Está en la página 1de 2

COMISSI GESTORA DE LES PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT

COMISIN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES DACCS A LA UNIVERSITAT

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD


CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 2010

CONVOCATRIA: SETEMBRE 2010

CASTELLANO:LENGUA Y LITERATURA II

CASTELL:LLENGUA I LITERATURA II

BAREMO DEL EXAMEN:


Comentari
ocrticodeltexto:0-4puntos
Cuesti
ones:0-2puntoscadauna
Elijaunadelasdosopciones(A yB)quesel
eofrecenycontesteatodaslaspreguntasdelaopcinelegida

OPCIN A
Losmi
l
l
onesyl
osmi
l
l
onari
osdelftbol
FrancescEscri
bano


Est
anoche,mi
l
l
onesdepersonasdet
odoelmundoseconcent
rarnant
eelt
el
evisorparacomul
garconunapel
ot
a.El
ft
bolno esuna rel
i
gi
n,pero a vecesl
o parece.Ant
e un RealMadri
d-Bara,l
a pasin,l
a devoci
n y elxt
asi
s est
n
asegurados,ysiest
anocheal
asdi
ezelmundo no sedet
i
ene,poco l
efal
t
ar.Laexpect
aci
n yl
adimensi
npl
anet
ari
aque
despi
ert
aun enfrent
ami
ent
o deest
et
i
po dan i
deadel
afuerzaquet
i
eneelfenmeno y tambi
n delpot
enci
alquet
i
eneel
o.Un negoci
o que mueve mi
ll
onesdepersonasy mi
l
l
onesdeeuros.Ell
t
imo part
i
do quejugaron l
osdosequi
pos
5 negoci
bat
i
t
odos l
os rcords y se pudo veren casit
odo elmundo.Es probabl
e que elde hoy rena unos dos mi
l
l
ones de
espect
adoresen Cat
al
unya,unos10 mi
l
l
onesen Espaa y no meext
raar
aquel
l
egase acercade100 en t
odo elmundo.
Muchos mi
l
l
ones ant
el
at
ele,muchos mi
ll
ones en elcsped y,por descont
ado,al
gunos mi
l
l
onari
os espabi
l
ados a su
al
rededor.
Sipi
di
semosacadauno deest
osespect
adoresquepusi
erauneuro desubol
si
l
l
o,aduraspenasl
l
egar
anacubri
rl
o
10
quecost
elt
raspaso deCri
sti
ano Ronal
do.Y an ms.Imagi
nencunt
o di
nero deber
anponerparapagarl
asnminasde
l
osjugadoresquesal
t
arnalcsped,cunt
oparacubri
rl
ospresupuest
osdel
osdosgrandescl
ubsqueseenfrent
any,l
oque
esmsgrave,cunt
o paral
l
egaracubri
rl
adeudaqueacumul
aelft
bolenEspaa.Cercade4.
000 mi
l
l
onesdeeuros.Una
animal
ada.Despusdeverquemuchasot
rasburbujashan est
al
l
ado con l
acrisi
s,mepregunt
o cunt
ot
ardaren est
al
larl
a
bol
st
i
ca.Talcomo est
mont
ado elnegoci
o,con muy poco ri
gory cont
rolen l
a gest
i
n econmi
ca,parece
15 burbuja fut
i
nsost
eni
bl
e para t
odos except
o para l
os i
nt
ermedi
ari
os.Los cl
ubs cada d
a gast
an ms y l
as t
el
evisi
ones,l
a fuent
e de
financi
aci
n pri
nci
pal
,cadavezpagan msy cadavezt
i
enen msdi
fi
cul
t
adesparaobt
eneri
ngresos.Porl
ot
ant
o,seremos
t
odosnosot
ros,nosgust
eo no elft
bol
,seamoso no delt
odo consci
ent
es,l
osqueacabaremospagando elenormecost
ede
unodel
osespect
cul
osmsgrandes,mscarosy,probabl
ement
e,gest
i
onadodeformamst
orpedelmundo.
El Peridico de Catalua, 10-4-2010
I.Comentari
ocr
ti
codeltexto(0-4punt
os).
I.
1. Est
abl
ecimi
ent
o delt
ema delt
ext
o,breve resumen de su cont
eni
do y descri
pci
n y expl
i
caci
n de su esquema
organi
zat
ivo part
est
emt
i
casconst
i
tut
ivasdelt
ext
oyart
i
cul
aci
ndeest
as (3punt
os).
I.
2. Expl
i
caci
n yval
oraci
ndel
asi
deasexpuest
asapart
i
rdel
acul
t
uradelal
umno ydesuconocimi
ent
o delmundo
(1punt
o).
II.Cuesti
ones(0-2punt
oscadauna).

II.
1.Anali
ce sint
ct
i
cament
el
a si
gui
ent
e oraci
n:Ell
timo parti
do que jugaron l
osdosequi
posbati
todosl
os
rcordsysepudoverentodoelmundo.
II.
2.Anal
i
cel
osaspect
osmsrel
evant
esdel
acohesi
nl
xi
cadelt
ext
o.
II.
3.LospersonajesdeMaxEst
rel
l
ayDonLati
noenLuces de bohemia.


1

OPCIN B
EL PAS QUE PERDI EL HUMOR
Javi
erMar
as

10

15

20

25

A falt
adet
ant
asot
rasvi
rtudes,Espaasecaract
eri
zcasisi
empreporserunpa
sconci
ert
osent
i
dodelhumor.Nocon
t
ant
o como It
al
i
ao -a su manera-Ingl
at
erra,pero casi
.Aqununca sedej debromear,nideexagerar,queesuna del
as
formascl
si
casdebromear.Y l
amayor
adel
apobl
aci
ndi
st
i
ngu
aperfect
ament
eeseregi
st
royl
ocomprend
aypart
i
ci
paba
del
.Yo vi
vmi
sprimerosvei
nt
i
cuat
ro aosbajo elfranqui
smo,rgimen t
an seri
o como ri
d
cul
o y nadadado al
aguasa.
Pero no poreso l
a ci
udadana dej de expresarse con zumba en pri
vado y de hacerchi
st
essobre l
o habi
do y porhaber,
empezandoporelpropi
oFrancoyt
ermi
nandoporl
asever
simaypri
vil
egi
adaIgl
esi
aCatl
i
ca,t
anafnalyasurepresi
n.
Essorprendent
e,aspues,queen est
apocamucho msafort
unaday menossombr
aest
prol
i
ferando un ti
po deespaol
sol
emne,envarado,ceudo,pose
do desu rect
i
t
ud,que no sl
o no t
ol
eraunachanza niunaexageraci
n,sino queparece
i
ncapazdedet
ect
arl
as[ ].
Haceunassemanas,Prez-Revert
emanifest
supesar,envari
asent
revi
st
as,porqueenEspaanosehubi
erai
nst
al
ado,
en su momento histrico oportuno, unagui
l
l
ot
inaen l
aPuert
adelSol
.Cual
qui
erpersonadeot
ro t
i
empo habr
acapt
ado en
segui
daqueest
abaempl
eandounl
enguajef
igurado yqueloquel
ament
abaeraquenohubi
ramost
eni
dounequi
val
ent
ede
l
aRevol
uci
n Francesa(quetrajo,peseat
odo,msbi
enesquemal
es,y t
ampoco hay quesercomuni
st
aparacreereso)ni
hubi
ramosent
radocuandot
ocaba,port
ant
o,enl
amodernidad.Y queporesemot
ivoaquhubi
eransegui
do mandandol
os
desi
empre:reyesdespt
i
cosy mi
serabl
es,curascol
ri
cosy analfabet
os,caci
quesat
rasadosy chupasangres.Puesbi
en,no
han si
do pocosl
osart
i
cul
ist
asque se han l
l
evado l
asmanosal
acabezaqueri
endo creerquel
o que Revert
eped
aeraun
pat

bul
oahora, frent
eal
asededeEsperanzaAgui
rre,ounanuevaGuerraCi
vil
.Adi
sall
enguajemet
afri
cot
ambi
n.
Porsu part
e,aRosaD
ezsel
eocurri
defi
ni
raZapat
ero como "gal
l
ego,en elsenti
do mspeyorat
ivo delt
rmi
no".
Como pol

t
i
ca met
i
l
a pat
a hast
a elfondo,debi
haberprevi
st
ol
a que l
ei
ba a caer.Pero,eso apart
e,no di
jo nada
part
i
cul
arment
eofensi
vo.Nosgust
eo no,todas l
aspal
abraspueden result
arpeyorat
i
vas,dependedeluso quese hagade
el
l
asydelt
onoenquesepronunci
en.Todosent
endemosloque-enpri
nci
pi
o-sequi
eredeci
rcuandosecal
i
fi
caaalgui
ende
"muycat
al
n"(t
acao),ode"muymadri
l
eo"(chul
oyfarruco),ode"muyandaluz"(vi
val
esydadoal
ast
ri
qui
uel
as),ode
"muyval
enci
ano"(ost
ent
osoyest
ri
dent
e),ode"muyaragons"(t
erco).Est
asacepci
onessernt
odol
oinjust
asquequieran,
y podr
a desearse que no exi
st
i
eran en elfuturo,pero an persi
st
en y no cabe borrarl
asnian menosprohi
bi
rl
asde un
pl
umazo.Noest
ennuest
ramanoimpedi
rquel
osdemsnosveancomosel
esant
oje,yesoesl
oquel
osespaol
esdehoy
noparecencomprenderniacept
ar
El Pa
s Semanal,4-4-2010

I.Comentari
ocr
ti
codeltexto(0-4punt
os).
I.
1.Est
abl
eci
mi
ent
o delt
ema delt
ext
o,breve resumen de su cont
eni
do y descri
pci
n y expl
i
caci
n de su esquema
organi
zat
ivo part
est
emt
i
casconst
i
tut
ivasdelt
ext
oyart
i
cul
aci
ndeest
as (3punt
os).
I.
2.Expl
i
caci
nyval
oraci
ndel
asi
deasexpuest
asapart
i
rdel
acul
t
uradelal
umnoydesuconocimi
ent
odelmundo(1
punt
o).
II.Cuesti
ones(0-2punt
oscadauna).
II.
1.Anal
i
cel
aest
ruct
uraint
ernadel
assigui
ent
espal
abras,descomponi
ndol
asensusformant
esmorfol
gi
cosbsi
cose
i
ndi
cando expresament
e elt
ipo de morfemasque se adviert
en en cada caso:exageraci
n (l

nea 8),empezando
(l

nea 6)y chupasangres (l

nea 15).A cont


inuaci
n,seal
el
a cat
egor
al
xi
ca a l
as que pert
enecen (sust
ant
ivo,
adverbi
o,et
c.
)y l
a cl
ase en l
a que se incluyen segn su est
ructura (simpl
e,deri
vada,et
c.
).Porl
t
imo,expl
i
que el
enguajefigurado(l

nea12)ypat
bul
o(l

nea17)enelcont
ext
oenqueaparecen.
si
gnifi
cadodel
II.
2.Coment
el
ospri
nci
pal
esrasgosdemodal
i
zaci
nli
ng
st
i
caenelt
ext
o.
II.
3.Elreal
i
smomgi
coyLa casa de los esp
ritus.