Está en la página 1de 1,QJUHVVDQWHV

,1
*5(6
6$17(6
)XQGDPHQWRV%iVLFRV

0yGXOR(GXFDomROHJLVODomRHVRFLHGDGH

$OHJLVODomRHDFDUUHLUDGRFHQWH(YROXomRIXQFLRQDO
5HVXOWDGR
9RFrVHOHFLRQRXDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDRIDWRU$WXDOL]DomR
3DUWLFLSDUHLGHFLFORVGHSDOHVWUDV
3DUWLFLSDUHLGHFRQIHUrQFLDVHRXFLFORVGHFRQIHUrQFLDV
3DUWLFLSDUHLGHFXUVRV
3DUWLFLSDUHLGHHQFRQWURV

9RFrVHOHFLRQRXDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDRIDWRU$SHUIHLoRDPHQWR
&RQFOXLUHLFXUVRVGHSyVJUDGXDomRHPiUHDQmRHVSHFtILFD 0HVWUDGR'RXWRUDGR 

9RFrVHOHFLRQRXDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDRIDWRU3URGXomR3URILVVLRQDO
3URGX]LUHL GRFXPHQWRV RX PDWHULDLV LPSUHVVRV RX PXOWLPtGLDV  GH FRPSURYDGD UHOHYkQFLD HGXFDFLRQDO LQGLYLGXDO RX
FROHWLYDSDVVtYHOGHDPSODGLYXOJDomRHDGDSWDomRQDUHGHGHHQVLQR
,UHL SURSRU H H[HFXWDU LQLFLDWLYDV TXH YLVHP j PHOKRULD GD SUiWLFD SHGDJyJLFD HVSHFLDOPHQWH QR TXH VH UHIHUH DR
SODQHMDPHQWRHSUHSDURGDVDXODV HQYROYHQGRDQiOLVHGDVVLWXDo}HVGHDSUHQGL]DJHP 
,UHL SURSRU H H[HFXWDU LQLFLDWLYDV TXH YLVHP j PHOKRULD GD SUiWLFD SHGDJyJLFD HVSHFLDOPHQWH QR TXH VH UHIHUH j
DYDOLDomRHDRDFRPSDQKDPHQWRGRVDOXQRV HQYROYHQGRDQiOLVHGDDYDOLDomRGRVDOXQRVSODQRGHDFRPSDQKDPHQWR
HUHFXSHUDomR 
3HUPDQHFHUHLQDPHVPDXQLGDGHHVFRODU
3DUWLFLSDUHLGHDWLYLGDGHVGH)RUPDomR&RQWLQXDGD UHODFLRQDGDVDRLWLQHUiULR)RUPDWLYR 
3DUWLFLSDUHLGHFRQVHOKRVFROHJLDGRVGDHVFRODHQYROYHQGRWUDEDOKRFRODERUDWLYR
*XDUGHRUHJLVWURGHVWDDWLYLGDGHSDUDIXWXUDPHQWHFRWHMDUFRPRVHXSHUFXUVRSURILVVLRQDOQRVSUy[LPRV
DQRVHYHULILFDUVHYRFrUHDOL]RXRTXHVHSURS{V

,PSULPLUUHVXOWDGR

)LQDOL]DU

KWWSHISDYDFXUVRVHGXFDFDRVSJRYEU5HVRXUFH&$VVHWVLQJUHVVDQWHVBHWDSDPRGXORVPRGXORLQJBPBWKWPO