSDUWLUGHO¶RQ]HHVIRUPHQSHUFRPSRVLFLy'HO¶RQ]HDOGLQRX
HV FRQVWUXHL[HQ MX[WDSRVDQW VKt µGHX¶ L OD IRUPD GH OD XQLWDW FRUUHVSRQHQW VKt \¯ µGHX X
RQ]H¶ VKt qU µGHX GRV GRW]H¶ HWF (OV QXPHUDOV FRUUHVSRQHQWV D OHV DOWUHV GHVHQHV HV
IRUPHQDPEHOQ~PHURGHODGHVHQDVHJXLWGHVKtµGHX¶qUVKtµGRVGHXYLQW¶VDQVKtµWUHV

GHXWUHQWD¶HWF3HUIHUOHVFHQWHQHVHVFROÂORFDED LµFHQWHQD¶GHVSUpVGHODIRUPDVLPSOH

TXHLQGLFDODFHQWHQD\¯ED LµXFHQWFHQW¶qUED LµGRVFHQWGRVFHQWV¶HWF


 \¯ VKt\¯ VDQVKt

 qUOLD QJ VKtqU VuVKt

 VDQ VKtVDQ ZX VKt

 Vu VKtVu OLVKt


 ZX VKtZX T¯VKt

 OL VKtOL EDVKt

 T¯ VKtT¯ MLX VKt

 ED VKtED \¯ED L

 MLX VKtMLX qUED L

 VKt qUVKt TLDQ

(/6',(6'(/$6(70$1$,(/60(626

(OV GLHV GH OD VHWPDQD L HOV PHVRV GHO QRVWUH FDOHQGDUL QR WHQHQ XQD SDUDXOD
HVSHFLDOHQ[LQqVHVIRUPHQFRPELQDQWODSDUDXOD[¯QJT¯µVHWPDQD¶R\XqµPHV¶DPEHO
Q~PHURFRUUHVSRQHQW

 GLOOXQV [¯QJT¯\¯ VHWPDQDX


GLPDUWV [¯QJT¯qU VHWPDQDGRV
GLPHFUHV [¯QJT¯VDQ VHWPDQDWUHV

GLMRXV [¯QJT¯Vu VHWPDQDTXDWUH


GLYHQGUHV [¯QJT¯ZX VHWPDQDFLQF

GLVVDEWH [¯QJT¯OL VHWPDQDVLV


GLXPHQJH [¯QJT¯Uu VHWPDQDGLD

 JHQHU \¯\Xq XPHV


IHEUHU qU\Xq GRVPHV
PDUo VDQ\Xq WUHVPHV

DEULO Vu\Xq TXDWUHPHV
/LD QJQRPpVSRW VHU HO QXPHUDO FDUGLQDO GRV FDYDOOV HQ Wp GRV qU HQ FDQYL WDPEp Wp HO YDORU GH

O¶RUGLQDOµVHJRQ¶ SLVGRVVHJRQ LpVHOPRWTXHHVIDVHUYLUSHUUHIHULUVHDOD[LIUD


PDLJ ZX \Xq FLQFPHV

MXQ\ OL\Xq VLVPHV


MXOLRO T¯\Xq VHWPHV
DJRVW ED\Xq YXLWPHV

VHWHPEUH MLX \Xq QRXPHV

RFWXEUH VKt\Xq GHXPHV


QRYHPEUH VKt\¯\Xq RQ]HPHV
GHVHPEUH VKtqU\Xq GRW]HPHV

$/*816(55256/Ê;,&6

7RW VHJXLW SUHVHQWHP DOJXQV HUURUV Oq[LFV TXH KHP GHWHFWDW HQ HOV QRVWUHV
LQIRUPDQWV

D 6$%(5&21Ê,;(5

eV IUHTHQW O¶~V GHO YHUE VDEHU RQ QRVDOWUHV IDUtHP VHUYLU FRQqL[HU XQD
SHUVRQD 7RWLTXHHO[LQqVWDPEpWpGRVYHUEVGLIHUHQWV DGLIHUqQFLDGHO¶DQJOqVSHU
H[HPSOHTXHQRPpVWpWRNQRZ HOVHUURUVHQO¶~VGHOHVGXHVIRUPHVVyQIUHTHQWVHQ
HOV QHQV [LQHVRV L HQ HOV DGXOWV DPE XQ QLYHOO FXOWXUDO EDL[ +ýL )QJ +RQJ
FRPXQLFDFLySHUVRQDO 

 HOOMDVDEHQWRWVHOVPRQVWUHV

E $1$56(59(1,5

$OJXQVSDUODQWVIDQVHUYLUHOYHUEDQDUHQOORFGHVHUTXDQODIUDVHKDXULDGHWHQLU
YDORUORFDWLX

 HOOYDQD%DUFHORQD µHOOVVyQD%DUFHORQD¶


HOVHXSDUHYD*LURQD µHOVHXSDUHpVD*LURQD¶


,WDPEpHVGyQDO¶~VG¶DQDUSHUYHQLU

 DTXHOODQHQDODTXHYDDQDUDTXt µODTXHYDYHQLUDTXt¶

F (67$53257$56(

'H YHJDGHV VH VXEVWLWXHL[ HO YHUE SURQRPLQDO SRUWDUVH SHU HVWDU TXDQ HVWj
PRGLILFDWSHUXQFRPSOHPHQWDGYHUELDOTXHLQGLFDPDQHUD

 XQGLDTXHHVWjPROWEp µXQGLDTXHHVSRUWLPROWEp¶

/DFRQVWUXFFLy[LQHVDFRUUHVSRQHQWD QRFRQWLQGULDFDSYHUEQRPpVHOVXEMHFWHL


OD IRUPD DGYHUELDO TXH ID OD IXQFLy GH SUHGLFDW FRP OHV IUDVHV FRSXODWLYHV
3UREDEOHPHQWHOSDUODQWTXHKDSURQXQFLDWODIUDVHGH KDRPSOHUWHOEXLWYHUEDO
GHO[LQqVDPEXQYHUEFRSXODWLXSHUDQDORJLDDPEOHVIUDVHVFRSXODWLYHV

G -8*$5 75$16,7,8

0ROWVRYLQWHOYHUEMXJDUTXHHQFDWDOjpVLQWUDQVLWLXHVIDVHUYLUFRPDWUDQVLWLX
HQ [LQqV HO YHUE FRUUHVSRQHQW pV WUDQVLWLX L HO FRPSOHPHQW QR V¶LQWURGXHL[ SHU FDS
SUHSRVLFLy 

 HVWDQMXJDQW‡EjVTXHW µHVWDQMXJDQWDEjVTXHW¶


ODYDLJMXJDUXQGHVLVq µYDLJMXJDUDPEXQGHVLVq¶

H 68%67,78&,Ï'¶819(5%3(5#,1),1,7,8

'HYHJDGHVIDQVHUYLUXQSUHGLFDWFRPSOH[DPEHOYHUEIHULXQLQILQLWLXHQOORF
G¶XQDIRUPDYHUEDOVLPSOH

 D TXHMRKHIHWWUHEDOODUPpVGHPHYDFDVD
µMRVyFHOTXHWUHEDOORPpVGHFDVDPHYD¶
E DYXLKHPIHWVXPDU
µDYXLKHPVXPDWIHWVXPHV¶


(Q [LQqV KL KD PROWHV HVWUXFWXUHV YHUEDOV TXH HVWDQ IRUPDGHV SHU XQ YHUE L XQ DOWUH
HOHPHQW TXH HV SRW LQWHUSUHWDU FRP XQ YHUE R FRP XQ QRP $TXHVWHV HVWUXFWXUHV HQ
FDWDOj HV SRGHQ WUDGXLU SHU XQD VROD SHoD Oq[LFD YHUEDO $L[t OD IRUPD FRUUHVSRQHQW D
D VHULDODGH TXHpVODTXHOLVHUYHL[GHEDVH

 JRQJ]Xz JRQJ WUHEDOOWUHEDOODU

WUHEDOOIHU
µWUHEDOODU¶

I ;,1$±;,1Ê6
+HP GHWHFWDW HUURUV L YDFLOÂODFLRQV IUHTHQWV HQ O¶~V G¶DOJXQV QRPV R DGMHFWLXV
GHULYDWVGHQRPVTXHGHVLJQHQSDwVRV

 MRVp[LQD µMRVp[LQqV¶


GHOQ~PHURWDPEp[LQD µHOQ~PHURWDPEppV[LQqV¶
 >-HQQLIHU@pVGHIUDQFqV µpVIUDQFHVDGH)UDQoD¶
QRVyQWD]RVG¶DTXHVWVGHFDWDOjG¶DTXt µFDWDODQVGH&DWDOXQ\D¶

$TXHVWVHUURUVHVSRGHQUHODFLRQDUDPEODPDQHUDG¶H[SUHVVDUHOVQRPVLHOVDGMHFWLXV
UHODFLRQDWV DPE QRPV GH SDwVRV HQ [LQqV 0HQWUH TXH HO FDWDOj ID VHUYLU XQ SURFpV GH
GHULYDFLy ;LQD o [LQqV )UDQoD o IUDQFqV HQ [LQqV HO QRP GHO SDtV VHQVH FDS
PRGLILFDFLySRWDFWXDUFRPDDGMHFWLX

 =KRQJ*Xy µ;LQD¶

=KRQJ*XyKXj ;LQDOOHQJXD µOOHQJXD[LQHVD [LQqV ¶

=KRQJ*XyUpQ ;LQDSHUVRQD µSHUVRQD[LQHVD [LQqV ¶

=KRQJ*XyOLjROÿ ;LQDPHQMDU µPHQMDU[LQqV¶

(OVH[HPSOHVGH  UHIOHFWHL[HQ DTXHVW ~V GHO QRP GHO SURSL SDtV FRP D DGMHFWLX R
QRPGHODOOHQJXD [LQD (QHOFDVG¶DOWUHVSDwVRVV¶XVDODFRQVWUXFFLyGHDGMHFWLXHQ
IRUPDPDVFXOLQD RSRWVHUHOQRPGHODOOHQJXD HQOORFGHO¶DGMHFWLXFRQFRUGDWDPEHO
QRPVHQVHSUHSRVLFLyREpHQOORFGHOQRPGHOSDtVSUHFHGLWGHODSUHSRVLFLy


J )(50$/)(56(0$/

(Q DOJXQV SDUODQWV HV SURGXHL[HQ HUURUV UHODFLRQDWV DPE OHV FRQVWUXFFLRQV
FDWDODQHVIHUPDOLIHUVHPDO

 >±TXqSDVVDTXDQHWFDXXQDGHQW"@
±>MR@QRPHIDLJPDO µ>ODFDLJXGDGHODGHQW@QRHPIDPDO¶

>±LRQV¶KDIHWPDO"@
±DWHUUD SHOFRQWH[WKDYLDGHVHUµDODFDPD¶


5(680'(4h(67,216*5$0$7,&$/6352%/(0¬7,48(6

$ FRQWLQXDFLy SUHVHQWHP XQD UHFDSLWXODFLy GHOV HUURUV JUDPDWLFDOV TXH KHP


GHWHFWDWHQHOVSDUODQWV[LQHVRVTXHSDUOHQFDWDOjLTXHDOPHQ\VSDUFLDOPHQWHVSRGHQ
DWULEXLUDODLQWHUIHUqQFLDDPEODVHYDOOHQJXDPDWHUQD(OVFODVVLILTXHPHQWUHVDSDUWDWV
IRQqWLFDPRUIRORJLDLVLQWD[LLGRQHPVHPSUHODUHIHUqQFLDGHO¶DSDUWDWGHOFDStWROHQ
TXqHVSRWWUREDUPpVLQIRUPDFLyVREUHFDGDWHPD

)21Ê7,&$

x 'LILFXOWDWVDO¶KRUDGHGLVWLQJLUOHVRFOXVLYHVVRUGHVGHOHVVRQRUHV † 

 YHVWLW o SHVWLW


SHUR FDVW o EHUR

x 'LILFXOWDWVSHUSURQXQFLDUOHVFRQVRQDQWVSDODWDOV>–@L>Ú@ † 

 HOOD o H>M@D


JHQROO o JHQR>M@
HVSDQ\RO o HVSD>Q@RO

x 6XEVWLWXFLyGHOHVFRQVRQDQWVYLEUDQWVLEDWHJDQWV >U@L>5@ SHU>O@ † 

 D DUUzV o DOzV E PHPzULD o PHPzOLD


UREHQ o OREHQ FDXUH o FDXOH

x 6LPSOLILFDFLyGHVtOÂODEHVDO¶HVWUXFWXUD&9&9HOLGLQWFRQVRQDQWVRLQVHULQWXQD
YRFDOSHUHYLWDUODVHTqQFLDGHGXHVFRQVRQDQWVVHJXLGHV † 


 SHU±TXq o SH±TXq
SOR±ULV o SR±ULV
Ij±FLO o Ij±FL
P¶D±JUD±GDo P¶D±JD±UD±GD

025)2/2*,$

3$576'(/¶25$&,Ï

x ÒVGHSUHSRVLFLRQVLHOLVLyGHYHUEVDPEVLJQLILFDWUHODFLRQDW † 

 $YLyWDUGDGRVGLHVDOD;LQDµDDUULEDUDOD;LQD¶ GLUHFFLy

x 2PLVVLy GH SUHSRVLFLRQV HVSHFLDOPHQW OHV jWRQHV D GH DPE HWF HQ HOV
FRPSOHPHQWV GHO QRP DPE HOLVLy GHO QXFOL QRPLQDO HQ HOV FRPSOHPHQWV
SUHSRVLFLRQDOVUHJLWVSHUXQYHUERHQHOVHQOODoRVRUDFLRQDOV † 

 D >±TXLQpVO¶HQWUHSjTXHPpVW¶DJUDGD"@
±HO‡[RULo GHo‡
E MRPH¶QYDLJ‡ODYDER Do‡
F YDDODFODVVH‡WUHEDOODU Do‡

x $EVqQFLDR~VLQDGHTXDWG¶DUWLFOHV † 

 D ‡VHQ\RUHWDPHYDVDS"
E HO µXQ¶ GLDYDPLUDU

x $EVqQFLDR~VLQDGHTXDWGHOVSURQRPVIHEOHV † 

 D MRQR‡KHSDUODWPDL>DPEDTXHVWQRL@
E DTXHVW‡HVWjEDUDOODQW µV¶HVWjEDUDOODQW¶
F pVTXHPHVRPLR µpVTXHVRPLR¶


)/(;,Ï120,1$/

x 'LILFXOWDWVSHUPDUFDUHOJqQHUHIHPHQtLHOQRPEUHSOXUDOLSHUIHUFRQFRUGDUHOV
QRPV DPE HOV VHXV GHWHUPLQDQWV L DPE HOV DGMHFWLXV TXH HOV PRGLILTXHQ
† 

 HOVFLXWDWV
XQPzPLD
ODPpVSHWLWWpWUHVDQ\V
TXDWUHRUGLQDGRU

)/(;,Ï9(5%$/

x 'LILFXOWDWV SHU XWLOLW]DU HOV PRUIHPHV GH IOH[Ly L HOV DX[LOLDUV HQ OHV IRUPHV
YHUEDOV DEVqQFLD R HUURUV GH VXEVWLWXFLy GH YHJDGHV SHU UHJXODULW]DFLy
† 

 D MR VDS[LQqV
MR VHPSUHSHQVD
VDS WX SHUTXq"
HOOHVWDPEpWUHEDOOD

E XQDQHQDTXHYDFDLJXW
QRWHQLUpWHPSV
ODFRQHL[DYHV

6,17$;,

7(0$7,7=$&,216

x (OLVLy GH OD SUHSRVLFLy G¶XQ FRPSOHPHQW TXDQ DSDUHL[ DO GDYDQW GH OD IUDVH
SHUTXqpVLQIRUPDFLyYHOOD † 


 ‡O¶(VWHUOLKDQFDLJXWTXDWUHGHQWV Do‡
L‡HOQHQYDPMXJDUDIXWERO DPEo‡

(/,6,216'(/&203/(0(17',5(&7(

x (OLVLy GHO FRPSOHPHQW GLUHFWH TXDQ pV IjFLOPHQW UHFXSHUDEOH SHO GLVFXUV L HQ
JHQHUDOTXDQKDXULDG¶DSDUqL[HUFRPXQSURQRPIHEOH † 

 D >±TXLW¶KDIHWO¶HQWUHSj"@
±KDFRPSUDW µPHO¶KHFRPSUDW¶
>±LTXqKDVGHIHUTXDQVHW¶DGRUPHOSHX"@
±GHVSHUWDU µGHVSHUWDUOR¶

E LEXVFDUXQDOOHWUDL‡HQJDQ[HP ODo‡
ODVHQ\RUHWDPHYD‡VDS">TXHVyFDTXt@ KRo‡
PH‡YDUREDUVHW LDUDPH‡WRUQD>WD]RV@ HQo‡
HOVo‡

&203/(0(176'(/120

x ÒV DQzPDO G¶XQD SDUWtFXOD GH HVSHFLDOPHQW HQWUH XQ DUWLFOH L XQ PRGLILFDGRU
G¶XQQXFOLQRPLQDOEXLW HO Q~PHUR ]HURoHOGH]HUR RGDYDQWG¶XQDGMHFWLX
TXHGHVLJQDXQFRORU † 

 D HOVGHGHXpVHOGH6DQW-RUGL>SDUODG¶XQDFROÂOHFFLyGHFRQWHV@
E QRPLUDXQTXHpVHOOLODXQTXHpVGHYHUGXQGHTXHpVGHJURF
LXQGHTXHpVGHYHUPHOO>SDUODGHOV7HOHWXEELHV@
F HOFRVtGHPLWMj

)5$6(6&238/$7,9(6,(;,67(1&,$/6

x (OLVLyGHOYHUEFRSXODWLX VHURHVWDU † 

 HOVGHXUHV‡WRWV[XSDWV


x (UURUVHQO¶~VGHOVYHUEVVHULKDYHUKL HOLVLyG¶KDYHUKLRVXEVWLWXFLyG¶KDYHUKL
SHUVHU † 

 >±FRPVyQDTXHVWVFRVLQV"@
±‡XQTXHpVHOJUDQGHVSXpVpVHOPLWMjLGHVSUpVpVHOSHWLW
µQ¶KLKDXQTXHpVHOJUDQGHVSUpVKLKDHOPLWMjLGHVSUpVKLKDHOSHWLW¶

x $SDULFLyGHO¶DGYHUELPROWGDUUHUHO¶DGMHFWLX † 

 HVWDQUDWOODWPROW"

)5$6(6&203267(6

x &RQVWUXFFLy GH IUDVHV FRRUGLQDGHV VHQVH FDS FRQMXQFLy TXH OHV XQHL[L
† 

 PHYDDJDIDUXQVHQ\RU‡PHYDIHUFD>XUH@
GHVSUpVMRPH¶QYDLJODYDER‡HQVSRVHPDLJXD

x &RQVWUXFFLyGHIUDVHVVXERUGLQDGHVVHQVHPDUTXHVGHVXERUGLQDFLy FRQMXQFLRQV
UHODWLXVSUHSRVLFLRQVRPDUTXHVGHIOH[LyHQHOVYHUEV R~VHUURQLGHOVQH[HVL
GHODFRUUHODFLyGHWHPSVYHUEDOV † 

 D GHVSUpVOLYDGLUTXqSDVVDYDLHOOKDGLW‡PHQMDYD
µGHVSUpVOLYDGLUTXqSDVVDYDLHOOYDGLUTXHPHQMDYD¶
E KLKDXQQHQ‡O¶KDFDLJXW
µKLKDXQQHQTXHKDFDLJXW¶
F MRFjLJXW‡YDODOSDWL‡VHPSUHFRUUHQW‡FjLJXWPROWHVYHJDGHV
‡MRMXJDYD
µMR FDLF TXDQ YDLJ DO SDWL SHUTXq VHPSUH FRUUR L FDLF PROWHV
YHJDGHVTXDQMXJR¶


G pVTXHVyQGHQHQVSHWLWVMXJDQW
µpVTXHVyQSHUMXJDUHOVQHQVSHWLWV¶
H SHUzVLVyFJUDQQRVpTXqVyF
µSHUzTXDQVLJXLJUDQQRVpTXqVHUp¶


92&$%8/$5,6&$7$/¬;,1Ê6;,1Ê6&$7$/¬

$TXHVWV EUHXV YRFDEXODULV FDWDOj [LQqV [LQqV FDWDOj LQFORXHQ OHV SDUDXOHV
G¶~V PpV IUHTHQW L DOJXQHV DOWUHV GH PpV HVSHFtILTXHV UHODFLRQDGHV DPE O¶jPELW
HGXFDWLX L HVFRODU 7DPEp KL KHP LQFRUSRUDW DOJXQHV GH OHV IyUPXOHV GH FRUWHVLD PpV
XVXDOV /HV HQWUDGHV FDWDODQHV GHO YRFDEXODUL FDWDOj [LQqV KL DSDUHL[HQ SHU RUGUH
DOIDEqWLFLWHQHQODFDWHJRULDJUDPDWLFDOHVSHFLILFDGDHQFXUVLYDDOFRVWDW/HVSDUDXOHV
[LQHVHVDODSDUW[LQqVFDWDOjWDPEpHVWDQSHURUGUHDOIDEqWLFVHJRQVODWUDQVFULSFLyHQ
SLQ\LQSHUzQROHVKHPPDUFDGHVFDWHJRULDOPHQW/¶RUGHQDFLyDOIDEqWLFDHQ[LQqVHVID
DSDUWLUGHODSULPHUDVtOÂODEDGHOPRWWHQLQWHQFRPSWHHOWRDOW PD DVFHQGHQW

Pi GHVFHQGHQWDVFHQGHQW PD LGHVFHQGHQW Pj $FRQWLQXDFLyGRQHPODOOLVWD

G¶DEUHYLDFLRQV L DOJXQHV REVHUYDFLRQV VREUH OHV LQGLFDFLRQV FDWHJRULDOV TXH KHP IHW
VHUYLU

DGM DGMHFWLX
DGY DGYHUEL
FRQM FRQMXQFLy
LQWU LQWUDQVLWLX
Q QRP
QXP QXPHUDO
SUHS SUHSRVLFLy
SURQ SURQRPSURQRPLQDO
WU WUDQVLWLX
Y YHUE

(OVQRPVFDWDODQVWUHWG¶DOJXQFDVH[FHSFLRQDOVHPSUHKLDSDUHL[HQHQODIRUPD
VLQJXODU6LHOQRPSRWWHQLUXQDIRUPDPDVFXOLQDLXQDGHIHPHQLQDDODSDUWFDWDOj
[LQqVGRQHPODIRUPDPDVFXOLQDVLHQ[LQqVWRWHVGXHVVyQLGqQWLTXHV DOXPQH 6LHQ
[LQqVVyQGLIHUHQWVFDGDXQDWpXQDHQWUDGDGLIHUHQW QRLQRLD 

(Q HO FDV GHOV DGMHFWLXV FDWDODQV V¶LQWURGXHL[HQ VHPSUH HQ OD IRUPD PDVFXOLQD
VLQJXODU /D IRUPD FRUUHVSRQHQW HQ [LQqV HTXLYDO D TXDOVHYRO IRUPD IOH[LRQDGD GHO


FDWDOjMDTXHHO[LQqVQRWpIOH[Ly+HPIHWVHUYLUO¶HWLTXHWDQXP QXPHUDO SHUUHIHULU
QRVDWRWVHOVQXPHUDOVVLJXLQDGMHFWLXVSURQRPVRQRPV

/HVHWLTXHWHVFDWHJRULDOVDGYSUHSHVUHIHUHL[HQWDQWDOVDGYHUELVLSUHSRVLFLRQV
SUzSLDPHQW GLWV FRP D OHV DQRPHQDGHV ORFXFLRQV DGYHUELDOV R SUHSRVLFLRQDOV /HV
IRUPHV FRUUHVSRQHQWV GHO [LQqV DFRVWXPHQ D VHU OHV PDWHL[HV WDQW SHU DO QRVWUH ~V
DGYHUELDOFRPSHUDOSUHSRVLFLRQDOSHUzHQDTXHVW~OWLPFDVHQ[LQqVDSDUHL[HQFRPD
SRVWSRVLFLRQV$ODSDUWFDWDOj[LQqVDL[zKRHVSHFLILTXHPDPEWUHVSXQWVVXVSHQVLXV
HQWUHSDUqQWHVLVGDYDQWGHODIRUPD[LQHVD

4XDQODSDUDXODSRWWHQLU PpVG¶XQVHQWLWKHPKDJXWGHIHUQRWDUDTXLQVHQWLW
FRUUHVSRQO¶HTXLYDOHQWTXHRIHULPGHO¶DOWUDOOHQJXD$L[tDODSDUWFDWDOj[LQqVKHP
DQRWDWDOFRVWDWGHODIRUPD[LQHVDXQDLQGLFDFLyUHIHULGDDOVHQWLWGHOPRWFDWDOjHQWUH
SDUqQWHVLVLDPEURGRQDTXHDMXGDDLGHQWLILFDUHOYDORUFRUUHVSRQHQW$TXHVWDLQGLFDFLy
SRWVHUGHGLYHUVRVWLSXVXQKLSHUzQLPXQVLQzQLPXQPRWVHPjQWLFDPHQWUHODFLRQDW
XQ SRVVLEOH FRPSOHPHQW R XQD FDWHJRULD JUDPDWLFDO (Q HO YRFDEXODUL [LQqV FDWDOj
DTXHVWHVLQGLFDFLRQVOHVKHPGRQDGHVDOFRVWDWGHODWUDGXFFLyFDWDODQD

4XDQ GRQHP PpV G¶XQ HTXLYDOHQW SHU D XQ PRW VL FDGD IRUPD FRUUHVSRQ D XQ
VHQWLWGLIHUHQWHOVKHPVHSDUDWPLWMDQoDQWXQDUDWOODYHUWLFDO _ LKHPGHOLPLWDWHOVHQWLW
DPE DOJXQ GHOV UHFXUVRV TXH DFDEHP GH FLWDU 6L HV WUDFWD GH PRWV VLQzQLPV R
DSUR[LPDGDPHQWVLQzQLPVHOVKHPVHSDUDWDPEXQDFRPD 

(QDOJXQFDVKHPDQRWDWDOFRVWDWGHODWUDGXFFLyHQWUHSDUqQWHVLVLHQYHUVDOHWD
HOVPRWV&20Ò R7Ê&1,&$L[zLQGLFDTXHHOPRW[LQqVpVUHVHUYDWSHUDODXWLOLW]DFLyHQ
XQjPELWLQIRUPDORHQXQjPELWIRUPDO

4XDQ XQ PRW [LQqV KD HVWDW WUDFWDW HVSHFtILFDPHQW HQ DOJXQD SDUW GHO FDStWRO 
'HVFULSFLyJUDPDWLFDO KHPFLWDWDOFRVWDWGHODWUDGXFFLyLHQWUHFODXGjWRUVO¶DSDUWDW
RQ V¶KL ID UHIHUqQFLD (Q DOJXQV FDVRV GH QRPV GH SDUHQWLX TXH WHQHQ PROWHV
FRUUHVSRQGqQFLHVGLIHUHQWVHQ[LQqVQRQ¶KHPGRQDWFDSWUDGXFFLyLVLPSOHPHQWKHPIHW
UHIHUqQFLD D O¶DSDUWDW FRUUHVSRQHQW HQ OD SDUW [LQqV FDWDOj WDPSRF QR KHP HQWUDW OHV
SDUDXOHV[LQHVHVFRUUHVSRQHQWV


&$7$/¬;,1Ê6

DEUDoDUY \RQJEjR

DEDQVDGYSUHS \ÿTLiQ


DEULFQ Gj\¯ URED
DEULOQ Vu\Xq
DFDEDUY MLpVK HQOOHVWLU _KjRMuQ H[KDXULU
DFFHSWDUY MLHVKzX

DFRPSDQ\DUY SpLWyQJ DOJ~


DGpX ]jLMLjQ
DGUHoDQ Gu]Kÿ
DGYRFDWQ O VK¯
DJDIDUY Qi VXEMHFWDU _]KXR]K DWUDSDU

DJRVWQ ED\Xq

DJUDGDUY [ÿKXDQ

DJUDLUY JD Q[Lq

DKLUDGY ]XyWLDQ

DLJXDQ VKXÿ
DLUHQ NRQJTu

DL[HFDUVHY ]KjQTÿOiL
DL[tDGY ]Kq\jQJ
DL[zSURQ ]Kq
DMXGDUY EDQJ]K

DMXQWDPHQWQ VKu]KqQJIX

DOOjDGY QjOÿ
DOOzSURQ Qj
DOWDGM JDR

DOXPQHQ [XpVKHQJ

DPDJDUVHY GXR FiQJ

DPLFQ SpQJ\R X

DPXQWDGY [LjQJVKjQJ


DQDUY T
DQLPDOQ GzQJZ
DQLYHUVDULQ VKHQJUu GHQDL[HPHQW

DQ\Q QLiQ
DSUHQGUHY [Xp[t
DTXHOODGMSURQ Qj
DTXHVWDGMSURQ ]Kq
DTXtDGY ]KqOÿ]KqpU
DUDDGY [LjQ]jL
DUEUHQ VK
DUPDULQ JXu]L
DUULEDUY GjRGi
DUUzVQ IjQ FXLW _Pÿ FUX
DVVHPEODUVHY [LjQJ
DVVHXUH¶VY ]Xz[Lj
DXODQ MLjRVKu
DXWRE~VQ JRQJJzQJTuFKH

DYDOODGY [LjQJ[Lj
DYLQ ZjL]X I PDWHUQ _]X I SDWHUQ >†@

jYLDQ ZjL]X PX PDWHUQD _]X PX SDWHUQD >†@

DYLDWDGY ]D R G¶KRUD _PD VKjQJ G¶DTXtDSRFWHPSV

DYLyQ IHLM¯

DYXLDGY M¯QWLDQ

EDL[DGM G¯ FRVHV _D L SHUVRQHV

EDL[DUY [Lj LQWU _QD[Lj WU


EDOFyQ \iQJWiL
EDOOQ ZX GD R

EDOODUY WLjRZX

EDQ\HUDQ \JDQJ

EDUEDQ K~]ÿ SqO


EDUULQ MLXPtQTX


EpDGY KD R

EHJXGDQ \ÿQOLjR
EHQYLQJXGDQ KXDQ\tQJ

EHQ]LQDQ Tu\yX
EHUHQDUY FK¯GLD Q[¯Q

EHUHQDUQ GLD Q[¯Q

EHXUHY KH

ELFLFOHWDQ ]u[tQJFKH

ELWOOHWQ FKDRSLjR PRQHGD _SLjR WLTXHW

EODQFDGMQ EiL>†@
EODWGHPRURQ \Pÿ
EODXDGMQ OiQ>†@
ERDGM KD R

ERFDQ ]Xÿ
ERLUDQ Z
EROtJUDIQ \XiQ]KXEÿ

ERQGLD ]D RDQ

ERQDQLW ZD QDQ

ERQDWDUGD [LjZX KD R

ERQLFDGM SLjROLjQJKD RNjQ

ERWLJDQ VKDQJGLjQ

EUDoQ JHER

EUXVDQ Q VKDQ

EUXWDGM ]DQJ

EXIDUY FX¯
EXLGDUY GjRNRQJ

EXLWDGM NRQJ

EXVFDUY ]KD R

EXW[DFDQ \¯GjL
FDEHOOQ WyXIj


FDGLUDQ \ÿ]L
FDIqQ NDIHL

FDODL[Q FKRXWu

FDOFXODUY MuVXjQ
FDOHQWDGM Uq
FDOODUY E]XzVKHQJ

FDORUQ Uq
FDPDQ WXÿ
FDPtQ O
FDPLQDUY ]R X

FDPLyQ KXzFKH

FDPLVDQ FKqQVKDQ

FDPSQ WLiQGu GHFRQUHX _[LDQJFXQ IRUDFLXWDW

FDQoyQ JH

FDQVDUY VKÿStOiROqL
FDQVDWDGM OqL
FDQWDUY FKjQJ
FDQYLDUY KXjQ
FDSQ WyX WHVWD _OÿQJGD R SDWUy

FDUDQ OLD Q

FDUDPHOQ WiQJJXR

FDUQQ UzX
FDUUHUQ MLHGjR

FDUUHWHUDQ JRQJO

FDUWDQ [uQ
FDVDQ IiQJ]ÿ HGLILFL _MLD OODU

FDVDPHQWQ KXQOÿ ERGD

FDVDUVHY MLpKXQ

FDVDWDGM \ÿKXQ

FDWLIDQ GuWD Q


FDXUHY VKXDLGD R SHUGUHO¶HTXLOLEUL _OXz[Lj GHGDOW

FDYDOOQ PD

FHOQ WLDQ ILUPDPHQW

FHQGUDQ KX¯
FHULPzQLDQ \tVKuGLD QOÿ

FHUWDGM ]KHQVKt

FLQFQXP ZX >†@

FLQHPDQ GLjQ\ÿQJ\XjQ
FLXWDWQ FKpQJVKu
FODUDGM PtQJOLjQJ OOXPLQyV _GjQ SjOÂOLG _T¯QJFKX HQWHQHGRU

FODXQ \jRVKL SHUREULU


FREULUY JjL
FRJQRPQ [uQJ
FROOQ Ey]ÿ &20Ò MÿQJ 7Ê&1,&
FRORUQ Vq
FRPDGY [LjQJ FRPSDUDWLX
FRP"DGY ]KH QPH"

FRPHVWjV" QÿKD RPD" VDOXWDFLy

FRPHWWUREHV" Qÿ]KH QPH\jQJ"

FRPHQoDUY NDLVKÿ

FRPSDQ\Q WyQJVKu GHIHLQD _WyQJ[Xp GHFODVVH


FRPSUDUY PD L

FRPSWDUY VXjQ
FRQGXLUY MLjVKÿ XQYHKLFOH
FRQqL[HUY UqQVKt
FRQLOOQ W]ÿ
FRQVWUXLUY MLjQ]K
FRQWHQ JVKu
FRQWHQWDGM JDR[uQJ

FRQWUDFWHQ KpWyQJ
FRQYLGDUY \DRTÿQJ


FRUQ [¯Q
FyUUHUY SD R

FRVDQ GRQJ[¯

FRVtFRVLQDQ >†@
FRVLUY IpQJ
FRVWDWQ ELDQ

FRW[HQ TuFKH

FRXUHY ]KX 

FUHPDUY VKDR

FULGDUY KD Q IHUFULWV _]KDRKXjQ IHUYHQLU

FXLQDQ O~]jR DSDUHOO _FK~IiQJ FDPEUD


FXLQDUY ]XzIjQ
FXL[DQ GjWXÿ
FXOQ SuJX &20Ò W~QE 7Ê&1,&

FXOOHUDQ VKiR
FXOOHUHWDQ [LD RVKiR

FXUDUY ]KuOLiR
FXUWDGM GXD Q

G¶DFRUG [tQJKD RGH

GDUUHUHSUHSDGY KzXPLjQ


GDYDQWSUHSDGY TLiQPLjQ
GHUHV E\zQJ[Lq
GHL[DUY UjQJ SHUPHWUH _SDRTu DEDQGRQDU _IjQJ]Ku SRVDUHQXQOORF

_IjQJNDL GHL[DUDQDU

GHPjDGY PtQJWLDQ

GHPDQDUY \DRTL~

GHQWQ \iFKÿ
GHVFDQVDUY [LX[¯

GHVHPEUHQ VKtqU\Xq
GHVSUpVDGYSUHS UiQKzX_]K¯KzX
GHVSXOODUVHY OXR OR


GHXQXP VKt>†@
GHXUHVQ ]Xz\q
GLDQ WLDQ KRUHV _WLDQ RSRVDWDQLW _Uu GHOPHV

GLDULQ UuEjR
GLEXL[DUY KXuKXj
GLIHUHQWDGM E[LDQJWyQJ

GLItFLODGM NQQiQI]i
GLMRXVQ [¯QJT¯Vu
GLOOXQVQ [¯QJT¯\L

GLPDUWVQ [¯QJT¯qU
GLPHFUHVQ [¯QJT¯VDQ

GLQDUY FK¯ZX IjQ

GLQDUQ ZX IjQ

GLQHUVQ TLiQ
GLQVDGYSUHS OÿPLjQ
GLUY VKXR SURQXQFLDUH[SUHVVDU _JjRVK H[SOLFDU

GLUHFWRUQ OÿQJGD RUpQ

GLUVHY MLjR
GLVFXWLUY WD ROQ GHEDWUH _]KHQJOQ FRPEDWUH

GLVVDEWHQ [¯QJT¯OL
GLWQ VKR X]Kÿ GHODPj _MLD R]Kÿ GHOSHX

GLXPHQJHQ [¯QJT¯Uu
GLYHQGUHVQ [¯QJT¯ZX

GRFXPHQWVQ ZpQMLjQ
GROoDGM WLiQ
GROHQWDGM KXjL PDOYDWGHPDODTXDOLWDW _\R XKjL SHUMXGLFLDO _

WiRTu HQWUHPDOLDW
GRORUQ WpQJWzQJ ItVLF _QiQJXz DQtPLF
GRQDQ IQ _T¯]ÿ HVSRVD >†@
GRQDUY ]qQJVzQJ UHJDODU _JH L SRVDUDO¶DEDVW

GRUPLUY VKXuMLjR


GRVQXP qUOLD QJ>†@

GUHWDGM ]Kt UHFWH _]KjQ]KH GHPSHXV _\zXELDQ GHOFRVWDWGUHW

GUHWVQ TXiQOu
GXUDGM \uQJ
GXUDUY FKt[
GXW[DQ OtQ\ DSDUHOO
HGDWQ QLiQOtQJ
HOOSURQ WD>†@

HOOVSURQ WDPHQ>†@

HPLJUDUY \tMXJXyZjL

HQFHQGUHY GLD QKXR

HQVHQ\DUY MLDR FRPXQLFDUFRQHL[HPHQWV _FKXVKu PRVWUDU

HQWHQGUHY PtQJEiL
HQWUDGDQ UNR X OORF

HQWUDUY U
HQYLDUY Mu
HVERUUDUY FKDGLjR

HVFDODQ OyXW¯
HVFDOIDUY MLDUq

HVFRODQ [Xp[LjR
HVFROWDUY W¯QJ
HVFULXUHY [LH

HVJOpVLDQ MLjRWiQJ HGLILFL


HVPRU]DUY FK¯]D RIjQ

HVPRU]DUQ ]D RIjQ

HVSDWOODQ MLDQ

HVSHUDUY [¯ZjQJ GHVLWMDU _GH QJ UHVWDUHQXQOORF

HVSRVDQ T¯]ÿ>†@
HVTXHQDQ EqL
HVTXHUUHDGM ]XR ELDQ

pVVHUY VKu]jL ORFDWLX >†L@


HVWQ GRQJ

HVWDFLyQ FKH]KjQ GHYHKLFOH

HVWDOYLDUY FKX [

HVWLPDUY jL
HVWLXQ [LjWLDQ

HVWyPDFQ ZqL
HVWUDQJHUQ ZjLJXy OORF
HVWUHOODQ [¯QJ[¯QJ
HVWXGLDUY [Xp[t
HVWXIDQ O~]L
HXURSHXQ RX]KRXUpQ

H[SOLFDUY MLH VKu

IjFLODGM UyQJ\LMLDQGDQ

IDFWXUDQ IDSLjR

IDOGLOODQ T~Q]ÿ
IDOVDGM MLD

IDOWDUY TXHVKD R

IDULQDQ PLjQIH Q

IHEUHQ IDVKDR

IHEUHUQ qU\Xq
IHLQDQ JRQJ]Xz

IHOLoDGM [uQJI
IHOLFLWDWQ [uQJI
IHOLFLWDWV ]KKq
IHUY ]Xz UHVXOWDWDEVWUDFWH _]jR UHVXOWDWFRQFUHW
IHUURQ WLH

IHVWDQ MLjUu GLDQRODERUDO _MKXu FHOHEUDFLy


ILOOQ pU]ÿ_]KD QJ]ÿ SULPRJqQLW >†@

ILOODQ Q pU_]KD QJQ SULPRJqQLWD >†@

ILQHVWUDQ FKXDQJ

IORUQ KXD


IRFQ KXR

IRUDDGYSUHS ZjLPLjQ


IRUPDWJHQ QD LOjR

IRUPLJDQ PD \ÿ

IRUTXLOODQ FKD]L

IRUWDGM TLiQJ]KXjQJ ItVLFDPHQW _TLiQJOLq LQWHQV


IRVFDGM jQ
IRWRJUDILDQ ]KjRSLjQ
IUHGQ OH QJ

IUHGDGM OH QJ

IURQWQ pWyX
IURQWHUDQ ELDQMuQJ

IUXLWDQ VKXÿJXR

IXOODQ \q
IXPQ \DQ

IXVWDQ P
JDOOLQDQ PX M¯

JDQDQ q
JDQHVQ \XjQZjQJ
JDQLYHWQ GDR

JDWQ PDR

JHQHUQ \¯\Xq
JHQROOQ [¯JjL
JHQWQ UpQ
JHUPjQ JHJH[LRQJ JUDQ _GuGu SHWLW >†@

JHUPDQDQ MLH MLH JUDQ _PqLPqL SHWLWD >†@

JRVQ JR X

JRWQ EHL]ÿ

JUjFLHV [Lq[Lq
JUDQDGM Gj
JUDVDGM SjQJ


JURFDGMQ KXiQJ>†@
JXDUGDUY ED RF~Q FRQVHUYDU

JXHUUDQ ]KjQ]KHQJ

JXL[Q IH QEÿ SHUHVFULXUH

KDELWDFLyQ IiQJMLDQ

KDELWDUY MX]K

KDYHUKLY \R X>†@

KHUEDQ FD R

KLYHUQQ GRQJML

KROD QÿKD R

KRPHQ QiQUpQ_]KjQJIX PDULW >†@

KRUDQ [LD RVKt

KRUDULQ VKtNqELD R

KRVSLWDOQ \¯\XjQ
LJXDODGM \t\jQJ
LOODQ GD R

LQWHOÂOLJHQWDGM FRQJPtQJ

MHUVHLQ PiR\¯
MRSURQ ZR >†@

MRFQ \yX[u
MRJXLQDQ ZiQM
MRYHDGM QLiQT¯QJ
MXJDUY ZiQ
MXOLROQ T¯\Xq
MXQ\Q OL\Xq
ODYDERQ FqVXR FDPEUD _[ÿOLD QFK¯ REMHFWH

OODSLVQ TLDQEÿ

OODUJDGM FKiQJ
OOHJHQGDQ FKXiQVKXR

OOHJLUY G~
OOHJXPQ GzX


OOHLJDGM FKR XQiQNjQ

OOHQoROQ FKXiQJGDQ

OOHQJXDQ VKpWyX FRV _\X \iQ LGLRPD

OOHWQ QD L

OOHWUDQ ]uPX

OOHYDUVHY TÿFKXiQJ
OOLEUHQ VKX

OOLEUHWDQ EÿMuEH Q

OOLoyQ Nq
OOLPRQDQ QtQJPpQJ
OOLWQ FKXiQJ
OORFQ GuIDQJ

OORJDUY FKX]X GRQDUDOORJXHU _]X\zQJ SUHQGUHDOORJXHU

OOXPQ JXDQJ DJHQWItVLF _GHQJ DSDUHOO

OOXQDQ \XqOLjQJ
OOXQ\DGY \XD Q

PjQ VKR X

PDLDGY FyQJE
PDLJQ ZX \Xq

PDODOWDGM \R XEuQJ

PDODOWLDQ MtEuQJ
PDODPHQWDGY EKD R

PDQHUDQ IDQJVKu

PDUQ KD L

PDUoQ VDQ\Xq

PDUHQ PX T¯Q>†@

PDULWQ ]KjQJIX>†@

PDUUyDGMQ OuVq FRORUFDVWDQ\D _NDIHLVq FRORUFDIq >†@

PDVVDDGY WjL
PDWDUY VKD


PDWtQ VKjQJZX

PDWULPRQLQ IXT¯ PDULWLPXOOHU >†@

PHGLFDPHQWQ \jR
PHQMDGRUQ NqW¯QJ GHFDVD _VKtWiQJ QRGHFDVD
PHQMDUY FK¯
PHQMDUQ VKtZ
PHQWLGDQ KXD QJKXj

PHUFDWQ VKuFKD QJ

PHVQ \Xq
PHVWUHQ OD RVK¯

PHWJHQ \¯VKHQJ

PHXDGM ZR GH>†@

PLJGLDQ ]KRQJZX

PLQXWQ IHQ

PLUDUY NjQ
PROWDGY KH Q LQWHQVLX

PROWDGM GXR TXDQWLWDW

PyQQ VKuMLp
PRQHGDQ \uQJEu
PRULUY Vÿ
PRUWQ Vÿ RSRVDWDYLGD _VÿUpQ LQGLYLGX
PRUWDGM Vÿ
PRVFDQ FKDQJ\tQJ

PRVTXLWQ ZpQ]ÿ
PXQWDQ\DQ VKDQ

P~VLFDQ \¯Q\Xq
QDVQ Et]ÿ
QDYHJDUY KiQJ[tQJ
QHGDUY \yX\R QJ

QHJUHDGMQ KHL>†@

QpL[HUY FKXVKHQJ


QHQQ QiQKiL]ÿ
QHQDQ Q KiL]ÿ
QHWDGM JjQMuQJ
QpWQ VXQ]ÿ ILOOG¶XQILOO _ZjLVXQ ILOOG¶XQDILOOD >†@

QpWDQ VXQQ ILOODG¶XQILOO _ZjLVXQQ ILOODG¶XQDILOOD >†@

QHWHMDUY TLQJ[ÿ

QLQDQ ZiQMZiZi
QLWQ ZD QVKDQJ

QRDGY EPpLELp>†@
QRLQ [LD RKXR ]ÿ

QRLDQ JXQLiQJ

QRPQ PtQJ]u QRPGHIRQWV


QRPEUHQ VKOLjQJ
QRUGQ EH L

QRVDOWUHVSURQ ZR PHQ>†@

QRVWUHDGM ZR PHQGH>†@

QRXDGM [¯Q QRYHOO


QRXQXP MLX >†@

QRYHPEUHQ VKt\¯\Xq
Q~YROQ \~Q
REHUWDGM NDL]KHGHGD NDL

REOLGDUY ZjQJMu
REULUY GD NDL

RFHOOQ QLD R

RFWXEUHQ VKt\Xq
RHVWQ [¯
RIHQVDQ VKDQJKjL

ROLQ \yX
RPSOLUY FKRQJPD Q

RQDGY QjOÿ
RQ"DGY QjOÿ"


RQFOHQ >†@
RUGLQDGRUQ GLjQQD R

RUHOODQ H UGXR

RVQ JX WyX

RXQ GjQ
SDQ PLjQEDR

SDJDUY ITLiQ
SDtVQ JXy
SDQWDORQVQ N]ÿ
SDQ[DQ G]ÿ &20Ò I 7Ê&1,&
SDSHUQ ]Kÿ VXEVWjQFLD _]Kÿ]KDQJ IXOOWURV _ZpQMLjQ GRFXPHQW

SDUDXODQ KXj DOOzTXHpVGLW _Ft PRW


SDUFQ JRQJ\XiQ

SDUHQ IT¯Q>†@
SDUODUY VKXRKXj H[SUHVVDUVHSHOOOHQJXDWJH _WiQKXj [HUUDU _MLD QJ

VDEHUXQLGLRPD
SDVVDSRUWQ K]KjR
SDVVHMDUY VjQE
SDWDWDQ WX GzX

SDWLQ FDRVKD QJ G¶HVFROD

SDXQ KpStQJ
SHGUDQ VKtWyX
SHJDUY GD

SHL[Q \~
SHOÂOtFXODQ GLjQ\ÿQJ
SHOOQ St
SHQVDUY [LD QJ

SHQWLQDUY VKXWyX

SHUTXq" ZqLVKpQPH"
SHUGy GXuETÿ
SHUGUHY G¯XVK¯ GHL[DUGHWHQLU _VKX QRJXDQ\DU


SHUGUH¶VY PtO
SHUTXqFRQM \¯QZpL
SHUVRQDQ UpQ
SHWLWDGM [LD R

SHXQ MLD R

SLORWDQ TL~
SLQWDQ VKX]L

SLQWDUY KXj
SLVQ JRQJ\ KDELWDWJH _FpQJ SODQWDG¶XQHGLILFL

SLVFLQDQ \yX\R QJFKt

SLVVDUUDQ KHLED Q

SLWQ [LRQJ

SLWVQ UX IiQJ

SODoDQ JXD QJFKD QJ

SODWQ SiQ]ÿ
SOjWDQQ [LDQJMLDR

SODWMDQ KD LWDQ

SOHDGM PD Q

SORUDUY NX

SORXUHY [Lj\X

SOXMDQ \X

SREOHQ FXQOXz SREODFLySHWLWD _UpQPtQ KDELWDQWV _PtQ]~ qWQLD

SREUHDGM StQTLyQJ
SRFDGY EKH Q LQWHQVLX

SRFDGM VKD R TXDQWLWDW

SRGHUY QpQJJR VHUFDSDo _NH QpQJ VHUSRVVLEOH

SRHPDQ VK¯
SROLFLDQ MÿQJFKi
SROODVWUHQ M¯UzX DOLPHQW
SRQWQ TLiR


SRUQ KjLSD

SRUFQ ]KX

SRUWDQ PpQ
SRUWDUY GjL
SRVDUY IjQJ
SRVDUVHDOOOLWY VKjQJFKXiQJ
SRWVHUDGY \H [X NH QpQJ

SUHJXQWDUY ZqQ
SUHXQ MLjJp
SULPDGM Ey GHSRFJUXL[ _VKzX PDJUH
SULPDYHUDQ FKXQWLDQ

SUREOHPDQ ZqQWL
SURKLELUY MuQ]Kÿ
SURSDGYSUHS IMuQ
SURSLHWDULQ ]KX UpQ

SXMDUY VKjQJ
TXDGUDWDGM IDQJ

TXDQFRQM «VKtKzX
TXDQ"DGY VKpQPHVKtKzX"
TXDQW"DGM GXRVKD R"

TXDWUHQXP Vu>†@
TXq"SURQ VKpQPH"
TXL"SURQ VKXt"
TXLQ"DGM VKpQPH"
TXLQ"SURQ QD "

UDGLRFDVVHWQ VKRXOM¯

UDWDQ OD RVKX

UHEUHY VKRXGjR HOTXHHQYLHQ _MLHGjL DFROOLU

UHFRUGDUY MuTÿ
UHIXVDUY MMXp
UHOLJLyQ ]RQJMLjR


UHOORWJHQ VKR XELD R

UHQWDUY [ÿ
UHVDUY TtGD R

UHVSHFWDUY ]XQMuQJ

UHVSRQGUHY KXtGi XQDSUHJXQWD _GiI XQDFDUWD


UHVWDUY MLD Q VRVWUHXUH

ULFDGM I\R X

ULXQ MLDQJKp

ULXUHY [LjR
URGyDGM \XiQ
VDDGM MLjQNDQJ QRPDODOW

VDEDWDQ [Lp
VDEHUY KXu WHQLUO¶KDELOLWDW _]KLGjR FRQqL[HU

VDEHUJUHXY \tKjQQiQJXz
VDEyQ IpL]jR
VDOQ \iQ
VDODWDGM [LiQ
VDOWDUY WLjR
VDOXGDUY ZqQKzX
VDOXWQ MLjQNDQJ

VDQJQ [Xq
VHPSUHDGY ]R QJVKu

VHQWLUY W¯QJMLjQ RLU _JD QGjR H[SHULPHQWDU

VHWQ NH GHEHXUH

VHWQXP T¯>†@
VHWHPEUHQ MLX \Xq

VHWPDQDQ [¯QJT¯]KRXOÿEjL

VHXDGM WDGH G¶HOO _WDPpQGH G¶HOOV >†@

VHXUHY ]Xz
VtDGY VKuGXu
VLXVSODX TÿQJ


VLVQXP OL>†@
VREUHSUHSDGY « VKjQJPLjQ GDPXQW
VRIjQ VKDID

VROQ WjL\iQJ
VRODGM GDQG~ VHQVHFRPSDQ\LD _ZpL\¯ ~QLF

VROWHUDGM ZqLKXQ

VRPQLDUY ]XzPqQJ
VRPULXUHY ZHL[LjR

VRQQ NQ JDQHVGHGRUPLU


VRSDUY FK¯ZD QIjQ

VRSDUQ ZD QIjQ

VRUROOQ ]iR\¯Q VRLQKDUPRQLyV _[XDQQjR DYDORW

VRUUDQ VKD]L

VRUWLGDQ FKXNR X OORF

VRUWLUY FKXT SDVVDUGHGLQVDIRUD _OtNDL DQDUVH¶Q _FKX[LjQ

DSDUqL[HU
VRVWUHQ ZXGÿQJ

VRWDSUHSDGY « [LjPLjQ
VRXQ JRQJ]¯

VXFFHLUY IDVKHQJ RFyUUHU

VXFUHQ WiQJ
VXGQ QiQ
VXPDUY MLD

WDOODUY TLH DPEJDQLYHW _MLD Q DPEWLVRUHV

WDQFDUY JXDQ

WDUGDGY ZD Q

WDUGDQ [LjZX

WDUGRUQ TLXWLDQ

WDURQMDQ FKpQJ]ÿ
WDXODQ ]KXR]L


WHQ FKi
WHOqIRQQ GLjQKXj
WHOHYLVLyQ GLjQVKu
WHPSVQ VKtMLDQ KRUHV _WLDQTu PHWHRUROzJLF

WHQLUY \R X>†@

WHUUDQ Gu VzO _GuTL~ SODQHWD


WHXDGM Q¯GH>†@
WHXODGDQ ZXGÿQJ

WLDQ >†@
WLVRUHVQ MLD QGDR

WRFDUY PR HQWUDUHQFRQWDFWH

WRPjTXHWQ [LKyQJVKu

WRUQDUY KXtOiL DXQOORF _KXiQ XQDFRVD


WRXDGM UXD Q

WUDGXLUY IDQ\u

WUDYHVVDUY FKXDQJXz

WUHEDOODGRUQ JRQJUHQ

WUHEDOODUY JRQJ]Xz

WUHQQ KXR FKH

WUHQFDUY GD Sz URPSUH _JXD LZDQ FDQYLDUGHGLUHFFLy

WUHVQXP VDQ>†@

WUHXUHY TX FKX H[WUHXUH _TFK~ IHUGHVDSDUqL[HU

WULVWDGM EHLVKDQJ

WUREDUY ]KD RGjR WU _\GjR SURQFRLQFLGLU _JD QGjR

SURQVHQWLUVH
WUXFDUY TLDR DODSRUWD _GD GLjQKXj SHUWHOqIRQ

WXSURQ Qÿ>†@
WXWRUQ EDQ]KX UpQ DO¶HVFROD

XXQQXP \¯>†@
XOOQ \D QM¯QJ


XQJODQ ]KÿMLD

YDFDQ PX QL~

YDFDQFHVQ MLjT¯[LXMLj

YDL[HOOQ FKXiQ
YjWHUQ FqVKXR

YHOODGM QLiQOD R DQFLj _JX OD R DQWLF

YHQGUHY PjL
YHQLUY OiL
YHQWQ IHQJ

YHUGDGMQ O >†@
YHUGXUDQ VKXFjL

YHUJRQ\DQ KjL[LX SHUWLPLGHVD _[LXNXu SHUXQDIDOWDFRPHVD

YHULWDWQ ]KHQVKt

YHUPHOODGMQ KyQJUzX>†@
YHVSUHQ KXiQJKXQ

YHVWLUVHY FKXDQJ\¯

YHVWLWQ OLiQ\¯T~Q GHGRQD


YHXUHY NjQMLjQ
YLQ S~WiRMLX

YLDWMDUY O [tQJ
YLGDQ VKHQJPuQJ

YtGHRQ O[LjQJ
YLXDGM KXy
YLXUHY KXy VHUYLX _]K UHVLGLU
YRODUY IHL

YROHUY \jR
YRVDOWUHVSURQ QÿPpQ>†@
YRVWUHDGM QÿPpQGH>†@
YXLWQXP ED>†@

[DLQ PLiQ\iQJ
[LIUDQ VK


[RFRODWDQ TLD RNqOu

]HURQXP OtQJ


;,1Ê6&$7$/¬

D L EDL[ SHUVRQHV

jL HVWLPDU
jQ IRVF
ED YXLW>†@

ED\Xq DJRVW>†@

EiL EODQF>†@
EDQ]KX UpQ WXWRU DO¶HVFROD

EDQJ]K DMXGDU

ED RF~Q JXDUGDUFRQVHUYDU

EHLVKDQJ WULVW

EHL]ÿ JRW

EH L QRUG

EqL HVTXHQD
ELp QR>†@
Et]ÿ QDV
EÿMuEH Q OOLEUHWD

ELDQ FRVWDW

ELDQMuQJ IURQWHUD

Ey SULP GHSRFJUXL[


Ey]ÿ FROO &20Ò
E QR>†@
EKD R PDODPHQW

EKH Q SRF LQWHQVLX

E[LDQJWyQJ GLIHUHQW

E\zQJ[Lq GHUHV
E]XzVKHQJ FDOODU

FDRVKD QJ SDWL G¶HVFROD

FD R KHUED


FqVXR ODYDER FDPEUD

FpQJ SLV SODQWDG¶XQHGLILFL


FKDGLjR HVERUUDU

FKD]L IRUTXLOOD

FKi WH
FKDQJ\tQJ PRVFD

FKjQJ FDQWDU
FKiQJ OODUJ
FKDRSLjR ELWOOHW PRQHGD

FKH]KjQ HVWDFLy GHYHKLFOH

FKqQVKDQ FDPLVD

FKpQJVKu FLXWDW
FKpQJ]ÿ WDURQMD
FK¯ PHQMDU
FK¯GLD Q[¯Q EHUHQDU Y

FK¯ZD QIjQ VRSDU Y

FK¯ZX IjQ GLQDU Y

FK¯]D RIjQ HVPRU]DU Y

FKt[ GXUDU
FKRQJPD Q RPSOLU

FKRXWu FDODL[

FKR X OOHLJ

FKXNR X VRUWLGD OORF

FKXT VRUWLU SDVVDUGHGLQVDIRUD

FKXVKHQJ QpL[HU

FKXVKu HQVHQ\DUPRVWUDU

FKX[LjQ VRUWLU DSDUqL[HU

FKX]X OORJDU GRQDUDOORJXHU

FK~IiQJ FXLQD FDPEUD


FKX [ HVWDOYLDU


FKXQWLDQ SULPDYHUD

FKXDQJXz WUDYHVVDU

FKXiQ YDL[HOO
FKXiQVKXR OOHJHQGD

FKXDQJ ILQHVWUD

FKXDQJ\¯ YHVWLUVH

FKXiQJ OOLW
FKXiQJGDQ OOHQoRO

Ft SDUDXOD PRW
FRQJPtQJ LQWHOÂOLJHQW

FyQJE PDL
FX¯ EXIDU
FXQOXz SREOH SREODFLySHWLWD

GiI UHVSRQGUH XQDFDUWD


GD SHJDU

GD GLjQKXj WUXFDU SHUWHOqIRQ

GD NDL REULU_REHUW

GD Sz WUHQFDUURPSUH

Gj JUDQ
GjWXÿ FXL[D
Gj\¯ DEULF URED
GjL SRUWDU
GDQG~ VRO VHQVHFRPSDQ\LD

GjQ FODUSjOÂOLG
GjQ RX
GDR JDQLYHW

GjRNRQJ EXLGDU

GD R LOOD

GjRGi DUULEDU
GHQJ OOXP DSDUHOO

GH QJ HVSHUDU UHVWDUHQXQOORF


G¯ EDL[ FRVHV
G¯XVK¯ SHUGUH GHL[DUGHWHQLU
Gu WHUUDVzO
GuGu JHUPjSHWLW>†@
GuIDQJ OORF

GuTL~ WHUUD SODQHWD


GuWD Q FDWLID

Gu]Kÿ DGUHoD
GLD QKXR HQFHQGUH

GLD QOÿ FHULPzQLD

GLD Q[¯Q EHUHQDU Q

GLjQKXj WHOqIRQ
GLjQQD R RUGLQDGRU

GLjQVKu WHOHYLVLy
GLjQ\ÿQJ SHOÂOtFXOD
GLjQ\ÿQJ\XjQ FLQHPD
GRQJ HVW

GRQJML KLYHUQ

GRQJ[¯ FRVD

GzQJZ DQLPDO
GzX OOHJXP
G~ OOHJLU
G]ÿ SDQ[D &20Ò
GXD Q FXUW

GXu Vt
GXuETÿ SHUGy
GXR PROW TXDQWLWDW

GXRVKD R" TXDQW"

GXR FiQJ DPDJDUVH

pWyX IURQW
q JDQD


pU]ÿ ILOO>†@
H UGXR RUHOOD

qU GRV_VHJRQ>†@
qU\Xq IHEUHU>†@
IDSLjR IDFWXUD

IDVKDR IHEUH

IDVKHQJ VXFFHLURFyUUHU

IDQ\u WUDGXLU

IjQ DUUzV FXLW


IDQJVKu PDQHUD

IDQJ TXDGUDW

IiQJMLDQ KDELWDFLy

IiQJ]ÿ FDVD HGLILFL


IjQJ SRVDU
IjQJNDL GHL[DUDQDU

IjQJ]Ku GHL[DUSRVDUHQXQOORF
IHL YRODU

IHLM¯ DYLy

IpL]jR VDEy
IHQ PLQXW

IH QEÿ JXL[ SHUHVFULXUH

IHQJ YHQW

IpQJ FRVLU
IXT¯ PDWULPRQL PDULWLPXOOHU >†@

I SDQ[D 7Ê&1,&


IMuQ SURS
IQ GRQD IHPHOODGHO¶HVSqFLHKXPDQD
IT¯Q SDUH>†@
ITLiQ SDJDU
I\R X ULF

I]i GLItFLO


JjL FREULU
JD QGjR VHQWLUH[SHULPHQWDU

JD QGjR WUREDU SURQVHQWLUVH

JD Q[Lq DJUDLU

JjQMuQJ QHW
JDR DOW

JDR[uQJ FRQWHQW

JjRVK GLU H[SOLFDU


JH FDQoy

JHER EUDo

JHJH JHUPjJUDQ>†@

JH L GRQDUSRVDUDO¶DEDVW

JRQJJzQJTuFKH DXWRE~V

JRQJO FDUUHWHUD

JRQJUHQ WUHEDOODGRU

JRQJ\ SLV KDELWDWJH

JRQJ\XiQ SDUF

JRQJ]¯ VRX

JRQJ]Xz IHLQD

JRQJ]Xz WUHEDOODU

JR X JRV

JXQLiQJ QRLD

JX OD R YHOODQWLF

JX WyX RV

JVKu FRQWH
JXD LZDQ WUHQFDU FDQYLDUGHGLUHFFLy

JXDQ WDQFDU

JXDQJ OOXP DJHQWItVLF

JXD QJFKD QJ SODoD


JXu]L DUPDUL
JXy SDtV
KD L PDU

KD LWDQ SODWMD

KjLSD SRU

KjL[LX YHUJRQ\D SHUWLPLGHVD

KD Q FULGDUIHUFULWV

KiQJ[tQJ QDYHJDU
KD R Ep_ER

KD RGH G¶DFRUG

KD RNjQ ERQLF

KjRMuQ DFDEDUH[KDXULU
KH EHXUH

KpStQJ SDX
KpWyQJ FRQWUDFWH
KHL QHJUH>†@

KHLED Q SLVVDUUD

KH Q PROW LQWHQVLX

KyQJ YHUPHOO>†@
KzXPLjQ GDUUHUH
K~]ÿ EDUED SqO
K]KjR SDVVDSRUW
KXD IORU

KXj SDUDXOD DOOzTXHpVGLW


KXj SLQWDU
KXDQ\tQJ EHQYLQJXGD

KXD QJKXj PHQWLGD

KXjL GROHQWPDOYDWGHPDODTXDOLWDW
KXiQ WRUQDU XQDFRVD
KXjQ FDQYLDU
KXiQJ JURF>†@


KXiQJKXQ YHVSUH

KX¯ FHQGUD
KXtGi UHVSRQGUH XQDSUHJXQWD
KXtOiL WRUQDU DXQOORF
KXu VDEHU WHQLUO¶KDELOLWDW
KXuKXj GLEXL[DU
KXQOÿ FDVDPHQWERGD

KXR IRF

KXR FKH WUHQ

KXy YLXUH VHUYLX _YLX


KXzFKH FDPLy

M¯UzX SROODVWUH DOLPHQW


MtEuQJ PDODOWLD
Mu HQYLDU
MuTÿ UHFRUGDU
MuVXjQ FDOFXODU
MLD FDVD OODU

MLD VXPDU

MLDUq HVFDOIDU

MLD IDOV

MLjJp SUHX
MLjT¯ YDFDQFHV
MLjUu IHVWD GLDQRODERUDO
MLjVKÿ FRQGXLU XQYHKLFOH
MLDQ HVSDWOOD

MLDQGDQ IjFLO

MLD Q UHVWDUVRVWUHXUH

MLD Q WDOODU DPEWLVRUHV

MLD QGDR WLVRUHV

MLD QJ SDUODU XQLGLRPD

MLjQNDQJ VDOXW_VDQRPDODOW


MLjQ]K FRQVWUXLU
MLDQJKp ULX

MLDR HQVHQ\DU FRPXQLFDUFRQHL[HPHQWV

MLD R SHX

MLD R]Kÿ GLWGHOSHX

MLjR GLUVH
MLjRVKu DXOD
MLjRWiQJ HVJOpVLD HGLILFL
MLHGjL UHEUHDFROOLU

MLHGjR FDUUHU

MLHVKzX DFFHSWDU

MLpKXQ FDVDUVH

MLpVK DFDEDUHQOOHVWLU
MLH MLH JHUPDQDJUDQ>†@

MLH VKu H[SOLFDU

M¯QWLDQ DYXL

MÿQJ FROO 7Ê&1,&


MÿQJFKi SROLFLD
MuQ]Kÿ SURKLELU
MLXPtQTX EDUUL

MLX QRX>†@

MLX \Xq VHWHPEUH>†@

MX]K KDELWDU

MKXu IHVWD FHOHEUDFLy


MMXp UHIXVDU
NDIHL FDIq

NDIHLVq PDUUy FRORUFDIq >†@

NDLVKÿ FRPHQoDU

NDL]KHGH REHUW

NjQMLjQ YHXUH


NjQ PLUDU
NH VHW GHEHXUH

NH QpQJ SRGHUVHUSRVVLEOH_SRWVHU

Nq OOLoy
NqW¯QJ PHQMDGRU GHFDVD
NRQJ EXLW

NRQJTu DLUH

NX SORUDU

N]ÿ SDQWDORQV
NQ VRQ JDQHVGHGRUPLU
NQQiQ GLItFLO
OiL YHQLU
OiQ EODX>†@
OD RVK¯ PHVWUH

OD RVKX UDWD

OqL FDQVDU_FDQVDW
OH QJ IUHG

OtNDL VRUWLU DQDUVH¶Q

OÿEjL VHWPDQD
OÿPLjQ GLQV
OuVq PDUUy FRORUFDVWDQ\D >†@
OLD Q FDUD

OLiQ\¯T~Q YHVWLW GHGRQD


OLD QJ GRV>†@

OtQ\ GXW[D DSDUHOO


OtQJ ]HUR
OÿQJGD RUpQ GLUHFWRU

OL VLV>†@
OL\Xq MXQ\>†@
OyXW¯ HVFDOD
O~]jR FXLQD DSDUHOO
O~]L HVWXID


O[LjQJ YtGHR
O FDPt
O YHUG>†@
O [tQJ YLDWMDU
O VK¯ DGYRFDW
OXR OR GHVSXOODUVH

OXz[Lj FDXUH GHGDOW


PD FDYDOO

PD VKjQJ DYLDWG¶DTXtDSRFWHPSV

PD \ÿ IRUPLJD

PD L FRPSUDU

PjL YHQGUH
PD Q SOH

PDR JDW

PiR\¯ MHUVHL
PpL QR>†@
PqLPqL JHUPDQDSHWLWD>†@
PpQ SRUWD
PtO SHUGUH¶V
Pÿ DUUzV FUX
PLiQ\iQJ [DL
PLjQEDR SD

PLjQIH Q IDULQD

PtQ]~ SREOHqWQLD
PtQJEiL HQWHQGUH
PtQJOLjQJ FODUOOXPLQyV
PtQJWLDQ GHPj

PtQJ]u QRPGHIRQWV
PR WRFDU HQWUDUHQFRQWDFWH

PX M¯ JDOOLQD

PX QL~ YDFD


PX T¯Q PDUH>†@

P IXVWD
QD[Lj EDL[DU WU
Qi DJDIDUVXEMHFWDU
QD " TXLQ" SURQ

Qj DTXHOO_DOOz
QjOÿ DOOj_RQ_RQ"
QD L OOHW

QD LOjR IRUPDWJH

QiQ VXG
QiQJXz GRORU DQtPLF _VDEHUJUHX
QiQKiL]ÿ QHQ
QiQNjQ OOHLJ
QiQUpQ KRPH PDVFOHGHO¶HVSqFLHKXPDQD
QpQJJR SRGHUVHUFDSDo
Qÿ WX>†@
QÿGH WHX>†@
QÿKD R KROD

QÿKD RPD" FRPHVWjV" VDOXWDFLy

QÿPpQ YRVDOWUHV>†@
QÿPpQGH YRVWUH>†@
Qÿ]KH QPH\jQJ" FRPHWWUREHV"

QLiQ DQ\
QLiQOD R YHOODQFLj

QLiQOtQJ HGDW
QLiQT¯QJ MRYH
QLD R RFHOO

QtQJPpQJ OOLPRQD
Q pU ILOOD>†@
Q KiL]ÿ QHQD
Q VKDQ EUXVD

RX]KRXUpQ HXURSHX


SiQ]ÿ SODW
SjQJ JUDV
SDRTu GHL[DUDEDQGRQDU

SD R FyUUHU

SpLWyQJ DFRPSDQ\DU
SpQJ\R X DPLF

St SHOO
SuJX FXO &20Ò

SLjR ELWOOHW WLTXHW


SLjROLjQJ ERQLF
StQTLyQJ SREUH
S~WiRMLX YL

T¯ VHW>†@
T¯\Xq MXOLRO>†@
T¯]ÿ HVSRVDGRQD>†@
TtGD R UHVDU

TÿFKXiQJ OOHYDUVH
TuFKH FRW[H

Tu\yX EHQ]LQD
TLDQEÿ OODSLV

TLiQ GLQHUV
TLiQPLjQ GDYDQW
TLiQJOLq IRUW LQWHQV
TLiQJ]KXjQJ IRUW ItVLFDPHQW
TLDR WUXFDU DODSRUWD

TLiR SRQW
TLD RNqOu [RFRODWD

TLH WDOODU DPEJDQLYHW

T¯QJFKX FODUHQWHQHGRU

T¯QJ[ÿ QHWHMDU
TÿQJ VLXVSODX


TLXWLDQ WDUGRU

TL~ SLORWD
TX FKX WUHXUH H[WUHXUH

T DQDU
TFK~ WUHXUH IHUGHVDSDUqL[HU
TXiQOu GUHWV
TXHVKD R IDOWDU

T~Q]ÿ IDOGLOOD
UiQKzX GHVSUpV DGY
UjQJ GHL[DUSHUPHWUH
Uq FDORU_FDOHQW
UpQ JHQWSHUVRQD
UpQPtQ SREOH KDELWDQWV
UqQVKt FRQqL[HU
Uu GLD GHOPHV
UuEjR GLDUL
UyQJ\L IjFLO
UzX FDUQ
UzX YHUPHOO>†@
UX IiQJ SLWV

U HQWUDU
UNR X HQWUDGD OORF

UXD Q WRX

VDQ WUHV>†@

VDQ\Xq PDUo>†@

VjQE SDVVHMDU
Vq FRORU
VKD PDWDU

VKDID VRIj

VKD]L VRUUD

VKDQ PXQWDQ\D


VKDQJGLjQ ERWLJD

VKDQJKjL RIHQVD

VKjQJ SXMDU
VKjQJFKXiQJ SRVDUVHDOOOLW
VKjQJPLjQ VREUHGDPXQW
VKjQJZX PDWt

VKDR FUHPDU

VKiR FXOOHUD
VKD R SRF TXDQWLWDW

VKpWyX OOHQJXD FRV


VKpQPHVKtKzX" TXDQ"
VKpQPH" TXq"_TXLQ" DGM
VKHQJPuQJ YLGD

VKHQJUu DQLYHUVDUL GHQDL[HPHQW

VK¯ SRHPD
VKt GHX>†@
VKtqU\Xq GHVHPEUH>†@
VKtKzX TXDQ
VKtMLDQ WHPSV KRUHV

VKtNqELD R KRUDUL

VKtWiQJ PHQMDGRU QRGHFDVD


VKtWyX SHGUD
VKtZ PHQMDU
VKt\¯\Xq QRYHPEUH>†@
VKt\Xq RFWXEUH>†@
VKÿStOiR FDQVDU
VKu pVVHU
VKu Vt
VKuMLp PyQ
VKuFKD QJ PHUFDW

VKu]KqQJIX DMXQWDPHQW

VKRXGjR UHEUH HOTXHHQYLHQ


VKRXOM¯ UDGLRFDVVHW

VKR X Pj

VKR XELD R UHOORWJH

VKR X]Kÿ GLWGHODPj

VKzX SULP PDJUH


VKX OOLEUH

VKX SHUGUH QRJXDQ\DU

VKXFjL YHUGXUD

VKXWyX SHQWLQDU

VKX]L SLQWD

VK DUEUH
VK [LIUD
VKOLjQJ QRPEUH
VKXDLGD R FDXUH SHUGUHO¶HTXLOLEUL

VKXt" TXL"
VKXÿ DLJXD
VKXÿJXR IUXLWD

VKXuMLjR GRUPLU
VKXR GLU SURQXQFLDUH[SUHVVDU

VKXRKXj SDUODU H[SUHVVDUVHSHOOOHQJXDWJH

Vÿ PRULU_PRUW RSRVDWDYLGD _PRUW DGMHFWLX


VÿUpQ PRUW LQGLYLGX
Vu TXDWUH>†@
Vu\Xq DEULO>†@
VXjQ FRPSWDU
VXQQ QpWD ILOODG¶XQILOO >†@

VXQ]ÿ QpW ILOOG¶XQILOO >†@

WD HOO>†@

WDGH VHX G¶HOO >†@

WDPHQ HOOV>†@


WDPpQGH VHX G¶HOOV >†@

WjL PDVVD
WjL\iQJ VRO Q
WiQKXj SDUODU [HUUDU
WiQJ VXFUH
WiQJJXR FDUDPHO

WiRTu GROHQWHQWUHPDOLDW
WD ROQ GLVFXWLUGHEDWUH

WpQJWzQJ GRORU ItVLF


WLDQ GLD RSRVDWDQLW _GLD KRUHV

WLDQ FHOILUPDPHQW

WLDQTu WHPSV PHWHRUROzJLF

WLiQ GROo
WLiQGu FDPS GHFRQUHX
WLjR VDOWDU
WLjRZX EDOODU

WLH IHUUR

WLQJ HVFROWDU

W¯QJMLjQ VHQWLURLU
WyQJVKu FRPSDQ\ GHIHLQD
WyQJ[Xp FRPSDQ\ GHFODVVH
WyX FDS WHVWD
WyXIj FDEHOO
WX GzX SDWDWD

W]ÿ FRQLOO
WXÿ FDPD
W~QE FXO 7Ê&1,&
ZjLJXy HVWUDQJHU OORF
ZjLPLjQ IRUD
ZjLVXQ QpW ILOOG¶XQDILOOD >†@

ZjLVXQQ QpWD ILOODG¶XQDILOOD >†@


ZjL]X I DYL PDWHUQ >†@

ZjL]X PX jYLD PDWHUQD >†@

ZiQ MXJDU
ZiQM MRJXLQD
ZiQMZiZi QLQD
ZD Q WDUG

ZD QDQ ERQDQLW

ZD QIjQ VRSDU Q

ZD QVKDQJ QLW

ZjQJMu REOLGDU
ZHL[LjR VRPULXUH

ZpL\¯ VRO ~QLF


ZqL HVWyPDF
ZqLKXQ VROWHU

ZqLVKpQPH" SHUTXq"
ZqQKzX VDOXGDU
ZpQMLjQ SDSHU GRFXPHQW
ZpQMLjQ GRFXPHQWV
ZpQ]ÿ PRVTXLW
ZqQ SUHJXQWDU
ZqQWL SUREOHPD
ZR MR>†@

ZR GH PHX>†@

ZR PHQ QRVDOWUHV>†@

ZR PHQGH QRVWUH>†@

ZXGÿQJ VRVWUH_WHXODGD

ZX FLQF>†@

ZX GD R EDOO

ZX IjQ GLQDU Q

ZX \Xq PDLJ>†@

Z ERLUD


[¯ RHVW
[¯JjL JHQROO
[¯KyQJVKu WRPjTXHW
[¯ZjQJ HVSHUDUGHVLWMDU
[ÿ UHQWDU
[ÿKXDQ DJUDGDU

[ÿOLD QFKL ODYDER REMHFWH

[Lj EDL[DU LQWU


[LjPLjQ VRWD
[LjWLDQ HVWLX

[LjZX KD R ERQDWDUGD

[LjZX WDUGD

[Lj\X SORXUH

[LiQ VDODW
[LjQ]jL DUD
[LDQJFXQ FDPS IRUDFLXWDW

[LDQJMLDR SOjWDQ

[LD QJ SHQVDU

[LjQJ DVVHPEODUVH
[LjQJ FRP FRPSDUDWLX
[LjQJVKjQJ DPXQW
[LjQJ[Lj DYDOO
[LD R SHWLW

[LD RKXR ]ÿ QRL

[LD RVKiR FXOOHUHWD

[LD RVKt KRUD

[LjR ULXUH
[Lp VDEDWD
[LH HVFULXUH

[Lq[Lq JUjFLHV
[¯Q QRXQRYHOO


[¯Q FRU
[uQ FDUWD
[¯QJT¯ VHWPDQD
[¯QJT¯qU GLPDUWV>†@
[¯QJT¯OL GLVVDEWH>†@
[¯QJT¯Uu GLXPHQJH>†@
[¯QJT¯VDQ GLPHFUHV>†@

[¯QJT¯Vu GLMRXV>†@
[¯QJT¯ZX GLYHQGUHV>†@

[¯QJT¯\¯ GLOOXQV>†@
[¯QJ[¯QJ HVWUHOOD
[tQJ G¶DFRUG
[uQJ FRJQRP
[uQJI IHOLFLWDW_IHOLo
[LRQJ JHUPjJUDQ>†@

[LRQJ SLW

[LXMLj YDFDQFHV

[LXNXu YHUJRQ\D SHUXQDIDOWDFRPHVD

[LX[¯ GHVFDQVDU

[XDQQjR VRUROO DYDORW

[XpVKHQJ DOXPQH

[Xp[t DSUHQGUH_HVWXGLDU
[Xp[LjR HVFROD
[Xq VDQJ
\iFKÿ GHQW
\DQ IXP

\iQ VDO
\D QM¯QJ XOO

\iQJWiL EDOFy
\DRTÿQJ FRQYLGDU

\DRTL~ GHPDQDU


\jR PHGLFDPHQW
\jR YROHU
\jRVKL FODX SHUREULU
\H [X SRWVHU

\q IXOOD
\¯ XXQ>†@
\¯GjL EXW[DFD
\¯VKHQJ PHWJH

\¯\XjQ KRVSLWDO
\¯\Xq JHQHU>†@
\tKjQ VDEHUJUHX
\tMXJXyZjL HPLJUDU

\tVKu FHULPzQLD
\t\jQJ LJXDO
\ÿKXQ FDVDW

\ÿTLiQ DEDQV
\ÿ]L FDGLUD
\¯Q\Xq P~VLFD
\¯QZpL SHUTXq
\ÿQOLjR EHJXGD
\uQJ GXU DGM
\uQJEu PRQHGD
\RQJEjR DEUDoDU

\yX ROL
\yX[u MRF
\yX\R QJ QHGDU

\yX\R QJFKt SLVFLQD

\R X KDYHUKL>†@_WHQLU>†@

\R XEuQJ PDODOW

\R XKjL GROHQWSHUMXGLFLDO

\zXELDQ GUHW GHOFRVWDWGUHW

\~ SHL[


\X SOXMD

\X \iQ OOHQJXD LGLRPD

\GjR WUREDU SURQFRLQFLGLU


\JDQJ EDQ\HUD

\Pÿ EODWGHPRUR
\XiQ URGy
\XiQ]KXEÿ EROtJUDI

\XD Q OOXQ\

\XjQZjQJ JDQHV
\Xq PHV
\XqOLjQJ OOXQD
\~Q Q~YRO
]jL pVVHU ORFDWLX >†L@
]jLMLjQ DGpX
]DQJ EUXW

]iR\¯Q VRUROO VRLQKDUPRQLyV


]D R DYLDWG¶KRUD

]D RDQ ERQGLD

]D RIjQ HVPRU]DU Q

]jR IHU UHVXOWDWFRQFUHW


]qQJVzQJ GRQDUUHJDODU
]KjQTÿOiL DL[HFDUVH
]KjQ]KH GUHWGHPSHXV
]KjQ]KHQJ JXHUUD

]KD QJQ ILOODSULPRJqQLWD>†@

]KD QJ]ÿ ILOOSULPRJqQLW>†@

]KjQJIX PDULWKRPH>†@

]KDRKXjQ FULGDUIHUYHQLU

]KD R EXVFDU

]KD RGjR WUREDU WU

]KjRSLjQ IRWRJUDILD


]Kq DTXHVW_DL[z
]KqpU DTXt
]KqOÿ DTXt
]Kq\jQJ DL[t
]KHQVKt YHULWDW_FHUW

]KHQJOQ GLVFXWLUFRPEDWUH

]KH QPH" FRP"

]K¯GjR VDEHUFRQqL[HU
]K¯KzX GHVSUpV SUHS
]Kt GUHWUHFWH
]Kÿ SDSHU VXEVWjQFLD
]KÿMLD XQJOD

]Kÿ]KDQJ SDSHU IXOOWURV

]KuOLiR FXUDU
]KRQJZX PLJGLD

]KRX VHWPDQD

]KX SRUF

]KX FRXUH

]KX UpQ SURSLHWDUL

]K YLXUHUHVLGLU
]KKq IHOLFLWDWV
]KXR]K DJDIDUDWUDSDU

]KXR]L WDXOD

]uPX OOHWUD

]u[tQJFKH ELFLFOHWD

]RQJMLjR UHOLJLy

]R QJVKu VHPSUH

]R X FDPLQDU

]X\zQJ OORJDU SUHQGUHDOORJXHU

]X I DYL SDWHUQ >†@


]X PX jYLD SDWHUQD >†@

]Xÿ ERFD
]XQMuQJ UHVSHFWDU

]XyWLDQ DKLU

]XR ELDQ HVTXHUUH

]Xz IHU UHVXOWDWDEVWUDFWH


]Xz VHXUH
]XzIjQ FXLQDU
]XzPqQJ VRPQLDU
]Xz[Lj DVVHXUH¶V
]Xz\q GHXUHV


%,%/,2*5$),$

$//(721 9,9,$1(  *UDPPDLUH GX &KLQRLV 3DUtV 3UHVVHV 8QLYHUVLWDLUHV GH


)UDQFH

%(/75È1 -2$48Ë1 L &5(6&(1 *$5&Ë$  ³7KH &KLQHVH &RPPXQLW\´ D 07


7XUHOO HG 0XOWLOLQJXDOLVPLQ6SDLQ&OHYHGRQ0XOWLOLQJXDO0DWWHUV S
 

%(/75È1 -2$48Ë1 L $0(/,$ 6È,=  (OV [LQHVRV D &DWDOXQ\D %DUFHORQD


)XQGDFLy-DXPH%RILOOL(GLWRULDO$OWD)XOOD

&$03%(// *(25*( /  &RQFLVH &RPSHQGLXP RI WKH :RUOG¶V /DQJXDJHV
/RQGUHV5RXWOHGJH

(1&,&/23Ê',$ &$7$/$1$ 'LFFLRQDULFDWDOj[LQqV[LQqVFDWDOj%DUFHORQD


(QFLFORSqGLD&DWDODQD

(67(9( 02176(55$7 , &$50( 5(9(57e  'LFFLRQDUL YLVXDO FDWDOj [LQqV


%DUFHORQD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D'HSDUWDPHQWG¶(QVHQ\DPHQW

,167,787 '¶(678',6 &$7$/$16  $SOLFDFLy DO FDWDOj GHOV SULQFLSLV GH


WUDQVFULSFLy GH O¶$VVRFLDFLy )RQqWLFD ,QWHUQDFLRQDO %DUFHORQD ,QVWLWXW
G¶(VWXGLV&DWDODQV

-81<(170&$50( /HVOOHQJHVG¶¬IULFD%DUFHORQD(PS~ULHV

/, &+$5/(6 / L 6$1'5$ $ 7+203621  0DQGDULQ &KLQHVH $ )XQFWLRQDO
5HIHUHQFH*UDPPDU%HUNHOH\8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV

/, &+$5/(6 1 L 6$1'5$ $ 7+203621  ³&KLQHVH´ D % &RPULH HG 7KH
0DMRU/DQJXDJHVRI(DVWDQG6RXWK(DVW$VLD/RQGUHV5RXWOHGJH S 

/<29,1$1$72/( 9 $Q,QWURGXFWLRQWRWKH/DQJXDJHVRIWKH:RUOG2[IRUG


2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV

0$621&$52/,1$L'2167$55 9HU\6LPSOH&KLQHVH6DQGJDN1RUEXU\3XE

32&+,1*<,3L'21 5,00,1*721 &KLQHVH$Q(VVHQWLDO*UDPPDU/RQGUHV


5RXWOHGJH


5$06(< 6 52%(57  7KH ODQJXDJHV RI &KLQD 3ULQFHWRQ 1- 3ULQFHWRQ
8QLYHUVLW\3UHVV

529,5$ 6$5$  'LFFLRQDUL GH PHVXUDGRUV [LQHVRV ÒV L WUDGXFFLy DO FDWDOj
%HOODWHUUD6HUYHLGH3XEOLFDFLRQVGHOD8QLYHUVLWDW$XWzQRPDGH%DUFHORQD

529,5$6$5$ (OSDSHUGHOVPHVXUDGRUV[LQHVRVHQODSUDJPjWLFDGHOWH[W7HVL


GHGRFWRUDW8QLYHUVLWDW$XWzQRPDGH%DUFHORQD

9$/(17,1,$'$ /¶LWDOLDQRGHLFLQHVL0LOj*XHULQL

=(1)+8, ;8 L 0,1.$1* =+28  *UDPiWLFD FKLQD %HOODWHUUD 6HUYHL GH


3XEOLFDFLRQVGHOD8QLYHUVLWDW$XWzQRPDGH%DUFHORQD

KWWSGHDOORKLRVWDWHHGXFKDQFOLQNVKWP>HQOODoRVDPESjJLQHVVREUHHO[LQqV@

KWWSZLQJVEXIIDORHGXVRFVFLOLQJXLVWLFVGU\HU  IDPLO\PDSV  >SjJLQD TXH FRQWp


PROWVPDSHVOLQJtVWLFV@
KWWSZZZOLEXWH[DVHGXPDSVPLGGOHBHDVWBDQGBDVLDFKLQDBOLQJBLSJ >PDSD GHOV
GLDOHFWHV[LQHVRV@

KWWSZZZVLORUJHWKQRORJXH>LQIRUPDFLyVREUHOOHQJHVGHOPyQ@

KWWSZZZ\RXUGLFWLRQDU\FRP>JUDPjWLTXHVGLFFLRQDULVHQOtQLDLDOWUHVUHIHUqQFLHVGH
PROWHVOOHQJHVGHOPyQ@

KWWSZZZDUWVJODDFXN,3$LSDKWPO >SjJLQD GH OD ,QWHUQDWLRQDO 3KRQHWLF


$VVRFLDWLRQTXDGUHLH[SOLFDFLRQVGHO¶DOIDEHWIRQqWLFLQWHUQDFLRQDOLSRVVLELOLWDW
G¶HVFROWDUHOVVRQV@

KWWSZZZLWXLQWXGKUODQJ>'HFODUDFLy8QLYHUVDOGHOV'UHWV+XPDQV@


$3Ê1',;6

/¶$/)$%(7)21Ê7,&,17(51$&,21$/


48$'5('(/66216'(/&$7$/¬

),*85$

FIGURA 2

Consonants*

Bilabial Labiodental Dental Alveolar Prepalatal Palatal Velar Labiovelar

Oclusiva p b t d k g

Nasal m n ŋ

Vibrant r

Bategant ɾ

Fricativa f v s z ʃ 

Africada ts
 dz
 tʃ d


Aproximant β ð j γ w

Lateral l ʎ

* En les caselles que contenen dos signes, el de la dreta representa la consonant sonora.

,QVWLWXWG¶(VWXGLV&DWDODQV


6.3. MAPA DELS DIALECTES XINESOS

http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/china_ling_90.ipg

131
Ë1'(;

,'(17,),&$&,Ï'(/$//(1*8$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

)$0Ë/,$/,1*hË67,&$6,78$&,Ï*(2*5¬),&$,120%5('(
3$5/$176BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

/¶(6&5,3785$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

3523,(7$767,32/Ñ*,48(6 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

'(6&5,3&,Ï*5$0$7,&$/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

)212/2*,$,)21Ê7,&$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
(OWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/¶HVWUXFWXUDVLOÂOjELFD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(OVLVWHPDFRQVRQjQWLFLHOVLVWHPDYRFjOLF BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

025)2/2*,$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
(O[LQqVFRPDOOHQJXDPRQRVLOÂOjELFDLDwOODQW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVSDUWVGHO¶RUDFLy BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9HUEVLDGMHFWLXV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(OVFRYHUEV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(OVFODVVLILFDGRUVLHOVPRWVGHPHVXUD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DLQH[LVWqQFLDG¶DUWLFOHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DLQH[LVWqQFLDGHSURQRPVIHEOHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DIOH[Ly BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DIOH[LyQRPLQDO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DIOH[LyYHUEDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DIRUPDFLyGHPRWVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DGHULYDFLy BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DFRPSRVLFLy BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DUHGXSOLFDFLy BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6,17$;, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
/¶RUGUHGHOVHOHPHQWVDODIUDVHLDOVVLQWDJPHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVIUDVHVSDVVLYHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVIUDVHVDWULEXWLYHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVIUDVHVH[LVWHQFLDOVLOHVORFDWLYHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVIUDVHVSRVVHVVLYHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVIUDVHVFRPSDUDWLYHVLHOVPRGLILFDGRUVGHJUDX BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVIUDVHVQHJDWLYHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


/HVIUDVHVLQWHUURJDWLYHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVLQWHUURJDWLYHVWRWDOV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVLQWHUURJDWLYHVSDUFLDOV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVIUDVHVLPSHUDWLYHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVIUDVHVFRPSRVWHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DFRRUGLQDFLy BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DVXERUGLQDFLy BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVVXERUGLQDGHVFRPSOHWLYHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVVXERUGLQDGHVDGYHUELDOV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/HVIUDVHVUHODWLYHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/Ê;,& BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
(OVWHUPHVGHSDUHQWLX BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(OVWHUPHVGHFRORUV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(OVQRPVGHSHUVRQD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(OVQXPHUDOV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(OVGLHVGHODVHWPDQDLHOVPHVRV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$OJXQVHUURUVOq[LFV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5(680'(4h(67,216*5$0$7,&$/6352%/(0¬7,48(6 BBBBBBBB 

)21Ê7,&$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

025)2/2*,$ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
3DUWVGHO¶RUDFLy BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)OH[LyQRPLQDO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)OH[LyYHUEDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

6,17$;, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
7HPDWLW]DFLRQV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(OLVLRQVGHOFRPSOHPHQWGLUHFWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RPSOHPHQWVGHOQRP BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)UDVHVFRSXODWLYHVLH[LVWHQFLDOV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)UDVHVFRPSRVWHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

92&$%8/$5,6&$7$/¬;,1Ê6;,1Ê6&$7$/¬BBBBBBBBBBBBBBBBB 

&$7$/¬;,1Ê6BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

;,1Ê6&$7$/¬BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 


%,%/,2*5$),$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

$3Ê1',;6 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

/¶$/)$%(7)21Ê7,&,17(51$&,21$/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

48$'5('(/66216'(/&$7$/¬ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

0$3$'(/6',$/(&7(6;,1(626BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB