O profesorado CLIL participante na modalidade 2 do programa PIALE inmersión en Canadá na

convocatoria 2015 quere deixar constancia da súa satisfacción respecto aos termos en que se
desenvolve o programa e considera que é un moi bo instrumento que nos permite mellorar na
competencia lingüística e pedagóxica e nas relacións interculturais. Consideramos que os
resultados son moi satisfactorios a animamos aos responsables do mesmo a seguir traballando
nel.
Dito isto, o profesorado participante na modalidade 2 de inmersión no programa PIALE 2015
EXPÓN que os seguintes aspectos foron deficientemente xestionados pola empresa
adxudicataria:
A VIAXE:

Os horarios e a plan de viaxe: horas de saída e chegada moi cedo e moi tarde, 8
horas de espera en Barcelona. En concreto, a viaxe foi como segue. Ida, 26 de setembro,
A Coruña –Barcelona (Vueling 1293) saída ás 7.00am e chegada ás 8.35am. BarcelonaMontreal/Pierre Elliot Trudeau Airport (Air Transat 257) saída ás 13.40am e chegada ás
16.15pm (hora local). Volta, 24 de outubro, Montreal-Barcelona (Air Transat 266) saída ás
23.05pm e chegada ás 11:15 am (hora local española), 25 de autubro: Barcelona-A
Coruña (Vueling 1290) saída ás 20:00pm e chegada ás a las 21:45pm.

Escolla dun aeroporto pouco céntrico para a maioría do profesorado.

Incidente de dúas horas coa inmigración do aeroporto de Montreal pois non se
deu a información necesaria para evitar a confusión do profesorado en aduanas. A
coordinadora da empresa que viaxaba con nós, indicounos xusto antes de pasar o control
de aduanas que era indiferente cubrir que íamos como viaxe de estudo ou a traballar no
impreso de inmigración.

ALOXAMENTOS:

Non se tivo en conta o formulario coas alerxias, preferencias e información xeral que
o profesorado participante cubriu en xullo.

Non se avisou ás familias con antelación: en moitos casos avisáronas o día antes da
nosa chegada e moitas eran familias que non tiñan solicitado participar.

No día da chegada a Montreal, ás 10 de noite, había 10 persoas sen familia que
as viñera a recoller.

Persoas en situacións incompatibles cos mínimos de comodidade (persoas
rexeitadas polas familias ou convivindo con anciáns moi deteriorados), saúde (non se
avisa ás familias de alerxias e intolerancias alimentarias), condicións de hixiene
inapropiadas (casas moi sucias), condicións desfavorables para a integración
(perfil sociocultural inadecuado en moitos casos para establecer calquera tipo de
relación) e de cumprimento co programa de inmersión (familias de acollida que non
son de fala inglesa ou con membros hispano falantes).

Non se proporcionou información sobre a área na que estabamos aloxados cada un,
as direccións e contacto dos membros do grupo ou orientacións básicas sobre a zona de
residencia (ruta cara Montreal, puntos de interese próximos ao aloxamento, etc).

Non se facilitou o aproveitamento do tempo tralas clases ao profesorado: o
pase de transporte proporcionouse só a un grupo de profesores. Moitos profesores
estaban aloxados a considerable distancia de Montreal (ata dúas horas).

CENTROS EDUCATIVOS:

Mala xestión e adxudicación dos centros educativos: demasiados profesores no
mesmo centro educativo (ata 7), centro asignado ao profesorado de Tecnoloxía

(xestionado por persoas de fala española con alumnado asiático que non fala inglés, con
dinámicas educativas moi afastadas das dun instituto), asignación de materias que non
tiñan nada que ver coa especialidade (profesores de economía, historia e inglés
integrados en educación física, francés, e matemáticas respectivamente).

Ausencia dun programa de integración e atención ao profesorado participante
nos centros educativos. Non se facilitou o seguimento de máis dun profesor nos
centros educativos, non houbo propostas concretas de participación e colaboración na
aula, non se proporcionou a información básica do centro (número de alumnos, estrutura
das ensinanzas impartidas, oferta educativa...).

Excesivo tempo de desprazamento entre o aloxamento e o centro escolar en
bastantes casos (ata 1 hora 40 min.)

Os centros asignados non se corresponden co listado de posibles centros
proporcionado pola empresa no mes de xullo; a empresa argumenta que se debeu
a cambios de última hora pola folga convocada en Montreal, pero os profesores de ditos
centros educativos sinalan que a folga non tivo nada que ver e que non tiveron
comunicación algunha ata a semana anterior á nosa chegada, que descoñecían ademais
cales eran as condicións da nosa estadía.

ACTIVIDADES FORMATIVAS E CULTURAIS PROPORCIONADAS POLA ORGANIZACIÓN:

Non houbo información respecto ao sistema educativo canadense nin ás
particularidades do de Quebec.

As visitas proporcionadas estaban mal planificadas e foron pouco axeitadas
para as características dun grupo docente (ningunha información previa á
inscrición, visita a un Outlet...).

Falta de actividades comúns e puntos de encontro entre o profesorado, que
dificultou a creación de vínculos entre o profesorado CLIL de cara ao establecemento de
redes de colaboración futuras.

ZONA ONDE SE REALIZOU O PROGRAMA:

Quebec é unha zona francófona, co francés como primeira lingua e na que o idioma ten
un forte contido identitario que a miúdo se traduce en hostilidade cara ao inglés. É, polo
tanto, un área pouco axeitada para un programa de inmersión en inglés.

Por estas mesmas características, o ensino nos centros escolares de Quebec dista
moito da realidade CLIL galega, sendo a dinámica inglés/francés máis
semellante á dinámica galego/castelán que á situación lingüística dos nosos
alumnos CLIL con respecto ao inglés.

OUTROS ELEMENTOS DA XESTIÓN POR PARTE EMPRESA ORGANIZADORA:

Elixiuse constantemente a opción máis barata sen ter en conta criterios de
comodidade, seguridade ou maior aproveitamento da experiencia para o
profesorado. Así, o traslado desde e cara ao aeroporto realizouse en autobuses
escolares que carecían de compartimento para a equipaxe e en condicións que non son
compatibles coa máis elemental seguridade viaria.

A información previa á estadía foi reiterada nos aspectos irrelevantes
(vestimenta, actividades lúdicas de empresas privadas relacionadas con amigos e
familiares da persoa coordinadora da empresa: spa, actividades de multiaventura...) e
inexistente nos aspectos esenciais (aloxamento, escola, inmigración).

Pouca profesionalidade en xeral e ton pouco axeitado e coidadoso nas
comunicacións e atención ao grupo, pouco apropiado para dirixirse a persoas
adultas. Información proporcionada de xeito totalmente desestruturado e
caótico, decenas de correos electrónicos repetindo as mesmas cuestións irrelevantes en
lugar de agrupar toda a información importante nun documento ben organizado a modo
de guía.

Posibles irregularidades na contratación do seguro, xa que algunha persoa que
precisou facer uso do mesmo, tivo que aboar unha importante suma de diñeiro por
adiantado.

ASPECTOS A MELLORAR POR PARTE DA CONSELLERÍA:

Ponderar e rectificar se procede as características do procedemento de escolla
existente tendo en conta os resultados obtidos nesta convocatoria e en comparación
con convocatorias previas.

Especificar de forma máis detallada certas condicións da convocatoria, para non
deixar opción a improvisacións ou actuacións incorrectas por parte da empresa
adxudicataria (bono de transporte para todos os participantes, non máis de 3 mestres
por centro educativo, datas concretas para realizar a integración, lugar de saída dos
voos...)

A convocatoria por parte da Consellería podería realizarse uns meses antes,
para que a empresa adxudicataria tivese máis tempo para organizar a estadía e os
mestres tamén dispuxesen de tempo para comunicarse coa empresa adxudicataria (é
complicado facelo no período de vacacións). A convocatoria tamén debería incluír unha
descrición máis detallada das condicións do programa, tanto para o profesorado
participante como para a empresa adxudicataria.

Deseñar unha enquisa de avaliación na que se distinga claramente a valoración do
programa PIALE e a valoración da empresa adxudicataria.

Respectar os dereitos laborais do profesorado vixentes con respecto a situacións
de enfermidade e morte de familiares.

Garantir o dereito ao descanso do profesorado e o dereito á educación do
alumnado, incluíndo o día seguinte á viaxe dentro da duración do programa (dadas as
características do itinerario e horario) e cubrindo a ausencia do profesorado cun profesor
substituto.

De novo, queremos reiterar a nosa valoración moi positiva con respecto ao programa que
consideramos unha ferramenta excelente, tanto dende o punto de vista da actualización
lingüística como de cara á mellora das nosas estratexias docentes. Por iso, en base á nosa
experiencia, e de cara á mellora dos recursos empregados no programa, SOLICITAMOS:Que se teña en conta a nosa valoración e propostas de cara a futuras
convocatorias.
Que se traslade esta queixa á empresa e se nos comunique a resposta da
empresa á Xunta.
Que se reintegren as horas de asuntos propios que se empregaron o día despois da
volta aos profesores que non foron traballar.
Que se nos envíe o informe que vai elaborar Ken's.