Está en la página 1de 8

Arribadadelsinfantsa lesl1h i a lesLL.

15h
Inicidel segontorn a les11.45h
Finalitzaci6
a les13h

PROGRAMA
9.30ha 10.0Oh
9.15ha 10,15h
10.15h

11.10h
11.15h

11.15ha 11.45h
11.30ha 11.45h
11.45h
11.50h

12.50h

Arribadai ubicacid'alumnatPRIMERTORN
Arribadai ubicacidelsfamiliarsdel primertorn
Iniclde l'espectacle:
PRIMER
TORN
Ballarins:
Alumnat
PARLAMFNT
fNSTITUCIONAL
tancamentprimer torn
Sortida

Arribadai ubicacidels
Entrada SEGON
TORN
PARLAMINTINSTITUCIONAL
oberturasegontorn
TORN
Inicide l'espectacte
det SEGON
Ballarins:
Alumnat
Finalitzacide l'espectaclei Sortida

Tancamentval

" "" Sortida-sentitnc

iiil,,...
,r'i:::*:'

:; ;."'
iii

i .,,

ffi

f'rl'''.'
.'
,,, ,t.:11r.,,

Aparcament vehlal"r {,.-..,.


---,

; ..*;;;;J].''1.::""',.

.
.,...,,=,1,
*

*,.".lt.1--t-

ui:;.,
l

Busllangadora
Accsvehicles

""t'

Tancamentvial
r
''-""" Sortida- senttnic

Busllangadora

---.

vehicles.,Aparcament
.;
Accsvehicles

Es reforgar el
serve de l'autobs
150 (passar ms
sovnt), per ca
pagar el bitllet (no
pel
s gratult
DansaAra)

, dl i

tr-,.,

''',

.1,

DANSAARA 2016
2NTORN

passadsgran.
Zona FU:abansd'anibara la pistaagafarel passadfsa la dreta.
Zona RO:directa

gfan.

ZonaBO: abansd'arribara la pistaagafarel passadsa l'esquena.


ZonaCl: drecta

Aiuntament
Ogarcelona