Está en la página 1de 4

3 kosa kata

Ismail Dahaman (2007) mengatakan bahawa usaha perancangan korpus bahasa


termasuklah aktiviti pengayaan kosa kata umum dan ilmu melalui pembentukan istilah baharu,
penyusunan kamus pelbagai jenis, penyempurnaan sistem ejaan Rumi dan Jawi, sebutan baku,
penyelidikan dan pendokumentasian korpus bahasa pada peringkat nasional dan dalam pelbagai
sektor kehidupan masyarakat. Ferguson (1968) mengatakan bahawa apabila bahasa vernakular
dirancang untuk membentuk bahasa baku, terdapat tiga komponen penting, iaitu pengabjadan,
pemodenan, dan pembakuan. Pengabjadan ialah proses merancang penulisan bahasa, iaitu
pemilihan aksara, sistem ejaan, pemantapan tatabahasa, penggubalan istilah, penambahan kosa
kata, perkamusan, dan sebagainya. Didalam membentuk kosa kata bahasa Melayu, terdapat tiga
sumber umum yang digunakan. Pertama ialah kosa kata yang diambil dari bahasa asing. Kedua
ialah mengambil kata dari bahasa Serumpun. Ini melibatkan Negara anggota MABBIM iaitu
Malaysi, Brunei dan Indonesia. Ketiga ialah menggunakan kosa kata didalam bahasa Melayu
sendiri.
Ini perlu dilakukan seara berterusan untuk menjadikan bahasa melayu mempunyai daya
saing dan menjadi pilihan untuk mendapatkan ilmu dan membentuk peradaban moden yang
mantap.
Kosa Kata Bahasa Asing

Dibawah ini adalah istilah bahasa Inggeris yang digunakan didalam artikel tersebut.
Istilah-istilah ini yang dieja dengan cara mengubah unsur yang perlu sahaja supaya bentuk ejaan
ini mudah diikuti oleh pengguna. Hanya beberapa huruf sahaja yang diubah dan susunannya
berbeza dari istilah yang asal.
Bahasa Melayu
1
2
3
4

Aktiviti
karbon monoksida
botol
karbon dioksida

Bahasa Inggeris
activity
carbon monoxide
bottle
carbon dioxide

Seterusnya ialah istilah yang mengekalkan sebutan tetapi ejaannya diubah sedikit atau tidak
berubah langsung. Ia dinamakan ejaan transkripsi. Ia bermaksud penulisan sebutan yang
menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan. Ia adalah istilah asing yang diserapkan
ke dalam bahasa Melayu, tetapi tidak diterjemahkan dahulu. Tetjemahkan. Di bawah adalah
istilah transkripsi yang telah digunakan.
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
1
aluminium
Aluminium
2
bateri
Battery
3
permitPermit
4
kos
Cost

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ozonorganik
alternatif
oksigen
hidrokarbon
aktiviti
petrol
enjin
program
plastik

Ozone
Organic
alternative
oxygen
hydrocarbon
activity
petrol
engine
programme
plastic
Penyesuaian Ejaan Imbuhan Asing

Sebenarnya imbuhan asing ini adalah sebahagian dari kata istilah yang hendak diambil.
Imbuhan asing jarang dilihat sebagai satu kata imbuhan. Imbuhan asing dapat diserap sebagai
imbuhan yang boleh pula digunakan untuk pembentukan istilah lain didalam bahasa
Melayu. Terjemahan akan dapat membentuk istilah yang baharu di dalam kosa kata bahasa
Melayu. Berikut ialah terjemahan yang menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya yang terdapat
didalam artikel diatas.
Bahasa Melayu
1
2
3
4
5
6
7

sun power
wind power
wave power
evaporation
glass house
Industrial country
Developed countries

Bahasa Inggeris
- tenaga suria
kuasa angin
kuasa ombak
pemeluwapan
rumah kaca
negara industri
Negara-negara maju

Untuk memperkayakan bahasa Melayu, seperti juga bahasa-bahasa yang melalui proses
kemajuan, ia tidak dapat lari dari mengambil kosa kata dari bahasa Sanskrit, Arab, Portugis,
Belanda, Inggeris dan lain-lain. Artikel yang telah terpilih memperlihatkan penggunaan kosa kata
bukan sahaja dari bahasa Inggeris, tetapi juga dari bahasa Parsi, Cina, Tamil dan bahasa Arab.
Disini dinyatakan kosa kata yang telah digunakan dan contoh ayat yang telah menggunakan
perkataan tersebut. Perkataan ini tidak diubah ejaannya langsung.

a)
b)
c)
d)

Perkataan pinjaman dari bahasa Arab


Dunia
Ulama
Masyarakat
Syarikat
Penggunaan didalam teks:

1)
2)
3)
4)

, para ilmuan dan ulama harus


pencemaran yang terjadi di dunia dan menunjuk
Masyarakat setempat juga digalakkan
pengeluaran asap dari syarikat perkilangan

Perkataan pinjaman dari bahasa Parsi


a) Jam
b) Bandar
c) pasar
Penggunaan didalam teks:
1.
kawasan sekolah setiap dua jam untuk melihat tahap
2.
kawasan perumahan dalam bandar atau gotong-royong selepas pasar pagi dengan tujuan
Perkataan asal dari bahasa Portugis
a) Boneka
b) Minggu
Penggunaan didalam teks:
1) menjadikan anak mereka boneka untuk membakar
2) tentang kebersihan setiap 3 minggu untuk memupuk semangat

Bahasa Cina
samseng
Penggunaan didalam teks:
Samseng-samseng alam sekitar ini patut diberi pengajaran
Bahasa Tamil : manikam
Penggunaan didalam teks:
a) membezakan antara kaca dan manikam ..
Bahasa Hindi :
a) topi
b) kunci
c) neraca

Penggunaan didalam teks:


1) memakai topi untuk mengelakkan
2) Greenpeace pula menjadi kunci maklumat
3) di hadapan neraca Tuhan

Kosa Kata Bahasa Serumpun


Bahasa Melayu akan mengambil kosa kata dari masyarakat yang menggunakan bahasa
Melayu juga. Ini berlaku jika tidak dapat menemukan istilah dalam bahasa melayu. Dibawah
adalah kosa kata yang diambil dari bahasa Indonesia.
Istilah Indonesia yang diambil:
a) muat naik
b) pengguna
c) jaringan
Penggunaan didalam teks:
1) menjadi pengguna laman web berkenaan pencemaran alam sekitar. Mereka boleh memuat
naik gambar
2) Jaringan organisasi seperti sekolah, balai rakyat, kelab remaja

a)
b)
c)
d)
1)
2)
3)
4)

Kosa Kata Umum Bahasa Melayu


Disini telah dipilih kosa kata yang berasal dari Bahasa Melayu.
Perkataan bahasa Melayu
Bahan
Racun
Besi
Sumber
Penggunaan didalam teks:
Bahan seperti karbon monoksida
Racun makhluk perosak yang digunakan
kertas atau surat khabar lama dan besi.
dan seterusnya menjimatkan sumber alam
Kesimpulan
Usaha untuk membentuk kosa kata yang sentiasa bertambah kerana kemajuan ilmu
pengetahuan. Ia menjadi satu usaha yang penting untuk memastikan kosa kata bahasa melayu
bertambah mantap dari semasa ke semasa.
http://m6hakimi.blogspot.com/2013/12/3-kosa-kata.html