Está en la página 1de 7

ACTA DA SESIN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO MUNICIPAL CON

DATA 30 de SETEMBRO DE 2015

No Saln de sesin da Casa Consistorial de Ribadumia, sendo as vinteunha horas do da


trinta de setembro de dous mil quince, obxecto de celebrar a sesin extraordinaria, previamente
convocada na forma regulamentaria baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. David J. Castro Mougn,
renense os sres. concelleiros: D M del Mar Rey Prez; D. Enrique J. Oubia Lago; D. Jos
Ramn Gonzlez Lede; D M do Pilar Martnez Troncoso; D M del Mar Moimenta Otero; D.
Juan Carlos Espern Prado; D M Salom Pea Muiz; D. Luis Serantes Alvarez; D Susana
Fandio Vzquez; D. Antonio Roma Arcos; e D M Dolores Espern Feijoo.
Non asisten: D. Rafael Louzn Abal.
Acta como Secretaria da Corporacin D M Dolores Franco Mateo
O Sr. Alcalde-Presidente declara aberta a sesin, pasndose a considerar os asuntos
includos na orde do da.

1.- ACTA ANTERIOR.Dase conta Corporacin da acta da sesin anterior, correspondente extraordinaria,
celebrada con data 14 de xulo de 2015.
Pola Alcalda-Presidencia se pregunta s Sres. Concelleiros se teen algunha obxeccin que
facer mesma, e e non realizndose ningunha, a devandita acta aprobada por unanimidade
dos Sres. asistentes na forma en que est redactada.

2.- DESIGNACIN DE FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2016.Dase conta da proposta da Alcalda no que consta que visto o escrito recibido con data 4 de
agosto de 2015 do Servicio de Traballo e Economa Social da Xefatura Territorial da Consellera de
Traballo e Benestar no que se indica que de conformidade co disposto no artigo 37.2 do Real
Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo (Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores)
e no artigo 45 e 46 do Real Decreto 2001/1983, de 28 de xullo, preciso proceder designacin
das festas locais neste Concello para o vindeiro ano 2016.Tendo en conta que nos ltimos exercicios viase propoendo como festivos locais o luns
de Pascua e o venres no que se celebre as Festas do Vio Tinto, propnse que se designen os
mesmos das.

O Pleno por unanimidade dos Sres. asistentes acorda establecer como das Festivos Locais
para o vindeiro ano 2016:

Da 28 de marzo (Luns de Pascua)


Da 3 de xuo (Festas do Vio Tinto)

3.- APROBACIN CONTA XERAL EXERCICIO 2014.-

Neste punto da Orde do da dase conta da Conta Xeral do Orzamento correspondente


exercicio de 2014, que foi informada favorablemente pola Comisin Especial de Contas en sesin
celebrada con data 7 de Agosto de 2015, e exposta pblico polo prazo regulamentario,
mediante anuncio insertado no B.O.P. N 159 de 19 de agosto de 2015, sen que se presentaran
reclamacin algunha contra a mesma, polo que procede sometela aprobacin do Pleno.A Sra. Pea Muiz que un documento contable que reflicte a xestin que realizous polo
anterior equipo de goberno o ano anterior e por iso van a prestarlle a sa aprobacin.

Dase lectura resumo da mesma,


de 31 de decembro de 2014 os seguintes:
-

sendo os datos do Remanente de Tesourera a data

Fondos lquidos na Tesourera a final do exercicio

1.130.510, 71

Debedores pendentes de cobro final do exercicio


De Orzamento corrente
De Orzamentos pechados
De operacins non orzamentarias

1.479.018, 36

914.815, 51
549.720, 38
14.482, 47

Obrigacins pendentes de pago final do exercicio

De Orzamento corrente

De Orzamentos pechados

De operacins non orzamentarias

Remanente de Tesourera total

418.242, 30

266.599, 35
31.483, 50
120.159, 45

2.191.286, 77

Saldos de dubidoso cobro

549.720, 38

Exceso de financiacin afectado


-

Remanente de Tesourera para gastos xerais

0
1.641.566, 39

- Remanente tesourera a incorporar a exerciico seguinte:


- Remanente a incorporar obrigatorio para gastos xerais:
- Remanente a incorp. obrig. para gastos con financ. Afectada:

Remanente de Tesourera total

70.541, 44
532.240, 79

1.038.784, 16

As mesmo dase conta do informe de Secretara-Intervencin sobre cumprimento do


obxectivo de estabilidade orzamentaria, emitido en relacin coa Liquidacin do exercicio de 2014.
O Pleno Municipal, por maiora de cinco votos a favor (P.P.), e sete abstencins (Ind.
Ribadumia; PSdeG-PSOE e Somos Ribadumia) acorda: 1.- Prestarlle aprobacin Conta Xeral
correspondente Orzamento de 2014, dndose por enterada do informe sobre cumprimento de
estabilidade orzamentaria emitido; 2.- Que se proceda sa remisin Tribunal de Cuentas,
Consello de Contas de Galicia e rgano correspondente da Comunicade Autnoma.-

4.- INFORMES TRIMESTRAIS SOBRE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE LOITA


CONTRA A MOROSIDADE NAS OPERACINS COMERCIAIS COAS ADMINISTRACINS
PBLICAS. (1 e 2 TRIM/2015).-

Dase conta de que, en cumprimento do establecido na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de


modificacin da Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a
morisidade na operacins comerciais, pola Tesourera elaborouse o informe trimetral,
correspondente s primeiro e segundo trimestres de 2015 no que consta o nmero e conta
global das obrigas pendentes nas que estase a incumprir o prazo de pago, e coa incorporacin do
informe de Intervencin das facturas respecto das cales tean transcorridos mis de tres meses
dende a sa anotacin no rexistro e non se tea tramitado o recoecemento da obriga.
O Pleno Municipal por unanimidade dos Sres. asistentes dase por enterado, ratificando o
contido dos devanditos informes.

5.- ROGOS E PREGUNTAS.1.- Toma a palabra a Sra. Pea Muiz para indicar que tdolos anos se proceda limpeza

de marquesinas e taboleiros de anuncios instalados nas distintas parroquias e que este ano non se
fixo, e solicita que se faga porque despois do vern e con todas as festas e outros eventos que se
anuncian nesa poca, atpanse con moita propaganda e papeis pegados.

2.- Igualmente indica que as mesmo os contedores de lixo se vian limpando durante a
poca de vern e este ano non se fixo, polo que solicita se faga maior brevidade posible.
A este respecto d que tamn se puso en marcha un programa no que se instalaron 50
composteiros e que haba un compromiso de realizar un seguemento e mantemento e non se fixo.
3.- Manifesta que o equipo de goberno anterior adquiriu o compromiso de que se fixera a
urbanizacin do entorno do ximansio xa que as beirarras estn moi deterioradas e que nese
punto prodcese un estreitamento da mesma e se tia proxectado levar a cabo dita urbanizacin e
que quede arranxada e accesible a zona; que solicitouse axuda Consellera de Presidencia e que
non se concedeu, e solicita se faga a mesma e se tramite para elo un expediente de modificacin
de crditos con cargo remanente de tesourera.-

4.- Indica que o cspede do Campo de ftbol de Umia se instalou novo o ano pasado e
que iso precisa unha labor de mantemento do mesmo e solicita se leve a cabo.O Sr. Alcalde contstaselle que se fixo o mrcores pasado; e que tamn hai que instalar
algn punto de luz e farse nos vindeiros dias, que revisouse coa directiva do club as necesidades
do campo.

5.- Toma a palabra o Sr. Gonzlez Lede e d, respecto s composteiros, que habera que
ter elaborado un proxecto e no que non se fixo o mesmo; non se estudiou nin donde ubicalos nin
marcouse unha lia para facer os tcnicos un seguimento e hai xente que se lles puxo o
composteiro nas mans e anda non o puxo en marcha.- Que se est tratando de conseguir mis
composteiros e ver si os novos son mis aceptables; que hai que analizar ver cantos usuarios
estn realmente comprometidos.
De todas formas, que est ben que o Partido Popular se preocupe despois de quince anos
de non tratar de reducir os kilos de lixo.D que hai un Plan de Deputacin e se preve que, de ser posible, a primeiros de ano
estarn funcionando.

A Sra. Pea Muiz contesta que se lle deu publicidade eparticparon as familias que
quixeron, que a ningun se lles puxo o composteiro nas mans, que houbo unha charla informativa
a que asistiron e cabo dun mes era cando os tcnicos tian que ir a controlar.- Que non sabe qu
proxecto fae falla para controlar os composteiros e poelos en marcha.

O Sr. Alcalde reitera que se est traballando nese tema e para facer un proxecto para tratar
de conseguir que se reduza os kilos de lixo.

6.- A Sra. Pea Muiz solicita que se dea lectura acordo adoptado na sesin de 5 de
maio de 2015, relativo aprobacin do proxecto e prego de clasulas da obra do Edificio para
ximnasio e servicios escolares en Barrantes.- Dada lectura mesmo d que non permite que a ela
ningun a chame mentireira como fixo o SR. Oubia Lago na anterior sesin.
O Sr. Oubia Lago d, que nas intervencins desa mesa sesin, na acta xa consta que
manifestou que estaba en contra do proxecto non da obra en s; pero non vai entrar mis en
polmica.

7.- A Sra Pea Muiz d que o pacto de goberno de I.R., PSOE e Somos Ribadumia,
presuma de que a a haber transparencia e que se faran pblicas as retribucins que an a
percibir os membros do goberno e iso non se cumple.
O Sr. Alcalde d que xa se fixo pblico a tdolos efectos; que se aprobou en pleno e que a
acta pblica.
A Sra. Pea insiste en que quere saber as retribucins que perciben os concelleiros.
O Sr. Alcalde d que xa foi a pleno e est publicado, e non entende que o que quere, se
quere que se publique unha copia da nmina ou que; que a transparencia total e non lxico o
que est a decir a Sra. Pea.
A Sra. Pea di que vota en falta que non se publiquen as retribucins mensualmente; que
parece que lles molesta que pregunte e iso algo que eles venderon e non ten porqu
molestarlles.
O SR. Alcalde d que pouco serio que ponga en dbida a transparencia e se ten algunha
dbida que vea polo Concello e pregunte Sra. Secretaria.Que este goberno se vai a definir pola transparencia, entre outros aspectos, o dilogo e
eles coma oposicin poden ter todolos datos e os que consideren que teen dbidas poden
informarse; e que lle preocupa que queiran enganar s vecios.

8.- A Sra. Pea Muiz d que non se lles contesta s escritos que presentan e non se traen
s mocins a pleno, e que non se lles deron as actas das Xunta de Goberno; que non se convocou
pleno ordinario dende que tomaron posesin e non se lles est dando informacin.
O Sr. Alcalde contesta que ten todas as posibilidades para estar informados.- Que a mocin

traerse cando se obtea da Deputacin a informacin que solicitan, pero que ela diputada
provincial e pode presentala directamente na Deputacin; que primeiro contar coa informacin e
logo ve-la dispoibilidade para levar a cabo esas actuacins; que hai que darlle tempo s
administracins porque a Deputacin xa est co ese asunto.

9.- O Sr. Serantes Alvarez solicita que as sesins se fagan coa periodicidade prevista e coa
antelacin suficiente para que lles permita organizarse, xa que senon se menoscaba a labor de
informacin.O Sr. Alcalde lembra que este pleno retrasouse porque haba que aproba-la conta antes do
1 de outubro e estaba en perodo de exposicin pblica e non proceda facer dous plenos no
mesmo mes se non haba outros asuntos e que iso xa se tratou coa voceira do grupo do P.P.
O Sr. Serantes Alvarez d que non se trata de facer mis plenos, se non de disminuir as
Comisins Informativas de 8 a 4 comisins, que o que o seu grupo propuxo e iso s que supora
un aforro.
As mesmo solicita que non se tente controlar os tempos da oposicin; que se traigan as
mocins a pleno cando as presentan; que se est menoscabando a labor, como cando non se lles
contesta a un escrito presentado no mes de xullo, respecto creacin dos grupos polticos, e que
favorece equipo de goberno.O Sr. Alcalde contesta que, como xa sabe o Sr. Serantes, se remitiu o devandito escrito a
distintas administracins para que emitiran informe respecto e cando se tea se actuar en
consecuencia, sen problema algn.
Por ltimo o Sr. Serantes Alvarez roga que a orde do da vea con mis contido e non s
con aprobacin de asuntos xa deixados en marcha polo anterior goberno.

10)
A Sra. Pea Muiz pregunta polo horario do Pavilln de Sisn e que quen o
encargado da apertura e peche do mesmo, contestando o Sr. Alcalde que o horario o mesmo que
tia cando ela gobernaba e a persoa responsable da apertura e peche o responsable de tdalas
instalacins municipais.
O Sr. Gonzlez Lede quere deixar constancia que na anterior lexislatura houbo moitos
plenos de trmite e moitas mocins que non se trataron en pleno e incluso mocins que se
trouxeron cando xa haba pasado a data que facan referencia (como a do da das letras galegas
que se trouxo despois e xa non tia sentido); de tdolos xeitos que se tentar amplia-los prazos
das convocatorias.
A Sra. Pea Muiz d que non se deixou sen tratar ningunha das que se beneficiaran os

vecios de Ribadumia; que todas as mocins se levaron a pleno.- O Sr. Oubia Lago d que
tdolos grupos poden traer as mocins que estimen de interese e as que se presentaban todas
eran de interese dos vecios; que houbo algn pleno no que se trouxeron oito ou nove mocins
porque non se tratou no que lle tocaba; e que respecto presentada por eles xa se lles explicou
que se tratar en canto se tea a informacin da Deputacin.O Sr. Serantes lle contesta que a este Pleno se trouxo a aprobacin da conta e que a
Comisin informativa foi o 7 de agosto e dende entn tiveron tempo suficiente para analizala; que
antes se faca con 3 das de antelacin e gracias.

O Sr. Oubia Lago pregunta grupo do Partido Popular en qu momento consideran que
os imputados deben dimitir dos seus cargos.- A Sra. Pea Muiz non contesta e o Sr. Serantes d
que, polo que l sabe, as preguntas se formulan equipo de goberno (que o Sr. Oubia debera
estar na oposicin e dirixila P.P.) e que esa pregunta noutro mbito quizis podern contestala e
non aqu.

E non habendo mis asuntos que tratar, se levanta a sesin sendo as vintedas horas e
quince minutos, de todo o cal, eu como Secretaria, dou fe.-