PROJECTE DE LLENGÜES ESTRANGERES

ENGLISH DEPARTMENT – INNOVATION
PROJECTS

El projecte de llengües del nostre centre s’articula al
voltant del projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de
Continguts en Llengua Estrangera) o CLIL en anglès
(Content
and
Language
Integrated
Learning)
desenvolupat
pel
Departament
d’Anglès
en
coordinació amb altres departaments involucrats en
el projecte.

HISTÒRIA
El nostre centre va ser pioner a Catalunya en l’aprenentatge integrat de
continguts en llengua anglesa (AICLE). Des de 2002 el nostre centre està duent
a terme la implementació d'un projecte de centre basat en l'ensenyament de
continguts en llengua anglesa, per la qual cosa vam formar-nos a Catalunya i
Anglaterra. L'alumnat de la ESO té l’oportunitat de fer assignatures optatives en
llengua anglesa amb contingut de diverses àrees del currículum. A més a més,
s’imparteix part d’algunes assignatures en llengua anglesa.

ACTUALITAT
En l’actualitat, el nostre projecte consisteix en l’ensenyament de les següents
matèries en anglès:

ESO 1: AN ETHICAL WORLD / THE NATURAL WORLD: BIOMES /
GEOGRAPHY (assignatures optatives)

ESO 2: ENGLISH TODAY

/ COMPUTERS MADE EASY ( assignatures

optatives) / PRÀCTIQUES DE FÍSICA I QUÍMICA (Departament de Física i
Química)
ESO 3: LET’S MAKE A DIFFERENCE / THE LANGUAGE OF FEELINGS
(assignatures optatives)
ESO 4: ENTREPRENEURSHIP (Seminari d’Economia)

CLIL IN OUR SCHOOL: HISTORY
Our school pioneered the introduction of CLIL (Content and language Integrated
Learning) in Catalonia. Since 2002 our school has been implementing a content
based project in English for which the teachers received training both in
Catalonia and in the UK.
ESO (Secondary Education) students have the opportunity to attend elective
credits of different areas of the curriculum in English. In addition, some units of
different subjects are also taught in English.
PRESENT
At present, our project consists of the following subjects:
ESO 1: AN ETHICAL WORLD

/ THE NATURAL WORLD: BIOMES /

GEOGRAPHY ( elective subjects)
ESO 2: ENGLISH TODAY / COMPUTERS MADE EASY (elective subjects) /
PHYSICS AND CHEMISTRY LAB PRACTICE (Department of Physics and
Chemistry)
ESO 3: LET’S MAKE A DIFFERENCE / THE LANGUAGE OF POETRY /
(elective subjects)

ESO 4: ENTREPRENEURSHIP (Department of Economics)

PREMIS
 2000 - PREMI ORATOR A LA INNOVACIÓ PEDAGÒGICA EN LA
INTRODUCCIÓ DE LES TIC A L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS
 2001-FINALISTES AL CONCURS D'ORATORIA
 2002 -2004 PREMI ORATOR A L'ENSENYAMENT INTERDISCIPLINAR
 2005-2008 PREMI PELE ( PLA EXPERIMENTAL EN LLEGÜES
ESTRANGERES) A PROJECTE AICLE
 2006 -PRIMER PREMI AL CONCURS D'ORATÒRIA
 2009-2012 PROJECTE D’INNOVAICÓ DE MILLORA DE LA
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA (PLA EXPERIMENTAL DE
LLENGÜES ESTRANGERES)
 2012- PREMI IT WORLD EDU (ESADE) al nostre projecte de creació
d’eines TIC I metodologia CALL ( Computer Assisted Language
Learning) exemplificat en l’eina Wiki http://virtuallyreal.wikispaces.com
 2013- PREMI APAC JOHN McDOWELL al projecte de 2n Batxillerat
“BACK IN TIME”
 Membres de la Xarxa Espiral i Edublogs

En l’actualitat tenim consolidada la nostra metodologia innovadora en
l’ensenyament I aprenentatge de la llengua anglesa, que incorpora l’ús de les
TIC, l’aprenentatge per projectes, el treball col·laboratiu i l’èmfasi en la
competència comunicativa.

AWARDS
 2000 - ORATOR AWARD TO TEACHING INNOVATION FOR
INTRODUCING ICT IN THE EFL CLASS

 2001- FINALISTS IN THE ORATORY CONTEST
 2002 -2004 ORATOR AWARD TO CLIL TEACHING
 2005-2008 AWARD TO CLIL PROJECT
 2006 - FIRST PRIZE AT THE ORATORY CONTEST
 2009-2012 – INNOVATION PROJECT TO IMPROVE ORAL
COMPETENCE
 2012- IT WORLD EDU PRIZE (ESADE) to CALL ( Computer Assisted
Language Learning) tools and methodology developed by the English
Department in the wiki http://virtuallyreal.wikispaces.com
 2013- APAC JOHN McDOWELL AWARD to the project for Batxillerat 2
“BACK IN TIME”
 Members of Espiral ICT network and Edublogs.

At present we have

consolidated our innovative methodology which

incorporates the use of ICT for learning, project work, collaborative learning and
emphasis on communicative competence.

METODOLOGIA

La metodologia AICLE es basa en les 4 “C”:
 Contingut
 Comunicació
 Cognició
 Cultura

Es treballen els continguts amb tasques dissenyades per promoure les
habilitats cognitives dels alumnes i la competència comunicativa en llengua
anglesa. Els continguts AICLE tenen un fort contingut cultural.
La metodologia es basa en treball col·laboratiu per projectes amb suport de les
TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i la Comunicació).

METHODOLOGY
CLIL methodology is based on the 4 C’s:
 Content
 Communication
 Cognition
 Culture
Tasks are designed to teach the content in a way taht promotes cognition and
fosters communication. CLIL methodology puts a strong emphasis on culture.
Tasks are collaborative and project-based. ICT is used to support learning.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.