Está en la página 1de 5
ZBamic wz" CAPITOL SCHOOL & ) Pw Una tarda amb i a Vladimir Hernandez; Esbttien i Cosmati BREE BCH Ls) ROBLEMAS - PP erranesetrero YOGA O«im P | L AT E S IINSCRPCIONES ABIERTASL eae a titaeleersde ee a descreloseimesr web : ) Una tarda amb. ‘VLADIMIR HERNANDEZ, GUANYADOR DEL PREMI LH CONFIDENCIAL 2016 Quan tenia uit anys Vladimir Hernandez va comenear a escriure i dibuixar comics. Els seus pares estaven decidits a invertir en la seva passié, perd van voler consultar amb Una escriptora. La dona va ser implacable: “em va dir que tenia molta imaginacié, perd que aclaparava amb ols dialogs | toxtos dels personatges. Oblida't de dibutxar, dediea’t a eseriure... Em va molestar perqué escombrava, dissimuladament, cap a casa”. Un desengany que li va canviar la vida. Vladimir Hernandez acaba de guaryar el Premi Internacional de Novella Negra LH Confidencial 2016 er Indémito. POCO elem Vladimir Hernandez: “He descobert i reinterpretat molt Cuba a Catalunya” Text i fotos TONI DELGADO ‘orm amb moltes histories a cau d'orella. A la seva D=: ail ped eck a deo d'una dotzena de libres pendents de legit. Es la “cua d'urgéncies” de Viadimir Hernandez (L!Havana, Cuba, 1966). “Si em poso pressi6? Home, sino ho fes aixi, no mirar amb calma la cua latent, distribuida per géneres | autors [I repartida en un loc més ‘convencional, una prestatgeria]", continua. Ell, perd, devor ls Ilibres sense presses i té un métode particular per es- criure'ls. Vladimir Hernandez arriba @ la redacelé de Viu LHospitaret després de perdre’s, sense voler, pels carrers del barr Centre. El racé de le ciutat on no necesita GPS és a la Babila. N'és un dels usuaris més actius. Ara també pot presumir de ser el desé guanyador del concurs que promou la biblioteca i con- vooa 'Ajuntament | Roca Editorial: el Premi Intemacional de Novelia Negra LH Gonfidencial 2016. Ho ha aconseguit amb Indémito, un relat ambientat en una Cuba descamnada i en descomposici6, un “xoe de generactons”, —Ha de ser gran I dur alhora ser finalista dues vegades del premi UPC, no? Ven ser dues mencions del premi, i la primera em va ajudar a muntarme en un avié, Durant molt de tomps vaig voler sortir a veure mon, pero a Cuba neixes, tho creguis © no, amb una especie de cadena perpétua. No és facil sortir d’alla. Potser ara s'ha agilitzat després de més de mig segle. Sempre surts per vies estatals. Viaaimir Homander. Foto: TONI DELGADO. —tho vas fer gracies a !'UPC Li vaig enviar el manuserita una amiga a Madrid, me!l va impri- mir {enviar 3 UPC. Els organitzadors em van dir que els havia agfadat tant V'obra que Ia publicarien en I'antologja dels gua. fLeida, 36. telt 93 337 79.90 capitol schoo! ld acebooe (08201 L'Hospitalet de Ucbregat captolschool@notmaii.com Learn English clases para adultos nuevos grupos abiert curso 2015-2016 El complemento perfecto a tus cases: Il vw LHOSPITALET iu L'HOSPITALET Una tarda amb... nyadors i em pagarien, perqué no era part del premi. Em van preguntar si volia anar a Ia gala. No m‘ho valg pensar gaire: tenia clar que volia sortir i experimentar un tipus de llibertat que no tenia, Potser tu "has donat sempre per sobreentesa, perd jono. “Let vas instatlar a Barcelona, El canvi de residéncia es va notar en el teu estil les lectures posteriors? Si, He descobert i reinterpretat molt Cubs a Catalunya. A Bar colona trobo aspectes de LHabana que me l'expliquen: arqut tectura, cultura... Mal sospites tant Is connexi6 que hi ha entre el meu pais i Catalunya fins que vius aqui. Mhi trobo com a 1a Cuba transcorre Indémito. Quan vivia alla no eserivia mai sobre la Cuba del present, em feia mal duplicar a realitat. Durant molts anys ha estat quasi Impossible tenir alla un discurs alternatiu. M’agradaria que la gent tornés a visitar el meu pais d'una manera més realis- ta, Hiha molta visi6 de postal. Le majoria dels autors cubans creen, is valid, un constructe sobre Illa en funcié de la seva narrativa | la realitat.. S'adultera. A mi m’agrada introduir més dosis de realitat i que no estiguin renyides amb un bon argu: ment. Indémita no és la histaria d'una investigacié, siné d'una Per a tu la trama és clau. La mimes. Si. Hi ha autors que s’enamoren dels seus personaiges i els consideren angels. Amb la seva aureola, perd, no et deixen vveure 0 bose, Jo valg explicant la historia de manera organica: ‘quan els meus personatges es mouen van veient arquitectu- ra, aspectes de la ciutat... La majoria de la historia d'incomito esta explicada sobre lespatlla del protagonista, que al principi es troba en mig d'un bose, enterrat, no massa profund. Es im- portant veure com arriba el personatge a veure’s en aquesta situacid i qui és. Indémito és un xoe de trens generacianals. —Per que? Els nostres pares formen part de le generacis perduda, aquel’s que el 1959 [|'any de la Revolucié cubana] tenien 20 0 30 anys ivan creure en el projecte sense demanar res a canvi perqué ls seus fils visquessin en una societat mill i amb uns piv legis que no acabaran tonint ni els seus néts. Despre ve una alta. generacio, a del desencant: gent que va donar mot, va vir i combregar amb els protocols del sistema fins tot es va beneficiar del moment més ald d'aquesta societat, perd que ha vist que tot ha caigut. Ara és et camp qul pugui en un Estat que observa ivigia. La generacie actual, a del protaganista de la novella, nei amb tot tipus de caréncies, sobretotideo- logiques i econdmiques, i é una mentalitatciferent: pens i coxecute els sous projectes sense por. —Per qué esta a la presé el personatge principal? Es un Jove que quan acaba la carrera d'enginyeria en teleco. Lontrevistat,@ a rodacci6 co Wiu LHosprtalot Foto: T. DELGADO. municacions es posa a buscar-se la vida en un context molt dificil, en un pais en qué tot és Ileii control, i que no produeix, siné que importa. Internet esta pel mig, perd no puc revelarte ‘molts details més. Fa un mal pas que el fia en un infer dins d'un altre infer, —Es un supervivent? Ho és. Amb tota soguretat, hauria tingut un sou digne | capact tat d'integrarse en un altre pais. Els dolents veuen com treure- {i profit a un individu alienat i que no s‘hagués comportat mai com en Ia historia en un altre context. —Qué significa per a tu guanyar un premi promogut per la biblioteca d’on treus libres? El director de la Bobila, Jorui Canel, és molt exigent, només cal llegir les entrevistes que concedetx. Que a elis i als altres membres de! jurat els hag) agradat la novela no té preu. A més, estic molt content d’estar en el cataleg de Roca Editorial Aquesta és la vegada que més lluny puc (passa a la pagina 8) DOr rec CW tel oan (ve de la pagina 6). arribar a la gent. De fet, encara estic dige- rint el premi. Em veus extravertit, almenys amb tu. La meva dona diu que quan eis meus ulls capten que hi ha més de 25 persones pendents de mi ja no s6¢ jo. Fins a quin punt t'ajuda i et comprén? Es una professi6 molt solitaria | a vegades no compensa en ‘mols sentits. A la meva dona que, per suposat, és el motor econdmic doméstic, li agrada la meva literatura. La llegeix i ropina molt poquet, gerd sempre hi hia apostat i em diu que la presenti aqur j alla. Es qui m'imprimeix Ia novella, me la posa a les mans iem dona Iimpuls per a anar a lecitorial amb una cépia. Un mant escriptor esta alla, perd distret i apartat: hi ha una barrera posada perqué necessita portar a terme les, seves obsessions. Els teus nens, perd, no respecten barreres. A vegades esti escrivint a la pantalla apareix bopppppood 0 aaaaaaaa, i veus un dit petit. —No sempre una bona idea es transmet bé, La idea no és res. | amb un argument tampoc tens massa cosa, Les idees estan bé, pero el temps que invertenxes sol, suant i separat dels teus éssers estimats, 'ofici, en definitiva, ho és tot, A Jordi Canal Indomito li recorda a les de Richard Stark, 1 pseudonim utilitzat per Donald E, Westlake. T'agrada molt? Si,no n’he llegt tant dll. Elmore Leorard i Donald €. Westla ke oren titans, explicaven, d'una manera senzlla, coses amb capes de complexitat. fs clar tu ambiciones emular aques- ta gent. No tens més remei que muntarte sobre 'espatlla faquests titans. Ells es van construira si mateixos. Ala meva dona Il he dedicat moites novelies, nerd aquest cop ho fet a Eimore Leonard | Donald E. Westiake | també a Montalban. Desconee fins a quin punt pot haver algun mats d'ells en ta rmeva obra. —Fixar-se on algd admirat té molts riscos a hora de posar- ho en practica, no? Potser sf per a un aulor novell, perd fa gairebé 30 anys que escrie, encara que sigul en l'anonimat, | ja no em preocupa emular ningd. Tambe et dic que I'emulacio é5 un proces de Creixement, millores. Aix® si, carregues amb les teves lastres i tens el teu missatge. Jo séc un autor d'estructures. El text ha de tenir un rite musical ifins que no escolto tota la mési ca, no m’assec a escriure la lletra, interessant és el procés de descobriment entre el proleg i 'epileg, Construeixo el text en el meu cap, de manera virtual, i no loblido. Hi escric tot el que vull 2 grans trets. Sé qué passara, més 0 menys, a la historia —Tenir una llibreta al cap esta be. Quan Vasseus és com si la novella ja estigués escrita i tu, d'una manera metafisica, a rescatessis, l'anessis escoltant. El quanyador del Prom LH Contidoncial 2016. Foo: TD. | comences a eseriure. El text. generaiment, no em déna sor- preses. —En aquest cas podtiem dir que si que t'has sorpras. Pensava construir la historia de dos personatges que ballaven en el mateix esdeveniment de diferents maneres: un abans ii un després. A Indémito passen una série de coses que en una altra novella podrien veure's des de diferent perspectiva. | estic eserivint. —Com et mous en el sector editorial? Sempre a través de premis, mai se m'ha obert una porta d'una altra manera i és una dinamica que posa molt netviés. Perd maitreballes esperant el millor resultat editorial. Quan acabes obra, la sotmets al teu eriter i els amics, | te lempasses i la pots presentar a un premi. Vaig veure que Indémito podia encaixar en aquest. §