Está en la página 1de 2

Engelse samenvattingen

Bij het leren van Engels wordt aangesloten op de taalgevoeligheid van leerlingen.
Het beheersen van Engels is nodig om deel te kunnen nemen aan de
internationale communicatie in een veelheid van netweken, beroepen en
organisatiesEuropees burgerschap bevorderen.
Om het taalleerproces te optimaliseren moeten activiteiten aan bepaalde
kwaliteitseisen voldoen en in bepaalde samenstelling worden aangeboden. 5
stappen
Stap 1: Blootstelling aan 'input'
Stap 2: Verwerken van de inhoud 'input' 'intake' als de leerling de aandacht
heeft gericht op de betekenis.
Stap 3: Verwerken op vormde hoe-vragen staan centraal, geen
grammaticaregels. Het moeten impliciet worden aangeboden.
Stap 4: productie van 'output' oefenen en produceren van taal actieve
taalbeheersing
Stap 5: Strategisch handelen aantal strategien die helpen de taal te leren.
Receptieve strategien
Gebruik maken van non-verbale
communicatie
Voorspelvaardigheden
Structureren
Gebruik maken van redundantie
Voorspellen
Raden
Herhalen

Productieve strategien
Gesprek beginnen en eindigen
Langzamer spreektempo vragen
Herhaling of uitleg vragen
Zelf herhalen wat iemand heeft gezegd
Aangeven dat je iets niet begrijpt
Mimiek gebruiken
Overkoepelende begrippen gebruiken
Fysieke eigenschappen gebruiken
Omschrijvingen

Engelse methodes
Stap 1: introductiefase

voorbereiden thema
activeren kennis over thema
motiveren van leerlingen voor het onderwerp
herhalen eerdere lessen

Stap 2: input

presenteren nieuwe stof


input verwerken
controleren (is de input duidelijk)

Stap 3: oefeningen aanbieden

oefeningen maken, mondeling of schriftelijk.

Stap 4: Transfer
leerkracht motiveren.

toepassen van Engels buiten school. Als

Onderbouw: Spelenderwijs leren betekenis geven en aansluiten op


leef/belevingswereld. Bewegend leren. Interactie met elkaar is belangrijk.
Middenbouw: aansluiten bij leef- en belevingswereld. Voortborduren op Engels
uit onderbouw zelfvertrouwen. De input is belangrijk. Ze kunnen beginnen met
lezen en schrijven.
Bovenbouw: Lees- en schrijfvaardigheden voor het leren van Engels toename
taalaanbod. Ze zijn leerkrachtonafhankelijk aan het worden. Het abstractie
niveau neemt toe. Er kaan spreekangst ontstaan bij de leerlingen. Ze kunnen
zelfstandig in groepen verder werken aan de Engels ontwikkeling. Je moet
aansluiten bij kerndoelen van de middelbare school.