Está en la página 1de 22

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

---------------------------------------

VIT C

NGHIN CU V TI U HA MNG GSM TI


VINAPHONE

Chuyn ngnh: K thut Vin thng


M s: 60.52.02.08

TM TT LUN VN THC S

H NI -2014

Lun vn c hon thnh ti:


HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

Ngi hng dn khoa hc: TS. V Anh

Phn bin 1: PSG. TS. Bch Nht Hng


Phn bin 2: TS. Nguyn Vit Hng

Lun vn s c bo v trc Hi ng chm lun vn thc s ti


Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng.
Vo lc:

...9h.... gi ....00... ngy ...15.... thng ....02.... nm 2014

C th tm hiu lun vn ti:


- Th vin ca Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng

M U
Vi vic pht trin c v quy m v cht lng nn vic ti u ha mng l vic lm
cn thit v mang tnh thc t cao. Ti u ha mng l duy tr v ci thin ton b cht
lng v dung lng hin thi ca mng di ng. T thu ht khch hng, tng th phn
nhm t c ti a li nhun bi vic s dng ti a hiu sut ca cc phn t chc nng
mng..
n ca em c thc hin nhm mc ch tm hiu su v l thuyt cng ngh
mng GSM, tm hiu v l thuyt bi ton ti u mng cng nh cc phng php ti u
ng dng trong thc t. i tng nghin cu ca ti l mng GSM ca Trung tm Dch
v Vin thng Vinaphone, khu vc H Ni ...Vi phm vi nghin cu tng quan v mng
GSM v cc bi ton ti u mng, t p dng vo thc t.
Chng 1: Tng quan v h thng GSM
Chng I tm hiu kin thc c bn, cu trc v giao din v tuyn mng GSM.
ng thi gii thiu qua cc KPI v tuyn chnh nhm h tr cho qu trnh ti u cc
chng sau.
Chng 2: Ti u ha mng v tuyn
Chng II trnh by nguyn l, mc ch, l do v cc yu t nh hng n cht
lng truyn sng. ng thi a ra mt s gii php ti u ha mng v tuyn.
Chng 3: Ti u mng GSM ti Vinaphone
Chng III a ra phn tch mt s trng hp ti u thc t trong mng GSM ti
Trung tm Dch v Vin thng Vinaphone.

CHNG I: TNG QUAN V H THNG GSM


1.1. Tng quan v mng GSM
1.1.1. Cu trc tng th mng GSM
1.1.2. Cc thnh phn trong mng GSM
1.2. Giao din v tuyn s
Cc knh ca giao din v tuyn bao gm cc knh vt l v cc knh logic.

1.2.1. Knh vt l
Knh vt l t chc theo quan nim truyn dn. i vi TDMA GSM, knh vt l l
mt khe thi gian mt tn s sng mang v tuyn c ch nh.

1.2.2. Knh Logic


Knh logic c t chc theo quan im ni dung tin tc, cc knh ny c t vo
cc knh vt l. Cc knh logic c c trng bi thng tin truyn gia BTS v MS.
C th chia knh logic thnh hai loi tng qut: cc knh lu lng TCH v cc knh
bo hiu iu khin CCH

1.3. Gii thiu cc KPI v tuyn chnh


KPI (Key Performance Indicator Cc ch s c tnh chnh) l cc tham s v c
tnh ca mng. Ngi lm cng tc ti u phi quan tm n nhng tham s ny phn
tch trng thi ca mng. T , nhn din li v a ra gii php ci thin. Nhng tham s
KPI chnh c gii thiu sau y:

1.3.1. T l rt cuc gi (Call Drop Rate - CDR)


T l rt cuc gi l t l cc cuc gi b rt (do h thng BSS, v tuyn hay do
chuyn giao) trn tng s cuc gi kt thc thnh cng.
y l KPI quan trng nht, c s dng vi t l thit lp cuc gi thnh cng
so snh vi cc mng di ng mt t khc. KPI ny nh hng n khch hnh chnh l
cm nhn cuc gi b rt.
T l rt cuc gi c khuyn ngh 4%, tuy nhin trong khu vc mt trm cao, t l
CDR nn thp hn 2 %, thm ch nh hn 1% hay thp hn trong trng hp c s dng
nhy tn chm.

1.3.2. T l thit lp cuc gi thnh cng (Call Setup Success Rate CSSR)
CSSR l t l cc cuc gi c thc hin cho n khi n nh TCH thnh cng m
khng b ngt do rt SDCCH hay do n nh tht bi.
CSSR = Tng s ln thc hin (nhn) thnh cng cuc gi / Tng s ln thc hin
(nhn) cuc gi
y l KPI quan trng th hai sau CDR, n c dng so snh vi cc mng di
ng mt t khc. KPI ny th hin n khc hng l cuc gi khng c thit lp ln
gi u tin.
T l thit lp cuc gi thnh cng theo khuyn ngh > 95%, tuy nhin trong khu vc
mt trm cao, t l ny nn ln hn 98%. T l nghn knh SDCCH cng nn c quan
tm c ci nhn ton din v thit lp cuc gi.

1.3.3. T l nghn knh SDCCH (SDCCH Congestion Rate)


T l nghn knh SDCCH c nh ngha l t s gia tng s ln chim knh
SDCCH khng thnh cng do nghn SDCCH v tng s ln yu cu cung cp knh
SDCCH.
T l nghn SDCCH khuyn ngh nh hn 5%.

1.3.4. T l rt knh SDCCH (SDCCH Drop Rate)


T l rt knh SDCCH c nh ngha l t l gia tng s ln rt mch trn knh
SDCCH v tng s ln chim SDCCH thnh cng.
SDCCH rt lm cuc gi khng c thit lp thnh cng. T l rt knh SDCCH
khuyn ngh nh hn 4%. Tuy nhin khu vc c mt trm cao, t l SDCCH Drop nn
nh hn 1%. Thng thng t l SDCCH yu cu nh hn t l cuc gi b rt do thi gian
chim dng ca thu bao SDCCH (thng <5s) nh hn thi gian chim dng trn knh
TCH (khong vi chc giy).
1.3.5. T l n nh knh TCH khng thnh cng (TCH assign unsuccess rate)
T l n nh knh TCH khng thnh cng c nh ngha l t l chim knh lu
lng khng thnh cng cho mc ch n nh bnh thng. Thng thng do nghn knh
lu lng hay do vn v tuyn hoc do BSS.

T l n nh knh lu lng TCH khng thnh cng theo khuyn ngh nh hn 3%.
Tuy nhin, trong khu vc mt trm cao, t l ny nn nh hn 1%.

1.3.6. T l nghn knh lu lng TCH (TCH congestion rate)


T l nghn knh lu TCH c nh ngha nh t l chim knh khng thnh cng
do nghn knh thoi (khng c knh TCH ri) trn tng s ln h thng yu cu cung cp
knh thoi.
KPI ny dng qun l t l phn trm mng b nghn, thng thng t l nghn knh
lu lng TCH cho php 2%. Nghn TCH nh hng n cm nhn khch hng l thit lp
cuc gi b thit bi.

1.3.7. T l cuc gi thnh cng (Call Success Rate)


T l cuc gi thnh cng c nh ngha l t l cc cuc gi c thc hin cho
n khi gii phng m khng b ngt do rt knh SDCCH, hay do n nh tht bi hay cuc
gi b rt.
T l cuc gi thnh cng khuyn ngh >92%. Tuy nhin trong khu vc mt trm
cao, t l cuc gi thnh cng nn ln hn 97%.

1.3.8. T l chuyn giao ra thnh cng (Outgoing Handover Success Rate OHSR)
T l chuyn giao ra thnh cng c nh ngha nh l t l gia s ln handover ra
thnh cng v tng s ln c yu cu handover. KPI ny th hin t l chuyn giao
SDCCH v TCH ra ngoi thnh cng t mt cell n cc cell ln cn ca n (cng BSS
hoc khc BSS).
Da vo KPI ny nh gi vic nh ngha neighbour cell l hay cha, v cn
c th nh gi cht lng ca cc cell ln cn n. Nu t l chuyn giao ra ngoi thnh
cng tt s dn n t l rt knh TCH tt v mt cht lng thoi tt. Hn na, da vo
KPI ny, ta c th nh gi c vng ph sng ca cell m t c th a ra nhng iu
chnh thch hp.
T l chuyn giao ra thnh cng khuyn ngh >90%.

1.3.9. T l chuyn giao vo thnh cng (Incoming Handover Success Rate


-IHSR)
T l chuyn giao vo thnh cng c nh ngha nh l t l gia s ln handover ra
thnh cng v tng s ln c yu cu chp nhn handover. N th hin t l chuyn giao
SDCCH v TCH thnh cng n mt cell t cc cell ln cn ca n (cng BSS hoc khc
BSS).
KPI ny nh hng trc tip n cht lng ca khu vc c cha cell . T l
chuyn giao vo thnh cng theo khuyn ngh > 90%.

1.4. Kt lun chng I


Chng I tm hiu kin thc c bn, cu trc v giao din v tuyn mng GSM.
ng thi gii thiu qua cc KPI v tuyn chnh nhm h tr cho qu trnh ti u cc
chng sau.

CHNG II: TI U HA MNG V TUYN


2.1. Mc ch, l do v li ch ca vic ti u ha
Mc ch
L do
Cc li ch ca ti u ha

2.2. Cc yu t nh hng n qu trnh truyn sng


2.2.1. Tn hao ng truyn sng v tuyn
H thng GSM c thit k vi mc ch l mt mng t ong dy c v bao trm
mt vng ph sng rng ln. Cc nh thit k v khai thc mng mong mun t c mt
vng ph sng lin tc bao gm tt c cc vng dn c ca t nc. Vng ph sng c
chia thnh cc nh gi l Cell. Mi Cell c ph bi mt trm thu pht v tuyn BTS.
Kch thc cc i ca mt Cell thng thng c th t ti bn knh R=35 Km. V vy suy
hao ng truyn l khng th trnh khi.

2.2.2. M hnh khng gian t do


Cch n gin nht l ta coi khng gian truyn sng l khng gian t do.

2.2.3. Vn Fading
Cht lng cc h thng ph thuc vo knh truyn, ni m tn hiu c truyn t
my pht n my thu. Khng ging nh knh truyn hu tuyn l n nh v c th d
on c, knh truyn v tuyn l hon ton ngu nhin v khng h d dng trong vic
phn tch. Tn hiu pht i qua knh truyn v tuyn b cn bi cc ta nh, ni cao, cy ci,
b tn x, nhiu x...cc hin tng ny gi chung l hin tng Fading. V kt qu l ti
my thu, ta thu c nhiu phin bn khc nhau ca tn hiu pht i. iu ny nh hng
n cht lng ca h thng.
gim phn no tc hi do Fading gy ra, ngi ta thng tng cng sut pht
ln to ra mt lng d tr fading, s dng mt bin php nh phn tp anten, nhy
tn...

2.2.4. nh hng nhiu


cht lng thoi lun c m bo th mc thu ca sng mang mong mun C
(Carrier) phi ln hn tng mc nhiu ng knh I (Interference) v mc nhiu knh ln cn
A (Adjacent).

2.2.4.1. Nhiu ng knh C/I


Nhiu ng knh xy ra khi hai my pht pht trn cng mt tn s hoc trn cng
mt knh. My thu iu chnh knh ny s thu c c hai tn hiu vi cng ph
thuc vo v tr ca my thu so vi hai my pht.

2.2.4.2. Nhiu knh ln cn C/A


Gi tr C/A thp lm cho mc BER cao. Mc d m ho knh GSM bao gm vic
pht hin li v sa li, nhng vic thnh cng th cng c gii hn i vi nhiu.
Theo khuyn ngh ca GSM, cho vic quy hoch tn s c tt th gi tr C/A nh nht
nn ln hn - 9 dB.

2.2.4.3. Nhiu t h thng khng phi GSM


2.2.4.4. Mt s bin php khc phc nhiu
1. Tng c ly s dng li tn s (D)
2. H thp cao anten trm gc
3. S dng Anten nh hng BTS (Sector ha)

2.2.5. Phn tn thi gian


Phn tn thi gian xy ra l do c nhiu ng truyn sng t my pht n my thu.
Hin tng phn tn thi gian gy ra mt s cho mng thng tin di ng s. Vic s dng
truyn dn s cng gy ra mt s vn khc nh: phn tn thi gian do cc tn hiu phn
x (Reflection) gy ra.

2.3. Mt s gii php ti u ha mng v tuyn


2.3.1. Cc vn v tuyn c bn
2.3.1.1. Vn nghn knh cuc gi do nghn knh lu lng TCH
2.3.1.1.1. nh ngha v cc du hiu nghn knh lu lng TCH
2.3.1.1.2. Phn tch, kim tra, nh gi vn nghn TCH
kim tra nghn TCH, cn phi xem xt trn mi cell. Kim tra, nh gi xu hng
ca t l nghn TCH hng ngy v cn phi c cc d bo cho vic pht trin lu lng
trong tng lai v cc s kin c bit.

2.3.1.1.3. Cc nguyn nhn tiu biu gy nghn TCH


a. Cc s kin c bit:
b. Cc vn nh k hng ngy:

2.3.1.2. Vn nhiu
2.3.1.2.1. nh ngha v cc du hiu ca nhiu
2.3.1.2.2. Phn tch, kim tra, nh gi vn nhiu
Vic phn tch, nh gi nhiu da vo cc thng k o c v tuyn RMS. RMS
c thit k gip cho vic hoch nh v ti u c d dng hn bng vic cung cp
cc thng k trn cc bo co o c v tuyn. RMS cung cp cc thng k mc
TRX/Cell qua cng c h tr phn tch ti u v tuyn RNO.

2.3.1.2.3. Cc nguyn nhn tiu biu ca nhiu


Nhiu bi h thng GSM:
a. Nhiu ng knh
b. Nhiu knh ln cn

2.3.1.3. Vn vng ph
2.3.1.3.1. nh ngha v cc du hiu vn vng ph
2.3.1.3.2. Phn tch, kim tra, nh gi vn vng ph
Ph thuc vo ngun thng tin chng ta c:
a. Cc thng k o c v tuyn:
- Ma trn (RxLevel, RxQuality).
- Cc b m lin kt v tuyn.
- S cuc gi vi vng ph DL/UL km (RxLev km, RxQual km)
b. Giao din Abis:
- Cht lng km > 5%.
- Mc tn hiu thu km (RxLev <-95dBm) v cht lng thu RxQual > 4.
c. Thng k t OMC_R hay giao din A:
- Lu lng cao t xut do cuc gi lp li
d. Thng tin t h thng cc:
- Pht hin t l cuc gi gi li cao.

2.3.1.3.3. Cc nguyn nhn tiu biu ca vn vng ph


A. Hin tng Overshoot
-

nh ngha: y l hin tng vng ph ca cell overshoot phc v xa hn mt hoc

nhiu hn mt lp trm, mc thu tt.


V d khi khong cch 2 trm thu pht sng gn nhau, gi s l 2 trm A v B.
Cell ca trm A (do k thut lp sai gc ngng ca cell) v tnh pht sng vo
ng Cell ca trm B. Hin tng gi l overshoot.
-

Nguyn nhn:

VSWR, li phn cng gy suy gim cng sut pht.

10

Khai bo cng sut cha chnh xc.


Downtilt cha ng thit k, lp t chiu cao anten khng ng thit k.
Vng ti, thiu trm.
-

Mt s bin php khc phc:

Cn chnh downtilt, nng cao anten


Khai bo li Handover cc trm ti khu vc b Overshoot
xut thm trm nu l vng ti.
B. Vn chuyn giao (Handover) khng thnh cng
- nh ngha:Khi n lc chuyn giao khng thnh cng th s xy ra hai trng hp,
hoc MS b mt lin lc (cuc gi b rt) hoc cuc gi c chuyn li cell c trn knh c.
iu ny c ngha l chuyn giao khng thnh cng c th dn n rt cuc gi nhng
khng phi lun nh vy.
-

Nguyn nhn:

a. Nghn: Nu nghn cao cell ln cn, cuc gi c th b ko di cell ang phc


v v gy nhiu chuyn giao khng thnh cng
b. Timer ht hn sau khi MS mt lin lc: MS khng bao gi tr li trm BTS.
c. Mt kt ni ng truyn hoc li phn cng
d. Lp t anten km
e.Anten u sai feeder:
f. Gc ngng anten (Tilt) khng ng
g. nh ngha Neighbour sai: iu ny c th xy ra khi mt trm mi c thm
vo v cc quan h neighbour c khng cn ph hp khng c b i, cc quan h mi
cn thit khng c thm vo.
h. Thiu neighbour: iu ny c th gy ra mt l hng mt sng v vng ph.
Chng hn MS khng th chuyn giao n cell tt nht m ch chuyn giao n cc cell c
tn hiu km hn.
i. Qu nhiu neighbour c nh ngha: Nhiu quan h Neighbour c khai bo
(>16) s lm gim s lng ly mu trn mi tn s (cell), dn ti chnh xc ca cc
php o s gim theo, c th dn ti vic gii m sai BSIC.

11

2.3.1.4. Vn khng cn bng d tr cng sut


2.3.1.4.1. nh ngha v cc du hiu khng cn bng d tr cng sut
2.3.1.4.2. Phn tch, kim tra, nh gi vn mt cn bng d tr cng sut
Da vo thng tin thng k o c v tuyn nh:
-

Vector cn bng ng truyn trn mi b thu pht (TRX).

S cuc gi vi t l li khung (FER) km bt bnh thng (cht lng thu tt


trong khi t l li khung km)

Da vo gim st trn Abis:


-

Chnh lch suy hao ng truyn ln hn 5dB.

Kim tra xem vn xy ra trn 1 b thu pht (TRX) hay trn tt c cc b


thu pht

2.3.1.4.3. Cc nguyn nhn tiu biu ca vn khng cn bng d tr


cng sut
Do li anten, feeder, jumper hay cc thnh phn thit b chung nh ANX, ANC khi
vn xy ra vi tt c cc b thu pht ca Cell.Nu vn xy ra i vi 1 b thu pht th
do li cp RF, hay b thu pht, hoc b khuch i tp m thp...

2.3.2. Cc Vn Li Cuc Gi Tiu Biu


Cc trng hp li tiu biu ca qu trnh thit lp ng truyn v tuyn:
- Nghn knh SDCCH.
- n nh SDCCH tht bi do cc vn v tuyn.

12

2.3.2.1. Nghn knh SDCCH


2.3.2.2. Li v tuyn khi n nh knh SDCCH
2.3.2.3. Qu trnh SDCCH
2.3.2.4. Qu trnh n nh knh lu lng TCH
2.3.2.5. Qu trnh TCH
2.3.2.6. Vn rt Cuc Gi (Dropped Call)
Dropped call biu din s cc cuc gi b t kt ni mt cch bt bnh thng trong
khi thit lp cuc gi hoc ang m thoi.
C nhiu nguyn nhn khc nhau lm rt cuc gi. V d: rt cuc gido mc tn
hiu thp, cht lng ti, timing advance qu ln.
Trc khi gi lnh n nh knh TCH t BSC, hai ch tiu sau y phi tha mn:
- Phi c mt knh TCH ri (khng nghn).
- Thut ton v tr phi nhn c t nht l mt bn tin o c .
Nu mt trong hai ch tiu khng c tha mn, lnh n nh s khng c gi v
lnh gii phng knh s c gi ti MS v bn tin yu cu xa c gi ti MSC.
Theo quan im ca cc thu bao, cuc gi b rt ngha l cuc m thoi ang din
ra b ngt, chng hn nh cuc gi b rt trn TCH. Nu cuc gi b rt trn knh SDCCH
ngi dng n gin ch gi li cuc gi ln na v hy vng thnh cng vi ln ny.
Theo quan im ca h thng, rt cuc gi trn knh SDCCH th nguy him hn,
mt radio link time-out trn SDCCH s chim mt knh SDCCH ph khong
(RLINKUP+RLINKT)/2 giy v tng nguy c nghn SDCCH.

13

2.3.2.6.1. Phn tch cuc gi b rt


2.3.2.6.2. Cuc gi b rt trn knh SDCCH
2.3.2.6.3. Rt cuc gi trn TCH
Cc nguyn nhn c th ca cc vn lin quan n mng v tuyn c th lm rt
cuc gi trn TCH:
a. Cng tn hiu thp c ng ln/ xung:
b. Khng c Cell phc v tt nht.
c. Thit b u cui MS b li
d. Cht lng ti ng ln hay ng xung
e. Cng sut pht BTS qu thp
f. Thit lp sai tham s iu khin cng sut ng ca BTS
h. Chuyn giao ra khng thnh cng
i. Chuyn giao vo khng thnh cng

2.4. Kt lun chng II


Chng II trnh by nguyn l, mc ch, l do v cc yu t nh hng n cht
lng truyn sng. ng thi a ra mt s gii php ti u ha mng v tuyn.

14

CHNG III: TI U HA MNG GSM TI VINAPHONE


3.1. Quy trnh ti u mng
Ti u mng GSM l mt quy trnh khp kn khng c im kt thc. Tm thi c
th chia thnh cc bc chnh: Gim st Phn tch d liu Nhn din li/ Thc thi cc
thay i Kim tra Gim st

3.2. Mt s cng c h tr cng tc ti u


PM Tool (http://clm.vinaphone.vn/):y l h thng ly cc thng k KPI t h
thng ca nh mng Vinaphone.
TEMS Investigation
Cng vi cc cng c khc, thit b o TEMS l cng c o kim tra nh gi thi
gian thc cc thng s phn nh cht lng mng di ng qua giao din v tuyn. N cho
php ta theo di c knh thoi hay knh d liu qua GPRS.
Drive Testing l phng php ph bin v l cch tt nht phn tch h thng.
Drive Testing s dng my TEMS v phng tin di chuyn (thng l t) thu thp cc
kt qu vi ta o im o.

3.3. Ti u ha mng Vinaphone ti Vnh Phc


Quy trnh o:
o ln lt 2 ch : 2G only v Dual modes (2G&3G). Gi vo my Sony
Ericsson chn ch mng tng ng.
Thc hin cuc gi di 120 giy.
Ch gia cc cuc 3 giy.
Phn tch xc nh nguyn nhn v gii php khc phc
- Do cht lng mng 3G c m bo nn em tp trung phn tch cc s c gy rt
cuc trn 2G.

3.3.1. Phn tch kt qu o xc nh nguyn nhn nhiu v rt cuc gi


C nhiu nguyn nhn dn n rt cuc gi. C th do vn v tuyn (vng ph
km, nh hng nhiu) hoc do li phn cng, phn mm ti phn h trm gc BSS (li
card BTS, thit b truyn dn).

15

T phn nh ca khch hng v vic rt cuc gi trn khu vc Hu Bng Vnh


Phc, em tin hnh kim tra thng k KPI t OMC v xut o kim nh gi cht
lng mng khu vc ny.
Theo s liu thng k (theo di t ngy 05/10), ch tiu cht lng ca cell ID
2G_Huu-Bang_VPC khng c m bo:
-

T l rt cuc gi cao: cao nht l ngy 5/10 vi CDR=9,21% (theo khuyn ngh
<4%)

T l thit lp cuc gi thnh cng CSSR cng mc thp.

T l nghn SDCCH cao.

Sau tin hnh phn tch kt qu o bng phng php driving test v nh gi vn
nhiu v rt cuc gi ti khu vc Hu Bng (hnh 3.6)

Hnh 3.1Drive Testing khu vc Hu Bng

Bn tin ch ra nguyn nhn rt cuc gi l do t s nhiu ng knh C/I = 0 dB, c


ngha l c hai tn hiu c cng bng nhau. Theo khuyn ngh ca GSM gi tr C/I b
nht m my di ng vn c th lm vic tt l 9 dB. Trong thc t, ngi ta nhn thy rng

16

gi tr ny cn thit phi ln n 12 dB. Do , ta tin hnh thay i tn s ca cell 1 v cell


3.
STT

Cell

Thay i

2G_Huu-Bang1_VPC

TCH-24 sang TCH-35

2G_Huu-Bang3_VPC

TCH-17 sang TCH-9

Tin hnh thc hin ti u tn s (ngy 23/10) trn h thng SingleRan ca OMC:

Hnh 3.2Ti u tn s trn h thng OMC

Sau khi thc hin ti u tn s (ngy 23/10). Ta thy cc ch tiu cht lng ca cell
c ci thin mt cch ng k:
- T l rt cuc gi gim hn: n ngy 23/10 ch cn 2,81%, v gim tip trong
nhng ngy tip theo.
Kt lun: Vic tm ra nguyn nhn gy nhiu v rt cuc gi v tin hnh ti u tn
s ci thin ng k cc ch s cht lng ca cell.

3.3.2. Phn tch kt qu o pht hin hin tng Overshooting gy nhiu


T phn nh ca khch hng v cht lng trn khu vc Lng Tri Vnh Phc, em
tin hnh kim tra thng k KPI t OMC v xut o kim nh gi cht lng
mng khu vc ny.

17

Theo thng k ta thy t ngy 19/10 n 21/10, lu lng ca trm Lang-Trai_VPC


ch khong 58,34 Erl n 99,37 Erl.
Thc hin drive test ti khu vc ny, pht hin hin tng Overshooting gy nhiu ti
khu vc Lng Tri (hnh 3.8)

Hnh 3.3Drive Testing khu vc Lng Tri

Hnh 3.8 cho thy rng Overshooting gy nn nhiu khu vc Lng Tri.
T ta tin hnh iu chnh tilt hng 2 ca trm Vn Hi (cell name: 2G_VanHoi2_VPC) thu hp vng ph sng, hn ch vng ph ln khu vc Lng Tri.
Sau khi thay i Tilt hng 2 t 2 -> 6 (ngy 22/10), ta tin hnh o kim li cht
lng:
Theo thng k ta thy t ngy 22/10 lu lng ca trm Lang-Trai_VPC tng mt
cch ng k (t 60 Erl ln n 130 Erl).
Kt lun: Vic tm ra nguyn nhn gy nhiu bi hin tng Overshooting gy ra v
chnh Tilt lm tng lu lng ng k ca cell.

18

3.3.3. Phn tch kt qu o xc nh RxQual v RxLev km


Mt cng vic hng ngy ca mt ngi lm cng tc ti u ha mng l theo di
cht lng mng, phn tch v x l cc cell c ch tiu cht lng mng khng t yu cu.
T phn nh ca khch hng v cht lng trn khu vc Tch Sn Vnh Phc, em
tin hnh kim tra thng k KPI t OMC v xut o kim nh gi cht lng
mng khu vc ny.
Theo s liu thng k (theo di t ngy 24/10), ch tiu cht lng ca cell ID
2G_Tich-Son_VPC khng c m bo:
-

T l thit lp cuc gi thnh cng thp: trung bnh khong 96 %. Thp nht l
ngy 25/10, ch t 95,34%.

T l rt cuc gi cao nht l ngy 26/10, t 1.19%.

Sau tin hnh phn tch kt qu o bng phng php driving test v nh gi vn
nhiu v rt cuc gi ti khu vc Tch Sn (hnh 3.9)

Hnh 3.4Drive Testing khu vc Tch Sn

19

T kt qu o xc nh RxQual v RxLev km ti Tich-Son_VPC v thiu missing


neighbor nn khng handover c. T dn n t l rt cuc cao.
Ta tin hnh b xung thm neighbor gia cell5 ca trm 2G_Tich-Son_VPC vi cc
cell ln cn: 2G_Dinh-Trung-II5_VPC v 2G_Cap-3-Tran-Phu_VPC trn h thng OMC.

Hnh 3.5Thm neighbor trn h thng OMC

Sau khi thc hin thm neighbor (ngy 28/10). Ta thy cc ch tiu cht lng ca
cell c ci thin mt cch ng k:
-

T l thit lp cuc gi thnh cng tng ln (>98%).

T l rt cuc gi gim.

Kt lun: Vic tm ra nguyn nhn gy cht lng km v tin hnh b xung thm
neighbor ci thin ng k cc ch s cht lng ca cell.

20

KT LUN V KIN NGH


n tt nghip trnh by nhng nt c bn nht v mng thng tin di ng
GSM, cng vi mt s v d phn tch cng tc ti u ha h thng thc hin ti mng
Vinaphone. Ti u ha l mt cng vic kh khn v i hi ngi thc hin phi nm
vng h thng, ngoi ra cng cn phi c nhng kinh nghim thc t v s tr gip ca
nhiu cng c hin i c th gim st v kim tra ri t phn tch mi a ra c
phng n ti u.
Do thi gian thc tp c hn v nhng hn ch khng trnh khi ca vic hiu bit
cc vn da trn l thuyt l chnh nn bo co tt nghip ca em chc chn khng trnh
khi nhng thiu st. Em rt mong c c nhng kin nh gi, gp ca cc thy v
cc bn n thm hon thin.
Qua thi gian thc tp em thy ti u ha l mt mng ti rng v lun cn thit
cho cc mng vin thng hin i ni chung v mng thng tin di ng ni ring. Kh nng
ng dng ca ti gip ch cho nhng ngi lm cng tc ti u ha mng, l c s l
thuyt phn tch v tin hnh, t tm ra gii php ti u khoa hc nht. V phn c
nhn mnh, em tin rng trong tng lai nu c lm vic trong lnh vc ny, em s tip tc
c s nghin cu thm v vn ti u ha mng 3G.