Treball de recerca .

Pauta per fer la introducció

Comentario [M1]: atenció! La
introducció NO ha d'anar numerada

INTRODUCCIÓ
El títol del meu treball de recerca és XXXXXXXXXXXX. L'estudi es centra en
XXXXXX, tot i que també s’hi relacionen altres temes secundaris com ara
XXXXXX. El meu treball s'adscriu, doncs, a l'àmbit de les ciències empíriques, en
concret de la física (o matemàtiques, química, medicina, geologia...) /
humanístic i, en concret de l'antropologia (ovhistòria, filosofia, lingüística,
crítica literària...).
Les raons per les quals he triat aquest treball són les següents: en primer lloc,
XXXXXX. En segon lloc, XXXXX. I, per últim XXXXXX. A banda del meu interès
personal, la recerca té un interès social perquè XXXXXX. Abans de triar aquest
tema havia pensat diverses possibilitats: XXXXX. Vaig descartar aquesta/es
opció/ns perquè XXXXXX.
OPCIÓ 1 (D'UNA PREGUNTA) La investigació parteix de la següent
pregunta: ha augmentat la violència en els instituts de Palafrugell en els
darrers 5 anys? Així, doncs, els objectius de recerca són:
OPCIÓ 2 (PARTINT D'UNA HIPÒTESI) La investigació parteix de la següent
hipòtesi: la violència en els instituts de Palafrugell ha augmentat en els darrers
5 anys. Així doncs, els objectius del meu treball són:
OPCIÓ 3 (SENSE HIPÒTESI NI PREGUNTES) Els objectius del treball són els
següents:
1. Conèixer /explicar/ comprendre / analitzar /comprovar/ corroborar
(només is és un treball hipotètic-deductiu) bla bla bla..
2. Descriure /catalogar / comparar/ contrastar / ...bla, bla, bla
3. Construir / dissenyar...
Per tal d’assolir aquests objectius, he utilitzat la metodologia detallada a
continuació: per començar, he fet una recerca bibliogràfica. He utilitzat llibres
i/o revistes que m'han proporcionat a XXXXXX i pàgines web. A més, he

Comentario [M2]: no et limitis a dir
"perquè m'agrada o m'interessa",
això ja es dóna per suposat, si no,
no el triaries.
Comentario [M3]: pots fer una
referècia als antecedents, a l'estat
actual de la investigació...
Comentario [M4]: no cal pas
detallar tot el que et va passar pel
cap, només el més significatiu. Cal
explicar el procés que has seguit
fins arribar acotar-lo

Comentario [M5]: pots incloure-hi
una explicació sobre la pregunta o
sobre la hipòtesi
Comentario [M6]: 2 o 3 OBJECTIUS
BREUS, CONCISOS, CLARS

Comentario [M7]: atenció! de cap
manera has de mostrar la resposta
a la hipòtesi, és com si al
començament d’una pel·lícula de
suspens diguessis qui és l’assassí!

Comentario [M8]: la recerca
bibliogràfica inclou tant els
documents amb paper com la
informació virtual

Treball de recerca . Pauta per fer la introducció

consultat documents històrics i/o de l'arxiu XXXXXXX, com ara XXXXX. Per altra
banda, he entrevistat persones expertes en el tema: en el Sr. Fulanito,
astronauta jubilat i la SraMenganita, cuinera del Dalai Lama. Així mateix, he
portat terme enquestes a una mostra prou significativa dels alumnes del
centre. I també/finalment/ Per acabar/ he visionat tal cosa ( la pel·li tal,
anuncis de tal producte)/ he visitat tal museu, fàbrica, centre etc./ he fet una
anàlisi comparativa de les o d’obres literàries, pictòriques, escultòriques,
períodes històrics.../he dissenyat /construït una planxa a pedals (aparell,
objecte, enginy) / he observat i he fet un seguiment de tal cosa (un procés,
fenomen i/o comportament d’animals o persones)...
El treball s’estructurà/s’estructura de la següent manera: la primera part és
un marc teòric sobre el tema. A continuació / Després es compara tal cosa amb
tal altra/es detalla el procés de construcció de la màquina del temps. I,
finalment /per acabar/ XXXXXX.
En resum, l'interès i l’originalitat del meu projecte rau en XXXXXXXX; considero
que puc aportar XXXXXXXX...

Comentario [M9]: millor especificar
nom complet i càrrec

Comentario [M10]: No cal detallar
cada apartat, només cal explicar breument
els grans blocs de la teva recerca

Comentario [M11]: pots acabar
d'aquesta manera o d'una altra
però hi ha d'haver una frase de
tancament.

Comentario [M12]: Sense número

CONCLUSIÓ
1. Respecte als objectius plantejats al principi s'ha de comentar si s’han
complert o no i per què. El lector del teu treball probablement comenci amb
la introducció i després passi a la conclusió. Ha de quedar, doncs, molt clara
quina és la resposta que dones a la hipòtesi plantejada en un primer
moment.
2. Justificació de l’extensió parcial o del conjunt....
3. Inconvenients que s’han trobat, problemes
4. Satisfaccions, enriquiment personal
5. Autocrítica. respecte als resultats, dels errors comesos o d’un mal
enfocament del
6. El suggeriment de noves vies de recerca sobre el tema desenvolupat

Treball de recerca . Pauta per fer la introducció

CONSELLS PER MILLORAR LA REDACCIÓ:
1. Divideix el text en paràgrafs, cada paràgraf una idea, no barregis els
conceptes.
2. Per lligar les idees fes servir els connectors: a continuació, per una banda,
finalment...
3. No repeteixis la mateixa idea, evita la reiteració.
4. No has de donar res per suposat: defineix els termes importants, exposa
tots els passos dels teus raonaments...
5. Treu tota informació supèrflua, poc rellevant.
6. Redacta frases breus, evita les digressions i els incisos massa llargs.
7. Quan redactis la frase, utilitza l'ordre lògic (subjecte, verb, complements) i
no facis servir construccions passives.
8. Evita repetir un mateix mot en una mateixa frase o paràgraf, fes servir
sinònims, pronoms...
9. Fes servir un to neutre i objectiu: el que importen són les idees que exposes,
no la teva autobiografia o les teves valoracions personals.
10.Has d’utilitzar un vocabulari tècnic, precís. Evita els recursos literaris (no
escrius una novel·la) i els mots buit o massa genèrics (cosa, fer...)
11.Revisa l'ortografia, no esperis que el tutor corregeixi els errors ortogràfics,
no és la seva feina.