Está en la página 1de 4

m m

Desplaçament ordenat i continu d¶electrons que circulen al llarg d¶un cos.

LLEI D¶OHM
V=RxI

CORRENT ELÈCTRIC

RESISTÈNCIA INTENSITAT VOLTATGE ± TENSIÓ - ddp

Propietat d¶un material Nombre d¶electrons Entre dos elements, el que té


d¶impedir o dificultar el que circulen per un més potencial té càrrega
pas del corrent elèctric. conductor en un negativa, si els connectem els
segon. electrons passen de l¶un a
l¶altre per equilibrar-se.

Unitat: Õ  Unitat: mm Unitat: Õ 


Símbol:  Símbol:  Símbol: 
MAGNITUD SÍMBOL UNITAT

ENERGIA m JOULE 

CÀRREGA ELÈCTRICA  COULOMB 

POTÈNCIA  WATT

TENSIÓ ± VOLTATGE ± ddp  VOLT 

INTENSITAT  AMPERE 

RESISTÈNCIA  OHM 

TEMPS  SEGON


E VxIxt
P = -- = ----------- = V x I Q=Ixt E = R x I² x t
t t V²
E = ----
P = R x I² R
CÀRREGA ELÈCTRICA
ENERGIA
POTÈNCIA

_ÓRMULES

RESISTÈNCIA INTENSITAT VOLTATGE ± TENSIÓ - ddp

V Q
R = ------ I = ----
I t E
V = ----
V Q
I = ----
R V=RxI