Está en la página 1de 5

INGURUMEN, LURRALDE DEPARTAMENTO DE MEDIO

PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA AMBIENTE, PLANIFICACIÓN


ARRANTZA SAILA TERRITORIAL, AGRICULTURA Y
SAILBURUA PESCA
LA CONSEJERA

IDATZIZ ERANTZUTEKO TALDE RESPUESTA A LA PREGUNTA PARA SU


POPULARREKO ELEDUN LEOPOLDO RESPUESTA POR ESCRITO REALIZADA
BARREDA DE LOS RIOS JAUNAK POR D. LEOPOLDO BARREDA DE LOS
EGINDAKO GALDERAREN ERANTZUNA. RIOS, PARLAMENTARIO DEL GRUPO
GAIA: URDAIBAIN PADURA-EREMUAK POPULAR VASCO-EUSKAL TALDE
ONERATZEA. POPULARRA, SOBRE RESTAURACIÓN
DE ÁREAS DE MARISMA EN URDAIBAI.

JUSTIFIKAZIOA: JUSTIFICACION:

Urdaibai legez babestu aurreko eztabaidak Desde los debates previos a la protección
egin zirenetik, aztergai izan da padura izan por ley de Urdaibai, el futuro de las antiguas
eta uraren zirkulaziotik artifizialki isolatutako áreas de marisma aisladas artificialmente de
eremuen etorkizuna. la circulación de las aguas ha sido objeto de
consideración.
Kasu batzuetan, bete eta drainatutako
guneak dira; beste batzuetan, dikeak edo En unos casos se trata de zonas rellenadas
uhateak jarri dira. Padura izandakoaren zati y drenadas; en otros mediante diques y
handi batean, lehenbizi erregulatu egin da compuertas, se ha regulado, primero, y
uraren zirkulazioa, eta ondoren isolatu egin aislado después, la circulación hídrica de
da. buena parte de la antigua marisma.

Eremu horiek oneratu eta berriro padura Con la finalidad de restaurar tales áreas y
bilakatzeko, eta hainbat espezierentzako reintegrarlas a la marisma, recuperando su
habitat egoki bihurtzeko, zenbait egitasmo condición de hábitat idóneo para un buen
garatu dira urteetan zehar. Horrela, número de especies, se han desarrollado
Espainiako hainbat lekutan gauzatu diren diferentes proyectos a lo largo de los años.
ekintzen bideari jarraitu zaio. Inongo Se sigue así la senda de actuaciones que,
zentzurik gabe suntsitu diren hainbat eta en muchos lugares de España, tratan de
hainbat hezegunetako batzuk recuperar algunas de las innumerables
berreskuratzeko saioak dira. zonas húmedas destruidas sin ningún
sentido.
Horrenbestez, ondorengo galderei
erantzuteko eskatzen diogu sailburuari: En consecuencia, se solicita respuesta de la
Sra. Consejera a las siguientes cuestiones:

GALDERA: PREGUNTA:

1. Zein egitasmo garatu dira, erreserba 1. ¿Qué proyectos se han desarrollado


sortu zenetik, Urdaibaiko paduraguneetan desde la creación de la reserva para
uraren zirkulazioa hobetu edo restaurar o restablecer la circulación
berreskuratzeko? Gune horien hídrica en áreas de marisma de Urdaibai?
identifikazio kartografikoa nahi dugu. Se solicita identificación cartográfica de
los mismos.

ERANTZUNA: RESPUESTA:
Ez da garatu egitasmorik (sensu estricto) No se han desarrollado proyectos para
paduraguneetan uraren zirkulazioa hobetu restaurar o restablecer (sensu estricto) la
edo berreskuratzeko. circulación hídrica en las áreas de marisma.

Egin diren egitasmoen helburua hegazti, Los proyectos llevados a cabo han tenido el
anfibio, ipurtats eta abarrentzat habitat objetivo de generar las condiciones óptimas
egokiak berregiteko baldintza onenak para la recreación de hábitats idóneos para
sortzea izan da. Eta hauek izan dira la avifauna, anfibios, visón europeo,… y han
egitasmoak: sido los siguientes:

• Busturian Axpeko baltsa hobetu eta • Restauración ambiental y mejora de


ingurumenaren aldetik oneratzea. la balsa de Axpe (Busturia).
• Gautegiz-Arteagako paduretan • Mejoras ambientales en las
hobekuntzak ingurumenaren aldetik. marismas de Gautegiz-Arteaga.
• Padurak ingurumenaren aldetik • Mejora ambiental de marismas
hobetzea, Barrutibasoko ingurua urez mediante encharcamiento en el
betez (Kortezubiko udalerria, paraje de Barrutibaso (Término
Urdaibaiko Biosfera Erreserba) municipal de Kortezubi, Reserva de
la Biosfera de Urdaibai)
GALDERA: PREGUNTA:

2. Zein azaleratan jardun da modu 2. Sobre qué superficies se ha actuado de


eraginkorrean, eta zein emaitza lortu da? modo efectivo y con qué resultados?. Se
Ekintzen xehetasunak nahi ditugu. solicita detalle de las actuaciones.

ERANTZUNA: RESPUESTA:

• Busturian Axpeko baltsa hobetu eta • Restauración ambiental y mejora de


ingurumenaren aldetik oneratzea. la balsa de Axpe (Busturia). Se trata
Mareei eusteko muna bat de la reconstrucción de una muna de
berreraikiko da, eta ura erregulatzeko contención y la colocación de una
uhate bat jarriko da. Ur-geruza compuerta de regulación hídrica. Se
gazikara egonkor bat sortzea lortu ha conseguido la generación de una
da, 8.580 m2 inguruko azaleran. lámina de agua salobre estable en
• Gautegiz-Arteagako paduretan una superficie aproximada de 8.580
hobekuntzak ingurumenaren aldetik m2.
(2007-2008 urteetan). Mareei • Mejoras ambientales en las
eusteko hainbat muna eraikiko dira, marismas de Gautegiz-Arteaga (año
eta ura erregulatzeko bi uhate jarriko 2007-2008). Se trata de la
dira. Ur-geruza gazikara egonkor bat construcción de varias munas de
sortzea lortu da, eta ur gezako beste contención y la colocación de dos
geruza egonkor bat 142.800 m2 compuertas de regulación hídrica. Se
inguruko azaleran. ha conseguido la generación de una
• Padurak ingurumenaren aldetik lámina de agua salobre estable y otra
hobetzea, Barrutibasoko ingurua urez de agua dulce estable en una
betez, Kortezubiko udalerrian, superficie aproximada de 142.800
Urdaibaiko Biosfera Erreserban m2.
(egiten ari dira, 2009-2010 urteetan). • Mejora ambiental de marismas
Mareei eusteko muna bat eraikiko da, mediante encharcamiento en el
ura erregulatzeko uhate bat jarri, eta paraje de Barrutibaso, término
erabilera publikoko bidezidor bat municipal de Kortezubi, Reserva de
gaitu. Ur gezako geruza egonkor bat la Biosfera de Urdaibai (en ejecución,
lortu nahi da, 175.000 m2 inguruko años 2009-2010). Se trata de la
azaleran. construcción de una muna de
contención y la colocación de una
compuerta de regulación hídrica, así
como la habilitación de una senda
para uso público. Se pretende
conseguir la generación de una
lámina de agua dulce estable en una
superficie aproximada de 175.000
m2.

GALDERA: PREGUNTA:

3. Zer egitasmo daude egun edo zer ari da 3. ¿Qué proyectos existen actualmente o
gauzatzen? Zer egutegi dago horiek están en curso de ejecución? ¿Qué
amaitzeko? Zer azalerari eragiten diote? calendario se contempla para su
finalización? ¿a qué superficies afectan?

ERANTZUNA: RESPUESTA:

Gauzatzen ari den egitasmoa Kortezubiko En curso está el proyecto de Mejora


udalerrian Urdaibaiko Biosfera Erreserban ambiental de marismas mediante
Barrutibasoko inguruan padurak urez betez encharcamiento en el paraje de Barrutibaso,
ingurumenaren aldetik hobetzeko egitasmoa término municipal de Kortezubi, Reserva de
da. 2010eko otsailaren 28an amaitzea la Biosfera de Urdaibai, que se espera
espero da, eta 175.000 m2-ko azalera bati culmine el 28 de febrero de 2010 y afecta a
eragiten dio. una superficie de 175.000 m2.

Lanean ari gara beste egitasmo batean Se está trabajando (en fase de redacción)
(idazteko fasean): Gernika-Lumo, Kortezubi, en el Proyecto de regeneración integral del
Forua, Gautegiz-Arteaga eta Muruetako estuario superior en los términos de
udalerrietan goiko estuarioa osorik Gernika-Lumo, Kortezubi, Forua, Gautegiz-
oneratzeko egitasmoa. 1923an egin zen Arteaga y Murueta. Se trataría de eliminar el
ubide artifiziala kendu egingo da, estuarioko canal artificial realizado en 1923, restaurar la
eta inguruetako ubide zaharreko uraren circulación hídrica del antiguo canal
zirkulazioa berreskuratuko da, eremua estuarino y sus zonas adyacentes, propiciar
mareen urek hartzeko bidea emango da, la inundación mareal y la supresión de
eremu horretako zenbait muna eta dike diversas munas y diques ubicados en esta
kendu egingo dira, eta azalpenak izango área, así como la creación de equipamientos
dituzten erabilera publikoko ibilbideak para habilitar senderos interpretativos de
gaitzeko ekipamenduak sortuko dira. uso público. Afectaría a una superficie de
1.923.483 de m2-ko azalera bati eragingo 1.923.483 de m2.
dio.

GALDERA: PREGUNTA:

4. Zer inbertsio egin da gauzatu diren 4. ¿Qué inversión han supuesto los
egitasmoetan, edo zer inbertsio esleitu da proyectos ejecutados o está asignada a
gauzatzen ari diren egitasmoetarako? los que se encuentran en curso?

ERANTZUNA: RESPUESTA:

Egitasmoen inbertsioak hauek dira: Las inversiones de los diferentes proyectos


• Busturian Axpeko baltsa hobetu eta son:
ingurumenaren aldetik oneratzea • Restauración ambiental y mejora de
(2005-2006 urteetan): 29.446,69 €. la balsa de Axpe (Busturia) (años
• Gautegiz-Arteagako paduretan 2005-2006) 29.446,69 €
hobekuntzak ingurumenaren aldetik • Mejoras ambientales en las
(2007-2008 urteetan): 270.953,60 €. marismas de Gautegiz-Arteaga (año
• Padurak ingurumenaren aldetik 2007-2008) 270.953,60 €
hobetzea, Barrutibasoko ingurua urez • Mejora ambiental de marismas
betez, Kortezubiko udalerrian, mediante encharcamiento en el
Urdaibaiko Biosfera Erreserban paraje de Barrutibaso, término
(2009-2010 urteetan): 174.000 €. municipal de Kortezubi, Reserva de
la Biosfera de Urdaibai (años 2009-
2010) 174.000 €.

Gasteiz, 2010eko otsailaren 18a


Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2010

Pilar Unzalu Pérez de Eulate

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILBURUA


CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA.