P. 1
EJERCICIOS DE MATEMATICAS DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO

EJERCICIOS DE MATEMATICAS DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO

|Views: 2.164|Likes:
Publicado porgasunefa3171
marynoticias...............
marynoticias...............

More info:

Published by: gasunefa3171 on Mar 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

EJERCICIOS DE MATEMATICAS DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO.

LIC. RAMON DUBOIS DE LA PEÑA.
ACTIVIDADES:


1. La porción de pano !"e i#i$a "na circ"n%erencia &e deno#ina:
a' Di(#e$ro
)' Radio
c' Secan$e
d' Circ"o
*.+ E (n,"o %or#ado por do& radio& de "na circ"n%erencia &e deno#ina
a' In&cri$o
)' A,"do
c' O)$"&o
d' Cen$ra
-.La %or#"a para de$er#inar e .o"#en de ciindro e&:

a' /0- p r-
)' 10- A) 1 2
c' p r* 2
d' A) 1 2
/.+ La %"nción 3 4 -
5
e& "na %"nción:

a' Tri,ono#e$rica
)' Lo,ar6$#ica
c' E5ponencia
d' C"adr($ica
7.+ E o, P 0 8 e& e!"i.aen$e a:

a' o, P 9 o, 8
)' o, P . o, 8
c' o, 8 0 o, P
d' o, P ++ o, 8


:.La %or#"a para cac"ar (rea de "na corona circ"ar e&:

a' p ;R* < r* '
)' * A) 9 AL
c' 10* = r*
d' > = ;R* <r* '
?. La %or#"a para de$er#inar e (rea $o$a de ciindro e&:

a' pr * 9 pr,
)' A) 9 AL
c' p ;2* 9* r*'
d' *pr* 9 *pr2

@.La %or#"a para de$er#inar e (rea $o$a de cono e&:

a' pr
*
9 p r ,
)' A) 9 AL
c' p ;2
*
9* r
*
'
d' *pr
*
9 *pr2
A. La par()oa a)re 2acia a derec2a c"ando:
a' p B C
)' p D C
c' p E C
d' p F C

1C.+La ec"ación de "na 2ipGr)oa e&$a dada por
H * 0*7 + 3 * 0 1: 4 1
C"a e& e .aor de a I ) re&pec$i.a#en$eJ
a' a4 - )4 /
)' a4 / )4 *
c' a4 7 )4 /
d' a4 @ )4 :

11.La %or#"a para de$er#inar e .o"#en de ciindro e&:

a' /0- p r
-
)' 10- A) 1 2
c' p r
*
2
d' A) 1 2

1*. E& "n &e,#en$o c"Io& e5$re#o& &on do& p"n$o& di&$in$o& c"ae&!"iera de a circ"n%erencia.

)' An,"o in&cri$o.
a' Radian.
c' C"erda.
d' Secan$e.

1-. E& a #edida de "n (n,"o cen$ra c"Io arco in$ercep$ado $iene i,"a on,i$"d !"e e radio de a
circ"n%erencia.

)' An,"o in&cri$o.
a' Radian.
c' C"erda.
d' Secan$e.
1/. E& en e !"e en "na circ"n%erencia $iene por .Gr$ice "n p"n$o de a circ"n%erencia I &"& raIo&
con$ienen c"erda& de ea.

)' An,"o in&cri$o.
a' Radian.
c' C"erda.
d' Secan$e.
17.+ Si "na rec$a cor$a a circ"n%erencia en do& p"n$o& e& "na:

a' C"erda.
)' Secan$e.
c' Tan,en$e.
d' Radio.
1:.La %or#"a para de$er#inar e .o"#en de "n cono e&:

a' 10- p r
*
2
)' K p r
*
2
c' /0- pr
*
2
d'K pr
*
2

1?.La %or#"a para de$er#inar e .o"#en de "n pri&#a e&:

a' /0- p r
-
)' 10- A) 1 2
c' p r
*
2
d' A) 1 2

1@.La %or#"a para cac"ar (rea de "n &ec$or circ"ar e&:

a' p ;R
*
< r
*
'
)' * A) 9 AL
c' 10* = r
*
d' > = ;R
*
<r
*
'

1A.+ La #edida de (n,"o L e&:


/7 ,rado&.
:C ,rado&.
@C ,rado&.
-7 ,rado&.


*C.+ La #edida de (n,"o L e&:?C ,rado&.
:7 ,rado&.
@7 ,rado&
1?C ,rado&.*1.+ La #edida de (n,"o L e& :70 grados.
140 grados.
35 grados.
210 grados.

**.+ La #edida de (n,"o L e& :60 grados.
30 grados.
10 grados.
30 grados.


*-.+M C"an$a& .ece& ca)e e .o"#en de ciindro A en e BJ.
7 Vece&.
? Vece&.
@ Vece&.
1C Vece&.
A
r ! 5 "#
$! 10 "#.
r! 10 "#
B
$! 20 "#


24.% E& 'o&(#)* d)& s+g(+)*,) -r+s#a r)",a*g(&ar )s.10 "#
20 "#
5 "#
AC c#-
1CCC c#-
:7 c#-
*CC c#-


*7.+ EL AREA DE LA NONA SOMBREADA EN LA SIOUIENTE PIOURA ES.


AC c#*
@: c#*
:7 c#*
?C c#*26.%E (rea $o$a de &i,"ien$e ciindro e&:

$ !15 "#
r ! 40 "#


ACQ c#*
*CCQ c#*
:7Q c#*
1@CCQ c#*

*?.+ EL AREA DE LA NONA SOMBREADA EN LA SIOUIENTE PIOURA ES.

:C p",.
*
@C p",.
*
1*C p",.
*
11C p",.
*

*@.+ EL AREA DE LA NONA SOMBREADA EN LA SIOUIENTE PIOURA ES.


1CC #
*
7C #
*
11C #
*
1*7 #
*


*A.+ E (rea $o$a de &i,"ien$e pri&#a e&:


7:.7 c#
*
?* c#
*
@C.7 c#
*
1@@.?: c#
*


-C. E& "n &óido ,eo#G$rico i#i$ado por a #eno& c"a$ro& po6,ono&.

a' Poiedro.
)' pri&#a.
c' poiedro re,"ar.
d' poiedro irre,"a

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->