Está en la página 1de 1

Activitats Pla Lleguim

Activitat alumnat ESO a partir de la bibliomaleta Biblioteca Rosa Sensat.
“Guerres que no s’acaben”

Aquesta tasca es farà en grups de 5 persones. Hi haurà una part individual del punt 1
al 5 i una de discussió i reflexió que serien els punts 6 i 7.

1. Trieu i remeneu 20 llibres de tots els que trobareu en la bibliomaleta.
2. Llegiu-ne el resum de la contraportada i fullegeu el contingut.
3. Classifiqueu-los pels temes que tracten: diferents guerres a què fa referència,
exili, amor i guerra...
4. Proveu d’identificar de quina guerra o conflicte es tracta en els llibres: guerra
civil espanyola, guerres mundials ...
5. De quines zones del món es centra l’acció. Europa, Àsia, Àfrica ...
6. Una vegada analitzats aquests aspectes, passeu a fer una breu reflexió:
 Per què es parla més d’unes guerres que d’unes altres?
 Podem ubicar molts d’aquests llibres en una zona geogràfica més que
en altres. Per què?
 Els conflictes es produeixen sempre pels mateixos motius: econòmics,
territori, xenofòbia... Si /no. Per què?
7.
8.

De què ens serveix llegir llibres sobre guerres? Argumenta la resposta
Conclusió final.

Amb aquesta activitat hem après

Aquesta activitat ha estat dissenyada a partir de la bibliomaleta que ens ha estat
cedida des de la Biblioteca Rosa Sensat per les Àrees de Biblioteca, Llengües i
Socials.