Está en la página 1de 6

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH
KERTAS 1
BAHAGIAN A : Soalan Objektif
Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.
1

Alamiyyah bermaksud ______________


A
nyata
B
praktikal
C
lengkap
D
sarwajagat

Antara berikut yang manakah menerangkan tentang prinsip Alamiyyah?.


i
Menegakkan keadilan sejagat
ii
Islam menjamin hak asasi manusia
iii
Islam agama yang mudah dan praktikal
iv
Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran
A
B
C
D

i, ii dan iii
i, ii dan iv
i, iii dan iv
ii, iii dan iv
Islam sesuai diamalkan sepanjang zaman

Pernyataan di atas menerangkan konsep


A
Alamiyyah
B
Waqiiyyah
C
Syumuliyyah
D
Rabbaniyyah
4

Pilih pernyataan yang benar tentang sifat Alamiyyah.


i
Tiada paksaan dalam agama
ii
Membela kebenaran dan menentang kebatilan
iii
Setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya
iv
Tiada kebebasan mengamalkan agama dan budaya masing-masing
A
B
C
D

i dan ii
ii dan iii
iii dan iv
i dan iv

Antara bukti Islam bersifat Alamiyyah dalam bidang sosial ialah


A
setiap amalan akan diberi balasan
B
membela kebenaran dan menentang kebatilan
C
setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya
D
kebebasan mengamalkan agama dan budaya masing-masing

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

Di bawah pemerintahan Islam, orang bukan Islam bebas mengamalkan ajaran


agama, adat dan budaya
Pernyataan di atas menerangkan tentang prinsip
A
Alamiyyah
B
Waqiiyyah
C
Syumuliyyah
D
Rabbaniyyah

Berikut adalah contoh-contoh perbuatan masyarakat yang melanggar hak asasi


manusia, kecuali _______
A
menganggu ketenteraman awam
B
penderaan terhadap kanak-kanak dan orang tua
C
membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak
D
mengutamakan keamanan dan mengekalkan kesejahteraan manusia

Bukti Islam bersifat Alamiyyah dalam bidang ibadat ialah


A
tiada paksaan dalam memeluk Islam
B
kebebasan memiliki harta yang halal
C
hak perlindungan nyawa dan kehormatan
D
setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya

BAHAGIAN B : Respon terhad.


Soalan 9 hingga 13

Lengkapkan pernyataan berikut.


9

Islam adalah agama bersifat _________________ yang sesuai bagi


semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman.

10

______________________ adalah sifat keji yang dibenci oleh Allah


s.w.t.

11

Allah s.w.t. telah menetapkan hukuman ____________ untuk


melindungi nyawa manusia.

12

_________________ dan fardu kifayah ialah suatu kewajipan ke atas


umat Islam.

13

Setiap amalan baik akan diberi __________________ dan dijanjikan


ganjaran syurga di akhirat.

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

Soalan 14 hingga 17

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang
disediakan.
14

Islam adalah agama yang sesuai bagi


semua manusia tanpa mengira bangsa,
tempat dan zaman.

15

Sifat-sifat terpuji dan mulia.

16

Kebebasan manusia untuk menganuti


sebarang kepercayaan dan agama.

17

Menegakkan kebenaran dan mencegah


kemungkaran.

Soalan 18 hingga 21
Untuk kegunaan
Pemeriksa

Tandakan ( 9 ) pada pernyataan yang BETUL.


Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.

18

Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk


ajarannya.

19

Keadilan dalam Islam terikat pada batasan keturunan

20

Islam tidak memberi hak perlindungan nyawa dan kehormatan

21

Antara hak asasi manusia ialah memelihara harta benda.

22

Islam tidak memusuhi orang bukan Islam bahkan menjamin hak


kebebasan mereka dalam negara Islam.

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

Soalan 23 hingga 24

Lengkapkan carta di bawah


X

Hak Asasi Manusia


Menurut Islam

Kebebasan bersuara

Y
23

X : ______________________________

24

Y : ______________________________

KERTAS 2
Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.
1

Nyatakan ciri-ciri Alamiyyah Islam dalam bidang sosial

Terangkan bukti
perundangan

Konsep Islam ialah amar maaruf nahi mungkar.


Terangkan dua kesan jika terdapat golongan yang hanya menegakkan
kebenaran tetapi tidak mencegah kemungkaran.

Senaraikan empat hak asasi yang dijamin oleh Islam.

Islam diturunkan bertujuan menjamin kesejahteraan hidup manusia.


Huraikan cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan tersebut.

Nyatakan pengertian Alamiyyah.

Jelaskan prinsip Alamiyyah.

Nyatakan contoh perbuatan masyarakat yang melanggar hak asasi manusia.

Terangkan ciri-ciri hak asasi manusia dalam Islam.

10

Jelaskan bukti manusia makhluk yang paling dimuliakan Allah s.w.t.

11

Nyatakan perkara yang melayakkan manusia dimuliakan oleh Allah s.w.t.

yang

menunjukkan

Alamiyyah

Islam

dalam

bidang

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

JAWAPAN

PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH
KERTAS 1
BAHAGIAN A
1
2
3
4

D
B
A
A

5
6
7
8

D
A
D
D

BAHAGIAN B
9
10
11
12
13

18
19
20
23
24

Alamiyyah
Mazmumah
Qisas
Fardu Ain
Pahala

X
Y

14
15
16
17

Alamiyyah
Mahmudah
Kebebasan beragama
Amar maaruf nahi mungkar

9
9

21
22

Kebebasan beragama / memelihara kehormatan


Melindungi nyawa / kebebasan memiliki harta

KERTAS 2
1

Ciri-ciri Alamiyyah Islam dalam bidang sosial


Tiada paksaan memeluk Islam
Kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat
Bebas mengamalkan agama dan adat resam kaum masing-masing
Hak perlindungan nyawa dan kehormatan

Bukti yang menunjukkan Alamiyyah Islam dalam bidang perundangan


Dapat diterima dan diamalkan oleh semua manusia
Mementingkan perdamaian dan keadilan sejagat
Keadilan Islam menyeluruh dan tidak terhad kepada umat Islam sahaja
Membela kebenaran dan menentang kebatilan

Kesan jika terdapat golongan yang hanya menegakkan kebenaran tetapi tidak
mencegah kemungkaran
Maksiat dan kemungkaran tetap berlaku
Masyarakat berada dalam keadaan huru hara
Masyarakat hidup dalam keadaan ketakutan

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Tingkatan 4: Bab 2 : Pandangan Hidup Islam

Hak asasi yang dijamin oleh Islam


Kebebasan beragama
Kebebasan bersuara
Kebebasan memiliki harta
Melindungi nyawa

Cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan


Menerima perdamaian sekiranya pihak musuh ingin berdamai.
Menjamin hak dan kebebasan orang bukan Islam yang berada di bawah
pemerintahan Islam.
Memiliki sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah.

Alamiyyah bermaksud sarwajagat iaitu Islam agama yang sesuai kepada semua
manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman.

Prinsip Alamiyyah
Islam memuliakan manusia.
Nilai keadilan manusia bersifat sejagat.
Islam menjamin hak asasi manusia.

Contoh perbuatan masyarakat yang melanggar hak asasi manusia


Penderaan kanak-kanak.
Menghilangkan nyawa tanpa hak / membunuh.
Mengganggu ketenteraman awam.

Ciri hak asasi manusia dalam Islam


Kebebasan mencari dan memiliki harta
Kebebasan menyuarakan pendapat
Mendapat keadilan di sisi undang-undang
Kebebasan beragama

10

Bukti manusia makhluk yang paling dimuliakan Allah s.w.t.


Dikurniakan akal fikiran
Manusia dilantik sebagai khalifah
Rasul dilantik di kalangan manusia / diturunkan Quran / wahyu
Menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia

11

Nyatakan perkara yang melayakkan manusia dimuliakan oleh Allah s.w.t.


Menyempurnakan ibadat wajib yang difardukan
Menjalankan tugas khalifah dengan sempurna
Beramal soleh dan berakhlak mulia
Memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral