Está en la página 1de 1

AP IV

Economics
LIKAS NA YAMAN
Salik ng produksyon
1. Lupa
2. Paggawa
3. Kapital
4. Entrepreneur
5. Pamahalaan
Yamang Lupa
Mga anyong lupa, gubat, halaman, ibon,
atbp
Kahalagahan: carbon sink, kalagayan ng
klima, pagpigil sa soil erosion, tahanan ng
maraming hayop
Yamang Tubig
Anyong tubig, isda, korales
Kahalagahan: pagkain (hayop), tirahan
(coral reefs)
Yamang Mineral
Metal: ginto, pilak, chromite, copper, nickel
Di-metal: coal, salt, gravel, marmol, silica
sand
Yamang Tao
Produksyon ng paggawa
Populasyon bilang ng tao sa isang lugar
Densidad kapal ng tao bawat kilometro
kwadrado
Nakasalalay sa yamang tao ang kaunlaran
Growth rate: bahagdan ng paglaki ng
populasyon
Lakas Paggawa: kabuoang bilang ng
manggagawa 15 taon pataas
1. May trabaho
2. Walang trabaho
3. Naghahanap ng trabaho
Underemployed hindi kumpletong 8 oras
ng trabaho
Hindi kabilang sa Lakas paggawa
1. Mag-aaral
2. Housewife
3. May kapansanan
4. Seasonal na manggagawa
5. Retirado
Uri ng manggagawa
1. Pisikal / blue collar
2. Mental / white collar
Unyon: organisasyon ng paggawa;
protektahan ang mga kasaping
manggagawa
Uri ng Unyon
1. Trade union
2. Industriyal
3. Labor

Dahilan
1. Mas mataas na sahod
2. Matagal na oras ng trabaho
3. Karapatan
Welga/Strike
1. Sympathetic strike
2. Direct strike
3. General strike
4. Sit down strike
5. Boycott
6. Sabotage
7. Picketing
8. Closed shop
Kapitalista laban sa manggagawa
1. Lock out
2. Injunction
3. Black list
4. Yellow dog contract
5. Open shop
Pagsaayos
1. Conciliation
2. Mediation
3. Arbitration

Yamang Kapital
Intensyon para gamitin sa kalakal
Ginagamit bilang puhunan
1.
2.
3.

Pisikal
Lipunan
Di-materyal

Pamumuhunan: bagong kapital; sustainable


development
Depreciation: pagbaba ng kahalagahan ng
kapital
hindi bumababa ang halaga ng lupa