Está en la página 1de 1

ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL “CANTABILE”

Santo Tomás, 30 - Baixo


15002 - A Coruña
CIF: G 15858319

Eu, Jesús Rodil Rodríguez, presidente da Asociación Cultural y Musical Cantabile, e


coas atribucións e facultades descritas nos Estatutos, convoco a todos os socios á Asemblea Xeral
Ordinaria e Extraordinaria que se celebrará o sábado día 13 de marzo ás 20 horas en primeira convocatoria
e 20’30 en segunda, e coa seguinte orde do día:

1.- Lectura e aprobación da acta anterior.


2.- Lectura e aprobación das contas e establecemento e regularización do
cobro das cuotas.
3.- Memoria de actividades do ano 2009 e programación para o 2010.
4.- Eleccións a membros da xunta directiva.
5.- Informe e aprobación da modificación dos novos Estatutos.
6.- Borrador dos principios do réxime interno dos coralistas.
7.- Rogos e preguntas.

Aqueles socios que desexen consultar a memoria de actividades do 2009, a


programación do 2010, os Estatutos e o borrador do regulamento de réxime interno poden facelo na páxina
web da Asociación (apartado “quienes”). Do mesmo xeito, o artigo dos Estatutos que se debe cambiar por
mandato do Rexistro Xeral de Asociacións de Madrid é o número 31 dos Estatutos apobados o ano
pasado, co que nesta convocatoria adxuntamos o citado artigo para a súa aprobación. O cambio débese a
ter que incluír de maneira expresa que os menores que poden ser socios teñen que ter, alomenos, 14 anos
de idade xa cumpridos. A redacción aprobada na Asemblea Xeral para este artigo é a seguinte:

Artículo 31. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas con


capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación, y que
cuenten con el consentimiento expreso del que ejerza la patria potestad sobre ellas en caso
de ser menores de edad no emancipados. Los socios menores de edad tendrán los derechos
ordinarios de cualquier socio, que han de ser ejercidos por sus padres o representantes
legales. La inscripción como socio supone la total aceptación de los presentes Estatutos y
normas de régimen interno.

Para dar cumprimento ó mandato do Rexistro Nacional de Asociacións, proponse á Asemblea a seguinte
nova redacción:

Artículo 31. Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas con


capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación, y que
cuenten con el consentimiento expreso del que ejerza la patria potestad sobre ellas en caso
de ser menores de edad no emancipados siempre que tengan, al menos, catorce años
cumplidos. Los socios menores de edad tendrán los derechos ordinarios de cualquier socio,
que han de ser ejercidos por sus padres o representantes legales. La inscripción como socio
supone la total aceptación de los presentes Estatutos y normas de régimen interno.

A Coruña, 29 de febreiro de 2010