Está en la página 1de 17

Sindicat de Treballadors i Treballadores

de lEnsenyament del Pas Valnci


C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


INDEX NORMATIVA:
1.- ORGANITZACI CENTRES
2.- CURRCULUM: BATXILLERAT, FP,
3.- AVALUACI
4.- MATERIALS I LLIBRES DE TEX
5.-INDEMNITZACIONS
6.- AJUDES ALS CENTRES
7.- PROGRAMES DE QUALIFICACI PROFESSIONAL
8.- ENSENYAMENT DANGLS
9.- TITULACIONS
10.- SUPRESSI ENSENYAMENTS
11.- C.E.F.I.R.E.S.
12.- SPEs
13.- EPA
14.- EDUCACI EXTERIOR
15.- UNIVERSITAT
16.- AJUDES PROFESSORAT
17.- AJUDES FEDERACIONS I AMPES
18.- ALUMNAT
19.- ABSENTISME I FRACS ESCOLAR
20.- OPOSICIONS:
21.- RECURS CONTENCIS:
22. CONCERTS EDUCATIUS
23.- JUNTA QUALIFICADORA: CONEIXEMENTS DE VALENCI
24.- E.O.I.
25.- VARIOS

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT

NORMATIVA:
1.- ORGANITZACI CENTRES
Dimarts, 22 de juliol de 2008

Nm 5.811

RESOLUCI de 8 de juliol de 2008, de la direcci general d'Ordenaci i Centres Docents i de la


direcci general de Personal, per la qual es dicten i s'aproven instruccions per a l'organitzaci i
funcionament dels collegis d'Educaci Infantil de segon cicle i collegis d'Educaci Primria per
al curs 2008-2009. [2008/9044]
RESOLUCI de 8 de juliol de 2008 de les direccions generals d'Ordenaci i Centres Docents,
d'Avaluaci, Innovaci i Qualitat Educativa i de la Formaci Professional i de Personal, per la
qual es dicten instruccions en matria d'ordenaci acadmica i d'organitzaci de l'activitat
docent als centres d'Educaci Secundria per al curs 2008-2009. [2008/9045]
Dimecres, 23 de juliol de 2008 Nm 5.812
RESOLUCI de 15 de juliol de 2008 de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents de la
Conselleria d'Educaci, per la qual es dicten instruccions en matria d'ordenaci acadmica i
organitzaci de l'activitat docent dels centres autoritzats per a implantar, durant el curs 20082009, les ensenyances del primer curs del Batxillerat establit per la Llei Orgnica 2/2006, de 3
de maig, d'Educaci. [2008/9146]
Divendres, 25 de juliol de 2008 Nm 5.814
RESOLUCI de 16 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i
Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidncia, per la qual es disposa la publicaci del
conveni de collaboraci entre la Generalitat (Conselleria d'Educaci) i el Ministeri de l'Interior
(Direcci General d'Institucions Penitenciries) en matria d'educaci en centres penitenciaris.
[2008/8964]
Dijous, 31 de juliol de 2008

Nm 5.818

ORDRE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es regula l'organitzaci


de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formaci Professional en la modalitat
semipresencial o a distncia en centres pblics de la Comunitat Valenciana. [2008/9535]
Dijous, 7 d'agost de 2008

Nm 5.823

ORDRE de 22 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es resolen els


expedients d'incorporaci, prrroga i de modificaci dels concerts educatius d'Educaci Infantil,
Educaci Especial, Educaci Primria, Educaci Secundria Obligatria, Batxillerat i Cicles
Formatius. [2008/9739]

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT

Dilluns, 11 d'agost de 2008

Nm 5.825

RESOLUCI de 30 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents, per


la qual s'aprova transferir a alguns centres docents pblics de titularitat de la Generalitat i
centres concertats, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats dels materials
utilitzats per a l'elaboraci del projecte curricular propi. [2008/9782]
RESOLUCI de 30 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents, per
la qual s'aprova transferir a alguns centres pblics de titularitat de la Generalitat, centres
concertats i convinguts d'Educaci Especial especfica i centres amb aules especfiques
d'Educaci Especial autoritzades, determinades quanties per a sufragar els gastos derivats dels
materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procs d'aprenentatge del seu alumnat.
[2008/9783]
Dimarts, 12 d'agost de 2008

Nm 5.826

RESOLUCI de 28 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents i de


la Direcci General de Personal, per la qual es dicten i s'aproven instruccions per a
l'organitzaci i el funcionament dels conservatoris professionals de msica i dansa per al curs
2008-2009. [2008/9789]
Dijous, 21 d'agost de 2008 Nm 5.832
RESOLUCI de 30 juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres
Docents i de la Direcci General de Personal, per la qual s'establixen els
requisits bsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un
programa d'educaci plurilinge que permitisca fomentar una primera
aproximaci a la llengua anglesa en el segon cicle de l'educaci infantil.
[2008/10089]
BOE 161 de 4/7/2008
Orden ESD/1928/2008, de 26 de junio, por la que se fijan los precios pblicos por la prestacin
del servicio de enseanza en los centros docentes espaoles en Francia, Italia, Marruecos,
Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009.
BOE n. 165 de 9/7/2008
Centros docentes en el extranjero. Precios pblicos. Correccin de erratas de la Orden
ESD/1928/2008, de 26 de junio, por la que se fijan los precios pblicos por la prestacin del
servicio de enseanza en los centros docentes espaoles en Francia, Italia, Marruecos,
Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009.
BOE 185 de 1/8/2008
Resolucin de la Conselleria de Educacin por la que se hace pblica la adjudicacin del
expediente 01/2008, servicio de limpieza de centros docentes pblicos de la Comunidad
Valenciana.

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


2.- CURRCULUM BATXILLERAT
Dimarts, 15 de juliol de 2008

Nm 5.806

DECRET 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currculum del Batxillerat en
la Comunitat Valenciana. [2008/8761]
Dimecres, 13 d'agost de 2008 Nm 5.827
RESOLUCI de 25 de juliol de 2008, de la directora general d'Avaluaci,
Innovaci i Qualitat Educativa i de la Formaci Professional, per la qual
s'adapta, amb carcter experimental, el currculum del cicle formatiu de grau
mitj d'Electromecnica de Vehicles de la famlia professional de Manteniment
de Vehicles Autopropulsats, al perfil professional de Mecnica de Competici.
[2008/9982]

3.- AVALUACI

Divendres, 25 de juliol de 2008 Nm 5.814


ORDRE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educaci, sobre l'avaluaci en l'etapa
d'Educaci Infantil. [2008/8788]

4.- MATERIALS I LLIBRES DE TEX


Dilluns, 4 d'agost de 2008

Nm 5.820

RESOLUCI de 25 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb Les Corts i
Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidncia, per la qual es disposa la publicaci del
conveni entre el Ministerio de Educacin, Poltica Social y Deporte i la Conselleria de Educaci
de la Generalitat per al finanament dels llibres i el material escolar en els nivells obligatoris de
l'ensenyana per al curs acadmic 2008-2009. [2008/9398]
Dilluns, 11 d'agost de 2008

Nm 5.825

RESOLUCI de 30 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents, per


la qual es modifica la Resoluci de 3 de juny, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres
Docents, de la convocatria d'ajudes per a l'adquisici de llibres de text, per a l'alumnat que
cursa quint i sext d'Educaci Primria i l'Educaci Secundria Obligatria en centres finanats
amb fons pblics, per al curs 2008-2009. Fase A. [2008/9784]

5.-INDEMNITZACIONS
Dimarts, 24 de juny de 2008

Nm 5.791

DECRET 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de
febrer, sobre indemnitzacions per ra del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.
[2008/7792]

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


6.- AJUDES ALS CENTRES
Dimecres, 25 de juny de 2008 Nm 5.792
RESOLUCI de 17 de juny de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents de la
Conselleria d'Educaci, per la qual s'amplien i completen per al segon i tercer quadrimestre del
curs escolar 2007-2008 les ajudes als centres pblics i privats concertats sostinguts amb fons
pblics que impartixen ensenyances de rgim general d'educaci infantil (2n cicle), educaci
primria i educaci secundria obligatria per al desenvolupament de projectes de
compensaci educativa. [2008/7836]
Dimecres, 16 de juliol de 2008 Nm 5.807
CORRECCI d'errades de la Resoluci de 17 de juny de 2008, de la direcci general
d'Ordenaci i Centres Docents de la Conselleria d'Educaci, per la qual s'amplien i completen
per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2007-2008 les ajudes als centres pblics i
privats concertats sostinguts amb fons pblics que impartixen ensenyances de rgim general
d'educaci infantil (2n cicle), educaci primria i educaci secundria obligatria per al
desenvolupament de projectes de compensaci educativa. [2008/8741]
Divendres, 18 de juliol de 2008 Nm 5.809
RESOLUCI de 7 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Avaluaci, Innovaci i Qualitat
Educativa i de la Formaci Professional, per la que es convoquen la fase de centre docent i la
fase autonmica a la Comunitat Valenciana del IX Concurs Hispanoameric d'Ortografia de
l'any 2008. [2008/8868]
Dilluns, 21 de juliol de 2008

Nm 5.810

RESOLUCI de 15 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents, de


la Conselleria d'Educaci, per la qual es fa pblica la llista de centres beneficiaris de la
convocatria d'ajudes per a la realitzaci d'intercanvis escolars entre l'alumnat dels centres
sostinguts amb fons pblics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integraci lingstica.
[2008/9046]
Dimarts, 22 de juliol de 2008

Nm 5.811

ORDRE de 10 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es convoca un concurs


pblic per a la concessi d'assignacions per gastos extraordinaris de funcionament i
subvencions a centres docents no universitaris, pblics i privats concertats, respectivament,
ubicats a la Comunitat Valenciana, per a la realitzaci i desenrotllament de projectes d'acci
professional. [2008/9043]
Divendres, 25 de juliol de 2008 Nm 5.814
ORDRE de 15 de juliol de 2008 de la Conselleria d'Educaci per la qual es convoquen ajudes
econmiques per a la realitzaci de projectes d'intervenci i integraci en coordinaci amb les
unitats d'Atenci i Intervenci adscrites al Pla de Prevenci de la Violncia i Promoci de la
Convivncia als Centres Educatius. [2008/9287]

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


Dimecres, 30 de juliol de 2008

Nm 5.817

RESOLUCI de 22 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents, per


la qual es resol la convocatria d'ajudes econmiques per a les corporacions locals que
mantenen conservatoris de msica de grau elemental i/o mitj i per a les entitats sense nim
de lucre que mantenen centres autoritzats d'ensenyaments musicals de grau elemental i/o
mitj durant l'exercici 2008. [2008/9429]
RESOLUCI de 22 de juliol de 2008, de la direcci general d'Ordenaci i Centres Docents, per
la qual es resol la convocatria d'ajudes econmiques per a les escoles de msica dependents
de corporacions locals o d'entitats privades sense nim de lucre per a l'exercici 2008.
[2008/9430]
Dijous, 31 de juliol de 2008

Nm 5.818

RESOLUCI de 24 de juliol del 2008, del Consell Escolar Valenci, per la qual es resol la
convocatria dels Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a projectes de coeducaci en
centres docents sostinguts amb fons pblics. [2008/9435]
BOE 158 de 1/7/2008
Resolucin de 30 de mayo de 2008, de la Secretara de Estado de Educacin y Formacin, por
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de mayo de 2008, por el que se
formalizan los criterios de distribucin, as como la distribucin resultante, para el ao 2008,
de las ayudas para bibliotecas escolares aprobados por la Conferencia Sectorial de Educacin.
BOE 161 de 4/7/2008
Resolucin de la Mesa de Contratacin del Ministerio de Educacin, Poltica Social y Deporte
por la que se hace pblica la adjudicacin del concurso para la contratacin del Servicio de
organizacin del programa de inmersin lingstica Aulas Europeas, ejercicio 2008. (Concurso
080017).
BOE 164 de 8/7/2008
Orden ESD/1961/2008, de 24 de junio, por la que se ampla el plazo de presentacin de
solicitudes de la Orden ECI/1178/2008, de 8 de abril, por la que se convocan los Premios
Irene: la paz empieza en casa para 2008
Resolucin de la Mesa de Contratacin del Ministerio de Educacin, Poltica Social y Deporte
por la que se hace pblica la adjudicacin del concurso para la contratacin del Suministro de
libros destinados a Institutos y Escuelas bilinges en el exterior para el ao 2008. (Concurso
080016).
Resolucin de la Mesa de Contratacin del Ministerio de Educacin, Poltica Social y Deporte
por la que se hace pblica la adjudicacin del concurso para la contratacin del Servicio de
gestin de viajes de alumnos y profesores de secciones bilinges y servicio de monitores de
tiempo libre para la atencin de los participantes en el programa, ao 2008. (Concurso
080020).

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


Dimecres, 13 d'agost de 2008 Nm 5.827
RESOLUCI de 5 d'agost de 2008, de la direcci general d'Ordenaci i Centres Docents,
per la qual es resol la convocatria d'ajudes econmiques destinades a l'escolaritzaci als
centres d'Educaci Infantil, primer cicle, de titularitat de corporacions locals i de
titularitat privada per al curs escolar 2008/2009. [2008/9983]
RESOLUCI de 5 d'agost de 2008, de la direcci general d'Ordenaci i Centres Docents,
per la qual es resol la convocatria d'ajudes econmiques destinades als centres privats
autoritzats per a impartir Educaci Infantil de segon cicle que no estiguen concertats ni
adscrits a un centre d'educaci primria, per al curs escolar 2008/2009. [2008/9985]

7.- PROGRAMES DE QUALIFICACI PROFESSIONAL


Dilluns, 23 de juny de 2008

Nm 5.790

ORDRE de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es regulen els


programes de qualificaci professional inicial en la Comunitat Valenciana. [2008/7764]
RESOLUCI de 18 de juny de 2008, de la Direcci General d'Avaluaci, Innovaci i Qualitat
Educativa i de la Formaci Professional, de la Conselleria d'Educaci, per la que es dicten
instruccions per a l'autoritzaci i l'accs als Programes de Qualificaci Professional Inicial en
centres pblics, per al curs 2008/2009. [2008/7763]
Dimarts, 15 de juliol de 2008

Nm 5.806

ORDRE de 7 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual s'aproven les bases
reguladores i el procediment general per a la concessi d'ajudes per al desenrotllament de
programes de qualificaci professional inicial. [2008/8734]
Dimecres, 16 de juliol de 2008 Nm 5.807
RESOLUCI de 9 de juliol de 2008 de les direccions generals d'Ordenaci i Centres Docents i
d'Avaluaci, Innovaci i Qualitat Educativa i de la Formaci Professional, de la Conselleria
d'Educaci per la qual s'autoritzen Programes de Qualificaci Professional Inicial en centres
pblics per al curs 2008/2009. [2008/8787]
ORDRE de 8 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es convoquen les
ajudes per al desenrotllament de programes de qualificaci professional inicial per al curs
2008-2009. [2008/8816]
Dijous, 7 d'agost de 2008

Nm 5.823

RESOLUCI de 29 de juliol de 2008, de les direccions generals d'Ordenaci i Centres Docents i


d'Avaluaci, Innovaci i Qualitat Educativa i de la Formaci Professional, de la Conselleria
d'Educaci per la qual s'autoritzen nous Programes de Qualificaci Professional Inicial en
centres pblics per al curs 2008/2009. [2008/9780]
Dimecres, 13 d'agost de 2008 Nm 5.827
CORRECCI d'errades de la Resoluci de 9 de juliol de 2008, de les direccions
generals d'Ordenaci i Centres Docents, i d'Avaluaci, Innovaci i Qualitat Educativa

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


i de la Formaci Professional de la Conselleria d'Educaci per la qual s'autoritzen
Programes de Qualificaci Professional Inicial en centres pblics per al curs
2008/2009. [2008/9794]
Dimecres, 20 d'agost de 2008 Nm 5.831
RESOLUCI de 14 d'agost de 2008, de la Direcci General d'Avaluaci,
Innovaci i Qualitat Educativa i de la Formaci Professional, de la Conselleria
d'Educaci, per la qual s'adjudiquen ajudes econmiques per al desenrotllament
de la primera fase dels Programes de Qualificaci Professional Inicial
corresponents al curs 2008-2009, d'acord amb la convocatria d'ajudes
realitzada per l'Orde de 8 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci.
[2008/10090]
Dijous, 21 d'agost de 2008 Nm 5.832
RESOLUCI de 7 d'agost de 2008, de la Direcci General d'Avaluaci, Innovaci
i Qualitat Educativa i de la Formaci Professional, de la Conselleria d'Educaci,
per la qual es dicten instruccions sobre la incorporaci i matrcula de l'alumnat
dels Programes de Qualificaci Professional Inicial promoguts a l'empara de
l'Orde de 7 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual s'aproven
les bases reguladores i el procediment general per al desenrotllament dels
Programes de Qualificaci Professional Inicial a la Comunitat Valenciana, i
l'Orde de 8 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es
convoquen ajudes per al desenrotllament de Programes de Qualificaci
Professional Inicial per al curs 2008-09. [2008/10091]

8.- ENSENYAMENT DANGLS


Dijous, 10 de juliol de 2008

Nm 5.803

ORDRE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es regula l'organitzaci


i el funcionament de l'ensenyana d'angls del nivell bsic i del nivell intermedi, en la modalitat
a distncia That's English. [2008/8575]

9.- TITULACIONS
BOE n. 151 de 23/6/2008
Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, por el que se establece el ttulo de Tcnico Superior en
Patronaje y Moda y se fijan sus enseanzas mnimas
BOE n. 152 de 24/6/2008
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el ttulo de Tcnico en
Confeccin y Moda y se fijan sus enseanzas mnimas.
BOE 181 de 28/7/2008
REAL DECRETO 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el ttulo de Tcnico Superior
en Eficiencia Energtica y Energa Solar Trmica y se fijan sus enseanzas mnimas.

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


10.- SUPRESSI ENSENYAMENTS
Dimecres, 2 de juliol de 2008

Nm 5.797

ORDRE de 12 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual s'implanten i se


suprimixen determinades ensenyances en instituts de la Comunitat Valenciana. [2008/8161]
Dijous, 3 de juliol de 2008

Nm 5.798

ORDRE de 13 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual s'implanten i se


suprimixen determinades ensenyances en instituts de la Comunitat Valenciana.

11.- C.E.F.I.R.E.S.
Dimecres, 23 de juliol de 2008

Nm 5.812

RESOLUCI de 2 de juliol de 2008, del director general de Personal de la Conselleria


d'Educaci, per la qual es nomenen assessors de formaci dels Centres de Formaci, Innovaci
i Recursos Educatius de la Comunitat Valenciana. [2008/8531]

12.- SPEs
Divendres, 4 de juliol de 2008 Nm 5.799
RESOLUCI de 23 de juny de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents, per
la qual es resol la convocatria d'ajudes econmiques destinades al manteniment dels gabinets
psicopedaggics escolars dependents d'ajuntaments i mancomunitats de municipis de la
Comunitat Valenciana per a l'exercici 2008. [2008/8375]

13.- EPA
Divendres, 4 de juliol de 2008 Nm 5.799
RESOLUCI de 23 de juny de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents, per
la qual es resol la convocatria d'ajudes econmiques per a les corporacions locals i entitats
sense nim de lucre que desenrotllen l'educaci de persones adultes a la Comunitat Valenciana
durant l'exercici 2008. [2008/8376]
Dimarts, 12 d'agost de 2008

Nm 5.826

CORRECCI d'errades de la Resoluci de 23 de juny, de la Direcci General d'Ordenaci i


Centres Docents, per la qual es resol la convocatria d'ajudes econmiques per a les
corporacions locals i entitats sense nim de lucre que desenrotllen l'educaci de persones
adultes a la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2008. [2008/9904]

14.- EDUCACI EXTERIOR

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


BOE 158 de 1/7/2008
Destinos. Orden ESD/1885/2008, de 23 de junio, por la que se modifica la Orden
ESD/1670/2008, de 6 de junio, por la que se resuelve el concurso de mritos para la provisin
de puestos de Asesores Tcnicos en el exterior.
BOE 188 de 5/8/2008
Orden ESD/2337/2008, de 9 de julio, por la que se conceden ayudas econmicas individuales
para la asistencia a actividades de formacin del personal docente en el exterior.
BOE 189 de 6/8/2008
Profesores en el extranjero. Resolucin de 14 de julio de 2008, de la Secretara General
Tcnica, por la que se publica la relacin de candidatos seleccionados y reservas para el
programa de profesores visitantes en Alemania.

15.- UNIVERSITAT
BOE n. 165 de 9/7/2008
Universitat Internacional Valenciana. Ley 7/2008, de 13 de junio, de reconocimiento de
la Universitat Internacional Valenciana.
Divendres, 29 d'agost de 2008 Nm 5.838
ORDRE de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es
convoquen beques per a la realitzaci d'estudis universitaris durant el curs
acadmic 2008/2009 en les universitats de la Comunitat Valenciana.
[2008/10227]

16.- AJUDES PROFESSORAT


Dijous, 26 de juny de 2008

Nm 5.793

ACORD de 19 de juny de 2008, del director general de Poltica Cientfica pel qual es fan
pbliques les subvencions concedides per la Conselleria d'Educaci, en el marc de les
convocatries d'ajudes aprovades per a l'exercici 2008. [2008/7892]
Dijous, 17 de juliol de 2008

Nm 5.808

ORDRE de 27 de juny de 2008, del conseller d'Educaci, per la qual es convoquen ajudes per a
la formaci de personal de suport en organismes d'investigaci de la Comunitat Valenciana,
dins del programa Gernimo Forteza [2008/8540]
Dimarts, 22 de juliol de 2008

Nm 5.811

RESOLUCI de 3 de juliol del 2008, de la direcci general de Personal, per la que es resol la
convocatria del concurs d'ajudes per a la realitzaci d'estades de formaci en empreses del
professorat de Formaci Professional i d'Arts Plstiques i Disseny. [2008/8671]
Dijous, 24 de juliol de 2008

Nm 5.813

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


Adjudicaci nmero CNMY08/EN75S/45. Realitzaci d'estades formatives, al Regne Unit,
Irlanda, Frana i Itlia, per a seguir cursos d'immersi lingstica i formaci metodolgica, de
professors que realitzen el Programa de Suport a l'Ensenyana i Aprenentatge de Llenges
Estrangeres (PALE), en 2008. [2008/9144]
BOE 154 de 26/6/2008
Resolucin de 17 de junio de 2008, de la Secretara de Estado de Educacin y Formacin, por
la que se ampla el plazo de presentacin de solicitudes para las ayudas para cursos de lengua
inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes del ltimo curso de las
enseanzas conducentes al ttulo de maestro, convocadas por Resolucin de 9 de mayo de
2008.
BOE 166 de 10/7/2008
Profesores en el extranjero. Resolucin de 24 de junio de 2008, de la Secretara General
Tcnica, por la que se publica la relacin de candidatos seleccionados y de reservas para las
plazas de profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos y Canad, para el
prximo curso 2008/09.
BOE 171 de 16/7/2008
Programas de intercambios. Resolucin de 20 de junio de 2008, de la Secretara de Estado
de Educacin y Formacin, por la que se publica la lista de candidatos seleccionados para
intercambiar puesto por puesto con profesores franceses, austracos y suizos con profesores
espaoles de Educacin Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas.
BOE 173 de 18/7/2008
Orden ESD/2124/2008, de 4 de julio, por la que se prorroga la permanencia en las Escuelas
Europeas a los profesores seleccionados por concursos de mritos.
BOE 174 de 19/7/2008
Resolucin de 27 de junio de 2008, de la Secretara General Tcnica, por la que se publican las
listas de candidatos adjudicados y reservas, para ocupar puestos de auxiliares de conversacin
de lengua espaola en centros docentes de Austria, Blgica, Canad, Estados Unidos, Francia,
Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Repblica Federal de Alemania.
BOE 176 de 22/7/2008
Resolucin de la Consellera de Educacin por la que se anuncia adjudicacin del concurso para
la realizacin de la fase B del programa de apoyo a la enseanza y el aprendizaje de lenguas
extranjeras en 2008 (PALE).
BOE 184 de 31/7/2008
Orden ESD/2276/2008, de 8 de julio, por la que se adjudican plazas para la realizacin de los
cursos Aulas Europeas: Programa de inmersin lingstica y cultural con Francia y con el
Reino Unido.
BOE 189 de 6/8/2008

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


Profesores en el extranjero. Resolucin de 14 de julio de 2008, de la Secretara General
Tcnica, por la que se publica la relacin de candidatos seleccionados y reservas para el
programa de profesores visitantes en Alemania.

17.- AJUDES FEDERACIONS I AMPES


Dimecres, 2 de juliol de 2008

Nm 5.797

CORRECCI d'errades de l'Orde de 14 de mar de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la


qual es convoquen ajudes per a finanar activitats de les federacions i associacions de pares i
mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts
amb fons pblics. [2008/8119]
Dimecres, 30 de juliol de 2008
RESOLUCI de
d'Educaci per
pares i mares
sostinguts amb

Nm 5.817

18 de juliol de 2008 de la Secretaria Autonmica d'Educaci, de la Conselleria


la qual es concedixen ajudes per a finanar activitats de les federacions de
d'alumnes, de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana,
fons pblics, convocades per l'Orde de 14 de mar de 2008. [2008/9438]

18.- ALUMNAT
Dijous, 26 de juny de 2008

Nm 5.793

LLEI 8/2008, de 20 de juny, de la Generalitat, dels Drets de Salut de Xiquets i Adolescents.


[2008/7766]
Dijous, 3 de juliol de 2008

Nm 5.798

RESOLUCI de 17 de juny de 2008, de la Direcci General d'Universitat i Estudis Superiors,


per la qual s'adjudiquen les ajudes complementries de les beques destinades a la mobilitat
dels estudiants universitaris, Programa Scrates Erasmus, per al curs 2007/2008.
[2008/7994]
Dijous, 10 de juliol de 2008

Nm 5.803

LLEI 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecci Integral de la Infncia i


l'Adolescncia de la Comunitat Valenciana. [2008/8605]
Dimecres, 16 de juliol de 2008 Nm 5.807
ORDRE de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es regula l'oferta
parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formaci Professional en la Comunitat
Valenciana i s'establix el procediment d'admissi en els centres docents pblics, privats i
privats concertats. [2008/8789]
Dimecres, 23 de juliol de 2008 Nm 5.812
ORDRE de 7 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es convoquen ajudes i
subvencions per a la realitzaci de prctiques formatives (PF) per part d'alumnes que cursen
estudis no universitaris de carcter professionalitzador. [2008/8735]

Dimecres, 30 de juliol de 2008

Nm 5.817

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


RESOLUCI de 21 de juliol de 2008, de la Secretaria Autonmica d'Educaci, per la que es
concedixen ajudes a les federacions i associacions d'alumnes de centres docents no
universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons pblics, convocades per l'Orde
de 22 d'abril de 2008 (DOCV nmero 5763, de 15.05.2008). [2008/9436]
Dimarts, 5 d'agost de 2008

Nm 5.821

DECRET 116/2008, d'1 d'agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la
prestaci de servicis acadmics universitaris per al curs 2008/2009. [2008/9753]
Dilluns, 11 d'agost de 2008

Nm 5.825

RESOLUCI de 30 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents, per


la qual es modifica la Resoluci de 3 de juny, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres
Docents, de la convocatria d'ajudes per a l'adquisici de llibres de text, per a l'alumnat que
cursa quint i sext d'Educaci Primria i l'Educaci Secundria Obligatria en centres finanats
amb fons pblics, per al curs 2008-2009. Fase A. [2008/9784]
Divendres, 29 d'agost de 2008 Nm 5.838
ORDRE de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es
convoquen beques per a la realitzaci d'estudis universitaris durant el curs
acadmic 2008/2009 en les universitats de la Comunitat Valenciana.
[2008/10227]
BOE n. 151 de 23/6/2008
Premios. Resolucin de 16 de mayo de 2008, de la Secretara de Estado de Educacin y
Formacin, por la que se publican los listados de los alumnos ganadores de premios, en las
fases locales y nacional, en las Olimpiadas de Matemticas, Fsica, Qumica y EUSO.
BOE n. 152 de 24/6/2008
Resolucin de 2 de junio de 2008, de la Secretara de Estado de Educacin y Formacin, por la
que se convocan becas de carcter general y de movilidad, para el curso acadmico 20082009, para alumnado universitario y de otros estudios superiores.
BOE 157 de 30/6/2008
Resolucin de 13 de junio de 2008, de la Secretara de Estado de Educacin y Formacin, por
la que se convocan becas-colaboracin para el curso acadmico 2008-2009.
BOE 183 de 30/7/2008
Resolucin de 10 de julio de 2008, de la Secretara de Estado de Educacin y Formacin, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 2008, por el que se
formalizan los criterios de distribucin, as como la distribucin resultante, para el ao 2008,
del crdito para la financiacin de la gratuidad del segundo ciclo de Educacin infantil
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educacin.

BOE 195 de 13/8/2008

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


Ayudas. Orden ESD/2416/2008, de 25 de julio, por la que se publica la relacin de ayudas a
Corporaciones Locales, para la creacin y mantenimiento de aulas de formacin abierta,
flexible y a distancia mediante tecnologas de la informacin y la comunicacin, a travs de
aula Mentor
Subvenciones. Resolucin de 30 de julio de 2008, de la Secretara General Tcnica, por la
que se conceden subvenciones para la realizacin de proyectos o actividades de fomento de la
educacin y la cultura de paz.
BOE 196 de 14/8/2008
Orden ESD/2422/2008, de 1 de julio, por la que se aprueba el impreso oficial para la solicitud
de becas y ayudas al estudio de carcter general para estudios postobligatorios no
universitarios en el curso 2008-2009.
BOE 200 de 19/8/2008

Ayudas. Orden ESD/2446/2008, de 24 de julio, por la que se convocan ayudas en


rgimen de concurrencia competitiva, para el alumnado que curse estudios en
niveles no universitarios en el exterior.

19.- ABSENTISME I FRACS ESCOLAR


Dimecres, 9 de juliol de 2008

Nm 5.802

RESOLUCI d'1 de juliol de 2008 de la directora general d'Avaluaci, Innovaci i Qualitat


Educativa i de la Formaci Professional per la que s'establixen criteris i el procediment
d'autoritzaci del programa experimental per a previndre i reduir l'absentisme i el fracs
escolar de l'alumnat en centres educatius de secundria durant el curs 2008-2009.
[2008/8548]

20.- OPOSICIONS:
Dimecres, 25 de juny de 2008 Nm 5.792
RESOLUCI de 20 de juny de 2008, del director general de Personal de la Conselleria
d'Educaci, per la qual es nomena els nous membres dels rgans de selecci en el procediment
selectiu per a l'ingrs en el cos de mestres i adquisici de noves especialitats que substituxen
els que han perdut la seua condici. [2008/7890]
RESOLUCI de 20 de juny de 2008, del director general de Personal de la Conselleria
d'Educaci, per la qual es nomena els nous membres dels rgans de selecci en els
procediments selectius per a l'ingrs, accesos i adquisici de noves especialitats en els cossos
docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes,
professors de Msica i Arts Escniques i professors tcnics de Formaci Professional, que
substituxen els que han perdut la seua condici. [2008/7891]

Dijous, 3 de juliol de 2008

Nm 5.798

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


RESOLUCI de 20 de juny de 2008, de la Direcci General d'Universitat i Estudis Superiors que
modifica, per al curs 2008/2009, la Resoluci de 10 de juny de 2003 (DOGV nm. 4532, de
27.06.2003) per la que es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadmics
exigits per a concrrer a la prova d'accs a les ensenyances superiors de Disseny de la nova
ordenaci del sistema educatiu i el procediment de realitzaci de la mateixa a partir de l'any
2003/04. [2008/8212]
Divendres, 4 de juliol de 2008 Nm 5.799
CORRECCI d'errades de la resoluci de 9 de juny de 2008, del director general de Personal
de la Conselleria d'Educaci, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants
admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrs en el cos de
Mestres i en el procediment per a l'adquisici de noves especialitats. [2008/8368]
CORRECCI d'errades de la resoluci de 9 de juny de 2008, del director general de Personal
de la Conselleria d'Educaci, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'aspirants
admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius d'ingrs, accesos i adquisici
de noves especialitats als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors
de Msica i Arts Escniques i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tcnics de
Formaci Professional. [2008/8371]
Dimecres, 30 de juliol de 2008

Nm 5.817

RESOLUCI de 18 de juliol de 2008 de la Direcci General d'Universitat i Estudis Superiors, per


la qual s'establix el calendari de les proves d'accs a les ensenyances superiors de Msica, Art
Dramtic i Dansa. [2008/9434]
Dijous, 31 de juliol de 2008

Nm 5.818

RESOLUCI de 8 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Universitat i Estudis Superiors que


modifica, per al curs 2008/2009, la Resoluci de 10 de juny de 2003 (DOCV nmero 4532, de
27.06.2003) per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i els requisits acadmics
exigits per a concrrer a les proves d'accs a les ensenyances superiors de Cermica de la
ordenaci del sistema educatiu i el procediment de realitzaci de la mateixa a partir de l'any
2003/2004. [2008/9433]
BOE 191 de 8/8/2008
Integraciones. Orden ESD/2366/2008, de 24 de julio, por la que, a propuesta de la
Consejera de Educacin de la Comunitat Valenciana, se modifica la Orden ECI/3924/2007, de
12 de diciembre, sobre integracin en los Cuerpos de Catedrticos de Enseanza Secundaria,
de Catedrticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedrticos de Artes Plsticas y Diseo.

21.- RECURS CONTENCIS:


Dimecres, 2 de juliol de 2008

Nm 5.797

RESOLUCI de 30 de juny de 2008, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educaci, per la


qual se cita els interessats en el recurs contencis administratiu nmero 2/001365/2008 - ELI
a comparixer en la via jurisdiccional. [2008/8230]
Dimecres, 9 de juliol de 2008

Nm 5.802

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


RESOLUCI de 30 de juny de 2008, de la Direcci General de Personal de la Conselleria
d'Educaci, per la qual s'emplaa als interessats en el procediment administratiu de referncia
a comparixer en la via jurisdiccional. [2008/8524]
RESOLUCI de 8 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents, de la
Conselleria d'Educaci, per la qual se citen els interessats en el recurs contencis administratiu
nmero 2/001391/2008-MC a comparixer en la via jurisdiccional. [2008/8740]
Dimecres, 16 de juliol de 2008 Nm 5.807
RESOLUCI de 27 de juny de 2008, de la Direcci General de Personal de la Conselleria
d'Educaci, per la qual s'emplaa les persones interessades en el procediment administratiu de
referncia a comparixer en la via jurisdiccional. [2008/8528]
Dimecres, 23 de juliol de 2008 Nm 5.812
RESOLUCI de 17 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents de la
Conselleria de Educaci, per la qual se cita els interessats en el recurs contencios-administratiu
nmero 2/001437/2008-EE a comparixer en la via jurisdiccional. [2008/9155]

Dijous, 7 d'agost de 2008

Nm 5.823

RESOLUCI de 31 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents, de


la Conselleria d'Educaci, per la qual se citen els interessats en el recurs contencis
administratiu nmero 2/001536/2008-EE a comparixer en la via jurisdiccional. [2008/9792]

22. CONCERTS EDUCATIUS


Dijous, 7 d'agost de 2008

Nm 5.823

ORDRE de 22 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educaci, per la qual es resolen els


expedients d'incorporaci, prrroga i de modificaci dels concerts educatius d'Educaci Infantil,
Educaci Especial, Educaci Primria, Educaci Secundria Obligatria, Batxillerat i Cicles
Formatius. [2008/9739]

23.- JUNTA QUALIFICADORA: CONEIXEMENTS DE VALENCI


Dimecres, 25 de juny de 2008 Nm 5.792
RESOLUCI de 16 de juny de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valenci, per la qual es fa pblica la llista de resultats provisionals de la
prova de coneixements orals de valenci. [2008/7857]
Dimarts, 8 de juliol de 2008

Nm 5.801

RESOLUCI de 27 de juny de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de


Coneixements de Valenci, per la qual es fan pbliques les llistes de resultats provisionals de la
prova de grau elemental de coneixements de valenci i de capacitaci tcnica: llenguatge als
mitjans de comunicaci. [2008/8391]
Dilluns, 21 de juliol de 2008

Nm 5.810

Sindicat de Treballadors i Treballadores


de lEnsenyament del Pas Valnci
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 Valncia
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

RESUM DOCV. ENSENYAMENT


RESOLUCI de 10 de juliol de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valenci, per la qual es fan pbliques les llistes de resultats provisionals de la
prova de grau mitj de coneixements de valenci i de capacitaci tcnica: llenguatge
administratiu. [2008/8866]
Dilluns, 28 de juliol de 2008

Nm 5.815

RESOLUCI de 18 de juliol de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de


Coneixements de Valenci, per la qual es fan pbliques les llistes de resultats provisionals de la
prova de grau superior de coneixements de valenci i de capacitaci tcnica: correcci de
textos. [2008/9267]
Dilluns, 18 d'agost de 2008 Nm 5.829
RESOLUCI de 25 de juliol de 2008, de la presidenta de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valenci, per la qual convoca proves extraordinries per a l'obtenci de
certificats oficials administratius de coneixements de valenci, que expedix la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valenci. [2008/9797]

24.- E.O.I.
Dimarts, 12 d'agost de 2008

Nm 5.826

RESOLUCI de 29 de juliol de 2008, de la Direcci General d'Ordenaci i Centres Docents i de


la Direcci General de Personal, per la qual es dicten i s'aproven instruccions per a
l'organitzaci i funcionament de les escoles oficials d'idiomes per al curs 2008-2009.
[2008/9791]

25.- VARIOS
BOE n. 200 de 19/8/2008
Participacin ciudadana. LEY 11/2008, de 3 de julio, de participacin ciudadana de la
Comunitat Valenciana.
Menores. Proteccin jurdica. LEY 12/2008, de 3 de julio, de proteccin integral de la
infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana.