Está en la página 1de 6

.

Bases dAjudes a la Creaci Jove


de Quart de Poblet 2015
1. OBJECTE
s objecte daquesta convocatria la concessi dajudes per part de
lajuntament de Quart de Poblet a joves o grups de joves en concepte de
collaboraci en aquells costos inherents al desenvolupament de projectes a
LEspai de Creaci Jove durant el curs 2015-2016, tant a nivell econmic, com
ds de lespai i dels materials existents.

L'Espai de Creaci Jove de Quart de Poblet s un lloc de trobada, aprenentatge


i intercanvi de coneixements on els i les joves, amb inquietud creativa poden
desenvolupar-la. s un espai amb usos polivalents, llocs on experimentar i on
exercitar tcniques artstiques, i desenvolupar-se al mn multimdia (Vdeo,
Rdio, VideoCreaci, VideoJocs, Robtica, Software...).

No seran objecte dajuda aquelles activitats que de manera directa o indirecta,


siguen sufragades per qualsevol altre concepte pressupostari daquest
Ajuntament.

2. REQUISITS DELS/ES SOLLICITANTS


Podran sollicitar aquestes ajudes els joves de Quart de Poblet, de 18 a 35
anys o grups formats per joves (on, al menys dells siga ve de Quart i tots
acrediten tindre aquest rang dedat) que tinguen un projecte creatiu a
desenvolupar a Quart de Poblet..

3. RGANS COMPETENTS
En la instrucci, informaci i resoluci actuaran el Regidor Delegat de Joventut
com a instructor del procediment, com a rgan informatiu la Comissi
Informativa de Serveis Socioculturals i com a rgan de resoluci la Junta de

.
Govern Local.

4. TERMINI DE PRESENTACI DE SOLLICITUDS


El termini de presentaci de sollicituds sestableix durant el mes doctubre de
2015.

5. TERMINI DE RESOLUCI DEL PROCEDIMENT


El termini mxim per a resoldre i notificar la resoluci no podr excedir els tres
mesos. El termini es computar a partir de la publicaci de la convocatria.

6. DOCUMENTACI QUE HAN DAPORTAR ELS/LES SOLLICITANTS


a) Instncia individualitzada per cada projecte amb el Nom, Cognom, Adrea,
DNI, Telfon, Email i en el cas de sollicitar-se import econmic, el numero de
compte per a l'ingrs del diners del responsable del projecte, i en el cas de ser
grup, llistat amb el nom, cognom, DNI, adrea, email i telfon de la resta de
components del projecte, a ms del projecte per al qual es sollicita lajuda.
b) Programa detallat i pressupost total desglossat del projecte a realitzar, per a
la qual es sollicita lajuda.
I que haur de comptar amb els segents apartats:
Ttol de projecte
Explicaci del projecte
Dates en les quals es realitzar el projecte (inici i conclusi)
Necessitats tcniques i de sales
Repercussi a Quart de Poblet: pblic objectiu, quantificaci...
Responsable del projecte
Entitat que impulsa el projecte (si cal)
Collaboraci amb altres entitats (si hi ha)
Cost i finanament del projecte
c) Fitxa de manteniment de tercers. No ser necessria la seua aportaci quan
les dades bancries on es desitja rebre lajuda ja consten a lajuntament

7. CRDIT PRESSUPOSTARI
El crdit pressupostari per a la present convocatria s de 3.000,00 euros que
es troba previst en la partida 489.00-337 del pressupost de lajuntament de

Quart de Poblet per a lexercici de 2015.

8. CRITERIS DE VALORACI DE LES BEQUES


El total del crdit pressupostari es dividir pel total dels punts adjudicats a les
entitats (dacord amb els indicadors de valoraci exposats a continuaci)
calculant daquesta manera el valor en euros dun punt. Aquest valor, multiplicat
pels punts que siguen assignats a lassociaci determinar la quantia de lajuda
corresponent a cada entitat sense que puga sobrepassar en cap moment el
50% de la quantitat sollicitada, amb un lmit per projecte de 500 .

Collaboraci amb altres entitats


-

Per cada entitat, amb seu a Quart de Poblet, a banda de la que


presenta el projecte, 1 punt (mxim 2 punts)

Innovaci:
o Gravaci de lactivitat, 1 punt
o s de les xarxes socials de lECJ, 1 punt
o Multidisciplinar, 1 punt

Formaci, dins de lmbit del projecte, ofertada a lECJ i/o en els centres
educatius locals.
o Sessions de formaci gratutes ofertades a lECJ, 0,5 punt per
cada una, fins 2 punts
o Sessions especficament ofertada amb centres educatius del
municipi, 1 punt

Nmero de Joves de Quart de Poblet als que arribar directament


lactivitat.
o De 10 a 50 joves, 1 punt
o Ms de 50, 2 punts

Queden excloses daquesta convocatria les activitats que no tingen cap

.
connexi amb la ciutadania jove de Quart de Poblet, les exclusives per als
propis socis i les ja promocionades amb altres programes municipals com les
formatives o els projectes especfics destiu.

9. NORMES PER A LADJUDICACI

Les ajudes que es concedisquen estaran subjectes a les normes segents:


a) Latorgament tindr carcter voluntari i eventual.
b) Lajuntament podr revocar o reduir les ajudes en qualsevol moment.
c) Les ajudes concedides en altres moments no seran invocables com a
precedent.
d) L'import de lajuda no excedir en cap cas del 50% del cost de lactivitat a la
qu saplique.
e) No ser exigible el seu augment o revisi.
f) Lajuntament podr comprovar en qualsevol moment pels mitjans que crega
oportuns, la inversi de les quantitats atorgades en relaci amb els seus
adequats fins.
g) Podria ser autoritzat ls de lespai i/o del material, junt o en compte de les
ajudes econmiques, en les condicions que sacorden.
h) Les activitats que reben conveni o ja estan subvencionades amb aportaci
de l'ajuntament quedaren fra de la convocatria.

10. ADJUDICACI DEL CONCURS


Finalitzat el termini de presentaci de sollicituds, la Regidoria de Joventut
procedir

a lestudi i valoraci de les sollicituds i de la documentaci

complementria, requerint si s el cas als/les beneficiaris/ries complementen


la documentaci aportada.

Desprs de lemissi dels informes tcnics que es considere oportuns, la


Comissi Informativa de Serveis Socioculturals proposar a la Junta de Govern
Local la resoluci del concurs, concedint en tot o en part, o denegant les
sollicituds formulades.

El termini de resoluci ser com a mxim de tres mesos a partir de lendem a


la finalitzaci del termini dadmissi de sollicituds de la convocatria.
Transcorregut aquest termini sense que shaguera notificat resoluci expressa,
sentendr desestimada la sollicitud de concessi de la beca. La resoluci

posa fi a la via administrativa.

12. OBLIGACIONS DELS/ES BENEFICIARIS/ES


Els/les preceptors/es de les ajudes vnen obligats/ades a:
a) Assumir a crrec seu lexclusiva responsabilitat dels projectes per als que fos
concedida la beca, aix mateix seran a crrec seu els mitjans personals i
materials que es precisen per al seu compliment, incloses les obligacions
fiscals i de seguretat social que es deriven del mateix.
b) Indicar en la realitzaci del projecte que el mateix est subvencionat per
lajuntament de Quart de Poblet.
c) Comunicar qualsevol eventualitat que es produsca en lexecuci del projecte
becat, sempre que supose una modificaci substancial del mateix.
d) Renuncia total o a part de lajuda concedida quan no sexecuts el projecte o
quan per la percepci daltres ingressos de qualsevol naturalesa shaguera
cobert el cost total de les despeses.
e) No sadmetran els projectes que atempten contra les persones i els drets
humans.
f) Presentar desprs de la realitzaci de lactivitat amb la justificaci de la
despesa realitzada, una memria de la mateixa, on conste tamb material
publicitat general, material grfic, i referncies a les xarxes socials i mitjans
digitals
g) Seguir la normativa de lEspai de Creaci Jove de Quart de Poblet.
h) Formar part de lequip assessor de lEspai de Creaci Jove per a la
programaci dactivitats
i) Realitzar reuni davaluaci amb lequip tcnic de lEspai de Creaci Jove

.
Lajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret de realitzar un seguiment
dels projectes subvencionades, podent exigir una explicaci detallada de la
despesa, fins i tot amb prova documental.
Podent rescindir lajuda quan no es compleixin les obligacions pactades.

13. NORMES PER A LA JUSTIFICACI


Les persones o collectius que resulten adjudicatries de les ajudes a qu es
refereixen aquestes bases, estaran obligades a presentar com a justificaci de
la despesa, apart de la memria de lactivitat, el resultat del projecte presentat,
al que acompanyar un informe del departament de joventut.

14. CONTROL FINANCER


Els procediments de control financer, reintegrament i revisi d'actes previstos
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, publicada al
BOE nm. 276, de 18 de novembre del 2003, resulten d'aplicaci a les presents
bases.

15. LEGISLACI APLICABLE


En tot el no previst en les presents bases, caldr ajustar-se al que disposa la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions
Pbliques i de Procediment Administraci Comuna, modificada per la Llei
4/1999 de 13 de gener, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la llei de Subvencions, en l'Ordenana Municipal aprovada pel
Ple de l'Ajuntament en sessi celebrada el dia 30 de novembre del 2004, en els
termes establits en la disposici transitria segona, amb les modificacions
publicades en el BOP en data 10 d'abril del 2008, i la resta de disposicions
legals aplicables.