Está en la página 1de 1
ALA M TE P RE ÚB LIC A A D 074 TABASCO 016 VII I COMITÉ
ALA
M
TE
P
RE
ÚB
LIC
A
A
D
074
TABASCO
016
VII
I
COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
GU
048
E
050
Pi chuc alco
Pal enque
068
088
045
062
077
043
065
084
096
XII
I
005
076
025
042
033
100
XIV
091
090
039
122
II
I
060
072
Ya jal ón
092
067 073
081
118
109
Copa inal á
031
018
047
VERACRUZ
VII
021
066
Bochil
014
082
022
029
013
119
085
Ocos ingo
XII
079
049
026
112
113
063
056
012
061
093
044
023
064
Tuxtl a Gut iérre z
120
017
101
I
San Cris tóba l de Las Cas as
111
I
I
059
078
Cinta lapa
V
038
004
110
027
024
086
121
002
028
094
046
098
007
058
Ve nust iano Carranza
052
XV
075
108
019
XII
I
123
106
Vil laf lores
IV
Comitán de Domí nguez
114
116
009
VI
041
115
104
Tonalá
083
107
020
099
097
008
SIMBO LOGÍ A
IX
030
034
XI
069
117
OCÉANO P ACÍFICO
Cab ece ra Reg io n al
011
006
Lími te Mun icip a l
080
036
010
Lími te Reg i on al
051
070
001
032
Motoz intl a
053
Regiones Socioeconómi cas
057
I. Me tro po li ta na
IX. Istmo Costa
003
II. Va ll es Z oq u e
X.
S oco nu sco
III. Mezcal ap a
XI. Sie rra Mar isca l
071
X
103
IV. De Lo s Ll an o s
XII. Se lva La can do n a
015
040
105
V.
A lto s Tsot si l Tse lt al
XIII . Ma ya
037
Tapachul a
VI. Fra il esca
VII. De L os Bo squ es
XIV. Tu li já Tse lta l Cho l
XV. Me set a C omit eca
102
054
VIII . No rte
Toj ol ab al
055
089
0
25
50
100
035
Km
FUENT E: Con stit ució n Po lí tica de l Esta do d e C hi ap as, 20 11 .
087
OAXACA
RE PÚBLICA DE GUATE MALA