“El club dels poetes clàssics” 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

 
IX Premi d’Experiències 
de Foment de la Lectura «Ciutat d’Alzira» 2014 
Autors​
: Santiago Carbonell i Montserrat Vanyó 
IES COTES BAIXES (ALCOI) 
POLIGON COTES BAIXES s/n 03804 Alcoi 
http://mestreacasa.gva.es/web/iescotesbaixes 
03000400@edu.gva.es 
tlf: 966528110 
 


 

ÍNDEX 
 
1.

INTRODUCCIÓ 

2.

CLUB DE LECTURA CLÀSSIC: CURS 2013‐2014 
2.1.

Objectius inicials.  

3.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

4.

PERSONAL I DESTINATARIS IMPLICATS 
4.1.

5.

Personal implicat. 

AVALUACIÓ 
5.1.

Història de les lectures i la participació del club de lectura. 

5.2.

Prèstec anual de llibres a la biblioteca del centre. 

5.3.

Enquesta de valoració de l’activitat del club de lectura del 
curs 2013‐2014 de la lectura de l’Odissea. 

6.

AGRAÏMENTS 

7.

CONCLUSIONS 

8.

ANNEXOS 
 
 
 
 

 

 

 
1.

INTRODUCCIÓ: Contextualització i característiques del club de lectura 

 
El club  de lectura  de Cotes funciona  des  del  curs  2006‐2007,  fa  vora set anys. Els 
professors del departament de Castellà són els que l’inicien i el mantenen, amb la 
col∙laboració, esporàdicament, dels departaments de Valencià i Cultura Clàssica.  

El club  està  subdividit  en tres  grups  segons  les edats: un per 1r Cicle ESO, 
1

altre per als majors que poden ser alumnat 2n Cicle i Batxillerat.   

La participació del club és totalment voluntària. 

Sobre  la  tria  de  les  lectures  solen  fer   dos  en  castellà  i  una  valencià,  o  a 
l’inrevés  segons  el  professorat  que acompanye  a  l’alumnat  en  la  lectura.  
Estes lectures es distribueixen una per cada trimestre. 

L’alumnat  no  s’ha  de  comprar  la  lectura,  ja  què  tenim  un  acord  amb  la 
Biblioteca  Municipal.  A  principi  de  curs  el  professorat  participant  en  el 
club   facilita  al  director  de  la  Biblioteca  Municipal  els  títols  escollits.  La 
Biblioteca  Municipal  ens  facilita  uns  15  o  20  llibres  de  cada  club.  Llibres 
que, una vegada acabada la lectura, es tornen. 

Les  reunions  són  fora  de  l’horari  lectiu.   S’acorda  amb  l’alumnat  una 
vesprada per reunir‐se a la biblioteca del centre i fer la tertúlia literària. 

Fem 

servir 

un 

blog 

per 

la 

comunicació 

virtual 

(​
http://clubdelecturaiescotesbaixes.blogspot.com.es/​
).  Per  al  disseny  de 
la seua  portada  s’empra un  dibuix  d’una  alumna del  club. Escriuen  en  ell 
professors  dels  departaments   lingüístics  per  convocar  als  alumnes, 
comentar o proposar lectures, etc. 

 ​
També  tenim  un  club  per  al  professorat  i  obert  també  als  pares,  a  mena  de  tertúlia 
literària. 
1


 

 
Toñi González i membres del Club de lectura (majors) curs 2009‐2010 
 
2.

UN CLUB DE LECTURA  CLÀSSIC: CURS 2013‐2014 

2.1. OBJECTIUS INICIALS 
A principi de curs es crea club de lectura per a 1r ESO. S’acorda fer 1r trimestre en 
castellà  i  2n  trimestre  en  valencià.  Este  curs  sols   farem  dos  lectures  en 1r  ESO. 
L’experiència  que comentarem  serà la  duta  a terme en  la lectura  de valencià. Els 
objectius que ens marquem: 
o

Triar un llibre entre tots (alumnat i professorat). 

o

Elegir  una  lectura  clàssica  que  ens ajude a entendre  la importància de  la 
cultura  grecoromana  en les  manifestacions  culturals i  artístiques actuals, 
com ara el cinema i la publicitat.  

o

Desenvolupar  activitats  per  resoldre dubtes plantejats  al voltant  del món  
clàssic  i  la  seua  influència  en  l’actualitat  i  ampliar   informació  al  voltant 
dels referents clàssics.  

o

Difondre el club i les seues activitats en xarxa. Fomentar l’ús de les TIC. 


 

A  començament  del  1r  trimestre,  després  de  reunir‐nos  amb  el  professor  del 
Departament   de  Cultura   Clàssica,  Santi  Carbonell,  surt  la  idea  de  programar 
activitats  de  foment  de  la  lectura  per als  alumnes de  1r  ESO  del  Club  de  lectura 
conjuntament  amb  alumnes de  Grec i  Llatí  de 1r Batxillerat,  aprofitant que estos 
han  de  realitzar  una  sèrie  de  treballs  pràctics  monogràfics  sobre la  seua lectura 
d’enguany,   ​
Helénicas  de  Jesús  Martín  Rodríguez,  Instituto  Alicantino  de  Cultura 
J.Gil  Albert,  2002.  D’esta  manera,  a  banda  de  fomentar  la  lectura,  el  treball 
col∙laboratiu i  l’exposició  oral entre  els alumnes de llatí i grec de 1r de Batxillerat, 
els menuts aprendran dels majors, mitjançant diverses activitats en comú. 
 
3.

2

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS  

Abans  de Nadal  ens  reunim  en un  pati amb l’alumnat que vol participar per  decidir 
la  lectura  de   valencià.  De  tot un  ventall de  possibilitats  es tria  ​
l’Odissea  d’Homer,  
adaptació de l’editorial Bromera.  
Vam  triar  este  llibre   per  dos motius. Primer perquè  s’adonara l’alumnat  com esta 
obra  ha  marcat  la  societat  occidental  en  tots  els  àmbits  i  encara  hui  en  dia  la 
majoria   d’obres  de  ciència‐ficció  copien   els  mateixos  éssers  estranys.   I  en  segon 
lloc, perquè d’esta manera puguen tindre una bona base literària.  
Com  teníem  un  grup  nombrós van  fer dos  torns  per  a  la tertúlia literària. Un es va 
fer  el  31  de  gener  i  l’altre  l’1  de  febrer,   tots  dos  a  l’hora  d’atenció  educativa  o  
religió. 
A mesura  que  es  llegia  el llibre,  l’alumnat  qüestionava diversos  aspectes de l’obra. 
Aleshores  vam  decidir  amb  el  professor  de  cultura  clàssica,  que  l’alumnat  de  1r 

2

  ​
Aquest  resum  es   publica  finalment  al  blog  del  club  de  lectura.  Cf. 

http://clubdelecturaiescotesbaixes.blogspot.com.es/2014/07/cronica‐del‐club‐de‐l
ectura‐1r‐eso‐13‐14.html  

 

Batxillerat  de la modalitat humanística resoldria els seus dubtes.  Així, vam plantejar 
de  fer una interacció entre  l’alumnat de  1r Bat i 1r ESO, d’esta  manera sembla que 
l’alumnat de 1r ESO s’estimulava més en pertànyer al club. 

La  primera  posta  en  comú  va  ser  el  10  de  febrer  a  les  14.10‐15h. Consistia  que  
l’alumnat de  1r  BAT  faria una exposició pràctica sobre l’obra de l​
’Odissea i el món 
clàssic.  Després  l’alumnat  de  1r  ESO  preguntaria  dubtes  i  establiríem  així  un 
diàleg.  Cal  dir  que  l’alumnat  de  1r  ESO  es  va  quedar  una   hora  més  de  manera 
voluntària3.  
Ací el vídeo‐resum de l’acte: ​
http://youtu.be/Q7cNIrPOXUI 4 

La segona activitat conjunta va ser el 21 de març. Coincidint amb la setmana 
cultural del centre vam fer un taller d’epigrafia grega. L’alumnat de 1r BAT va 
exposar mitjançant una presentació dinàmica 
(​
http://prezi.com/il29ik5y9l‐y/taller‐descriptura‐grega‐per‐a‐menuts/​
) la història 
de l’alfabet grec i l’evolució de l’escriptura a Occident. A continuació, l’alumnat de 
1r ESO es posaria mans a l’obra i va practicar la cal∙ligrafia escrivint amb càlam 
sobre papir el primer vers de l’​
Ilíada​
.  

            Ací la resenya del professor Santi Carbonell:  
http://aigialos.blogspot.com.es/2014/03/scripta‐manent‐cronica‐i‐imatges.html​
 5  

Cf. ​
 Annex 1​
 Carta informativa als pares per explicar que es quedaran una hora més. 
Cf. ​
Annex 2​

 Vídeo de “Penélope y los oràculos”. 
5
Cf. ​
Annex 3a ​
Vídeo del Taller d’epigrafia i ​
Annex 3b​
 Fotos del taller d’epigrafia. 
3
4


 

     

 

 
 

La  tercera  part fou  l’  excursió  a  Elx,  al 1r Certamen de  Teatre Clàssic  de l’Alcúdia 
d’Elx.  Després  de  visitar  les  restes  arqueològiques  del  jaciment  iberoromà, vam 
assistir  a  la  representació  de  la  tragèdia de  Sèneca  ​
Agamenó i  vam  fer  un  taller 
d’escriptura romana en tauletes de cera. Érem 25 alumnes de club de lectura.  
Ací  tenim  les  fotos  de  l’excursió  i  la  ressenya  corresponent  del  professor  Santi  
Carbonell: ​
http://aigialos.blogspot.com.es/2014/05/alcudia.html 
I el vídeo de l’excursió : ​
https://www.youtube.com/watch?v=tSh5DjcSrOk​
 6  

 

6

Cf. ​
Annex 4a ​
Vídeo de l’excursió a l’Alcúdia d’Elx i ​
Annex 4b​
 fotos de l’excursió a l’Alcúdia d’Elx. 

 

Per  últim,  vam  assistir a la representació que els alumnes de 1r BAT de Grec i Llatí 
havien preparat com  a  cloenda  de curs, titulada “Mitos  con  dríacos  y unicornos” 
https://www.youtube.com/watch?v=_rU5rRbo99E​

7

 

 
Esta  peça  teatral  fou  guardonada  amb   el  1r  premi  de  la  modalitat  B  del  primer 
Certamen  Hermes organitzat  per  l’Associació  Cultura Clàssica.com  i la Asociación 
Ludere  et  Discere.   Cf.  la   crònica  de  l’entrega  de  premis  a  la  Domus  Baebia  de 
Sagunt 
http://aigialos.blogspot.com.es/2014/09/i‐certamen‐hermes‐recollida‐dun‐emoti
u.html​
  i vídeo del públic assistent 8. 

 ​
Cf. ​
Annex 5a​
 Representació de l’obra “Mitos con dríacos y unicornos”, i ​
Annex 5b​
 fotos de la 
representació. 
8
 Cf. ​
Annex 6​
 Vídeo del públic assistent.  
7


 

 

 
4.

PERSONAL I DESTINATARIS IMPLICATS  

4.1. Personal implicat :  
● Alumnat de 1r ESO curs 2012‐2013 que va participar:   

1‐     Rubén Bautista Soler 

2‐     Maria de las Heras Egea 

3‐     Eli Molina Delgado

4‐     Carme Rufino González 

5‐     Iñaki Sánchez López

6‐     Daniel Segovia Sanus  

7‐     Xàvier Agulló Máñez

8‐     Francesc Bodí García 

9‐     Arnau Company Pascual

10‐  Sol Graber Feliba 

11‐  Vicent Llorca Verdú

12‐  Natalia Masero Ruiz 

13‐  David Miró Gisbert

14‐  Lorena Payá Reig 

15‐  Elena Reig Moncho

16‐  Paula Rico Gómez 

17‐  Alonso Sánchez Linares

18‐  Jorge Zapata Aguilar 

19‐  Marta Abellán Cabanes

20‐  Júlia Blanes Ferri 

21‐  Natalia Cuenca Conejero

22‐  Iris García Masià 

23‐  Mar Masià Santonja

24‐  Marcos Vañó Caballero 

25‐  Ainara Vañó Nieto

 

 
● Alumnat de 1r BAT de la modalitat d’humanístic que va participar : 

Alejandro Aroca Puerto 

Joan Ortiz Miró 

Angela Callado Catalá

Gema Doménech Montilla 

Marta Ferrandiz Reig

Iris Orta Saiz 

Olga Ruiz Guitiérrez

Rayane Picurelli Silva 


 

Marina Lledó González 
● Professorat implicat Santi Carbonell i Montse Vanyó. 

 
5.

AVALUACIÓ  

5.1. Històric de les lectures i la participació del club de lectura.9 
En  este  punt  farem  un  repàs   de  l’evolució  del  club   de  Cotes  Baixes  fins   arribar  als 
resultats de 2014, pel que fa als llibres llegits, participants i volum de llibres prestats.  
➢ Curs  2006‐2007:  s’inicia amb un  grup heterogeni de l’alumnes de 2n ESO, 3r ESO, 

1r CF Comerç i 2n BAT en total 15 alumnes el formen. Lectures: 
Trimestre  

Lectura 

1r  

Contes per a nens i nenes políticament correctes​
 de James Finn Garner 

2n  

Balzac y la joven costurera china​
 de Dai Sijie 

3r 

La ciudad de las bestias​
 d’Isabel Allende 

 
➢ Curs  2007‐2008:  es fan  dos  grups  ja que  l’edat deterrmina  bastant  els  gustos  i la 

comprensió  del  text.  Aquí  es  fa  una  camiseta  per  promoure  el  club  de  lectura, 
dissenyada per Neus Rufino. 
o

Un  grup amb l’alumnat d’ESO que inclou 1rESO, 2nESO i 3rESO format per  
9 alumnes en total. 

9

Trimestre  

Lectura  

1r  

El hombre de Esparta ​
d’Antonio Penadés 

 ​
Cf. ​
Annex 7a i b​
 Foto i disseny de la camiseta del Club de lectura curs 2007‐2008. 

10 
 

2n  

Luces del norte de Philip Pullman 

 
o

L’altre grup de 4t ESO i Batxillerat són uns 8 alumnes en total, lligen: 

Trimestre  

Lectura  

1r  

El perfum / El perfume​
 de Patrick Süskind, ​
uns en valencià i altres en castellà. 

2n  

El talento de Mr. Ripley ​
de Patricia Highsmith 

3r 

El hombre de Esparta ​
d’Antonio Penadés 

 
➢ Curs  2008‐2009:  es continua  com  el  curs anterior  amb  dos grups.  En este  curs es 

lligen quatre  lectures  no  coincideixen  amb  els trimestres,  més  o  menys  cada  dos  
mesos  es  llig  una  lectura.  En  este  curs  s’enceta  un  nou  format,  ens inaugura  el 
club algun escriptor reconegut, este any és Francesc Gisbert10 .  
o

10

Alumnat d’ESO (1r, 2n i 3r).. El grup és més nombrós són 30 alumnes. 

 

Lectura 

 

El fantasma de la torre ​
de Francesc Gisbert 

 

El viejo que jugaba a matar indios​
 d’Andreu Martín 

 

La bicicleta de Sumji ​
d’Amos Oz 

 

La isla misteriosa​
 de Julio Verne 

Cf. ​
 Annex 8​
 Foto de la inauguració a la biblioteca de l’institut del curs 2008‐2009. 
11 

 

 
 
 
o

Alumnat de 4tESO i Batxillerat format per 14 alumnes. Les lectures són: 

Trimestre  

Lectura  

 

Estaciones de paso​
 d’Almudena Grandes 

 

Plenilunio​
 d’Antonio Múñoz Molina 

 

After dark​
 de Haruki Murakami 

 

La historía del rey transparente de Rosa Montero 

 
➢ Curs  2009‐2010:  no  tenim  grup  de  majors  (de  4tESO i  Batxillerat), a vegades  per 

una sèrie de circumstàncies, com l’estrés del curs no es forma grup). Però sí tenim 
un autor reconegut que ens inaugura el club, Silvestre Vilaplana11 . Així tenim: 
o

11

Alumnat d’ESO (1r, 2n i 3r) està format per 20 alumnes: 

Trimestre  

Lectura  

 

Príncipe de la niebla​
 de Carlos Ruiz Zafón 

 

La maldición del brujo leopardo​
 de Heinz Delam Lagarde 

 

La sombra del gato y otros relatos de terror​
 de Concha López Narvaez 

Cf. ​
 Annex 9​
 Foto de la inauguració del club 2009‐2010 
12 

 

El vell que jugava a matar indis​
 d’Andreu Martín 

 
 

➢ Curs  2010‐2011:  en este curs  tampoc  tenim  grup  de majors. Però ens  inaugura el 

club   de  lectura  Santiago  Posteguillo,  acabava  de  guanyar  Premi  de  les  Lletres 
Valencianes.12  
o

Alumnat de 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO són uns 10 alumnes lligen:  

Trimestre  

Lectura  

1r 

Marina​
 de Carlos Ruiz Zafón 

2n  

La ciudad de las bestias ​
d’Isabel Allende 

3r 

Dos velas para el diablo​
 de Laura Gallego 

 
➢ Curs  2011‐2012:  encetem  una  novetat  com  IES  Cotes  Baixes  es  troba  adscrit  al 

col∙legi  Miguel  Hernández.  Doncs  cap a  final  de curs  un grup  del club de lectura i 
alguns  professors  anem  al  Miguel  Hernández  per  promocionar  i   fer  conéixer  el 
club   de  lectura  a  l’alumnat  de  6é,  així  quan  vinguen  al  centre  ho  coneguen 
formen  part.  Però  per  una  altra  part  no  tenim  grup  de  majors  degut  a la  pressió 
dels exàmens. Este any s’enceta el club amb Marisa Abad que ens l’inagura13 .  
o

Alumnat ESO (1r, 2n i 3r) són uns 10 alumnes: 

Trimestre  

12
13

Lectura  

Cf. ​
 ​
Annex 10​
 Foto inaguració del club el curs 2010‐2011. 
Cf. ​
 Annex 11 ​
Foto de premsa amb la visita de Marisa Abad. 
13 

 

 

Los escarabajos vuelan al atardecer​
 de Maria Gripe 

 

He jugat amb llops​
 de Javier Janer i Manila 

 

Els mons perduts​
 d’Alison Blix 

 

El príncipe de la niebla​
 de Carlos Ruiz Zafón 

 
➢ Curs  2012‐2013:  tornem  a  tenir  dos grup d’alumnes  i una  lectura  per trimestre. 

Este curs la inauguració va a càrrec de Rosana Ferre. (no tenim foto de l’acte). 
o

Alumnat d’ESO (1r, 2n i 3r) format per 18 alumnes, les lectures són: 

Trimestre  

Lectura  

1r  

Las tierras de Vítaka​
 de Rosana Ferre 

2n  

Nou diari del jove maniàtic​
 d’Aidan Macfalane i Ann McPherson 

3r 

Donde los árboles cantan ​
de Laura Gallego 

 
o

Alumnat de 4tESO i Batxillerat són uns 12 alumnes, lligen: 

Trimestre  

Lectura  

 

El hobbit​
 de Jonh Ronald Reuel Tolkien 

 

Criatures d’ultratomba​
 de David Mateo 

 
 

14 
 

 
➢ Curs 2013‐2014: continuem amb dos grups. 
o

Alumnat de 1rESO són uns 30 alumnes i lligen: 

 

Lectura 

 

La  leyenda  del  segundo  féretro  ​
de  José  María  Latorre 
Fortuño 

 

l’Odissea​
 (versió de Bromera) d’Homer 

 
o

Alumnat de 4t ESO i Batxillerat format per 12 alumnes. 

Trimestre  

Lectura  

1r  

Los peces no cierran los ojos​
 d’Erri de Luca 

2n  

T echo d menos​
 de Álvaro García Hernández 

3r 

Per tretze raons​
 de Jay Asher 

 
A  final  de  curs  a  la  biblioteca  s’han  lliurat  diplomes,   així  com  agendes  de  lectura  als  
membres del club de lectura com una mena de reconeixement.  
5.2. Prèstec anual de llibres a la biblioteca. 

CURS  

QUANTITAT DE LLIBRES PRESTATS 

2006‐2007 

260  

2007‐2008 

465 

2008‐2009 

434 

2009‐2010 

540 

2010‐2011 

652 

2011‐2012 

630 

15 
 

2012‐2013 

847 

2013‐2014 

820 

 
5.3.  Enquesta de  valoració  de  l’activitat del  club  de lectura  del curs 2013‐2014  : lectura 
l’Odissea.

 

16 
 

17 
 

 
 
 

18 
 

6.

 AGRAÏMENTS: 
★ A l’alumnat tant de 1r ESO i 1r BAT, per la paciència i l’interés mostrat. 
★ A  Toñi  González  Cantero,  bibliotecaria  del   centre,  pel  seu ajut  incondicional  i la 

seua força motivadora. 
★ Al  departament  de  Castellà  ja  que  són  elles  quin  enceten  esta  tasca  i  encara 

continuen malgrat les retallades: M. José Doménech, Rosa Máñez, Carmen Romá i 
Angeles Serra. 
★ Als  companys d’Atenció  Educativa  i Religió,  ja  que  vam  aprofitar algunes d’estes 

hores perquè l’alumnat del Club fera la tertúlia literària.  
★ A  Neus  Rufino  pel  disseny  del  blog  de  lectura,  que  ha  sigut el nostre  logo,  i  pel 

disseny de la camiseta. 
★ Als  autors  que  han  vingut  sempre  d’una  manera  desinteressada:  Antonio 

Penadés,  Santiago Posteguillo, Francesc  Gisbert, Silvestre Vilaplana, Marisa Abad, 
Rosana Ferre. 
★ A la direcció del centre, per deixar‐nos fer i facilitar l’organització. 
★ A l’ajuntament  d’Alcoi,  en  especial a la  Biblioteca municipal,  per  la  col∙laboració 

en el prèstec de llibres. 
 
7.

CONCLUSIONS 
Amb   el  Club  de  Lectura,  que  va  consolidant‐se  any  rere  any,  es  produeix  una 

evolució  positiva del  foment  de la  lectura  al  nostre  centre. No només tenim  cada curs un 
grup  d’alumnes  disposats  a  participar,  a  llegir  i compartir les seues experiències lectores. 
Estos  alumnes  transmeten  llurs  vivències  de  les  lectures  a  altres  companys,  generació 
rere  generació,  i   la  biblioteca  es   convertix  en  un  punt  de  trobada  per  a  molts  lectors 
menuts i no tan menut​
s. 

19 
 

8.

ANNEXOS 

Annex 1 Carta informativa a pares sobre les activitats del club de lectura. 
Annex 2 Vídeo “Penélope y los oráculos”. 
Annex 3a Vídeo del taller d’epigrafia. 
Annex 3b Fotos del taller d’epigrafia. 
Annex 4a Vídeo excursió a l’Alcúdia d’Elx. 
Annex 4b Fotos de l’excursió a l’Alcúdia d’Elx. 
Annex 5a Vídeo representació de l’obra “Mitos con dríacos y unicornos”. 
Annex 5b Fotos de la representació “Mitos con dríacos y unicornos”. 
Annex 6 Vídeo del públic assistent a la representació “Mitos con dríacos y unicornos”. 
Annex 7a Foto de la camiseta del Club de lectura curs 2007‐2008. 
Annex 7b Disseny de la camiseta del Club de lectura curs 200‐2008. 
Annex 8 Foto de la inauguració del club curs 2008‐2009. 
Annex 9 Foto de la inauguració del club curs 2009‐2010. 
Annex 10 Foto de la inauguració del club curs 2010‐2011. 
Annex 11 Foto de la inauguració del club curs 2011‐2012. 
 
 

20