Está en la página 1de 6

TRADUCCION DEL SUTRA DEL LOTO PARTE 1 y 2

TRADUCCION DEL SUTRA DEL LOTO- CAPITULOS 2 Y 16


MIOHO RENGUE KYO. HOBEN PON. DAI NI.
(Sutra del Loto de la Ley Maravillosa: Capitulo 2: Medios habiles)
Ni yi se son
Yu san mai An
yo ni ki. Go
shari jotsu. Sho
but chi e Yin
yin mu rio. Go
chi e mon. Nan
gue nan niu. I
sai Sho mon. Jiaku
shi butsu Sho fu
no chi.

Sho i
sha ga Butsu zo
shin gon Jiaku sen
man noku Mu shu
sho butsu Yin guio
sho butsu Mu rio
do jo Iu mio
sho yin Mio sho
fu mon Yo yu
yin yin Mi zo
u jo Zui gui
sho setsu I shu
nan gue.

Shari
jotsu Go yu yo
butsu i rai Shu
yu in nen Shu
yu ji iu Ko
en gon kio Mu
shu jo ben In
do shu yo Rio
ir sho yaku.

Sho
i sha ga Nio
rai jo ben Chi
ken jara mitsu Kai
i gu soku Sha
ri jotsu Nio rai
chi ken Ko dai
yin non Mu rio
mu que Riki Mu
sho i Zen yo
Gue da san mai
Yin niu mu sai
Yo yu i sai
Mi zo u jo.

Shari jotsu Nio


rai no Shu yu
jun betsu Guio zet
sho jo Gon yi
niu nan Ek ka
shu shin.

Shari
jotsu Shu io gon
shi Mu rio mu
jen Mi zo u
jo Bu shitshu yo
yu Shi shari
jotsu Fu shu bu
setsu Sho i sha
ga But sho yo
yu Dai ichi ke
u Nan gue shi
jo yui butsu io
butsu Nai no ku
yin Sho jo yit
so Sho i sho
jo

Nio ze so
Nio ze sho Nio ze tai
Nio se riki Nio ze sa
Nio ze in Nio ze en
Nio ze ka
Nio ze jo
Nio ze jon mat ku kio to.
Myoho Rengue Kyo Nio rai yurio jon Dai yu roku
Yi ga toku but rai
sho kio sho kos shu
Mu rio jiaku sen man
Oku sai a so gui
Yo sep po kio ke
Mu shu oku shu yo
Rio niu o butsu do
Ni rai mu rio ko
I do shu yo ko
jo ben guen en jan
Ni yitsu fu metsu do
Yo yu shi se po
Ga yo yu o shi
I sho yin zu riki
Rio ten do shu yo
Sui gon ni ju ken
Shu ken ga metsu do
Ko ku io sha ri
Guen kai e ren bo
Ni sho katsu go shin
Shu yo ki shin buku
Shichi yiki i niu nan
Is shin io ken butsu
Fu yi shaku shin mio
Yi ga guiu shu so
Ku shutsu rio yu sen
Ga yi go shu yo
Yo zai shi ju metsu
I jo ben ric ko
Guen u metsu fu metsu
Io koku u shu yo
Ku guio shin guio sha
Ga bu o ji chu
I setsu mu yo jo
Nio to fu mon shi
Tan ni ga metsu do
Ga ken sho shu yo

Motsu zai o ku kai


Ko fu i guen shin
Rio go sho katsu go
In gon shin ren bo
Nai shutsu i sep po
Yin zu riki nio ze
O a so gui ko
Yo zai rio yu sen
Guiu io sho yu so
Shu yo ken ko yin
Dai ka sho sho yi
Ga shi do an non
Ten nin yo yu man
On rin sho do kaku
Shu yo jo sho gon
Jo yu ta ke ka
Shu yo sho iu raku
Sho ten iaku ten ku
Yo sat shu gui gaku
U man da ra ke
San butsu guiu dai shu
Ga yo do fu ki
Ni shu ken sho yin
U fu sho ku no

Nio ze shitsu yu man


Ze sho zai shu yo
I aku go in nen
Ka a so gui ko
Fu mon san bo mio
Sho u shu ku doku
Niu wa shichi yiki sha
Sok kai ken ga shin
Zai shi ni sep po
Waku yi i shi shu
Setsu butsu yu mu rio
Ku nai ken bu sha
I setsu butsu nan chi
Ga chi riki nio ze
E ko sho mu rio
Yu mio mu shu ko
Ku shu go sho toku
Nio to u chi sha
Mot to shi sho gui
To dan rio io yin
Butsu go yi pu ko
Nio i zen jo ben
I yi o shi ko
Yitsu zai ni gon shi

Mu no se ko mo
Ga yaku i se bu
Ku sho ku guen sha

I bon bu ten do
Yitsu zai ni gon metsu
I yo ken ga ko
Ni sho kio shi shin
Jo itsu yaku go yoku
Da o aku do chu
Ga yo chi shu yo
Guio do fu guio do
Zui o sho ka do
I ze shu yu jo

Mai yi sa se nen
I ga rio shu yo
Toku nio mu yo do
Shoku yo yu bu shin

También podría gustarte