Está en la página 1de 60

81,9(56,'$',%(52$0(5,&$1$

/(21

(678',26&215(&212&,0,(172'(9$/,'(=
2),&,$/325'(&5(7235(6,'(1&,$/'(/'($%5,/'(


(/$%25$&,21'(3$1'(&$-$/,%5('(*/87(13$5$
3(5621$6&21,172/(5$1&,$$/*/87(1
5(3257('(617(6,6<(9$/8$&,1


48(3$5$2%7(1(5(/778/2'(

/,&(1&,$'$(11875,&,1<&,(1&,$'(/26$/,0(1726

35(6(17$
3$0(/$9,5*,1,$0$57,1(=&2175(5$6

/(1*72 

,1',&(*(1(5$/5HVXPHQ
&$378/2,


$QWHFHGHQWHV-XVWLILFDFLyQ 2EMHWLYRV 2EMHWLYRV(VSHFtILFRV+LSyWHVLV 0HWRGRORJtD5(68/7$'26

&21&/86,21(6 5HIHUHQFLDVELEOLRJUiILFDV

&$378/2,,

',6&86,1


5HIHUHQFLDVELEOLRJUiILFDV

$1(;26

%,%/,2*5$)$*(1(5$/

1',&('(&8$'526*5),&$6<),*85$6
&8$'526


7DEODQR &RQVXPRGHSRUFLRQHVGHDOLPHQWRVSRUORV
GLIHUHQWHVPLHPEURVGHODIDPLOLD
7DEODQR &RQWHQLGRQXWULPHQWDOGHDOLPHQWRVOLEUHVGHJOXWHQ

7DEODQR

)yUPXODSDUDHODERUDUSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ


7DEODQR 5HJLVWURGHDOWXUDV 
7DEODQR (VFDOD+HGyQLFDSDUDMXHFHVH[SHUWRV

7DEODQR

5HVXOWDGRVGHDOWXUDV
7DEODQR

5HVXPHQGHDQiOLVLVGHYDULDQ]DSDUDDOWXUDVGHOSDQGH

FDMDOLEUHGHJOXWHQ
7DEODQR $QiOLVLVGHYDULDQ]DSDUDDOWXUDVGHSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ

7DEODQR 3UXHEDGHFRQWUDVWHSRUPpWRGRGH7XNH\

7DEODQR 5HVXOWDGRGHHYDOXDFLyQVHQVRULDODMXHFHVH[SHUWRV

7DEODQR 5HVXPHQGHDQiOLVLVGHYDULDQ]DSDUDUHVXOWDGRVGHOD


HYDOXDFLyQVHQVRULDO 
7DEODQR $QiOLVLVGHYDULDQ]DSDUDODHYDOXDFLyQVHQVRULDO

7DEODQR ,QIRUPDFLyQQXWULPHQWDOGHSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ

7DEODQR 'HWHUPLQDFLyQGHYLGDGHDQDTXHO 

5(680(1


,1752'8&&,1 /RV FHUHDOHV HQ OD DOLPHQWDFLyQ VRQ GH JUDQ LPSRUWDQFLD SRU VHU
XQDH[FHOHQWHIXHQWHGHKLGUDWRVGHFDUERQRILEUDYLWDPLQDVGHOFRPSOHMR%\KLHUUR
DGHPiV GH FRQWULEXLU D FUHDU XQD GLHWD HTXLOLEUDGD VLQ HPEDUJR H[LVWHQ SHUVRQDV
LQWROHUDQWHVDOJOXWHQ SDFLHQWHVFRQ(QIHUPHGDG&HOLDFDLQWROHUDQFLDDOJOXWHQVLQ(&
\ DXWLVWDV SURWHtQD SUHVHQWH HQ HO WULJR FHQWHQR \ FHEDGD LQJUHGLHQWHV SUHVHQWHV D
VX YH] HQ HO GH ORV SURGXFWRV PDQXIDFWXUDGRV HQ 0p[LFR OR FXDO FRPSOLFD OD
HODERUDFLyQGHVXVGLHWDVGLDULDV3RUHQGHUHVXOWDQHFHVDULRLQFUHPHQWDUOD YDULHGDG
GHSURGXFWRVOLEUHVGHJOXWHQHQHOPHUFDGRSDUDIDFLOLWDUODVRSFLRQHVGHFRQVXPRGH
DOLPHQWRVHQODGLHWDGHORVSDFLHQWHVFRQLQWROHUDQFLDDOJOXWHQSRUORTXHHOSUHVHQWH
WUDEDMRWLHQHFRPRREMHWLYR ODREWHQFLyQGHSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQDWUDYpVGHO
GHVDUUROOR GH VX IRUPXODFLyQ GH VXV HVSHFLILFDFLRQHV \ GH VX HPSDFDGR VHJ~Q ODV
1RUPDV2ILFLDOHV3DUDODHODERUDFLyQGHOSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQVHVXVWLWX\RGLFKR
LQJUHGLHQWH SRU *RPD ;DQWDQD SRU VHU HO FRPSXHVWR TXH VXVWLWX\H ODV IXQFLRQHV GHO
JOXWHQ
0(72'2/2*$ 6H REWXYR XQD IRUPXOD FRQWURO GHVSXpV GH SUREDU FRQ GLYHUVDV
IRUPXODFLRQHVSDUDSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQKDVWDORJUDUODREWHQFLyQGHOSDQ8QD
YH]HVSHFLILFDGDODIRUPXODFRQWUROpVWDIXHPHMRUDGDYDULDQGRODVFRQFHQWUDFLRQHVGH
*RPD ;DQWDQD  \ GH FRQFHQWUDFLyQ HQ IRUPXOD SDUD ORJUDU XQ PD\RU
FUHFLPLHQWRGHOSDQ/RVUHVXOWDGRVIXHURQDQDOL]DGRVFRQYDULDQ]DGHXQDVRODYtD \
SUXHED GH FRQWUDVWH GHO PpWRGR GH 7XNH\ <D REWHQLGD OD IRUPXOD ILQDO VH SURVLJXLy
FRQODHYDOXDFLyQVHQVRULDODMXHFHVH[SHUWRVTXHGHWHUPLQDURQHOQLYHOGHDFHSWDFLyQ
GHOSURGXFWR)LQDOPHQWHVHHVWDQGDUL]RODIRUPXODFLyQ
5(68/7$'26 (O DQiOLVLV GH YDULDQ]D DFHSWR FRPR KLSyWHVLV TXH OD FDQWLGDG GH
*RPD;DQWDQDLQIOX\HHQHOFUHFLPLHQWRGHOSDQ0LHQWUDVTXHODSUXHEDGHFRQWUDVWH
SRUOHPpWRGRGH7XNH\LQGLFRTXHODIRUPXODFLyQRSWLPDHVODTXHFRQWLHQHGH
FRQFHQWUDFLyQ GHJRPD;DQWDQD /D HYDOXDFLyQ VHQVRULDO UHDOL]DGD D MXHFHV H[SHUWRV
DUURMR XQ UHVXOWDGR SURPHGLR GH LQWHUSUHWDGR VHJ~Q OD HVFDOD KHGyQLFD FRPR 0H
JXVWD\VXDQiOLVLVGHYDULDQ]DQRLQGLFRGLIHUHQFLDVHQWUHORVMXHFHV
&21&/86,21(66HFRPSUREyTXHHVSRVLEOHKDFHUSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQFRQ
ODDGLFLyQLQJUHGLHQWHVTXHVXVWLWX\DQVXVIXQFLRQHVGHQWURGHOSURFHVRGHSDQLILFDFLyQ

&$378/2,
$17(&('(17(6

/RVFHUHDOHVHQODDOLPHQWDFLyQVRQGHJUDQLPSRUWDQFLDSRUVHUXQDH[FHOHQWHIXHQWH
GHKLGUDWRVGHFDUERQRILEUDKLHUUR\YLWDPLQDVGHOFRPSOHMR% FRQH[FHSFLyQGHOD
E DGHPiVGHFRQWULEXLUDFUHDUXQDGLHWDHTXLOLEUDGDSRUORTXHHOSODWRGHOELHQ
FRPHUUHFRPLHQGDHOFRQVXPRGHVXILFLHQWHVFHUHDOHVGHQWURGHODGLHWD(QODWDEOD
1RVHPXHVWUDHOFRQVXPRGHSRUFLRQHV HTXLYDOHQWHV GHFHUHDOHVTXHUHFRPLHQGD
(O6LVWHPD0H[LFDQRGH(TXLYDOHQWHVSDUDTXHORVGLIHUHQWHVPLHPEURVGHODIDPLOLD
ORJUHQ XQD DOLPHQWDFLyQ VXILFLHQWH \ HTXLOLEUDGD  &RQRFLpQGRVH FRPR DOLPHQWR
HTXLYDOHQWHDTXHOODSRUFLyQ RUDFLyQ GHDOLPHQWRFX\RDSRUWHQXWULPHQWDOHVVLPLODUD
ORV GH VX PLVPR JUXSR HQ FDOLGDG \ HQ FDQWLGDG OR TXH SHUPLWH TXH SXHGDQ VHU
LQWHUFDPELDEOHVHQWUHVt3HUPLWHFRQWURODUODLQJHVWLyQHQHUJpWLFD\HTXLOLEUDUWDPELpQ
ODLQJHVWLyQGHQXWULPHQWRVSDUDREWHQHUXQSHVRFRUSRUDOVDOXGDEOH 


7DEOD&RQVXPRGHSRUFLRQHVGHDOLPHQWRVSRUORVGLIHUHQWHVPLHPEURVGHOD
IDPLOLD

*UXSRV
3DGUH 0DGUH
$EXHOD $GROHVFHQWH (VFRODU 3UHHVFRODU /DFWDQWH
 ODFWDQWH

.FDO

.FDO PHVHV
.FDO

.FDO
.FDO
.FDO
&HUHDOHV\WXEpUFXORV/HJXPLQRVD9HUGXUDV)UXWDV32$6/HFKH

D
/HFKH
KXPDQD
$]~FDU$FHLWHV\JUDVDV
)8(17( &DVDQXHYD ( .DXIHU+RUZLW] 0 3pUH]/L]DXU $% $UUR\R 3 HGLWRUV 1XWULRORJtD PpGLFD QG HG (GLWRULDO
0pGLFD3DQDPHULFDQD


(QOD7DEODVHREVHUYDTXHHOFRQVXPRGHFHUHDOHVFRQVWLWX\HFHUFDGHOGHODV
UDFLRQHVUHFRPHQGDGDVDORVGLIHUHQWHVPLHPEURVGHXQDIDPLOLD 


$XQDGR D HVWR OD SREODFLyQ PH[LFDQD WLHQH OD FXOWXUD GH FRQVXPLU JUDQ FDQWLGDG GH
FHUHDOHV HQ VX GLHWD HO FRQVXPR GH WULJR SUR\HFWDGR SRU HO 86'$ 8QLWHG 6WDWXV
'HSDUWPHQW RI $JULFXOWXUH SDUD HO FLFOR HQ 0p[LFR IXH GH PLOORQHV GH
WRQHODGDVORFXDOVHWUDGXFHDXQDOWRFRQVXPRGHSDQ\SDVWDVHODERUDGDVDEDVHGH
WULJR 


(V HYLGHQWH OD LPSRUWDQFLD GH ORV FHUHDOHV HQ OD GLHWD VLQ HPEDUJR HV LPSRUWDQWH
VHxDODU TXH WDPELpQ SXHGHQ RFDVLRQDU HQ DOJXQRV FDVRV  WUDVWRUQRV GH VDOXG
SURYRFDGRVSRUODSUHVHQFLDGHSURWHtQDVTXHSXHGHQOOHJDUDIXQJLUFRPRVXVWDQFLDV
WR[LFDV 

7DOHVHOFDVRGHOJOXWHQODSURWHtQDSUHVHQWHHQHOWULJR\HQPHQRUHVFDQWLGDGHVHQ
RWURV FHUHDOHV OD FXDO HV UHVSRQVDEOH GH YDULDV HQIHUPHGDGHV GLIHUHQWHV HQWUH VL
SHURFRQHOPLVPRFRP~QGHQRPLQDGRUODLQWROHUDQFLDDFLHUWDIUDFFLyQGHOJOXWHQ 

(OWULJRHVXQRGHORVFHUHDOHVTXHFRQWLHQHQPD\RUFDQWLGDGGHSURWHtQDVHQUHODFLyQ
D VX DSRUWH FDOyULFR GHSHQGLHQGR GHO WLSR GH WULJR VX FRQWHQLGR YDULD GHVGH GH D
 GHO SHVR GHO JUDQR HO FRPSXHVWR SUHVHQWH HQ PD\RU FDQWLGDG HV HO JOXWHQ \ HQ
PHQRU SURSRUFLyQ VRQ DOE~PLQD JOREXOLQD SURODPLQD \ JOXWHtQDV OR UHVWDQWH HVWD
FRPSXHVWRSRUKLGUDWRVGHFDUERQR ILEUDFUXGDDOPLGyQPDOWRVDJOXFRVDPHOLELRVD
JDODFWRVD UDILQRVD OtSLGRV iFLGRV JUDVRV SDOPtWLFR HVWHiULFR ROHLFR OLQROHLFR 
HOHPHQWRV LQRUJiQLFRV . 3 6 &O \ DJXD MXQWR FRQ SHTXHxDV FDQWLGDGHV GH
YLWDPLQDV LQRVLWRO FROLQD \ GHO FRPSOHMR % HQ]LPDV %DPLODVD FHOXORVD
JOXFRVLGDVDV \RWUDVVXVWDQFLDVFRPRSLJPHQWRV 

(O JOXWHQ MXHJD XQ SDSHO GH YLWDO LPSRUWDQFLD HQ OD SDQLILFDFLyQ \D TXH HV HO
UHVSRQVDEOHGHODHODVWLFLGDGGHODPDVDGHKDULQDORTXHSHUPLWHVXIHUPHQWDFLyQDVt
FRPR OD FRQVLVWHQFLD HOiVWLFD \ HVSRQMRVD GH ORV SDQHV \ PDVDV KRUQHDGDV HV WDQ
LPSRUWDQWH TXH XQD KDULQD SDQLILFDEOH VH SXHGH FRQVLGHUDU FRPR XQD PH]FOD GH
DOPLGyQHOHFWUROLWRVDJXD\JOXWHQ3RVHHWDPELpQXQDDOWDFDSDFLGDGGHDEVRUFLyQGH
DJXD LQFOXVR GHO OR FXDO EHQHILFLD OD HODVWLFLGDG GHO SURGXFWR (V DGHPiV HO
UHVSRQVDEOHGHUHWHQHUORVJDVHVGHODIHUPHQWDFLyQHQHOLQWHULRUGHODPDVDKDFLHQGR
TXHHVWDVXED

(O JOXWHQ HVWi FRPSXHVWR D VX YH] GH GRVIUDFFLRQHV ODJOXWHQLQD \ ODJOLDGLQD pVWD
~OWLPDHVXQDOHUJHQRSDUDODVSHUVRQDVLQWROHUDQWHVDOJOXWHQDVtPLVPRODJOLDGLQDVH
VXEGLYLGHHQRWUDVIUDFFLRQHVRSURODPLQDV DOIDEHWDJDPPD\RPHJD ([LVWHQRWUDV
SURWHtQDVTXtPLFDPHQWHVLPLODUHVDODJOLDGLQDHQORVVLJXLHQWHVFHUHDOHVVHFDOLQDHQ
HOFHQWHQR\KRUGHtQDHQODFHEDGD(VWDVIUDFFLRQHVGHSURWHtQDVQRVRQH[DFWDPHQWH
JOXWHQ SHUR VH LQFOX\HQ HQ HO WpUPLQR \ VRQ Wy[LFDV SDUD OD JHQWH FRQ LQWROHUDQFLD DO
JOXWHQSRUTXHVRQODVTXHLQWHUYLHQHQHQHOGHVHQFDGHQDPLHQWRGHVLQWRPDWRORJtD(Q
HOFDVRGHODDYHQDVXSURODPLQDHVODDYHQLQDVLQHPEDUJRSDUHFHGHVOLJDUVHGHORV
WUHVFHUHDOHVUHIHULGRVDQWHV\SRVLEOHPHQWHQRVHDLQGXFWRUDGHHQIHUPHGDGDXQTXH
HVWHIHQyPHQRSRVLEOHPHQWHHVWpUHODFLRQDGRFRQODPHQRUFDQWLGDGGHSURODPLQDTXH
ODDYHQDFRQWLHQHHQSURSRUFLyQDORVRWURVFHUHDOHVPHQFLRQDGRV 

/D LQWROHUDQFLD DO JOXWHQ VH PDQLILHVWD HQ WUHV SDGHFLPLHQWRV TXH VH VHxDODQ D
FRQWLQXDFLyQ FDEH VHxDODU TXH VROR VH UHODFLRQDQ HQWUH Vt SRU OD LQWROHUDQFLD TXH
SUHVHQWDQDHVWHDOHUJHQR 

 /DHQIHUPHGDG&HOLDFD (& 
 3HUVRQDVQRFHOLDFDVFRQLQWROHUDQFLDDOJOXWHQ
 $XWLVPR

/D&HOLDTXtDR(&HVXQDHQWHURSDWtDFUyQLFDFDUDFWHUL]DGDSRUODGHILFLHQFLDGHODV
SDUHGHV GHO LQWHVWLQR GHOJDGR SDUD DEVRUEHU \ XWLOL]DU DGHFXDGDPHQWH SURWHtQDV
JUDVDVFDUERKLGUDWRVPLQHUDOHV\YLWDPLQDVHVXQSDGHFLPLHQWRFRPSOHMRGHELGRD
TXHHVXQDHQIHUPHGDGDXWRLQPXQHGRQGHHORUJDQLVPRVHDWDFDDVLPLVPRDQLYHO
GHWUDFWRJDVWURLQWHVWLQDOTXHHVHOVLWLRGHPD\RUOHVLyQSRUTXHVHGDxDSRUPHGLRGH
OD GHVWUXFFLyQ GH ODV YHOORVLGDGHV LQWHVWLQDOHV R 9LOOL GLFKDV YHOORVLGDGHV GHOLQHDQ OD
VXSHUILFLHLQWHUQDGHOLQWHVWLQRGHOJDGR(VWHGDxRHVSURYRFDGRSRUHOHIHFWRWR[LFR
TXHODVSURWHtQDVGH ORVJUXSRVGHODVSURODPLQDV\JOXWHOLQDVWLHQHQHQORVFLOLRVGHO
LQWHVWLQRGHOJDGR 

/D &HOLDTXtD VH SUHVHQWD GH GRV IRUPDV FRPR HQIHUPHGDG FRQJpQLWD VH PDQLILHVWD
GHVGH HO QDFLPLHQWR RELHQ GXUDQWH ODV GLIHUHQWHV HWDSDV GH YLGD /D SULQFLSDO FDXVD

GH HVWH WUDVWRUQR HV XQD UHDFFLyQ LQPXQROyJLFD PHGLDGD SRU FpOXODV KDFLD ORV
FRPSRQHQWHVGHOJOXWHQVLQVHUXQDDOHUJLDWtSLFDPHGLDGDSRULQPXQRJOREXOLQDV,J(

(OGDxRRFDVLRQDGRSRUOD(&VHH[WLHQGHFRQIRUPHHOSURJUHVRGHODHQIHUPHGDGORV
VtQWRPDV YDUtDQ GH XQD SHUVRQD D RWUD \ SXHGHQ VHU D QLYHO GHO VLVWHPD
*DVWURLQWHVWLQDO R ELHQ FRPR SDGHFLPLHQWRV GHULYDGRV SRU OD PDOD DEVRUFLyQ GH
QXWULPHQWRV(QHOFDVRGHORVDGXOWRVORVVtQWRPDVJDVWURLQWHVWLQDOHVPiVFRPXQHVVH
PDQLILHVWDQ SRU GRORU \ GLVWHQVLyQ DEGRPLQDO JDVHV LQGLJHVWLyQ HVWUHxLPLHQWR
GLVPLQXFLyQ GHO DSHWLWR GLDUUHD VLQ HVWHDWRUUHD LQWROHUDQFLD D OD ODFWRVD QDXVHDV
YyPLWRVKHFHVFRQVDQJUH\SpUGLGDGHSHVR 

&RPR SDGHFLPLHQWRV GHULYDGRV GH OD PDOD DEVRUFLyQ GH QXWULPHQWRV HVWiQ
SULQFLSDOPHQWH DQHPLD GRORU HQ KXHVRV \ DUWLFXODFLRQHV RVWHRSRURVLV IRUPDFLyQ GH
KHPDWRPDV IDWLJD \ GHELOLGDG LUULWDELOLGDG LQDSHWHQFLD DQHPLD SRU IDOWD GH KLHUUR
HUXSFLRQHV HQ OD ERFD OHVLRQHV HQ OD SLHO GHUPDWLWLV KHUSHWLIRUPH FDODPEUHV
GHILFLHQFLDGHYLWDPLQDVHQWUHRWUDV 
(O FHOtDFR PHQRU GH HGDG JHQHUDOPHQWH SUHVHQWD VtQWRPDV FRPR GLDUUHD YyPLWR \
GLVWHQVLyQ DEGRPLQDO HQ FDVRV JUDYHV OD HQIHUPHGDG SXHGH SURYRFDU GHVQXWULFLyQ
UHWUDVRHQHOFUHFLPLHQWRRUHWDUGRHQHOGHVDUUROORVH[XDO 

/RV VtQWRPDV DQWHV HQXQFLDGRV JHQHUDOPHQWH VRQ FRQIXQGLGRV FRQ XQD PXOWLSOLFLGDG
GH HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV LQWHVWLQDOHV R JDVWURLQWHVWLQDOHV OR TXH H[SOLFD TXH OD
PD\RUtDGHODVYHFHVVHUHDOLFHXQGLDJQyVWLFRHTXLYRFDGR\FRQHOORODSHUPDQHQFLD\
DJXGL]DFLyQ GH ORV WUDVWRUQRV (VWD VLWXDFLyQ HV PiV IUHFXHQWH HQ SDtVHV FRPR HO
QXHVWUR GRQGH QR H[LVWHQ FLIUDV H[DFWDV GH OD SREODFLyQ FRQ FHOLDTXtD QR KD\ XQ
DGHFXDGR WUDWDPLHQWR SDUD OD HQIHUPHGDG \ PXFKR PHQRV XQD SROtWLFD S~EOLFD TXH
UHVSRQGDDGHFXDGDPHQWHDODVQHFHVLGDGHV\GHPDQGDVGHORVFHOtDFRV (O~QLFR
GRFXPHQWR DFWXDO TXH UHJXOD HO FRQWHQLGR GH JOXWHQ HV OD 120 GRQGH VH
PHQFLRQDTXHORVSURGXFWRVVLQJOXWHQVRQDTXHOORVDORVTXHpVWHVHOHVKDHOLPLQDGR
\FXPSOHQFRQORVLJXLHQWH
 4XH FRQWHQJD EiVLFDPHQWH FRPR LQJUHGLHQWHV FHUHDOHV WDOHV FRPR WULJR
WULWLFDOH FHQWHQR FHEDGD R DYHQD R VXV FRQVWLWX\HQWHV GH ORV TXH VH OHV KD
TXLWDGRHOJOXWHQR

 4XH WRGRV ORV LQJUHGLHQWHV QRUPDOPHQWH SUHVHQWHV \ TXH FRQWLHQHQ JOXWHQ


KD\DQVLGRVXVWLWXLGRVSRURWURVLQJUHGLHQWHVTXHQRORFRQWLHQHQ
 3DUDGHQRPLQDUVHDOLPHQWRH[HQWRGHJOXWHQVHUHTXLHUHTXHHOFRQWHQLGRWRWDO
GH QLWUyJHQR GH ORVJUDQRV GH FHUHDOTXH VH HPSOHHQ \ TXHFRQWHQJDQ JOXWHQ
QRH[FHGDQGHJJH[SUHVDGRVHQPDWHULDVHFD
 /RV SURGXFWRV H[HQWRVGH JOXWHQTXH VH HPSOHHQ HQ VXVWLWXFLyQ GH DOLPHQWRV
EiVLFRVLPSRUWDQWHVFRPRKDULQDRSDQGHEHQVXPLQLVWUDUDSUR[LPDGDPHQWHOD
PLVPDFDQWLGDGGHYLWDPLQDV\PLQHUDOHVTXHORVDOLPHQWRVRULJLQDOHVHQFX\D
VXVWLWXFLyQVHHPSOHDQ 

(QDOJXQRVFDVRVODSREODFLyQTXHSDGHFHFHOLDTXtDQRSUHVHQWDVtQWRPDVSRUORTXH
DXPHQWD HO ULHVJR GH FRQWUDHU RWURV SDGHFLPLHQWRV FRPR OLQIRPDV HVTXL]RIUHQLD
HVWHULOLGDGKHPRUUDJLDVDERUWRVFLUURVLVDUWULWLVRVWHRSRURVLVFiQFHULQWHVWLQDO\HQHO
SHRUGHORVFDVRVHQHOGHFHVRGHOSDFLHQWH 

(Q 0p[LFR QR H[LVWHQ HVWDGtVWLFDV RILFLDOHV SRU SDUWH GH OD 66$ 6HFUHWDUtD GH
6DOXEULGDG\$VLVWHQFLD QLVHWLHQHQGDWRVSUHFLVRVGHODLQFLGHQFLDGHHVWDFRQGLFLyQ
QR KD\ UHIHUHQFLDV GH SURWRFRORV GH LQYHVWLJDFLyQ UHDOL]DGRV HQ HO HVWDGR GH
*XDQDMXDWR VLQ HPEDUJR VHJ~Q FLIUDV GH OD $&(/0(; $VRFLDFLyQ GH &HOLDFRV GH
0p[LFR GHFDGDPH[LFDQRVODWLHQHQDXQTXHSUREDEOHPHQWHHOSRUFHQWDMHQR
VHD FRQILDEOH SXHVWR TXH HO PXFKRV GH HOORV QR SUHVHQWDQ QLQJ~Q VtQWRPD \ GH
SUHVHQWDUORVVRQFRQIXQGLGRVFRQRWUDVHQIHUPHGDGHVVLELHQQRHVGDWRUHVSDOGDGR
SRUQLQJXQDLQVWDQFLDRILFLDOQRVSXHGHGDUXQDLGHDGHODPDJQLWXGGHOSUREOHPD 

(Q HO iPELWR LQWHUQDFLRQDO ODV HVWDGtVWLFDV VHxDODQ TXH OD &HOLDTXtD R (& WLHQH XQD
SUHYDOHQFLD GHO HQ (VWDGRV 8QLGRV DSUR[LPDGDPHQWH GH FDGD SHUVRQDV
SUHVHQWD HQIHUPHGDG FHOLDFD (Q ,WDOLD XQD GH FDGD  HQ +RODQGD XQD GH FDGD
FXDWURFLHQWDV&DEHVHxDODUTXHKD\SHUVRQDVFRQIRUPDVODWHQWHVGHLQWROHUDQFLDDO
JOXWHQSRUORTXHDSHVDUGHODSUHGLVSRVLFLyQ JHQpWLFDWDUGDQDxRVHQGHVDUUROODUOD
HQIHUPHGDG\RWUDVPiVODSDGHFHQVLQSUHVHQWDUVtQWRPDDOJXQRSRUFRQVHFXHQFLDHO
GHORVSDFLHQWHVGHVFRQRFHTXHSRVHHGLFKDHQIHUPHGDG 

 /DV SHUVRQDV LQWROHUDQWHV DO JOXWHQ VLQ SDGHFHU (& HQ HVWH FDVR OD 9LOOL QR HV
GDxDGDVLQHPEDUJRSUHVHQWDQGHWHULRURVQRHVSHFtILFRVHQODPXFRVDLQWHVWLQDOTXH
SHUPLWHQ HO SDVR GH SURWHtQDV \ WR[LQDV D OD VDQJUH  (VWXGLRV JHQpWLFRV UHFLHQWHV
PXHVWUDQ TXH DIHFWD D PLOORQHV GH (VWDGRXQLGHQVHV HV GHFLU OD LQWROHUDQFLD DO
JOXWHQVLQSDGHFHU(&DIHFWDDXQGHODSREODFLyQ$PHULFDQD\&DQDGLHQVH/D
LGHQWLILFDFLyQGHODVHQVLELOLGDGDOJOXWHQWDQWRHQSHUVRQDVFHOLDFDVFRPRHQSHUVRQDV
LQWROHUDQWHV DO JOXWHQ QR FHOLDFDV VH OOHYD D FDER SRU XQD SUXHED GH VDQJUH SDUD
DQWLFXHUSRV HVSHFtILFRV /DV SUXHEDV VHUROyJLFDV TXH KDELWXDOPHQWH VH XWLOL]DQ HQ
GLDJQyVWLFRGHHQIHUPHGDGFHOLDFDVRQ 
 $QWLFXHUSRVIUHQWHDJOLDGLQD ,J$,J* 
 $QWLFXHUSRVIUHQWHDHQGRPLVLR ,J$ 
 $QWLFXHUSRVDQWLWUDQVJOXWDPLQDVD ,J$ 
 ,J$WRWDO

(O$XWLVPRVHHVWLPDTXHHVWDHQIHUPHGDGDIHFWDGHGRVDGLH]SHUVRQDVSRUFDGD
KDELWDQWHVGHSHQGLHQGRGHOFULWHULRGHGLDJQyVWLFRXVDGR 
(ODXWLVPRHVXQ WUDVWRUQR FRPSOHMR GHO GHVDUUROOR TXH DSDUHFH QRUPDOPHQWH HQ ORV
SULPHURV DxRV GH YLGD HVWH WUDVWRUQR DIHFWD HO GHVDUUROOR GHO FHUHEUR HQ VXV
KDELOLGDGHVVRFLDOHV\GHFRPXQLFDFLyQ/DVSHUVRQDVFRQDXWLVPRPXHVWUDQGLVWLQWRV
WLSRVGHVtQWRPDVORVPiVFRPXQHVVRQLQWHUDFFLyQVRFLDOOLPLWDGDSUREOHPDVFRQOD
FRPXQLFDFLyQYHUEDO\QRYHUEDOFRQODLPDJLQDFLyQ\DFWLYLGDGHVHLQWHUHVHVOLPLWDGRV
LQWHQVRV R SRFR XVXDOHV /DV FDUDFWHUtVWLFDV GHO DXWLVPR SRU OR JHQHUDO DSDUHFHQ
GXUDQWH ORV SULPHURV WUHV DxRV GH OD QLxH] $XQTXH QR H[LVWH XQD FXUD HO FXLGDGR
DSURSLDGR SXHGH SURPRYHU XQ GHVDUUROOR UHODWLYDPHQWH QRUPDO \ UHGXFLU ORV
FRPSRUWDPLHQWRVFRQVLGHUDGRVLQDSURSLDGRV 

/RV DXWLVWDV VRQ VHQVLEOHV DO JOXWHQ \ D OD FDVHtQD SURWHtQD SUHVHQWH HQ OD OHFKH 
DPEDV VXEVWDQFLDV SDUHFH TXH WLHQHQ XQ HIHFWR RSLiFHR HQ HOORV DIHFWDQGR
SULQFLSDOPHQWH DO VLVWHPD QHUYLRVR FHQWUDO \ HO WUDFWR JDVWURLQWHVWLQDO

 

$OJ~Q

SRUFHQWDMH GH ORV QLxRV FRQ DXWLVPR TXL]iV XQ  SDUHFHQ WHQHU GLVIXQFLRQHV WDQ
VHYHUDVGHOVLVWHPDLQPXQROyJLFRTXHVHSXHGHQEHQHILFLDUHQJUDQPHGLGDDOHVWDUHQ
XQDGLHWDFRPSOHWDPHQWHOLEUHGHDOpUJHQRV3DUDODPD\RUtDGHORVQLxRVDXWLVWDVXQD

GLHWD VLQ JOXWHQ FDVHtQD \ DGLWLYRV DUWLILFLDOHV UHVXOWDUi HQ XQD PHMRUtD EDVWDQWH
VLJQLILFDWLYD 

/D $VRFLDFLyQ GH &HOtDFRV GH 0p[LFR $&(/0(; EDVDGR HQ GDWRV GH OD )$2 KD
LQGLFDGR TXH OD LQJHVWLyQ GH SHTXHxDVFDQWLGDGHV GH JOXWHQ GH XQD PDQHUD FRQWLQXD
HQ SHUVRQDV FRQ HVWD HQIHUPHGDG SXHGH FDXVDU WUDVWRUQRV LPSRUWDQWHV \ QR
GHVHDEOHV OD FDQWLGDG WROHUDGD VLQ SURYRFDU GDxRV YDUtD GH  D JUDPRV GH
JOXWHQ DO GtD SHUR XQ FRQVXPR PD\RU HQWUH \ JUDPRV GHJOXWHQ DO GtD SURYRFD
FDPELRVLPSRUWDQWHVDQLYHOPLFURVFySLFRHLQGXFHQDODUHFDtGDGHVtQWRPDV\VLJQRV
PLHQWUDVTXHFRQODLQJHVWDGHPiVGHJUDPRVDOGtDGHJOXWHQODVPDQLIHVWDFLRQHV
SXHGHQOOHJDUDVHUVHYHUDV 

(QVtQWHVLVHVQHFHVDULRTXHORVSDFLHQWHVLQWROHUDQWHVDOJOXWHQFRQRVLQ(QIHUPHGDG
&HOLDFDDVtFRPRORVTXHSDGHFHQ$XWLVPRFRQVXPDQXQDGLHWDOLEUHGHJOXWHQ 
(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHODHODERUDFLyQGHpVWDHVHOVHJXQGRJUDQSDVRGHVSXpVGHO
GLDJQyVWLFRGHODVHQIHUPHGDGHVORFXDOUHSUHVHQWDXQJUDQUHWR\DTXHODVSURWHtQDV
FDXVDQWHV GH WDOHV HQIHUPHGDGHV WDPELpQ VH HQFXHQWUDQ HQ XQD JUDQ YDULHGDG GH
DOLPHQWRV SURFHVDGRVTXH DSDUHQWHPHQWH QRJXDUGDQ UHODFLyQ FRQ ORVSURGXFWRVTXH
FRQWLHQHQ JOXWHQ DOJXQRV HMHPSORV VRQ HPEXWLGRV DOLPHQWRV HQODWDGRV
VD]RQDGRUHV DGHUH]RV PRVWD]D DOJXQDV JRPDV GH PDVFDU \RJXUW FRQ FHUHDO
PHUPHODGDVFRORUDQWHVDUWLILFLDOHVHWFpWHUD 

'HDFXHUGRFRQORVHVSHFLDOLVWDVGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH&LHQFLDV0pGLFD\1XWULFLyQ
6DOYDGRU=XELUiQHO~QLFRWUDWDPLHQWRHIHFWLYRHVHOFRQVXPRGHDOLPHQWRVOLEUHVGH
JOXWHQ HQIDWL]DQ TXH XQD GLHWD OLEUH GH JOXWHQ GHEH PDQWHQHUVH GH SRU YLGD GH OR
FRQWUDULR OD VDOXG GHO SDFLHQWH VXIULUi XQ GHWHULRUR LUUHYHUVLEOH SRU HOOR HV GH YLWDO
LPSRUWDQFLD TXH ORV SDFLHQWHV LQWROHUDQWHV DO JOXWHQ HQWLHQGDQ OD LPSRUWDQFLD GH XQD
GLHWD/LEUHGH*OXWHQ 

8QDGLHWDOLEUHGHJOXWHQFRQVLVWHHQHOLPLQDUWRGRHOJOXWHQSUHVHQWHHQORVDOLPHQWRV
LQJHULGRV VL VH FRQVLGHUD TXH HO WULJR SRU ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH FRQILHUH D ORV
SURGXFWRV GH SDQLILFDFLyQ HV HO FHUHDO PiV XWLOL]DGR SDUD SURGXFWRV FRPR EROLOOR
SDVWHOHV SDQ GXOFH EDUUDVJDOOHWDV SL]]DV WRULWLOODV GH KDULQD SDQ GH FDMD DGHPiV

GHODVSDVWDVSDUDVRSDSRUFLWDUORVHMHPSORVPiVLPSRUWDQWHVKDFHTXHXQDGLHWD
OLEUHGHJOXWHQUHVXOWHGLItFLOGHUHDOL]DUVH 

$GDSWDUVH D XQD GLHWD OLEUH GH JOXWHQ UHTXLHUH XQ FDPELR GH HVWLOR GH YLGD \ GH
KiELWRV DOLPHQWDULRV HQ HVH VHQWLGR SDUD ORV LQWROHUDQWHV DO JOXWHQ UHVXOWD GH YLWDO
LPSRUWDQFLD FRQRFHU HO FRQWHQLGR QXWULFLRQDO GH ORV SURGXFWRV TXH FRQVXPHQ PLVPR
TXHGHEHHVWDUVHxDODGRFODUDPHQWHHQHOHWLTXHWDGRGHOSURGXFWRVLQHPEDUJRODV
HWLTXHWDV HQ 0p[LFR VRQ LPSUHFLVDV DO LGHQWLILFDU LQJUHGLHQWHV TXH FRQWLHQHQ R TXH
SXHGDQ FRQWHQHU JOXWHQ  (Q OD HQWUHYLVWD UHDOL]DGD D OD $VRFLDFLyQ 0H[LFDQD GH
,QGXVWULDOHV GH *DOOHWDV \ 3DVWDV $& $0(;,*$3$ \ OD $VRFLDFLyQ 1DFLRQDO GH
)DEULFDQWHV GH *DOOHWDV \ 3DVWDV $OLPHQWLFLDV $& $1$)$*$3$ TXHGD GH
PDQLILHVWR TXH QR VH WLHQHQ UHJLVWURV GH FRPSDxtDV HQ 0p[LFR TXH GHVDUUROOHQ
SURGXFWRV GH SDQLILFDFLyQ OLEUHV GH JOXWHQ &RPR SXHGH REVHUYDUVH HVWD VLWXDFLyQ
DGHPiV GH UHVWULQJLU D~Q PiV OD GLHWD GHO SDFLHQWH LQWROHUDQWH DO JOXWHQ KDFLHQGR
SUiFWLFDPHQWHLPSRVLEOHOOHYDUXQDGLHWDDGHFXDGDWDPELpQHVXQiUHDGHRSRUWXQLGDG
SRFRH[SORWDGDTXHSXHGHVHUFXELHUWDSRUHO/1&$ 

(VQHFHVDULRTXHXQDSHUVRQDTXHVXIUDGHLQWROHUDQFLDDOJOXWHQWHQJDDOWHUQDWLYDVGH
RWURVFHUHDOHVSDUDTXHLQJLHUDXQDFDQWLGDGVLPLODUDOFRQVXPRSHUFiSLWDGHFHUHDOHV
TXHLQGLFDOD(QFXHVWD1DFLRQDOGH1XWULFLyQVLQTXHFRQHOORGDxHVXVDOXG 

3RURWUDSDUWHVHJ~QHO&yGH[$OLPHQWDULR,QWHUQDFLRQDO\OD12066$ 
VHFRQVLGHUDDXQDOLPHQWRH[HQWRGHJOXWHQFXDQGRHOFRQWHQLGRGHpVWHHVPHQRUD
 J SRU J GHO FRQWHQLGR GH QLWUyJHQR R GHO FRQWHQLGR SURWHLFR HQ ORV
JUDQRVGHOFHUHDOWy[LFRSDUDHOFHOtDFR 6LQHPEDUJRWDPELpQVHWLHQHHOSUREOHPDGH
ODDXVHQFLDGHXQVLVWHPDFRQYHQFLRQDOGHGHWHFFLyQFRQILDEOHGHOFRQWHQLGRHQJOXWHQ
GHORVDOLPHQWRV 
%XVFDQGRVXVWLWXLUORVSURGXFWRVDEDVHGHWULJR\GHVXVGHULYDGRVSDUDDVtIDFLOLWDUOD
HODERUDFLyQGHXQDGLHWDOLEUHGHJOXWHQHQODVLJXLHQWHWDEODVHPXHVWUDHOFRQWHQLGR
QXWULPHQWDO HQ SRUFHQWDMHV GH ORV FHUHDOHV \ OHJXPLQRVDV OLEUHV GH JOXWHQ PiV
FRPXQHV TXH SXHGHQ VHU XVDGRV HQ OD LQGXVWULD DOLPHQWLFLD SDUD OD HODERUDFLyQ GH
SURGXFWRVOLEUHVGHJOXWHQ ,1)250$&,11875,0(17$/'(&(5($/(6+257$/,=$6</(*80,126$6
/,%5(6'(*/87(17DEOD&RQWHQLGR1XWULPHQWDOGHDOLPHQWRVOLEUHVGHJOXWHQ


+$5,1$

+&

3527(1$

*5$6$

),%5$

(/(0(1726
$',&,21$/(6

$PDUDQWR

+LHUURFDOFLR

)UtMRO

5LFRHQKLHUUR

0Dt]

9LWDPLQD$

)pFXODGH

9LWDPLQD$

*DUEDQ]R

3RWDVLR

3DSD

)yVIRURSRWDVLR

$UUR]EODQFR

3RFRVHOHPHQWRV

6RUJR

+LHUUR&RPSOHMR

PDt]

9LWDPtQLFR%
6R\D

$PLQRiFLGRV


7DSLRFD

3RFRV

)8(17(+DJPDQ%7+(*/87(1)5((*2850(7%$.(6%5($'VW(GLWLRQ&DQDGD2ZO%RRNV3XEOLVKHUV&DGD XQR GH ORV FHUHDOHV KRUWDOL]DV R OHJXPLQRVDV DQWHV PHQFLRQDGRV WLHQHQ
SURSLHGDGHV IXQFLRQDOHV ~WLOHV HQ HO SURFHVR GH SDQLILFDFLyQ D FRQWLQXDFLyQ VH
PHQFLRQDQODVPiVLPSRUWDQWHV

$PDUDQWR/DKDULQDGHDPDUDQWRHVXQDLPSRUWDQWHIXHQWHGHSURWHtQDVSRUORWDQWRHO
FRQRFLPLHQWRGHODVSURSLHGDGHVIXQFLRQDOHVGHVXVSURWHtQDVHVHVHQFLDOSDUDSRGHU
HPSOHDU ODV PLVPDV FRPR LQJUHGLHQWHV TXH LPSDUWDQ FDUDFWHUtVWLFDV GHVHDGDV D XQ
DOLPHQWR(ODPDUDQWRSRVHHXQFRQWHQLGRLPSRUWDQWHGHSURWHtQDVODVFXDOHVH[KLEHQ
XQ EDODQFH PX\ HTXLOLEUDGR GH DPLQRiFLGRV HVHQFLDOHV (VWH KHFKR FRQYLHUWH D ODV
SURWHtQDVGHDPDUDQWRHQREMHWRVPX\DWUDFWLYRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDQXWULFLRQDO\
FRPRXQDIXHQWHSRWHQFLDOSDUDODDOLPHQWDFLyQKXPDQD/DV SULQFLSDOHV IUDFFLRQHV SURWHLFDV SUHVHQWHV HQ HO DPDUDQWR VRQ DOE~PLQDV
JOREXOLQDV \ JOXWHQLQDV

 

/DV JOREXOLQDV3 EULQGDQ XQD DOWD FDSDFLGDG GH

SROLPHUL]DFLyQPLHQWUDVTXHODVJOXWHQLQDVSRVHHQFRPRFDUDFWHUtVWLFDVREUHVDOLHQWH
VXEDMDVROXELOLGDG \HOHYDGRJUDGRGHDJUHJDFLyQD~QHQPHGLRVDOFDOLQRV$GHPiV
WLHQHQ XQD FDSDFLGDG GH JHOLILFDFLyQ TXH VH UHODFLRQD FRQ OD LQWHUDFFLyQ SURWHtQD
SURWHtQD 

)UtMRO /D KDULQD GH IUtMRO SUHVHQWD XQ DOWR DSRUWH QXWULFLRQDO 6L HO IUtMRO HV VRPHWLGR D
SURFHVDPLHQWR WpUPLFR K~PHGR DVt FRPR D IHUPHQWDFLyQ QDWXUDO VH LQFUHPHQWD VX
FDSDFLGDG SDUD DEVRUEHU DJXD \ JUDVD SHUR GLVPLQX\H OD FDSDFLGDG HVSXPDQWH DVt
FRPRODHVWDELOLGDGGHODHVSXPD/DIHUPHQWDFLyQQDWXUDOSRUKD&QRDOWHUDOD
FDSDFLGDG HPXOVLILFDQWH GH ODV KDULQDV FUXGDV &RQ EDVH D OR DQWHV PHQFLRQDGR VH
VXJLHUHODLQFRUSRUDFLyQGHKDULQDVIHUPHQWDGDV\FRFLGDVGHIUtMROSDUDODHODERUDFLyQ
GH DOLPHQWRV YLVFRVRV WDOHV FRPR VRSDV VDOVDV PDVDV \ SURGXFWRV KRUQHDGRV DVt
FRPR SDUD SURGXFWRV HPXOVLRQDGRV WDOHV FRPR PD\RQHVDV VDOVDV SRVWUHV
FRQJHODGRV\HPEXWLGRV 

0Dt]7LHQHGLYHUVDVFDUDFWHULVWLFDVTXHVHYLQFXODQDVXHVWUXFWXUD\FRPSRVLFLyQ6X
GXUH]DHQGRVSHUPLFDFRQWULEX\HHQODREWHQFLyQGHIUDFFLRQHVGHWDPDxRVDGHFXDGRV
D ODV GLVWLQWDV DSOLFDFLRQHV GH OD PROLHQGD (O DOPLGyQ FRQWHQLGR HQ FXDOTXLHU WLSR GH
JUDQRFRQILHUHSURSLHGDGHVGHDFXHUGRDVXVFDUDFWHULVWLFDVItVLFDVHVGHFLUODIRUPD
\ VXSHUILFLH GH ORV GLIHUHQWHV JUDQRV TXH FRQWLHQHQ DOPLGyQ VRQ IDFWRUHV FUtWLFRV
FXDQGR HVWH HV XWLOL]DGR FRPR SRUWDGRU GH FRORUHV HQ OD VXSHUILFLH GH VDERUHV \
FRQGLPHQWRV (VWDV FXDOLGDGHV VRQ IXQFLRQHV GH OD SURSRUFLyQ HQWUH DPLODVD \
DPLORSHFWLQD GH ORV DOPLGRQHV $PERV SROtPHURV WLHQHQ HVWUXFWXUDV PX\ GLVWLQWDV
OLQHDO OD GH OD DPLODVD \ PX\ UDPLILFDGD OD GH OD DPLORSHFWLQD \ FDGD XQD GH HOODV
WLHQHXQDLPSRUWDQFLDIXQGDPHQWDOHQODIXQFLRQDOLGDG~OWLPDGHODOPLGyQRULJLQDO\VXV
GHULYDGRV YLVFRVLGDG UHVLVWHQFLD DO FRUWH JHODWLQL]DFLyQ WH[WXUDV \ OD VROXELOLGDG
GHSHQGHQ GH OD UHODFLyQ DPLODVDDPLORSHFWLQD FDGD XQD GH HVWDV SURSLHGDGHV
FRQWULEX\H HQ HO SURFHVR GH SDQLILFDFLyQ SXHV VXVWLWX\H OD IXQFLyQ OLJDQWH GHO JOXWHQ
 )pFXOD GH PDt] 2IUHFH ODV PLVPDV FDUDFWHULVWLFDV TXH HO PDt] SHUR HQ PD\RU
SURSRUFLyQGHELGRDVXDOWRFRQWHQLGRGHDOPLGyQ 

3DSD/DKDULQDGHSDSDRIpFXODGHSDSDHVXVDGDFRPRVXVWLWXWRGHOWULJRHVWRHV
SRUTXHVXDOPLGyQHVPX\LPSRUWDQWH\~WLOHQODSUHSDUDFLyQGHSURGXFWRVKRUQHDGRV
FRPRJDOOHWDVEL]FRFKRVHWF\DTXHHVWDD\XGDDTXHHOSDQHVSRQMHPiVDEODQGH
VXWH[WXUDVHDPiVFUXMLHQWH\DGHPiVLPSDUWHFRORUDODFRUWH]D2IUHFHODVPLVPDV
SURSLHGDGHVTXHHOPDt]SHURHQPHQRUSURSRUFLyQ

$UUR] EODQFR /D KDULQD GH DUUR] HV XWLOL]DGD WDPELpQ FRPR VXVWLWXWR GH OD KDULQD GH
WULJR HV XQD KDULQD FRQ DOWR FRQWHQLGR GH DOPLGyQ FRQ EDMR FRQWHQLGR GH DFHLWH TXH
DGHPiVSRVHHXQVDERUVXDYH(VXQDKDULQDTXHVHFDUDFWHUL]DSRUHOWDPDxRGHVXV
JUiQXORVGHDOPLGyQ\DTXHDOVHUSHTXHxRVODKDFHQPX\DGHFXDGDSDUDDFDEDGRV
OLVRV

 

6X DOPLGyQ HV WDPELpQ XVDGR FRPR SRUWDGRU GH FRORUHV VDERUHV \

FRQGLPHQWRV 

6RUJR&RQILHUHSURSLHGDGHVDOSDQFDUDFWHULVWLFDVGHORVDOPLGRQHVHQWUHODVFXDOHV
HQFRQWUDPRVJHODWLQL]DFLyQYLVFRVLGDGHVWDELOLGDGGHOJHODSRUWHGHFRORUUHVLVWHQFLD
DOFRUWH $GHPiVGHVHUXQLPSRUWDQWHDSRUWHGHSURWHtQD 

6R\D/DIXQFLRQDOLGDGGHODKDULQDGHVR\DGHSHQGHJHQHUDOPHQWHGHVXFRQWHQLGRGH
SURWHtQDHOFXDORVFLODHQWUHXQ\/DVKDULQDVGHVR\DVRQODVIRUPDVPHQRV
UHILQDGDV GH OD VR\D \ SXHGHQ WHQHU JUDVD R QR /DV IRUPDVTXH FRQVHUYDQ HO DFHLWH
FRQWULEX\HQ DO YDORU QXWULWLYR VLQ HPEDUJR HO WLSR GH DFHLWH TXH FRQWLHQH HV PX\
VXVFHSWLEOH D OD R[LGDFLyQ SRU VX DOWD SURSRUFLyQ GH iFLGRV JUDVRV SROLQVDWXUDGRV /D
KDULQDGHVR\DWLHQHXQDJUDQFDSDFLGDGGHDEVRUFLyQGHDJXDGHELGRDODFDQWLGDGGH
KLGUDWRV GH FDUERQR TXH FRQWLHQH HVWD FDSDFLGDG GH DEVRUFLyQ GLVPLQX\H FRQIRUPH
DXPHQWD HO WUDWDPLHQWR WpUPLFR DSOLFDGR D OD VR\D /DV SULQFLSDOHV SURSLHGDGHV
IXQFLRQDOHV GH OD KDULQD GH VR\D VRQ HPXOVLILFDFLyQ IRUPDFLyQ \ HVWDELOL]DFLyQ 
DEVRUFLyQ GH JUDVD DEVRUFLyQ GH DJXD WH[WXUD YLVFRVLGDG IRUPDFLyQ GH PDVDV
FRKHVLyQ\FRQWUROGHFRORU 
7DSLRFD /D KDULQD GH WDSLRFD HV FRP~QPHQWH XVDGD FRPR HVSHVDQWH (V WDPELpQ
XVDGD FRPR H[FLSLHQWH SDUD WDEOHWDV IDUPDFpXWLFDV (V PX\ ULFD HQ KLGUDWRV GH
FDUERQR FRPSOHMRV DOUHGHGRU GHO SREUH HQ SURWHtQDV \ JUDVDV \ PX\ EXHQD
IXHQWH GH YLWDPLQDV GHO JUXSR % % % YLWDPLQD & PDJQHVLR SRWDVLR FDOFLR \
KLHUUR/DWDSLRFDHVXQDKDULQDTXHVHREWLHQHGHOD YDULHGDGPDQLKRW HVFXOHQWD/D
WDSLRFDHVXQDOLPHQWRIiFLOGHGLJHULUULFRHQKLGUDWRVGHFDUERQR\HQHUJtD3RUHOOR
VX FRQVXPR HV PX\ DGHFXDGR HQ VLWXDFLRQHV GH FRQYDOHFHQFLD \ HQ SHUVRQDV TXH
VXIUHQGHDIHFFLRQHVGLJHVWLYDV DFLGH]JDVWULWLVLQWROHUDQFLDDOJOXWHQ~OFHUD\FROLWLV
GHWRGRWLSR 

$GHPiVGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFHUHDOHVXQDGHODVIRUPDVPiVHIHFWLYDVGHVXVWLWXLU
HOJOXWHQHVSRUPHGLRGHOD*RPD;DQWDQD/DVJRPDVVRQSROLVDFiULGRVGHDOWRSHVR
PROHFXODU TXH WLHQHQ OD FDSDFLGDG GH DFWXDU FRPR HVSHVDQWHV \ JHOLILFDQWHV \ TXH
DGHPiVSUHVHQWDQDOJXQDVSURSLHGDGHVIXQFLRQDOHVWDOHVFRPRODVGHHPXOVLILFDFLyQ
HVWDELOL]DFLyQHQWUHRWUDV/DJRPD;DQWDQDHVXQKHWHURSROLVDFDULGRUDPLILFDGRTXH
HV PX\ VROXEOH HQ DJXD IUtD \ FDOLHQWH \ IRUPD VROXFLRQHV PX\ YLVFRVDV HVWDEOHV DO
FDORU(ODVSHFWRItVLFRGHO[DQWDQRHVHOGHXQSROYRFRORUFUHPDTXHVHGLVXHOYHHQ
DJXD FDOLHQWH R IUtD SURGXFLHQGR VROXFLRQHV GH YLVFRVLGDG UHODWLYDPHQWH DOWD D
FRQFHQWUDFLRQHVEDMDV/DYLVFRVLGDGHVDOWDHQXQDPSOLRLQWHUYDORGHFRQFHQWUDFLRQHV
\ ODV VROXFLRQHV VRQ HVWDEOHV HQ XQ DPSOLR UDQJR GH S+ FRQFHQWUDFLyQ GH VDOHV \
WHPSHUDWXUDV (VWDV FDUDFWHUtVWLFDV VRQ PX\ IDYRUDEOHV SDUD OD HFRQRPtD GH
RSHUDFLRQHVGRQGHVHODXVDFRPRHVSHVDQWH /DJRPD;DQWDQDVHDJUHJDDORV
DOLPHQWRV SDUD FRQWURODU OD UHRORJtD GHO SURGXFWR ILQDO (O SROtPHUR SURGXFH XQ JUDQ
HIHFWR VREUH SURSLHGDGHV FRPR OD WH[WXUD OLEHUDFLyQ GH DURPD \ DSDULHQFLD TXH
FRQWULEX\HQ D OD DFHSWDELOLGDG GHO SURGXFWR SDUD VX FRQVXPR  3RU VX FDUiFWHU
SVHXGRSOiVWLFRHQVROXFLyQHO[DQWDQRWLHQHXQDVHQVDFLyQPHQRVJRPRVDHQODERFD
TXH ODV JRPDV FRQ FRPSRUWDPLHQWR QHZWRQLDQR 'LFKD JRPD WLHQH OD FDSDFLGDG GH
VXVWLWXLU DO JOXWHQ JUDFLDV D VXV FRQIRUPDFLRQHV XQD GH KpOLFH \ RWUD GH FDGHQD
GHVRUGHQDGD GHSHQGLHQGR GH OD WHPSHUDWXUD D OD FXDO VH UHDOL]D OD GLVROXFLyQ /DV
VROXFLRQHV GH [DQWDQR VRQ HVWDEOHV UHVSHFWR GH OD DFFLyQ GHO FDORU HQ XQ DPSOLR
LQWHUYDOR GH WHPSHUDWXUDV \ VX HVWDELOLGDG DXPHQWD FRQ VDOHV FDWLyQLFDV PRQR \
GLYDOHQWHV/DYLVFRVLGDGHVLQGHSHQGLHQWHGHOS+HQSUHVHQFLDGHVDOHVDS+HQWUH\
 &DGD XQR GH ORV LQJUHGLHQWHV DQWHV PHQFLRQDGRV VRQ ~WLOHV HQ HO SURFHVR GH
HODERUDFLyQGHOSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQHOFXDOVHHODERUDUDSRUVXXWLOLGDGGHQWUR
GHODVGLHWDV\DTXHHVXQSDQTXHSHUPLWHVHUFRQVXPLGRHQWRGRWLSRGHFRPLGDV\D
VHDGXOFHVRVDODGDVDFXDOTXLHUKRUDGHOGtD(OSURFHVRGHSDQLILFDFLyQDOTXHHVWH
HVVRPHWLGRVHH[SOLFDDFRQWLQXDFLyQ

(OSURFHVRWHFQROyJLFRGHODSDQLILFDFLyQFRPSUHQGHXQDVHULHGHUHDFFLRQHVTXtPLFDV
TXHGHEHQVHUFRQWURODGDVSDUDODREWHQFLyQGHXQSURGXFWRGHFDOLGDGORVSDVRVTXH
FRPSUHQGHQGLFKRSURFHVRVRQ
 0H]FODGR 7LHQH OD ILQDOLGDG GH LQFRUSRUDU WRGRV ORV LQJUHGLHQWHV TXH
SURSRUFLRQDUDQDOSDQODWH[WXUDGHVHDGDGHEHKDEHUXQEXHQPH]FODGRSDUD
HO DPDVDGR KRPRJpQHR GH OD PH]FOD 3URPXHYH HO GHVDUUROOR GH HVWUXFWXUDV
ELRTXtPLFDVEiVLFDVSDUDODHVWUXFWXUDGHOSDQ 
 $PDVDGR 6XILQ SULQFLSDO HV KRPRJHQHL]DU OD PH]FOD FRQ OD LQFRUSRUDFLyQ GH
DJXD &RQ HVWH VH FRQVLJXH XQD PDVD GH HODVWLFLGDG DGHFXDGD DSWD SDUD VX
SURFHVDGR SRVWHULRU \ VH GLVSHUVDQ GHPDQHUDXQLIRUPH ORV LQJUHGLHQWHV GH OD
IyUPXODIDYRUHFLHQGRDVtODGLVROXFLyQ\ODKLGUDWDFLyQGHDOJXQRVLQJUHGLHQWHV
,QFRUSRUDDGHPiVEXUEXMDVGHDLUHDOLQWHULRUGHODPDVDTXHSURYHHQQ~FOHRV
GH JDV SDUD HO GLy[LGR GH FDUERQR JHQHUDGR SRU OD OHYDGXUD GXUDQWH OD
IHUPHQWDFLyQ\R[tJHQRSDUDR[LGDFLRQHV\SDUDODDFWLYLGDGGHODOHYDGXUD 
 &RUWH \ PROGHDGR 6H GD OD IRUPD FDUDFWHUtVWLFD GHO SDQ D HODERUDU HQ HVWH
FDVRVHFRORFDHQPROGHVSDUDSDQGHFDMD
 )HUPHQWDFLyQ &RPSUHQGH WRGR HO WLHPSR WUDQVFXUULGR HQWUH HO DPDVDGR \ HO
KRUQHDGR([LVWHQGLIHUHQWHVWLSRVGHIHUPHQWDFLyQ
)HUPHQWDFLyQ DOFRKyOLFD R IHUPHQWDFLyQ GH OHYDGXUD VX WHPSHUDWXUD LGHDO HV
GH&(QODIHUPHQWDFLyQDOFRKyOLFDVHWLHQHSXQWRVLPSRUWDQWHVTXHVRQOD
SURGXFFLyQ\UHWHQFLyQGHJDV/RVIDFWRUHVTXHLQIOX\HQHQODUHWHQFLyQGHJDV
VRQ HO VXPLQLVWUR DGHFXDGR GH D]XFDUHV DXPHQWR HQ OD FRQFHQWUDFLyQ GH OD
OHYDGXUD\XQDWHPSHUDWXUDDGHFXDGD0LHQWUDVTXHORVIDFWRUHVTXHUHGXFHQOD
SURGXFFLyQ GH JDV VRQ ([FHVR GH VDO WHPSHUDWXUD DOWD R EDMD FDQWLGDG
LQDGHFXDGDGHOHYDGXUD\IDOWDGHWLHPSR )HUPHQWDFLyQ DFpWLFD (O DOFRKRO SURGXFLGR HQ OD IHUPHQWDFLyQ DOFRKyOLFD


UHDFFLRQD HQ SUHVHQFLD GH OD EDFWHULD GHO iFLGR DFpWLFR /D WHPSHUDWXUD LGHDO
SDUDHVWHWLSRGHIHUPHQWDFLyQHVGHF 
)HUPHQWDFLyQ OiFWLFD /D ODFWRVD HQ SUHVHQFLD GH OD EDFWHULD GHO iFLGR OiFWLFR
SURGXFHXQD]~FDUVLPSOHTXHVHWUDQVIRUPDHQODFWRVDJOXFRVD\iFLGROiFWLFR
)HUPHQWFLyQEXWtULFR(OiFLGROiFWLFRHVWUDQVIRUPDGRHQiFLGREXWtULFRHVWHVH
SURGXFHDF 
 +RUQHDGR ,QDFWLYD ODV HQ]LPDV (O FDORU VRPHWLGR SURGXFH XQ DXPHQWR GH OD
PDVDGHOSDQRFDVLRQDGRSRUODSURGXFFLyQGHO&2\XQHQGXUHFLPLHQWRGHOD
VXSHUILFLH (VWH HQGXUHFLPLHQWR VH SURGXFH SRU OD HYDSRUDFLyQ GHO DJXD GH OD
FRUWH]DTXHVXSRQHXQDSpUGLGDGHSHVRGHXQGHODPDVD 
-867,),&$&,1

/RVFHUHDOHVVRQGHYLWDOLPSRUWDQFLDHQODDOLPHQWDFLyQKXPDQDWDQWRSRUVXDSRUWH
GH KLGUDWRV GH FDUERQR FRPR SRU VX SURWHtQD HQ QXHVWUR SDtV GHVSXpV GHO PDt] HO
WULJRHVHOFHUHDOPiVFRQVXPLGRSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVSDQLILFDEOHV
6LQHPEDUJRH[LVWHQSDGHFLPLHQWRVFRPROD(QIHUPHGDG&HOLDFDR(&ODLQWROHUDQFLD
DOJOXWHQVLQ(&\HODXWLVPRTXHVLQELHQVRQHQIHUPHGDGHVGLIHUHQWHVHQWUHVtWLHQHQ
HO PLVPR FRP~Q GHQRPLQDGRU OD LQWROHUDQFLD DFLHUWDIUDFFLyQ GHO JOXWHQ SUHVHQWH HQ
FHUHDOHVFRPRWULJRFHEDGD\FHQWHQR

1RKD\FXUDSDUDHVWDVHQIHUPHGDGHVODSULQFLSDOUHFRPHQGDFLyQHVOOHYDUXQDGLHWD
OLEUHGHJOXWHQORTXHUHSUHVHQWDJUDQGHVFRPSOLFDFLRQHVVLFRQVLGHUDPRVORVLJXLHQWHV
IDFWRUHV
 7DOHVSDGHFLPLHQWRVHVSHFtILFDPHQWHOD(&\ODLQWROHUDQFLDDOJOXWHQVLQ(&
VRQ PX\ GLItFLOHV GH GLDJQRVWLFDU OD GLYHUVLGDG GH VtQWRPDV TXH SUHVHQWDQ
KDFH TXH SXHGDQ VHU FRQIXQGtRV IiFLOPHQWH FRQ RWUDV DIHFFLRQHV DJUDYDQGR
FRQHOORORVVtQWRPDV\DTXHVLJXHQFRQVXPLHQGRJOXWHQHQVXDOLPHQWDFLyQ
 $O QR VHU FRQVLGHUDGR XQ SUREOHPD GH VDOXG SXEOLFD VH VDEH SRFR GH HVWH
SUREOHPD QR KD\ SURWRFRORV GH LQYHVWLJDFLyQ SRU SDUWH GH XQLYHUVLGDGHV QR
KD\HVWDGtVWLFDVRILFLDOHVSRUHQGHQRKD\FDSDFLWDFLyQGHOVHFWRUVDOXGSDUD
VX SUHVFULSFLyQ OR TXH KD OOHYDGR D ODV SHUVRQDV FRQ HVWD HQIHUPHGDG D
DVRFLDUVH HQWUH HOORV PLVPRV \ GDUVH UHFRPHQGDFLRQHV VLQ WHQHU HO DSR\R GH
SHUVRQDOFDSDFLWDGRTXHOHVEULQGHRULHQWDFLyQFRQILDEOH
 /DV SHUVRQDV LQWROHUDQWHV DO JOXWHQ DSDUHQWHPHQWH QR UHSUHVHQWDQ XQ VHFWRU
DPSOLR HQ OD VRFLHGDG SRU OR TXH QR KD\ DOLPHQWRV LQGXVWULDOL]DGRV TXH OHV
SHUPLWDOOHYDUXQDGLHWDOLEUHGHJOXWHQDVtTXHORVDOLPHQWRVTXHORJUDQDGTXLULU
VRQGHLPSRUWDFLyQRGHIDEULFDFLyQFDVHUDFRQXQFRVWRHOHYDGR

3RUHQGHUHVXOWDQHFHVDULRLQFUHPHQWDUODYDULHGDGGHSURGXFWRVOLEUHVGHJOXWHQHQHO
PHUFDGR SDUD IDFLOLWDU ODV RSFLRQHV GH FRQVXPR GH DOLPHQWRV HQ OD GLHWD GH ORV
SDFLHQWHV FRQ LQWROHUDQFLD DO JOXWHQ OD HODERUDFLyQ GH SDQ GH FDMD OLEUH GH JOXWHQ D
EDVHGHFHUHDOHV\OHJXPLQRVDVSUHVHQWDXQDSURSXHVWDDFRQVXPLUFHUHDOHVGHQWURGH OD GLHWD VLQ DIHFWDU OD VDOXG GHO SDFLHQWH GHO PLVPR PRGR TXH FRQWULEX\H D
DXPHQWDURSFLRQHVHQODGLHWD

3RURWUDSDUWHHQ0p[LFRQRH[LVWHPXFKDGLIXVLyQUHVSHFWRDODLQWROHUDQFLDDOJOXWHQ
WDOSDUHFHTXHODVSHUVRQDVLQWROHUDQWHVDOJOXWHQKDQWUDEDMDGRDHQVD\R\HUURUFRQ
PXFKDVGLILFXOWDGHV\GXGDVDFHUFDGHVXHQIHUPHGDGSRUORWDQWRHVQHFHVDULRTXHHO
/1&$ DSR\H D HVWH VHFWRU \ YHD HVWH SUREOHPD FRPR XQD iUHD GH RSRUWXQLGDG TXH
EHQHILFLDUiVREUHWRGRDORVQLxRVLQWROHUDQWHVDOJOXWHQTXHVRQORVPiVGHVSURWHJLGRV
\D OHV FXHVWD PXFKR WUDEDMR HQWHQGHU SRUTXH QR SXHGHQ FRQVXPLU ORV DOLPHQWRV
WUDGLFLRQDOHV TXH VXV FRPSDxHURV GH HVFXHOD R KHUPDQRV FRQVXPHQ 3DVWHO
ViQGZLFKHV EROOHUtD HQ JHQHUDO JDOOHWDV SL]]DV SDVWDV SDUD VRSD VQDFN GHO WLSR
IULWXUDVSRUFLWDUORVPiVLPSRUWDQWHV 

/D /LFHQFLDGD HQ 1XWULFLyQ \ &LHQFLD GH ORV DOLPHQWRV HV OD SURIHVLRQLVWD TXH FXHQWD
FRQ ORV FRQRFLPLHQWRV \ KDELOLGDGHV SDUD GHVDUUROODU XQ SDQ GH FDMD OLEUH GHJOXWHQ D
EDVH GH FHUHDOHV \ OHJXPLQRVDV OLEUHV GH JOXWHQ \ FDSDFHV GH VXVWLWXLU VXV
SURSLHGDGHVFRPRJDUEDQ]RDPDUDQWRWDSLRFD\DUUR]ORFXDOEULQGDXQDRSFLyQGH
FRQVXPLU FHUHDOHV D ORV SDFLHQWHV FRQ LQWROHUDQFLD DO JOXWHQ SRU VHU XQR GH ORV
SURGXFWRV EiVLFRV GH SDQLILFDFLyQ &RQ HO DSR\R GH +DULQHUD %HOHxR 6$ GH &9 OD
/LFHQFLDGDHQ1XWULFLyQ\&LHQFLDGHORVDOLPHQWRVDSOLFDUiVXVFRQRFLPLHQWRVGHVDOXG
\FLHQFLDGHORVDOLPHQWRVSDUDDSR\DUDHVWHVHFWRUHQVXVUHTXHULPLHQWRVQHFHVDULRV
D\XGDQGR D SHUVRQDV LQWROHUDQWHV DO JOXWHQ D DPSOLDU VX DOLPHQWDFLyQ \ PHMRUDU VX
FDOLGDGGHYLGD%ULQGDQGRGHOPLVPRPRGRDOD+DULQHUDODRSFLyQGHFUHDUXQDOtQHD
HVSHFLDOGHPDQXIDFWXUDSDUDSHUVRQDVFRQQHFHVLGDGHVQXWULFLDVHVSHFLDOHV\FRQHOOR
EHQHILFLDUDODVSHUVRQDVTXHORVFRQVXPHQSRUQRHQFRQWUDUSURGXFWRVHQHOPHUFDGR
QDFLRQDO2%-(7,926


2EWHQHUXQSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQSDUDSHUVRQDVFRQLQWROHUDQFLDDOJOXWHQ


2%-(7,926(63(&,),&26


R 'HVDUUROODUODIRUPXODFLyQTXHEULQGHXQSURGXFWRGHFDUDFWHUtVWLFDVSDQLILFDEOHV\
QXWULFLDVDGHFXDGDVSDUDHOFRQVXPLGRULQWROHUDQWHDOJOXWHQ

R 'HVDUUROODUODVHVSHFLILFDFLRQHVGHOSURGXFWRHVWDQGDUL]DQGRORVQLYHOHV
QXWULPHQWDOHV\EURPDWROyJLFRV

R 'HVDUUROODUODHWLTXHWDHQEDVHDODVQRUPDVRILFLDOHVYLJHQWHV+,327(6,6*(1(5$/

(OFUHFLPLHQWRGHOSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQSURYHQLHQWHGHKDULQDGHWDSLRFDDUUR]\
KDULQDGHVR\DHVWiHQIXQFLyQGHODFDQWLGDGGHJRPD;DQWDQDDGLFLRQDGD5()(5(1&,$6%,%/,2*5),&$6

 &DVDQXHYD(.DXIHU+RUZLW]03pUH]/L]DXU$%$UUR\R3HGLWRUV1XWULRORJtD
PpGLFDQGHG(GLWRULDO0pGLFD3DQDPHULFDQD
 5LYHUD - ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 1XWULFLyQ /D DOLPHQWDFLyQ GH PXMHUHV \ QLxRV
PH[LFDQRV SXEOLFDFLyQ SHULyGLFD HQ OtQHD  0D\R 6H FRQVLJXH
HQ85/KWWSZZZLQVSP[3RUWDOHYHQWRVSRQHQFLDV$XOD
6HPLQDULRV0LHUFROHV337
 %UDO\ - +RJJDQ 5 'DQJHURXV JUDLQV VW (GLWLRQ &DQDGD $YHU\ 3XEOLVKHUV

 +5*UHHQ3-RQHV5&HOLDFGLVHDVHDKLGGHQHSLGHPLFVW(GLWLRQ1HZ<RUN
+DUSHU&ROOLQV3XEOLVKHUV
 0F3KHH 6- 0DUWtQH] 0($ )LVLRSDWRORJtD 0HGLFD 8QD LQWURGXFFLyQ D OD
PHGLFLQDFOtQLFDWDHGLFLyQ(O0DQXDO0RGHUQR
 +HUQiQGH]2&HOLDFRVGH0p[LFR SXEOLFDFLyQSHULyGLFDHQOtQHD 6HFRQVLJXH
HQ85/ZZZFHOLDFRVGHPH[LFRFRP
 6HFUHWDUtD GH 6DOXG 1RUPD RILFLDO 0H[LFDQD 12066$ 6H
FRQVLJXH

HQ

85/

KWWSELEOLRWHFDVVDOXGJREP[JUHHQVWRQHFROOHFWQRPVVDLQGH[DVVRF+$6+
GLUGRFSGIVHDUFK 12066$
 )RQROOD&$VLVWHQFLDDOFHOLDFRGH0p[LFR SXEOLFDFLyQHQOtQHD )HEUHUR
6HFRQVLJXHHQ85/ZZZDFHOPH[RUJ
 ,JOHVLDV3-LPpQH]$0HORQ55RGUtJXH]*6iQFKH]$9LOODQXHYD63DMDUHV
*HWDO8WLOLGDGGHODGHWHUPLQDFLyQGHORVDQWLFXHUSRVDQWLJOLDGLQD,J$VHULFRV
SDUD OD GHWHFFLyQ \ VHJXLPLHQWR GH OD HQIHUPHGDG FHOLDFD GHO DGXOWR 5HYLVWD
(VSDxRODGH(QIHUPHGDGHV'LJHVWLYDV
-LOO - &XWOHU 3 0HOQ\N 6 -HUQLJDQ 6 -DQDN / *D\ORU ': HW DO 0HWDEROLF
ELRPDUNHUV RI LQFUHDVHG R[LGDWLYH VWUHVV DQG LPSDLUHG PHWK\ODWLRQ FDSDFLW\ LQ
FKLOGUHQ ZLWK DXWLVP $PHULFDQ -RXUQDO RI &OLQLFDO 1XWULWLRQ  

%DUHUD * 0RUD 6 %UDPELOOD 3 5LFRWWL $ 0HQQL / %HFFLR 6 %LDQFKL & HW DO
%RG\FRPSRVLWLRQLQFKLOGUHQZLWKFHOLDFGLVHDVHDQGWKHHIIHFWVRIDJOXWHQIUHHGLHW D SURVSHFWLYH FDVHFRQWURO VWXG\ $PHULFDQ -RXUQDO RI &OLQLFDO 1XWULWLRQ%DUGHOOD 07 )UHGHOOD & 3UDPSROLQL / 0ROWHQL 1 *LXQWD $0 %LDQFKL 3 HW DO
%RG\FRPSRVLWLRQDQGGLHWDU\LQWDNHVLQDGXOWFHOLDFGLVHDVHSDWLHQWVFRQVXPLQJ
D VWULFW JOXWHQIUHH GLHW $PHULFDQ -RXUQDO RI &OLQLFDO 1XWULWLRQ  

+HUQiQGH] 2 %ORJ GH &HOtDFRV GH 0p[LFR $EULO 6H FRQVLJXH HQ 85/
ZZZFHOLDFRPH[EORJVSRWFRP
+DJPDQ % 7KH JOXWHQIUHH JRXUPHW EDNHV EUHDG VW (GLWLRQ &DQDGD 2ZO
%RRNV3XEOLVKHUV
*yPH]0$EULO0DUWtQH]3 HQWUHYLVWDGRU (QWUHYLVWDWHOHIyQLFDD0DULD
*yPH] (QFDUJDGD GH HO iUHD GH LQYHVWLJDFLyQ GH OD $VRFLDFLyQ 0H[LFDQD GH
,QGXVWULDOHVGH*DOOHWDV\3DVWDV$& $0(;,*$3$ 
*RQ]iOH] 3 $EULO 0DUWtQH] 3 HQWUHYLVWDGRU (QWUHYLVWD WHOHIyQLFD D
3HGUR *RQ]iOH] HQFDUJDGR GH HO iUHD GH LQYHVWLJDFLyQ GH OD $VRFLDFLyQ
1DFLRQDO GH )DEULFDQWHV GH *DOOHWDV \ 3DVWDV $OLPHQWLFLDV $&
$1$)$*$3$ 
&2'(;

$/,0(17$5,286

$EULO6H

FRQVLJXH

HQ

85/

KWWSZZZFRGH[DOLPHQWDULXVQHWZHELQGH[BHVMVS
6HJXUD1LHWR0 %DUED GH OD 5RVD $ 3 3DUHGHV/ySH] 2 %LRFKHPLVWU\ RI
DPDUDQWKSURWHLQ(Q$PDUDQWK%LRORJ\&KHPLVWU\DQG7HFKQRORJ\(GLWDGRSRU
3DUHGHV/ySH]2&5&3UHVV%RFD5DWRQ&DStWXOR3iJ
0DUWtQH](1&DVWHOODQL2)$xyQ0&&RPPRQPROHFXODUIHDWXUHVDPRQJ
DPDUDQWKVWRUDJHSURWHLQV-$JULF)RRG&KHP3iJ
3DGPDVKHUH 76 9LMD\DODNVKPL / 6KDVKLNDOD 3  (IIHFW RI WUDGLWLRQDO
SURFHVVLQJ RQ WKH IXQFWLRQDO SURSHUWLHV RI IULMRO IORXU - )RRG 6FL 7HFKQRO 

6DWLQ 0 )XQFWLRQDO 3URSHUWLHV RI VWDUFKHV )$2 $JULFXOWXUDO DQG )RRG
(QJLQHHULQJ7HFKQRORJLHV6HUYLFH 3XEOLFDFLyQHQOLQHD 6HFRQVLJXHHQ85/
KWWSZZZIDRRUJDJPDJD]LQHSGIVWDUFKHVSGI
$EGHOUDKPDQ$+RVHQH\5& 9DUULDQR0DUVWRQ((OVRUJR\HOPLMRHQOD
QXWULFLyQ KXPDQD 'HSRVLWR GH GRFXPHQWRV GH OD )$2 3XEOLFDFLyQ HQ OtQHD 
6HFRQVLJXHHQ85/KWWSZZZIDRRUJGRFUHS7676KWP3UHIDFLR
.LQVHOOD -  )XQFWLRQDO SURSHUWLHV RI VR\ SURWHLQV - $P 2LO &KHP 6RF

+XWWRQ &: DQG $0 &DPSEHOO )XQFWLRQDO SURSHUWLHV RI VR\
FRQFHQWUDWH DQG VR\ LVRODWH LQ VLPSOH V\VWHPV DQG LQ IRRG V\VWHPV (PXOVLRQ
SURSHUWLHVWKLFNHQLQJIXQFWLRQDQGIDWDEVRUSWLRQ-)RRG6FL
)ORUHV &DQGLD - / 0HWDEROLF )OX[ GLVWULEXWLRQ 0RGHOOLQJ DQG 3URFHVV
2SWLPL]DWLRQ RI ;DQWKDQ 3URGXFWLRQ 3K'7KHVLV )RUWVFKU%HU 9', 5HLKH 
1U'XVVHOGRUI9',9HUODJ
*DUFtD 2FKRD ) 6DQWRV 9 &DVDV - ;DQWKDQ *XP 3URGXFWLRQ 5HFRYHU\
DQG3URSHUWLHV%LRWHFKQRORJ\$GYDQFHV
6ORGNL 0 ( 3ROLVDFiULGRV 0LFURELDQRV HQ (QFLFORSHGLD GH 7HFQRORJtD
4XtPLFD .LUN2WKPHU /LPXVD  WUDGXFFLyQ HVSDxROD GH 0DUN +)
2WKPHU ') 2YHUEHUJHU & * 6HDERUJ * 7 HG .LUN2WKPHU &RQFLVH
(QF\FORSHGLDRI&KHPLFDO7HFKQRORJ\:LOH\1HZ<RUN
6WDQOH\3<RXQJ/)DEULFDFLyQGHSDQHUD(GLFLyQ(VSDxD(GLWRULDO$FULELD
6$


&$378/2,,

0(72'2/2*$

6H HODERUy SDQ GH FDMD OLEUH GH JOXWHQ D EDVH GH GH KDULQD GH DPDUDQWR WDSLRFD \
DUUR]HQEDVHDODPHWRGRORJtDVLJXLHQWH

6H FRPHQ]y FRQ HO DQiOLVLV ILVLFRTXtPLFR GH OD PDWHULD SULPD GRQGH ORV LQJUHGLHQWHV
HPSOHDGRV VH DQDOL]DURQ VHJ~Q OR LQGLFDGR HQ OD 12066$ %LHQHV \
6HUYLFLRV &HUHDOHV \ VXV SURGXFWRV +DULQDV GH FHUHDOHV VpPRODV R VHPROLQDV
$OLPHQWRVDEDVHGHFHUHDOHVGHVHPLOODVFRPHVWLEOHVKDULQDVVpPRODVRVHPROLQDVR
VXVPH]FODV3URGXFWRVGHSDQLILFDFLyQ'LVSRVLFLRQHV\(VSHFLILFDFLRQHVVDQLWDULDV\
QXWULPHQWDOHV HQ VX $SpQGLFH 1RUPDWLYR $

 

HQ ORV SDUiPHWURV UHIHUHQWHV D

KXPHGDG  PDWHULD H[WUDxD  6H SURVLJXLy FRQ HO DQiOLVLV UHROyJLFR GH OD KDULQD
OLEUHGHJOXWHQFRQHODSR\RGHGRVHTXLSRV0L[yJUDIR%UDEHQGHU\)DULQyJUDIRFRQOR
FXDOVHHVWDEOHFLyODFDOLGDGSDQLILFDEOHGHODVKDULQDV\VHGHWHUPLQRODIXQFLRQDOLGDG
GHOSURGXFWR 

8QD YH] UHDOL]DGRV ORV DQiOLVLV GH FDOLGDG VH HODERUy HO SDQ GH FDMD VHJ~Q IyUPXOD
FRQWUROSDUDSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQVHSDUWLyGHODUHFHWDPHQFLRQDGDHQOD7DEOD
SUHYLDPHQWHUHDOL]DGDSRU7KH*OXWHQ)UHH*RXUPHWVLWXDGRHQODVUHIHUHQFLDV 
(VWD D SULPHUD IRUPXODFLyQ GH YDULRV LQWHQWRV KDVWD ORJUDU HO SDQ FRQ ODV PHMRUHV
FDUDFWHUtVWLFDV


7DEOD)yUPXODSDUDODHODERUDFLyQGHSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ
)yUPXODSDUDHODERUDUSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ
,QJUHGLHQWHVVHFRV
R JUDPRVGHKDULQDGHDPDUDQWR
R JUDPRVGHKDULQDGH7DSLRFD
R JUDPRVGHKDULQDGHDUUR]
R JUDPRVGHOHYDGXUDVHFD
R JUDPRVGHVDO
R JUDPRVGHJRPD;DQWDQDR JUDPRVGHJUHQHWLQD
R JUDPRVGHD]~FDU

,QJUHGLHQWHV
R JUDPRVGHKXHYR
R JUDPRVGHFODUDGHKXHYR
R JUDPRVGHPDQWHTXLOOD
R POGHYLQDJUH
R POGHDJXD)8(17(+DJPDQ%7+(*/87(1)5((*2850(7%$.(6%5($'VW(GLWLRQ&DQDGD2ZO%RRNV3XEOLVKHUV
3DUDODHODERUDFLyQGHOSDQVHFRPHQ]yFRQHOSURFHVRGHPH]FODGRHQXQDEDWLGRUD
&RPSRQHQWD6%GXUDQWHPLQXWRV(OPH]FODGRWXYRODILQDOLGDGGHLQFRUSRUDU
WRGRVORVLQJUHGLHQWHVSDUDHOGHVDUUROORGHODVHVWUXFWXUDVELRTXtPLFDVEiVLFDVSDUDOD
HVWUXFWXUDGHOSDQ 6HJXLGRSRUHODPDVDGRFRQHOFXDOVHFRQVLJXLyXQDPDVDGH
HODVWLFLGDG DGHFXDGD SDUD VX SURFHVDGR SRVWHULRU \ VH GLVSHUVDURQ GH PDQHUD
XQLIRUPHORVLQJUHGLHQWHVGHODIyUPXODIDYRUHFLHQGRDVtODGLVROXFLyQ\ODKLGUDWDFLyQ
GH DOJXQRV LQJUHGLHQWHV LQFRUSRUDQGR EXUEXMDV GH DLUH DO LQWHULRU GH OD PDVD TXH
SURYHHQQ~FOHRVGHJDVSDUDHOGLy[LGRGHFDUERQRJHQHUDGRSRUODOHYDGXUDGXUDQWHOD
IHUPHQWDFLyQ \ R[tJHQR SDUD R[LGDFLRQHV \ SDUD OD DFWLYLGDG GH OD OHYDGXUD  <D
DPDVDGD OD PH]FOD VH PROGHy VHJ~Q OD IRUPD GH SDQ GH FDMD  3DVy GHVSXpV D
IHUPHQWDFLyQGRQGHVHOHXGRHOSURGXFWRSDUDIHUPHQWDUVHVRPHWLyHOSURGXFWRDXQD
FiPDUDGHIHUPHQWDFLyQ,EHULDD&GHWHPSHUDWXUDGXUDQWHPLQXWRVFRQXQD
KXPHGDGGH  XQDYH]OLVWRSDVRDSURFHVRGHKRUQHDGR(OSURGXFWRVHKRUQHy
GXUDQWH PLQXWRV D & HQ XQ KRUQR ,EHULD HO FDORU VRPHWLGR SURGXMR XQ
DXPHQWR GH OD PDVD GHO SDQ RFDVLRQDGR SRU OD SURGXFFLyQ GHO &2 \ XQ
HQGXUHFLPLHQWRGHODVXSHUILFLH(VWHHQGXUHFLPLHQWRVHSURGXMRSRUODHYDSRUDFLyQGHO
DJXD GH OD FRUWH]D TXH VXSRQH XQD SpUGLGD GH SHVR GH XQ  GH OD PDVD <D
WUDQVFXUULGRHOWLHPSRGHFRFFLyQVHGHMRHQIULDUHOSURGXFWRSDUDSRGHUVHUHQYDVDGR6HFRUWyHOSDQHQUHEDQDGDVGHFPGHDQFKRSDUDGHVSXpVILQDOL]DUFRQHOSURFHVR
GHHPSDFDGR 

/DREWHQFLyQGHODIRUPXODFRQWUROLPSOLFyODHODERUDFLyQGHGLYHUVDVUHFHWDVODSULPHU
UHFHWD HPSOHDGD IXH OD PHQFLRQDGD HQ OD WDEOD 6H FRQWLQXy FRQ ODV UHFHWDV
PHQFLRQDGDVDFRQWLQXDFLyQ

)508/$
 +DULQDGHPDt]

J

 +DULQDGHDPDUDQWR 

J

 +DULQDGH7DSLRFD

J

 +DULQDGHDUUR]

J

 /HYDGXUDVHFD

J

 )pFXODGHPDt]

J

 6DO

J

 *RPD;DQWDQD

J

 *UHQHWLQD

J

 $]~FDU

J

 +XHYR 

J

 &ODUDGHKXHYR

J

 0DQWHTXLOOD

J

 9LQDJUH

PO

 $JXD 

PO

J

 /HYDGXUDFRPSULPLGD

J

 6DO


)508/$
 0DQWHFDYHJHWDO


J

 $]~FDU

J

 $JXD 

PO

J

 +DULQDGHWDSLRFD)508/$
 $JXD 

PO

 6DERUOiFWHR 

J

 0DUJDULQD

J

 6DO

J

J

J

PO

 +DULQDGHWDSLRFD

J

 +DULQDGHDUUR]

J

 )pFXODGHPDt]

J

 +XHYR

J

 6DO

J

 0DQWHTXLOOD 

J

 $]~FDU

J

 /HYDGXUD

J

 6DERUOiFWHR 

J

 +DULQDGHWDSLRFD

J

 $JXD 

PO

 0HMRUDQWH

J

 6DO

J

 0DVDPDGUH 

J

 $FHLWH

PO

 /HFKHHQSROYR

J

 $]~FDU

J

 /HYDGXUD

J

 /HYDGXUD

 +DULQDGHWDSLRFD

)508/$
 /HFKH


)2508/$)508/$ 
 $JXD 

J

 /HYDGXUD

J

 +XHYR

J

 $FHLWH

J

 +DULQDGHWDSLRFD

J

 +DULQDGHDUUR]

J

 +DULQDGHVR\D

J

 6DO

J

J

 *RPD;DQWDQD


(Q EDVH D ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV ORV FXDOHV VH DQDOL]DURQ GH PDQHUD YLVXDO VH
REWXYRODIRUPXODFRQWUROFRQpVWDVHOHUHDOL]DURQXQDVHULHGHSUXHEDVHQODVFXDOHV
VHPRGLILFDURQODVFDQWLGDGHVGH*RPD;DQWDQDFRQODILQDOLGDGGHORJUDUXQPD\RU
FUHFLPLHQWRGHOSDQ

3DUD HO GLVHxR GH H[SHULPHQWR VH XVR FRPR IDFWRU GH YDULDEOH LQGHSHQGLHQWH OD
FRQFHQWUDFLyQ GH JRPD ;DQWDQD HQ IyUPXOD \ FRPR YDULDEOH GH UHVSXHVWD HO
FUHFLPLHQWRGHOSDQHOFXDOVHPLGLyFRQXQ%HUQLHU
/RVQLYHOHVHPSOHDGRVIXHURQORVVLJXLHQWHV
 GHFRQFHQWUDFLyQGHJRPD;DQWDQD
 GHFRQFHQWUDFLyQGHJRPD;DQWDQD
 GHFRQFHQWUDFLyQGHJRPD;DQWDQD
/RVGHPiVLQJUHGLHQWHVHPSOHDGRVSHUPDQHFLHURQFRQVWDQWHV

6HJ~QORVIDFWRUHVVHWRPDURQHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVKLSyWHVLVDOWHUQD\QXOD
+/DFDQWLGDGGHJRPD;DQWDQDQRLQIOX\HHQHOFUHFLPLHQWRGHOSDQGHFDMDOLEUHGH
JOXWHQ
+ /D FDQWLGDG GH JRPD ;DQWDQD LQIOX\H HQ HO FUHFLPLHQWR GHO SDQ GH FDMD OLEUH GH
JOXWHQ
3DUDDFHSWDURUHFKD]DUODKLSyWHVLVQXODVHXVROD7DEODGRQGHVHUHJLVWUDURQODV
DOWXUDVREWHQLGDVGHFDGDXQDGHODVSUXHEDVUHDOL]DGDV7DEODQR7DEODGHUHJLVWURGHDOWXUDV
&RQFHQWUDFLyQGH*RPD;DQWDQD9DULDEOH
GH
UHVSXHVWD

'DWR

'DWR

'DWR


(QFDGDXQDGHODVSUXHEDVVHPLGLyODYDULDEOHGHSHQGLHQWHHVGHFLUHOFUHFLPLHQWR
GHOSDQFRQD\XGDGHXQ%HUQLHU SLHGHUH\ VHUHDOL]DURQWUHVSUXHEDVGHFDGDXQD
GHORVGLIHUHQWHVQLYHOHVSDUDREWHQHUXQDPD\RUYDOLGH]GHUHVXOWDGRV/RVUHVXOWDGRV
IXHURQDQDOL]DGRVHVWDGtVWLFDPHQWHHQ0LFURVRIW2IILFH([FHOPHGLDQWHXQGLVHxR
GH DQiOLVLV GH YDULDQ]D FRQ XQ QLYHO GH FRQILDQ]D GHO 'H HVWR VH REWXYR XQD
IRUPXODFLyQILQDODODFXDOVHOHDSOLFyHOPRGHORHVWDGtVWLFRGH7XNH\

6H SURVLJXLy FRQ OD HYDOXDFLyQ VHQVRULDO UHDOL]DGD SRU XQ JUXSR GH MXHFHV D
TXLHQHV VH OHV GLHURQWUHV PXHVWUDV GH GLIHUHQWHV EDUUDV GH SDQ HODERUDGDV VHJ~Q OD
IRUPXODFLyQ ILQDO &DGD PXHVWUD IXH GH JUDPRV GH SURGXFWR XQD UHEDQDGD /RV
MXHFHVHYDOXDURQHOSURGXFWRVHJ~QODVLJXLHQWHHVFDODKHGyQLFD 7DEOD  

7DEOD(VFDODKHGyQLFDSDUDMXHFHVVHOHFFLRQDGRV
(6&$/$+('1,&$


0HJXVWDPXFKR0HJXVWD0HJXVWDSRFR1LPHJXVWDQLPHGLVJXVWD0HGLVJXVWDSRFR0HGLVJXVWD0HGLVJXVWDPXFKR


(QODFXDOVHGHILQLyDOFRPRODFDOLILFDFLyQPi[LPD\DOFRPRFDOLILFDFLyQPtQLPD
/RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV VH DQDOL]DURQ HVWDGtVWLFDPHQWH FRQ XQ DQiOLVLV GH YDULDQ]D
FRQXQQLYHOGHFRQILDQ]DGHO8VDQGRFRPRKLSyWHVLVQXODHKLSyWHVLVDOWHUQDODV
VLJXLHQWHV+21RH[LVWHYDULDFLyQHQWUHORVMXHFHV
+,([LVWHYDULDFLyQHQWUHORVMXHFHV


<D WHUPLQDGR HO SURGXFWR VH SURVLJXLy FRQ OD HVWDQGDUL]DFLyQ \ FDUDFWHUL]DFLyQ GH OD
IyUPXODSURWRWLSR3DUDFDUDFWHUL]DUODVHHYDOXDURQORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURV

&DUDFWHUL]DFLyQ EURPDWROyJLFD 5HDOL]DGDV SRU XQ ODERUDWRULR H[WHUQR 'HQWUR
GHODVFXDOHVVHLQFOX\HQODVGHWHUPLQDFLRQHVEURPDWROyJLFDVGHFRQWHQLGRGH
KXPHGDG JUDVDV SURWHtQDV FHQL]DV ILEUD HKLGUDWRVGH
FDUERQR HVWD ~OWLPD VH REWXYR VDFDQGR OD GLIHUHQFLD SRUFHQWXDO HQ
FRQVLGHUDFLyQDODVGHPiVGHWHUPLQDFLRQHVEURPDWROyJLFDV &DUDFWHUL]DFLyQ QXWULPHQWDO 6H OOHYy D FDER XVDQGR FRPR EDVH ODV
HVSHFLILFDFLRQHV GH ODV 1RUPDV 1206&) (VSHFLILFDFLRQHV
*HQHUDOHV GH (WLTXHWDGR SDUD $OLPHQWRV \ %HELGDV QR DOFRKyOLFDV
SUHHQYDVDGRV  \ 1RUPDO 2ILFLDO 0H[LFDQD 12066$ %LHQHV \
6HUYLFLRV $OLPHQWRV \ EHELGDV QR DOFRKyOLFDV FRQ PRGLILFDFLRQHV HQ VX
FRPSRVLFLyQ(VSHFLILFDFLRQHVQXWULPHQWDOHV 


)LQDOPHQWH SDUD GHWHUPLQDU OD YLGD GH DQDTXHO VH FRPSDUy HO SDQ HODERUDGR FRQ XQ
SDQ GH FDMD GHO PHUFDGR WRPDQGR FRPR UHIHUHQFLD OD YLGD GH DQDTXHO GHO SDQ
FRPHUFLDOGHGtDV6HUHDOL]DURQSUXHEDVGHVDERUWH[WXUD\UHVHTXHGDGGHOSDQGH
FDMD OLEUH GH JOXWHQ D SDUWLU GHO WHUFHU GtD GH HPSDFDGR UHJLVWUDQGR ORV FDPELRV
REVHUYDGRVHQHOIRUPDWRLQGLFDGRHQHO$QH[R

(OGLDJUDPDGHIOXMRFRUUHVSRQGLHQWHDODPHWRGRORJtDVHSUHVHQWDHQHO$1(;2\HQ
HO$1(;2VHDSUHFLDHOGLDJUDPDGHIOXMRUHODFLRQDGRVRODPHQWHFRQODHODERUDFLyQ
GHOSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ5(68/7$'26

(Q HO DQiOLVLV ILVLFRTXtPLFR UHDOL]DGR D OD PDWHULD SULPD ORV LQJUHGLHQWHV HPSOHDGRV
FXPSOLHURQFRQORLQGLFDGRHQOD12066$%LHQHV\6HUYLFLRV&HUHDOHV\
VXV SURGXFWRV +DULQDV GH FHUHDOHV VpPRODV R VHPROLQDV $OLPHQWRV D EDVH GH
FHUHDOHV GH VHPLOODV FRPHVWLEOHV KDULQDV VpPRODV R VHPROLQDV R VXV PH]FODV
3URGXFWRVGHSDQLILFDFLyQ'LVSRVLFLRQHV\(VSHFLILFDFLRQHVVDQLWDULDV\QXWULPHQWDOHV
HQVX$SpQGLFH1RUPDWLYR$ HQORVSDUiPHWURVUHIHUHQWHVDKXPHGDG PDWHULD
H[WUDxD 

/DREWHQFLyQGHODIRUPXODFRQWUROFRQOOHYRXQDVHULHGHSUXHEDVODPD\RUtDGHHOODV
QRORJUDURQVXVWLWXLUODFDSDFLGDGOLJDQWHQLHVWUXFWXUDQWHGHOJOXWHQSRUORTXHVHXVR
HQ ODIRUPXODILQDO XQ LQJUHGLHQWH FRQ ODV FDSDFLGDGHVTXtPLFDV GH VXVWLWXLU HOJOXWHQ
HVGHFLUODJRPD;DQWDQD

&RPR VH SXHGH REVHUYDU HQ ODV GRV SULPHUDV IRUPXODV GHVDUUROODGDV VH XVR JRPD
;DQWDQDVLQHPEDUJRVXFRQFHQWUDFLyQQRIXHODDGHFXDGDPRWLYRSRUHOFXDOQRVH
ORJUR OD REWHQFLyQ GHO SDQ $ FRQWLQXDFLyQ VH PHQFLRQDQ \ VH FRPSUXHEDQ ODV
SURSLHGDGHVGHGLFKDJRPDHQODHODERUDFLyQGHSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ

(QODIDVHLQLFLDOHVGHFLUHQODREWHQFLyQGHODIRUPXODFRQWUROVHSDUWLyGHODIRUPXOD
REVHUYDGD HQ OD WDEOD \ VH IXH PRGLILFDQGR VHJ~Q ORV UHVXOWDGRV REWHQLHQGR ODV
VLJXLHQWHVIRUPXODFLRQHV

)508/$ /D PDVD HODERUDGD SUHVHQWy XQD FRQVLVWHQFLD FRQ JUXPRV DO WDFWR
'XUDQWHODIHUPHQWDFLyQODPDVDGREORVXYROXPHQSHURSUHVHQWRXQDVSHFWR\VDERU
GHVDJUDGDEOHV'XUDQWHHOWLHPSRGHKRUQHDGRHOSDQQRVHFRFLyVXFRQVLVWHQFLDDO
WDFWRHUDVLPLODUDODREWHQLGDGXUDQWHHODPDVDGRVXFRUWH]DIXHJUXHVD\VXRORUIXH
GHVDJUDGDEOHFRQXQDQRWDGHUDQFLR

)508/$(QEDVHDODIRUPXODVHVXVWLWX\yODKDULQDGHJDUEDQ]RSRUKDULQDGH
PDt] /D PDVD IXH IOH[LEOH \ SUHVHQWy XQ RORU DJUDGDEOH 'XUDQWH OD IHUPHQWDFLyQ ODPDVDGREORVXYROXPHQ'XUDQWHHQKRUQHDGRQRVHORJURODFRFFLyQGHOSURGXFWR\VH
FUHyXQDFRUWH]DJUXHVD6XVDERUQRIXHDJUDGDEOH
(QODHODERUDFLyQGHODVVLJXLHQWHVIRUPXODFLRQHVVHXVDURQUHFHWDVSDUDSDQGHFDMD
FRQ KDULQD GH WULJR SRU OR TXH ~QLFDPHQWH VH VXVWLWX\R OD HVWD SRU KDULQD OLEUH GH
JOXWHQ

)508/$/DKDULQDGHWULJRGHODUHFHWDRULJLQDOVHVXVWLWX\RSRUKDULQDGHWDSLRFD
REWHQLHQGRFRPRUHVXOWDGRXQSDQHQHOFXDOODPDVDQRIXHXQLIRUPH\DTXHQRKXER
XQDLQFRUSRUDFLyQFRUUHFWDGHORVLQJUHGLHQWHV'XUDQWHODIHUPHQWDFLyQODPDVDFUHFLy
VLQ HPEDUJR QR GREOR VX WDPDxR (Q HO PRPHQWR GH OD FRFFLyQ QR VH REVHUYy
FUHFLPLHQWR(OSURGXFWRILQDOIXHSHVDGR\GHVDERUDPDUJR

)508/$ 6H SDUWLy GH QXHYR GH XQD IRUPXODFLyQ SDUD SDQ GH FDMD FRQ JOXWHQ
VXVWLWX\HQGR HO WLSR GH KDULQD SRU KDULQD GH WDSLRFD /D PDVD QR IXH XQLIRUPH \ IXH
DOJROLTXLGD'XUDQWHODIHUPHQWDFLyQKXERXQSHTXHxRFUHFLPLHQWRGHODPDVD(QHO
KRUQHDGR QR VH REVHUYy FUHFLPLHQWR \ HO SURGXFWR ILQDO IXH SHVDGR FRPSDFWR \ GH
VDERUDJUDGDEOH

)508/$ 6H SDUWLy GH XQD IRUPXODFLyQ SDUD SDQ GH FDMD FRQ JOXWHQ SHUR D
GLIHUHQFLDGHODVIRUPXODVDQWHULRUHVHQHVWDVHVXVWLWX\RODKDULQDGHWULJRSRUKDULQD
GH WDSLRFD \ GH DUUR] REWHQLHQGR XQ DPDVDGR SUHVHQWy XQD EXHQD LQFRUSRUDFLyQ GH
ORVLQJUHGLHQWHV'XUDQWHODIHUPHQWDFLyQODPDVDGREORVXWDPDxRVLQHPEDUJRHQHO
SURFHVR GH KRUQHDGR VH FUHD XQD FRVWUD TXH QR SHUPLWH OD FRFFLyQ LQWHUQD GHO
SURGXFWR (O SURGXFWR ILQDO WXYR XQD FRQVLVWHQFLD JUDVRVD DO WDFWR VX FRUWH]D IXH
JUXHVD\ODPLJDVHFRPSDFWR6XVDERUHVDJUDGDEOH

)508/$ 3DUD HVWD IRUPXODFLyQ VH WRPR XQD UHFHWD TXH UHTXHUtD GH XQD PDVD
PDGUHGHILQLpQGRVHPDVDPDGUHFRPRXQDPDVDSUHYLDPHQWHIHUPHQWDGD/DPDVD
PDGUHFRQWULEX\HDODPDVDGRVLQHPEDUJRGHVSXpVGHODFRFFLyQHOSDQIXHSHVDGR
GXUR DO WDFWR GH FRUWH]D JUXHVDTXH GLILFXOWy VXUHEDQDGR QR SUHVHQWR LQFRUSRUDFLyQ
GHDLUHSRUORWDQWRWDPSRFRFUHFLPLHQWR\WXYRXQRORU\VDERUGHVDJUDGDEOHV
)508/$6HSDUWLyGHXQDUHFHWDSDUDSDQGHFDMDQRUPDOHQODFXDOVHVXVWLWX\R
OD KDULQD GH WULJR SRU KDULQD GH WDSLRFD \ VH DGLFLRQR DGHPiV JRPD ;DQWDQD (O
DPDVDGR ORJUy OD LQFRUSRUDFLyQ DGHFXDGD GH WRGRV ORV LQJUHGLHQWHV 'XUDQWH OD
IHUPHQWDFLyQ OD PDVD GREOy VX YROXPHQ \ SUHVHQWR XQ RORU DJUDGDEOH 'HVSXpV GHO
KRUQHDGR HO DVSHFWR \ OD FRQVLVWHQFLD GHO SURGXFWRIXHURQ VLPLODUHV D ODV GHO SDQ GH
FDMDFRPHUFLDOFRQXQDFRVWUDXQSRFRPiVJUXHVD6XRORU\VDERUIXHURQDJUDGDEOHV


2%7(1&,1'()2508/$),1$/6(*1$1$/,6,6'(9$5,$1=$<
358(%$'(&2175$67(325(/0(72'2'(78&.(<

)$&725(6
 ,QGHSHQGLHQWH*RPD;DQWDQD
 'HSHQGLHQWH&UHFLPLHQWRGHOSDQ

1,9(/(6
 GHFRQFHQWUDFLyQGHJRPD;DQWDQD
 GHFRQFHQWUDFLyQGHJRPD;DQWDQD
 GHFRQFHQWUDFLyQGHJRPD;DQWDQD

+,37(6,6$/7(51$<18/$
+/DFDQWLGDGGHJRPD;DQWDQDQRLQIOX\HHQHOFUHFLPLHQWRGHOSDQGHFDMDOLEUHGH
JOXWHQ
+ /D FDQWLGDG GH JRPD ;DQWDQD LQIOX\H HQ HO FUHFLPLHQWR GHO SDQ GH FDMD OLEUH GH
JOXWHQ

/DV SUXHEDV GH DOWXUD REWHQLGDV GH ODV GLIHUHQWHV FRQFHQWUDFLRQHV GH JRPD ;DQWDQD
DUURMDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV

7DEOD5HVXOWDGRVGHDOWXUDV


&RQFHQWUDFLyQGH*RPD;DQWDQD


9DULDEOH
GH
UHVSXHVWD

'DWR

FP

FP

FP

'DWR

FP

FP

FP

'DWR

FP

FP

FP$QiOLVLVGH9DULDQ]DGHXQIDFWRU

7DEOD5HVXPHQGHDQiOLVLVGHYDULDQ]DSDUDDOWXUDVGHOSDQGHFDMD
OLEUHGHJOXWHQ
5(680(1

*UXSRV

&XHQWD

6XPD

3URPHGLR

9DULDQ]D

&RQFHQWUDFLyQ
&RQFHQWUDFLyQ

&RQFHQWUDFLyQ7DEOD$QiOLVLVGHYDULDQ]DSDUDDOWXUDVGHSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ

$1/,6,6'(9$5,$1=$


2ULJHQGH
*UDGRV 3URPHGLR
ODV
6XPDGH
GH
GHORV
YDULDFLRQHV FXDGUDGRV OLEHUWDG FXDGUDGRV
(QWUH
JUXSRV

 
'HQWURGH
ORVJUXSRV

 
7RWDO 
)

3UREDELOLGDG9DORUFUtWLFR
SDUD)

( 

6L)FDOFXODGDHV!9DORUFULWLFRGH)6HUHFKD]D+2
6L)FDOFXODGDHV9DORUFULWLFRGH)6HDFHSWD+2

(ODQiOLVLVSDUDPpWULFRGHODVUHVSXHVWDVHYDOXyFRPRKLSyWHVLVQXOD K TXHQRH[LVWH
GLIHUHQFLD VLJQLILFDWLYD HQWUH OD FDUDFWHUtVWLFD DQWHV PHQFLRQDGD /D FRPSDUDFLyQ
HVWDGtVWLFD VH UHDOL]R EXVFDQGR GLIHUHQFLD VLJQLILFDWLYD HQWUH ODV FRQFHQWUDFLRQHV (O
DQiOLVLV UHDOL]DGR DUURMRXQ GDWR GH ) GH HO FXDO HV VXSHULRU DO YDORU FUtWLFR
SDUD)GH WDEOD ORFXDOUHFKD]RODKLSyWHVLVQXODIRUPXODGD3DUDFRUURERUDU
ORVUHVXOWDGRV\DQDOL]DUODVGLIHUHQFLDVHQWUHODVIRUPXODFLRQHVVHUHDOL]yXQDSUXHED
GHFRQWUDVWHSRUHOPpWRGRGH7XNH\ WDEOD 

3UXHEDGHFRQWUDVWHSRU0pWRGRGH7XNH\

7DEOD3UXHEDGHFRQWUDVWHSRUPpWRGRGH7XNH\
&RPSDUDFLyQ
$%
$&
%&

4WDEOHV
'06+

'LIHUHQFLD
6LJQLILFDQFLD
6LKD\GLIHUHQFLDVLJQLILFDWLYD
6LKD\GLIHUHQFLDVLJQLILFDWLYD
6LKD\GLIHUHQFLDVLJQLILFWLYD

 
 /DSUXHEDGH7XNH\LQGLFyTXHHQWUHODFRQFHQWUDFLyQGHJRPDHQIRUPXODFLyQGH
$ \ % VL H[LVWH GLIHUHQFLD VLJQLILFDWLYD DO LJXDO TXH HQWUH OD IRUPXODFLyQ FRQ
FRQFHQWUDFLRQHVGH % \ & VLQHPEDUJRHOGDWRTXHFRUURERUDFRQPD\RU
HIHFWLYLGDGODKLSyWHVLVHVODGLIHUHQFLDVLJQLILFDWLYDHQFRQWUDGDHQWUHODIRUPXODFLyQFRQ
 $ FRPSDUDGDFRQODIRUPXODFLyQGH & ODFXDOPXHVWUDXQDGLIHUHQFLDGH
 PD\RU SRU D ODV HQFRQWUDGDV HQWUH OD FRPSDUDFLyQ HQWUH \ GH
FRQFHQWUDFLyQ\GH\GHFRQFHQWUDFLyQ
6HREVHUYDFODUDPHQWHTXHODFDQWLGDGGHJRPD;DQWDQDSURPXHYHHOFUHFLPLHQWRGHO
SDQ SRU OR WDQWR OD IRUPXOD ILQDO IXH OD GH GH FRQFHQWUDFLyQ PRVWUDGD D
FRQWLQXDFLyQ

)508/$),1$/3$5$3$1'(&$-$/,%5('(*/87(1

 $JXD 

J

 /HYDGXUD

J

 +XHYR

J

 $FHLWH

J

 +DULQDGHWDSLRFD

J

 +DULQDGHDUUR]

J

 +DULQDGHVR\D

J

 6DO

J

J

 *RPD;DQWDQD (9$/8$&,16(1625,$/

)LQDOPHQWH GHVSXpV OD REWHQFLyQ GH XQ SDQ GH FDMD OLEUH GH JOXWHQ VH UHDOL]R XQD
HYDOXDFLyQVHQVRULDOFRQMXHFHVH[SHUWRVXVDQGRHOVLJXLHQWHGLVHxRGHH[SHULPHQWR

)$&725(6
 ,QGHSHQGLHQWH-XHFHV
 'HSHQGLHQWH9DULDFLyQHQGHJXVWDFLyQ

1,9(/(6
 PXHVWUDVGHSDQGHFDMDFRQGHFRQFHQWUDFLyQGHJRPD;DQWDQD

+,37(6,6$/7(51$<18/$
+1RH[LVWHYDULDFLyQHQWUHORVMXHFHV
+([LVWHYDULDFLyQHQWUHORVMXHFHV

6HREWXYLHURQORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRVDSDUWLUGHODHVFDODKHGyQLFDPRVWUDGDHQOD
WDEOD

7DEOD5HVXOWDGRGHODHYDOXDFLyQVHQVRULDOUHDOL]DGDDMXHFHVH[SHUWRV

-XHFHV9DULDEOH
GH
UHVSXHVWD$
%&6HREWXYRXQDFDOLILFDFLyQSURPHGLRGHLQWHUSUHWDGRVHJ~QODHVFDODKHGyQLFDFRPR
PH JXVWD 3DUD YDOLGDU ORV UHVXOWDGRV VH UHDOL]y XQ DQiOLVLV GH YDULDQ]D D ODV
FDOLILFDFLRQHVREWHQLGDVGHORVMXHFHV
$QiOLVLVGHYDULDQ]DGHXQIDFWRU

7DEOD5HVXPHQGHDQiOLVLVGHYDULDQ]DSDUDODHYDOXDFLyQVHQVRULDO
5(680(1

*UXSRV

&XHQWD

6XPD

3URPHGLR

9DULDQ]D

-XH]
-XH]
-XH]
-XH]
-XH]
-XH]
-XH]
-XH]
-XH]

-XH]


7DEOD$QiOLVLVGHYDULDQ]DSDUDODHYDOXDFLyQVHQVRULDO
$1/,6,6'(9$5,$1=$
2ULJHQGH
ODV
6XPDGH
YDULDFLRQHV FXDGUDGRV
(QWUH
JUXSRV

'HQWURGH
ORVJUXSRV7RWDO*UDGRV 3URPHGLR
GH
GHORV
OLEHUWDG FXDGUDGRV
 
)

3UREDELOLGDG


9DORUFUtWLFR
SDUD) 

  

6L)FDOFXODGDHV!9DORUFULWLFRGH)6HUHFKD]D+2
6L)FDOFXODGDHV9DORUFULWLFRGH)6HDFHSWD+2

'HODQiOLVLVGHYDULDQ]DVHREWXYRXQYDORUGH)GHPHQRUDOYDORUFUtWLFRSDUD)
GH OR FXDO DFHSWD OD KLSyWHVLV QXOD TXH LQGLFD TXH QR H[LVWH GLIHUHQFLD
VLJQLILFDWLYDHQWUHORVMXHFHVHVGHFLUTXHHOSDUiPHWURGHHYDOXDFLyQHQWUHHOORVWXYR
HOPLVPRQLYHOGHDFHSWDFLyQ

/D ILFKD WpFQLFD D HPSOHDU SDUD OD HODERUDFLyQ GH SDQ GH FDMD OLEUH GH JOXWHQ VH
REVHUYDHQHO$1(;2


(67$1'$5,=$&,1<&$5$&7(5,=$&,1'()508/$),1$/

(OODERUDWRULRDUURMyORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV

+XPHGDG
*UDVDV

3URWHtQDV

&HQL]DV

)LEUD 

+LGUDWRVGHFDUERQR
/DLQIRUPDFLyQQXWULPHQWDOSRUJUDPRVGHSURGXFWRHVODVLJXLHQWH

7DEOD,QIRUPDFLyQQXWULPHQWDOGHSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ

3DQGHFDMDOLEUHGH*OXWHQ

,QIRUPDFLyQ1XWULPHQWDO
7DPDxRGHODSRUFLRQ

3RUFLRQHVSRUHQYDVH

3RUJ
&RQWHQLGR(QHUJpWLFR.MRXO
NFDO 
3URWHtQDJ*UDVDV OtSLGRV J&ROHVWHUROPJ&DUERKLGUDWRV7RWDOHVJGHORVFXDOHV)LEUD J 6RGLRPJ,QIRUPDFLyQ$GLFLRQDO,'5 

9LWDPLQD$ UHWLQRO 9LWDPLQD( 7RFRIHUROHV 9LWDPLQD% WLDPLQD 9LWDPLQD% ULERIODYLQD 9LWDPLQD% SLULGR[LQD 1LDFLQD DF1LFRWtQLFR 9LWDPLQD% FREDODPLQD 9LWDPLQD& DF$VFyUELFR &DOFLR)RVIRUR+LHUUR0DJQHVLR=LQF'HDFXHUGRDOD,QJHVWD'LDULD5HFRPHQGDGDSRQGHUDGDSDUDODSREODFLyQ
PH[LFDQD 1206&), 


/DWDEODQXWULPHQWDOFXPSOHFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVGHODV1RUPDV1206&)
 (VSHFLILFDFLRQHV *HQHUDOHV GH (WLTXHWDGR SDUD $OLPHQWRV \ %HELGDV QR
DOFRKyOLFDVSUHHQYDVDGRV \1RUPDO2ILFLDO0H[LFDQD12066$%LHQHV
\6HUYLFLRV$OLPHQWRV\EHELGDVQRDOFRKyOLFDVFRQPRGLILFDFLRQHVHQVXFRPSRVLFLyQ
(VSHFLILFDFLRQHVQXWULPHQWDOHV )LQDOPHQWH SDUD GHWHUPLQDU OD YLGD GH DQDTXHO VH FRPSDUy HO SDQ HODERUDGR FRQ XQ
SDQ GH FDMD GHO PHUFDGR WRPDQGR FRPR UHIHUHQFLD OD YLGD GH DQDTXHO GHO SDQ
FRPHUFLDOGHGtDV/DVSUXHEDVGHVDERUWH[WXUD\UHVHTXHGDGUHDOL]DGDVDSDUWLU
GHOWHUFHUGtDDUURMDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV

7DEOD'HWHUPLQDFLyQGHYLGDGHDQDTXHO


&20(17$5,26
',$

$&(37$&,1


5(6(48('$'

6$%25

7(;785$1RVHREVHUYD

%XHQR

%XHQR

%XHQD1RVHREVHUYD

%XHQR

%XHQR

%XHQD1RVHREVHUYD

%XHQR

%XHQR

%XHQD1RVHREVHUYD

%XHQR

%XHQR

%XHQD1RVHREVHUYD

%XHQR

%XHQR

%XHQD3RFD

%XHQR

%XHQR

%XHQD1RWRULD

3LHUGHVDERU

3LHUGHWH[WXUD

1RDFFHSWDEOH1RWRULD

$IHUPHQWDGR 3LHUGHWH[WXUD

1RDFFHSWDEOH0X\QRWRULD

$IHUPHQWDGR

3LHUGHWH[WXUD

1RDFFHSWDEOH0X\QRWRULD

1RDJUDGDEOH

3LHUGHWH[WXUD

1RDFFHSWDEOH0X\QRWRULD

1RDJUDGDEOH

3LHUGHWH[WXUD

1RDFFHSWDEOH0X\QRWRULD

1RDJUDGDEOH

3LHUGHWH[WXUD

1RDFFHSWDEOH0X\QRWRULD

1RDJUDGDEOH

3LHUGHWH[WXUD

1RDFFHSWDEOH/RFXDOQRVGDXQDYLGDGHDQDTXHOGHXQDVHPDQD\DTXHDSDUWLUGHOVpSWLPRGtDHO
SDQFRPLHQ]DDPRVWUDUUHVHTXHGDG\FRQIRUPHSDVDQORVGtDVVXVDERU\VXWH[WXUD
VHGHWHULRUDQGHPRGRTXHQRHVUHFRPHQGDEOHVXFRQVXPR',6&86,1


/D HODERUDFLyQ GH SDQ GH FDMD OLEUH GH JOXWHQ UHDOL]DGD HQ HO SUHVHQWH WUDEDMR IXH HO
SULPHU WUDEDMR UHDOL]DGR UHIHUHQWH DO WHPD HQ HO FXDO VH SODQWHR XQ GLVHxR GH
H[SHULPHQWRDVtFRPRVXVUHVXOWDGRV\VXDQiOLVLVREWHQLHQGRORVLJXLHQWH

3RUPHGLRGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVFRPSUREDPRVODKLSyWHVLVTXHFRQILUPDTXHOD
FDQWLGDG GH *RPD ;DQWDQD LQIOX\H HQ HO FUHFLPLHQWR GHO SDQ GH FDMD OLEUH GH JOXWHQ
HVWR VH GHEH D TXH GLFKD JRPD WLHQH XQD LPSRUWDQWH IXQFLyQ HQ OD UHRORJtD GHO
SURGXFWRILQDO \D TXH HV XQ SROtPHUR TXH SURGXFH XQ JUDQ HIHFWR VREUH SURSLHGDGHV
FRPR OD WH[WXUD OLEHUDFLyQ GH DURPD \ DSDULHQFLD TXH FRQWULEX\HQ D OD DFHSWDELOLGDG
GHOSURGXFWRSDUDVXFRQVXPR/DFRQVLVWHQFLDILQDOGHOSURGXFWRVLPLODUDODGHXQSDQ
GHFDMDFRQJOXWHQVHGHEHDOFDUiFWHUSVHXGRSOiVWLFRTXHSUHVHQWDOD*RPD;DQWDQD
HQVROXFLyQ\DTXHHVWDDFRPSDUDFLyQGHRWUDVJRPDVHPSOHDGDVHQDOLPHQWRVWLHQH
XQDVHQVDFLyQPiVDJUDGDEOHHQODERFD

$GHPiV GH ODV FDUDFWHULVWLFDV DQWHV PHQFLRQDGDV OD JRPD ;DQWDQD HV HO LQJUHGLHQWH
TXHVXVWLWX\HODVIXQFLRQHVGHOJOXWHQGHQWURGHODHODERUDFLyQGHOSDQGHFDMDOLEUHGH
JOXWHQpVWHGHQWURGHODSDQLILFDFLyQWLHQHHQWUHRWUDVSURSLHGDGHVXQDDOWDFDSDFLGDG
GHDEVRUFLyQGHDJXDGHYLVFRHODVWLFLGDG\GHWHUPRFRDJXODFLyQORFXDOORGLIHUHQFLD
GH FXDOTXLHU RWUD SURWHtQD YHJHWDO (O JOXWHQ SURYHH D OD PDVD GH WHQDFLGDG \
HODVWLFLGDG GHELGR DO HQODFH HQWUH VXV GRV FRPSRQHQWHV OD JOLDGLQD FRQILHUH
HODVWLFLGDG \ OD JOXWHQLQD HODVWLFLGDG \ IXHU]D DPERV FRPSXHVWRV VRQ ORV
HQFDUJDGRVGHODUHWHQFLyQGHORVJDVHVIRUPDGRVGXUDQWHODIHUPHQWDFLyQ/DVIXQFLRQHVDQWHULRUHVVHFRPSUREDURQFRQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVGHODQiOLVLVGH
YDULDQ]D GH XQD VROD YtD UHDOL]DGR D ODV DOWXUDV REWHQLGDV GH ODV GLIHUHQWHV
FRQFHQWUDFLRQHV GH JRPD ;DQWDQD HO FXDO DFHSWR FRPR KLSyWHVLV TXH OD FDQWLGDG GH
JRPD;DQWDQDLQIOX\HHQHOFUHFLPLHQWRGHOSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQGLFKRGDWRVH
FRUURERUyFRQHOUHVXOWDGRREWHQLGRGHODSUXHEDGH7XNH\GHQWURGHFXDOVHREVHUYD
TXHDPD\RUFDQWLGDGGH*RPD;DQWDQDPD\RUHVHOFUHFLPLHQWRGHOSDQHVGHFLUVH
REVHUYD FODUDPHQWH TXH OD FDQWLGDG GH JRPD ;DQWDQD SURPXHYH HO FUHFLPLHQWR GHOSDQ JUDFLDV D VX FDSDFLGDG GH IRUPDU HVWUXFWXUDV FDSDFHV GH UHWHQHU ORV JDVHV
FUHDGRV GXUDQWH OD IHUPHQWDFLyQ \ OD FRFFLyQ FRPR \D VH PHQFLRQR DQWHULRUPHQWH
DGHPiV GH TXH pVWD QR DOWHUD HO VDERU QL HO RORU GHO SDQ GLFKDV FDUDFWHUtVWLFDV VH
PLGLHURQSRUPHGLRGHXQDHYDOXDFLyQVHQVRULDOREWHQLHQGRXQDFDOLILFDFLyQSURPHGLR
GH LQWHUSUHWDGR VHJ~Q OD HVFDOD KHGyQLFD FRPR PH JXVWD 3DUD YDOLGDU ORV
UHVXOWDGRV VH UHDOL]R XQ DQiOLVLV GH YDULDQ]D D ODV FDOLILFDFLRQHV REWHQLGDV GH ORV
MXHFHVHOFXDOLQGLFDTXHQRH[LVWHGLIHUHQFLDVLJQLILFDWLYDHQWUHORVMXHFHVHVGHFLUTXH
HOSDUiPHWURGHHYDOXDFLyQHQWUHHOORVWXYRHOPLVPRQLYHOGHDFHSWDFLyQFRQFOX\HQGR
DVtODHODERUDFLyQGHOSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ

&DEH PHQFLRQDU TXH HO SUHVHQWH HVWXGLR GHPXHVWUD TXH HV SRVLEOH HODERUDU SDQ GH
FDMD HQ DXVHQFLD GH XQ LQJUHGLHQWH WDQ HVHQFLDO FRPR HO JOXWHQ (Q OD DFWXDOLGDG QR
H[LVWHQHVWXGLRVUHIHUHQWHVDODHODERUDFLyQGHSURGXFWRVOLEUHVGHJOXWHQTXHSHUPLWDQ
ODFRPSDUDFLyQGHGDWRVHVSRVLEOHHQFRQWUDUUHFHWDVSXEOLFDGDVHQ,QWHUQHWRELHQHQ
OLEURV SXEOLFDGRV HQ HO H[WUDQMHUR VLQ HPEDUJR OD PD\RUtD GH HOODV VH UHILHUHQ D
GLYHUVRV SURGXFWRV GH SDQLILFDFLyQ SRU OR TXH OD REWHQFLyQ GH SDQ GH FDMD OLEUH GH
JOXWHQ OOHYDGD D OR ODUJR GH HVWH WUDEDMR SUHVHQWD XQR GH ORV SULPHURV HVWXGLRV
UHIHUHQWHVDOWHPD


5()(5(1&,$6%,%/,2*5),&$6 4XDJOLD * &LHQFLD \ WHFQRORJtD GH OD SDQLILFDFLyQ GD (GLFLyQ (VSDxD
(GLWRULDO$FULELD6$
 6HFUHWDULD GH 6DOXG 1RUPD 2ILFLDO 0H[LFDQD 12066$ 6H
FRQVLJXHHQ85/
KWWSELEOLRWHFDVVDOXGJREP[JUHHQVWRQHFROOHFWQRPVVDLQGH[DVVRF+$6+
GLUGRFSGIVHDUFK 12066$
 6HFUHWDULD GH 6DOXG 1RUPD 2ILFLDO 0H[LFDQD 12066$ %LHQHV \
6HUYLFLRV 'HWHUPLQDFLyQ GH KXPHGDG HQ DOLPHQWRV SRU WUDWDPLHQWR WpUPLFR
0pWRGR

SRU

DUHQD

R

JDVD

6H

FRQVLJXH

HQ

85/KWWSELEOLRWHFDVVDOXGJREP[JUHHQVWRQHFROOHFWQRPVVDLQGH[DVVRF+$
6+HEEEGLUGRFSGIVHDUFK 12066$
 'HWHUPLQDFLyQGHPDWHULDH[WUDxDHQKDULQDVGHFHUHDOHV VHJ~Q OD 120
66$
 'HWHUPLQDFLyQGHPDWHULDH[WUDxDOLJHUDHQKDULQDGHDUUR]VHJ~QOD120
66$
 +DJPDQ % 7KH JOXWHQIUHH JRXUPHW EDNHV EUHDG VW (GLWLRQ &DQDGD 2ZO
%RRNV3XEOLVKHUV
 6WDQOH\3<RXQJ/)DEULFDFLyQGHSDQHUD(GLFLyQ(VSDxD(GLWRULDO$FULELD
6$
 $Q]DOG~D0RUDOHV$/DHYDOXDFLyQVHQVRULDOGHORVDOLPHQWRVHQODWHRUtD\OD
SUiFWLFD(G$FULELD6$=DUDJR]D(VSDxD
 6HFUHWDULD GH (FRQRPtD 1RUPD 0H[LFDQD 10;)1250(; 
'HWHUPLQDFLyQ GH H[WUDFWR HWpUHR 0pWRGR 6R[KOHW HQ DOLPHQWRV 6H FRQVLJXH
HQ85/KWWSZZZHFRQRPLDQP[JREP[
1RUPD 0H[LFDQD 10;)1250(; $OLPHQWRV 'HWHUPLQDFLyQ GH
SURWHtQDV HQ DOLPHQWRV 0pWRGR GH SUXHED 6H FRQVLJXH HQ 85/
KWWSZZZHFRQRPLDQP[JREP[
1RUPD 0H[LFDQD 10;) 1250(; 'HWHUPLQDFLyQ GH ILEUD FUXGD
HQDOLPHQWRV6HFRQVLJXHHQ85/KWWSZZZHFRQRPLDQP[JREP[1RUPD 0H[LFDQD 10;)1250(; $OLPHQWRV 'HWHUPLQDFLyQ GH


&HQL]DVHQDOLPHQWRV6HFRQVLJXHHQ85/KWWSZZZHFRQRPLDQP[JREP[
6HFUHWDUtD GH (FRQRPtD 1RUPD 2ILFLDO 0H[LFDQD 1206&),
'LVSRQLEOH

HQ

KWWSZZZHFRQRPLDJREP[ZRUNQRUPDVQRPV

VFILSGI
6HFUHWDUtD GH 6DOXG 1RUPD RILFLDO 0H[LFDQD 12066$ 6H
FRQVLJXHHQ85/
KWWSELEOLRWHFDVVDOXGJREP[JUHHQVWRQHFROOHFWQRPVVDLQGH[DVVRF+$6+
GLUGRFSGIVHDUFK 12066$
&21&/86,21(6

(Q FRQFOXVLyQ ORV UHVXOWDGRV GHO WUDEDMR UHDOL]DGR FRPSUREDURQ TXH HV SRVLEOH KDFHU
SDQ GH FDMD OLEUH GH JOXWHQ FRQ OD DGLFLyQ LQJUHGLHQWHV TXH VXVWLWX\DQ VXV IXQFLRQHV
GHQWURGHOSURFHVRGHSDQLILFDFLyQ(QHVWHFDVRSDUDODREWHQFLyQGHODIRUPXODFRQWURO
VH HPSOHR JRPD ;DQWDQD MXQWR FRQ LQJUHGLHQWHV FDUDFWHUtVWLFRV GH OD SDQLILFDFLyQ OD
FXDOPRVWUyWHQHUXQDLQIOXHQFLDVLJQLILFDWLYDHQHOFUHFLPLHQWRGHOSDQ\DTXHDPD\RU
FRQFHQWUDFLyQ GH JRPD ;DQWDQD HQ IRUPXODFLyQ VH SUHVHQWy PD\RU FUHFLPLHQWR GHO
SDQ

$GHPiV GH REWHQHU ODV FDUDFWHUtVWLFDV YLWDOHV GH XQ SDQ FRPR VRQ XQ FUHFLPLHQWR
RSWLPR HO SDQ WXYR XQ EXHQ VDERU \ FRQVLVWHQFLD REWHQLHQGR HQ VX HYDOXDFLyQ
VHQVRULDOXQDFDOLILFDFLyQGHLQWHUSUHWDGDFRPR0HJXVWD

/DHODERUDFLyQGHSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQWLHQHFRPRILQDOLGDGODRSFLyQGHEULQGDU
XQDRSFLyQGHQWURGHODVGLHWDVSDUDSHUVRQDVFRQLQWROHUDQFLDDOJOXWHQORFXDOUHVXOWD
GHYLWDOLPSRUWDQFLD\DTXHDSHVDUGHTXHQRH[LVWHQHVWXGLRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOD
HODERUDFLyQGHSURGXFWRVOLEUHVGHJOXWHQVtH[LVWHQXQJUDQQXPHURGHHVWXGLRVTXH
UHVDOWDQODLPSRUWDQFLDGHOOHYDUXQDGLHWDOLEUHGHJOXWHQSDUDODUHGXFFLyQGHVtQWRPDV
RFDVLRQDGRVSRUODLQWROHUDQFLDDOJOXWHQ

$1(;26

$1(;2

3UXHEDVIRUPXODFLRQHVGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR)HFKDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


5HVSRQVDEOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3URGXFWRBBBBBBBBBBBBBBBBB5&,'

,QJUHGLHQWHV

&DQWLGDG J 

&DQWLGDG J 

&DQWLGDG J 

&ODYH


+DULQDGHDPDUDQWR
+DULQDGHJDUEDQ]R
+DULQDGHWDSLRFD
+DULQDGHDUUR]
/HYDGXUDVHFD
)pFXODGHPDt]
6DO
*RPD;DQWDQD
+XHYRGHVKLGUDWDGR
*UHQHWLQD
$]~FDU
0DQWHTXLOOD
+XHYR
9LQDJUH
/HYDGXUD
2WURBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6XPDWRWDO
&DQWLGDGHPSOHDGD
$JXDHPSOHDGD
5HVXOWDGRV


BBBBBBBB

2EVHUYDFLRQHV


BBBBBBBB
BBBBBBBB
,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORGHKDULQDVSUHSDUDGDV

,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR+DULQDV3UHSDUDGDV


(YDOXDFLyQGHSURGXFWRVGHSDQLILFDFLyQ
(VFDODGHHYDOXDFLyQ3XQWDMH
&DUDFWHUtVWLFD
Pi[
9RXPHQDSDUHQWH

&RORU\FDUDFWHUtVWLFDVGHOD
FRUWH]D

6LPHWUtD

8QLIRUPLGDGGHFRFFLyQ

7H[WXUD

&RORUGHODPLJD

3RURVLGDG

$URPD

6DERU

7RWDO

)HFKD

$&7,9,'$'(6


;
;
;

;
;
;
;;
;

;;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
; ; ;

;
; ;

; ; ;

(1(52 )(%0$5=2$%5,/0$<2-81,2-8/,2$*26726(32&7

&URQRJUDPDGHO'LVHxR\'HVDUUROORGHSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ

$1(;2

1250$62),&,$/(60(;,&$1$6


1RUPD 2ILFLDO 0H[LFDQD 12066$ %LHQHV \ 6HUYLFLRV &HUHDOHV \ VXV
SURGXFWRV +DULQDV GH FHUHDOHV VpPRODV R VHPROLQDV $OLPHQWRV D EDVH GH FHUHDOHV
GH VHPLOODV FRPHVWLEOHV KDULQDV VpPRODV R VHPROLQDV R VXV PH]FODV 3URGXFWRV GH
SDQLILFDFLyQ'LVSRVLFLRQHV\(VSHFLILFDFLRQHVVDQLWDULDV\QXWULPHQWDOHV

1RUPD 2ILFLDO 0H[LFDQD 12066$ 3URGXFWRV \ 6HUYLFLRV &RQWURO GH
DIODWR[LQDVHQFHUHDOHVSDUDFRQVXPRKXPDQR\DQLPDO(VSHFLILFDFLRQHVVDQLWDULDV

1RUPDO 2ILFLDO 0H[LFDQD 12066$ %LHQHV \ 6HUYLFLRV $OLPHQWRV \
EHELGDV QR DOFRKyOLFDV FRQ PRGLILFDFLRQHV HQ VX FRPSRVLFLyQ (VSHFLILFDFLRQHV
QXWULPHQWDOHV

10;)1250(; $OLPHQWRV  'HWHUPLQDFLyQ GH &HQL]DV HQ DOLPHQWRV
0pWRGRVGHSUXHED

12066$$OLPHQWRV'HWHUPLQDFLyQGH&HQL]DVHQDOLPHQWRV0pWRGRVGH
3UXHED

12066$ %LHQHV \ VHUYLFLRV 3UHSDUDFLyQ \ GLOXFLyQ GH PXHVWUDV GH
DOLPHQWRVSDUDVXDQiOLVLVPLFURELROyJLFR

12066$%LHQHV\VHUYLFLRV0pWRGRSDUDODFXHQWDGHPRKRV\OHYDGXUDV
HQDOLPHQWRV

10;)1250(;$OLPHQWRV'HWHUPLQDFLyQGHFHQL]DVHQ
DOLPHQWRV0pWRGRVGHSUXHED

10;)1250(; 'HWHUPLQDFLyQ GH H[WUDFWR HWpUHR 0pWRGR 6R[KOHW HQ


DOLPHQWRV

106&), 3XQWR /HFKH IyUPXOD OiFWHD \ SURGXFWR OiFWHR FRPELQDGR
'HQRPLQDFLRQHVHVSHFLILFDFLRQHVILVLFRTXtPLFDVLQIRUPDFLyQFRPHUFLDO\PpWRGRVGH
SUXHED'HWHUPLQDFLyQGHJUDVDEXWtULFD JHUEHU 

10;)1250(;'HWHUPLQDFLyQGHILEUDFUXGDHQDOLPHQWRV

10;)1250(;$OLPHQWRV'HWHUPLQDFLyQGHSURWHtQDVHQ
DOLPHQWRV0pWRGRGHSUXHED


$1(;2

5(&23,/$&,21'(&20(17$5,26<&$/,),&$&,21(6'(/$
(9$/8$&,216(1625,$/'(/352'8&72$/),1$/'(/$
,19(67,*$&,1&20(17$5,26
',$

$&(37$&,1


5(6(48('$'

6$%25

7(;785$$1(;2

(/$%25$&,1'(3$1'(&$-$/,%5('(*/87(1

$QiOLVLV)LVLFRTXtPLFR

+XPHGDG
PDWHULDH[WUDxD
FRQWDPLQDQWHV


2EWHQFLyQGHIRUPXODFRQWURO
SDUDSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ
(ODERUDFLyQGHSDQGH
FDMDOLEUHGHJOXWHQDQLYHO
ODERUDWRULR

0RGLILFDFLyQ
GHIRUPXOD
FRQWURO

3UXHEDVGHPRGLILFDFLyQ
GHIRUPXODYDULDQGRODV
FRQFHQWUDFLRQHVGHJRPD
;DQWDQD

2EWHQFLyQGHODIyUPXODSURWRWLSR
\HODERUDFLyQGHSDQGHFDMDOLEUH
GHJOXWHQ
(YDOXDFLyQVHQVRULDOFRQMXHFHV
H[SHUWRV

12

6,
,QIRUPDFLyQ
1XWULPHQWDO

(VWDQGDUL]DFLyQDFHSWDFLyQ\
FDUDFWHUL]DFLyQGHIyUPXOD

$QiOLVLV
EURPDWROyJLFR

(WLTXHWDGR\(PSDTXH

'HWHUPLQDFLyQGHYLGDGHDQDTXHO

0HWRGRORJtDJHQHUDOSDUDODHODERUDFLyQGHSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ

$1(;2

'LDJUDPD3URFHVRGH(ODERUDFLyQGHSDQGHFDMDOLEUHGHJOXWHQ


3HVDGRGHODPDWHULDSULPD

0H]FODGH
LQJUHGLHQWHVVHFRV

0H]FODGHOUHVWRGHORVLQJUHGLHQWHV
DGLFLyQGHDJXDFRQIRUPHDOSURFHVRGH
PH]FODGR

$PDVDGRGXUDQWH
PLQXWRV

0ROGHRGHODPDVD

3URFHVRGHIHUPHQWDFLyQ5HSRVRGHOD
PH]FODGXUDQWHPLQXWRVDXQD
WHPSHUDWXUDHQWUHORV\&\
KXPHGDGGHO

&RFFLyQHQKRUQRD&
GXUDQWHDPLQXWRV
&XEULUHOPROGHFRQDOXPLQLR
3UXHEDVGH
KRUQHDGR

(QIULDPLHQWR

$1(;2

2FWXEUH

),&+$7&1,&$358(%$'(&$/,'$'3$1'(&$-$/,%5('(*/87(13HVDU,QJUHGLHQWHV

$JXD 
J
 
/HYDGXUD 

J
+XHYR 

J

$FHLWH 

J

+DULQDGHWDSLRFD
J

+DULQDGHDUUR]
 J

+DULQDGHVR\DJ
6DO
 

J

*RPD;DQWDQD J

 0H]FODU
PLQ9HORFLGDGEDMD KDVWDORJUDUODLQFRUSRUDFLyQGHDJXD FRQSDOHWD
5DVSDUHOUHFLSLHQWH )RUPDGR 

6HFRORFDODPDVDHQPROGHSDUDSDQGHFDMDGHOWDPDxR

GHVHDGR5HOOHQDU~QLFDPHQWHODPLWDGGHOUHFLSLHQWH )HUPHQWDFLyQ

&

PLQ
GHKXPHGDG 


 7HPSHUDWXUDGH+RUQHDGR PLQXWRV

&(QIULDPLHQWR
'HMDUHQIULDUHOSDQGXUDQWHPLQXWRV&RUWH
&RUWDUHOSDQHQUHEDQDGDVGHFPGHDQFKR


127$3DUDHYDOXDUGHDFXHUGRFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVHVLPSRUWDQWHTXHVHVLJDQODVFRQGLFLRQHV
 VH GHWHFWD DOJXQD IDOOD R LPSRVLELOLGDG HQ HO 
HVSHFLILFDGDV HQ HVWD LQVWUXFFLyQ GH WUDEDMR 6L
 DGDSWDFLRQHV DO SURFHVR /DV LQVWUXFFLRQHV GH 
FXPSOLPLHQWR GH ODV PLVPDV VHUi QHFHVDULR KDFHU
WUDEDMR SUHWHQGHQ VHU XQD JXtD TXH VLUYD GH EDVH
 SDUD HO WUDEDMR GH ODV KDULQDV \ SURSRUFLRQH
OLQHDPLHQWRVJHQHUDOHVSHURGHELGRDODLPSRVLELOLGDGGHFRQWURODUWRGRVORVIDFWRUHVDPELHQWDOHV\D

ODV FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV GHO SURFHVR GH SDQLILFDFLyQ HO SURFHVR ySWLPR GHEH GHWHUPLQDUVH SRU

REVHUYDFLyQGLUHFWDGHOSURGXFWRHQFDGDSUXHEDSDUWLFXODU


%,%/,2*5$)$


/,%526
&DVDQXHYD ( .DXIHU+RUZLW] 0 3pUH]/L]DXU $% $UUR\R 3 HGLWRUV 1XWULRORJtD
PpGLFDQGHG(GLWRULDO0pGLFD3DQDPHULFDQD

%UDO\-+RJJDQ5'DQJHURXVJUDLQVVW(GLWLRQ&DQDGD$YHU\3XEOLVKHUV

+5 *UHHQ 3 -RQHV 5 &HOLDF GLVHDVH D KLGGHQ HSLGHPLF VW (GLWLRQ 1HZ <RUN
+DUSHU&ROOLQV3XEOLVKHUV

0F3KHH6-0DUWtQH]0($)LVLRSDWRORJtD0HGLFD8QDLQWURGXFFLyQDODPHGLFLQD
FOtQLFDWDHGLFLyQ(O0DQXDO0RGHUQR

+DJPDQ%7KHJOXWHQIUHHJRXUPHWEDNHVEUHDGVW(GLWLRQ&DQDGD2ZO%RRNV
3XEOLVKHUV

6HJXUD1LHWR0 %DUED GH OD 5RVD $ 3 3DUHGHV/ySH] 2 %LRFKHPLVWU\ RI
DPDUDQWK SURWHLQ (Q $PDUDQWK %LRORJ\ &KHPLVWU\ DQG 7HFKQRORJ\ (GLWDGR SRU
3DUHGHV/ySH]2&5&3UHVV%RFD5DWRQ&DStWXOR3iJ

4XDJOLD * &LHQFLD \ WHFQRORJtD GH OD SDQLILFDFLyQ GD (GLFLyQ (VSDxD (GLWRULDO
$FULELD6$

6WDQOH\ 3 <RXQJ / )DEULFDFLyQ GH SDQ HUD (GLFLyQ (VSDxD (GLWRULDO $FULELD
6$

$Q]DOG~D0RUDOHV $ /D HYDOXDFLyQ VHQVRULDO GH ORV DOLPHQWRV HQ OD WHRUtD \ OD
SUiFWLFD(G$FULELD6$=DUDJR]D(VSDxD


5(9,67$6
,JOHVLDV3-LPHQH]$0HORQ55RGULJXH]*6DQFKH]$9LOODQXHYD63DMDUHV*
HWDO8WLOLGDGGHODGHWHUPLQDFLyQGHORVDQWLFXHUSRVDQWLJOLDGLQD,J$VHULFRVSDUDOD

GHWHFFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODHQIHUPHGDGFHOLDFDGHODGXOWR5HYLVWD(VSDxRODGH
(QIHUPHGDGHV'LJHVWLYDV

-LOO - &XWOHU 3 0HOQ\N 6 -HUQLJDQ 6 -DQDN / *D\ORU ': HW DO 0HWDEROLF
ELRPDUNHUV RI LQFUHDVHG R[LGDWLYH VWUHVV DQG LPSDLUHG PHWK\ODWLRQ FDSDFLW\ LQ
FKLOGUHQZLWKDXWLVP$PHULFDQ-RXUQDORI&OLQLFDO1XWULWLRQ

%DUHUD*0RUD6%UDPELOOD35LFRWWL$0HQQL/%HFFLR6%LDQFKL&HWDO%RG\
FRPSRVLWLRQ LQ FKLOGUHQ ZLWK FHOLDF GLVHDVH DQG WKH HIIHFWV RI D JOXWHQIUHH GLHW D
SURVSHFWLYHFDVHFRQWUROVWXG\$PHULFDQ-RXUQDORI&OLQLFDO1XWULWLRQ


%DUGHOOD07)UHGHOOD&3UDPSROLQL/0ROWHQL1*LXQWD$0%LDQFKL3HWDO%RG\
FRPSRVLWLRQDQGGLHWDU\ LQWDNHVLQDGXOWFHOLDFGLVHDVHSDWLHQWVFRQVXPLQJDVWULFW
JOXWHQIUHHGLHW$PHULFDQ-RXUQDORI&OLQLFDO1XWULWLRQ

0DUWtQH] ( 1 &DVWHOODQL 2 ) $xyQ 0& &RPPRQ PROHFXODU IHDWXUHV DPRQJ
DPDUDQWKVWRUDJHSURWHLQV-$JULF)RRG&KHP3iJ

3DGPDVKHUH 76 9LMD\DODNVKPL / 6KDVKLNDOD 3  (IIHFW RI WUDGLWLRQDO
SURFHVVLQJRQWKHIXQFWLRQDOSURSHUWLHVRIIULMROIORXU-)RRG6FL7HFKQRO


.LQVHOOD -  )XQFWLRQDO SURSHUWLHV RI VR\ SURWHLQV - $P 2LO &KHP 6RF 


+XWWRQ &: DQG $0 &DPSEHOO )XQFWLRQDO SURSHUWLHV RI VR\ FRQFHQWUDWH
DQG VR\ LVRODWH LQ VLPSOH V\VWHPV DQG LQ IRRG V\VWHPV (PXOVLRQ SURSHUWLHV
WKLFNHQLQJIXQFWLRQDQGIDWDEVRUSWLRQ-)RRG6FL

6ORGNL0(3ROLVDFiULGRV0LFURELDQRVHQ(QFLFORSHGLDGH7HFQRORJtD4XtPLFD
.LUN2WKPHU /LPXVD  WUDGXFFLyQ HVSDxROD GH 0DUN +) 2WKPHU ')

2YHUEHUJHU & * 6HDERUJ * 7 HG .LUN2WKPHU &RQFLVH (QF\FORSHGLD RI
&KHPLFDO7HFKQRORJ\:LOH\1HZ<RUN

*DUFtD2FKRD)6DQWRV9&DVDV-;DQWKDQ*XP3URGXFWLRQ5HFRYHU\DQG
3URSHUWLHV%LRWHFKQRORJ\$GYDQFHV38%/,&$&,21(6(1,17(51(7

5LYHUD - ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 1XWULFLyQ /D DOLPHQWDFLyQ GH PXMHUHV \ QLxRV
PH[LFDQRV SXEOLFDFLyQ SHULyGLFD HQ OtQHD  0D\R 6H FRQVLJXH
HQ85/KWWSZZZLQVSP[3RUWDOHYHQWRVSRQHQFLDV$XOD
6HPLQDULRV0LHUFROHV337

+HUQDQGH]2&HOLDFRVGH0p[LFR SXEOLFDFLyQSHULyGLFDHQOtQHD 6HFRQVLJXHHQ
85/ZZZFHOLDFRVGHPH[LFRFRP

)RQROOD&$VLVWHQFLDDOFHOLDFRGH0p[LFR SXEOLFDFLyQHQOtQHD )HEUHUR6H
FRQVLJXHHQ85/ZZZDFHOPH[RUJ

+HUQDQGH] 2 %ORJ GH &HOtDFRV GH 0p[LFR $EULO 6H FRQVLJXH HQ 85/
ZZZFHOLDFRPH[EORJVSRWFRP

6HFUHWDUtD GH 6DOXG 1RUPD RILFLDO 0H[LFDQD 12066$ 6H FRQVLJXH
HQ

85/

KWWSELEOLRWHFDVVDOXGJREP[JUHHQVWRQHFROOHFWQRPVVDLQGH[DVVRF+$6+
GLUGRFSGIVHDUFK 12066$

&2'(;

$/,0(17$5,286

$EULOKWWSZZZFRGH[DOLPHQWDULXVQHWZHELQGH[BHVMVS


6H

FRQVLJXH

HQ

85/

6DWLQ0)XQFWLRQDO3URSHUWLHVRIVWDUFKHV)$2$JULFXOWXUDODQG)RRG(QJLQHHULQJ
7HFKQRORJLHV 6HUYLFH 3XEOLFDFLyQ HQ OLQHD 6H FRQVLJXH HQ 85/
KWWSZZZIDRRUJDJPDJD]LQHSGIVWDUFKHVSGI

$EGHOUDKPDQ $ +RVHQH\ 5& 9DUULDQR0DUVWRQ ( (O VRUJR \ HO PLMR HQ OD
QXWULFLyQ KXPDQD 'HSRVLWR GH GRFXPHQWRV GH OD )$2 3XEOLFDFLyQ HQ OtQHD 6H
FRQVLJXHHQ85/KWWSZZZIDRRUJGRFUHS7676KWP3UHIDFLR

6HFUHWDULD GH 6DOXG 1RUPD 2ILFLDO 0H[LFDQD 12066$ 6H FRQVLJXH
HQ
85/KWWSELEOLRWHFDVVDOXGJREP[JUHHQVWRQHFROOHFWQRPVVDLQGH[DVVRF+$6+
GLUGRFSGIVHDUFK 12066$

6HFUHWDULD GH 6DOXG 1RUPD 2ILFLDO 0H[LFDQD 12066$ %LHQHV \
6HUYLFLRV 'HWHUPLQDFLyQ GH KXPHGDG HQ DOLPHQWRV SRU WUDWDPLHQWR WpUPLFR
0pWRGR

SRU

DUHQD

R

JDVD

6H

FRQVLJXH

HQ

85/KWWSELEOLRWHFDVVDOXGJREP[JUHHQVWRQHFROOHFWQRPVVDLQGH[DVVRF+$6+
HEEEGLUGRFSGIVHDUFK 12066$

6HFUHWDULD GH (FRQRPtD 1RUPD 0H[LFDQD 10;)1250(; 
'HWHUPLQDFLyQ GH H[WUDFWR HWpUHR 0pWRGR 6R[KOHW HQ DOLPHQWRV 6H FRQVLJXH HQ
85/KWWSZZZHFRQRPLDQP[JREP[

1RUPD 0H[LFDQD 10;)1250(; $OLPHQWRV 'HWHUPLQDFLyQ GH
SURWHtQDV HQ DOLPHQWRV 0pWRGR GH SUXHED 6H FRQVLJXH HQ 85/
KWWSZZZHFRQRPLDQP[JREP[

1RUPD 0H[LFDQD 10;) 1250(; 'HWHUPLQDFLyQ GH ILEUD FUXGD HQ
DOLPHQWRV6HFRQVLJXHHQ85/KWWSZZZHFRQRPLDQP[JREP[

1RUPD 0H[LFDQD 10;)1250(; $OLPHQWRV 'HWHUPLQDFLyQ GH
&HQL]DVHQDOLPHQWRV6HFRQVLJXHHQ85/KWWSZZZHFRQRPLDQP[JREP[


6HFUHWDUtDGH(FRQRPtD1RUPD2ILFLDO0H[LFDQD1206&),'LVSRQLEOH
HQKWWSZZZHFRQRPLDJREP[ZRUNQRUPDVQRPVVFILSGI


7(6,6

)ORUHV &DQGLD - / 0HWDEROLF )OX[ GLVWULEXWLRQ 0RGHOOLQJ DQG 3URFHVV
2SWLPL]DWLRQRI;DQWKDQ3URGXFWLRQ3K'7KHVLV)RUWVFKU%HU9',5HLKH1U
'XVVHOGRUI9',9HUODJ(175(9,67$67(/()21,&$6

*yPH] 0 $EULO 0DUWtQH] 3 HQWUHYLVWDGRU (QWUHYLVWD WHOHIyQLFD D 0DULD
*yPH] (QFDUJDGD GH HO iUHD GH LQYHVWLJDFLyQ GH OD $VRFLDFLyQ 0H[LFDQD GH
,QGXVWULDOHVGH*DOOHWDV\3DVWDV$& $0(;,*$3$ 

*RQ]iOH] 3 $EULO 0DUWtQH] 3 HQWUHYLVWDGRU (QWUHYLVWD WHOHIyQLFD D 3HGUR
*RQ]iOH] HQFDUJDGR GH HO iUHD GH LQYHVWLJDFLyQ GH OD $VRFLDFLyQ 1DFLRQDO GH
)DEULFDQWHVGH*DOOHWDV\3DVWDV$OLPHQWLFLDV$& $1$)$*$3$