Está en la página 1de 94

8. GAlA

3.- MI MINOIIREKO ESKAIA MELODIKOA

Eskala honetan joatea eta etortzea desberdi nak dira. Joateko 1 eta II Ereduak erabili behar dira; etortzeko, berriz, III eta 1 Ereduak.

Atzamarrak Mi Minor melodikoko eskalan ipintzeko eskema.

JOATEA / IDA

TEMA 8

3.- LA ESCALA DE MI MENOR MELODICA

Es la escala donde la vuelta no es idéntica a la

II y a la

vuelta con los Tipos III y 1.

Esquema de la colocación de los dedos en la escala de Mi Menor melódica.

ida. Está formada a la

ida con los tipos

1

y

ETORTZEA / VUELTA

MIfl

cD®—®

®

Mifl

Ø~J—®

®

LAH

Q—®--—®Ø

 

LAH

O®—®

®

REII

SOL []

G~X~

®

iii

Q—®--——®—--®—-- iv

REH

SOL[]

®—®©

®—®®

®

®-

~H

J

~

~

E

4

E~E~r

E

44

E

~

E

~

~E

F

~E

E

ç r

 

~

?EE

HE

E

~

j

u

~

~

u

i

j

u

J

E

~r ~

 

E

~E ~

E

r

r

r

r

E

E

E~E J

~

®E

E

U

~

E

a

voiarasa

e

e

e

e

e

e

~::~n~ e

a

a

a

a

a

~

~

fl

e

e

e

e

e

e

e e

~

~UU~

e

*

t e

t

t

e

r

si

s

s

NIK BADITUT BORTUETAN

FOLK - AlTA DONOSTIA

1 ~U 1 TEl l~~) 1• fl -~ 34_j - 6) ~r 1 i te
1
~U
1
TEl
l~~)
1•
fl -~
34_j
-
6)
~r 1
i
te
ti
~
1
A
rl
s -te- .5
*4
1
¡A —
TI
¿4
-
—e-. k*
a
0)
&
FA
a tempo
nt.
v—~
e
71
FI
~1
~
i
—r
(C)
¡I~~e~
1-
.3
r-~ ‘-a
.‘F%
04
04
~lA
II
*4
1
P~
‘-‘-
J
n.4~
A. a
•‘
II
*4
a
o)
1
;J —
A
-,
nt.
1~~S•
—~J
II
‘vn
e
r
1
II
6)
Sl
1
-
-e--
n
çtni rl.:
-
Ir
1
1
MITA
~l
1
i
i~—~’r~ ~
y
r
a
n. lq
0
Id
L
e
A

e

 

1

~

-3-~- fl~

-

 

1_

 

-12-

 

a tempo

 

e ~—- -‘fr

1’

l~A

1

 

a

~tt41LI

 

II

rl

-

—‘

a

e

a

e

t

e

e

e

e

e

e

e

e

t

e

e e

It e

~iI•—-&.IIJ~y

CD)!JIri~fl1

ffV

s7~‘~-~1

.1,J-a.

1~~’~’,

(e

iIlá~riL

i/~~_eSI•#~1

•‘_y

EVí1,r

i~~ci~

e--

L.~S11

(

I~5•_4_,

(5fl1~i5k

1~I11

t——1

%

LSSi11/

e1.J

/i

L

e~0\

g~.~uini1.

(e

1

Wb~IT1

II1II

A

E(TE

LS

tfv

.9

L1

mw

II

Ir~

71’1

tflI~rr~fi

mí

11

(1N~1f~/:

(.

e

¡Y4?~/

==

kfH~s.L~J.L1H

rs—-

‘5

L7

•7

:6 e

‘e

t

t

t

e

e

ee

~1~á/¿d

A

ei—~-

:1;7

-t

I~i~ii/1~,—:~

1T1

-‘1

e——sie

II

II

 

iI.~1

II

11A~—I

II

r

~~:

1

t

I~r

e

*

e

e

NIK- BADITUT BORTUETAN

y

Nik

ba

-

di

-

 

ar

-

e

-

su

-

km

 

lu

-

on

tzi

tan

an

tzain

o-re

km

-

-

ar-

di-ak

ha-a-mar

Ka-ta- la

-

u -

nt. ~

un

ba

-

re

be

-

e-ren

on

-

ni- an

-

ma

u- ni-an

ha-ma-ar

ma-an-do

zi

-

-

tut

tzairi

tzi

ha

km.

llar

ri

bu

-

-

bor-tu a tempo

Nik

ba

-

di

be- e-

ren

ma-ar

ma-

-

ñe-le

an -

txa

-

km

-

u

-

un

-

e

FOLK - AlTA DONOSTIA

y

 

-

tan

ar-

di-ak

-

tut

bor

-

tu

do

su

ba- re

-

a tempo

zi

-

llar

 

an

ha

-

a

-

mar

 

Ka

-

ta

-

la

km.

9. GAlA

BEMOLAK

Lehenengo bolumenean esan bezala, atza marrak ipintzeko IV Eredua traketsena da. Gogoratu eta zutabeak eta ariketak egin eta gero, laugarren atzamarra semitono bat jaitsiko dugu. Horrela lehe nengo bemola agertzen da: SI bemola.

Atzamarrak LA harían ipini eta III Eredua erabiliz gero, hara zer br daitekeen:

- Lehenengo atzamarra jaisten bada, Si bemola, (Mi hariko Si bemolaren beheko zortziduna).

- Laugarren atzamarra jaisten bada, Mi bemola: biga rren bemola.

Bi bemolok, Si bemola eta Mi bemola, era biliz gero, Si bemol Maiorreko eskala egin daiteke.

Atzamarrak Si bemol Maiorreko eskalan ipintzeko eskema.

TEMA 9

LOS BEMOLES

Como hemos dicho en el primer volumen, el Tipo IV de colocación de los dedos es el más incó modo. Después de recordarlo y practicarlo en colum nas y ejercicios, bajamos el cuarto dedo un semitono. Así aparece el primer bemol, el SI bemol.

Si colocamos los dedos sobre la cuerda LA en el Tipo III se puede obtener:

- Bajando el primer dedo,

el

Si

bemol (la octava

inferior del Si bemol de la cuerda Mi).

- Bajando el cuarto dedo, el Mi bemol, el segundo bemol.

Utilizando los dos bemoles, Si bemol y Mi bemol, se puede construir la escala de: Si bemol Mayor.

Esquema de la colocación de los dedos en la escala de Si bemol Mayor.

Ml

1

LA

II

SOL L1—O®-—--—®--——®———Iv

RE

III

4~r

r

r

r

~

r

r

r

~

r

r

r

r~i

L4~r

r

t

Pr r r~ t

r

r

r~ J

 

~

r jji t Fr

r

~

 

4~i

i

t

r

rl

ESTUDIOA

Al

mf

Lc_-h ~F•

~

4

f

[JD

~

4rFr:~rr~

~H

-&

~

~N

CN

.L

~r~rrr~

p

r~

~ ~

4

m~

mf

4~ ~7

4~ r

H

EED ~- rryj~

f

~I’~~r

H~

~

4~r

~

r4~i~

4~

~

~

~

4

GOIZTIRI

CN

4

.~

1

~-JçJ~-J

N. DE FELIPE

Hv

:i~

FINE

DA CAPO AL FINE

m

ATHLETIC

FOLK - K. BERNAOLA ANTXON ZUBIKARAT

y

4~

 

u_

 

J#J ~

 
 

A

-

thle

-

tic,

go- rri

ta

zu

-

ri

-

a

da-nori-tzatza- ra

 

zu

geu

-

ri- a

e -

4~

~ ~

 
 

rri

-

tik sor-tu

zi

-

ña

-

la-ko

mai-te zai-tu

e- rri

-

ak

Gaz-te- di

go-

rri-zu -

ri

~

 

a

ze-Iai

 

or-le

-

gi-

an

Eus-ka

-

le-rri

-

a-ren

 

e

4~ J’

y

•hJ

H~

ti_

ra

-

kus-ga

-

rri

-

a.

Za-bal-du

 

dai

~-

-

gunguz

~-

-

ti

 

t

~

 

ia:

A

-

thle

-

tic,

A

-

thle

 

-

tic

~4J

 

tza

Gaz

-

ti

-

ak.

A

-

u

-

pamu

-

4~

 

~-

 
 

ak

Bil-bo

ta

 

Biz

-

 

kaiguz

 

-

ti

-

a

go-ra-tu

~l

l~lu

 
 

-

-

 

u

-

pa

mu

-

ti

-

Ilak

go-ra

 

be

tiEus

-

4~i

 

~l

 
 

go

-

rri

-

zu

 

-

ri

a

geu

-

ok

i

-

rrin -

tzi

a -

 

i~m~

 

zu

za-ra

ria-gu- si

-

a.

la

y

Al

i~iu ~

-

ti-

-

lIak

be

-

kal-e

ri

au-rre-ra

gu-regaz-ti

~l_

dimun

-

du- an.

A

-

rri

a

A-tble-tic

a.

10. GAlA

DIGITAZIOA

liad berean luzaroago jotzeko, laugarren atza marra erabiltzea gomendatzen dugu, hurrengo haize haria erabili bank.

4~rr

Beste gomendio bat: bidun minorrelço interba- loa lehenengo eta laugarren atzamarren artean jotzea ebitatu.

4~r

~

Eta beste bat: interpretazioa han berean man- tentzeko hobe da laugarren atzamarra gorantz luza- tzea hania aldatzea baino, nota bategatik besterik ez bada.

)~~/

4

Y

TEMA 10

LA DIGITACION

Para tocar más tiempo sobre la misma cuerda, recomendamos utilizar el cuarto dedo en lugar de la siguiente cuerda al aire.

4

Ui

También se recomienda evitar tocar el interva lo de segunda menor entre el primero y el cuarto dedo.

44N

E

‘.ME

~

mantener la interpretación

sobre la misma cuerda, preferimos una extensión superior del dedo cuatro y no el cambio de cuerda, para una sola nota.

También para

O

o

1

1

~fr

1

(.

1

.4

1

[

I~

1

 

r

Ir

1

r

1

1

~.I

1

1

~I

r

M

fl~

~

(1

E.7

~

1

-

pA

o

~

~

7

p

nl

~

d

~

E

u

~

~

~

:f~~

~

)fON3l)I

vona

id

ji

—nr

ji e

e

e

e

t

e

e

e

e

e

If~-~1

‘y

l~”1

-a-

e

e

Lrv1Lr

-~1

‘o ~‘-1~-I1
t

e

-1~11

-~1

-L

1

e

1-~

fr

51

S1

151

frfr~fr

e-*S.-_tt*~Itfr~ fr-

(a t

e

e

—II-

e e

~iy~~e

ca

e‘y

e

e

e

‘1’YLi

Ç

c

e‘o

e

e~

e•~1

-~1

r

y

eL_--

KF‘J

(Ç~I:~rpr~rs

Ç

c

c

Ç~

•~-1

r

‘%.II—S’

A

1

~—~-

-1~—-

1.

rr’4

1.1.

~-~

I~~0~

11L11•~

~~1

ee

r.rl e-

15

51

-r

~LJ

rl

~frfr~t~

11. GAlA

MI BEMOL MAIORREKO ESKALA

RE harian, prozedura berberarekin jarraitzen badugu, hara zer lortuko dugun:

- Lehenengo atzamarra jaitsiz gero, Mi bemola (LA

hariko Mi bemolaren beheko zortziduna).

- Laugarren atzamarra jaitsiz gero, La bemola: hiru garren bemola.

Hiru bemolak erabiliz gero, hots, Si bemol, Mi bemol eta La bemol, Mi bemol Maiorreko eskala egin daiteke.

Atzamarrak Mi bemol Maiorreko eskalan ipintzeko eskema.

TEMA 11

LA ESCALA DE MI BEMOL MAYOR

Si continuamos con el mismo proceso en la cuerda RE, obtenemos:

- Bajando el primer dedo, el Mi bemol (la octava inferior del Mi bemol de la cuerda LA).

- Bajando el cuarto dedo, bemol.

Utilizando los tres bemoles, Si bemol. Mi bemol y La bemol, se puede construir la escala de

Mi bemol Mayor.

tercer

el La bemol,

el

Esquema de la colocación de los dedos en la escala de Mi bemol Mayor.

MIfl-Q

®c»

®

LAtO

©

®<~i)

II

REtO

©

®®

III

SOL[}-®

®

®

®-Iv

ñ

1~

~1’~

~r Fr rr

Fr

rr

4~

~‘ ~

0

1-

~

 

1r

rF

r

Fr

r

 

u

~

~r.

r

r

F

~

r

~

~

t

~

HAIN URRIN ETXE POXPOLA

FOLK

4tfr

 

y

U

U

 

1-lain

u

-

rrin

e-txe

pox-

po-la

ho

-

la,

ho

-

r4~’p

fLfr~r~

~

 

la,

txi-mi-ni-tik

go-ra

ke-a

da-ri-o

-

la

ho

-

r4~

E

Ji

P

mf

 

la,

ho

-

la,

“gai-txo-an

ar-bo-

 

la

ze-

lai

er-

di

~

J

u

an

e-

rre-

ka

pol-po-la

e-txea-ta-ri-

an

trai

la

-

ra

~Unu U~’~L~P~

u

la

la

ra

la

la

la

da-na

txi-ki

txi-ki

txi-ki-a

 

ho

-

rra.

 

~

ITURINGO HAROTZA

 

,lndante

FOLK

~

 

1

-

tu-rin-go

ha

-

ro-tza

E

-

rra-mun

Jo-a

4~r

km

ha

-

sa-rre

o-men

zau-de

ze

-

ren

du-gun

 

ja

~r

7~trFFtJflLF~

 

km

san

-

tu-

rik

ez

II

-

4~

n

 
 

km

San

Kris-

lo -

bal

ur

-

tu

-

ta

te-

jo

e-

-

ke

fi

-

a-

tu

fl U

a-Ii-ak

e-

gin.

zu-

re

-

o

GURETZAT

,lndaate

FOLK-OSKORRI

4

4p1)

(~~1’~4

 

~

H~. ~

 
 

Su

-

re-tzat

ber-din

di-ra

 

as

4~;

—‘

~

4

k

~

 

a

e-ta

jal

-

a,

la

-

na

bi

-

hur-tzen

 

y

~

 

~

 

u

 

~

 
 

gu

kan-ta

-

tze-ko

 

gai

-

a.

Har

di-tza

ñ

J

~ J-

 

u

 

J.

J.

~lJ

 

~

0

~

es

-

~I,J

ga

~J

kai

I4~

~.

ra

~‘ fl~

ñ

1~

-

ku-an

riz

e

-

~-

a.

ta

~

as

-

te

gH

u

bur

~

-

~

u

a

-

-

tza

~

e-ta

j.

di-naz-

~

Su

e-ta

-

bi-hur-tzen

du

-

gu

kan-

ta-tze

-

ko

la

re

jal

-

-

-

u

lan

tzat

a,

gal

a

-

-

~

tze-ko

ber-din

-~

la-

a

 

-

te-

~

du

-

gun

-

 

Riz

di

 

~

 

-

na

GAVOTA

FOLK

y a - 1, e e- t% V F, t í a ~ E -
y
a
-
1,
e
e-
t% V F,
t
í
a
~
E
-
~
$
1
&
~Iv
Al
— --e—
—y
ip
•)
,
rl
a
ti
r
F,
t
i
~
~Ii
a
a.
i
1
~—
d
1
‘xl,
-
.J
A
•l
II.
1
-
A
II
•4
rl
rja
1’—
1
J
)
1
1
1
tI
aP
a
a
P
-.
Fi
FP~
—.
—1
1
r
(~yyí,
1
CN
ID
/
—.
1
1—
7
Ji
r
a
~j.éi
1
/~
1
—~
a
—.
~vI, ~
r
1
—.
—1
¡
-J
1
1
1
r
¡
-
Ii
r
S~
A~
~LÍ
-J
~•
1
—~
A
1
-I
aPaP.
-
1-’
1
1’.
~
1rJs
—.
t
1
1
1
F
kl
1
1
—l
ararl —
III
II
_J
6—
-J
1
•rr~
y
1’
—1
1
J
Frj —
1
1
-

.3

Ok

Ii

o

12. GAlA

ARKUAREN Z%TIKETA

eskuinaren ekintza orde-

natzeko egiten da. Eskola desberdinak eta notazio- mota desberdinak daude. Gulç LUCIEN CAPETen notazioa erabiliko dugu:

Arkuaren zatiketa,

TEMA 12

LA DIVISION DEL ARCO

L.a división del arco se hace para ordenar la actividad de la mano derecha. Hay distintas escuelas y tipos de notación. Nosotros utilizamos la notación de LUdEN CAPET:

-A

-A

-B1,B2

-B1,B2

-D1,D2,D3

-D1,D2,D3

- Ci, C2, C3, C4

- Ci, C2, C3, C4

A

 

T~.

.1

 

B2

Bi

 

D3

D2

Dl

C4~

‘1

\I

C3

A

\/

C2

A~

Ci

A

-I

Arkuaren zatiketari dagokionez, ondoko arazo- ok gertatzen zaizkigu:

1.- Notaren balioa eta arkuaren kantitatearen arteRo koerlazioa.

Balio laburreko notaR dira; beraz, arRuaren erdian, D2an, joRo dira, arku gutxi eta eskumuturra- ren mugimendua erabiliz.

En lo referente a la división del arco, nos apa recen los siguiente problemas:

1.- La correlación entre el valor de la nota y la canti dad de arco.

Se trata de notas de pequeño valor y por eso

se toca en centro del arco, en D2, con poco arco, uti

lizando

el movimiento de la muñeca.

4~

ARIN-ARIN

o

n ~n fl n

n

~

FOLK

7

~~fl~~flflHh

~ 7

4~hflflflnn~

4n fl

o

Aurreko kantuan dena jo da arkua ren ata! berean eta kantitate berarekin; kantu honetan, berriz, be!tzak arku gutxiaz joko dira, puntan edo orpoan (D~ean edo D3an). Konpaseko hiru zatiak ligatuta dituz ten konpasak, arku guztiarekin (A) joko dira.

Si en !a anterior canción se ha toca do todo en !a misma porción de arco, y con !a misma cantidad, en esta canción !as negras se tocan con poco arco, en !a punta o en e! ta!ón (en Dl o D3). Los compases que tienen !as tres partes de! compás !iga das, se tocan con todo e! arco (A).

GAZTETXOENTZAT

)4&9te

FOLK

ttI%

~

£

L

~

U

~

1

S

~

fr’

y

rl

zzi

rl

4N4

r

E

y

4S~

~

rJ

~ u ~

J.

~

y

~rF rr~

rE~

4~rr

rr’~

4#~jJ ~

y

~rE ErE ~EE HE

y

~

FEr

Q~

iL”

fm

~rr

~a

E~EH .0 e

~\I

~

1

1

II

II

.0

y

1

e

 

nl

 

~

r

sr.a

 

S

L~I

.0

i

r

IçJ

II

e

2

2.- Ñabardurak eta arRuaren kantitatearen arteko koerlazioa.

Kantu honetan FORTEa D2an joko da (arkua ren ata! handiagoa) eta P!ANOa C3an (arkuaren ata! txikiagoa). Gomendio horiei eskuinaren presioa gehitu behar zaie: presio handiagoa FORTEan, txikiagoa PIANOan.

Vtode~

~Y

2.- La corre!ación entre ios matices y !a cantidad de arco.

En esta canción el FORTE se toca en D2 (una porción más grande del arco) y e! P!ANO en C3 (una porción más pequeña de arco). A estas recomenda ciones hay que añadir !a presión de !a mano derecha, más grande en FORTE y menos en P!ANO.

RONDO

HAYDN

~uJ~

4r

r

~

r

4U

~

L4r

r

~

r

rn

.3

3.- Ñabardurak eta aukeratutako arlçu-atalaren arteko koerlazioa.

3.- La correladón entre los matices y la gida del arco.

porción ele

ato

y

y

f

SAN INAZIO MARTXA

p

4

y

4

0

FOLK

nnn~

1

1

f

~—)

1~~_~

rn~

3

y

~J

A

y

1

-I

f

:~

j

0

II~

0

A

A

1

y

r~

f

r

liii

1

3

~

p

3

1

~

Ir

r

y

ll•

II

~

1

1

 

4

f

0

y

1

3

‘c~

~

_

j~,

y

3

13. GAlA

ARKUAK NORANTZA BEHE ¡MW SORTZEN DUEN SOl NUA ARTHCULATZEA:

** PORTATUA **

- Notak banantzea, arkua norantza berean

doala.

- Geldiune bigun eta azentogabe batekin egiten da. Geldiune hori besaurrearekin egiten da, nota bakoitza jotzerakoan atzamarrak gogor ipini gabe. Notaren balioa ez da aldatzen.

TEMA 13

LA ARTICULACION DEL SOMDO EN EL MISMO SENTIDO DEL ARCO **EL PORTADO**

- La separación de las notas, en el mismo sen tido del arco.

- Se realiza con una parada suave y sin acento. Esta parada se realiza con el antebrazo sin que los dedos se pongan rígidos para cada nota. No se cam bia el valor de la nota.

ESTUDIOA

KLENCK

4~U

4~~~-t

4#~H~

4% D

~

~

,~

~t~9~H

~

HrrrtrHFrt

~

,~-

n~ t

~

,o

~

4~r fl~

~

F

r

LH

#

4

4#r

r

-

~

~

r

~

o

s

s

tl&i9c3

s

Al

~9

y

k

y

L~_

~_,

e.

r

a

ç’

a

rin

e)

Di)

t

i-.

.5

y

II

Ç~~rJ

a

i

e

~l

lles

i

e

~

KANTU TRISTEA CANCION TRISTE

t

H

1

r

~

1

-SL

.rr

a

De

1

——

~-~íI

4

Ir)

£9

e

~

La

v-~

i

De

1

II

0

Li

a

~

1

~l

a

~

i

a

-

~vrrmL

a)

e)

A

1

Al

rt~~

ti

 

e

y

~a

r)~

 

-

1

 

u

 

a

1~~•

—1

u-’

4’

1

jI

;

~‘

f~

a

La ~

It

a

i

e—

e

e

i

lii

I~

La

~1

e

1

TCHAT KOVS KV

2fN\H

 

e

e

 

1

S

 

r

a

~

~

ISI

1L~

i’ u

ci

u

t

a

 

r~

CN

 

a

a

 

a

a

 

It

-A

 

-L-_-••

e

?

.3

Al

II

f?r~

Vii

.1

1

L’

1’

n.I

1

[3

A

LI

1

II)

II

1 1’

mv

-

ti

n.

1

7’ L”

C\

E

u

110

‘e

o

E

Al

i~,v

ji

\StJ

4-~•

1 [3

1

~J• L~

y

.ftd

e

~

E

E

1

4

~5

e

e

~de

e

/

1

e

Ii

~r

N

II

U (1

1

~r

~

-I

1

r

1

1

r

‘~

AS-]-

1

.

lA

ti

4

~

1

e

1

ErE

e

1

ff

1—1

Ss

-4

LII

1 L fl

1

A

1

o

14. GAlA

LIGATUA

Orain arte bi nota ligatu edo gehiago jo ditugu han berean. Hala ere, badaude ligatu-mota gehiago:

A.- Bi han aldatzea ligatura berean:

1.- Buelta duenean (eskumuturra da nagusi). 2.- Zentzu bakarrean (besoaren mugimendua da nagusi).

8.- Ligatura hinu hanitan:

1.- Zentzu naturalean.

2.- Zentzu naturalaren kontrakoan.

Besoaren pisua edozein haritatik akutuagoa den beste batera jausi eta berriro ere hasierako posi ziora itzultzea da, izan, besoaren mugimendu naturala. Besoaren beste edozein mugimendu, besoaren mugi mendu naturalaren kontrakoa da.

Eslçuinarekin eta ezkerreko eskuarekin koordi nazio hauxe lortu behar da: ezker eslçuko atzamarra ren mugimendua eskuinaren mugimendua baino apur bat aurretik joan dadila. Etortzea eta joatea berdinak badira, ezkerreko atzamarrak ez dira altxatuko. Mugimendu horri “BARIOLAJEA” esaten zaio eta eskuineko ukondo eta besaurrearen beheranzko eta goranzko mugimendu biribilaz egiten da.

Al

1. $vI)~~—

2.:

4~’i~J

1.

y

~4$~

2. ~nhT—~

TEMA 14

LIGADO

Hasta ahora hemos tocado dos o más notas ligadas sobre la misma cuerda. Pero también tenemos otros tipos de ligado:

A.- Cambio de dos cuerdas en la misma ligadura:

1.- Con vuelta (predomina la muñeca). 2.- Unico sentido (predomina el movimiento del brazo).

B.- Ligado en tres cuerdas:

L- En sentido natural. 2.- En sentido contrario al natural.

La caída del peso del brazo desde una cuerda cualquiera a otra más aguda y el regreso a la posición inicial, constituye el movimiento natural del brazo. Cualquier otro movimiento del brazo, es contrario al movimiento natural del brazo.

Se trata de una coordinación entre la mano derecha e izquierda de tal manera que el dedo de la mano izquierda tiene que preceder un poco al movi miento de la derecha. Si la vuelta es igual que la ida, los dedos de la mano izquierda no se levantan. Este movimiento se llama “VARIOLAJE” y se ejecuta con un movimiento redondeado de bajada y de subida del codo y del antebrazo derecho.

~_

~

~

~

ALA BAlTA

I

~

a

A

-

~— -~

mo

-

4~t ~

be

-

ti

la

u

di

H

pe

g~~r7Zia

4~j

~4Vk

1

0

1,

Ez

ho

~r

zin

-

-

rD

te-ia

de

~

tze-

-

u

ba

an

za

4

bai

-

-

-

o

naz

ta

-

~z~Er’u

-

-

da

do

-

LS

ke

kon

-

.

~n n

tan

do

ba-

po

na?

pre

-

-

i

-

-

na

ni

u

e

-

de

~

te-ra

gin

-

-

J~

V

Ni-

~~E_~e

-

na

L4$~Ei~E5J

~

~ ; ~

-

u

ga

u

na

u

ma

-

~

e-

E

4~

hork

1

e

-

FOLK GURIDI

-

e-

rri

tza

ne

bi

e

Ls

no

hats

ma-~-te-e

ba-at

e-

e

-

zin

kon-ber

 

-

ti

-

tuz

nik

su-u

-

4~H. ~-~-‘

ç—--~

 

f rl

tzen

du

-

u

-

da

na.

ALA BAlTA

FOLK GURIDI

a.

~; 4 s u ‘-t Al H 4- A 1 t 1- ~ ~-1 e
~;
4
s
u
‘-t
Al
H
4-
A
1
t
1-
~
~-1
e
.
Lii—
~
~-r
•~r
4
u’,
uf
J
[,
~.
Y
e
e
e
e
e
L
e
~:
1,1,1,
‘—Id
u
a
- 1—_e-
e
ej
Al
~V
L1’l
u
—~
4
4
A
1
a
a
-
1
L”l
111
1
,_-
u
-1
pi
1~
1 Pu
u’
II
—I
—e-— e t e e ~_ y -‘ e e -t -n ~ — —
—e-—
e
t
e
e
~_
y
-‘
e
e
-t
-n
~
— —
~r
F
~
14
.-
_t
e
a
r
1_e
LI —
Ii
II
_r_/
vr,-
a
e
u-
~-
r
u
e

e

e

e

Iv eaA

e

e

fi

‘3

•i~I‘1

J~

———— J

II’

1-tI

1I~\’

(iA~J

.f~I(J~

-a-e e

—I

eOa~L-a

te

Ati•-~11~~~

1

eee

rre

~J

e

rl~r

¿4

eIv

e

fi

Iv

It’

S•11

fi

e

t

e

e

e

I~’1-4~

eaa

er

e

c

e

tAA~

e Ii~:4,_íc:_~í ¿

fi

a

r

~~‘J

ee001

e-

1

eee

-~

a~f

vr

(•11

teie

te—~1

‘11

1-aII

ia

tr~111~

t

H

ere-

-a

rJJ~

r~~r

e-fr

~-

n

10~eeeeree-o-~-e

a1-~

——e

‘1—’-’

y-~

iA-

1’1

Y

ve

-a

PHz

a

~~rJ

4

r

a

TEMA BATEN BARIAZIOA VARIACION SOBRE UN TEMA

a ja

-fr,’-

‘.w

i.

A1~

10

~

.3

ate

1 3 4 0 300 o ~ 1 LL 1 1 1 — — ji—
1
3
4
0
300
o
~
1
LL
1
1
1
ji—
rl
i
i
i~
1
1
1
~
-J
1
~j/
~
e
a
1
LI
1

1

2

1

420

1

1.

1

—1

1

e

i

~—/

~

:

a

420

e

o

e

HAYDN

 

420

100

3

f~14

 

1S

1

~I.

4#r

~

30

4#r

~

~

\~j

~

~

ç~

3

3

rl

15. GAlA

Eskuinari dagokion errepasua.

AJ4

r

nF

y

~fl

y

J~j

F

r

2

F

JI

L44~

r

y

~

Jj~D

r r

E

—I

ESTUDIOA

J

r

J

J

~

J

~

TEMA 15

Recapitulación de la mano derecha.

J

J

J

H

J

KLENCK

mi

H ~ ~ m

H

J

J

o

-

fl~D

A

1~.—.—.——II

fl’l~gEJ—I(t

r

r~b n~

t

(e

~~—‘Ç~_J\%

)\J~

J

-~~e~irl’1

eIII

Iru

II

11~a1-I

e

t

t e

A

11$t~

£.°~ e

e

e

rl

it’,

te

J~*~4EEi

aa

It

——

-I-1 rirJ_r.ri

1.vavusosNyl.

a-

1rl1

A

aaaa

4N

11111

r~r~ -1ali

)IV31I~3-ID3lUHVS

aa

-11

-1

II

a

1.

tI’,1 411

(.e

1rr

t

r—

‘,ti-~

9~railrl

e~A~

c

rLt~a

~la~

~r~j-I

c

c

t

t

t

rl

ti’,

(.

al~_

1rL~—OJ