Está en la página 1de 32

Hizkuntzen Trataera

Bateratuaren Oinarriak

Hizkuntzen zientzien ekarpenak

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


SAIO HONEN HELBURUAK

Hizkuntzen Trataera Bateratuen


oinarriak birpasatu..
Hizkuntzen zientzei ikuspegi
orokorra eman.
Hizkuntzen irakaskuntzari
hizkuntzen zientziek egindako
ekarpenak birpasatu.
Jarduera batzuk garatu.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


SAIO HONEN EDUKIAK

1. Hizkuntzen Trataera Bateratuen


oinarriak.
2. Hizkuntzen irakaskuntzaren
paradigmaren aldaketa.
3. Hizkuntzen zientziak eta haien
ekarpenak:
 Psikolinguistika
 Pragmatika
 Soziolinguistika
 Testuen Linguistika

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


Hizkunt zen Tr atae r a
Ba ter atuar en
Oina r ri ak

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


ZER DA
HIZKUNTZEN TRATAERA BATERATUA?

Hizkuntzen programazio adostua

Hizkuntzen oinarri komunak eta


metodologia berdinak dira
programazioaren abiapuntua

Ikuspegi komunikatibotik programatuta

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


Zergatik hitz egiten da gaur egunean
HIZKUNTZA TRATAERA BATERATUAZ?

HIZKUNTZEN HIZKUNTZEN
ESTATUSEAN ALDAKETAK DIDAKTIKAN

Euskara eta
gaztelaniaren Aldaketak iturri
koofizialtasuna. epistemologikoetan
Bi edo hiru hizkuntza .
hezkuntza
transmititzeko
Aldaketak
tresna bezala.
ikaskuntza
Hizkuntza aniztasun
teorietan.
handigoa eskolan.
Jarrera positiboen
garapena hizkuntzen Aldaketak ikuspegi
aniztasunaren metodologietan.
aurrean. Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak
HTBranzko URRATSAK

“Oinarrizko Curriculum
Diseinu honen abiapuntua
1992 hizkuntza ikaskuntzak
Hizkuntza Arlo bakarrean
biltzea da..”

“Hizkuntza Arloaren
ikuspegiak bateratzaile
OINARRIZKO behar du izan, hizkuntza
CURRICULUM batean ikasitakoa beste
edozeinetara igarotzea
DISENUA ahalbidetuko duten
curriculumeko hizkuntza
guztien oinarri komun eta
metodologia berdinetatik
abiatzearren”.
Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak
2001-2003: Hizkuntza
Prozesuko Ildoa

 Hizkuntza Normalkuntza.
 Ingeleraren sarrera goiztiarra.
 Hizkuntza Proiektua.
Hizkuntzen Trataera Bateratua.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


2003-2006. Normalizazioa eta
Eleaniztasuna

Normalizazioa.
Hezkuntza eleanitza.
Hizkuntza Proiektua.
Hizkuntzen Trataera Bateratua.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


HTB programaren
jarduerak

Ikastetxeetan prestakuntza
proiektua.
Ikastetxeen arteko
mintegiak.
Zeregin puntualak.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


HTBari buruzko lanaren zutabeak:

GOGOETA TEORIKOA

PRAKTIKAREN ANALISIA

CURRICULUM BATERATUA EGITEA

HAUETAKO EDOZEINETIK ABIATU GAITEZKE

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


2. Hizku ntzen
ir akaskuntzar en
par adi gmar en
ald ak eta

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


Hizkuntz en i rakaskuntz aren
para di gma ren al daketa

Hizkuntza
ZER irakasten dugu? kontzeptua

ZERTARAKO Komunikaz io
irakasten dugu? gait asu na

Ikuspegi
NOLA irakasten dugu?. komunikat ib o
a

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


3. Hizkuntzen
zientziak eta
haien ekarpenak

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


Hizkuntzen zientziak.

Psikolinguistika Soziolinguistika

Pragmatika Testu linguistika

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


PSIC OLINGUI STI KA

Hizkuntzen jabetze eta ikaskuntza


HTBren markoan.

Ikuspegi
eraikitzailea
Innatismoa

Gizarteko
Konduktismoa Elkarreragina joera elkareragina

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


ELKARRERAGINAREN JOERA

Komuni kazi o beharr a.


(integratu, ikas i…)

Esanahi aren negoz iaz ioa

Adi tuen laguntz a.


Gizar tearen produktua

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


Hizkuntza guztietan garatzen den
prozesua.
Hizkuntza jabetze zein ikas
prozesuetan.
Irakaskuntzarako alderdi
garrantsitsuenak erakusten dizkigu..
Prozesu honek erakusten dizkigu
horrelako gogoetarako esparruak: …

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


ELKARMENPEKOTASUN
PRINTZIPIOA

X hizkuntzako irakaskuntza X hizkuntzan


gaitasunak sustatzeko eraginkorra den heinean,
gaitasun honen Y hizkuntzarekiko transferentzia
gertatuko da, Y hizkuntzarekiko aurkeztapena eta
Y hizkuntza ikasteko motibazioa egokia diren
neurrian.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


“Testu” eta “errealitatea”-ren arteko
harremanak finkatzeari laguntzen
dioten psikolinguistikako ekintzak.

Testuinguratzea.
 Komunikazio egoeraren ezaugarriak ezagutu.
 Esanahia eraiki.
Egituraketa.
 Testuen edukien antolaketa.
 Komunikazio egoeraren ezaugarriak
abiapuntutzat hartuz.
Testualizazioa.
 Testuaren zatien arteko loturak.
 Kohesioa.
 Modalizazioa.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


Zer esan nahi du testu bat
ulertzeak?

• Oinarrizko testua erai ki


• Mik roegit ura
• Ma kro egitura
• Ga inegitu ra
• Aurre e zagupenak abi an
jarri
• Autoregula zioa
Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak
Psi kol ing uis tikoaren
ekar penak.
Komunikazio prozesu bat da hizkuntza
irakaskuntza
Hizkuntza erabiltzen ikasten dira
hizkuntza erabilpenak.
Edozein hizkuntza ikasteko, hiztunen
arteko elkarreragina ezinbesteko
baldintza da..
Irakaslea tartekoa da, nork ikasleei
laguntzen die bere hizkuntza
erabilpenetatik beste erabilpen formala
zein konplexuagoengana.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


SOZIOLINGUISTIKA
Hizkuntza aniztasuna: hiztun komunitatea, testu
errepertorioa...
Erabilpen kontestuarekin lotutako hizkuntza aniztasuna.
Aniztasuna kudeatzeko arauak.
Gaitasun linguistiko kontzeptua zabaltzen duen beste
kontzeptu bat: komunikazio gaitasuna.
Hizkuntza aniztasuna giza prestigioarekin lotuta.
Hizkuntzen arteko kontaktuaren ondorioak: elebitasuna,
diglosia...
Aniztasuna eta gizartea: normalizazioa, estandarizazioa...
Aniztasuna eta arauak: elkarreragina, elkarrizketaren
analisia...
Aniztasuna eta erabilpen eremuak: hizkuntza eskolan.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


Soz iol ingui stikoaren
ekarpenak.

Ikasi behar diren giza arauek elkarreragina


gidatzen dute.
Hizkuntza irakaskuntzak lagunduko die
ikasleei komunikazio egoera anitzetan
sortutako hizkuntza erabilera desberdinak
menperatzen.
Hizkuntza aldaerak prestigio edo prestigio
gabeko iritziekin lotzen dira.
Eskolak aldaera formalak hurbildu behar
dizkie ikasleei.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


PRAGMATIKA

Hizkuntza giza jarduera.


“Hizketa egintza”-ren teoria.
“Zentzua” eta “Esanahia”.
Esanahiaren negoziazioa.
Elkarlanaren printzipioa.
Elkarrizketarako arauak.
Implikazioa.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


Pr ag matikaren ekarpenak

Hiz kunt za er abilpenak jarduer ak di ra eta


dit uz ten helburua zein as moa, inplizito
edot a expliz it oa .
Neurr i ha und i batean hizku nt za kanpo ko
aspekt ue tan oinarr itzen da zent zua.
Esanahaiar en neg oziazioa beharre zkoa da
zentzua eraikit zeko.
“Inplikazio” , “ konp ar tit utako mundua” , et a
ant zeko kont zept uek gertae ra
komunikat ib oar i buruzko gogoetar i
lagunt zen diot e.
Ikasgelak komunikaziorako gune
pr ibilegiatuak dir a. I kas leek jakin behar
dut e z er eta zertar ako egin, part e har tu,
er abakiak hartu, e. a.
Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak
TESTUAREN LINGUISTIKA
Analisien objektua: esalditik
testura.
Testua osatzen duten perpausen
zerrenda bat baino konplexuagoa da
testua.
Gaiegitura eta makroegitura.
Testuen ezaugarriak: koherentzia eta
kohesioa.
Testu tipologiak.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


Test u lingui stikoaren
ekarpenak .
Test ua k hi zkuntzen ikas-irakaskuntzar en
objet kuak dira.
Hiz kunt za kanpoko alder diek testuak
mugat zen ditu zte. Horr egatik behar rezkoa
da t estuinguru et a komu nikaz io egoer ari
bur uz hausna rtzea.
Test ua k ul er tu zein ekoizteko prozesuak
jar dueren ar dat zak i zan behar d ir a
ikasgelet an.
Hiz kunt za er abilera aniztasuna da ikasgelan
landu behar diren at az a eta edu ki en iturr ia.
Zient za honek ekar tzen dituen kont zept ue k
(kohe rentzia, kohesioa, lokailuak,...)
hizkuntza erabiler a garat zeko gogoeta
zuzentz en dutHizkuntzen
e. Trataera Bateratuen oinarriak
Laburbilduz
Hizkuntza guztiak besteekin elkarreraginean ikasten dira,
esanahia negoziatu ondoren.
Hizkuntzak ikasteko estrategiak berdinak dira.
Hizkuntzei buruzko gogoeta bultzatzeko eremuak komunak
dira: soziolinguistikoa, pikolinguistikoa, pragmatikoa eta
estrategikoa.
Testuak ulertu zein ekoizteko prozedurak berdinak dira.
Ikasteko zein komunikatzeko estrategiak komunak dira.
Hizkuntza kontzeptu berdinak erabiltzen dira hizkuntza
guztietan.
Testu tipo eta testu generoen ezaugarriak antzekoak dira
hizkuntza desberdinetan.
Hizkuntza irakaskuntzarako metahizkuntza komuna.
Hizkuntza eta hiztunarekiko jarrera positiboak hizkuntza
guztietatik bultzatu behar dira.

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


Hizkuntzen arteko transferigarritasuna

Tes tuak Gait asun


Tes tuak
Ule rtze ko es tra tegi ko a
So rtze ko
Es trateg iak
pr oze dur ak
Et a
proz ed urak

Oin ar rizk o
Te st u et a Meta-
Kon tze pt u gene ro hizku ntz a
Li ngu ist ik o Desb erdi ne ko
oroko rrak ezau gar riak

Li terat ur
Ja rrerak Disku rtsoa ren
ez au ga rriak

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak


LABURBILDUZ
Curriculumeko Hizkuntzen Trataera
Bateratuak ondokoak ahalbidetzen ditu:
Hizkuntzen alderdi komunak lantzea edozein
hizkuntzatatik:
 Hausnarketa linguistikoa egiteko ohitura eta
prozedurak.
 Hizkuntzei buruzko kontzeptu orokorrak.

 Hizkuntzekiko jarrerak.

Edukien sekuentziazio egokiagoa eta denbora


optimizatzea.
 Ikasitakoa hizkuntza batetik bestera igarotzea.

 Ikuspegi metodologikoak konpartituz jardunaren

koherentzia handiagoa lortzea.


 Ikasgelako jarduera eraginkorragoak diseinatzea.

 Hizkuntzez mintzatzeko metahizkuntza bateratua

erabiltzea.
Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak
Eskerrik asko

Hizkuntzen Trataera Bateratuen oinarriak