Está en la página 1de 8

Autorius

Laikotarpis
XVI a.
Renesansas

Kontekstas

Krinys

Pirmosios lietuvikos knygos


Katekizmas autorius (1547
m.), knygas leido
Karaliauiuje. Buvo reformat
pastorius, baig Karaliauiaus
universitet, dirbo kunigu,
vliau ir klebonu Raganainje.

anras
Banytinis
veikalas

Katekizmas

Martynas Mavydas
XVI a.
Renesansas

Kunigas, humanistas,
kontrreformacijos veikjas,
vienas lietuvi ratijos krj.
vietjas, humanistini idj
reikjas, didiausias
kovotojas dl gimtosios
kalbos teisi XVI a.

XVI a. II
pus,
Renesansas,
bet
jauiamos
jau ir Baroko
idjos

LDK protestantas
evangelikas, reformatas
(kalvinistas). ios tikybos
alininkai Lietuvoje
Renesanso ir reformacijos
laikotarpiu jautsi u daug k
dkingi galingam ir dosniam
savo globjui Mikalojui
Radvilai Rudajam, tad po jo
mirties (1584) paskatino
Radvan, talentingiausi i j,
eilmis aprayti io ikilaus
mogaus gyvenim ir darbus,
t.y., aminti jo atminim
literatros paminklu.
Popieius Urbonas VIII vertino
poeto kryb, vainikavo laur
vainiku ir paskyr j
banytini himn
reformatori grup. M. K.
Sarbievijus dst VU, buvo
Vladislovo Vazos rm
nuodmklausiu ir
pamokslininku.

Mikalojus Dauka

Banytinis
veikalas

Postil

Jonas Radvanas

XVII a. I
pus,
Barokas

Motiejus Kazimieras
Sarbievijus
XVIII a.,
Apvieta

Kristijonas Donelaitis

Poetas, lietuvi literatros


klasikas, evangelik liuteron
kunigas, iemet veniamos
300-osios jo gimimo metins.
Vos 6 m. neteko tvo, todl
jaunystje gyveno skurdiai.
Baig Karaliauiaus
universitet, iki mirties buvo
Tolminkiemio klebonu. Per
pamokslus danai skaitydavo
Met itraukas, mok
brus.

Herojin
poema /
Herojinis
epas

Radviliada

Ods,
epigramos
, himnai,
eilraiai

Epin
didaktin
poema
(parayta
hegzametr
u)

Metai

XIX a. I pus,
Romantizma
s

Lietuvos poetas, lenk


lietratros klasikas. eima
kildino save i garbingos
lietuvikos gimins, nors buvo
lenkai.
Poetas romantikas, kuriam labai
svarbi istorin Lietuvos prasm.
Igyveno nelaiming meil Marilei
Vereiak, jos kvptas sukr
Vlines.
XXa. pirmoji pus.

XIX a.,
Romantizma
s

Lietuvi poetas, kalbininkas,


Sein vyskupas, eiles i
pradi ra lenkikai, po to
lietuvikai. Poema Anyki
ilelis protestuoja pries
tautin enigma (tuo metu
Lietuva okupuota Rusijos,
spaudos draudimo
laikotarpis). Viena i genezi
(atsiradimo prieasi) yra tai, jog
para poem siekdamas rodyti
dstytojui, kad lietuvi kalba nra
skirta tik muikams.

Adomas Mickeviius

Antanas Baranauskas

XIX a.,
Romantizma
s

Vincas Kudirka

XIX-Xxa.,
Romantizma
s

Maironis (Jonas Maiulis)

XIXa. antroje pusj gyvens


tautinio sjdio ideologas, skyrs
vis gyvenim tautai adinti ir
viesti.
Vienas ymiausi tuometini
Lietuvos inteligent, kuris grietai
pasisak prie carin priespaud.
V. Kurdirka yra lemtingo lietuvi
tautinei ir kultrinei savivokai
laiko, prasidjusio XIXa.
Pabaigoje ir nusitsusio iki XXa.
pirmj deimtmei, kultrinis
herojus.
Jaunystje siekdamas
isilavinimo labiau save siejo su
lenk kultra, bet paveiktas J.
Jablonskio ir J. Basanaviiaus
atsivert lietuvyb.
XIXa. pabaigos-XXa.pradios
poetas, vadintas tautos dainiumi.
Vis gyvenim tarnavs Katalik
banyiai, jautsi nevertintas, nes
netapo vyskupu dl to, kad kr
eilraius lietuvikai.
Poetas romantikas.
tvirtina romantizm lietuvi
literatroje.

Drama
Vlins,
Krymo sonetai,

Romantine
poema

Anyki ilelis

Tautika giesm,
Labora, Varpas

Eilrai
rinkinys
Pavasario
balsai (eil.:

Trak pilis,
Lietuva brangi)
XIX-XX a.,
Realizmas

Jonas Bilinas

XIX-XX a.,
Realizmas

Juozas Tumas
Vaigantas
XIX-XX a.,
Realizmas

Vincas Krv

Lyrins lietuvi prozos


pradininkas, mirus tvams,
nesutiko stoti kunig seminarij,
todl prarado materialin gimini
param, buvo imestas i
universiteto, sirgo diova. Visoms
Jono Bilino novelm bdingas
objektas kaimas, jo mogus.
Veikjai niekam nereikalingi,
nuskriausti, atstumti. Apmstymai
gimsta i t atstumtj situacijos.
Psichologinio realizmo
pradininkas lietuvi literatroje.

Palaik ryius su knygneiais,


aktyviai platino lietuvik spaud,
mok vaikus.
XX a. pradioje kr lietuvikas
mokyklas.
Vienas rykiausi XIXa. pabaigos
ir XXa. pradios raytoj.
Vaigantas sukuria lietuvio
paveiksl.
Vaigantas buvo nepriklausomas
mogus, tolerantikas kunigas,
drsus ir aktyvus visuomens
veikjas.
Profesorius, dramaturgas,
prozininkas. 1940 m. Bolevikams
umus valdi, buvo Usienio
reikal minstru, vliau Ministru
pirmininku, taiau atsistatydino.
Vliau emigravo. I pradi
Austrij, kur kr lietuvik
mokykl, vliau Amerik
(Filadelfij). Dramos Skirgaila
laikas XIVa. pabaigos Lietuva.
Pagonybs ir krikionybs
sankirta.

Nobvels:
Vagis,
Kliudiau,
Lazda,
Ubagas;
Apysaka:
Lidna pasaka
Apysaka

Dds ir
ddiens
Drama

Skirgaila

XX a. pradia

Vincas Mykolaitis
Putinas

Psichologi
nis
intelektual
inis
romanas

Menikai brandaus, psichologinio,


intelektualaus romano autorius.
XX a. vidurio raytojas, kuris
oficialiai atsisak kunigysts.
Dar bdamas gyvas, buvo
pripaintas klasiku ir tapo
autoritetu kelioms kartoms.
Romane sprendiamas
pagrindinio veikjo vidinis
konfliktas: kaip suderinti kunigo ir
poeto keli? Simbolistas (tam
didel tak turjo Rusijos ir
Vakar universitetai).

Altori ely
XIX-XX a.

Jurgis Savickis

XX a.,
Neoromantiz
mas

Diplomatas, modernistins
krypties raytojas, tarpukariu
atstovavs Lietuv skandinavijoje,
priskiriamas prie lietuvi
literatros atnaujintoj kartos
(Vincas Mykolaitis Putinas,
Kazys Binkis, Balys Sruoga ir kt.).
Daug keliavo, todl jo kryboje
galima velgti vakarams bding
krybos bruo. Nuo 1940 m. iki

mirties 1952 m. gyveno


Piet Pranczijoje, Roquebrune
vietovje prie Viduremio jros,
kur turjo vil, pavadint
Ariogala.
Lyrikas, eseistas, Amerikoje
dsts lietuvi kalb, vaikystje
gyveno itin skurdiai, dl to buvo
prats daug dirbti ir sulauk daug
paaip i kaimyn vaik.
Kryboje gausu krikionybs
simboli, nes eima buvo labai
religinga ir skatino poet tapti
kunigu. Karo laikotarpiu persikl
JAV.

Novels

Vagis, Ad
astra, Kova,
Fleita

Diazas, Apie
ruden ir un,
Peizaas,
Katarsis,
Vienas kraujo
laas

Eilraiai

Jonas Aistis
XX a.,
Neoromantiz
mas

Henrikas Radauskas

Poetas, vertjas, eseistas,


modernistas, Pirmojo pasaulinio
karo metais gyveno Rusijoje,
vliau persikl JAV. Krjas
nekalba patriotinmis temomis.
Itin didel dmes skyr estetikai,
menui, groiui, krybai. Istorini
aplinkybi, vyki neufiksavo
eilraiuose. Radausko atkirtis
supaniam smurtui buvo gro
garbinantys eilraiai.

Eilraiai

Fontanas,
Katanas
pradeda ydt,
Pasaka,
Dainos
gimimas

XX a. I pus,
Neoromantiz
mas

Eilraiai

1940 m. prasidjus sovietinei


okupacijai, ji paskirta liaudies
seimo atstove (vaiavo parveti
Stalino sauls), jos kriniai buvo
redaguojami ir cenzruojami,
perraomi, kad atitikt sovietin
ideologij. Dl tokios jos krybos,
atgavus nepriklausomybpoets
kryba vertinama prietaringai.
Vlesniuose jos kriniuose
matomi atgailavimo enklai.

Salomja Nris

Tolimas
sapnas, Kur
baltas miestas,
Maironiui, Prie
didelio kelio
XX a. I pus

Balys Sruoga

XX a. vidurys

Lietuvos poetas, prozininkas,


dramaturgas, teatrologas, literatros
ir tautosakos tyrintojas.
1943 m. kovo 16 d. jis, kaip kaitas,
vokiei suimtas ir ivetas
tuthofo koncentracijos
stovykl.Pradjs dirbti lagerio
ratinje (nes mokjo daug kalb),
klastojo sakymus ir taip gelbjo
draugus nuo bausmi, duj
kameros. 1945 m. j ilaisvino
sovietin armija. Deja, koncentracijos
stovyklos patyrimai stipriai paveik ne
tik dvasin, bet ir fizin menininko
bkl. spdiai koncentracijos
stovykloje kvp parayti smarkiai
nuo ankstesni krini besiskiriant,
ironijos persmelkt atsiminim knyg
Diev mikas. Ji sukurta 1945 m.,
per tris mnesius.

Atsiminim

knyga/rom
anas

Diev mikas

Romanas

Ieivijos raytojas, dramaturgas,


prozininkas, reisieriu,
modernistas, didiausias
novatorius lietuvi literatroje.
JAV dirbo vairiai: fabriko
darbuotoju, lifto aptarnautoju.
Aktyviai dalyvavo kultrinje
veikloje: vaidino ikagos taetre,
dalyvavo kultriniuose
sambriuose. uvo autoavarijoje.

Balta drobul
Antanas kma

XX-XXI a.

Justinas Marcinkeviius
XX a.

Marius Katilikis (Albinas


Marius Vaitkus)

Poetin
drama

Mavydas

Romanas

Mikais ateina
ruduo
XX-XXI a.

Juozas aputis
XX-XXI a.

Sigitas Geda

Poetas, dramaturgas, Just.


Marcinkeviius kr daugiausia
sudtingomis sovietinio
totalitarizmo slygomis, - i
aplinkyb lm, kad poeto
krybos brandiojo laikotarpio
kriniams itin bdingas
metaforikas kalbjimas.
Uuominos ir nutyljimai.
Marcinkeviius para trilogij:
Mindaugas kurioje prasmina
valstybs susikrim, Mavydas
lietuviko rato ir knygos
radimasis bei Katedra tautos
kultros formavimasis.
Lietuvos ieivijos raytojas.
Jaunyst praleido Katiliki
kaime. Buvo puikus pasakotojas.
1944 m. pasitrauk Vakarus.
Nuo 1949 m. gyveno JAV,
ikagoje. Dirbo vairius sunkius
darbus. Amerikoje pasistat
nam, sikr sodyb, kad
primint tvyn. Negalima
gyventi be duonos, negalima taip
pat gyventi be tvyns sako
Katilikis. Tvynes ilges vis
gyvenim neiojo irdy.

XXa. antrosios puss-XXIa.


pradios raytojas, psichologins
novels autorius.
Ts Jono Bilino prozos
tradicijas.
Vienas pirmj prabilo apie kaimo
nykim.
Ra apie sovietmet. Moderni
novels forma, subtilus
psichologikumas, nuotaikos ir
situacij autentikumas,
asociatyvi vaizd gausa, lyrin
pasauljauta, eseistin stilistika,
kasdienikumo ir gilij tikrovs
struktr derm.
Poetas eseistas, dramaturgas. XXa.
antrosios puss-XXIa. pradios
poetas.
Ryks tautosakos, mitologijos
motyvai.
Vaizduojamas gyvybs ratas. Ilgai jo
kryba buvo vertinama prietaringai,
kadangi jis lyg ir ts avangardo
idjas, taiau jos buvo netiktos ir
neprastos lietuvi literatrai. Lietuvos
nacionalins kultros ir meno
premijos lauretas.

Novels

Autorius ieko
ieities,
vis po Marazyno
uolu,
Vienia sodyba

Lietuvos
atsiradimas

Eilraiai

XIX-XX a.,
Neoromantiz
mas

atrijos Ragana (Marija


Pekauskait)

Gimusi dvarinink eimoje kalbjo


lenkikai, lietuvi kalbos imoko
susipainusi su Povilu Viinskiu,
kuris ir paskatino prisidti prie
lietuvybs puoseljimo. Mirus
tvui, liko be pinig, pradjo
mokytojauti dvaruose. Didiul
tak nuo pat vaikysts atrijos
Raganai dar tvai, ypatingai
glauds santykiai buvo su mama.
Neoromantik buvo geros irdies,
nuolatos paddavo monms.
Buvo steigusi jaunimo mokykll.
Jos apysakai bdingas
autobiografikumas, jausm
perteikimas.

Apysaka

Sename dvare

XX a. I pus

Poetas emininkas, lovins


emdirbikj kultr, mogaus
dvasios turtingum kaip
prieprie grsmingai tikrovei po
Antrojo Pasaulinio karo. Ir jo ir
Lyrinio subjekto irdies ir sielos
nerim malina, paguoda tampa
viess, giedri prisiminimai, kurie
siejasi su vaikyste, namais ir
gerja j dvasia- senole.

Rudens sonetai,
iemos sonetai

XX a. I pus

Raytojas, vertjas, literatros


kritikas. Baigs literatros
studijas, dirbo urnal
redaktoriumi, mokytojavo, o 1945
m. stojo partizan br.

Eilratis
Dovydas prie
Galijot;
Sonetai: Mano
dienos nebtin
pasvir, Kai
kovoj kelies tu
atak

XX-XXI a.

Poetas, eseistas, dramaturgas.


Necionalins kultros ir meno
premijos lauretas. Svarbiausias
poezijos motyvas senosios,
archajikos, kaimo pasauljautos
susidrimas su moderniu pasauliu ir
lugimas. i tama labai ryki bene
ymiausiame M. Martinaiio krinyje
Kukuio balads.

Kukuio balads

Vytautas Maernis

Bronius Krivickas

Mercelijus Martinaitis

XX-XXI a.

Lietuvi kilms lenk raytojas,


poetas, Nobelio premijos lauretas,
jam taip pat suteiktas Pasaulio
taut teisuolio vardas.

XX a.,
Modernizma
s

Pati gyvenusi Kaune, miest mato


neatsiejam nuo gamtos.
Vaiinait poetizuoja miest
(aiktes, gatves, kolonas, laiptus,
geometrines figras), ryki
Vilniaus miesto tema. Stengiasi
viename vaizde sujungti kultr ir
gamt.

XX-XXI a.
(dar gyvas)

Poetas, nacionalins premijos lauretas.


Nelanks jokios auktosios mokyklos,
neturjs jokio pastovaus darbo, A.
Marnas pasirinko poeto keli, kuriuo
dabar ir gyvena. Jaunyst praleido
gorkyne (taip vadinta M. Gorkio,
dabartin Pilies ir Didioji g. Vilniuje), kur
briuodavosi vadinamasis alternatyvus
jaunimas, ieks visuotinai nepriimt
saviraikos galimybi.

XX a.

Poetas, eseistas, vertjas, vienas


ymiausi lietuvi prozinink po
Lietuvos nepriklausomybs atgavimo.
inomiausias jo romanas yra Tla
(1993 m.). U roman J.
Kuninui 1993 m. paskirta Lietuvos
raytoj sjungos premija u
geriausi met knyg. Kunino
pasakojimai, parayti pirmuoju
asmeniu, yra autobiografiniai. Vis
vyki negalima sieti su autoriaus
gyvenimu, taiau tam tikri vykiai ir
pagrindinio veikjo bruoai keliauja i
teksto tekst.

eslovas Miloas

Judita Vaiinait

Aidas Marnas

Jurgis Kuninas
XX-XXI a. (dar
gyvas)

Marius Ivakeviius

Romanas

Isos slnis
Kavinukas su
pastoralm,
Io ros,
Ateis
sekmadienis,
Saulgra,
4. atrijos
ragana
Maxima,
Metai be iogo

Eilraiai

Romanas

Tla

Pjes

Lietuvos prozininkas,
dramaturgas, kino scenaristas,
reisierius. Savitu poetiniu
stiliumi, kvptu pasakojamosios
tautosakos, jis naujai prabyla apie
Lietuvos istorij, meil tvynei,
idealizm ir patriotizm.
Pjese Madagaskaras Ivakeviius
realizavo sen Tumino svajon
teatro scenoje papasakoti istorij
apie Kazio Pakto idj perkelti
lietuvius saugesn pasaulio
krat, sukurti atsargin Lietuv.

Madagaskaras