Está en la página 1de 31
GUVERNUL ROMANIEIL ORDONANTA DE URGENTA privind reglementarea unor misuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile Luand in considerare necesitatea accelerarii ritmului de implementare a proiectelor finantate din fonduri structurale si de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate in cadrul programelor operationale in ultimul an de eligibilitate a acestora, respectiv pind la data de 31 decembrie 2015, cat si in contextul suprapunerii cadrelor financiare 2007 — 2013 si 2014 — 2020, anul 2015 reprezint un an esential pentru Romania; Tinand cont de faptul c& finanjarea proiectelor in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) reprezinta o prioritate pentru Romania, atat din punct de vedere al absorbfiei fondurilor europene nerambursabile disponibile in perioada 2007-2013, cat si din punct de vedere al conformarii la obligatiile asumate prin Tratatul de Aderare, in special pentru sectorul de ap, obligatii ce deriva din Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si Directiva nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate; Luand in calcul ca prin axa prioritaré | din cadrul POS Mediu a fost alocaté suma de 3.149.423.956 euro, din care 2.776.532.160 euro contributie a Uniunii Europene din Fondul de Coeziune (13.945.019.392 lei, respectiv 12.293.929.098 lei contributie UE), in prezent, fiind aprobate 50 de proiecte (cel putin unul pentru fiecare judet, inclusiv Bucuresti); Tinand cont de faptul c& valoarea total a contractelor de achizitie publica semnate in cadrul acestor proiecte este de 14.099.950.633 lei, iar totalul platilor efectuate este de 7.593.531.789 lei, reprezentand 54% din alocare. De asemenea, l valoarea total a componentelor aflate in diverse stadii in vederea atribuirii este de 1.507.573.024 lei, iar valoarea componentelor ce nu vor fi finalizate si vor face obiectul fazirii, respectiv al finanyarii din perioada de finanjare 2014-2020 prin intermediul Programului Operational Infrastructur& Mare este de 1.821.268.152 leis Lund jn calcul c&, in prezent, putem estima c& valoarea fondurilor ce vor putea fi absorbite se va apropia de aproximativ 87% din valoarea fondurilor disponibile prin axa prioritar’ 1 a Programul Operational Sectorial Mediu si se impune identificarea si promovarea de proiecte alternative/retrospective pentru a umple golul de finanfare; intrucét una din principalele masuri pentru accelerarea absorbfiei in anul 2015 © reprezint& identificarea unor proiecte finanfate din surse nationale a ror finanfare s& fie transferaté catre Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, in scopul atragerii in totalitate a fondurilor europene disponibile; le includerii Tinand cont de faptul c& atét posibilitatea precum si condi acestor proiecte retrospective in portofoliul finantat prin fonduri europene sunt prevazute la nivel comunitar in nota COCOF 12- 0050-01 din 29 martie 2012; intrucat, in cadrul reuniunii anuale a Romaniei cu Comisia Europeana in domeniul finanjarii din fonduri structurale si de coeziune din luna ianuarie 2015, ale c&rei concluzii au fost reiterate prin adresa ARES(2015) 570904/11.02.2015, unul dintre principalele puncte de discutie a vizat finanjarea proiectelor retrospective. Actiunile ce urmeazi a fi intreprinse de autoritatile romane au fost agreate si in cadrul reuniunii tehnice privind implementarea Task Force on implementation - Bruxelles, DG REGIO, 28 ianuarie 2015; intrucdt, in prezent Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru POS Mediu, a demarat o analiza privind o serie de proiecte ce ar putea fi incadrate ca proiecte altemnative/retrospective urmand a fi finanfate din acest program operational. Avand in vedere c& analiza a fost demarat4 pentru un numér de 250 proiecte din sectorul apa/apa uzatd pentru care se pot pregati proiecte pentru finanfare din POS Mediu, iar din acestea, au fost identificate 69 de proiecte retrospective posibil 2 eligibile cu o valoare de aproximativ 189.697.553 euro, din care pot fi solicitate la rambursare, din fonduri europene, cheltuieli de aproximativ 142.273.165 euro; Tinand cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionali, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, art. 55, proiectele de infrastructuré de apa si ap& uzat finanfate prin POS Mediu sunt proiecte generatoare de venituri, cea ce presupune suportarea unei parti din cheltuielile proiectului de catre beneficiar, aferenta veniturilor nete viitoare generate de utilizare proiectului, care se adauga la co-finanfarea unei parti a cheltuielilor eligibile; Neadoptarea de masuri imediate, prin ordonant de urgentd, poate avea consecinje grave asupra posibilitatii preluarii spre finantare a acestor proiecte, cu implicatii negative asupra gradului de absorbtie al fondurilor europene, in special in sectorul de apa/apa uzata; Avand in vedere c& norma legislativa trebuie s& fie clara si lipsitA de echivoc, se impune adoptarea de urgenfa a unor masuri care sa asigure efectuarea in temeiul legal a platilor aferente proiectelor alternative/, astfel incdt s4 fie evitati orice suspiciune de o posibili dubla finanfare a acestor proiecte (in conformitate cu prevederile art 13.2 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006); Neadoptarea acestor misuri in regim de urgenté conduce la pierderea posibilitatii de finanjare/decontare a acestor proiecte din fonduri exteme nerambursabile; Astfel, este necesara crearea temeiului legal astfel incét Guvernul s& poata aproba prin act normativ modul de repartizare a sumelor aprobate pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de mediu, att pentru lucrdrile executate si platite cat si pentru cele rimase de executat; Prin urmare, se impune intensificarea efortului colectiv depus pentru a acoperi deficitul potential de finanfare pana la finele anului; Astfel, solutia identificata este promovarea unui act normativ in vederea implementarii unui mecanism de rambursare catre UAT, respectiv catre bugetul de stat a sumelor de bani corespunzitoare investitiilor finantate din surse nationale, in domeniile finantabile prin programele operafionale in perioada 2007 — 2013; Luand in considerare dificultatea identificdrii in baza legala existenta a tuturor beneficiarilor/partenerilor/organismelor beneficiare ale mecanismului cererii de plata, constatfindu-se disfunctii/intreruperi cu privire la plata citre entitatea in drept de a primi sumele aferente cererii si anume structurile de economie sociala si intreprinderile create in cadrul proiectului; Neadoptarea misurilor propuse poate conduce blocarea implementarii proiectelor cu efecte asupra gradului de ebsorbtie a fondurilor alocate Romaniei si, mai ales, asupra cresterii riscului de dezangajare automata a acestor fonduri putand conduce la blocarea proiectelcr, la rezilierea contractelor de finanjare si implicit, la dezangajarea sumelor alocate POSDRU de catre Comisia European’, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizarii proiectelor contractate, precum gi cu sumele suplimentare reprezentind prejudiciu si cheltuieli de judecata stabilite de citre instantele de judecata; Avand in vedere necesitatea adoptarii in regim de urgent a unor prevederi suplimentare in vederea optimizarii fluxului financiar cu privire la fondurile finantate prin mecanismele financiare SEE si Norvegiene si asigurarea capacititii de absorbtie a acestor fonduri si a accelerarii ritmului de implementare a proiectelor finantate din fonduri finanfate prin mecanismele financiare SEE si Norvegiene coroborat cu recomandarile primite din partea reprezentantilor Statelor Donatoare de a flexibiliza derularea implementirii programelor/proiectelor, eliminand astfel_blocajele intampinate in derularea implementarii acestora; Lund in calcul ci neadoptarea in regim de urgenfa a acestor modificari gi completiri poate avea consecinte serioase, genernd chiar blocarea implementirii programelor/ proiectelor si ar produce disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra gradului de absorbtie a fondurilor acordate Roméniei prin cele doua mecanisme financiare; {in considerarea faptului c& aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenfi si extraordinare a ciror reglementare nu poate fi aménata; fn temeiul art. 115 alin, (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopt prezenta ordonanta de urgenta. Art. I- (1) Obiectivele de investifii finalizate sau in executie, finantate prin Programul national de dezvoltare localé aprobat prin Ordonanja de urgenja a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare local, aprobaté prin Legea nr.89/2015, cu modificdrile si completarile ulterioare, si obiectivele de investitii finalizate, finantate prin Programul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 577/1997, republicat&, cu modificdrile si completarile ulterioare si prin programele multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor aprobate si finantate conform prevederilor Ordonanjei Guvernului nr. 40/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 61/2007, cu modificarile ulterioare, precum si proiectele finanfate prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), cele finantate prin programe nationale de la bugetul de stat/fonduri speciale si/sau din bugete locale, pot face obiectul decontarii din instrumente structurale in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), conform regulilor de implementare ale acestuia. (2) Obiectivele de investitii finalizate sau in executie finantate prin programul Companiei Nationale de Investitii, in baza Legii nr.224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Roménia si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanfarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu ap si canalizare, a stajiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in local tile cu 0 populatie de pan la 50.000 de locuitori”, cu 5 modificarile si completarile ulterioare, pot face obiectul decontirii din instrumente structurale in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), conform regulilor de implementare ale acestuia. (3) in cazul obiectivelor de investitii prevazute la alin. (1) si (2), finalizate si pentru partea executata din obiectivele de investifii aflate in executie, sumele platite aferente obiectivelor de investitii vor fi decontate potrivit schemei de finantare a POS Mediu pe baza autorizarii cheltuielilor eligibile de catre Autoritatea de Management pentru POS Mediu, conform prevederilor legale nationale si europene. (4) in cazul obiectivelor de investitii prevazute la alin. (1) si (2), finantate integral de la bugetul de stat, care sunt finalizate sau pentru partea finalizata din obiectivele de investitie aflate in executie, prin exceptie de la prevederile art. 7 din Ordonanja de urgenté a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobati cu modificari prin Legea nr.362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte, se fac venit la bugetul de stat prin intermediul Autoritatii de Management pentru POS Mediu. (5) in cazul obiectivelor de investitii prevazute la alin.(1) si (2), finantate partial de la bugetul de stat, care sunt finalizate sau pentru partea finalizaté din obiectivele de investitie aflate in executie, prin exceptie de la prevederile art.7 din Ordonanta de urgenté a Guvernului nr. 64/2009, aprobaté cu modificari prin Legea nr.362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte, se fac venit la bugetul de stat, pana la concurenta valorii finantate initial din acesta, iar diferenta ramasa se face venit la celelalte bugete din care s-au efectuat cheltuielile pentru finanfarea obiectivului de investitie, prin intermediul Autoritatii de Management pentru POS Mediu. (6) in cazul obiectivelor de investifii de la alin. (1), finantate din bugetul Fondului pentru Mediu, care sunt finalizate sau pentru partea finalizaté din obiectivele de investitie aflate in executie, prin exceptie de la prevederile art. 7 din 6 Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 64/2009, aprobaté cu modificari prin Legea nr.362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte, se fac venit la bugetul Fondului de Mediu proportional cu suma finantata de Administratia Fondului pentru Mediu, la finanjarea obiectivului de investitie, prin intermediul Autoritafii de Management pentru POS Mediu. (7) Din sumele care se cuvin bugetului de stat, cu exceptia celor aferente obiectivelor de investitii prevazute la alin.(2), 25% se vireazi de c&tre ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru POS Mediu, intr-un cont distinct de venituri al bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale beneficiare a obiectivelor de investitii prevazute la alin.(1) care au fost decontate si vor fi utilizate pentru finanfarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a acestor bugete, inclusiv pentru asigurarea finanfarii proiectului pentru partea ramasa de executat la data aprobarii finanfarii/decontirii prin POS Mediu si pentru plata corectiilor financiare aferente componentei ramasa de executat. Sumele ramase neutilizate se reflecté in excedentul bugetului local si vor fi utilizate in anul urmator cu aceeasi destinafie. (8) Prin derogare de la prevederile art.8 alin.(2) din Legea nr.500/2002 privind finantel publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele cuvenite bugetului de stat, potrivit prevederilor alin. (3) - (5), cu excepfia celor prevazute la alin. (7), se vireaza intr-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru POS Mediu i se utilizeaz4 exclusiv pentru asigurarea finanfarii proiectelor in sectorul de mediu. (9) in termen de 5 zile lucratoare de la primire, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru POS Mediu, solicité Ministerului Finantelor Publice introducerea modificarilor in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului acestuia cu suma prevazuti la alin.(8). (10) Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru POS Mediu, pe baza documentelor prezentate de acesta, introduce modificarile corespunzatoare in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului acestuia (11) Sumele introduse in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, potrivit alin.(10) vor fi prevazute distinct atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli. (12) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, vireaza intr-un cont de disponibil deschis pe seama acestuia a sumelor, determinate ca diferen{& intre veniturile bugetare incasate in contul de venituri bugetare prevazute la alin. (8) si totalul platilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare. (13) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu va efectua retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate. Pand la aceeasi data, acesta va solicita Ministerului Finantelor Publice introducerea modificarilor corespunztoare in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului acestuia, constand in diminuarea bugetului, respectiv cu sumele transferate in contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (12). (14) Prin derogare de la prevederile art.8 alin.(2) din Legea nr.500/2002 privind finanfel publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Sumele virate in contul prevazut la alin. (12) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu in contul de venituri ale bugetului de stat urmand procedura de la alin. (8)-(13) si se utilizeaz in anul urmator cu aceeasi destinatie. (15) in cazul proiectelor aflate in executie, beneficiarii au obligatia determinarii stadiului indeplinirii indicatorilor fizici si financiari corespunzitori POS Mediu la data preluarii proiectului, anterior semnarii contractului de finanfare. (16) Pentru partea rimasi de executat din obiectivele de investifie aflate in executie, finanjate prin Programul Nafional de Dezvoltare Locala, in vederea acoperirii restului de finanfat, beneficiarii solicita incetarea contractului de finanjare incheiat in baza actelor normative menfionate la alin. (1). (17) Pentru partea rimas& de executat din obiectivele de investifie aflate in executie, finanjate prin Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea acoperirii restului de finanfat, beneficiarii modificé, cu acordul prealabil al partilor, documentele de finantare in vederea schimbarii sursei de finanjare. (18) Sumele aferente valorii ramase de executat vor fi rambursate beneficiarilor proiectelor in conformitate cu mecanismul financiar aferent programului operational, stabilit prin Ordonanja de urgenfa a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr.362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Art.II- (1) Sumele reprezentand cheltuieli aferente proiectelor finantate din fonduri exterme nerambursabile platite de beneficiari din sumele primite de la unitatile administrativ-teritoriale, cheltuieli care ulterior, conform legislatiei in vigoare, sunt incadrate in categoria cheltuielilor eligibile, se ramburseazi beneficiarilor de c&tre autorititile de management. (2) Beneficiarii prevazuti la alin.(1) vireazd sumele respective, cu ordin de plata, in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale care au alocat sumele, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgent sau de la rambursarea sumelor de c&tre autoritatea de management, dupa caz. Art. III - Ordonanja de urgent a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiari a instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru obiectivul convergent, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificdri prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completirile ulterioare, se modifica si se completeaz dup’ cum urmeaza: 1, La articolul 8, litera 0) se modified si va avea urmétorul cuprins: 0) sumele rezultate din aplicarea dobanzii datorate pentru neachitarea la termen a creantelor bugetare aferente sumelor prevazute la lit. i), n) si p) stabilite in aplicarea prevederilor Ordonanjei de urgent a Guvernului nr. 66/2011, aprobatd cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.” 2. La articolul 8, dupa litera 0) se introduce o noua litera, lit.p), cu urmitorul cuprins: wp) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare si/sau prin cereri de plata, considerate neeligibile de catre Autoritatea de Management in procesul de verificare gi pentru care ulterior o instant judecdtoreasci. s-a pronuntat in favoarea beneficiarului printr-o hotdrare judec&toreasca definitive. 3. Alineatul (2) al articolului 11' se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Pe tot parcursul exercitiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorititii de certificare si plata, determinat ca diferent intre totalul sumelor alocate si totalul sumelor restituite Ministerului Finantelor Publice, nu poate depasi plafonul maxim de 5 miliarde lei sau echivalent.” 4. La articolul 17° alineatul (5), litera ¢) se modifica’ si va avea urmatorul cuprins: »¢) Suma aferenta fiecarui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea bursclor, subvenfiilor si premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare care trebuie si se plateasci de beneficiar, reprezentand salariul net, cu detaliere pe suma care se achiti din cea primité de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plat si, respectiv, din suma care se achit din contributia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare institutie de credit in parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiaz4 de aceste sume/conturile bancare ale beneficiarilor finali ai schemelor de ajutor de minimis sau de ajutor de stat, dup& caz, conform schemelor aprobate.” 5. La articolul 17° alineatul (5'), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 4c) suma aferent& fiec&rui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanjare care trebuie sa se pliteasc’ de partener/lider de parteneriat in calitate de beneficiar, reprezentdnd salariul net, cu detaliere pe suma care se achit& din cea primita de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat si, respectiv, din suma care se achit’ din contributia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare institutie de credit in parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiazi de aceste sume/conturile bancare ale beneficiarilor finali ai schemelor de ajutor de minimis sau de ajutor de stat, dupa caz, conform schemelor aprobate.” Art. IV - Ordonanja de urgent a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiard a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului Financiar Norvegian 2009 — 2014, publicatd in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr.210 din 13 aprilie 2013, aprobat cu modific&ri si completiri prin Legea nr. 242/2013, se modifica si se completeazi dupa cum urmeaza: 1. La articolul 2 alineatul (3), literele e'), g), 1) gi s) se modifica si vor avea urmitorul cuprins: »¢!) beneficiar — persoand juridic& publicd sau privata, cligibilé pentru finanfare in cadrul Fondului de asistenta tehnicd, al Fondului bilateral la nivel national sau de program precum si pentru finenjarea cheltuielilor proprii in cadrul tipurilor de asisten{& prevazute la art.5 alin. (1) litg) si h); g) cheltuieli neeligibile — categoriile de cheltuieli detaliate la art.76 alin.(2), lit. a) — h) din cadrul Regulamentelor de Implementare a Mecanismelor Financiare ale Spafiului Economic European adoptate prin art. 8.8 al Protocolului 38b al Acordului Spatiului Economic European si in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian prin 4 art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei si Uniunea Europeana precum si alte cheltuieli necesare implementirii programelor/proiectelor, dar care nu pot fi finanjate din grant si cofinantare; 1) cofinantarea privat - totalul sumelor asigurate de citre promotorii de proiecte/beneficiari si de citre partenerii acestora, alti decat institutiile publice, dupa caz, altele decat cele prevazute la litera i), pentru implementarea proiectelor, reprezentand sume aferente cheltuielilor eligibile; s) plata indirect& - transferul, prin intermediul Autoritatii de Certificare si Plata, in contul operatorilor de program/Punctului national de contact, a grantului si din contul acestora in conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, dup’ caz, a sumelor reprezenténd avansul si/sau prefinanfarea/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistentei externe nerambursabile primite in cadrul Mecanismelor Financiare ale Spatiului Economic European;”. 2. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera k) se introduce o noui litera, lit. k'), cu urmitorul cuprins: ok!) decizie/ordin de finanjare - actul administrativ emis de c&itre operatorul de program/ Punctul national de contact in calitate de beneficiar pentru tipurile de asistent4 financiar& nerambursabila prevazute la art.5 alin. (1) lit. g)- i);" 3. Articolul 4 se modifica si va avea urm&torul cuprins: »Art. 4 - (1) Structura organizatoricd cu rol de Punct national de contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, poarti responsabilitatea general pentru atingerea obiectivelor celor dow’ Mecanisme Financiare ale Spafiului Economic European si pentru implementarea celor dou’ Memorandumuri de intelegere, precum si responsabilitatea gestionarii fondurilor aferente Asistentei tehnice si Fondului pentru relatii bilaterale la nivel national. (2) Ministerul Finantelor Publice, prin Autoritatea de certificare si plata, asigura gestionarea conturilor deschise la Banca National a RomAniei pentru grantul acordat prin Mecanismele Financiare ale Spafiului Economic European, pentru 12 tipurile de asistenfA financiard nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), 4), e) si g)i). Autoritatea de certificare si plata incheie acorduri cu operatorii de program / Punctul national de contact, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor. (3) Se autorizeazA Ministerul Finantelor Publice si efectueze, pe parcursul intregului an, redistribuiri de credite bugetare si credite de angajament intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, in functie de stadiul implementarii programelor/proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European la nivelul fiec&rui ordonator de credite, precum si in functie de modificarile determinate de realocarile de grant aferente mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, efectuate in conformitate cu regulamentele mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European. (4) Administratorul Fondului pentru organizatiile neguvernamentale si entitatile dintr-un stat donator care au rol de operator de program sau organism de implementare asigura gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, pentru tipul de asistenta financiara nerambursabila prevazut la art. 5 alin. (1) lit. c), prin conturi deschise la banci comerciale. (5) Pentru derularea operatiunilor financiare aferente sumelor reprezentand grantul acordat prin Mecanismele Financiare ale Spatiului Economic European, tofi operatorii de program gi punctul national de contact utilizeaza cate un cont deschis la banci comerciale pentru operatiuni in euro, purtitor de dobanda, dedicat exclusiv primirii grantului, pentru promotorii de proiecte respectiv pentru beneficiarii finantati din Fondul national bilateral si asistenfa tehnica si efectuarii de cheltuieli aferente programelor din aceste sume. (6) Operatorii de program utilizeazi separat, un cont in euro, dedicat gestionarii costurilor sale de management si a altor linii bugetare, conform prevederilor art.5 alin, (1) lit. g) -j). (7) Dobénda aferenté sumelor reprezentand grantul, acumulati in contul mentionat la alin. (5) precum si in conturile de lei din trezorerie aferente grantului, 13 utilizate de c&tre operatorii de program sau punctul national de contact, se raporteazi anual, pnd la data de 1 martie, citre Autoritatea de certificare si plata si se vireazi in euro acesteia, in 20 zile lucritoare de la data raportarii. Autoritatea de certificare si plat& raporteazi Comitetului Mecanismului Financiar sau Ministerului Afacerilor Externe Norvegian in 3 luni calendaristice de la sfarsitul anului, orice dobanda corespunzitoare contului prevazut la alin.(5) si conturilor deschise la Banca Nationali. a Roméniei pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European. Dobanda raportat va fi virati de c&tre Autoritatea de certificare si platé in termen de 15 zile lucrdtoare de la data raportarii, catre Comitetul Mecanismului Financiar / Ministerul Afacerilor Externe Norvegian. (8) Sumele aferente derularii programelor/proiectelor finantate prin Mecanismele Financiare ale Spatiului Economic European, existente in conturile operatorilor de program, punctului national de contact, beneficiarilor, promotorilor de proiecte si partenerilor acestora, dup caz, nu sunt supuse executarii silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare a proiectelor/acordurilor de program, cu exceptia creanfelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgent a Guvernului nr.66/2011, aprobat cu modificari si completiri prin Legea nr.142/2012, cu modificarile si completirile ulterioare.” 4, Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: wArt. 5 - (1) Mecanismele financiare ale Spatiului Economic European finanjcazA urmitoarcle tipuri de asisten{& financiar& nerambursabila, aga cum sunt definite prin Memorandumul ce infelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spafiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei si Guvernul Roméniei si Memorandumul de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei gi Guvernul Rominiei a) proiecte individuale; b) scheme de granturi mici; c) fondurile aferente programelor gestionate de Oficiul Mecanismului Financiar, organizafii interguvernamentale sau entitati din Statele Donatoare in conformitate cu art.5.13 din regulamentele de implementare a Mecanismelor Financiare ale Spatiului Economic European; d) Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national; e) asistenta tehnicd gestionaté de cdtre Ministerul Fondurilor Europene prin punctul national de contact; f) proiectele aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2004 - 2009, stabilite a fi finalizate in cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 - 2014, conform Memorandumului de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei si Guvernul Roméniei. in acest caz se aplic& regulile de implementare aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2004 - 2009. g) costuri de management ale operatorului de program; h) actiuni complementare ale operatorului de program; i) Fondul pentru relatii bilaterale la nivel de program; j) rezerva pentru pierderile rezultate din operatiuni de schimb valutar, in limita prevazuta in Regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spafiului Economic European. (2) Sumele aferente tipurilor de asistenta financiara nerambursabila, prevazute la alin. (1) lit. a), b) si g)- j) se primesc in conturile deschise la Banca Nationala a Roméniei pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European si se transfera de catre Autoritatea de certificare si plata care gestioneazi aceste conturi, in conturile in euro deschise de operatorii de program la banci comerciale, in vederea finantarii cheltuielilor eligibile. (3) Sumele aferente tipurilor de asistenta financiaré nerambursabila, prevazute la alin. (1) lit. d) si e), se primesc in conturile deschise la Banca Nationala a Roméniei pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European gi se transferi de catre Autoritatea de certificare gi platé care gestioneazi 15 aceste conturi in conturile in euro deschise de punctul national de contact la banci comerciale, desemnat si gestioneze utilizarea acestor fonduri. (4) Sumele aferente tipului de asistenfa financiar’ nerambursabili acordat in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, prevazut la alin. (1) lit, ¢), se primese in euro direct dela statele donatoare in contul administratorului Fondului pentru organizajii neguvernamentale/ entitafii dintr-un stat donator cu rol de operator de program sau organism de implementare si se utilizeazi potrivit acordurilor incheiate. (5) Pentru derularea operatiunilor financiare in lei aferente programelor / proiectelor finanjate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, institutiile publice / Fondul Roman de Dezvoltare Social, in calitate de operator de program / Punct national de contact / promotor de proiecte/partener de proiect/beneficiar, au obligatia si deschida si conturi in sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale in vigoare. Conturile deschise de operatorii de program / punctul national de contact in sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului, dedicat exclusiv pentru promotorii de proiecte respectiv pentru beneficiarii finantati din Fondul national bilateral si asistenta tehnicd, primit prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, vor fi purtdtoare de dobanda. (6) Promotorii de proiecte / partenerii de proiecte / beneficiarii alfii decat institufii publice precum si Fondul Roman de Dezvoltare Sociala pentru actiunile proprii, in calitate de beneficiar, pot opta pentru derularea operatiunilor financiare in lei, pentru deschiderea de conturi in sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi in lei la binci comerciale.” 5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 6 - (1) In bugetele operatorilor de program institufii publice/organism de interes public se cuprind: a) valoaree cofinanjarii publice, corespunzatoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilita potrivit acordurilor de program; b) sumele necesare platii creantelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European si/sau bugetului de stat ca 16 urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a dobanzilor calculate conform art.42 din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 66/2011, aprobaté cu modificari si completari prin Legea nr.142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a imposibilitstii recuperarii ori, dup& caz, a nerecuperarii la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari, in cazul tipurilor de asistenté financiard nerambursabild prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) sii); c) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor certificate de cdtre Autoritatea de certificare si plata si care nu sunt considerate eligibile de catre Comitetul Mecanismului Financiar sau de c&tre Ministerul Afacerilor Externe Norvegian, altele decat cele prevazute la alin. (1) lit. b), in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabilé prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), g)-j); d) sumele pentru acoperirea diferentelor nete negative rezultate din operatiuni de schimb valutar care depasesc alocarea de 1% conform Regulamentelor de Implementare a Mecanismelor Financiare ale Spatiului Economic European. (2) in cazul Fondului Romén de Dezvoltare Sociala in calitate de operator de program, sumele prevazute la alin. (1) se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice. (3) in cazul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formérii Profesionale in calitate de operator de program, sumele prevazute la alin. (1) ca subventii se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice. (4) in cazul Administratiei Fondului pentru Mediu in calitate de operator de program, se asigura din bugetul propriu urmatoarele sume: a) valoarea cofinantarii publice, corespunzitoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilita potrivit acordurilor de program; b) sumele necesare platii creanfelor bugetare ale bugetului aferent Mecanismelor Financiare ale Spatiului Economic European ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a dobanzilor calculate conform art. 42 din Ordonanta de urgenfi a Guvernului nr.66/2011, aprobat cu modificari si completari prin Legea nr.142/2012, cu modificarile si completirile ulterioare, ca urmare a 17 imposibilitafii recuperdrii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari, in cazul tipurilor de asistenfa financiaré. nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) si g- i); c) sumele necesare pentru finanfarea cheltuielilor certificate de cdtre Autoritatea de certificare si plati si care nu sunt considerate eligibile de catre Comitetul Mecanismului Financiar sau de citre Ministerul Afacerilor Exteme Norvegian, altele decat cele prevazute la lit. b), in cazul tipurilor de asistenjd financiard nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) si g- j). (5) in bugetul Ministerului Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistenti tehnicd si a programului “Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national", a caror finantare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind: a) sumele corespunzatoare creanfelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, ca urmare a unor recuperarii ori, dup caz, a nerecuperiirii la timp de la beneficiari a sumelor acordate prin cele doua programe; b) sumele necesare pentru finanfarea cheltuielilor certificate de cdtre Autoritatea de certificare si plata care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de c&tre Ministerul Afacerilor Externe Norvegian; c) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor aferente operatiunilor financiare efectuate de Punctul national de contact cu privire la diferente nefavorabile de curs valutar neacoperite din diferenfele favorabile precum si cheltuieli altele decat cele eligibile.” (6) Promotorii de proiecte si partenerii de proiecte, alfii decat institutiile publice, pot asigura si cofinantare privaté pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), in condifiile prevazute in acordurile de program aprobate i contractele de finantare a proiectelor.” 6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 7 - (1) Avand in vedere prevederile art.7.1 (b) din Regulamentul de implementare a mecanismului financiar al Spaiului Economic European 2009-2014 si, respectiv, din Regulamentul de implementare al mecanismului financiar Norvegian 2009-2014, sumele aferente grantului si cofinanarii publice se transfer’ concomitent de c&tre operatorii de program cu ordin de plata in conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor sau organismelor de implementare, prin intermediul tipurilor de asistenf4 financiar prevazute la art. 5 alin.(1) lita), b) si g)- i). (2) Cu sumele astfel incasate, ordonatorii de credite cu rol de promotori de proiecte/beneficiari instituyii publice sunt autorizati s& isi majoreze veniturile si cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile. (3) in cazul proiectelor implementate in parteneriat, operatorii de program transfer’ cu ordin de plata sumele prevazute la alin. (1) in contul de disponibil al promotorilor de proiecte sau al beneficiarului in calitate de lider de proiect. Liderul de proiect transfer’ sumele astfel incasate in conturile proprii si in cele ale partenerilor, in conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat. (4) Cu sumele incasate pentru finanfarea proiectelor proprii, ordonatorii de credite cu rol de promotor de proiect/beneficiarul in calitate de lider de proiect, precum si partenerii acestuia, institutii publice, sunt autorizati s& isi majoreze veniturile si cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile. (5) Prevederile alin.(1)-(4) sunt aplicabile si in cazul utilizdrii fondurilor prevazute la art.5, alin.(1) lit. d) sie). (© in cazul in care pentru sumele incasate potrivit alin.(2) si alin.(4) - (5) institufiile publice nu au credite de angajament aprobate, sau acestea sunt insuficiente, promotorii de proiecte si/sau partenerii acestora precum si beneficiarii sunt autorizai si majoreze creditul de angajament pani la valoarea incasat’, fari a depisi valoarea total prevazut& in contractul/decizia/ordinul de finanjare sau acordul de parteneriat. (7) Operatiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin.(2) si (4) precum si fisele actualizate ale proiectelor vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice de cétre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru sumele incasate de catre acestia si/sau institutiile finanfate integral sau partial din bugetul ordonatorului principal de credite respectiv. (8) Se autorizeaz Ministerul Finantelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicarilor transmise de catre acestia, s& aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor incasate.” (9) Operatorii de program transfera in lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte/beneficiarilor inregistrati fiscal in Romania. fn cazul proiectelor implementate in parteneriat, promotorii de proiecte/beneficiarii efectueaza plati in lei, ctre parteneri inregistrati fiscal in Romania sau plafi in euro catre partenerii din alte state, conform prevederilor Acordurilor de parteneriat. (10) in cazul contractelor incheiate in euro cu beneficiari cu sediul in statele donatoare sau cu organizatii interguvernamentale, operatorii de program/punctul national de contact transferd sumele cuvenite acestora in euro. (11) Promotorii de proiecte/partenerii de proiecte din Romania/beneficiarii asigura cheltuielile neeligibile ale proiectului din bugetul propriu. (12) in cazul in care operatorul de program deleagi o parte din atributii catre organismul de implementare, operatorul de program transfera acestuia sumele mentionate la alin. (1), astfel cum sunt prevazute in acordul de delegare semnat.” 7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: wArt. 8 - (1) Operatorii de program aplic’ modelul prefinanfarii_ pentru promotorii de proiecte/beneficiarii institutii publice, prin contractul/decizia/ordinul de finanjare a proiectului cu exceptia beneficiarilor de fonduri prevazute la art. 5, alin. (1) lit. d) si e) pentru care, la transa final, se poate aplica modelul rambursirii. (2) Pentru promotorii de proiecte/beneficiarii, alfii decat institutiile publice, operatorii de program pot aplica fie modelul prefinanfarii, fie modelul rambursarii. (3) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spatiului_ Economic European ce urmeazi a fi plitite de operatorii de program citre promotorii de 20 proiecte/beneficiari, c&rora li se aplic’ modelul prefinanfarii, se vireazi de catre operatorii de program in conturile in lei deschise de c&tre promotorii de proiecte/beneficiari, in vederea efectuirii platilor aferente proiectelor. (4) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spafiului Economic European cuvenite a fi rambursate de c&tre operatorii de program c&tre promotorii de proiecte/beneficiarii, institutii publice, cdrora li se aplic& modelul rambursarii, se vireazi dupa autorizarea cheltuielilor de catre operatorii de program conform prevederilor legislatiei nationale, in conturile de venituri ale bugetului din care au fost asigurate initial de c&tre promotorii de proiecte/beneficiari institutii publice. (5) in cazul promotorilor de proiecte/beneficiarilor, alti decat cei prevazuti la alin. 3, sumele se vireazi dupa autorizarea cheltuielilor de catre operatorii de program in conturile promotorilor de proiecte /beneficiarilor, specificate in contractele de finantare.” 8. Articolul 9 se modific si va avea urmatorul cuprins: »Art. 9 - (1) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor —_necesare —implementirii —corespunztoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/Ministerul Fondurilor Europene/ promotorii de proiecte /partenerii acestora gi beneficiarii, dupa caz, se includ la titlul din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare. (2) Fondurile cuprinse conform prevederilor alin. (1), sunt destinate programelor/proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spafiului Economic European si nu pot fi utilizate prin cedarea la Fondul de rezervé bugetard la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat. (3) Se autorizeazi operatorii de programe/PNC/promotorii de proiecte si partenerii acestora precum si beneficiarii si efectueze pe parcursul exercitiului bugetar virari de credite de la acelagi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, in conditiile legii, astfel incat si se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzatoare a programelor/proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European. 21 (4) Se autorizeaz4 promotorii de proiecte/beneficiarii ca ordonatori de credite s& efectueze redistribuiri de fonduri intre proiectele finanjate din fonduri externe nerambursabile, prevazute la titlul din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finanjare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului de program responsabil de managementul financiar al programului prin intermediul c&ruia se implementeaz& proiectele vizate precum gi a ordonatorului de credite in subordinea c&ruia functioneaza. (5) Se autorizeaz’ operatorii de program, Punctul national de contact, Administratia Fondului pentru Mediu in calitate de operator de program, promotorii de proiecte si partenerii acestora, beneficiarii precum si Ministerul Finantelor Publice si efectueze in cursul intregului an, virdri de credite de angajament si bugetare de la acelasi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, in conditiile legii, astfel incdt sa se asigure sumele prevazute la art.6, alin. (1)-(5). (6) Modificarile prevazute la alin.(3)-(5) vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, asumate de ordonatorul principal de credite. (7) Se autorizeazi Ministerul Finantelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite pe baza comunicarilor transmise de citre acestia, si aprobe repartizarea pe trimestre a modificarilor efectuate conform prevederilor alin.(3)- (5), dupa caz.” 9. Alineatele (1) si (5) ale articolul 10 se modificd si vor avea urmatorul cuprins: (1) Sumele primite de catre promotorii de proiecte/beneficiari institutii publice, reprezentand cofinantarea publica ramas& neutilizata la sfarsitul anului, se restituie in contul operatorului de program din care au fost asigurate, pana la data de 27 decembrie. (5) Sumele primite de cAtre promotorii de proiecte/beneficiarii institutii publice, reprezentnd grant rimase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaz in anul urmator si se utilizeaz cu aceeasi destinatie.” 22 10. Dupi alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alin, (6), cu urmatorul cuprins: .,(6) Pentru sumele incasate potrivit alin. (4), precum si pentru sumele reportate potrivit prevederilor alin. (5) se aplica prevederile art.7 alin. (2) si (4), dupa caz.” 11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 12 - (1) Tuturor operatorilor de program li se aplic& modelul de prefinantare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toatd perioada de implementare a programului, inainte de efectuarea platilor c&tre promotorii de proiecte. Cofinantarea publica aferenta grantului se asigura in mod similar de c&tre operatorii de program, prin bugetul acestora. Fac excepfie de la modelul prefinanfirii aplicat operatorilor de program cheltuielile eligibile aferente costurilor de pregatire a programului, acestora aplicdndu-li-se si modelul rambursarii. Operatorul de program isi poate selecta modul de finantare a promotorilor de proiecte/beneficiarilor la nivel de proiect, conform condifiilor stabilite in cadrul acordurilor de program aprobate de catre Comitetul Mecanismului Financiar / Ministerul Afacerilor de Externe Norvegian, dupa cum urmeazi: a) fie prin modelul de prefinanfare, caz in care transferi grantul si cofinanarea public&, dup caz, in conturile promotorilor de proiecte pe baza previzion&rii acestora, pe toat perioada de implementare a proiectului, respectiv in conturile beneficiarilor, inaintea efectuarii cheltuielilor de cdtre acestia; b) fie prin modelul de rambursare, caz in care promotorii de proiecte, alfii decat institufiile publice precum gi beneficiarii finanfafi din fondul pentru relatii bilaterale la nivel de program, alfii decat institutiile publice, efectueaz4 cheltuielile din surse proprii, urmand a fi solicitate operatorului de program la rambursare; c) modelul rambursarii se poate aplica si pentru institutiile publice straine care au calitatea de beneficiar al fondului bilateral la nivel de program. (2) Punctul national de contact in calitate de gestionar al fondurilor de asistena tehnica si bilateral national, finanfate 100% din grant, poate aplica, pentru aceste 23 fonduri, atét modelul de prefinantare cat si modelul rambursarii pentru beneficiarii definiti la art. 2 alin. (3) lit. e1). Dupa autorizarea cheltuielilor de catre punctul national de contact, sumele cuvenite a fi rambursate vor fi virate in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanfate proiectele respective. (3) Beneficiarii, institutii publice, finanfati din AsistenfA Tehnic& si Fondul national bilateral sunt autorizati sd-si cuprind& in bugetele proprii sumele necesare implementirii proiectelor pentru care, potrivit contractelor de finantare, se aplic& modelul rambursarii.” (4) Pentru ambele modele de finanjare prevazute la alin.(1), promotorii de proiecte/beneficiarii primesc avans astfel cum este definit la art.2 alin.(3) lit. e) pentru inceperea derularii proiectelor cu excepfia beneficiarilor, institufii publice, finantati din Fondul nafional bilateral sau din fondul bilateral 1a nivel de program care pot primi avans pana la 100%." (5) Grantul acordat Romi prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European se primeste de la statele donatoare, corespunzator sumelor cerute prin fiecare raport financiar intermediar. Acesta va fi certificat de ctre Autoritatea de certificare si plat si aprobat de catre Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Exteme norvegian si va include: declaratia cheltuielilor reale efectuate in perioada de raportare anterioari datei platii si declaratia cheltuielilor propuse pentru perioada imediat urmatoare datei de efectuare a platii, potrivit prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.” 12. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 14 - Proiectele finantate in cadrul Mecanismelor Financiare ale Spatiului Economic European pot avea ca promotori de proiecte/beneficiari de proiecte finantate din Fondul bilateral la nivel national, parteneriate compuse din doud sau mai multe entitafi cu personalitate juridicd, inregistrate in Roménia si/sau in statele donatoare, cu conditia desemnérii, ca lider al parteneriatului, a unei entitai inregistrate fiscal in Romani 24 13, Alineatele (3) si (4) ale articolului 17 se modificd si vor avea urmatorul cuprins: (3) Operatorii de program instituii publice/ Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, si Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Punct national de contact, efectueazi angajarea cheltuielilor in baza creditelor de angajament si bugetare prevazute la art.18 alin.(1)-(3), precum si lichidarea, ordonantarea si plata acestora. (4) Operatorii de program institufii publice/ Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Punct national de contact, au obligafia sé organizeze evidenta contabild a angajamentelor bugetare si legale.” 14. Alineatul (1) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: »(1) Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii fiecdrui program se stabilesc avand in vedere Memorandumurile de infelegere si se reflect in anexa la bugetul operatorului de program, pentru tipurile de asistenfa financiara nerambursabilé prevazute la art. 5, alin.(1) lit. a), b) sig) - j). Acestia parcurg fazele executiei bugetare a cheltuielilor in baza creditelor mentionate.” 15, Dupé alineatul (6) al articolului 18 se introdue trei noi alineate, alin. (6')- (6), cu urmatorul cuprins: »(6) Pe parcursul intregului an se autorizeaz ordonatorii principali de credite, in a c&ror anexé la buget se cuprind sumele necesare implementarii programelor, si modifice creditele bugetare si creditele de angajament inclusiv cele aferente anului precedent, precum si valoarea total a programelor cu incadrarea in sumele prevazute in memorandumurile de inelegere la solicitarea si pe rispunderea operatorilor de program/PNC in cauz§, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene (Punctul national de contact). (6) Pe parcursul intregului an se autorizeaz’ ordonatorii principali de credite si efectueze dezangajari din anii anteriori din creditele de angajament aferente programelor/proiectelor, in baza economiilor rezultate din implementarea contractelor/ deciziilor /ordinelor de finantare. 25 Sumele rezultate pot fi angajate, pe parcursul intregului exercitiu bugetar, pentru proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare. (6) Ordonatorii principali de credite comunic& Ministerului Finanjelor Publice modificarile efectuate conform alin. (6') si (6”), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, insusite de ordonatorul principal de credite.” 16. Alineatul (2) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului_nr.119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 301/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exerciti prin vizi asupra proiectelor de operatiuni initiate la nivelul operatorilor de program /Autoritatii de certificare si plata/structura organizatoricd cu rol de Punct national de contact, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, in vederea gestionarii financiare a proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, cu exceptia proiectelor de operatiuni privind proiectele pentru care acestia au calitatea de beneficiari.” 17, Alineatele (2) si (3) ale articolului 20 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: (2) Opcratorii de program si promotorii de proiccte/beneficiarii au obligatia de a asigura accesul neingradit al autoritafilor nationale si intemationale cu atributii de verificare, control si audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financier, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, Punctului nafional de contact si Autoritatii de certificare, Unitatea central de armonizare pentru auditul public intern, in limitele competentelor care Je revin, in cazul jin care acestea efectueazi verificari/controale/audit la fata locului si solicita declaratii, documente, informatii. 26 (3) in cazul nerespectarii prevederilor alin.(2), operatorii de program, promotorii de proiecte/beneficiarii si partenerii acestora, dupa caz, sunt obligafi s& restituie intreaga suma primita aferent& proiectului, reprezentand asistent financiara nerambursabila din fonduri exteme, inclusiv dobanzile aferente, stabilite conform Ordonanjei de urgenté a Guvernului nr. 66/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.142/2012, cu modificarile si completirile ulterioare.” 18. Alineatele (1) i (3) ale articolului 21 se modifica si vor avea urmitorul cuprins: (1) Operatorii de program sunt responsabili pentru prevenirea, constatarea neregulilor si recuperarea sumelor plitite in mod necuvenit din cofinanfarea publica si asistenfa financiara extern’ nerambursabila prevazuta la art. 5 alin, (1) lit. a), b) gi g)- j), iar Punctul national de contact in ceea ce priveste asistenja financiar’ externa nerambursabild prevazuta la art. 5 alin.1 lit. d) sie). (3) Neregulile identificate in cadrul asistenfei_financiare externe nerambursabile prevazute la art, 5 alin. (1), cu excepfia lit.c) se raporteazi in conformitate cu prevederile Memorandumului de infelegere pentru implementarea mecanismului financiar al Spafiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei si Guvernul Roméniei, si a prevederilor Memorandumului de injelegere pentru implementarea mecanismului financiar norvegian dintre Guvemaul Norvegiei si Guvernul Romniei.” 19. Articolul 22 se modific3 si va avea urmatorul cuprins: »Art. 22 - (1) Promotorii de proiecte/beneficiarii au obligatia de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de c&tre operatorul de program, la termenele si in formatele standard stabilite prin contractul/decizia de finantare a proiectului, completate cu informatii corecte, complete si de calitate corespunzatoare. (2) Operatorul de program transferd grantu! primit in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, precum si cofinanjarea publica, citre 27 promotorii de proiecte/beneficiari numai pentru acele proiecte pentru care au fost indeplinite conditiile prevazute la alin.(1). (3) in situatia in care operatorul de program aplici prevederile alin.(2), promotorii de proiecte/beneficiarii sunt raspunzitori pentru intarzierile in efectuarea platilor cuvenite partenerilor/contractorilor si pentru eventualele dobanzi datorate acestora ca urmare a acestor intarzieri.” Art. V - (1) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenfi in anul 2015 pani la intrarea in vigoare a actului normativ care reglementeazi fluxul financiar aferent exercifiului financiar 2014-2020 aplicabil FEDR, FSE, FC si FEAD, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operationale 2014-2020 pot angaja cheltuieli aferente contractelor de finanjare pentru exercifiul financiar 2014-2020 cu respectarea prevederilor art.76 din Regulamentul 1303/2013 si al art.38 din Regulamentul nr.223/2014 in limita sumelor alocate la nivelul programului. (2) Dupa obfinerea avizului de principiu de la autoritajile de management, ordonatorii principali de credite in calitate de beneficiari pot angaja cheltuieli aferente proiectele cu finanjare din fonduri exteme nerambursabile FEDR, FSE, FC si FEAD 2014—2020 in condiftiile art. 16 din Legea Bugetului de stat pe 2015 nr.186/2014. (3) Beneficiarii prevazufi la alin.(2) au obligatia s4 depund la Autoritatea de Management cererca de finantare a proicctului dupa obfincrea avizului prevazut la art.16 din Legea Bugetului de stat pe 2015 nr.186/2014. (4) Autoritatea de management evalueaz& cererile de finanjare depuse cu respectarea procedurilor si termenelor aplicabile fiecdrui program, iar ordonatorii principali de credite beneficiari care au introdus proiecte in buget pe baza avizelor de principiu au obligatia raportirii semestriale Ministerului Finetelor Publice cu privire Ja stadiul semnarii contractelor de finanfare.” 28 Art, VI - (1) Sumele primite din fonduri de la Uniunea Europeana in cadrul programelor operationale finanfate in cadrul obiectivului convergent aferente platilor eligibile in cadrul programelor operajionale efectuate din alte pozifii ale clasificafiei decat titlul 56 ,Proiecte cu finanfare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, se fac venit la bugetul de stat prin intermediul autoritafilor de management respectiv al Autoritafii de certificare si platé in cazul proiectelor de infrastructura de transport. (2) Prin derogare de la prevederile art.8 alin.(2) din Legea nr.500/2002 privind finanjel publice, cu modificdrile si completirile ulterioare, autorititile de management vireazi sumele prevazute la alin.(1) intr-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programul operational respectiv si se utilizeazd exclusiv pentru asigurarea finanffrii proiectelor din cadrul acelui program operational. (3) Prin derogare de la prevederile art.8 alin.(2) din Legea nr.500/2002 privind finanfel publice, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea de certificare si plata vireazi sumele prevazute la alin(1) intr-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat codificat cu codul de identificate fiscal’ al Ministerului Transporturilor si se utilizeazé exclusiv pentru asigurarea finanfarii proiectelor in cadrul Programului Operational Transport. (4) Ordonatoral principal de credite cu rol de autoritate de management si respectiv Ministerul Transporturilor, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea sumelor prevazute la alin.(2) si respectiv alin.(3), solicité Ministerului Finantelor Publice introducerea modificarilor in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetelor acestora cu respectivele sume. 29 (5) Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv a Ministerului Transporturilor, pe baza documentelor prezentate de acestia , introduce modificarile corespunzAtoare in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetelor acestora. (6) Sumele introduse in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, potrivit alin.(5), vor fi prevazute distinct att la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli. (7) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management si respectiv Ministerul Transporturilor, vireaz& intr-un cont de disponibil deschis pe seama acestora sumele neutilizate calculate ca diferent intre veniturile bugetare incasate in contul de venituri bugetare prevazute la alin. (2) respectiv (3) si totalul platilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare. (8) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management $i respectiv Ministerul Transporturilor vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate si vor solicita Ministerului Finanjelor Publice introducerea modificirilor corespunztoare in volumul gi structura veniturilor gi chcltuiclilor bugetului de stat, precum gi in volumul si structura bugetelor acestora, consténd in diminuarea bugetelor cu sumele transferate in contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (7). (9) Sumele virate in contul prevazut la alin, (7) se transferd in primele 5 zile lucritoare ale anului urmator de catre ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv de Ministerul Transporturilor in contul de venituri ale bugetului de stat urmand procedura prevazuti la alin. (4)-(8) si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.” 30 Art. VII - Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Ministerul Fondurilor Europene vor emite norme metodologice de aplicare a prevederilor art. I si VI, aprobate prin ordin comun. Contrasemneazi: Ministrul dezvoltirii regionale si administrafiei publice Sev(iShhaideh Ministrul medi@lyj, apelor Sfédtiril fichFn Bogdan Lucia’ Aurescu Ministrul ai Bucuresti, JOwNIe LOAD Nr. 2)