Está en la página 1de 43

TNG QUAN MNG

NGN/VN2
XEM file MEGAWAN de hieu ro hon
File nay so do da da cu roi

Ngy 16/07/2013

Mc ch
Nm c tng quan mng NGN/VN2
gm:
S u ni cc thit b VN2
Vai tr cc thit b trong mng VN2

Nm tng quan cc dch v ang trin khai


trn mng VN2

Mng VN2 mng truyn ti IP c dung


lng truyn ti cao nht hin nay vi
cng ngh s dng l MPLS, cung cp
nhiu loi dch v nh: Internet, MyTV,
VPN
Mng VN-2 l nn tng duy nht cho php
tch hp tt c cc mng nh mng c
nh, di ng, internet, truyn hnh,... vo
mt h thng mng.

NGN
Tngi
Tngi
Tngi

Tngi
Tngi

Cc cng ngh nn tng


IP, ATM, MPLS

Mng thoi
truyn thng

Mng chuyn
mch gi

NGN
Mng a dch v
Qun l tp trung
Truy nhp a dch v

S MNG VN2

S MNG VN2 KHU VC III


- Thoi qua IP ( VoIP )

Dch v Video Multicast ( IPTV, Video conference..)

Dch v IP-VPN lp 3
- Dch v I-VPN lp 2 (VPLS & Pseudo-wire/VPWS)
Dch v Video Unicast ( Video on demand)

ti PE ( thoai, VoD, IPTV, VPN).

( cung cp dch v truy nhp Internet tc cao)

Xem phim theo yu cu (video on demand)

Internet tc cao ( truy nhp ng rng )

VoIP

V d: S kt ni mng VN2 ti NG

Xem thu cac thiet bi tuong ung la thiet bi gi

Bua dien TW

S kt ni mng VN2 ti QTI

SW ----- Router

VAI TR TNG PHN T


TRONG MNG VN2

BRAS
PE
P
ASBR
NIX

Xac thuc khac Cho phep: CHung thuc chi thue bao co su dung dich vu hay khong. Cho phep: thue bao do co quyen truy cao ntn.

Thiet bi Layer 2 : xu ly lop 2, trong mot LAN


Thiet bi layer 3,dinh tuyen, chuyen mach giua cacmang khac nhau

BRAS: Broadband Remote Access Server


assignment : chia phan, giao

Intelligent Layer 3 device


aggregating traffic from Layer 2
devices such as SLAMs, Ethernet switches
Provides PPP session
dau cuoi/ket cuoi
termination and authentication in
conjunction with RADIUS servers.
Facilitates IP address
assignment. B-RAS also works
closely with Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP)
xxx uses local IP address pools
servers or
to provide IP addresses to
subscribers
Offers IP QoS per traffic
flow
BRAS: cung capcac Subinterface (cau hinh truoc) de tu thue bao, ket noi voi BRAS, co rat nhieu
thue bao--> them TAG
DSLAM noi sao
DSLAM: cung cap chuc nang ghep
UPE/PEAGG la router lop 3 nhung MANE lop 2

VLAN

BRAS
Thit b ng vai tr
BRAS trong mng
NGN/VN2: ERX705,
ERX1410/1440,
E320.
Cung cp dch v
Internet.
Chi tit v cc loi
card ca cc thit b
trn s gii thiu
trong chuyn khc.

Cung cap mo hinh dich vu thoai VoIP tren nen IMS


Neu nhu luc truoc Thoai tren cac tong dai TOLL, TDM, thi gio qua
IP

PE
PE: Provider Edge
Router, router bin mng
VN2
Thit b: SR7750, MX960
Cung cp dch v VPN,
MyTV.
Chi tit v cc loi card
ca cc thit b trn s
gii thiu trong chuyn
khc.

P
P: Provider
Router
Thit b: M320
(VN1), T1600
(VN2).
Vai tr tng loi
card.. gii thiu
trong cc chuyn
sau.

ASBR
ASBR: Autonomous System Boundery
Router. Thit b: SR7750
Cc router bin quc t ASBR kt ni vi
cc router core ti HNI, HCM, NG, HPG,
CTO thc hin vai tr kt ni n cc
mng khc, kt ni i quc t.

ASBR ten su dung theo giao thuc OSPF

NIX
NIX: Kt ni vi mng
doanh nghip ngoi.
Thit b M320, MX960

MAN E nhu mot cach thuc de cung cap moi truong truyen dan lop 2 ao.
neu nhu vi VLL: diem diem
VPLS: Diem -da diem, MANE nhu mot SWITCH.

MNG MANE
Mng MAN-E hay cn gi l mng Ethernet
th s dng cng ngh Ethernet kt ni cc
mng cc b ca cc t chc v c nhn vi
mt mng din rng gii quyt kp thi vn
trn.
Mng MAN-E ca VNPT bao gm cc thit b:
PE-AGG (thit b MAN Core), UPE (thit b MAN
Access).
Thit b mng truy nhp (IP DSLAM, MSAN,
Switch lp 2, thit b mng truy nhp quang) s
u ni vo UPE ca mng MAN-E theo s
hnh sao, chui, vng (ring)

V d: S kt ni MAN-E ti NG
thiet bi Core, dau noi voi BRAS, PE
thit b Access

IP/MLPS
backbone

CC DCH V TRIN RKHAI


TRN MNG VN2
HSI: Internet tc cao
MyTV
VPN

High Speed Internet (HSI)

HSI
Dch v Internet tc cao HSI c cung
cp cho cc khch hng c nhn v
doanh nghip thng qua BRAS ca VTN.
B-RAS l thit b tp trung lu lng t
cc DSLAM/ DSLAM-HUB trong mt vng
xc nh v kt chuyn lu lng ln
mng trc IP/ MPLS, thc hin cc chc
nng RAS nh xc nh quyn truy nhp,
tnh cc, kt ni dch v.
thu bao se thuc hien thiet lap phin PPPoE voi BRAS

C ch hot ng ca HSI

Dch v MyTV

(VOD vaIPTV)

IPTV l cng ngh truyn hnh qua giao


thc Internet (Internet Protocol
Television).
Trong mng VN2, cc lung multicast
IPTV s c phn phi t cc nh cung
cp dch v ni dung (content service
provider) hoc ti trung tm u cui dng
giao thc PIM-SSM.

Dia chi Multicast > 224.0.0.0

Ap dung cho V.2

Dich vu duoc day ve day

tuong tu nhu DSLAM


Chia ra 2 luong
1 Internet
1 TV

Dich vu L3 va L2

Dch v Megawan
MegaWAN l dch v mng ring ao
su dng cc lin kt bng rng xDSL/SHDSL

LAN

Dch v Layer 3 VPN c tn thng


hiu chung l MegaWAN.
Dch v im- a im
L dch v kt ni cc mng my tnh
nm phn tn ti cc im khc nhau
(nh cc vn phng, cc chi nhnh)
ca mt doanh nghip, mt t chc
thnh mt mng ring, duy nht.

S knh Megawan

MANE

S knh Megawan
1. Knh cp ng

S knh Megawan (tt)


2. Knh cp quang

THIT B TRONG MNG TRUY NHP BNG RNG

BRAS: l thit b tp trung lu lng t MANE


kt chuyn ln mng trc v thc hin cc chc
nng RAS (Registration, Administration and Status)
nh xc nh quyn truy nhp, tnh cc (theo gi
d liu, thi gian v a ch), kt ni dch v...

DSLAM /DSLAM HUB (DSLAM Concentrator)


CPE: Customer Premise Equipment

V mt k thut, dch v Metronet chnh l VPLS (Virtual Private LAN service), mng ring o lp 2 da trn cng ngh MPLS v Ethernet.

Dch v Metronet
Dvu layer 2, nen khong duoc noi dinh tuyen
Viec xac dinh duong di duoc xac dinh boi dia chi MAC

nh ngha tng t dch v Megawan:


L dch v kt ni cc mng my tnh
nm phn tn ti cc im khc nhau
(nh cc vn phng, cc chi nhnh)
ca mt doanh nghip, mt t chc
thnh mt mng ring, chy trn nn
mng NGN.
Ch khc bit l Metronet l dch v
layer 2 VPN.

Virtual Leased Line (VLL)

VPN Layer 2: Virtual Leased Line (VLL)


Chi nhnh
Tr s
Kt ni im im (VLL)

Chi nhnh
n
n
n

VLL l dch v knh Megawan lp 2 (L2 VPN)


Kt ni point to point: im - im
Cu trc gi tin trong sut ti tn u cui khch hng
31

VPN Layer 2: Virtual Private LAN Service


(VPLS)
PE B
Tr s

CE B

PE A

CE A
PE C
CE C

IP Core
VPLS
Service

n
n
n

VPLS l dch v knh Megawan lp 2 (L2 VPN).


Kt ni Point to Multipoint: im - a im.
Cu trc gi tin trong sut ti tn u cui khch hng.
32

S knh Metronet
1.

Tng t s cung cp knh Megawan.


Tuy nhin, cc knh Metronet ch chy
trn cp quang. Do , thit b u cui l
b converter quang FE ( cp slide
trc).
i vi knh Metronet, nh cung cp dch
v (VTN) khng can thip vo qu trnh
nh tuyn mng ca khch hng.

Xac dinh duong di tren Cac PE, map MAC

V d: S knh
Metronet

So snh knh Metronet v Megawan


Metronet

Megawan
n

Nh cung cp nh tuyn dch


v cho khch hng.

Qu trnh nh tuyn c
thc hin trn thit b ca nh
cung cp.

Khch hng t nh tuyn


trong mng ca mnh.
Qu trnh nh tuyn xy ra
gia cc CE ( Customer
Edge)

35

Mt s knh Metronet c bit


Knh Metronet chy trc tip trn mng
NGN/VN2, khng qua mng truy nhp
MAN-E ca VNPT Tnh.
C th:
Knh khch hng FPT, CEC, SCTV
Knh cho VNP trin khai d n 3G, d n
SingleRAN

Mt s knh Metronet c bit (tt)


i vi cc knh ny, VTN3 ch cp
cng v khai bo knh Metronet trn
thit b PE, VTN3 khng cp converter
FE cho khch hng.
Khch hng chu trch nhim ko cp
n ti Trm ca VTN3

V d: S knh FPT

So snh truyn hnh NGN v truyn


hnh truyn thng
Truyn hnh truyn thng: Truyn hnh
thng qua mng TDM.
Truyn hnh NGN: truyn hnh thng
qua mng IP

So snh truyn hnh NGN v truyn


hnh truyn thng (tt)
Truyn hnh truyn thng: Cht lng
cao...
Truyn hnh NGN: thit lp nhanh
chng, tin li, tit kim chi ph

Thit b u cui

MPEG-4 Envivio
VCS:

Dch v truyn hnh NGN

M hnh cung cp dch v hi ngh truyn hnh


Video Conferencing

42

V d: Truyn hnh NGN dng b MPEG-4