Está en la página 1de 11
EXPUNERE DE MOTIVE Sectiunea I | Tittul proiectului de act normativ Lege pentru aderarea Roméniei la Conventia international de la NAIROBI privind indepirtarea epavelor, adoptati la Nairobi la 18 mai 2007 ‘Sectiunea a 2-a _— | Motivul emiterii actului normativ Conferinja care a avut loc la sediul Oficiului Nafiunilor Unite de la Nairobi (UNON), Kenya, in perioada 14-18 mai 2007 a adoptat Rezolujia privind certificatele de asigurare _obligatorie prevazute de conventiile maritime existente privind rispunderea, Rezolufia_privind _ promovarea cooperarii si asisten{ei tehnice, precum si Conventia intemationali de la Nairobi privind indepartarea epavelor. Conventia internationali de la Nairobi privind indepirtarea epavelor stabileste norme si proceduri intemafionale _uniforme pentru _a_—_asigura indepartarea rapida si eficienta a epavelor precum si plata unei compensatii pentru costurile suportate. Conventia se aplicd epavelor situate in zona economica exclusiva a unui stat parte, stabilita in conformitate cu dreptul international, sau in cazul | unui stat parte care nu a stabilit 0 astfel de zona, 0 zona aflata in afara mari teritoriale si adiacenta | acesteia, pe care statul a definit-o in conformitate cu dreptul international si nu se extinde mai mult de 200 mile marine de la liniile de bazi care delimiteazi marea sa teritoriala. Prin Conferinta adoptati la Nairobi se solicit cliberarea unui certificat de asigurare obligatorie care si ateste ci asigurarea sau garantia financiari | este valabili, ca si in conventiile privind | rispunderea si despagubirile adoptate anterior de catre OMI. in aceasti conferinfA s-a lansat invitatia cdtre statele membre ale OMI de ¢ trata ca o problema de | prioritate intrarea in vigoare a urmitoarelor | conventii Descrierea situafiei ——————————— eC ‘onvenfia internationala din 1996 privind raspunderea si acordarea de despigubiri pentru prejudicii legate de transportul pe mare al| substantelor nocive si periculoase (nu este intrat& in vigoare in plan international si national; in data de 31 august 2014 - semnatare 8 state) ' 2. Conventia international din 2001 privind raspunderea civil pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptati la Londra la 23 martie 2001 (in vigoare pe plan international si national; Romania a aderat prin Legea nr. 108/2009 pentru aderarea Romaniei a Conventia international din 2001 privind raspunderea civili pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptat la Londra la 23 martie 2001) 3. Protocolul din 2002 la Conventia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor si al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002 (Roménia a aderat la protocol prin Legea nr.34/2014 pentru aderarea Romaniei la Protocolul din 2002 la Conventia de la Atena din 1974 privind | transportul pe mare al pasagerilor gi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002). Conventia internaionali de la Nairobi privind indepartarea epavelor are drept conditie de intrare in vigoare semnarea fird rezerva privind ratificarea, acceptarea sau aprobarea semnérii sau depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare de catre 10 state. Aceste instrumente se depun la Secretarul General al Organizatiei Maritime Internationale, care este depozitarul conventiei. Conventia intra in vigoare la 12 luni dupa indeplinirea acestei condifii. Organizatia Maritima Internationala a facut cunoscut membrilor sai ca la data de 14 aprilie 2014 au fost indeplinite conditiile de intrare in vigoare gi, | prin urmare, Conventia a intrat in vigoare la data de | 14 aprilie 2015. | Necesitatea aderrii Romar la aceasta conventie rezida din faptul aplicarii unor proceduri internationale uniforme pentru a_—_asigura | indepiirtarea rapida si eficienta a epavelor precum si plata unei compensafii pentru costurile suportate datorate riscurilor de_producere_a_unor_accidente maritime din cauza unor coliziuni, esuari sau a unui alt incident de navigatie sau eveniment produs la bordul unei nave sau in afara acesteia care poate provoca daune materiale sau care poate reprezenta o ameninjarea iminent& de producere de daune navei sau incircdturii sale precum si poluari_majore mediului marin. in cadrul Conferintei s-a ficut 0 invitatie| Organizatiei Maritime Intemationale, in special Comisiei juridice de a elabora un model de certificat de asigurare unica care poate fi emis pentru fiecare | nava de citre statele parti in temeiul conventiilor privind raspunderea si despagubirile conform Conventici. Prin adoptarea de reguli si proceduri internationale care s& garanteze indepartarea rapida si eficienté a epavelor, precum si plata unei compensatii pentru costurile aferente se doreste uniformizarea regimului juridic, care reglementeazd responsabilitatea i obligafiile privind indepartarea epavelor periculoase. 2. | Schimbari preconizate Tn temeiul acestei convenfii internajionale, dupa intrarea ei in vigoare, Statul roman va trebui si se | asigure: ~ c& navele cu un tonaj brut mai mare sau egal de 300 indiferent de pavilion care se afla, intra in zona de jurisdictie a Romaniei_ in care se aplica prezenta Conventie respecta cerintele acesteia: = cA sunt respectate conditiile de emitere si de valabilitate a certificatului de asigurare al navelor inmatriculate sub pavilion roman sau existenta unci alte garantii financiare; - si si accepte certificatele emise sau vizate de citre alte state parti la conventie. Alte informafii Nu au fost identificate. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ Sectiunea a 3-a Tmpactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu are impact in acest domeniu. Impactul asupra mediului concurenfial si domeniului ajutoarelor de stat Proiectul de act normativ nu are impact in acest domeniu. Impactul _asupra mediului de afaceri In cazul in care statul afectat stabileste cd epava constituie un pericol, proprietarul inregistrat este obligat si indeparteze epava. Pentru navele cu un tonaj brut mai mare sau egal de 300 care intra in zona de jurisdictie a Roméniei in care se aplica prezenta Conventie, proprietarul inregistrat este obligat ~ s& detind o asigurare sau o alt& garantie financiara care si acopere raspunderea in temeiul prezentei Conventii; - si furnizeze autoritijii competente din statul afectat dovada de asigurare sau alti garantie financiara ceruta de articolul 12 al Conventiei; - s detina un certificat care s4 ateste cd asigurarea sau © alté garantie financiara este in vigoare, in conformitate cu dispozitiile prezentei Conventii; - s& pistreze la bordul navei certificatul original emis de autoritatea competent, iar 0 copie se depune la autoritajile care jin registrul de ‘inmatriculare navei sau, in cazul in care 0 nava nu este inmatriculati intr-un stat parte la autoritatea care a emis sau vizat certificatul. Pentru navele care arboreazi pavilion roman, proprietarul sau dupa caz operatorul navei trebuic s& solicite autoritétii competente emiterea unui certificat pentru confirmarea existentei asigurdrii sau a altei garantii financiare. 3. Impactul social Proiectul de act normativ nu are impact in acest domeniu. mediul 4, [Impactul supra] Proiectul de act normativ are un impact pozitiv i asupra mediului prin modalitatea de interventie in situatii de pericol privind epavele si recuperarea costurilor aferente. 5. | Alte informatii Nu au fost identificate. Sectiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetulai general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani) > mii fei = indicatori ‘Anulcurent | Urmatorii | Media| 4 ani pes ani | 1 2 3/4]5];6| 7 | 1. | Modificari ale veniturilor | bugetare, plus/minus, din | care: ['a) buget de stat, din acesta (@ impozit pe profit Gi impozit pe venit |b) bugete locale | @ impozit pe profit | stat: asigurari |e) bugetul asiguririlor de| @ —contribujii de Proiectul de act normativ nu se refer la acest | subiect. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. }) bunuri si servicii 'b) bugete locale: (i cheltuieli de personal (ii) bunuri gi servicit ¢) bugetul asigurarilor | | sociale de stat ( cheltuieli de personal 3. [Impact _financiar,| _Proiectul de act normativ nu se refera la plus/minus, din care: acest subiect. a) buget de stat ) bugete locale 4. | Propuneri pentru| Proiectul de act normativ nu se refera la | acoperirea eresterii | acest subiect. cheltuielilor bugetare | . | Propuneri pentru | Proiectul de act normativ nu se refera la compensa _reducerea | acest subiect. Proiectul de act normativ nu se refera la 6. | Caleule detaliate pr | fundamentarea acest subiect. modificérilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare 7, | Alte informatii Nu au fost identificate. Sectiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legistatiei in vigoare 1. | Masuri normative | | necesare pentru aplicarea_prevederilor proiectului de act norma’ | a) acte normative in| Nue cazul. vigoare ce vor _ fi}, modificate sau abrogate, ca urmare a intririi in vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmeazi a fi elaborate in vederea _ implementirii noilor dispozi(ii. = Holirarea Guvernului pentru: aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a Conventiei intemafionale de la Nairobi privind indepartarea epavelor, adoptata la Nairobi la 18 mai 2007 Conformitatea Proiectului de —_ act normatiy cu legislagia comunitar’. in cazul Proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Nairobi privind indepiirtarea epavelor. in | Nu au fost identificate. Trebuie precizat totusi c& pozitia Uniunii Europene a fost in mod constant in favoarea ratificdrii de catre statele membre, respectiv a aderarii lor la Conventia internafionala de la acest sens, in Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu pe tema aplicarii directivei respectarea obligatiilor statelor de pavilion COM/2013/0916, la articolul 4.5. privind Ratificarea conventiilorintemationale se specific’ faptul ca: la 9 decembrie 2008, | toate statele membre au adoptat 0 declaratie | prin care si-au luat angajamentul ferm de a-si | exprima, pnd la | ianuarie 2012, acordul de | a se obliga sa respecte 0 serie de conventii | internationale, prevazute in anexa raportului. | De asemenea, statele membre gi-au_luat | acelasi angajament de a-si exprima, pana la | ianuarie 2013, acordul de a se obliga si respecte Conventia internationala de la Nairobi din 2007 privind indepartarea epavelor, sau, in cazul farilor fara iesire la mare, de a lua masurile necesare pentru a se asigura ci navele care arboreazi pavilionul lor detin un certificat emis de o parte la conventie”. Masuri normative necesare aplicdrii directe a actelor normative comunitare ‘Nu au fost identificate. _| Hotarari ale Curtii de Justitie a ___Uniunii Nueeste cazul. Europene 5 | Alte acte si/sau normative documente internationale din care decurg angajamente ‘Nu au fost identificate. 6. | Alte informatii Nu au fost identificate. | Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ 1. | Informat organizat institute de privind procesul de consultare cu neguvernamentale, cercetare gi alte organisme implicate Pentru elaborarea prezentului proiect de act normativ au fost consultate: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Economi Comerfului si Turismului, Ministerul Justi Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Autoritatea Naval Romana. avut loc orga act normativ 3. | Consultarile feu 2. |Fundamentarea alegerii organizafiilor cu care a consultarea, precum si a modului in care activitatea acestor este legati de obiectul proiectului de organizate autoritatile Autoritatea Navali Romani (ANR) este organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, prin care acesta isi exerciti functia de autoritate de stat in domeniul sigurantei navigatiei, desemnata ca autoritate competenté pentru efectuarea controalelor la navele sub pavilion roman sau strain care intra in apele nationale navigabile ale Roméniei si in porturile romanesti. ‘Autoritatea de Supraveghere Financiar& (ASF) este organul central de coordonare si supraveghere a activititilor de asigurare- reasigurare din Roménia care acorda autorizatii de — functionare, —_indruma metodologic si sanctioneazi societitile de asigurare-reasigurare cu sediul in Romania. Nu este cazul. administrafiei__ publice locale, in situafia in care proiectul de act normativ acestor condijii-le — Hotdrarii Guvernului nr, 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorititilor administratiei___ publice locale la elaborarea proiectelor de —_acte normative Consultirile desfisurate in cadrul —_consiliilor interministeriale, in conformitate cu prevederile — Hotirarii ministeriale permanente Nu este cazul. Informatii privind avizarea de citre a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Aparare a Tari ©) Consiliul Economic si Social 4) Consiliul Concurentei | e) Curtea de Conturi Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de catre Consiliul Legislativ prin) avizul nr. 1119/2015. Nu au fost identificate. si implementarea proiectului de act normativ Sectiunea a 7-a Activitati de informare publicé privind elaborarea Informarea _societiifii civile cu privire Ia necesitatea—_elaborSrii proiectului de act normativ Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta —decizionala— in administratia publicd, republicata. Informarea _societiii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum — gi efectele asupra sinitifii si securititii cetitenilor sau diversitii{ii biologice Alte informafii Proiectul de act normativ nu va avea| efecte negative asupra mediului, s&natatii oamenilor sau diversititii biologice. Sectiunea a 8-a Mésuri de implementare Misurile de pune aplicare a proiectului de act normativ de citre publice centrale si/sau locale - infiinfarea nor — noi organisme sau extinderea competente-lor i istente titutiilor | prevederilor Conventiei internationale de la Instruireacorespunzitoare supra prevederilor Conventici internationale de la Nairobi, a legii de aderare si a normelor de punere in aplicare, a personalului de specialitate din cadrul_—Ministerului transporturilor, Ministerului_ mediului,apelor si pidurilor si a personalului de specialitate din cadrul Autoritajii Navale Romane. Autoritatea Navali Roman’ va urmari respectarea de citre navele maritime a Nairobi. Alte informagii ‘Nu au fost identificate. Fafa de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege aliturat, pe care il supunem Presedintelui Roméniei spre aprobare, pentru a fi supus Parlamentului spre adoptare. PRIM - MINISTRU leo VIOREL PONTA \ \ “ On |