Está en la página 1de 3

Razgovori preko okeana

Da li je astrologija nauka ili umetnost, koliko udela ima slobodna volja, te o


vanosti uitelja i uenja eksluzivno za Kepler Institut,
sa Robertom Korom razovarala je Marija ajka

a li je astrologija nauka ili umetnost, koliko


udela ima slobodna volja te o vanosti uitelja i uenja, eksluzivno za Kepler Institut razgovarali smo sa Robertom Korom (Robert Corre),
jednim od najkredibilnijih amerkih astrologa.
Razgovor je u njegovoj koli vodila Marija ajka,
nas saradnik iz Njujorka.
Kor, koji je radni vek proveo radei kao profesor informatike na znamenitom Njujorkom Univerzitetu, o astrologiji pria jasno, precizno i bez
mistifikacije.

se sa evropskom aristokratijom, igrao je odlino


ah, prevodio sa latinskog, u Njujorku je bio prodavac retkih kniga...

Corre: Zoltan Mejson je bio jedan od najneverovatnijih ljudi koje sam imao priliku da sretnem
i poznanstvo sa njim je definitivno promenilo
moj ivot. Bio je korpion sa Ascedentom u Vagi,
etiri planete u Jarcu i dispozitorom u Ribama.
Poreklom je bio iz Transilvanije. U mladosti je
igrao ah na majstorskom nivou, trgovao je retkim knjigama, a pre Drugog svetskog rata je bio
Kepler Institut: Na Balkanskoj astrolojkoj astrolog maarskim plemiima. Kad su komukonferenciji prolog marta, kao i krajem prolog nisti uli u region, pobegao je u Liberiju gde je
oktobra vaa predavanja u Beogradu bila su izu- njegov brat radio kao lekar. Tamo je ostao godizetno dobro poseena. ta mislite, zbog ega ste nu dana, vozio je parobrod, ali nije mogao da se
tako popularni u Srbiji?
bavi astrologijom pa je doao u Njujork. Ovde je
i preminuo 2002. godine u 96. godini ivota. Ja
Corre: Nisam popularan ja. Ono to predajem verujem da je svaki ovek za neto roen. Neki
je popularno! A to je Moren na nain na koji je ljudi igraju odlino ah, neki drugi sviraju odlimeni predavao moj uitelj.
no klavir, trei su vrhunski matematiari, a on je
Kepler Institut: Susret svakoga od nas sa astro- bio roeni astrolog.
logijom, a posebno sa uiteljem uvek predstavlja
Kepler Institut: Va uitelj je predavao astroposebno iskustvo. Kako je to izgledalo kad ste se logiju po Morenu?
prvi put sreli sa Zoltanom Mejsonom?
Corre: Moren je francuski astrolog koji je iCorre: Iako sam dete ezdesetih, roen u veo u 17. veku, ije kapitalno delo je Astrologia
Americi, zapravo nita nisam znao o astrologiji. Gallica. Morenov opus se sastoji od 26 knjiga, pri
Jo sam bio student matematike i tek sam poeo emu knjiga 21 poduava umetnost sinteze horokarijeru na univerzitetu, kad sam otiao na zabavu skopa. Ono to Moren zaista ui, i to ja pokuana kojoj je neko spomenuo astrologiju. Zaintri- vam da prenesem na svoje uenike je kako razmigiran, sledeeg dana sam u telefonskom imeniku ljati kao astrolog. Kako da se koristi strukturalni
potraio astrologa sa najegzotinijim imenom, i pristup u interpretaciji horoskopa, a da se astrolog
zaustavio sam se kod imena Zoltan. Zbog akcen- istovremeno zatiti.
ta, preko telefona mi je zvuao isto kao Bela Lugoi, glumac najpoznatiji po ulogama Drakule. Kad
Kepler Institut: Na ta tano mislite kad sposmo se upoznali, prva stvar koju mi je rekao bila minjete neophodnost zatite?
je: estitam, sreli ste se sa svojom sudbinom. A
Corre: Tekoe sa astrologijom nastaju onog
ja sam pomislio ko je taj ovek sa glasom Dratrenutka
kad shvatite da nije u pitanju nedostatak
kule da mi spominje sudbinu... Ali kad je poeo da
informacija nego njihov preveliki broj. Zbog toga
pria video sam da sve ima smisla.
uvek postoji realna opasnost da e uenik astroKepler Institut: O vaem uitelju bi mogao da logije u jednom trenutku osetiti kako je preplavse napie akcioni roman. Izmeu dva rata druio ljen informacijama i da e ga to obeshrabriti. Zato
1

studiranje ogranienja. I to je zaista tako, ukoliko vae zanimanje za astrologiju ne upotpunite


nekom duhovnom, metafizikom disciplinom.
Kao to sam ve rekao, u Aristotelovom sistemu
astrologija je fizika. Ali u svakom od nas postoji
neto to nadilazi prostor i vreme. I za to je neopKepler Institut: Da li ete neto od toga pre- hodna metafizika.
davati u martu u Beogradu?
Kepler Institut: Ovo e biti va trei dolazak u
Corre: U Beogardu u predavati Solarni i Lu- Srbiju. Koji su vam utisci o zemlji i ljudima koje
narni povratak. Astrologija koju ja poduavam ste tamo sretali?
postavlja dva osnovna pitanja ta e se dogoditi
tokom neijeg ivota, te kada se ti dogaaji mogu
Corre: Kad sam prvi put video Aleksandra
oekivati. Ovde treba napraviti razliku izmeu (Imiragia, pri.aut.) u prostorijama ISAR-a,
predikcija i predvianja. Predikcije su vidljive izgledao mi je kao da je upravo izaao iz nekog
iz natalnog horoskopa i one odgovaraju na prvo ruskog romana. Imao je crvenu koulju, crne
pitanje, dok se predvianja odnose na drugo pi- pantalone, kone izme i dugu kosu... nedostajali
tanje. Da bi se odgovorilo na pitanje kad e se su mu samo tit i ma! Ali na mene su najsnaniji
neto dogoditi, astrolog mora da koristi neke od utisak ostavili njegov entuzijazam, radost i optitehnika predvianja. Solarni povratak spada u mizam kojim zrai. Srbija je dosta toga preturila
osnove tehnike predvianja i smatram da je po- preko glave tokom 90-tih, tako da mislim da je
sebno dobar za profesionalne astrologe. Naime, ono to je vano, a to Aleksandar i Lea donose
kad klijent jednom doe kod vas, vi mu uradite Srbiji upravo ta neka nada i optimimizam.
natalnu kartu, ali onda mu preporuite da se vrati
Kepler Institut: A kada bi u astrolokim pojza godinu dana, da mu uradite Solarni povratak.
movima
nekome trebalo da doarate Beograd,
Lunarni povratak je samo neto malo finiji metod
kako bi to zvualo?
od Solara.
Corre: Na prvi pogled, grad mi deluje veoKepler Institut: Proveli ste radni vek kao proma...
saturnijanski. Mada sam siguran da tu ima
fesor informatike na Njujorkom Univerzitetu, pa
bi me zanimalo da mi sa take gledita naunika elemenata Vage. Dok sam se etao gradom primetio sam puno veoma lepih zgrada, ali se vidi
kaete da li je astrologija nauka?
da veina nije dovoljno odravana. Preko dana je
Corre: Astrologija nije nauka u smislu u kome snaan taj utisak Saturna, a uvee se grad potpusu definisane moderne nauke. Ona nije bazirana no promeni. Na ulice izae puno mladog sveta... i
na metodologiji modernih nauka. Astrologija je onda se vidi i Vaga.
meutim nauka u smislu u kome je Aristotel deKepler Institut: Moe biti da ste upravu. Jedna
finisao fiziku. Nauka prirode. Ukoliko astrologiju
od
naih glavnih ulica se zove terazije, odnosno
posmtramo s aristotelovske take gledita, kao
nauku o mestu i vremenu, onda je odgovor pozi- Vaga. A ta bi onda u astrolokom smislu bio va
tivan. Po mom miljenju astrologija je i umetnost rodni grad, Njujork?
jer se bazira na interpretaciji. U tom smislu moeCorre: Odavno je utvreno da je Njujork Rak.
mo da uzmemo za primer tri umetnika koji slika- Kada su Holanani prvi put doli na Menheten i
ju mrtvu prirodu. Ukoliko su dobri slikari, njihov poeli da razvijaju poslove, na reci Hadson je bila
konani proizvod slike e sve sadravati iste prirodna luka. Tako da je Njujork postao usta
elemente. Ali to opet nee biti tri identine slike, cele drave. Zbog tog hranilakog momenta
jer svako ima malo drugaiji stil interpretacije.
se pretpostavlja da je Njujork Rak. Ovo je dalje
Kepler Institut: A odnos astrologije i slobod- potvreno finansisjkim delom grada, Vol Stritom
(Wall Street), gde je simbolika Jupitera egzaltirane volje?
nog u Raku.
Corre: Mnogo je onih koji su prestali da se
bave astrologijom, kad su utvrdili da je u pitanju
kod svojih studenata razvijam tri dodatne vetine
priroritet, pojednostavljivanje i ekonomisanje.
Znai, potrebno je uoiti prioritet meu svim informacijama, uprostiti ih i iskazati ih na to jednostavniji, dakle na najekonominiji nain.

Kepler Institut: Malopre ste mi rekli kako je


va uitelj astrologije na vas uticao u tolikoj meri
da vam je poznanstvo sa njim promenilo ivot.
Da li mislite da i vi na slian nain utiete na ivote vaih studenata?
Corre: Nadam se da je tako i da je moj uticaj
na uenike pozitivan. Imam nekoliko studenata
koji e postati profesionalni astrolozi... Niko ne
poseduje tapiju na znanje. Sa znanjem dolazi i
odgovornost, odgovornost da se znanje prenese
dalje. Koja bi bila korist od znanja koje je na mene
preneo Mejson, ako ja ne nastavim da ga prenosim dalje?