Está en la página 1de 234

Ona Virkutien Jrat Virkutyt

CHEMIJOS
UDAVINI
SPRENDIMAS

Ona Virkutien Jrat Virkutyt

CHEMIJOS
UDAVINI
SPRENDIMAS

Scanned by
Cloud Dancing
VILNIUS

[SBN 5-415-01476-4

Ona Virkutien, 2000


Jrat Virkutyt, 2000
Leidykla VAGA, 2000

CHEMIJOS UDAVINI
MOKYKLINIAME

REIKM

KURSE

Chemijos udavini sprendimas labai svarbus suvokiant esminius chemijos mokslo dalykus. Juk pati chemija tapo savarankiku mokslu'tik tada,
kai buvo susidomta chemini reikini kiekybiniu aspektu.
Sprsdamas udavinius mokinys lavina login mstym. Ir j o loginio
mstymo ilavinimas pads sprsti tuos gyvenimo udavinius, kuri daugyb
per savo ami turi isprsti kiekvienas mogus.
Dabar daug dmesio skiriama integruotam mokymui. ioje chemijos
udavini knygoje atsispindi chemijos ryys su biologija, matematika bei
fizika. Joje pateikiami vairs udavini sprendimo bdai - pagal mediag
masi santyk, mediag masi palyginim mediagos kiekius - molius,
sudarant proporcijas, naudojant proporcingumo koeficientus, prilyginant
vienetui, pagal algebrines formules, naudojant ekvivalent dsn.
Udaviniai padeda vertinti mokini inias, patikrinti gdius, gytus
mokantis chemijos.
Dkojame recenzentams, chemijos moksl dr. doc. Rimantui Vaitkui,
Vilniaus Spindulio" vidurins mokyklos chemijos mokytojai metodininkei
Irenai Andrulienei bei CheMA prezidentei Reginai Jasinienei u patarimus
rengiant i knyg. Ypa dkojame Tikslij, gamtos ir technikos moksl
licjaus chemijos mokytojui metodininkui Viliui Minceviiui u vertingus
pasilymus ir pastabas.
Autors

Turinys
VAIRS UDAVINI SPRENDIMO BDAI

11

Pagal mediag masi santyk

11

Pagal mediag masi palyginim

11

Pagal mediagos kiekius - molius

12

Sudarant proporcijas

12

Naudojant proporcingumo koeficientus

12

Prilyginant vienetui

13

Ivedant algebrin formul ir skaiiuojant pagal j

13

Naudojant ekvivalent dsn

14

KONCENTRACIJA

15

Tirpinio mass dalis

15

I. Itirpusios mediagos mass dalies bei moli apskaiiavimas

15

II. Itirpusios mediagos ir vandens mass dalies apskaiiavimas,


inant mediagos mass dal tirpale

16

Mass dalies radimas, kai tirpalas praskiediamas vandeniu

20

Mass dalies radimas, kai tirpal papildomai pridedama mediagos . . . . 21


Mass dalies radimas, kai tirpalas garinamas

22

TIRPAL M A I Y M A S

24

TIRPAL KONCENTRACIJA

29

Molin koncentracija

29

a) Mediagos mass ir moli radimas

29

b) Molins koncentracijos radimas

31

c) Tirpalo trio radimas

33

vairs tirpal udaviniai

34

UDAVINIAI SU SVARSTYKLMIS

58

UDAVINIAI SU PLOKTELMIS

64

MIINIAI

74

TIRPUMAS

88

VANDENS KIETUMAS

100

PRIEMAI UDAVINIAI

107

PERTEKLIAUS UDAVINIAI

111

MEDIAGOS IEIGOS UDAVINIAI

117

FORMULS NUSTATYMAS

121

KRISTALOHIDRATAI

136

ELEKTROLIZ

142

Lydal elektroliz

143

Tirpal elektroliz

143

Elektrolizs dsniai

146

Elektrolizs udaviniai taikant Faradjaus dsn

146

OLEUM AS

169

VANDENS JONIZACIJA. VANDENILIO RODIKLIS

181

DRUSK RGTINGUMO RADIMAS

189

CHEMINI REAKCIJ GREITIS

196

CHEMIN PUSIAUSVYRA

200

CHEMIN ENERGETIKA

205

OKSIDACIJOS-REDUKCIJOS REAKCIJOS

212

PRIEDAI

216

LITERATRA

235

Tinkamai ianalizuoti udavin ir j isprsti padeda trumpai urayti


slygos duomenys, i kuri matyti, kas duota, k ir kokiais vienetais reikia
rasti. Toks uraymas leidia sprendiant udavin daug kart slygos nebeskaityti. Urayti slygos duomenis mokiniai imoksta fizikos pamokose
ir tuo reikia pasinaudoti. Kiek udavini, kurie sprendiami sudarant
proporcijas, reikt mainti, nes is bdas neracionalus. Sprsdami fizikos,
matematikos bei chemijos udavinius, mokiniai turi matyti bendrus dsningumus ir ry tarp vairi tip udavini.
Reikia atkreipti mokini dmes tai, kad beveik kiekvien chemijos
udavin galima sprsti keletu bd. Todl mokytojas ir pats turt mokti
udavinius sprsti keliais bdais. Kad udaviniui isprsti bt sugaitama
maiau laiko, pasitelkiami kalkuliatoriai. Juos naudojant, isprendiama
2 - 3 kartus daugiau udavini.
Mokytis matematikos mokiniai pradeda 7 metais anksiau nei chemijos,
todl spja gyti daug matematini gdi. Tuos gdius ir reikt pasitelkti
sprendiant chemijos udavinius.
Bendri reikalavimai, pagal kuriuos reikt sprsti chemijos udavinius,
bt tokie:

atidiai perskaityk slyg ir urayk, kas duota ir k reikia rasti;

susidaryk sprendimo plan;

kad bt lengviau sprsti sudtingesnius udavinius, susiskirstyk slyg


kelet paprastesni udavini;

kiekvieno elemento ar mediagos pavadinim paymk simboliu ar


formule;

nustatyk, kaip susij tarpusavyje dydiai, pateikti slygoje;

pabandyk udavin sprsti i galo";

prisimink, ar nesprendt panaaus udavinio anksiau, susirask sprendim


ssiuvinyje ar vadovlyje;

perirk sprendim. Pagalvok, gal gali isprsti udavin kur kas


paprasiau.
Matematikoje udaviniams sprsti naudojami du metodai: sintezs bei

analitinis. Taikant analitin metod, galvoti pradedama nuo udavinio klausimo, mokiniai padaro maiau logini klaid. Analitiniu metodu sprendiami sudtingi udaviniai, o sintetiniu - paprastesni. Olimpiad udaviniams
paprastai taikytini abu metodai.

Sprendiant chemijos udavinius lengviau perprantami chemijos mokslo


pagrindai. Udavini sprendimas padeda gyvendinti didaktinius mokymo
principus:

skatinti mokini aktyvum ir savarankikum;

tvirtinti inias bei gdius;

rasti ry tarp mokslo bei realaus gyvenimo.


Sprendiant chemijos udavinius, patikslinamos ir tvirtinamos chemijos

svokos, supratimas apie mediagas ir reikinius, tobulja mstymas, panaudojamos turimos inios, j o s kartojamos ir gilinamos.
Chemijos udavinius galima sprsti odiu, ratu arba atliekant eksperimentus. Bendrojo lavinimo mokyklos programoje yra daug bei vairi udavini. Mokytojui reikt turti sav udavini sprendimo sistem. Udavini kiekis turi bti pakankamas, kad susidaryt tvirti sprendimo gdiai,
bet taip pat ne per didelis, kad nenusibost. To paties tipo udaviniai turi
bti vairs. Jeigu juose skirsis tik skaiiai, sprendimas taps mechanikas.
Mokytojas turi sugalvoti toki udavini sprendimo sistem, kad vairi tip udaviniai kartotsi tvirtinant nauj mediag, kartojant sen, savarankikame darbe, nam darbuose, kontroliniuose darbuose bei apibendrinim o pamokose. Reikt duoti ir toki udavini, kuriuose bt kas nors itin
domaus, susijusio su praktiniu taikymu bei kitais mokslais.

vairs udavini sprendimo budai

Bet kur udavin galima isprsti keletu bud. Pavyzdiui, apskaiiuokime, kokia cinko mas yra 243 g cinko oksido.
Sprendimai
Pagal mediag masi santyk
Remiantis mediag sudties pastovumo dsniu (gryn mediag sudtis
yra tokia pat nepriklausomai nuo to, kaip mediaga buvo gauta).
Duota: m(ZnO) = 243 g; M(ZnO) = 81 g/mol; M(Zn) = 65 g/mol.
Rasti: m(Zn).
1 mol ZnO turi 1 mol Zn.
m - nM
m(ZnO) = 1 mol 81 g/mol = 81 g
m(Zn) = 1 mol 65 g/mol = 65 g
m(ZnO) : m(Zn) = 81 : 65 = 1,246 : 1
Zn j o okside bus 1,246 karto maiau:

Pagal mediag masi palyginim


Lyginamos mediag mass, duotos slygoje, su tos paios mediagos
mase, rasta skaiiuojant pagal formul ar lygt:
m(ZnO) = 81 g
m(Zn) = 65 g
243 g > 81 g tris kartus, tai ir Zn mas, esanti okside, bus didesn tris
kartus: m(Zn) = 65 g 3 = 195 g

Pagal mediagos kiekius - molius


m
n=~
M

243 g
n(ZnO) = - - = 3 mol
81 g/mol

3 mol ZnO turi 3 mol Zn.


m(Zn) = n M = 3 mol 65 g/mol = 195 g
Sudarant proporcijas
81 g ZnO turi 65 g Zn
243g

xg

= 195 g
Naudojant proporcingumo koeficientus
Santykis bet koki proporcingai lygi kintamj ir y yra lygus vienam
ir tam paiam skaiiui - proporcingumo koeficientui:

y
Skaiiuojant pagal mediagos chemin formul, proporcingumo koeficientas randamas kaip mediagos mass santykis, duotas slygoje, su santykine molekuline mase:
m
Tada elemento mas mediagoj bus lygi proporcingumo koeficiento ivestinei, padaugintai i elemento santykins atomins mass ir elemento skaiiaus formulje:
m(el)= K n Ar
Jeigu sprsim atvirktin udavin, t. y. pagal elemento mas reiks rasti
mediagos mas, tai:
K=

n Ar

m(x) =

K-Mr

Pagal reakcijos lygt proporcingumo koeficientas randamas kaip mediagos mass, duotos slygoje, santykis su mediagos moli kiekiu pagal
reakcijos lygt, padaugintu i tos mediagos molins mass:

K =

n M

m(x)= K n(x) Mx
243 g/mol

81 g/mol
m(Zn) = K 1 65
m(Zn) = 3 1 - 65 = 195 g
Prilyginant vienetui
Pagal formul:
81 g ZnO turi 65 g Zn, tai 1 g ZnO turs 65/81 g Zn,
o 243 g ZnO cinko bus 65/81 243 = 195 g.
Ivedant algebrin formul ir skaiiuojant pagal j
is bdas labai ekonomikas laiko atvilgiu ir ypa tinka sudtingesniems
udaviniams sprsti, kai reikia daugiau dmesio skirti cheminiam, o ne matematiniam udavinio aspektui. Junginio formul leidia apskaiiuoti elemento mass dal mediagoje (t. y. procentin kiek). Ji parodo, koki dal
santykins molekulins mediagos mass sudaro santykin atomin elemento
mas, padauginta i to elemento indekso duotoje formulje:
(element.) =

n A {element.)

Mr(medz.)

m(element.) = m(med.) (element.)


m(element.) =

m(med.) n A

(element.)

r
Kai udaviniuose duota elemento mas junginyje, o reikia rasti junginio
mas, naudosim tokias formules:
_
m(element.)
m(medz.) =7
(element.)
m (,medz..)

, ,
,
n A (element.)
(element.) =

m(element.) Mr
n . \ |element.)

m(element.) =

m nA
^L

243 1 65 ' f f t ,
m(Zn) =
= 195 g
Naudojant ekvivalent dsn
Pagal ekvivalent dsn:
m , = El
m2

E2

ml ir m, tai vienini arba sudtini mediag mass


E/ ir E2- t mediag ekvivalentins mass
Sprendiant iuo bdu reikia apskaiiuoti ne molines, o ekvivalentines mases.
m( Zn)
m(ZnO)

E( Zn)
=

( ZnO)

(Zn) = - y = 3 2 , 5
81
(ZnO) = y = 40,5
m(ZnO) (Zn)
m ( Z n ) =

(ZnO)

243 32,5
m(Zn)

= 1 9 5

Koncentracija

Kiekybikai tirpalai yra apibudinami itirpusios mediagos (tirpinio) mass


dalimi tirpale ir tirpalo koncentracija.

TIRPINIO MASS DALIS


Tirpal sudtis daniausiai reikiama procentais.
Tirpalo procentin sudtis rodo, kiek itirpusios mediagos arba tirpinio
mass dali yra 100 mass dali tirpalo. Pavyzdiui, 15% tirpalas rodo, kad
15 g mediagos (tirpinio) yra 100 g tirpalo, arba 100 g tirpalo susideda i
15 g mediagos (tirpinio) ir 85 g vandens.
Skaiiavimams naudojamos formuls:
C0% (tirpin.) =

m(tirpin.) 100%

m( tirpai.)

Tirpinio mass dal galima reikti ir vieneto dalimis:


m( tirpin.)
(tirpin.) =

m( tirpai.)
Tirpin galima vadinti ir mediaga, todl:
m(med.) 100%
m(med.)+
=

mimed )
V p

m(H20)
m(tirpal.) = m(med.) + m(H.O) = V p

I. Itirpusios mediagos mass dalies bei moli apskaiiavimas


Udavinys
Raskite acto rgties CH 3 COOH mass dal| procentais ir moli skaii
jos tirpale, gautame 15 g acto rgties itirpinus 45 g vandens.
Sprendimas
Duota: m(H 2 0) = 45 g; m(acto r.) = 15 g; M{acto r.) = 60 g/mol.
Rasti: (acto rgties); n(acto rgties).

m(med.)
m(med.)+

m(H,0)

15 g
- = 0,25 mol
60 g/mol
15
(acto r.) = = 0,25, arba 25%
45+ 15
m
n =;
M

n=

Patikrinimas
m(acto r.) = m(acto r.) + m(H20)
m(acto r.) = 0,25 (45 + 15) = 15 g
Atsakymas:

acto rgties mass dalis tirpale yra 25%, t. y. 0,25 mol.

Savikontrols

udaviniai

1. Verdant muil naudojamas natrio hidroksido tirpalas NaOH: 10 1 vandens itirpinama 6 kg natrio hidroksido. Apskaiiuokite natrio hidroksido
mass dal procentais bei moli skaii tirpale. (Ats.: 37,5%; 150 mol.)
2. Kokia hemoglobino mass dalis procentais yra kraujyje, jei 100 ml
kraujo yra 14 g hemoglobino, o kraujo p = 1,05 g/cm 3 ? (Ats.: 13,33%.)
3. Agurkams rauginti daromas valgomosios druskos tirpalas: 1 1 vandens
itirpinama 60 g NaCl. Kokia yra valgomosios druskos mass dalis bei moli
skaiius tirpale? (Ats.: 5,66%; 1 mol.)
4. Ruoiant iemai kompotus, gaminamas sirupas: 1 1 vandens itirpinama
200 g cukraus. Kokia cukraus mass dalis procentais tirpale? (Ats.: 16,66%.)
II. Itirpusios mediagos ir vandens mass dalies apskaiiavimas,
inant mediagos mass dal tirpale
Udaviniai
1. Konservuojant iemai agurkus, naudojamas acto rgties
(CHjCOOH) tirpalas, kuriame acto rgties mass dalis yra 9 % . Apskaiiuokite acto rgties mas bei moli skaii 400 g jos tirpalo.
Sprendimas
Duota: (acto r.) = 9%, arba 0,09; m (tirpai.) = 400 g; M(acto r.) = 60 g/mol.
Rasti: m{acto r.).

m(med.)

(med.) =

m(tirpal)

m(med.) = m(tirpai.)
m{acto r.) = 400 g 0,09 = 36 g
m(H 2 0) = 400 g - 36 g = 364 g
m
36 g
,
n &
n =
M

n-

, n . r = 0,6 mol
60 g/mol

Patikrinimas
36 g
(acto r.) = - r z r ^ - = 0,09, arba 9%
400 g
Atsakymas: grynos acto rgties tirpale yra 36 g, arba 0,6 mol.
2. Apskaiiuokite kalio hidroksido K O H mas ir moli skaii
600 ml tirpalo, kurio tankis p = 1,082 g/cm3, o kalio hidroksido mass
dalis tirpale yra 1 0 % .
Sprendimas
Duota: (KOH) = 10%, arba 0,1; V(tirpal.) = 600 ml;
p = 1,082 g/cm 3 ; M(KOH) = 56 g/mol.
Rasti: m(KOH); n(KOH).
m (med.)
=-y

m(med.) = V p

m(KOH) = 600 ml 1,082 g/cm 3 0,1 = 64,92 g


64,92 g
n = ; - = 1 , 1 6 mol
56 g/mol
Patikrinimas
=

600 m l M ; ? 0 8 2 g/mol

arba

10%

Atsakymas: kalio hidroksido tirpale yra 64,92 g, arba 1,16 mol.


3. Apskaiiuokite vandens mas ir skaii moli, kuri reikia, kad
itirpin 45 g cukraus gautume 1 0 % tirpal.

Sprendimas
Duota: m(cukraus) = 45 g; = 0,1, arba 10%; M ( H 2 0 ) = 18 g/mol.
Rasti: m / , ) ; n(H 2 0).
m(med.)
= -p-. , arba
m(tirpal.)'
m (tirpai.) =

m(med.)
m(med.)+

m(H20)

m(med.)

45 g
m(tirpai.) = ^ ^ = 450 g
m(tirpal.)= m(med.)+
m(H10)=

m(tirpal.)

m(H20)
-m(med.)

m{H20) = 450 g - 45 g = 405 g (p (H 2 0) = 1 g/cm 3 ),


todl 405 ml H 2 0.
405 g
n = ~77i;r = 22,5 mol
18 g/mol
Atsakymas: norint pagaminti 10% cukraus tirpal, turint 45 g cukraus,
reiks 405 g, arba 405 ml, vandens; 22,5 mol vandens.
4. Nuo atrofins slogos padeda 2 % geriamosios sodos tirpalo inhaliacijos. Kiek gram sodos ir mililitr vandens reiks imti norint pasigaminti
tokio tirpalo?
Sprendimas
Geriamosios sodos 2% tirpale yra 2 m. d. sodos ir 98 m. d. vandens.
Atsakymas: reiks imti 2 g sodos ir 98 g, arba 98 ml, vandens.
5. Mikroorganizmai nesidaugina 5 % valgomosios druskos tirpale.
Kaip pagaminti 0,5 kg tokio tirpalo grybams rauginti?
Sprendimas
Duota: = 5%; m(tirpal.) = 0,5 kg = 500 g.
Rasti: m(NaCl); m(H 2 0).
5 m. d. mediagos

100 m. d. tirpalo

500 m. d. tirpalo

" 5 0 0 = 25 m. d., arba 25 g NaCl


6
100
m(H 2 0) = 500 g - 25 g = 475 g
5

Atsakymas: norint pagaminti 0,5 kg 5% NaCl tirpalo, reiks 25 g NaCl ir


475 g, arba 475 ml, H 2 0 .
6. Per par mogaus skrandyje isiskiria 800 ml skrandio suli (p =
1,065 g/cm3). Raskite natrio chlorido mas bei moli skaii, reikaling
0 , 5 % druskos rgiai susidaryti.
Sprendimas
Duota: ^(skrandio r.) = 800 ml; p = 1,065 g/cm 3 ; (HC1) = 0,5%;
M(NaCl) = 58,5 g/mol; M(HC1) = 36,5 g/mol.
Rasti: m(NaCl); n(NaCl).
m = nM
m(NaCl) = 1 mol 58,5 g/mol = 58,5 g;
w(HCl) = 1 mol 36,5 g/mol = 36,5 g
m(tirpai.) = V p
m(skr. r.) = 800 ml 1,065 g/cm 3 = 852 g
ra(HCl) =

852 g 0,5
= 4,26 g
58,5 g/mol 4,26 g

"*

N a C I

"

n(NaCl) =
Atsakymas:

36.5 g/mo!

= 6

'83g

6,83 g
,
. = 0,12 mol
58,5 g/mol

go g

kad susidaryt 0,5% druskos rgtis, reiks 6,83 g, arba

0,12 mol, NaCl.


Savikontrols

udaviniai

1. Rdi dmes iima 5% druskos rgties tirpalas. Kiek gram chloro


vandenilio yra 100 g tokios rgties? (Ats.: 5 g.)
2. Kokia mas chloro vandenilio yra itirpusi 1 1 koncentruotos druskos
rgties (p = 1194 kg/m 3 ), jei chloro vandenilio mass dalis rgtyje yra
0,38? (Ats.: 454 g.)

3. Automobilistas turi 2 kg 379 g bevandens sieros rgties. Kok tr


30% tirpalo, kurio p = 1,22 g/cm 3 , jis gals pasigaminti? (Ats.: 6,5 1.)
4. aizdoms dezinfekuoti vaistininkui reikia paruoti 500 g 5% j o d o
spiritinio tirpalo. Kiek gram j o d o ir spirito reiks imti? (Ats.: 25 g jodo ir
475 g spirito.)
5. Natrio chlorido tirpalas, turintis 7 4 % H 2 0 , yra prisotintas. Kiek gram
natrio chlorido yra 2 kg io tirpalo? (Ats.: 520 g.)
Mass dalies radimas, kai tirpalas praskiediamas vandeniu
=

m(med.) 100%
m (tirpai.) + m(H^O)

Pripylus vandens, t. y. praskiedus tirpal, padidja tik tirpalo mas, o mediagos mas nesikeiia. Praskiedus tirpal vandeniu, sumaja tirpalo koncentracija.
Udaviniai
1. 120 g 2 8 % natrio chlorido tirpalo pilta 216 ml vandens. Kokia
bus mediagos mass dalis procentais praskiestame tirpale?
Sprendimas
Duota: m(tirpal.) = 120 g; (tirpai.) = 28%, arba 0,28;
m(H20) = 216 g = 216 ml; M ( H 2 0 ) = 18 g/mol.
Rasti: 0);(tirpal.).
m(med.) 100%
(tirpai.) =
m (tirpai.)
28% -120 g
m(med.) =
= 33,6 g
(33,6 g 100%)
W'(tirpaL) =

(120 g + 216 g)

10%

Atsakymas: praskiestame tirpale mass dalis 10%, t. y. maesn nei prie


pilant vandens.
2. 200 g druskos tirpalo, kuriame yra 6 5 % vandens, pilta dar 50 g
vandens. Kokia bus mediagos mass dalis procentais praskiestame tirpale?
Sprendimas
Duota: m(tirpal.) = 200 g; (H 2 0) = 65%; m(H 2 0) = 50 g, arba 50 ml.
Rasti: (tirpai.).

Jeigu vandens 65%, tai mediagos bus:


100% - 65% = 35%
m(med.) =

m(tirpal.)

m(med.) 100%
03

35% 200 g
= 70
100%

70 g 100%

~ m (tirpai.) + m(H20) ~ (200 g + 50 g) "

Atsakymas: praskiesto tialo mediagos mass dalis bus 28%.


Savikontrols

udaviniai

1. Turime 400 g 20% sieros rgties tirpalo. Tirpal praskiedme iki 1000 g.
Kokia rgties mass dalis procentais susidar praskiestame tirpale? (Ats.: 8%.)
2. 250 g tirpalo, kurio mass dalis 0,1, pripylme 150 ml vandens. Kokia
druskos mass dalis procentais gautame tirpale? (Ats.: 6,25%.)
3. 1 124% druskos rgties tirpalo (p = 1,12 g/cm 3 ) pylme 5 1 vandens.
Kokia rgties mass dalis procentais gautame tirpale? (Ats.: 4%.)
4. 160 g natrio armo tirpalo, kuriame yra 98% mediagos, pylme dar 40 g
vandens. Kokia armo mass dalis procentais praskiestame tirpale? (Ats.: 78,4%.)
Mass dalies radimas, kai tirpal papildomai pridedama mediagos
(m (med.) + m; (med.)) 100%
03

m (tirpai.) + m t(med.)

Pridjus papildom kiek mediagos, padidja tirpalo mas ir pradins mediagos mas. Taip pat padidja ir tirpalo mediagos mass dalis procentais.
Udaviniai
1. 40 g 2 0 % natrio chlorido tirpalo berta dar 5 g natrio chlorido.
Kokia pasidarys tirpalo mediagos mass dalis procentais?
Sprendimas
Duota: (tirpai.) = 40 g; (tirpai.) = 20%; m ; (med.) = 5 g.
Rasti: to/tirpal.).
m(med.) =

m(tirpal.)
j ^ -

m(med.) =

40 g 20%
^ ^ = 8g

m( med.) = 8 g + 5 g = 1 3 g
(tirpai.) = 4 0 g + 5 g = 4 5 g

co/tirpal.) =

13 g 100%

= 28,88%

Atsakymas: pridjus papildom kiek mediagos, tirpalo koncentracija


pasidar 28,88%.
2.100 g druskos su priemaiomis buvo itirpinta 240 g vandens. Gautas 2 5 % tirpalas. Raskite priemai mas.
Sprendimas
Duota: m(med.) = (100 - x) g; co(tirpal.) = 25%; m(H 2 0) = 240 g.
Rasti: m(priem.).
Kai atimsime g priemai i 100 g druskos su priemaiomis (technins
druskos), tursime gryn mediag.
( tirpai.) =
25 =

m(med.) 100%

m(med.)+
( 1 0 0 - x ) 100

m(H20)

(100 - x) + 240

10 0 0 0 - 1 0 0 x = 25 (340 - x)
10 0 0 0 - 1 0 0 x = 8500 - 25x
1500 = 75x
= 20 g
Atsakymas: 100 g technins druskos yra 20 g priemai.
Savikontrols

udaviniai

1. 400 g 20% H 2 S0 4 tirpalo pridjome dar 100 g grynos H 2 S0 4 . Kokia


naujo tirpalo mediagos mass dalis procentais? (Ats.: 36%.)
2. 250 g 10% tirpalo pridjome 25 g druskos. Kokia naujo tirpalo mediagos mass dalis procentais? (Ats.: 18,18%.)
Mass dalies radimas, kai tirpalas garinamas
Garinant tirpal igaruos tik vanduo, todl pasikeis tirpalo mas ir padids
tirpalo koncentracija.
=

m (med.) 100%
m (tirpai) - m (H O)

Udavinys
Pakaitinus 12 kg 1 2 % kalio hidroksido tirpalo, igaravo 2,4 kg
vandens. Kokia gauto tirpalo mediagos mass dalis procentais?
Sprendimas
Duota: m(tirpal.) = 12 kg = 12 000 g; /tirpal.) = 12%;
m(H 2 0) = 2,4 kg = 2400 g.
Rasti: CD,(tirpal.).
=

m (med.) 100%
m(tirpal.) - m(H O)

m(med.) =

12 000 g 12%
^ ^
= 1440 g

1440 g 100%
_

12 000 g - 2 4 0 0 g

15%

Atsakymas: i tirpalo igarinus vanden, tirpalo koncentracija yra 15%.


Savikontrols

udaviniai

1. I 160 g 98% tirpalo igaravo 60 g H 2 0 . Raskite tirpalo mediagos


mass dal procentais. (Ats.: 156,8%.)
2. I 180 g 32% tirpalo igaravo 80 g H 2 0 . Raskite tirpalo mediagos
mass dal procentais. (Ats.: 57,6%.)

Tirpal maiymas

Nordami paruoti tam tikros koncentracijos tirpal sumaiydami du


tirpalus arba tirpal praskiesdami vandeniu naudojame maiymosi taisykl
(Pirsono vok" arba kryiaus taisykl"). Vertikaliai uraome itirpusios
mediagos (tirpinio) mass dali dydius pradiniuose tirpaluose, deinj tarp
j - miinio mass dal. Skaiiuojame striai ir gauname I-o ir II-o tirpal
mass dalis, reikalingas paruoti naujam tirpalui:
,
'M

co3

>*

( 3 - co2)

m,

* ( , - 3 ) - > m.

2*
Udaviniai

1. Sumaiyta 100 g 0,2 m. d. tirpalo su 50 g 0,32 m. d. tirpalo. Raskite


naujai gauto tirpalo mass dal.
Pagal maiymosi taisykl (Pirsono vok")
Sprendimas
Duota: m ; (tirpal.) = 100 g; , = 0,2; m2(tirpal.) = 50 g; co2= 0,32.
Rasti: (0r
0,2

"M

0,3^

S*

,-0,32;

^ 0,2 - 3 ;

co3 - 0,32

loo

0,2-3

50

100 g
50 g

3 = 0,24, arba 24%


Pagal maiymosi taisykl itirpusios mediagos mas miinyje lygi sumai
mediag, itirpusi pradiniuose tirpaluose:
m {tirpai.)

; + m2( tirpai.) 2 = ? (m {tirpai.)

Skaiiuojame toliau:

+ m2( tirpai.))

m {tirpai.) , + m2( tirpai.) co,= C0?- m {tirpai)

+ ; m{ tirpai.)

(/ - } ) = m2(tirpal.) ( ? - J

m {tirpai)
m{tirpai.)

(0? - (02

m2(tirpai.) ~ ; - ?
raome reikmes:
100 g _

,-0,32

50 g

0,2 - 3

, = 0,24
Pagal algebrin formul
, + m2(tirpai)

m{tirpai.)

m {tirpai)
;

~~

J=

, = ( (m{tirpai)

m2(tirpai))

C0y + m{ tirpai) ,

m {tirpai)

+ m{ tirpai )

100 g - 0 , 2 + 50 g -0,32
r:
^ = 0,24
100 g + 50 g

Nuosekliai skaiiuojant
m { m e d . ) = 100 g - 0 , 2 = 20 g
m 2 (med.) = 50 g 0,32 = 16 g
ra;(med.) = 2 0 g + 16g = 3 6 g
m/tirpal.) = 100 g + 50 g = 150 g
m {med.)
36 g
3,= 77:
* r = 1gA
= 0,24
m {tirpai)
150 g
Atsakymas: naujai gauto tirpalo mass dalis yra 0,24, arba 24%.
2. Yra du druskos tirpalai, 16% ir 8 % . Kokiais kiekybiniais santykiais
reikia juos sumaiyti, kad gautume 1 4 % druskos tirpal?
Sprendimas
Duota: , = 16%; , = 8%; ? = 14%.
Rasti: santyk.
16

14-8 = 6
^ 1 4 ^

8 ^

1 6 - 14 = 2

Atsakymas: 16% tirpalo reiks imti 3 dalis, o 8% tirpalo - 1 dal.


3. Kiek vandens reiks pilti 300 g 3 0 % tirpalo, norint gauti 5 %
tirpal (varaus vandens = 0 % ) ? Kiek praskiesto tirpalo susidarys?
Sprendimas
Duota: ; = 30%; 2 = 0 % (vandens); , = 5%; m ; (tirpal.) = 300 g.
Rasti: m(H 2 0); m,(tirpal.).
Pagal algebrin formul
m(med.) =

100%
30% 300 g
^ ^ - 90 g

m(med.)
5% =

m(tirpal.)

90 g 100%
(300 g + m(H O))

9 0 0 0 = 1500 + 5 m(H 2 0)
5m(H 2 0) = 7500
m ( H 9 0 ) = 1500 g
m,(tirpai.) = 1500 g + 300 g = 1800 g
Pagal Pirsono vok"
30%

5 m. d.

300 g

5%
0% ^
5
25 ~

^ 2 5 m. d.

x g(H O)

300
x

= 1500 g
m(tirpal.) = 1500 g + 300 g = 1800 g
Atsakymas: reiks pilti 1500 g vandens ir susidarys 1800 g 5% tirpalo.

4. Sumaiyta 100 g 2 0 % ir 50 g 3 2 % tirpalo. Kokia gauto tirpalo


mediagos mass dalis procentais?
20%
x%

/j

- 32

32% 1 ^

^ 20 -

- 32

100

20-x

100 g
50 g

=~50

= 24%
Atsakymas: gauto tirpalo koncentracija yra 24%.
5. Kiek 3 0 % tirpalo reikia sumaiyti su 5 % tirpalu, norint gauti 1 kg
1 0 % tirpalo?
30%

5 m. d.

(1000-x) g

10%
5% ^

^ 2 0 m. d.

xg

1000-x

20
= 800 g (5% tirpalo)
1000 g - 800 g = 200 g (30% tirpalo)
Atsakymas: 30% tirpalo reikia sumaiyti 200 g.
6. Kiek mililitr 8 5 % sieros rgties (p = 1,779 g/cm3) reikia paimti,
norint paruoti 12 1 1 0 % sieros rgties tirpalo (p = 1,066 g/cm3)?
85%

10 m. d.
10%

0% ^

^ 7 5 m. d.

p V
m(med.) =
=
100

10
75 "

xg
(1279,2 - x) g
10 -1,066 12 000
^
= 1279,2 g

1279,2-x

= 156 g (85%)
m(tirpai)
m(tirpai)

= V -p
m(med.) 100%
=

m(tirpal.) =
V

156 g 100%

= 1360 g

m( tirpai.)
p

1360
V = Y f f = 764,5 ml
Atsakymas: reiks 764,5 ml sieros rgties.
Savikontrols

udaviniai

1. Kok kiek 0,3% ir 0,05% tirpal reiks imti, norint paruoti 500 g 10%
tirpalo? (Ats.: 100 g 0,3% ir 400 g 0,05%.)
2. Kiek gram 25% amoniako tirpalo ir kok kiek vandens reiks paimti,
norint paruoti 1 kg 10% tirpalo? (Ats.: 400 g 25% amoniako tirpalo ir 600 ml
vandens.)
3. Kiek vandens reikia pilti 50 g 30% azoto rgties tirpalo, norint gauti
10% tirpal? (Ats.: 100 g.)
4. 400 g 95% sieros rgties reikia atskiesti tokiu vandens kiekiu, kad
gautume 19% rgt. Kiek reiks vandens ir kiek gausime atskiestos rgties?
(Ats.: 1600 g vandens; 2000 g tirpalo.)

Tirpal koncentracija

MOLIN KONCENTRACIJA
Tirpalo molin koncentracija yra dydis, nurodantis, kiek moli tirpinio
yra 1 litre tirpalo.
c

n(tirpin., mol)
V(tirpai, dm3)

Molins koncentracijos ireikiamos mol/1 arba uraomos trumpiau, t. y.,


pvz., 0,1 M.
Mokslinse ir gamykl laboratorijose itirpusios mediagos santykis su
tirpalu danai ireikiamas moline koncentracija. Kadangi cheminse reakcijose vieni su kitais sveikauja atomai, molekuls arba atom grups, tai
vienodi vairi mediag triai turs vair moli kiek. Kad reaguojant mediagoms nelikt kurios nors mediagos pertekliaus, dl patogumo vestas
terminas molin koncentracija.
Jeigu vienod tri tirpalai turi tokias pat molines koncentracijas, tai juose yra vienodas moli skaiius. Pvz.: jei c(HCl) = 0,1 mol/1 ir c(KOH) =
0,1 mol/1, tai moli kiekis 1 1 i tirpal yra toks pats ir reaguojant tokiems
tirpalams vyks visika neutralizacija, t. y. nei vienos, nei kitos mediagos
pertekliaus nebus.
a) Mediagos mass ir moli radimas
Norint paruoti tirpal, reikia inoti, koki mas mediagos reiks itirpinti.
Udaviniai
1. Paruokite 250 ml ZnCl 2 tirpalo, kurio molin koncentracija
bt 0,1 mol/1.
Sprendimas
Duota: V= 250 ml; c = 0,1 mol/1; M(ZnCl 2 ) = 136 g/mol.
Rasti:

m(ZnCl2).

c (ZnCl,) = 0,1 mol/1, vadinasi, 1 1 tirpalo yra 0,1 mol ZnCl v


Pagal moli

palyginim

1000 ml
1 1 = 1000 ml - = 4, tai ir ZnCL
reiks ne 0,1 mol, bet 4 kartus
2
250 ml
maiau:
0,l_mol
rc(ZnCl2) = - = - ^
=0,025 mol
4
m

n=
M

m=nM

m = 0,025 mol 136 g/mol = 3,4 g


Pagal algebrin
n
c =
V

formul
n-

m
M

n = c V

n = 0,1 mol/1 0,25 1 = 0,025 mol


m = 0,025 mol 136 g/mol = 3,4 g
arba:
m
c = m = c M V
M V
Taigi reikia pasverti 3,4 g ZnCl, ir supilti 250 ml matavimo kolb arba
cilindr. Kolb iki puss pripilame distiliuoto vandens ir itirpiname mediag. Tada supilame likus kiek vandens. Nordami tiksliau atlikti darb
naudojame pipet.
Atsakymas: norint paruoti 250 ml ZnCl 2 tirpalo, reiks 3,4 g ZnCl 2 .
2. Raskite mediagos molin mas, jeigu 12 1 tirpalo, kurio koncentracija yra 3 mol/1, itirpinta 1440 g mediagos.
Sprendimas
Duota: V(tirpal.) = 1 2 1 ; c(tirpai.) = 3 mol/1; m{meji.) = 1440 g.
Rasti: M.
n = c V
n - 1 2 1 - 3 mol/I = 36 mol
m
M =
n

1440 g
M =
~ = 40 g/mol
36 mol

Atsakymas: mediagos molin mas yra 40 g/mol.

3. Kokia liks NaCl mas, igarinus 0,51 tirpalo, kurio koncentracija


0,2 mol/1?
Sprendimas
Duota: V = 0,5 1; c = 0,2 mo/1; M(NaCl) = 58,5 g/mol.
Rasti: m(NaCl).
n
c = t?
V

m
n - ,
M

n= c V

m= nM

n = 0,2 mol/1 0,5 1 = 0,1 mol; m = 0,1 mol 58,5 g/mol = 5,85 g
Atsakymas: igarinus 0,5 1 tirpalo, liks 5,85 g NaCl.
Savikontrols

udaviniai

1. Kokia yra NaN0 3 mas 600 ml tirpalo, kurio c = 0,5 mol/1? (Ats.: 25,5 g.)
2. Kiek reikia gram KC1, norint paruoti 300 ml tirpalo, kurio koncentracija bt 0,15 mol/1? (Ats.: 3,35 g.)
b) Molins koncentracijos radimas
Udaviniai
1. Vandenyje itirpinus 11,2 g KOH, tirpalo tris - 200 ml. Raskite
gauto tirpalo molin koncentracij.
Sprendimas
Duota: m(KOH) = 11,2 g; V = 200 ml = 0,2 1; M(KOH) = 56 g/mol.
Rasti: c.
Pagal algebrin formul
m

0,2 mol

0,21

= 1 mol/1

Pagal algebrin formul


m
C

c =

11,2g
56 g/mol 0,2 mol

Atsakymas: tirpalo molin koncentracija yra 1 mol/1.

= 1 mol/1

2. Raskite tirpalo molin koncentracij, jeigu 42,6 g Na 2 S0 4 itirpinta


300 g vandens, o gauto tirpalo tankis p = 1,12 g/cm3.
Sprendimas
Duota: m(Na 2 S0 4 ) = 42,6 g; m(H 2 0) = 300 g; p = 1,12 g/cm 3 ;
M(Na 2 S0 4 ) = 142 g/mol.
Rasti: c.
m(tirpai.) = 42,6 g + 300 g = 342,6 g
m
V =
P
342,6 g
y =
= 306 ml = 0,306 1
1,12 g/cm 3
m
n =
M
n

42,6 g
n(Na,SO.) = ,
',
. = 0,3 mol
2
4
142 g/mol
0,3 mol
c=

"0306T

0'98mOl/1

Atsakymas: tialo molin koncentracija yra 0,98 mol/1.


3. 0,5 mol H 2 S duj yra itirpusios 3 1 tirpalo. Kokia rgties molin
koncentracija?
Sprendimas
Duota: n = 0,5 mol; V = 3 1.
Rasti: c.
n
c
V

0,5 mol
c = = 0,16 mol/1
31

Atsakymas: rgties molin koncentracija yra 0,16 mol/1.


4. Kokia bus valgomosios druskos tirpalo molin koncentracija, jei
0,5 1 tirpalo, kurio c = 0,5 mol/1, praskiesime iki 11?
Sprendimas
Duota: V/ = 0,5 1; c/ = 0,5 mol/1; V2 = 1 1.
Rasti: c2
n
c

n = 0,5 1 0,5 mol/1 = 0,25 mol


c =

0,25 mol
j-j
= 0 , 2 5 mol/1

Atsakymas: valgomosios druskos molin koncentracija yra 0,25 mol/1.


Savikontrols

udaviniai

1. 128 g vandens itirpinta 40 ml metilo spirito (p = 0,8 g/cm 3 ). Raskite


tirpalo molin koncentracij, jei j o p = 0,97 g/cm 3 (Ats.: 6,1 M.)
2. 0,5 1 tirpalo leista 10 mol C 0 2 duj. Kokia bus tirpalo molin koncentracija? (Ats.: 20 mol/1.)
c) Tirpalo trio radimas
Udaviniai
1. Kok tr 3 mol/1 koncentracijos NaOH tirpalo galima neutralizuoti
300 ml sieros rgties tirpalo, kurio koncentracija yra 0,3 mol/1?
Sprendimas
Duota: c(NaOH) = 3 mol/1; V(H,S0 4 ) = 300 ml; M(NaOH) = 40 g/mol;
M ( H , S 0 4 ) = 98 g/mol; c(H 2 S0 4 ) = 0,3 mol/1.
Rasti: V(H 2 S0 4 ).
2NaOH + H 2 S0 4
n

c =

Na 2 S0 4 + 2 H 2 0

n = c /V

n{H2S04) = 0,3 mol/1 0,3 1 = 0,09 mol


Pagal lygt 1 mol H,S0 4 neutralizuoja 2 mol NaOH, todl:
n = 0,09 mol 2 = 0,18 mol
n
V=
c

0,18 mol
V=^
= 0,06 1 = 60 ml
3 mol/1

Atsakymas: reiks 60 ml NaOH.


2. Kok tr Na 2 C0 3 tirpalo, turinio 0,15 m. d. ir p = 1,16 g/cm3, reikia
paimti, norint paruoti 120 ml Na 2 C0 3 tirpalo, kurio c = 0,45 mol/1?

Sprendimas
Duota: = 0,15 m. d.; p = 1,16 g/cm 3 ; V(Na 2 C0 3 ) = 120 ml;
M(Na 2 C0 3 ) = 106 g/mol; c = 0,45 mol/1.
Rasti: V(Na~C0 3 ).
0,45 mol Na 2 C0 3

1 1

mol

0,121

0,054 mol

m(Na 2 C0 3 ) = 0,054 mol 106 g/mol = 5,724 g


15% =

5,274 g - 1 0 0 %
mi

m =

5,724 g - 1 0 0 %
15%

= 38,16 g6

m= V p
m,
38,16 g
V= = . , , . 5
= 3 2 , 9 ml
P
1,16 g/mol

Atsakymas: reikia 32,9 ml N a , C O r


Savikontrols

udaviniai

1. Kokio 5 M KOH trio reiks, norint paruoti 0,6 M 250 ml KOH tirpalo?
(Ats.: 30 ml.).
2. Kokio trio 3 M KC1 tirpalo reiks, norint paruoti 200 ml 8%
(p = 1,05 g/cm 3 ) tirpalo? (Ats.: 75,2 ml.)
3. Kok tr 3 M NaCl tirpalo, kurio p = 1,12 g/cm 3 , reikia supilti 200 g
vandens, kad gautume 10% NaCl tirpal? (Ats.: 315 ml.)

VAIRS TIRPAL UDAVINIAI


1. SO, gautas, sudeginus 44,8 1 H 2 S, praleistas per 0,5 1 2 5 % NaOH
tirpalo (p = 1,28 g/cm3). Kokia druska ir kiek jos susidar? Kokia jos
mass dalis tirpale procentais?
Sprendimas
Duota: V(H,S) = 44,8 1; V(NaOH) = 0,5 1; (NaOH) = 25%;
M(NaOH) = 40 g/mol; p(NaOH) = 1,28 g/cm 3 .
Rasti: -/(druskos); kokia druska susidar; (druskos).

44,8 1

mol

2H,S

+302

44,8 1

2S0 2

+2H20

2 mol

m = n M( S02)
n(S02) = 2 mol;

m = 2 mol 64 g/mol = 128 g S 0 2

m, = V p = 500 ml 1,28 g/cm 3 = 640 g NaOH


w

640 g 25%
100%
= 160 g NaOH

160 g
.
.
n = - . - = 4 mol
40 g/mol
S O , : NaOH = 2 : 4 = 1 : 2
1)

2 mol
S02

mol
+ 2NaOH

1 mol

Na 2 SO,

+ H20

1 mol

Jeigu pagal lygt yra vienodi moli kiekiai, tai Na 2 SO ? bus 2 mol.
2)

SO, + NaOH

NaHSO,

Sprendiame pagal pirmj lygt, nes abi duotos mediagos visikai sureagavo, todl:
(Na 2 S0 3 ) = 2 mol 126 g/mol = 252 g

252 g 100%
= ;
o
(640 g + n128
g)s = 33%

Atsakymas: po reakcijos susidar 252 g Na 2 S0 3 dmskos ir jos mass dalis


tirpale yra 33%.
2. 230 cm3 3 4 % H 2 S0 4 tirpalo (p = 1,253 g/cm3) pripilta 145 ml 3 0 %
K O H tirpalo (p = 1,286 g/cm3). Kokia druska ir kiek jos susidar? Kokia
tirpalo mediagos mass dalis procentais ir jos molin koncentracija?
Sprendimas
Duota: V(H 7 S0 4 ) = 230 cm 3 ; (H 9 S0 4 ) = 34%; p(H 2 S0 4 ) = 1,253 g/cm 3 ;
M(H2S04)

= 98 g/mol; V(KOH) = 145 ml; (KOH) = 30%;

p(KOH) = 1,286 g/cm 3 ; M(KOH) = 56 g/mol.


Rasti: m(druskos); kokia druska; co(druskos).

mt(H2S04)
m=

= V p = 230 cm 3 1,253 g/cm 3 = 288,19 g H 9 S0 4

288,19 g - 3 4 %
777
1 \(7 = 98 g H SC>
2 4
100%

m (KOH) = 145 ml 1,286 g/cm 3 = 186,47 g KOH


186,47 g 30%
"-

= 5 6 ^
100%
98 g
n(HSO) = no ,
, = 1 mol
2
4
98 g/mol

1 mol
H 2 SO 4 + KOH
1 mol

n(KOH) =

56 g
,
. = 1 mol
56 g/mol

1 mol
KHSO4 + H 2 O
1 mol

M ( K H S 0 4 ) = 136 g/mol
m(KHS0 4 ) = 1 mol 136 g/mol = 136 g
c(itirp. med.) =

v \i)

V = 2 3 0 ml + 145 ml = 375 ml
375 ml tirpalo turi 1 3 6 g K H S 0 4
1000 ml
=

g
362,5 g

362,5 g
- n z : / = 2,7 mol
136 g/mol
c = 2,7 mol

Bendra tirpalo mas /n = 288,19 g + 186,47 g = 474,66 g


=

136 g - 1 0 0 %
, * ^
= 28,6%
474,66 g

Atsakymas: susidar 136 g KHS0 4 druskos ir jos mass dalis tirpale yra
28,6%, jos molin koncentracija yra 2,7 mol/1.
3. Kiek A1(N0 3 ) 3 gausime, 5,1 g A1 2 0 3 sureagavus su 100 ml H N 0 3
tirpalo, kurio molin koncentracija tirpale yra 3 mol/1?

Sprendimas
Duota: m{Al,O,) = 5,1 g; M(A1(N0 3 ) 3 ) = 213 g/mol; V(HN0 3 ) = 100 ml;
c = 3 mol/1; (,,) = 102 g/mol.
Rasti: m(Al(N0 3 ) 3 ).
5,1 g

xg

A1 2 0 3 + 6HNO,
102 g

2A1(N0 3 ) 3 + 3 H 2 0
213 - 2 g

n = c V
n(HN0 3 ) = 3 mol/1 -0,1 1 = 0 , 3 mol
n

n(Al O ) =
2

5,1 g
,
, = 0,05 mol
102 g/mol
1iV,

Pagal lygt turime:


1 mol A 1 2 0 3 : 6 mol H N O r
Pagal slyg:
0,05 : 0,3 = 1 : 6 , todl darome ivad, kad mediagos sureaguoja visikai.
Pagal lygt i 1 mol A1,0 3 susidar 2 mol (A1(N0 3 ) V
n(Al(N0 3 ) 3 ) = 0,05 mol 2 = 0,1 mol.
m = nM
m(Al(N0 3 ) 3 ) = 0,1 mol 213 g/mol = 21,3 g
Atsakymas: gausime 21,3 g A1(N0 3 ) V
4. Raskite, kok tr 2 mol/1 NaOH tirpalo galima neutralizuoti 500 ml
HC1 tirpalo, kurio c = 0,5 mol/1.
Sprendimas
Duota: c(NaOH) = 2 mol/1; M(NaOH) = 40 g/mol; V(HC1) = 500 ml;
c(HCl) = 0,5 mol/1; M(HC1) = 36,5 g/mol.
Rasti: V(NaOH).
xg
NaOH
iaOH
40 g

9,125 g
HC1
36,5 g

- > NaCl + H 2 0

0,5 mol

11

mol 0,5 1
= 0,25 mol

m = 0,25 mol 36,5 g/ mol = 9,125 g

9,125

4 0

l 6 j

X = 1 0 g

10 g
n = . . , r = 0,25 mol
40 g/mol

m
n =
M
2 mol

1 1

0,25 mol 1
= 0,125 1= 125 ml
Atsakymas: 500 ml HC1 tirpalo galima neutralizuoti 125 ml NaOH.
5. Koks duj tris isiskirs, 10 g C a C 0 3 veikiant 50 ml HC1, kai
c = 6 mol/1?
Sprendimas
Duota: m(CaC03)

= 10 g; M(CaC0 3 ) = 100 g/mol; V(HC1) = 50 ml;

c = 6 mol/1.
Rasti: V(duj).
10 g

10,95 g

CaC0 3

2HC1

100 g

1
CaCl9 + H 2 0 +

3 6 , 5 - 2 g/mol

6 mol (HC1)

"

C09
22,4~1

1 1

mol

0,05 1

0,3 mol HC1

m = 0,3 mol 36,5 g/mol = 10,95 g


n(C aCO,) = ^ = 0,1 mol
3
100 g/mol
10,95 g
n(HCl) =

g/mol

pagal CaC0 3 , nes jis sureaguoja visas:


=
= 2,24 1
100
22,4
Atsakymas: isiskirs 2,24 1 duj.

P e r t e kli a u s )> todl skaiiuojame

6. 0,84 ml HC1, kurio = 3 6 % , = 1,19 g/cm3, reaguoja su 20 ml


A g N 0 3 tirpalo, kurio c = 0,25 mol/1. Kiek susidarys nuosd?
Sprendimas
Duota: V(HC1) = 0,84 ml; M(HC1) = 36,5 g/mol; (HC1) = 36%;
p(HCl) = 1 , 1 9 g/cm 3 ; V(AgNO,) = 20 ml; c ( A g N 0 3 ) = 0,25 mol/1;
M ( A g N 0 3 ) = 170 g/mol.
Rasti: ra(nuosd).
xg
AgN03 +
170 g

HC1

AgCll

36,5 g/mol

143,5 g/mol

HN0 3

m = V - p = 0,84 ml l , 1 9 g / c m 3 = 0,99 g HC1


0,99 g 36%
m

= =

100%

= 0

36^,5 g/mol

0,25 mol

'

3 5 6

'009

mo1 HC1

(Pertekliaus)

1 1

mol

0,02 1

= 0,005 mol
m(AgN0 3 ) = 0,005 mol 170 g/mol = 0,85 g
0,85 g
170 g/mol

g
143,5 g/mol

= 0,717 g (AgCl nuosd)


Atsakymas: susidar 0,717 g nuosd.
7.100 g bevandenio amonio chlorido ildant reaguoja su natrio armo
tirpalu su pertekliumi. Susidariusios dujos (n. s.) itirpintos 11 vandens.
Kokia gauto tirpalo mediagos mass dalis procentais bei tirpalo molin
koncentracija?
Sprendimas
Duota: m(NH 4 Cl) =100 g; M(NH4C1) = 53,5 g/mol; V(H,0) = 1 1;
M(NH 3 ) = 17 g/mol.
Rasti: ; c.

100 g
NH4C1

g
+ NaOH

->

NaCl

+ NH3T +

53,5 g

H20

17 g

Apskaiiuojame susidariusi duj kiek:


m
n =
M

100 g
n(NH Cl) = __ g 6 . = 1,87 mol;
4
53,5 g/mol

tai ir n(NH 3 ) susidarys 1,87 mol (pagal reakcijos lygt).


m = n M; m(NH 3 ) = 1,87 mol 17 g/mol = 31,78 g
Bendras tirpalo kiekis:
1000 g H 2 0 +31,78 g N H 3 = 1031,78 g
Mediagos mass dalis procentais:
31,78 g 100% = 3,08%
=
1031,78 g

= mfmed.)
7 7 100%
m(tirpai.)
m
n= -M
31,78 g
"

<NHj) =

V
n =
V

TYg/moT =

87

mo1

V = n Vm

V(NH 3 ) = 1,87 mol 22,4 1/mol = 41,89 1


( 1 . ) = 1 1+41,891 = 42,891
n
c =
V

c =

1,87 mol
42,891

= 0,04 mol/1

Atsakymas: gauto tirpalo procentin koncentracija yra 3,08%, molin koncentracija yra 0,04 mol/1.
8. 200 g sieros rgties tirpalo pridta bario chlorido tirpalo.
Susidariusios nuosdos nufiltruotos ir gautam filtratui neutralizuoti
sunaudota 250 cm3 2 5 % natrio armo tirpalo (p = 1,28 g/cm3). Apskaiiuokite pradinio sieros rgties tirpalo mediagos mass dal procentais.

Sprendimas
Duota: m(H 2 S0 4 ) = 200 g; M(H 2 S0 4 ) = 98 g/mol; V(NaOH) = 250 cm 3 ;
M(NaOH) = 40 g/mol; (NaOH) = 25%; p(NaOH) = 1,28 g/cm 3 .
Rasti: (H 2 S0 4 ) pradinio.
xg

73 g

H 2 S0 4

BaCl,

98 g
HC1 + NaOH

->

BaS04i

"

2HC1
36,5 2 g

NaCl + H 9 0

Apskaiiuojame gryno NaOH kiek:


100 g tirpalo
(250 cm 3 1,28 g/cm 3 ) g

25 g NaOH
g

= 80 g (NaOH)
Apskaiiuojame HC1 kiek, kur neutralizuoja 80 g NaOH:
m
~
80 g
n(NaOH) = 4Q g / m o

pagal reakcij yra 2 mol.

Apskaiiuojame H 2 S0 4 kiek, kuris reikalingas, kad susidaryt 2 mol HC1


(r. reakcijos lygt):
m

tt(H,S04) = 1 mol
=

m(H 2 S0 4 ) = 1 mol 98 g/mol = 98 g

H 2 S0 4 tirpalo mass dalis procentais:


m (med.) 100%
= ^T^r^
m(tirpal.)

98 g 100%
=
= 49%
200 g

Atsakymas: mediagos mass dalis tirpale buvo 49%.


9. 20C temperatros druskos rgtyje (p = 1,149 g/cm3) yra 3 0 %
chloro vandenilio. Kiek gram chloro vandenilio yra 11 tokios rgties?
Sprendimas
Duota: p = 1,149 g/cm 3 ; (HC1) = 30%.
Rasti: m(HCl).

m= V p
=

m (med.) 100%

m(tirpal.)

1 1= 1000 cm 1
m(tirpal.) = 1000 cm1 1,149 g/cm 3 = 1149 g
m(med.) = m(tirpai.)

100%

m(HC1) =

30% 1149 g
= 344,7 g
100%

Atsakymas: chloro vandenilio yra 344,7 g.


10. Kokia praskiestos rgties mass dalis procentais gaunama sumaiius 1 tr 9 4 % sieros rgties (p = 1,831 g/cm3), kurios temperatra
yra 20C, su 5 triais vandens?
Sprendimas
Duota: (H 2 S0 4 ) = 94% (1 tris - 1 cm 3 ); p = 1,831 g/cm 3 ;
H 2 0 5 triai - 5 cm 3 ; p = 1 g/cm 3 .
Rasti: (pr. H 2 S0 4 ).
m(H 2 S0 4 ) = 1 cm 3 -1,831 g/cm 3 = 1,831 g
m(H 2 0) = 5 cm 3 1 g/cm 3 = 5 g
94%

1,831 g

94-x

5g

x%

0%

,831
94-x

5x = (94 - x) 1,831
5 x = 1 7 2 , 1 1 4 - l,831x
6,83 lx = 172,114
= 25,3%
Atsakymas: praskiestos rgties mass dalis yra 25,3%.

11. Normaliomis slygomis imatuoto 11,2 1 chloro vandenilio buvo


itirpinta 73 ml vandens. Apskaiiuokite druskos rgties mass dal
procentais tirpale ir gauto tirpalo tr.
Sprendimas
Duota: V(HC1) = 11,2 1; m{H20) = 73 g; M(HC1) = 36,5 g/mol.
Rasti: (HC1); V(tirpal.).
m
V
=
M
Vm
36,5 g

M-V
=
Vm
22,4 1

11,21

=
=

18,25 g

18,25 g 100%
*
-=20%
(73 g + 18,25 g)

m = Vp
Pagal lentel p (20% HC1) = 1,098 g/cm 3 .
m
=
p

91,25 g
i nog /
3 = 83,1 ml
1,098 g/cm 3

Atsakymas: druskos rgties mass dalis tirpale 20%, o gauto tirpalo tris
yra 83,1 ml.
12. Kiek moli sieros rgties yra 100 g jos tirpalo, kurio tankis
p = 1,39 g/cm 3 (20C)? Kiek gram NaOH reiks visikai neutralizuoti
300 g io tirpalo?
Sprendimas
Duota: p(H 2 S0 4 ) = 1,39 g/cm 3 ; (H 2 S0 4 ) = 50%; m(H 2 S0 4 tirpai.) = 300 g;
M(H 2 S0 4 ) = 98 g/mol.
Rasti: m(NaOH); n (H 2 S0 4 ).
(04)
=

m(med.)
j
, l
m( t ir pal.)
y
mfmedz.) =

100%
V p
m(med.) =

m(med.) 100%

m(tirpal)

m(tirpai.) = V p

V=

m(tirpai.)
p

100 g
=
. ^ = 7 1 , 9 4 cm 3
1,39 g/cm 3

,
,
50% 71,94 cm 3 1,39 g/cm 3
5
m(medz.) =

= 49,9 g
49,9 g
ra(H2S04) = - 9 8 ^ / ^ f = 0,5 mol
2NaOH + H 2 S0 4 = Na,S0 4 + 2H 2 0
m(med.) 100%

m(medz.)=
(
7
m( tirpai.)

m(tirpai.)
77777=
100%

,
50%-300 g
m(med.) =
= 150 g H 2 S0 4
_ m
=

n(H2S04)=

150 g
9 8 g / m o l

= l,53 mol

n(NaOH) = 1,53 mol 2 = 3,06 mol


m = nM
m(NaOH) = 3,06 mol 40 g/mol = 122,4 g
Atsakymas: 100 g sieros rgties yra 0,5 mol H 2 S0 4 , o tirpalui neutralizuoti
reiks 122,4 g NaOH.
13. Laboratorijoje vandeniliui gauti, sieros rgtimi veikiant cink,
paprastai naudojama praskiesta rgtis: 1 triui rgties, kurios p =
1,824 g/cm3 (20C), imama 5 triai vandens. Kokia gaunama rgties
mass dalis procentais tirpale ir kokia jos koncentracija (mol/1)?
Sprendimas
Duota: p(H,_S04) = 1,824 g/cm 3 (1 cm 3 - 1 ml); = 92%;
( 2 0 ) = 1 g/cm 3 ; V = 5 cm 3 = 5 ml.
Rasti: (H 2 S0 4 ); c(H 2 S0 4 ).
m(tirpai.) = V - p
m(H 2 S0 4 ) = 1 cm 3 1,824 g/cm 3 = 1,824 g
m(H 2 0) = 5 cm 3 1 g/cm 3 = 5 g
m(tirpal.) = 1,824 g + 5 g = 6,824 g

92%

" % S*

0% ^

1,824 g

^ 92 -

1,824

92-

5g

5 = 1 6 7 , 8 - 1,824
6,824 = 167,8
= 25%
=

m (med.) 100%

m(med.) =

m( tirpai.)

m(tirpai.)

100%

25% 6,824 g
m ( m e d z ) =

'7g

V(tirpal.) = 1 ml + 5 ml = 6 ml
6 ml

1,7 g
1000 ml
xg
x = 283,3 g
m

283,3 g

98 g/mol

= 2,9 mol

c(H SO ) = 2,9 mol

Atsakymas: rgties mass dalis tirpale 25%, jos koncentracija 2,9 mol/1.
14. 150 ml (p = 1,06 g/cm3) ortofosforo rgties, turinios 10 m. d.
rgties, itirpinta 31 g P 2 O s . Nustatykite rgties mass dal procentais
naujame tirpale.
Sprendimas
Duota: V(H 3 P0 4 ) = 150 ml; M(H 3 P0 4 ) = 196 g/mol; M ( H 2 0 ) = 18 g/mol;
M(P205)

= 142 g/mol; p(H 3 P0 4 ) = 1,06 g/cm 3 ; m(P 2 O s ) = 31 g.

Rasti: (rgties).
P , 0 reaguos su H 2 0 pradiniame H 3 P0 4 tirpale, kur vanduo - tirpiklis.
Todl papildomai susidarys H 3 P0 4 .
H 3 P0 4 tirpalo mas m = V p.
1 ml = 1 cm 3

m =150 cm 3 1,06 g/cm 3 = 159 g


m = 159 cm 3 0,1 g/cm 3 = 15,9 g
Apskaiiuojame vandens mas:
159 g - 1 5 , 9 g = 143,1 g
X1 g

31 g
+
P 25
1 mol

3H 2 0

x2g
2H,PO
J t

>

3 mol

2 mol

54 g

196 g

142 g

Pagal lygt apskaiiuojame sureagavusio vandens mas 1 ir susidariusios


rgties mas x 2 :
31

142

54

11,8

54

196

x' = l l , 8 g ( H 2 0 )
x2 = 42,8 g (H PO.)

Apskaiiuojame vandens kaip tirpiklio mas naujame tirpale:


143,1 g - 11,8 g = 131,3 g
Apskaiiuojame rgties mas tirpale:
15,9 g + 42,8 g = 58,7 g
Apskaiiuojame naujai gauto tirpalo mas:
131,3 g vandens + 58,7 g H , P 0 4 = 190 g
Apskaiiuojame naujo tirpalo :
=

m(med.) 100%
7
n
m(tirpal.)

03 =

58,7 g 100%
777.
= 30,9%
190 g

Atsakymas: rgties yra 30,9%.


15. Anglies dioksidui gauti veikiant druskos rgtimi marmur paprastai naudojama praskiesta rgtis, pagaminta i vieno trio koncentruotos druskos rgties, kurios p = 1,174 g/cm3, ir 4 tri vandens. Kokia
HC1 mass dalis procentais rgtyje bei molin koncentracija mol/1?
Sprendimas
Duota: p(HCl) = 1 , 1 7 4 g/cm 3 (1 cm 3 - 1 ml); (HC1) = 35%;
p(H 2 0) = 1 g/cm 3 (4 cm 3 - 4 ml).
Rasti: (HC1); c(HCl).

ro(HCl) = 1,174 g/cm 3 1 cm 3 = 1,174 g


m(H 2 0) = 4 cm 3 1 g/cm 3 = 4 g
35%
X%
0%

/T

1,174
' t go

^35-x

4 g

1,174

35-x

"

5,174x = 41
= 7,94%
m( medz.) =

7,94%-5,174 g

5 ml
1000 ml

= 0,41 g

0,41 g
g

= 82 g
n=

82 g
/ = 2,25 mol
36,5 g/mol

Kadangi buvo imta 1000 ml, t. y. 1 1, tai c = 2,25 mol/1.


Atsakymas: HC1 mass dalis procentais rgtyje yra 7,94%, jos molin
koncentracija 2,25 mol/1.
16. Reikia paruoti 1 1 2 0 % NaOH, kurio tankis p = 1,22 g/cm3. Kiek
tam reiks gram techninio natrio armo, kuriame yra 9 6 % NaOH, ir
kiek mililitr vandens?
Sprendimas
Duota: V(NaOH) = 1 1; (NaOH) = 20%; p(NaOH) = 1,22 g/cm 3 .
Rasti: m(tech. NaOH); V(H 2 0).
1 ml = 1 cm 3
1 120% NaOH tirpalo mas yra: m = p V = 1,22 g/cm3 1000 cm3 = 1220 g
100 g tirpalo reikia 20 g gryno NaOH
1200 g

xg

= 244 g (gryno NaOH)


Techninio natrio armo reikia paimti tiek, kad jame bt apskaiiuotas
kiekis (224 g) gryno NaOH:

100 g techninio armo yra


X g

96 g NaOH
224 g

= 254 g (techninio NaOH)


Vandens reiks paimti likus kiek, t. y. 1220 g - 254 g = 966 g, arba:
m
966 g
V = =

p
1 g/cm 3
Atsakymas: reiks 254 g techninio NaOH ir 966 ml vandens.
17. I 93,6% H 2 S0 4 tirpalo (p = 1,83 g/cm3) reikia paruoti 0 , 5 1 3 0 %
rgties tirpalo (p = 1,2 g/cm3). Kiek tam reiks mililitr 93,6% tirpalo
ir kiek vandens?
Sprendimas
Duota: (H 2 S0 4 ) = 93,6%; M(H 2 S0 4 ) = 98 g/mol; p(H 2 S0 4 ) = 1,83 g/cm 3 ;
V(H 2 S0 4 ) = 0,5 1; (0,(H 2 SO 4 ) = 30%; p 2 (H 2 S0 4 ) = 1,2 g/cm 3 .
Rasti: V(tirpal.); m(H 2 0).
H 2 S0 4 (0,5 1 30%) mas yra: m = V p = 500 ml 1,2 g/cm 3 = 600 g
100 g 30%
600 g

tirpalo reikia
=

30 g grynos H 2 S0 4
x g
180 g grynos H 2 S0 4

93,6% H 2 S0 4 tirpalo reikia paimti tiek, kad jame bt 180 g grynos H 2 S0 4 :


100 g 93,6%
xg

tirpalo yra
=

93,6 g grynos H 2 S0 4
180 g
192,3 g (93,6% H 2 S0 4 tirpalo)

1 ml = 1 cm 3
m
192,3 g
V =

1,83 g/cm 3 =

105'' ml 93

'6%

tifPal

Vandens reiks:
600 g - 192,3 g = 407,7 g, arba 407,7 ml, nes p(H z O) = 1 g/cm 3
Pastaba: negalima vandens trio skaiiuoti kaip tri skirtumo (500 -105,1),
nes maiant skirtingo tankio tirpalus tris kinta (gautas bendras tris nelygus
aritmetinei tri sumai).
Atsakymas: reiks 105,1 ml 93,6% tirpalo ir 407,7 ml vandens.

18. 71 g fosforo (V) oksido itirpinome 500 ml 2 0 % fosforo rgties


tirpalo (p = 1,11 g/cm3). Kokia bus H J P0 4 mass dalis procentais gautame
tirpale?
Sprendimas
Duota: m(P 2 0 5 ) = 71 g; V(H 3 P0 4 ) = 500 ml; ( 3 0 4 ) = 20%;
P(H 3 P0 4 ) = 1,11 g/cm 3 ; M(H,P0 4 ) = 98 g/mol.
Rasti: (H 3 P0 4 ) naujame tirpale.
1 ml = 1 cm 3
500 ml 20% H 3 P0 4 tirpalo mas:
m = p y = 1.11 g/cm 3 500 cm 3 = 555 g
Apskaiiuojame H 3 P0 4 kiek 500 ml 20% tirpalo:
100 g 20% tirpalo yra

20 g H 3 P0 4

555 g

xg

111 g H 3 P0 4

Fosforo ( V ) oksidas, reaguodamas su tirpale esaniu vandeniu, sudarys


papildom kiek H 3 P0 4 .
71 g

perteklius

X g

p205

+ 3H 9 0 -

2H 3 P0 4

142 g

2 98 g

71gP204
142 g
=

xgH3P04
2-98 g
98 g H 3 P0 4

Gautame tirpale bus 111 g + 98 g = 209 g H 3 P0 4 .


Tirpalo mas bus 71 g + 555 g = 626 g.
=

m (med.) 100%

m(tirpal.)

209 g 100%
626 g

= 33,4%

Atsakymas: H 3 P0 4 mass dalis tirpale yra 33,4%.


19. 500 ml 15%. bario chlorido tirpalo (p = 1,11 g/cm3) pylme 200 ml
10% sieros rgties tirpalo (p = 1,07 g/cm3). Kiek gram nuosd susidar
ir kokios tirpale likusi mediag mass dalys procentais?

Sprendimas
= 208 g/mol; M(H 2 S0 4 ) = 98 g/mol;

Duota: M{BaC

M(BaS0 4 ) = 233 g/mol, M(HC1) = 36,5 g/mol; V(BaCl 2 ) = 500 ml;


(BaCI,) = 15%; p(BaCl 2 ) = 1,11 g/cm 3 ; V(H 2 S0 4 ) = 200 ml;
(H 2 S0 4 ) = 10%; p(H 2 S0 4 ) = 1,07 g/cm 3 .
Rasti: m(nuosd); (likusi mediag).
Reakcija vyksta tarp tirpale esani mediag. Todl pirmiausia apskaiiuojame, kiek gram gryn BaCI, ir H 2 S0 4 yra j tirpaluose.
1 ml = 1 cm 3
500 ml 15% tirpalo mas yra:
m = p V = 1,11 g/cm 3 500cm 3 = 555 g
100 g 15%

tirpalo yra

555 g

15 g BaCl 2
xg

83,3 g BaCl 2

1 ml = 1 cm 3
200 cm 3 10% H 2 S0 4 tirpalo mas yra:
m = p V = 1,07 g/cm 3 200 cm 3 = 214 g
100 g 10%

tirpalo yra

214 g

10gH2S04
xg

21,4 g H 2 S0 4

Nustatome, kurios mediagos yra perteklius. Tam BaCl 2 ir H 2 S0 4 mases


perskaiiuojame moli skaii:
83 3
' g
= 0 , 4 mol BaCI,
2
208 g/mol
'

214
'. g . = 0,218 mol H,SQ 4
98 g/mol

no

Reakcijos lygtis rodo, kad BaCl 2 ir H 2 S0 4 reaguoja moli santykiu 1:1.


Todl H,S0 4 (0,281 mol) sureaguos visikai, o BaCl 2 (0,4 mol) yra perteklius.
Apskaiiuojame (pagal H 2 S0 4 ), kiek sureaguoja BaCl 2 :
1 g
BaCI, +
208 g

21,4 g

x2g

H,S0 4

BaS0 4

98 g

233 g

x3g
+

2HC1
2 36,5 g

Kadangi sureaguoja 0,218 mol H 2 S0 4 , tai ir (BaCl 2 ) = 0,218 mol.

m - n M
m(BaC = 0,218 mol 208 g/mol = 45,4 g
Pagal lygt n(BaS0 4 ) = 0,218 mol
m = n M
m{BaS04)

= 0,218 mol 233 g/mol = 50,8 g

Pagal lygt n (HC1)= 2 - 0 , 2 1 8 mol = 0,436 mol


m = n =M0,436 mol 36,5 g/mol = 15,9 g
m(HCl)
Po reakcijos tirpale tursime 83,3 g - 54,4 g = 37,9 g nesureagavusio
BaCl 2 ir 15,9 g susidariusio HC1. Tirpalo mas bus lygi sumaiyt tirpal
masi sumai, i jos atmus ikritusi BaS0 4 nuosd mas:
555 g + 214 g - 50,9 g = 718,1 g tirpalo
Apskaiiuojame tirpale esani mediag mass dalis proecntais:

m(med.) 100%
m(tirpal.)
37,9 g 100%

03 { B a C ]

718,1 g

'3%

15,9 g 100%
718,1 g

( ) =

= 2

'

2 %

Atsakymas: susidarys 50,8 g BaS0 4 nuosd, 5,3% BaCl 2 , 2,2% HC1.


20. Apskaiiuokite sacharozs mass dal procentais tirpale, jei jame
30 moli vandens tenka 1 molis sacharozs.
Sprendimas
Duota: M ( C , 2 H 2 2 O n ) = 342 g; ( C 1 2 H 2 2 0 ) = 1 mol; ( H 2 0 ) = 30 mol.
Rasti: (C I 2 H 2 2 O m ).
Tirpalo kiekis:
30 18 g H 2 0 + 342 g sacharozs = 882 g tirpalo
882 g tirpalo
100 g

342 g sacharozs
xg

= 38,78 g

mm 100%
m

342 g 100%
=

=38

882 g

'78%

Atsakymas: sacharozs koncentracija yra 38,78%.


21. Nustatykite vandenilio tr, kuris isiskirs reaguojant 9,2 g natrio
su 100 ml 9 6 % etilo alkoholio tirpalo (p = 0,8 g/cm3). Apskaiiuokite
susidariusi mediag mass dalis procentais tirpale.
Sprendimas
Duota: m(Na) = 9,2 g; M(Na) = 23 g/mol; V(C 2 H 5 OH) = 100 ml;
(C 2 H 5 0H) = 96%; p(C 2 H 5 OH) = 0,8 g/cm 3 .
Rasti: V(H~); .
1 ml = 1 cm 3
Apskaiiuojame gryno etilo alkoholio kiek:
m(C 2 H 5 OH) =

96% 100 cm 3 0,8 g/cm 3


1QQ%

= 76,8 g C O H

Tame etilo alkoholio tirpale vandens yra: m= V p.


(100 cm 3 0,8 g/cm 3 ) g tirpalo - 76,8 g etilo alkoholio = 3,2 g vandens
Vyksta reakcijos:
xg

3,2 g

2Na

+ 2H,0

46 g

36 g

2NaOH + H 2

_ m
M

Q 0

3,2 g
(,) = - - - = 0,18 mol, tai ir (Na) = 0,18 mol (pagal reakcij)
I o g/mol
m - n M
m(Na) = 0,18 mol 23 g/mol = 4,14 g
Vadinasi, nesureagavusio su H , 0 Na yra: 9,2 g - 4,14 g = 5,06 g
g

5,06 g

2C:99H
H55OH
OH + 2Na
2Na
92 g

46 g

2C 2 H 5 ONa + H 2

n =

m
77

5,06 g

(Na) =

23

ol

= 0,22 mol, tai ir n(C 2 H 5 OH) = 0,22 mol

m = n M
m(C 2 H 5 OH) = 0,22 mol 46 g/mol = 10,12 g
Nesureagavusio alkoholio kiekis:
76,8 g - 1 0 , 1 2 g = 66,68 g
Apskaiiuojame susidariusio natrio etilato kiek:
n

m
= M
T7

n(C 2 H 5 OH) = n(Na) = n ( C H O N a ) = 0,22 mol


m = n M
m(C 2 H 5 ONa) = 0,22 mol 68 g/mol = 15 g
Apskaiiuojame NaOH, susidarius reaguojant Na su ,:
3,2

36 " 80
= 7,11 g NaOH
Reakcijos mediag kiekis:
66,68 g nesureagavusio C 2 H,OH + 15 g C2H5ONa + 7,11 g NaOH = 88,79 g
(H 2 - dujos, kuri susidariusiame tirpale neliks)
Mediag procentin sudtis:
66,68 g 100%
C2H5OH

CftONa

88 79 g
15 g 100%
88,79 g

= 7 5 %

16

'9%

7,11 g 100%
88 79 g

N a O H

Apskaiiuojame H 2 , isiskyrusio i , ir etilo alkoholio, tr:


n(H O) = 0,18 mol, tai ir n(HJ =
1

n =

0,18 m

ym

V(H 2 ) = 0,09 mol 22,4 1/mol = 2 1

' = 0,09 mol

(Na) = 0,22 mol, tai ir n(H2) =

O
'

mol
= 0,11 mol

V(H 2 ) = 0,11 mol 22,4 1/mol = 2,46 1


x , + x 2 = 2 1 + 2,461 = 4 , 4 6 1 H 2
Susidariusi mediag mass dalys yra: C 2 H 5 OH - 75%;

Atsakymas:

C 2 H 5 ONa - 16,9%; NaOH - 8%, ir 4,46 1 H r


22. Kiek litr (n. s.) sieros vandenilio reikia itirpinti 600 ml vandens,
norint gauti 1,5% koncentracijos tirpal? Kiek natrio armo reiks iam
tirpalui neutralizuoti?
Sprendimas
Duota: V(H 2 0) = 600 ml; M ( H 2 0 ) = 18 g/mol; = 1,5%;
M(H 2 S) = 34 g/mol; M(NaOH) = 40 g/mol.
Rasti: V(H 2 S).
600 ml H 2 0 = 600 g, nes p ( H , 0 ) = 1 g/cm 3
1,5% koncentracijos tirpale H 2 0 yra:
100 g - 1 , 5 g = 98,5 g H 2 0
600 g H 2 0 gali itirpti:
98,5 g H 2o0
600 g

1,5 g

xg

= 9,14 g H 2 S, arba 6,021


xg
H 9 S + 2NaOH
34g

Na2S + H 2 0

80 g
m

tai ir (NaOH) = 0,27 mol 2 = 0,54 mol


m = nM
m(NaOH) = 0,54 mol 40 g/mol = 21,6 g
Atsakymas: reikia itirpinti 6,02 1 H 2 S ir iam tirpalui neutralizuoti reikia
21,6 g NaOH.

23. I 400 g 2 0 % tirpalo j ataldius isiskyr 50 g mediagos. Kokia


dabar bus mediagos mass dalis procentais tirpale?
Sprendimas
Duota: m(tirpal.) = 400 g; (tirpai.) = 20%; m(med.) = 50 g.
Rasti: .
Apskaiiuojame grynos mediagos kiek400 g 20% koncentracijos tirpalo:
mt
m"< =

100%
400 g 20%

m < =

foo%

80 g

mediagos

Ataldius liks: 400 g - 50 g = 350 g tirpalo.


O mediagos liks: 80 g - 50 g = 30 g.
Tada tirpalo mediagos mass dalis procentais yra:
30 g

rnm 100%
co =

100%

350 g

= 8

'

5 ? %

Atsakymas: mediagos mass dalis yra 8,57%.


24.100 g bevandenio amonio chlorido ildant reaguoja su natrio armo
tirpalo pertekliumi. Susidariusios dujos (n. s.) itirpinamos 11 vandens.
Kokia gauto tirpalo mediagos mass dalis procentais?
Sprendimas
Duota: m(NH 4 Cl) = 100 g; M(NH 4 C1) = 53,5 g/mol; V(H z O) = 1 1.
Rasti: .
100 g
NH4C1 +

x g
NaOH

53,5 g

NaCl

+ NH 3 +

H20

17 g

m
M

n(NH 4 Cl) =

100 g
^ o l = l - 8 7 mol, tai ir n(NH 3 ) = 1,87 mol

53 5 g/

m = nM
m(NH 3 ) = 1,87 mol 17 g/mol = 31,79 g

Bendras tirpalo kiekis:


1000 g H 2 0 + 31,79 g NH3 = 1031,79 g
31,78 g - 1 0 0 %
= ' f
= 3,08 %
1031,78 g

m 100%
= i

Atsakymas: tirpalo mediagos mass dalis yra 3,08%.


25. J 200 g sieros rgties tirpalo pridta bario chlorido tirpalo.
Susidariusios nuosdos nufiltruotos ir gautam filtratui neutralizuoti sunaudota 250 cm1 2 5 % natrio armo tirpalo (p = 1,28 g/cm3). Apskaiiuokite pradinio sieros rgties tirpalo mass dal procentais tirpale.
Sprendimas
Duota: m(H 9 S0 4 ) = 200 g; M(H 2 S0 4 ) = 98 g/mol; V(NaOH) = 250 cm 3 ;
(NaOH) = 25%; p(NaOH) = 1,28 g/cm 3 .
Rasti: .
200 g
H 2 S0 4

g
+

BaCl 2

98 g

x, g

BaS0 4

233 g

2HC1
73 g

mt = V p
m ,r = 250 cm 3 1,28 g/cm 3 = 320 g
m
m"' = 100%

m
n = -77
M

80 g
n(NaOH) = . n ,
. = 2 mol
40 g/mol

=
"'

320 g 25%
Tn7w
= 80 &g NaOH
100%

Apskaiiuojame HC1 kiek, kur neutralizuoja 80 g NaOH:


HC1 + NaOH

NaCl + H 2 0

Pagal lygt: n(HCl) = n(NaOH) = 2 mol


Apskaiiuojame H 2 S0 4 kiek, kuris reikalingas, kad susidaryt 2 mol HC1
(r. reakcijos lygt):
m

n(H 7 SO ) = 1 mol

m = nM
m(H 2 S0 4 ) = 1 mol 98 g/mol = 98 g
H 2 S0 4 tirpalo mass dalis procentais tirpale yra:
m 100%
100% 98 g
03 =

m,

200 g

=49%H2S04

Atsakymas: H SO mass dalis yra 49%.


Savikontrols

udaviniai

1. Kiek ml 20% NaOH tirpalo (p = 1,24 g/cm 3 ) reiks, norint neutralizuoti


200 ml 10% H 2 S0 4 tirpalo (p = 1,07 g/cm 3 )? Kiek gram Na 2 S0 4 susidarys?
(Ats.: 70,6 ml NaOH; 31 g Na 2 S0 4 .)
2 . 2 0 0 ml 9 6 % koncentracijos azoto rgties (p = 1,5 g/cm 3 ) sumaiyta
su 400 ml 4 8 % koncentracijos azoto rgties (p = 1,3 g/cm 3 ). Apskaiiuokite mediagos mass dal procentais gautame tirpale ir tank.(Ats.: 65,56%;
p = 1,37 g/cm 3 .)
3. Kiek vandens reikia pilti 400 ml 30% koncentracijos sieros rgties
tirpalo (p = 1,22 g/cm 3 ), norint gauti 7% koncentracijos sieros rgties tirpal?
(Ats.: 1603,43 ml vandens.)
4. Sumaiyta 200 cm 3 26% (p = 1,19 g/cm 3 ) ir 100 cm3 90% (p = 1,8 g/cm 3 )
sieros rgties tirpal. Kokia mediagos mass dalis procentais gautame
tirpale? (Ats.: 53,56%.)

Udaviniai su svarstyklmis

1. Lkteli padtis - pusiausvira. Ant lkteli pastatome stiklines


su vienodu kiekiu HC1. vien stiklin dedame 12,16 g Mg. Kiek Zn
reikia dti kit stiklin, kad svarstykls sugrt pusiausvir padt?
Sprendimas
Duota: m(Mg) = 12,16 g; M(Mg) = 24 g/mol; M(H 2 ) = 2 g/mol.
Rasti: m(Zn).
I bdas
12,16 g

xg

Mg

2HC1 - >

MgCl 2

H2

24 g

2g

Reaguojant 24 g Mg, isiskiria 2 g H 2 , tai I stiklin svers:


Am = 2 4 g - 2 g = 2 2 g
djus 24 g Mg

I stiklin svers 22 g

djus 12,16 g

Zn

11,15 g Mg

2HC1 - 4

ZnCl 2

65 g

H2
2g

Reaguojant 65 g Zn, isiskiria 2 g H 2 , II stiklin svers:


Am = 6 5 g - 2 g = 6 3 g
Apskaiiuojame, kiek reiks dti Zn, kad ir II stiklin svert 11,15 g:
djus 65 g Zn

II stiklin svers

11,15 g

Xg

63 g

11,5 g Zn

II bdas
12,16 g
2HC1

Mg
24 g

xg
^

MgCl,

H2
2g

12,16

24 ~ 2
= 1 g 2 isiskirs, ir lkt pasunks ne 12,16 g, bet:
12,16 g 1 g = 11,16 g
Naudojame formul: m = M n
11,16 = 65 g/mol Zn mol - 2 g/mol H 2 mol
= 0,176 mol Zn
m = 65 g 0,176 mol = 11,5 g Zn
III bdas
12,16 g
2HC1

Mg

xg
->

MgCl 2

24 g
2HC1

2g

Zn

ZnCl,

65 g/mol
12,16

H2

H2

2 g/mol

(zr. pirm lygtO

= 1g
Lktel pasunks:
12,16 g - 1 g = 11,16 g
Apskaiiuojame, kiek gram H 2 istums 1 g Zn:
65 g Zn

2 g H2

1 g Zn

= 0,03 g H 2
djus 1 g Zn lktel pasunks:
1 g - 0 , 0 3 g = 0,97 g
Kad pusiausvyra isilaikyt, Zn reiks dti:
11,16
097

...
=

'

5 g

Atsakymas: reikia dti 11,5 g Zn.

2. Ant kiekvienos svarstykli lktels yra po stiklin su HC1. Ar pasikeis pusiausvyra, jei vien stiklin mesim 10 g Al, o kit - 1 0 g Mg?
Sprendimas
Duota: m(Al) = 10 g; m(Mg) = 10 g; M(Mg) = 24 g/mol; M(A1) = 27 g/mol.
Rasti: ar pasikeis pusiausvyra.
10 g

2A1

6HC1

2A1C13 +

54 g/mol

3H2
6 g/mol

Reaguojant 54 g Al, isiskiria 6 g H 2 , vadinasi, I stiklin svers:


Am = 54 g - 6 g = 48 g
metus 54 g Al

I stiklin svers

10 g Al

48 g
g

8,9 g

10 g

xg

Mg

2HC1

MgCl 2

24 g/mol

H2

2 g/mol

Reaguojant 24 g Mg, isiskiria 2 g H2, tai II stiklin svers:


Am = 2 4 g - 2 g = 2 2 g
metus 24 g Mg II stiklin svers 22 g
lOg
x =

g
9,2 g

Atsakymas: nusvers Mg lktel, nes 9,2 g > 8,9 g.


3. Ant ilygint svarstykli lkteli udedame dvi ugniai atsparias
plokteles. I lktel dedame 10 g CaC0 3 , II - 1 0 g Fe droli. Plokteles ikaitiname. Kaip pasikeis pusiausvyra? Kur ir keli gram svarel
udti, kad atsikurt pusiausvyra?
Sprendimas
Duota: m(CaCO,) = 10 g; M(CaC0 3 ) = 100 g/mol; m(Fe) = 10 g;
M(Fe) = 56 g/mol.
Rasti: m(svarelio); kaip pasikeis pusiausvyra.

10 g

CaCO,

->

100g/mol

10

CaO

56 g/mol

TOO = 56

5,6 g CaO

x =

10 g

xg

4Fe

+ 309 A

224 g/mol
10

C02

2Fe 2 0,

"

320 g/mol

x = 14,3 g Fe

Am = 14,3 g - 5 , 6 g = 8,7 g
Atsakymas: reiks udti 8,7 g svarel ant pirmosios lktels.
4. Ant pusiausvir svarstykli lkteli padtos 2 stiklins, kuriose
yra po 200 g 2 0 % HC1 tirpalo. vien stiklin dta 20 g CaC0 3 . Kiek
Zn reiks dti II stiklin, kad lktels likt pusiausviros?
Sprendimas
Duota: M(HC1) = 36,5 g/mol; m(HCl) = 200 g; (HC1) = 20%;
m(CaC0 3 ) = 20 g; M(CaC0 3 ) = 100 g/mol.
Rasti: m(Zn).
20 g

(50 g)

CaCO,

100 g/mol
=

2HC1

CaCl 2

73 g/mol

C02

+H20

44 g/mol

mm 100%

m,

mf.
m =
m~ 100%

200 25
m = = 50gHCl

100

m
n = ~
M
(CaCO,) =
n(CaCO s )
n(HCl)

= 0,2 mol
0,2

= T7

,
=

1 : 7

n(HCl) = - ^ = 1,37 mol

^
'y*

HC1

Pertekhus

Reaguojant 100 g C a C O v isiskirs 44 g C 0 2 , vadinasi, I stiklin svers:


Am = 100 g - 4 4 g = 56 g
metus 100 g CaCO, I stiklin svers 56 g
20 g

= 11,2 g (tiek svers I stiklin)


xg
Zn + 2HC1> ZnCl 2 + H2
65 g/mol

2 g/mol

Reaguojant 65 g Zn, isiskyr 2 g H 2 , vadinasi, II stiklin svers:


Am = 6 5 g - 2 g = 6 3 g
djus 65 g Zn

II stiklin svers

xg

63 g
11,2 g

11,6 g

Atsakymas: II stiklin reiks dti 11,6 g Zn.


5. Ant pusiausvir svarstykli lkteli yra 2 stiklins. I pylme 100 ml
1 0 % HC1 (p = 1,05 g/cm3) ir metme 20 g Zn. II - 100 g 1 5 % H 2 S0 4
tirpalo. Kiek CaC0 3 reikia pilti II stiklin, kad atsikurt pusiausvyra?
Sprendimas
Duota: M(HC1) = 36,5 g/mol; V(HC1) = 100 ml; (HC1) = 10%;
p(HCl) = 1,05 g/cm 3 ; ra(Zn) = 20 g; M(Zn) = 65 g/mol;
m(H 2 S0 4 ) = 100 g; M(H,S0 4 ) = 98 g/mol; (H 2 S0 4 ) = 15%.
Rasti:

m(CaCO,).
(10,5 g)
2HC1

xg
+

73 g/mol

x'g

Zn

ZnCl 2

65 g/mol

m... 100 %
m = V p; = ra.
w f (HCl) = 100 1,05= 105 g
10li05

100

H2
2 g/mol

Kiek g H 2 isiskirs:
10,5
73

~ 2

= 0,286 g H 2
m(I stiklinje tirpalo) = 105 g HC1 + 20 g Zn - 0,286 g H 2 = 124,7 g
m =

100%
100 g 15%

,=

T T ^ Z
100%

15 g
H 2 S0 4

1 5

S 0

xg
+

98 g/mol

CaCO,
100 g/mol

x'g
CaS0 4

C02

+ H20

44 g/mol

J_5 _
98 ~ 44
= 6,73 g CO,
m(II stiklinje tialo) = 100 g H 2 S0 4 + g CaC0 3 - 6,73 g C 0 2 =
= 124,7 g
= 1 2 4 , 7 - 100 + 6,73
x = 31,43 g
Atsakymas: reikia pilti 31,43 g CaC0 3 II stiklin.

Udaviniai su ploktelmis

1. CuS0 4 tirpal merkta 10 g Fe ploktel. Po kurio laiko iimta


ploktel svr 10,4 g. Kiek Fe nutirpo nuo ploktels? Kiek gram Cu
nusdo ant jos? Kiek gram CuS0 4 sureagavo? Kiek gram FeS0 4 susidar tirpale?
Sprendimas
Duota: m(Fe) = 10 g; M(Fe) = 56 g/mol; m'{Fe) = 10,4 g.
Rasti: m(Fe) nutirpusios; m{Cu) nusdusio; m(CuS0 4 ); m(FeS0 4 ).
Apskaiiuojame, kiek pasunkjo Fe ploktel:
lOg

CuSO.4 + Fe

FeSO,4 +

56 g

Cu
64 g

Am = 10,4 g - 10 g = 0,4 g Cu
Reaguojant 56 g Fe, isiskyr 64 g Cu, tai ploktel pasunks:
AM = 6 4 g - 5 6 g = 8 g
Po reakcijos 56 g Fe

ploktel pasunks

8g

g Fe
=

0,4 g
2,8 g Fe

Apskaiiuojame, kiek Cu nusdo ant ploktels:


xg
CuSO,4 + Fe
56 g

FeSO,4 +

Cu
64 g

Isiskyrus 64 g Cu, ploktel pasunks 8 g


x g Cu
=

0,4 g
3,2 g Cu

Apskaiiuojame, kiek sureagavo CuS0 4 :


xg
CuSO,
:uSC 4 + Fe - FeSO,4 + Cu
160 g

Sureagavus 160 g CuS0 4 , ploktel pasunks


xgCuS04

8g
0,4 g

8 g CuS0 4

Apskaiiuojame susidariusios FeS0 4 kiek:


xg
CuSO.4 + Fe-> FeSO.4 + Cu
152 g
Susidarius 152 g FeS0 4 ,

ploktel pasunkjo 8 g

x g FeS0 4
x

0,4 g
=

7,6 g

Atsakymas: nutirpo 2,8 g Fe; nusdo 3,2 g Cu; sureagavo 8 g CuS0 4 ,


susidar 7,6 g FeS0 4 .
2. C u S 0 4 tirpal buvo panardinta 61 g Fe ploktel. Po kurio laiko
ji svr 62,8 g. Kiek gram bei moli Cu isiskyr ant ploktels?
Sprendimas
Duota: M{Fe) = 56 g/mol; m(Fe) = 61 g; m'(Fe) = 62,8 g.
Rasti: m(Cu); n(Cu).
61 g

xg

CuSO.4 + Fe - >
56 g

FeSO,4 +

Cu
64 g

Am = 62,8 g - 61 g = 1,8 g
AM = 6 4 g - 5 6 g = 8 g
64 g Cu
g

8g
1,8 g

= 14,4 g (tiek Cu isiskyr ant ploktels)


n =

m
j
M

n(Cu) =

14 4
64

= 0,23 mol Cu

Atsakymas: isiskyr 14,4 g, 0,23 mol Cu.

3. Fe ploktel merkta CuS0 4 tirpal. Imus jos mas buvo padidjusi 2,4 g. Kiek gram Fe perjo tirpal?
Sprendimas
Duota: Am{Fe) = 2,4 g; M(Fe) = 56 g/mol.
Rasti: m(Fe), perjusios tirpal.
Fe + CuSO,4 -
56 g

FeSO.4 + Cu
64 g

AM = 6 4 g - 5 6 g = 8 g
Am = 2,4 g (nes mas padidjo)
Nutirpus 56 g, ploktel pasunks

8g

Nutirpus g

2,4 g
16,8 g

Atsakymas: tirpal perjo 16,8 g Fe.


4. 5 g Fe ploktel laikoma 100 g 3 , 2 % CuS0 4 tirpalo. Kiek ji svr
po kurio laiko?
Sprendimas
Duota: M{Fe) = 56 g/mol; m(Fe) = 5g; m(CuS0 4 ) = 100 g;
(CuS0 4 ) = 3,2%; M(CuS0 4 ) = 160 g/mol.
Rasti: m(plokt.).
xg
Fe +
56 g

1,6 g
CuS0 4
160 g

FeS0 4 +

m(galutin)= m -m(Fe)

y g
Cu
64 g

+ m(Cu)

mm 100%

mt
m

<~

100 g 3,2%
m,n~

X Fe

100%
3,2 CuSO.4

56 "
160
x = 1,12 g Fe

m = 3,2 g CuSO,4
3,2

y Cu

160
64
y =1,28 g Cu

m = 5 g - 1,12 g + 1,28 g = 5,16 g


Atsakymas: ploktel svr 5,16 g.

100%

5. 200 ml 0,1 M CuS0 4 tirpalo panardinta 10,112 g Fe ploktel.


Kokia bus ploktels mas, istmus vis Cu?
Sprendimas
Duota: V(CuS0 4 ) = 200 ml; c(CuS0 4 ) = 0,1 M ; M(CuS0 4 ) = 160 g/mol;
m(Fe) = 10,112 g; M(Fe) = 56 g/mol.
Rasti: ploktels mas, istmus Cu.
n (mol)
V( tirpai )(l)

C =

n = c V = 0,1 mol/1 0,2 1 = 0,02 mol


m = n M = 0,02 mol 160 g/mol = 3,2 g
3,2 g

10,112 g

CuS0 4
160 g

yg

Fe
56 g

FeS0 4 +

Cu
64 g

A l _ _L
160 " 64
y =1,28 g (Cu)

160 ~ 56
= 1,12 g (Fe)

m(galut.)= m - m(Fe) + m(Cu)


m = 10,112 g - 1,12 g + 1,28 g = 10,272 g
Atsakymas: ploktels mas bus 10,272 g.
6. 500 g 5 % CuS0 4 leista 10 g Fe ploktel. Ji pasunkjo 0,4 g.
Kokia CuS0 4 mass dalis procentais bus tirpale imus ploktel?
Sprendimas
Duota: m{CuS04)

= 500 g; M(CuS0 4 ) = 160 g/mol; m(Fe) = 10 g;

M(Fe) = 56 g/mol; Am = 0,4 g.


Rasti: co(CuS0 4 ).
_

m">' 1 0 0 %

_mr

mn,~

~J00%

500 g - 5 %
m "< =

ioo%

25 g
10 g
CuSO.
:uS0 44 + Fe
160 g

56 g

= 25

FeSO 4 + Cu
64 g

AM = 6 4 g - 5 6 g = 8 g
Am = 0,4 g (nes pasunkjo ploktel)
Sureagavus 160 g CuS0 4
xg

8g
0,4 g

= 8 g (tiek CuS0 4 sureaguos, kai ploktel pasunks 0,4 g)


CuS0 4 liks:
2 5 g - 8 g = 17 g CuS0 4 500 g tirpalo
17 g 100%
500 g

03 =

= 3

'

4 %

Atsakymas: tirpalo koncentracija yra 3,4%.


7. Fe strypas palaikytas Cu(N0 3 ) 2 tirpale. Strypo mas padidjo 1,6 g
ir tapo 23,2 g. Kiek svr Fe strypas iki panardinimo Cu(N0 3 ) 2 ? Kokia
bus kiekybin tirpalo sudtis po reakcijos?
Sprendimas
Duota: M{Fe) = 56 g/mol; M(Cu) = 64 g/mol; Am = 1,6 g.
Rasti: kiekybin tirpalo sudt.
Fe

+ CU(N03)2

Fe(N03)2 +

. 56 g

Cu

64 g

AM = 6 4 g - 5 6 g = 8 g
Am = 1,6 g
56 g
xg

8g
1,6 g

= 11,2 g Fe
m(galut.) = mo -m(Fe)

+ m(Cu)

23,2 = 2 1 , 6 - 11,2 +
= 12,8 g Cu
23,2 g - 1,6 g = 21,6 g Fe (pradinis Fe kiekis)
21,6 g - 11,2 g = 10,4 g Fe (Fe kiekis po reakcijos)
Atsakymas: strypas svr 10,4 g; tirpalo kiekybin sudtis yra 11,2 g Fe
bei 12,8 g Cu.

8.140,8 g Cu droli laikoma A g N 0 3 tirpale. Po kurio laiko j mas


pasidar 171,2 g. Kiek mililitr 3 2 % H N 0 3 (p = 1,2 g/cm3) reiks, norint
itirpinti iimtas i tirpalo droles?
Sprendimas
Duota: M(Cu) = 64 g/mol; m{Cu) = 140,8 g; (HNO,) = 32%;
p ( H N 0 3 ) = 1,2 g/cm 3 ; M(Ag) = 108 g/mol.
Rasti: V(HNO,).
140,8 g
Cu

2AgN03

CU(N0 3 ) 2

64 g

2Ag
216 g

AM = 2 1 6 g - 6 4 g = 152 g
Am = 171,2 g - 140,8 g = 30,4 g
Reaguojant 64 g Cu masi skirtumas yra

152 g

xg

30,4 g

= 12,8 g Cu
140,8 g - 12,8 g = 128 g Cu
Susidarius 216 g Ag masi skirtumas yra

152 g

x g

30,4 g

= 43,2 g Ag
128 g
3Cu

g
+

8HNO, - 4

192 g

3CU(NO,) 2 +

2NO

4H20

504 g '

128

192

504

= 336 g HNO,
43,2 g
3Ag

g
+ 4HN03

324 g
43,2
324 "

3AgN03 +

NO

252 g

252

= 33,6 g HNO,
I viso: m(HNO,)= 336 g + 33,6 g = 369,6 g

2H20

m 100%

m =

m
V=
P~

mt
m,

m = V-p

m 100%

369,6 g 100%
m'=

32%
1155 g

= 1 1 5 5

= - g ^ =

9 6 2

'5ml

Atsakymas: reiks 962,5 ml HN0 3 tirpalo.


9. J 500 ml CuS0 4 tirpalo leista 50 g Fe ploktel. Po kurio laiko jos
mas padidjo 4 % . Raskite susidariusio Cu mas ir susidariusio FeS0 4
tirpalo molin koncentracij.
Sprendimas
Duota: V(CuS0 4 ) = 500 ml; M(FeS0 4 ) = 152 g/mol; m(Fe) = 50 g;
M(Fe) = 56 g/mol; Am = 4%.
Rasti: m(Cu); c(FeS0 4 ).
CuS0 4 +

Fe

FeS0 4

56 g

152 g

50 g Fe mas CuS0 4

Cu
64 g

tirpale gali padidti iki

100%
4%

2 g (pasunkjo)

AM = 6 4 g - 5 6 g = 8 g
Am = 2 g
Susidarius 64 g Cu

masi skirtumas yra

xg

8g

2g
=

16 g Cu

Apskaiiuojame FeS0 4 mas:

152 "

16
64

= 38 g FeS0 4
m
n -
M

38 g
n= .
. r = 0 , 2 5 mol
152 g/mol

c =

c =

Atsakymas: susidar 16 g Cu; molin koncentracija yra 0,25 M FeS0 4 .


10. Norint padengti Ag 10 g Cu ploktel, ji buvo leista 250 g 2 0 %
A g N 0 3 tirpalo. Ploktel imus pasirod, kad A g N 0 3 koncentracija
tirpale sumajo 2 0 % . Raskite padengtos Ag ploktels mas.
Sprendimas
Duota: M ( A g ) = 108 g/mol; m(Cu) = 10 g; M(Cu) = 64 g/mol;
m ( A g N 0 3 ) = 250 g; M ( A g N 0 3 ) = 170 g/mol; ( A g N 0 3 ) = 20%.
Rasti: m(Ag).
10g
2AgN03

340 g

Cu

CU(N0',)
3 ),2 +

64 g

2Ag
216 g

250 g 20%

100%

= 50 g A g N O ,

50 g AgNO, sudaro 100%


g

20%

= 10 g Ag
Apskaiiuojame A g mas pagal lygt:
10g

xg

340 g " 216 g


= 6,35 g Ag
Apskaiiuojame Cu mas pagal lygt:

10

340 ~ 64
x = 1,88 g Cu
m(galut.)= m-m(Cu)

+ m(Ag)

m = 10 g - 1 , 8 8 g + 6,35 g = 14,47 g
Atsakymas: padengtos A g ploktels mas yra 14,47 g.

11. I 100 g 5 % AgNOj tirpalo merkta 10 g Fe ploktel. Ploktel


iimta ir pilta KC1 su pertekliumi. Susidar 2,4 g nuosd. Kiek svr
ploktel?
Sprendimas
= 100 g; M ( A g N 0 3 ) = 170 g/mol; ( A g N 0 3 ) = 5%;

Duota: m{AgNO,)

m(Fe) = 10 g; M(Fe) = 56 g/mol; m(nuos.) = 2,4 g.


Rasti: m(Fe) ploktels.
x g

2,4 g

AgNO,

KC1

KNO,

170 g

AgCl
143,5 g

mt
m"'=

100 g 5%

m'"=

100%

2,4

170

143,5

= 5 g

AgNO-i

= 2,84 g AgNO, (po reakcijos su Fe liks A g N O , kiekis)


5 g - 2 , 8 4 g = 2,16 g A g N O ,

xg

2,16 g

Fe +
56 g

2AgNO,

x'g
->

Fe(NO,) 2 +

340 g '

2Ag
216 g

2,16

56 ~ 340
x = 0,356 g
Taigi 0,356 g Fe perjo i ploktels tirpal.
x'

_ 2,16

216"

340

= 1,372 g
Taigi 1,372 g Ag nusdo.
m(galut.) = m^-mFe)

+ m(Ag)

m = 10 g - 0,356 g + 1,372 g = 11,016 g


Atsakymas: Fe ploktel svr 11,016 g .

Savikontrols

udaviniai

1. 2 stiklins su NaOH tirpalu yra pusiausviros. I stiklin dedame


9 g Al. Kiek gram Zn reikia dti II stiklin, kad atsikurt pusiausvyra?
(Ats.: 8,25 g.)
2. Ant svarstykli yra 2 pusiausviros lktels su H 2 S0 4 tirpalu. I lktel dedame 50 g Zn, o II - tok pat svor Fe. Kaip pasikeis pusiausvyra?
(Ats.: II lktel pakils.)
3. Ant svarstykli yra 2 pusiausviros stiklins su NaOH. I stiklin metme 13 g Zn. Kiek Al reikia dti II stiklin, kad atsikurt pusiausvyra?
(Ats.: 14,2 g.)
4. 15 g Ni ploktel leista AuCl, tirpal. Po kiek laiko jos svoris buvo
15,651 g. Kiek gram Au sureagavo? (Ats.: 1,5 g.)
5. 1 g Cu ploktel panardinta A g N O , tirpal. Po kurio laiko ji svr
1,1 g. Kiek gram A g isiskyr ant ploktels? (Ats.: 0,142 g.)
6. FeS0 4 tirpal panardinta 100 g Zn ploktel. Po reakcijos ji svr
96,4 g. Kiek gram F e S 0 4 buvo tirpale? (Ats.: 60,8 g.)
7. A g N O , tirpal panardinta Cu detal. Po kurio laiko jos mas padidjo
3,04 g. Kiek A g N O , dalyvavo reakcijoje? (Ats.: 6,8 g.)
8. 11,2 g Fe ploktel laikoma 3,2 g CuS0 4 tirpalo. Kiek j i svr po reakcijos? (Ats.: 11,36 g.)
9. 200 g 0,63% koncentracijos C u S 0 4 tirpalo merkta 10 g Fe ploktel.
Kokia ploktels mas pasibaigus reakcijai? (Ats.: 10 g.)

Miiniai

Norint imtis sprsti miriuosius (miini) udavinius, reikia gerai mokti


teorij ir bti gudus sprsti vairi tip udavinius.
1. Apskaiiuokite mas Zn2+ ir NO,jon, esani 250 ml 0,1 M Zn(N0 3 ) 2
tirpalo.
Sprendimas
Duota: V(Zn(NO,) 2 ) = 250 ml; M(Zn(NO,) 2 ) = 189 g/mol;
c(Zn(NO,) 2 ) = 0,1 M; M(Zn) = 65 g/mol; M(N0 3 ") = 62 g/mol.
Rasti: m(Zn 2+ ) ir m(N0 3 ~).
[c]= mol/1; c = ~r
n(Zn(NOf)J

= c V = 0,1 mol/1 0,25 1 = 0,025 mol

n =

m = n M = 0,025 mol 189 g/mol = 4,725 g

Zn(NO,) 2 - stiprus elektrolitas, todl visikai disocijuoja.


Zn(NO,)2<->Zn2+ + 2 N O ;
rc(Zn2+) = n(Zn(N0 3 ) 2 = 0.025 mol
( N O ; ) = 2 0,025 mol = 0.05 mol
ro(Zn2+)= 65 g/mol 0,025 mol = 1,625 g
m( NO,") = 62 g/mol 0,05 mol = 3,1 g
Atsakymas: 1,625 g Zn 2+ ir 3,1 g NO,".
2. Apskaiiuokite mas K + ir Cl jon, esani 500 ml 0,5 M KC1 tirpalo.
Sprendimas
Duota: V(KC1) = 500 ml; c(KCl) = 0,5 M; M(KC1) = 74,5 g/mol;
M(K + ) = 39 g/mol; M{C\~) = 35,5 g/mol.
Rasti: m(K + ); m(C\').
[c]=

mol/1

n(KCl) = 0,5 mol/1 0,5 1 = 0,25 mol


m(KCl) M - n 74,5 g/mol 0,25 mol = 18,6 g

KC1<-K+ + Cln(KCl) = n(K + ) = n(Cl") = 0,25 mol


m(K + ) = n M = 0,25 mol 39 g/mol = 9,75 g
m(Cl-) = n M = 0,25 mol 35,5 g/mol = 8,87 g
Atsakymas: K + jon mas yra 9,75 g; Cl~ jon mas yra 8,87 g .
3. HC1 0,02 M tirpalo = 9 2 % . Raskite H + ir Cl" jon, esani 0,5 1
tirpalo, mas.
Sprendimas
Duota: c(HCl) = 0,02 M ; = 92%; V(tirpal.) = 0,5 1; M(H + ) = 1 g/mol;
M{Cl") = 35,5 g/mol.
Rasti: m(H + ); m(Cl").
n
c =

n = c V = 0,02 mol/1 0,5 1 = 0,01 mol


= 92% = 0,92
Jei disocijuoja ne visos molekuls, moli skaii reikia dauginti i a,
tiek molekuli disocijavo.
n 0,01 mol 0,92 = 0,0092 mol
arba:
0,01 mol

sudaro 100%

mol
=

92%
0,0092 mol

HC1<->H+ + Clrc(HCl) = n(H + ) = n(Cl-) = 0,0092 mol


m(H + ) = 1 g/mol 0,0092 = 0,0092 g
m(Cl-) = 35,5 g/mol 0,0092 = 0,3 g
Atsakymas: tirpale esani H + jon mas yra 0,0092 g, Cl~ - 0,3 g.
4. 10 g AI ir Cu miinio veikiant praskiesta H 2 S0 4 su pertekliumi,
isiskyr 6720 ml duj. Raskite miinio procentin sudt.
Sprendimas
Duota: m(miinio) = 10 g; V(duj) = 6720 ml; M{Al) = 54 g/mol.
Rasti: miinio procentin sudt.

Cu + H2S04> nereaguoja
6,721
3H

xg
2A1 + 3H 2 S0 4 - > A1 2 (S0 4 ) 3 +
54 g

54

3 22,4 1
6,72
67,2

= 5,4 g Al
Randame Cu mas:
10 g - 5,4 g = 4,6 g Cu
Apskaiiuojame procentin miinio sudt:
10 g

100%

5,4 g

x%

10 g

100%

4,6 g

= 54% Al

x%

= 46% Cu

Atsakymas: miinys sudarytas i 54% Al ir 4 6 % Cu.


5. Ikaitinus 36,4 g NH4C1, NaCI, NaHC0 3 iki pastovios mass, sausa
liekana buvo 22,3 g. Liekan paveikus HC1 su pertekliumi, isiskyr
0,1 mol duj. Raskite NH4C1, NaCI, NaHC0 3 , Na 2 C0 3 mas.
Sprendimas
Duota: m(miinio) = 36,4 g; m(sausos liekanos) = 22,3 g;
n(duj) = 0,1 mol; M(Na 2 C0 3 ) = 106 g/mol.
Rasti: m(NH4C1), m(NaCl), m(NaHC0 3 ), m(Na 2 C0 3 ).
NH 4 C1-^ NH 3 (d) + HCl(d)
2NaHC0 3
NaCI

Na 2 CO ? + H 2 0 + C0 2 (d)

neskyla

Ikaitinus liko Na 2 CO, ir ,.


0,1 mol
Na^CO, +
106 g

0,1

2HC1

2NaCl

H,0

CO,
1 mol

x = 10,6gNa 2 CQ

Apskaiiuojame NaCl mas:


22.3 g - 1 0 , 6 g =11,7 g
Apskaiiuojame NH4C1 mas:
36.4 g - 22,3 g = 14,1 g
Apskaiiuojame NaHC0 3 mas:
36,4 g - 2 5 , 8 g = 10,6 g
Atsakymas: miinyje yra 10,6gNa 2 C0 3 ; 11,7 g NaCl; 14,1 gNH 4 Cl; 10,6 g
NaHCO,.
6.11 g Al ir Fe droli itirpinus praskiestoje H 2 S0 4 , isiskyr 0,4 mol
duj. Nustatykite pradin miinio sudt procentais.
Sprendimas
Duota: m(miinio) = 11 g; (duj) = 0,4 mol; M(A1) = 27 g/mol;
M(Fe) = 56 g/mol.
Rasti: pirmin miinio sudt.
g
2A1
54 g

3H,S0 4

(11 x) g
Fe
+
56 g

H,S0 4

II -
56

A1 2 (S0 4 ) 3

FeS0 4

(0,4 - y) mol
+
3H2
3 mol
y mol
+ H2
1 mol

11 -

54

56

56y = 11 -

280x = 3078 - 270x

11 ~ x
y = -T^

x = 5,6 g Al

Apskaiiuojame Fe kiek:
11 g - 5,6 g = 5,4 g
11-5,6
y = = 0 , 1 mol
JO
Apskaiiuojame Fe procentin kiek:
11 g
100%
5,4 g
x%
= 49,1%

Al

Apskaiiuojame Al procentin kiek:


1 0 0 % - 4 9 , 1 % = 50,9%
Atsakymas: miinys yra sudarytas i 49,1 % Fe ir 50,9% Al.
7.6,85 g geriamosios (NaHC0 3 ) ir kalcinuotos (Na 2 C0 3 ) sodos miinio
veikiant H 2 S0 4 su pertekliumi gautos dujos buvo absorbuotos kalkiniu
vandeniu ir susidar 7,5 g nuosd. Kokia pradinio miinio sudtis
procentais?
Sprendimas
Duota: m(miinio) = 6,85 g; m(nuosd) = 7,5 g; M(CaC0 3 ) = 100 g/mol;
M(NaHC0 3 ) = 84 g/mol; M(Na 2 C0 3 ) = 106 g/mol.
Rasti: procentin miinio sudt.
xg
2NaHCO 3 + H,SO,
2
4
84 g

(6,85-x) g
Na
Na,CC
+
2 C0 3
106 g

Na,SO
d + 2CO, + H,O
2
4
2
2

H 2 S0 4 - > Na 2 S0 4 + H ? 0 + C 0 2

7,5 g
Ca(OH), + CO, - > CaCO, + H 2 0
100 g
m
M
m

7,5 g
100 g/mol

g
N
M ~ 84 g/mol 1,1
(6,85-x)g
m
M
J L +

106 g/mol

6I85-x

84
106
= 4,2 g NaHCO,
6,85 g - 4,2 g = 2^65 g Na 2 C0 3
Apskaiiuojame NaHCO, procentin kiek miinyje:
6,85 g
4,2 g

100%
x%

= 61,3%

Apskaiiuojame Na 2 C0 3 procentin kiek miinyje:


6,85 g

100%

2,65 g

x%

38,7%

Atskaymas: miinio sudtis yra 61,3% NaHCO, ir 38,7% Na 2 CO r


8. Sudeginus 2 g C ir S miinio, susidar 6 g S 0 2 ir COz miinio. Kiek
gram C buvo miinyje?
Sprendimas
Duota: m(miinio) = 2 g; minusinio) = 6 g; M(C ) = 1 2 g/mol;
M ( C 0 2 ) = 44 g/mol; M ( S 0 2 ) = 64 g/mol; M(S) = 32 g/mol.
Rasti: m(C ).
g
C +
12g

O*

C02

1 mol C

n(C) =

n =
M
(2 - x) g
S
+
32 g

02 ^

S02

1 mol C 0 2

* , , tai ir n(CO,) = ^^-


2
12 mol
12 mol

1 mol S > 1 mol S 0 2

n = ^

2-

..
2-
taiin(S02)= 3 2

Apskaiiuojame C mas miinyje:

, (2 - x)
+ " 7T= O
12-44
32-64
x = 1,2 g
Atsakymas: miinyje buvo 1,2 g C.
9. Miinys i 3 mol Cl 2 ir 1 mol H 2 apvitintas ultravioletiniais
spinduliais udarame inde. Po kurio laiko Cl2 kiekis miinyje sumajo
2 0 % . Raskite miinio sudt procentais (pagal trius).
Sprendimas
Duota: n(C 1,) = 3 mol; n(H2) = 1 mol.
Rasti: miinio sudt procentais.

3 mol

sudaro 100%

mol

20%

0,6 mol Cl 2

Liko:
3 mol - 0,6 mol = 2,4 mol
arba:
/ 1 = -y7 m
0,6 mol
Cl 2

V=n-V

= 2 , 4 mol 22,4 mol/1 = 53,76 1 CL

mol
+

H2

2HC1

1 mol

2 mol

I lygties matome:
1 mol Cl 2 reaguoja

su 1 mol H 2

0,6 mol

su 0,6 mol H2

Liko:
1 mol - 0,6 mol = 0,4 mol H,
arba:
V= n V
= 0', 4 mol 22,4
mol/1 = 8,96
1 2H,
m
'
'

n =

m
Apskaiiuojame HC1 kiek:
06 = ^
arba

= 1,2 mol HC1

V = n V
m = 1,2 mol 22,4 mol/1 = 26,88 1 HC1
Apskaiiuojame viso miinio tr:
26,88 1 + 8,96 1 + 53,76 1 = 89,6
Apskaiiuojame Cl, procentin kiek:
53,76 g
5
100% = 60%
89,6 g
Apskaiiuojame H2 procentin kiek:
8,96 6g
89,6 g

100% = 1 0 %

Apskaiiuojame HC1 procentin kiek:


26,88 g
100% = 30%
89,6 g
Atsakymas: miinio sudtis yra 60% Cl 2 ; 10% H 2 ; 30% HC1.

10. Cu ir Fe milteli miin, kuriame yra 3 0 % Fe, paveikme 2 0 % koncentracijos HC1 (p = 1,1 g/cm3). Raskite panaudoto reakcijai miinio mas,
jei reakcijos metu isiskyr 224 ml H 2 . Kiek mililitr HC1 sureagavo?
Sprendimas
Duota: (Fe) = 30%; (HC1) = 20%; p(HCl) = 1 , 1 g/cm 3 ;
V(H 2 ) = 224 ml; M(Fe) = 56 g/mol; M(HC1) = 73 g/mol.
Rasti: V(HC1).
Cu + HC1> nereaguoja
g

0,224 1

Fe

2HC1

FeCl, +

56 g

"

J U m
56
22,4

H2
22,41

= 0,056 g Fe
B

0,056 g sudaro 30%


g

100%

= 0,187 g
0,187 g miinio yra (0,187 g - 0,056 g) = 0,131 g Cu
Fe itirpinti HC1 reiks:
0,056

56

73

= 0,073 g HC1

m 100%
m

20% =

0,073 g 100%
xg

= 0,365 g 20% HC1

m
P
1 ml = 1 cm

V =

V=

0,365 g
;
3 = 0,332 cm 3 20% HC1, arba 0,332 ml
1,1 g/cm 3

Atsakymas: miinio mas yra 0,187 g; HC1 sureagavo 0,332 ml.

11. NaOH veikiant 13 g Fe, Cu ir Al miinio, isiskyr 6,72 1 duj, o


veikiant HC1 - 8,96 1 duj. Raskite miinio kiekybin sudt.
Sprendimas
Duota: m(miinio) = 13 g; V(duj) = 6,72 1; V'(duj) = 8,96 1;
M(A1) = 27 g/mol; M(Fe) = 56 g/mol.
Rasti: miinio kiekybin sudt.
Fe + NaOH > nereaguoja
Cu + NaOH> nereaguoja
x g

6,72 1

2A1 +

2NaOH

2H 2 0

->

2NaA10 2

54 g

"

6,72

54

67,2

3H 2
3-22,41

= 5,4 g Al

Cu + HC1> nereaguoja
5,4 g
2A1

x 1
+

6HC1

2A1C1, +

54 g

3H ?
67,2 1

5,4

54

67,2

= 6,72 1 H9

I viso isiskyr 8,96 1 duj, tai liko:


8,96 1 - 6,72 1 = 2,24 1
x g

2,24 1

Fe

2HC1

56 g

56

FeCl, +
"

2,24
22,4

H,
22,41

= 5,6 g Fe
S

Apskaiiuojame Cu mas:
13 g - (5,4 g + 5,6 g) = 2 g
Atsakymas: miinys sudarytas i 2 g Cu; 5,6 g Fe; 5,4 g Al.

12. armu su pertekliumi paveiktas 1 g Cu ir AI lydinio. Liekana


perplauta, itirpinta koncentruotoje HN0 3 , tirpalas igarintas, liekana
ikaitinta. Naujos liekanos mas yra lygi 0,4 g. Nustatykite lydinio
procentin sudt.
Sprendimas
Duota: m(miinio) = 1 g; m(liekanos) = 0,4 g; M(Cu) = 64 g/mol;
M(CuO) = 80 g/mol.
Rasti: lydinio procentin sudt.
Cu + NaOH > nereaguoja
2A1 + 2NaOH + 2H 2 0 - > 2NaA10 2 + 3H 2
Cu + 4HNO,> Cu(NO,) 2 + 2 N 0 2 + 2 H 2 0
2 C u ( N 0 3 ) / > 2CuO + 4 N 0 2 + 0 2
g
2Cu

0,4 g
+

02

2CuO

128 g

160 g

0,4

128

160

= 0,32 g Cu

Apskaiiuojame Al mas:
1 g - 0,32 g = 0,68 g
Apskaiiuojame procentin Cu kiek miinyje:
0,32 g 100%
= 32%
g
Apskaiiuojame procentin Al kiek miinyje:
0,68 g 100%
1g

= 68%

Atsakymas: lydinys yra sudarytas i 32% Cu, 68% Al.


13.121 duj miinio, susidedanio i NH 3 ir C 0 2 , mas yra 18 g. Kiek
litr kiekvien duj yra miinyje?
Sprendimas
Duota: V(miinio) = 1 2 1 ; m(miinio) = 18 g; M(NH 3 ) = 17 g/mol;
M ( C 0 2 ) = 44 g/mol.
Rasti: V(kiekvien duj).

Vm

Tr

V m
"'
M

V(NH 3 ) = ( 1 2 - x ) 1

V(C0 2 ) = 1

m(NH 3 ) = ( 1 8 - y ) g

m(C0 2 ) = y g

V(NH,) =

22,4 ( 1 8 - y )
yy^

403-22Ay
U

17

4 0 3 , 2 - 2 2 , 4 y = 2 0 4 - 17x
-22,4y = 2 0 4 - 4 0 3 , 2 - 17x
-22,4y = - 1 9 9 , 2 - 17x
199,2 + 17x
^
22,4
V(C02)Jm(C0J
_

vm
V(COJ=

~M(C02)
m( CO ) V
2

M(C02)
22,4y

= 0,51y
y =

y=

199,2+ 17 (0,51 y)
^

14,5 g co?

m(NH 3 )=

18-14,5= 3,5 g

V -m

22 4 3 5

1 2 - x = 4,6
= 7,4 1
Turime mol NH 3 ; y mol CO,
y
12
n = =
= 0,54 mol
Vm
22,4
tn
n =
m - n M
M
m( N H 3 ) = 1 7 x
+ y = 0,54
17x + 44y = 18

W(C0 2 ) = 44 y

= 0,54 - y
17 (0,54 - y ) + 44y = 18
9 , 1 8 - 1 7 y + 4 4 y = 18
27y = 8,82
y = 0,33 mol CO,
n(C02)

= ^m

V = n V
m = 0 , 3 3 - 2 2 , 4 = 7,41
Apskaiiuojame NH 3 tr:
12 1 - 7 , 4 1 = 4",61
Atsakymas: miinyje yra 7,4 1 CO, ir 4,6 1 NH3.
14. Apskaiiuokite S 0 2 ir 0 2 miinio procentin sudt, jei i 200 ml
io miinio susidar 0,438 g S 0 3 . S 0 2 ioje reakcijoje sureagavo
visikai.
Sprendimas
Duota: V(miinio) = 200 ml; m(S0 3 ) = 0,438 g; M(SO,) = 80 g/mol.
Rasti: miinio procentin sudt.
I

0,438 g

2SO,

302

2SO,

44,8 1

160 g

0,438
44,8 ~ 160
Apskaiiuojame 0 2 tr:

x = 0,122641

0,2 t - 0 , 1 2 2 6 4 1 = 0,07736 1
Apskaiiuojame SO, procentin kiek miinyje:
0,21
0,12264 1

100%
x%

= 61,32%
Apskaiiuojame O, procentin kiek miinyje:
100%-61,32%=

38,68%

Atsakymas: miinys sudarytas i 61,32% SO,; 38,68% O .

15.8,52 g Hg ir HgO miinio itirpinus koncentruotoje HN0 3 , isiskyr


448 ml duj. Raskite pradinio miinio masi sudt bei kiek Hg(N0 3 ) 2
susidar tirpale.
Sprendimas
Duota: m(miinio) = 8,52 g; V(duj) = 448 1; M(Hg) = 201 g/mol;
M(HgO) = 217 g/mol; M(Hg(NO,) 2 ) = 325 g/mol.
Rasti: pradinio miinio masi sudt; m(Hg(N0 3 ) 2 ).
g

y g

Hg + 4HNO,
201 g

0,4481

Hg(N0 3 ) 2 + 2 H 2 0
325 g

2N02
44,8 1

zg
HgO

2HN0 3

->

217 g

H20

325 g

Apskaiiuojame Hg mas:

0,448
201

Hg(N0 3 ) 2

44,8

x = 2,01 g

Apskaiiuojame HgO mas:


8,52 g - 2 , 0 1 g = 6,51 g
Apskaiiuojame Hg(NO,) 2 mas:
201

325

6,51

217 ~ 325

y = 3,25 g
z = 9,75 g

I viso Hg(N0 3 ) 2 :
y + z = 3,25 g + 9,75 g = 13 g
Atsakymas: miinys sudarytas i 2,01 g Hg; 6,51 g HgO; tirpale susidar
13gHg(N03)2.

Savikontrols

udaviniai

1. 3 g Al ir Fe miinio reaguojant su NaOH su pertekliumi, isiskyr


1344 ml duj. Apskaiiuokite procentin miinio sudt. (Ats.: 36% Al; 64% Fe.)
2. 146 g Na,CO ( ir NaHCO, miinio buvo kaitinama, kol nustojo mati
mas. Ikaitintas likutis svr 137 g. Kiek procent Na 2 C0 3 buvo miinyje?
(Ats.: 83,29% N a , C O v )
3. Acto rgties 0,1 M tirpalo = 1,3%. Kiek gramH + yra 11 io tirpalo?
(Ats.: 1,3 10-3 g H + .)
4. 12,9 g Cu ir Zn miinio paveikus HC1 su pertekliumi isiskyr 2,24 1
duj. Kiek gram Cu ir Zn buvo? (Ats.: 6,5 g Zn; 6,4 g Cu.)
5. 31 g Ca(OH) 2 , CaCO,, CaS0 4 paveikus HC1, isiskyr 2,24 1 duj.
Liko 13,6 g kietos mediagos. Raskite miinio sudt. (Ats.: 10 g C a C 0 3 ;
7,4 g Ca(OH) 2 ; 13,6 g CaS0 4 .)
6. 6 g S ir Si miinio paveikta koncentruota H 2 S 0 4 ir isiskyrusios dujos
praleistos pro H,S vanden. Ikrito 28,8 g nuosd. Nustatykite miinio sudt.
(Ats.: 3,2 g S ir 2,8 g Si.)

Tirpumas
Tirpumas - tai mediagos savyb itirpti tam tikrame tirpiklio kiekyje.
Tirpumo matas yra sotaus tirpalo koncentracija.
Tirpumo skaitinis matas yra tirpumo koeficientas. Jis priklauso nuo tirpiklio ir tirpinamos mediagos (tirpinio) prigimties, temperatros bei slgio.
Tirpumu vadinamas tas didiausias mediagos gram kiekis, kuris gali
itirpti 100 g tirpiklio, esant tam tikrai temperatrai, arba mediagos moli
kiekis, esantis 1 1 tirpalo.
Daugelio kiet mediag tirpumas keliant temperatr didja. Kai kietj mediag tirpumas kaitinant labai padidja, i gauto prisotinto tirpalo,
j ataldius, isiskiria t mediag kristal.
Pavyzdys
100 g vandens, esant 80C, itirpo 170 g K N 0 3 . Kiek gram kristal
isiskiria atvsinus tirpal iki 30C?
Sprendimas
I mediag tirpumo grafiko (20 lentel) matome, kad K N 0 3 tirpumas
esant 30C yra 50 g.
Taigi, atvsus tirpalui, kristal isiskirs:
170 g - 5 0 g = 120 g
Atsakymas: 120 g.

Tirpalai, negalintys itirpinti papildomos tirpinamos mediagos porcijos


esant tam tikrai temperatrai bei slgiui, vadinami prisotintais, o tirpalai,
kuriuose galima itirpinti papildom tirpinamos mediagos porcij vadinami
neprisotintais. Prisotintas auktesnje temperatroje tirpalas atsargiai ataldomas iki kambario temperatros ir jei kristal nesusidaro, gaunamas persotintas tirpalas.
Duj tirpumas paklus temperatr maja. Kiet bei skyst mediag
tirpumas paklus temperatr didja. Taiau yra ir iimi, pvz., gipsas.
Kintant slgiui, kiet bei skyst mediag tirpumas keiiasi nedaug, o
duj - labai. Jei duj tirpumas ireikiamas ne gramais, bet skaiiumi duj

tri, tirpstani 1 tirpiklio tryje, tai dujtirpumas trio vienetais nepriklauso


nuo slgio. Tirpstant duj miiniams, kiekvienos dujos tirpsta taip, tarsi nebt
kit duj.
Dujtirpumas drusk tirpaluose daug maesnis neijtirpumas vandenyje.
Udaviniai
1. NH4C1 tirpumo koeficientas esant 15C yra 35 g. Raskite NH4C1
mass dal procentais prisotintame tirpale esant 15C.
Sprendimas
Duota: tirpai koef.( 15C) = 35 g; m(NH 4 Cl) = 35 g.
Rasti: .
Tirpumo koeficientas parodo, kad esant 15C 100 g vandens itirpsta 35 g
NHJCL
m(tirpal.) = m(vandens) + m(NH 4 Cl) = 100 g + 35 g = 135 g tirpalo
Apskaiiuojame :
=

m(med.) 100%
m(tirpal)

35 g 100%
135
g
= 25,9%

Atsakymas: NH4C1 mass dalis yra 25,9%.


2. CuCl2 mass dalis tirpale esant 20C yra 42,7%. Koks yra tirpumo
koeficientas?
Sprendimas
Duota: (CuCl 2 )= 42,7%.
Rasti: tirp. koef.
=

m(med.) 100%
m(med.) + m(vandens)

m(med.) 100%
42 7% =
'
m(med.)+ 100 g
m(med.) = 74,5 g
Atsakymas: tirpumo koeficientas yra 74,5 g.

3. Esant 20C 50 g vandens itirpo 18,1 g MgS0 4 . Apskaiiuokite


M g S 0 4 mass dal procentais tirpale.
Sprendimas
Duota: M ( H 2 0 ) = 50 g; m(MgS0 4 ) = 18,1 g.
Rasti: .
_ m(med.) 100%
m(tirpal.)
m(tirpal.) = 50 g + 18,1 g = 68,1 g
=

18,lg 100%
' Q ,
= 26,58%
68,1 g

Atsakymas: M g S 0 4 mass dalis yra 26,58%.


4. Esant 60C, prisotintame MgCl 2 tirpale yra 37,7% MgCl 2 . Tirpum
ireikkite procentais 100 g tirpiklio atvilgiu.
Sprendimas
Duota: ( M g C = 37,7%.
Rasti:

^.

Apskaiiuojame H z O mas:
100 g ^ a l o - 3 7 , 7 g med. = 62,3 g vandens
62,3 g vandens
100 g

37,7 g med.
xg

= 60,5 g med.
Apskaiiuojame ^:
60,5 g
100 g -

x%
100%

= 60,5%
Atsakymas: yra 60,5%.

5. I 12,86 g prisotinto esant 15C BaCl2 tirpalo, igarinus vanden,


gauta 4,11 g BaCl2 2H 2 0. Koks BaCl2 tirpumas esant 15C?
Sprendimas
Duota: m(tirpal.) = 12,86 g; m(BaCl2 2H 2 0) = 4,11 g;
M(BaCl 2 - 2 H , 0 ) = 244 g/mol; M(BaCl 2 ) = 208 g/mol.
Rasti: BaCl 2 tirpum.
Reikia apskaiiuoti bendr m(H 2 0) bei /(BaCl,) soiame tiale:
4,11 g
BaCl 2

8,75 g
2H20

H20

m ( H 2 0 ) = 12,86 g - 4 , 1 1 g = 8,75 g
244 g

208 g BaCl 2

4,11 g

xg.

= 3,5 g BaCl,
Apskaiiuojame m(vandens), esanio kristalohidrate:
4,11 g - 3,5 g = 0,61 g vandens
I viso vandens kiekis:
8,75 g + 0,61 g = 9,36 g
Apskaiiuojame ^ u m :
9,36 g H 7 0 itirpsta 3,5 g BaCl 2
100"g
x

g
=

37,4 g

Atsakymas: BaCl, ^ u m a s yra 37,4 g.


6. 84 g SrCl2 6 H 2 0 itirpinti esant 15C reikia 100 g H 2 0 . Koks yra
bevandenio SrCl2 tirpumas?
Sprendimas
Duota: M(SrCl,) = 159 g/mol; M(SrCl 2 6H z O) = 267 g/mol;
m(SrCl2 6H 2 0) = 84 g.
Rasti:

SrCl2^um.
84 g
SrCl, 6 H ? 0

100 g
+

H20

267 g SrCl, 6 H 2 0 yra

159gSrCl 2

84 g
=

xg
50 g SrCl2

Apskaiiuojame kristalizacinio vandens kiek:


84 g - 50 g = 34 g
I viso vandens buvo:
100 g + 34 g = 134 g
Apskaiiuojame tirpum:
134 g H 2 0

itista

100 g

50gSrCl2
x g

37,3 g SrCl2

Atsakymas: SrCl, t r u m a s 15C temperatroje yra 37,3 g.


7. 200 g sotaus (10C) tirpalo yra 52,6 g NaCI. Koks NaCI tirpumas
10C vandenyje? Kiek NaCI galima itirpinti 200 g 10C vandens?
Sprendimas
Duota: m(NaCI) = 52,6 g; m(tirpal.) = 200 g; m(H 2 0) = 200 g.
Rasti: NaCI tirpum; m(NaCl).
Apskaiiuojame m(H 2 0):
m(vand.)= m(tirpai.) - m(druskos) = 200 g - 52,6 g = 147,4 g H , 0
Apskaiiuojame NaCI ^:
147,4 g

vandens itista

100 g

52,6 g NaCI
x g

35,7 g NaCI

Apskaiiuojame, kiek druskos itista 200 g vandens:


147,4 g

vandens itirpsta 52,6 g NaCI

200 g
x

x g
=

71,4g

Atsakymas: NaCI ^ (10C) yra 35,7 g; i s t a 71,4 g druskos.

8. Kiek gram K N 0 3 yra 300 g prisotinto esant 20C tirpalo, jei ios
druskos tirpumas esant 20C yra 32 g?
Sprendimas
Duota: m(tirpai.) = 300 g; m(KNO,) = 32 g.
Rasti: m(KN0 3 ).
Apskaiiuojame sotaus tirpalo mas:
100 g vandens + 32 g KNO, = 132 g
Apskaiiuojame m(KN0 3 ):
132 g

32gKNO,

300 g
=

xg
72,7 g K N 0 3

Atsakymas: 300 g prisotinto esant 20C tirpalo yra 72,7 g K N O v


9. 100 g vandens esant 20C itirpo 108,7 g NaOH. Kiek NaOH bei
H 2 0 reiks, norint paruoti 40 g prisotinto armo tirpalo?
Sprendimas
Duota: m(NaOH) = 108,7 g; TH(H20) = 100 g.
Rasti: m(H20) bei m(NaOH).
Apskaiiuojame tirpalo mas:
100 g H ? 0 + 108,7 g NaOH = 208,7 g tirpalo
Apskaiiuojame NaOH kiek, esant 40 g sotaus tirpalo:
208,7 g tirpalo
40 g
=

108,7 g NaOH
xg
20,8 g NaOH

Apskaiiuojame H 2 0 kiek:
m ( H 2 0 ) = 40 g tirpalo - 20,8 g mediagos = 19,2 g
Atsakymas: reiks 20,8 g NaOH bei 19,2 g H 2 0 .
10. M n S 0 4 tirpumas 25C vandenyje sudaro 39,3% tirpalo mass.
Kiek gram M n S 0 4 galima itirpinti 250 g H 2 0 ?
Sprendimas
Duota: (MnS0 4 ) = 39,3%; m(H 2 0) = 250 g.
Rasti: m(MnS0 4 ).

Apskaiiuojame H 2 0 kiek:
100 g tirpalo - 39,3 g MnS0 4 = 60,7 g ,
Apskaiiuojame m(MnS0 4 ):
60.7 g H,O

39,3 g M n S 0 4

250 g

xg

= 161,9 g
Atsakymas: galima itirpinti 161,9 g MnS0 4 .
11. CU(N0 3 ) 2 tirpumas 60C vandenyje yra 64,2%. Kokiame tryje
vandens reikia itirpinti 500 g Cu(N0 3 ) 2 , norint gauti prisotint tirpal?
Sprendimas
Duota: tirpumasCu(N03)2)

= 64,2%; m(Cu(N0 3 ) 2 ) = 500 g.

Rasti: V(H,0).
Apskaiiuojame vandens kiek:
100 g tirpalo - 64,2 g Cu(NO,) 2 = 35,8 g H 2 0
Apskaiiuojame reikaling vandens tr:
35.8 g H , O

64,2 g CU(N03)2

x~g

500 g
=

278,8 g arba ml H 2 0 (p H , 0 = 1 g/cm 3 )

Atsakymas: reiks imti 278,8 ml ,.


12. 500 g vandens itirpo 300 g NH4C1. Kokia NH4C1 mas isiskirs i
tirpalo, ataldius j iki 50C, jei jo tirpumas esant 50C yra 50 g?
Sprendimas
Duota: tirpal.(NKp)

= 50 g, m(H 2 0) = 500g; m(NH 4 Cl) = 300 g.

Rasti: m(NH 4 Cl kristal).


100 g

vandens itirpsta 50 g NH4C1

500 g

xg

= 250 g NH4C1
300 g - 250 g = 50 g NH4C1
Atsakymas: isiskirs 50 g NH4C1.

13.100 g vandens esant 0C itirpinta 4,1 g NaF, o esant 40C - 4,5 g.


Kiek gram NaF nuosd ikrinta, ataldant 500 g tirpalo, prisotinto
esant 40C?
Sprendimas
Duota: m'(NaF)(0C) = 4,1 g; m 2 (NaF)(40C) = 4,5 g.
Rasti: ra(NaF) nuosd.
Apskaiiuojame tirpalo mas esant 40C:
m2 = m(HyO) + m(NaF) = 100 g + 4,5 g = 104,5 g
Apskaiiuojame tirpalo mas esant 0C:
m ' = 100 g + 4,1 g = 104,1 g
Apskaiiuojame nuosd mas tirpal ataldant:
104,5 g - 104,1 g = 0,4 g
Didinant pradinio tirpalo mas, nuosd mas proporcingai

didja.

m'(tirpai esant auktai temperatrai) _ m2(pradinio


m' (ataldant)
m2 (nuosd)
,
m

'

tirpai)

m2(nuosd)

m'(ataldant) m2(prad. tirpai)


m'(tirpai esant auktai temperatrai)

0,4 g 500 g
=

104,5 g

= 1

'9Ig

Atsakymas: ikrinta 1,91 g NaF nuosd.


14. Kiek gram KNO, isikristalizuos i 105 g prisotinto 60C tirpalo,
jei jis bus ataldytas iki 0C? (100 g vandens esant 60C itirpsta 110 g
KNO3, O esant 0C - 13 g KN0 3 .)
Sprendimas
Duota: m(tirpal.) = 105 g; m(KN0 3 )(60C) = 110 g; m(KN0 3 )(0C) = 13 g.
Rasti:

m(nuosd).

I bdas
Apskaiiuojame tirpalo mas:
100 g vandens + 110 g = 210 g tirpalo

Apskaiiuojame druskos mas:


210 g tirpalo turi

110 g druskos

105 g
=

55 g K N 0 3

Apskaiiuojame vandens kiek:


105 g - 55 g = 50 g vandens
Apskaiiuojame, kiek druskos lieka tirpale:
100 g

vandens itirpsta 13 g druskos

50 g
= 6,5 g K N 0 3
Apskaiiuojame nuosd mas:
55 g - 6 , 5 g = 48,5 g K N 0 3
II bdas
Apskaiiuojame tirpalo mas esant 60C:
100 g vandens + 110 g K N O , = 220 g tirpalo
Apskaiiuojame tirpalo mas esant 0C:
100 g vandens + 13 g KNO, = 113 g tirpalo
Apskaiiuojame, kiek ataldant ikrenta nuosd:
220 g - 113 g = 107 g K N 0 3
Apskaiiuojame nuosd mas:
m(nuos.) =

m(nuos. at.) m(prad.

tirpai)

m(tirpai, esant auktai temperatrai)

m( nuos.) =
Atsakymas: isikristalizuos 48,5 g K N O v
15. 40,3 ml 37,8% H N 0 3 (p = 1,24 g/cm3) aldant atsargiai laintas
3 3 , 6 % K O H tirpalas, kol rgtis buvo visikai neutralizuota. Tirpalas
ataldytas iki 0C. Kiek isikristalizuos druskos, jeigu prisotintas tirpalas
esant 0C turi 11,6% druskos?

Sprendimas
Duota: V(HN0 3 ) = 40,3 ml; (HN0 3 ) = 37,8%; M ( H N 0 3 ) = 63 g/mol;
M ( K N 0 3 ) = 101 g/mol; (KOH) = 33,6%; M(KOH) = 56 g/mol;
p(HN0 3 ) = 1,24 g/cm 3 .
Rasti: isikristalizavusios druskos kiek.

m(med.) 100%
~~~T\
m (tirpai.)

mtmed.)
=
[
7

- ^ 0 , , .
18,9 g
HN03 +
63 g

m(tirpai.)

100%

8 , g HNQ,
xg
KOH
56 g

->

y g
KNO 3
101 g

H2O

m
n =

M
18,9 g

(,) =

63 g/mo]

= 0,3 mol, tai ir n(KOH) = 0,3 mol

m = nM
m(KOH) = 0,3 mol 56 g/mol = 16,8 g
Apskaiiuojame KOH tirpalo mas:
m(med.) 100%

16,8 g 100%
/(tirpai.) =
- f
= 50 g KOH tirpalo
Jj,o %
m (tirpai.) =

Pagal lygt:
n(KOH) = n(KN0 3 )
n(KN0 3 ) = 0,3 mol
m = n M
m(KN0 3 ) = 0,3 mol 101 g/mol = 30,3 g
100 g tirpalo yra 11,6 g mediagos, todl vandens kiekis yra:
100 g - 11,6 g = 88,4 g H 2 0
Apskaiiuojame viso tirpalo mas:
50 g HN0 3 + 50 g K N 0 3 = 100 g
Apskaiiuojame vandens kiek:
100 g tirpalo - 30,3 g K N O , = 69,7 g H 2 0

88,4 H 2 0 esant 0C itirpsta 11,6 g K N 0 3


69,7 g

x = 9,15 g
Apskaiiuojame isikristalizavusios druskos kiek:
30,3 g - 9 , 1 5 g = 21,15 g KNO,
Atsakymas: isikristalizuos 21,15 g K N O v
16. Ataldant 300 g 1 5 % tirpalo, dalis mediagos ikrito nuosdomis
ir mediagos mass dalis tirpale pasidar 8 % . Kiek mediagos nuosd
ikrito?
Sprendimas
Duota: /(tirpai.) = 300 g; ( ^ a l . ) = 15%.
Rasti: m(nuosd).
Apskaiiuojame druskos mas:
m(drusk.)m(drusk.) =

m(tirpai)

100%
300 g 15%

45 g druskos

Ataldant vandens liko:


300 g tirpalo - 45 g druskos = 255 g vandens
( 8 % - tai 8 g mediagos ir 92 g vandens)
Apskaiiuojame druskos kiek:
92 g vandens
255 g vandens

ista

8 g druskos
g

= 22,2 g druskos
Nuosdomis ikrinta:
45 g druskos - 22,2 g druskos = 22,8 g
Atsakymas: nuosdomis ikrinta 22,8 g druskos.

Savikontrols

udaviniai

1. Pb(N0 3 ) 2 tirpumas 100C vandenyje yra 138,5 g. Kiek j o gali bti


itirpinta 750 g H 2 0 ? (Ats.: 1039 g.)
2. H,S tirpumas esant 0C yra 4,62 ml 1 mililitre vandens. Koks H 2 S
mass dalies procentas bus gautame tirpale? (Ats.: 0,69%.)
3. Kiek gram NaCI isikristalizuoja i 600 g tirpalo, prisotinto 80C ir
ataldyto iki 0C? (Esant 80C 100 g vandens itirpsta 38,05 g NaCI, o esant
0C - 35,6 g.) (Ats.: 10,66 g NaCI.)
4. Raskite nuosd mas, gaut 70 g tirpalo ataldius nuo 50C iki 10C
(100 g vandens esant 50C itirpsta 40 g druskos, o esant 10C - 15 g druskos).
(Ats.: 12,5 g.)

Vandens kietumas

Vandens kietumas yra reikiamas Ca2+ ir Mg 2 + jon bei j drusk


mg-ekv/1 vandens. Vandens kietumas gali bti reikiamas laipsniais, 1 =
10 mg CaO arba M g O 1 litre vandens.
Ekvivalentai skaiiuojami pagal formules.
Rgties ekvivalentin mas randama, padalijus jos molin mas i bazingumo:
M(rgt.)
L (rugs t.) -j:

bazingumo
Bazs ekvivalentin mas apskaiiuojama, padalijus jos molin mas i
baz sudaranio metalo valentingumo:
E( armo) =

M( armo)
OH grupi skaiiaus

Druskos ekvivalentin mas randama, padalijus jos molin mas i metalo


valentingumo ir j o atom skaiiaus molekulje:
E( druskos) =

M( druskos)

;
:
metalo valentingumo indekso

Udaviniai
1. 6 1 vandens yra 2 g Ca(HC0 3 ) 2 . Apskaiiuokite vandens kietum
mg-ekv ir laipsniais.
Sprendimas
Duota: Af(Ca(HC0 3 ) 2 ) = 162 g/mol; m(Ca(HC0 3 ) 2 ) = 2 g; V(H 2 0) = 61.
Rasti: vandens kietum laipsniais ir mg-ekv.
(Ca(HC0 3 ) 2 ) =

81 mg

1 mg-ekv = 81 g; 2 g = 2000 mg
61
2000 mg druskos
11
mg druskos
= 333,3 mg (druskos kietumas)
Apskaiiuojame vandens kietum mg-ekv:
333,3 mg
j
= 4,11 mg-ekv/1
81 mg (1 mg-ekv)

Apskaiiuojame vandens kietumo laipsn:


1

10 mg

333,3 mg

33,33

Atsakymas: vandens kietumas yra 4,11 mg-ekv/1; 33,33.


2.101 vandens yra 1,5 g Mg(HC0 3 ) 2 ) ir 0,6 g CaCl2. Raskite vandens
kietum mg-ekv ir laipsniais.
Sprendimas
Duota: V(H 2 0) =101; m(Mg(HC0 3 ) 2 ) = 1,5 g; M(Mg(HC0 3 ) 2 ) = 146 g/mol;
m(CaCl 2 ) = 0,6 g; M(CaCl 2 ) =111 g/mol.
Rasti: vandens kietum mg-ekv bei laipsniais.
(Mg(HC03)2) = ~

= 73 mg

1 mg-ekv = 73 mg
101

1500 mg Mg(HC0 3 ) 2 )

11

mg
=

150 mg Mg(HC0 3 ) 2 )

Apskaiiuojame Mg(HC0 3 ) 2 ) mg-ekv kiek:


150 mg

j = 2 mg-ekv
73 mg (1 mg-ekv)
Apskaiiuojame laipsni kiek:
1

10 mg

150 mg

15 Mg(HC0 3 ) 2 )

Apskaiiuojame E CaCl 2 kiek:


( C a C l 2 ) = ^ y - = 5 5 , 5 mg
1 mg-ekv = 55,5 mg
Apskaiiuojame CaCl 2 mg-ekv kiek:
10 1

600 mg CaCl 2

11

mg
=

60 mg CaCl 2

60 mg
-^-
77
r-= 1,1 mg-ekv CaCL2
55,5 mg (1 mg-ekv)

Apskaiiuojame CaCl 2 laipsni kiek:


1

10 mg

60 mg

Apskaiiuojame vandens kietum mg-ekv:


2 mg-ekv/1 + 1,1 mg-ekv/1 = 3,1 mg-ekv/1
Apskaiiuojame laipsni kiek:
15+ 6 = 21
Atsakymas: vandens kietumas yra 3,1 mg-ekv/1; 21.
3. Vandens kietumas 3. Apskaiiuokite kietum mg-ekv/1.
Sprendimas
Duota: M(CaO) = 56 mg/mol; H 2 0 kietumas = 3.
Rasti: vandens kietum mg-ekv/1.
Apskaiiuojame ekvivalentin CaO kiek:
(CaO) =

= 28 mg

1= 10 mg
3= 30 mg
1 mg-ekv/1

yra

28 mg CaO
30 mg

= 1,07 mg-ekv/1
Atsakymas: vandens kietumas yra 1,07 mg-ekv/1.
4. H 2 0 yra laikomas minktu, kai bendras jo kietumas yra lygus 4 - 8.
Kiek tai yra mg-ekv/1?
Sprendimas
Duota: vandens kietumas min = 4; vandens kietumas max = 8.
Rasti: mg-ekv/1.

Apskaiiuojame ekvivalentin CaO kiek:


(CaO) = ~ = 28 mg, tai yra 1 mg-ekv
1 = 10 mg; 4= 40 mg; 8= 80 mg
Apskaiiuojame mg-ekv/1:
40 mg

g
, - = 1,43 mg-ekv/1
6
28 mg (1 m g - e k v )
80 mg

r - = 2,86 mg-ekv/1
b
28 mg (1 mg-ekv )
Atsakymas: 1,43-2,86 mg-ekv/1.
5. Kiek reikia pridti Ca(OH) 2 1 m3 H 2 0 , kurio kietumas yra
6 mg-ekv, norint j suminktinti?
Sprendimas
Duota: M (C a(OH),) = 74 g/mol; V(H 2 0) = 1 m 3 = 1000 1;
kietumas(H20)

= 6 mg-ekv/1.

Rasti: m(Ca(OH),.
Ca(OH) 2 1 mol mas yra 74 g
Ca(OH) 2 1 mg-ekv mas yra

74
= 37 mg

Apskaiiuojame, kiek reikia Ca(OH) 2 1 1 H 2 0 suminktinti:


1 mg-ekv Ca(OH) 2

37 mg

mg
=

222 mg

1 m 3 = 1031; vandeniui suminktinti reiks Ca(OH) 2 :


1 1 H,O
10001
=

222 mg Ca(OH) 2
mg Ca(OH) 2
222 g Ca(OH) 2

Atsakymas: reikia pridti 222 g Ca(OH)

6. Vandens, kuriame itirps tik MgS0 4 , kietumas yra 7 mg-ekv/1.


Kiek ios druskos yra 3001 vandens?
Sprendimas
Duota: kietumas = 7 mg-ekv/1; V(H 2 0) = 300 1; Af(MgS0 4 ) = 120 g/mol.
Rasti:

m(MgS04).
120
( M g S 0 4 ) = - ^ - = 60 mg, ir tai yra 1 mg-ekv/1

Apskaiiuojame itirpusios druskos kiek:


m(MgS0 4 ) = 60 mg (1 mg-ekv ) 7 mg-ekv/1 = 420 mg
11

420 mg

3001

mg

126 000 mg

126 g

Atsakymas: 300 1 vandens yra 126 g MgS0 4 .


7. Viename litre vandens yra 42 mg Mg 2+ jon ir 112 mg Ca2+ jon.
Apskaiiuokite bendr vandens kietum.
Sprendimas
Duota: m(Mg 2+ ) = 42 mg; m(Ca 2+ ) = 112 mg; V(H 2 0) = 1 1 ;
M(Ca) = 40 mg/mol; M(Mg) = 24 mg/mol.
Rasti: bendr kietum.
Kietumas =

[Ca2+]
E(Ca)

[Mg2+]
E(Mg)

[Ca 2+ ] - tai koncentracija, ireikta mg/l.


40
(Ca) = = 20 mg
E(Mg)=^=

12 mg

42 mg
112 mg
Kietumas =
+
= 9,1 mg (mg-ekv/1)
12 mg
20 mg
Atsakymas: bendras kietumas yra 9,1 mg-ekv/1.

8. Apskaiiuokite pastov vandens kietum, jei Ca2+ jonams paalinti


i 50 I vandens buvo sunaudota 10,8 g Na 2 B 4 0 7 .
Sprendimas
Duota: V(H 2 0) = 50 1; m(Na 2 B 4 0 ? ) = 10,8 g; M(Na 2 B 4 0 ? ) = 202 mg/mol.
Rasti: pastov vandens kietum.
E(Na 2 B 4 0 7 ) = ^ = 101 mg
Apskaiiuojame bendr vandens kietum:
11

mg

501

10,8 g = 10 800 mg
=

216 mg

1 mg-ekv/1

101 mg

1
1

216 mg
=

2,14 mg-ekv/1

Atsakymas: pastovus vandens kietumas yra 2,14 mg-ekv/1.


9. 100 ml tiriamo vandens titruoti sunaudota 5 ml 0,1 N HC1. Koks
bus laikinas vandens kietumas?
Sprendimas
Duota: V(H 2 0) = 100 ml; V(HC1) = 5 ml.
Rasti: laikin vandens kietum.
100 ml (1 mg-ekv) vandens prilyginame
0,12 g-ekv/1
= 0,006 g-ekv/1 =

5 ml HC1:
ml
6 mg-ekv/1

Atsakymas: laikinas vandens kietumas yra 6 mg-ekv/1.


10.1001 vandens yra itirp 27,2 g C a S 0 4 ir 48,6 g Ca(HC0 3 ) 2 . Koks
io vandens bendras kietumas?
Sprendimas
Duota: V(H 7 0) = 100 1; m(CaS0 4 ) = 27,2 g; m(Ca(HC0 3 ) 2 = 48,6 g;
M(Ca(HC0 3 ) 2 ) = 162 mg/mol; M(CaS0 4 ) = 136 mg/mol.
Rasti: bendr kietum.

(CaS04) =

= 68 mg (1 mg-ekv/1)

162
E(Ca(HCO,) 2 ) = = 81 mg (1 mg-ekv/1)
1001

27,2 g ( 27 200 mg)

11

mg

= 272 mg
Kietumas (CaS0 4 ):
272 mg
68 mg

= 4 mg (mg-ekv/1)

Kietumas (Ca(HCO,) 2 ):
100 1
11

48,6 g (48 600 mg)


1 mg

1 = 486 mg
486 mg
Kietumas = -^-.
= 5,8 mg-ekv/1
&
81 mg
Bendras kietumas = 5,8 mg + 4 mg = 9,8 mg (mg-ekv/1)
Atsakymas: bendras kietumas yra 9,8 mg-ekv/1.
Savikontrols

udaviniai

1. Apskaiiuokite vandens kietum mg-ekv/1 bei laipsniais, jeigu 2 1H 2 0


yra 180 mg MgCl,. (Ats.: 1,9 mg-ekv/1; 9.)
2. Kiek reikia pridti Ca(OH), 10001 vandens, kad bt galima paalinti
laikinj vandens kietum lyg 2,86 mg-ekv/1? (Ats.: 105,82 g Ca(OH) 2 .)
3. Kiek gram Ca(OH) 2 reikia pridti 275 ml vandens, kad bt galima
paalinti 5,5 mg-ekv/1 vandens kietum? (Ats.: 56 g.)
4. Kiek CaS0 4 druskos yra 200 1 vandens, kurio kietumas 8 mg-ekv/1?
(Ats.: 108,8 g.)

Priemai udaviniai

Gaminant cheminius produktus, naudojamas ikasen miinys, danai


turintis ne tik grynos mediagos, bet ir vairi priemai. ios priemaios
reikiam produkt neduos, todl sprendiant udavinius j mas reikia atimti.
Grynos mediagos ar priemai masei rasti naudojame formules:
(>(grynos medz.) =

m (grynos med.) 100%


m(misinio)

m(priemai) = m(miinio) (priemai)


m(grynos med.) = m(miinio) -

m(priemai)

Udaviniai
1. Apatituose vidutinikai yra 4 0 % P 2 O s . Kiek reikia tokio apatito,
norint gauti 98 kg H 3 P0 4 ?
Sprendimas
Duota: (P 2 O s ) = 40%; M(P 2 0,) = 142 g/mol; m(H 3 P0 4 ) = 98 kg;
M(H 3 P0 4 ) = 98 g/mol.
Rasti: m(apatito).
kg
P?05

98 kg
+

142 kg

3H,0

2H 3 P0 4

"

n =
M

2 - 9 8 kg

n(H PO ) =
3

no , ^ kf
98 kg/kilomol

= 1 kilomol,

1 mol
tai n(P 2 0,) =
= 0,5 kilomol
m = n M

/n(P,0 5 ) = 0,5 kilomol 142 kg/kilomol = 71 kg

100 kg

apatito yra 40 kg P 2 0 5

x kg

71 kg P 2 0 ,

177,5 kg apatito

Atsakymas: reiks 177,5 kg apatito.

2.50 ton fosforito rdos turi 3 5 % priemai. Raskite gryno Ca 3 (P0 4 ) 2


bei priemai mas.
Sprendimas
Duota: m(rdos) = 50 t.
Rasti: tn(Ca3(P04)2)

bei m(priemai).

Gryno Ca 3 (P0 4 ) 2 mass dalis rdoje buvo:


100% - 35% = 65%, arba 0,65
m(priemai) = 50 t 0,35 = 17,5 t
m(Ca 3 (P0 4 ) 2 ) = 50 t 0,65 = 32,5 t
arba:
m(Ca 3 (P0 4 ) 2 ) = 50 t - 17,5 t = 32,5 t
Atsakymas: gryno Ca 3 (P0 4 ) 2 mas yra 32,5 t, priemai mas yra 17,5 t.
3. Koks tris C 0 2 isiskirs sudeginus 500 kg anglies, turinios 8 %
nedegi priemai?
Sprendimas
Duota: m(C) = 500 kg; (priemai) = 8%; Af(C) = 12 g/mol.
Rasti: V(C0 2 ).
Grynos C mass dalis procentais buvo:
100% - 8% = 92%, arba 0,92
m(gryn. C) = 500 kg 0,92 = 460 kg
460 000 g

+ O,

12 g
460 000
12

"
=

x
22,4

co2

22,41
x = 858 666,7

Atsakymas: isiskirs 858 666,7 1, arba 858,7 m 3 C 0 2 .


4. Kiek reikia klini, turini 8 0 % CaC0 3 , norint gauti 560 cm3 C 0 2 ?
Sprendimas
Duota: (CaCO,) = 80%; V(C0 2 ) = 560 cm 3 ; Af(CaC0 3 ) = 100 g/mol.
Rasti: /(klini).

560 cm 3

CaCO,

CaO

100 g

C02
22,4 cm 3

1 1 = 1000 cm 3 = 1 dm3
560 cm 3 = 0,56 1
100 g CaCO,

22,41

xg

0,561

= 2,5 g CaCO,
Kadangi klintys - aliava, sudaryta i CaCO, bei priemai, tai:
mfgryn. med.)
m(mi.) =

OMgryn. meaz.)
2 5
m(klini) =

= 3,125 kg

Atsakymas: reiks 3,125 kg klini.


5. Koki mas Si0 2 galima redukuoti 40 kg kokso, jei jame yra 9 0 % C ?
Sprendimas
Duota: m(kokso) = 40 kg; (C) = 90%; M(SiO z ) = 60 g/mol;
M(C ) = 12 g/mol.
Rasti:

m(Si02).

Koksas - tai aliava, sudaryta i anglies ir priemai.


m(C) = 40 kg 0,90 = 36 kg
kg
SiO,

36 kg
+

60 kg

2C

Si

2CO

24 kg

1,=-1
Atsakymas: galima redukuoti 90 kg Si0 2 .

6. Kaitinant 10 g kalkakmenio gauta 21 CO z . Kiek gram priemai


buvo kalkakmenyje?
Sprendimas
Duota: m(kalkakm.) = 10 g; V(C0 2 ) = 21; M(CaC0 3 ) = 100 g/mol.
Rasti: m(priem.).
Kalkakmenis - tai aliava, sudaryta i CaC0 3 bei priemai.
xg
CaCO,

,
A

21
CaO

100 g

100

C02
22,4 1

x = 8,9 g

22,4

Apskaiiuojame priemai mas:


1 0 g - 8 , 9 g = 1,1 g
Atsakymas: kalkakmenyje buvo 1,1 g priemai.
Savikontrols

udaviniai

1. Kok trN0 2 galima gauti koncentruotoje azoto rgtyje kaitinant 20 g


vario droli, turini 4 % priemai? (Ats.: 13,4 1.)
2. Koks tris CO, ir kokia mas CaO susidarys, deginant 500 kg kalkakmenio, turinio 92% kalcio karbonato? (Ats.: 103 m 3 ; 257,6 kg.)
3. Kiek gram 50% HNO, galima gauti, kaitinant H 2 S0 4 su 40 g NaNO v
turinio 15% priemai? (Ats.: 50,4 g.)

Pertekliaus udaviniai

Kartais vykstant reakcijoms dalis kurios nors mediagos lieka nesureagavusi. Udavinio skaiiavimai atliekami pagal t mediag, kuri visikai
sureagavo. Todl pirmiausia reikia nustatyti, kurios mediagos yra paimta
per daug (perteklius), o tada sprsti prastais bdais.
Udaviniai
1. Sumaiyta 20 g MgO su 94,5 g H N 0 3 . Kiek gram Mg(N0 3 ) 2
susidarys?
Sprendimas
Duota: M ( M g O ) = 40 g/mol; m(MgO) = 20 g; m(HN0 3 ) = 94,5 g;
(,) = 63 g/mol; M(Mg(NO,) 2 ) = 148 g/mol.
Rasti: m ( M g ( N O , ) r
Pagal duot mediag moli kiek
20 g

94,5 g

MgO

2HNO,

40 g

g
-> Mg(N0 3 ) 2

126 g

H20

148 g "

m
=

20
n(MgO) = = 0,5 mol

(,) =

94 5

= 1,5 mol

Pagal reakcijos lygt 1 mol MgO reaguoja su 2 mol HN0 3 . Kad sureaguot 0,5 mol MgO, reikia dvigubai daugiau moli H N O v t. y. 1 mol H N O v O
pagal duomenis yra 1,5 mol. Darome prielaid kad yra duota 0,5 mol HNO,
per daug. Udavinys toliau sprendiamas pagal t mediag kuri sureagavo
visikai, t. y. pagal MgO:

20

=
40
148
Atsakymas:

= 74 g
6

susidarys 74 g Mg(N0 3 ) 2 .

Pagal reaguojani mediag masi santyk


Pagal lygt:
m ( M g O ) : m ( H N 0 3 ) = 40 : 126 = 2 : 6,3
Pagal slyg:
m ( M g O ) : W(HN0 3 ) = 20 : 94,5 = 2: 9,4
6,3 < 9,4, todl rgties yra duota su pertekliumi.
Pagal reaguojani mediag masi palyginim
Pagal lygt:
m ( M g O ) = 1 mol 40 g/mol = 40 g
m ( H N O , ) = 2 mol 63 g/mol = 126 g
20 g < 40 g du kartus, tai ir rgties turi bti du kartus maiau, t. y.
126 g : 2 = 63 g, o slygoj duota 94,5 g. Todl rgties yra duota
su pertekliumi.
Pagal proporcij, kai vien slygos duomen pasiymime
a)

20 g
MgO

40 g
2 0

g
2HNO,

Mg(NO,)2

H20

126 g

^ = 7 2 6

X = 63

63 g < 94,5 g, t. y. rgties perteklius.


b)

x g
MgO

94,5 g
+

2HN03

40 g
x
94,5
=
40
126

->

Mg(N03)2 +

H20

126 g
= 30 g
6

Taigi reikia 30 g M g O , kad visikai sureaguot 94,5 g H N 0 V o duota


20 g M g O , todl rgtis sureaguos ne visa. Rgties duota su pertekliumi.

Pagal proporcingumo koeficientus


20 g
MgO

94,5 g
+

2HNO,

40 g

Mg(N03),

H20

126 g'

20 : 40 = 0,5; 94,5 : 126 = 0,75; 0,5 < 0,75


Taigi rgties yra su pertekliumi.
2. Udarame inde sumaiyta 15 g azoto (II) oksido ir 10 g 0 2 . Kiek
gram, moli, litr azoto (IV) oksido susidar? Koki duj ir kiek liko
nesureagavusi?
Sprendimas
Duota: m(NO) = 15 g; m(02) = 10 g; M(NO) = 30 g/mol;
M ( 0 2 ) = 32 g/mol; M(NO,) = 46 g/mol.
Rasti: m; n; V(NO z ).
15 g
2NO

10g
+

60 g

O,

xg
->

32~g

2N0 7
92 g

Pertekliui apskaiiuoti naudojame bet kur i 5 udavini sprendimo bd:


Pagal slyg:
m(NO) : m(0 2 ) = 60 g : 32 g = 1,8 : 1
Pagal lygt:
m ( 0 2 ) = 15 g : 10 g = 1,5 : 1
Kadangi slygoje praoma rasti, kiek dar liko nesureagavusi duj, tai:
60

32

= 8 g (tiek deguonies sureaguos)

Deguonies lieka:
1 0 g - 8 g = 2g
Vadinasi, deguonies buvo paimta su pertekliumi.
Skaiiuojame pagal NO dujas:


23 g
= = : - - = 0,5 mol

46 g/mol
V = V
mol 22,4
1/mol = 11,2
1
m = 0,5
'
'
'
Atsakymas: susidar 23 g; 0,5 mol, 11,2 1 N 0 2 ; liko 2 g nesureagavusio
deguonies.
3. Sumaiyta 32 g sieros (IV) oksido su 64 g deguonies, turinio 1 0 %
priemai. Koks tris sieros (IV) oksido susidar, kaitinant miin su
katalizatoriumi V 2 0 5 ?
Sprendimas
Duota: m{SO,) = 32 g; M(S0 2 ) = 64 g/mol; m(O,) = 64 g;
(,) = 32 g/mol.
Rasti:

V(SO}).

Apskaiiuojame gryno deguonies kiek:


100% - 10% = 90%
64 g

100%

g
x =

90%
57,6 g

32 g
6

57,6 &g

2S02

128 g/mol

O,
32 g/mol

v o, r
U

1
2SO,
2-22,41

Apskaiiuojame pertekli vienu i 5 bd.


Pagal slyg:
32
n ( S O J = = 0 , 5 mol
z
64
n ( 0 , ) = ^ = 1 , 8 mol
Pagal lygt:
n(SO,) = 2 mol
n(02)=

1 mol

Taigi O , turi bti duota du kartus maiau, t. y . ^ = 0,25 mol, o j o yra 1,8 mol.
O, yra su pertekliumi, todl skaiiuojame pagal S0 2 , remdamiesi lygtimi:

32

Atsakymas: susidar 11,2 1 S 0 V

2 1

4. Ar uteks 60 g 4 0 % H N 0 3 neutralizuoti 40 g gesint kalki, jei


jose yra 1 0 % priemai? Kiek kalcio nitrato susidarys?
Sprendimas
Duota: m(HNO,) = 60 g; = 40%; M ( H N 0 3 ) = 63 g/mol;
m(Ca(OH) 7 ) = 40 g; M(Ca(OH) 2 ) = 74 g/mol;
M(Ca(N0 3 ) 2 ) = 164 g/mol; (priem.) = 10%.
Rasti: m(Ca(N0 3 ) 2 ).
Apskaiiuojame gryno HN0 3 kiek:
=

m(med.) 100%
m( tirpai.)

m(med.) =

m(tirpai.)

100%

m(med.) =

= 24 g HNO,

Apskaiiuojame gryn gesint kalki kiek:


40 g

100%

90%

= 36 g Ca(OH) 2
24 g

36 g

2HN0 3

+ Ca(OH), - Ca(N0 3 ) 2

126 g/mol

126

=
74

74 g/mol

+ H20

164 g/mol

= 61,3 g HNO,
' 6 3

Taigi, norint neutralizuoti 36 g Ca(OH) 2 , reiks 61,3 g HN0 3 , o yra tik


24 g HN0 3 . Vadinasi, Ca(OH) 2 duota su pertekliumi.
24

126

164

= 31,24 g Ca(N0 3 ) 2

Atsakymas: susidarys 31,24 g Ca(N0 3 ) 2 ; HN0 3 neuteks.

Savikontrols

udaviniai

1. Koks turis anglies (IV) oksido isiskirs, reaguojant 60 g HC1 su 50 g


C a C 0 3 ? (Ats.: 11,21.)
2. Kiek gram druskos susidarys, reaguojant 10,7 g Fe(OH) 3 su 20 g H N 0 3 ?
(Ats.: 24,2 g.)
3. Kiek moli S 0 3 susidarys, reaguojant 64 g S 0 2 su 160 g oro, turinio
2 0 % deguonies, esant katalizatoriui? (Ats.: 1 mol.)

Mediagos ieigos udaviniai

Gamybos metu dalis aliav gali nesureaguoti ir i j nesusidarys laukiami produktai arba tam tikra dalis jau pasigaminusio produkto dl vairi
prieasi bus prarandama. Taigi susidariusio produkto visada bna maiau
nei teorikai skaiiuojant. Santykis praktikai gauto produkto mass ar trio
su teorine mase ar triu vadinamas produkto ieigos mass ar trio dalimi:
mfprakt.) 100%
^

m( teor.)
_ V(prakt.) 100%

"

V(teor.)

Udaviniai
1. I 56 kg N 2 susintetinta 48 kg NH 3 . Kokia amoniako ieiga?
Sprendimas
Duota: m(N2) = 56 kg; m(prakt.) = 48 kg; M(NH 3 ) = 17 g/mol;
M(N 2 ) = 28 g/mol.
Rasti: .
56 kg
N,
28 g

(48 kg) g
+

3H2 <-4

2NH 3
34 g

_ mjprakt.) 100% _ 48 100


= 70,5%

=
~
m(teor.)
~
68
68
Atsakymas: mediagos ieiga yra 70,5%.

2.34 kg NH3 praleista per H 2 S0 4 . (NH 4 ) 2 S0 4 ieiga yra 9 0 % . Kiek kg


(NH 4 ) 2 S0 4 gauta?
Sprendimas
Duota: m(NH,) = 34 kg; M(NH 3 ) = 17 g/mol; = 90%;
M((NH 4 ) 2 S0 4 ) = 132 kg/mol.
Rasti: m((NH 4 ) 2 S0 4 ).
34 kg
2NH,

kg
+

H 2 S0 4

->

(NH 4 ) 2 S0 4

34 kg

132 kg

=-34
132

= 132 kg
s

mfprakt.) =

-m(teon)

90-132
J g - = 118,8 kg

Atsakymas: gauta 118,8 kg (NH 4 ),S0 4 .


3. Leidiant NH 3 per 63 kg 5 0 % HN0 3 , gauta 38 kg NH 4 N0 3 . Kokia
jo ieiga?
Sprendimas
Duota: (HNO,) = 50%; m(HNO,) tirpalo = 63 kg; m(NH 4 N0 3 ) = 38 kg;
M(NH 4 N0 3 ) = 80 g/mol; (,) = 63 g/mol.
Rasti: ( 4 ,).
63 kg 50%
NH 3

HNO,

(38 kg) kg
->

NH 4 N0 3

63 kg

80 kg

m( tirpai)
63-50
....
mfmedz.) = =
= 31,5 kg H N 0 3
/QQ%
x = 40 kg NH 4 N0 3
=

m(prakt.) -100%
m( teor.)

38-100
40

Atsakymas: mediagos ieiga yra 95%.

= 95%

4. Kiek fenolio galima gauti i 156 kg benzeno, jei gamybos nuostoliai


sudaro 1 0 % ?
Sprendimas
Duota: /n(C 6 H 6 ) = 156 kg; M(C 6 H fi ) = 78 kg/mol; = 90%.
Rasti: m(C 6 H 6 OH).
FeCl.

C6H6

C6H5C1

Cl,
+

C6H,C1 +

AgOH

156 kg

kg

C OH O
78 kg

C,H,OH
O 3
94 kg/mol

156

78

94

90% =

HC1

- " C 6 H 5 COH +

AgCl

= 188 kg

1 oo

= 169,2 kg

Atsakymas: galima gauti 169,2 kg fenolio.


5. Kiek gram 3 0 % H N 0 3 galima gauti i 3361NH 3 , jei rgties ieiga
yra 9 0 % ?
Sprendimas
Duota: (HNO,) = 30%; V(NH,) = 336 1; M(HN0 3 ) = 63 g/mol; = 90%.
Rasti: ra(HN03) tirpalo.
4NH 3 + 5 0 ,

4NO + 6 H 2 0

2NO + O, - > 2N0 2


4NO, + 2 H 2 0 + 0 2
336 1

NH
22,4 1

HNO,
63 g

336

22,4
1 -

4 HNO,

= 945 g HNO
63
m(prakt.) 100%

'

m( teor.)

90% =

m(Prakt)

945

100

m(prakt.) = 850,5 g
30%=

855

100

m(tirpal.)

m(tirpal.) = 2835 g
Atsakymas: galima gauti 2835 g HNO,.
6. Idegus 300 g klini su 1 0 % priemai, C 0 2 ieiga sudar 9 5 % .
Koks C 0 2 tris gautas?
Sprendimas
Duota: m(CaCO,) = 300 g; = 95%; M(CaCO,) = 100 g/mol;
(priemai) = 10%.
Rasti: V(CO,).
(300 g) g

(95%) 1

CaCO,

C02

100 g

22,4

300 g
g

CaO

100%
90%

= 270 g CaCO,
270

100 = ^ 4

"M81CO,
V (teor.)

95 60,48
Vi

^ . . ) = -

= 57,461

Atsakymas: gauta 57,46 1 C O v


Savikontrols

udaviniai

1. Kokio trio amoniako ir kokios mass 50% HNO, reiks, norint gauti 2 kg
amonio nitrato, jei gamybos nuostoliai sudaro 5%? (Ats.: 2,2 m 3 ; 3,3 kg.)
2. Kok tr azoto (II) oksido galima gauti, oksiduojant 5,6 1NH 3 , jei NO
ieiga yra 90%? (Ats.: 51.)

Formuls nustatymas

Element mass dalis junginyje skaiiuojama pagal formul:


I A 100%
= Mr
i

Ar -

elemento mass dalis, reikiama vieneto dalimis arba procentais;


indeksas;
elemento santykin atomin mas;

Mr - junginio santykin molekulin mas.


Udaviniai
1. Apskaiiuokite mediagos formul, jei jos gar santykinis tankis
vandenilio atvilgiu yra 22, o mediagoje anglies yra 54,55%, vandenilio - 9 , 0 9 % bei deguonies - 36,36%.
Sprendimas
Duota: D{H2) = 22; (C) = 54,55%; (H) = 9,09%; (O) = 36,36%.
Rasti: molekulin formul.
Ibdas
D(H 2 ) = 2

M (C x H y(O z ) = 22 2 = 44 g/mol
y

(0

x(A(0)

x(A(C )) 100%

M(CHyOz)
=

(0

M(CHO

A(C) 100%
n A- 100%
M

M=2D(H2)
n =

2 D(HJ
A 100%

)) =
y(A(H)) =

54,55-44
12

1Q0

= 2 atomai

9,09-44
.
j
= 4 atomai

, . //*\\ 3 6 , 3 6 - 4 4
,
z(A(0)) =
= 1 atomas
Jo 1UU
Gavome C2, H4, 0 .
Patikriname mas:
M ( CH yO z)7 = 2 - 1 2 + 4 + 16 = 44
II bdas

: ^ : ^ = 4 , 5 5 : 9 , 0 9 : 2 , 2 7
lz
1
lo
_ 4,55 . 9,09 . 2,27 = 2 . 4 . j
2,27
2,27
Gavome C,H
O.
2 4

2,27

Patikriname mas:
M.(C x H y O z ) = 22 2 = 44; M r (C ? H 4 0) = 24 + 4 + 16 = 44
Atsakymas: mediagos formul yra C 2 H 4 0.
2. Dujos sudarytos i 8 0 % C ir 2 0 % H. Duj tankis azoto atvilgiu
lygus 1,07. Apskaiiuokite duj molekulin formul.
Sprendimas
Duota: D{N2) = 1,07; (C) = 80%; (H) = 20%.
Rasti: molekulin formul.
80

90

12

n ( C ) : n(H) = : = 6 , 6 7 : 20 = 1 : 3.
Gavome empirin formul CH V
Patikriname mas:
M.(CH 3 ) = 15; M.(N 2 ) = 1,07 28 = 30; n = = 2; gavome C .
Atsakymas: molekuls formul yra C 2 H 6 .

3. Mediaga sudaryta i 40,68% C, 5,08% H bei 54,24% O. Kokia tai


mediaga, jei reaguodama su Na sudaro neutrali ir rgi druskas?
Sprendimas
Duota: (C) = 40,68%; (H) = 5,08%; (O) = 54,24%.
Rasti: mediagos molekulin formul.
\ ,m
40,68
5,08 54,24
n(C ) : n( H) : n{O) = : p : = 1 : 1,5 : 1 = 2 : 3 : 2
Gauname empirin formul:
C2H3O2 - > CH 3 COOH
Kadangi i rgtis sudaro dvi druskas (t. y. neutrali bei rgi), tai ji yra
dvibaz:
HOOC-CH 2 -CH 2-COOH - > C4 H6O 4.
Atsakymas: mediagos formul yra C 4 H 6 0 4 .
4. Mediaga sudaryta i 82,36% N ir 17,64% H. Santykin molekulin
junginio mas yra 17. Raskite mediagos molekulin formul.
Sprendimas
Duota: M= 17; (N) = 82,36%; (H) = 17,64%.
Rasti: molekulin formul.
( N ) : n(H) = 82,36
14

17,64 = 5,88 : 17,64 = 1 : 3


1

Gauname empirin formul NH 3 :


M r (NH 3 ) = 17
Atsakymas: mediagos formul yra NH V
5. Mediaga sudaryta i 82,8% C ir 17,2% H. Mediagos tankis n. s.
yra lygus 2,6 g/l. Raskite mediagos molekulin formul.
Sprendimas
Duota: (C) = 82,8%; (H) = 17,2%; p = 2,6 g/l.
Rasti: mediagos molekulin formul.
n(C) : n(H) =

8? 8

17 2

= 6,9: 17,2 = 1 : 2,5 = 2 : 5

Gavome empirin formul C 2 H 5 :


M(C 2 H 5 ) = 29 g/mol
2,6 g

11

xg

22,41

= 58 g
n

58 g
~ / r = 2 mol, o tai atitinka formul
C.EL
Y
29 g/mol
4 io

Atsakymas: mediagos formul yra C4H1Q.


6. Mediaga sudaryta i 82,8% C ir 17,2% H, o jos santykinis tankis
oro atvilgiu yra 2. Apskaiiuokite mediagos molekulin formul.
Sprendimas
Duota: D(oro) = 2; (C) = 82,8%; (H) = 17,2%.
Rasti: mediagos formul.
( C ) : n(H) =

82,8

17,2
: j = 2 : 5

Gauname empirin formul C 2 H 5 :


M(C 2 H 5 ) = 29 g/mol
m = M(oro) D(oro) = 29 g/mol 2 = 58 g
58 g
"

29 g/mol

= 2 m o 1 ' 0 t a i y m C 4 H >o

Atsakymas: mediagos formul yra C4H|Q.


7. iurki nuod sudtis yra 7 4 , 0 1 % C, 5 , 2 3 % H ir 2 0 , 1 6 % O.
Apskaiiuokite nuod empirin formul.
Sprendimas
Duota: (C) = 74,01 %; (H) = 5,23%; (O) = 20,16%.
Rasti: nuod formul.
n(C):/i(H) : / 1 ( 0 ) = ^ ^ - : - ^ : ^ ^ = 6,16 : 5 , 2 3 : 1,25 = 5 : 4 : 1

12

Empirin formul yra C s H 4 0.


Atsakymas: nuod formul yra C,H 4 0.

16

8.30 ml duj sveria 90 mg. Duj sudtis yra 52,57% C1 ir 47,43% O.


Kokia duj molekulin formul?
Sprendimas
Duota: V(duj) = 30 ml; m(duj) = 90 mg; (Cl) = 52,57%; (O)=47,43%.
Rasti: duj molekulin formul.
0,03 1 duj sveria 0,09 g

22,4 1

x =

67,2 g
52 57 47 43
" ( C l ) : n(O) = ^ f
:^
= 1,48 : 2,96 = 1 : 2
35,5
16
Empirin duj formul yra CIO,.
M r (C10 2 ) = 67,5
Atsakymas: duj formul yra C10 2 .
9. Raskite molekulin formul mediagos, kuri sudaro vandenilis,
anglis, deguonis bei azotas masi santykiu 1 : 3 : 4 : 7 .
Sprendimas
Duota: H : C : O : N= 1

:3:4:7.

Rasti: mediagos molekulin formul.


n(C) : n ( O ) : n(H) : n(N) = - : : - : =
12 16 1 14
= 1 : 0,25 : 0,25 : 0,5 = 1 : 1 : 4 : 2
Atsakymas: mediagos molekulin formul yra COH 4 N 2 .
10. Kokia dujinio angliavandenilio molekulin formul, jeigu deginant
jo 0,29 g susidar 0,4481 C 0 2 ir 0,45 g vandens gar? Santykinis duoto
angliavandenilio tankis vandenilio atvilgiu yra 29.
Sprendimas
Duota: m(C x H y ) = 0,29 g; V(C0 2 ) = 0,448 1; m(vandens gar) = 0,45 g.
Rasti: angliavandenilio molekulin formul.

Ibdas
Dujin angliavandenil ymime C H y:
0,29 g

0,4481

2x + v
C Hy +
o ^ O,2

CO

0,45 g
v
2+ -o H2 O

Naudodami lygties koeficientus randame:


V(C0 2 ) = 22,4 1
m(H 2 0) = 0,5y 18 g
M = D(H 2 ) 2 = 29 2 = 58
ias reikmes raome po lygtimi:
0,29 g

0,4481

C XHy +

-2 O,

C O 2,

58 g

22,4x 1

Apskaiiuojame proporcijas:
0,29

0,448

58
0,29

22,4x
0,45

58

= 4
y = 10

0,5y 18

Gavome empirin formul C4H|Q.


Apskaiiuojame:
M(C 4 H 10 ) = 58 g/mol
II bdas
Naudosime mediagos kiekio formules:
m

U=M

0,29 g
" (

"<

c o

) = 5 8 ^ T

= 0

'

0 0 5 m o 1

0,448 1
>>=

j v ^ r

0 2 m o 1

0,45 g
"(H2) =

T 8 ^ r

= 0'025

mo1

0,45 g
+

2- H O
0,5y 18 g

Gautus trupmeninius moli skaiius paveriame sveikais skaiiais,


dauginame i 200. Gausim:
n(CHy)

= 1 mol; n(C0 2 ) = 4 molius; n(H 2 0) = 5 molius

Taigi deginant 1 mol angliavandenilio susidaro 4 moliai C 0 2 bei 5 moliai


vandens.
4 mol C 0 2 yra 4 atomai C, o 5 mol H 2 0 yra 10 atom vandenilio, todl
junginys bus C 4 H 10 .

III bdas
Jeigu pradin angliavandenilio mas nra duota, udavin reikia sprsti
manant, kad koeficientai yra proporcingi mediag kiekiui arba triui:
C Hy

4x + y
+ 4 O ,

x C 0 ,2

v
0

H,O
2

0,448 1
n(C02) =

22 V m o l

7t(H 2 0) =

18g/mo]

0,45 g

: >> = n(C02)

= 0,02 mol (0,02 200 = 4)


= 0,025 mol (0,025 200 = 5)

: n(H 2 0)

x = 4;y = 5
4 C 0 2 turi 4 atomus C; 5 H 2 0 turi 10 atom H.
M r (C 4 H ]0 ) = 58; M(CH10) = 58 g/mol

IV bdas
MJ C 0 2 ) = 44

M r ( H 2 0 ) = 18

M ( C 0 2 ) = 44 g/mol

M { H 2 0 ) = 18 g/mol

1 mol C 0 2 uima 22,4 1.


22,4 1 C 0 2
0,448 1
=
44gC02
0,88 g C 0 2
=

18gH20

44 g
g
0,88 g
12 g C
g
0,24 g C

2g H

0,45 g

yg

y =
arba

22,41

0,05 g H
12 g C

0,4481

g
x=

0,24 g C

0,24 g C + 0,05 g H = 0,29 g


M r(vC H y') = 29 2 = 58
0^4:O05
12
1

0,02:0,05=

4:10

Atsakymas: dujinio angliavandenilio molekulin formul yra C 4 H 10 .


11. Sudeginus alkan, susidar 13,2 g C 0 2 . Mediagos tankis n. s.
lygus 1,96 g / c p ^ Apskaiiuokite alkano molekulin formul.
Sprendimas
Duota: m(C0 2 ) = 13,2 g; p = 1,96 g/cm 3 ; Mr(C02)

= 44.

Rasti: alkano molekulin formul.


1,96 g
g

1 1
22.4 1

= 44 g
44 g CO,
13,2 g C 0 2

12 g C
xg

= 3,6 g C
3,6
n(C ) = -jY = 0,3 mol; jei 0,3 mol C prilyginame 3 mol C, o tai bus:
m = 3 12 = 36 g (lieka dar 8 g, kad bt 44 g; tai bus 8 mol H).
Atsakymas: alkano formul yra C 3 H g .
12. Sudegus 2,4 g mediagos, gauta 1,68 1 C 0 2 ir 3,36 1 vandens gar.
Mediagos gar tankis vandenilio atvilgiu yra lygus 16. Apskaiiuokite
mediagos molekulin formul.
Sprendimas
Duota: m = 2,4 g; V(C0 2 ) = 1,68 1; V(vandens gar) = 3,36 1; D(H2) = 16.
Rasti: mediagos molekulin formul.
Apskaiiuojame mediagos molin mas:
D(H 2 ) = 2 16 = 32 g
22,4 1 CO,
1,68 1
x =

12 gC
xg
0,9 g

22,4 1 H,O
3,361
y =

2g H
yg
0,3 g

m(C ) + m(H) = 0,9 g + 0,3 g = 1,2 g


m(Q) = 2,4 g - 1,2 g = 1,2 g
n(C ) : n ( H ) : n{O) = ^ : ^ : ^ -

= 0,075 : 0,3 : 0,075 = 1 : 4 : 1

Gauname empirin formul CH 4 0:


M ( C H 4 0 ) = 32
Atsakymas: mediagos formul yra CH 4 0.
13. Sudeginus 0,7 g mediagos, susidar 0,05 mol C 0 2 ir 0,05 mol
H 2 0 . ios mediagos 0,1 g uima 32 ml tr. Apskaiiuokite mediagos
molekulin formul.
Sprendimas
Duota: m(med.) = 0,7 g; n(C0 2 ) = 0,05 mol; n(H 2 0) = 0,05 mol.
Raskite: mediagos molekulin formul.
0,032 1
22,4 1

0,1 g
g

= 70 g
n(med) =

0,7 g
70 g/mo]

= 0,01 mol

rc(C02) = 0,05 mol


ra(H20) = 0,05 mol
Tai i 1 mol C x H y gauta 5 mol C 0 2 (5 mol C) bei 5 mol H 2 0 (10 mol H).
Mediagos formul yra C5H1Q.
Atsakymas: mediagos formul yra C5H10.
14. Organins mediagos garuose nra N, S, P. 200 ml ios mediagos
padegta su 900 ml deguonies, kurio buvo imta su pertekliumi. Po degimo
duj tris buvo 1,31, susikondensavus vandens garams - 700 ml, o praleidus
pro arm - 1 0 0 ml. Apskaiiuokite mediagos molekulin formul.
Sprendimas
Duota: V(med.) = 200 ml; V(0 2 ) = 900 ml.
Rasti: mediagos molekulin formul.

Deguonis, dalyvavs reakcijoje:


900 ml - 100 ml = 800 ml
Vandens gar tris, susidars po reakcijos:
1300 ml - 7 0 0 ml = 600 ml
C 0 7 susidar:
700 ml - 100 ml = 600 ml
CHO,

200 ml

02

C02

800 ml

600 ml

H20
600 ml

0,2
m(med.) = 22 4 ~ ^,009 mol, dauginame i 350
(kad gautume sveik skaii) = 3,
m(C0 2 ) = 2 2 4

^'026 mol, dauginame i 350 = 9,

0,6
m(H 9 0) = 22 4~

0 84~
m ( 0 2 ) = 22

mo

mo

' ' dauginame i 350 = 9,

' ' dauginame i 350 = 12.

Kad gautume 1 mol mediagos, kiekvien skaii dalijame i 3.


Susidaro 1 mol mediagos, 3 mol C 0 2 , 3 mol H 2 0 ir 4 mol 0 2 .
C,H
O + 40 2 -4
3
6

3CO,2 + 3H 2 O

Kadangi deinje lygties pusje yra 9 deguonies atomai, o kairje tra 8 ir


atom deguonies, todl darome prielaid, kad:
=1
Atsakymas: mediagos formul yra C,H 6 0.
15. Sumaiyta 40 ml dujinio angliavandenilio su 200 ml deguonies ir
miinys udegtas. Susikondensavus garams, duj tris buvo 140 ml, i
j 80 ml sugr armas. Apskaiiuokite mediagos molekulin formul.
Sprendimas
Duota: V(C H y) = 40 ml; V(0,)
= 200 ml.
z
Rasti: mediagos molekulin formul.
Nesureagavo deguonies: 140 ml - 80 ml = 60 ml
Sureagavo deguonies: 200 ml - 60 ml = 140 ml

CH

O,

40 ml

->

140 ml

CO,

H20

80 ml

n(C XH y) = -22,4
5 ^ = 0,0017 mol,
dauginame i 600 (i didiausio galimo daugiklio) = 1,02,

0,08

n(C02) = ^ - =
22,4
0,14

n(02) =

22,4

0,0035 mol, dauginame i 600 = 2,1,

= 0 , 0 0 6 2 mol,

dauginame i 600 = 3,72.

Kiekvien dyd dauginame i 2:


gauname 2 mol C x H y , 4 mol C 0 2 bei 7 mol 0 2 .
2C x H y + 7 0 2

4C02 + y H20

y = 6
Gavome deinje lygties pusje 4 anglies atomus, o kairje pusje turime
2x, tai: = 2.
Atsakymas: mediagos formul yra C 2 H 6 .
16. Apskaiiuokite alkoholio molekulin mas, jeigu jis turi vien
hidroksilo grup ir i 3,7 g alkoholio natris istumia 560 ml vandenilio.
Sprendimas
Duota: w(C n H, n+| OH) = 3,7 g; V(H 2 ) = 560 ml.
Rasti: C H2n+,OH formul.
3,7 g
2 C nH 2n+l OH

0,56 1
+

2Na

2 C nH.2n+l,ONa

2
3,7
2x

0,56
22,4

H,2
22,4 1

x = 74g

C iiH,
2n+1, + 17 = 74; 12n + 2n + 1 + 17= 74
14n = 56
n= 4
M ; .(C 4 H 9 OH) = 1 2 - 4 + 1 0 + 1 6 = 94
Atsakymas: alkoholio formul yra C4H9OH.

17. Junginys sudarytas i C, H, N. Anglies yra 79,12%. I 0,546 g


mediagos gauta 0,084 g azoto. Junginio molekulin mas yra 182.
Apskaiiuokite junginio molekulin formul.
Sprendimas
Duota: (C) = 79,12%; m(med.) = 0,546 g; m(N 2 ) = 0,084 g;
M(med.) = 182.
Rasti: mediagos molekulin formul.
Apskaiiuojame, kiek procent sudaro azotas:
0,546 g

100%

0,084 g

x%

15,38%

Apskaiiuojame, kiek procent sudaro vandenilis:


100% - (79,12 + 15,38) = 5,5%
n(C) : ( H ) : n(N) =

79 12

5 5 15 38
:^ :
= 6,42 : 5,5 : 1,09 = 6 : 5 : 1

M(C 6 H 5 N) = 91.
Kadangi molekulin mas yra 182, tai junginio molekulin formul bus
C 12 H 10 N 2 .
Atsakymas: junginio formul C|2H|0N2.
18. Mediaga sudaryta i C, H, Cl. Sudeginus 0,956 g ios mediagos,
gauta 0,352 g C 0 2 ir 0,072 g H 2 0 . Molin mediagos mas yra 119,5 g/mol.
Apskaiiuokite junginio molekulin formul.
Sprendimas
Duota: m(med.) = 0,956 g; m(C02) = 0,352 g; m(H20) = 0,072 g;
M r (med.)= 119,5.
Rasti: junginio molekulin formul.
44 g CO,
0,352 g
=

12 g C
g
0,095 g C

18 g H, O
0,072 g
y

2gH
yg
= 0,008 g H

m(CI)= m (med.) - (m(C) + m(H)) = 0,956 - 0,103 = 0,853 g

n(C): n(H):n(Cl) = ^ : ^ 0 8 :

^53

12
1
= 0,007 : 0,008 : 0 , 0 2 4 = 1: 1: 3

35,5

M r ( C H C g = 119,5
Atsakymas: junginio formul yra CHC1V
19. Apskaiiuokite vanadio oksido formul, jeigu 2,73 g oksido turi
1,53 g metalo.
Sprendimas
Duota: m(oksido) = 2,73 g; m(V) = 1,53 g.
Rasti: vanadio oksido formul.
m(vanadio oksido) = 2,73 g - 1,53 g = 1,2 g
n(V) : n(O) =
51

16

= 0,03 : 0,075 = 0,4 : 1 = 2 : 5

Atsakymas: oksido formul yra V 2 0 5 .


20. Molibdeno okside molibdeno ir deguonies atom santykis yra lygus 2. Apskaiiuokite oksido formul.
Sprendimas
MoO ^ O

= 2
16

= 32

A r (Mo) = 96; A ; .(0) = 16, taigi, kad gautume 96, 32 reikia dauginti i 3. Ir
kad santykis likt lygus 2, turi bti O,.
Atsakymas: oksido formul yra M o O v
21. 2,1 g M e C 0 3 veikiant HN0 3 , susidar 3,7 g Me(N0 3 ) 2 . Apskaiiuokite karbonato molekulin formul.
Sprendimas
Duota: m(MeCO,) = 2,1 g; m(Me(NO,) 2 ) = 3,7 g.
Rasti: karbonato molekulin formul.
2,1 g
MeCO,
+ 60 g

3,7 g
+

HNO,

Me(NO,) 2
+124 g

C02

Jei mas yra 23,75 g, vadinasi, tai Mg (r. Periodin element lentel").
Atsakymas: karbonato formul yra M g C O v
22. Apskaiiuokite gyvsidabrio oksido formul, jei inoma, kad 26 g
io junginio skilimo metu iskiria 0,7 1 deguonies.
Sprendimas
Duota: m(oksido) = 26 g; V(0 2 ) = 0,7 1.
Rasti: Hg oksido formul.
m
V
=
M
V

M-V

m=

32 0,7
-(0) = ^ = 1

m(Hg) = 2 6 g - l g = 2 5 g
n ( H g ) : n(O) = : = 0,124 : 0,062 = 2 : 1, tai Hg O
6
2
201 16
Atsakymas: oksido formul yra Hg z O.
23. Apskaiiuokite molibdenito mineralo formul, jeigu jis sudarytas
i 2 element ir inoma, kad sudeginus 20 g mineralo, turinio 2 0 %
priemai, susidaro 14,4 g M o 0 3 ir isiskiria 4,48 1 S 0 2 .
Sprendimas
Duota: m(mineralo) = 20 g; m ( M o 0 3 ) = 14,4 g; V(S0 2 ) = 4,48 1;
M(MO03) = 144 g/mol; M ( S 0 2 ) = 64 g/mol.
Rasti: mineralo molekulin formul.
m(Mo) =

32 4,48

ox
m

m(MoO}) A (Mo)
14,4-96 n ,
,./,, .
= !
= 9,6
Mr(MoOs)
144

^ r

^ ,
=

Patikriname, ar visas M o ir S eina molibdenit:


9,6 g + 6,4 g = 16 g

20 g

100%

80%
=

16 g (gryno molibdenito)

n ( M o ) : n(S) = : = 0,1 : 0,2 = 1 : 2, tai M o S ,


2
96
32
Atsakymas: mineralo formul yra M o S r
Savikontrols

udaviniai

L
1. Mediagos gar tankis yra 2,05 g/effii Ji sudaryta i 52,18% C; 13,04% H
ir 34,78% O. Apskaiiuokite mediagos formul. (Ats.: C 2 H 6 0.)
2. Apskaiiuokite azoto ir vandenilio junginio formul, jei to junginio
molin mas yra 32 g/mol ir jame 87,5% sudaro azotas. (Ats.: N 2 H 4 .)
3. Sudeginus 4,4 g alkano, susidar 13,2 g C 0 2 ir 7,2 g H z O. Mediagos
tankis oro atvilgiu yra 1,52. Apskaiiuokite alkano formul. (Ats.: C 3 H g .)
4. 5,91 g MeCO, reaguojant su HC1 pertekliumi, isiskyr 672 ml duj.
Apskaiiuokite karbonato formul. (Ats.: B a C O v )

Kristalohidratai

Kristalins mediagos, kuri sudtyje yra chemikai prisijungusio vandens,


vadinamos hidratais (kristalohidratais, kristalohidraiais). Kristalizaciniu
vandeniu vadinamas kristale esantis chemikai susijungs vanduo. Kaitinant
drusk hidratus, atskyla vanduo ir jie tampa bevandenmis druskomis.
Udaviniai
1. Raskite procentin kristalizacinio vandens kiek C u S 0 4 5 H 2 0 kristalohidrate.
Sprendimas
Duota: M(CuS0 4 5H 2 0) = 250 g/mol; M(5H 2 0) = 5 18 = 90 g/mol.
Rasti: (,).
250 g CuS0 4 5 H , 0

90 g H 2 0

100 g

xg

36 g

arba:
m(med.) 100%
m (tirpai.)

90 g 100%

250 g

= 3 6 % H 2

Atsakymas: kristalohidrate yra 36% vandens.


2. Igarinus vanden i 4,5 g M g S 0 4 kristalohidrato, buvo gauta 2,4 g
kietos mediagos. Kokia kristalohidrato formul?
Sprendimas
Duota: m(MgS0 4 nH 2 0) = 4,5 g; m(MgS0 4 nH 2 0) = 120 + 18n g/mol;
M ( M g S 0 4 ) = 120 g/mol; m(MgS0 4 ) = 2,4 g.
Rasti: kristalohidrato formul.
4,5 g
MgS04

nH 2 0

120+18n

2,4 g
MgS04
120 g

nH 2 0

Atsakymas: kristalohidrato formul yra M g S 0 4 6H 2 0.


3. Kokia MaCl 2 kristalohidrato formul, jeigu, paalinus vanden,
lieka 63,63% kietos mediagos?
Sprendimas
Duota: ( M g C = 63,63%; M(MgCl2 nH z O) = 95 + 18n g/mol;
M{MgCl2)

= 95 g/mol.

Rasti: kristalohidrato formul.


100%
MgCl 2

63,63%

nH20

MgCl 2

95 + 18n g

nH 2 0

95 g

100

63,63

95 + 18n

95

n= 3

Atsakymas: kristalohidrato formul yra MgCl 2 3H 2 0.


4 . 1 5 0 g BaCl 2 2 H 2 0 itirpinta 5 1 vandens. Kokia bus CaCl 2 mass
dalis procentais tirpale?
Sprendimas
Duota: m(BaCl, 2H 2 0) = 150 g; M(BaCl 2 2H 2 0) = 244 g/mol;
V(H 2 0) = 5 1; M(BaCl 2 ) = 208 g/mol.
Rasti: .
Uraome sprendimo schem:
150 g

xg

BaCl 2 - 2 H 2 0

H20

244 g
1 5 0

244

BaCl 2 tirpalas
208 g

208

m n ,
= 127,86
g

Taigi tirpale bus 127,86 g bevandenio BaCL,.

m(med.) 100%
m(tirpal)

127,86 100%
03 =

150 g + 5000 g

Atsakymas: CaCl 2 mass dalis tirpale yra 2,5%.


5. Atvsinus 500 g 4 0 % FeS0 4 tirpalo, ikrito 100 g FeS0 4 7H z O
kristalohidrato. Kokia likusio FeS0 4 mass dalis procentais tirpale?
Sprendimas
Duota: m(FeS0 4 ) = 500 g; (FeS0 4 ) = 40%; A/(FeS0 4 ) = 152 g/mol;
m(FeS0 4 7 H 2 0 ) = 100 g; M(FeS0 4 7 H 2 0 ) = 278 g/mol.
Rasti: .
Uraome sprendimo schem:
x g

100 g

FeS0 4 tirpalas

->

FeS0 4 7 H 2 0

152 g

278 g

500 g gryno FeS0 4 yra:


m(med.)

m(tirpai.)

100%

500 g 40%
m(med.) =
^ ^ = 200 g
Kad isikristalizuot 100 g kristalihidrato, turjo susinaudoti tam tikras
kiekis FeSO 4"
100
152

278

= 54,67 g (FeSO.)

Tirpale FeS0 4 liko:


200 g - 5 4 , 6 7 g = 145,33 g
mimed.) 100%
y-n
m (tirpai.)
145,33 g 100%

5
=
'
= 36,3%
500 g - 1 0 0 g
=

Atsakymas: mediagos mass dalis tirpale yra 36,3%.

6. Kiek reikia vandens ir BaCl2 2H 2 0, norint paruoti 200 ml 2 0 %


BaCl2 tirpalo (p = 1,2 g/cm2)?
Sprendimas
Duota: V(BaCl 2 ) = 200 ml; (BaC = 20%; p(BaCl 2 ) = 1,2 g/cm 2 ;
M ( B a C = 208 g/mol; M(BaCl 2 2H 2 0) = 244 g/mol.
Rasti: m(H 2 0); m(BaCl2- 2H 2 0).
Uraome schem:
g

48 g

BaCl 2 - 2 H 2 0

244 g

BaCl 2 tirpalas

208 g

m(tirpai.) = V p
m(tirpal.) = 200 ml 1,2 g/cm 3 = 240 g
m(meaz.)
1
7 =

m (tirpai.)

100%

240 g 20%
m(med) =
= 48 g BaCl 2
1gQ%
v

244

208

= 56,3 g BaCl2 2 H 2 0

Apskaiiuojame H 2 0 kiek:
m(H 2 0) = 240 g - 56,3 g = 183,7 g
Atsakymas: reikia 183,7 g H 2 0 ir 56,3 g BaCl2 2H 2 0.
7. I 54 g Na 2 C0 3 10H 2 0 reikia paruoti 1 0 % Na 2 C0 3 tirpal. Kiek
mililitr vandens reiks pripilti tirpal?
Sprendimas
Duota: m(Na2C03

,) = 54 g; M(Na 2 C0 3 10H 2 0) = 286 g/mol;

(Na 2 C0 3 ) = 10%; M(Na 2 C0 3 ) = 106 g/mol.


Rasti: V(H 2 0).
Uraome schem:
54 g
Na,C0310H20
286 g

xg
Na 2 C0 3 ^
" 106 g

+ 10H 2 0

54

= 20 g Na 2 C0 3

m(med.) 100%
= 1
m(tirpal)
10% =

20 g 100%

= 146 bg, arba ml (H,O)


^

54 g + g

Atsakymas: reiks pripilti 146 ml H 2 0 .


8. Kokiame kiekyje vandens reikia itirpinti 143 g Na 2 C0 3 10H 2 0,
kad susidaryt 21,2% Na 2 C0 3 ?
Sprendimas
Duota: m(Na2C03 10H 2 0) = 143 g; M(Na 2 C0 3 10H 2 0) = 286 g/mol;
M(Na 2 C0 3 ) = 106 g/mol; co(Na 2 C0 3 ) = 21,2%; M(H z O) = 18 g/mol.
Rasti: V(H,0).
Uraome schem:
143 g
Na,C0 3 10H 2 0

yg
+

286 g
143
286

H20
18 g

106
m (med.) 100%

21,2% =

g 21,2%
Na 2 C0 3 tirpalas
106 g
= 53 g Na 2 C0 3

m(tirpal.)
53 g 100%
143 g + y

y = 107 g, arba ml (H 2 0)
Atsakymas: reiks 107 ml H 9 0.
9. Apskaiiuokite Na 2 S0 4 10H 2 0 mas, kuri reikia pridti prie 50 ml 5 %
Na 2 S0 4 tirpalo (p = 1,1 g/cm3), kad tirpalo koncentracija pasidaryt 10%.
Sprendimas
Duota: M(Na 2 S0 4 ,) = 322 g/mol; M(Na 2 S0 4 ) = 142 g/mol;
V(Na,S0 4 ) = 50 ml; (Na 2 S0 4 ) = 5%; p (Na 2 S0 4 ) = 1 , 1 g/cm 3 .
Rasti: m(Na 2 S0 4 ,).

m(tirpai.) = V p
m(tirpal.) = 50 ml 1,1 g/cm 3 = 55 g
.
m(medz.)=
m(med.) =

m(tirpai.)

5% 55
Q Q % B = 2,75 g 5% tirpale

Pridjus pradin tirpal kristalohidrato, padidja tirpalo mas (m) g bei


mediagos mas:
(

' 4 2 ) g = (0,44m)g
322 m

Taigi m(med.) = 2,75 g + (0.44 m) g ir m(tirpal.) = (55 + ra) g


10% =

2 , 7 5 + (0,44 m) 100%
^

m = 8,1 g
Atsakymas: kad koncentracija padidt, reikia pridti 8,1 g kristalohidrato.
Savikontrols

udaviniai

1. Kiek gram Na 2 C0 3 10H 2 0 reiks, norint paruoti 424 g 5% Na 2 C0 3


tirpalo? (Ats.: 57,2 g.)
2. CaCl 2 tirpalas gautas tirpinant 21,9 g CaCl 2 6H 2 0 kristalohidrato 100 g
vandens. Kokia gauto tirpalo mediagos mass dalis procentais? (Ats.: 9,1%.)
3. Kiek vandens ir Cu(N0 3 ) 2 3H 2 0 reikia paimti, norint paruoti 400 g
23,5% CU(N0 3 ) 2 tirpalo? (Ats.: _ 279 g; 121 g.)
4. Kaitinant 35,8 g Cr 7 (S0 4 ) 3 nH 2 0, j o mas sumajo 16,2 g. Raskite
kristalohidrato formul. (Ats.: Cr 2 (S0 4 ) 3 18H 2 0.)

Elektroliz

Oksidacijos ir redukcijos reakcijos, kurios vyksta ant elektrod, per


elektrolito tirpal arba lydal tekant nuolatinei elektros srovei, vadinamos
elektrolize.
Vykstant elektrolizei elektros energija virsta chemine. Oksidacijos ir
redukcijos procesai vyksta atskirai, t. y. ant skirting elektrod. Elektrodas,
ant kurio vyksta redukcija, vadinamas katodu, o elektrodas, ant kurio vyksta
oksidacija, vadinamas anodu. Katodas prijungtas prie neigiamojo poliaus,
todl j o link juda katijonai, anodas prijungtas prie teigiamojo poliaus, todl
j o link juda anijonai. Dl i proces vyksta elektron judjimas iorine
grandine - teka elektros srov.
Katodiniai procesai. Elektrolizs metu katodo link juda teigiamieji j o nai - metalo arba vandenilio jonai. Jeigu metalai aktyvs, tai j jonai yra
pasyvs ir tada vietoj j redukuojasi vandens molekuls bei skiriasi H r
Aktyvij metal, esani tamp eilje L i - A l , jonai vandeniniuose tirpaluose nesiredukuoja. Jeigu metalai yra pasyvs ( C u - A u ) , j katijonai visikai redukuojasi ant katodo:
Cu 2+ + 2e"

Cu

Metal katijonai nuo A l - H 2 redukuojasi kartu su vandens molekulmis:


Zn 2+ + 2 e2 H 9 0 + 2e-

Zn
H2 + 2 0 H -

Anodiniai procesai. Anodas elektrolizs metu gali bti tirpus, kai jis
metalinis (Zn, Cu, A g ) , bei netirpus - inertinis, kai jis grafitinis, anglies ar
platininis. Elektrolizs metu tirpus anodas oksiduojasi ir susidar katijonai
pereina tirpal, pvz.:
Zn

Zn 2+ + 2e~

Netirpaus anodo link juda neigiamieji jonai: rgties liekanos arba OH~.
Pagal aktyvum jie isidsto taip:
S 2 - , J", B r , Cl", ... (pirmiausia isikrauna S2~)
Deguonins rgi liekanos tirpaluose nesioksiduoja. Oksiduosis vandens
molekuls, jei tirpalai rgts ar neutrals:
2 H 2 0 - 4e~

4H + + 0 2

Jei tirpalai arminiai, oksiduosis OH":


4 0 H - - 4e-

2H20 + 0 2

L Y D A L ELEKTROLIZ
1.

NaCl

Na + + Cl"

K ( - ) . : Na + + e"

- Na0

Cl 2

A(+): 2C1- - 2e"

Elektron skaiius gaunamas su koeficient pagalba. Sudj oksidacijos


bei redukcijos puslygtes, gauname bendr elektrolizs lygt:
2Na + + 2C1-

2.

2 Na + Cl 2

2NaCl

2Na + Cl 2

CuBr 2

Cu 2+ + 2 B r

K ( - ) : Cu 2+ + 2e" - > Cu

A(+): 2 B r - 2e~

Br 2

Sumin lygtis:
Cu 2+ + 2Br
CuBr 2

Cu + Br 2

Cu + Br 2

NaOH

Na + + OH"

K ( - ) : Na + + e" - > Na0

A(+): 4 0 H - - 4e" - > 2 H 2 0 + 0 2

Sumin lygtis:
4Na + + 4 0 H - % 4Na + 2 H 2 0 + 0 2
4NaOH ^

4Na + 2 H 2 0 + 0 2

TIRPAL ELEKTROLIZ
Redukcija ant katodo
1. Metal katijonai nuo Cu2+ iki Au 3+ visikai redukuojasi ant katodo:
Ag + + e~

Ag 0

2. Metal katijonai nuo Al 3+ iki vandenilio redukuojasi kartu su vandens


molekulmis:
Zn 2+ + 2e~ - Zn
2 H 2 0 + 2e"

H2 + 2 0 H -

3. Metal katijonai nuo Li + iki Al 3+ imtinai nesiredukuoja; redukuojasi tik


vandens molekuls. Ant katodo skiriasi H 2 dujos:
a) jei imto metalo tirpalas yra rgtus:
2H + + 2e-

H2

b) jei tirpalai neutrals arba arminiai:


2 H 2 0 + 2e

H2 + 2 0 H -

4. Aktyvieji metalai gaunami tik lydal elektrolizs bdu (btinas Hg


katodas). Tai amalgam gavimo bdas, kai metalas nusda ant katodo bei
itirpsta jame.
Oksidacija ant anodo
Elektrolizje naudojami tirpieji (aktyvs) bei inertiniai (pasyvs) anodai.
Tirpieji anodai, paprastai gaminami i cinko, vario ar kit metal, elektrolizs
metu tirpsta ir katijon pavidalu pereina tirpal:
Me

Me n+ + ne"

Netirps elektrodai paprastai gaminami i vino, grafito, platinos ar kit


metal bei lydini. Jie yra elektros laidininkai. iame skyrelyje pateikta udavini su inertiniais elektrodais, todl btina inoti kelet taisykli.
1. Elektrolizuojant nedeguonines rgtis bei j druskas (iskyrus fluoridus), prie anodo oksiduosis anijonai (jei tirpale yra S 2 - j o n , jie oksiduosis
pirmiausia).
2. Elektrolizuojant vandeninius deguonini rgi bei j drusk tirpalus,
ant anodo oksiduosis:
a) jei drusk tirpalai rgts ar neutrals:
2 H 2 0 - 4e

- > 4H + + 0 2

b) jei tirpalai arminiai:


4 0 H - - 4e"

2H20 + 0 2

Elektrolizs pavyzdiai, kai naudojamas tirpusis anodas.


1) C u S 0 4 tirpalo elektroliz, kai naudojamas varinis anodas:
CuSO,4

Cu 2+ + SO 42"

H 2 0 - 4 H + + OHK ( - ) : Cu 2+ + 2e-

Cu

A(+): Cu - 2e- - > Cu2+

Kadangi tirpsta anodas, tirpale daugja Cu2+, o CuS0 4 kiekis tirpale nekinta.
2) CuCl 2 tirpalo elektroliz, naudojant varin anod:
CuCl 2
H20

Cu 2+ + 2C1H + + OH-

K ( - ) : Cu 2+ + 2e"

Cu

A ( + ) : Cu - 2e"

Cu2+

Kadangi tirpsta anodas, tirpale daugja Cu2+, o CuCl 2 kiekis tirpale nekinta.
Elektrolizs pavyzdiai
KC1 tirpalo elektroliz:

KC1

K + + ci-

HLO

H + + OH-

K ( - ) : 2 H 2 0 + 2e"

H2 + 2 0 H "

A ( + ) : 2C1- - 2e"

Cl 2

2
2

Sumin lygtis:
2 H 2 0 + 2C1- - H 2 + 2 0 H - + Cl 2
Bendroji elektrolizs lygtis:
2 H 0 + 2KC1

+ 2KOH + CL

C u S 0 4 tirpalo elektroliz:
CuS04
H20

Cu 2+ + S0 4 2 H + + OH-

K ( - ) : Cu 2+ + 2e"

Cu

A(+): 2 H 2 0 - 4e"

4H + + 0 2

2
4

Sumin lygtis:
2Cu 2+ + 2H O %

2 Cu + 4H + + O ,

Bendroji lygtis:
2CuS04 + 2H20

el

2Cu + 2H 2 S0 4 + 0 2

Elektrolizs dsniai
Elektrolizs metu isiskyrs mediagos mass kiekis yra proporcingas
perjusios per tirpal elektros kiekiui. Per tirpalperj 96 500 kulon iskiria
ant elektrod po vien ekvivalent mediagos:
rp I t
m = E

m - isiskyrusios mediagos mas (g)


E - mediagos ekvivalentin mas (g/mol)
F - Faradjaus konstanta = 96 500 kulon (C/mol)
I - srovs stiprumas amperais
t - elektrolizs laikas sekundmis
Elektrolizs udaviniai taikant Faradjaus dsn
Faradjaus dsnis. Tekant elektrolitu elektros srovei, ant elektrodo isiskiria mediaga, kurios mas m proporcinga elektrolitu pratekjusiam elektros
krviui Aq.
m = k Aq
m = k I At
I - srovs stiprumas; At - srovs tekjimo laikas;
F (Faradas) - elektrins talpos vienetas
Elektrolito mas, vykstant elektrolizei, ir mediag, susidarani ant elektrod, mas yra tiesiai proporcinga elektros kiekiui, pereinaniam per elektrolito tirpal arba lydal, ir ekvivalentikoms t mediag masms.
m =

E-It
F

m - elektrolizuojamos arba susidariusios mediagos mas (g)


E - ekvivalentas (g/mol)
I - srovs stiprumas (A)
t - laikas (s)
F-96

500 kulon

Per tirpal perj 96 500 kulon iskiria ant elektrodo po 1 mediagos


ekvivalent (E).
E (elemento okside) =

Ar (atomin mas)
valentingumas

Mr (molekulin masj
E(rugs ties) = bazingumas
E(bazs) =

Mr
hidroksilo grupi skaiius
Mr

E(druskos)

metalo atom skaiius metalo

valentingumo

Element bei jungini ekvivalentines mases galima apskaiiuoti ir pagal


ekvivalent dsn, kuris sako, kad mediagos jungiasi arba pakeiia viena
kit mass kiekiais, proporcingais j ekvivalentams.
m

L =

m2

E2

ra; ir m2- reaguojani mediag mass


E ir E1 - reaguojani mediag ekvivalentai
Udaviniai
1. Kiek Na isiskyr ant katodo, elektrolizuojant NaI lydal, jeigu
prie anodo isiskyr 254 g jodo?
Sprendimas
Duota: M(I,) = 254 g/mol; m(I2) = 254 g; M(Na) = 23 g/mol.
Rasti: m (Na).
2NaI

2Na +
46 g

254 g

n(I.) =
2

I2

254 g
r = 1 mol, tai
254 g/mol

(Na) = 1 mol - 2 = 2 mol (pagal reakcij).


m = nM
m(Na) = 2 mol 23 g/mol = 46 g
Atsakymas: isiskyr 46 g Na.

2. Elektrolizuojant KC1 lydal, prie katodo isiskyr 23,4 g K. Kiek


litr chloro isiskyr prie anodo?
Sprendimas
Duota: m(K) = 23,4 g; M(K) = 39 g/mol.
Rasti: V(C\2).
23,4 g
2KC1

2K

Cl2

2 39 g
n

22,4 1

23,4 g
(K) = ,
, = 0,6 mol, tai
39 g/mol
"(Cl 2 ) =
n =

0,6 mol

= 0,3 mol (pagal reakcij).

V
Vm

V(C12) = 0,3 mol 22,4 1/mol = 6,72 1


Atsakymas: isiskyr 6,72 1 chloro.
3. Elektrolizuojant CuS0 4 tirpal, prie anodo isiskyr 2,8 1 duj.
Kokios tai dujos? Kokia mediaga ir kiek jos isiskirs prie katodo? Kiek
gram CuS0 4 sureaguos?
Sprendimas
Duota: V(duj) = 2,8 1; M(CuS0 4 ) = 160 g/mol; M{Cu) = 64 g/mol.
Rasti: m(med.); kokia mediaga; m(CuS0 4 ), kuri sureaguos.
CuS0 4 ^
H20

Cu2+ + S0 4 2 "
H+ + OH"

K ( - ) : Cu2+ + 2e" - > Cu


A(+): 2 H , 0 - 4e" ^

4H +

2
+ O,

Sumin lygtis:
2Cu2+ + 2 H . 0 %

2Cu + 4H + + O,

Bendroji lygtis:
2CUS04 + 2H20

xg

yg

2CUS04 + 2 H , 0

320 g
V
=

2Cu + 2H,S04 +

2Cu +

128 g

02

2,81
O,

2H2S04

22,41

Vm

n(Cu) = 0,125 mol 2 = 0,25 mol


n(Cu) = n(CuS0 4 )
m = n M
m(Cu) = 0,25 mol 64 g/mol = 16 g
m(CuS0 4 ) = 0,25 mol 160 g/mol = 40 g
Atsakymas: sureagavo 40 g CuS0 4 ; isiskyr 0 2 dujos; prie katodo susidar 16 g Cu.
4. Elektrolizuojant Na 2 S0 4 tirpal, gauta 280 1 0 2 . Raskite susiskaidiusio H 2 0 mas.
Sprendimas
Duota: V(0 2 ) = 280 1; M ( H 2 0 ) = 18 g/mol.
Rasti: m(H 2 0).
N a,S
O,4 - > 2Na+ + SO,4 2 '
2
H 2 0 - > H+ + OHK ( - ) : 2 H 2 0 + 2e- - H, + 2 0 H "
A(+): 2 H , 0 - 4e-

O, + 4H +

Sumin lygtis:
6H20

2H2 + 0 2 + 4H + + 4 0 H -

2H20 ^

H2 + 0 2

Vyko tik H 2 0 elektroliz:


g

2801

2H20

2H 2

36 g

02
22,4 1
= 450 g H O

36

22,4

Atsakymas: susiskaid 450 g vandens.


5. Elektrolizuojant NaCl tirpal gauta 250 kg 4 0 % NaOH. Raskite
susidariusio H 2 tr.
Sprendimas
Duota: m(NaOH) = 250 kg; to(NaOH) = 40%; M(NaOH) = 40 g/mol.
Rasti: V(H2).
NaCl

Na+ + Cl"

H20

H + + OH-

K ( - ) : 2 H , 0 + 2e"

H2 + 2 0 H "

A(+): 2C1- - 2e"

Cl 2

Sumin lygtis:
2 H , 0 + 2C1- 4 H

+ 2 0 H - + Cl 2

Bendroji lygtis:
250 kg 4 0 %
2NaCl + 2 H 2 0 U

2NaOH

1
+

80 g
=

m 100%

m(NaOH) =
100000
80

250

_ ^
22,4

lUUvo

+ Cl 2

22,4 1
m =

mt

H2

m
100%

= 100 kg = 100 000 g


= 28 0001 = 28 m 3

Atsakymas: susidariusio H 2 tris yra 28 m 3 .

6. Ikaitinus tam tikr kiek Cu(N0 3 ) 2 , isiskiria dujiniai produktai.


Tok pat druskos kiek itirpinus ir visikai elektrolizavus tirpal, susidar 4,48 1 duj. Kiek druskos buvo paimta? Kokios dujos ir koks j
tris susidar kaitinant drusk?
Sprendimas
Duota: V(duj) = 4,48 1; M(Cu(N0 3 ) 2 ) = 188 g/mol.
Rasti: m(druskos); kokios dujos susidar; V(duj).
CU(N03)2

Cu2+ +

2NOA-

H- + OH-

H20

K ( - ) : Cu2+ + 2e~

Cu

A(+): 2 H 2 0 - 4e"

4H +

+ 02

Sumin lygtis:
2Cu2+ + 2 H 2 0

2Cu + 4H + + 0 2

Bendroji lygtis:
g

4,48 1

2CU(NO,)2 + 2 H 2 0

2Cu +

376 g"
n

02

+ 4HNO,

22,4 1

ym

n(Cu(N0 3 ) 2 ) = 0,2 mol 2 = 0,4 mol


m - nM
m(Cu(N0 3 ) 2 ) = 0,4 mol 188 g/mol = 75,2 g
0,4 mol
2Cu(N0 3 ) 2
2 mol
n =

1
2Cu + 4 N 0 2
4 mol

y1
+

02
1 mol

n(N0 2 ) = 0,4 mol 2 = 0,8 mol


V=n-V m
V(NO.) = 0,8 mol 22,4 1/mol = 17,92 1

(0 2 ) = 0,2 mol
V(0 2 ) = 0,2 mol 22,4 1/mol = 4,48 1
Atsakymas: buvo paimta kaitinti 75,2 g Cu(N0 3 ) 2 ; susidar 17,92 1 NO,;
4,48 1 0 2 .
7. Koks tris duj susidarys prie elektrod, leidiant elektros srov pro
Na 2 S0 4 tirpal, jei elektrolizs metu 500 ml tirpalo tris sumajo 60 ml?
Sprendimas
Duota: V(tirpalo) = 500 ml; AV(tirpalo) = 60 ml; M(H20) = 18 g/mol.
Rasti: V(duj).
Elektrolizuosis tik vanduo:
60 g

2H20 ^
36 g

y1

2H2 +
44,8 1

02
22,4 1

Tirpalo tris sumajo 60 ml, nes toks H 2 0 kiekis suskilo.


60 ml = 60 g H 2 0

60

36
60

44,8
y

36

22,4

= 74,7 1 H 2
y = 37,3 1 O,

Atsakymas: susidarys 74,7 1 H 2 ir 37,3 1 0 2 .


8. H 2 ir Cl2, gauti elektrolizuojant NaCl tirpal, panaudoti HC1 gauti.
Kiek litr 1 8 % NaCl (p = 1,132 g/cm3) sunaudota, jei pasigamino 1 kg
3 0 % HC1?
Sprendimas
Duota: (NaCl) = 18%; p (NaCl) = 1 , 1 3 2 g/cm 3 ; m(HCl) = 1 kg;
M(HC1) = 36,5 g/mol; M(NaCl) = 58,5 g/mol; (0(HC1) = 30%.
Rasti: V(NaCl).
m =

100%

m(HCl) =

1000 30
1Q0

= 300 g HC1

300 g

H 2 + Cl 2

2HC1

2g

71 g

73 g

300

71

73

x = 291,78 g C1
291,78 g

xg
2NaCl

+ 2H20 ^

H2 +

Cl 2

+ 2NaOH

71 g

117 g

mm 100%

Atsakymas: sunaudota 2,36 1 NaCl.


9. Elektrolizuojama 2 1 2 0 % NaCl (p = 1,15 g/cm3). Tirpalo elektroliz
pasibaig, kai bendras isiskyrusi duj tris sudar 33,6 1. Kiek ir koki mediag liko tirpale?
Sprendimas
Duota: V(NaCl) = 21; (NaCl) = 20%; M(NaCl) = 58,5 g/mol;
p (NaCl) = 1 , 1 5 g/cm 3 ; V(duj) = 33,6 1; M(NaOH) = 40 g/mol.
Rasti: m(med. tirpale); koki mediag liko tirpale.
xg

2NaCl

58,5-2g

2H20

yg
2NaOH

16,81
+

40 2 g

H2

16,81
+

Cl 2

22,41

Kadangi bendras duj tris yra lygus 33,6 1, tai H 2 ir Cl 2 bus po 16,8 1.
16,8

22,4

80

y = 60 g NaOH

Tirpalo mas yra:


m - V p = 2000 ml 1,15 g/cm 3 = 2300 g
100 g tirpalo 20 g NaCl
2300 g

xg

= 460 g NaCl
16'8

117

x = 87,75 g NaCl

22,4

Po elektrolizs tirpale liko:


460 g - 87,75 g = 372,25 g NaCl
Atsakymas: tirpale liko 372,25 g NaCl.
10. Kiek metalinio Ca galima gauti elektrolizuojant 555 kg CaCl 2
lydalo, jei jo praktin ieiga 9 5 % ?
Sprendimas
Duota: m(CaCl 2 ) = 555 kg; = 95%; M(CaCl 2 ) =111 kg/mol.
Rasti: m(Ca).
555 kg
CaCl 2

kg

111 kg
555 _

Ca +
40 kg

111 ~ 40
z .v

Cl 2

= 200 kg
m

( ieiga) = -

praktine

100%

m,
.
teorine

100
=

x =

1 9 0 k g

Atsakymas: galima gauti 190 kg metalinio Ca.

11. Kiek kilogram NaOH galima gauti atlikus 200 kg 5 , 8 5 % NaCl


tirpalo elektroliz, jei produkto ieiga sudaro 9 5 % ?
Sprendimas
Duota: = 95%; m(NaCl) = 200 kg; (NaCl) = 5,85%;
M(NaCl) = 58,5 kg/mol; M(NaOH) = 40 kg/mol.
Rasti: m(NaOH).

200 kg 5,85%
2NaCl

kg
+

2,

- 2NaOH + H 2 + Cl 2

117 kg
m

80 kg

100%

m
11,7

117

80

f ieiga) =

= 8 kg NaOH
mpraktin 100%
m
= 7,6 kg

Atsakymas: galima gauti 7,6 kg NaOH.


12. Elektrolizuojant NiS0 4 tirpal, prie katodo isiskyr 354 g Ni,
kurio ieiga 8 0 % . Raskite isiskyrusio deguonies tr.
Sprendimas
Duota: m(Ni) = 354 g; M(Ni) = 59 g/mol; = 80%.
Rasti:

V(OJ.
NiS04
H70

Ni2+ + S0 4 2 "
H+ + OH"

K ( - ) : Ni2+ + 2e~

Ni

A(+): 2 H, O - 4e"

4H + + 0 2

Sumin lygtis:
2Ni 2+ + 2 H 2 0

2Ni + 4H + + 0 2

Bendroji lygtis:
354 g 80%
2NiSO, + 2 R O

2Ni
2 59 g

1
+

02

22,4 1

2H 2 SO

temin

442,5

teorin

gQ

11^.,5 g

T F = 2 2 7

x =

841

Atsakymas: deguonies tris yra 84 1.


13. Elektrolizuojant ZnCl 2 tirpal, prie anodo isiskyr 13,44 1 Cl2
(n. s.), prie katodo 31,2 g Zn. Kokia cinko ieiga?
Sprendimas
Duota: V(C12) = 13,44 1; m(Zn) = 31,2 g; M(Zn) = 65 g/mol.
Rasti: ().
ZnCl 2 - > Zn 2+ + 2C1"
H20

OH-

K ( - ) : Zn 2+ + 2e"

Zn

A(+): 2C1- - 2e-

CL

Sumin lygtis:
Zn 2+ + :2C1-

Zn + Cl 2

Bendroji lygtis:
g
ZnCl,

13,441

Zn

65 g
z. v

(ieiga) =

Cl 2
22,4 1

mpraktine
...

100%

teorin

13,44
2 2 J
31I2_00

X =

3 9 g

39

Atsakymas: cinko ieiga yra 80%.

14. Atlikus 8,96 g dvivalenio Me hidrido lydalo elektroliz, ant anodo


isiskyr 2,241 H 2 . Raskite mediagos formul.
Sprendimas
Duota: m(MeH 2 ) = 8,96 g; V(H 2 ) = 2,24 1.
Rasti: mediagos formul.
8,96 g

2,241

MeH 2

Me

(x + 2) g

H 22
H
22,41

8,96

2,24

+ 2

22,4

= 87,6 g Sr

Atsakymas: mediagos formul yra SrH2.


15. Elektrolizuojant 183 g 5 0 % Ni(N0 3 ) 2 tirpalo, ant katodo isiskyr
29,5 g metalo. Apskaiiuokite elektrolizeryje susidariusios rgties mass
dal procentais ir duj, isiskyrusi ant anodo, tr.
Sprendimas
Duota: m(Ni(NO,) 2 ) = 183 g; M(Ni(N0 3 ) 2 ) = 183 g/mol; M(Ni) = 59 g/mol;
M ( H N 0 3 ) = 63 g/mol; ( ( 0 3 ) 2 ) = 50%; m(Ni) = 29,5 g.
Rasti: (rgties); V(duj).
Ni(NO,) 2
H0

Ni2+ + N 0 3 H + + OH-

K ( - ) : Ni2+ + 2e- - > Ni

A(+): 2H O - 4e"

4H + + O,

Sumin lygtis:
2Ni 2+ + 2 H 2 0

el

2Ni + 4H + + 0 2

Bendroji lygtis:
183 g 50%
2Ni(NO a ), + 2 H 2 0
366 g
m =

m
100%

g
2Ni

y 1
+

118 g
m(Ni(N0 3 ) 2 )

O,

22,41
183 50
100

x'g
4HNO
252 g
= 91,5 g

m(H70) = m(tirpal.) - m(med.)

WI(H20) = 183 g - 91,5 g = 91,5 g


91,5

y = 5,6 1 0 2

366 " 22,4


X1
91,5

X1 = 63 g HNO3

366 "" 252


X
91,5

366

= 29,5 g (tiek Ni isiskyr i )

118

m _ V
M
m

~V

'

5,6 32

wz(02) =

22,4

= 8 g (tiek 0 2 isiskyr i )

Tirpale nebeliko:
29,5 g Ni + 8 g 0 2 = 37,5 g
mas:
183 g - 3 7 , 5 g =145,5 g
=
Atsakymas:

m ,

l0

m,

0 %

63 100
145,5

= 43,3%

susidariusios rgties mass dalis yra 43,3%; ant anodo

isiskyr 5,6 1 0 2 .
16. Elektrolizuojant Cr(N0 3 ) 3 tirpal, ant katodo isiskyr 26 g Cr.
Kas ir kokiu kiekiu isiskiria ant anodo? Gautas Cr sudegintas chlore.
vandenin gautos druskos tirpal palaipsniui supilta NaOH. I pradi
susidar nuosdos, paskui jos itirpo. Kiek mililitr 4 0 % NaOH tirpalo
(p = 1,4 g/cm3) reikia, kad itirpt i pradi susidariusios nuosdos?
Kiek ant anodo isiskirs deguonies?
Sprendimas
Duota: m(Cr) = 26 g; M(Cr) = 52 g/mol; M(0 2 ) = 32 g/mol; M(NaOH)=40 g/mol.
Rasti: V(NaOH).
Cr(N0 3 ) 3
H20

Cr3+ + 3NO
H+ + OH-

K ( - ) : Cr3+ + 3e-

Cr

A(+): 2 H 2 0 - 4e"

4H + + 0 2

Sumin lygtis:
4Cr 3+ + 6 H 2 0

4Cr + 12H+ + 3 0 2

Bendroji lygtis:
26 g

4Cr(N0 3 ) 3 + 6 H 2 0 %

4Cr
+
52 2 g

3 0 2 + 12HN0 3
48 g

2Cr

+ 3C12 - > 2CrCl3


2 mol
2 mol
26 g
n(Cr) = ^
= 0,5 mol
52 g

m
n(Cr) =
M

Kadangi Cr reagavo 2 mol ir susidar 2 mol CrCl 3 , tai CrCl3 mas bus
taip pat lygi 0,5 mol.
0,5 mol

0,5 mol

CrCl 3

+ 3NaOH

1 mol

Cr(OH) 3 + 3NaCl
1 mol

Cr(OH) 3 yra netirpus amfoterinis oksidas.


M(Cr) = 52 4 = 208 g/mol

26

208

48

x = 6 g 02

0,5 mol

0,5 mol

Cr(OH) 3

1 mol

NaOH

NaH 2 Cr0 3 + H 2 0

1 mol

NaH 2 Cr0 3 - tirpi druska.


m(NaOH) = n M = 0,5 40 = 20 g NaOH
=

m 100%

40% =

mt
20 g 100%

xg
= 50 g 40% NaOH

m
50
V = = = 35,7 ml
P
1,4
Atsakymas: reiks 35,7 ml 40% NaOH tirpalo; ant anodo isiskirs 6 g O v
17. Elektrolizuojant 1 kg FeS0 4 tirpalo, ant katodo isiskyr 56 g Fe.
Kiek gram fosforo gali sureaguoti su mediaga, isiskyrusia ant anodo,
ir kokia bus gauta druska, gaut produkt itirpinus 87,24 ml 2 8 %
NaOH tirpalo (p = 1,31 g/cm3)?
Sprendimas
Duota: m(FeS0 4 ) = 1 kg; M(Fe) = 56 g/mol; m(Fe) = 56 g;
V(NaOH) = 87,24 ml; (NaOH) = 28%; p (NaOH) =1,31 g/cm 3 ;
M(P) = 31 g/mol.
Rasti: m(P).
FeSO,4

Fe2+ + SO 42"

H,O

H+ + OH-

K ( - ) : Fe2+ +

Fe

A(+): 2H O - 4e~

4H + + O,

Sumin lygtis:
2Fe2+ + 2 H , 0

2Fe + 4H + + 0 2

Bendroji lygtis:
56 g
2FeSO.4 +- 2 H 2,2 0 ^^ 2Fe

112 g

^
12

X-

0,5 mol
+

4-31 g

O,2

1 mol

+ 2H,SO
d
2
4

= 0,5 mol O.

g
4P

mol

502
5 mol

y mol
-4

2P 2 0,
2 mol

0 5
y
Y =

y = 0,2 mol P 2 0 5

JL
124

= 12 4 g P
' g

M
5

p 2 0 5 + 6NaOH 2Na,P0 4 + 3H 2 0
P 2 0 , + 4NaOH - > 2Na 2 HP0 4 + H , 0
P,O,
+ 2NaOH + H 20 - > 2NaH,P0,
2 5
2
4
m = V p = 87,24 ml
=

1,31 g/cm 3 = 114,28 g

100%
mt

28% =

g 100%
114,28 g

= 32 g (grynos NaOH)

32
n(NaOH)= = - = 0,8 mol
M
40
n(NaOH): n(P 2 O s ) = 0,8 : 0,2 = 4 : 1 (t. y susidarys Na 2 HP0 4 )
Atsakymas: sureaguos 12,4 g P ir susidarys Na 2 HP0 4 .
18. Elektrolizavus 200 g NaCl tirpalo, isiskyr 13,44 1 duj. Kokia
mediagos mass dalis pradiniame tirpale?
Sprendimas
Duota: m(NaCl) = 200 g; V(duj) = 13,44 1; M(NaCl) = 58,5 g/mol;
M(C12) = 71 g/mol; M(H 2 ) = 2 g/mol.
Rasti: (pradinio tirpalo).
g

13,441

2NaCl + 2 H 7 0 ^
117 g

13,44

117

44,8

=
arba:

2NaOH

"

H, + Cl,
44,81

= 35,1 g NaCl

V
13,441
n = = f , , = 0,6 mol; tai 0,3 mol H m = M n = 0,6 g
2
V
224
<
'
tai 0,3 mol Cl 2 ; m = M-n = 21,3 g

Arba galime skaiiuoti taip:


35,1

x = 0,6 g H 2

35,1

717=71

y =

I tirpalo isiskyr H 2 ir Cl 2 :
21,3 g + 0,6 g = 21,9 g
200 g - 2 1 , 9 g = 178,1 g tirpalo
=

mn,

0 %

m,

35,1 100
178,1

1 Q
= 19,7%

Atsakymas: mediagos mass dalis pradiniame tirpale yra 19,7%.


19. Visikai elektrolizavus 1 1 CU(N0 3 ) 2 tirpalo (p = 1 g/cm3), prie
anodo isiskyr 3,361 duj. Raskite ant katodo isiskyrusios mediagos
mas ir mediagos mass dal procentais pradiniame tirpale.
Sprendimas
Duota: V(Cu(NO,) 2 ) = 1 1; P (CU(NO,) 2 ) = 1 g/cm 3 ; V(duj) = 3,36 1;
M(CU(NO,) 2 ) = 188 g/mol; M(Cu) = 64 g/mol.
Rasti: (pradinio tirpalo); m(med.).
g

yg

2CU(NO,) 2 + 2 H 9 0
188 2 g

"

3,361

2Cu + 0 2
64-2g

+ 4HNO,

22,41

m= V p = 1000 ml 1 g/cm 3 = 1000 g

_ 3,36

= 56,4 g CU(N03)2

376 ~ ~22
y
128

v y2

3,36
22.4

Vm

m(0 2 ) =

y = 19 g Cu

m =

M-V
V n1

32 3,36
. . " = 4,8 g 02
22,4

I tirpalo isiskyr:
4,8 g + 19 g = 23,8 g
1000 g - 23,8 g = 976,2 g (liko tirpale).

m ,

56,4 100
= =5,78%
976,2

1 0 0 %

Atsakymas: ant katodo isiskyr 19 g Cu; mediagos mass dalis pradiniame tirpale yra 5,78%.
20. Per 200 g 2 0 % NaCl tirpal leista elektros srov. Isiskyr 11,2 1
duj. Apskaiiuokite NaCl mass dal procentais po elektrolizs.
Sprendimas
Duota: m(NaCl) = 200 g; (NaCl) = 20%; V(duj) = 11,2 1;
M(NaCl) = 58,5 g/mol; M(H 2 ) = 2 g/mol; M(C12) = 71 g/mol.
Rasti: (NaCl) po elektrolizs.
xg

11,21

2 H 2 0 + 2NaCl ^
117 g

m>=

mt

00% =
1%

11,2

117

44,8

H 2 + C\2 + NaOH
44,8 1

200 20

~ = 40 g NaC1
= 29,25 g (tiek sureagavo NaCl)

3 liko NaCl:
40 g - 2 9 , 2 5 g = 10,75 g
29,25

! =
117
2

_ _

x = 0,5 g H,
2

I viso:
17,75 g + 0,5 g = 18,25 g
Tirpalo mas po elektrolizs:
200 g - 18,25 g = 181,75 g
=

m -100%
m,

10 7 5 - 1 0 0
'
= 5,91%
181,75

Atsakymas: NaCl mass dalis yra 5,91%.

21. Termikai skaidant 197 g KC1 ir bertoleto druskos miinio


(dalyvaujant Mn0 2 ), buvo gauta 149 g likuio. Likuio lydal elektrolizuojant buvo gautos dujos. Koks kiekis Si gali sureaguoti su dujomis,
gautomis elektrolizs metu? Kokia pradinio miinio procentin sudtis?
Sprendimas
Duota: m(KCl) = 197 g; M(KC10 3 ) = 122,5 g/mol; m(likuio) = 149 g;
M ( 0 2 ) = 32 g/mol; M(KC1) = 149 g/mol; M(Si) = 28 g/mol.
Rasti: m(Si); (miinio) pradin sudtis.
X
2KC10,

MnO,

302

48

2KC1 +

245 g

96 g

Apskaiiuojame deguonies mas:


197 g - 149 g = 48 g

481

= 122,5 g (KCIO,)

Apskaiiuojame KC1 mas:


197 g - 1 2 2 , 5 g = 74,5 g KC1
=

m ,

0 0 %

m,

74,5 g
2KC1 - >
149 g

74,5 100
CG7
= 37,8%
197

1
2K + Cl 2
22,41

x g
11,21
Si + 2C12 - > SiCl 4
28 g 44,8 1

11,2

28

44,8

Atsakymas:
37,8% KC1.

x = 7gSi

susidar 7 g Si; miinys yra sudarytas i 62,2% KC10 3 ;

22. Elektrolizuojant 100 g natrio chlorido tirpalo, isiskyr 13,44 1


duj (n. s.). Kokia NaCl mass dalis procentais tirpale?
Sprendimas
Duota: m(NaCl) = 100 g; M(NaCl) = 58,5 g/mol; V(duj) = 13,44 1.
Rasti: C(tirpaL).
100 g (x g med.)
2NaCl
2 58,5 g

13,44

117

44,8

2H,0
"

2NaOH

H, + Cl 2
44,81

= 35,1 g

m 100%

m,

13,441

35 i . 100
=
=35,1%

100

Atsakymas: NaCl mass dalis tirpale yra 35,1%.


23. Kokia Zn mas isiskirs ant katodo Z n S 0 4 tirpalo elektrolizs
metu, leidiant 2 A srov 2 vai.?
Sprendimas
Duota: t = 2 vai. = 7200 s; / = 2 A ; M(Zn) = 65 g/mol.
Rasti: m(Zn).
m

E =

E i t
F
65 g/mol

= 35,2 g/mol Zn

t = 2 60 60 = 7200 s
m =

32,5 g/mol 2A 7200 s


96 500 C/mol
= 4>85gZn

Atsakymas: ant katodo isiskirs 4,85 g Zn.


24. 6 A srov leista per vandenin H 2 S0 4 tirpal 1,5 vai. Kiek gram
H 2 0 suskilo ir koks tris 0 2 ir H 2 susidar?
Sprendimas
Duota: I = 6 A; t = 1,5 vai. = 5400 s; M ( H 2 0 ) = 18 g/mol.
Rasti: m(H 2 0); V(0 2 ); V(H2).

18 g/mol
(H20) = ^
= 9
t = 1,5 60 60 = 5400 s
E-I

3g
2H20

2-18 g

9 6 5400
= - ^96
Z T500
^ T " = 3 g H20
xl

yl

2H2 +

02

44,81

36
3

44,8
y

36

22,4

22,41
= 3,73 1 H 2
y = 1,86 1 O

Atsakymas: suskilo 3 g vandens; susidar 1,86 1 0 2 ir 3,73 1 H r


25. Elektrolizuojant CuCI2 tirpal, ant elektrodo isiskyr 0,5 g Cu.
Koks elektros krvis tekjo tirpalu? Kiek litr bei moli chloro isiskyr?
Sprendimas
Duota: m(Cu) = 0,5 g; M(Cu) = 63,5 g/mol.
Rasti: F; V(C12); n(Cl ? ).
CuCl 2

Cu2+ + 2C1-

H 9 0 - H+ + OHK ( - ) : Cu2+ + 2e"

Cu

A(+): 2C1- - 2e"

Cl 2

(Cu) =
31,8 g

63,5 g/mol

=31,8

(1 ekvivalentas) Cu isiskiria pratekjus 96 500 kulon

0,5 g

kulon

Vm

1518 kulon
y

m'Vn

0,558 g 22,4 1
V(Cl2)=

71 g/mol

= 1 7 6 m l

>1761

^ ; 7 = 0,008 mol
22,41/mol
'

Vm

Atsakymas: tekjo 1518 kulon; isiskyr 176 ml, arba 0,008 mol, chloro.
26. Kiek gram bei moli N a O H susidarys 4825 kulon srov
praleidus per NaCl tirpal?
Sprendimas
Duota: I = 4825 C.
Rasti: m(NaOH); (NaOH).
NaCl
H20

Na+ + 2Cl~
H + + OH-

K ( - ) : 2 H 2 0 + 2e- - H, + 2 0 H "
A(+): 2C1- - 2e" - > Cl2
Sumin lygtis:
2 H 2 0 + 2C1- ^

H 2 + 2 0 H - + Cl2

Bendroji lygtis:
2NaCl + 2 H 2 0

e4

H 2 + Cl 2 + 2NaOH

40 g/mol
(NaOH) =
= 40
40 g (1 ekvivalentas) NaOH isiskiria pratekjus 96 500 kulon
g
=

4825 kulonams
2 g NaOH

m
2g
n = =
. r = 0,05 mol
M
40 g/mol
Atsakymas: susidarys 2 g, arba 0,05 mol, NaOH.
27. Vienodas elektros kiekis buvo leidiamas per A g N 0 3 ir CuS0 4
tirpalus. Pirmu atveju prie katodo isiskyr 10,8 g Ag. Kiek gram Cu
isiskyr ant katodo i antrojo tirpalo?
Sprendimas
Duota: m{Ag) = 10,8 g; M(Ag) = 108 g/mol; M(Cu) = 64 g/mol.
Rasti: m(Cu).

Kadangi Cu2+ yra dvivalentis, tai toks pat elektros kiekis iskirs dvigubai
maiau mediagos.
108 g

iskyr

64/2 g
=

10,8 g
xg

3,2 g Cu

Atsakymas: isiskyr 3,2 g Cu.


Savikontrols

udaviniai

1. Elektrolizuojant 500 g 20% natrio chlorido tirpalo isiskyr 11,2 1 H2


duj. Apskaiiuokite elektrolit, susidariusi po elektrolizs, procentin sudt. (Ats.: 8,95% NaCl; 8,63% NaOH.)
2. Kokios mediagos ir kiek j litr, gram susidarys, elektrolizuojant
234 g NaCl lydalo? Kiek gram Fe gali reaguoti su mediaga, isiskyrusia
prie anodo? (Ats.: 92 g Na; 44,8 1 Cl 2 ; 74,67 g Fe.)
3. Visikai elektrolizavus 1 1 vandeninio vario nitrato tirpalo (p = 1,0 g/cm 3 ),
prie anodo isiskyr 3,36 1 duj (n. s.). Raskite ant katodo isiskyrusios mediagos kiek ir mediagos mass dal procentais pradiniame tirpale. (Ats.:
0,3 mol; 5,64%.)
4. Elektrolizuojant ZnCl 2 vandenin tirpal, ant anodo isiskyr 26,88 1
Cl 2 , o ant katodo 62,4 g Zn. Kokia Zn ieiga? (Ats.: 80%.)
5. Koks tris deguonies isiskirs ant anodo K 2 S0 4 tirpalo elektrolizs metu,
jei 4 A srov leisime 1 vai.? (Ats.: 2 g ir 0,05 mol NaOH.)
6. 60 min. leidiant 5,77 A elektros srov per bismuto nitrato tirpal,
isiskyr 15 g bismuto. Koks bismuto ekvivalentas? (Ats.: 69,6 g/mol.)
7. 6 A srov leista per H 2 S0 4 tirpal 1,5 vai. Raskite isiskyrusi 0 2 ir H 2
trius. (Ats.: 3,76 1 H,; 1,88 1 0 2 . )

Oleumas

Oleumas - tai miinys, sudarytas i H,,S0 4 ir SO,, pavyzdiui:


1) 20 g oleumo sudaryta i:
x g H 2 S 0 4 ir ( 2 0 - x ) g SO,;
2) 40% oleumas sudarytas i:
4 0 % SO, ir 60% H 2 S0 4 (arba 100 g oleumo yra 40 g SO, ir 60 g H 2 S0 4 ).
SO, gerai tirpsta vandenyje arba H 2 S0 4 tirpale, sudarydamas tam tikros
koncentracijos H 2 S0 4 rgt. Kadangi H 2 S0 4 tirpalo koncentracija gali bti
vairi, tai, pvz., 80% H 2 S0 4 reikia, kad 100 g H 2 S0 4 tialo yra 80 g (100%)
H 2 S0 4 ir 20 g ,. is vandens kiekis ir reaguoja su SO, - susidaro papildomas kiekis H 2 S0 4 . Jeigu SO, kiekis yra pakankamas, susidarys bevanden
100% H 2 S0 4 . Jeigu SO, yra perteklius, tai gausime oleum, kuriame bus ir
nesusijungusio H,S0 4 sieros trioksido.
Udaviniai
1. Kok S 0 3 kiek gramais bei moliais reikia itirpinti 20 g 9 6 % H 2 S0 4
tirpalo, norint gauti bevanden (100%) H 2 S0 4 ?
Sprendimas
Duota: w(tirpalo) = 20 g; M(H,S0 4 ) = 98 g/mol; M(SO,) = 80 g/mol;
(H2S 0 4 ) = 96%; M ( H 2 0 ) = 18 g/mol.
Rasti: m(SO,).
m(H,SO.)
=

100%

m(tirpai.)

m( tirpai.)

^(H2S04)=

m(HiS0J=

96% 20 g
10Q%

]00%

=19,2gH2S04

m(tirpai.) - m(med.) + m(H20); m(H20)=

m(tirpal.) - m(med.)

m(H z O) = 20 g - 19,2 g = 0,8 g (su iuo kiekiu vandens,


esanio H 2 S0 4 tirpale, ir reaguos SO,)

mol

0,8 g

SO 3 +

1 mol

H 2O

->

18 g

=
1
18
m
n = ; m-n-M
M

H 2 SO.4

= 0,04 mol (SO,)


3
m- 0,04 mol 80 g/mol = 3,56 g SO

Atsakymas: norint gauti bevanden (100%) H 2 S0 4 , reiks 0,04 mol, arba


3,56 g, SO,.
2. 20 g 4 5 % oleumo pilta 125 g vandens. Apskaiiuokite rgties
mass dal procentais gautame tirpale.
Sprendimas
Duota: m(oleumo) = 20 g; co(SO,) = 45%; m(H 2 0) = 125 g;
M ( H 7 0 ) = 18 g/mol; M(SO,) = 80 g/mol; M(H 2 S0 4 ) = 98 g/mol.
Rasti: (rgties).
4 5 % oleumas yra sudarytas i 45% SO, ir 55% H 2 S0 4 , arba
100 g oleumo yra 45 g SO, ir 55 g H 2 S0 4 .
Apskaiiuosime:
100 g oleumo 45 g SO,
20 g

20 g

x = 9 g SO,
9 g
SO,
80 g

100 g oleumo
1 =

55 g H 2 S0 4
1 g

11 g H 2 S 0 4

x2g
+

H20

->

H 2 SO 4
98 g

=
x2 = 11 g H 2 S0 4 (susidaro papildomai)
80 ~ 98
I viso viso grynos H 2 S0 4 :
m = 11 g + 11 g = 22 g
m(tirpai) = m(oleumo) + m(H,0)= 20 g + 125 g = 145 g
m(H,SQ4) 100%
' 22 g - 1 0 0 %
=
rr-r =
=15,17%
m(tirpai.)
145 g
Atsakymas: rgties mass dalis yra 15,17%.

3. Kiek gram S 0 3 galima itirpinti 100 g 91 % H 2 S0 4 , norint paruoti


3 0 % oleum?
Sprendimas
Duota: (oleumo) = 30%; m(H 2 S0 4 ) = 100 g; (H 2 S0 4 ) = 91%;
M(H 2 S0 4 ) = 98 g/mol; M(SO a ) = 80 g/mol.
ra(S03).

Rasti:

91% tirpalo reikia, kad 100 g H 2 S0 4 tirpalo sudarytas i 91 g H 2 S0 4


(100% grynos mediagos) ir 9 g H 2 0 . Oleumas yra sudarytas i 100% H 2 S0 4
ir S O v Norint apskaiiuoti, kiek reiks S0 3 , turime apskaiiuoti, kiek gram
S 0 3 sugers 9 g vandens:
x g

9 g

S03

80 g

H2O

H 2 SO 4

18 g

=
80
18

= 40 5g SO,
3

Grynos H 2 S0 4 bus:
100 g H 2 S0 4 + 40 g SO, = 140 g

m(med.) 100%
m (tirpai.)

100%
30% = "~
140 g +

= 60 g S 033

m(S0 3 ) = 40 g + 60 g = 100 g
Atsakymas: galima itirpinti 100 g S0 3 .
4. Kokiame kiekyje 4 9 % H 2 S0 4 tirpalo reikia itirpinti 200 g S0 3 ,
norint paruoti 78,4% H 2 S0 4 tirpal?
Sprendimas
Duota: (0(H 2 SO 4 ) = 49%; M(H 2 S0 4 = 98 g/mol; M(SO = 80 g/mol;
m(S0 3 ) = 200 g; to'(H 2 S0 4 ) = 78,4%.
Rasti: m(H 2 S0 4 ) 3.
m
n =

n(S03) =

200 g

q g / m o = 2'5

m o 1 ' t a i ir

H 2 S0 4 susidarys 2,5 mol

= n M = 2,5 mol 98 g/mol = 245 g H 2 S0 4

m(100% H2S04)
2,5 mol

2,5 mol

SO -i

H 2O

H 2 SO 4

1 mol

1 mol

(H 2 S0 4 ) = 4 9 %
m(100% H 2 S0 4 ) =
1 =

m(49% H 2 S0 4 ^ a l o ) = g
49%

100%
m(med.) 100%

= (0,49 x) g

m(tirpal.)

78,4% = 0,784 m. d.

0,49 + 245
=

~~(x+~200)~

X =

308

Atsakymas: reiks 300 g H 2 S0 4 .


5. Kiek gram 9 6 % H 2 S0 4 reikia paimti ir kiek gram S 0 3 reikia
joje itirpinti, kad susidaryt 300 g 2 0 % oleumo?
Sprendimas
Duota: m(oleumo) = 300 g; (oleumo) = 20%; (H 2 S0 4 ) = 96%;
m(H 2 S0 4 ) = 98 g/mol; M(SO,) = 80 g/mol.
Rasti: m(S03);

m(H 2 S0 4 ).

Reiks imti g 96% H 2 S0 4 ^ a l o bei y g S O v


Viso 3 mas:
+ y = 300 g
96% H 2 S0 4 3 yra 4 % H 2 0 .
m(H,0)
2

n(H,0)=
2

SO 3 +
1 mol

m(tirpai.)
/00%
m
M
H 2O

1 mol
x

0,04

->

4%
m(H O) =
= 0,04 (g)
v 2 '
100%
0,04 g
0,04
n(H O) = ' . 5 = - ^
K 2 '
18 g/mol
18 mol

H,SO,,
tai:
2
4'

m(S03)

m(SO,) =

= n M

= 0,178 g

Taigi 0,178 g SO, sureaguos su H 2 0.


Kadangi oleumas yra 20%, tai jis sudarytas i 80% H 2 S0 4 ir 20% SO,.
100 g

oleumo

20 g SO,

300 g

60 g SO,

y - 0 , 1 7 8 = 60
+ y = 300
= 203,8 g 96% H 2 S0 4
y = 96,2 g SO,
Atsakymas: reiks 203,8 g 96% H 2 S0 4 ir 96,2 g SO,.
6. Kiek reikia 6 0 % oleumo ir 91 % H 2 S0 4 , norint paruoti 200 g 2 0 %
oleumo?
Sprendimas
Duota: (oleumo) = 60%; (H,S0 4 ) = 91 %; m (oleumo) = 200 g;
'(oleumo) = 20%.
Rasti: m(oleumo); m(H 2 S0 4 ).
Reiks imti g 60% oleumo ir y g 91 % H 2 S0 4 tirpalo, kad paruotume
200 g oleumo.
Viso tirpalo mas: + y = 200 g
60% rodo nesusijungusio su vandeniu SO, kiek tirpale.
Apskaiiuojame SO, mas:

m(med.) 100%

SO,) =

m(tirpal)
60% g
100%

m(med.) =

m(tirpai.)
100%

= 0,6 g

91% H 2 S0 4 tirpale yra 9% vandens, kuris jungsis su laisvu SO


Apskaiiuojame H 2 0 mas:

SO,3 +

H,O
2

1 mol

->

1 mol

H,SO,
2
4

Kadangi reaguoja vienodas H 2 0 ir SO, mediag kiekis, tai, rad ,


moli kiek, rasime ir SO, mas:
n(H,0)=;

n(RO)
v 2

M'

m(S03 ) = n- M;

'

0,09 y

18
0,09 y 80
m(SO,) =

= 0,4 y g

Is

Taigi laisvo SO, buvo 0,6 g ir 0,4 y g SO, sureaguos su vandeniu.


Apskaiiuojame, kiek gram SO, yra 200 g 20% oleumo:
m(tirpai.)
m(SJ}

'
; m(S3) =

100%

200 g 20%

100%

= 40 g

arba:
200 g 20% oleumo turi 80% H 2 S0 4 ir 20% SO,:
100 g oleumo yra

20 g SO,

200 g

x g

= 40 g SO,
0,6 - 0,4 y = 40 g
+ y = 200
= 120 g (60% oleumo)
y = 80g(91%H2S04)
Atsakymas: reiks 120 g 60% oleumo; 80 g 91% H 2 S0 4 .
7. 34,5 g oleumo neutralizuoti sunaudojome 74,5 ml 4 0 % K O H tirpalo (p = 1,41 g/cm3). Kiek moli S 0 3 tenka vienam moliui sieros rgties
oleume?
Sprendimas
Duota: (KOH) = 40%; V(KOH) = 74,5 ml; p (KOH) = 1,41 g/cm 3 ;
m(oleumo) = 34,5 g; M(SO,) = 80 g/mol; M{H2S04)
M(KOH) = 56 g/mol.
Rasti:

n(SO,).
m = V- p; m(KOH) = 74,5 ml 1,41 g/cm 3 = 105 g

= 98 g/mol;

100 g 40% tirpalo yra 40 g KOH


105 g

= 42 g (gryno KOH)
Toliau udavin galima sprsti keletu bd.
Ibdas
H 2 S0 4 mas oleume paymkime x:
34,5 g oleumo
+
H2SO4
so,
xg

34,5- g
xg
-H,SO,
+
TF
2 2SC
4

y g
2KOHKOI

98 g

K 2 S0 4 + 2 H 2 0

12g

34,5 g

42 g
34,5 - g

y2g
2KOH-

SO,

K2SO4 + H 2 O

112
y' = 98 g (KOH)

98 " 112
(34,5 - x)

y2

80

112

112 ( 3 4 , 5 - x )
y 2 = 80 g (KOH)

I viso neutralizacijai sunaudota 42 g KOH.


y1 + y 2 = 42
112
112 ( 3 4 , 5 - x )
+
= 42
= 24,5 g (H SO.)
80
98
34,5 - = 34,5 - 24,5 = 10 g SO,
^

^ = WgUr='
(SO,)
0,125 mol
0

2 5

mol;

"(S03> = a o t a o i

= 1 2 5

mo1

II bdas
^

K O H

) = 5 ^ i

'

7 5 m o 1

I lygi matyti, kad H 2 S0 4 ir SO, su KOH reaguoja santykiu 1 : 2 mol.


Todl kartu H 2 S0 4 ir SO, sureaguos:
0,75 : 2 = 0,375 mol

n(SO,) = mol
n(H 2 S0 4 ) = (0,375 - ) mol
m = n M; m(SO,) = 80 ; m(H 2 S0 4 ) = 98 (0,375 - )
98 (0,375 - ) + 80 = 34,5
= 0,125 mol SO,; n(H 2 S0 4 ) = 0,375 mol - 0 , 1 2 5 mol = 0,25 mol
Iekomas santykis:
0,125 mol
0,25 mol

= 0,5 mol SO, (tenka 1 mol H 2 S0 4 oleume)

Atsakymas: 1 mol H SO oleume tenka 0,5 mol SO .


8. 500 ml 2 0 % NaOH tirpalo (p = 1,2 g/cm3) neutralizuota 135 g
oleumo. Kokia S 0 3 mass dalis procentais yra oleume?
Sprendimas
Duota: V(NaOH) = 500 ml; co(NaOH) = 20%; p (NaOH) = 1,2 g/cm 3 ;
M(NaOH) = 40 g/mol; m(oleumo) = 135 g/mol; M(H 2 S0 4 ) = 98 g/mol;
M(SO,) = 80 g/mol.
Rasti: C(SO,).
m = p V; m(NaOH) = 500 ml 1,2 g/cm 3 = 600 g
m(tirpal.)

m(med.)

100%

m(NaOH) =

600 g 20%

=120 g

m(SO,) = g
m(H 2 S0 4 ) = ( 1 3 5 - x ) g
135 g oleumo
H 9 SO 4

(135-) g

SO,
xg
xg

y'g
r 2NaOH

- > Na 2 S0 4 + H 2 0

S03,

80 g

80 g

135 g

(135-x) g

120 g
y g
L2NaOH
80 g

S0 4 H22SC
98 g

Na 2 S0 4 + 2 H 2 0

80

80

y2

135-

80

98

y
'

'

80 ( 1 3 5 - )
98 g NaOH

I viso neutralizacijai sunaudota 120 g NaOH:


y1 + y 2 = 120
, 80 ( 1 3 5 - x )
+

= 120
98
= 53,2 g (S0 3 )
53,2 g S 0 3 yra 135 g oleumo:
135 g
53,2 g

100%
x%

= 39,4%
Atsakymas: S0 3 mass dalis tirpale yra 39,4%.
9. Kiek gram pirito (FeS2) reikia, norint gauti tok S 0 2 kiek, kur
itirpin 100 g 9 1 % H 2 S0 4 gautume 12,5% oleum?
Sprendimas
Duota: to(H 2 S0 4 ) = 91%; m(H 2 S0 4 ) = 100 g; co(oleumo) = 12,5%;
M(H 2 S0 4 ) = 98 g/mol; M ( H 2 0 ) = 18 g/mol; M ( S 0 3 ) = 80 g/mol;
M(FeS 2 ) = 120 g/mol.
Rasti: m(FeS 2 ).
m(tirpai.)

m(H2S04)=

wo%

100 g 91%
=

100%

= 9 1 g

/ n ( H 2 0 ) = 100 g - 9 1 g = 9 g
xg
SO,.1 +

9g
R 2O

80 g

18 g

H.SO.
2
4

= 40 g S0 3
80 ~

18

Taigi 40 g SO, sureaguos su vandeniu, esaniu 91% H 2 S0 4 rgtyje.


12,5% oleumas reikia, kad:
100 g oleumo turi
100 g H 2 S0 4 + 40 g SO, + g SO,

12,5 g SO,
g SO,

= 20 g
I viso SO, reiks:
m(SO,) = 20 g + 40 g = 60 g
60 g
2S02 + 0 2

2SO,

2 mol

2 mol

m
"

"(

M
S 0

60

.)=80g^ =

0'75mo1

'

tai ir n(S02) = 0,75 mol (pagal reakcij)


g

0,75 mol

4FeS, + 110 2

2Fe 2 0, +

4 mol

8S02
8 mol

m
n =

n(FeS 2 ) =

0,752m

= 0,375 mol

M(FeS 2 ) = 120 g/mol

m n -M
m(FeS,) = 0,375 mol 120 g/mol = 45 g
Atsakymas: reiks 45 g FeS r
10. Kiek oleumo, kuriame S 0 3 mass dalis yra 5 1 % , galima gauti i 6
ton pirito, turinio 4 5 % sieros?
Sprendimas
Duota: (SO,) laisvo = 51%; m(FeS 2 ) = 61; M(H 2 S0 4 ) = 98 g/mol;
Af( SO,) = 80 g/mol.
Rasti: m(oleumo).
m(med.)=

m(tirpal)

6 t 45%
m ( S ) p i n t e =

n ^

= 2

'

7 t

51% oleumas sudarytas i:


51% SO, ir 49% H 2 S0 4 , arba 100 t oleumo yra 51 t SO, ir 49 t H 2 S0 4 .
98 t
49 t

H.SO,
turi
2
4

32 t S
t

80 t SO,3 turi
51 t

16 t S

32 t S
1 t

20,4 t S

I viso S buvo:
m(S) = 16 t + 20,4 t = 36,4 t
I 36,4 t S

galima pagaminti

2,7 t

100 t (51 t) oleumo


t

7,42 t (oleumo)

Atsakymas: galima gauti 7,42 t oleumo.


11. 100 g 27,2% H 2 S 0 4 tirpalo pylme 20 g 4 0 % oleumo. Kiek mililitr 20% BaCl2 tirpalo (p = 1,2 g/cm3) reikia pridti, kad nuosdomis
ikrist visi S0 4 2 - jonai?
Sprendimas
Duota: M(H2S04)

= 98 g/mol; m(H 2 S0 4 ) = 100 g; G)(H 2 S0 4 ) = 27,2%;

m{oleumo) = 20 g; (oleumo) = 40%; (0(BaCl 2 ) = 20%;


M(BaCl ? ) = 208 g/mol; M(SO,) = 80 g/mol; p (BaC = 1,2 g/cm 3 .
Rasti: V(BaCf 2 ).
Oleumas - tai SO, tirpalas grynoje 100% H 2 S0 4 . SO, oleume gali bti
iki 60%.
4 0 % oleume yra 60% H 2 S0 4 ir 40% SO,.
100 g oleumo turi
20 g

40 g SO,
xg

= 8 g SO,
Apskaiiuojame H 2 S0 4 mas:
m(H 2 S0 4 ) = 2 0 g - 8 g =

12gH2S04

Bendra H 2 S0 4 mas miinyje:


m(med.)

m (tirpai.)

100%

(h2so4) =

100 g 27,2%
fQ0%
= 27,2 g s o

Sumaiius oleum su 27,2% H 2 S0 4 (kurioje yra vandens), oleume esantis


SO, reaguos su H 2 0 :
8g

xg

s o 3 + H 2 O - > H2SO4
80 g
98 g
- ^ = ^ -

= 9,8 g (tiek H 2 S0 4 susidaro papildomai)

Bendras H 2 S0 4 kiekis:
27,2 g + 9,8 g + 1 2 g = 49 g H 2 S0 4
49 g

xg

H 2 S0 4 + BaCl 2 - > BaS0 4 + 2HC1


98 g

208 g

49

=
98
208
m(tirpal.) =

= 104 g (BaCL)
5

m(med.) 100%

. . . .
.. m( tirpai.)
m(t)
= V K p V=
w
p

(tirpai.) =

104 g 100%
^
= 520 g

520 g
V = 3 = 433 cm 3
1,2 g/cm

Atsakymas: reiks 433 cm 3 , arba 433 ml, BaCl 2 .

Vandens jonizacija. Vandenilio rodiklis

Vanduo yra labai silpnas elektrolitas ir menkai jonizuojasi. Tada susidaro


H , 0 + (hidroksonio, oksonio) jonas, kur patogumo dlei vadiname vandenilio
jonu ir raome H + ir OH~ (hidroksido) jonas:
H :O :+ H :O :

[H : O : H] + + [: O : H]"

Grynas vanduo yra neutralus. Jo disociacijos laipsnis 22C yra 1,8 10"9,
o jonin sandauga lygi 10-14 mol/1.
K = [H + ] [OH ] = 1 10-14 mol/1, arba
c(H + ) c(OH-) = 1 10"14 mol/1
c(H + ) ar [H + ] - tai vandenilio jon koncentracija.
K = [H + ] = [ O H ] =

1000 g

1_9 = 1 10-7 mol/1


18 g/mol 1,8 10

1000 g - vandens 1 1 mas.


18 g/mol - molin vandens mas.
K = (1 10"7)2 = 10"14 mol/1
m
1000 g
(,) = = 1Q . , = 55,5 mol
M
18 g/mol
Vandenyje tarp H + ir OH" bei H 2 0 nedisocijavusi molekuli yra nusistovjusi pusiausvyra. Pagal veikiani masi dsn gauname:
H 2 0 <-> H+ + OH" - 57 kJ
K =

[H+][OH]
[H,O]

i pusiausvyra ilieka ir vandeniniuose vairijungini tirpaluose. Didinant


[H + ], pusiausvyra stumiasi kair ir [OH - ] sumaja, bet j sandauga lieka ta
pati - 10 - ' 4 mol/1. inant [H + ] ir [OH - ] koncentracij tirpale, galima apskaiiuoti ir tirpalo terp.
Neutralus tirpalas

[H + ] = [OH ] = 10~7 mol/1

Rgtinis tirpalas

[H + ] > [OH ] > 10"7 mol/1

arminis tirpalas

[H + ] < [OH ] < 10"7 mol/1

(10-' 4 mol/1)2
[H+]

"

[OH ] mol/1

(10~14 mol/1)2
[OH-] -

[H+]

mol/1

I i formuli matome, j o g vandenilio jon koncentracija yra labai maas


dydis, todl, kad bt patogiau, naudojamas vandenilio rodiklis pH.
pH =

-lg[H+]

Neutralaus tirpalo

pH = 7

Rgtaus tirpalo
v

pH < 7 (nuo 1 iki 6)

arminio tirpalo

pH > 7 (nuo 8 iki 14)

Apskaiiuoti tirpalo rgtingum ar armingum galima i lygybs:


pOH + pH=

14

Udaviniai
1. Tirpalo pH = 6. Raskite vandenilio ir hidroksilo jon koncentracij. Kokia tirpalo terp?
Sprendimas
Duota: pH = 6.
Rasti:

[H+].

I bdas
pH = -lg[H+];

- l g [ H + ] = 6; lg[H + ] = - 6 ; tai yra lygu 10"6 mol/1

[H + ] = 10-6 mol/1, tai [ O H ] = 10"8 mol/1


II bdas

pH = 6, tai [H + ] = 10"6 mol/1; [OH~J=jfj

10"14
= 10

mol/1

Atsakymas: [H + ] = 10"6 mol/1 ir [OH - ] = 10"8 mol/1. Tirpalas yra rgtus.


2. Tirpalo pH = 10,8. Raskite [OH ] koncentracij tirpale.
Sprendimas
Duota: pH = 10,8.
Rasti:

[OH-].

I bdas
pH + = 14; = 14 - pH; = 14 - 10,8 = 3,2;
- l g [ O H " ] = 3,2
[OH ] = 6,31 10^ mol/1
II bdas
pH = 10,8, tai [H + ] = 10"108 mol/1
10-'4

K
[OH ] =

= '32 mol/1 = 6,31 10^ mol/1

Atsakymas: [OH - ] koncentracija tirpale yra 6,31-10 -4 mol/1.


3. Tirpalo pH = 2,43. Apskaiiuokite tirpalo [H+].
Sprendimas
Duota: pH = 2,43.
Rasti:

[H+].

I bdas
pH= -lg[H+];

-lg[H + ] = 2,43; lg[H+] = -2,43; [H+] = 3,7 10"3 mol/1

II bdas
pH = 2,43, tai [H + ] = 10"243= 3,7 10~3 mol/1
Atsakymas: [H + ] koncentracija tirpale yra 3,7 10-3 mol/1.
4. Apskaiiuokite [H+], kai K w = 1,86 10

,6 .

Sprendimas
Duota: K = 1,86 10"16.
Rasti:

[H*].
K=

[H+][OH-]
-JO]

'[Hi01

1,86- 10" 1 6 -55,5= 10-7 [H + ]


[H+7=
Atsakymas:

103,23 10-9 mol/1


103,23 10"9 mol/1 [H+],

whor-J
f

5. Raskite 4 -3 mol/1 druskos rgties tirpalo pH, inodami, kad


rgtis visikai disocijavo jonus.
Sprendimas
Duota: c(HCl) = 0,004 mol/1.
Rasti: pH.
0,004 mol
Hci

0,004 mol
+

H2O

->

mol
[H+]=

H3O+

1 mol

0,004 mol/1

pH = -\g[H+] = -\g 0,004= lg 4 10"3= lg 4 lg 10"3 = 0,6+ ( - 3 ) = 2,4


Atsakymas: tirpalo pH yra 2,4.
6. Vandenilio jon koncentracija tirpale yra a) 1 10-10 mol/1;
b) 4 10"3 mol/1. Koks tirpalo pH?
Sprendimas
Duota: [H+ ] = 1 O*10 mol/1 ir 4 10"3 mol/1.
Rasti: pH.
a) pH = -lg[H+];
pH=

pH = - l g (1 O"10) = - (0,0 + ( - 1 0 )) = 10

10

b) pH = -lg[H+];

pH = - l g (4 10-3) = - 0 , 6 + 3 = 2,4

pH = 2,4
Atsakymas: a) pH = 10; b) pH = 2,4.
7. Sveiko mogaus kraujo pH = 7,25. Smarkiai kariuojant
pH = 5,9. Kiek kart kariuojant padidja [H + ]?
Sprendimas
Duota: pH' = 7,25; pH2 = 5,9.
Rasti:

[H+].
Kai pH> = 7,25, [H+] = 10"725 mol/1.
Kai pH2 = 5,9, [H+] = 10"5 9 mol/1.

[ H + ] padidja:
0-7.25

= 10"' 35 (kart)

Atsakymas: [H + ] padidja 10~'35 kart.


8. Kuriame tirpale ir kiek kart didesn [H+] - ar tirpale, kurio
pH = 10, ar tirpale, kurio pH = 12?
Sprendimas
Duota: pH' = 10; pH2 = 12.
Rasti:

[H+].
pH> = 10, tai [H+]=10~]0
pH2 = 12, tai [H+]=\0~n

[H + ] padidja

1-0

mol/1
mol/1
./.v:1''"

= 10"2 kart.

Atsakymas: [H + ] 10-2 kart didesn tirpale, kurio pH = 10.


9. Apskaiiuokite tirpalo pH, jei viename litre yra 3,65 g HC1.
Sprendimas
Duota: V(tirpal.) = 1 1; ro(HCl) = 3,65 g; M(HC1) = 36,5 g/mol.
Rasti: pH.
HC1 yra stiprus elektrolitas, todl H + koncentracija lygi molinei HC1
koncentracijai.
m
n =
M

n=

3'65

,
n i
_ r = 0,1 mol
36,5 g/mol

c =
V

c = 0,1 mol/1 = 0,1 moW

[H+] = 0,1 mol/1; pH= -lg[H+];


Atsakymas: tirpalo pH yra 1.

pH = -IglO" 1 = 1

10. Laikant atvir ind su H 2 C 0 3 tirpalu, po kurio laiko tirpalo pH


padidja. Paaikinkite, kodl taip atsitinka.
Sprendimas
H2CO3 O H 2 O + C 0 2
Atsakymas: kadangi i tirpalo isiskiria C 0 2 , tai pH padidja.
11. Kiek gram acto rgties reikia pridti 2 1 acto rgties tirpalo,
kurio pH = 3,5, kad tirpalo pH sumat iki 3? Acto rgties disociacijos
konstanta yra 1,8 10~5.
Sprendimas
Duota: V(tirpal.) = 21; M(CH 3 COOH) = 46 g/mol; pH = 3,5;
( C H 3 C O O H ) = 1,8 10"\
Rasti: m(CH 3 COOH).
Pradiniame tirpale [H + ] buvo:
jei pH = 3,5, tai [H+]=\0~x\

arba -lg[H+]

= 3,5 = 3,2 10"4 mol/1.

Acto rgties koncentracij galima apskaiiuoti i disociacijos konstantos iraikos:


[H+][CHOQ-]
K

[CHfOOH]

1,8 10-5 = 3 , 2 '

' 3 , 2 ' l f r 4 ; = 5,69 10"3 mol/1


x - 3,2 -" 4

Jei pH = 3, tai [H + ] = 10~3 mol/1, iame tirpale acto rgties koncentracija


bus:
1,8 . 10"5 =

10"3 10"3

y - 10"1

y = 5,5 10' 2 mol/1

Apskaiiuojame acto rgties koncentracij skirtum:


5,5 10"2 mol/l - 5,69 10"3 mol/1 = 4,93 10"2 mol/1
4,93 -10" 2 mol

11

mol

21

= 0,1 mol
m
n = ;
M

m = n M = 0,1 mol 46 g/mol = 4,6 g

Atsakymas: reikia pridti 4,6 g acto rgties.

12. Acto rgties koncentracija yra 0,1 mol/1. Apskaiiuokite tirpalo pH.
Sprendimas
Duota: c(acto rgties) = 0,1 mol/1.
Rasti: pH.
[H+][CHOQ
[CH,COOH]
Pagal rgi jonizacijos lentel:
K = 1,7 10"5; 1,7 10"5 = [H + ][CH 3 COO]

[H + ] 2 = 0,1 1,7 10~s= 0,17 10-5


[H+] = 1,3 10"3
pH = -lg[H+]

= - l g ( l , 3 "3) = 2,89

Atsakymas: 3 pH yra 2,89.


13. Raskite acto rgties disociacijos laipsn a , jeigu 1 ml tirpalo yra
5,94 1019 molekuli ir 1,2 10'8 jon.
Sprendimas
Duota: V ( ^ a l . ) = 1 ml; N(jon sk.) = 1,2 1018; N(molek. sk.) = 5,94 1019.
Rasti: a.
CH 3 COOH <-> CH3COO- + H+
_ disocijuot molekuli sk.
itirpusi molekuli sk.
Kadangi acto rgtis disocijuoja 2 jonus, tai disocijuot molekuli yra:
CH,COO- + H+
^

Apskaiiuojame disocijavusi molekuli skaii:


1 2 1018
'
= 0 , 6 - 1018

I viso buvo itirp molekuli:


5,94 1019 + 0,6 1018 = 6 1019

0,6 1018
,9 = 0 , 0 1 , arba 1%

Atsakymas: yra 1%.


14. H 2 S0 4 tirpalo pH = 3. Raskite tirpalo molin koncentracij.
Sprendimas
Duota: pH = 3.
Rasti: c.
Jei pH = 3, tai [H+] = 10~3 mol/1
H 2 S0 4

2H+ + S042"

/ / / + / = 10-3 mol/1
[H2SOJ

= 0,0005

Atsakymas: tirpalo molin koncentracija yra 0,0005 mol/1.


Savikontrols

udavinys

1. Apskaiiuokite tirpalo pH, jei 1 1 yra 5,6 g KOH. (Ats.: pH = 13.)

Drusk rgtingumo radimas

Druskos yra normalios arba neutralios (Na 2 S0 4 ; K 3 P 0 4 ir kt.), rgios


(NaHS0 4 ; K 2 H P 0 4 ir kt.), bazins (CaOHCl; A10HC1 2 ir kt.), dvigubos
(KCr(S0 4 ) 2 ), mirios (CaClOCl) bei kompleksins (Na 2 [Zn(OH)J).
Rgios druskos gaunamos, kai reaguoja:
diproton rgtis + amoniakas
NH 3 + H2S04> NH 4 S0 4 (amonio vandenilio sulfatas)
2NH 3 + H 2 S 0 4 - > (NH 4 ) 2 S0 4 (amonio sulfatas)
Visika neutralizacija
triproton rgtis + armas:
H3P04 + KOH

KH 2 P0 4 + H 2 0 (kalio divandenilio fosfatas)

H 3 P 0 4 + 2KOH

K 2 HP0 4 + 2 H 2 0 (dikalio vandenilio fosfatas)

H 3 P 0 4 + 3KOH

Na 3 P0 4 + 3 H 2 0 (natrio fosfatas)

Visika neutralizacija
diproton rgtis + metalo oksidas
CaO + 2H 2 S0 4
CaO + H 2 S 0 4

Zn(HS0 4 ) 2 + H 2 0
ZnS04 + H20

diproton rgtis + metalas


Ca + 2 H ? S 0 4 - Ca(HS0 4 ) 2 + H, (kalcio vandenilio sulfatas)
Kai vyksta visikas pakeitimas:
Ca + H 2 S 0 4 - C a S 0 4 + H 2 (kalcio sulfatas)
drusk veikiant ta paia rgtimi:
Na 2 C0 3 + H 2 0 + C 0 2 - > 2NaHC0 3
diprotons rgties anhidridas + armas
Kai armo trksta:
KOH + S03 - KHS04
Kai armo yra pakankamai arba su pertekliumi:
2 K O H + SO,

K2S04 + H 2 0

Rgi drusk savybs:


reaguoja su rgtimis ir susidaro silpna rgtis
K H C O , + HC1 - > KC1 + H 2 0 + C 0 2

reaguoja su armais
KHCO, + KOH> K 2 C0 3 + H 2 0
kaitinamos lengvai skyla
NH 4 HCO, NH3 + H2O + c o 2
Udaviniai
1. Reaguoja 9,8 g H 3 P0 4 su 4 g NaOH.
2. Reaguoja 9,8 g H 3 P0 4 su 8 g NaOH.
3. Reaguoja 9,8 g H 3 P0 4 su 10 g NaOH.
4. Reaguoja 9,8 g H 3 P0 4 su 12 g NaOH.
5. Reaguoja 9,8 g H 3 P0 4 su 6 g NaOH.
Kokios druskos ir kiek j susidarys?
Sprendimas
Duota: m(H 3 P0 4 ) = 9,8 g; m(NaOH) = 4 g; 8 g; 6 g; 10 g; 12 g;
M(NaOH) = 40 g/mol; M(H,P0 4 ) = 98 g/mol; M(NaH0PO4) = 120 g/mol;
M(Na 2 HP0 4 ) = 142 g/mol; M(Na3P04)
1)' H,PO.
+ NaOH
3
4

= 164 g/mol.

NaRPO^
+ H,O
2
4
2
120 g

2) H 3 P0 4 + 2NaOH - > Na 2 HP0 4 + 2 H 2 0


142 g
3)' H,PO.
+ 3NaOH - Na,PO
d + 3RO
3
4
3
4
2
164 g

9,8 g
;
r = 0,1 mol
98 g/mol
4g
(NaOH) = . - f
, = 0,1 mol > 0,1 :0,1 = 1 : 1
40 g/mol
n(H
PO.)
=
v 3
4/

Pagal (1) lygt reaguoja tokie pat lygs mediag kiekiai, tai susidaro
0,1 mol NaH 9 P0 4 .

n = ;m - n M
M
m(NaH 2 P0 4 ) = 0,1 mol 120 g/mol = 12 g
Atsakymas: susidarys 12 g NaH 2 P0 4 .
2.

n(H 3 P0 4 ) = 0,l mol


n(NaOH) =

4Q

= 0,2 mol - > 0,1 : 0,2 = 1 : 2

Tai (2) lygtis, ir susidaro 0,1 mol Na 2 HP0 4 .


.

m - 142 g/mol 0,1 mol = 14,2 g

Atsakymas: susidarys 14,2 g Na 2 HP0 4 .


3.

n(H 3 P0 4 ) = 0,l mol


10 g
n(NaOH) =

4Q

= '25

mo1

>0,1 : 0,25 = 1 : 2,5

Tai (2) lygtis:


lieka 0,25 mol - 0,2 mol = 0,05 mol NaOH, kuris neutralizuos susidariusi rgi
drusk:
0,1 mol

mol

H,PO,
+ 2NaOH
3
4
1 mol

Na,HP0
44 + 2 H2, 0
2
1 mol

Susidaro 0,1 mol Na 2 HP0 4 .


m = 0,1 mol 142 g/mol = 14,2 g
Kadangi 0,05 mol < 0,1 mol, tai sureaguos visas NaOH ir susidarys
0,05 mol Na 3 P0 4 :
0,05 mol
NaOH

0,1 mol

mol

Na.HPO,
2
4

Na,PO
d +
3
4

H,O
2

Susidarys 0,05 mol Na 3 P0 4 .


m = 0,05 mol 164 g/mol = 8,2 g
Po neutralizacijos reakcijos Na 2 HP0 4 liko:
0,1 mol - 0,05 mol = 0,05 mol
m = 0,05 mol 142 g/mol = 7,1 g Na 2 HP0 4
Atsakymas: susidarys 8,2 g Na,P0 4 ; 7,1 g Na 2 HP0 4 .

4.

(,0 4 ) = 0,1 mol


n(NaOH) =

12 g
* o l = 0,3 mol - > 0,1 : 0,3 = 1 : 3

Q g /

Pagal (3) lygt reaguoja 1 mol H 3 P0 4 ir 3 mol NaOH, tai Na,P0 4 bus 0,1 mol.
m = 0,1 mol 164 g/mol = 16,4 g
Atsakymas: susidarys 16,4 g Na,P0 4 .
5.

n(H 3 P0 4 ) = 0,l mol


n(NaOH) =

4Q

6 g
^

= 0,15 mol - > 0,1 : 0 , 1 5 = 1 : 1,5

Pagal (1) lygt reaguoja 1 mol H 3 P0 4 ir 1 mol NaOH, tai liko:


0,15 mol - 0,1 mol = 0,05 mol, tai ir NaH 2 P0 4 bus 0,1 mol
m = 0,1 mol 120 g/mol= 12 g NaH 2 P0 4
0,05 mol
NaOH

0,1 mol
+

NaH^PO.
-
2
4

0,05 mol
Na,HPO,
+
2
4

H,O
2

0,05 : 0,1 = 1 : 2, tai NaH 2 P0 4 dar liks:


0,1 mol - 0,05 mol = 0,05~mol
m = 0,05 mol 120 g/mol = 6 g NaH,P0 4
Susidar 0,05 mol Na 2 HP0 4 .
m = 0,05mol 142 g/mol = 7,1 g
Atsakymas: susidar 6 g NaH 2 P0 4 ; 7,1 g Na 2 HP0 4 .
6. Reaguoja 5 % 50 g NaOH su 2 % 30 g H 2 S0 4 . Kokia druska ir kiek
jos susidarys?
Sprendimas
Duota: co(NaOH) = 5%; m(NaOH) = 50 g; M(NaOH) = 40 g/mol;
CO(H 3 S0 4 ) = 2 % ; M ( H 2 S 0 4 ) = 3 0 g ; M ( H 2 S 0 4 ) = 9 8 g / m o l .

Rasti: kokia druska ir wj(druskos).


m(med.) 100%
:
m (tirpai.)
5% 50 g
m(NaOH) =
= 2,5 g
|QQ%

1
=

m(tirpal.)
100%

,n(H 2 S0 4 ) =

2% 30 g
= 0,6 g
)QQ%

1) NaOH + H,S0 4

NaHS0 4 + H 2 0

2) 2NaOH + H 2 S0 4

Na 2 S0 4 + 2 H 2 0

2,5 g
,
, = 0,06 mol
40 g/mol
0,6 g
( H 2 SO.)
= no ,
. = 0,006 mol
4
98 g/mol
n(NaOH) =

0,06 : 0,006 =

0,06 0,006
0,006 ' 0,006
r. (2) lygt: Na,S0 4 bus tiek moli, kiek H 2 S0 4 , o tai yra 0,006 mol.
m = 0,006 mol 12 g/mol = 0,072 g
Atsakymas: susidar 0,072 g Na 2 S0 4 .
7. Kokia druska susidaro reaguojant vienodoms NH3 ir H 2 S masms?
Sprendimas
Duota: Af(NH*) = 17 g/mol; M(H 2 S) = 34 g/mol.
Rasti: kokia druska susidaro.
NH 3 + H,S
17 g

NH 4 HS

34 g

2NH 3 + H ? S - > (NH 4 ) 2 S


34 g

34 g

Atsakymas: susidaro (NH 4 ),S.


8. tirpal, turint 3,7 g Ca(OH) 2 , leista 1,68 1C0 2 . Raskite nuosd
mas.
Sprendimas
Duota: m(Ca(OH) ? ) = 3,7 g; M(Ca(OH) 2 ) = 74 g/mol; V(C0 2 ) = 1,68 1;
M ( C a C O , ) = 100 g/mol.
Rasti:

m{CaC03).
1. 2CO, + Ca(OH) 2
2. C O , + Ca(OH) 2
n =
M

Ca(HC0 3 ) 2
CaCO, + ,

(Ca(OH),)
=
2

3 7
' , g . = 0,05 mol
74 g/mol

1.681

n(C02)

: n(Ca(OH) 2 ) = 0,075 : 0,05 = 1,5 : 1

Todl sprsime pagal (2) lygt:


C 0 2 + Ca(OH) 2 - > CaCO, + H 2 0
Kadangi pagal lygt reaguoja ir susidaro vienodi mediag kiekiai, tai
sureaguos 0,05 mol C 0 2 ir 0,05 mol Ca(OH) 2 . Liks 0,075 mol - 0,05 =
0,025 mol C 0 2 . Susidarys 0,05 mol CaCO,.
m = 0,05 mol 100 g/mol = 5 g CaCO,
Dar liko 0,025 mol C 0 2 , tai reakcija vyks toliau:
0,05 mol
CaCO,

0,025 mol
+

C02

H20

Ca(HCO,) 2

Pagal lygt matome, kad sureaguos vienodi mediag kiekiai, tai ir pagal
slyg sureaguos 0,025 mol C 0 2 ir 0,025 mol CaCO, bei susidarys 0,025 mol
Ca(HCO,) 2 .
m(CaCO,) = 0,025 mol 100 g/mol = 2,5 g
Pasibaigus reakcijai nuosd bus:
5 g - 2,5 g = 2,5 g
Atsakymas: nuosd susidarys 2,5 g.
9. S 0 2 , gautas sudeginus 44,8 I H 2 S, praleistas per 0,5 1 2 5 % NaOH
(p = 1,28 g/cm3) tirpalo. Kokia druska ir kiek jos susidar? Kokia jos
mass dalis procentais tirpale?
Sprendimas
Duota: F(H 2 S) = 44,8 1; V(NaOH) = 0,5 1; p (NaOH) = 1,28 g/cm 3 ;
M(NaOH) = 40 g/mol; (NaOH) = 25%; M ( S 0 2 ) = 64 g/mol.
Rasti: m(druskos); ; kokia druska.
44,8 1
2H2S
44,8 1

mol
+ 302

2S02
2 mol

m =

n-M(SOJ

n{S0 2 ) = 2 mol; m(S0 2 ) = 2 mol 64 g/mol = 128 g S 0 2


m(tirpai.) = V p = 500 ml 1,28 g/cm 3 = 640 g NaOH
m(tirpal)

m(med.) 100%

m(medz>
=
m(tirpal)
J 00%
640 g 25%
m(med.) =
= 160 g NaOH

m
n = M

160 g
n = 7 r = 4 mol
40 g/mol

S 0 2 : NaOH = 2 : 4 = 1 : 2
1)

2 mol
SO,

mol
+

2NaOH

Na 2 S0 3 +

1 mol

H20

1 mol

= 2 mol Na 2 SO,
2)

S 0 2 + NaOH

NaHSO,

Tai (1) reakcija, nes abi mediagos visikai sureagavo, tai:


m = 2 mol 126 g/mol = 252 g Na 2 S0 3
252 g 100%

640 g +128 g

Atsakymas: susidar Na 2 S0 3 ; 252 g Na 2 S0 3 ; mediagos mass dalis tiale


yra 33%.

Chemini reakcij greitis

Reakcijos vyksta homogeninje ir heterogeninje sistemose. Homogenin reakcija vyksta visame sistemos tryje, o heterogenin - fazi
slyio plote.
Chemini reakcij greitis yra reaguojani ar susidarani mediag
koncentracij pokytis per tam tikr laik. Jis reikiamas mol/1 s.
Vidutinis reakcijos greitis yra:
Ac

Heterogenini reakcij greitis reikiamas reagent moli skaiiaus pokyiu


fazi slyio ploto vienete S per laikotarp At:
v(ht) =

An
S At

Momentinis reakcijos greitis:


Ac
v(mom.) =
At
Reakcijos greitis priklauso:
nuo reaguojani mediag prigimties;
nuo reaguojani mediag koncentracijos (didja j didinant; reakcijos greiio priklausomyb nuo reaguojani mediag koncentracijos apibdina veikianij masi dsnis: greitis, esant pastoviai temperatrai, tiesiog proporcingas reaguojani mediag koncentracij sandaugai).
Pagal homogenin reakcij mA + nB pC dsnis uraomas taip:
v = k [A]'"[B]"
[A] ir [B] - t a i reaguojani mediag molins koncentracijos mol/1, kgreiio konstanta.
Heterogenins reakcijos greitis priklauso:
nuo dalyvaujani reakcijoje duj ar itirpusi mediag koncentracijos:
C(k) + C0 2 (d)
v = k [C02]

2CO(d)

nuo agregatins bsenos (kai reaguojanios mediagos yra skirtingos


agregatins bsenos, greitis didja, didinant j lietimosi paviri);
nuo temperatros (priklausomyb nuo temperatros apibdina van Hoffo
taisykl: paklus temperatr 10C, reakcijos greitis padidja 2 - 4 kartus):
>2-

v = v y
!i
h
v

10

- greitis, temperatr paklus nuo t iki t2

- pradinis greitis, esant t ir tt


h
- temperatrinis koeficientas rodo, kiek kart padidja reakcijos greitis,
paklus temperatr 10. Daugumos reakcij jis yra 2 - 4 ;
nuo katalizatoriaus.
Udaviniai
1. Vyksta reakcija A + 2B = C. Pradin koncentracija: A = 0,9 mol/1; B =
1 mol/1. Prajus 20 min. A mediagos koncentracija sumajo iki
0,78 mol/1. Kokia bus B ir C mediag koncentracija? Kokiu vidutiniu
greiiu vyko reakcija?
Sprendimas
Duota: [A] = 0,9 mol/1; [B] = 1 mol/1; t = 20 min.; [A1] = 0,78 mol/1.
Rasti: [A] ir [B];

v(vid.).

0,12 mol
A

0,24 mol
+

2B

0,12 mol
=

Per 20 min. sureagavo 0 , 9 - 0 , 7 8 = 0,12 mol mediagos A. Pagal reakcijos lygt mediagos B sureaguoja 2 kartus daugiau moli, t. y. 0,12 2 =
0,24 mol. Mediagos C bus tiek pat moli, kiek sureaguoja mediagos
A, t. y. 0,12 mol.
Todl po 20 min. tursime:
mediagos B:
1 mol/1 - 0,24 mol/1 = 0,76 mol/1
-AC
0,12 mol/1
v(vid.)(pagal A)= = ;
= 0,006 mol/1 min.
At
20 min.

v(vid.)(pagal B)

m0l/1

20 mm.

= 0,012 mol/1 min.

Atsakymas: 0,76 mol/1 mediagos B; 0,12 mol/1 mediagos C; vidutinis


reakcij greitis buvo 0,006 mol/1 min. bei 0,012 mol/1 min.
2. Kaip pasikeis reakcijos tarp azoto ir vandenilio greitis, jeigu: a) 2 kartus
padidinsime vandenilio koncentracij, b) 3 kartus padidinsime slg?
Sprendimas
a)

N 2 + 3 H, - 2NH,
v = k[N] ][H2 p; v = k [N2 ]2[H2 p= 8k [N2 ] [H2 ]3

b)

v,

8k [N2][H2]3

k [N2][H2]3

norint 3 kartus padidinti slg, reikia suspausti duj miin iki 3


kartus maesnio trio, dl to 3 kartus padidja kiekvienos mediagos koncentracija.
v,= 3k [N 2 ]3[H 2 ] 3 = 3 27 k [N2]H2]3
v/

v -

81k[N 2 ]H 2 ] 3
k [N2]H2]3

Atsakymas: greitis padids a) 8 kartus; b) 81 kart.


3. Paklus temepratr 10C, reakcijos greitis padidja 2 kartus
( = 2). Esant 20C reakcijos greitis yra lygus 0,02 mol/1 min. Koks jis
bus: a) esant 50C; b) 0C? Kiek kart padids reakcijos greitis
temperatr paklus 100C?
Sprendimas
Duota: v = 0,02 mol/1 min.; = 2 \ t = 20C; t2 = 50C; t = 100C.
t

a)
b)

v = v
= 0,02 2 10 = 0,02 2 3 = 0,16 mol/1 min.
r,-1,
0-20
v = v "10 = 0,02 2 10 = 0,02 2" 2 = 0,005 mol/1 min.
v
y 1,
= - f - ^ - = 2 1 0 = 2 10 = 1024 kartus
v
/

Atsakymas: a) 0,16 mol/1 min.; b) 0,005 mol/1 min.; greitis padids 1024 kartus.

4. Kaip pasikeis reakcijos 2 S 0 2 + 0 2 - > 2 S 0 3 greitis, jei slg padidinsime 3 kartus?


Sprendimas
v = k[SOJ2[ O J
Padidinus slg, reaguojani mediag koncentracija padids 3 kartus:
v = k [3S0 2 ] 2 [30 2 ] = 27k [S0 2 ] 2 [0 2 ]
Atsakymas: reakcijos greitis padids 27 kartus.
5. Temperatrinis reakcijos greiio koeficientas yra 2,5. Kiek kart
padids reakcijos greitis, paklus temperatr nuo 20C iki 65C?
Sprendimas
Duota: = 2,5; t= 20C; t2 = 65C.
Rasti: v.
- =
V1
v

=2,5

10

= 2,545; lg-

= 4,5 lg 2,5= 4,5 - 0 , 4 = 1 , 8


1

Atsakymas: reakcijos greitis padids 63 kartus.


Savikontrols

udavinys

Kiek kart padids tiesiogins reakcijos N 2 + 3H2 > 2NH, greitis, padidinus slg du kartus? (Ats.: 16 kart.)

Chemin pusiausvyra

Reakcijos, kurios vienu metu vyksta dviem prieingomis kryptimis, vadinamos grtamosiomis reakcijomis. Kai tiesiogins bei atvirktins reakcij
greitis yra lygus ir vis reaguojani mediag koncentracija pastovi, reakcija yra gijusi chemin pusiausvyr.
Reakcijos 2SO, + O,> 2SO, pusiausvyros konstanta:
[SO J 2
K

~ [SO J2[O

Chemin pusiausvyra priklauso nuo reaguojani mediag koncentracijos, temperatros bei slgio. Pakeitus vien i slyg, kurioms esant sistema
yra gijusi chemin pusiausvyr, pusiausvyra pasislenka kryptimi, prieinga
padarytam pakeitimui.
Udaviniai
1. Apskaiiuokite reakcijos H 2 + Cl2

2HC1 pusiausvyros konstant,

jei pradin koncentracija buvo [H2] = 0,4 mol/1, [C1J = 0,4 mol/1, o
nusistovjus pusiausvyrai, sureagavo 5 0 % H 2 bei Cl2.
Sprendimas
Duota: [HJ = 0,4 mol/1; [C

= 0,4 mol/1.

Rasti: K.
Jei sureagavo 50%, tai liko 0,2 mol/1.
[H2]

esant pusiausvyrai

[H2]
pradin

[H2]
reaguojant

[ HJ = 0 , 4 - 0 , 2 = 0,2 mol/1
[ l 2 ] = 0 , 4 - 0 , 2 = 0,2 mol/1
I lygties matyti, kad HC1 susidaro dvigubai daugiau, t. y. 0,4 mol/1.
[HCl]2
[H2][Cl2]

(0,4)(0,2)(0,2)

Atsakymas: pusiausvyros konstanta yra 4.

200

2. Pradin koncentracija [N 2 ] = 4 mol/1 ir [HJ = 10 mol/1. Kokia bus


kiekvienos mediagos koncentracija esant pusiausvyrai, jei iki pusiausvyros nusistovjimo sureagavo 5 0 % N 2 ?
Sprendimas
= 4 mol/1 i r / 7 / J = 10 mol/1.

Duota: [NJ

Rasti: koncentracij esant pusiausvyrai.


N2 + 3 H 2 - > 2 N H ,
Sureagavo 50% N 2 :
4 mol

sudaro

mol

100%
50%

2 mol

I lygties apskaiiuojame:
1 mol N,
2 mol

2 mol NH 3
mol
=

4 mol NH3

[NJ

esant pusiausvyrai

[N2 ]
pradin

[N2 ]
reaguojant

= 4 mol/1 - 2 mol/1 = 2 mol/1

[NJ

[ HJ = 1 0 - 6 = 4 mol/1
[NHJ
Atsakymas:

= |0| 141 = 4 mol/1


koncentracija esant pusiausvyrai yra [N 2 ] = 2

mol/1;

[H 2 ] = 4 mol/1; [NH 3 ] = 4 mol/1.


3. Reakcijos H 2 + I2 > 2HI pusiausvyros konstanta 70. Kiek jodo
sureagavo, kol buvo pasiekta pusiausvyra, jei H 2 ir I2 buvo sumaiyti
moli santykiu 1:1?
Sprendimas
Duota: K = 70.
Rasti:

m{I).
"

[HI]2

=[2][2

70

Mediagas sumaiius moli santykiu 1:1 ir nusistovjus pusiausvyrai, H 2


ir I2 koncentracijos bus lygios:

[H2]=

[I2]=

c ( l - X ) mol/1

(c - pradin H 2 arba I, koncentracija)


[HI]= 2 c mol/1
(c - sureagavusi H 2 arba I2 dalis)
[2c x] 2

4c 2 x 2

[(1 - x ) c ] 2 ~ ( l - x ) 2 c 2 ~

/U

= 0,807 (80,7%), vadinasi, tiek j o d o virto HI.


Atsakymas: kol buvo pasiekta pusiausvyra, j o d o sureagavo 0,807 g.
4. Nusistovjus reakcijos A + 2B

C pusiausvyrai, reaguojani

mediag koncentracija buvo [A]= 0,6 mol/1, [B] = 1,2 mol/1, [C] =
2,16 mol/1. Apskaiiuokite pusiausvyros konstant ir A ir B mediag
pradin koncentracij.
Sprendimas
Duota: [A]= 0,6 mol/1; [B]= 1,2 mol/1; [C]= 2,16 mol/1.
Rasti: K\ pradin koncentracij.
[C]
K =
[A] [B]12
K

2,16
!
0,6-(1,2)2

9 c
'

Pagal lygt i 1 mol A ir 2 mol B susidaro 1 mol C. Taigi, kad susidaryt


2,16 mol mediagos C, reikia:
2,16 mol A ir 2,16 2 = 4,32 mol mediagos B
Tai pradin koncentracija:
[Aje:

0,6 + 2,16 = 2,76 mol/1

[ B ] - 1,2 + 4,32 = 5,54 mol/1


Atsakymas:

pusiausvyros konstanta yra 2,5; [A] = 2,76 mol/1;

[B] = 5,54 mol/1.


5. Sumaiyta 0,2 mol mediagos A ir 0,6 mol mediagos B, tirpalas
praskiestas iki 11. Apskaiiuokite mediag A, B, C ir D pusiausvyros
koncentracij, jeigu reakcijos A + B <- C+ D pusiausvyros konstanta

K = 0,2.

Sprendimas
Duota: ( A ) = 0,2 mol; n(B) = 0,6 mol; K= 0,2; (3) = 1 1.
Rasti: [A]; [B]; [C]; [D].
[C] [D]

7aM = 02

k=

[C] = x; [D] = x; [A] = 0,2 - ; [B] = 0,6 -'

(0,2 - x)(0,6 - )

x = [C] = [D] = 0,\ mol/1


[ A ] = 0 , 2 - 0 , 1 = 0 , 1 mol/1
[ B ] = 0 , 6 - 0 , 1 = 0 , 5 mol/1
pusiausvyros koncentracija yra [C] = [D] = 0,1 mol/1;

Atsakymas:

[A] = 0,1 mol/1; [B] = 0,5 mol/1.


6. Raskite reakcijos N 2 0 4

2 N 0 2 pusiausvyros konstant, jeigu

pradin N 2 0 4 koncentracija buvo 0,02 mol/1 ir pusiausvyros momentu


jos disociacija buvo 6 0 % .
Sprendimas
Duota: c[N 9 OJ = 0,02 mol/1; = 60%.
Rasti: K.
N204 ^

2NO,

0,02 60%

n(N 9 0 4 ) = - ^ t t ^ - = 0,012 mol


100%
c[Ny04]

esant pusiausvyrai = 0,02 - 0,012 = 0,008 mol/1

c [NO J esant pusiausvyrai = 0,012 2 = 0,02 mol/1


K =

[NO J2

[N204]
(0,024) 2

Atsakymas: pusiausvyros konstanta yra 0,072.

Savikontrols

udaviniai

1. Nusistovjus pusiausvyrai N 2 (d) + 3H 2 (d) <-> 2NH 3 miinyje yra


0,31 mol N 2 , 0,5 mol H 2 ir 0,14 mol NH V Indo, kuriame vyko reakcija, tris
yra 2 1. Apskaiiuokite pusiausvyros konstant K. (Ats.: 2,02.)
2. Nusistovjo pusiausvyra A(d) + B(d) <- C(d) + 2D(d), kai 0,4 1 trio
ind buvo dta 1 mol A mediagos ir 1 mol B mediagos. Pusiausvyros
slygomis inde yra 0,2 mol C mediagos. Apskaiiuokite pusiausvyros konstant K. (Ats.: 0,05.)

Chemin energetika

Kai mediagos chemini reakcij metu virsta kitomis, tai iluma arba
isiskiria, arba yra sugeriama. Tas ilumos kiekis vadinamas iluminiu reakcijos efektu. Jis yra nurodomas reakcij lygtyse ir ireikiamas kilodauliais reagento moliui [kJ/mol].
Reakcijos, kuri metu iluma sugeriama, vadinamos endoterminmis
reakcijomis:
Fe20,K> + 3 C ( K ) ^ 2Fe (K) + 3CO (D) - 490 kJ

(1)

Reakcijos, kuri metu iluma isiskiria, vadinamos egzoterminmis:


C(K, + 2 ( D ) ^ C 0 2 ( D )

393,5 kJ

(2)

Tokios lygtys kaip (1) bei (2) vadinamos termocheminmis, nes jose
nurodytas iluminis reakcijos efektas. Tokiose lygtyse reikia ymti mediag agregatines bsenas, nes nuo j priklauso reakcijos iluma.
Jeigu slgis yra pastovus, tai ir iluminis efektas pastovus, o j o reikm
lygi entalpijos pokyiui :
Q =
Reakcijos iluminis efektas, arba reakcijos entalpijos pokytis, apskaiiuojamas pagal Heso dsn:
iluminis efektas lygus reakcijos produkt susidarymo ilum sumos
ir pradini mediag susidarymo ilum sumos skirtumui.
Susidarymo ilumas reikia padauginti i koeficient, esani lygtyse prie
atitinkam mediag. Vykstant endoterminms reakcijoms, sunaudota iluma
padidina sistemos energij, todl entalpijos pokytis yra teigiamas (+). Jei
iluma isiskiria, sumaja sistemos energija, todl entalpijos pokytis bus
neigiamas ( - ) .

iluminiai efektai gali bti tokie:


susidarymo iluma - Q kiekis, kuris sugeriamas arba iskiriamas
susidarant 1 mol mediagos; vienini mediag (element) susidarymo iluma
yra lygi 0;
skilimo iluma - tas pats dydis, tik su prieingu enklu;

neutralizacijos iluma isiskiria, kai 1 mol H + jon (H 3 0 + ) neutralizuojamas 1 mol OH" jon. Neutralizacijos iluma visada lygi 57,2 kJ/mol;
tirpimo iluma isiskiria arba sugeriama, kai 1 mol mediagos tirpsta
tokiame tirpiklio kiekyje, kad toliau skiediant iluminis pokytis nevyksta;
degimo iluma isiskiria sudeginus 1 mol mediagos.
Udaviniai
1. Koks ilumos kiekis isiskiria deguonyje deginant 12 g vandenilio?
Termochemin vandenilio degimo lygtis yra:
2H 2 + 0 2

2 H 2 0 + 571,6 k j

Sprendimas
Duota: m(H 2 ) = 12 g; Af(H 2 ) = 2 g/mol.
Rasti: Q.
2H 2 + 0

2 H

0 + 571,6 kJ

Pagal lygt degant 2 mol H 2 isiskiria 571,6 kJ ilumos. Apskaiiuojame


H 2 mas pagal lygt:
m = n M
m(H2) = 2 mol 2 g/mol = 4 g

I bdas
Palyginame vandenilio mas, duot slygoje, su mase, apskaiiuota pagal
formul. 12 g > 4 g 3 kartus. Tai reikia, kad reakcijos iluminis efektas bus
tris kartus didesnis nei duota slygoje:
<2 = 571,6 kJ 3 = 1714,8 kJ

II bdas
Galima skaiiuoti ir kitaip. Nuo vandenilio mass, duotos slygoje, pereiname prie vandenilio kiekio pagal formul:
12 g

m
n =

"

( H 2 ) =

2^md

6 m o 1

Pagal reakcij degant 2 mol H2 isiskiria 571,6 kJ ilumos, o degant 6 mol


vandenilio isiskiria 3 kartus daugiau ilumos (6 mol > 2 mol 3 kartus):
<2 = 571,6 kJ 3 = 1714,8 kJ

III bdas
Sudarome proporcij tarp sudegusio vandenilio mass bei isiskyrusios
ilumos. Uraome termochemin lygt:
12g

2H 2 + O,

2 H 2 0 + 571,6 kJ

4g
Apskaiiuojame Q reikm pagal proporcij:
12 g
4 g

Q
'* , j
571,6 kJ

= 1714,8 kJ
^

Atsakymas: degant 12 g vandenilio, isiskiria 1714,8 kJ ilumos.


2. Sudarykite termochemin lygt, jei, sudeginus 1 g Mg, isiskiria
25,6 kJ ilumos.
Sprendimas
Duota: m(Mg) = 1 g; Q = 25,6 kJ; M(Mg) = 24 g/mol.
Rasti: Q'.
2Mg + 0 2 - > 2MgO
Pagal urayt reakcij, norint apskaiiuoti ilumin reakcijos efekt, reikia apskaiiuoti tok ilumos kiek, kuris isiskiria sudeginus 2 mol Mg.
m(Mg) = n M = 2 mol 24 g/mol = 48 g
48 g > 1 g 48 kartus:
Qi = 48 Q = 48 25,6 kJ = 1228,8 kJ
Atsakymas: termochemin lygtis yra 2Mg + 02 2MgO + 1228,8 kJ.
3. Kok tr metano CH 4 (n. s.) reiks sudeginti, norint suskaidyti
1 kg CaC0 3 , jei skilimo reakcijos iluminis efektas yra 180 kJ, o metano
degimo iluma yra 890 kJ?
Sprendimas
Duota: m(CaCO,) = 1000 g; M(CaC0 3 ) = 1 mol = 100 g;
2 ( C a C 0 3 ) = 180 kJ; Q'(CH4) = 890 kJ.
Rasti: V(CH 4 ).

1000 g

xkJ

CaCO, - > CaO + C 0 2 -

180 kJ

1 mol
100 g

1000

180

100

= 1800 kJ

Pagal termochemin metano degimo reakcij apskaiiuosime, kokio metano trio reiks (n. s.), norint gauti 1800 kJ energijos.
1

1800 kJ

CH 4 + 2 0 2 - > C 0 2 + 2 H 2 0 + 890 kJ
22,4 1

1800

22,4

890

X =

4 5 3 1

Atsakymas: reiks sudeginti 45,3 1 metano.

Reakcijos ilumin efekt galima apskaiiuoti pagal Heso dsn. Suinoj


standartines susidarymo entalpijas (r. 3 lentel), jas susumuojame ir
padauginame i koeficient.
Pvz.: 2C,H 2 + 502 4 C 0 2 + 2 H , 0
AH"= (4 AH"(C02)

+ 2 AH"(H20)) - (2 AH"(C2H2) + 5

AH"(02))

4. Redukuojant Al 48 g Fe 2 0 3 , isiskiria 247,3 kJ. A1 2 0 3 susidarymo


iluma yra 1643 kJ. Apskaiiuokite Fe 2 0 3 susidarymo ilum.
Sprendimas
Duota: m(Fe 2 0,) = 48 g; Q2 = 247,3 kJ; ' ( 1 2 0 3 ) = 1643 kJ;
M ( F e 2 0 3 ) = 160 g/mol.
Rasti: Q.
48 g
2A1 + Fe 2 0,

247,3 kJ
A1 2 0 3 + 2Fe

160 g
48

247,3

= 824,3 kJ

kJ

-AH"(Al)-y

+ AH"(Al2OJ + AH"(Fe) = AH"

0 - y + 1643 + 0 = 824,3

y = 818,7kJ

Atsakymas: Fe 2 0 3 susidarymo iluma ( 0 ) yra 818,7 kJ.


5. Apskaiiuokite Ca(OH) 2 gavimo reakcijos CaO + H 2 0

Ca(OH) 2

ilum, kai CaO susidarymo iluma yra 635 kJ, H z O - 286 kJ, Ca(OH) 2 987 kJ.
Sprendimas
Duota: ^ ( C a O ) = 635 kJ, 2 ( 2 0 ) = 286 kJ; 2 J (Ca(OH) 2 ) = 987 kJ.
Rasti: reakcijos ilum Q'.
CaO + H 2 0 = Ca(OH) 2 -+ kJ
- 6 3 5 - 286 + 987 =

= 66 kJ

Atsakymas: reakcijos susidarymo iluma yra 66 kJ.


6. HBr susidarymo iluma yra 36 kJ, o HJ = 13 kJ. Apskaiiuokite
reakcijos HI + Vi Br2 - > HBr + x/212 ilum.
Sprendimas
Duota: g ' ( H B r ) = 36 kJ; 2 () = 13 kJ.
Rasti: reakcijos ilum Q.
HI + V2 Br, HBr + Vi I2
- 1 3 + 0 + 36 + 0 = x
= 23
Atsakymas: reakcijos iluma yra 23 kJ.
7. CO susidarymo iluma 110 kJ, o reakcijos Fe 2 0 3 + 3C > 2Fe +
+ 3CO susidarymo iluma yra - 490 kJ. Raskite Fe 2 0 3 susidarymo ilum.
Sprendimas
Duota: Q{CO) = 1 1 0 kJ; Q = - 4 9 0 kJ.
Rasti:

G(F203).
Fe,0 3 + 3C> 2Fe + 3CO
- X - 0

+ 0

+ 3

110 = - 4 9 0

= 820 kJ

Atsakymas: Fe,0 3 susidarymo iluma yra 820 kJ.

8. Degant 8 g S ir susidarant S0 2 , isiskiria 73,45 kJ. Apskaiiuokite


1 mol S 0 2 susidarymo ilum.
Sprendimas
Duota: m(S) = 8 g; Q(SO,) = 73,45 kJ; n(S0 2 ) = 1 mol; M(S) = 32 g/mol.
Rasti:

Q(susidarymo)(SOr,).
73,45 kJ

8g
S

O, > SO

kJ

32 g
_8_ _ 73,45
32"

= 293,8 kJ

Atsakymas: S 0 2 susidarymo iluma yra 293,8 kJ.


9. Reaguojant 4 g H 2 su 0 2 , isiskyr 483,7 kJ ( = -483,7 kJ)
ilumos. Raskite molin H 2 0 susidarymo ilum.
Sprendimas
Duota: m{H,) = 4 g; M(H 2 ) = 2 g/mol; # " ( 2 0 ) = 483,7 kJ.
Rasti: molin H , 0 susidarymo ilum.
483,7 kJ
2H, + O, - > 2 H , 0

kJ

4g
= 483,7 kJ, bet tai sudaro 2 mol H z O
483,7 kJ : 2 = 241,85 kJ
Atsakymas: molin H , 0 susidarymo iluma yra 241,85 kJ.
10. Kiek ilumos sunaudojama skylant 22,4 1 H 2 0 gar? =
= - 483,66 kJ. 2H 2 + 0 2

2 H 2 0 + 483,66 kJ.

Sprendimas
Duota: V(H,0) = 22,4 1; AH"= -483,66 kJ.
Rasti:

Q(sunaudotos).
22,4 1
2H,0
2 22,4 1

kJ
->

2H2 +

O,

483,66 kJ

22 4

'
=
^
2 22,4
483,66

= 241,83 kJ

Atsakymas: skylant sunaudojama 241,83 kJ.


Savikontrols

udaviniai

1. Kiek isiskirs ilumos sudeginus: a) 11,2 1; b) 6,5 g; c) 4 mol acetileno? Termochemin lygtis: 2C 2 H 7 + 5 0 2 - > 4 C 0 2 + 2 H 2 0 + 2610 kJ (Ats.:
a) 652,5 kJ; b) 326,2 kJ; c) 5220 kJ.)
2. Vario (II) sulfido CuS susidarymo iluma yra 48,534 kJ. Kiek isiskirs
ilumos susidarant 144 g CuS? (Ats.: 72,8 kJ.)
3. Kiek ilumos isiskiria gesinant 280 g degt kalki, kai vandens
susidarymo iluma yra 286,6 kJ? Ca + 0 9 + H 2 -> Ca(OH), + 985,4 kJ;
Ca + !/2 O,

CaO + 636 kJ ( Ats.: 314 kJ.)

O k s i d a c i j o s - r e d u k c i j o s reakcijos

Norint rasti oksidacijos-redukcijos reakcij koeficientus naudojami du


koeficient raymo metodai:
1) elektron balanso;
2) elektroninis-joninis arba puslygi metodas.
ia paaikinsime tik antrj metod, t. y. elektronin-jonin.
Sis metodas taikomas tik vandeniniams tirpalams. Norint sudaryti oksidacijos-redukcijos reakcijos lygt, reikia:
sudaryti jonin reakcijos schem, pasiymti reduktori bei oksidatori
ir reakcij produktus. Stiprius elektrolitus uraome jon forma, o silpnus,
nuosdas bei dujas - molekuli forma;
sudaryti elektronines-jonines redukcijos bei oksidacijos proces lygtis
inant, kad:
a) jei reakcijos produkte (t. y. deinje lygties pusje) yra maiau deguonies nei pradinje mediagoje (t. y. kairje pusje), tai rgioje terpje tas
deguonies perteklius susijungia su vandenilio jonais ir susidaro vandens molekuls. Neutralioje bei arminje terpje tas deguonis reaguoja su vandeniu ir sudaro dvigub kiek OH~ grupi;
b) sudarant lygtis, reikia ilaikyti mediag bei krvi balans. Krvi
balansas ilaikomas, pridedant ir atimant elektronus.
1. Kaip pavyzd inagrinsime kalio permanganato ir natrio sulfito reakcijos lygt rgioje terpje.
Pirmiausia nustatome oksidatorius bei reduktorius:
+7

+4

+6

K M n 0 4 + Na 2 S0 3 + ... - Mn 2+ + Na 2 S0 4 + ...
Reakcija v y k o rgioje terpje, todl oksidatoriaus Mn0 4 ~ jonai
redukuojasi Mn 2+ :
MnO,"
4

Mn 2+

Kadangi kairje pusje yra deguonies, o deinje j o nra, tai deguonis,


esantis kairje pusje, susijungs su vandenilio jonais (nes terp yra rgti):
MnO,4 + 8H+

Mn 2+ + 4 H2, 0

Susidaro krvi skirtumas (kairje pusje krvi skaiius yra +7, o deinje yra +2). Norint juos suvienodinti, kairje pusje reikia pridti 5e _ :
Mn0 4 ~ + 8H + + 5e~> Mn 2+ + 4 H 2 0
SO, 2 jonai reakcijos metu oksiduojasi ir virsta S042~:
SO 32" - > SO 42 Nordami ilaikyti balans, pridedame deguonies atomus:
SO, 2 " + H 2 0 - > S0 4 2 - + 2H +
Kairje pusje krvi suma yra - 2 , o deinje pusje gauname 0, todl,
nordami sulyginti krvius, i kairs puss turime atimti du elektronus:
SO, 2 " + H,O - 2e" - > S0 4 2 " + 2H +
Nordami gauti vis jonin ios reakcijos lygt, turime sudti uraytas
oksidacijos bei redukcijos reakcij lygtis. Kadangi elektron skaiius, gautas
oksidatoriaus bei atiduotas reduktoriaus, turi bti lygus, redukcijos lygt
dauginame i dviej, oksidacijos - i penki, po to sudedame:
2 M n 0 4 " + 16H+ + 10e" + 5SO, 2 " + 5 H 2 0 - 10e"
+

5SO , 2_

2Mn 2+ + 8 H 9 0 +

10H+

Kiek galdami suprastiname lygt:


2 M n O 4- + 6H + + 5SO,32 "

2Mn 2+ + 3 H2, 0 + 5SO d42 "

Norint gauti lygt molekuline forma, abiejose jos pusse reikia prirayti
vienod skaii trkstam jon:
2 K M n 0 4 + 5Na,S0 3 + 3H 2 S0 4

2MnS04 + 3H,0 +

+ 5 N a2. S 0 4 + K2' S O 4'


2. Inagrinkime K M n 0 4 reakcij su Na 2 SO, neutralioje terpje:
K M n 0 4 + Na 2 S0 3 + . . . - MnO z + Na 2 S0 4 + ...
Mn0 4 ~ + 2 H 2 0 + 3e - - > MnO z + 4 0 " dauginame i 2
SO, 2 " + , - 2e-

S0 4 2 - + 2H +

2 M n 0 4 - + 4 H 9 0 + 3SO, 2 " + 3 H 2 0

dauginame i 3
2 M n 0 2 + 8 0 H " + 6H + + 3S0 4 2 "

I reakcijos matome, kad susidaro skirtingas H + ir OH" kiekis, todl reakcijos metu terp keiiasi ir deinje pusje atsiranda dvi armo molekuls:

3S0 3 2 - + 2 M n 0 4 - + ,

3S0 4 2 ~ + 2 M n 0 2 + 2 0 H "

3Na 2 SO, + 2 K M n 0 4 + H 2 0

3Na 2 S0 4 + 2 M n 0 2 + 2KOH

3. Inagrinkime K M n 0 4 ir K N 0 2 oksidacijos-redukcijos lygt arminje


terpje (KOH):
Kalio permanganato redukcijos procesas:
M n O 4-

MnO 42 -

Mn bei deguonies kiekis yra vienodas, skiriasi tik krvi skaiius:


M n O 4- + e"" M n O 42"
Kalio nitrito oksidacijos procesas:
N 0 2 - - NO,"
Deinje pusje deguonies yra perteklius, todl kairje pusje deguonies
trkum kompensuojame OH~ grupmis:
N02- + 20H--+ N O - + H20
Kadangi kairje pusje krvi suma yra - 3 , o deinje tik - 1 , todl turime
atimti du atomus i kairs puss:
N 0 2 " + 2 0 H - 2e"

NO," + H 2 0

Oksidacijos-redukcijos reakcijos sudedamos:


2 M n 0 4 " + 2e~ + NO," + 2 0 H - - 2 e " - 2Mn0 4 2 " + NO," + H 2 0
Suprastiname lygt:
2 M n 0 4 " + N 0 2 - + 2 0 H - - > 2Mn0 4 2 ~ + NO," + H 2 0
Uraome oksidacijos-redukcijos reakcijos lygtis molekuline forma:
2 K M n 0 4 + K N 0 2 + 2KOH

2K 2 Mn0 4 + K N 0 3 + H 2 0

4. Inagrinkime reakcij, kurios metu reaguoja kalio dichromatas su sieros vandeniliu rgioje terpje.
Proces vaizduojame schema:
K 2 Cr 2 0 7 + H 2 S + H 2 S 0 4
Cr 2 0 7 2 -

2Cr3+

Cr 2 (S0 4 ) 3 + S + K 2 S 0 4 + H 2 0

Kadangi kairje pusje deguonies yra perteklius, tai jis jungiasi su laisvais
H + jonais (arba kadangi yra 7 deguonies atomai, tai jie jungiasi su H + ir
susidaro 7 vandens molekuls):
Cr 2 0 7 2 " + 14H+ - > 2Cr3+ + 7 H 2 0
Kairje pusje krvi suma yra+12, o deinje tik +6, todl kairje pusje
pridedame 6 neigiamus elektronus:
C r 2 0 7 2 " + 14H+ + 6e_ 2Cr3+ + 7 H 2 0
H 2 S - > S + 2H +
Vandenilio bei sieros atom skaiius abiejose pusse yra lygus, taiau
kairje pusje krvi suma yra 0, o deinje +2, todl atimame 2 elektronus
i kairiosios puss:
H 2 S - 2e" - S + 2H +
Padauginame gautj lygt i 3.
Abi lygtis uraome kartu ir gauname:
Cr 2 0 7 2 " + 14H+ + 3H2S - > 2Cr3+ + 7 H 2 0 + 3S + 6H +
Lygtis suprastiname ir paraome molekuline forma:
K 2 Cr 2 0 7 + 4H 2 S0 4 + 3H2S

Cr 2 (S0 4 ) 3 + 7 H 2 0 + 3S + K , S 0 4

Priedai
1 lentel. Duj tirpumas vandenyje, normaliomis slygomis, m3duj/m3

vandens

TEMPERATRA, C

10

20

30

40

50

60

N2
H2

0,0236

0,0190

0,0160

0,0140

0,0125

0,0113

0,0102

0,0215

0,0198

0,0184

0,0170

0,0164

0,0161

0,0160

o2

0,049

0,038

0,031

0,026

0,023

0,021

0,019

3,148

2,299

1,799

1,438

1,225

1,023

Cl2
co2

1,713

1,194

0,878

0,66

0,53

0,44

0,36

Oras

0,0288

0,0226

0,0187

0,0161

0,0142

0,0130

0,0122

2 lentel. Graikika

abcl

Raid

Pavadinimas

Raid

Pavadinimas

A,

alfa

N, v

ni (niu)

B,

beta

ksi

gama

O, o

omikron

delta

Pi

epsilion

P, P

ro

zeta

sigma

eta

T,

tau

teta

Y,

ipsilion

iota

fi

kapa

ksi

lambda

psi

mi (miu)

omega

3 lentel. Standartins
Mediaga

susidarymo entalpijos AH"

H"m, kJ/mol

, kj/mol

Mediaga

H"298, kJ/mol

-1676,0

H I

26,6

C (grafitas)

H 2 0 (dujos)

-241,8

cci4

-135,4

H 2 0 (skystas)

-285,8

CH4

-74,9

H2S (dujos)

-21,0

226,8

KC1 (kietas)

-435,9

52,3

KCIO,

-391,2

C6H6 (skystas)

82,9

MgCI2

-641,1

C2h

-89,7

Mg 2 N, (kristalinis)

-461,1

C , H J O H (skystas)

-277,6

MgO

-601,8

C 6 H, 2 0 6 (gliukoz)

-1273,0

CO

-110,5

NH,

-46,2

co2

-393,5

NH4NO, (kietas)

-365,4

CaCO,

-1207,0

, (dujos)

82,0

CaF2

-1214,6

n o

33,5

CaO

-635,5

Ca(OH)2 (kietas)

-986,6

ci 2

Cr 2 0,

-1440,6

PbO

-219,3

CuO

-162,0

so 2

-296,9

FeO

-264,8

so,

-395,8

-822,2

SiCI4 (skystas)

-687,8

SiH4(dujos)

34,7

HBr

-36,3

Si0 2 (kvarcas)

-910,9

HC1

-92,3

ZnO

-350,6

HF

-270,7

a i

o ,

O2
2

83,3

-1492,0

4 lentel. Kai kuri duj 11 mas gramais (n. s.)


Azotas
Vandenilis
Oras
Anglies dvideginis
Deguonis
Azoto (II) oksidas
Anglies monoksidas
Sieros vandenilis

1,2504
0,08987
1,2930
1,9768
1,4290
1,3402
1,2504
1,5392

5 lentel. Hidroksid ir drusk tirpumas (g/100 g) vandenyje


18C temperatroje

ClBr
I
F

NO3
OH

SO/Cr0 4 2
< W "
CO/

K+

Na+

L+

Ag +

Ba2+

32,95
65,86
137,5
92,56
30,34
142,9
11,12
63,76
30,27
108,0

35,86
88,76
177,9
4,44
83,9
116,4
16,83
61,21
3,34
19,39

77,79
168,7
161,5
0,27
71,43
12,04
35,64
111,6
7,22
1,3

0,00015
0,00035
0,0635
170
213,4
0,01
0,55
0,0025
0,0035
0,003

37,24
103,6
201,4
0,016
8,74
3,7
0,00023
0,0335
0,0085
0,0023

Sr2+

Ca2+

Mg 2+

Zn 2+

Pb2+

73,19
143,3
2,000
0,0016
121,8
0,17
0,20
0,4
0,0356
0,0013

55,81
103,1
148,2
0,0087
74,31
0,0019
35,43
73,0
0,03
0,1

203,9
478,2
419
0,005
117,8
0,035
53,12

0,96
0,598
0,08
0,07
51,66
0,0155
0,0041
0,042
0,0315
0,031

(tsinys)

Cl-

51,09
96,52
I
69,2
F
0,012
66,27
NO3
1,77
OH
2
1,011
4
CrO/
0,12
2
2 42 0,0046
0,0011
3
Br

so co
co

0.03
0,004

6 lentel. Kai kurie SI sistemos vienetai


Dydis

Vienetai
Pavadinimas

ymjimas

Pagrindiniai vienetai
Ilgis

metras

Mas

kilogramas

kg

Laikas

sekund

Elektros srovs stiprumas

amperas

Temperatra

kelvinas

Kiekis

molis

mol

Ivestiniai vienetai
Tris

kubinis metras

m3

Tankis

kilogramas kubiniame metre

kg/m 3

Jga, svoris

niutonas

Slgis

paskalis

Pa

Energija, darbas, ilumos


kiekis

daulis

Galia

vatas

Elektros kiekis

kulonas

tampa, elektrinis potencialas

voltas

7 lentel. Konvertavimo

lentels

Temperatra
F

32

41

50

59

68

77

86

95

106

176

212

10

15

20

25

30

35

40

80

100

y
xC yra apskaiiuojamas [ l- 32 ] F
(
32)
yC yra apskaiiuojamas [

] C

Greitis
km/h

32

48

64

80

96

112

128

144

160

ml/h

20

30

40

50

60

70

80

90

100

km/h yra [ < ] ml/h


1,6
y ml/h yra [y 1,6] km/h

8 lentel. Danai pasitaikani matavimo vienet dydiai


Milimetras

0,03937 colio

Centimetras

0,3937 colio

Colis

2,54 centimetro

Pda

12 coli = 30,48 centimetro

Jardas

3 pdos = 91,44 centimetro

Metras

39,37 colio = 1,094 jardo

Furlongas

220 jard =201,17 metro

Kilometras

0,6214 mylios (5/8 mylios)

Mylia

1,76 jardo = 1,609 kilometro

Jrmyl

1852 m

viesmeiai

9,4605 1012 km

Akras

4,84 kvad. jardo = 40,47 aro

Hektaras

100 ar = 2,471 akro

Kvadratin mylia

640 akr = 2,59 km2

Litras

1000 cm 3 = 1,76 pintos (D. Britanija)


arba 2,12 pintos (JAV)

Pinta

0,57 litro

Kvorta

1,136 litro

Galonas

4 kvortos = 4,456 litro = 0,004456 m 3


(D. Brit.) arba 0,00379 m 3

Barelis naftos

158,99 litro

Barelis biral

115,63 litro

Karatas

2 10"4 kg

Svaras

0,453592 kg

Pdas

16,3805 kg

Baras

105 Pa

Vandens stulpelio milimetras 9,8067 Pa


Gyvsidabrio stulpelio
milimetras

133,322 Pa

Jros mazgas

0,514 m/s

Arklio jga

735,499 W

Kilovatvaland

3,6 MJ

9 lentel. Kartotini ir dalini matavimo vienet


Pirmoji dalis

ymjimas

Skaitin vert

Eksa

1018

Peta

1015

Tera

1012

Giga

109

Mega

106

Kilo

103

Hekto

102

Deka

da

Deci

10
10-'

Centi

10-2

Mili

10-3

Mikro

10-6

Nano

10-9

Piko

10-'2

Femto

Ato

10-15
1 0

- I 8

lentel

10 lentel. Pusreakcijs, naudojamos sudarant oksidacijos-redukcijos


lygtis elektron-jon

reakcij

metodu

Pusreakcij

Terp

oksidatoriai
N 0 3 + 2H + + e NO, + H 2 0

rgtin

N 0 3 + 4H + + 3e~ NO + 2 H 2 0

rgtin

2N0 3 - +

12H +

+ 10e~ N2 + 6 H 2 0

NO 3- + 10H + + 8e

NH,4+ + 3 H2, 0
SO 42 + 4H + + 2e + -> SO,2+ 2 H2, 0
SO 42 + 8H + + 6e+> S + 4 H2, 0
S0 4 2 + 10H + + 8e + -> H 2 S + 4 H 2 0

rgtin
rgtin
rgtin
rgtin
rgtin

+
2+
MnO,"
4 + 8H + 5e--> Mn + 4 H2, 0
M n O4; + H,O
2 + 3e ^ MnO,2 + 4 0 H
MnO,"
+ le
MnO 42
4

rgtin

Cr 2 0 7 2 + 14H+ + 6e - > 2Cr ,+ + 7 H 2 0

rgtin

Cr 2 0 7 2 + 2 H 2 0 + 3e - > C r 0 2 + 4 0 H

armin

C10 3 + 6H+ + 6e - > Cl + 3 H 2 0

rgtin

Cl2 + 2e~> 2CI

rgtin

neutrali (silpnai armin)


armin

reduktoriai
rgtin

Fe2+ - e--> Fe3+


S0 3 2 + H 2 0 - 2e
SO 32 + 2 0 H - 2e

S0 4 2 + 2H +
SO 42 + H,O
2

armin
rgtin

S 2- - 2e~> S
Br2 + 6 H 2 0 - lOe

rgtin

2Br0 3 + 12H+

rgtin

11 lentel. Ryys tarp fizikini dydi


Dydis

Lygtys

Mediagos
kiekis (mol)

m
P

~ M ~ V

n
Mediagos
mas (g)

m -

M V
v

m
Tris (1)

m- V

~ N ~Q
A

M N

No

- n - M - C

V
Daleli (molekuli,

m
M
m = = - = M - V i m (C)
0
r
0
N0
A

atom, jon ir kt.)


mas

- V - M

V -N
TT 0 = n V m
NA
a

V =

m
Santykin
molekulin mas
Mr

m
M~

Santykinis tankis
d

Daleli skaiius

"

Vi m o (C) "

' d(H2}

m,

p,

Mrl

m2

P2"

Mr2

= 2 9

N m

Molin mas

m
N. m
M = = m N.= ^
0
A
n
N

M
Avogadro skaiius
NA

Mas tirpalo
m(tirpal.)

= = " '
0

N-M

A~ n ~ m o ~
m(tirpal.) = V p

'

d(0r0)

Molin
koncentracija

m
C

C
Normalin
koncentracija

m
N

=VE
m(med.) 1 0 0 %

Procentin

koncentracija

, .
m(med.) 1 0 0 %
m( tirpai.) =

Idealij duj
bsenos

m(tirpaL)

V - n

T ; T - 2 7 3 + t;p

m(tirpal.)

m e d z

V -

100

12 lentel. Rgi vandenini tirpal tankiai (g/cm3; esant 18C)


%
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

H2SO4

HNO,

1,027
1,040
1,055
1,069
1,033
1,098
1,112
1,127
1,143
1,158
1,174
1,190
1,205
1,224
1,238
1,255
1,273
1,290
1,307
1,324
1,342
1,361
1,380
1,399
1,419

1,022
1,033
1,044
1,056
1,068
1,080
1,093
1,106
1,119
1,132
1,145
1,158
1,171
1,184
1,198
1,211
1,225
1,238
1,251
1,264
1,277
1,290
1,303
1,316
1,328

H2SO4

1,004 54
1,007 56
1,009 58
1,012 60
1,015 62
1,018 64
1,021
66
1,024 68
1,026 70
1,029 72
74
1,031
1,034
76
78
1,036
1,038 80
1,041 82
1,043 84
1,045 86
1,047 88
1,049 90
92
1,051
1,053 94
1,054 96
1,056 98
1,058 100
1,059

1,439
1,460
1,482
1,503
1,525
1,547
1,571
1,594
1,617
1,640
1,664
1,687
1,710
1,732
1,755
1,776
1,793
1,808
1,819
1,830
1,837
1,840
1,841
1,838

HC1 CH,COOH
1,019
1,029
1,039
1,049
1,059
1,069
1,079
1,089
1,100
1,110
1,121
1,132
1,142
1,152
1,163
1,173
1,183
1,194
-

HNO, CHJCOOH
1,340
1,351
1,362
1,373
1,384
1,394
1,403
1,412
1,421
1,429
1,437
1,445
1,453
1,460
1,467
1,474
1,480
1,486
1,491
1,496
1,500
1,504
1,510
1,522

1,060
1,062
1,063
1,064
1,065
1,066
1,067
1,068
1,069
1,069
1,069
1,070
1,070
1,070
1,070
1,070
1,069
1,068
1,066
1,064
1,062
1,059
1,055
1,050

HH

-OH

-COH

-COOH

-COOCH,

-H

36,5

81

128

18

30

46

60

74

17

-CH,

16

50,5

95

142

32

44

60

74

88

31

-C2HS

30

64,5

109

156

46

58

74

88

102

45

-C,H7

44

78,5

123

170

60

72

88

102

116

59

-C4H,

58

92,5

137

184

74

86

102

116

130

73

-C5H

72 106,5

151

198

88

100

116

130

144

87

-C 6 H

86 120,5

165

212

102

114

130

144

158

101

O
o g

-C,H15

100 134,5

179

226

116

128

144

158

172

115

2
0 .

"

114 148,5

193

240

130

142

158

172

186

129

128

162,5

207

254

144

156

172

186

200

143

142 176,5

221

268

158

170

186

200

214

157

212 246,5

291

338

228

240

256

270

284

227

226 260,5

305

352

242

254

270

284

298

241

240 274,5

319

366

256

268

284

298

312

255

56

72

86

100

43

HM
H
Z
M
H

1 7

C , H

"CI0H21
3 1

C 1 5 H

C16H
"

H
Z
H

1 7

PM
U

28

62,5

107

154

- C , H ,

42

76,5

121

168

58

70

86

100

114

57

-C4H,

56

90,5

135

182

72

84

100

114

128

71

-C 5 H,

70 104,5

149

196

86

98

114

128

142

85

84

118,5

163

210

100

112

128

142

156

99

C . H

3 3

238 272,5

317

364

254

266

282

296

310

253

3 1

236 270,5

315

362

252

264

280

294

308

251

234 268,5

313

360

250

262

278

292

306

249

26

60,5

105

152

54

70

84

98

41

" C , H ,

40

74,5

119

166

56

68

84

98

112

55

-C4H5

54

88,5

133

180

70

82

98

112

126

69

-C5H7

68

102,5

147

194

84

96

112

126

140

83

-C6HV

82

116,5

161

208

98

110

126

140

154

97

C6HS

78

112,5

157

204

94

106

122

136

150

93

-C6H7

92

126,5

171

218

108

120

136

150

164

107

1 7

. 7

I 7

H 2

-C2H
J
N*
H
U
U
<

S
o
oi

-NH,

-C2H,

/1

taM

U
O
O

14 lentel. Rgi ir bazi koncentracija

bei tankis 20C

temperatroje

NH,
(tirpalas)

1,005

1,003

1,004

1,004

1,000

1,010

1,007

0,994

1,012

1,008

1,009

1,018

1,003
1,004

1,021
1,032
1,043

0,990
0,985
0,981

1,025
1,032

1,015
1,020

1,017
1,026

1,013
1,018

1,009
1,015
1,020

1,001

1,023

1,026

1,026

1,006

1,054

1,039

1,028

1,031

1,031

1,007

1,065

1,045

1,033

1,037

1,037

1,008

1,076

1,053
1,062

0,969

1,052

1,038

1,043

1,042

1,010

1,087

1,072

0,965

HC1

f.

C/3

Tt

0
Z
K

O
0.f ,
33

t*j
X

NaOH

KOH

O
O

1,035
1,044

0,977
0,973

1,059

1,049
1,054

1,011

1,098

1,081

0,961

1,066

1,043
1,047

1,048

10

1,053

1,013

1,109

1,090

0,958

12

1,080

1,057

1,066

1,065

14

1,095

1,068

1,078

1,076

1,015
1,018

1,131
1,153

1,109
1,128

0,950
0,943

16

1,109

1,078

1,090

1,088

1,021

1,175

1,148

0,936

18

1,124

1,088

1,103

1,101

1,024

1,197

1,167

0,930

20

1,139

1,098

1,115

1,113

1,026

1,219

1,186

0,923

22

1,155

1,108

1,128

1,126

1,029

1,241

1,206

0,916

24

1,170

1,140

1,186
1,202

1,119
1,129
1,139

1,140

26

1,153
1,167

1,153
1,167

1,031
1,034

0,910
0,904

28

1,036

1,263

1,226

1,285
1,306

1,247
1,267

30

1,219

1,181

1,214

1,216

1,038
1,044

1,328

1,260

1,149
1,174

1,180

35

1,380

1,288
1,341

40

1,303

1,198

1,246

1,254

1,049

1,430

1,396

45

1,348

1,278

1,293

1,053

1,478

1,452

50

1,395

1,310

1,335

1,058

1,525

1,511

55

1,445

1,339

1,379

1,061

60

1,498
1,553

1,367

1,426

1,064

1,391

1,476

1,067

1,413
1,434

1,526

1,069

75

1,611
1,669

1,579

1,070

80

1,727

1,452

1,633

1,070

85

1,779

1,469

1,689

1,069

65
70

0,898
0,892

90

1,814

1,483

92

1,824

94

1,831

96

1,746

1,066

1,487

1,770

1,064

1,491

1,794

1,062

1,836

1,495

1,819

1,059

98

1,836

1,501

1,844

1,055

100

1,831

1,513

1,870

1,050

15 lentel. Rgi jonizacijos

konstantos

Pavadinimas

Formul

Konstanta

pKa

Acto rgtis

CH^COOH

1,75 10-5

4,756

Amonio jonas

NH 4+

5,60 10"'

9,252

Anilino jonas

C oH ,.>N H.1;

2,54

10"5

4,596

Benzojin rgtis

C,H,COOH
O J

6,31 "5

4,200

10"3

2,866

Chloracto rgtis

CH2CICOOH

1,36

Dichloracto rgtis

CHCI2COOH

5,68 10

Etanolis

CH,C"H2OH

1,31 10~14

13,882

Skruzdi rgtis

HCOOH

1,86 10"4

3,732

Druskos rgtis

HC1

Daugiau nei 1

Neigiamas

Ciano rgtis

HCN

5,85

Fluoro rgtis

HF

6,94 10-4

3,159

10"8

7,551

10-10

1,246

9,233

HCIO

2,81

Azoto rgtis

HNO,

27,79

Fenolis

C 6 H,OH

1,08 10-10

9,968

Vanduo

H2O

1,01

13,994

Hipochloritin
rgtis

-1,444
IO-14

Mediaga

Ksp

AgBr

5,35 10~'3

Ag2C03

8,45 10-' 2

AgCl

1,76 10"10

AgCN

5,97 10-17

Ag3P04

8,88 "17

Ag2S04

1,20 10-5

Al(OH) 3

2 10-32

BaC03

2,58 10"9

BaSO.4

1,08 10-'

CaC03

4,96 10"9

CaS04

7,10 10-5

Ca(OH) 2

4,68 10"6

CuS

1,27 10-36

HgS

1,55 "52

Hg 2 Cl 2
Fe(OH) 3

6,24 10-'3
2,79 10"39

MgC03

6,82 10-*

Mg(OH) 2

5,61 "11

MnS

4,65 10"14

NiS

1,07 10-21

PbS

9,05 10-29

PbSO.4

1,82 10-8

Zn(OH) 2

4,13 10 1 7

ZnS

2,93 10-25

17 lentel. Indikatori savybs, 25C


Indikatorius

pH

pKa

Rgti terp

armin terp

Metilo violetinis

0,0-1,6

0,8

geltona

mlyna

Metilo geltonasis

2,9-4,0

3,3

raudona

geltona

Metilo oraninis

3,1-4,4

4,2

raudona

geltona

Metilo raudonasis

4,2-6,2

5,0

raudona

geltona

Fenolio raudonasis

6,4-8,0

7,4

geltona

raudona

Fenolftaleinas

8,0-9,8

9,7

bespalvis

raudonas

18 lentel. Elektrochemin

metal tampos eil

<r- Redukcini savybi stiprjimas


Li

Cs

Na

Mg

Al

Mn

Zn

Cr

-3,04

-3,01

-2,71

-2,37

-2,37

-1,66

-1,18

-0,76

-0,74

Li+

Cs +

K+

Na+

Mg 2+

Al 3+

Mn 2+

Zn 2+

Cr3+

Hg
+0,85

Au

Hg2+

Au 2+

Oksidacini savybi stiprjimas


(tsinys)
< Redukcini savybi stiprjimas
Fe

Ni

Sn

Pb

H2

Cu

-0,44

-0,25

-0,14

-0,13

+0,34

Ag
+0,8

Fe2+

Ni2+

Sn2+

Pb2+

2H+

Cu2+

Ag +

Oksidacini savybi stiprjimas

+1,5

19 lentel. Kai kuri silpn elektrolit vandenini tirpal

disociacijos

konstantos (T = 25C)
Elektrolitas

pK = -IgK

Amonio hidroksidas
NH 4 OH

1,8 10"5

4,75

Ortoboro rgtis
H3BO4, K,

5,8 10-'

9,24

2,2 10-'

9,66

1,6 "12

11,80

1,8 10-4

3,74

H2so4, K2

1,2 10"2

1,92

Sulfitin rgtis
H2SO3, K,

1,6 10"2

1,80

6,3 10-8

7,21

Sulfidin rgtis
H 2 S, K,

6 10"8

7,22

Anglies rgtis
H2CO3, K,

4,5 10-7

6,35

4,7 -O" 11

10,33

Acto rgtis
CH 3 COOH

1,8 10"5

4,75

Hipochloritin rgtis
HCIO

5 10-8

7,30

Ortofosforo rgtis
H3PO4, K,

7,5 10"3

2,12

6,3 10-8

7,20

1,3 O"12

11,89

6,6 10-4

3,18

Silicio rgtis

H2si02, ,
K

Skruzdi rgtis
HCOOH
Sieros rgtis

Fluoro rgtis
HF

20 lentel. Mediag tirpumas vandenyje

Temperatra, C

Literatra
1. Abkinas G. Chemijos udaviniai ir pratimai. Kaunas, 1984.
2. Braiko V., Gryzlova O. Chemijos didaktin mediaga IX-XI

klasei.

Kaunas, 1983.
3. Chemija. Informacin mediaga. Kaunas, 1989.
4. Daukas K. Chemija. Vilnius, 1986.
5. Kurien A. Chemija. Vilnius, 1999.
6. Lagunaviius J. Neorganins chemijos didaktin mediaga. Kaunas,
1972.
7. Olimpiadinis chemijos udavinynas. Kaunas, 1979.
8. 500 chemijos udavini. Kaunas, 1982.
9. TjiHHKa H. JI. 3ajjahynpaxHeHuxno

o6mexhmhh.

JICHHH-

rpaA,1980.
10. D . . h jjp. 3ajja h h h npHMepbi no xhmhh c Mexnpe/iMeTHhiM coaepwaHHeM, 1989.
11. D . ., IIIHIHKHH E. A. Mero^nxa

peweHHfr sa/iai no

xhmhh. MocKBa, 1989.


12. CaBHUKHH C. H., TeepAOBCKHH H. .

C6opHHKeajjanhynpaw-

HeHHH no HeopraHHHecKoii xhmhh. MocKBa, 1981.


13. OaaeeB . H. Xhmhicckhcpe&KijHH.

MocKBa, 1980.

14. XOMHCHKO . ., . . 3ajanH no xhmhh flux nocTynaioiuHX b nyribi. MocKBa, 1987.

Virkutien, Ona, Virkutyt, Jrat


Vi 239

Chemijos udavini sprendimas. Vilnius: Vaga, [2000]. - 239 p.


ISBN 5-415-01476-4
UDK 54(076)

Ona Virkutien, Jrat Virkutyt

Chemijos udavini sprendimas


Redaktor G. Pruskuvien
Meninis redaktorius L. Spurga
Korektor R. Prapiestien
Maketavo J. Morknien

Leidykla VAGA, Gedimino pr. 50,2600 Vilnius


Spausdino AB spaustuv Vilspa", Viruliki sk. 80,2056 Vilnius