Está en la página 1de 6

Bases de les ajudes Ser Jove a les Iniciatives

Juvenils de Quart de Poblet


1. OBJECTE
s objecte daquesta convocatria la concessi dajudes per part de lajuntament
de Quart de Poblet a joves o grups de joves vens de Quart de Poblet i alumnat de
secundria en concepte de collaboraci per a fomentar la posada en marxa
diniciatives juvenils, als centres educatius, incls a Quart de Poblet durant el
perode de vacances, abans del 31 de desembre de 2016.
La temtica i mbit dactuaci dels projectes presentats podran versar sobre:
temps lliure, esports, educaci, cultura, mediambient, xarxes socials, voluntariat,
democrcia, salut, solidaritat, interculturalitat, pau i cooperaci internacional.

No seran objecte dajuda aquelles activitats que de manera directa o indirecta,


siguen

sufragades per

qualsevol

altre

concepte

pressupostari

daquest Ajuntament.

2. REQUISITS DELS/ES SOLLICITANTS


Podran presentar-se grups dalumnes, un mnim de tres persones, amb un tutor
major de 18 anys, dels Centres de Secundria i de Formaci Professional de
Quart de Poblet.
3. RGANS COMPETENTS
En la instrucci, informaci i resoluci actuaran el Regidor Delegat de Joventut
com a instructor del procediment, com a rgan informatiu la Comissi Informativa
de Serveis Socioculturals i com a rgan de resoluci la Junta de Govern Local.

4. TERMINI DE PRESENTACI DE SOLLICITUDS


El termini de presentaci de projectes ser del 24 de febrer a 23 de
mar de 2016.
5.
DOCUMENTACI
SOLLICITANTS

QUE

HAN

DAPORTAR

ELS/LES

La presentaci dels projectes participants es far omplint la fitxa tipus


daquesta convocatria, que haur de ser presentada a Quart Jove (C/
de la Torreta, 1) de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 17 a 20h. I
que constar al menys del programa detallat i pressupost total
desglossat del projecte a realitzar, per a la qual es sollicita lajuda.
6. CRDIT PRESSUPOSTARI
El crdit pressupostari per a la present convocatria s de 1.500,00
euros que es troba previst en la partida 489.00-337 del pressupost de
lajuntament de Quart de Poblet per a lexercici de 2016.
7. CRITERIS DE VALORACI
Es valorar de manera positiva aquells projectes que:

Compten amb molta gent co-organitzant. (fins 3 punts)

Estiguen obertes a qualsevol alumne del centre educatiu o


a tota la ciutadania (fins 3 punts)

Impliquen a associacions i entitats juvenils de Quart de Poblet


(fins 3 punts)

Economitzen la quantia econmica i/o troben ms fonts de


finanament
(fins 3 punts)

Tinguen a veure amb matries del currculum escolar (fins 3


punts)
Proposen

una

bona

campanya

publicitria

i/o

de

comunicaci (fins 3 punts).

Puguen tindre continutat (fins 3 puns)

Proposen un sistema de valoraci/avaluaci realista (fins 3

punts)

Aporten originalitat e innovaci (fins 5 punts)

Proposen i justifiquen uns objectius amb valors positius per a la


comunitat i presenten unes activitats coherents amb els
objectius proposats (fins 5 punts)

8. NORMES PER A LADJUDICACI


Les ajudes que es concedisquen estaran subjectes a les normes
segents:
a) Latorgament tindr carcter voluntari i eventual.
b) Lajuntament podr revocar o reduir les ajudes en qualsevol moment.
c) Les ajudes concedides en altres moments no seran invocables com
a precedent.
d) L'import de lajuda no excedir en cap cas del 50% del cost de
lactivitat a la qu saplique.
e) No ser exigible el seu augment o revisi.
f) Lajuntament podr comprovar en qualsevol moment pels mitjans que
crega oportuns, la inversi de les quantitats atorgades en relaci amb els
seus adequats fins.
g) Podria ser autoritzat ls de lespai i/o del material, junt o en
compte de les ajudes econmiques, en les condicions que sacorden.
h) Cada projecte contar amb la supervisi dun tutor/a de la Federaci
de Cases de Joventut o del propi centre educatiu.
9. ADJUDICACI DEL CONCURS
Finalitzat el termini de presentaci de sollicituds, la Regidoria de
Joventut procedir
documentaci

lestudi

de

les

complementria, requerint

sollicituds
si

el

de

cas

la

als/les

beneficiaris/ries complementen la documentaci aportada.


Es

crear

una

Comissi

avaluadora

representants del Consell de la

formada

per

persones

Joventut de Quart de Poblet

(CJQP), Federaci de Cases de Joventut de la Comunitat valenciana

(FCJCV), Regidoria de Joventut de lAjuntament de Quart de Poblet i


Centres Educatius, que es reunir a finals de novembre per deliberar, i
emetre un informe valoratiu de distribuci del crdit pressupostari entre
els projectes presentats, on es concedir fins a 10 premis de 150 com
a mxim per projecte. Es podr deixar sense concessi als que no
arriben a un mnim de qualitat.
Desprs de lemissi de linforme valoratiu, la Comissi Informativa
de Serveis Socioculturals proposar a la Junta de Govern Local la
resoluci del concurs, concedint en tot o en part, o denegant les
sollicituds formulades.
El termini de resoluci ser com a mxim de tres mesos a partir de
lendem a la finalitzaci del termini dadmissi de sollicituds de la
convocatria. Transcorregut aquest

termini

sense

que

shaguera

notificat resoluci expressa, sentendr desestimada la sollicitud de


concessi de lajuda. La resoluci posa fi a la via administrativa.
10. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ES
Els/les preceptors/es de les ajudes vnen obligats/ades a:
a) Assumir a crrec seu lexclusiva responsabilitat dels projectes per
als que fos concedida lajuda, aix mateix seran a crrec seu els mitjans
personals i materials que es precisen per al seu compliment,
incloses les obligacions fiscals i de seguretat social que es deriven
del mateix.
b) Indicar en la

realitzaci del projecte que el mateix est

subvencionat per lajuntament de Quart de Poblet.


c) Comunicar qualsevol eventualitat que es produsca en lexecuci
del projecte becat, sempre que supose una modificaci substancial del
mateix.
d) Renuncia total o a part de lajuda concedida quan no sexecuts el
projecte o
quan per la percepci daltres ingressos de qualsevol naturalesa

shaguera cobert el cost total de les despeses.


e) No sadmetran els projectes que atempten contra les persones i els
drets humans.
f)

Presentar desprs de la

realitzaci de lactivitat amb la

justificaci de la despesa realitzada, una memria de la mateixa,


on conste tamb material publicitat general, material grfic, i
referncies a les xarxes socials i mitjans digitals
g) Realitzar reunions davaluaci amb lequip tcnic de Quart Jove.
Lajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret de realitzar un
seguiment dels projectes subvencionades, podent exigir una explicaci
detallada de la despesa, fins i tot amb prova documental. Podent
rescindir lajuda quan no es compleixin les obligacions pactades.
11. NORMES PER A LA JUSTIFICACI
Les persones o collectius que resulten adjudicatries de les ajudes a
qu es refereixen aquestes bases, estaran obligades a presentar com a
justificaci de la despesa, apart de la memria de lactivitat, el resultat
del projecte presentat, al que acompanyar un informe del departament
de joventut.
12. CONTROL FINANCER
Els procediments de control financer, reintegrament i revisi d'actes
previstos en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, publicada al BOE nm. 276, de 18 de novembre del 2003,
resulten d'aplicaci a les presents bases.
13. LEGISLACI APLICABLE
En tot el no previst en les presents bases, caldr ajustar-se al que
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les
Administracions Pbliques i de Procediment Administraci Comuna,
modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, en el Reial Decret

887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la llei de


Subvencions, en

l'Ordenana Municipal

aprovada

pel

Ple

de

l'Ajuntament en sessi celebrada el dia 30 de novembre del 2004, en


els termes establits en la disposici transitria segona, amb les
modificacions publicades en el BOP en data 10 d'abril del 2008, i la
resta de disposicions legals aplicables.