Está en la página 1de 7
Carlos Sastre Vazquez Aristoteles en Galicia: A contraportada de Santa Maria de Pontevedra SEPARATA DE PONTEVEDRA REVISTA DE ESTUDIOS PROVINCIAIS Ne 89/1992 TSSN-0211-5530 4 coniraportada de Sta. Maria a comenzos de séeulo, (Fot, Feo. Zavala) N bibliografia sobre a abra galega de Cor- nielles de Holanda fiise sistematico olvido dun capitulo da mesma que, se ben é de caracter inferior dende © punto de vista estilistico, ten a importancia de introducirnos no mundo das *marginalia” que tan caro foi 6 arte gético. Refi- rome 4 contraportada da igrexa de Santa Maria en Pontevedra. (Fig. 1) Son escasas (e breves) as alusiéns 4 decora- cién desta contraportada e, curiosamente, éstas fanse mais vagas a medida que nos acercamos 6s nosos dias, Murguia 6, sen dibida, o autor que mais interés mostra ante o conxunte escultérico “ornamentado con pequeiios bajo-relieves de im- 182 portancia suma para la historia del arte popular. Es iinico entre lo que se conserva en Galicia, y tiene, por lo tanto, doblado valor 4 nuestros ojos. Constituyen el todo varios cuadros en bajo- relieve, dispuestos en fajas, que habiendo estado cubiertos de cal, un celo, ni discreto ni de agrade- cer, hizo repicar, con lo que sufrid en extremo, pues lo que aparecia borroso tornése menos per- ceptible, y lo que estaba claro perdié bastante. Es por esto mismo imposible su descripcién y es- tudio —este ultimo interesante — pues tal vez en su vista pudiera afirmarse que no era desconoci- da en Galicia, 4 pesar de faltar los monumentos literarios que lo prueben, la fibula del zorro, tan popular en Francia y Alemania,, (...) Se halla la creacin de Adan y Eva, la muerte de Cain, mo- linos de viento y otros varios asuntos ridiculos 6 de la vida real”. Villaamil y Castro, mais breve, anota que esta “lena de esculturas en que se ven representados buen nfimero de asuntos biblicos (..) ¥ otra poreion de escenas en gue se ven nota- bles detalles y accesorios de puentes, casas, mol nos de viento, ete.”*, Alvarez de Limeses contén- tase con resumit a descripcién de Villaamil 2 Angel del Castillo xilgaa “curiosa, también de estilo plateresco, con numerosos asuntos biblicos y escenas con interesantes detalles’ 4 Menos en- tusiasmado, Filgueira Valverde limitase a sefialar que “la curiosisima decoracién de los lados de la puerta (do interior) representa un arte popular, de tradicién romanizante, el del ‘pedrero’” §, Anos despdis, 0 mesmo estudioso recofiecéu como minimo a influencia manifestada, por exemplo, na representacién dos muifios tipicos nas paisaxes dos Paises Baixos®. Na mesma lifia que o anterior, fala o profesor Azcdrate das “ca- prichosas representaciones biblicas en el para- mento interior de la portada, con un sentido dei “horror vacui” ciertamente muy primitivo”’. Ainda que a maior parte das esceas ali labra- das son de tema veterotestamentario, € sen pre- tender unha analise exhaustiva de conxunto, esta Arisibteles e Campaspe. 38x69 em. (Fot. Autor) nota quere chamar a atencidn sobre catro delas que, 6 meu entender, relaciénanse entre si ¢ afas- tanse da temitica comin biblica. Tefien, ade- mis, a importancia de constituir nico caso galego da influencia dunha narracién de posible orixe oriental e que parece chegar a Francia da man do prelado Jacques de Vitry (11802-1240) guen a incluiu no seu Promptuarium exemplorum ‘Tratase da tenda de Aristoteles e Phyllis ou Cam- paspe’. Adhémar ofrécenos o texto integro da narra cidn do francés9, titulada “Exemplum de Aristo- tile et uxore Alexandri’, Aristételes amonesta a un Alexandre ainda adolescente por frecuentar demasiado a compaiiia da siia muller. Esta, ex- trafiada do cambio, investigou hasta cofiecer 6 responsable, A sia venganza consistiu en pase- arse, lixeira de ropa, diante do estudio do vello filésofo, provocandoo coas sitas miradas ¢ pala- bras lascivas. Aristételes, inflamado, caéu na trampa: implordulle os seus favores. A muller de Alexandre dixolle que, para demostrarlle o seu amor por ela, cedifio na mafin deberia deixarse cabalgar coma un cabalo. Cando estaban nela, Alexandre, xa advertido pola muller, viunos, con grandisima vergonza de Aristételes quen, a pesar de todo, non perdéu a ocasién de morali- zar. se unha muller pode facer esto dun home vello ¢ prudente, qué non fara de outro xoven ¢ inexperto. Que os predivadores recurriran a narraciéns de corte mais ben vulgar e, en moitas ocasions, raianas 4 obscenidade, noa debe sorprendernos, Hasta pricticamente as resolucions do Concilio de Trento a vivencia da relixiosidade era moi di- ferente & dos nosos dias. En certas festividades as igrexas convertianse en auténticos teatros onde 0 mundo parecia sacado dun poema goliardesco: & festa dos Inocentes, a dos Tolos, a Misa dos Asnos, eran especticulos nos que a seriedade eclesial perdia todo sentido; o abade Aelrec des- cribenos desde o séoulo XII clima dunha destas festividades"": “On recontre dans les églises, des, chanteurs qui, les joues gonflées, font entendre des bruits de tonnerre, puis murmurent, sussu- rent, laissent expirer ieur voix gardant la bouche ouverte et se flattant dimiter ainsi l'agonie et Vextase des martyrs (os Santos Inocentes). (...) Tout leur corps se trémousse en gestes Whistrions, leurs Iévtes, leurs épaules, leurs mains prennent des expressions adaptées aux pa- roles. Le vulgaire (...) finit par éclater de rire; il semble qu'il soit au théaire et non pas a l’église”. 184 Un autor galego —hoxe prtcticamente esque- cido— narra a festa do Patrén dun lugar no ilti- mo tercio do século XIX: & un precioso docu- mento da supervivencia de ecos de aquelas festas medievais: “Subéu tamén (6 sobrado da igrexa) a museca compreta, pois daquela inda non fore botada das ilesias. Acompafiabe ds cregos no canto, e, ademais da Marcha Real cando se alza- ba, tocaba pezas de libre eleucién nos dous intres sabidos da misa, autuando, dende logo, 0 bombo io tamboril, que descansaban durante 0 canto. Chegado o intre da primeira tocada, arreca- dou o seu bombo 0 bombeiro i a amborileiro 0 tamboril, ¢ asi a museca compreta comenzaron cun valse xa por ali moi sabido, cuia letra era ista: Pontevedra é ‘moi fermosa capital, capital; pero Mari tenlle superiorid Vente conmigo a vivir, a vivir; vente gonmigo a gozar, as ledicias do amor polas orelas do mar. Alexandre Magno (2). 36°5x53 om. (Fot. Autor) Os desacordos da banda, o repenique do tam- boril i os golpes zoadoiros do bombo, resoaban polas bévedas do tempro tan barbaramente, que ‘0$ mesmos Santos se taparian os ouvidos se poi- desen”!! Os predicadores eran conscientes de que a mellor forma de atraerse a atencién do seu publi- co era facer mencién a personaxe © contos moi populares. Asi un clérigo, o abade Gérard, utili- zaba como “cebo” as historias do ciclo artirico!? para manter interesado 6 seu auditorio. As con- comitancias entre 0 ciclo artiirico, do cal ex- tréense “exempla’, e a historia de Aristoteles, que pasa a formar parte dunha compilacién de este tipo de textos morais, van moito mais alé: a fins do século XII ¢ durante o século XIII (é dicir, contempordneamente 6 espallamento da nosa historia) a Vulgata artarica buscaba un novo final para Merlin, decididamente moi distinto 6 que pensara para 0 mago Geoffrey de Mon- mouth na sia Vita Merlini; agora o vello e sabio conselleiro do rei Arturo encontra a perdicién no amor dunha xoven, Pero a auténtica popularidade chega para a nosa historia cando un poeta, Henry d’Andely (hacia 1225), tradiicea 6 francés engadindolle certo “picante’, No “fabliau” a esposa convirtese en amiga ¢ os seus métodos de seduccién refinan- se sazondndoos con canciéns corteses. E intere- sante como 0 autor plasma a confusién, a turba- cién de Aristételes por medio dun xogo de palabras: “Pero mal empreguéi a mifia sabiduria, eu, gue nunca rematéi de aprender. Agora Amor, que @ moitos sabios ten prendido, faime desaprender para millor me prender, de tal xeito aprendendo desaprendin, Desaprendin apren- dendo conforme Amor vaime prendendo” Na figura II temos 0 relevo que ilustra, en Santa Maria, a historia do filésofo burlado. 0 artista clexiu 0 momento crucial, cando é cabal- gado pola fermosa muller que manexa airosa as bridas. En moitos casos a historia enriquécese con outras esceas, normalmente a da seduccién de Filis, pasedndose case nia ante os abraiados ollos de Aristoteles. Tamén é corrente a repre- sentacién de Alexandre, 0 terceiro personaxe do “fabliau’. Penso ter atopado 6 conquistador nun Soceaitataacpeee Senate cores trees pn at Yiaetenped vant vtcad oc hell anes as eit cmeeecetenn sea tatat His fou at lnano yea ps eons eek eee sai diana ree wtp: pegs oaks oat feieseet ecm Seong pr Ss fl pe ore Pmt eon ans Sy cae a Paxina dun Bestlario inglés. Seculo XI. British Library, Harley MS. 4751, f8 relevo casi contiguo —estn separados polo for- nel que ocupaba a estatua de S, Sebastian (hoxe reemplazada por unha imaxe en madeira de S. Xoan Bautista) - (Fig. II). Alexandre seria unha das persoas gue viaxan sobre un elefante, cuxa iconografia & a mesma que se empregaba nos Bestiarios medievais (Fig. 1V), como maquina de guerra, portando 6 lombo unha sorte de parape- to defensivo. De tal xeito & descrito xa na Bi- blia'#, Os elefantes estan presentes nas descrip- ciéns da conquista da India por Alexandre —on- de transcurre tamén a historia que nos ocupalS—, como en Plutarco (LX, LXII) ou no Pseudo Ca- listenes (Libro II, 3 e Carta a Aristételes sobre a campafia da India)!®, Nos poemas sobre Alexan- dre, popularisimos na Baixa Idade Media, abun- dan tamén a referencias a estes animais. Na ver- sion castelan describese asi és elefantes 185 Mutler cabalgada por un demo, 47x78'S em. (Fot. Autor) “El elefant’ es bestia de muy grant valentia, sobr’ él arman engeiios de grant carpenteria, castillos en que puede ir grant cavalleria, al menos treinta homes o demas non mintria” *Com’era Aristémenes por natura gigante, venia caballero sobr'un grant elefante, gercado de castillos de cuesta e detante, ‘nunca home non vi6 tan fiero abramante”!? Todavia no século XIV a idea deste animal como castelo ambulante seguia vixente. O anda- Juz Pero Tafur deixounos a seguinte noticia: “..é oro dia siguiente fuemos ver la casa donde estin los elefantes (..) Dizen que en la India que arman castillos sobre ellos en que van diez é seys onbres, é aférranles aquellos colmillos, quando quieren combatir, en acero” !8, As figuraci6ns destes animais son numerosas; nas sillerias de coro encontramos varios exem- plos '8; tampoco son infrecuentes na pintura mural, como en 8. Baudelio de Berlanga™, ou nas miniaturas?!. Normalmente tefien unha lec- tura moral que en Pontevedra desaparece en favor dunha nota ambientalista. Do arriba ex- posto penso que & verosimil que Alexandre Magno fora incluido na historia deste orixinal xeito?? Na parte baixa desta portada e a modo de “bas de page” —non s6 pola siia posicién senon tamén pola sia resolucién: seres enredados entre 186 Home cabalgado por wn demo, 45x78°5 om, (Fot. Autor) vexetaciéns € grutescos— atopamos os relevos das Figuras Ve VI. A primeira representa a un demo cabalgando jsobre unha muller! Deixando aparte © carécter de “drdlerie” que pode ter a escea, est claro que é unha continuacion da his- toria que nos ocupa: a muller recibe no inferno o ‘mesmo trato que ela deu 6 sabio. Cos cabelos en- maraiados, & © simbolo da luxuria; moitos exemplos tefien en comiin esta iconografia: as se- reas, tentadoras por excefencia, levan estas gre- fias; as imaxes da “Luxuria” —que, como se sabe, son unha reinterpretacion da Terra nutricia romdn— soen lucir tamén abundantes cabelei- ras?! Como “pendant” desta escea encontramos a dun home cabalgado a sta vez por outro demo. Aparte das posibles raz6ns de simetria, a mensaxe ¢ clara: tanto a muller coma o home culpables de luxuria penardn no inferno, No sé- culo XVII Johann de Bry vai mais ala 6 afirmar que “non hai nada mais monsiruoso no mundo ca un vello lascivo”, idea que casa perfectamente coa moral do conto de Aristoteles?*. Como vemos a chegada a Galicia do tema foi tardia ainda que non se pode afirmar que estive- ra totalmente “pasado de moda”: no mesmo sé- culo 0 coengo da catedral de Zamora Juan de Grado fai esculpir no seu monumento funerario a figura de Aristételes cabalgado pola “femme fatale”?5, Murauia, M, Galiew. Madrid, Daniel Cortezo. 1888. Vitlaarnl y Castro, 1. fglesias Gallegas de la Edu Meda d, leprenta de San Francisco de Sales, 1904, p, 168, 3 Alvarezde Limeses,J., Pamevedra, tomo IV de Geografia del se Gntcia. Basosionn, Alberto Maztin, 1936, p. 228 4 Costilo, A.. Pmenterio pomanental y artista de Gaeta. A fa, Fundacion Pedro Barris de la Maya, 19K7 E Filgucira Valverde, J, “El eseultor Cornelis de Holanda en 2sedea” FY Museode Pontevedra, 1, 1942, p.23, Afirmacion feta na charla que ofteotu dentro dun silo de lerencias orgamzado co gallo da resauruciin da igrota dos Ma- Iebreno, 1991), Avsivate,M,, Bsculnia del siglo X¥F. Maid, Phas Ultra fp 2, Nas sas primers versigns—as que aqui citamos 0 pro onista femenito estece de nomi, innecesario posto que iritase cha xeralizacin da mer como ser funesto. Mins adiante Fratca © nome de Campaspe een Alemania o de Phytis 9 Adhémar, J. Influences anriques dans rt du Moyen Age vats Tanadres, Warburg Fnstitte, 1939. pp. 13-La LO Macterlinck, L., Le genre triigue dens lo peintre flamane Bruxelas, Académie Royale des Scieucies. des Lettre ei des 1-Arts de Belgique, 1902-3, pp. 80-1 Son de interés as descr ons efreidas no recente trabullo de Jacobell, M.C., Risus Paseha- filament wealdgico del placer, Barcelona. Planeta, 19%, 11 Gateia Barras, M, (Ken Ketiades), Aventuras de Afberte vim. Vigo, Casirclos. 1972. p. 150. O que foi enonista de Vigo, vig Alvarez Blaaquea, asegura que o Alberie cra o mesma autor 12. Randall, LMC., bnoges m the Margins of Gothte Manas: Derkeley-Los Angeles, California Siudies in the History of 1968, p. 8, (Citado en Morale. 8., “Artistas, patronos y publi cl arie del Camino de Suntazo", Compossllanins, XXX. 1985, £18) Unba testemua das pastors que desataban as lends arti ola aa Crénica de Herman de Youraai (século XID), onde se sovtbe uns pelera entre bretonse franceses pola figura do ret Ar- (Garcia Gul, C. Historia del rev Artura v de las nobles » err sballeroy de fy Tabla Redonda, Madrid. Atuna, 1984. p. 26). ~c campo da iconografia & ineressnte mencionar a preseneré no norte da caledral compostelanh (a “Porta Prancigen” do Cé- 2 Calinsino) de reforeneias aciclas Epicos, en este case estarsamos =. 0 sermon de pedra" que tumén ofrece una moral paruneo de vacions populares (Bouza Brey, b. "Fortuna de las eaneioses de Ststa y del heroe Roldan en el romanico compostelano ¥ en la a= . Compostellamurs, X. 1965, pp. 663-090 reed. en Auras. 1982 Morale, S."La primina fuchade nore dela Cate ‘be Santiago”. Compostellanion, XIV. 1968, pp. 623468 Id. Ar fists, “eit, Tada no século XV stopamos auton que razoan cdo mesmo acito que en plena Tdade Media o emprego das Cbulas:@ autor do Corbaco semén coatran Luxuris— di: “ruego a los que ste bea leyeren que non tome entojo par él por non ser més fun ado en cienca. quo estes por das ravones: por quanta para Veies fe vstedes farto basen enaienploy © Pravicas, aungue parescan con sejuelas de vieja, pastraias 0 romauces:e algunos entendidos rept tarlo lan a Sublitlss que now era lore para en plaga”. (Fd, Goazi fez Mucls, J, Madrid, Castalia, L970, segunda parte, cap. XTVI Precisamente unhe das “ablillas” gue inelie & 6 conto de Arstote les 13 Mal a emploi mon estundegar onques ne fina sprandrol/Or me desaprat por nuclz prandre,Amors, qul mnt sdome a pmsos'ai et aprenant desaprisDesapns ai ex apre- hhanrvpuls qu’AMOrS me vs s1 aprenanr” (Henry dAndels. Le arise. hein de F. Carmona. Bascelona, Promcianes 5 Pu blicaciones Universiarinss HR, vv. 42 ss) Amita gratitude a ‘Conchi Vilar pola sua valiosa exuda ob frances modiev al 1 1 Macubeos, 6,37 LS "Li bons ror java desor ses pier sougze(de novel Inde Ja major!iert In demione? # sor /FI se vos me voleeenguerre:por quoi demoroil en terse. Henry d’Andely. Le fa... os. 888, 16 Phutase, Fda Parallas. AlelondeonJulio Cesar Madr Espasi-Calpe, 1980, Pseudo Calistenes. Fide vazahas db Alois de Macedon. Fa, de C. Garcia Gust, Madtid, Gredos, 1977 17 Libro de Alewundre, Fd de J. Caias Murillo, Madrid, Ea ova Nacional. 983, estrolas 197% 1352, Is Pero Tafur, Atedancas snajes de un hudalgo espaol. Ed. de M. Junénee de la Espada Baveelona, KU Ali, 1982 (acs da ed 21874) pp. 87 19 Mateo Gomez, L. Tent profanos om lr escutvura gitea poiola. Las sillevias de coro, Madeid, CS C.. 1979, fy. 53, Martin Avedillo, F.. La eatedral de Zamora, Valladolid Fama, 1988, fg in. 20. Cook, W-e Gudiol. J. Pinnurae imagiveria romnicas, Ma dnd, Phas Ultra, 1940 fig. E13. 21 Randall et Kim. NXXVI. 4 autora conta 6 elefante entre ‘os tomas mais Fepresentados p16) 22 Bn moitassostracins do “Tabliau” Alexandre ¢ epresenta- do no alto dunha torre avompaitado as vexes de outeo personaxe (Aghemar. 5, cit, lim XXXIX. Ross, DLA, “Allegory and Ro imines on « Medieval French Marne Caskec". Jounal of the Wer durg ane Courvaui tstinvtes,X1, 194%, lam. 25> Dav, M, “Algus ‘os eapitekes hstoniadas del laustro dels caedral de Oniedo", ere spel, 1927 figs, 1. 3. 8), Agni a torre esttiea & susuurda por uunha torre dindmics, a do elefante, 187