Está en la página 1de 9
EXPUNERE DE MOTIVE Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar Sectiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Secfiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ jactuale l1. Descrierea situatiei] In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din] lLegea nr. 290/204 privind cazierul _judiciar, epublicatd, cu modificarile si completirile ulterioare,| |.persoanele fizice care se afli in straindtate pot kolicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin| Imisiunile diplomatice sau oficiile consulare ale| Romaniei in practic&, cererile de procurare a certificatelor de} wzier judiciar depuse la misiunile diplomatice si loficiile consulare romane din strainatate se transmit] fin format electronic catre Directia Cazier Judiciar, |Statistici si Evidenti Operativa (DCJSEO) din cadrul] IGPR. DCISEO clibereazi certificatele solicitate pe| lsuport de hartie si le trimite in original la Ministerul| |Afacerilor Externe, care le expediaz ulterior prin] lcurier diplomatic catre consulatele unde s-au depus| lcererile. fn functie de statele in care urmeazi a fi utilizate, fin multe cazuri, certificatele de cazier judiciar trebuie| 4 parcurga in prealabil, in mod complementar, i [procedura de apostilare la autorititile roméne| competente, proceduri prin care se __atestal jautenticitatea documentelor, facandu-se _astfel| [posibila recunoasterea lor formal de catre institutiile| idin straindtate. in conditiile actuate, procedura de procurare a| leertificatelor de cazier judiciar se poate intinde, in ffunctie de frecventa curierului diplomatic, pe durata Imai multor siptimani sau chiar luni, in special atuncil 1 and este dublati de procedura de apostilare a] leertificatelor. Durata procedurii reprezinti un inconvenient lmajor pentru solicitanfii din strainatate, intrucat in] lmajoritatea situatiilor, acestora le sunt necesare ertificatele de cazier judiciar intr-un termen scurt| (pentru angajare, pentru reglementarea situatieil jiuridice pe plan local, pentru solicitarea unor vize trdine etc.), Practica de natura consular a altor state, inclusiv la_nivelul Uniunii Europene, pune in evidental lexistenta unor solutii operative pentru astfel de| ituatii: delegarea in favoarea consulatelor | Jcompetentei de a elibera in straindtate certificate de| azier judiciar sau alte documente cu aceeasi valoare juridic’, cu posibilitatea de acces direct la bazele de| date nationale aferente, in scopul efectuatii lverificarilor necesare in timp real. fn prezent, la nivelul Ministerului Afaceriloy lExterne roman se afl’ in stadiu avansat del limplementare un amplu proces de informatizare al lactivitatii consulare, prin crearea Sistemul Informatie] jpentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru| Cetateni (SIMISC), care va pune la dispozitia titenilor romdni din strainatate un portal electronic Jpentru facilitarea accesului la servicii consulare ij [pentru eficientizarea acestor prestatii. in cadrul_ proiectului SIMISC este _posibila| alizarea unei interconexiuni securizate cu Sistemul lajional de Evidengi Informatizati a Cazierului| judiciar, cea ce ar permite efectuarea verificarilor in| laceste baze de date in mod operativ. Posibilitatea realizirii acestor verificdri prin jintermediul interconexiunii respective oferd premisal lichnic& necesari pentru legiferarea competentei Lonsulare de eliberare a unor documente cu valoareal juridica a certificatelor de cazier judiciar. O astfel de solutie legislativa va permite, practic, lsolutionarea pe loc sau in cel mai scurt timp a kererilor de eliberare a certificatelor de cazier judiciar| formulate de cetifenii romani si de alte persoane fzice din strdinatate, venindnd in intampinarea linteresului major al acestora de a beneficia gi in afaral rontierelor (arii de un serviciu administrativ rapid $i pificient in concordanfa. cu practica altor state suropene. Pe lang climinarea duratei_ de _asteptare jeterminate in prezent de circulatia documentelor prt intre institutiile din fara si, ulterior, prin] urier diplomatic, solufia expus’ ar prezenta inca un| lavantaj considerabil: adeverintele cu valoarea juridical la unui certificat de cazier judiciar, eliberate del Imisiunile diplomatice si oficiile consulare romane, a irma regimul documentelor consulare, pe care nu se faplic& apostila prevazuti de Conventia de la Haga din| 1961 cu privire la suprimarea cerinfei supralegalizarii lactelor oficiale straine, conform art. 1 alin, 3 lit. a) jin aceast&i conventie. fin caz de necesitate, adeverintele in cauzi pot fi lsupralegalizate printr-o procedura simplificat’, direct |de catre Ministerul Afacerilor Externe al statului de| lresedinf’, pe baza specimenelor de semnaturi si sigilil le la reprezentanta diplomatic’. sau consularaj ‘oménd, fir a mai fi necesard vreo alta formalitate lal jautoritatile din Romania. in plus, majoritatea statelor europene ~ in care se linregistreazi. cea mai numeroasi _prezentii omAneasca din strdindtate ~ sunt parti la Conventia| Jde la Londra din 1968 privind suprimarea cerintei| legalizarii pentru documentele intocmite de agentii \tiplomatici si functionarii consulari, care prevede| ecunoasterea imediati a actelor respective, fara] formalititi suplimentare. Aceste facilititi constituie avantaje certe in raport Jcu regimul actualelor certificate de cazier judiciar| kcare sunt supuse procedurii de apostilare in Romania, ceea ce, in prezent, compli’ semnificativ procurarea| tocumentelor respective de citre solicitantii din {strdindtate. b. Ipreconizate Schimbari 1. Prin completarea art. 29 din Legea nr] [290/2004, republicata, cu modificarile si completarile lulterioare, cu un nou alineat, se va_ instituil ‘ompetenta legal a misiunilor diplomatice si al loficiilor consulare ale Romaniei din strainatate de a| lelibera adeverinfe cu valoarea juridic’ a unor| certificate de cazier judiciar, pe_baza_verificarilor lefectuate in evidentele autoritatilor romance] lcompetente. Se prevede totodata destinafia exclusiva| la acestor adeverinfe pentru uzul extern si li se| freglementeaza durata maxima de eliberare (10 zile) si perioada de valabilitate (6 luni — identicd cu cea al lcertificatelor de cazier judiciar eliberate in tard). 2. Prin modificarea art. 34 alin. (2), se adauga| inisterul Afacerilor Externe, inclusiv misiunile| |diplomatice si oficiile consulare din strainatate, lal sta exhaustiva a institufiilor nationale care sunt ‘onectate la evidenfele informatizate privind cazierul| judiciar, ca premis& tehnici pentru procedura del leliberare a adeverinfelor specificate la paragrafull lanterior. 3. Alte informafii Nu este cazul. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ Secfiunea a 3-a il. Impactul macroecono: Nu este cazul. ‘oncurential si jafaceri fi’, Impactul asupra mediuluil Nu este cazul. |ajutoarelor de stat 2, Impactul asupra mediului del Nu este cazul. domeniului| jadministrative 2". Impactul asupra sarcinilor| _ Noua reglementare va produce efecte de| ert simplificare. a _—_procedurilor ladministrative ca urmare a elimin&rii ‘ormalititilor de expediere prin curier \tiplomatic a certificatelor de cazier judiciay lsolicitate prin intermediul consulatelor, fprecum si, in mumeroase cazuri, al liminarii formalititilor de apostilare pe] Jan intern a acestor certificate. 27, Impactul intreprinderilor mici si mijlocii asupra| Nu este cazul. 3, Impactul social Nueste cazul. }4. Impactul asupra mediului Nueste cazul. [5. Alte informafi Nu este cazul. Sectiunea a 4-a pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani) Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, Indicatori Anul curem| Usmitorii 4 | Media pe 5 ani ani i 2 [s]4]s]e| 7 li. Modificéri ale _ veniturilor| Ibugetare, plus/minus, din care: la) buget de stat, din acesta: i) impozit pe profit (i) impozit pe venit [b) bugete locale: (i) impozit pe profit :) bugetul asigurarilor sociale de stat; |i contributii de asigurari 2. Modificari ale _cheltuielilor| [bugetare, plus/minus, din care: ja) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal ((i) bunuri si servicii lb) bugete locale: \@ cheltuieli de personal |i) bunuri si servic ) bugetul asiguririlor sociale de stat; {iy cheltuieli de personal (ii) bunuri si servicii 3. Impact financiar, plus/minus, |din care: la) buget de stat jb) bugete locale 4. Propuneri pentru acoperireal Icresterii cheltuielilor bugetare lS. Propuneri pentru a compensa| lreducerea veniturilor bugetare 6. Calcule detaliate —_privind| fundamentarea modificarilor lveniturilor si/sau _cheltuielilor| |bugetare (7. Alte informatii Sectiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare ll. Masuri normative necesare pentru] laplicarea prevederilor proiectului de act \normativ; h) —acte normative in vigoare ce vor fi jodificate sau abrogate, ca urmare a intraii in vigoare a proiectului de act normativ; lb) acte normative ce urmeazi a fi lelaborate in vederea implementarii noilor ldispozigii. a) Modificarea si completarcal {Hotararii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea_—_modelelor| fformularelor-tip _folosite in| lactivitatea de cazier judiciar, in| lvederea introducerii modelului de| ladeverinta cu valoarea juridica aj lunui certificat de cazier judiciar| care va fi eliberati de misiunile| iplomatice si oficiile consulare| lale Romaniei din strainatate. /1', Compatibilitatea proiectului de act| mormativ cu legislatia in domeniul lachizitiilor publice Nu este cazul. 2. Conformitatea proiectului de act] inormativ cu legislatia comunitar in cazul proiectelor ce transpun _ prevederi ‘omunitare ‘Nu este cazul 3. Masuri normative necesare aplicarii| \directe a actelor normative comunitare Nu este cazul. 1h Hotirari ale Cu IEuropene de Justitie a Uniunii| Nu este cazul. IS. Alte acte normative si/sau documente linternationale din care _—_decurg| langajamente Nu este cazul. [6. Alte informagii Yntre structurile de specialitate| ktin cadrul Ministerului Afacerilor [Externe si Ministerului Afacerilor| linterne va fi incheiat un protocol lde cooperare pentru punerea in| laplicare a noilor prevederi legale. Sectiunea a 6-a Consultirile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ li. Informafii privind procesul de consultare cu] fereanizatt neguvernamentale, institute —_de| ercetare si alte organisme implicate Nu este cazul. (2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care al lavut loc consultarea, precum si a modului in care fetvitaten acestor organizatii este legati de iectul proiectului de act normative Nu este cazul. cu autoritafilel situafia in care [proiectul de act normativ are ca obiect activi lale acestor autorititi, in condifille Hotirarii |Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de| ‘onsultare a structurilor —_asociative __ale| lautoritatilor administrafiei publice locale tal lelaborarea proiectelor de acte normative Nueste cazul. 4. Consultarile desfasurate in cadrul consi linterministeriale, in conformitate cu prevederile| [Hota Prevederile —_actuluil jormativ nu se refera lal Guvernului nr. 750/2005_ privinddomeniile de activitate| lconstituirea interministeralepflate in coordonareal [permanente onsiliilor interministeriale |permanente. [5. Informafii privind avizarea de catre: la) Consiliul Legislativ lb) Consiliul Suprem de Apirare a Tari ) Consiliul Economic si Social ) Consiliul Concurenjei ) Curtea de Conturi Prezentul proiect de Jact normativ a fost avizat| avorabil de Consiliul [Legislativ prin avizul nr, 37/2016. (6. Alte informayi Nu este cazul. Secfiunea a 7-a Activitafi de informare publica privind elaborarea $i implementarea proiectului de act normativ ll. Informarea societ: le} leu pri la _necesitatea| jelaborarii proiectului de act inormativ Prezentul proiect de act normativ a fost] jpublicat impreund cu instrumentul —de| lmotivare pe site-ul Ministerului Afacerilor| lExterne, la secfiunea _,,Transpareni ldecizionala”, conform dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind transparenja decizionala in kdministratia public’, —_republicata, lssigurandu-se astfel accesul societiii civile la| linformatiile de interes public. 2. Informarea societifii. ci u privire la eventualul impact lasupra mediului in urma| limplementirii proiectului de| lact normativ, precum si kefectele asupra sanatitii si kecuritatii cetifenilor sau ldiversitasii biologice Nu este cazul. B. Alte informatii Nu este cazul. Secfiunea a 8-a Masuri de implementare I. Masurile de punere in] laplicare a proiectului de act Inormativ de citre autoritatile| ladministratiei publice centrale| i/sau locale - infiintarea unor inoi organisme sau extinderea| fompetentelor institutiilor| xi Nu este cazul. ‘istente 2. Alte informatii Nu este cazul. Fafa de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege anexat, in vederea aprobarii Ordonanfei Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. PRIM - MINISTRU