Está en la página 1de 2

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko

Zerga, Sozietateen gaineko Zerga


eta Egoiliar ez Direnen Errentaren
gaineko Zerga
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fsicas, Impuesto sobre Sociedades
y sobre la Renta de no Residentes

123
Aipamen zk.
N.o referencia

Autolikidazioa / Autoliquidacin

Formularioa berriz hasi / Reiniciar Formulario


Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario y sobre determinadas rentas

Konprobatu inprimaketan barra-kodea


sortzen dela / Comprobar generacin de
cdigo de barras en impresin.

Ekitaldia / Ejercicio

Epealdia / Perodo

Hil. zk. / N.o Mes

Hilerokoa / Mensual

Hiruhilerokoa / Trimestral Hiruhil. zk. / N.o Trimestre

Identifikazioa / Identificacin
IFZ / NIF

Deiturak eta izena, izendura edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre, denominacin o razn social

Likidazioa / Liquidacin
Aitortuen kopurua / Nmero de declarados

........................................................................................................................................... 01

Atxikipenen eta konturako sarreren oinarria / Base retenciones e ingresos a cuenta


Atxikipenak eta konturako sarrerak / Retenciones e ingresos a cuenta

................................................... 02

.................................................................................. 03

Aldizkakoketa / Periodificacin
Aurreko ekitaldietako sarrerak / Ingresos ejercicios anteriores
Erregularizazioa / Regularizacin

................................................................................................... 04

.................................................................................................................................................................. 05

Likidazioaren emaitza ( 03 + 05 )
Resultado de la liquidacin ( 03 +

05

....................................................................................................................

06

Data eta aitortzailearen zigilu eta sinadura / Fecha, sello y firma del declarante
__________________________________, _____________________.eko _______________________________ren __________(e)(a)n
(Lugar)

(ao)

(mes)

(da)

Sarrera frogagiria
Justificante de ingreso

Ordain gutuna / Carta de pago

Zigilua eta sinadura / Sello y firma

Interesatuarentzako alea / Ejemplar para el Interesado/a


Sortaren prezioa: 0,10 euro / Precio del juego: 0,10 euros

Erakundearen gakoa / Clave entidad

Data / Fecha

Zenbatekoa / Importe
2009

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko


Zerga, Sozietateen gaineko Zerga
eta Egoiliar ez Direnen Errentaren
gaineko Zerga
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fsicas, Impuesto sobre Sociedades
y sobre la Renta de no Residentes

123
Aipamen zk.
N.o referencia

Autolikidazioa / Autoliquidacin

Formularioa berriz hasi / Reiniciar Formulario


Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak
Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario y sobre determinadas rentas

Konprobatu inprimaketan barra-kodea


sortzen dela / Comprobar generacin de
cdigo de barras en impresin.

Ekitaldia / Ejercicio

Epealdia / Perodo

Hil. zk. / N.o Mes

Hilerokoa / Mensual

Hiruhilerokoa / Trimestral Hiruhil. zk. / N.o Trimestre

Identifikazioa / Identificacin
IFZ / NIF

Deiturak eta izena, izendura edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre, denominacin o razn social

Likidazioa / Liquidacin

Likidazioaren emaitza
Resultado de la liquidacin ......................................................................................................................................................

06

Data eta aitortzailearen zigilu eta sinadura / Fecha, sello y firma del declarante
__________________________________, _____________________.eko _______________________________ren __________(e)(a)n
(Lugar)

(ao)

(mes)

(da)

Sarrera frogagiria
Justificante de ingreso

Kargu taloia / Taln de cargo

Zigilua eta sinadura / Sello y firma

Erakundearen gakoa / Clave entidad

Erakunde laguntzailearentzako/Administrazioarentzako alea


Ejemplar para la Entidad Colaboradora/Administracin
Sortaren prezioa: 0,10 euro / Precio del juego: 0,10 euros

Data / Fecha

Zenbatekoa / Importe
2009