Está en la página 1de 30

SAGEM ADR 2500 eXtra

Ni dung bo co:
Gii thiu thit b Sagem ADR2500 eXtra.
Truyn thng ca ADR2500 eXtra.
Khai thc v bo dng
- Khai, xo v loop lung.
- Gim st cnh bo.
Up/Download d liu.

c trng SAGEM ADR 2500 eXtra


c im chnh:
Khung gi chun 19
Thit b ghp knh xen r STM-16.
H tr 8 khe cho card Trib (4 card PDH)
Bo m truyn ti thoi v d liu:
Truyn ti lung PDH ti a 252*E1.
Truyn ti SDH: STM1, STM4 hoc card trib STM16.
Truyn ti d liu: card GigE v GFP150.
Cc cu hnh:
Kt cui-STM1 / STM4 / STM16.
Xen r (Add-drop)-STM1 / STM4 / STM16.
Cross-connect VC4/VC3/VC12.

ADR 2500 eXtra

PDH connecting area

PSU

Line board
Switch board

Tribs Boards
Switch protection
CTRL Board

Line board

Aux Boards
Tribs Boards
CCU Board
Fan

Gii thiu Card


CTRL-2G Card

CCU-2G Card

63E1FA Card

Gii thiu Card


-Card ngun PSU-160 (Power Suply Unit).
-Card iu khin CTRL-2G (Control unit card).
-Card kt ni chung CCU-2G (Common Connect Unit).
-Card chuyn mch Switch HO/LO.
-Card PDH (Card lung E1): 63E1FA, 63E1.
-Card STM1(4 Port): 4S1.1, 4L1.1.
-Card STM16: L16.1, L16.2.

Card h tr

- Line 1&2: STM-4, STM-16, GigE.


- Trib 1/2/5/6/7/8: STM-1, STM-4,
63E1FA, 63E1, GFP150 eXtra.
- Trib 3/4: STM-1, STM-4, STM-16,
GigE.

Truyn thng ADR2500 eXtra

HTTP:
- Cu hnh v khai thc thng qua giao din HTML vi
browser (IE).
SNMP: Qun l cnh bo.
TFTP: Truyn file

a ch IP: Mi node ADR2500 eXtra c 2 a ch IP:


- Equipment Address: a ch duy nht trong mng truyn
dn.
- Ethernet Address: Khc vi Equip Address, giao tip vi
mng Ethernet bn ngoi.

Cung cp ti a 34 port PPP kt ni vi thit b khc.

Kt cui VT100
thay i hoc t a ch IP (khi mi lp t).
Kt ni cng COMM (CTRL card) n cng COM
ca PC.
Dng Hyper terminal.

IONOS NMS

ADR2500 c khai thc thng qua h thng qun l


mng tp trung IONOS NMS.
NMS (Network Management System).

Khai thc v bo dng

Login
- Khng c c ch nhn dng User (Giao thc TFTP).
- Nhiu ngi s dng cng lc, c phn cp dch v
vi m bo v truy nhp (password):
+ Supervisor : All rights
+ Operator: C th t cu hnh v bo dng. Khng
th thay i password.
+ Observer: Ch c xem.

ng b

T1: 4 ngun t STM (2 STM16 v 2 STM4/1).


T2: 2 port ca E1.
T3: 2 ngun ng b ngoi 2Mhz.
Free-run (free oscillation).

ng B

Thao tc trn card

Maintenance: Loopback
Monitoring: t gim st cho card.
Service: a card vo hot ng
Expected card: Khai bo card.
Performance: Kim ton li truyn dn
Board status: Tnh trng card.

Connection
C 2 kt ni thng c s dng:
- Add/Drop: Lu lng t card chnh (L1) rt xung card
nhnh (Trib).
- Cross-Connect: Lu lng kt ni t card chnh (L1) sang
card bo v (L2).
C 2 mc kt ni:
- LO level: VC12 (E1).
- HO level: VC4 (STM1)

Connection

Qui c: K hiu port.


Tn card

Vd:

L1 : 1 # 3 _ 30
TT port trn card

Ch :

Th t VC4

1VC4 = 63VC12.
~ 1STM1 = 63E1.

Th t VC12

Connection

Multiplex Connection
Ta c th khai nhiu lung (VC12) cng lc, cc
lung phi lin k nhau.

Protection
Bo v vt l (board): Card Switch, PSU (1+1).
Bo v mng: Cung cp y cc ch bo v.
-MSP (Multiplexing Session Protect).
-SNC-P (Sub-Network Connect Protect).
-MS-SRING(Multiplex Session-Shared Protection
Ring)

SNC Protection

Loopback

Mun thc hin loop, ta vo card c port cn loop. Click chn


port cn loop.
- No loopback: khng loop.
- Line: loop t card ra cp nhy.
- Equipment: Loop t card vo thit b (ra TD quang ca card
chnh).

Ch : Ta c th loop bng cch nh vo trng trn ca s.


- Mi lung cch nhau du ,
- Nhiu lung lin tip cch nhau du -
Vd: card Trib5, ta g vo 5-10 -> Ta loop ng thi 6 lung t
lung T5-5->T5-10.

Loopback

Alarms
Cnh bo lin quan n kt ni vt l:
- PPI (PDH Phycical Interface): E1
- SPI (SDH Phycical Interface): STM1/4.
Vd: PPI-LOS: H truyn dn lung E1.
PPI-AIS: Li truyn dn lung E1.
Cnh bo lin quan n khung ghp SDH.
- TU (Tributary Unit): VC12
- AU (Administrative Unit): VC4
Vd: TU12-AIS: Li kt ni mc VC12

Cnh bo lin quan n gim st li


- LO (lower Oder):VC12, HO (High Oder):VC4
Vd: LO-SD: T l li bit vt gii hn cho php.

Alarms

Thit lp Alarm
t cnh bo cho card:

Up/Downloading
T h thng qun tr tp trung NMS:
- Uploading (ADR2500->PC) cu hnh lu tr.
- Downloading (ADR2500<-PC) cu hnh hoc update
phn mm.
=>S dng cng c h tr l phn mm Tftpd32.

Up/Downloading

Up/Downloading

The End