Está en la página 1de 2
Tabelul 4.2, Valorile factorului de importangé pentru acfiunea seismica 74- Clasa de importanta Tipuri de cladiri: Cladiri avand functiuni esenfiale, pentru care pastrarea integritiii pe durata cutremurelor este vitala pentru protectia civilé, cum sunt: (@) Spitale si alte cladiri din sistemul de sinditate, care sunt dotate cu servicii de urgen{a/ambulanga si sectii de chirurgie (b) Stati de pompieri, sedii ale politiei si jandarmeriei, parcaje supraterane multietajate $i garaje pentru vehicule ale serviciilor de urgenfa de diferite tipuri © _ Stafii de producere si distribujie a energiei si/sau care asiguré servicii esenfiale pentru celelalte categorii de cladiri menfionate aici (@ _ Clidisi care contin gaze toxice, explozivi si/sau alte substante periculoase (©) Centre de comunicatii si/sau de coordonare a situafiilor de urgen{a (f) Adaposturi pentru situagii de urgenta (g) Cldiri cu funcfiuni esenfiale pentru administratia public (h) Clidisi_ cu funcfiuni esenfiale pentru ordinea _publici, gestionarea situafiilor de urgen{%, apararea si securitatea nafionala; ( —Cladiri care adapostese rezervoare de apa si/sau stafii de pompare esenfiale pentru situatii de urgent si alte cladiri de aceeasi natura La Cladiri care prezinta un pericol major pentru siguranja publicd in cazul pribusirii sau avarierii grave, cum sunt: (a) — Spitale si alte cladiri din sisternul de s&natate, altele decat cele din clasa I, cu o capacitate de peste 100 persoane in aria total expusi (b) $coli, licee, universitigi sau alte cladiri din sistemul de educatie, cu o capacitate de peste 250 persoane in aria total expust (©) Aziluri de batrani, crese, gradinije sau alte spafii similare de ingrijire a persoanelor (@ — Cladiri multietajate de Iocuit, de birouri si/sau cu funefiuni comerciale, cu o capacitate de peste 300 de persoane in aria totala expust (©) Sali de conferinfe, spectacole sau expozitii, cu o capacitate de peste 200 de persoane in aria total expusi, tribune de stadioane sau sili de sport 60 (Clair din patrimoniul cultural national, muzee $-8 (@) _Clidiri parter, inclusiv de tip mall, eu mai mult de 1000 de persoane in aria totald expusa (h) Pareaje supraterane multetajate cu 0 capacitate mai mare de 500 autovehicule, altele decat cele din clasa I (i) Penitenciare )_Cladiri a caror intrerupere a funcfiunii poate avea un impact major asupra populafiei, cum sunt: clidiri care deservese direct rrasmale elecrice,staii de tratare, eparare, pompare a apel, stati de producere si distribujie a energici, centre de telecomunicatii, altele deca cele din clasa I (k)_Cladiri avand inaljimea totali supraterand mai mare de 45m si alte cladiri de aceeasi natura TH | Cladiri de tip curent, care nu aparfin celorlalte clase 1,0 Cladiri de micd important pentru siguranja publicd, cu grad redus de IV |ocupare si/sau de mic& important ‘economica, constructii agricole, 08 construcfii temporare etc. Nota: in cazul cladirilor de locuit gi de birouri, gradul de ocupar® al ariel ret expuse de refera la un singurtronson fn ansamblurile de cladii similare. ‘Nota: Numarul de persoane din aria totala expusd se referd la capacitatea projectata a cladirit Nota: Prevederi privind factorit de importani@ utilizati Ia proiectarea ‘componentelor nestructurale se dau in capitolului 10. (© Corecfia aplicata prin intermediul factorilor de importants eve echivalenta cu considerarea, pentru constructiile de importanf& deosebita, a wnut hazard seismic superior celui definit la capitolul 2. 45. Calculul structurilor Ia acfiunea seismicd 45.1, Generalitati (1) Seotiunea cuprinde prevederi pentru evaluarea forielor seismice i pentru calculul efectelor structurale (eforturi_ si deplasari) generate de aceste forte. in. Caleulele ingineresti, se vor considera, in functie de modul de manifestare a acfiunit seismice: _ forfe seismice de inerfie generate de migcarea structurit produsi de accelerafiile seismice de la interfafa teren-constructie; “ forfe seismice transmise de sistemele de rezemare si de conectare cu structura suport 4 componentelor nestructurale, echipamentelor si instalailor. 61