Está en la página 1de 5

#include<iostream>

using namespace std;


int mcd(int,int);
int main() {
int a,b,n;
cout<<"a= ";
cin>>a;
cout<<"b= ";
cin>>b;
if(a>b){
n=mcd(a,b);
}else{
n=mcd(b,a);
}
cout<<"El mcd es : "<<n<<endl;
system("pause");
}
int mcd(int a,int b){
if(a%b==0){
return b;
}else{
mcd(b,a%b);
}
}

#include<iostream>

using namespace std;


int mcd(int a,int b) {
int res=1;
for(int i=1;i<=a;i++) {
if ((a%1==0) && (b%1==0)) {
res=i;
}
}
return res;
}
int main ()
{
int a,b;
cout<<"Introduce el primer numero:"<<endl; cin>>a;
cout<<"Introduce el segundo numero:"<<endl; cin>>b;
int res=mcd(a,b);
cout<<"El maximo comun divisor de "<<a<<" y "<<b<<" es "<<res<<endl;
return 0;
}

MCD
#include<stdio.h>
int main()
{
int numero1,numero2;
int residuo,mcd;
printf("Numero1: ");
scanf("%d",&numero1);
printf("Numero2: ");
scanf("%d",&numero2);
do {
residuo = numero1 % numero2;
if(residuo !=0)
{
numero1=numero2;
numero2=residuo;
}
else
{
mcd = numero2;
}
} while(residuo !=0);
printf("MCD; %d\n", mcd);
getchar();
getchar();
return 0;
}

ECUACION CUADRATICA

#include<iostream>
#include<math.h>
#include<conio.h>
using namespace std;
float a,b,c;
float x1,x2;
int main()

{
cout<<"Ingrese el valor de a:"<<endl; cin>>a;
cout<<"Ingrese el valor de b:"<<endl; cin>>b;
cout<<"Ingrese el valor de c:"<<endl; cin>>c;
x1=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
cout<<"x1="<<x1<<endl;
cout<<"x2="<<x2<<endl;
getch();
}