Está en la página 1de 2

PROIZVODNJA I MONTAA PROCESNE OPREME

OD NEHRAJUEG ELIKA

Magli M. Tita 59

Tel/Fah (021) 785-133


785-877
FAKTU
RA BR.
Tekui ra. 160-310354-20
09/09
Banca Intesa ad,Beograd
Mat. Br. 1404951805138PEPDV 132547152 PIB 105240493 IFRA 29530
KUPAC:
PIB:

101110769

PEPDV:
MAT. BROJ 07381956
IFRA
Datum prometa dobara- usluga:
_22.06.2009
R.br

1.

OPIS

Otpadni prohrom

P R O H R O M D.O.O
aak Bulevar oslobodilaca bb

J.M. Kol.

kg

670

Osnovica
bez PDV
PDV

CENA

60,00

18%

IZNOS

40.200,00

40.200,00
7.236,00

Svega za uplatu:
Slovima: etrdesetsedamhiljadaetristotridesetestdinara
ODGOVORNO LICE:

M.P.

47.436,00