Está en la página 1de 209

Versta i:

Becca Fitzpatrick
CRESCENDO
ISBN 9786090107898
Becca Fitzpatrick, 2010
Vertimas lietuvi kalb, Donatas Masilionis, 2011
Virelyje panaudota nuotrauka Elena Tsoma/Dreamstime.com
Leidykla Alma littera, 2011
Redaktor Simona Kaziukonyt
Korektors Indr Petrtyt, Marijona Treigien
Virelio dailinink Egl Gelait-Petrauskien
Maketavo (ePub) Albertas Rinkeviius

SKIRIU DENEI MARTIN IR REBEKAI SATON U


NETIKTINAS GALIAS, KURIAS SUTEIKIA J
DRAUGYST! TAIP PAT DKOJU T. J. FRIUI U
PASILYT PERSONAO VARD EKANUSAS.

PROLOGAS
KOLDVOTERIS, MEINO VALSTIJA
PRIE KETURIOLIKA MNESI

Durnarops medio pirtai kyriai barbeno lango stikl u Harisono Grjaus nugaros, ir jis ulenk
knygos lap, nes per triukm negaljo toliau skaityti. Pavasario vjas vis nakt stgaudamas ir
vilpaudamas nirtingai tal kaimik nam ir barkino langines. Nors pagal kalendori jau buvo
kovas, Harisonas dar nesitikjo pavasario. Vjas nuo vandenyno ne audr, tad visai nenuostabu, jei
paryiu pamatys, kad laukus sukausts gruodas.
Harisonas paspaud nuotolinio valdymo pultelio mygtuk ir paleido Bononinio Ombra mai fu,
kad negirdt spigi vjo aiman. Tada met idin dar vien pliausk ir ne pirm kart paklaus
savs, ar bt pirks kaimik nam, jei bt inojs, kiek reikia kuro norint apildyti vien
nedidel kambar, k jau kalbti apie devynis.
aiiai suskambo telefonas.
Harisonas pakl ragel pusjus antram skambuiui tikdamasis igirsti savo dukters geriausios
draugs, kuri turjo bjaur prot nam darbo teikimo ivakarse skambinti nepadoriai vlai, bals.
Ragelyje pasigirdo negilus, danas kvpavimas, ir tik paskui pro elektrostatin trakes atsklido
balsas:
Mums reikia susitikti. Per kiek laiko gali atvykti?
Nuo io balso, tarsi vaiduoklio i praeities, Harison iki pat kaul persmelk altis. Jis jau seniai
jo negirdjo, ir dabar is skambutis galjo reikti tik viena: atsitiko kakas negera. Kakas siaubinga.
Harisonas pajuto, kad rankoje laikomas ragelis nuo prakaito tapo slidus, o jo paties knas sitemps.
Per valand, sausai atsak.
Harisonas i lto padjo ragel. Jis usimerk ir nevalingai mintimis sugro praeit. Prie
penkiolika met igirds skambant telefon jis sustingdavo, o laukiant, kol kitame gale pasigirs
balsas, sekunds aiddavo tarsi bgno diai. Pakui vieni rams metai keit kitus, ir galiausiai
Harisonas tikino save, kad gali pabgti nuo praeities paslapi. Juk jis gyvena normal gyvenim su
puikia eima. Jam nra ko bijoti.
Stovdamas prie plautuvs virtuvje Harisonas prisipyl stiklin vandens ir vl j ipyl. Lauke
buvo tamsu nors ak durk. I lango j spoksojo pablyks atvaizdas. Harisonas linkteljo, tarsi
nordamas pasakyti, kad viskas susitvarkys. Taiau jo akys idav, kad pats sau meluoja.
Jis atlaisvino kaklarait, kad atslgt tampa, nuo kurios, regis, dilgiojo net oda, ir prisipyl
antr stiklin. Vanduo sunkiai nutekjo gerkle ksindamasis pakilti atgal. Pastats stiklin plautuv,
Harisonas nuo lentynos pam automobilio raktelius ir trumpai svarst, ar nevertt apsigalvoti.
Sustabd automobil kelkratyje ir ijung ibintus. Sddamas tamsoje ir leisdamas i burnos garus
jis nuvelg apgriuvusi mrini nam eil apleistame Portlando kvartale. Prabgo nemaai met

jei tiksliau, penkiolika nuo to laiko, kai jis lanksi iame kvartale, ir, nepasikliaudamas
lubuojania atmintimi, Harisonas suabejojo, ar atvyko ten, kur reikia. Jis atsidar dtuv ir im
nuo laiko pageltus popieriaus lapel. Monro gatv, Nr. 1565. Jis jau ketino lipti i automobilio, bet
tyli gatv kl nerim. Tada itrauk u sdyns paslpt utaisyt Smith & Wesson pistolet ir
sikio u juosmens. Nuo studij laik Harisonas nebuvo laiks pistoleto, ir tada juo naudojosi tik
audykloje. Tvinksinioje galvoje suvito tik viena aiki mintis, kad galbt gals t pat pasakyti ir
madaug po valandos.
Tuioje gatvje skardiai aidjo Harisono ingsniai, bet jis nekreip dmesio ritming
kaukjim ir susikaups irjo sidabrins mnesienos metamus elius. Giliau susisups palt
jis prajo pro anktus plktos ems kiemus, atskirtus vienas nuo kito grandini tvoromis, u kuri
stksojo tamss ir vaiduoklikai tyls namai. Dukart jam pasirod, kad kakas seka, taiau atsigrs
nieko neivydo.
Prie 1565 Monro gatvs namo jis atidar vartelius ir nuingsniavo galin kiem. Pasibelds
Harisonas pamat, kaip u nrini uuolaid kakas sujudjo.
Durys prasivr.
Tai a, tyliai itar.
Durys prasivr tik tiek, kad Harisonas galt eiti vidun.
Ar tave sek? igirdo klausim.
Ne.
Jai gresia nelaim.
Harisono irdis m plakti smarkiau.
Kokia?
Kai jai sukaks eiolika, jis atvyks jos pasiimti. Privalai j iveti. Ten, kur jis niekada jos
neras.
Harisonas papurt galv.
Nesuprantu
Grsmingas vilgsnis neleido jam baigti sakinio.
Kai sudarme sandr, sakiau, kad bus tau nesuprantam dalyk. Mano pasaulyje eiolika
prakeiktas amius. Tau tik tiek tereikia inoti, iurkiai nukirto panekovas.
Abu vyrai spoksojo vienas kit tol, kol galiausiai Harisonas atsargiai linkteljo.
Tursi mtyti pdas. Kad ir kur nuvyktum, privalsi visk pradti i pradi. Niekas neturi
suinoti, kad atvykai i Meino valstijos. Niekas. Jis niekada nesiliaus jos iekojs. Supranti?
Suprantu.
Taiau ar supras jo mona ir Nora?
Harisono akys apsiprato su tamsa, ir jis apstulbs pamat, kad prieais stovintis vyras nuo j
paskutinio susitikimo nepaseno n viena diena. Ties sakant, jis nepaseno n viena diena nuo studij
laik, kai jie susipaino kaip kambario draugai ir greitai pamgo vienas kit. Gal ia tik eli
aismas? Niekaip kitaip nebuvo galima to paaikinti. Taiau kai kas pasikeit. Draugo kaklo apaioje
atsirado nedidelis randas. Atidiau apirjs sualojim, Harisonas krpteljo. Tai buvo dagas,
ikilus ir blizgus, ne didesnis u ketvirio dolerio monet, sugniauto kumio formos. Harisonas

nustro suprats, kad draugui buvo degintas spaudas. Kaip gyvuliui.


Draugas pajuto, kur nukreiptos Harisono akys, ir jo vilgsnis tapo plieninis, altas.
Yra moni, norini mane sunaikinti. Demoralizuoti ir numoginti. Kartu su patikimu biiuliu
kriau draugij. j nuolatos priimami nauji nariai. Jis nutilo, tarsi svarstyt, kiek dar paslapties
gali atskleisti, tada skubiai ubaig: Mes subrme draugij, kad apsisaugotume, ir a prisiekiau
bti jai itikimas. Jei pasti mane taip pat gerai kaip kadaise, inai, kad gindamas savo interesus
padarysiu, ko tik prireiks. Draugas vl nutilo ir paskui beveik atsainiai pridr: Ir savo ateit.
Tau degino dag, pasak Harisonas vildamasis, kad draugas nepastebs j supuriusio
pasidygjimo.
Draugas tyldamas pavelg j.
Tada Harisonas linkteljo parodydamas, kad supranta, nors ir nepritaria sumanymui. Juo maiau
jis inos, juo geriau. T biiulis dav suprasti daugyb kart.
Ar dar kuo nors galiu padti?
Tiesiog pasirpink, kad ji bt saugi.
Harisonas pasitais ant nosies akinius ir sutriks tar:
Tikriausiai tau bus domu suinoti, kad ji uaugo sveika ir stipri. Mes pavadinome j Nor
Neprimink man jos vardo, iurkiai pertrauk draugas. Pasistengiau itrinti j i atminties.
Nieko nenoriu apie j inoti. Geriausia, kad atmintyje nelikt joki jos pdsak, tada tai iperai
nereiks nieko duoti.
Draugas atsuko nugar, ir Harisonas suprato, jog tai enklas, kad pokalbis baigtas. Jis dar kiek
pamindikavo, nes galvoje kirbjo daugyb klausim, bet inojo, kad kamantindamas nieko gero
nepe. Nuslopins smalsum suprasti tams pasaul, su kuriuo dukt neturi nieko bendro, Harisonas
ijo.
Jis nuingsniavo tik pus kvartalo, kai nakties tyl sudrebino vis. Harisonas instinktyviai
susig ir atsigr. Draugas. Netrukus pasigirdo antras vis, ir Harisonas nesvarstydamas nr
atgal namo link. Jis prasmuko pro vartelius ir apibgo kiem. Harisonas jau lenk paskutin kamp,
kai igirds barn sustojo. Nors lauke buvo alta, j ipyl prakaitas. Galinis kiemas skendjo
tamsoje, tad Harisonas slinko palei ieinani dar sien atsargiai irdamas, kad nepaspirt
kokio akmens ir neisiduot. Tada jis pamat galines duris.
Tai paskutin galimyb, perspjo lygus, ramus, Harisonui nepastamas balsas.
Eik po velni, amteljo draugas.
Pasigirdo treias vis. Draugas sumaurojo i skausmo, o aulys perrkdamas j paklaus:
Kur ji?
Harisono irdis dausi kaip palusi, jis suprato, kad privalo kak daryti. Po penki sekundi
bus per vlu. Jis isitrauk pistolet. Tvirtai laikydamas ginkl abiem rankomis, prislinko prie
tarpdurio, i upakalio slino prie tamsiaplaukio aulio. Harisonas pamat draug, taiau kai j
vilgsniai susitiko, draugo veid ikreip nerimas.
Bk!
sakymas nuaidjo tarsi varpo dis, ir kur laik Harisonui atrod, kad draugas garsiai suriko.
Taiau kai aulys neatsigr, Harisonas suvok, kad draugo balsas nuskambjo tik jo galvoje.

Ne, mintyse paprietaravo Harisonas ir tyliai papurt galv. Itikimyb buvo stipresn u
neinomus pavojus. Su iuo vyru Harisonas praleido geriausius savo gyvenimo metus. Tai jis
supaindino Harison su bsima mona. Ne, jis nepaliks draugo nelaimje.
Jis paspaud gaiduk. Pasigirdo kurtinamas vis, ir Harisonas tikjosi, kad aulys susmuks ant
grind. Tada Harisonas iov dar kart. Ir dar.
Tamsiaplaukis jaunuolis i lto atsigr. Pirm kart gyvenime Harisonas i ties nusigando.
Nusigando prieais stovinio jaunuolio su pistoletu rankoje. Pabgo mirties. J apm baim dl to,
kas nutiks eimai.
Jis pajuto, kaip kn sminga kulka degindama ir draskydama tkstanius gaballi. Harisonas
parklupo. Jis ivydo neryk monos veid, paskui dukters. Prasiiojo nordamas itarti j vardus ir
iekodamas odi ireikti savo meil, kol dar ne vlu.
Jaunuolis grieb Harison ir m vilkti gatvel u namo. Neskmingai mgindamas isilaisvinti
Harisonas pajuto beprarands smon. Jis negali nuvilti dukters. Nebus kam j saugoti. is
tamsiaplaukis aulys j suras ir, jei draugas neklysta, nuudys.
Kas tu? paklaus Harisonas.
Tardamas iuos odius jis pajuto, kaip liepsna nutvilko krtin. Jis vis dar vylsi, kad susps.
Galbt sugebs perspti Nor i kito pasaulio, kurio tamsa gaub j tarsi tkstantis juod plunksn.
Jaunuolis kur laik irjo Harison, paskui jo lediniame veide pasirod vos pastebima
ypsena.
Tu klydai. Dabar tikrai per vlu.
Harisonas staiga pakl akis apstulbs, kad udikas atspjo jo mintis, ir nevalingai klaus savs,
kiek kart is jaunuolis yra atspjs paskutines mirtaniojo mintis. Ne syk.
Tarsi nordamas rodyti, kad visada elgiasi praktikai, jaunuolis nedvejodamas nusitaik
Harison. is spoksojo pistoleto vamzd. Kai pasigirdo paskutinis vis, jis dar spjo pamatyti
viesos blyksn.

SKYRIUS
DELF PAPLDIMYS, MEINO VALSTIJA
DABARTINIAI LAIKAI

Lopas atsipalaidavs stovjo u nugaros, apkabins mane per juosmen. Vaikinas buvo metro
atuoniasdeimt atuoni centimetr gio, ir net laisvi dinsai bei medvilniniai markinliai nepajg
paslpti jo lieknos, raumeningos figros. Vidurnakio tamsoje jo plaukai ir akys aviai spindjo.
Lopo ypsena buvo gundanti ir pranaavo bd, bet a buvau nusprendusi, kad ne visos bdos yra
blogos.
Dang nuviet fejerverkai paerdami Atlant spalvingas gijas. Minia m aikioti. Atjo
birelio pabaiga, ir Meinas digaudamas pasitiko vasar, du mnesius enklins saul, smlis ir
turistai su prigrstomis pinig kienmis. A taip pat diaugiausi bsimais dviem sauls, smlio ir
daugybs laisvalaikio su Lopu mnesiais. Mokykloje usiraiau vasaros kursus chemijos ir
buvau tvirtai pasiryusi vis kit laisv laik leisti tik su Lopu.
Priegaisrins apsaugos departamentas fejerverkus laid nuo doko, esanio ne toliau kaip u
dviej imt metr nuo papldimio, kuriame mes stovjome, ir a kojomis pajusdavau kiekvien
sprogim. Bangos plaksi krant kopos apaioje, o karnavalo muzika skambjo visu garsu. Ore
skland sodrus cukraus vatos, spraginam kukurz ir irkinamos msos kvapas, tad prisiminiau, kad
nuo piet nieko neturjau burnoje.
Einu nutversiu srain, pasakiau Lopui. Gal tu ko nors nori?
Tik ne to, kuo prekiaujama.
Nusiypsojau.
Lopai, ar tik ne flirtuoji su manimi?
Vaikinas pabuiavo mane pakau.
Dar ne. Atneiu tau srain. Grokis paskutiniais fejerverkais.
Sustabdiau j sugraibiusi kelni diro kilp.
Ai, bet nusipirksiu pati. Nenoriu jaustis kalta.
Lopas klausiamai kilsteljo antakius.
Kada paskutin kart leidai pardavinjaniai msainius merginai paimti pinigus u maist?
Senokai.
N sykio. Lik ia. Jei ji pamatys tave, mane vis nakt grau sin.
Atvrs pinigin Lopas itrauk dvideimt doleri.
Palik jai dosni arbatpinigi.
Dabar a kilsteljau antakius.
Mgini atsilyginti u visus tuos kartus, kai maisto gavai nemokamai?

Kai sumokjau paskutin syk, ji mane pasivijo ir sugrdo pinigus kien. Nenoriu, kad vl
mane grabaliot.
Nors tai skambjo kaip prasimanymas, bet galjo bti ir tiesa.
Atsistojau ilgos eils, nusidriekusios aplink prekiaujant msainiais kiosk, kur radau prie
jimo karusel, gal. Teks laukti ne maiau kaip penkiolika minui, kol galsiu usisakyti. Vienas
msainiais prekiaujantis kioskas visame papldimyje. Tai labai neamerikietika.
Kelias minutes neramiai pamindikavusi ir neinia kelint kart nuobodiaudama apsidairiusi
pamaiau u dviej moni nuo mans stovini Mars. Mudvi su Marse kartu lankome mokykl nuo
pat darelio, ir per tuos vienuolika met ji man prikrt begal unybi. Tik per j visa mokykla
pamat, kokius apatinius dviu. emesnse klasse Mars turjo prot i rakinamos spintels sporto
salje pavogti mano liemenl ir prisegti j skelbim lentoje prie administracijos kabinet, bet
kartkartmis joje prabusdavo krybingumas, ir draug mano liemenle papuodavo valgyklos stal
abu mano A dydio kauelius pripildavo vanilinio pudingo, ant viraus uddavo po maraskino
vyni. inau, skamba klasikai. Marss sijonai buvo dviem dydiais per mai ir penkiais
centimetrais per trumpi. Jos plaukai buvo braki spalvos, o figra tarsi ledinuko pasuk Mars
onu, ir ji taps beveik nematoma. Jei kas nors skaiiavo ms kov pergales ir pralaimjimus, esu
sitikinusi, kad Mars yra surinkusi dvigubai daugiau tak.
Sveika, nevalingai tariau sugavusi draugs vilgsn ir nematydama galimybs isisukti
santriai nepasisveikinus.
Sveika, beveik mandagiai atsak ji.
Pamatyti vakar Mars Delf papldimyje buvo tas pat, kas aisti aidim Atspk, kur iame
pieinyje klaida. Marss ttis buvo tojotos prekybos atstovybs Koldvoteryje savininkas, jos eima
gyveno prabangiame rajone ant kalvos, be to, Milarai didiavosi, kad yra vieninteliai Koldvoterio
gyventojai, kuriuos pagarbiai leidia prestiin Harasiketo jachtklub. i akimirk Marss tvai
greiiausiai plaukioja jachta Friporte ir valgo lai.
Delf papldimys, prieingai, buvo nuiurs. ia niekam n galv neateit kurti jachtklub.
Vienintelis restoranas kalkmis ibaltintas msaini kioskas, kuriame papildomai galjai isirinkti
tik keup arba garstyias. Per ventes bdavo ir kept bulvi. Visos pramogos elektriniai
automobiliukai ir triukmingos arkados, o sutemus automobili stovjimo aiktelje narkotik bdavo
parduodama daugiau nei vaistinje medikament.
Tai ne ta aplinka, kurioje ponas ir ponia Milarai leist savo dukrai nuodytis.
Ar negalite judti dar liau? auk nekantraudama Mars. Gale yra mirtinai ialkusi.
Dirba tik viena pardavja, paaikinau jai.
Na, ir kas? Tegul pasamdo daugiau. Paklausos ir pasilos dsnis.
Turint galvoje Marss paymius, jai nedert postringauti apie ekonomik.
Po deimties minui priartjau tiek, kad pajgiau perskaityti juodu flomasteriu ant geltono
plastikinio butelio ikeverzot ura GARSTYIOS. U mano nugaros Mars nekantriai
mindikavo ir dsavo.
Esu ibadjusi, inkt ji.
Prie mane stovintis vaikinas sumokjo ir nusine maist.

Srain ir kokakolos, tariau aptarnaujaniai merginai.


Kol mergina prie kepsnins vykd mano usakym, atsigriau Mars.
Na, su kuo ia atvaiavai?
Man ne itin rpjo, su kuo ji atvaiavo, juo labiau kad mes neturjome bendr draug, taiau
paklausti vert mandagumas. Be to, jau kelias savaites Mars man nebuvo ikrtusi jokios nepadorios
idaigos, ir pastarsias penkiolika minui praleidome gana taikingai. Galbt pavyks sudaryti
paliaubas. Kas buvo, tas prauvo.
Mars nusiiovavo, tarsi kalbti su manimi bt nuobodiau, nei laukti eilje spoksant kit
pakauius.
Nepyk, bet nesu nusiteikusi plepti. Man atrodo, eilje jau praleidau penkias valandas
laukdama, kol aptarnaus neimanl, kuri, regis, nemoka ikart kepti dviej msaini.
Dirbanti u prekystalio mergina buvo pasilenkusi ir susikaupusi i vakinio popieriaus vyniojo
msaini pusfabrikaius, bet a supratau, kad ji igirdo Marss odius. Tikriausiai nusigrusi
apspjov msainius. Nenustebiau, jei, pasibaigus pamainai, mergina nueit savo automobil
isiverkti.
Ar tavo ttis neprietarauja, kad laistaisi Delf papldimyje? paklausiau Marss truput
prisimerkusi. Juk gali suterti ger Milar eimos reputacij. Ypa dabar, kai tavo tt prim
Harasiketo jachtklub.
Lediniu veidu Mars atov:
Stebiuosi, kad tavo ttis neprietarauja, jog esi ia. Ak, palauk. Teisingai. Jis mirs.
Pasijutau priblokta. Paskui pasipiktinau Marss iaurumu. Gerklje strigo gumulas.
O k? gteljo peiais Mars. Jis mirs. Tai faktas. Ar nori, kad meluoiau?
K blogo tau padariau?
Gimei.
Toks abejingumas mane pritrenk net nepajgiau atsikirsti. Paiupau nuo prekystalio srain su
kokakola ir palikau dvideimt doleri. Norjau kuo greiiau grti pas Lop, bet po kiviro su Marse
kilo keblum. Jei dabar tokia pasirodysiu, Lopui pakaks dirstelti mano veid, kad suprast, jog
kakas atsitiko. Nenorjau jo painioti ms vaidus. Nusprendusi susitvardyti, netoliese radau suolel
ir kaip manydama dailiau ant jo atsisdau, nenordama leisti Marsei sugadinti vakaro. inojau, kad
Mars stebi patenkinta, jog privert mane savs gailtis, ir dl to nuotaika dar labiau subjuro.
Atsikandau srainio, bet burnoje pajutau lykt skon. Galvoje sukosi mintys tik apie negyv gyvuli
ms. Negyv karvi. Apie negyv tt.
Imeiau srain iukli konteiner ir nuingsniavau tolyn, gerklje tvenksi aaros.
Stipriai apkabinusi save per alknes nuskubjau prie tualet pairs automobili aiktels gale
vildamasi, kad pavyks usidaryti kabinoje anksiau, nei prads riedti aaros. Prie moter tualeto
vingiavo eil, bet a prasibroviau vid ir sitaisiau prieais purvin veidrod. Net blausioje elektros
lemputs viesoje buvo matyti, kad mano akys paraudusios ir blizga. Sulapinau popierin rankluost
ir prispaudiau prie aki. Kokia ir gl Marsei? K baisaus jai padariau, kad nusipelniau tokio
elgesio?
Kelis kartus kvpiau stengdamasi nurimti ir mintyse sumrijau plyt sien, o Mars nugrdau

tolimiausi kamp. Man visai nerpi, k pasak Mars. Juk ji man visai nepatinka. Jos nuomon nieko
nereikia. Ji pasielg iurkiai, egoistikai ir smog emiau juostos. Mars mans nepasta ir tikrai
nieko nenutuokia apie mano tt. Verkti dl vienintelio odio, isprdusio i jos burnos, nra
prasms.
Pamirk visa tai, sakiau sau.
Palaukiau, kol inyks raudoni ratilai palei akis, ir ijau i tualeto. Klaidiojau minioje iekodama
Lopo. Pamaiau j, atgrus man nugar, prie kgli atrakciono. Greta stovjo Riksonas ir tikriausiai
lainosi i pinig, kad Lopui nepavyks nuversti n vieno kglio. Riksonas nusidjs angelas, kur su
Lopu sieja seni ryiai, peraug brolikus santykius. Lopas nenoriai sileidia savo gyvenim, o
pasitiki vos keliais, bet jei yra nors vienas mogus, inantis visas jo paslaptis, tas mogus Riksonas.
Dar prie du mnesius Lopas taip pat buvo nusidjs angelas. Tada jis igelbjo man gyvyb,
usitarnavo, kad bt grinti sparnai, ir tapo mano angelu sargu. Dabar jis turjo bti gerutis, bet
jauiau, kad Lopui ryiai su Riksonu ir nusidjusi angel pasauliu yra svarbesni. Ir nors nenorjau to
pripainti, numaniau, kad Lopas gailisi dl arkangelo sprendimo, pavertusio j mano angelu sargu.
iaip ar taip, jis norjo ne to.
Lopas norjo tapti mogumi.
Suskambs mobilusis paadino i apmstym. Skambino geriausia draug Vi, bet neatsiliepiau, tad
sijung balso patas. Mane truput grau sin, nes iandien jai neatsakiau jau antr skambut.
Pasiteisinau sau, kad rytoj i pat ryto susitiksiu su Vi. Tuo tarpu su Lopu pasimatysiu tik vakare.
Ketinau mgautis kiekviena su juo praleista akimirka.
Stebjau, kaip vaikinas paleidia rutul pakylos link, ant jos buvo tvarkingai irikiuoti ei kgliai.
Man suspurdo irdis, kai Lopo markinliai pasislinko ant nugaros ir pasirod nuogas knas. I
patirties inojau, kad visas Lopo knas tvirtas ir labai raumeningas. Jo nugara buvo lygi ir glotni,
vietoj rand, kurie atsirado jam nusidjus, vl idygo sparnai, nematomi nei man, nei jokiam kitam
mogui.
Kertu layb i penki doleri, kad nepajgsi pakartoti, tariau atsistodama Lopui u nugaros.
Jis atsigrs plaiai nusiypsojo.
Man nereikia tavo pinig, angele.
Ei, vaikai, palikite tokias kalbas tam kartui, kai girds js tvai, pasiiau Riksonas.
Numuti vis trij likusi kgli, erzinau Lop.
O koks bus prizas? paklaus jis.
Po velni, nusikeik Riksonas, nejau negalite pakentti, kol liksite vienu du?
Lopas man vogiomis nusiypsojo, atsilo ir priglaud rutul prie krtins. Tada nuleido dein
pet, atsivdjo ir i vis jg paleido rutul. Pasigirdo garsus taukteljimas, ir visi trys kgliai
nuriedjo.
Na, patekai bd, mergaite, pareik Riksonas perrkdamas susirinkusius irovus, kurie
plodami ir vilpdami sveikino Lop.
Lopas atsiliejo kiosk ir pavelg mane klausiamai iriets antakius.
Tau tiesiog pavyko, atoviau.
Man dar tik pavyks.

Isirinkite priz, amteljo Lopui kiosko savininkas ir pasilenks surinko kglius.


Violetin mekiuk, atsak Lopas paimdamas bjaur mekiuk susivlusiu violetiniu kailiu ir
teikdamas man.
Dovanoji? paklausiau glausdama aisl prie krtins.
Tau patinka brokas. Maisto preki parduotuvje visada isirenki lenktas skardines. A tave
stebiu. Vaikinas ukio pirt u mano dins juosmens ir prisitrauk ariau. Eime i ia.
Kur? paklausiau, taiau viduje pajutau malon virpul, nes tikrai inojau, k jis turi omenyje.
Pas tave.
Papuriau galv.
Nemanoma. Mama namie. Galtume vaiuoti pas tave, pasiliau.
Mes jau du mnesiai kartu, bet a vis dar neinojau, kur gyvena Lopas. Ir ne dl to, kad
nesistengiau suinoti. Maniau, kad pakanka draugauti por savaii ir jau gali pasikviesti sveius,
ypa vertinant tai, kad Lopas gyvena vienas. Du mnesiai tikrai per daug. Stengiausi bti kantri, bet
nuolat kamavo smalsumas. Apie Lopo privat gyvenim neinojau joki smulkmen, pavyzdiui,
kokios spalvos jo kambario sienos. Ar skardini atidarytuvas elektrinis, ar mechaninis? Kokiu muilu
jis prausiasi due? Ar jo patalyn medvilnin, ar ilkin?
Pamginsiu spti, tariau. Gyveni slaptame poeminiame bunkeryje.
Angele, tramd mane Lopas.
Ar plautuvje yra neplaut ind? Ant grind mtosi nevars apatiniai? Kad ir kaip bt, tavo
bstas privatesnis nei manasis.
Tiesa, bet vis tiek negali jo pamatyti.
Ar Riksonas j mat?
Riksonas privalo inoti visk.
O a neprivalau?
Vaikino lpos suvirpjo.
Kartais pavojinga visk inoti.
Jei parodytum, turtum mane nuudyti? erzinau.
Panaiai. Kada sigalioja tavo komendanto valanda?
Deimt. Rytoj prasideda usimimai vasaros mokykloje.
Komendanto valanda sigaliojo deimt dl usimim ir dl to, jog mama pradjo dirbti ne
pagrindinje darbovietje, kad trukdyt man bendrauti su Lopu. Jei biau su Vi, drsiai galiau
pareikti, kad komendanto valanda man sigalioja nuo puss vienuoliktos. Negaljau kaltinti mamos,
kad ji nepasitiki Lopu dar visai neseniai ir a pati taip jauiausi bet bt labai smagu, jei
kartkartmis ji taip stropiai manimi nesirpint.
Pavyzdiui, vakar. Be to, juk nieko neatsitiks. Ypa kai mano angelas sargas alia.
Lopas dirsteljo laikrod.
Metas vynioti mekeres.
Dvideimt antr valand keturios minuts Lopas apgr savo automobil prieais kaimik nam
ir sustojo prie pato duts. Jis ijung varikl, ugesino ibintus, ir mudu paskendome tamsoje. Kur
laik sdjome netardami n odio, tada vaikinas paklaus:

Ko nuiuvai, angele?
Kaipmat sitempiau.
Nuiuvau? Ne, tiesiog susimsiau.
Jis vos pastebimai nusiypsojo.
Melag. Kas nors atsitiko?
Atspjai, atsakiau.
Lopas nusiypsojo truput plaiau.
Tikrai?
Prie msaini kiosko susidriau su Marse Milar, prisipainau. tai mano pastangos niekam
nepasakoti apie savo bdas ir nujo perniek. Matyt, idav veidas. Antra vertus, jei negaliau j
aptarti su Lopu, tada su kuo? Prie du mnesius mes ne kart spontanikai buiavoms
automobiliuose, prie j, pigiose stadiono vietose, po virtuvs stalu. Taip pat glamonjome vienas
kit, iaume plaukus ir terliojoms lp blizgiu. Taiau dabar viskas buvo kur kas rimiau.
Jauiausi emocikai prisiriusi prie Lopo. Jo draugyst man reik daugiau nei imtas atsitiktini
paini. Kai mir ttis, irdyje pajutau didiul tutum, skausmas ksinosi sugrauti mane i vidaus.
i tutum vis dar jauiau, bet skausmas grau ne taip stipriai. Nemaiau prasms tnoti praeityje,
kai dabar turjau visk, ko noriu. Ir dl to turjau bti dkinga Lopui. Ji buvo tokia dmesinga, kad
primin, jog mano ttis mirs.
Ar nori, kad su ja pasikalbiau?
Tai man truput primena Kriktatv.
Dl ko tarp js sipliesk karas?
Bda ta, kad neinau. Vaikystje pems, kuri i priepiei ds paims paskutin okoladinio
pieno pakel. Paskui, kai mokms pagrindinje mokykloje, Mars ant mano rakinamos spintels
ipurk od Kek. Ji net nesivargino to daryti slapta. Mat visa mokykla.
Ji elgsi taip demonstratyviai? Be jokios prieasties?
Taip. Bent jau a tos prieasties neinau.
Lopas timpteljo mano plauk sruog, ukit u ausies.
Ir kas laimi kar?
Mars. Taiau menka persvara.
Jis isiiep.
Paimk j, tigre.
Vis dlto keista. Kek? Pagrindinje mokykloje nebuvau buiavusi n vieno berniuko. Marsei
derjo od ipurkti ant savo rakinamos spintels.
Be reikalo jaudiniesi, angele. Lopas ukio pirt u mano palaidins petnels. Nuo jo
prisilietimo mane tarsi elektra nukrt. Manau, galiu tau padti imesti Mars i galvos.
Virutiniame kaimiko namo aukte deg kelios viesos, bet prisispaudusio prie lango stiklo
mamos veido neivydau, tad pagalvojau, jog dar turime truput laiko. Atsisegiau saugos dir,
palinkau per prietais skydel ir patamsyje susiradau Lopo lpas. Buiavau j i lto, mgaudamasi
jros druskos skoniu ant vaikino burnos. ryt jis skutosi, bet dabar eriai bad od. Jo burna
prigludo prie mano kaklo. Pajutus Lopo lieuvio prisilietim, irdis m smarkiai dauytis.

Tada jo lpos nuslydo ant mano peties. Lopas nusmauk palaidins petnel ir lpomis perbrauk
rank. T akimirk trokau kuo tviriau priglusti prie jo. Niekada nebepaleisti Lopo. Jis man buvo
reikalingas dabar, rytoj ir poryt, jo man reikjo labiau, nei kada nors yra reikj kurio kito.
Persiropiau per konsol ir atsisdau Lopui ant keli. Glamonjau jo krtin, sprand ir
glaudiau prie savs. Lopas apkabino mane per liemen ir stipriai prisispaud, a dar tviriau
apsivijau j rankomis.
Apsvaigusi pakiau rankas po vaikino markiniais galvodama, kad man labai patinka delnais
jausti jo kno ilum. Kai pirtai paliet t viet, kurioje buvo randai, lik nuplus sparnus,
pasmonje suvito tolima viesa. Tams perskrod akinamos viesos blyksnis, tarsi i milijon
kilometr atstumo biau stebjusi kakok kosmin reikin. Pajutau, kaip mano mintys siskverbia
slaptus Lopo prisiminimus, bet jis netiktai nustm mano rank emiau, tolyn nuo tos vietos, kur
sparnai pritvirtinti prie nugaros, ir viskas staiga gro savas ves.
Puikios pastangos, pagyr jis lpomis braukdamas per mansias.
Krimsteljau jam apatin lp.
Jei tu galtum pamatyti mano praeit tik paliesdamas nugar, tau taip pat bt sunku atsispirti
pagundai.
Man ir taip sunku suvaldyti rankas.
Nusijuokiau, bet kaipmat surimtjau. Net ir labai susikaupusi vargiai pajgdavau prisiminti, koks
mano gyvenimas buvo be Lopo. Naktimis guldama lovoje labai aikiai prisimindavau jo sodr
juok, ypsen, nuo kurios deinys lp kamputis kilsteldavo truput aukiau, rank prisilietim
kart, veln ir malon. Taiau tik labai pasistengusi prisiaukdavau prisiminimus i prajusi
eiolikos met. Galbt dl to, kad, palyginti su Lopu, ie prisiminimai nublankdavo. O gal tiesiog
anksiau nieko gero nevyko.
Nedrsk kada nors mans palikti, pagrasinau Lopui kidama pirt u jo markinli
apykakls ir prisitraukdama ariau.
Esi mano, angele, sunibdjo Lopas, priglauds lpas prie skruosto, ir a irieiau kakl
kviesdama buiuoti mane. O a esu tavo per amius.
rodyk, kad nemeluoji, ikilmingai pareikiau.
Kur laik jis tyrinjo mane akimis, tada nusiseg paprast sidabrin grandinl, kuri neiojo nuo
pat pirmos ms painties dienos. Neinojau, i kur atsirado i grandinl ar koki turi svarb, bet
jauiau, kad Lopui ji reikminga. Tai buvo vienintelis papuoalas, kur vaikinas neiojo, be to,
grandinl visada bdavo pakita po markinliais. Neteko matyti, kad Lopas bt j nusisegs.
Vaikino rankos nuslydo man ant sprando, ir jis useg grandinl. Dar iltas nuo Lopo kno
metalas prigludo prie mano odos.
Gavau j, kai buvau arkangelas, paaikino Lopas. Kad galiau atskirti ties nuo apgauls.
Pirtais palieiau grandinl jausdama pagarbi baim.
Ar ji vis dar padeda?
Man ne, atsak Lopas supindamas ms pirtus ir apversdamas mano rank, kad galt
pabuiuoti krumplius. Dabar tavo eil.
Nuo kairs rankos didiojo pirto nusimoviau varin ied ir itiesiau Lopui. Vidinje iedo

pusje buvo igraviruota irdis.


Lopas pam ied ir tyldamas j apirjo.
Ttis j man dav savait prie t, paaikinau.
Vaikinas suaibavo akimis.
Negaliu jo priimti.
is iedas man be galo svarbus. Noriu, kad j turtum, pareikiau sugniaudama Lopo pirtus.
Nora, dvejojo vaikinas, negaliu jo priimti.
Paadk, kad j saugosi. Paadk, kad niekas niekada ms neiskirs. Neatitraukiau vilgsnio
nuo jo aki ir neleidau jam nusigrti. Nenoriu gyventi be tavs. Ir nenoriu, kad ms istorija kada
nors baigtsi.
Lopo akys buvo juodos kaip anglis, tamsesns nei milijonas viena ant kitos sukraut paslapi.
Nudelbs akis vaikinas i lto vart ied.
Prisiek, kad niekada nenustosi mane myljs, sunibdjau.
Lopas vos pastebimai linkteljo.
Prisitraukiau j prie savs ir kartai pabuiavau sutvirtindama duot paad. Ms pirtai
susipyn, ir atrios iedo briaunos sispaud delnus. Man vis dar atrod, kad Lopas per toli, vis dar
buvo jo negana. iedas giliau spaudsi mano deln, kol, manau, pradrsk od. Tai bus krauju
sutvirtintas paadas.
Kai pamaniau, kad udusiu, atlijau nuo Lopo, paskui kakta prisiglaudiau prie jo kaktos. Buvau
usimerkusi, nuo gilaus kvpavimo peiai kilojosi auktyn emyn.
Myliu tave, sunibdjau, labiau nei dert.
Laukiau, k pasakys Lopas, bet jis tik tviriau mane apkabino, tarsi nuo kako saugodamas, ir
pasuko galv kitapus kelio auganio mikelio pusn.
Kas yra? paklausiau.
Kak igirdau.
Tai a tau sakiau, kad myliu, tariau ypsodamasi ir pirtu perbraukiau jo lpas.
Tikjausi, kad vaikinas man taip pat nusiypsos, bet jo vilgsnis vis dar buvo bestas medius,
kuri vjo linguojamos akos met elius ant kelio.
Kas ten? paklausiau pasekdama jo vilgsn. Kojotas?
Kakas negero.
Kraujas sustingo gyslose, ir a nuslinkau Lopui nuo keli.
Tu mane gsdini. Ar tai meka?
Mek nematme jau neinia kiek met, bet kaimikas namas stovjo paiame miesto pakratyje, o
mekos po iemos miego, kai yra alkanos ir ieko maisto, atklysta arti gyvenviei.
junk viesas ir papypsk, patariau.
sistebeilijau mik, ar nepamatysiu ten ko nors judant. irdis m smarkiau plakti prisiminus,
kaip su tvais pro langus stebjome purtani ms automobil mek, uuodusi viduje maist.
U nugaros siieb priemens viesos. Net neatsigrusi inojau, kad tarpduryje stovi mama ir
susiraukusi trepsena koja.
Kas tai? vl paklausiau Lopo. Mama nori ieiti lauk. Ar jai nra ko baimintis?

Vaikinas uved visureigio varikl ir jung pavar.


Eik vid. Man reikia kai k padaryti.
Eiti vid? Gal juokauji? Kas ia dedasi?
Nora! nuo laipt paauk suirzusi mama. Ji prisiartino prie visureigio ir dav enkl nuleisti
lang.
Lopai? dar kart pamginau k nors ipeti.
Paskambinsiu vliau.
Mama atidar dureles.
Sveikas, Lopai, trumpai pasisveikino.
Sveika, Blaive, isiblaks linkteljo vaikinas.
Mama atsigr mane.
Pavlavai keturias minutes.
Vakar grau keturiomis minutmis anksiau.
Kai paskelbta komendanto valanda, minuts nesumuojamos. Tuojau pat eik vid.
Nenorjau lipti i automobilio neigirdusi Lopo atsakymo, bet nelabai turjau i ko rinktis.
Paskambink, papraiau.
Jis linkteljo, bet isiblaks vaikino vilgsnis bylojo, kad jo mintys klaidioja kitur. Vos tik
ilipau, visureigis didindamas greit nr pirmyn. Lopas kakur labai skubjo.
Noriu, kad laikytumeisi mano paskelbtos komendanto valandos, subar mama.
Pavlavau tik keturias minutes, teisinausi leisdama mamai suprasti, kad ji reaguoja per daug
jautriai.
Ji priekaitingai pavelg mane.
Pernai buvo nuudytas tavo ttis. Prie por mnesi pati vos neuvai. Manau, turiu teis
perdtai rpintis.
Sukryiavusi rankas ant krtins mama nuingsniavo vid.
Gerai, esu bejausm dukt. Supratau.
miau dairytis kitapus kelio auganius medius. Nieko neprasto nepastebjau. Staiga knu
perbgus altukui suvokiau, kad ten yra kakas nematomo. Paskui dvelkteljo iltas vasaros vjelis,
oras prisipild cikad irpimo. Nuviestas sidabrins mnesienos mikelis atrod ramus.
Lopas mikelyje irgi nieko nepamat. Jis nusigr nuo mans, nes itariau tris skambius kvailus
odius, nevalingai isprdusius i burnos. Ir apie k a galvojau? Ne. Apie k dabar galvoja Lopas?
Ar jis ivaiavo, kad ivengt atsakymo? Buvau sitikinusi, jog inau atsakym. Ir taip pat buvau tikra,
kad dabar paaikjo, kodl likau spoksoti nuvaiuojant visureig.

SKYRIUS

Vienuolika sekundi guljau sikniaubusi pagalv, kad negirdiau ako Delanio praneim apie
eism Portlando centre, jie garsiai ir aikiai sklido i mano adintuvo su radijo imtuvu. Taip pat
stengiausi ijungti logikj smegen dal, kuri auk, kad pradiau rengtis, kitaip atsirgs. Taiau
nugaljo smegen malonum sritis. Nenorjau skirtis su sapnu tiksliau, su sapno subjektu. Jo
plaukai buvo juodi ir garbanoti, o ypsena udanti. Kaip tik i akimirk jis sdjo atbulas ant
motociklo, o a buvau atsigrusi j. Ms keliai lietsi, sikibau pirtais vaikino markinlius ir
prisitraukiau nordama pabuiuoti.
iame sapne Lopas jaut mano buinius. Ne tik emocikai, jaut ir tikr, fizin prisilietim. Sapne
jis buvo labiau mogus nei angelas. inau, kad angelai nepatiria knik poji, taiau sapne
norjau, kad Lopas pajust veln mano lp prisilietim. Norjau, kad just, kaip mano pirtai
kedena jo plaukus. Trokau, kad vaikinas suvokt, koks nenugalimas magnetinis laukas kiekvien jo
kno molekul traukia prie mans.
Kad pajust t pat, k jauiau a.
Lopas pirtu perbrauk sidabrin grandinl ant mano kaklo. Nuo jo prisilietimo knu perbgo
malonus virpulys.
Myliu tave, sunibdjo vaikinas.
bedusi pirtus jo itreniruot pilv palinkau ariau, kad ms lpos beveik susiliest. A tave
myliu dar labiau, mginau pasakyti braukdama lpomis per jo lpas.
Taiau odiai strigo gerklje.
Laukiant, kol atsakysiu, Lopo ypsena iblso.
Myliu tave, vl pamginau itarti, bet neskmingai.
Lopo veidas apniuko.
Myliu tave, Nora, pakartojo jis.
Kartligikai linkteljau, bet Lopas nusigr. Jis aperg motocikl ir neatsigrdamas nudm.
Myliu tave! Suukau jam pavymui. Myliu, myliu tave!
Taiau tarsi kas bt man burn pripyls smlio. Juo labiau stengiausi isunkti odius, juo
spariau jie nugrimzdavo gilyn.
Lopas dingo minioje. Staiga mus apgaub naktis, ir a tarp daugybs kit moni vos pajgiau
irti juodus berankovius Lopo markinlius. Leidausi bgti, pasivijau vaikin ir suiupau j u
rankos, bet atsigr mergina. Buvo per tamsu irti jos veido bruous, bet nujauiau, kad mergina
grai.
A myliu Lop, pareik ji. Ir nebijau to pasakyti.
A tai pasakiau! ginijausi. Vakar vakare!

Prasibrovusi pro mergin miau dairytis minioje, kol ivydau mlyn Lopo beisbolo kepurait.
Kartligikai prasigrdau prie vaikino ir bandiau sugriebti j u rankos.
Jis atsigr, bet staiga virto ta paia graia mergina.
Pavlavai, pareik ji. Dabar a myliu Lop.
Perduodu mikrofon Angei, kuri supaindins su orais, linksmai suambrijo man aus akas
Delanis.
Igirdusi od orai, prapliau akis. Kur laik guljau lovoje mgindama atsikratyti blogo
sapno ir susigaudyti. Orus pranea likus dvideimiai minui iki valandos pradios, todl, jeigu
girdiu or prognoz, jau
Vasaros mokykla! Pramiegojau!
Nuspyrusi antklod puoliau prie spintos. lindau dinsus, kuriuos vakar vakare buvau nusviedusi
spintos apaion, per galv usitempiau baltus medvilninius markinlius, ant j apsivilkau levand
spalvos nertin. Surinkau greitj Lopo numer, bet po trij skambui sijung balso patas.
Paskambink! papraiau tuo pat metu svarstydama, ar jis mans vengia dl to, kad vakar
prisipainau meil.
Buvau nusprendusi apsimesti, kad to nebuvo, kol viskas gr normalias ves, bet po rytinio
sapno pradjau abejoti, ar taip lengvai prisipainim pamiriu. Galbt ir Lopui sunku nekreipti j
dmesio. Kad ir kaip ten bt, dabar ne kain k dl to galiu padaryti. Nors galiau prisiekti, kad
Lopas paadjo mane pavti
Nesiukuodama suriau plaukus juostele, nuo virtuvs stalo pagriebiau kuprin ir iskubjau pro
duris.
Prievaoje i mano krtins isiver nevilties ksnis, nes ten, kur stovdavo mano 1979 met
laidos fiatas spaideris, bolavo dviej metr ilgio ir trij ploio cemento luitas. Mama pardav mano
automobil, kad sumokt trij mnesi elektros skol ir aldytuv prikraut maisto iki mnesio
pabaigos. Maindama ilaidas ji net atleido ms nam eiminink Dorotj, kuri danai atstodavo
man motin. Piktai pairjusi cemento luit, usimeiau kuprin ant peties ir pasileidau bgti. Kai
kam kaimikas ms namas gali pasirodyti avus, bet a jokio avesio nejauiau, nes iki artimiausi
kaimyn reikia bgti apie pusantro kilometro. Nebent avus reikt atuoniolikto amiaus skersvj
gairinam pinigus ryjani duob, atsivrusi atmosferins anomalijos, nuo vandenyno pakrants
sutraukianios vis rk, epicentre. A laikausi kitos nuomons.
Gudobeli ir Papldimio gatvi sankryoje pamaiau pirmuosius gyvybs enklus isirikiavusi
automobili su skubaniais darb priemiesi gyventojais virtin. Ikliau rank stabdydama
pravaiuojanius automobilius, kita ivyniojau gaball gaivinanios kvap kramtomosios gumos,
kuri man turjo pakeisti dant past.
Pakelje sustojo raudona keturiais ratais varoma tojota, jos keleivio pusje dgzdamas nusileido
stiklas. Prie vairo sdjo Mars Milar.
Ar kas atsitiko tavo automobiliui? paklaus ji.
Taip, atsitiko a jo neturiu, taiau n nemaniau prisipainti Marsei.
Gal reikia pavti? nekantriai paklaus ji, neigirdusi atsakymo.
Negaljau patikti, kad i vis automobili, vaiuojaniu iuo kelio ruou, sustojo kaip tik tas, kur

vairavo Mars. Ar norjau, kad ji mane pavt? Ne. Ar mane vis dar eid jos odiai, pasakyti
apie tt? Taip. Ar ketinau jai atleisti? Tikrai ne. Norjau pamoti jai ranka, kad vaiuot toliau, bet
trukd viena aplinkyb. Skland gandai, kad ponui Luksui tik vienas dalykas patiko labiau nei
periodin element sistema palikti po pamok vluojanius mokinius.
Ai, nenoriai sutikau. Man reikia mokykl.
Spju, kad tavo storul draug negaljo pavti.
Mano ranka sustingo ant dur rankenls. Mudvi su Vi jau seniai nustojome mokyti bukaproius,
kad stora ir apvali form ne tas pat, taiau tai nereikia, jog taikstoms su neimanlmis.
Mielai biau paskambinusi Vi ir papraiusi, kad pavt, bet draug buvo pakviesta mokyklos
elektroninio laikraio seminar teikiantiems vili redaktoriams ir jau buvo ten nuvaiavusi.
Apsigalvojau ir nusprendiau keliauti psiomis, iriau utrenkdama Marss automobilio
dureles.
Mars mgino apsimesti sutrikusi.
Nejau sieidei, kad pavadinau j storule? Kas tau yra? Regis, turiu atsargiai rinkti kiekvien tau
sakom od. I pradi usigavai dl tio, dabar dl jos. Kur odio laisv?
Man dingteljo, kaip bt aunu ir patogu, jei vis dar turiau spaider. Ne tik turiau kuo
nuvaiuoti mokykl, bet ir patiriau malonum sumaigydama Marss tojot. Po pamok gimnazijos
automobili stovjimo aiktelje kyla tikras chaosas. Neretai vyksta avarijos.
Kadangi negaljau trinktelti Marsei priekiniu buferiu, pamginau gelti kitaip.
Jei mano ttis bt tojotos prekybos atstovybs savininkas, manau, rpiniausi ekologija ir
paprayiau, kad nupirkt hibridin automobil.
K gi, tavo tvas nra tojotos prekybos atstovybs savininkas.
Teisyb. Mano ttis mirs.
Mars kilsteljo pet.
Tu tai pasakei, ne a.
Manau, nuo iol mums dert nesipainioti viena kitai po kojomis.
Mars m apirinti savo nagus.
Puiku.
Gerai.
Norjau tik bti maloni ir tai ko sulaukiau, sumurmjo Mars sau po nosimi.
Maloni? Tu ivadinai Vi storule.
Taiau taip pat pasisiliau tave pavti.
Ji iki galo nuspaud greiio pedal ir nurko, paerdama ant mans kelio dulkes.
ryt pabudau visai neiekodama dar vienos prieasties neksti Marss Milar, bet tai praom.
Koldvoterio gimnazija buvo pastatyta devyniolikto amiaus pabaigoje. Pastatas gotikinio ir
karaliens Viktorijos laik stili kratinys, labiau primena katedr nei mokymo staig. Siaurus,
arkomis iriestus langus puoia vitraai. Plytos vairi spalv, bet daugiausia pilkos. Vasar
mokyklos sienomis rangosi vijokliai, suteikdami jai Naujosios Anglijos avesio. iem vijokliai
primindavo ilgus skeleto pirtus, smaugianius pastat.

Spariu ingsniu, pusiau bgte, skubjau chemijos pamok, kai suskambo mano mobilusis
telefonas.
Mama? atsiliepiau neltindama tempo. Ar gali paskambinti
Nepatiksi, k vakar susitikau! Lin Parnel. Tikriausiai prisimeni Parnelius. Tai Skoto mama.
Dirsteljau mobiliojo telefono laikrod. Man pavyko sustabdyti nepastam moter, kuri vaiavo
kikbokso treniruot, bet vis tiek vlavau. Po dviej minui nuskambs paskutinis skambutis.
Mama? Pamoka netrukus prasids. Ar galiu tau paskambinti per pietus?
Judu su Skotu buvote tokie geri draugai.
Kak miglotai prisiminiau.
Kai buvome penkeri, atsakiau. Ar tik ne jis nuolat lapindavosi kelnes?
Vakar vakare su Lina nujome igerti. Ji baig skyryb proces ir su Skotu persikelia gyventi
Koldvoter.
Puiku. Paskambinsiu tau
Pakvieiau juos vakariens.
Eidama pro direktoriaus kabinet pamaiau, kad vir dur kabanio laikrodio minutin rodykl
peroko per vien padal. I tos vietos, kur stovjau, atrod, kad rodykl atsidr tarp 7.59 ir 8.00.
Grsmingai pavelgiau laikrod ir pagrasinau: Nedrsk skambinti per anksti.
vakar negaliu, mama. Mudu su Lopu
Nekvailiok! pertrauk mama. Skotas vienas seniausi tavo draug. Su juo susipainai
gerokai anksiau nei su Lopu.
Skotas versdavo mane valgyti vabzdi lervas, staiga prisiminiau.
O tu jo niekada neversdavai aisti su barbmis?
Tai visai kas kita!
vakar, septint, pareik mama tokiu tonu, kad ginytis buvo beprasmika.
Nurkau chemijos kabinet likus vos kelioms sekundms iki skambuio ir klesteljau ant
metalins kds prie granitinio laboratorinio stalo pirmoje eilje. Prie stalo buvo sdima po du, todl
laikiau pyg kienje, kad paskirt por k nors labiau imanant tiksliuosius mokslus nei a pati.
Turint omenyje mano ini lyg, tai neturt bti sunku. Esu labiau romantik nei realist ir labiau
pasikliauju aklu tikjimu nei alta logika. Dl to man taip ir nepavyko susidraugauti su tiksliaisiais
mokslais.
kabinet eng Mars Milar. Ji avjo auktakulnius batelius, mvjo dinsus ir vilkjo ilkin
palaidin i Banan respublikos parduotuvs. Toki palaidin buvau traukusi sra drabui,
kuriuos noriau nusipirkti, kai prasids mokslo metai. Iki Darbo dienos1 ji atsidurs ipardavimo
lentynoje, ir kaina man taps kandama. Mintyse jau braukiau palaidin i srao, kai Mars klesteljo
greta mans.
Kas atsitiko tavo plaukams? paklaus ji. Pritrko plauk put? O gal kantrybs? Kreivai
ypsodamasi ji kilsteljo lp kamput. O gal dl to, jog bgai eis kilometrus, kad nepavluotum?
Kas atsitiko tavo paadui nesipainioti man po kojomis? Reikmingai pavelgiau jos kd
duodama suprasti, kad puss metro nepakanka norint nesipainioti po kojomis.
Man kai ko i tavs reikia.

Tyliai ikvpiau or, kad nepakilt kraujospdis. Turjau ir pati susiprotti.


Klausyk, Marse, kreipiausi, abi inome, kad is kursas bus beprotikai sunkus. Padarysiu
paslaug perspdama, kad tikslieji mokslai man sekasi blogiausiai. Vasaros mokykl lankau tik todl,
kad girdjau, jog per mokslo metus bus lengviau. A netinku partneres. Labai gero paymio lengvai
negausi.
Nejau manai, kad atsisdau su tavimi nordama pagerinti paymi vidurk? paklaus ji
nekantriai iupindama rie. Man tavs reikia visai dl ko kito. Prajusi savait gavau darb.
Mars? Gavo darb?
Ji kvailai isiviep, ir man liko tik spti, kad Mars i veido iraikos suprato mano mintis.
Ratinje tvarkau mokini bylas. Vienas mano tio pardavj yra veds ratins sekretor.
Visada pravartu turti paini. Tik tu apie tai nieko neimanai.
inojau, kad Marss ttis Koldvoteryje yra takingas mogus. Ties sakant, jis yra toks dosnus
sporto klubo rmjas, kad su juo derinamos visos mokyklos treneri kandidatros, nors tai ir
absurdika.
Kartkartmis byla atsiveria, ir a nevalingai pamatau, kas joje yra, toliau pasakojo Mars.
Taip, tikrai.
Pavyzdiui, inau, kad tu vis dar kamuojiesi dl tio mirties. Lankai mokyklos psichologo
konsultacijas. Ties sakant, inau visk apie visus. Iskyrus Lop. Prajusi savait pamaiau, kad jo
asmens byla tuia. Noriu inoti kodl. K jis slepia?
Kodl tau tai parpo?
Vakar vakare jis stovjo mano namo prievaoje ir spoksojo mano miegamojo lang.
Nustebusi sumirksjau.
Lopas stovjo tavo namo prievaoje?
Tai gal pasti kit vyruk, kuris vairuoja visureig komander, rengiasi juodai nuo galvos iki
koj ir yra superkietas?
Suraukiau kakt.
Ar jis k nors sak?
Jis pamat, kad stebiu pro lang, ir pasialino. Gal man reikt pasirpinti, kad j izoliuot? Ar
taip elgtis jam bdinga? inau, kad jis trenktas, bet ar labai?
Nekreipiau dmesio Marss taukalus, nes i inia privert susimstyti. Lopas? Prie Marss
nam? Tai turjo vykti po to, kai vaikinas atsisveikino su manimi. Po to, kai pasakiau, kad j myliu, o
jis spruko krmus.
Nieko baisaus, pareik Mars. Yra kit bd suinoti, pavyzdiui, mokyklos vadovyb.
Manau, mons sunerims suinoj, kad viena asmens byla visikai tuia. Neketinau nieko sakyti, bet
nordama apsisaugoti
Nesibaiminau, kad Mars kreipsis mokyklos vadovyb. Lopas pajgs pats susitvarkyti. Taiau
sunerimau dl prajusio vakaro. Lopas ivyko staiga, pareiks, kad turi kak padaryti, bet man
sunku patikti, jog tas kakas reik kitoti Marss namo prievaoje. Kur kas lengviau manyti, kad
jis inyko dl mano itart odi.
Arba i policijos, toliau dst Mars pirtu baksnodama lp. Tuia asmens byla tai

beveik neteista. Kaip Lopas pateko mokykl? Atrodai prislgta, Nora. Ar palieiau skaudi viet?
Staiga ji patenkinta isiiep. Pataikiau, ar ne? Galiu pasakyti dar daugiau.
altai pavelgiau j.
Kadangi aikiai leidi suprasti, kad tavo gyvenimas yra geresnis u vis kit ios mokyklos
mokini, knaisiotis po ms nuobodius, beverius gyvenimus tau tapo proiu.
Marss ypsena inyko.
Nebiau priversta to daryti, jei nesipainiotumte man po kojomis.
Tau po kojomis? Tai ne tavo privati mokykla.
Nekalbk su manimi taip, perspjo Mars, nustebusi dl mano lumo, ir nevalingai papurt
galv. Ir apskritai nekalbk su manimi.
Ikliau rankas vir.
Gerai.
O dabar dink i ia.
Pavelgiau savo kd ir pagalvojau, kad ji kalba nerimtai.
A atjau pirma.
Pamgdiodama mane Mars taip pat ikl rankas vir.
Ne mano bda.
Niekur neisiu.
O a nesdsiu greta tavs.
Diaugiuosi tai girddama.
Nedinkis, paliep Mars.
Ne.
Ms gin nutrauk skambutis, o kai jo aius skambjimas nutilo, abi su Marse supratome, kad
kabinete visi nuiuvo. Mudvi apsidairme, ir man nudieg pairdius pamaius, kad visos vietos
uimtos.
Ponas Luksas atsistojo eilje tarp stal man i deins ir pamojavo popieriaus lapu.
ia susodinimo schema, paaikino jis. Kiekvienas staiakampis tai kabineto stalas.
Atitinkamame langelyje raykite savo pavard ir perduokite kitam. Jis tkteljo schem tiesiai
man prieais nos. Tikiuosi, jums patinka pasirinktieji partneriai, pridr. Teks su jais praleisti
atuonias savaites.
Vidudien, kai baigsi pamokos, su Vi nuvaiavome Enzo ukandin ms pamgt vietel
igerti mokos su ledais ar virinto pieno irint, koks met laikas. ingsniuodama per automobili
stovjimo aiktel jauiau, kaip saul kepina veid, ir kaip tik tada pamaiau j. Balt folksvagen
kabriolet su atveriamu stogu. Prie lango buvo priklijuotas skelbimas: 1000 doleri. Galima
dertis.
Apsiseiljai, subar Vi pirtu uiaupdama man burn.
Gal gali paskolinti tkstant doleri?
Negaliu paskolinti ir penki. Mano taupykl visikai tuia.
Pavelgusi kabriolet, ilgesingai atsidusau.
Man reikia pinig. Ir darbo.

Usimerkusi sivaizdavau, kad sdiu prie kabrioleto vairo, o vjas kedena man garbanas. Jei
turiau kabriolet, nereikt prainti, kad kas nors pavet. Galiau keliauti kur tik panorjusi ir
kada tik sigeidusi.
Taip, bet jei gausi darb, reiks ir dirbti. Ar tikrai nori sugadinti vis vasar dirbdama u
minimal atlyg? Na, neinau, juk gali ir susialoti.
Pasiraususi kuprinje radau lapel popieriaus ir paskubomis usiraiau skelbime nurodyt telefono
numer. Galbt pavykt nusiderti por imt doleri. O tuo tarpu savo popiets planus traukiau
darb ne vis dien paiek klasifikuot skelbim skiltyse. Jei gausiu darb, negalsiu bti su Lopu,
utat tursiu savo automobil. Kad ir kaip myliu Lop, jis, regis, nuolatos usims kakokiais
reikalais. Negaliu pasikliauti, kad pavs mokykl.
jusios Enzo ukandin usisakme mokos su ledais, atri karij rieut salot ir
klesteljome prie stalelio. Per pastarsias savaites ukandin buvo pertvarkyta, kad neatsilikt nuo
dvideimt pirmo amiaus, ir dabar Koldvoteryje veik pirmoji interneto kavin. Turint galvoje, kad
nam kompiuteris pirktas prie eerius metus, i naujov mane labai diugino.
Neinau kaip tu, bet a esu nusiteikusi atostogauti, pareik Vi nustumdama sauls akinius ant
virugalvio. Atuonias savaites mokysiuos ispan kalbos. Tai daugiau nei noriau. Mums reikia
prasiblakyti. Negalvoti apie ms laukianius mokslus. Apsilankyti parduotuvse. Keliaukime
Portland. Meisi vyksta didiulis ipardavimas. Man reikia bateli, sukneli, nauj kvepal.
Tik k pirkai nauj drabui. U du imtus doleri. Kai tavo mama pamatys kreditins kortels
ataskait, j itiks okas.
Taip, bet man reikia vaikino. O kad rastum vaikin, turi gerai atrodyti. Nepakenks, jei ir
maloniai kvepsi.
Atsikandau gaball kriaus, kuri buvau pasmeigusi akute.
Ar esi kok nusiirjusi?
Ties sakant, taip.
Tik paadk, kad tai ne Skotas Parnelis.
Koks Skotas?
Nusiypsojau.
Matai? Dabar a patenkinta.
Nepastu joki skot parneli, bet vaikinas, kur nusiirjau, jginis. Jgikesnis u visus. Net
u Lop. Draug nutilo. Na, gal ne toks jginis. Nra kietesni u Lop. Kalbu rimtai: mano diena
visikai sumauta. Arba vaiuojam Portland, arba man galas.
Tik prasiiojau atsakyti, bet Vi buvo greitesn.
O, ne. inau vilgsn. Ketini man pasakyti, kad turi kit plan.
Grkime prie Skoto Parnelio. Jis gyveno ia, kai mudviem buvo penkeri.
Regis, Vi m raustis atmintyje.
Jis danai lapindavosi kelnes, mginau padti draugei prisiminti.
Vi akys nuvito.
Skotukas Puodukas.
Jis atsikelia gyventi Koldvoter. Mano mama vakar pakviet j vakariens.

Suprantu, kuri pus viskas krypsta, pareik Vi nutaisiusi iminting veid. Tai vadinama
susipaink su kietuoliu. Taip bna, kai dviej potenciali meilui gyvenimo keliai susikerta.
Atmeni, kaip Dez atsitiktinai jo vyr tualet ir prie pisuaro uklupo Ernest?
Mano ranka su akute sustingo nepasiekusi burnos.
K?
Corazn, meksikiei seriale. Neprisimeni? Nieko tokio. Mama nori supirti judu su Skotuku
Puoduku. Takas.
Visai ne. Ji ino, kad draugauju su Lopu.
Tai, kad ji ino, dar nereikia, jog pritaria. Tavo mama paaukos daug laiko ir energijos, kad
lygt Nora plius Lopas lygu meil pakeist Nora plius Skotukas Puodukas lygu meil. O kaip tau
patinka tokia mintis? Gal Skotukas Puodukas tapo Skotuku Jgiuku? Ar pagalvojai apie tai?
Nepagalvojau ir neketinau galvoti. Turiu Lop ir esu visikai laiminga.
Gal galtume pakalbti apie svarbesnius dalykus? paklausiau manydama, kad metas keisti
tem, kol Vi neov galv daugiau beprotik mini. Ar inai, kad Mars Milar yra mano naujoji
partner per chemijos pamokas?
Kek
Ji tvarko asmens bylas mokyklos ratinje ir kio nos Lopo byl.
Ar byla vis dar tuia?
Tikriausiai, nes Mars nori, kad jai papasakoiau visk, k inau apie Lop.
Taip pat ir apie tai, kodl jis vakar vakare mirinjo jos namo prievaoje, prie Marss miegamojo
lango. Kart girdjau gand, kad Mars savo lange pastato teniso raket, kai sutinka paimti mokest u
tam tikras paslaugas, bet nenoriu net prisiminti. Juk, iaip ar taip, gandai daniausiai bna
pramanyti.
Vi palinko ariau.
Ir k tu inai?
sivyravo nejauki tyla. Nemanau, kad tarp geriausi draugi gali bti paslapi. Taiau bna
paslapi ir skaudi tiesa. Gsdinanti tiesa. Nesivaizduojama tiesa. Ypa kai turi vaikin, kuris
buvo nusidjs angelas, o tapo angelu sargu.
Kak nuo mans slepi, prikio Vi.
Ne.
Taip.
Slogi tyla.
Prisipainau Lopui, kad j myliu.
Vi usideng burn, bet negaljau atspti, ar draug stengiasi ugniauti aikteljim, ar juok. Dl
to pasijutau dar nesmagiau. Argi tai juokinga? Nejau pasielgiau kvailiau, nei maniau?
K jis atsak? paklaus Vi.
Tyldama pavelgiau draug.
Viskas taip blogai? kamantinjo ji.
Atsikosjau.
Papasakok apie vaikin, kur nusiirjai. Ar tai tik geismas i tolo, ar jau esi su juo kalbjusi?

Vi ukibo u mano uuominos.


Ar kalbjau su juo? Vakar per pietus Skipio ukandinje valgiau su juo derainius. Tai buvo
aklas pasimatymas ir jis pavyko geriau, nei tikjausi. Kur kas geriau. Beje, visa tai btum suinojusi,
jei atsakintum mano skambuius, o ne be paliovos laistytumeisi su savo vaikinu.
Vi, esu vienintel tavo draug ir ne a tave supirau.
inau. T padar tavo vaikinas.
Uspringau gorgoncola.
Lopas tau sureng akl pasimatym?
Taip, o k? atsak draug beveik teisindamasi.
Nusiypsojau.
Maniau, tu nepasitiki Lopu.
Nepasitikiu.
Taiau?
I pradi skambinau tau, kad pamatytum, su kuo einu pasimatym, bet, kartoju, tu niekada
neatsakinji mano skambuius.
Pasiekei tiksl. Dabar jauiuosi kaip pati bjauriausia draug. Nusiypsojau jai kaip
smokslinink. Pasakok visk.
Vi kaipmat nustojo purktauti ir nusiypsojo.
Jis vardu Riksonas ir yra airis. Jo tarm, kad ir kaip ji vadintsi, mane udo. Maksimaliai
seksualus. Jis kiek prakaulokas, turint omenyje, kad mano kaulai stambs, bet a i vasar ketinu
numesti dvideimt kilogram, tad iki rugpjio viskas isilygins.
Riksonas? Negali bti! Jis man labai patinka!
Paprastai a nepasitikiu nusidjusiais angelais, bet Riksonas iimtis. Kaip ir Lopas, morals
atvilgiu jis laikosi vidurkio. Vaikinas nra tobulas, bet ir ne visai netiks.
Plaiai nusiypsojusi atkiau savo akut Vi.
Negaliu patikti, kad jai pasimatym su juo. Juk Riksonas geriausias Lopo draugas. O tu
nekenti Lopo.
Vi pasiiauusi panairavo mane tarsi kat.
Geriausi draugai dar nieko nereikia. Pairk mudvi. Juk mes visai nepanaios.
aunu. Dabar galsime vis vasar bti keturiese.
O, ne. Jokiu bdu. Neketinu leisti laiko su tavo sugedusiu vaikinu. Kad ir k apie j sakei, vis
tiek manau, jog Lopas kakaip susijs su paslaptinga Dulio mirtimi sporto salje.
Tarp ms praslinko tamsus elis. T vakar, kai uvo Dulis, sporto salje buvo tik trys
mons, viena j a. Niekada Vi nepasakojau visko, kas tada atsitiko, tik tiek, kad draug liautsi
kamantinjusi. Jos paios labui ketinau ir toliau kai k laikyti paslaptyje.
Su Vi vis dien vainjoms po miest, vietinse greito maisto ukandinse rinkdamos praymus
priimti darb, tad kai grau namo, buvo beveik pus septyni. Numeiau raktus ant lentynos ir
iklausiau autoatsakiklio praneimus. Vien j buvo palikusi mama. Ji Mi turguje pirko esnakin
duon, delikatesin lazanij, pig vyn ir prisiekinjo, kad namo gr anksiau, nei pasirodys

Parneliai.
Itryniau praneim ir ulipau savo miegamj. Kadangi ryt nespjau isimaudyti po duu, o per
dien plaukai neapsakomai susigarbanojo, nusprendiau, kad apsivilkusi varius drabuius iek tiek
atitaisysiu al. Skotas man sukelia tik nemalonius prisiminimus, bet sveias yra sveias. Buvau
pusiau usisagsiusi nertin, kai pasigirdo beldimas duris.
U j ivydau rankas kienes susikius Lop.
Paprastai pasisveikindavau su juo puldama glb, taiau iandien susivaldiau. Vakar vakare jam
prisipainau meil, o vaikinas pabgo ir, kaip man buvo pasakyta, patrauk tiesiai prie Marss nam.
Jauiausi ugauta, supykusi ir nesaugi. Vyliausi, kad Lopas mano tyljim supras kaip uuomin, jog
kakas nutiko, ir reikalai nepagers tol, kol jis arba atsiprays, arba pasiaikins.
Sveikas, atsainiai pasisveikinau. Vakar vakare pamirai paskambinti. Kur galiausiai
nusibastei?
en bei ten. Ar pakviesi vid?
Nepakvieiau.
Diaugiuosi girddama, kad Marss namai yra en bei ten.
Vaikino akyse msteljusi nuostaba patvirtino tai, kuo nenorjau tikti. Mars sak ties.
Gal paaikinsi, kas ia vyksta? paklausiau truputl nedraugikai. Gal pasakysi, k darei prie
jos nam vakar vakare?
Regis, pavyduliauji, angele. Lopas iuos odius itar kiek paaipiai, bet kitaip nei prastai,
kart juose nesigirdjo nei velnumo, nei aismingumo.
Gal ir nepavyduliauiau, jei nesuteiktum pagrindo, atkirtau. K veikei prie jos nam?
Tvarkiau reikalus.
Gal malontum isamiau? Mano odiai nuskambjo kaip priekaitas.
Ar mane kuo nors kaltini?
O turiau?
Paprastai Lopas puikiai moka slpti emocijas, bet kart jo lpos sitemp.
Ne.
Jei taip nekaltai atsidrei prie jos nam vakar vakare, kodl negali paaikinti, k ten darei?
Galiu paaikinti, atsak Lopas atsargiai rinkdamas odius. Tau nepasakoju todl, kad su
mumis neturi nieko bendra.
Kaip jis gali manyti, kad tai neturi nieko bendra? Mars yra vienintel, kuri tik ir ieko progos
mane usipulti ar sumenkinti. Pastaruosius vienuolika met ji mane erzindavo, skleisdavo siaubingus
gandus ir vieai emindavo. Kodl Lopas mano, kad tai mans nelieia? Kaip jam ov galv, kad
a nieko neklausindama su tuo susitaikysiu? Nejau jis nesupranta, kad man kelia siaub mintis, jog
Mars juo pasinaudos nordama mane skaudinti? Jei Mars tart, kad Lopas nors truput manimi
domisi, ji padaryt visk, kad j i mans pavert. Mintis, kad prarasiu Lop, buvo nepakeliama, bet
jei i mans j atimt Mars, iprotiau.
Staiga mane upldo baim, tad perspjau:
Negrk ia tol, kol nebsi pasirengs papasakoti, k darei prie jos nam.
Lopas nekantriai prasibrov vid ir udar duris.

Ne ginytis ia atjau. Noriu praneti, kad iandien popiet Mars itiko iokia tokia nelaim.
Ir vl Mars? Nejau Lopas nesupranta, kad ir taip jau ikas pakankamai didel duob tarp ms?
Stengiausi ilikti rami, kad j iklausyiau, bet man norjosi rkti.
Tikrai? altai paklausiau.
Ji pateko petynes, kai brelis nusidjusi angel Bo arkados vyr tualete mgino priversti
nefilim prisiekti itikimyb. Nefilimui dar nra eiolikos, tad angelai negaljo jo priversti, bet
smaginosi mgindami tai padaryti. Nusidj angelai gerokai subad jaunuol ir sulau kelis
onkaulius. Tada jo Mars. Ji buvo per daug igrusi ir supainiojo tualetus. Stovintis sargyboje
nusidjs angelas dr jai peiliu. Mars ligoninje, bet netrukus j ileis. aizda negili.
irdis m plakti smarkiau. inia, kad Mars sueid, mane nulidino, taiau n u k neketinau to
parodyti Lopui. sitempusi sukryiavau rankas ant krtins.
Tai bent, o kaip nefilimas?
Miglotai prisiminiau, kaip Lopas neseniai aikino, jog nusidj angelai negali priversti nefilimo,
kuriam nra eiolikos, prisiekti itikimyb. Todl ir Lopas negaljo mans paaukoti, kad gyt
mogaus kn, nes man taip pat dar nebuvo eiolikos. Angel ir nefilim pasaulyje eiolika juodai
magikas, net lemtingas amius.
Lopas pavelg mane truput pasilyktjs.
Mars galbt ir buvo girta, bet tiktina, kad ji prisimena, k mat. Tikriausiai inai, jog nusidj
angelai ir nefilimai stengiasi nesivieinti, tad Mars savo palaidu lieuviu gali kelti grsm j
slaptumui. Labai nenoriau, kad ji papasakot, k maiusi. Mes veikiame kur kas sklandiau, kai
mons apie tai neino. A pastu petynse dalyvavusius nusidjusius angelus. Lopas sukando
dantis. Jie padarys visk, ko prireiks, kad nutildyt Mars.
Nuogstaudama dl Marss pajutau, kaip knu perbgo drebulys, taiau j nuslopinau. Nuo kada
Lopui pradjo rpti, kas nutiks Marsei? Nuo kada jis dl jos nerimauja labiau nei dl mans?
Noriau ujausti Mars, tariau, taiau, regis, tu taip dl jos nerimauji, kad man neverta
vargintis. Trkteljau ranken ir plaiai atvriau duris. Gal tau vertt aplankyti Mars ir
patikrinti, ar jos negili aizda skmingai gyja?
Lopas paleido mano rank ir koja udar duris.
Yra svarbesni dalyk nei tu, a ir Mars.
Jis padvejojo, tarsi nordamas dar kak pasakyti, taiau paskutin akimirk usiiaup.
Tu, a ir Mars? Nuo kada mus visus tris pradjai vardyti kartu? Nuo kada ji tau m rpti?
ipykinau.
Lopas pasikas sprand, tarsi labai atidiai rinkt odius prie atsakydamas.
Klok, k galvoji! raginau j. Rk! Man labai sunku neinoti, k jauti, o dar blogiau, kai slepi
savo mintis!
Lopas apsidair, tarsi tikrindamas, ar a nekalbu su kuo nors kitu.
Rti? perklaus, tarsi negaldamas patikti tuo, k igirdo. O gal net suirzs. Kaip manai,
k a mginu padaryti? Jei nusiramintum, visk paaikiniau. O dabar tave itiks isterijos priepuolis,
kad ir k sakyiau.
siutusi prisimerkiau.

Turiu teis pykti. Tu nenori pasakyti, k vakar vakare veikei prie Marss nam.
Lopas kilsteljo rankas auktyn. is judesys reik: Na, tai, ir vl.
Prie du mnesius, pradjau kalbti stengdamasi, kad balsas skambt ididiai ir nevirpt,
Vi, mama visi mane perspjo, kad esi i t vyruk, kurie merginas laiko ukariavimo objektu. Man
sak, jog esu dar viena karta tavo dire, dar viena kvail, kuri sugundysi savo malonumui. Aikino,
kad t akimirk, kai tave simylsiu, mane paliksi. Sunkiai nurijau seil. Turiu inoti, kad visi
klydo.
Nevalingai upldo nepaprastai aiks prajusio vakaro prisiminimai. Prie akis ikilo visos
eminanios smulkmenos. Prisipainau Lopui meil, o jis paliko mane stypsoti prie nam. Jo tyljim
galjau aikinti imtais vairiausi bd, ir n vienas j neguod.
Negaldamas patikti Lopas palingavo galva.
Nori, kad patvirtiniau, jog visi klysta? Kakodl jauiu, jog manimi nepatiksi, kad ir k
sakyiau, prikio jis akimis svaidydamas aibus.
Ar ms santykiams esi taip pat atsidavs kaip ir a? nesusivaldiusi paklausiau. Nepajgiau
sutramdyti jausm, kai po vakar vakaro viskas m griti. Staiga suvokiau, kad neturiu n menkiausio
supratimo, k man jauia Lopas. Maniau, jog esu jam labai svarbi. O gal matau tik tai, k noriu
matyti? Gal jo jausmus labai pervertinu? Nenuleidau nuo jo aki, kad Lopas negalt lengvai isisukti
nuo mano klausimo. Privalau inoti ties. Ar tu mane myli?
Negaliu atsakyti klausim, apstulbau, nes Lopas kalbjo tiesiai mano mintims. gebjim
turjo visi angelai, bet nesupratau, kodl Lopas nusprend juo pasinaudoti dabar.
Usuksiu rytoj. Saldi sapn, trumpai pridr jis ir pasuko dur link.
Ar tu apsimetinji, kai mes buiuojams?
Lopas stabteljo. Ir vl netikdamas savo ausimis papurt galv.
Apsimetinju?
Ar k nors jauti, kai tave lieiu? Ar mans geidi? Ar jauti t pat, k jauiu tau?
Lopas tyldamas irjo mane.
Nora prabilo jis.
Noriu, kad atsakytum tiesiai viesiai.
Dar kiek patyljs atsak:
Emocikai taip.
Bet fizikai ne, tiesa? Kaip man su tavimi draugauti, jei net neinau, ar ms santykiai tau k
nors reikia? Ar mano jausmai visikai kitokie? Nes man taip atrodo. Ir negaliu to paksti,
pridriau. Nenoriu, jog mane buiuotum tik todl, kad privalai. Ir nenoriu, kad apsimetintum, jog
tau tai k nors reikia, jei i ties tik vaidini.
Tik vaidinu? Ar girdi, k sakai? Lopas atrm galv sien ir niriai nusijuok. Tada
panairavo mane. Ar jau baigei svaidytis kaltinimais?
Tau tai juokinga? paklausiau upldus naujai pykio bangai.
Kaip tik prieingai. Neleisdamas itarti n odio, Lopas pasisuko duris. Paskambink, kai
bsi pasirengusi kalbti protingai.
K tai turt reikti?

Tai reikia, kad esi beprot. Su tavimi nemanoma bendrauti.


Tai a beprot?
Lopas kilsteljo man smakr ir skubiai, iurkiai pabuiavo lpas.
A tikriausiai taip pat iprotjs, nes su tuo taikstausi.
Isilaisvinusi su panieka pasitryniau smakr.
Dl mans atsisakei galimybs tapti mogumi, ir tai viskas, k a gaunu? Vaikin, kuris laistosi
prie Marss nam, bet nenori paaikinti kodl? Vaikin, kuris mane palieka kilus menkiausiam
kivirui? inai, kas tu esi? Palemkas!
Palemkas? kandiai ir altai prabilo jis mano galvoje. Stengiuosi laikytis taisykli. Man
negalima tavs simylti. Abu inome, kad Mars ia niekuo dta. Svarbu, k a tau jauiu.
Privalau susivaldyti. A balansuoju ant pavojingos ribos. Jau anksiau esu pateks bd dl to,
kad simyljau. Negaliu bendrauti su tavimi taip, kaip noriau.
Tai kodl atsisakei galimybs tapti mogumi, jei inojai, kad negalsi su manimi bti?
paklausiau truput virpaniu balsu ir pajutau, kaip ima prakaituoti delnai. Ko tikjaisi i ms
draugysts? Kokia prasm balsas ulo, ir a nevalingai nurijau seil, mums bendrauti?
Ko a tikjausi i draugysts su Lopu? Turjau pagalvoti, kur krypsta ms santykiai ir kas bus
toliau. inoma, pagalvojau. Taiau mane taip igsdino ateitis, kad apsimeiau, jog nevyks tai, kas
neivengiama. teigiau sau, kad ms santykiai gali bti skmingi, nes irdyje inojau, jog laikas,
leidiamas su Lopu, kad ir koks jis bt, yra geriau nei visikai nieko.
Angele.
Mintyse igirdusi Lopo tariam savo vard, pakliau akis.
Bti alia tavs yra geriau nei nieko. Neketinu tavs prarasti. Jis nutilo, ir pirm kart per
ms paint pamaiau, kaip Lopo akyse msteljo susirpinimas. Kart jau esu nusidjs. Jei
arkangelams suteiksiu pagrindo manyti, jog esu nors truput tave simyljs, jie pasis mane
pragar. Amiams.
i inia mane priblok lyg smgis emiau juostos.
K?
Esu angelas sargas, ar bent jau taip buvo pasakyta, bet arkangelai manimi nepasitiki. Neturiu
nei privilegij, nei privatumo. Du arkangelai vakar vakare speit mane kamp nordami
pasikalbti, ir po io pokalbio susidar spdis, kad jie nori ikrsti man kiaulyst. Kakodl jie
nutar mane palauti. Arkangelai ieko maiausios prieasties manimi atsikratyti. Man duotas
bandomasis laikotarpis, ir jei susimausiu, laiminga pabaiga bus skirta ne man.
Spoksojau Lop manydama, kad jis perdeda, kad viskas negali bti taip blogai, taiau vos
vilgteljusi vaikino veid supratau, kad jis kalba labai rimtai.
Kas dabar bus? garsiai svarsiau.
Lopas nieko neatsak, tik beviltikai atsiduso. Kad ir kiek stengtums atsukti laik, delsti ar
negalvoti apie ateit, netrukus bsime vienas nuo kito atplti. Kas bus, kai a, baigusi mokykl,
stosiu universitet? Kas nutiks, kai siekdama isvajoto darbo persikelsiu kit alies pakrat? Kas
atsitiks, kai man ateis metas tekti ir susilaukti vaik? Kasdien vis labiau simyldama Lop kenkiu
tik sau paiai. Ar tikrai noriu eiti iuo keliu inodama, kad jo pabaigoje laukia praraja?

Akimirk dingteljo, kad inau ieit atsisakysiu savo svajoni. Viskas labai paprasta.
Usimerksiu ir paleisiu savo svajones tarsi balionus, priritus ant labai ilgos ir plonos virvels. Man
jos nereikalingos. Juk negaliu bti tikra, kad jos isipildys. O jei ir isipildyt, nenoriu vis gyvenim
likti viena ir kankintis inodama, kad viskas, k padariau, be Lopo neturi prasms.
Tada su siaubu pagalvojau, kad n vienas ms negali visko atsisakyti. Mano gyvenimas tsis, o
a neturiu gali jo sustabdyti. Lopas per amius bus angelas ir keliaus taku, kur pasirinko tada
nusiddamas.
Ar galime k nors padaryti? paklausiau.
Mstau.
Kitaip tariant, jis nieko negali pasilyti. Abu papuolme spstus spaudia arkangelai, o ms
ateitis bus labai skirtinga.
Noriu nutraukti ms santykius, tyliai pareikiau.
inojau, kad tai nesininga siekiu apsaugoti tik save. Bet ar galjau rinktis? Nesuteiksiu Lopui
galimybs mane perkalbti. Turiu pasielgti taip, kaip bus geriausia mums abiem. Negaliu laukti
sudjusi rankas, kai vienintelis man brangus dalykas kasdien nyksta. Negaliu parodyti Lopui, kaip
labai myliu, nes galiausiai viskas taps nemanomai sunku. Svarbiausia, nenoriu, kad Lopas per mane
prarast visk, ko siek. Jei arkangelai ieko preteksto aminai itremti Lop, a jiems tik palengvinu
uduot.
Lopas spoksojo mane, lyg negalt suprasti, ar kalbu rimtai.
Tikrai? Nori nutraukti santykius? Turjai galimyb paaikinti savo sprendim, kuriuo, beje, a
netikiu, o dabar, kai atjo eil man, privalau tiesiog susitaikyti ir pasialinti?
Nusigriau nuo jo sukryiuodama rankas ant krtins.
Negali mans priversti palaikyti santykius.
Ar galime pasikalbti?
Jei nori kalbtis, pasakyk, k vakar vakare veikei prie Marss nam.
Vis dlto Lopas teisus. Mars ia niekuo dta. Tiesiog esu nusiminusi ir baiminuosi, kad taip
susiklosius aplinkybms likimas nutar mus iskirti.
Atsigrusi pamaiau, kad Lopas braukia delnais sau per veid. Jis nelinksmai nusijuok.
Jei vakar vakare biau buvusi pas Rikson, ar tau rpt, k ten veikiau? puoliau Lop.
Ne, atsak jis grsmingai tyliai. A tavimi pasitikiu.
Baimindamasi, kad mano rytas ibls, jei tuojau pat ko nors nesiimsiu, krumpliais smogiau Lopui
krtin priversdama j engti atatupst.
Keliauk. Nuo aar mano balsas skambjo iurkiai. Gyvenime yra ir kit svarbi dalyk.
Jie su tavimi nesusij. Mans laukia universitetas ir darbas. Neketinu visko atsisakyti vardan kako,
ko niekada i ties ir nebuvo.
Lopas krpteljo.
Ar tikrai to nori?
Buiuodama vaikin noriu inoti, kad jis tai jauia!
Pasigailjau, vos tik ie odiai isprdo i burnos. Nenorjau skaudinti Lopo tiesiog stengiausi
kaip manydama greiiau visk baigti, kol nepraskydau ir nepradjau raudoti. Taiau nujau per toli.

Pamaiau, kaip Lopas sitemp. Sunkiai alsuodami sispitrjome vienas kitam akis.
Tada Lopas nuingsniavo prie dur, patrauk ranken ir utrenk jas i kitos puss.
Netekusi jg atsirmiau duris. Aaros grau akis, bet n viena neiriedjo. irdyje kunkuliavo
tiek daug pykio ir nevilties, kad nieko kito nejutau. tariau, kad rauda strigo tik penkioms minutms.
Kai pyktis atlgs ir a suvoksiu, k padariau, man ply irdis.

1 JAV veniama pirmj rugsjo pirmadien. (ia ir toliau vert. past.)

SKYRIUS

Klesteljau ant lovos ir sistebeilijau lubas. Pyktis pradjo blsti, bet a beveik norjau, kad jis
tstsi aminai. Atsivrusi tutuma gl labiau nei atrus, liepsnojantis skausmas, kur pajutau Lopui
ijus. Mginau suprasti, kas vyko, taiau mintys pynsi. Mudviej riksmai vis dar skambjo ausyse,
taiau jie aidjo padrikai, tarsi prisiminiau blog sapn, o ne tikr pokalb. Ar tikrai su juo
isiskyriau? Ar tikrai isiskyriau visam laikui? Nejau nra bd ivengti likimo arba, tiksliau,
arkangel grasinim? Tarsi atsakydamas klausim mano skrandis m maitauti, pajutau pykinim.
Nuskubjusi tualet priklaupiau prie klozeto. Ausyse speng, kvpavimas buvo negilus ir
trkiojantis. K a padariau? Galbt visk dar galima atitaisyti? Rytoj vl pasimatysime, ir viskas
gr senas ves. Tai buvo tiesiog kiviras. Kvailas. Tai dar ne pabaiga. Rytoj suprasime, kokie
buvome smulkmeniki, ir atsipraysime vienas kito. Visa tai pamirime. Atleisime vienas kitam.
Vargais negalais atsistojau ir atsukau vandens iaup. Sulapinusi rankluostl prispaudiau j
prie veido. Regjosi, kad mintys lekia kaip patrakusios, tad tvirtai usimerkiau, kad jos sustot. O
kaip arkangelai? vl paklausiau savs. Ar gali mudviej su Lopu santykiai bti normals, jei
arkangelai mus nuolatos stebi? Sustingau. Galbt ir dabar jie mane stebi. O gal Lop. Spliodami, ar
vaikinas nepereng ribos. Iekodami prieasties visam laikui igrsti j pragar ir atimti i mans.
Vl uviriau pykiu. Kodl jie negali palikti ms ramybje? Kodl jie taip nori sunaikinti Lop?
Jis sak, kad yra pirmasis nusidjs angelas, atgavs sparnus ir taps angelu sargu. Kodl arkangelai
pyksta? Gal jiems atrodo, kad Lopas juos apgavo? Ar kad apgauls bdu pakilo i nuopuolio? Ar
arkangelai nori parodyti Lopui jo viet? O gal tiesiog nepasitiki juo?
Usimerkusi pajutau per nos riedant aar. Visk atitaisysiu, prisiekiau mintyse. Labai
norjau paskambinti Lopui, bet ar itaip pasielgdama nesukelsiu jam pavojaus? Gal arkangelai
klausosi telefono pokalbi? Kaip mudviem su Lopu atvirai pasikalbti, jei jie nuolatos klausosi?
Be to, negaljau leisti ididumui taip greitai iblsti. Ar Lopas supranta, kad elgsi neteisingai?
Juk mudu susikivirijome todl, kad jis nesutiko papasakoti, k vakar vakare veik prie Marss nam.
Nesu pavydi, bet Lopas ino, kaip nepakeniu Marss. Jis turjo suprasti, kad ito slpti nevalia.
Mane pykino ir dar dl vienos prieasties. Lopas pasak, kad Mars buvo upulta Bo arkados
vyr tualete. K ji veik toje arkadoje? Kiek inau, n vienas Koldvoterio gimnazijos mokinys
nesilanko Bo arkadoje. Ties sakant, iki susitikimo su Lopu net nebuvau girdjusi apie i ueig.
Ar tik atsitiktinumas, kad vien vakar Lopas spoksojo Marss miegamojo lang, o kit dien ji
ygiavo pro paradines Bo arkados duris? Lopas primygtinai tvirtino, kad j ir Mars sieja tik
reikalai, taiau k tai reikia? Mars moka gundyti ir tikinti. Jai tinka tik toks atsakymas, kokio ji
sigeidia.
O jei kart Mars sigeid Lopo?

Garsus beldimas laukujes duris priadino mane i apmstym.


Susirangiau ant pagalvi, usimerkiau ir surinkau mamos numer.
Atvyko Parneliai.
Ak! Esu prie Rieut gatvs viesoforo. Atvaiuosiu per dvi minutes. Kviesk juos vid.
Miglotai prisimenu Skot, o jo mamos visai neprisimenu. vid juos pakviesiu, bet neketinu su
jais taukti niekus. Palauksiu savo kambaryje, kol gri.
Atsikalbindama daviau mamai suprasti, kad man kakas atsitiko, bet vargu ar galjau jai
isipasakoti. Ji nekenia Lopo ir mans neujaus. Neitveriau jos balse igirdusi laims ir
palengvjimo gaideles. Tik ne dabar.
Nora!
Gerai! Pakalbsiu su jais.
Uveriau telefono dangtel ir sviediau aparat per kambar.
Neskubdama nujau prie dur ir atoviau velk. Prie dur ant kilimlio stovjo auktas ir dailiai
sudtas vaikinas pastebjau ikart, nes ant jo aptempt markinli rianiomis ak spalvomis
buvo urayta: PORTLANDO PLATININ TRENIRUOKLI SAL. Deinje ausyje karojo
sidabrinis auskaras, o Levis dinsai buvo pavojingai emai nusmuk. Ant galvos vaikinas buvo
usimauklins rausv beisbolo kepurait su urau Havajai, kuri, regis, buvo tik k paimta nuo
pigios parduotuvs lentynos. Matyt, j dvjo dl juoko. Vyruko akiniai man primin Halk Hogan.
Nepaisant viso io maskarado, jis buvo jaunuolikai avus.
Vaikino lp kampuiai kilsteljo auktyn.
Tu tikriausiai Nora?
O tu Skotas?
js vid Skotas nusim sauls akinius. Jis atidiai nuvelg koridori, vedant virtuv ir
svetain.
Kur tavo mama?
Pakeliui namus. Ji atve vakarien.
K mes valgysime?
Man nepatiko, kad Skotas itar mes. Joki mes ia nra. Yra tik Grj eima ir Parneli
eima. Dvi atskiros draugijos, kurios tik vien kart kartu pavakarieniaus.
Nesulauks atsakymo, Skotas kalbino toliau:
Koldvoteris yra iek tiek maesnis, nei esu prats.
Sukryiavau rankas ant krtins.
Ir truput altesnis nei Portlandas.
Skotas nuvelg mane nuo galvos iki koj ir vos pastebimai ypteljo.
Jau pastebjau. Aplenks mane jis nujo virtuv ir atidar aldytuv. Turi alaus?
Ko? Ne.
Pro praviras laukujes duris i lauko atsklido balsai. Mama pereng slenkst neina dviem rudo
popieriaus maieliais. Paskui j atsek apvalaina moterik nevykusia elfo ukuosena ir gausiu
rausvos pudros sluoksniu.
Nora, ia Lina Parnel, supaindino mama. Lina, tai Nora.

K tu pasakysi, aikteljo ponia Parnel pliaukteldama delnais. Ji kaip i akies traukta tu,
ar ne, Blaive? Tik pairkite jos kojas. Jos ilgesns nei pagrindin Las Vegaso gatv.
inau, kad kalbu ne laiku, siterpiau, bet nekaip jauiuosi, todl eisiu prigulti
Ivydusi grsming mamos vilgsn, nutilau. Savo ruotu pairjau j stengdamasi kaip
manydama parodyti, jog esu usigavusi dl neteisybs.
Skotas uaugo tikras vyras, ar ne, Nora? kreipsi mane mama.
Labai taikliai pasakyta.
Dliodama maielius ant stalo mama kreipsi Skot:
Mudvi su Nora ryt ilgesingai prisiminme, k judu krsdavote vaikystje. Nora pasakojo, kad
mgindavai j prikalbinti valgyti vabzdi lervas.
Skotui nespjus apsiginti, ipykinau:
Jis jas gyvas kepdavo po padidinamuoju stiklu ir n nesistengdavo mans prikalbinti. Skotas
mane pargriaudavo, apergdavo ir uspausdavo nos, kol a, pritrkusi oro, isiiodavau. Tada
sugrsdavo lervas burn.
Mama ir ponia Parnel susivelg.
Skotas moka tikinti, skubiai usistojo sn motina. Jis gali prikalbinti daryti netikimus
dalykus. Skotas t puikiai sugeba. Jis kalbjo mane pirkti labai blogos bkls 1966 met laidos ford
mustang. inoma, jis sulauk puikios progos mane labai grau sin dl skyryb. Skotas
tikriausiai kepdavo skaniausias lervas visame kvartale.
Visi suiuro mane, kad patvirtiniau i prielaid.
Negaljau patikti, kad aptarinjame tokius dalykus, lyg jie bt visai normals.
Nagi, cypteljo Skotas kasydamasis krtin. Irykjo vaikino bicepsai, bet jis, matyt, juos ir
norjo parodyti. Kas bus vakarienei?
Lazanija, esnakin duona ir el, atsak mama ypsodamasi. el paruo Nora.
Man tai buvo naujiena.
A?
Tu nupirkai miltelius, primin mama.
Tai nesiskaito.
Nora pagamino el, patikino Skot mama. Manau, vakarien paruota. Eime valgyti.
Susd prie stalo susikibome rankomis, o mama padkojo Dievui u maist.
Papasakok apie butus js rajone, papra ponia Parnel pjaustydama lazanij. Pirm gaball
ji djo Skoto lkt. Kiek gali tekti mokti u but su dviem miegamaisiais ir dviem vonios
kambariais?
Nelygu, kaip jis suremontuotas, atsak mama. Beveik visi namai ioje miesto dalyje buvo
pastatyti iki 1900-j, ir tai matyti. Kai tik susituokme, mudu su Harisonu apirjome kelis
nebrangius butus, bet visi jie turjo trkum arba skyltas sienas, arba lakst tarakonai, arba jie
buvo per toli nuo parko. Kadangi laukiausi, nusprendme, jog reikia didesnio bsto. is namas buvo
pardavinjamas atuoniolika mnesi, tad mums pavyko neblogai nusiderti. Ji apsidair. Mudu
su Harisonu ketinome j restauruoti, bet na, tada kaip inote Mama nuleido galv.
Skotas atsikosjo.

Apgailestauju dl tavo tio, Nora. Vis dar prisimenu, kaip jis man paskambino savo ties
vakar. Dirbau parduotuvlje u keli kvartal. Tikiuosi, kad suiupo udik.
Mginau padkoti, bet odiai strigo gerklje. Nenorjau kalbti apie tt. Man pakako grauaties,
kad isiskyriau su Lopu. Kur jis dabar? Ar kremtasi? Ar supranta, kad troktu susigrinti savo
odius? Staiga pagalvojau, kad galbt Lopas para man inut, ir pasigailjau, kad neatsineiau
mobiliojo prie stalo. Taiau k jis gali parayti? Ar arkangelai gali perskaityti inutes? K jie mato?
Ar stebi mus nuolatos? Nieko tikro neinodama jauiausi labai paeidiama.
Nora, kreipsi mane ponia Parnel, papasakok apie Koldvoterio gimnazij. Portlande
Skotas lank imtyni sekcij. Jo komanda pastaruosius trejus metus tapo valstijos empione. Ar js
imtyninink komanda stipri? Maniau, kad anksiau buvome susirm su Koldvoterio gimnazijos
komanda, bet Skotas primin, kad js komanda yra C klasje.
Ltai inirau i savo apmstym rko. Ar mes apskritai turime imtyni komand?
Nieko neimanau apie imtynes, sausai atsakiau, bet ms krepinio komanda kart dalyvavo
valstijos pirmenybse.
Ponia Parnel paspringo vynu.
Kart?
Ponios Parnel akys lakst nuo mans prie mamos reikalaudamos paaikinti.
Prie ratins kabo komandos nuotrauka, atsakiau. Sprendiant i vaizdo, ji daryta daugiau nei
prie eiasdeimt met.
Skoto motina ipt akis.
Prie eiasdeimt met? Ji nusiluost lpas servetle. Ar mokykloje atsainiai irima
sport? Gal netiks treneris? Arba direktoriaus pavaduotojas sportui?
Nieko baisaus, siterp Skotas. iuos mokslo metus a praleisiu.
Ponia Parnel su trenksmu padjo akut.
Taiau tau juk labai patinka imtyns.
Skotas susigrdo dar vien lazanijos ksn burn ir abejingai kilsteljo pet.
Be to, tai juk baigiamieji mokslo metai.
Na, ir kas? paklaus Skotas pilna burna.
Ponia Parnel atsirm alknmis stal ir palinko priek.
O tas, kad su savo paymiais nestosi jok universitet, ponaiti. Tau lieka vienintel viltis, kad
priims koks nors vieasis universitetas.
Noriu usiimti kitais dalykais.
Skoto motina kilsteljo antakius.
tai kaip? Tokiais kaip pernai?
Vos tik itarus iuos odius, ponios Parnel akyse msteljo baim.
Skotas pagromuliavo ksn, paskui sunkiai nurijo.
Blaive, paduokite deserto.
Mama padav el duben poniai Parnel, kuri perdtai atsargiai pastat j prieais Skot.
Kas atsitiko pernai? paklaus mama nordama suardyti nejauki tyl.
Ponia Parnel atsainiai numojo ranka.

Ak, inai, kaip bna. Skotas pateko nedidel bd, nieko ypatingo. Visos paaugli berniuk
motinos yra su tuo susidrusios. Ji nusijuok, bet juokas skambjo nenuoirdiai.
Mama, perspjo j Skotas.
inai, kokie yra berniukai, m tarkti ponia Parnel mojuodama akute. Jie nemsto.
Gyvena tik ia akimirka. Elgiasi nutrktgalvikai. Diaukis, kad turi dukter, Blaive. Ak, irint t
esnakin duon man tsta seils. Gal paduotum riekel?
Man nereikjo klausinti, sumurmjo mama paduodama duon. Negaliu apsakyti, kaip mes
diaugiams, kad js grote Koldvoter.
Ponia Parnel energingai linkteljo.
Mes taip pat. Dabar vl bsime kartu.
Lioviausi valgyti ir miau vilgioti tai Skot, tai poni Parnel stengdamasi suprasti, kas ia
vyksta. inoma, berniukai yra berniukai. Taiau netikiu primygtiniais ponios Parnel prisiekinjimais,
kad jos snaus bdos buvo prastos. Tai, kad Skotas atidiai sek kiekvien motinos od, tik
sustiprino mano tarimus.
Bdama tikra, kad ponia Parnel kak slepia, pridjau rank prie irdies ir pareikiau:
Skotai, tik nesakyk, jog naktimis vogdavai kelio enklus, kad galtum juos pasikabinti
miegamajame.
Ponia Parnel kaipmat su palengvjimu, beveik nuoirdiai prapliupo kvatotis. Aiku. Kad ir
koki bd buvo sivls Skotas, ji buvo daug rimtesn negu kelio enkl vagyst. Neturjau
penkiasdeimties doleri, bet jei biau turjusi, biau lainusis i visos sumos nujausdama, kad
Skoto bda toli grau nebuvo menkniekis.
Na, siterp mama vos pastebimai ypsodamasi, esu sitikinusi, jog kas buvo, tas prauvo.
Koldvoteris puiki vieta visk pradti i naujo. Ar jau usiraei mokykl, Skotai? kai kuriuos
kursus reikia usirayti i anksto, todl viet greitai nelieka.
Usirayti i anksto, linksmai prunkteljo Skotas. Nesieiskite, bet a taip auktai netaikau.
Kaip mano mama, vaikinas papurt jos pet, bet truput per stipriai, kad tai bt draugikas gestas,
labai maloniai paaikino, jei a ir pateksiu universitet, tai tikrai ne dl ger paymi.
Skubiai siterpiau, kad niekas nenusukt kalbos.
Klausyk, Skotai. Mirtu i smalsumo. Kas blogo buvo nutik? Juk nieko tokio siaubingo, kad
nenortum papasakoti seniems draugams.
Nora subar mama.
Gavai kelias baudas, kad vairavai apsvaigs? Pavogei automobil? Ir juo vainjai?
Pajutau, kaip po stalu mama umyn man ant kojos. Ji rsiai pavelg tarsi sakydama: Kokia
ir tau kando?
Sugirgdins kd Skotas atsistojo.
Kur js tualetas? paklaus jis mamos timpteldamas grandinl. Sustojo skrandis.
Laipt viruje, lyg teisindamasi paaikino mama. Ties sakant, ji atsiprainjo u mano elges,
nors pati sureng absurdik vakarl. Turiniam nors truput nuovokos n nekilo abejoni, kad i
vakarien sumanyta ne kartu pavalgyti su senais eimos draugais. Vi buvo teisi: mama siek
supaindinti mane su kietuoliu. K gi, turiu mamai naujien. Skotas ir a? Nieku gyvu.

Kai Skotas atsipras ijo, ponia Parnel plaiai nusiypsojo, tarsi nordama itrinti
paskutinisias penkias minutes ir vl visk pradti i pradi.
Na, pasakyk, truput per linksmai kreipsi ji mam, ar Nora turi vaikin?
Ne, atsakiau a, o mama tuo pat metu pareik:
Lyg ir.
Nesuprantu, tar ponia Parnel kramtydama didel ksn lazanijos, jos akys lakst nuo mans
prie mamos.
Jis vardu Lopas, ipykino mama.
Keistas vardas, susimsiusi pasak ponia Parnel. K galvojo jo tvai parinkdami tok
vard?
Tai pravard, paaikino mama. Lopas danai sivelia petynes. Paskui j visada tenka
lopyti.
Staiga pasigailjau, kad paaikinau mamai, jog Lopas tai pravard.
Ponia Parnel papurt galv.
Manau, tai gaujos duota pravard. Visi gauj nariai turi pravardes: Kertukas, udikas,
Luointojas, Kankintojas, Giltin. Lopas.
Pavariau akis.
Lopas nra gaujos narys.
Tai tu taip manai, atkirto ponia Parnel. gaujas buriasi tik miesto centre gyvenantys
nusikaltliai, tiesa? Jie pasirodo nakt kaip tarakonai. Ponia Parnel nutilo, ir jos vilgsnis nuklydo
tui Skoto kd. Laikai keiiasi. Prie por savaii irjau statymo ir tvarkos serij apie
naujsias gaujas, kuri nariai kil i turting priemiesiuose gyvenani eim. ios gaujos
pasivadina slaptomis draugijomis, kraujo draugijomis ar panaiai, taiau esm ta pati tai
nusikaltliai. I pradi pamaniau, kad tai prastas sensacingas Holivudo lamtas, bet Skoto ttis
sak, jog vis daniau susiduria su tokiomis gaujomis. O jis tikrai ino, nes yra faras.
Js vyras faras? paklausiau.
Buvs vyras, teprasmenga jis skradiai.
Pakaks, krpteljau igirdusi Skoto bals, atsklidus i prieblandoje skendinio koridoriaus.
Pradjau abejoti, ar jis apskritai nujo tualet, gal tik stovjo prie valgomojo ir slapta klaussi.
Tada suvokiau, kad vaikinas neprabilo balsu. Ties sakant
Buvau tikra, kad jis kalbjo mano mintims. Ne. Ne mano mintims. Savo motinos. O a kakaip
nugirdau.
Ponia Parnel sksteljo rankomis.
Tik pasakiau, kad jis prasmegt skradiai neketinu atsiimti savo odi, nes kaip tik to jam
linkiu.
Liepiau baigti kalbas, tyliu, vaiduokliku balsu perspjo Skotas.
Mano mama atsigr, tarsi tik dabar bt pastebjusi, kad Skotas jo kambar. Apsvaigusi ir
negaldama patikti sumirksjau. Juk negaljau girdti, kaip Skotas kalba savo mamos mintims. Na,
juk jis mogus tiesa?
Ar itaip dera kalbti su savo motina? pasipiktino ponia Parnel grmodama Skotui pirtu.

Taiau a maiau, kad is grasinimas daugiau skirtas pasirodyti prie mus, o ne sutramdyti Skot.
Vaikinas kur laik altai velg motin, tada gro prie laukuj dur, atidar jas ir utrenk sau
u nugaros.
Ponia Parnel nusiluost lpas rausvu lpdaiu iterliodama servetl.
Tai skyryb pasekms, paaikino ji ilgai ir nerimastingai atsidususi. Anksiau Skotas nebuvo
aiktingas. inoma, galbt jis brsta ir tampa panaus tv. Ar Lopas lanko imtynes, Nora? Manau,
Skotas galt j imokyti vairi kovos bd.
Jis aidia pul, abejingai atsakiau.
Neturjau jokio noro kalbti apie Lop. Tik ne ia ir ne dabar, kai vien apie j pagalvojus gerklje
stringa gumulas. Labai gailjausi, kad prie stalo neatsineiau mobiliojo telefono. Mano pyktis jau
buvo atslgs, vadinasi, Lopas tikriausiai irgi nusiramino. Ar jis man atleido ir atsiunt inut, o gal
paskambino? Viskas labai sudtinga, bet turi bti koks nors sprendimas. Reikalai ne tokie prasti, kaip
atrodo. Mudu turtume rasti ieit.
Ponia Parnel linkteljo.
Polo. i sporto aka tikrai populiari Meino valstijoje.
Ne polo, o pul biliard, sausokai patais j mama.
Ponia Parnel atlo galv, tarsi abejot, ar teisingai igirdo.
Biliardo sals tai gauj irtvos, galiausiai pareik ji. Apie tai buvo kalbama statymo ir
tvarkos serijoje, kuri minjau. Turtingi auktuomens jaunuoliai savo rajonuose vald biliardo
sales panaiai kaip mafija valdo kazino Las Vegase. Bk atsargi su tuo Lopu, Nora. Gali bti, kad jis
kak nuo tavs slepia. Savo tamsij pus.
Jis nepriklauso jokiai gaujai, atsakiau, i vis jg stengdamasi bti mandagi, nors regjosi,
kad tai kartoju neinia kelint kart.
Taiau vos tik itarusi iuos odius supratau, jog negaliu bti tikra, kad Lopas niekada
nepriklaus jokiai gaujai. Ar nusidjusi angel grup galima laikyti gauja? Daug ko neinojau apie
Lopo praeit, ypa iki tada, kai mudu susipainome
Dar pairsime, abejodama itar ponia Parnel, dar pairsime.
Po valandos, kai maistas buvo suvalgytas, indai suplauti ir ponia Parnel pagaliau ivyko iekoti
Skoto, nujau savo kambar. Mobilusis guljo ant grind ekranu vir. Pamaiau, kad nra joki
nauj praneim ar praleist skambui.
Lpos m virpti, tad kumiais pasitryniau akis, kad neprapliupiau verkti. Nordama pamirti
siaubingus dalykus, kuri prikalbjau Lopui, mginau sugalvoti, kaip visk atitaisyti. Arkangelai
negali udrausti mums kalbtis ar matytis juk Lopas yra mano angelas sargas. Jis privalo bti mano
gyvenime. Elgsims taip, kaip iki iol. Po poros dien, kai pamirime pirm rimt barn, viskas gr
senas ves. Kam nerimauti dl ateities? Viskas isisprs vliau. Juk neprivalau i akimirk
suplanuoti viso savo gyvenimo.
Taiau viena mintis nedav ramybs. Pastaruosius du mnesius mudu su Lopu atvirai,
nesivarydami reikme jausmus vienas kitam. Tai kodl jis tik dabar pradjo nerimauti dl
arkangel?

Tarpduryje idygo mama.


Vaiuoju nusipirkti tualeto reikmen rytdienos kelionei. Netrukus griu. Gal tau ko nors reikia?
Atkreipiau dmes, kad ji neusimin apie Skot kaip apie galim draug. Matyt, abejotina vaikino
praeitis atald mamos kart mus supirti.
Ne, bet vis tiek ai.
Ji jau buvo beudaranti duris, bet stabteljo.
Ikilo ioki toki keblum. Netyia prasitariau Linai, kad tu neturi automobilio. Ji ikart
pasil, kad Skotas nuvet tave vasaros mokykl. Pasakiau, kad tai visai nebtina, bet Lina
paman, jog atsisakau tik dl to, kad itaip apsunkinsiu Skot. Lina pareik, kad galtum Skotui
atsidkoti rytoj surengdama ekskursij po Koldvoter.
Mane mokykl nuve Vi.
A taip Linai ir pasakiau, bet ji n girdti nenorjo. Bus geriau, jei tu pati visk paaikinsi
Skotui. Padkok jam u silym ir pasakyk, kad jau turi, kas tave pavea.
Tik to man ir trko. Vl bendrauti su Skotu.
Noriau, kad tu ir toliau mokykl vaintum su Vi, i lto pridr mama. Beje, jei Skotas
ia usukt i savait, kol mans nebus, bt geriausia, jei laikytumeisi atokiau nuo jo.
Tu juo nepasitiki?
Mes jo gerai nepastame, atsargiai atsak mama.
Taiau mudu su Skotu buvome geriausi draugai, prisimeni?
Mama ujauiamai pavelg mane.
Tai buvo seniai. mons keiiasi.
Kaip tik tai ir a ketinau pasakyti.
Noriau truput daugiau suinoti apie Skot, kol dar nepradjai su juo danai bendrauti, toliau
aikino mama. Pairsiu, k pavyks suinoti, kai griu.
K gi, vykiai pakrypo netikta linkme.
Ketini pasiknaisioti po jo nevari praeit?
Mudvi su Lina geros draugs. Ji labai prislgta. Galbt jai reikia isipasakoti. Mama prijo
prie mano tualetinio stalelio, ispaud la rank losjono ir pasitryn delnus. Jei Lina usimins apie
Skot, a neketinu usikimti aus.
Jei tai padt tikinti, kad Skotas nieko vertas, pasakysiu, jog man pasirod, kad per vakarien
jis elgsi labai keistai.
Jo tvai k tik isiskyr, tokiu pat atsargiai neutraliu tonu atsak mama. Esu tikra, kad
vaikinas daug igyveno. Sunku netekti tvo.
Rado kam pasakyti.
Aukcionas baigsis treiadien, tad iki vakariens turiau grti namo. Rytoj pas tave nakvos Vi,
tiesa?
Taip, patvirtinau, tik dabar prisiminusi, kad t reikt aptarti su Vi, bet nemaniau, jog galt
kilti koki nors sunkum. Beje, ketinu susirasti darb.
Geriau perspti i anksto, nes, jei pavyks, mamai grus galbt jau tursiu darb.
Mama sumirksjo.

Kas ia tau ov galv?


Man reikia automobilio.
Maniau, tave tenkina, kad pavea Vi.
Jauiuosi tarsi parazit.
Nepaskambinusi Vi, negaljau net nusipirkti tampon. Dar blogiau: iandien vos neteko vaiuoti
mokykl kartu su Marse Milar. Nenoriu i mamos reikalauti nebtin dalyk, ypa kai mums taip
striuka su pinigais, bet taip pat nenoriu, kad pasikartot io ryto vykis. Trokau automobilio nuo pat
tos akimirkos, kai mama pardav fiat, o iandien po piet pamaiusi kabriolet nusprendiau veikti.
Tai, kad u automobil sumoksiu pati, regis, nebloga ieitis.
Ar darbas netrukdys mokytis? paklaus mama tokiu tonu, kuris bylojo, kad i mintis jos
nesuavjo. Nieko kito ir nesitikjau.
Usiraiau tik vien kurs.
Taip, taiau is kursas chemija.
Nesieisk, bet manau, jog esu pajgi susidoroti su dviem dalykais i karto.
Igirdusi iuos odius, mama atsisdo ant lovos krato.
Ar kas nors atsitiko? vakar esi labai irzli.
Prie atsakydama trumpai pamsiau ir vos neiklojau tiesos.
Ne. Viskas gerai.
Atrodai prislgta.
Buvo sunki diena. Beje, ar sakiau, kad Mars Milar yra mano partner per chemijos pamokas?
Mamos veidas idav, kad ji supranta, kaip giliai tai mane eidia. Juk per pastaruosius
vienuolika met kaip tik pas mam atbgdavau pasiguosti, kai Mars i mans pasityiodavo. Tai ji
atkurdavo mano pasitikjim savimi ir isisdavo mokykl tvirtesn, imintingesn, apsiginklavusi
keliais naujais poktais.
Teks su ja praleisti atuonias savaites.
Jei per atuonias savaites jos neumui, galsime pakalbti apie nauj automobil.
Iklei sunkias deryb slygas, mama.
Ji pabuiavo mane kakt.
Kai griu i kelions, norsiu igirsti isami ataskait apie tas dvi dienas. Kad man nerengtum
joki palusi vakarli.
Negaliu priadti.
Po penki minui mama ivairavo savo ford taurus i prievaos. Nuleidau uuolaid,
susirangiau ant sofos ir sistebeilijau mobilj.
Taiau niekas neskambino.
Palieiau Lopo grandinl, kuri vis dar kabjo man ant kaklo, paskui suspaudiau stipriau, nei
tikjausi. Staiga topteljo siaubinga mintis, kad i grandinl gali bti vienintelis daiktas,
priminsiantis Lop.

SKYRIUS

Sapnas buvo trij spalv: juodos, baltos ir pilkos.


Sapnavau alt nakt. Basa stovjau ant plkto kelio, duobse spariai kaupsi purvas, todl kelias
atrod tarsi raupsuotas. I purvo kyojo akmenys ir oli stiebai. Viskas skendjo tamsoje, viet tik
vienas iburys u keli imt metr i rst ir akmen surstoje tavernoje. Languose deg vaks, ir
a jau ketinau traukti tavern iekoti prieglobsio, kai igirdau tolumoje skambant varpelius.
Varpeli skambesiui artjant, pasitraukiau nuo kelio per saug atstum. I tamsos iniro arklio
traukiama karieta ir sustojo toje vietoje, kur dar neseniai stovjau a. Kai tik ratai nustojo suksi,
veikas ioko i karietos, purvu iki puss apsitakydamas batus. Jis atidar dureles ir pasitrauk
al.
I karietos ilipo tamsi mogysta. Vyras. Ant pei draiksi vjo plaikstoma pelerina, taiau veid
deng gobtuvas.
Palauk ia, liep jis veikui.
Milorde, labai stipriai lyja
Vyras su pelerina linkteljo tavernos link.
Turiu reikal. Ilgai neutruksiu. Pasirpink, kad arkliai bt parengti.
Veiko vilgsnis nukrypo tavern.
Bet, milorde ia renkasi vagys ir valkatos. O inakt bjaurus oras. Jauiu savo kaulais. Jis
energingai patryn rankas, tarsi nordamas suilti. Veriau milordas skubt namo pas savo poni ir
maylius.
Nieko nepasakok mano monai, perspjo vyras su pelerina gniauydamas pirtintas rankas.
Jai ir taip pakanka rpesi, sumurmjo.
Pavelgiau tavern ir grsmingai mirkiojani vaki vies mauose, kreivokuose languose.
Stogas taip pat buvo persikreips, truput pasvirs dein, tarsi prastai udengtas. Aplink l
piktols, o i vidaus kartkartmis atsklisdavo ais riksmai arba dtanio stiklo garsas.
Veikas rankove nusiluost nos.
Maiau nei prie dvejus metus mano snus mir nuo maro. Siaubas, k js ir js ponia esate
priversti ksti.
Stojo tempta tyla, tik arkliai nekantriai tryp kanopomis. Gyvuli kailis garavo. Nedidels
erkno sruogos drieksi jiems i nervi. Vaizdas buvo toks realus, kad a netiktai isigandau. Dar
niekada nebuvo tek matyti toki tikrovik sapn.
Vyras su pelerina m ingsniuoti akmenimis grstu takeliu tavernos link. Sapnas m sklaidytis, ir
a, truput padvejojusi, nusekiau paskui vyr baimindamasi, kad, jei atsiliksiu, taip pat inyksiu.
smukau pro tavernos duris vyrui i paskos.

Galins sienos viduryje stksojo didiulis idinys su plyt kaminu. Abipus jo ant dideli vini
buvo sukabinti mediniai dubenys, alaviniai puodeliai ir virtuvs rykai. Kampe guljo atridentos trys
statins. Prieais jas susirangs miegojo nuas uo. Ant grind mtsi apverstos kds, nevars
indai ir bokalai, nors vargu ar jas buvo galima pavadinti grindimis. Tai buvo glotniai suplkta asla,
pabarstyta pjuvenomis, ir kai a engiau ant jos, mano purvinos kojos sukl dulkes. Panorau karto
duo, ir kaip tik tuo metu mano dmes patrauk gal deimt lankytoj, sdini prie stal.
Daugumos vyr plaukai siek peius, o barzdos buvo keistai smailios. Apsmukusios kelns
sukitos auktus batus, markini rankovs atraitotos. Jie dvjo plaiakrates skrybles, todl
primin piligrimus.
Be joki abejoni, sapnavau senus laikus, o sapno smulkmenos buvo labai gyvos, todl galjau
bent nuspti, kokiame istoriniame laikotarpyje atsidriau. Taiau buvau sutrikusi. Greiiausiai
Anglijoje, bet tikslesnio laikotarpio negaljau pasakyti gal penkioliktame, o gal atuonioliktame
amiuje. iemet mano pasaulio istorijos inios buvo vertintos labai gerai, bet testuose nebuvo
klausim apie konkretaus laikotarpio aprang. Nesimokme apie tokius drabuius.
Iekau vyro, vyrikis su pelerina kreipsi smuklinink. is stovjo u siekianio jam iki
juosmens stalo, kuris, kaip spjau, ir buvo baras. Man buvo patarta vakar ia su juo susitikti, bet
neinau to vyro vardo.
Smuklininkas, nedidukas, plikteljs vyras, kuriam ant pakauio styrojo tik keli susigarbanoj
plaukai, nuvelg atvykl.
Gal ko nors igersite? paklaus jis isiiepdamas ir parodydamas juodas dant aknis.
Pamaiusi savininko dantis, nuslopinau kylant blogul.
Vyrikiui su pelerina smuklininko dantys tokio pasilyktjimo nesukl. Jis tik papurt galv.
Turiu rasti vyr kaip manoma greiiau. Man buvo pasakyta, kad jis gali padti.
Smuklininkas liovsi ypsotis ir susiiaup.
Taip, galiu padti j rasti, milorde. Taiau paklausykite seno mogaus ir pirmiau ilenkite kelis
stiklus. Grimas suildys krauj toki alt nakt. Jis pastm vyrikiui taur.
Vyrikis vl papurt galv.
Deja, iek tiek skubu. Pasakykite, kur galiau j rasti. Jis pastm per stal kelis surdijusius
variokus.
Smuklininkas sidjo monetas kien ir, mosteljs galva galini dur link, paaikino:
Jis laikosi ana tame mike. Taiau, milorde, bkite atsargus. Sako, mike vaidenasi. Sklinda
kalbos, kad j nuj niekada negrta.
Palinks per skiriant juodu stal vyrikis su pelerina tyliai tar:
Noriu uduoti asmenik klausim. Ar yd chevano mnuo jums k nors reikia?
A ne ydas, sausai atsak smuklininkas, bet i jo aki supratau, kad tok klausim jis girdi ne
pirm kart.
Vyras, su kuriuo atvykau susitikti vakar, liep ia bti pirm chevano vakar. Jis pareik,
kad turiu jam tarnauti itisas dvi savaites.
Smuklininkas pasikas barzd.
Dvi savaits ilgas laiko tarpas.

Per ilgas. Nebiau atvyks, bet isigandau to, k jis gali padaryti, jei nepaklusiu. Tas vyras
pasak vis mano eimos nari vardus. Jis juos ino. Turiu grai mon ir keturis snus. Nenoriu,
kad jiems atsitikt kas nors negero.
Smuklininkas m kalbti tyliau, tarsi dalydamasis skandalingais gandais.
Vyras, su kuriuo susitikti atvykote, yra jis nutilo ir tariai apsivalg.
Jis nepaprastai stiprus, pripaino vyras su pelerina. inau jo jg tai galinas. Atvykau
pamginti j tikinti. Jis negali tiktis, kad taip ilgai apleisiu eim ir savo pareigas. Tas vyras turi
bti supratingas.
Nieko negirdjau apie jo supratingum, atov smuklininkas.
Mano jauniausias snus susirgo maru, paaikino vyrikis su pelerina i sielvarto virpaniu
balsu. Daktarai nesuteik vilties, kad jis igyvens. eimai reikia mans. Snui reikia mans.
Igerkite, tyliai pasil smuklininkas antr kart pastumdamas taur.
Vyrikis su pelerina staiga nusigr nuo stalo ir nuingsniavo prie galini dur. A nusekiau jam
i paskos.
Lauke basa ingsniavau paskui vyrik per paliugus apledjus purv. Lietus vis dar pliaup, tad
eiti turjau atsargiai, kad nepaslysiau. Nusiluosiusi akis pamaiau, kaip vyrikio pelerina inyksta
u medi miko pakratyje.
Klupindama nusekiau i paskos, bet prijusi mik sudvejojau. Rankomis nubraukusi atgal
lapius plaukus sistebeilijau priekyje stksanius tamsius medius.
Staiga kakas sujudjo, ir pamaiau tiesiai mane atbgant vyrik su pelerina. Jis suklupo ir
pargriuvo. Pelerina ukliuvo u ak; vyrikis nirtingai mgino nusiriti j nuo kaklo. Paskui suklyk
i siaubo. Jis kaip paklaiks mojavo rankomis, jo knas konvulsikai sukiojosi ir trkiojo.
miau brautis jo link. akos brai rankas, akmenys bad basas kojas. Priklaupiau prie vyrikio.
Gobtuvas beveik visikai deng veid, bet maiau, kad vyro burna nuo riksmo truput praiota.
Apsiverskite! paliepiau tempdama po juo strigus audekl.
Taiau vyras mans negirdjo. Pirm kart sapnas tapo pastamas. Kaip ir per kitus komarus,
kai sapnuodavau, kad papuoliau spstus, juo labiau stengiausi, juo labiau tolo tai, k norjau
nutverti.
Suiupau vyrik u pei ir papuriau.
Apsiverskite! Galiu jus i ia itraukti, bet privalote man padti.
Esu Barnabas Andervudas, neaikiai itar jis. Ar inai, kaip patekti tavern? aunuol,
pagyr jis tapnodamas or, tarsi bt pleknojs per sivaizduojam mano skruost.
sitempiau. Vyrikis niekaip negaljo mans matyti. Tikriausiai haliucinacijose jis regjo kit
mergait. Taip ir turjo bti. Kaip jis galjo mane matyti, jei negirdjo?
Bk tavern ir pasakyk smuklininkui, kad atsist pagalb, papra vyrikis. Paaikink, kad
tai ne vyras, o vienas velnio angel, atvyks uvaldyti mano kno ir praudyti mano sielos. Pasakyk,
kad atsist kunig, ventinto vandens ir roin.
Igirdus minint velnio angelus, ant rank pasiiau plaukeliai.
temps kakl vyrikis galva mosteljo miko link.
Angelas, apimtas panikos sunibdjo jis. Angelas ateina!

Jo burna persikreip, ir man pasirod, kad vyras i vis jg stengiasi nepasiduoti. Jis stipriai
iriet nugar, ir gobtuvas nuslinko nuo veido.
Vis dar laikiau nutvrusi pelerin, bet pajutau, kaip mano rankos instinktyviai suglebo. Pamaius
vyr gerklje ustrigo nuostabos ksnis. Tai nebuvo Barnabas Andervudas.
Tas vyras buvo Henkas Milaras.
Marss ttis.
Sumirksjusi prabudau.
Pro mano miegamojo lang skverbsi sauls spinduliai. Rmas buvo skils, ir tingus ryto vjelis
kuteno od. Nuo susapnuoto komaro irdis vis dar palusiai dunksjo, bet a giliai kvpiau oro ir
nuraminau save, kad tai buvo tik sapnas. Ties sakant, dabar, kai abiem kojomis tvirtai stovjau ant
ems, labai sunerimau, kad sapnavau Marss tt. Stengdamasi kuo greiiau j pamirti, nuvijau
mintis apie sapn.
Isitraukiau po pagalve pakit mobilj telefon ir patikrinau, ar nra praneim. Lopas
nepaskambino. Apkabinusi pagalv susirieiau kamuoliuk ir stengiausi nekreipti dmesio viduje
tvyrani tutum. Kiek valand prabgo nuo to laiko, kai Lopas mane paliko? Dvylika. Kiek dar
praeis, kol j pamatysiu? Neinau. Tai mane labiausiai jaudino. Laikui bgant jauiau, kad tarp ms
kyla vis storesn ledin siena.
Pasistenk itverti i dien, liepiau sau nurydama burnoje strigus gumul. Susvetimjimas
negali tstis aminai. Niekas neisisprs, jei vis dien slapstysiuos lovoje. Netrukus Lop vl
pamatysiu. Jis net gali usukti po pamok. Arba a galsiu jam paskambinti. Laikiausi sikibusi i
absurdik mini neleisdama sau galvoti apie arkangelus. Apie pragar. Apie tai, kaip esu
isigandusi, kad mudu su Lopu susidrme su bda, kurios n vienas nesame pajgus veikti.
Isiritusi i lovos radau prie vonios veidrodio priklijuot ratel.
Gera inia: tikinau Lin, kad ji ryt nesist Skoto nuveti tave mokykl. Bloga inia:
Lina pasiryusi apirti miest. Neinau, ar ji mans paklausys, jei mginsiu atkalbti.
Gal galtum po pamok Skotui surengti ekskursij? Pasistenk trumpai. Labai trumpai. Jo
telefono numer palikau ant virtuvs stalo.
Apkabinu ir buiuoju mama.
P. S. vakar paskambinsiu tau i viebuio.
Sudejavusi rmiau kakt vonios spintel. Nenorjau praleisti su Skotu ir deimties minui, k
jau kalbti apie por valand.
Po keturiasdeimties minui buvau isimaudiusi due, apsirengusi ir suvalgiusi duben aviini
dribsni su brakmis. Pasigirdo beldimas laukujes duris. Jas atidariusi ivydau besiypsani Vi.
Ar pasirengusi dar vienai diaugsmingai dienai vasaros mokykloje? paklaus ji.
Nuo kablio paiupau kuprin.

Pavadinkime j tiesiog diena, gerai?


Oho, ms nuotaika bloga! Kas prisiusiojo tavo dribsnius?
Skotas Parnelis.
I ties Lopas.
Suprantu, kad j tebekamuoja lapimo nelaikymo bdos.
iandien po pamok turiu surengti jam ekskursij po miest.
Bsi viena su vaikinu. Kas ia blogo?
Tau reikjo bti ia vakar vakare. Vakarien buvo labai keista. Skoto mama pradjo pasakoti
apie jo audring praeit, bet Skotas j nutild. Ir ne tik, man pasirod, kad jis jai beveik grasino. Tada
atsipra tualet, bet i ties koridoriuje vogiomis klaussi ms pokalbio.
Ir kalbjo savo mamos mintims. Galbt.
Regis, jis nenori vieinti savo gyvenimo. Mes galtume tai pakeisti.
jau priekyje Vi, bet igirdusi draugs odius staiga sustojau, nes mane aplank kvpimas.
Man ov puiki mintis, tariau atsigrusi. Gal tu Skotui aprodytum miest? Rimtai, Vi. Tau
jis labai patiks. Jis yra nutrktgalvis, nepripastantis joki taisykli blogiukas. Jis net mans
paklaus, ar turime alaus skandalinga, tiesa? Manau, tau jis kaip tik por.
Negaliu. Per pietus turiu pasimatym su Riksonu.
Pajutau netikt dr pairdius. Mudu su Lopu taip pat ketinome iandien kartu valgyti
priepieius, bet a abejojau, ar susitiksime. K a padariau? Privalau jam paskambinti. Turiu rasti
bd su juo pakalbti. Neketinu visko itaip baigti. Tai absurdika. Taiau vidinis balsas, kurio jau
miau neksti, paklaus, kodl Lopas nepaskambino pirmas. Jis, kaip ir a, turi u k atsiprayti.
Jei Skotui aprodysi miest, sumoksiu atuonis dolerius ir trisdeimt du centus. Tai paskutinis
silymas.
Gundo, bet ne. Ir dar vienas dalykas. Lopui tikriausiai nepatiks, jei judu su Skotu pradsite
danai bendrauti. Nesuprask klaidingai. Man visikai nerpi, k mano Lopas, o jei tu nori ivesti j i
proto, skms. Tiesiog perspju.
Buvau pusiau nulipusi nuo laukuj laipt, kai slysteljau, igirdusi minint Lopo vard. Norjau
pasakyti Vi, kad isiskyriau su Lopu, bet nebuvau pasirengusi itarti tai garsiai. Jauiau, kaip kienje
kn degina mobilusis telefonas su Lopo nuotrauka ekrane. Kilo noras sviesti telefon kitapus kelio
auganius medius. Taiau nenorjau taip greitai prarasti vaikino. Be to, jei pasakyiau Vi, ji btinai
pradt rodinti, kad isiskyrus atsiranda teis susitikinti su kitais, bet tokia ivada bt klaidinga.
Nieko kito neiekojau. Lopas taip pat. Bent jau taip vyliausi. tai kur visa bda. Ms pirmas rimtas
kiviras. Juk neisiskyrme visam laikui. Taiau siaudrin prikalbjome bjauri dalyk.
Tavimi dta, mginiau isisukti, patarinjo Vi kaukdama i paskos deimties centimetr
kulniukais. A taip visada elgiuosi keblioje padtyje. Paskambink Skotui ir pasakyk, kad tavo kat
atsikosja peli arnomis, todl po pamok turi j nuveti pas veterinar.
Jis vakar ia buvo ir ino, kad neturiu kats.
Tada jis supras, kad nenori susitikti, nebent jo galvoje vietoj smegen pervir spageiai.
Susimsiau. Jei pavykt isisukti nuo ekskursijos po miest, galbt pavykt pasiskolinti Vi
automobil ir pasekti vaikin. Kad ir kaip mginau logikai paaikinti, k igirdau vakar vakare,

negaljau atsikratyti tarimo, jog Skotas tikrai kalbjo savo mamos mintims. Prie metus tok spjim
biau atmetusi kaip absurdik. Taiau dabar viskas atrodo kitaip. Lopas daugyb kart kalbjo
mano mintims. Taip pat ir onsis (arba Dulis), nefilimas i mano praeities. Kadangi nusidj
angelai nesensta, o Skot pastu nuo penkeri met, atmeiau tikimyb, jog Skotas nusidjs
angelas, taiau jis gali bti nefilimas.
Taiau k jis veikia Koldvoteryje, jei yra nefilimas? Kodl jis gyvena kaip paprastas paauglys?
Ar Skotas ino, kad jis nefilimas. O Lina? Ar Skotas jau prisiek itikimyb nusidjusiam angelui?
Jei ne, gal privalau perspti, kas jo laukia? Skotu tikrai nesiaviu, bet tai dar nereikia, jog manau,
kad vaikinas nusipeln kasmet dvi savaites atiduoti savo kn nusidjusiam angelui.
inoma, galbt Skotas visai ne nefilimas. Galbt a tik sivaizdavau nugirdusi j kalbant savo
mamos mintims.
Po chemijos pamokos nujau prie savo spintels, djau vidun vadovl, pasimiau kuprin bei
mobilj telefon ir patraukiau prie onini dur, i kur gerai matyti mokini automobili stovjimo
aiktel. Skotas sdjo ant sidabrikai melsvo fordo mustango variklio gaubto. Jis vis dar buvo su
havajietika kepuraite, ir tada man topteljo, kad be jos vaikino neatpainiau, net neinau, kokios
spalvos jo plaukai. I kiens isitraukiau mamos palikt ratel ir surinkau Skoto numer.
ia tikriausiai Nora Grei, atsiliep jis. Tikiuosi, nepranei, jog mane pameti.
Turiu blog ini. Susirgo mano kat. Veterinaras rado laiko priimti pus pirmos. Teks atidti
ekskursij. Atleisk.
Tikjausi, kad nesijausiu labai kalta. iaip ar taip, tai tik nedidelis melas. Be to, nuoirdiai
vyliausi, kad Skotas visai nenori ekskursijos po Koldvoter. Bent jau taip tikinjau save, kad
nuraminiau sin.
inoma, atsak Skotas ir ijung telefon.
Vos spjau uvoti mobilj, kai u nugaros idygo Vi.
Lengvai juo atsikratei. aunuol.
Ar galtum popietei paskolinti savo neon? paklausiau stebdama, kaip Skotas nuiuoia nuo
mustango ir kakam skambina mobiliuoju.
Kokia proga?
Noriu pasekti Skot.
Kodl? ryt labai aikiai pasakei, kad jis tau reikalingas kaip uniui penkta koja.
Jis kakoks keistas.
Tas keistumas vadinamas sauls akiniais. Ar tau jis neprimena Halko Hogano? Kad ir kaip ten
bt, negaliu paskolinti. Riksonas paskyr pasimatym per priepieius.
Taiau Riksonas galt tave pavti, o a paimiau neon, tariau dirsteldama pro lang, kad
sitikiniau, jog Skotas dar neoko mustang. Nenorjau, kad vaikinas ivaiuot, kol netikinau Vi
atiduoti neono raktelius.
inoma, galt. Taiau tada atrodyt, kad man reikia pagalbos. iandieniniams vyrukams patinka
tvirtos, nepriklausomos moterys.
Jei duotum neon, pripiliau kuro.
Vi rytas truputl priblso.

Piln bak?
Piln bak.
Tiksliau, tiek, kiek pajgsiu nupirkti u atuonis dolerius trisdeimt du centus.
Vi pakramt lp.
Gerai, i lto tar ji. Taiau galbt turiau vykti kartu, kad biau tikra, jog tau nieko blogo
neatsitiks.
O kaip Riksonas?
Kad pasigavau kiet vaikin, dar nereikia, jog paliksiu geriausi draug pavojuje. Be to,
jauiu, kad tau prireiks mano pagalbos.
Nieko man neatsitiks. A j seksiu slapta. Skotas nepastebs.
Buvau dkinga, kad draug pasisil padti. Per pastaruosius kelis mnesius pasikeiiau. Nebesu
tokia naivi ir nerpestinga, kokia buvau, o Vi draugija patraukli keliais poiriais. Ypa jei Skotas
yra nefilimas. Vienintelis nefilimas, kur painojau, mgino mane nuudyti.
Paskambinusi Riksonui, Vi atauk pasimatym. Mudvi palaukme, kol Skotas susirangys prie
vairo ir atbulas ivaiuos i savo vietos stovjimo aiktelje, ir tik tada ijome i pastato. Skotas
pasuko kair, o mudvi su Vi tekinos pasileidome prie violetinio dodo neono.
Vairuok tu, tar Vi mesdama man raktelius.
Po keliolikos minui pasivijome mustang ir laikms nuo jo per tris automobilius. Skotas
ivaiavo greitkel, patrauk rytus, vandenyno pakrants link, o a sekiau i paskos.
Po pusvalandio Skotas isuko i greitkelio ir vairavo automobili stovjimo aiktel
prekybins gatvs, vedanios prie vandenyno, gale. Sultinau greit, leidau vaikinui urakinti dureles
ir pasialinti, tada pastaiau automobil u dviej eili.
Regis, Skotukas Puodukas nusprend apsipirkti, tar Vi. Beje, ar neprietarausi, jei a
pasidairysiu po parduotuves, kol mgjikai j seksi? Riksonas sak, kad jam patinka merginos,
pasipuousios alikais, o a neturiu n vieno.
Eik.
Atsilikusi nuo Skoto per pus kvartalo stebjau, kaip jis eina labai mading drabui
parduotuv ir greiiau nei po penkiolikos minui ieina su pirkini krepeliu. Tada jis jo kit
parduotuv ir ijo i jos po deimties minui. Nieko neprasto. Joki enkl, kad Skotas
nefilimas. Treioje parduotuvje Skoto dmes patrauk brelis studentiko amiaus mergin,
valgani priepieius kitoje gatvs pusje. Jos sdjo po skiu restorano lauko terasoje ir vilkjo
kelnes nukirptomis klenmis bei bikini liemenles. Skotas isitrauk telefon ir slapta jas
nufotografavo.
Atsigrusi veidrodin kavins lang pasimaivyti staiga pamaiau j, sdint kabinoje. Jis mvjo
rusvai alsvos spalvos kelnes, vilkjo iki kaklo usagstytus mlynus markinius ir dramblio kaulo
spalvos nertin. Dabar jo banguoti viess plaukai buvo ilgesni, upakalyje suriti uodegl. Jis
skait laikrat.
Mano ttis.
Ttis sulankst laikrat ir nujo kavins gal.
Nubgau iki kavins dur ir sibroviau vid. Ttis inyko minioje. Nulkiau kavins gal ir

miau kartligikai dairytis. Juodomis ir baltomis plytelmis iklijuoto koridoriaus gale kairje buvo
vyr tualetas, deinje moter. Kito ijimo nebuvo, vadinasi, ttis turi bti vyr tualete.
K ia veiki? u nugaros pasigirdo Skoto balsas.
Staigiai atsigriau.
Kaip k k tu ia veiki?
Kaip tik to paties noriu paklausti tavs. inau, kad mane sekei. Nra ko stebtis. Uteko por
kart vilgtelti galinio vaizdo veidrodl. Ar persekioji mane dl kokios nors konkreios
prieasties?
Mintys buvo per daug susipynusios, kad kreipiau dmes Skoto odius.
Nueik vyr tualet ir paskui pasakyk, ar ten yra vyrikis mlynais markiniais.
Skotas pabaksnojo man kakt.
Narkotikai? Elgsenos sutrikimas? Elgiesi kaip prietranka.
Neklausink, o eik.
Skotas koja paspyr duris. Igirdau atidarinjant kabinas. Netrukus vaikinas gro.
Nra.
Maiau, kaip tualet jo vyrikis mlynais markiniais. Nra kito ijimo.
Atkreipiau dmes duris prieingoje koridoriaus pusje kit nebuvo matyti. engiau moter
tualet ir spurdania krtinje irdimi paeiliui atidariau vis kabin duris. Kabinos buvo tuios.
Suvokiau, kad esu ugniauusi kvap, tad ltai ikvpiau. Jutau didiul nusivylim ir baim. Man
pasirod, kad maiau savo tt gyv. Taiau paaikjo, kad tai buvo tik iaurus vaizduots poktas.
Tio nra. Jis niekada negr, ir man reikia imokti su tuo susitaikyti. Pritpiau atsiliejusi nugara
sien, visa drebjau ir kkiojau.

SKYRIUS

Moter tualeto tarpduryje, sukryiavs rankas ant krtins, stovjo Skotas.


tai kaip i vidaus atrodo moter tualetas. Turiu pasakyti, ia daug variau.
Nusvarinusi galv atagaria ranka nusiluosiau nos.
Gal malontum?
Pirma pasakyk, kodl mane sekei. inau, kad esu avus vyrukas, bet tai panau nesveik
manij.
Atsistojusi apsilaksiau veid altu vandeniu. Vengdama irti Skoto atvaizd veidrodyje
paiupau popierin rankluost ir nusiluosiau.
Man pasirod, kad maiau savo tt, atsakiau kaip manydama pikiau, kad nuslopiniau atr
irdies skausm. Dabar patenkintas?
Sumaigiusi rankluost vysteljau iukli d. Ketinau ieiti, bet Skotas jo vidun ir atsiliejo
duris ustodamas man keli.
Kai ras t, kuris tai padar, ir nuteis kalti iki gyvos galvos, pasijusi geriau.
Ai u pat blogiausi patarim, kok tik esu girdjusi, atsakiau. Su kartliu pagalvojau, kad
pasijusiau geriau tik tada, jei ttis atsirast.
Patikk. Mano ttis faras. Jis danai pranea eimos nariams, kad rado udik. Sugriovus js
eim vyruk ras ir privers sumokti u tai, k padar. Gyvyb u gyvyb. Tada nusiraminsi. Eime i
ia. Stovdamas moter tualete jauiuosi tarsi ikryplis. Jis nutilo. Norjau tave prajuokinti.
Nenusiteikusi juokauti.
Skotas sunr pirtus, udjo rankas ant pakauio ir gteljo peiais. Regis, vaikinas jauiasi
nesmagiai, tikriausiai jam labai nepatinka keblumai ir nemoka j sprsti.
Klausyk, vakar Springveilyje aisiu biliard. Nori vaiuoti drauge?
Ne.
Nebuvau nusiteikusi aisti biliardo. Tik uplst nepageidaujami prisiminimai apie Lop. Dar
nepamirau, kaip pat pirm vakar, vaikydamasi j, kad galiau atlikti biologijos uduot, radau
Lop, aidiant biliard Bo arkados rsyje. Prisiminiau, kaip jis mok mane aisti, kaip stovjo
man u nugaros taip arti, kad jauiausi tarsi elektrinta.
Maa to, prisiminiau, kad Lopas visada atsirasdavo, kai tik man jo prireikdavo. Kaip tik dabar
man jo reikia. Kur jis? K jis apie mane galvoja?
Stovjau priemenje ir rausiausi rankinje iekodama rakt. Permirk bateliai liugsjo, lapi dinsai
nutryn vidin laun pus. Baigus sekti Skot, Vi nusitemp mane kelias parduotuvles, kad
padiau isirinkti alikl. Kol aptarinjau, kuo violetinis ilko aliklis pranaesnis u neutrali

spalv ar margint rankomis, nuo vandenyno at audra. Kol nubgome automobili stovjimo
aiktel ir siroptme neon, kiaurai permirkome. Vaiuodamos namo visu pajgumu jungme
ildytuv, bet mano dantys barkjo, o prilip prie kno drabuiai ald tarsi ledas. Vis dar buvau
sukrsta vaizduots ikrsto pokto.
Peiu sirmiau nuo drgms ibrinkusias duris, jusi apgraibomis uiuopiau viesos jungikl.
Ulipusi voni antrame aukte nusipliau drabuius ir pakabinau ant duo uuolaidos strypo, kad
idit. U lango aibai drask dang, o griaustinis dundjo taip smarkiai, tarsi trypt ms stog.
Ne kart per audr esu buvusi viena ms kaimikame name, taiau vis tiek nepripratau. ios
popiets audra taip pat nebuvo iimtis. Su manimi turjo nakvoti Vi, bet draug nusprend kelioms
valandoms susitikti su Riksonu, nes anksiau buvo ataukusi pasimatym. Gaila, kad negaljau grti
laiku atgal ir pasakyti Vi, jog Skot seksiu viena, jei ji priads vakar praleisti su manimi
kaimikame name.
Vonios viestuvai dukart sumirksjo. Tai buvo vienintelis perspjimas, kad jie uges ir liksiu
stovti prieblandoje. Lietus tal lang, vandens iurkls tekjo stiklu. Nejudjau ir laukiau, kol vl
atsiras elektra. Lietus virto krua, ledai taip smarkiai dausi lang, kad isigandau, jog sudu
stiklas.
Paskambinau Vi.
Pas mus k tik dingo elektra.
Taigi, o prie mans ugeso gatvi ibintai. Prakeikimas.
Gal nori grti ir palaikyti man draugij?
Leisk pagalvoti. Nelabai.
adjai pas mane nakvoti.
Taip pat adjau Riksonui susitikti su juo Taco Bell ukandinje. Negaliu t pai dien
dukart ataukti pasimatymo. Palauk kelias valandas, tada priklausysiu tik tau. Kai atsisveikinsiu su
juo, paskambinsiu. Tikrai bsiu pas tave prie vidurnakt.
Padjau telefono ragel ir temptai mginau prisiminti, kur paskutin kart maiau degtukus.
Nebuvo taip tamsu, kad negaliau isiversti be vaki, bet norjau apviesti namus kaip manoma
rykiau, ypa dl to, kad buvau viena. viesa paddavo nuvyti alin mano vaizduots kuriamas
pabaisas.
Prisiminiau, kad valgomajame ant stalo stovi vakids. Susisupau rankluost ir nulipau emyn.
Spintelse yra vaki. Taiau kur degtukai?
Laukuose msteljo elis, ir a staiga atsigriau virtuvs lang. Lietus liaug stiklu
ikreipdamas vaizd, tad prijau ariau, kad geriau siiriau. Pavidalas inyko.
Kojotas, tikinjau save staiga pajutusi adrenalino antpld. Tik kojotas.
Virtuvje aiiai suskambo telefonas, kaipmat sugriebiau ragel, nes skambutis mane igsdino,
bet drauge norjau igirsti mogaus bals. Vyliausi, kad skambina Vi ir pasakys, jog apsigalvojo.
Klausau?
Lukteljau.
Klausau?
Girdjosi tik elektrostatinis trakesys.

Vi? Mama?
Akies krateliu pamaiau, kaip laukais nuslenka dar vienas elis. Nordama nusiraminti gilai
kvpiau ir priminiau sau, jog man negali grsti joks pavojus. Gal Lopas jau ir ne mano vaikinas, bet
jis vis tiek yra angelas sargas. Jei itikt kokia nors bda, Lopas atsirast ia. Taiau nesilioviau
svarsiusi, ar dar galiu Lopu pasikliauti.
Nutariau, kad jis tikriausiai ant mans siunta. Galbt nenori su manimi turti joki reikal. Matyt,
vaikinas vis dar pyksta, todl nebando susisiekti.
Blogiausia, kad nuo toki mini vl supykau. tai a dl jo nerimauju, o Lopas, kad ir kur bt,
tikriausiai net negalvoja apie mane. Jis pasak, kad neketina susitaikyti su mano sprendimu nutraukti
santykius, bet kaip tik tai ir padar. Neatsiunt inuts ir nepaskambino. Nieko nepadar. O juk
prieasi yra. Galt net i akimirk pasibelsti mano duris ir papasakoti, k veik prie Marss
nam prie dvi dienas. Paaikinti, kodl taip staigiai nuvaiavo, kai prisipainau jam meil.
Taip, vl siutau. Ir neketinau sdti rank sudjusi.
Nutrenkiau telefono ragel ir miau naryti mobiliojo adresinje iekodama Skoto numerio.
Nusprendiau spjauti perspjimus ir priimti vaikino silym. Nors inojau, kad elgiuosi kvailai,
panorau kur nors nuvaiuoti su Skotu. Norjau atkeryti Lopui. Jei jis tikisi, kad sdsiu namie ir
verksiu, klysta. Mes isiskyrme, ir a galiu nevaroma bendrauti su kitais vaikinais. itaip
patikrinsiu, ar Lopas pajgus mane apsaugoti. Galbt Skotas i ties yra nefilimas. Gal jis atne
nelaim. Galbt Skotas kaip tik tas vaikinas, kurio turiau vengti. Piktai nusiypsojau suvokusi, jog
visikai nesvarbu, kaip pasielgsiu ar k gali ikrsti Skotas; Lopas privalo mane apsaugoti.
Ar tu jau Springveilyje? paklausiau surinkusi Skoto numer.
Vadinasi, leisti laik su manimi nra jau taip blogai?
Tau nepavyks mans suerzinti.
Supratau, kad vaikinas ypsosi.
Nurimk, Grei, a tik juokauju.
Mamai paadjau vengti Skoto, bet dabar nutariau nepaisyti savo paado. Jei Skotas ikrs
kiaulyst, turs sikiti Lopas.
Na? paklausiau. Tai ar atvaiuosi mans paimti?
Usuksiu apie septint.
Springveilis maas vej miestelis, kurio visos staigos yra susigrdusios centrinje gatvje:
patas, kelios ukandins, kuriose galima gauti uvies ir kept bulvi, vejybos reikmen parduotuvs
ir Z biliardo sal.
Z biliardo sal buvo vieno aukto su veidrodiniais langais, pro kuriuos buvo matyti biliardo
stalai ir baras. Ior puo iukls ir piktols. Du skustagalviai vyrai su oi barzdelmis rk ant
aligatvio prie pat dur; jie ugesino cigaretes bat kulnais ir dingo viduje.
Skotas pastat automobil striai prie sals dur.
Nubgsiu iki bankomato u poros kvartal, paaikino jis ijungdamas varikl.
Apirinjau ikab vir lango. Z BILIARDO SAL. Kakas msteljo atmintyje.
Kodl i vieta man atrodo pastama? paklausiau.

Prie por savaii vienas blogiukas mirtinai nukraujavo ant biliardo stalo. Petyns bare. Apie
tai buvo daug kalbama per inias.
tai kaip.
Eisiu kartu, skubiai pasisiliau.
Skotas ilipo i automobilio, a paskui j.
Ne! suuko jis per liet. Kiaurai permirksi. Palauk viduje. Griu po deimties minui.
Neleisdamas prietarauti, jis susig, susigrdo rankas kienes ir nubgo aligatviu.
Nusiluosiusi nuo veido lietaus laus, palindau po stogeliu ir miau svarstyti, kaip pasielgti.
Galiu arba viena eiti vid, arba ia palaukti Skoto. Netrukus pradjo nieti oda. Nors psij ant
aligatvio buvo nedaug, jis anaiptol nebuvo tuias. Tie, kurie tokiu oru ijo lauk, vilkjo
flaneliniais markiniais ir avjo darbiniais batais. Jie atrod stambesni, tvirtesni ir grsmingesni nei
vyrai, slampinjantys centrinje Koldvoterio gatvje. Keli eidami pro al dmiai mane nuvelg.
Pairjusi ton pusn, kur nubgo Skotas, pamaiau, kad jis aplenkia biliardo sals pastat ir
dingsta oninje gatvelje. I pradi pagalvojau, kad jam bus sunku ten rasti bankomat. Paskui
topteljo, kad Skotas galbt man melavo. Gal jis visai neieko bankomato. Tada k jis veikia per
liet oninje gatvelje? Norjau pasekti j, bet abejojau, ar pavyks likti nematomai. Visai nenorjau,
kad Skotas ir vl mane pagaut j nipinjant. Tai tikrai nesustiprint pasitikjimo vienas kitu.
Nusprendiau, kad galbt pavyks suinoti, k veikia Skotas, jei vilgtelsiu pro Z sals lang,
todl trkteljau dur ranken.
Viduje oras buvo vsus, prakvips tabako dmais bei vyriku prakaitu. Lubos emos, sienos
betonins. Jas puo tik keli plakatai su lenktynini automobili atvaizdais, urnalo Sports Illustrated
kalendorius ir veidrodis su urau Budweiser. Sienoje, pro kurios langus tikjausi ivysti Skot,
lang nebuvo. Nuingsniavau centriniu prajimu elyje skendinios sals gilum vos kvpuodama,
kad kuo maiau kancerogen patekt plauius. Pasiekusi Z sals gal, pamaiau onin gatvel
vedanias duris. Ne taip patogu kaip langas, bet teks pasitenkinti ir jomis. Jei Skotas pamatys, kad j
stebiu, galsiu apsimesti ijusi pakvpuoti grynu oru. sitikinusi, kad niekas mane neiri, atidariau
duris ir ikiau galv laukan.
Kakieno rankos suiupo mane u dinsinio varkelio apykakls, itemp lauk ir atrm plyt
sien.
K ia veiki? paklaus Lopas. U jo nugaros niokt tekantis nuo metalinio stogelio vanduo.
aidiu biliard, sumikiojau, o irdis vos nenustojo plakusi i nuostabos, kad kojomis
nelieiu ems.
aidi biliard, pakartojo Lopas, aikiai netikdamas mano odiais.
Esu ia su draugu. Skotu Parneliu.
Lopo veidas tapo rstus.
Gal tau tai nepatinka? erzinau. Prisimeni mudu isiskyrme. Galiu linksmintis su kitais
vaikinais kada tik panorjusi.
Buvau pykusi ant arkangel, likimo, ant vis. irdau, kad ia esu ne su Lopu, o su Skotu. Taip pat
siutau, kad Lopas mans neapkabina ir nepareikia, jog nori pamirti visk, kas tarp ms vyko per
pastarsias dvideimt keturias valandas. Kad visi nesutarimai inyko ir nuo iol esame neatskiriami.

Lopas nudelb vilgsn em ir signybo nos. Supratau, kad jis mgina sutelkti vis kantryb.
Skotas nefilimas. Pirmos kartos, grynakraujis. Toks, koks buvo onsis.
Sumirksjau. Vadinasi, mano splions buvo teisingos.
Ai u informacij, bet a ir pati tai tariau.
Lopas pasibjaurjs numojo ranka.
Neapsimesk drsuole. Jis nefilimas.
Ne visi nefilimai yra tokie kaip onsis Lang, irzliai atoviau. Ne visi nefilimai pavojingi.
Jei susipaintum su Skotu, suprastum, kad jis i ties
Skotas ne senas nefilimas, pertrauk Lopas. Jis priklauso Nefilim kraujo draugijai, kurios
galia nuolat auga. i draugija nori panaikinti nefilim priklausomyb chevano mnes nuo
nusidjusi angel. Jie kaip pal verbuoja naujus narius, kad galt prieintis nusidjusiems
angelams, tarp i dviej stovykl brsta karas. Jei draugija taps galinga, nusidj angelai
pasitrauks ir savo vasalais rinksis mones.
Prikandau lp ir sutrikusi pavelgiau vaikin. Nevalingai prisiminiau vakarykt sapn.
Chevanas. Nefilimas. Nusidj angelai. Man niekaip nepavyksta nuo j pabgti.
Kodl nusidj angelai neuvaldo moni kn? paklausiau. Kodl jie renkasi nefilimus?
moni knai ne tokie tvirti ir lanksts kaip nefilim, paaikino Lopas. Jei nusidjs angelas
dvi savaites uvaldyt mogaus kn, mogus t. Kiekvien chevano mnes t deimtys
tkstani moni. Uvaldyti mogaus kn kur kas sunkiau, toliau dst Lopas. Nusidj angelai
negali priversti moni prisiekti itikimyb, jie privalo mones tikinti atiduoti savo knus. Tam
reikia laiko ir kalbinjim. Be to, moni knai spariau genda. Nedaug nusidjusi angel nors
vargintis uvaldyti mogaus kn, jei po savaits tas mogus gali mirti.
Mane nupurt nelaim pranaaujantis drebulys, bet Lopui atoviau:
Tai lidna istorija, bet dl to sunku kaltinti Skot ar kur kit nefilim. A taip pat nenoriau,
kad kasmet dvi savaites nusidjs angelas valdyt mano kn. Tai ne nefilim bda. Dl to kalti
nusidj angelai.
Lopas sugrie dantimis.
Z tau netinkama vieta. Vaiuok namo.
Tik k ia atvykau.
Palyginti su ia staiga, Bo arkada saugi vietel.
Ai u patarim, taiau nesu nusiteikusi vis vakar kitoti namie viena ir grautis.
Sukryiavs rankas ant krtins Lopas tiriamai nuvelg mane.
Lendi pavoj, kad susigrintum mane? Noriu priminti, kad ne a nutraukiau santykius.
Nesipsk. Tu ia niekuo dtas.
Lopas i kiens isitrauk automobilio raktelius.
Parveiu tave namo.
I vaikino tono supratau, kad tai jam sudarys dideli nepatogum, ir, jei tik pavykt isisukti, jis
mielai taip pasielgt.
Nenoriu, kad parvetum. Man tavo pagalbos nereikia.
Lopas nelinksmai nusijuok.

Lipsi visureig, net jei man tekt tave tempti vid. ia neliksi. Tai per daug pavojinga.
Neturi teiss man sakinti.
Lopas tik pavelg mane netardamas n odio.
Be to, privalai liautis bendravusi su Skotu.
Pajutau, kaip uverda kraujas. Kaip jis drsta manyti, kad esu silpna ir bejg? Kaip drsta mane
kontroliuoti nurodindamas, kur galiu eiti, o kur ne, ir su kuo galiu leisti laik? Kaip jis drsta elgtis
taip, tarsi a jam nieko nereikiau?
Pavelgiau Lop su alta panieka.
Daugiau nedaryk man joki paslaug. A tavs niekada ir nepraiau. Be to, nenoriu, kad btum
mano angelas sargas.
Lopas stovjo palinks vir mans, lietaus laas nutekjo nuo jo plauk ir tarsi ledoknis
nuriedjo mano raktikauliu. Pajutau, kaip jis per od nuslysta emyn. Vaikinas akimis sek la, ir
nuo to vilgsnio mane supurt vidinis drebulys. Norjau pasakyti, kad gailiuosi savo odi. Trokau
paaikinti, kad man visai nerpi nei Mars, nei k mano arkangelai. Kad man svarbs tik mudu.
Taiau kad ir k pasakyiau ar padaryiau, pakeisti vaigdi isidstymo negaliu. Man nevalia
nerimauti dl ms, jei troktu, kad Lopas bt alia. Jei nenoriu, kad j igrst pragar. Juo
daniau kivirysims, juo bus lengviau nuolatos pykti ir tikinti save, kad Lopas nieko man nereikia
ir jog galiu gyventi be jo.
Atauk savo odius, tyliai paliep Lopas.
Nepajgiau nei pavelgti j, nei atsiimti savo odi. Paklusi smakr bediau vilgsn
pliaupiant liet. Tebnie prakeiktas mano ir Lopo ididumas.
Atauk savo odius, Nora, grieiau pakartojo Lopas.
Negaliu elgtis teisingai, kai painiojiesi man po kojomis, atoviau neapksdama savs, nes
smakras m drebti. Visiems bus lengviau, jei mes tiesiog noriu graiuoju su tavimi isiskirti.
A jau visk apsvarsiau. Netiesa, neapsvarsiau. Apie tai apskritai nemsiau. Nenorjau to
pasakyti. Bet kakoks siaubingas, niekingas kipas, tnantis mano sieloje, troko, kad Lopui bt taip
pat skaudu kaip ir man. Noriu, kad inyktum i mano gyvenimo. Visikai.
Stojo slogi tyla. Tada Lopas mane apkabino ir kak grdo upakalin dins kien. Neinau,
ar man tik pasirod, kad vaikino ranka kienje buvo truputl ilgiau, nei derjo.
Pinigai, paaikino Lopas. Tau j prireiks.
Itraukiau pinigus i kiens.
Man nereikia tavo pinig.
Lopas nepam itiesto banknot pluoto, tad trinkteljau jais vaikinui krtin ir ketinau
prasibrauti pro j, bet Lopas sugrieb mano rank ir prispaud prie savs.
Paimk.
I jo tono pajutau, kad nieko nesuprantu. Nei Lopo, nei jo pasaulio. Esu paaliet ir niekada iame
pasaulyje nepritapsiu.
Pus ia susirinkusi vyruk turi vienok ar kitok ginkl. Jei kas nors atsitikt, mesk pinigus ant
stalo ir dumk prie dur. Niekas tavs nesivys, kai ant stalo guls krva pinig.
Prisiminiau Mars. Ar Lopas nori pasakyti, kad kas nors gali mane pripjauti? Vos nenusijuokiau.

Nejau vaikinas mano, kad tai mane igsdins? Visai nesvarbu, noriu ar nenoriu, kad jis bt mano
angelas sargas. Jokie mano odiai ar poelgiai neatleidia Lopo nuo jo pareig. Jis privalo mane
saugoti. Kaip tik dabar Lopas yra ia, vadinasi, svarstau teisingai.
Lopas paleido mano rank ir trkteljo dur ranken. Vaikino raumenys sitemp. Sugirgdjusios
durys usitrenk jam u nugaros.

SKYRIUS

Skot radau atsirmus biliardo lazd prie stalo sals priekyje. Kai prijau, vaikinas apirinjo
isisklaidiusius biliardo rutulius.
Ar radai bankomat? paklausiau nusviesdama lapi dinsin varkel ant metalins
sulankstomos kds, nustumtos prie sienos.
Taip, bet spjau prisiryti kelis kibirus lietaus vandens.
Kad odiai skambt tikimiau, vaikinas nusim havajietik kepurait ir nupurt nuo jos lietaus
laus. Gal Skotas ir rado bankomat taiau tik tada, kai sutvark reikalus oninje gatvelje. Kad ir
kaip noriau suinoti, kokie tai buvo reikalai, matyt, neteks. Praleidau ger prog, nes Lopas
isitemp mane lauk paaikinti, kad ia, Z biliardinje, iki aus klimpau ml ir turiau bgti
namo.
Atsirmiau rankomis biliardo stalo krat ir atsainiai pasilenkiau vildamasi, jog atrodau esanti
savo stichijoje, bet i ties mano irdis neramiai spurdjo. Maa to, kad visai neseniai susikivirijau
su Lopu, biliardo aidjai visai neatrod draugikai nusiteik. Be to, kad ir kiek stengiausi, negaljau
nuvyti alin minties, jog kakas mirtinai nukraujavo ant vieno i stal. Gal ant io? Atsistmiau nuo
stalo ir nusiluosiau rankas.
Netrukus pradsime aisti, pareik Skotas. Klok penkiasdeimt doleri, ir bsi priimta.
iupk lazd.
Nebuvau nusiteikusi aisti, man kur kas labiau patikt irti, bet skubiai apvelgusi sal
pamaiau, kad Lopas sdi prie pokerio stalo, paiam gale. Nors vaikinas buvo nusigrs, inojau,
kad jis mane stebi. Taip pat ir visus kitus salje. Lopas niekada niekur neidavo rpestingai ir
nuodugniai neityrinjs aplinkos.
Todl nusiypsojau kaip manydama aviau.
Mielai.
Nenorjau, kad Lopas matyt mane lidn ir skaudint. Nenorjau, kad manyt, jog su Skotu man
nesmagu.
Taiau man nespjus prisiartinti prie lentynos su biliardo lazdomis, prie Skoto prijo neauktas
vyrikis su akiniais metaliniais rmeliais ir megzta liemene. Jis ia keistai nederjo buvo tvarkingai
apsikirps, kelns ilygintos, batai iblizginti. Vyrikis vos girdimai paklaus Skoto:
Kiek?
Penkiasdeimt, iek tiek suirzs atsak vaikinas. Kaip visada.
Statymas yra imtas.
Nuo kada?
Pasakysiu kitais odiais. Tau maiausias statymas imtas.

Skotas iraudo, pagrieb nuo stalo krato savo grim ir ilenk vienu mauku. Tada isitrauk
pinigin ir vyrikio markini kien grdo pluotel banknot.
ia penkiasdeimt. Kit pus sumoksiu baigs aisti. O dabar liaukis bjauriai kvpavs man
veid ir leisk susikaupti.
emagis vyrikis pabaksnojo pietuku apatin lp.
Pirmiausia atsiskaityk su Dru. Jis jau nekantrauja. Buvo tau dosnus, o tu dar neatsilyginai u
paslaug.
Pasakyk jam, kad iki vakaro pabaigos tursiu pinig.
i dainel dainavai jau prie savait.
Skotas prisiartino prie vyrikio.
Nesu vienintelis, kuris iek tiek skolinosi i Dru.
Taiau jis nerimauja, kad kaip tik tu negrinsi skolos. Vyrikis itrauk Skoto pinigus i
kiens ir paskleid ant grind. Kartoju: Dru nerimsta. Jis reikmingai kilsteljo antakius ir
pasialino.
Kiek esi skolingas Dru? paklausiau Skoto.
Vaikinas piktai panairavo mane.
Gerai, uduosiu kit klausim.
Papasakok apie turnyr.
Kalbjau prislopinusi bals ir dairydamasi kitus aidjus, susibrusius prie biliardo stal. Du
tredaliai j rk. Vis j rankas puo tatuiruots, vaizduojanios peilius, pistoletus ir kitus ginklus.
iaip jau tikriausiai isigsiau ar bent pasijusiau nesmagiai, bet sals kampe vis dar sdi Lopas.
Kol jis ia, a saugi.
Skotas paniekinamai sunarpt.
Tie vyrukai mgjai. Galiau juos veikti ir neskmingiausi dien. Tikrieji mano varovai
ana ten.
Jis nukreip vilgsn koridori, atsiakojant i pagrindins sals. Koridorius buvo siauras,
blausiai apviestas ir ved oranine viesa spindini sal. Jos duris deng karoliuk uuolaida.
Prie pat jimo stovjo mantriai raiytas biliardo stalas.
Ten aidiama i dideli sum? paklausiau.
Ten per vien partij galiau laimti tiek, kiek ia per penkiolika.
Akies krateliu pamaiau, kaip Lopas dirsteljo mano pusn. Apsimeiau, kad nepastebjau
vaikino vilgsnio, kiau rank kien ir prijau prie Skoto.
Partijai tau i viso reikia imto doleri, tiesa? tai penkiasdeimt, skubiai itariau
atskaiiuodama dvi dvideimtines ir vien deimtin. Man nelabai patinka loti, bet norjau rodyti
Lopui, kad Z biliardinje niekas mans gyvos nesus ir neispjaus. Galiu ia pritapti. Ar bent jau
niekas mans ia nestumdys. iaip ar taip, juk flirtuoju su Skotu. Atsiknisk, tariau mintyse, nors
inojau, kad kitame sals gale sdintis Lopas mans negirdi.
Skoto vilgsnis lakst nuo mans prie pinig.
Juokauji?
Jei laimsi, peln pasidalysime.

Nustebau, kad Skotas taip godiai iri pinigus. Vaikinui j reikia. Jis vakar atvyko Z ne
pasilinksminti. Loimas sukelia priklausomyb.
Skotas iupo pinigus ir nubgo prie emagio vyro megzta liemene, kuris nirtingai, bet kruopiai
urainjo kit aidj statomas sumas. Vogiomis dirsteljau Lop, kad suinoiau, kaip jis
reaguoja mano poelg, bet vaikino akys buvo bestos kortas, o veidas nieko neidav.
Vyrikis megzta liemene suskaiiavo Skoto pinigus, gudusia ranka tvarkingai idliodamas
banknotus. Paskui vos pastebimai nusiypsojo Skotui. Regis, mums leidiama aisti.
Skotas gro ir m kreida trinti lazdos gal.
Ar inai, kas nea skm? Turi pabuiuoti mano lazd. Skotas prikio j man prie veido.
ingteljau atatupsta.
Neketinu buiuoti tavo pagalio.
Skotas iskt rankas ir m kudakuoti kaip vita.
Dirsteljau sals gal tikdamasi, kad Lopas nemato ios eminanios scenos, ir kaip tik t
akimirk pamaiau u jo nugaros slankiojani Mars Milar. Ji palinko prie Lopo ir rankomis
apsivijo jo kakl.
Mano irdis nusirito kulnus.
Skotas kak kalbjo baksnodamas biliardo lazdos galu man kakt, bet a nieko negirdjau.
Stengiausi atgauti kvap ir sutelkti dmes prieais stksani betono sien, kad veikiau ok ir
idavysts skausm. tai k reikia Lopo odiai, kad su Marse j sieja tik dalykiniai santykiai! Man
taip neatrod! Ir k ia veikia Mars? Juk j visai neseniai sueid Bo arkadoje? Ar ji jauiasi
saugi, nes yra kartu su Lopu? Dingteljo, kad Lopas taip elgiasi nordamas sukelti man pavyd.
Taiau jei ir taip, Lopas kakaip turjo suinoti, kad vakar bsiu Z biliardinje. O to jis inoti
negaljo, nebent bt mane seks. Gal per pastarsias dvideimt keturias valandas vaikinas buvo
ariau mans, nei maniau?
Suleidau nagus delnus stengdamasi susitelkti skausm, o ne upldus dusinant paeminim.
Taip stovjau netekusi ado ir tramdydama aaras, kai netiktai mano dmesys nukrypo duris.
Tarpduryje sirms stakt stovjo vaikinas raudonais aptemptais markinliais. Jo gerkls apaioje
bolavo keistas lopas, tarsi oda bt sudarkyta. Nespjus geriau siirti, staiga topteljo, kad kakur
j maiau. Jis buvo keistai pastamas, nors tikrai inojau, kad niekada nesame susitik. Pajutau stipr
nor bgti, bet tuo pat metu mane uvald poreikis prisiminti, kas is vyrukas.
Nuo ariausiai stovinio stalo jis pam balt rutul ir kelis kartus tingiai pamtjo or.
Na, praau, kreipsi Skotas mojuodamas biliardo lazda man prie akis. Apsup stal vaikinai
nusijuok. Smgiuok, Nora, paragino Skotas. Tik keptelk. Dl skms.
Skotas biliardo lazdos galu kilsteljo mano markinius.
Atstok, subariau nustumdama lazd.
Tada pamaiau, kaip sujuda vaikinas raudonais markinliais. Viskas vyko taip greitai, kad per du
irdies tvinksnius suvokiau, kas dabar bus. Vaikinas atsivdjs svied biliardo lazd per vis sal.
Ant galins sienos kabjs veidrodis subyrjo, ir stiklo uks pairo ant grind.
Visi salje nuiuvo, buvo girdti tik i garsiakalbi sklindantis klasikinis rokas.
Ei, tu, kreipsi vyrukas raudonais markinliais nukreipdamas pistolet vyrik vilnone

liemene, atiduok pinigus. Jis pamojo pistoletu, kad vyrikis prisiartint. Rankas laikyk taip, kad
matyiau.
Skotas prasibrov pro mane minios priek.
Nieko nebus, vyruti. Tai ms pinigai.
Salje pasigirdo keli pritarimo ksniai.
Vyrukas raudonais markinliais nenuleisdamas pistoleto nuo vyrikio panairavo Skot ir
plaiai isiiep parodydamas dantis.
Dabar jau nebe.
Jei paimsi pinigus, a tave nuudysiu.
Skotas kalbjo ramiai, bet buvo siuts. Regis, vaikino ketinimai buvo rimti. Sustingau, vos
galjau kvpuoti apimta siaubo, nes n kiek neabejojau, kad ginklas utaisytas ir netrukus nuaids
vis.
Nusikaltlis dar plaiau isiviep.
Tikrai?
Niekas tau neleis ieiti su ms pinigais, perspjo Skotas. Bk malonus, nuleisk pistolet.
Kambaryje vl pasigirdo pritarimo murmesys.
Nors atmosfera patalpoje kaito, vyrukas raudonais markinliais pistoleto vamzdiu tingiai
pasikas kakl. Regis, jis n kiek nesijaudino.
Ne, pareik jis. Nukreips pistolet Skot, sak: Gulk ant stalo.
Atsiknisk.
Gulk ant stalo!
Smurtautojas dviem rankomis nutaik pistolet Skotui krtin. Skotas labai ltai pakl rankas ir
pasitrauk atatupstas biliardo stalo link.
Gyvas i ia neieisi. Ms trisdeimt prie tave vien.
Upuolikas trimis ingsniais prisiartino prie Skoto. Jis kur laik stovjo tiesiai prieais vaikin
laikydamas pirt ant gaiduko. Skoto skruostais nusirito prakaito laeliai. Negaljau patikti, kad
Skotas neketina atimti pistoleto. Nejau jis neino, kad yra nemirtingas? Kad yra nefilimas? Taiau
Lopas sak, kad Skotas priklauso nefilim kraujo draugijai tad kaip jis gali to neinoti?
Darai didel klaid, vis dar ramiai perspjo Skotas, taiau jo balse pasigirdo panikos
gaidels.
Kodl niekas Skotui nepadeda? Jis teisus, susirinkusi salje jgos kur kas gausesns nei
upuoliko. Taiau plikas atrodo iaurus ir grsmingas. Kakoks neemikas. domu, ar ir biliardo
aidjus jis igsdino taip pat kaip mane?
Ar mane apms pykinimas ir pastamas nejaukumas reikia, kad is vyrukas nusidjs
angelas? O gal nefilimas?
Staiga susitiko mudviej su Marse vilgsniai. Ji stovjo prieais mini i susiavjimo ir
nuostabos vytiniu veidu. Tada supratau, kad Mars nenutuokia, kas netrukus vyks. Ji neino, kad
Skotas nefilimas ir jo rankose yra daugiau jgos nei visame paprasto mogaus kne. Mars nemat,
kaip onsis, pirmasis sutiktas nefilimas, delne sutraik mano mobilj telefon. Jos nebuvo alia t
vakar, kai onsis vaiksi mane mokyklos koridoriais. O vyrukas raudonais markinliais?

Nesvarbu, ar jis nefilimas, ar nusidjs angelas, bet tikriausiai yra toks pat stiprus kaip Skotas. Kad
ir kas netrukus vyks, tai bus ne paprastas apsikumiavimas.
Mars turjo pasimokyti i savo nuotykio Bo arkadoje ir likti namie. A taip pat.
Raudonmarkinis pistoletu pastm Skot, ir is atbulas nuskriejo ant biliardo stalo. I nuostabos
ar i baims Skotas paleido i rank biliardo lazd, ir j sugrieb vyrukas raudonais markinliais.
N nestabteljs jis uoko ant stalo ir ikl biliardo lazd Skotui vir galvos. Tada smeig j stal
visai prie pat Skoto ausies. Smog su tokia jga, kad lazda prakirto fetrin paviri ir ilindo kiaurai.
Ugniauiau riksm.
Skoto Adomo obuolys suvirpjo.
Tu beprotis, tar jis upuolikui.
Staiga kakas svied raudonmarkin vyruk baro kd. Jis nepargriuvo, bet nordamas ilaikyti
pusiausvyr, turjo nuokti nuo stalo.
iupkite j! suriko kakas i minios.
Nuaidjo lyg ir karo riksmas, ir dar keli vyrai paiupo baro kdes. Parpuoliau keturpsia ir pro
koj mik miau rplioti prie artimiausio ijimo. U poros metr stovjo vyrukas su prie blauzdos
prisegtu pistoletu. Jis isitrauk ginkl, ir po keli akimirk nuaidjo kurtinantys viai. Kilo smyis:
pasigirdo keiksmai, riksmai, kumi smgiai. Atsistojau ir susigusi nubgau prie galini dur.
Vos spjau ismukti pro duris, kai kakas sugrieb mane u dins juosmens ir timpteljo, kad
isitiesiau. Lopas.
Eik visureig, paliep jis grsdamas man deln automobilio raktelius. Kiek patyljs
nekantriai paklaus: Ko lauki?
Akys pritvino aar, bet piktai sumirksjusi jas sutramdiau.
Liaukis vaidins, kad a tau keliu milinik nepatogum! Niekada tavo pagalbos nepraiau!
Sakiau, kad vakar ia tau ne vieta. Nebtum suklusi nepatogum, jei btum paklausiusi. Tai
mano pasaulis, o ne tavo. Tu taip nori rodyti, kad jame neprapulsi, jog ikrsi koki nors kvailyst ir
si.
Pasipiktinusi prasiiojau, ketindama prietarauti.
Vyrukas raudonais markinliais nefilimas, paaikino Lopas neleisdamas man kalbti.
dagas reikia, kad jis svarbus kraujo draugijos narys. Apie j tau jau pasakojau. is vyrukas yra
prisieks itikimyb draugijai.
dagas?
Prie raktikaulio.
Jo kaklo oda sudarkyta dl dago? Nukreipiau vilgsn ma langel duryse. Viduje grmsi ir
kumiais vaistsi vyrai. Raudonmarkinio niekur nebuvo matyti, bet dabar supratau, kodl jis
atrod pastamas. Vyrukas nefilimas. Jis man kur kas labiau nei Skotas primin ons. Ar tai galt
reikti, kad jis, kaip ir onsis, yra blogas, o Skotas ne?
Pasigirdo kurtinantis triukmas, nuo jo vos nesprogo aus bgneliai. Lopas pargriov mane ant
ems. Aplink mus pairo stiklo uks. Kakas ov langel galinse duryse.
Dink i ia, paliep Lopas stumdamas mane gatvs link.
Atsigriau j.

O tu?
Mars tebra viduje. A parvaiuosiu su ja.
Apstulbusi sustingau: negaljau nei kvpti, nei ikvpti.
O kaip a? Juk tu mano angelas sargas.
Lopas veriamai pavelg mane.
Jau ne, angele.
Nespjus atsikirsti, Lopas slinko pro duris ir simai mini.
Atsirakinau visureig, trkteljau sdyn priek ir visu greiiu nriau i stovjimo vietos. Lopas
jau ne mano angelas sargas? Ar jis rimtai? Tik dl to, kad pasakiau, jog a taip noriu? O gal jis taip
sak tik nordamas mane igsdinti? Kad priverst mane gailtis irus, jog nenoriu jo matyti? K
gi, jei jis jau ne mano angelas sargas, tai tik todl, kad pasielgiau teisingai! Norjau, kad mums abiem
bt lengviau. Stengiausi apsaugoti j nuo arkangel. Nepaaikinau, kodl taip pasielgiau, o Lopas
vis kalt suvert man. Tarsi to a biau norjusi! Tai daugiau jo kalt nei mano. Pajutau
nesuvaldom nor bgti pas Lop ir pareikti, kad nesu bejg. Nesu pastumdl jo dideliame
sugedusiame pasaulyje. Ir nesu akla. Matau pakankamai gerai, suprantu, jog tarp jo ir Marss kakas
mezgasi. Ties sakant, dabar dl to buvau visikai tikra. Reikia visk pamirti. Man be Lopo bus
geriau. Jis tiesiog glitsiai. Palemkas. Nevertas pasitikjimo palemkas. Man jo nereikia
absoliuiai.
Sustabdiau visureig prieais kaimik nam. Kojos vis dar drebjo ir kvpavau trkiojamai. Nuo
tylos net speng ausyse. Visureigis visada buvo mano prieglobstis, taiau vakar jis atrod svetimas,
atskirtas nuo viso pasaulio ir per didelis vienam mogui. Nuleidau galv ant vairo ir pravirkau.
Negalvojau, kad Lopas dabar vea Mars namo jos automobiliu tiesiog atstaiau veid plstaniam
pro groteles kartam orui kvpdama Lopo kvapo.
Taip sdjau susigusi ir raudojau, kol pamaiau, kad kuro rodykl nukrito per pus padalos.
Nusiluosiau akis ir ltai, nerimastingai atsidusau. Ketinau ijungti varikl, kai priebutyje ivydau
atsirmus sij Lop.
I pradi pagalvojau, kad jis atvyko patikrinti, ar skmingai parvaiavau, ir palengvjimo aaros
upldo akis. Taiau juk vairavau jo visureig. Tikriausiai vaikinas atvyko pasiimti automobilio. Po
tokio elgesio vakar negaljau patikti, kad galt bti kokia nors kita prieastis.
Lopas prievaa atjo iki automobilio ir atidar dureles vairuotojo pusje.
Kaip tu?
Linkteljau galva nordama pasakyti, kad viskas gerai, bet gerkl gniau ir nestengiau prabilti.
Prisiminiau nefilim altomis akimis ir nesilioviau spliojusi, kas vyko Z klube, kai i jo ivykau.
Ar Skotui pavyko pasprukti? O Marsei?
inoma, ji paspruko. Tikriausiai Lopas tuo pasirpino.
Kodl nefilimas raudonais markinliais norjo pinig? paklausiau onu ropdamasi i
vairuotojo sdyns.
Vis dar krapnojo, ir nors inojau, kad Lopas nejauia varbos, atrod neteisinga leisti vaikinui
stovti lauke.

Po akimirkos Lopas jau sdjo prie vairo. Jis utrenk dureles man nespjus ilipti. Dar prie dvi
dienas toks poelgis bt pasirods intymus. Dabar jauiausi nejaukiai, buvau sitempusi.
Jis rinko pinigus Nefilim kraujo draugijai. Gaila, kad neinau, k jie suman. Jei jiems reikia
pinig, vadinasi, kaupia iteklius. Arba nori isipirkti i nusidjusi angel. Taiau neinau kaip, kas
ir kodl. Lopas papurt galv. Kas nors turt parsiskverbti draugij. Bdamas angelu negaliu to
padaryti. Mans nefilimai neprisileis per kilometr.
I pradi pasirod, kad Lopas galbt prao pagalbos, taiau vargu ar mane galima laikyti
nefilime. Turiu iek tiek nefilim kraujo, nefilimas buvo mano protvis onsis Lang, gyvens
daugiau nei prie keturis imtus met. Taiau iaip jau esu moni paderms atstov. Man, kaip ir
Lopui, nepavykt patekti Nefilim kraujo draugij.
Sakei, kad ir Skotas, ir nefilimas raudonais markinliais yra draugijos nariai, taiau, regis, jie
vienas kito nepasta. Ar esi tikras, kad Skotas priklauso iai draugijai?
Taip.
Tai kodl jie vienas kito nepasta?
Kol kas galiu tik spti, jog tas, kuris vadovauja draugijai, neleidia nariams susipainti. Kol
nariai nesolidars, tikimyb, kad kils maitas, nedidel. Maa to, neinodami, kokia stipri j draugija,
nefilimai negali nutekinti informacijos prieui. Nusidj angelai negali jos gauti, jei patys draugijos
nariai nieko neino.
Svarstydama tai, k igirdau, neinojau, kuri pus palaikyti. Mintis, kad nusidj angelai
kiekvien chevano mnes uvaldo nefilim knus, kl pasibjaurjim. Taiau sykiu jauiausi
dkinga, kad nusidj angelai taikosi nefilimus, o ne mones. Ne mane. Ne tuos, kuriuos myliu.
O Mars? paklausiau stengdamasi ilikti abejinga.
Jai patinka loti poker, isisukindamas atsak Lopas. Jis jung atbulin pavar. Man
laikas vaiuoti. Ar nebijai inakt likti viena? Tavo mama ivykusi?
Atsigriau j.
Mars buvo tave apkabinusi.
Mars nieko nenutuokia apie asmenin erdv.
Vadinasi, dabar apie Mars inai visk?
Vaikino vilgsnis apniuko, ir a supratau, kad nereikjo liesti ios temos, taiau nutariau
kamantinti toliau. Labai norjau apie tai kalbti.
Kas tarp judviej vyksta? Tikrai nepanau dalykinius santykius.
Buvau pusjs loim, kai ji atsistojo man u nugaros. Merginos su manimi itaip elgiasi ne
pirm kart. Ir tikriausiai ne paskutin.
Galjai j nustumti.
Vos tik ji spjo apsivyti mane rankomis, nefilimas svied biliardo lazd. Apie Mars
negalvojau. Ibgau lauk patikrinti, ar jis atvyko vienas.
Taiau sugrai pas j.
Neketinau jos palikti vienos.
Likau sdti jausdama, kaip skausmingai diegia pairdius. K turjau galvoti? Ar Lopas tik i
mandagumo gro paimti Marss? Jausdamas pareig? Ar dl visai kitos, kelianios didiul

susirpinim, prieasties?
Prajusi nakt sapnavau Marss tt, netiktai ipykinau.
Matyt, norjau Lopui paaikinti, jog mano skausmas toks atrus, kad j net sapnuoju. Kart
skaiiau, kad sapnai tam tikras ms veiksm realiame gyvenime suderinimo bdas, ir jei tai tiesa,
tada mano sapnas reik, jog nesusitaikiau su tuo, kas vyksta tarp Lopo ir Marss. Kitaip nebiau
sapnavusi nusidjusi angel ir chevano mnesio. Ir Marss tio.
Sapnavai Marss tt? ramiai kaip visada paklaus Lopas, taiau skvarbus vaikino vilgsnis
idav, kad i inia jam netikta. Galbt net erzinanti.
Regis, sapnavau Anglij. Labai senus laikus. Marss tt kakas vijosi mike. Taiau jis
negaljo pasprukti, nes pelerina sipainiojo tarp medi. Marss ttis be paliovos kartojo, kad j nori
uvaldyti nusidjs angelas.
Lopas susimst. Supratau, kad pasakiau kak domaus. Tik negaljau atspti k.
Jis dirsteljo laikrod.
Nori, kad kartu su tavimi apeiiau namus?
Pavelgiau tamsius, tuius kaimiko namo langus. Atslinkus nakiai ir dulksnojant lietui,
pastatas atrod nirus ir nejaukus. Negaljau nusprsti, kas bjauriau: vienai eiti vid ar sdti ia su
Lopu baiminantis, kad jis ivaiuos. Pas Mars Milar.
Dvejoju todl, kad nenoriu sulapti. Be to, tu privalai vaiuoti. Atidariau dureles ir ikiau
vien koj. Tarp ms viskas baigta. Nesi man nieko skolingas.
sispitrjome vienas kit.
iuos odius itariau nordama skaudinti Lop, bet gumulas gerkl ugniau man. Kad
nepasakyiau dar ko nors ir neskaudiniau savs dar stipriau, rankomis usidengiau galv nuo lietaus
ir nriau priemen.
jusi vid, atsiliejau pagrindines duris ir klausiausi, kaip Lopas nuvaiuoja. Per
susitvenkusias aaras beveik nieko nemaiau, tad usimerkiau. Norjau, kad Lopas grt. Kad bt
ia. Kad apkabint ir buiuodamas nuvyt alin t tutum, stingdani mane. Taiau slystani lapia
ole padang garso neigirdau.
Netiktai upldo prisiminimai apie ms paskutin kartu praleist vakar. Mginau juos
nuslopinti. Taiau bda ta, kad norjau tai prisiminti. Privaljau rasti bd isaugoti Lop alia
savs. Atsipalaidavusi leidau sau pajusti Lopo lpas, prigludusias prie manj. I pradi tik vos
lieianias, paskui buiuojanias stipriau. Jauiau prigludus jo kn, ilt ir tvirt. Lopo rankas,
useganias man sidabrin grandinl. Jis adjo mane mylti aminai
Pasukau rakt, spynai spragteljus prisiminimai isisklaid. Tegul jis eina po velni. Be
paliovos kartojau iuos odius.
Virtuvje paspaudus jungikl ikart usideg viesa, ir a pajutau palengvjim, kad atsirado
elektra. Mirksjo raudona telefono lemput, tad iklausiau balso praneim.
Nora, pasigirdo mamos balsas, Bostone siaubingai lyja, ir mes nutarme perkelti kitus
aukcionus vlesniam laikui. Keliauju namo ir turiau grti iki vienuoliktos. Jei nori, gali ileisti Vi
namo. Myliu tave. Netrukus pasimatysime.
Dirsteljau laikrod. Buvo be keli minui deimta. Vienai namie teks bti tik valand.

SKYRIUS

Kit ryt isiropiau i lovos ir trumpai utrukusi vonioje, kur brkteljau paakius kremu ir
pasipurkiau garbanas gaivinaniu losjonu, nuklumpinau virtuv. Mama jau sdjo prie stalo. Ji
abiem rankomis laik puodel oleli arbatos, mamos plaukai buvo susivl, akys umiegotos. Ties
sakant, ji buvo panai dygliakiaul. Pavelgusi per puodelio krat mama nusiypsojo.
Labas rytas.
Klesteljau kd prieais j ir sibriau dubenl kvietini dribsni. Mama buvo pastaiusi
braki ir nedidel sotl pieno. djau dribsnius uog ir upyliau pienu. Stengdavausi laiku
pavalgyti, bet kai mama bdavo namie, tai padaryti bdavo lengviau, nes ji patiekdavo maisto. Jei
bdavau viena, nutverdavau kok nors ksn ir po deimties sekundi lkdavau pro duris.
Ar gerai miegojai? paklaus ji.
Linkteljau, nes k tik buvau sidjusi burn aukt dribsni.
Vakar vakare pamirau paklausti, toliau kamantinjo mama. Ar aprodei Skotui miest?
Ataukiau ekskursij.
Turbt bus geriausia nieko daugiau nesakyti. Neinojau, kaip mama reaguot suinojusi, kad
sekiau j iki molo ir paskui kartu praleidau vakar abejotinos reputacijos biliardo klube
Springveilyje.
Mama surauk nos.
Regis, uuodiu dmus.
Velnias.
ryt savo kambaryje usidegiau kelias vakes, atsakiau gaildamasi, kad neisimaudiau
due. Be jokios abejons, Z klubo tvaikas sismelk mano drabuius, patalyn, plaukus.
Mama susirauk.
Tikrai uuodiu tabako dmus.
Jos kd sugirgdjo, kai mama m stotis, kad mane apuostyt.
Nra prasms isisukinti. Nervingai pasikasiau antak.
Na, vakar buvau biliardo klube.
Su Lopu?
Neseniai buvome sutarusios, kad man niekada, nieku gyvu neleidiama ivykti su Lopu, kai mamos
nebna namie.
Taip, jis ten buvo.
O toliau?
Ne su Lopu nuvaiavau biliardo klub. Su Skotu. I mamos veido iraikos supratau, kad tai
dar blogiau. Taiau kol dar nepratrkai, miau tarkti, noriu pasakyti, kad mane udo

smalsumas. Puikiai matau, kad Parneliai kaip manydami stengiasi nuslpti Skoto praeit. Kodl
kaskart, kai ponia Parnel prasiioja, Skotas prisiartins stebi j tarsi vanagas? K jis tokio blogo
ikrt?
Maniau, kad mama paoks ir pareik, kad iki liepos ketvirtosios man draudiama ieiti i nam,
iimtis tik vasaros kursai, taiau ji tepasak:
A taip pat tai pastebjau.
Ar jis gsdina tik mane, ar ir j? kamantinjau toliau, pajutusi palengvjim, kad mamai, regis,
domiau aptarinti Skot nei bausm u tai, kad vakar praleidau tartinos reputacijos biliardo klube.
Kuri motina bijos savo snaus? garsiai svarst mama.
Manau, ji ino Skoto paslapt. Ir Skotas tai jauia.
Galbt Skoto paslaptis ta, kad jis nefilimas, bet a taip nemaniau. Sprendiant i vakarykts
vaikino reakcijos, kai j upuol raudonmarkinis, pradedu tarti, kad Skotas neino, nei kas jis yra i
ties, nei koki turi gali. Galbt jis pastebjo, kad yra netiktinai stiprus ir gali kalbti kit moni
mintims, taiau tikriausiai nemoka to paaikinti. Taiau kodl Skotas ir jo mama bando nuslpti, kad
vaikinas nefilimas? K jis ikrt, kad taip stropiai slepia?
Po pusvalandio ygiavusi chemijos kabinet prie ms stalo radau Mars, kalbani mobiliuoju
telefonu ir visikai nekreipiani dmesio ura lentoje: NAUDOTIS MOBILIAISIAIS
TELEFONAIS GRIETAI DRAUDIAMA. Pamaiusi mane Mars nusigr ir delnu prisideng
burn aikiai nenorjo, kad nugirsiau pokalb. Lyg man tai rpt. Prisiartinusi igirdau tik
gundaniai itariant: A tave taip pat myliu.
Mars kio telefon priekin kuprins kienl ir nusiypsojo.
Mano vaikinas. Jis nelanko mokyklos.
Man kaipmat kilo abejoni ir pradjau splioti, ar tik ne su Lopu kalbjo Mars, taiau vaikinas
prisiek, kad vakar tarp judviej nieko reikmingo nevyko. Galjau arba pasksti pavydo jroje,
arba patikti Lopu. Ujauiamai linkteljau.
Tikriausiai sunku turti vaikin, imest i mokyklos.
Cha cha. Kad inotum, po pamokos visiems, pakviestiems antradien tradicin vasaros
vakarl, isiuntinsiu inutes. Esi kvieiama, atsainiai mesteljo. Neateiti mano vakarl
vadinasi, sabotuoti pramogas nors tau nra ko jaudintis, nes sabotuotum tai, ko neturi.
Tradicinis vasaros vakarlis? Nieko apie j negirdjau.
Mars i upakalins dins kiens isitrauk pudrin ir pasipudravo nos.
Todl, kad niekad anksiau nebuvai j pakviesta.
Pala, pala. Kodl Mars mane kvieia? Nors jos intelekto koeficientas perpus maesnis u manj,
Mars turjo pajusti tarp mudviej tvyrant altuk. Be to, mudvi neturime bendr draug. Ir bendr
interes.
Tai bent, Marse. Kaip miela, kad mane kvieti. Truput netikta, bet vis tiek miela. Tikrai
pasistengsiu atvykti.
Taiau nelabai stengsiuos.
Mars palinko prie mans.

Vakar tave maiau.


irdis m plakti smarkiau, bet pavyko nutaisyti ram bals. Net abejing.
A tave taip pat maiau.
Tai buvo beprotika.
Mars tikriausiai norjo ipeti i mans kai k daugiau.
Tikrai.
Tikrai? Ar matei biliardo lazd? Niekada nebuvau regjusi, kad mogus j itaip smeigt. O
tuos i skaln padarytus daiktus?
Stovjau sals gale. Ne kain k maiau. Atleisk.
Nesistengiau tyia bti nedraugika; tiesiog nenorjau apie tai kalbti. Ar dl to Mars kvieia
mane vakarl? Kad ms santykiai tapt draugikesni ir a papasakoiau, k inau apie vakardienos
vykius?
Nieko nematei? pakartojo Mars, taiau jos kaktoje sir abejons rauklel.
Ne. Ar ruoeisi ios dienos apklausai? siminiau beveik vis periodin element lentel, bet
apatin eilut man vis dar kia koj.
Ar Lopas yra tave kada nors ten nusiveds aisti biliardo? Ar anksiau k nors panaaus teko
matyti?
Nekreipdama j dmesio atsiveriau vadovl.
Girdjau, kad judu su Lopu isiskyrte, toliau kamantinjo Mars.
Giliau kvpiau, bet truput per vlai, nes mano veidas nukaito.
Kieno iniciatyva? paklaus Mars.
Ar tai svarbu?
Mars supyko.
Jei nenori kalbtis, gali pamirti kvietim mano vakarl.
A ir taip neketinau jame dalyvauti.
Mars pabalino akis.
Ar siunti ant mans todl, kad vakar Z klube buvau su Lopu? Man tai visikai nieko nereikia.
Mudu tiesiog linksminoms. Nieko rimto.
Taip i ties ir atrod. Pasistengiau, kad mano pastaba nuskambt iek tiek cinikai.
Nora, nepavyduliauk. Mudu su Lopu tikrai esame tik labai geri draugai. Taiau jei tau domu,
mano mama pasta ger santyki psicholog. Jei sugalvotum kreiptis, pasakyk. Tiesa, jos kainos
auktokos. Juk inau, kad tavo mama turi tok nuostab darb ir
Noriu tavs paklausti, Marse. Mano balsas skambjo ramiai, bet sudtos ant keli rankos
drebjo. K tu darytum, jei rytoj atsibudusi suinotum, kad tavo tt nuud? Ar tavo mamos algos
dirbant ne vis darbo dien JC Penney pakakt apmokti visas sskaitas? Kit kart prie praddama
aptarinti mano eimos reikalus, trumpam sivaizduok save mano vietoj. Nors trumpam.
Mars kur laik dbsojo mane, bet jos veidas buvo toks abejingas, kad sudvejojau, ar
priveriau j susimstyti. Mars pajgi ujausti tik save.
Po pamokos automobili stovjimo aiktelje susiradau Vi. Ji guljo isidriekusi ant neono variklio

gaubto ir deginosi atsiraitojusi rankoves iki pei.


Mudviem reikia pasikalbti, pareik draug, kai prisiartinau. Ji atsisdo ir nuleido ant nosies
sauls akinius, kad galt pavelgti man akis. Judu su Lopu isiskyrte, tiesa?
Usiropiau ant variklio gaubto greta jos.
Kas iplepjo?
Riksonas. Jei nori inoti, man skaudu. Esu geriausia tavo draug ir apie tai turiau suinoti ne
i draugo draugo. Ar i buvusio vaikino draugo, pridr ji pagalvojusi. Vi udjo rank man ant
peties ir spusteljo. Kaip laikaisi?
Ne itin gerai. Taiau tai buvo vienas t dalyk, kuriuos stengiausi ugniauti irdies gilumoje, o to
padaryti nepavykt, jei apie juos kalbiau. Atsiliejau priekin stikl ir ssiuviniu usidengiau akis
nuo sauls.
inai, kas blogiausia?
Kad a buvau teisi i pat pradi, o dabar tu turi ksti, kai prikiu: Ar a tau nesakiau?
Kaip juokinga.
Niekam ne paslaptis, kad su Lopu vienas vargas. Jis yra tas blogas vaikas, kur reikia gelbti,
taiau bda ta, jog dauguma blog vaik nenori bti igelbti. Jiems patinka bti blogiems. Jiems
patinka galia, kuri junta sukeldami motin baim ir susijaudinim.
Tai labai valgu.
Visada pasiryusi tau padti, pupyte. Be to
Vi!
Draug sksteljo rankomis.
Iklausyk. Pat domum laikau pabaigai. Manau, tau atjo metas i naujo apsvarstyti prioritetus
bendraujant su vaikinais. Turi rasti miel skaut, kuris priverst suprasti, kaip svarbu gyvenime turti
ger vyr. Imkime, pavyzdiui, Rikson.
Pervriau j vilgsniu, kuris bylojo: Tu tikriausiai juokauji.
Nekeniu tokio tavo vilgsnio, pasipiktino Vi. Riksonas i ties yra padorus vaikinas.
Abi tyldamos spoksojome viena kit.
Na, gerai, galbt su skautu perlenkiau lazd, nusileido Vi. Taiau esm ta, kad i padoraus
vaikino tu turtum daugiau naudos. Beje, kam svarbi tamsi praeitis? Gal Lopas manosi ess
komandosas?
Vakar maiau Mars su Lopu, atsidususi prisipainau.
Na, tai. Ipliurpiau.
Virkindama i ini Vi kelis kartus sumirksjo.
K? galiausiai paklaus. Draugei i nuostabos atvpo andikaulis.
Linkteljau.
Maiau juos. Mars buvo rankomis apsivijusi jam kakl. Jiedu buvo biliardo klube
Springveilyje.
Tu juos sekei?
Norjau atauti: Kuo tu mane laikai?, bet pajgiau tik sausai ispausti:
Skotas pakviet aisti biliardo. Nuvaiavau su juo, ir ten su jais susidrme.

Norjau papasakoti visk, kas vyko paskui, taiau jai, kaip ir Marsei, kai kuri dalyk paaikinti
negaljau. Kaip papasakoiau apie nefilim raudonais markinliais ar apie tai, kaip jis biliardo
lazda pradr stal?
Regis, Vi taip pat neinojo, k pasakyti.
K gi. Jau aikinau, kad ieitis visada atsiras. Galbt Riksonas turi draug. Ne Lop, kuris
draug sutrikusi nebaig sakinio.
Man reikia darbo, o ne vaikino.
Vi susirauk.
Ir vl kalbos apie darb. Niekaip negaliu suprasti, kuo jis tave avi.
Man reikia automobilio, o kad j nusipirkiau, turiu usidirbti pinig. Todl ir privalau rasti
darb.
Mintyse buvau sudariusi sra prieasi, dl kuri privalau nusipirkti folksvagen kabriolet.
Automobilis nedidelis, todl nesunku rasti viet j pastatyti, be to, naudoja maai degal tai
privalumas, turint galvoje, jog, sumokjus tkstant doleri u folksvagen, man liks nedaug pinig.
inoma, absurdika prisiriti prie tokio negyvo ir praktiko daikto kaip automobilis, taiau a jau
pradjau j laikyti savo gyvenimo permain simboliu. Laisvs vykti kur nori ir kada nori iraika.
Galimybe visk pradti i naujo. Laisvs nuo Lopo ir vis ms bendr mini, kuriomis dar
neinojau kaip atsikratyti, metafora.
Mano mama draugauja su Enzo ukandins administratore. Jiems reikia barmeno, pasil Vi.
Nieko neimanau apie barmeno darb.
Vi gteljo peiais.
Paruoi kav. pili. Nunei nekantraujantiems lankytojams. Nejau tai sunku?
Po keturiasdeimt penki minui mudvi su Vi, atidjusios nam darbus, vaikiojome lentomis
nuklotu taku vandenyno pakrantje ir atsainiai dairms parduotuvi vitrinas. Kadangi n viena
neturjome nei darbo, nei pinig, tobulinome spoksojimo vitrinas gdius. Tako gale pamatme
kepykll, ir a beveik igirdau, kaip priplojusi veid prie stiklo Vi ryja seiles spoksodama spurg
dut.
Tikriausiai prabgo visa valanda nuo to laiko, kai valgiau paskutin kart, pasiskund draug.
Glaistytos spurgos. A vaiinu.
Vi nulk priek ir trkteljo kepyklls duris.
Regis, vasar ketinai numesti svorio. Juk esi stambi kaul ir nori lieknumu prilygti Riksonui.
Puikiai moki gadinti nuotaik. Taiau viena maa spurga nepakenks.
Neteko matyti, kad Vi suvalgyt tik vien spurg, taiau laikiau lieuv u dant.
Usisakme pustuzin spurg ir vos tik atsisdome prie lango, gatvje pamaiau Skot. Jis buvo
priplojs kakt prie stiklo ir ypsojosi. Man. I nuostabos paokau. Vaikinas pamojo pirtu, kad
ieiiau lauk.
Tuoj griu, pasakiau Vi.
Ji pasek mano vilgsn.
Ar tik ia ne Skotukas aunuoliukas?

Nevadink jo itaip. Kur dingo Skotukas Puodukas?


Jis uaugo. Apie k jis nori su tavimi pakalbti? Staiga draug suprato, k planuoju. Ne,
nedrsk. Negali juo pasinaudoti kaip kerto rankiu. Skotas nea nelaimes pati sakei. Prisimeni,
adjome tau rasti aun skaut?
Usimeiau rankin ant peties.
Neketinu niekam keryti. Ko dar? paklausiau ivydusi Vi vilgsn. Nori, kad ia sdiau ir
nekreipiau j dmesio?
Vi sksteljo rankomis.
Tada paskubk, kitaip tavo spurga atsidurs Raudonojoje knygoje.
Ijusi gatv nuingsniavau iki tos vietos, kur neseniai maiau Skot. Jis atsilos sdjo ant
suoliuko susikis nykius kienes.
Vakar likai gyvas? paklausiau.
Vaikinas nusiypsojo.
Patyrei truput daugiau jaudulio, nei esi pratusi?
Nepriminiau, kad kaip tik jis guljo ant biliardo stalo, kai lazda smigo prie pat ausies.
Atleisk, kad tave palikau, teisinosi Skotas. Regis, kakas tave parve namo?
Gali nesijaudinti, piktai atoviau nesivargindama slpti susierzinimo. Tai buvo gera pamoka,
kad daugiau niekada su tavimi niekur neiiau.
Itaisysiu savo klaid. Ar turi laiko uksti?
Jis nykiu parod turist pamgt restoran Alfeo tako gale. Valgiau jame su tiu prie
dvejus metus ir prisimenu, kad restoranas brangus. U penkis dolerius jame buvo galima gauti tik
vandens. Ir kokakolos, jei pasiseks. Mans netenkino nei didiuls kainos, nei Skoto draugija
puikiai prisiminiau, kaip jis biliardo lazda stengsi kilstelti mano markinius, todl norjau tik
baigti valgyti spurg.
Negaliu. Esu ia su Vi, atsakiau. Kas vakar djosi Z klube man ivykus?
Atsimiau savo pinigus.
Turbt tai nebuvo labai lengva.
Ms pinigus, pataisiau.
Tavo pus turiu namie, isisukindamas paaikino Skotas. Vakare uveiu.
Taigi, taigi. tariau, kad jis pravilp visus ms pinigus. Ir dar daugiau.
O kaip vyrukas raudonais markinliais? paklausiau.
Jis pabgo.
Vaikinas, regis, buvo labai stiprus. Ar tau taip nepasirod? Jis buvo kakoks kitoks.
Norjau ikamantinti Skot, bet jis teatsak:
Tikriausiai. Mama be paliovos grauia, kad susirasiau nauj draug. Nesieisk, Grei, bet tu
netinki. Anksiau ar vliau mums teks skirtis. Neverk. Tiesiog prisimink laimingas kartu praleistas
akimirkas, ir esu tikras, kad tau palengvs.
Isitempei mane i ukandins, kad pasakytum, jog nutrauki ms draugyst? Kodl mane
aplank tokia laim?
Skotas nusijuok.

Pirmiausia pamginsiu susidraugauti su tavo vaikinu. Koks jo vardas? Turbt jis tik
sivaizduojamas tavo draugas. Na, niekada nesu mats judviej kartu.
Mes isiskyrme.
Skoto veide msteljo kreiva ypsenl.
Taip, girdjau, bet norjau, kad pati tai patvirtintum.
Girdjai apie mudu su Lopu?
Man pasak tokia auni pupyt, Mars. Sutikau j degalinje, ir ji pasisteng, kad prieiiau ir
prisistatyiau. Beje, ji pasak, kad tu nevykl.
Mars tau pasakojo apie mudu su Lopu? sitempusi paklausiau.
Nori igirsti patarim? Nuoird vaikino patarim merginai? Pamirk Lop. Rask kit vaikin,
kuris domisi tais paiais dalykais kaip ir tu. Mokslais, achmatais, vabzdi kolekcionavimu Beje,
rimtai pasvarstyk, ar nevertt nusidayti plauk.
K pasakei?
Skotas nusikosjo kumt itaip mgindamas nuslpti ypsen.
Bkime atviri. Raudonplauks tikras vargas.
Mano plaukai ne rausvi, prisimerkusi atoviau.
Skotas isiviep iki aus.
Gali bti dar baisesni. Pavyzdiui, oraniniai. Kaip raganos.
Ar su visais elgiesi kaip mulkis? Nenuostabu, kad neturi draug.
Tiesiog esu iurktokas.
Nustmiau sauls akinius ant pakauio ir pavelgiau Skotui tiesiai akis.
Jei nori inoti, neaidiu achmatais ir nekolekcionuoju vabzdi.
Taiau mokaisi. Pastu tokias kaip tu. Tavo asmenyb galima apibdinti dviem odiais:
suraukta subin. Esi standartin nuobodyb.
Man atvipo lpa.
Sutinku, kad nemaai mokausi, bet nesu nuobodi ne tokia nuobodi. Bent jau a pati taip
maniau. Matyt, mans visai nepasti.
Tiiiikrai.
inoma, gyniausi. Ar yra toks tave dominantis dalykas, kuris man visikai nepatikt?
Nesijuok. Kalbu rimtai. Pasakyk bent vien.
Skotas pasikas aus.
Ar esi kada buvusi roko grupi myje? Ten skamba garsi, nerepetuota muzika. Minia
triukminga ir nevaldoma. Tualetuose nevaromai usiimama seksu. Adrenalino deimtkart daugiau
nei Z klube.
Ne, dvejodama atsakiau.
Atvaiuosiu tavs paimti sekmadien vakare. Pasirpink suklastota tapatybs kortele.
Vaikinas kilsteljo antakius ir erzinamai nusiypsojo.
Gerai, atsakiau stengdamasi veidu neisiduoti. Ties sakant, reikjo atsiimti savo odius, jei
ketinau vl vykti linksmintis su Skotu, bet juk negaljau leistis apaukiama nuobodia. Ir tikrai
neketinau leisti jam vadinti mane raudonplauke. Kaip turiau apsirengti?

Kuo maiau tuo geriau.


Man ugniau gerkl.
Neinojau, kad taip domiesi roko grupmis, ispaudiau atgavusi kvap.
Portlande grojau bosine gitara grupje, kuri vadinosi Tipelis. Tikiuosi, kokia nors vietin
grup mane priims. Todl sekmadien ketinu paiekoti talent.
Turt bti smagu, pamelavau. Priimk ir mane.
Vliau galsiu isisukti. Pakaks nusisti trump inut. iuo metu man tik rpjo neleisti Skotui
akis vadinti mane suraukusia subin igleble.
Atsisveikinusi su Skotu grau kepykll. Vi lauk mans prie stalelio. Pus mano spurgos buvo
suvalgyta.
Tik nesakyk, kad tavs neperspjau, pareik draug pamaiusi, kad mano vilgsnis nukrypo
spurg. Ko norjo Skotas?
Jis pakviet mane roko grupi m.
O varge.
Paskutin kart aikinu: niekam neketinu keryti.
Sakyk k nori.
Nora Grei?
Paklusios akis ivydome prie ms stalelio stovini kepyklos darbuotoj. Ji vilkjo levand
spalvos uniforminius markinlius ir segjo kortel, kurioje buvo parayta: MADELINA.
Atleiskite, ar js Nora Grei? antrkart paklaus darbuotoja.
Taip, atsakiau bandydama atspti, i kur ji suinojo mano vard.
Madelina laik prispaudusi prie krtins vyniojamojo popieriaus vok. Padav j man.
ia jums.
Kas tai? paklausiau imdama vok.
Darbuotoja gteljo peiais.
K tik buvo ujs vaikinas, kuris papra perduoti vok jums.
Koks vaikinas? dairydamasi paklaus Vi.
Jis jau ijo. Pasak, jog btina teikti vok Norai. Pamaniau, galbt jis js vaikinas. Kart
vyrukas atne gli ir papra ms teikti jo merginai. Ji sdjo prie ana to stalelio kampe.
Madelina ypsodamasi parod stalel. Vis dar prisimenu.
Kilsteljau voko krat ir pavelgiau vid. Ten buvo popieriaus lapas ir didelis iedas. Daugiau
nieko.
Pavelgiau Madelin, ji luostsi nuo skruosto miltus.
Ar esate tikra, kad jis skirtas man?
Vaikinas parod jus ir pasak: Paduokite Norai Grei. Js Nora Grei, tiesa?
Norjau grinti vok, bet Vi mane sulaik.
Nesieiskite, kreipsi Vi Madelin, taiau nortume pabti vienos.
Kaip manai, nuo ko jis? paklausiau draugs, kai kepyklls darbuotoja nutolo tiek, kad
negaljo ms girdti.
Neinau, taiau kai tau j padav, man paiurpo oda.

Igirdus iuos odius, mano nugara taip pat perbgo altis.


Kaip manai, ar tai buvo Skotas?
Neinau. Kas viduje? Vi susirang kd alia mans, kad geriau matyt.
Itraukiau ied, ir mudvi tyldamos j apirjome. Vien tik vilgteljusi supratau, kad jis
nuslyst net nuo mano nykio iedas tikrai vyrikas. Jis buvo plieninis, o akut, kurioje paprastai
taisomas brangakmenis, puo raiinys, vaizduojantis sugniaut grsming kumt. iedo akut buvo
pajuodavusi matyt, kakas laik j vir ugnies.
Kas pradjo Vi, taiau nutilo, kai itraukiau popieriaus lap.
Jame juodu raikliu buvo parayta:
IS IEDAS PRIKLAUSO JUODAJAI RANKAI.
JIS NUUD TAVO TT.

SKYRIUS

Pirmoji nuo kds paoko Vi.


Puoliau jai i paskos prie kepyklls dur, ibgome akinani saul. Prisidengusios akis mme
dairytis. Nubgome netgi prie vandens. Papldimyje buvo moni, taiau n vieno pastamo veido.
Mano irdis dausi, tad paklausiau Vi:
Kaip manai, gal ia tik poktas?
Man nejuokinga.
Ar tai Skoto darbas?
Galbt. Juk jis ia buvo atjs.
O gal Marss?
Mano nuomone, vienintel Mars galt pasielgti taip beatodairikai.
Vi skvarbiai pavelg mane.
Ji ikrt tok pokt? Galbt.
Taiau ar Mars yra tokia iauri? Be to, ar ji vargintsi mus sekti? ia reikjo kur kas daugiau
pastang, nei einant pro al pasakyti k nors eidiamo. Parayti ratel, rasti ied, teikti. Reikia
visk i anksto apgalvoti. Regis, Marsei ir penkias minutes planuoti bt nuobodu.
Isiaikinkime iki galo, pasil Vi grdama prie kepyklls dur.
Kai jome vid, ji susirado Madelin.
Reikia pasikalbti. Kaip atrod tas vaikinas? Nedidelio gio? Auktas? Tamsiaplaukis?
viesiaplaukis?
Jis buvo su kepurle ir sauls akiniais, atsak Madelina vogiomis dirsiodama kitas
kepyklls darbuotojas, kurios irgi susidomjo pokalbiu. Kodl klausiate? Kas buvo tame voke?
Noriu, kad apibdintumte isamiau, neatlyo Vi. Kuo jis vilkjo? Kokios komandos
emblema buvo ant kepurls? Ar jis buvo su barzda?
Neprisimenu, sumikiojo Madelina. Kepurait buvo juoda. O gal ruda. Manau, jis mvjo
dinsais.
Manote?
Liaukis, sutramdiau Vi timpteljusi u rankos. Ji neprisimena. Pavelgiau Madelin.
Ai u pagalb.
Pagalb? pasipiktino Vi. Ji visai mums nepadjo. Negali bti, kad paimt vok i
nepastamo vaikino ir neprisimint, kaip jis atrod!
Ji paman, kad tai mano vaikinas, bandiau utarti kepyklls darbuotoj.
Madelina m energingai linkioti galv.
Tikrai taip pamaniau. Atleiskite. Pagalvojau, kad tai dovana. Ar voke buvo kas nors bjauraus?

Gal ikviesti policij?


Veriau prisiminkite, kaip atrod tas psichopatas, atov Vi.
Juodus dinsus, staiga ipykino Madelina. Atmenu, kad jis mvjo juodus dinsus. Esu
beveik tikra.
Beveik tikra? sarkastikai paklaus Vi.
Itempiau j lauk. Nusiraminusi draug tar:
Pupyte, apgailestauju dl io nesusipratimo. Man reikjo pirmai pairti, kas voke. mons
kvaili. O tas, kuris tau perdav vok, yra pats kvailiausias. Su diaugsmu ivanoiau jam kail kaip
nindz, jei tik paklit man nagus.
inojau, kad draug stengiasi pakelti nuotaik, taiau mano mintys skland toli. Jau nebegalvojau
apie tio mirt. Nusitempiau Vi siaur tarp tarp parduotuvi.
Klausyk. Turiu tau kai k pasakyti. Man pasirod, kad vakar maiau savo tt. ia, ant molo.
Vi netardama n odio spoksojo mane.
Tai buvo jis, Vi. Jis.
Pupyte skeptikai nuts Vi.
Manau, jis vis dar gyvas. Tt laidojo udarame karste. Galbt vyko klaida, nesusipratimas, ir
t vakar uvo ne mano ttis. Galbt jam amnezija, ir dl to ttis negali grti namo. Galbt kokia nors
kita prieastis jam trukdo. Arba kitas mogus
Neinau, kaip tai paaikinti, tar Vi nuvelgdama mane nuo galvos iki koj, bet tavo ttis
negr.
Tada kaip paaikinsi tai, k maiau? teisindamasi paklausiau. sieidiau, kad net geriausia
draug manimi netiki. Aaros m grauti akis, ir a jas skubiai nusiluosiau.
Tai buvo kitas mogus, panaus tavo tt.
Tavs ten nebuvo. A j maiau! nevalingai ipykinau.
Neketinau klausytis Vi tikinjim, kai tiek daug patyriau. Prie du mnesius nukritau nuo
mokyklos sporto sals gegni. inojau, kad usimuiau. Puikiai prisiminiau, kas t vakar nutiko.
Taiau.
Taiau iandien a gyva.
Labai gali bti, kad ir mano ttis gyvas. Vakar j maiau. Tikrai. Galbt jis norjo man perduoti
ini. Praneti, kad tebra gyvas. Kad dar turiu vilt j pamatyti.
Vi papurt galv.
Liaukis.
Neprarandu vilties j pamatyti. Kol suinosiu ties. Privalau isiaikinti, kas vyko t vakar.
Ne, tvirtai pareik Vi. Palik savo tio mkl ramybje. Knaisiodamasi praeities
nepakeisi tik teks dar kart j igyventi.
Palikti tio mkl ramybje? O kaip a? Kaip man nurimti, jei neinau tiesos? Vi nesupranta.
Jos tvo nenuud paslaptingas mogus. Jos eima nesugriauta. Draug neprarado artimj.
Man liko tik viltis.
Sekmadienio popiet praleidau Enzo ukandinje studijuodama periodin element lentel. Vis

dmes sutelkiau nam darb mgindama iguiti mintis apie tt ar gaut ratel, kuriame buvo
praneta, kad u tio mirt atsakingas Juodoji Ranka. Tai turjo bti poktas. Vokas, iedas, ratelis
visa tai turjo bti iaurus poktas. Gal Skoto, o gal Marss. Taiau, atvirai sakant, nemaniau, kad
tai j darbas. Reikdamas uuojaut man ir mamai Skotas, regis, kalbjo nuoirdiai. O Marss
idaigos visada bdavo nebrandios ir spontanikos.
Sdjau prie kompiuterio, todl nusprendiau internete paiekoti informacijos apie Juodj Rank.
Norjau sau paiai rodyti, kad ratelis beprasmis. Galbt kas nors rado ied naudot preki
parduotuvje, sugalvojo Juodosios Rankos pseudonim, pasek mane lent taku ir papra
Madelinos, kad teikt vok. Kai pagalvoji, visai nesvarbu, kad Madelina nepajg prisiminti, kaip
atrod vaikinas, nes jis tikriausiai su iuo poktu neturjo nieko bendro. Pokto autorius tiesiog
sustabd atsitiktin praeiv ir sumokjo kelis dolerius, kad is teikt vok. Taip biau pasielgusi a
pati. Jei biau buvusi ikrypl, kuriai patinka skaudinti mones.
Ekrane pasirod nuorod Juodj Rank puslapis. Pirmoji buvo nuoroda slapt draugij, kuri,
kaip teigiama, 1914 metais nuud Austrijos erchercog Franc Ferdinand ir sukl Pirmj
pasaulin kar. Kita roko grups nuoroda. Juodoji Ranka taip pat buvo vaidybinio aidimo vampyr
grups pavadinimas. Dvideimto amiaus pradioje ital gauja, pasivadinusi Juodja Ranka, uvald
Niujork. Niekur nebuvo minima Meino valstija. Nepamaiau n vieno paveiksllio, vaizduojanio
plienin ied su iraiytu kumiu.
Matai? tariau sau. Tai tik poktas.
Suvokusi, kad nuklydau srit, apie kuri nedera galvoti, smeigiau akis nam darbo uduot.
Turjau perprasti chemijos formules ir imokti skaiiuoti atomin mas. Netrukus bus chemijos
laboratorinis darbas, o turdama toki partner kaip Mars ruoiausi papildomai, nes i jos tikrai
nesulauksiu pagalbos. vediau kelis skaiius savo skaiiuokl, rpestingai raiau atsakym
ssiuvin ir mintyse j pakartojau, kad nuginiau alin mintis apie Juodj Rank.
Penkt valand paskambinau mamai, kuri buvo Naujajame Hampyre.
Tiesiog noriu usiregistruoti, pasakiau. Kaip sekasi?
Kaip prastai. O tau?
Ruoiu nam darbus Enzo ukandinje, bet mane be paliovos gundo mang pyragliai.
Suadinai man apetit.
Ar pakankamai, kad grtum namo?
Mama atsiduso leisdama suprasti, kad tai ne nuo jos priklauso.
Noriau. etadien vlyviems pusryiams isikepsime vafli ir pyragli.
et paskambino Vi ir kalbjo susitikti su ja sporto salje. Pus atuoni draug ileido mane
prie kaimiko namo. Buvau k tik isimaudiusi po duu ir aldytuve iekojau trokinio, kur vakar
paliko mama, kai pasigirdo garsus beldimas pagrindines duris.
Prisimerkusi pavelgiau pro akut. U dur stovjo Skotas, iskts du pirtus kaip V raid, lyg
taikos enkl.
Roko grupi mis! garsiai itariau delnu pliaukteldama sau kakt. Visikai pamirau
pasakyti, kad nevaiuosiu. Pavelgusi piamos kelnes sudejavau.
Neskmingai pabandiusi paiauti plaukus, pasukau rakt ir atidariau duris.

Skotas pavelg mano piam.


Pamirai.
Juokauji? Vis dien apie tai galvojau, tik dar nespjau susiruoti. Parodiau laiptus. Einu
apsirengsiu. Gal paildytum trokin? Jis mlyname indelyje, aldytuve.
Perokdama ikart per dvi pakopas nudmiau vir, udariau miegamojo duris ir paskambinau
Vi.
Turi nedelsdama pas mane atvaiuoti, pasakiau. Netrukus su Skotu ivyksiu roko grupi
m.
Ar skambini, kad sukeltum pavyd?
Priglaudiau aus prie dur. Regis, Skotas atidarinjo virtuvs spinteles. Spju, kad vaikinas
iekojo receptini vaist arba alaus. Jam teks nusivilti, nebent tiktsi apsvaigti nuo mano geleies
tablei.
Neketinu sukelti pavydo. Tiesiog nenoriu vaiuoti viena.
Tada pasakyk jam, kad negali.
Bda ta kad a lyg ir noriu vaiuoti.
Nesivaizduoju, i kur staiga atsirado is trokimas. Bet nenorjau vakaro praleisti viena. Vis
dien ruoiau nam darbus, paskui manktinausi, todl visikai netrokau sdti namie ir tikrinti
savaitgalio buities darb sra. Vis dien elgiausi graiai. Dl to visas mano gyvenimas tapo
graesnis. Turiu teis pasilinksminti. Skotas nra tinkamiausias pasaulyje vaikinas eiti pasimatym,
bet ir ne pats blogiausias.
Tai vaiuoji ar ne?
Prisipainsiu, roko grupi mis vilioja kur kas labiau nei galimyb vis vakar savo kambaryje
asmenuoti ispan kalbos veiksmaodius. Paskambinsiu Riksonui. Gal jis vyks kartu.
Padjusi ragel skubiai perirjau savo drabuius. Isirinkau blyki ilko palaidin, trump
sijonl, matines tampres ir plokiapadius batelius. Papurkiau or kvepal ir engiau debes,
kad susigert velnus greipfrut aromatas. Kodl gaitu laik graindamasi prie Skot? Jis man nieko
nereikia, mudu neturime nieko bendro, o dauguma pokalbi abipusiai ugauliojimai. Be to, Lopas
man liep jo alintis. Kaip tik tai mane ir skatino. Tikriausiai Skotas mane trauk dl to, kad trokau
nepaklusti ir keryti. Dl visko kaltas Lopas.
Galjau rinktis: sdti namie ir leisti, kad man vadovaut Lopas, arba atsikratyti gerai iaukltos
mergaits princip ir truput pasilinksminti. Nors nesirengiau to pripainti, vyliausi, kad Lopas
suinos, jog su Skotu ivaiavau roko grupi m. Tikjausi, kad pagalvojs apie mane su kitu
vaikinu, Lopas pasius.
Galutinai apsisprendusi, ikliau galv, padiovinau plaukus tik tiek, kad lengvai garbanotsi, ir
plaukiau virtuv.
Esu pasirengusi, pareikiau.
Skotas antrkart vakar nuvelg mane nuo galvos iki koj, taiau dabar drovjausi maiau.
Puikiai atrodai, Grei, pagyr Skotas.
Stengiuosi neatsilikti nuo tavs, nusiypsojau nordama pasirodyti draugika, taiau i ties
nervinausi.

Absurdika juk kalbu su Skotu. Mes tik draugai. Net ne draugai. Pastami.
jimas deimt baks.
Sustingau.
Ak. Teisingai. Juk sakei. Ar galime pakeliui sustoti prie bankomato?
Sskaitoje turjau penkiasdeimt doleri, gaut per gimtadien. Juos buvau paskyrusi kabrioletui,
taiau, pamusi deimt, tikslo nesulugdysiu. Taupydama tokiu greiiu, kabriolet vis tiek pajgsiu
nusipirkti ne anksiau kaip sulaukusi dvideimt pirmojo gimtadienio.
Skotas numet ant stalo Meino valstijos vairuotojo paymjim, jame buvo nukopijuota mano
nuotrauka i klass albumo.
Ar pasirengusi, Marlena?
Marlena?
Nejuokavau dl suklastotos tapatybs kortels. Tikiuosi, neketini trauktis?
Skotas isiviep, tarsi nujaust, kaip stipriai okteljo mano kraujospdis pagalvojus, kad teks
naudotis suklastotu asmens dokumentu. Jis tikriausiai buvo pasirengs kirsti layb i vis savo
pinig, kad po penki sekundi a pasiduosiu. Keturi, trys, du
Pasirengusi, tariau griebdama nuo stalo vairuotojo paymjim.
Skotas nuvairavo savo mustang pro Koldvoterio centr prieing miesto pus ir vingiuodamas
alutinmis gatvelmis kirto geleinkelio bgius. Jis sustojo prie keturi aukt mrinio sandlio,
paskendusio piktolse. Prie lauko dur stovjo ilga eil. Kaip supratau, langai i vidaus buvo
uklijuoti juodu popieriumi, taiau per plyius buvo matyti, kad viduje blyksi proektoriai. Vir dur
viet mlynas neoninis uraas: VELNIO RANKIN.
ioje miesto dalyje esu buvusi, kai mokiausi ketvirtoje klasje. Tada tvai mudvi su Vi per
Helovin buvo atve vaiduokli nam. Velnio rankinje bti neteko, taiau buvau tikra, kad mano
mama tikrai udraust ia eiti. Atmintyje ikilo Skoto odiai apie klub. Garsi, nerepetuota
muzika. Triukminga, nevaldoma minia. Nevaromas seksas tualetuose.
O Dieve!
Ileisiu tave ia, pasak Skotas privairuodamas prie kelkraio. Pasistenk gauti geras vietas.
Arti scenos, per vidur.
Ilipau i automobilio ir nuingsniavau eils gal. Pasakysiu atvirai; niekada neteko bti klube,
kur reikia mokti u jim. Tiesiog neteko bti jokiame klube. Mano naktinis gyvenimas kino
teatras ir ledain, ten eidavau drauge su Vi.
Suskambo mano mobilusis specialiai Vi nustatytu tonu.
Girdiu muzik, bet matau tik geleinkelio bgius ir kelis apleistus vagonus.
Esi u poros kvartal. Ar vairuoji neon, ar eini psia?
Vairuoju neon.
Ateisiu pas tave.
Ijau i eils, kuri darsi vis ilgesn. Kvartalo gale pasukau u kampo ir patraukiau palei
geleinkelio bgius, kuriuos Skotas kirto atvaiuodamas ia. Daugel met neremontuotas aligatvis
buvo aptrupjs ir nelygus, gatvs viestuvai stovjo dideliais tarpais, tad turjau eiti atsargiai, kad

nesuklupiau. Kiti io kvartalo sandliai skendjo tamsoje, j langai bolavo tarsi tuios akiduobs.
Paskui ivydau daugiabuius imargintomis grafiiais sienomis. Prie imt met ia galbt buvo
Koldvoterio centras. Taiau ne dabar. Ant apmirusi pastat mnulis skleid vaiduoklik matin
vies.
Prispaudusi rankas prie on paspartinau ingsn. U dviej kvartal i miglotos tamsos iniro
mogysta.
Vi? kteljau.
mogysta, nuleidusi galv ir susigrdusi rankas kienes, artinosi prie mans. Tai buvo ne Vi, o
vyrikis, auktas ir lieknas, plaiapetis. Jo eisena man buvo kakur matyta. Pasijutau nejaukiai
sutikusi vyr iame kelio ruoe, todl kiau rank kien iekodama savo mobiliojo telefono.
Ketinau paskambinti Vi ir pasitikslinti, kur ji yra, kai vyrikis atsidr gatvs ibinto viesoje. Jis
vilkjo tio odin piloto striuk.
Sustingau.
Visikai nekreipdamas mane dmesio vyrikis m kopti deinje esaniais laiptais ir dingo
viename apleist daugiabui.
Man ant sprando pasiiau plaukeliai.
Tti?
Nejuia pasileidau bgti. Nulkiau kit gatvs pus nesidairydama, nes inojau, kad automobili
ia nra. Prisiartinusi prie daugiabuio, kur, kaip buvau sitikinusi, jo vyrikis, trkteljau auktas
dvivres duris. Urakintos. Kraiau rankenas, klebenau duris, taiau jos neatsivr. Prisidengusi
delnais akis pavelgiau pro alia dur esant lang. viesa nedeg, taiau pamaiau audeklu
udengtus baldus. irdis dunksjo kaip patrakusi. Ar mano ttis gyvas? Ir vis laik gyvena ia?
Tti! suukau pro stikl. Tai a, Nora!
Vyrikis tikriausiai ulipo laiptais ir inyko koridoriuje.
Tti! aukiau dauydama stikl. A ia!
Pasitraukusi atbula uveriau galv ir pamaiau, kaip antrame aukte praslenka elis.
Galins durys.
Ikart puoliau gyvendinti ios minties. Nubgau laiptais emyn ir slydindama prasibroviau pro
siaur tarp tarp nam. Galins durys. Jei jos neurakintos, pateksiu vid pas tt
Sprand nutvilk ledinis altis, nukeliavo nugara emyn ir mane sukaust. Stovjau tako gale
bedusi akis galin kiem. Puiant vjeliui ramiai sibavo krmai. Praviri vartai girgdjo ant vyri.
Ltai pasitraukiau, nes i ramyb nekl pasitikjimo. tariau, kad esu ne viena. jausm painojau,
jis visada reikdavo pavoj.
Nora, mes ne vieni. ia yra dar kakas. Grk!
Tti? sunibdjau. Galvoje lo mintys.
Rask Vi. Privalai ieiti. A tave vl susirasiu. Paskubk!
Nesvarbu, k sak ttis, trauktis neketinau. Kol nesuinosiu, kas ia vyksta. Kol jo nepamatysiu.
Kodl jis tikisi, kad pasitrauksiu? Juk jis ia. Palengvjimas ir jaudulys nustelb baim.
Tti? Kur tu?
Tyla.

Tti? kreipiausi dar kart. A nesitrauksiu.


kart igirdau atsakym.
Galins durys neurakintos.
Tio odiai aidjo mano galvoje. kart jo balsas buvo truput kitoks, bet skirtumas buvo labai
nerykus. Gal truput altesnis? O gal sakmesnis?
Tti? vos girdimai sunibdjau.
A viduje.
Dabar tio balsas nuskambjo garsiau. Jis pasigirdo ne tik mano galvoje, bet ir ausyse.
Atsigriau nam bdama tikra, kad ttis kalba pro lang. Ulipau ant grindinio ir pridjau deln
prie lango rmo. Labai norjau, kad tai bt ttis, taiau nuojauta spjo, kad ia gali bti poktas,
todl paiurpo visas knas. Galbt tai spstai.
Tti? tariau drebaniu balsu. Man baisu.
Kitapus stiklo prigludo delnas, jo pirtai tiksliai sutapo su manaisiais. Ant kairs rankos pirto
pamaiau tio vestuvin ied. Kraujas m taip smarkiai pulsuoti gyslomis, kad net apsvaigau. Tai
jis. Mano ttis. Vos u keli centimetr. Gyvas.
Ueik. Nieko blogo tau nepadarysiu. Nagi, Nora.
is raginimas mane igsdino. sikibau lang mgindama apgraibomis rasti uov, nes
desperatikai trokau apkabinti tt ir neleisti jam vl inykti. Aaros m riedti skruostais. Kilo
mintis bgti prie galini dur, bet negaljau prisiversti atsitraukti, net ir kelioms sekundms. Negaliu
jo vl prarasti.
Tviriau prispaudiau deln prie stiklo.
Tti, a ia!
kart nuo mano prisilietimo stiklas aperknijo. Jame trakdamos nusidriek plonyts ledo
sruogels. Staiga pajutusi alt, mginau atitraukti deln, bet oda buvo prilipusi prie stiklo. Prialusi.
aukdama bandiau kita ranka atplti deln. Tuo metu tio ranka ilindo pro lango rm ir sugrieb
manj, kad negaliau pabgti. Jis iurkiai trkteljo mane artyn. Drabuiai ukibo u rmo, o
ranka netiktinu bdu inyko lange. Stikle atsispindjo mano siaubo ikreiptas veidas, riksmui
praiota burna. Pagaliau suvokiau, kad ia ne mano ttis.
Gelbkite! suklykiau. Vi! Ar girdi mane? Gelbk!
Visu knu meiausi on mgindama isivaduoti. Sugriebt rank pervr atrus skausmas, o
galvoje msteljo toks rykus peilio vaizdas, kad atrod, jog galva skils pusiau. Rank kakas tarsi
nudegino jis nori j perpjauti.
Liaukis! surikau. Man skauda!
Mintimis jauiau vyrik, jo atvaizdas visk ugo. Aplink telkojo kraujas. Tamsus ir klampus
mano kraujas. Gerklje sukilo gumulas.
Lopai! surikau nakt apimta siaubo ir nevilties.
Mane sugriebusi ranka inyko, ir a atbula parkritau ant ems. Instinktyviai prispaudiau sueist
rank prie palaidins, kad nekraujuot, taiau, mano nuostabai, kraujo nebuvo. Ir jokios aizdos.
Gaudydama or spoksojau lang. Stiklas buvo sveikas, jame atsispindjo u nugaros augantis
medis, kuris i lto sibavo tamsoje. Paokau ant koj ir klupindama ulipau ant aligatvio.

Pasileidau bgti Velnio rankins link, vis atsigrdama per pet. Tikjausi, kad pamatysiu savo tt,
ieinant i kurio nors daugiabuio ar jo mkl su peiliu rankoje, bet aligatvis buvo tuias.
Apsidairiau nordama pereiti gatv ir vos kaktomua nesusidriau su kakokia mogysta.
tai kur tu, tar Vi ranka prilaikydama mane, kad nepargriiau, kol tramdiau gerklje kylant
riksm. Mes tikriausiai prasilenkme. Atvaiavau iki Velnio rankins ir tavs neradusi ijau
iekoti. Kas nutiko? Rodos, tave pykina.
Nenorjau ilgiau stovti gatvs kampe. Galvodama apie nutikim prie daugiabuio, nenoromis
prisiminiau, kaip partrenkiau ons. Po akimirkos ant automobilio neliko joki susidrimo ymi.
Taiau kart susidriau su savo tiu. Liepsnojaniomis akimis ir drebaniomis lpomis tariau:
Manau vl maiau savo tt.
Vi apkabino mane.
Ak, pupyte
inau, k nori pasakyti. To nebuvo. Nebuvo, pakartojau mgindama nusiraminti. Kelis kartus
sumirksjau, nes pro aaras nieko nemaiau. Taiau a jauiau. Labai tikrovikai
Ar nori apie tai pasikalbti?
Apie k? Man vaidenasi. Kakas jaukia mano mintis. aidia su manimi. Nusidjs angelas?
Nefilimas? Tio mkla? O gal a tiesiog kraustausi i proto? syk viskas atrod kitaip negu
pirm kart. Maniau, kad ttis nori man kak pasakyti, bet galbt tai tiesiog savisaugos mechanizmas.
Gal mano protas veria matyti tai, ko jau seniai nebra? Gal jis upildo tutum, nes nestengiu
susitaikyti su netektimi.
Kad ir kas ten buvo, buvo netikra. Ten buvo ne mano ttis. Jis mans nenuskriaust. Ttis mane
myljo.
Grkime Velnio rankin, pasiliau trkiojamai ikvpdama. Norjau kaip manoma
greiiau dingti nuo daugiabuio. Vl sau pakartojau, kad ten matytas pavidalas nebuvo mano ttis.
Vis garsiau buvo girdti bgnai ir gitaros. Baim pamau atslgo, pajutau, kaip irdis rimsta.
Norjau kuo greiiau patekti sausakim sandl. Nors ir kaip sukrsta, namo grti neketinau, taip
pat nenorjau bti viena; trokau simaiyti mini. Minioje i ties jausiuosi saugiau.
Vi sustabd mane iupdama u rieo.
Nejau ten ta, apie kuri galvoju?
Madaug u puss kvartalo nuo ms Mars Milar lipo automobil. Jos knas buvo sukitas
toki ma skiautel audeklo, kad buvo matyti juodi kojini nriniai ir keliaraiio direlis. Mars
avjo juodus ilgaaulius batus ir buvo usidjusi juod fetrin skrybl. Taiau mano dmes patrauk
ne Marss apranga, o automobilis. Blizgantis juodas visureigis komanderis. Pasigirdo variklio
burzgimas, visureigis pasuko u kampo ir dingo i aki.

SKYRIUS

-O Viepatie, sunibdjo Vi. Nejau i ties tai maiau? Ar tikrai regjau, kaip Mars lipa
Lopo visureig?
Prasiiojau nordama atsakyti, taiau gerkl ugniau tarsi replmis.
Ar man tik pasirod, klausinjo Vi, ar tu taip pat matei i po jos suknels kyant raudon
direl?
Tai ne suknel, atoviau atsiremdama sien.
Norjau pasakyti graiai, taiau tu teisi. Tai ne suknel. Tai palaidin, utempta ant jos
prakaulaus kno. Neinia kodl ji nepakyla auktyn ir neapsiveja aplink liemen.
Tikriausiai apsivemsiu, pasiguodiau jausdama, kaip repls ima gniauti pairdius.
Vi spusteljo man peius ir pasodino ant aligatvio.
Giliai kvpuok.
Jis vaikto pasimatymus su Marse.
inia buvo per daug siaubinga, kad galiau patikti.
Mars tiesiog nori pasirodyti, pareik Vi. Tai vienintel prieastis. Mars kiaul. iurk.
Lopas sak, kad tarp jdviej nieko nra.
Lopas turi daug ger savybi, bet siningumu nepasiymi.
Sumirksjau irdama gatv, kurioje dingo visureigis. Jauiau nepaaikinam nor pulti paskui
juos ir padaryti tai, dl ko vliau tekt gailtis, pavyzdiui, pasmaugti Mars jos kvailu raudonu
direliu.
ia ne tavo kalt, guod Vi. Lopas palemkas, jis tavimi pasinaudojo.
Man reikia namo, iaip ne taip ispaudiau.
Kaip tik tuo metu prie klubo dur sustojo policijos automobilis. I jo isirang auktas, lieknas
faras juodomis kelnmis ir mlynais markiniais. Nors gatv skendjo tamsoje, a j kaipmat painau.
Detektyvas Basas. Kart jau esu patekusi jo akirat, tad visikai netrokau to pakartoti. Juo labiau
kad buvau sitikinusi, jog detektyvo nuomon apie mane ne per geriausia.
Detektyvas Basas prasibrov eils priek, parod enklel durininkui ir neltindamas ingsnio
jo vid.
Oho, aikteljo Vi. Ar tai faras?
Taip, bet jis per senas, tad n nesvajok. Noriu namo. Kur pastatei automobil?
Jam tik truput per trisdeimt. Nuo kada trisdeimtmetis senas?
Tai detektyvas Basas. Jis mane apklaus po nelaimingo atsitikimo mokykloje, kai uvo Dulis.
Man labai patiko vadinti tai nelaimingu atsitikimu, o juk i ties Dulis mgino mane nuudyti.
Basas. Man patinka. Vardas trumpas ir seksualus, kaip ir manasis. Ar jis tave apiekojo?

Panairavau draug, taiau ji vis dar spoksojo duris, u kuri dingo policininkas.
Ne. Jis mane tik apklaus.
Visai neprietarauiau, jei jis udt man antrankius. Tik nesakyk Riksonui.
Eime. Jei atvyko policija, bus nemalonum.
Nemalonumas mano antrasis vardas, atov draug sikibdama man parank ir tempdama
prie sandlio dur.
Vi
Ten turt bti ne maiau kaip du imtai moni. Tamsu. Minioje jis tavs nepastebs, jei
apskritai prisimena. Greiiausiai jis tave pamiro. Be to, detektyvas tavs nesuims juk nenusiengei
statymams. Na, jei nekreipsime dmesio suklastot asmens dokument. Taiau taip daro visi. O jei
nort suimti visus, ikviest pastiprinim. Vienas faras ios minios nesutramdys.
I kur inai apie suklastot asmens dokument?
Draug pavelg mane be odi klausdama: Nejau manai, kad a tokia buka?
Juk atvaiavai ia, tiesa?
Kaip tu ketini patekti vid?
Taip pat, kaip ir tu.
Turi suklastot dokument? negaljau patikti savo ausimis. Nuo kada?
Vi pamerk ak.
Riksonas ne tik gerai buiuojasi. Eime. Esi labai gera draug, todl tau net galv neaut mintis
silyti man dl niek sulauyti nam areto taisykles. Be to, paskambinau Riksonui, ir jis jau pakeliui.
Sudejavau, bet Vi dl to nekalta. Tai a sugalvojau vakar ia atsibelsti.
Bet tik penkias minutes, ne ilgiau.
Eil judjo spariai, mons vienas po kito inykdavo pastate, ir a, nepaklususi sveikam protui,
sumokjau u jim ir nusekiau paskui Vi tams, tvank sandl klausytis kurtinamos muzikos.
Keista, bet supama tamsos ir triukmo pasijutau geriau; muzika buvo tokia garsi, kad trukd galvoti,
vadinasi, net ir nordama negaliau sutelkti mini ir svarstyti, k kaip tik i akimirk daro Lopas
su Marse.
Sandlio gale buvo juodai daytas baras su metalinmis kdmis, nuo lub karojo viestuvai.
Mudvi su Vi sirangme dvi paskutines tuias kdes.
Asmens dokument, papra u baro stovintis vaikinas.
Vi papurt galv.
Man tik dietins kokakolos.
O man vynins kolos, pridriau.
Vi baksteljo pirtu man on ir palinko ariau.
Matei? Jis papra ms asmens dokument. Kaip nuostabu! Kertu layb, jis norjo suinoti
ms vardus, bet pasidrovjo klausti.
Barmenas pripyl dvi stiklines ir pastm per bar, jos sustojo tiesiai prieais mus.
Puikus triukas! suuko Vi stengdamasi perrkti muzik.
Vyrukas atkio jai didj pirt ir prijo prie kito lankytojo.
Jis man vis tiek per emo gio, guodsi Vi.

Ar matei Skot? paklausiau pasistiebdama ir akimis iekodama minioje.


Jis turjo pakankamai laiko pastatyti automobil, taiau vaikino niekur neivydau. Gal jis nenorjo
pasinaudoti mokama stovjimo aiktele ir nuvaiavo toliau, nemokam? Vis dlto keista. Jei
nepastat automobilio u trij kilometr, o tai nelabai tiktina, Skotas turt bti ia.
Oho. Spk, kas tik k atjo? piktai susiraukusi Vi velg man per pet. Mars Milar!
Maniau, ji ivaiavo. Staiga mane upldo pyktis. Ar Lopas su ja?
Ne.
Atsitiesiau ir pasistiebiau dar aukiau.
Esu visikai rami. Pajgsiu itverti. Be to, ji tikriausiai ms nepamatys. O jei ir pamatys,
neprieis pakalbti. Ir nors n trupuio netikjau tuo, k sakau, pridriau: Turbt galima kaip nors
ikryplikai paaikinti, kodl ji lipo t visureig.
Kaip ir ikryplikai paaikinti, kodl ji usidjo jo kepurait?
Atsirmiau delnais bar ir apsigriau. Tikrai, Mars alknmis yrsi per mini, jos braki
spalvos plauk uodegl kyojo i po Lopo beisbolo kepuraits. Jei tokio rodymo, kad jie kartu,
nepakanka, tada kokio reikia dar?
A j umuiu, pasakiau Vi atsigrdama bar. Skruostai ikaito, paiupau vynins kolos
stiklin.
inoma. Kaip tik ir proga atsirado. Ji iauia prie tavs.
Netrukus Mars ipra greta ms sdint vaikin ir pati klesteljo kd. Nusimusi Lopo
kepurait, ji papurt plaukus ir prispaud kepurait prie veido, tada pasimgaudama giliai kvp.
Kaip nuostabiai kvepia!
Klausyk, Nora, kreipsi mane Vi, ar Lopas prajusi savait neturjo utli?
Koks ia kvapas? nekreipdama dmesio Vi iaukjo Mars. vieiai nupjautos ols?
Egzotik prieskoni? O gal mt?
Per smarkiai pastaiau savo stiklin, ir grimas isipyl ant baro.
Tikrai elgiesi labai ekologikai, tyiojosi Vi. Vl naudoji sen Noros lamt.
Aistringas lamtas geriau nei riebus, atov Mars.
ia tau u rieb lamt, tar Vi paimdama mano vynin kol ir i apaios likteldama
Marsei. Taiau kakas i minios atsitrenk Vi nugar, tad kliuvo ne tik Marsei, bet ir mudviem su
Vi.
irk, k padarei! suuko Mars ir taip smarkiai paoko nuo kds, kad i apvirto. Ji m nuo
keli luostytis grim. Tai Bebe firmos suknel! Ar inai, kiek ji kainuoja? Du imtus doleri.
Dabar ji tiek neverta, atov Vi. Ir ko ia dejuoji? Kertu layb, kad pavogei j i
parduotuvs.
Tikrai? K norjai tuo pasakyti?
Apie tokias kaip tu sakoma: Gali kiaurai permatyti. A matau nieking mogyst. Kas gali bti
niekingiau kaip vogti i parduotuvi?
O kas gali bti lykiau u dvigub pasmakr?
Vi prisimerk.
A tave umuiu. Girdi? Umuiu.

Mars pavelg mane.


Beje, Nora, manau, kad turtum tai inoti. Lopas man pasak, jog isiskyr su tavimi todl, kad
buvai prasta kek.
Vi rankine vo Marsei per galv.
U k? suspieg Mars susiimdama u galvos.
Vi trenk dar kart. Mars susvirduliavo atatupsta, jos akyse suspindo nuostaba, bet netrukus
ll prisimerk.
Ak, tu
Liaukits! suukau sisprausdama vidur ir isksdama rankas.
Susirinkusieji atkreip mus dmes, mons m slinkti ariau tikdamiesi ivysti kai
pjautynes. Man visai nerpjo, kas nutiks Marsei, taiau Vi visai kas kita. Jei i sivels petynes,
detektyvas Basas nugabens draug nuovad. Turint galvoje, kad Vi slapta paspruko i nam, jos
tvams labai nepatiks dukrels apsilankymas cypje.
Skirstykims! Vi, eik savo neon. Susitiksime lauke.
Ji ivadino mane storule. U tai turi mirti. Pati taip sakei, nopuodama i siio pareik Vi.
Ir kaip ketini mane nuudyti? tyiojosi Mars. Atsissdama ant mans?
Tada kilo tikra sumaitis. Vi paiupo nuo baro savo kol ir usimojo sviesti j Mars. i
apsigr bgti, bet suklupo, ukliuvusi u baro kds, ir isities ant grind. Atsigriau Vi
tikdamasi nutraukti petynes, taiau pajutau, kaip kakas spyr kel. Parklupau ir netrukus mane
aperg Mars.
ia tau u tai, kad penktoje klasje paverei i mans Tod Berot, tar ji ir trenk kumiu
man ak.
Surikusi usidengiau veid.
Tod Berot? aukiau. Apie k ia kalbi? Juk tai vyko penktoje klasje!
O ia u tai, kad pernai pirm eZine puslap djai mano nuotrauk su miliniku spuogu ant
smakro!
T padariau ne a!
Na, gerai, gal ir patariau atrenkant nuotraukas, taiau tai buvo ne mano vienos sumanymas. Nejau
Mars visus metus to nepamiro? Ar ne per ilgai ji grieia dant?
O ia tau, keke, u tai, kad rk Mars.
Iprotjai! surikau. Paiupusi artimiausi baro kd, apveriau ir usidengiau nuo smgio.
Mars nustm kd. Nespjus atsistoti, ji pagrieb pro al einanio lankytojo grim ir apipyl
mane.
Akis u ak, pareik ji. Tu paeminai mane, o dabar a tave.
Nusiluosiau kol. Skaudjo sumut ak. Jauiau, kaip oda tinsta, inojau, kad netrukus atsiras
bjauri mlyn. Nuo plauk varvjo kola, mano geriausia palaidin buvo suplyta, jauiausi
paeminta, iniekinta ir pamesta. Lopas pasirinko Mars Milar, o ioji dabar tai uantspaudavo.
Pykiu negalima pateisinti to, k padariau, taiau jis, be abejons, paskatino tok poelg. Visikai
nemokjau mutis, bet sugniauiau kumius ir trenkiau Marsei and. Akimirk jos veide sustingo
nuostaba. Mars atsitrauk, susim skruost ir sispoksojo mane. Paskatinta maos pergals

puoliau Mars, taiau kakas sum mane u paast ir nutemp al.


Dink i ia, paliep aus Lopas vilkdamas mane prie dur.
A j umuiu! grasinau stengdamasi isivaduoti i vaikino gniaut.
Mus apsupo minia. mons skatino: Kaukis, kaukis, kaukis! Lopas istumd ioplius ir
nusitemp mane tolyn. Pro Lopo pet maiau, kaip Mars atsistoja ir rodo man didj pirt. Irietusi
antakius ir pasiptusi ji plaiai isiviep. Puikiai supratau, k ji nori pasakyti nagi, ateik.
Lopas atidav mane Vi globai, tada gro ir pam Mars u rankos. Nespjus susigaudyti, kas ten
vyksta, Vi nutemp mane prie artimiausio ijimo. Atsidrme oninje gatvelje.
Kad ir kaip buvo smagu stebti tavo petynes su Marse, nusprendiau, kad jos tikriausiai nra
vertos tavo cypje praleistos nakties, paaikino Vi.
A jos nekeniu! surikau vis dar isteriku balsu.
Kai Lopas tave atitrauk, detektyvas Basas pro mini brovsi prie js. Tada supratau, jog atjo
metas sikiti man.
Kur jis nusive Mars? Maiau, kaip Lopas pam j u rankos.
Tai visai nesvarbu. Tikiuosi, kad policija juos abu nugabens aretin.
vyruotu aligatviu nubgome prie Vi automobilio. Gatvels gale ivydusios mlynai ir geltonai
mirksinius policijos automobilio vyturlius, mudvi su Vi prisispaudme prie sandlio sienos.
K gi, buvo aunu, diaugsi Vi, kai usirakinome neone.
Taip, tikrai, ikoiau pro dantis.
Vi lyteljo man rank.
Kokia tu skani. Kvepdama vynine kola adini trokul.
Tu dl visko kalta, purktavau. Tai tu apipylei Mars kola. Jei ne tu, nebiau sivlusi
petynes.
Petynes? Tu tik guljai ir leidaisi taloma. Prie isiskirdama su Lopu galjai i jo pasimokyti
mutis.
Suskambo mano mobilusis, ir a isitraukiau j i rankins.
Ko? amteljau.
Neigirdusi atsakymo supratau, jog i susijaudinimo supainiojau inuts signal su skambuiu.
Ekrane ivydau i neinomo numerio atsist praneim: INAKT NIEKUR NEIK I NAM.
Man baisu, pareik Vi. Palinkusi artyn ji perskait inut. Kam davei savo telefono numer?
Tikriausiai kakas surinko ne t numer. inut, matyt, skirta ne man.
Be abejo, prisiminiau daugiabut, savo tt ir regjim, kai ttis ketino perpjauti man rank.
meiau telefon rankin ir abiem rankomis susimiau galv. Buvau isigandusi, vienia,
sutrikusi ir jauiau, kad tuoj pratrksiu raudoti.
Gal j atsiunt Lopas? spliojo Vi.
Anksiau matydavau jo numer. ia kakoks poktas. O, kad tik galiau prisiversti pati tuo
patikti. Gal vaiuokime? Man reikia tailenolio.
Manau, reikt paskambinti detektyvui Basui. Policijai labai patinka tokios istorijos apie
persekiojim.
Nori paskambinti tik dl to, kad galtum paflirtuoti.

Vi jung pavar.
Siliausi padti.
Geriau toks noras tau bt kils prie deimt minui, kai Mars sviedei stiklin.
Man bent jau uteko drsos.
Pasisukusi dmiai pavelgiau draug.
Kaltini, kad nepasiprieinau Marsei?
Ji nuviliojo tavo vaikin, tiesa? inoma, jis mane velnikai gsdina, bet jei Mars bt
nuviliojusi mano vaikin, brangiai sumokt.
Tyldama pirtu parodiau gatv.
Vaiuok.
inai k? Tau tikrai reikia naujo vaikino. Ger senovik glamoni, kad atsipalaiduotum.
Kodl visi galvoja, kad man reikia vaikino? Man jo nereikia. Turjau j utektinai. Vaikinai tik
sueidia ird.

10

SKYRIUS

Po valandos suvalgiau trapui su upurktu skystu sriu, sutvarkiau virtuv ir pradjau irti
televizori. Niekaip neapleido mintis apie inut, perspjani nekelti kojos i nam. Kai saugiai
sdjau Vi automobilyje, laikyti j poktu ar ne tuo numeriu atsista inute buvo lengviau, bet dabar,
bdama viena, nesijauiau tokia pasitikinti savimi. Gal pasiklausyti openo, kad namie nebt taip
tylu? Taiau tada negirdsiu paalini gars. Tik to betrko, jog kas nors prislint man u nugaros
Susitvardyk, sakiau sau, niekas prie tavs neslins.
Per televizij nieko domaus neberod, tad ulipau laiptais miegamj. Mano kambarys buvo
sutvarkytas, todl miau drabuinje rikiuoti savo apdarus pagal spalvas, kad turiau kuo usiimti ir
neumigiau. Snduriuodama tapsiu lengvai paeidiama, nusprendiau atsigulti lov kaip manoma
vliau. Nuluosiau dulkes nuo komodos, pagal abcl sudliojau knygas. Tikinau save, kad nieko
blogo neatsitiks. Tikriausiai rytoj pabudusi suprasiu, kad elgiausi kaip tikra paranoik.
Taiau inut galjo atsisti tas, kuris nori man per miegus perrti gerkl. Toki vaiduoklik
nakt galima patikti bet kuo.
Atsigulusi usndau, vliau vl prabudau. Nuo ventiliatoriaus bangavo naktins uuolaidos.
Kambaryje buvo karta, mano aptempti markinliai ir berniukikos kelnaits prilipo prie kno,
taiau buvau per daug sibaiminusi, kad idrsiau atverti lang. Apsidairiau ir markstydamasi
pavelgiau laikrod. Beveik treia nakties.
Dein galvos pus bjauriai tvinksjo, akis buvo utinusi. Udegusi visas viesas basa nutapsenau
iki aldiklio ir plastikin maiel prisikroviau ledo. Idrsusi dirstelti vonios veidrod sudejavau.
Nuo antakio iki skruosto drieksi didiul raudonai violetin mlyn.
Kaip galjai leisti itaip nutikti? paklausiau savo atvaizdo. Kodl leidaisi Marss
sumuama?
Ikraiau dvi paskutines tailenolio kapsules i buteliuko, stovinio spintelje su veidrodinmis
durelmis, prarijau ir vl susirangiau lovoje. Nuo ledo gl od po akimi ir krt altis. Laukdama,
kol prads veikti tailenolis, stengiausi nuvyti alin kyr Marss, lipanios Lopo visureig, vaizd.
Jis niekaip neinyko. Variausi ir net usidengiau pagalve veid, mgindama iguiti regin, bet jis
vis persekiojo mane.
Gal po valandos smegenys pavargo kurti planus, kaip nuudyti Mars su Lopu, ir a vl
nugrimzdau mieg.
Pabudau igirdusi trektelint spyn.
Atsimerkiau, bet vaizdas buvo toks pat nerykus ir nespalvotas, kaip ir tada, kai sapnavau, jog
atsidriau Anglijoje prie kelis imtus met. Sumirksjau, kad galiau normaliai matyti, bet pasaulis

vis tiek liko padmavusio ledo spalvos.


Apaioje dusliai sugirgdjusios prasivr pagrindins durys.
Mama turjo grti ne anksiau kaip etadienio ryt, vadinasi, apaioje buvo kakas kitas. Tas,
kuriam nedert bti viduje.
Apsidairiau iekodama tinkamo ginklo. Ant naktinio stalelio stovjo kelios maos rmintos
nuotraukos ir pigi, vaistinje pirkta lempa.
Kietmedio lent priekambario grindimis tyliai nuaidjo ingsniai. Netrukus jie pasigirdo ant
laipt. sibrovlis nestabteljo ir nesukluso. Jis tiksliai inojo, kur eina. Nekeldama triukmo isiritau
i lovos ir paiupau ant grind numestas tampres. Itempiau jas tarp rank ir prisispaudiau prie
sienos netoli miegamojo dur. Kn ipyl lipnus prakaitas. Buvo taip tylu, kad net girdjau savo
irdies dius.
silaulis eng kambar, apvijau kelni klen aplink jo kakl ir i vis jg patraukiau.
Grumtyns buvo trumpos, ivydau prieais save Lop.
Vaikinas laik rankoje tampres, kurias k tik i mans atm.
Gal teiktumeisi paaikinti?
K ia veiki? nopuodama paklausiau. Staiga man topteljo. Ar tai tu atsiuntei inut?
spjai, kad niekur neiiau i nam? Nuo kada turi neskelbiam numer?
Teko sigyti. Taip saugiau.
Nenorjau nieko inoti. Kam reikia vis i paslapi? Ko Lopas bijo? Kas slapta klausysis jo
pokalbi? Arkangelai?
Ar tau neatjo galv, kad dert pasibelsti? paklausiau vis dar smarkiai besidauania
irdimi. Pamaniau, kad ia kakas kitas.
Tikjaisi kako kito?
Ties sakant, taip!
Psichopato, siunianio anonimines inutes ir sakanio bti namie.
Jau po trij, pareik Lopas. Matyt, tas, kurio laukei, negaljo tavs labai pradiuginti tu
umigai. Jis nusiypsojo. Ir dabar vis dar miegi.
Regis, jis mgavosi savo odiais. Atrod netgi nurims, tarsi tai, dl ko jis suko galv,
isisprend savaime.
Sumirksjau. Vis dar miegu? K jis ia kalba? Pala. inoma. Dabar aiku, kodl inyko spalvos ir
a matau nespalvot vaizd. I ties Lopo nra mano miegamajame a j matau sapne.
Taiau ar a j sapnuoju, ar Lopas i ties ino, kad yra ia? Ar mudu regime t pat sapn?
Jei nori inoti, umigau laukdama Skoto.
Neinau, kodl tai pasakiau, tiesiog isprdo.
Skoto, pakartojo Lopas.
Tik nereikia. Maiau, kaip Mars siropt tavo visureig.
Jai reikjo, kad kas nors pavt.
Rankomis sirmiau onus.
Kur?
Ne ten, kur manai, i lto tar Lopas.

inoma! Kokios spalvos jos keliaraiio direlis?


Tai buvo patikrinimas, ir a nuoirdiai vyliausi, kad Lopas susimaus.
Vaikinas neatsak, bet uteko pavelgti jam akis, kad suprastum, jog jis nesusimov.
Nuygiavau prie lovos, iupau pagalv ir sviediau Lop. Jis pasitrauk al, ir pagalv
atsitrenk sien.
Tu man melavai, pareikiau. Sakei, kad tarp judviej su Marse nieko nevyksta, taiau kai
moni niekas nesieja, jie nesikeiia asmeniniais daiktais ir vlai vakare nesiropia vienas kito
automobilius vilkdami drabuiais, kuriuos galima palaikyti apatiniais!
Staiga prisiminiau, kuo dabar vilkiu pati. Stovjau per ingsn nuo Lopo tik su aptempta palaidine
ir berniukikomis kelnaitmis. Na, ne kain k dabar galiu pakeisti, tiesa?
Keiiasi asmeniniais daiktais?
Ji buvo usidjusi tavo kepurait!
Jos plaukai buvo neklusns.
Man atvipo andikaulis.
Ji tau taip paaikino? Ir tu patikjai?
Ji nra tokia bloga, kaip tu sivaizduoji.
Lopas neatsitiktinai j gina.
Baksteljau savo mlyn.
Ne tokia bloga? Matai? Tai ji mane itaip igraino! K ia veiki? vl paklausiau
nesitverdama pykiu.
Lopas atsirm komod ir sukryiavo rankas ant krtins.
Usukau pairti, kaip tau sekasi.
Pakartosiu: Mars tais man mlyn. Ai, kad paklausei, amteljau.
Gal tau reikia ledo?
Noriu, kad inyktum i mano sapno!
Pagriebiau nuo lovos antr pagalv ir i vis jg sviediau Lop. kart vaikinas j pagavo.
Velnio rankin, pamuta akis. Viskas dera.
Lopas met pagalv mane tarsi nordamas pabrti savo odius.
Ar tu gini Mars?
Lopas papurt galv.
Nra reikalo. Ji gali pati apsiginti. Kita vertus, tu
Parodiau ranka duris.
Lauk!
Lopas stovjo kaip kastas. Tada prijau ariau ir trenkiau jam pagalve.
Dink i mano sapno, melagi ir idavike
Vaikinas ipl pagalv ir nustm mane prie sienos. Jo motociklininko batai beveik liet mano
koj pirtus. kvpiau, nordama ubaigti sakin ir ivadinti j bjauriausiais odiais, bet Lopas
trukteljo mane u kelnaii juosmens ir prisitrauk dar ariau. Juodos jo akys spindjo, vaikinas
kvpavo ltai ir giliai. Buvau sprausta tarp sienos ir Lopo. Kai pajutau vaikino kno ilum, vyrik
odins striuks bei mt kvap, irdis m plakti smarkiau. Mano prieinimasis pradjo silpti.

Netiktai apimta geismo pirtais sikibau Lopo markinius ir prisitraukiau j. Buvo labai gera vl
jausti j taip arti. Labai jo ilgjausi, bet tik dabar supratau, koks stiprus buvo is ilgesys.
Neversk mans gailtis savo poelgio, papraiau gaudydama or.
Vien kart nesigailjai.
Jis pradjo mane buiuoti, o a atsakiau taip aistringai, kad pamaniau nusikramtysianti lpas.
Suleidau pirtus jo plaukus ir prispaudiau jo galv prie savs. Jis nirtingai, tarsi ibadjs
sisiurb man lpas. Visos dvejons, kurios buvo upldusios isiskyrus, inyko, ir a atsidaviau
beprotikam ir neveikiamam poreikiui bti su Lopu.
Vaikinas pakio rankas po mano palaidine ir patyrusiu judesiu prisitrauk mano klubus. miau
drebaniomis rankomis atseginti vaikino markinius krumpliais braukdama per tvirtus raumenis.
Nusmaukiau Lopo markinius nuo pei nepaisydama, kad darau didel klaid. Nenorjau klausyti
proto balso bijodama to, k galiu igirsti. inojau, kad itaip elgdamasi tik sukelsiu sau daugiau
kani, bet atsispirti Lopui nepajgiau. Galvoje sukosi tik viena mintis: jei Lop i ties matau tik
sapne, i naktis bus mudviej paslaptis. Arkangelai ms nemato. ia negalioja j taisykls. Galime
daryti k tik panorj, ir arkangelai apie tai niekada nesuinos. Niekas nesuinos.
Lopas isinr i rankovi ir nusvied markinius ant ems. Braukdama delnais per jo tobulus
raumenis jauiausi tarsi nimfoman. inojau, kad fizikai jis nieko nejauia, taiau tikinjau save,
kad dabar Lop adina meil. Meil man. Neleidau sau galvoti apie Lopo negebjim pajusti fizin
prisilietim ar apie tai, kad is suartjimas jam nieko nereikia. Tiesiog jo geidiau. Dabar pat.
Lopas mane pakl, ir a kojomis apsivijau jo liemen. Maiau, kaip vaikino vilgsnis bgioja nuo
tualetinio stalelio prie lovos, ir mano irdis m spurdti i geismo. Buvau pasiryusi padaryti visk,
kad sapnas nenutrkt. vykiai klostsi per greitai, taiau inojau, kas bus netrukus, ir is inojimas
tarsi balzamas gyd mano ird, kurioje pastarj savait kunkuliavo siaubingas tis.
Tik i mint spjau sidmti prie perbraukdama pirtais Lopo nugar toje vietoje, kur susijungia
sparnai.
Akimirksniu atsidriau vaikino praeityje.
Nors akys dar nespjo apsiprasti su tamsa, uuodiau odos kvap ir launimis pajutau glotn, slid
paviri, supratau esanti Lopo visureigyje. A sdjau galinje sdynje, Lopas prie vairo, o Mars
keleivio sdynje. Ji vilkjo t pai prigludusi suknel, kuri maiau maiau nei prie tris
valandas, ir avjo ilgaauliais batais.
Vadinasi, veiksmas vyksta vakar. Lopo atmintyje grau atgal tik per kelias valandas.
Ji sugadino mano suknel, aimanavo Mars suimdama prie laun prilipus audekl. Dabar
esu priversta alti. Ir dvokiu vynine kola.
Ar nori paimti mano striuk? paklaus Lopas neatitraukdamas aki nuo kelio.
Kur ji?
Ant galins sdyns.
Mars atsiseg saugos dir, sirm keliu prietais skydel ir nuo galins sdyns pagrieb alia
mans gulini odin Lopo striuk. Vl sitaisiusi priekyje, ji per galv nusimov suknel ir numet
ant grind, liko tik su apatiniais.

Tyliai aikteljau.
Mars kio rankas Lopo striuk ir usiseg utrauktuk.
Kitoje sankryoje pasuk kair, paliep ji.
inau, kaip nuvaiuoti tavo namus, atov Lopas niekur nesukdamas.
Nenoriu namo. U dviej kvartal pasuk kair.
Taiau ir pravaiavs du kvartalus Lopas niekur nepasuko.
Su tavimi visai nelinksma, pasiskund Mars ir pavargusi susirauk. Nejau tau n kiek
nesmalsu, kur norjau nuvaiuoti?
Jau vlu.
Ar tu mane atstumi? koketikai paklaus ji.
Ileids tave, griu namo.
Kodl a negaliu vaiuoti kartu?
Gal kada nors, atsak Lopas.
tai kaip! norjau gelti Lopui. Man niekada to neadjai!
Nelabai konkretus atsakymas, kvailai nusiypsojo Mars ukeldama kojas ant prietais
skydelio.
Lopas tyljo.
Vadinasi, susitiksime rytoj vakare, tar Mars. Ji patyljo, paskui prabilo velniu balsu: Juk
niekur kitur neturi bti. inau, kad Nora su tavimi isiskyr.
Lopas tik stipriau sikibo vair.
Girdjau, kad dabar ji su Skotu Parneliu. inai, tuo naujoku. Jis avus, bet Nora ikeit buvus
vaikin prastesn.
Nenoriu kalbti apie Nor.
Dieve, a taip pat. Noriu kalbti apie mus.
Maniau, kad turi vaikin.
Turjau.
Lopas pasuko dein ir vaiavo Marss nam prieva. Jis neijung variklio.
Labanakt, Marse.
Ji dar truput pasdjo, tada nusijuok.
Nepalydsi mans iki dur?
Esi stipri, pajgi eiti pati.
Jei ttis iri pro lang, jam tai nepatiks, pareik Mars pataisydama Lopo apykakl. Jos
ranka ant vaikino kaklo usibuvo ilgiau, nei reikt.
Jis neiri.
I kur inai?
Patikk.
Mars m kalbti tyliau, geidulingai ir velniai:
Tikrai aviuosi tavo valia. Verti splioti, ir tai man patinka. Taiau noriu, kad suprastum vien
dalyk. Neketinu su tavimi draugauti. Nemgstu neaiki, sudting santyki. Nenoriu, kad atsirast
nuoskauda, keisti enklai ar pavydas troktu tiesiog linksmintis. Puikiai leisti laik. Pagalvok apie

tai.
Lopas pirm kart atsigr Mars.
Tursiu galvoje, pagaliau tar jis.
Mars nusiypsojo. Ji palinko per prietais skydel ir ltai, kartai pabuiavo Lop. Vaikinas
norjo atsitraukti, bet susilaik. Bet kuri akimirk jis galjo nutraukti buin, bet to nepadar.
Iki rytojaus vakaro, sunibdjo Mars pagaliau atlydama. Pas tave.
Tavo suknel, primin Lopas rodydamas drgn krvel ant grind.
Iskalbk ir atiduosi j man rytoj vakare.
Ji ioko i visureigio, nubgo prie pagrindini dur ir slinko vid.
Suglebusiomis rankomis apkabinau Lopo kakl. Matytas vaizdas buvo tarsi skaudus antausis, tad
nepajgiau itarti n odio. Viskas atrod vaiduoklikai nerealu, beveik nemanoma, taiau
tikriausiai buvo tiesa. Jei Lopo ia nebt, jei jis tyliai ir vogiomis nebt siskverbs mano sapn,
nebiau palietusi jo rand ir sibrovusi vaikino praeit.
Taiau a sibroviau. Prisiminimai buvo gyvi, apiuopiami ir per daug tikroviki.
I mano reakcijos Lopas suprato, jog pamaiau kak negera. Jis apkabino mane per peius ir
atlo galv lubas.
K matei? tyliai paklaus jis.
Tu buiavaisi su Marse, atsakiau taip stipriai siksdama lp, kad net apsiaarojau.
Jis delnais persibrauk veid, paskui suspaud tarpuak.
Pasakyk, kad tai tik vaizduots padarinys, poktas. Pasakyk, kad ji tave kakaip valdo, ir
bdamas su ja kitaip pasielgti negali.
Tai sudtinga paaikinti.
Ne, uginijau energingai purtydama galv. Nesakyk, kad tai sudtinga. Dabar nra nieko
sudtingo kai mudu tiek ikentjome. Ko tu tikiesi su ja bendraudamas?
Lopas pavelg man tiesiai akis.
Tik ne meils.
irdyje pajutau tutum. Viskas susidliojo savo vietas, ir staiga man topteljo. Lopui Mars
reikia pig pasitenkinim. Savs patenkinim. Jis i ties laiko merginas ukariavimo objektais.
Lopas yra aidjas. Kiekviena mergina naujas ikis, trumpalaikis kontaktas, prapleiantis akirat.
Jis puikiai vald gundymo men. Jam visai nedomus istorijos vidurys ar pabaiga Lop domina tik
pradia. Kaip ir kitos merginos, a padariau didel klaid j simyldama. Kai tik j simyljau,
Lopas pabgo. K gi, jam nereiks nerimauti, kad Mars gali kada nors prisipainti meil. Ji myli tik
save.
Man nuo tavs bloga, pareikiau drebaniu balsu.
Lopas pritp, alknmis sirm kelius ir delnais usideng veid.
Atjau ne dl to, kad tave skaudiniau.
O ko atjai? Kad pakvailiotum arkangelams nematant? Kad skaudintum mane dar labiau?
Atsakymo nelaukiau. Nusitraukiau nuo kaklo sidabrin grandinl, kuri neseniai buvo dovanojs
Lopas. Ji taip smarkiai sugnybo sprand, kad net krpteljau, bet a ir taip per daug kentjau, kad

kreipiau dmes skausm. Turjau grinti grandinl t dien, kai pasakiau, kad tarp ms
viskas baigta, bet truput per vlai supratau, kad iki pat ios akimirkos nebuvau praradusi vilties. Vis
dar tikjau ms santykiais. Laikiausi sikibusi minties, kad vis dar galima susitarti su vaigdmis ir
susigrinti Lop. Kokios tuios viltys!
Sviediau grandinl Lopui.
Grink mano ied.
Lopas ilgai irjo mane, tada pasilenk ir pakl savo markinius.
Ne.
K reikia ne? Atiduok!
Tu j man davei, tyliai, taiau ne velniai atkirto Lopas.
O dabar apsigalvojau!
I siio mano veidas paraudo, visas knas ikaito. Lopas neatiduoda iedo, nes ino, kad jis man
labai svarbus. Nors Lopas buvo pakeltas angelus sargus, jo siela liko tokia pat juoda kaip ir t
dien, kai j sutikau, todl ir negrina iedo. O didiausia mano klaida buvo ta, kad per kvailum
patikjau, jog jis i ties pasikeit.
Daviau tau ied, kai buvau visika kvaia ir tikjau tave mylinti! Itiesiau rank. Grink.
Tuojau pat.
Negaljau sau atleisti, kad Lopui atidaviau tio ied. Lopas jo nevertas. Jis nevertas vienintelio
apiuopiamo tikros meils priminimo, kur man paliko ttis.
Nekreipdamas dmesio mano praym Lopas ijo i kambario.
Atsimerkiau.
jungiau lemp. Vl maiau visas spalvas. Atsisdau jausdama, kaip adrenalino antpldis kaitina
od. Palieiau kakl iekodama Lopo grandinls, bet jos neuiuopiau. Perbraukiau ranka
susiraukljusi paklod tikdamasi, kad miegant grandinl nutrko.
Taiau grandinls nebuvo.
Sapnas tikras.
Lopas rado bd aplankyti mane miegani.

11

SKYRIUS

Po pamok Vi ileido mane prie bibliotekos. Prie eidama vid paskambinau mamai ir iklojau,
k veiksiu. Kaip paprastai mama pasak turinti begal reikal, o a jai paaikinau, kad gavau
mokykloje daug uduoi.
jusi vidun liftu pakilau periodikos skaitykl treiame aukte, patikrinau elektronin pat,
panariau Facebook tinkle ir nusiskenavau Paris Hilton nuotrauk. Kad save pakankiniau, Google
tinkle vl miau iekoti informacijos apie Juodj Rank. Ekrane pasirod tos paios nuorodos.
Taiau a juk nieko naujo ir nesitikjau, tiesa? Neimanydama, kaip toliau vilkinti laik, atsiveriau
chemijos vadovl ir pradjau mokytis.
Kai nusprendiau, kad pakaks, ir nusileidau apai iekoti prekybos automato, buvo jau vlu. Pro
vakarinius bibliotekos langus pamaiau, kad saul slepiasi u horizonto ir netrukus sutems. Aplenkiau
lift nusprendusi lipti laiptais, nes reikjo truput prasimanktinti. Sdjau taip ilgai, kad net m
dilgioti kojas.
Vestibiulyje radau prekybos automat, kiau kelis dolerius ir trei aukt nusineiau druska
apibarstyt riestainiuk bei spanguoli suli. Grusi periodikos skaitykl, radau Vi sdini prie
mano stalo ir ant mano kds uklusi lakiniais geltonais auktakulniais apautas kojas. Draug
atrod pasiptusi, patenkinta ir tuo pat metu suirzusi. Ji dviem pirtais laik iklusi ma juod vok.
ia tau, tar Vi mesdama vok ant stalo. Taip pat ir itai. Ji laik kepyklos maiel
atlenktais kratais. Pamaniau, kad bsi ialkusi.
I niekinamos Vi iraikos supratau, kad atvirukas nieko gero neada, todl pirmiau pavelgiau
maiel.
Keksiukai!
Vi isiiep.
Moteris kepykloje aikino, kad jie ekologiki. Neinau, kaip kepami ekologiki keksiukai ir
kodl jie kainuoja brangiau, taiau vaiinkis.
aunuol.
Kiek dar ketini ia utrukti?
Ne ilgiau kaip pusvaland.
Draug padjo neono raktelius prie mano kuprins.
Mudu kartu su Riksonu uksime, tad vakar tau teks namo parvairuoti paiai. Neon pastaiau
poeminiame garae. B eilje. Kuro tik ketvirtadalis bako, tad nekvailiok.
Pamiau raktelius stengdamasi nekreipti dmesio dilgteljim irdyje, tikr tikriausi pavyd.
Pavydjau Vi draugysts su Riksonu. Ir to, kad vakarieniaus su vaikinu. Pavydjau, kad Vi dabar
daniau mato Lop negu a. Vi niekada apie tai neusimin, taiau buvau tikra, kad pramogaudama su

Riksonu ji susitinka ir su Lopu. Kiek inau, j trijul vakarais irdavo filmus. Visi trys kpsodavo
ant Riksono sofos, o a sddavau viena kaimikame name. Siaubingai norjau paklausti Vi apie
Lop, taiau, pasakysiu atvirai, nestengiau. A su juo isiskyriau. Pati taip nusprendiau, tad dabar
privalau su tuo susitaikyti.
Kita vertus, nepakenks, jei io to pasiteirausiu.
Klausyk, Vi!
Draug sustojo prie dur ir atsigr.
K?
Vos prasiiojusi prisiminiau ididum. Vi geriausia mano draug, bet ji nemoka laikyti lieuvio
u dant. Jei paklausiu apie Lop, jis gali igirsti i naujien i Riksono lp. Tada supras, kad man
labai sunku itverti isiskyrim.
Prisiversdama nusiypsojau.
Ai u keksiukus.
Nra u k, pupyte.
Kai Vi ijo, ivyniojau keksiuk ir suvalgiau gaubiama tylaus mechaninio skaityklos gaudesio.
Dar pusvaland ruoiau nam darbus, suvalgiau du keksiukus ir tik tada pamiau rankas juod
vok, kur vilgiojau akies krateliu. inojau, kad neiksiu vis nakt jo neatplusi.
Sulauiusi antspaud isimiau ma juod atviruk su viduryje spausta irdele. Ant viraus buvo
parayta: Atleisk. Atvirukas buvo ikvepintas kariai salsvais kvepalais. Pakliau j prie nosies ir
giliai kvpiau, mgindama atpainti keist, svaig kvap. Net gerklje pajutau degint vaisi ir
kakoki prieskoni aromat. Atskleidiau atviruk.
Vakar pasielgiau kaip mulkis. Ar atleisi?
Instinktyviai patraukiau atviruk toliau nuo savs. Lopas. Neinojau, kaip reaguoti
atsipraym, bet mans jis nesuavjo. Taip, vaikinas pasielg kaip mulkis. Nejau mano, kad pigus
atvirukas numaldys mano pykt? Jei taip, vadinasi, nesupranta, k pridirbo. Jis buiavo Mars.
Buiavo! Be to, sibrov mano sapn. Neinau, kaip jam tai pavyko, bet ryt atsiklusi supratau, kad
jis buvo pas mane. Tai kl didel nerim. Jei Lopas geba sibrauti mano sapnus, k dar jis pajgus
padaryti?
Po deimties minui usidarome, sunibdjo tarpduryje bibliotekinink.
Nusiuniau trij puslapi rain apie aminorgtis spausdintuv, susirinkau knygas ir sugrdau
kuprin. Pamiau Lopo atviruk, truput padvejojau, tada supliau skutelius ir imeiau iukli
d. Jei Lopas norjo atsiprayti, galjo pats t padaryti. Ne per Vi ir ne mano sapnuose.
Eidama pasiimti atspausdinto rainio turjau atsiremti artimiausi stal. Dein kno pus atrod
sunkesn nei kair, ir a praradau pusiausvyr. Kai engiau dar vien ingsn, dein koja sulinko,
tarsi bt popierin. sikibau stal ir suspaudiau alknmis galv, kad smegenis vl tekt
kraujas. Gyslomis pasklido migdanti iluma.
Svirduliuodama atsistojau, taiau pamaiau, kad kakas atsitiko sienoms. Jos tapo nenormaliai
ilgos ir emos, tarsi velgiau jas kreiv veidrodi karalystje. Kelis kartus sumirksjau, kad vl

pradiau aikiai regti.


Negaljau pajudti, nes knas neklaus, vokai patys usimerk, o akyse suvito liuminescencins
viesos. Apimta panikos sakiau vokams atsimerkti, bet nepajgiau to padaryti. Smegenis apglb
ilti pirtai, isigandau, kad netrukus umigsiu.
Kaltas ikvepintas Lopo atvirukas, tarsi per migl galvoje msteljo mintis.
Parkritau keturpsia. Mane supo keisti besisukantys staiakampiai. Durys. Patalpoje maiau
daugyb pravert dur. Taiau juo spariau ropojau j link, juo greiiau durys atokdavo. I tolo
atsklido tiksjimas. Rpliojau tolyn nuo io garso, pajgusi prisiminti, kad laikrodis yra patalpos
gale, prieingoje pusje nei durys.
Netrukus suvokiau, kad mano rankos ir kojos nejuda, kad man tik rodsi, jog ropoju. Skruostu pajutau
iurki kilimin dang. Dar kart neskmingai pamginau atsistoti, tada usimerkiau, ir akyse
aptemo.
Pabudau tamsoje.
Dirbtinai atvsintas oras gnaib od, buvo girdti tylus rengim esys. Pakiau po savimi
delnus, bet kai pamginau atsistoti, akyse suraibuliavo violetiniai ir juodi takuiai. Nurijau gerklje
strigus gumul ir apsiveriau ant nugaros.
Tada suvokiau, kad vis dar esu bibliotekoje. Bent jau taip maniau. Neprisimenu, kad biau i jos
ijusi. Taiau k a veikiu ant grind? Kaip ant j atsidriau?
Lopo atvirukas. A kvpiau kariai salsv kvepal aromato. Netrukus susmukau ant grind.
Ar apsvaigau nuo narkotik?
Ar juos man pakio Lopas?
Guljau smarkiai spurdania irdimi ir taip tankiai mirksjau, kad akys nespdavo iki galo
usimerkti. Vl pamginau atsikelti, taiau regjosi, kad krtin slegia plieninis batas. Sukaupusi vis
ryt vargais negalais atsisdau. sikibusi stal pajgiau atsistoti. Nors svaigo galva, vis tiek
pamaiau neryk ali ura Ijimas vir kompiuteri klass dur. Nusvirduliavau prie jo.
Pasukau ranken. Durys, truput prasivrusios, ustrigo. Ketinau timptelti smarkiau, bet tuo metu
pro langel duryse pamaiau kak neprasta. Susiraukiau. Keista. Kakas vien virvs gal pririo
prie iorins dur rankenos, o kit prie tolesnio kambario dur.
Papleknojau delnu stikl.
Ei, silpnu balsu kteljau, ar kas nors mane girdite?
Pamginau vl trktelti duris i vis jg. Tiesa, jauiausi labai silpna, raumenys iteo tarsi
sviestas, vos tik pamginau juos panaudoti. Virv buvo taip stipriai tempta tarp dviej ranken, kad
man pavyko tik per deimt centimetr praverti kompiuteri klass duris. Tokio plyio nepakako, kad
pro j prasisprausiau.
Ar ia kas nors yra? suukau. A strigau treiame aukte!
Bibliotekoje nebuvo girdti n gyvos dvasios.
Akys apsiprato su tamsa, ir a pamaiau ant sienos kabant laikrod. Vienuolika? Nejaugi? Ar
tikrai miegojau ilgiau nei dvi valandas?

Isitraukiau mobilj, bet jis neveik. Pamginau prisijungti prie interneto, taiau kompiuteris man
be paliovos kartojo, kad prie jokio tinklo prisijungti nemanoma.
Kartligikai dairiausi kompiuteri klasje, atidiai apirinjau kiekvien daikt tikdamasi rasti,
kas galt padti itrkti. Kompiuteriai, sukamosios kds, spintos nieko tinkamo. Priklaupiau prie
vdinimo angos grindyse ir suukau:
Ar kas nors mane girdite?
Laukiau tikdamasi, jog kas nors atsilieps. Man liko vienintel viltis, jog kur nors dar yra
bibliotekinink, kuri, prie ieidama, tvarko paskutinius reikalus. Taiau iki vidurnakio buvo likusi
vos viena valanda, tad supratau, kad mano ansai menki.
Pagrindinje bibliotekos salje suvangjo mechanizmai, ir jos gale i pirmo aukto m kilti
liftas. Staigiai pasukau galv garso link.
Kart, kai buvau ketveri, ttis nusive mane park pamokyti vaiuoti dviraiu be papildom
ratuk. Popietei baigiantis jau galjau pati viena apvaiuoti vis beveik puss kilometro rat. Ttis
mane stipriai apkabino ir pasak, kad dabar metas vaiuoti namo parodyti mamai, ko imokau.
Maldavau leisti apvaiuoti dar du ratus, ir mes galiausiai susitarme dl vieno. Nuvaiavusi pus
rato, praradau pusiausvyr ir parkritau. Keldama dvirat netoliese pamaiau didel rud, mane
spoksant un. T akimirk, kai sistebeilijome vienas kit, igirdau nibdes: Nejudk. kvpiau
oro ir sulaikiau j plauiuose, nors trokau kiek kabindama lkti pas tt, kur biau saugi.
uo pastat ausis ir m artintis prie mans. Sudrebjau i baims, taiau stovjau kaip kasta.
uo artinosi ir man labai norjosi bgti, taiau inojau, kad vos tik pajudsiu, prabils uns instinktas
vytis. Nubgs pus kelio uo prarado susidomjim mano nejudriu tarsi statula knu, ir gyvnas
nuskuod kita kryptimi. Paklausiau tio, ar jis taip pat girdjo bals, liepiant man nejudti. Ttis
paaikino, kad tai instinktas. Jei jam paklusiu, devynis kartus i deimties pasielgsiu teisingai.
Dabar vl prabilo instinktas. Bk.
Nuo artimiausio stalo iupau monitori ir sviediau lang. Stiklas suduo, ir lango viduryje
atsirado didiul skyl. Nuo darbastalio pagriebiau skylmu ir juo imuiau stiklo ukes. Tada
prisitraukiau kd, ulipau, atsistojau ant lango rmo ir nuokau pagrindin sal.
nypdamas ir drebdamas liftas praslinko antr aukt.
Tekina nuskuodiau per pagrindin sal, nes prie lifto esani laipt aiktel turjau pasiekti
anksiau, nei liftas pakils, ir tas, kuris juo keliasi, pamatys mane. Trkteljau laiptins duris ir
sugaiau kelias brangias sekundes, kad tyliai jas udaryiau. Liftas sustojo prieingoje laiptins
pusje. Tarkdamos atsivr lifto durys, ir kakas ilipo. Kad bt greiiau, bgau sikibusi
turklus ir stengiausi batais nedunksti laiptus. Buvau nusileidusi per pus antro laiptatakio, kai vir
mans atsivr laiptins durys. Kaipmat sustingau, baimindamasi, kad mogus viruje nesuinot, kur
esu.
Nora?
Mano ranka nuslydo turklu. Tio balsas.
Nora? Ar tu ia?
Nurijau seil ir norjau jam atsakyti, taiau prisiminiau daugiabut nam.
Nesislapstyk. Gali manimi pasikliauti. A noriu tau padti. Pasirodyk, kad a tave matyiau.

Tio balso tonas buvo keistai sakmus. Daugiabuiame, kai ttis pirm kart kreipsi mane,
balsas skambjo tyliai ir velniai. Tas balsas perspjo, kad mudu esame ne vieni ir man reikia
pasialinti. Kai ttis vl prabilo, jo balsas buvo pasikeits. Jis skambjo kietai ir apgaulingai. Gal
tada ttis norjo su manimi susisiekti? Galbt j kakas nuvijo, ir antru, svetimu, balsu kalbjo tas,
kuris norjo apsimesti tiu? Staiga man topteljo, jog kas nors galt apsimesti tiu nordamas
mane prisivilioti.
Pasigird sunks laiptais bganio mogaus ingsniai paadino mane i apmstym. is mogus
mane vejasi.
Nudardjau emyn nesistengdama elgtis tyliai.
Greiiau, raginau save, bk greiiau!
Persekiotojas vis artjo, mus skyr vos vienas laiptatakis. Pasiekusi pirm aukt, nriau pro
laiptins duris, kirtau vestibiul ir pro pagrindines duris isiveriau nakt.
Oras buvo iltas ir ramus. Ketinau bgti cementini laipt, vedani gatv, link, taiau
akimirksniu nusprendiau pasielgti kitaip. Ulipau ant turkl dur kairje ir i madaug trij metr
aukio nuokau ole aplus kiemel. Vir mans atsivr pagrindins bibliotekos durys.
Prisispaudiau prie cementins sienos, apmirusi stovjau tarp iukli bei piktoli.
Kai tik igirdau bat tapsenim cementiniais laiptais, nukriau gatve tolyn. Biblioteka neturi
automobili stovjimo aiktels; jos lankytojai naudojasi teismui priklausaniu poeminiu garau.
Nubgau garao prievaa, pralindau pro ukard ir miau dairytis neono. Kur Vi j pastat?
B eil
Perlkusi tarpu tarp automobili, ivydau neon. grdau raktel dureles, klesteljau prie vairo ir
jungiau varikl. Vos ivairavau neon ivaiavimo ramp, ivydau i u kampo inyrant ir visu
greiiu mane lekiant tams visureig.
Skubiai jungiau antr pavar, nuspaudiau greiio pedal iki galo ir prasmukau pro visureig iam
nespjus utverti ivaiavimo.
Mintys pynsi, nepajgiau suplanuoti, kur vaiuoju. Visu greiiu nurkau du kvartalus,
nesustodama pralkiau Stop enkl ir pasukau Rieut gatv. Visureigis riaumodamas suko t
pai gatv ir pradjo mane persekioti. iame gatvs ruoe leistinas greitis septyniasdeimt kilometr
per valand, be to, yra ne viena, o dvi eismo juostos. Pakaitomis dairydamasi keli ir galinio vaizdo
veidrodl, pasileidau atuoniasdeimties kilometr per valand greiiu.
Nerodydama poskio staigiai pasukau vair ir nriau onin gatvel. Visureigis ukliud
aligatv, bet vis tiek lk paskui. Dar du kartus pasukau dein, ratu apvaiavau kvartal ir vl
atsidriau Rieut gatvje. Staigiai iokau prie balt dvidur dengt automobil, kuris atitvr nuo
mans visureig. Priekyje usideg geltonas viesoforo signalas, a visu greiiu nudmiau sankry
ir kirtau j degant raudonai viesai. Veidrodlyje maiau, kaip sustoja baltas automobilis, u jo
visureigis, net padangos sucyp.
Kelis kartus giliai kvpiau. Buvau taip tvirtai sikibusi vair, kad jauiau tvinksint kraujagysles.
Rieut gatve pakilau kalv, bet vos tik pradjau nuo jos leistis, atsidriau prieprieinio eismo
juostoje, todl pasukau kair. Kirtau geleinkelio bgius ir nuriedjau vingiuotomis tamsiomis
kvartalo gatvelmis. Jame stksojo apleisti vienaukiai namai. inojau, kur patekau: Slotervil2.

Kvartalas gavo pavadinim madaug prie deimt met, kai trys paaugliai aidim aiktelje
nuov vienas kit.
Dmes patrauk atokiau nuo gatvs stovintis namas, ir a sumainau greit. viesos nedeg.
Sklypo gale buvo matyti tuias garaas. Atbula vairavau prieva ir vaiavau gara. Tris kartus
patikrinusi, ar neono durels urakintos, ijungiau priekinius ibintus. Neramiai laukiau, kada gatvje
sumuos visureigio viesos.
Pasiraususi rankinje isitraukiau mobilj telefon.
Sveika, atsiliep Vi.
Kas dar liet Lopo atviruk? ipykinau greitakalbe.
K?
Ar Lopas pats tau dav atviruk? O gal Riksonas? Kas dar j liet?
Gal paaikintum, kas nutiko?
Manau, buvau apsvaiginta narkotikais.
Tyla.
Manai, atvirukas buvo prisodrintas narkotik? pagaliau nepatikliai paklaus draug.
Jis buvo ikvepintas, nekantriai paaikinau. Kas j tau dav? Tiksliai papasakok, kaip j
gavai.
Vaiuojant pas tave bibliotek atiduoti keksiuk, paskambino Riksonas nordamas suinoti,
kaip man sekasi, i lto pradjo aikinti draug. Susitikome prie bibliotekos, Lopas Riksono
automobilyje buvo paliks autuv. Lopas padav man atviruk ir paklaus, ar galiau j teikti tau.
Nuneiau tau atviruk, keksiukus ir neono raktelius, tada grau pas Rikson.
Ar daugiau niekas neliet atviruko?
Ne.
Pauosiusi atviruk, madaug po pusvalandio susmukau ant bibliotekos grind. Miegojau dvi
valandas.
Vi atsak ne i karto. sivaizdavau, kaip draug msto stengdamasi suvirkinti naujien. Galiausiai
ji paklaus:
Ar esi tikra, kad taip atsitiko ne dl nuovargio? Bibliotekoje ilgai utrukai. A nepajgiau
ruoti nam darb taip ilgai ir nenusnsti.
Kai pabudau, dsiau toliau, kakas buvo bibliotekoje kartu su manimi. Manau, tai tas pats
mogus, kuris apsvaigino narkotikais. Jis vaiksi mane po bibliotek. Pavyko pabgti, bet tas mogus
persekiojo mane ir Rieut gatvje.
Draug ir vl sutrikusi tyljo.
Nors Lopas man labai nepatinka, bet negaliu patikti, kad jis tave apsvaigino narkotikais. Jis
netiklis, bet neperengia rib.
Tada kas? aiokai paklausiau.
Neinau. Kur dabar esi?
Slotervilyje.
K? Dink i ten, kol tavs neupuol. Atvaiuok pas mane. Pernakvosi. K nors sugalvosime.
Isiaikinsime, kas nutiko.

Taiau draugs odiai neguod. Ji nebuvo tokia suglumusi kaip a.


Dar kokias dvideimt minui kitojau pasislpusi garae, tik tada idrsau ivaiuoti gatv. Buvau
apimta nerimo, mintys pynsi. Nusprendiau nevaiuoti Rieut gatve baimindamasi, kad ten mans
gali tykoti visureigis. Laikiausi onini gatveli ir nepaisydama greit ribojani enkl
beatodairikai lkiau pas Vi.
Buvau netoli draugs nam, kai galinio vaizdo veidrodlyje pamaiau mlynai ir raudonai ybsint
vyturl.
Sustabdiau neon alikelje ir padjau galv ant vairo. inojau, kad virijau greit, bet vis tiek
susierzinau. Ir atsitik tu man taip, kad kaip tik i nakt mane sustabd policija.
Netrukus igirdau barbenant lang. Paspaudusi mygtuk j nuleidau.
Nagi, nagi, tar detektyvas Basas, seniai nesimatme.
O, kad ia bt kitas faras, pagalvojau, bet kuris kitas.
Jis pamojavo baud kvit knygele.
Vairuotojo paymjim ir automobilio registravimo dokumentus. Juk inai tvark.
inojau, kad baudos ivengti nepavyks, su detektyvu Basu nepasidersi, bet nemaiau prasms
apsimetinti atgailaujanti.
Neinojau, kad detektyvai irainja ir baudas.
Basas vypteljo.
Kur taip skubi?
Gal galiu gauti baudos kvit ir vaiuoti namo?
O gal automobilyje yra alkoholio?
Iekokite, atsakiau sksteldama rankomis.
Jis atidar priekines dureles.
Ilipk.
Kodl?
Ilipk, pakartojo dar kart ir parod skiriamj kelio linij. Paeik ia linija.
Manote, kad esu girta?
Manau, kad esi iprotjusi, taiau jei jau tave priiupau, taip pat noriu patikrinti, ar esi blaivi.
Isiropiau i automobilio ir utrenkiau dureles.
Kaip toli eiti?
Kol liepsiu sustoti.
Sukaupiau vis dmes stengdamasi pdas statyti ant linijos, bet kaskart pavelgus emyn vaizdas
akyse susiliedavo. Narkotikai vis dar veik, jau netvirtai ir juo labiau stengiausi isilaikyti ant
linijos, juo smarkiau nuo jos nukrypdavau.
Kodl neiraote baudos, nepliauktelite man per rie ir neisiuniate namo?
Bandiau maitauti, bet ird gniau baim. Jei nepajgsiu pereiti linija, detektyvas Basas gali
grsti mane cyp. Jau ir taip buvau sukrsta, todl abejojau, ar itveriau nakt u grot. Kas bus,
jei mane vl ims persekioti vyras i bibliotekos?
inoma, daugelis mao miestelio far tave paleist. Kai kurie net paimt ky. A ne toks.

Ar turi reikms, kad buvau apsvaiginta narkotikais?


Detektyvas niriai nusijuok:
Apsvaiginta narkotikais, kurgi ne
vakar buvs vaikinas teik man ikvepint atviruk. Vos tik j iskleidusi netekau smons.
Detektyvas Basas mans nepertrauk, todl aikinau toliau:
Miegojau daugiau nei dvi valandas. Kai pabudau, biblioteka buvo udaryta. Buvau urakinta
kompiuteri klasje. Kakas pririo dur ranken usiiaupiau nebaigusi sakinio.
Policininkas mostu paragino pasakoti toliau.
Nenutrauk paioje domiausioje vietoje.
Per vlai supratau, kad k tik pati save apkaltinau. Prisipainau, kad inakt buvau bibliotekoje,
kompiuteri klasje. Kai rytoj biblioteka bus atidaryta, policijai bus praneta apie idaut lang. N
kiek neabejojau, kokio mogaus pirmiausia ims iekoti detektyvas Basas.
Buvai kompiuteri klasje, pakartojo detektyvas. Kas nutiko paskui?
Trauktis jau per vlu. Turjau baigti pasakojim ir tiktis paties geriausio. Galbt mano odiai
tikins detektyv, kad esu nekalta galima pateisinti visk, k padariau.
Kakas pririo kompiuteri klass dur ranken prie kit dur, kad negaliau ieiti.
Monitoriumi idauiau lang ir pro j ilipau.
Detektyvas nusijuok atlos galv.
Tokias merginas kaip tu, Nora Grei, vadina beprotmis. Esi tarsi kyri mus, kurios niekaip
nemanoma nubaidyti. Jis prijo prie budinio automobilio, pam radijo stotel ir prane:
Praau koleg usukti bibliotek ir patikrinti kompiuteri klas. Pranekite, k radote.
Atsiliejs automobil, detektyvas pavelg laikrod.
Kaip manai, kiek laiko prireiks tavo odiams patvirtinti? Turiu tavo prisipainim, Nora.
Galiau sulaikyti u sibrovim svetim vald ir vandalizm.
sibrovimas svetim vald reikt, kad nebuvau prie savo nor udaryta bibliotekoje,
nervingai pareikiau.
Jei kakas tave apsvaigino narkotikais ir kalino kompiuteri klasje, k dabar veiki ia, kodl
lkei Karij gatve devyniasdeimties kilometr per valand greiiu?
Neturjau itrkti. Pabgau i kompiuteri klass, kai jis pas mane klsi liftu.
Jis? Vadinasi, j matei? Apibdink.
Nemaiau jo, taiau tai buvo vaikinas. Kai vijosi laiptais, ingsniai buvo sunks. Per sunks,
kad tai bt mergina.
Tu mikioji. Turbt meluoji.
Nemeluoju. Buvau udaryta kompiuteri klasje, ir kakas liftu klsi pas mane.
Tikrai?
Kas dar taip vlai galjo bti pastate? atoviau.
Valytojas, kaipmat atsak detektyvas.
Jis vilkjo ne valytojo aprang. Laipt aiktelje pavelgusi auktyn maiau tamsias kelnes ir
tamsius teniso batelius.
Gal ketini teisjui paaikinti esanti valytoj drabui ekspert?

Vyrukas persekiojo mane. Kai a pabgau i bibliotekos, vijosi mane automobiliu. Valytojas
taip nesielgt.
Sutrakjo radijo stotel, ir detektyvas Basas atsiliep.
Apjau vis bibliotek, per trakes pasigirdo vyrikas balsas. Nieko tartino nepastebjau.
Detektyvas altai ir tariai nuvelg mane.
Nieko? Ar tikrai?
Kartoju: nieko.
Nieko? Pajutau ne palengvjim, o panik. Idauiau kompiuteri klass lang. Esu tikra. Tai ne
mano vaizduots padarinys. Tikrai ne.
Nurimk, sakiau sau. Taip jau yra nutik anksiau. Man tai ne naujiena. Anksiau irgi
regdavau tai, ko kiti nematydavo. Kakas manipuliuodavo mano smegenimis. Nejau visa tai
kartojasi? Taiau kodl? Reikia visk apgalvoti. Papuriau galv kvailai tikdamasi ikratyti
atsakym.
Detektyvas Basas ipl virutin baud knygels lap ir tk man deln.
Dirsteljau sum.
Du imtai dvideimt devyni doleriai?!
Greit virijai daugiau nei penkiasdeimt kilometr per valand ir vairavai tau nepriklausant
automobil. Mokk baud, kitaip susitiksime teisme.
A a neturiu tiek pinig.
Susirask darb. Galbt tada nekelsi rpesi.
Praau mans nebausti, maldavau.
Detektyvas Basas dmiai nuvelg mane.
Prie du mnesius vaikinas be asmens dokument ir neturintis joki gimini bei praeities, kuri
bt galima atsekti, buvo rastas negyvas mokyklos sporto salje.
Oficialiai paskelbta, kad Dulis nusiud, negalvodama atsakiau, taiau sprand ipyl
prakaitas. K tai turi bendra su bauda?
T pat vakar, kai vaikinas uvo, mokyklos psicholog padeg js nam, o paskui ir ji dingo.
iuos du keistus nelaimingus atsitikimus sieja vienas mogus. Detektyvas smeig mane tamsiai
rudas akis. Tu.
K norite pasakyti?
Papasakok, kas i ties vyko t vakar, ir a tavs nebausiu.
Neinau, kas vyko, pamelavau neturdama kitos ieities.
Jei pasakysiu ties, bus tik blogiau. Blogiau, nei gauti baud. Negaljau ikloti detektyvui Basui
apie nusidjusius angelus ir nefilim. Jis n u k nepatikt, jei pareikiau, kad Dabrija buvo
mirties angelas. Ar kad Dulis nusidjusio angelo palikuonis.
Sprsk pati, tar detektyvas Basas, padav savo vizitin kortel ir lipo automobil. Jei
apsigalvosi, gali su manimi susisiekti.
Kai automobilis nuvaiavo, pavelgiau kortel. DETEKTYVAS EKANUSAS BASAS. 207-5553333.
Baudos kvitas delne atrod sunkus. Sunkus ir kartas. I kur gauti du imtus doleri? I mamos

skolintis negaljau jai vos pakako pinig maistui. Lopas turi pinig, bet su juo isiskyriau
pareikusi, kad pati galiu savimi pasirpinti. Liepiau dingti i mano gyvenimo. Negi itikus bdai
ikart bgsiu pas j? Taip pripainsiu, kad Lopas buvo teisus.
Lopo man labai trko.

2 Slaughter (angl.) skersti.

12

SKYRIUS

Kai antradien po pamok jau susitikti su Vi ji praleido pamok nordama pabti su Riksonu, bet
vidudien adjo privaiuoti prie mokyklos parveti mans namo supypsjo mobilusis. Vos spjau
atidaryti inut, kai i gatvs paauk Vi:
Ei, pupyte! A ia!
Prijau prie draugs automobilio, kur ji buvo pastaiusi prie aligatvio, ir atsirmiau praverto
langelio rm.
Na? Ar vertjo?
Praleisti pamok? Taip, po velni! Vis ryt su Riksonu jo namuose kompiuteriu aidme
Antrj aureol.
Draug atrakino dureles keleivio pusje.
Labai romantika, pasakiau lipdama vid.
Nepeik, kol pati nepamginai. Smurtas vaikinams tikrai pakelia nuotaik.
Nuotaik? Ar gali papasakoti k nors domaus?
Vi plaiai isiviep.
Mudu buiavoms. O, kaip buvo aunu! I pradi ltai, velniai, paskui Riksonas sijaut
Pakaks, pertraukiau draug.
Ar a irgi buvau tokia pat jausminga, kai draugavau su Lopu, o Vi neturjo vaikino? Vyliausi, kad
ne.
Kur vaiuosim?
Draug siliejo transporto sraut.
Atsibodo mokytis. Turiu pavairinti gyvenim linksmybmis, o bedusi nos knyg, j nerasiu.
K turi galvoje?
Senojo sodo papldim. Maga pasikaitinti saulje ir pasivartyti smlyje. Be to, reikia sutvirtinti
deg.
Draugs mintis man patiko. Papldimyje buvo ilgas molas, einantis vandenyn, pakrantje veik
atrakcion parkas, o sutemus buvo laidomi fejerverkai ir vykdavo okiai. Deja, papldimys palauks.
Atveriau mobiliojo dangtel.
vakar jau esame uimtos.
Vi pasilenk, perskait inut ir susirauk.
Priminimas apie Marss vakarl? Ar tikrai ketini dalyvauti? Neinojau, kad judvi dabar
dalijats tuo paiu vaikinu.
Man buvo paaikinta, kad, jei praleisiu Marss vakarl, nuskurdinsiu savo gyvenim.
Ji tikra kek. Praleisdama Marss vakarl tik praturtinsiu savo gyvenim.

Gal apsigalvosi, nes a vaiuoju o tu vaiuoji drauge.


Vi atsilo sdynje ir tvirtai sikibo vair.
K ji suman? Kodl nusprend tave pakviesti?
Mudvi kartu sdime per chemijos pamok.
Regis, nusprendei siaubingai greitai jai atleisti u mlyn paakyje.
Privalau bent valand pabti jos vakarlyje. Kaip partner per chemijos pamokas, pridriau.
Vadinasi, vienintel prieastis, dl kurios mudvi vakar trenksims Marss vakarl, yra ta,
kad tu kasryt sdi greta jos per chemij? paklaus Vi niekinamai nuvelgdama.
inojau, kad pasiaikinimas nevyks, bet tiesa dar labiau sumauta. Man btinai reikjo sitikinti,
ar Lopas galutinai susidjo su Marse. Kai prie dvi dienas palietusi randus nukeliavau vaikino
atmint, pasirod, kad Lopas santriai bendrauja su Marse. Iki buinio jis net buvo jai atarus. Man
vis dar neaiku, k Lopas jauia Marsei. Jei jis paeng toliau, man bus kur kas lengviau pasielgti
taip pat. Jei pasitvirtins, kad Lopas draugauja su Marse, man bus lengviau jo neksti. O a noriu jo
neksti. Mudviej labui.
Uuodiu mel, gda pelda, erzino mane Vi. Mars ia niekuo dta. Vaiuoji dl Lopo.
Smalsu, kas tarp jdviej vyksta.
Sksteljau rankomis.
Na, ir kas! Argi tai blogai?
Varge, palingavo galv draug. Esi nepasotinama kertautoja.
Pamaniau, mudvi galtume apirti jos miegamj. Gal rastume rodym, kad jie kartu leidia
laik.
Pavyzdiui, naudot prezervatyv?
Staiga pajutau, kaip kyla suvalgyti pusryiai. Apie tai nepagalvojau. Ar jie kartu miega? Ne.
Negaliu patikti, kad Lopas bt man ikrts toki kiaulyst. Tik ne su Marse.
Sugalvojau! suuko Vi. Galtume pavogti jos dienorat!
T, kur ji rao nuo pirmos gimnazijos klass?
T, palyginti su kuriuo, kaip tvirtina Mars, bulvarinis laikratis National Enquirer atrodyt
nuobodus, piktdiugikai pareik draug. Jei tarp jos ir Lopo kas nors vyksta, tai btinai bus
aprayta dienoratyje.
Neinau.
Liaukis. Perskaiiusios grinsime. Nieko blogo neatsitiks.
Kaip? Numesim ant priebuio ir pabgsim? Jei suinos, kad nugvelbme dienorat, Mars mus
umu.
inoma. Numesim ant priebuio arba paimsime per vakarl, kur nors perskaitysim ir padsim
atgal.
Nelabai gerai.
Niekam nepasakosim, k perskaitm. Tai bus mudviej paslaptis. Juk niekas nenukents.
Vi mans netikino, bet maiau, kad neketina atsisakyti io sumanymo. Svarbiausia, kad ji sutikt
kartu vaiuoti vakarl. Vargu ar uteks drsos pasirodyti ten vienai. Tame vakarlyje draug
nesutiksiu, todl tariau:

Vadinasi, vakar atvaiuosi mans paimti?


Tikriausiai. Klausyk, o gal prie ivykdamos padegtume jos miegamj?
Ne. Mars neturi suinoti, kad mes niuktinjome.
Taip, bet a nemoku elgtis mandagiai.
Kilsteljusi antakius pavelgiau draug.
Rimtai?
Kelios minuts po devyni mudvi su Vi kilome kalv, Marss gyvenamj kvartal. Koldvoterio
socialin ekonomin emlap nesunku patikrinti: mesk akmenuk bet kurioje miesto gatvje. Jei
nurieds emyn, priklausai auktesnei klasei. Jei akmenukas liko ten pat, esi vidutiniokas. O jei
pasksta rke nespjus pamatyti, kur nuriedjo gyveni mano rajone. Ukampyje.
Vi neonas ropojo kalv. Mars gyvena sename rajone, gatvse auga aukti mediai, visikai
ustojantys mnesien. Sklypai prie nam priirimi sodinink, o prievaos yra pusapskritimio
formos. Namai kolonijinio karaliaus Jurgio stiliaus; balti su juodomis rmjuostmis. Vi buvo
nuleidusi neono langus, ir mes i tolo igirdome triukmingus hiphopo ritmus.
Koks jos adresas? paklaus Vi prisimerkusi velgdama pro priekin stikl. ie namai taip
toli nuo kelio, kad neperskaitau numeri vir gara.
Brenlio gatv, numeris 1220.
Privaiavusi sankry, Vi suko Brenlio gatv. Muzika skambjo vis garsiau, ir a nutariau, kad
nepasiklydome. Abiejose gatvs pusse vienas prie kito stovjo automobiliai. Kai pravaiavome
meistrikai restauruot karietin, muzika tapo kurtinama, net m vibruoti ms automobilis. Per vej
nam trauk minios moni. Marss nam. Uteko tik dirstelti, kad imiau stebtis, kodl Mars
vagia i parduotuvi. Nori patirti jaudul? Ar sugriauti tv kruopiai kuriam tobulos mergaits
vaizd?
Atrus dilgteljimas pairdiuose nutrauk mano apmstymus. Prievaoje stovjo Lopo juodas
visureigis komanderis. Matyt, jis atvyko vienas pirmj. Tikriausiai su Marse buvo vienas itisas
valandas, kol prasidjo vakarlis. Ir dar tai, ko a nenorjau inoti. Giliai kvpiau ir tariau sau, kad
pajgsiu tai itverti. Ar ne i rodym iekoti atvaiavau?
Apie k galvoji? paklaus Vi, irgi bedusi akis komander.
Kad noriu vemti.
Bt aunu, jei apvemtum vis Marss vestibiul. Taiau dabar rimtai. Ar itversi pamaiusi ia
Lop?
Sukandau dantis ir kilsteljau smakr.
vakar mane pakviet Mars. Turiu toki pat teis kaip ir Lopas bti ia. Jis man nenurodins,
kur vykti ir k veikti.
Juokinga, nes kaip tik tai ir darau.
Marss nam pagrindins durys buvo plaiai atvertos, pro jas buvo matyti tamsaus marmuro
vestibiulis, prigujs moni. Jie oko pagal grups Jay-Z muzik. U vestibiulio ivydau didiul
svetain auktomis lubomis ir tamsiais karaliens Viktorijos laik stiliaus baldais. Ant j ir ant kavos
stalelio sdjo sveiai. Vi stabteljo tarpduryje.

Turiu pasirengti psichologikai, paaikino stengdamasi perrkti muzik. Supranti, ia visur


pilna Marss ukrato. Jos portret, bald, kvap. Jei jau prabilom apie portretus, paiekokim sen
eimos nuotrauk. Noriau pamatyti, kaip Marss ttis atrod prie deimt met. Kai per televizij
rodoma jo prekybos atstovybs reklama, sunku suprasti, ar jis taip jaunai atrodo dl plastini
operacij, ar dl gausaus grimo.
Sugriebiau draug u alkns ir prisitraukiau.
Nepalik mans.
Suraukusi kakt Vi dirsteljo vid.
Gerai, bet perspju: jei pamatysiu bent vien por kelnaii, dingstu. Tas pat taikytina ir
naudotiems prezervatyvams.
Norjau k nors pasakyti, bet tuojau pat usiiaupiau. Tikimyb ivysti ir viena, ir kita gana
didel, tad man nenaudinga sutikti su draugs slygomis.
Koketikai iplaukusi i tamsos Mars su puno vaza rankose igelbjo nuo tolesni gin. Ji
priekabiai nuvelg mus abi.
Tave kvieiau, tar man, bet jos ne.
Ir man malonu tave matyti, atsak Vi.
Mars i lto ir dmiai nuvelg Vi nuo galvos iki koj.
Ar ne tu laikeisi kvailos spalv dietos? Regis, metei net nepradjusi. Tada ji atsigr mane.
Grai mlyn paakyje.
Ar girdjai, Nora? paklaus Vi. Rodos, a kak igirdau.
Tikrai, pritariau.
Ar tik ne uo paperd? paklaus mans Vi.
Linkteljau.
Ir a taip manau.
Mars prisimerkusi nusijuok.
tai ir vl, aipsi Vi. Regis, io uns pirdalai bjauriai dvokia. Gal reikt jam duoti
tablei?
Mars atkio mums puno vaz.
Aukokite. Antraip nebsite leistos.
K? sutartinai paklausme abi su Vi.
Au-ko-kite. Nejau manote, kad pakvieiau jus iaip sau? Man reikia pinig. Tiesiai viesiai.
Pavelgme piln doleri duben.
Kam skirti ie pinigai? smalsavau.
Naujoms sporto komandos palaikymo grups nari uniformoms. Merginos nori apnuoginani
pilv uniform, bet mokykla ykti pinig, todl a renku aukas.
Kaip domu, erzino Mars Vi. Pavadinimas keki grup gis nauj atspalvi.
Pakaks! nutrauk j rykiai iraudusi Mars. Ar norite patekti vid? Jei turite dvideimtin,
jums pasisek, o jei dar skalambysite, jimo mokest pakelsiu iki keturiasdeimties.
Vi baksteljo man ranka.
A nepasiraau. Mokk tu.

O jei sumoktume po deimt doleri kiekviena? pasiliau.


N u k. Tavo sumanymas, tu ir mokk.
Pavelgiau Mars ir prisiversdama nusiypsojau.
Dvideimt doleri dideli pinigai, rodinjau.
Taip, bet pagalvok, kaip a aviai atrodysiu su ta uniforma, atov Mars. Kas vakar turiu
padaryti penkis imtus atsilenkim, kad iki mokslo met pradios juosmens apimt nuo 63,5
centimetro sumainiau iki 61. Jei noriu vilkti atidengiani pilv uniform, teks sudeginti 2,5
centimetro riebal sluoksn.
Nedrsau terti galvos vaizdiniais apie Mars su kekika palaikymo grups uniforma, todl
pasiliau:
O kaip dl penkiolikos?
Mars sisprend ranka on ir ketino utrenkti duris mums prieais nos.
Gerai, nurimk, mes sumoksim, siterp Vi kidama rank upakalin kelni kien. Draug
grdo pinigus vaz, bet buvo tamsu, todl negaljau pasakyti kiek. Lieki labai skolinga,
mesteljo man Vi.
Leiskit pirma suskaiiuoti pinigus, pareik Mars narydama vazoje ir mgindama suvejoti
Vi auk.
Maniau, nesugebsi suskaiiuoti iki dvideimties, tyiojosi Vi, atleisk.
Mars vl prisimerk, tada apsigr ant kulno ir nusine vaz.
Kiek jai davei? paklausiau Vi.
N kiek. meiau prezervatyv.
Kilsteljau antakius.
Kada mei neiotis prezervatyvus?
Pakliau nuo vejos, kai jome ia. Kas ino, gal Mars j panaudos. Tada bsiu atlikusi savo
pareig apsaugojusi genom nuo Marss genetins mediagos.
jome vidun ir atsirmme sien. Svetainje ant aksomins sofos ivydome kelias susipynusias
tarsi sil gijos poreles. Kambario viduryje staipsi okjai. I svetains pro ark buvo galima
patekti virtuv, ten sveiai juokdamiesi gr. Niekas nekreip dmesio nei Vi, nei mane, tad
guodiausi, kad patekti Marss miegamj nebus taip sunku, kaip tikjausi. Bda ta, kad miau
galvoti, jog vakar atvykau ne niuktinti Marss miegamojo ir iekoti rodym, kad ji draugauja su
Lopu. Ties sakant, beveik prisipainau sau, kad inojau ia rasianti Lop. Ir norjau j pamatyti.
Ko gero, netrukus man pavyks. Virtuvs tarpduryje idygo Lopas, apsivilks juodais markinliais
trumpomis rankovmis ir tamsiais dinsais. Nebuvau pratusi apirinti jo i toli. Jo akys buvo
nakties spalvos, o krintantys ant aus plaukai jau eias savaites prasi apkerpami. Lopo knas
akimirksniu trauk prieing lyt, taiau povyza bylojo: Neketinu leistis nekas. Lopas vis dar
buvo be kepuraits, vadinasi, greiiausiai j turi Mars. Nieko baisaus, priminiau sau. Man tai neturi
rpti. Lopas gali duoti savo beisbolo kepurait kam tik panorjs. Jauiausi ugauta tik todl, kad
niekada nra jos davs man.
Den Martin, su kuria pirmoje gimnazijos klasje kartu mokiausi matematikos, kalbjosi su Lopu,
bet jis, regis, nelabai klaussi. Jis akylai dairsi po svetain tarsi nepasikliaudamas n vienu sveiu.

Buvo atsipalaidavs, bet budrus, lyg tikjosi, jog bet kuri akimirk gali kas nors atsitikti.
Kol ms vilgsniai nespjo susitikti, nusukau akis al. Veriau Lopui nematyti, kaip spoksau
j atgailaudama ir ilgdamasi.
I kito kambario galo man pamojo ranka ir nusiypsojo Entonis Amovicas. A jam irgi vypteljau.
iemet kartu lankme fizinio lavinimo pamokas, ir nors a jam per visus mokslo metus buvau itarusi
ne daugiau kaip deimt odi, buvo malonu, kad nors vienas mogus nudiugo ivyds mudvi su
drauge.
Kodl Entonis Amovicas tau ypsosi tarsi svadautojas? paklaus Vi.
Ipiau akis.
Vadini j svadautoju tik todl, kad jis yra ia, pas Mars.
Taip, na, ir kas?
Jis tiesiog stengiasi bti malonus, baksteljau alkne draugei. Nusiypsok ir tu.
Malonus? Jis tiesiog lytikai susijaudins.
Entonis kilsteljo mane plastikin stiklin ir kak suuko, bet muzika utrenk jo odius.
K? rikteljau jam.
auniai atrodai, pagyr jis mane kvailai isiiepdamas.
O varge, sudejavo Vi. Jis ne iaip sau svadautojas, o apdujs svadautojas.
Na, gal jis truput kaus.
kaus ir svajoja tave uspeisti antro aukto miegamajame.
Ak.
Prabgus penkioms minutms mudvi vis dar trynms prie pagrindini dur. Kakas netyia
likteljo ant mano bateli pus skardins alaus, laim, neapvm. Ketinau silyti Vi pasitraukti
nuo pravir dur regis, visi bgo t pus ir po keli akimirk itutindavo skrandio turin, kai
prie mans prijo Brena Diubua ir padav raudon plastikin stiklin.
ia tau. Siunia vaikinas i kito kambario galo.
A tau sakiau, sunibdjo Vi.
Dirsteljau Enton, jis man pamerk ak.
Hmm, ai, bet mans tai nedomina, tariau Brenai. Nesu labai patyrusi vakarli dalyv, bet
inau, kad nereikia priimti neaiki grim. is man pasirod privarytas daikli. Perduok Entoniui,
kad geriu tik i neatidaryt skardini.
Tai bent. Pasakiau kvailiau, nei jauiausi.
Entoniui? sutrikusi paklaus Brena.
Taip, Entoniui Svadautojui, siterp Vi. Vyrukui, kuris tave veria vaidinti padavj.
Tai tu pamanei, kad stiklin perdav Entonis? Brena papurt galv. Pavelk vaikin kitoje
kambario pusje. Ji atsigr ten, kur k tik stovjo Lopas. Na, jis buvo tai ten. Turbt ijo. Jis
kietas ir vilki juodus markinlius, jei tai tau pads suprasti, kas jis toks.
O varge, vl tar Vi, kart panibdomis.
Ai, padkojau Brenai neturdama kitos ieities.
Ji simai mini, o a pastaiau vynine kola kvepiani stiklin ant stalelio. Ar Lopas mgino
duoti enkl? Priminti kvailas petynes Velnio rankinje, kai Mars mane apipyl vynine kola?

Vi grdo man rank kakok daikt.


Kas tai?
Neiojamoji radijo stotel. Pasiskolinau i brolio. A sdsiu ant laipt ir stebsiu. Jei kas nors
ateis, praneiu.
Nori, kad a dabar niuktiniau Marss miegamj?
Noriu, kad pavogtum jos dienorat.
Taip, dienorat. A lyg ir apsigalvojau.
Juokauji? pasipiktino Vi. Per vlu sprukti krmus. Tik pagalvok, kas parayta tame
dienoratyje. Tau atsirado puiki galimyb suinoti, kas vyksta tarp Marss ir Lopo. Negali jos
praleisti.
Taiau taip elgtis negerai.
Jei pavogsi greitai ir kalt nesps tavs sugrauti, bus gerai.
Pervriau draug piktu vilgsniu.
Be to, svarbu savitaiga, pridr Vi. Kelis kartus pasakyk sau, kad nieko ia blogo, ir
netrukus patiksi.
Neketinu vogti dienoraio. Tik noriu apsidairyti. Ir nudiauti Lopo kepurait.
Jei per trisdeimt minui man teiksi t dienorat, sumoksiu tau vis metin eZine laikraio
biudet. Vi balse pasigirdo neviltis.
Tad tai kodl tau reikalingas dienoratis! Nori j paskelbti eZine?
Tik pagalvok apie tai. Galiau padaryti karjer.
Ne, tvirtai pareikiau. Maa to, Vi, tai nedora.
Draug atsiduso.
Vis tiek buvo verta pamginti.
Pavelgiau neiojamj radijo stotel.
Ar nebt paprasiau tiesiog atsisti inut?
nipai nesiuntinja inui.
I kur inai?
O i kur tu inai, kad siuntinja?
Nusprendusi, kad neverta ginytis, grdau stotel u dins juosmens.
Ar Marss miegamasis tikrai antrame aukte?
Per ispan kalbos pamokas su manimi sdi vienas jos buvusi vaikin. Jis man papasakojo, kad
Mars kiekvien vakar, lygiai deimt valand, nusirengia neijungusi viesos. Kartais, kai jam su
draugais pasidaro nuobodu, atvaiuoja pasiirti spektaklio. Jis sak, kad Mars niekada neskuba, ir
todl jam nuo ilgo spoksojimo vir nutirpsta kaklas. Taip pat jis pasak, jog kart
Usidengiau delnais ausis.
Liaukis!
Ei, jei mano smegenys utertos, reikt priiuklinti ir tavsias. Vis i vimdani informacij
surinkau stengdamasi tau padti.
Dirsteljau laiptus. Mano skrandis per kelias minutes dvigubai pasunkjo. Dar nieko nepadariau,
o jau m slgti kalt. Kada spjau taip emai pulti, kad ketinu niuktinti Marss miegamajame?

Kodl leidausi, kad Lopas itaip sujaukt man smegenis?


Einu vir, netvirtai tariau. Ar mane pasaugosi?
Neabejok.
Ulipau laiptais. Viruje radau tualet plytelmis iklotomis grindimis ir gipso lipdini lubomis.
Pasukusi koridoriumi kair prajau svei miegamj ir atsidriau prie manktos kambario, jame
stovjo bgtakis ir elipsinis treniruoklis. Grau atgal ir pasukau dein. Pirmosios durys buvo
pravertos, tad dirsteljau vidun. Visas kambarys buvo roinis roins sienos, uuolaidos, pkin
antklod ir pagalvs. Drabuiai i spintos buvo imtyti ant lovos, grind ir bald. Sienos
nukabintos ididintomis iki plakato nuotraukomis, i j vis gundomai velg Mars, apsivilkusi
Razorbills komandos palaikymo grups uniform. Mane lengvai supykino, bet kaip tik tuo metu ant
tualetinio staliuko pamaiau Lopo kepurait. Udariusi duris susukau kepurait siaur kg ir
sigrdau upakalin kelni kien. Po kepuraite guljo automobilio raktelis. Atsarginis, taiau
prikabintas prie laikiklio su visureigio emblema. Lopas dav Marsei savo visureigio atsargin
raktel!
sikiau j kit upakalin kien. Staiga galv ov mintis paiekoti ir kit Lopo daikt.
Atidariau kelis tualetinio staliuko stalius. vilgteljau po lova, komodoje ir virutinje drabui
spintos lentynoje. Galiausiai pakiau rank po iuiniu ir itraukiau dienorat. Ma mlyn Marss
dienorat, kuriame, kaip sklando gandai, aprayta daugiau skandal nei bulvariniame laikratyje.
Pajutau nenumaldom pagund j atversti. K Mars para apie Lop? Kokios paslaptys gldi iuose
puslapiuose?
Sutrakjo radijo stotel.
Velnias, pasigirdo Vi balsas.
Isitraukusi stotel paspaudiau pokalbio mygtuk.
Kas atsitiko?
uo. Didelis. Jis tik k drimblino svetain ar kaip ten vadina i milinik patalp. Spokso
mane. Tiesiai mane.
Kokios veisls?
Neimanau un veisli, bet tikriausiai dobermanas pineris. Siauri, iiepti nasrai. iek tiek
panaus Mars, jei tau tai pads nustatyti veisl. Oi! Jis tik k pastat ausis. Artinasi prie mans.
Tikriausiai ia vienas t aikiaregi un. Jis supranta, kad sdiu ia ne iaip sau.
Nurimk
Eik alin, unie. Sakiau: Eik alin!
I garsiakalbio atsklido urzgimas.
Nora? Turime bd, netrukus perspjo Vi.
uo nesitraukia?
Blogiau. Jis k tik nuliuoksjo vir.
Kaip tik t akimirk prie dur pasigirdo lojimas. Jis nesiliov virs garsjo ir susiliejo su
urzgesiu.
Vi! suvokiau mikrofon. Nuvyk un!
Draug kak man atsak, bet neigirdau. Delnu usidengiau aus.

K?
Ateina Mars! Nedinkis!
Buvau bekianti dienorat po iuiniu, bet netyia imeiau i rank. Ikrito pluotelis nuotrauk
ir rateli. Apimta panikos sulaviau ratelius ir nuotraukas krvel ir sumeiau dienorat. Tada
grdau dienorat gana ma, turint galvoje, kiek jame slypi paslapi, ir neiojamj radijo
stotel u kelni juosmens ir ijungiau vies. Vliau padsiu dienorat viet. Dabar reikia sprukti
i Marss miegamojo.
Pakliau lang rengdamasi nuimti vielin tinklel, bet jis jau buvo nuimtas. Tikriausiai tai padar
Mars, kad bt lengviau vogiomis pasprukti i nam. i mintis suteik ma vilt. Jei Mars yra
ilipusi i savo miegamojo, a irgi pajgsiu. Nra pavojaus krintant usimuti. inoma, Mars yra
palaikymo grups nar, todl u mane lankstesn, jos judesiai labiau koordinuoti.
Ikiusi galv pro lang pavelgiau emyn. Tiesiai apaioje, po keturiomis kolonomis paremtu
prieangiu, buvo pagrindins durys. Ikiau vien koj ir atsispyriau erpes. sitikinusi, kad
nenuslysiu nuoulnuma, ikiau ir antr. Svirduliuodama nuleidau lang. Vos spjau susigti,
kambaryje siieb viesa. stikl cakteljo uns nagai, ir gyvnas kelis kartus piktai sulojo.
Parkritusi ant pilvo prisiliejau kaip manoma ariau namo sienos ir mintyse meldiau Dievo, kad
Mars nesugalvot atverti lango ir pasiirti emyn.
Kas yra? pasigirdo stiklo slopinamas Marss balsas. Ko loji, Bumeri?
Mano nugara sudrko. Netrukus Mars pavelgs emyn ir pamatys mane. Usimerkusi mginau
pamirti, kad Marss namuose priguj svei, o man kartu su ja teks dar dvejus metus lankyti
mokykl. Kaip paaikinsiu, kodl niuktinjau jos miegamajame? Ir kad pavogiau dienorat? Kaip
pajgiau itverti tok paeminim?
Nutilk, Bumeri! sudraud Mars. Ar galite kas nors palaikyti mano un, kol atversiu lang?
Jis toks kvailas, kad ioks, jei niekas nesulaikys. Ei, tu, koridoriuje. Taip, tu. iupk un u antkaklio
ir nepaleisk. Daryk, kaip liepta.
Vildamasi, kad pro uns lojim nebus girdti triukmo, apsiveriau ant nugaros. Nurijau gerklje
strigus gumul. iek tiek bijau aukio ir pagalvojusi, kad teks okti emyn, apsipyliau prakaitu.
Kulnais sirmusi stog pasitraukiau kaip manoma toliau nuo prieangio krato ir rangydamasi
isitraukiau i kelni radijo stotel.
Vi? sunibdjau.
Kur tu? paklaus draug pro garsiai riaumojani muzik.
Ar galtum paalinti un?
Kaip?
Pasitelk krybikum.
Suerti jam nuod?
Atagaria ranka nubraukiau nuo kaktos prakait.
Gal bt geriau udaryti spintoje?
Silai man j liesti?
Vi!
Gerai gerai, k nors sugalvosiu.

Po trisdeimties ilg sekundi pro Marss miegamojo lang atsklido Vi balsas:


Ei, Marse! suuko ji stengdamasi perrkti uns lojim. Nenoriu tavs trukdyti, bet prie
pagrindini dur stovi policininkai. Sako, atvyko gav skund dl triukmo. Ar kviesti juos vid?
K? tiesiai vir mans suspieg Mars. Nematau n vieno policijos automobilio.
Jie tikriausiai pastat automobilius u poros kvartal. Kad ir kaip ten bt, keli sveiai kau.
Na, ir kas? atov Mars. Juk ia vakarlis.
Alkoholio jaunesniems nei dvideimt vieneri vartoti neleidiama.
Nuostabu! suuko Mars. Ir k man daryti? Patyljusi ji drb: Tai tu juos ikvietei!
Kas, a? nustebo Vi. Kad netekiau progos nemokamai prisikirsti? N u k!
Netrukus nirtingas Bumerio lojimas nutolo, ir miegamojo viesos ugeso.
Dar kiek paguljau nekrutdama, tempusi ausis. Kai sitikinau, kad Marss miegamasis tuias,
apsiveriau ant pilvo ir priliauiau prie lango. Nra nei uns, nei Marss, jei tik man pavykt
Delnais spusteljau lang, kad pakeliau auktyn, bet jis nepasidav. sirmusi trkteljau i vis
jg. Nieko.
Gerai, raminausi, nieko baisaus. Mars tikriausiai udar lang. Man reikia tik palaukti dar
penkias valandas, kol baigsis vakarlis, ir paprayti Vi atneti kopias.
Apaioje igirdau kak einant ir itiesiau kakl vildamasi, kad Vi atskuba mans gelbti. Apm
siaubas ivydus Lopo, ingsniuojanio prie savo visureigio, nugar. Vaikinas mobiliuoju telefonu
surinko numer ir priglaud telefon prie ausies. Netrukus kienje suskambo mano mobilusis.
Nespjus nusviesti telefono apaioje auganius krmus, Lopas sustojo.
Jis pavelg per pet, paskui dirsteljo auktyn. Kai mane pamat, dingteljo, kad veriau Bumeris
bt gyv sudrasks skutelius.
tai kur smalsuol sitais!
Ir neirdama supratau, kad vaikinas ypsosi.
Nesityiok, tariau i paeminimo nukaitusiais skruostais. Nukelk mane.
ok.
K?
A tave sugausiu.
Gal iprotjai? Eik vid ir atverk lang. Arba rask kopias.
Man nereikia kopi. ok. Nebijok, sugausiu.
inoma! Taip ir patiksiu!
Tai nori, kad padiau, ar ne?
Tu tai vadini pagalba? suvokiau. Nieko sau!
Lopas pasuko raktel ant pirto ir m ingsniuoti tolyn.
Koks palemkas! Grk!
Palemkas? pakartojo vaikinas. Tai tu nipinjai pro langus.
A nenipinjau. A a
Sugalvok k nors.
Lopas kilsteljo akis lang. Pamaiau, kad visk suprato. Jis atlo galv ir nusijuok.
niuktinjai Marss miegamajame.

Ne. Uveriau akis, tarsi tai bt absurdikiausias spjimas.


Ko ten iekojai?
Nieko. I upakalins kiens isitraukiau Lopo kepurait ir sviediau emyn. Beje, pasiimk
savo kvail kepur!
Tai tu smukai miegamj jos paimti?
Regis, tuiai stengiausi!
Lopas usidjo kepurait.
Ar oksi pagaliau?
Nedrsiai pavelgiau per prieangio krat. em nutolo dar eiais metrais. Isisukindama
paklausiau:
Ko skambinai?
Pameiau tave i aki. Norjau sitikinti, ar nieko nenutiko.
Lopas kalbjo lyg ir nuoirdiai, taiau jis moka puikiai meluoti.
O vynin kola?
Taikos enklas. Tai oksi ar ne?
Nematydama kitos ieities atsargiai prislinkau prie krato. Skrand suspaud spazmai.
Jei nepagausi perspjau Lop.
Vaikinas ikl rankas. Stipriai usimerkiau ir nuslydau nuo atbrailos. Knu pajutau niokiant
or ir netrukus atsidriau tvirtame Lopo glbyje. Kiek pastovjau n nekrusteldama. irdis dausi
ir nuo krintant upldusio adrenalino, ir nuo Lopo artumo. Jo knas buvo iltas ir pastamas, stiprus
ir saugus. Norjau sikibti vaikino markinius, sikniaubti veidu jam kakl ir niekada nepaleisti.
Lopas ukio garban man u ausies.
Ar nori grti vakarl? panibdomis paklaus.
Papuriau galv.
Parveiu tave namo.
Jis smakru mosteljo visureig, nes vis dar laik mane apkabins.
Atvaiavau su Vi, paaikinau. Turiau su ja ir grti.
Vi pakeliui namus nenupirks tau kiniko maisto isineti.
Kinikas maistas isineti. Vadinasi, Lopas ueis namus pavalgyti. Mamos nra, taigi mudu
btume vieni
Nusprendiau elgtis drsiai. Tikriausiai mudviem nieko neatsitiks. Gal arkangel arti nra? Lopas
nusiteiks nerpestingai, tad neverta nerimauti ir man. Kaip tik metas vakarieniauti. Mokykloje
praleidau ilg ir nemaloni dien, o valand pasimanktinusi sporto salje ibadjau. Pavakarieniauti
su Lopu nusipirkus maisto isineti puiki mintis. Kas ia blogo, jei kartu pavalgysim? mons
nuolat drauge vakarieniauja, bet j santykiai toliau nenukrypsta.
Tik pavakarieniausime, pasakiau, labiau nordama tikinti save nei Lop.
Jis atidav skauto pagarb, bet ypsena neadjo nieko gero. Tai buvo blogo berniuko ypsena.
Nuodminga, avi ypsena vaikino, prie dvi dienas buiavusio Mars ir dabar silanio man kartu
pavakarieniauti, matyt, turinio vili po vakariens sulaukti tsinio. Jis tikisi, kad vienos ird
tirpdanios ypsenos pakaks ugydyti mano nuoskaudai. Kad pamiriu, jog jis buiavo Mars.

Grusi dabart, atsipeikjau. Spliones istm staiga atsirads stiprus nesmagumas, neturintis
nieko bendro nei su Lopu, nei su sekmadienio vakaru. Pajutau, kaip paiurpo oda, ir miau apirinti
pievelje virpanius elius.
Hmm? klausiamai numyk Lopas pamats, kad sunerimau, ir tviriau apkabino.
Tada ir vl tai pajutau. Staig oro pokyt. Mane apgaub nematoma migla, keistai ilta, nusileidusi
prie ems, spaudianti i vis pusi ir besiraitanti tarsi imtas nematom gyvai. Taip sutrikau, kad
negaljau patikti, jog Lopas nieko nepastebi, net jei tiesiogiai ir nejunta.
Kas atsitiko, angele? tyliai paklaus Lopas.
Ar mes saugs?
Ar tai svarbu?
Apsidairiau po kiem. Neinau kodl, bet galvoje be paliovos kirbjo mintis: Arkangelai. Jie
ia.
Na arkangelai, tariau taip tyliai, kad pati vos igirdau savo bals. Ar jie mus stebi?
Taip.
Bandiau pasitraukti, bet Lopas mans nepaleido.
Man nerpi, k jie mato. Pavargau nuo io galvoskio.
Lopas liovsi glaustytis man prie kaklo, ir a jo akyse pamaiau nevilties ik.
Smarkiai pasimuisiau stengdamasi isivaduoti i Lopo glbio.
Paleisk.
Nenori mans? tarsi lapinas nusiypsojo vaikinas.
Ne tai turjau galvoje. Nenoriu atsakyti u tai, kas tau gali nutikti. Paleisk.
Kaip galjau bti tokia neatsargi? Arkangelai tik ir ieko progos atsikratyti Lopu. Jie neturi matyti
mudviej apsikabinusi.
Lopas paglost mano rankas, o kai pamginau itrkti, sugrieb u deln. mano mintis
prasiskverb vaikino balsas:
Galiu sukelti mait. Pasitraukti dabar ir liautis aids pagal arkangel taisykles.
odiai nuskambjo taip rytingai ir lengvai, kad supratau, jog Lopas yra ne kart apie tai
galvojs. plan jis slapta yra svarsts daugyb kart.
irdis dausi kaip patrakusi. Pasitraukti? Liautis aidus pagal taisykles?
Apie k kalbi?
Galiau gyventi kaip bglys, nuolat slapstytis ir tiktis, kad arkangelai mans neras.
O jei ras?
Bsiu teisiamas. Mane pripains kaltu, bet kol arkangelai sprs, mudu kelias savaites
praleistume kartu.
Pajutau prislgt Lopo vilgsn.
O tada?
Igrs mane pragar. Lopas nutilo, tada dar rytingiau pridr: Pragaro nebijau.
Nusipelnau to, kas mans laukia. A melavau, apgaudinjau, sukiavau. Skaudinau nekaltus
mones. Padariau tiek klaid, kad net nepajgiu prisiminti. iaip ar taip, u jas mokjau, kol
egzistavau. Pragare blogiau nebus. Vaikino lpose msteljo kreivas ypsnys. Taiau esu

tikras, kad arkangelai kak slepia. ypsnys iblso, ir Lopas labai nuoirdiai pavelg mane.
Niekada nesijauiau nusikalts, kad buvau su tavimi. Tai vienintelis mano teisingas poelgis.
Arkangelai man nerpi. Tik tark od. Padarysiu visk, ko nori. Galtume jau dabar ikeliauti.
Ne i karto suvokiau Lopo odius. Pavelgiau visureig. Ledo siena tarp mudviej sutirpo. Ji
buvo ikilusi tik dl arkangel kalts. Jei ne jie, visi mudviej su Lopu kivirai bt nereikmingi. Jie
dl visko kalti. Magjo palikti arkangelus bei visa kita ir idumti su Lopu. Norjau elgtis
nutrktgalvikai ir galvoti tik apie tai, kas teisinga ia ir dabar. Galtume vienas kitam padti
pamirti nuoskaudas. Rytoj pasijuoktume i taisykli, rib ir kitko. Btume tik mudu su Lopu, ir niekas
daugiau nerpt.
Nerpt niekas, tik persekiot baim, kas atsitiks po keli savaii.
Galjau rinktis, taiau atsakymas buvo aikus. Lop galiu isaugoti tik jo isiaddama. Su juo
nebendraudama.
Nejuia pravirkau, ir Lopas nykiais nuluost man akis.
, sunibdjo jis. Viskas bus gerai. A tavs noriu. Daugiau negaliu tik gyvalioti.
Taiau arkangelai igrs tave pragar, sumikiojau drebaniomis lpomis.
Pakako laiko apsiprasti su ia mintimi.
Buvau pasiryusi neisiduoti Lopui, kaip man sunku, bet paspringau aaromis. Akys paraudo ir
utino, gl krtin. Dl visko kalta a. Jei ne a, Lopas nebt taps angelu sargu. Jei ne a,
arkangelai nebt rysi jo sunaikinti. Dl mano kalts vaikinas pakliuvo bd.
Padaryk man vien paslaug, galiausiai papraiau tyliu balsu, kuris nuskambjo kaip svetimas.
Pasakyk Vi, kad namo ijau psiomis. Man reikia pabti vienai.
Angele? norjo paimti mane u rankos Lopas, bet a j itraukiau.
Pajutau, kaip koja u kojos einu alin. Vis labiau tolstu nuo Lopo, tarsi protas bt sustings ir
vis veikl perdavs knui.

13

SKYRIUS

Kit dien, po piet, Vi ileido mane prie pagrindini Enzo ukandins dur. Vilkjau gelton,
ratais imargint vasarin suknel, ji buvo ir koketika, ir dalykika, ir tikrai kontrastavo su prasta
mano nuotaika. Sustojau prie vitrinos lango pasitaisyti po bemiegs nakties susigarbiniavusi plauk,
taiau rankos buvo neklusnios, tarsi medins. Prisiveriau nusiypsoti. i ypsen repetavau vis
ryt. Lp krateliuose tempt, o iaip trapi. Vitrinos lange atrodiau netikra ir tuia. Taiau ko
norti po bemiegs nakties?
Vakare parjusi i Marss susirangiau lovoje, bet neumigau. Vis nakt mane kankino pratingos
mintys. Kuo ilgiau nesumerkiau aki, tuo labiau svaigiai tolau nuo tikrovs. Sugalvojau paskelbti
pareikim ir buvau per daug skaudinta, kad suprasiau, koks jis drastikas. Tada galv ov
netikta mintis. Jei pasitraukiau i gyvenimo, arkangelai tai pamatyt. Norjau, kad jie pajust
sins grauim, suabejot savo pasenusiais statymais. Norjau, kad jie pajust atsakomyb
sugriov mano gyvenim, o paskui atm ir gyvyb.
Tokios mintys siaut galvoje kiaur nakt. ird drask netektis, maitas, pyktis. Net miau gailtis
nepabgusi su Lopu. Kad ir labai trumpa laim geriau nei ilga, rusenanti kania atsibusti kas ryt
inant, kad niekada negalsiu jo turti.
Taiau su pirmaisiais sauls spinduliais radau sprendim. Turiu veikti. Kitaip nugrimsiu
depresij. Prisiveriau isimaudyti due, apsirengti ir ivaiavau mokykl tvirtai pasiryusi niekam
neparodyti, kas dedasi sieloje. Kn bad adatls, bet nusprendiau savs nesigailti. Neleisiu
arkangelams nugalti. Atsistosiu ant koj, gausiu darb, sumoksiu baud u greiio virijim,
geriausiais paymiais baigsiu vasaros mokykl, nuolat bsiu usimusi ir tik nakt, likusi viena su
savo mintimis, galvosiu apie Lop.
Enzo ukandinje man i kairs ir i deins drieksi du pusapvaliai balkonai, i j laiptai ved
pagrindin sal ir bar. Balkonai man primin vir parterio rengtas mad demonstravimo pakylas.
Staliukai balkone buvo uimti, pagrindinje salje tik keli vlyvi lankytojai gr kav ir skait
rytinius laikraius.
Giliai kvpusi nulipau laiptais prie baro.
Atleiskite, girdjau, kad priimate dirbti padavjas, kreipiausi moter, stovini prie kasos.
Balsas skambjo dusliai, taiau neturjau jg kalbti valiau. Pusam raudonplauk, seginti enklel
su vardu ROBERTA, pakl akis. Noriau upildyti praymo form. Isunkiau nelabai tikinam
ypsen.
Roberta nusiluost strazdanotas rankas ir ijo i u baro.
Padavjas? Ne, jau nebereikia.
Spoksojau j ugniauusi kvap ir jutau, kaip blsta visos viltys. Kit sumanym neturjau.

Nepagalvojau, k darysiu, jei ikils nors menkiausia klitis. Man btinai reikia gauti darb. Man
reikia gyvenimo, kurio kiekviena minut bt suplanuota, o jausmai kietai paaboti.
Taiau man vis dar reikia patikimos baro darbuotojos, tik vakarinei pamainai, nuo etos iki
deimtos, pridr Roberta.
Sumirksjau, i nuostabos lpos virpteljo.
Ak, tariau, gerai.
Vakarais mes pritemdome viesas, ikvieiame padavjas, paleidiame diazo raus ir
stengiams sukurti rafinuotesn atmosfer. Po penktos valandos ia bdavo kaip imir, taiau
tikims prisivilioti lankytoj. Sunki ekonomin padtis, paaikino Roberta. Tau reiks pasitikti
lankytojus, priimti usakymus ir perduoti juos virtuv. Kai maistas bus paruotas, nuneti prie
staliuk.
Mginau entuziastingai linktelti kupina ryto, parodyti, kad labai noriu io darbo, ir pajutau, kaip
nusiypsojus plyo lpos.
Puiku, suvokiau.
Ar turi darbo patirties?
Neturjau. Taiau su Vi Enzo ukandin ateidavome ne reiau kaip tris kartus per savait.
Meniu moku atmintinai, pareikiau.
Darbas. Nuo jo viskas priklauso. Susikursiu nauj gyvenim.
Diaugiuosi tai girddama, pagyr Roberta. Kada gali pradti?
vakar?
Vos stengiau patikti, kad Roberta silo man darb. Nepajgiau net nuoirdiai nusiypsoti,
taiau Roberta nekreip tai dmesio. Ji man suteik galimyb. Atkiau rank nordama paspausti
Robertos dein, bet per vlai pamaiau, kad manoji dreba.
Roberta nuvelg mane pakreipusi galv, ir nuo to vilgsnio pasijutau dar paeidiamesn ir
drovesn.
Ar sutarme?
kvpusi oro atsakiau:
Taip.
Roberta linkteljo.
Ateik be penkiolikos et, a tau prie pamain duosiu uniform.
Labai ai ilemenau apstulbusi, bet Roberta jau skuod prie baro.
Ijusi akinani saul mintyse miau skaiiuoti. Jei gausiu minimal atlyginim ir dvi savaites
dirbsiu kas vakar, usidirbsiu utektinai sumokti baudai u greiio virijim. O jei du mnesius
dirbsiu kas vakar, tai eiasdeimt vakar bsiu per daug usimusi, kad galvoiau apie Lop.
eiomis deimtimis dien priartsiu prie vasaros atostog pabaigos, tada vl galsiu kibti mokslus.
Nusprendiau rinktis sudtingus dalykus. Galiu nesunkiai veikti bet kok nam darb, taiau plyusi
irdis visai kas kita.
Na? paklaus Vi neonu vaiuodama greta mans. Kaip seksi?
Atsisdau keleivio sdyn.
Gavau darb.

aunu. Kai jai vid, atrodei tikrai susinervinusi, tarsi ketintum jo negauti, bet dabar nra dl
ko krimstis. Dabar esi sunkiai dirbanti visuomens nar. Kada pradedi?
Pavelgiau laikrod prietais skydelyje.
Po keturi valand.
vakar usuksiu ir papraysiu, kad mane pasodint prie tavo aptarnaujamo stalelio.
Veriau palik arbatpinigi, mginau juokauti, bet vos nepravirkau.
Esu tavo vairuotoja. Tai kur kas daugiau nei arbatpinigiai.
Po ei su puse valandos Enzo ukandin buvo sausakima. Vilkjau darbin uniform: baltus
markinius, pilkas tvido kelnes ir prie j derani liemen bei kepurait. Kepurait nesilaik man ant
galvos, i po jos vis ilsdavo plaukai. Jauiau, kaip garbanos prilipo prie suprakaitavusi skruost.
Pasinrus iki kaklo darb, keistai palengvjo. Nebuvo kada galvoti apie Lop.
Naujoke! kteljo vienas virj Fernandas. Jis stovjo u trumpos pertvaros, skirianios
krosnis nuo kitos virtuvs dalies, ir pleknojo mentele. Tavo usakymas paruotas!
iupau tris sumutini lktes, atsargiai sukroviau ant rankos ir nugara atidariau ant vyri
kabanias duris. Eidama per pagrindin sal sugavau vienos administratori vilgsn. Mergina
smakru parod stalel balkone, prie kurio atsisdo nauji lankytojai. Atsakydama skubiai kinkteljau
galva. Netrukus prieisiu.
Vienas sumutinis su krtinine, vienas su saliamiu ir vienas su kepta kalakutiena, tariau
dliodama lktes prie tris kostiumuotus verslininkus. Skanaus.
Ubgau laiptais balkon ir i upakalins kiens isitraukiau usakym bloknot. Nubgusi
pus kelio, sustingau. Nosies tiesumu prie mano stalelio, sdjo Mars Milar. alia jos Edisonas
Heilsas, Ouklis Viljamsas ir Etanas Taileris. Visi i mano mokyklos. Ketinau apsigrti ir pasakyti
administratorei, kad mano stalel atiduot kuriai nors kitai bet kam kai Mars pakl akis, ir
supratau patekusi spstus.
Jos veidas nuvito alta ypsena.
Man m trkti kvapo. Ar Mars galjo kaip nors suinoti, kad pamiau jos dienorat? Tik
parjusi namo ir siroptusi lov prisiminiau vis dar j turinti. Biau i karto padjusi viet,
taiau tuo metu ne tai buvo galvoj. Draskomai irdperos dienoratis atrod tokia smulkmena. Jis ir
dabar guli neskaitytas mano miegamajame ant grind, alia vakar numest drabui.
Kokia auni tavo apranga, pareik Mars perrkdama diaz. Etanai, ar pernai per
ileistuves nevilkjai lygiai tokios pat liemens? Gal Nora nusiaub tavo drabui spint?
Kol visi juoksi, laukiau bedusi usakym bloknot raikl.
Ar galiu atneti grim? Ypatingasis vakar kokoso rieut ir alij citrin kokteilis.
Ar visi igirdo kalts gaidel mano balse? Nurijau seil vildamasi, kad vl prabilus balsas
neskambs taip nervingai.
Paskutin kart ia buvau per mamos gimtadien, tar Mars. Padavja jai padainavo Su
gimimo diena.
Man prireik net trij sekundi suprasti uuominai.
Ak. Ne. Tai yra ne. A ne padavja. A baro darbuotoja.

Man visai nesvarbu, kas tu. Noriu, kad man padainuotum Su gimimo diena.
Stovjau tarsi itikta stabo, kartligikai svarstydama, kaip isisukti. Kodl Mars nori mane taip
paeminti? Pala. inoma, ji nori, kad nusieminiau. Pastaruosius vienuolika met pildiau slapt
ms vaid rezultat lentel, o dabar buvau tikra, kad toki turi ir Mars. Jos gyvenimo tikslas
pirmauti prie mane bent vienu taku. Maa to, Mars puikiai ino, kad jos rezultatas dvigubai
geresnis u mano, ir takai vis kaupiasi. Dl to ji yra ne tik nesininga aidja, bet ir pagyrn.
Parodyk asmens dokument. Itiesiau rank.
Mars abejingai gteljo peiais.
A j pamirau.
Abi puikiai inojome, kad Mars nepamiro vairuotojo paymjimo ir kad jos gimtadienis ne
iandien.
vakar labai daug lankytoj, apsimestinai pasiteisinau. Mano virinink bus nepatenkinta,
jei neskirsiu laiko kitiems klientams.
Tavo virinink nori, kad klientai bt patenkinti. Dainuok.
Ir kol aptarinjate sveikinim, siterp Etanas, atnek nemokam okoladin tort, kuris tokia
proga priklauso.
Mums leidiama duoti tik vien gaball, o ne vis tort, atoviau.
Mums leidiama duoti tik vien gaball, pamgdiojo mane Edisonas, ir visas stalelis
prapliupo kvatoti.
Mars isitrauk i rankins vaizdo kamer. Sumirksjo raudona lemput, rodanti, kad kamera
jungta, ir Mars nukreip objektyv mane.
Nekantrauju, kada visai mokyklai galsiu parodyti siuet. Kaip gerai, kad galiu visiems
pasisti elektroninius laikus. Ir kas galjo pamanyti, kad bti pagalbine darbuotoja ratinje taip
apsimoka?
Mars ino apie dienorat. Turi inoti. Ir tai yra jos kertas. Penkiasdeimt tak u tai, kad
pavogiau jos dienorat. Dar dvigubai tiek u tai, kad ji visai Koldvoterio gimnazijai isiuntins
vaizdo ra, kuriame a dainuoju Su gimimo diena, Marse.
Per pet parodiau virtuv ir i lto pasitraukiau.
Klausykit, susikaup mano usakym
Etanai, eik pasakyk tai aviai administratorei, kad norime pakalbti su virininke. Pasakyk jai,
kad ms baro darbuotoja aiktinga, pareik Mars.
Negaljau patikti savo ausimis. Neidirbau n trij valand, o per Mars bsiu ivyta. Kaip
sumoksiu baud u greiio virijim? Ir sudie folksvagenui kabrioletui. Svarbiausia, darbas man
reikalingas atitraukti dmesiui nuo beprasmi pastang nesitaikstyti su skaudia tiesa: Lopo nebra
mano gyvenime. Ir nebebus.
Nra laiko, ragino Mars. Etanai, paprayk pakviesti virinink.
Palauk, sulaikiau j. Padainuosiu.
Mars suvieg ir suplojo rankomis.
Gerai, kad kroviau baterij.
Nevalingai nusmaukiau emyn kepurait, kad usidengiau veid, ir utraukiau:

Su gimimo diena
Garsiau! suuko visi kartu.
Su gimimo diena, udainavau garsiau. Buvau per daug susierzinusi, kad suprasiau, ar bjauriai
nedetonuoju. Su gimimo diena, brangi Marse. Su gimimo diena.
Niekas nepratar n odio. Mars vl grdo vaizdo kamer rankin.
Skambjo nuobodiai, atsiduso ji.
Na visai normaliai, ginijosi Etanas.
Mano veidas iblyko. Sutrikusi, taiau triumfuodama nusiypsojau. Penki imtai tak. Bent jau
tiek vertas mano solo. Marsei nepavyko mans sumalti miltus. Dabar pirmauju ms dvikovoje.
Ar pageidaujate ko nors igerti? paklausiau stulbinamai linksmai.
Usiraiusi usakym, apsigriau eiti virtuv, bet kaip tik tuo metu Mars kteljo:
Beje, Nora!
Sustingau vietoje. Giliai kvpiau spliodama, kokius dar spstus ji man paspend. Ak, ne.
Nebent ji ketina paalinti mane i kovos. Dabar. Vis i moni akivaizdoje. Ji visam pasauliui
prane, jog pavogiau jos dienorat, kad visi inot, kokia esu niekinga ir nepakeniama.
Gal gali pagreitinti ms usakym? papra Mars. Skubame vakarl.
Pagreitinti usakym? kvailai pakartojau.
Vadinasi, Mars nieko neino apie dienorat?
Delf papldimyje turime susitikti su Lopu, ir a nenoriu pavluoti. Tai itarusi Mars ikart
usideng burn. Atleisk. Lepteljau nepagalvojusi. Nereikjo minti Lopo. Tikriausiai tau skaudu,
kad Lopas draugauja su kita.
ypsena akimirksniu dingo i mano veido. Pajutau, kaip nukaito kaklas. irdis plak taip smarkiai,
kad net apsvaigo galva. Sienos pasviro mane, ir visk ugo besityiojanios Marss udikika
ypsena. Taigi, viskas stojo savo vietas. Lopas gro pas Mars. Vakar vakare j palikau, ir vaikinas
nusprend susitaikyti su likimu. Jei negali turti mans, pasitenkins Marse. Kodl jiems leidiama
draugauti? Kodl arkangelai nedraudia Lopui bti su Marse? Ir buiuotis? Ar arkangelai tai
umerkia akis todl, kad ino, jog is buinys n vienam j nieko nereikia? Dl tokios neteisybs
norjosi klykti. Marsei leidiama bti su Lopu, nes ji jo nemyli, o man ne, nes a j myliu, ir
arkangelai tai ino. Kas ia bloga, jei mudu mylime vienas kit? Ar arkangelai tikrai taip smarkiai
skiriasi nuo moni?
Nieko tokio, a pati to norjau, stengiausi ilikti altai mandagi.
Tai gerai, mesteljo Mars gundaniai kramtydama iaudel, nors aikiai maiau, kad manimi
netiki.
Grusi virtuv, perdaviau virjams Marss stalelio usakym. Ypating nurodym skilt
palikau tui. Mars skuba susitikti su Lopu Delf papldimyje? Labai blogai.
Pamiau paruot usakym ir neina padklu ijau i virtuvs. Nustebau prie pagrindini dur
ivydusi Skot, nekuiuojant su administratormis. Jis mvjo patogius laisvus Levis dinsus ir
vilkjo aptemptus medvilninius markinlius, tad koketuojanios administrators puikiai mat lankst
vaikino kn. Pajuts mano vilgsn, Skotas sveikindamasis mosteljo. Padjusi penkiolikto stalelio
usakym nubgau laiptais emyn.

Labas, pasisveikinau su Skotu vduodamasi kepurle.


Vi sak, kad tave ia rasiu.
Tu skambinai Vi?
Kai tu neatsakei mano inutes.
Ranka perbraukiau kakt sugrsdama po kepurle kelias neklusnias plauk sruogas.
Mano mobilusis drabuinje. Dirbdama netikrinu praneim. Ko tau reikia?
Kelint baigi?
Deimt. Kodl klausi?
Delf papldimyje vyksta vakarlis. Iekau kokios nors nevykls j nusitempti.
Kai tik mudu kur nuvaiuojam, kas nors nutinka. I aki pamaiau, kad Skotas nieko
nesupranta. Petyns Z klube, priminiau, ir Velnio rankinje. Abu kartus turjau maldauti
parveama namo.
Treias kartas nemeluoja, atkirto Skotas ypsodamasis.
Pirm kart pamaiau, kad vaikino ypsena labai miela. Net berniukika. ypsodamasis Skotas
atrod kur kas velnesnis, net miau splioti, gal per maai j pastu.
Ko gero, ir Mars rengiasi t pat vakarl. Vakarl, kuriame turt bti Lopas. Tame paiame
papldimyje, kuriame prie pusantros savaits buvau kartu su Lopu ir per anksti pareikiau, kad mano
gyvenimas puikus. Tada man n netopteljo, jog netrukus viskas apsivers auktyn kojomis.
Skubiai perkratinjau savo jausmus, bet tam reikjo daugiau nei keliolikos sekundi. Norjau
pamatyti Lop visada norsiu taiau esm ne ia. Turiu nusprsti, ar esu pasirengusi tokiam
susitikimui. Ar itversiu ivydusi j su Marse? Ypa po vakarykio pasakojimo.
Pagalvosiu, paadjau Skotui suvokusi, jog per ilgai delsiu atsakyti.
Gal man deimt atvaiuoti tavs paimti?
Ne. Jei nusprsiu dalyvauti, mane pavs Vi. Mosteljau virtuvs dur link. Klausyk, turiu
dirbti.
Tikiuosi pasimatyti, tar Skotas ir prie ieidamas plaiai nusiypsojo.
Baigusi darb automobili stovjimo aiktelje radau laukiani Vi.
Ai, kad atvaiavai, padkojau klesteldama ant sdyns.
Nusilaksius gl kojas, o ausyse skambjo ukandins lankytoj nekos ir juokas k jau kalbti
apie piktas virj ir padavj pastabas. Maiausiai du kartus supainiojau usakymus ir ne syk jau
virtuv pro kitas duris vos nepargriaudama apsikrovusios lktmis padavjos. Taiau diaugiausi,
kad kienje ea trisdeimt doleri arbatpinigi. Kai sumoksiu baud u greiio virijim,
arbatpinigius kaupsiu kabrioletui. Nekantraudama laukiau dienos, kai, usinorjusi kur nors
nuvaiuoti, nebepriklausysiu nuo Vi.
Ne taip nekantraudama laukiau dienos, kai visai pamiriu Lop.
Vi plaiai nusiypsojo.
Nemanyk, kad veioju nemokamai. Esi u tai skolinga, ir i skola tau vaidensis.
Vi, kalbu rimtai. Esi geriausia draug pasaulyje. Pati, pati geriausia.
Gal tada paymkime tok vertinim ir usukim Skipio ukandin? Bt ne pro al suvalgyti
led. Ties sakant, nepakenkt ir natrio gliutamatas. Niekas mans taip nepradiugina, kaip vieiai

paruotas greitas maistas su gausybe puikaus, senovinio natrio gliutamato.


O jei mes ten nuvaiuotume kit kart? paklausiau. vakar esu pakviesta Delf papldim.
Tave, inoma, irgi kvieiu vaiuoti drauge, skubiai pridriau.
Nebuvau tikra, ar vaiuodama vakarl elgiuosi teisingai. Kodl noriu kankintis irdama
Lop? Kodl noriu matyti j i arti, nors tokio artumo negana. Kiekviena tvirtesn ir drsesn mergina
bt nutraukusi visus ryius. Lopas dingo i mano gyvenimo. Turiu susitaikyti su ia mintimi, bet
inoti yra viena, o padaryti kita.
Kas ten bus? paklaus Vi.
Skotas ir keli pastami i ms mokyklos.
Nra reikalo minti Marss ir i karto sulaukti nepritarimo. Vi parama vakar man pravers.
Veriau susitiksiu su Riksonu ir pairsiu film. Paklausiu, ar jis turi draug, su kuriais galt
tave supaindinti. Surengtume dvigub pasimatym. Valgytume spragintus kukurzus, juokautume,
glamontums.
Nesivargink.
Joki kit vaikin. Man reikia Lopo.
Kai Vi riedjo Delf papldimio automobili stovjimo auktel, dangus buvo juodas lyg degutas.
Galingi proektoriai, panas CHS futbolo stadiono, viet vir ibaltint medini statini, kuriuose
buvo sikrusi karusel, arkada ir mini golfas, keldami vytjimo efekt. Papldimys ir j supantys
laukai nebuvo apviesti. Tokiu vlyvu metu nesitikjau pamatyti k nors perkant msainius ar
aidiant pneumatin ritul, tad papraiau Vi sustoti prie geleinkelio pabgi, besidriekiani iki pat
vandens.
Isiropiau i automobilio ir tik lpomis itariau draugei: Sudie. Vi man pamojo ranka, nes
priglaudusi prie ausies mobilj tarsi su Riksonu, kur susitikti.
Oras vis dar buvo kaits, i Delf jr uosto pramog parko sklido tolimi muzikos garsai,
niokt sml dtanios bangos. Perlipau per jroles, tarsi gyvatvor auganias palei krant,
tekina nubgau nuo laito ir nudroiau siaura sauso smlio juosta, dar neapsemta per potvyn
pakilusio vandens.
Breliai moni vis dar aid jroje, okinjo per bangas ir svaid krant atplukdytas akas, nors
gelbtoj jau nebuvo. Akimis iekojau Lopo, Skoto, Marss ar kito pastamo veido. Tolliau
vingiuodamos kilo auktyn oranins lauo liepsnos. Isitraukiau mobilj ir surinkau Skoto numer.
Klausau.
Atvaiavau, pasakiau. Kur tu?
iek tiek pieiau nuo lauo. O tu?
iek tiek iauriau.
A tave susirasiu.
Netrukus Skotas atsidrb greta mans.
Ar vis vakar taip ir trinsiesi nuoaly? paklaus jis. I vaikino burnos sklido alkoholio
kvapas.
Nejauiu didelio trokimo bendrauti su monmis, susirinkusiais vakarl.

Skotas supratingai linkteljo ir atkio plienin termos.


Neturiu mikrob, skauto garbs odis. Gurktelk, jei nori.
Pauosiau, kas yra termose. Kaipmat atsitraukiau, nes garai nudegino gerkl.
Kas tai? springdama paklausiau. Mainin alyva?
Mano slaptas receptas. Jei pasakyiau, tekt tave nuudyti.
Nereikia. Jei igeriau, rezultatas bt toks pat. Neabejoju.
Skotas alknmis sirm sml. Dabar jis vilkjo medvilninius markinlius su grups
Metallica nuotrauka ir nupltomis rankovmis, mvjo rusvai alsvus ortus ir avjo sandalus. A
vilkjau darbin uniform, tik be kepuraits, liemens ir markini. Laim, prie isiruodama darb
simeiau palaidin, bet neturjau kit kelni.
Pasakyk man, Grei, k ia veiki? Prisipastu, maniau, atstumsi mane ir kibsi kitos savaits
nam darb.
Atsiloiau alia Skoto ir paskersakiavau j.
Tyiotis nebemadinga. Esu netika. Na, ir kas?
Skotas isiviep.
Man patinka netikos. Netika turt man padti mokytis priepaskutinje klasje. Ypa angl
kalbos.
O varge.
Jei klausei, tai atsakau ne. Neketinu u tave rayti raini.
Tai tu taip manai. A dar neparodiau savo avesio.
A prunkteljau, ir Skotas isiiep dar plaiau.
K? Netiki?
Netikiu, kad tu ir odis avesys suderinami.
N viena mergina neatsispiria mano avesiui. Patikk, jos dl to kraustosi i proto, nes bnu
girtas dvideimt keturias valandas per par, septynias dienas per savait, nepajgiu isilaikyti jokiam
darbe, susikirsiau per matematikos pagrind egzamin, o laik leidiu aisdamas vaizdo aidimus ir
guldamas be smons.
Atloiau galv ir nusijuokiau, pajutau, kaip dreba peiai. Girtas Skotas man m patikti labiau nei
blaivus. Kas galjo pagalvoti, kad vaikinas savikritikas.
Nustok avtis, perspjo Skotas aismingai kilsteldamas mano smakr. Skaitau tavo mintis.
Atlaidiai nusiypsojau.
Tu vairuoji mustang. Tai turt pridti bent deimt tak.
Nuostabu. Deimt tak. Man trksta dar ne maiau kaip dviej imt, kad ieiiau i pavojingos
zonos.
Tai gal mesk gerti, pasiliau.
Mesti? Juokauji? Mano gyvenimas suknistas, nors tik pusiau j suvokiu. Jei mesiau gerti ir
pamatyiau, koks jis i ties, tikriausiai nuokiau nuo tilto.
Abu kur laik tyljome.
Apgirts beveik pamirtu, kas esu, pridr Skotas, ir ypsena jo veide palengva inyko.
inau, kad gyvenu, taiau suvokiu tai lyg per migl. Taip geriau.

Jis usivert termos ir smeig vilgsn tamsi jr.


Na, mano gyvenimas irgi ne romis klotas.
Dl tio? pamgino spti Skotas atagaria ranka luostydamasis virutin lp. Tu dl to
nekalta.
Tai tik dar blogiau.
Kodl?
Jei biau kalta, inoiau, kad pati visk sugadinau. Ilgai grauiausi, bet galiausiai pajgiau
gyventi kaip ir anksiau. Dabar esu strigusi aklavietje ir nerandu atsakymo t pat klausim: kodl
mano ttis buvo nuudytas?
Teisyb, sutiko Skotas.
m kapnoti ilti, dideli vasaros lietaus laai.
Kas ia, po velni, vyksta? Igirdau netoli lauo aukiant Mars.
Atidiai apirinjau kylanius mones. Lopo tarp j nebuvo.
Visi vaiuojam pas mane! suuko Skotas mikliai paokdamas. Jis svirduliavo ir vos laiksi ant
koj. Diakono kelias septyniasdeimt du, trisdeimt antras butas. Durys neurakintos. aldytuve yra
daug alaus. Beje, ar sakiau, kad mama vis nakt lo kazino?
Pasigirdo diaugsmingi ksniai, visi suskato rinkti batus bei kitus imtytus drabuius ir per sml
nuingsniavo automobili stovjimo aiktel.
Skotas baksteljo sandalu man laun.
Ar reikia tave pavti? Jei nori, net leisiu vairuoti savo mustang.
Ai u silym, bet man pakaks.
Lopo ia nra. Tik dl jo atvaiavau, ir dabar staiga pasijutau ne tik nusivylusi, bet ir tuiai
praleidusi vakar. Uuot pasiguodusi, kad neivydau Lopo kartu su Marse, jauiausi vienia ir
kamuojama gailesio sau. Ir isekusi. Galvoje sukosi tik viena mintis siropti lov ir kuo greiiau
ubaigti i dien.
Draugai neleidia draugams vairuoti girtiems, spaud Skotas.
Ar apeliuoji mano sin?
Vaikinas pavangino automobilio rakteliais.
Kaip gali atsisakyti pavairuoti mustang? Tokia proga pasitaiko tik kart gyvenime.
Pakilau ir nusibraukiau nuo kelni sml.
O gal parduotum man savo mustang u trisdeimt doleri? Galiau sumokti grynaisiais.
Skotas nusijuok ir apkabino mane per peius.
Esu girtas, bet ne toks, kaip manai, Grei.

14

SKYRIUS

Pasiekusi Koldvoter, kirtau miest ir Papldimio keliu nuvaiavau Diakono keli. Lietus ir toliau
krapnojo. Kelias buvo siauras ir vingiuotas, prie pat aligatvio apsodintas visaliais mediais. Kai
veikme dar vien posk, Skotas mosteljo daugiabui nam su maais balkonais ir pilk erpi
stogais, kokius galima pamatyti Kodo kyulyje, komplekso pusn. Jo pradioje buvo matyti aptrius
teniso kortas ir nedidel pievel. Visas kompleksas prasi naujai nudaomas.
Pastaiau mustang prie Skoto namo.
Ai, kad paveei, padkojo Skotas uddamas rank ant mano sdyns atloo. Vaikino akys
buvo stiklins, lpose tingiai suspindo kreivas ypsnys.
Ar pajgsi eiti vid? paklausiau.
Nenoriu eiti vid, neaikiai veldamas odius pareik jis. Kilimin danga dvokia un
lapimu, o vonios lubos apipelijusios. Noriu likti ia, su tavimi.
Nes esi girtas.
Turiu grti namo. Jau vlu, o a dar nepaskambinau mamai. Jei nepasiskubinsiu, ji iprots.
Pasilenkusi per Skot atidariau dureles keleivio pusje.
Skotas apsuko mano plauk sruog sau aplink pirt.
Grauole.
Atvyniojau plaukus.
Neidegs. Tu girtas.
Tik truputl, isiviep Skotas.
Rytoj nieko neprisiminsi.
Maniau, kad papldimyje pajutome ry.
Taip ir buvo. Taiau tuo ms ryys ir baigsis. Kalbu rimtai. Ispirsiu tave lauk. Eik vid.
O automobilis?
vakar juo parvaiuosiu namo, o rytoj po piet grinsiu.
Skotas patenkintas ikvp or ir giliau susmuko sdynje.
Noriu eiti vid ir atvsti vienas klausydamasis Dimio Hendrikso. Gal pasakytum visiems, kad
vakarlis baigtas?
Iveriau akis.
Tu pasikvietei eiasdeimt moni. N nemanau jiems aikinti, kad vakarlis ataukiamas.
Skotas pasilenk pro dureles ir apsivm.
Ak.
Suiupau vaikin u markini, traukiau automobil ir pavaiavau pusmetr priek. Tada
jungiau rankin stabd ir ilipau. Prijau prie Skoto, ivilkau j u rank i automobilio stengdamasi

nelipti vmalus. Skotas apkabino mane per peius, ir a turjau laikytis i paskutinij, kad
nesuklupiau nuo jo svorio.
Kuris butas? paklausiau.
Trisdeimt antras. Viruje deinje.
Virutinis auktas. inoma. Kodl vyliausi dabar galsianti atsipsti?
Sunkiai nopuodama utempiau Skot laiptais, ir mudu svirduliuodami engme jo but, kuriame
buvo priguj moni, okani pagal repo muzik, paleist taip garsiai, kad, rods, tuoj ply aus
bgneliai.
Miegamasis koridoriaus gale, sumurmjo man aus Skotas.
Nustmiau j pro mini, atidariau duris koridoriaus gale ir numeiau vaikin ant apatinio
dviaukts lovos kambario kampe iuinio. Kitame kampe stovjo maas raomasis stalas, skalbini
pintin, gitaros stovas ir keli svarmenys. Sienos buvo senokai daytos baltai ir papuotos tik filmo
Kriktatvis. Treioji dalis plakatu bei Naujosios Anglijos patriot futbolo komandos gairele.
Tai mano kambarys, paaikino Skotas. Pastebjs mano vilgsn patapnojo iuin greta
savs. sitaisyk patogiai.
Labanakt, Skotai.
Ketinau udaryti duris, kai Skotas netiktai papra:
Gal gali atneti atsigerti? Vandens. Noriu isiskalauti burn.
Nekantravau kuo greiiau i ia dingti, bet pajutau erzinani uuojaut Skotui. Jei dabar ieisiu,
rytoj jis tikriausiai pabus apsivms. Reikt ivalyti jam skrand ir duoti ibuprofeno.
U raids formos virtuv buvo sujungta su svetaine, dabar virtusia oki aiktele. Prasispraudusi
pro ustojusius jim virtuv okjus, miau atidarinti spinteles iekodama stiklins. Vir
plautuvs radau balt plastikini stiklini, atsukau iaup ir prileidau vandens. Kai apsigriau eiti,
pajutau, kaip suspurda irdis. Ne toliau kaip per ingsn, atsiliejs spint prieais aldytuv,
stovjo Lopas. Jis atsiskyr nuo minios ir buvo usismauks kepurait ant aki itaip leisdamas
suprasti neketins pradti pokalbio. Regis, vaikinas nekantravo, nes dirsteljo laikrod.
Matydama, kad niekaip jo neivengsiu, nebent per stal perlipiau tiesiai svetain, ir jausdama
pareig elgtis civilizuotai be to, juk mudu gantinai suaug, kad elgtums brandiai? apsilaiiau
lpas, nes jos staiga idivo tarsi pintis, ir prijau.
Linksminiesi?
Rsiame Lopo veide suvito ypsena.
Turiu galvoje bent vien dalyk, kuriuo dabar mieliau usiimiau.
Jei ia uuomina, nekreipsiu dmesio. Atsisdau ant virtuvinio stalo ir miau mataruoti kojomis.
Liksi ia vis nakt?
Privalau, todl jau dabar gali mane nuauti.
Sksteljau rankomis.
Atleisk, neturiu pistoleto.
Lopas nusiypsojo kaip visikai sugeds vaikinas.
Tave tik tai sulaiko?
Vis tiek tavs nenuudyiau, paaikinau. Tai viena nemirtingumo blogybi.

Lopas linkteljo ir nuomiai nusiypsojo.


Taiau nuudytum, jei galtum?
Atsakiau ne i karto.
Nejauiu tau neapykantos, Lopai. Kol kas.
Gal neapykantos nepakanka? spliojo jis. Gal reikia kokio nors stipresnio jausmo?
Nusiypsojau, bet ne plaiai, nerodydama dant.
Abu jautme, kad is pokalbis nieko gero neatne, ypa ne ia, tad Lopas igelbjo mudu abu
loteldamas galv besilinksminaniuosius.
O tu? Ar ilgai ia bsi?
Nuokau nuo stalo.
Ne. Duosiu Skotui vandens ir skysio burnai skalauti, jei rasiu, ir dingsiu.
Lopas nutvr mane u alkns.
Mane galtum nuauti, bet slaugysi pagiring Skot?
Skotas nesudau man irdies.
Stojo nejauki tyla, tada Lopas tyliai tar:
Eime.
I vaikino vilgsnio labai aikiai supratau, k jis nori pasakyti. Jis norjo, kad pabgiau kartu.
Nepaklusiau arkangelams. Nekreipiau dmesio, kad galiausiai jis bus surastas.
Pagalvojus apie tai, k arkangelai padaryt Lopui, sustingd ledinis siaubas. Lopas man niekada
nepasakojo, kas jo laukt. Taiau inojo. Ir dl to, kad nepasakojo, labai gyvai sivaizdavau i niri
perspektyv.
smeigiau akis mini.
Paadjau Skotui atneti vandens.
Daug laiko skiri vaikinui, kur laikau blogu. Turint galvoje mano pairas, tok epitet nelengva
usitarnauti.
Kad paintum blog princ, reikia j pamatyti.
Diaugiuosi, kad neprarandi humoro jausmo, bet kalbu rimtai. Bk atsargi.
Linkteljau.
Ai, kad rpiniesi, taiau pati inau, k daryti.
onu prajau pro Lop ir prasispraudiau pro besisukanius svetainje okjus. Turjau pabgti.
Nepajgiau stovti taip arti Lopo skiriama storos ir nepermuamos ledo sienos. inodama, kad abu
norime to, kas nemanoma, nors ir pasiekiama ranka.
Prasibroviau pai besilinksminanij tirtum, kai kakas i upakalio sugrieb mano
palaidins petnel. Atsigriau tikdamasi pamatyti Lop, pasirengus toliau mane tikinti, o gal
dar labiau igsdinti, nutarus spjauti atsargum ir pabuiuoti, taiau ivydau tingiai vypsant Skot.
Jis nubrauk man nuo veido plaukus ir pasilenks sisiurb lpas. I vaikino burnos sklido mtinio
gerkls skalavimo skysio ir k tik ivalyt dant kvapas. Ketinau atsitraukti, bet tada dingteljo: na,
ir kas, jei Lopas pamatys? Nedariau nieko tokio, ko Lopas dar nebt padars. Turjau toki pat kaip
ir jis teis elgtis kaip tinkama. Jis naudojosi Marse upildyti tutumai irdyje, dabar atjo mano eil
atsilyginti.

Nuslinkau delnais Skoto krtine ir sunriau juos vaikinui ant kaklo. Suprats uuomin, Skotas
prisitrauk mane ariau ir m rankomis glamonti nugar. Tad tai k jauti, kai buiuojiesi su kuo
kitu! Lopas neskubdavo, o Skotas buvo aismingai nekantrus ir sentimentalokas. is buinys buvo
visikai kitoks, naujas ir visai neblogas.
mano kambar, sunibdjo man aus Skotas supindamas mudviej pirtus ir tempdamas
mane koridori.
Dirsteljau ton pusn, kur paskutin kart maiau Lop. Mudviej vilgsniai susitiko. Vaikino
ranka sitemp, tarsi bt paskends mintyse ir staiga sustings, kai ivydo buiuojantis su Skotu.
tai koks bna jausmas, tariau jam mintyse.
Taiau taip pagalvojus nepalengvjo. Jauiausi lidna, prislgta ir nepatenkinta. Nesu i t, kurios
aidia aidimus ar kreia bjaurius poktus nordamos nusiraminti arba paglostyti savimeil. Taiau
man ird vis dar aitrino neugijusi aizda, todl leidausi Skoto vedama tolyn.
Skotas kojos spyriu atidar miegamojo duris. Ugesino viesas, ir mudu paskendome velniuose
eliuose. Pavelgiau ma stor iuin ant apatinio dviaukts lovos gulto, paskui dirsteljau
lang. is buvo praviras. Apimta panikos sivaizdavau, kaip ilendu pro lang ir inykstu naktyje.
Tikriausiai tai buvo enklas, jog ketinu padaryti didel klaid. Ar tikrai noriu visa tai ikentti ir k
nors rodyti? Ar itaip noriu pademonstruoti Lopui, kaip ant jo pykstu ir esu skaudinta? Ar
nenusivilsiu?
Skotas sum mane u pei ir m buiuoti aistringiau. Mintyse perkraiau savo galimybes.
Galiau pasakyti Skotui, kad mane pykina. Kad apsigalvojau. Tiesiog pasakyti jam ne
Skotas isinr i markinli ir juos nusvied.
Eee, sumekenau.
Vl apsidairiau iekodama, kur pabgti, ir pastebjau, kad miegamojo durys, matyt, liko praviros,
nes kakoks elis ustojo i koridoriaus sklindani vies. elis eng vid ir udar duris.
Man atvipo andikaulis.
Lopas svied Skotui markinlius tiesiai veid.
Kuri gal paklaus Skotas usitraukdamas ir tempdamas emyn markinlius, kad pridengt
apnuogint liemen.
Tavo utrauktukas atsisegs, tar Lopas.
Skotas trukteljo utrauktuk.
K ia veiki? Niekas tavs nekviet. Esu usims. Tai mano kambarys!
Ar iprotjai? paklausiau Lopo jausdama, kaip kaista skruostai.
Lopas prismerks pavelg mane.
Tau ia nedera bti. Tik ne su juo.
Ne tau sprsti!
Skotas prasibrov pro mane.
Leisk, a su juo susitvarkysiu.
Vos Skotas spjo engti ingsn, gavo kumiu smakr. Bjauriai trakteljo.
K darai? suukau Lopui. Sulauei jam andikaul?
Aaa! sudejavo Skotas laikydamasis u ando.

andikaulio nesulauiau, bet jei jis tave palies, pirmiausia sulauysiu andikaul, o paskui ir
kitus kaulus, pagrasino Lopas.
Lauk! Pirtu parodiau Lopui duris.
A tave umuiu! sumaurojo Skotas. Jis iopiojo tikrindamas, ar andikaulis sveikas.
Taiau Lopas nepasialino, o prijo prie Skoto ir apgr veidu sien. Skotas mgino prieintis,
bet Lopas trenk j sien dar labiau apsvaigindamas.
Tik pamgink j paliesti, tyliai ir grsmingai suvokt Skotui aus Lopas, ir padarysi
didiausi klaid, kurios gailsiesi vis gyvenim.
Prie ieidamas Lopas dar kart pavelg mane.
Jis tavs nevertas. Kiek patyljs, pridr: A irgi.
Norjau ginytis, bet neradau argument. ia atsidriau ne i meils. Atjau miegamj, kad
paerziniau Lop, ir mudu abu tai inojome.
Skotas atsigr ir atsirm sien.
Biau j nugaljs, jei nebiau girtas, pareik trindamasis smakr. Kas jis, po velni,
tariasi ess? A jo net nepastu. Ar tu pasti?
Skotas turbt neprisimin mats Lop Z klube, bet t vakar ten buvo daug moni. Vargu ar
Skotas sidmjo j vis veidus.
Apgailestauju dl to, kas vyko, pasakiau mosteldama duris, pro kurias k tik ijo Lopas.
Kaip tu?
Skotas vangiai nusiypsojo.
Jauiuosi geriau nei bet kada.
inoma, ypa kai vis skruost bjauroja mlyn.
Jis prarado savitvard.
Tai geriausia bsena, neriliai sumurmjo Skotas atagaria ranka luostydamasis krauj nuo
lpos.
Man jau metas, pasakiau. Rytoj po pamok grinsiu mustang.
domu, kaip pavyks praeiti pro Lop neprarandant orumo? O gal prisipainti, kad jis buvo teisus:
sekiau paskui Skot miegamj tik nordama skaudinti Lop.
Skotas sulaik mane pirtu ukabins palaidins petnel.
Neieik, Nora. Dar ne.
Nustmiau jo pirt.
Skotai
spsi, jei nuengsiu per toli, pra Skotas antr kart nusitraukdamas markinlius. Jo blyki
oda vytjo tamsoje. Vaikinas, be abejons, daug laiko kiloja svarmenis rank raumenys ppso
spdingai.
Tu nuengei per toli, pasakiau.
Tavo odiai skamba netikinamai, neatlyo Skotas nubraukdamas plaukus man nuo kaklo ir
sikniaubdamas veidu.
itaip tu mans nedomini, pareikiau siremdama jam krtin delnais.
Buvau pavargusi ir taip skaudjo galv, kad net speng ausyse. Jauiau gd, norjau kuo greiiau

parsirasti namo ir miegoti, kol pamiriu vakar.


I kur inai? itaip su manimi niekada nesi bandiusi.
Spragteljau jungikl, ir kambar uliejo viesa. Skotas usideng akis ir svirduliuodamas eng
atatupstas.
Ieinu nutilau, nes pamaiau dm Skotui ant krtins, tarp spenelio ir raktikaulio.
Oda buvo randuota ir blizgi. Atmintis pakudjo, kad tai ym, ideginta Skotui prisiekus
itikimyb Nefilim kraujo draugijai, taiau i mintis buvo miglota ir neryki, palyginti su tuo, kas i
ties prikaust mano dmes. dagas buvo sugniauto kumio formos. Visikai tokios formos ir
didumo kaip ir ikilus atspaudas ant iedo, kur gavau voke.
Vis dar usidengs akis Skotas sudejavo ir sikibo lovos koj, kad nepargrit.
Kas per enklas tau ant krtins? paklausiau distania burna.
Skotas apstulbo ir kaipmat delnu usideng ym.
Vien vakar kvailiojau su draugais. ia nieko rimto. Tik randas.
Kaip jis gali taip liai meluoti?
Vadinasi, vok man davei tu. Neigirdusi atsakymo pridriau pikiau: Lentomis nuklotas
takas. Kepykll. Vokas su plieniniu iedu.
Staiga kambarys tarsi vaiduoklis atsiskyr nuo em muzikos gars svetainje. Pasijutau nesaugi
strigusi ia su Skotu.
Vaikinas prisimerks pavelg mane. Ryki viesa, matyt, j vis dar akino.
Apie k kalbi?
Jo balso tonas buvo nepatiklus, prieikas ir sutriks.
Manai, i vaidyba juokinga? inau, kad tu man davei ied.
ied..?
ied, kuriuo tau ant krtins ideginta ym!
Skotas kresteljo galv tarsi nordamas atsikratyti stingulio. Paskui staiga stvr mane ir
prispaud prie sienos.
I kur inai apie ied?
Man skauda, tusi suvokiau, taiau i baims miau drebti.
Supratau, kad Skotas neapsimeta. Jis tikrai nieko nenutuokia apie vok, nebent bt geresnis
aktorius, nei manau. Taiau ino apie ied.
Kaip jis atrod? paklaus Skotas griebdamas mane u palaidins ir purtydamas. Kaip atrod
vaikinas, kuris tau dav ied?
Patrauk rankas! paliepiau stumdama j. Taiau Skotas buvo kur kas sunkesnis u mane, jis
tvirtai sispyr kojomis ir laik mane prispauds prie sienos. A jo nemaiau. Jis perdav ied per
kit mog.
Ar jis ino, kad a Koldvoteryje?
Jis? piktai paklausiau. Kas tas jis? Kas ia vyksta?
Kodl jis tau dav ied?
Neinau! A nieko apie j neinau! Gal tu galtum papasakoti?
Skotas stipriai pasipurt. Regis, j apm panika.

K tu inai?
Nenuleidau aki nuo Skoto, bet gumulas taip smarkiai ugniau gerkl, kad vos pajgiau
kvpuoti.
iedas buvo voke su rateliu, jame sakoma, kad mano tt nuud Juodoji Ranka ir is iedas
priklauso jam. Apsilaiiau lpas. Ar Juodoji Ranka tai tu?
Skotas vis dar nepasitikjo manim, jo tamsios akys lakst alis. Vaikinas aikiai dvejojo.
Pamirk pokalb savo paios labui.
Pamginau itraukti rank, bet Skotas nepaleido.
Dink i ia, paliep, ir laikykis nuo mans atokiau.
kart jis atleido gniautus ir stumteljo dur link.
Tarpduryje stabteljau ir nusiluosiau kelnes suprakaitavusius delnus.
Neieisiu, kol nepapasakosi apie Juodj Rank.
Maniau, Skotas su dar didesniu siiu trenks mane sien, bet tik pervr tokiu vilgsniu, kuris
skiriamas pritpusiam ant pievels uniui. Vaikinas pakl markinlius ir, regis, ketino usitempti
ant raumeningo kno, bet tada jo lpas ikreip grsmingas ypsnys. Skotas nusvied drabu ant
lovos, atleido dir, atseg utrauktuk, isinr i ort ir liko stovti tik su aptemptomis
medvilninmis trumpikmis. Jis aikiai norjo mane igsdinti, priversti ieiti. Jam gana neblogai
pavyko, taiau nutariau neleisti taip lengvai manimi atsikratyti.
Tau ant krtins ideginta Juodosios Rankos ym. Tik netikink, jog nieko apie j neinai. Ir
apie tai, kaip i ym atsirado ant tavo kno.
Skotas nieko neatsak.
Kai tik i ia ieisiu, paskambinsiu policijai. Jei nenori kalbti su manimi, galbt visk iklosi
jiems. Policija galbt jau yra maiusi tok dag. Utenka tik j pairti, kad suprastum, jog jis
nieko gero nelemia.
Dsiau ramiai, bet mano paastys sudrko. Kaip kvailai ir pavojingai pasakiau. O jei Skotas
neleis man ieiti? Matyt, apie Juodj Rank inau utektinai, kad priversiau Skot sunerimti. Ar jam
atrodo, kad inau per daug? O jei jis mane nuudys, o lavon mes iukli konteiner? Mama
nenutuokia, kur esu, o visi maiusieji, kaip jau Skoto but, girti. Ar rytoj kuris nors j prisimins
mane mats?
Apimta panikos net nepastebjau, kaip Skotas atsisdo ant lovos. Veid usideng rankomis.
Vaikino nugara virpjo, ir a supratau, kad jis verkia tyliai ir trksmingai kkiodamas. I pradi
pagalvojau, kad Skotas apsimetinja, kad ia kokie spstai, bet i jo krtins sklindantys prislopinti
garsai buvo nuoirds. Vaikinas girtas, sutriks, todl negaljau sprsti, ar jo psichin bsena stabili.
Stovjau n nekrusteldama, kad net menkiausias mano judesys jo nepalaut.
Portlande klimpau dideles loimo skolas, m pasakoti Skotas iurkiu i nevilties ir
isekimo balsu. Biliardins eimininkas lipo man ant sprando reikalaudamas pinig, ir a kaskart
ijs i nam turjau saugotis. Gyvenau baimje, kad vien kart jis vis tiek mane ras ir man labai
pasiseks, jei atsipirksiu sulauytomis keli girnelmis. Kart vakare, grtant i darbo, buvau upultas
i nugaros, nutemptas sandl ir priritas prie sudedamojo stalo. Tamsoje neirjau vyruko veido,
bet supratau, kad j pasiunt biliardins eimininkas. Paadjau visk sumokti, jei tik vyrukas mane

paleis, bet jis nusijuok ir pareik i mans nors ne pinig ties sakant, jis jau sumokjo mano
skolas. Nespjau susigaudyti, ar jis itaip juokauja, kai vyrukas pareik ess Juodoji Ranka ir pinig
jam i mans visai nereikia.
Jis turjo iebtuvl, kuriuo kaitino ied ant kairs rankos pirto. Mane ipyl prakaitas.
Priadjau padaryti visk, ko tik jis nori, jei atri. Vyrukas prapl mano markinius ir prispaud
ied prie krtins. Oda m svilti, rkiau i vis plaui. Sugriebs vyrukas sulau man pirt ir
pagrasino, kad sulauys ir kitus devynis, jei nenutilsiu. Tada paaikino paenklins mane savo yme.
Skoto balsas tapo gargdus. Prilapinau kelnes. Tiesiai ant stalo. Tas vyrukas velnikai mane
igsdino. Padarysiu visk, kad tik daugiau jo nematyiau. tai kodl grau Koldvoter. Meiau
mokykl ir itisas dienas slapstydavausi sporto salje augindamas raumenis, jei tas vyrukas vl imt
mans iekoti. Jei jis mane ras, kart bsiu pasirengs.
Baigs ipaint, Skotas nusiluost nos atagaria ranka.
Abejojau, ar galiu juo tikti. Lopas labai aikiai pasak, kad netikiau, bet dabar Skotas drebjo.
Jo veidas buvo nesveikai iblyks, iprakaitavs, vaikinas suleido pirtus plaukus ir pratisai,
drebdamas atsiduso. Ar jis galjo visa tai prasimanyti? Visos smulkmenos sutapo su tuo, k apie
Skot inojau. J kankino loimo priklausomyb. Vaikinas vakarais dirbo Portlande iki inakt
veikianioje parduotuvlje. Persikl Koldvoter bgdamas nuo savo praeities. Kakas idegino
ym jam ant krtins. Ar jis pajgt sdti visai alia ir meluoti apie tai, k teko ikentti?
Kaip jis atrod? paklausiau. Juodoji Ranka.
Skotas papurt galv.
Buvo tamsu. Tik atmenu, kad aukto gio.
Stengiausi uiuopti ry tarp Skoto ir savo tio jie abu susij su Juodja Ranka. Juodoji
Ranka, sumokjs vaikino skolas, j susek. Mainais Juodoji Ranka Skot paymjo. Ar mano ttis
ikentjo t pat? Ar jis, kaip spjo policija, buvo nuudytas neatsitiktinai? Gal Juodoji Ranka
sumokjo mano tio skolas, o paskui nuud, kai ttis nesileido daguojamas? Ne, negaljau tuo
patikti. Mano ttis nemgo azartini aidim ir nebuvo klimps skolas. Jis buvo buhalteris. Ttis
suprato pinig vert. iuo poiriu jis ne toks kaip Skotas. Turjo bti dar is tas.
Ar Juodoji Ranka tau dar k nors pasak? neatlyau.
Stengiuosi neprisiminti tos nakties vyki.
I po iuinio Skotas itrauk plastikin pelenin ir pakel cigarei. Usideg ir usimerks m
ltai psti dmus.
Galvoje vis kirbjo tie patys trys klausimai. Ar i ties mano tt nuud Juodoji Ranka? Kas jis?
Kur galiau j rasti?
Ir staiga ikilo naujas klausimas. Ar Juodoji Ranka yra Nefilim kraujo draugijos vadas? Jei kaip
tik jis degina dagus nefilimams, tai bt logika. Tik vadas arba jo galiotinis gali bti atsakingas u
nauj nari verbavim kovai prie nusidjusius angelus.
Ar jis tau paaikino, kodl idegino i ym? paklausiau.
inojau, kad is dagas enklina kraujo draugijos narius, bet gal jis reikia k nors daugiau. K
ino tik nefilim draugijos nariai.
Skotas pakrat galv ir vl usitrauk dm.

Jis tau nieko nepaaikino?


Ne, trumpai atkirto Skotas.
Ar po tos nakties tavs kas nors iekojo?
Ne.
I paklaikusi vaikino aki supratau, kad jis yra taip baugintas, jog niekada neprisipaint.
Mintimis grau Z klub. Ar raudonmarkinis nefilimas irgi turjo tok dag kaip Skotas?
Buvau beveik tikra, kad turjo. Turbt visi draugijos nariai turi toki pat ym. Vadinasi, yra daugiau
toki kaip Skotas ir nefilimas i Z klubo. Jie verbuojami jga, bet neturi tikros galios ar tikslo, nes
nieko nenutuokia. Ko laukia Juodoji Ranka? Kodl neskuba suvienyti savo nari? Kad nusidj
angelai neatskleist jo ksl?
Ar mano ttis buvo nuudytas dl to? Ar jo mirtis susijusi su kraujo draugija?
Gal teko matyti Juodosios Rankos dag ant kurio nors kito mogaus kno?
Per daug kamantindama lindau pavoj, bet privaljau isiaikinti, k ino Skotas.
Skotas neatsak. Jis be smons guljo susirangs ant lovos. I praiotos burnos sklido stiprus
alkoholio ir tabako tvaikas.
velniai j papuriau.
Skotai? K man gali papasakoti apie draugij? Papleknojau per skruostus. Skotai, pabusk.
Ar Juodoji Ranka tau pasak, kad esi nefilimas? Ar paaikino, k tai reikia?
Taiau vaikinas buvo nugrimzds gil girt mieg.
Sumaigiau jo cigaret, utraukiau antklod ant pei ir ijau.

15

SKYRIUS

I gilaus miego mane paadino aius telefono skambutis. Pagrabaliojusi ranka po naktin stalel
uiuopiau mobilj.
Alio, atsiliepiau nusiluostydama seiles nuo burnos kratelio.
Ar jau irjai or kanal? paklaus Vi.
K? sumurmjau. Sumirksjau mgindama atsimerkti, taiau akys nenorjo trauktis i sapno.
Kiek dabar valand?
Giedras dangus, spirginantis kartis ir jokio vjo. Po pamok ruoiams Senojo sodo
papldim. Kaip tik dabar neon kraunu banglentes. Draug sudainavo pirm dainos Vasaros
vakarai i filmo Briolinas posm. Susigusi atitraukiau telefon nuo ausies.
Pasitrynusi akis pamginau velgti adintuvo skaiius. Pirmasis negali bti ei o gal gali?
Ar rinktis seksuali rausv siaur liemenl, ar metalikai gelton bikin? Jei isirinkiau bikin,
tikriausiai vertt prie tai degti. Auksin spalva tik dar labiau parykins mano odos blykum. Gal
rinksiuosi rausv kostiuml, degsiu, o tada
Kodl mano laikrodis rodo dvideimt penkias po ei? paklausiau stengdamasi isivaduoti i
snaudulio ir kalbti truput garsiau.
Ar ia koks poktas?
Vi!
Taaaip! Ar labai pyksti?
Nutrenkiau telefon ir palindau giliau po antklode. Apaioje, virtuvje, suskambo nam telefonas.
Usispaudiau galv pagalve. sijung atsakiklis, taiau atsikratyti Vi nra taip paprasta. Ji vl kyriai
skambino.
Paspaudiau draugs numerio greitojo rinkimo mygtuk.
Ko nori?
Aukso spalvos ar rausv? Neklausiau, jei nebt svarbu. Supranti ten bus Riksonas, ir jis
pirm kart mane matys vilkini maudymosi kostiuml.
Palauk. Tu manai, kad mes ten bsime trise? Neketinu trenktis iki Senojo sodo papldimio, kad
pabiau treiu ratu.
O a neleisiu tau vis popiet sdti namie surgusiu veidu.
Mano veidas nebna surgs.
Bna. Dabar jis kaip tik toks.
Jis dabar suirzs. Tu mane priadinai et ryto!
Vir galvos, kur tik pavelgsi, spindjo vasarikai ydras dangus. Neono langai buvo nuleisti, kartas

vjas draik Vi ir mano plaukus, ore tvyrojo sraus jros vandens kvapas. Draug isuko i greitkelio
ir riedjo Senojo sodo gatve akylai iekodama vietos automobiliui pastatyti. Abiejose gatvs juostose
gerokai maesniu, nei leistinas minimalus, greiiu slinko automobiliai, kuri vairuotojai tikjosi
aptikti laisv stovjimo viet anksiau, nei j pravaiuos.
Visur sausakima, aimanavo Vi. Kur man kiti automobil? Ji pasuko onin gatvel ir
sultino greit prie knygyno. Puiku. ia daug vietos automobiliams.
Uraas skelbia, kad i aiktel tik darbuotojams.
O kas pasakys, kad mes ne darbuotojos? Neonas ia puikiai dera. Visi ie automobiliai byloja,
kad j savininkai emesniosios klass atstovai.
Be to, ia parayta, kad paeidj automobiliai bus nuvilkti.
Taip raoma tik norint igsdinti tokias kaip a ir tu. Tuias grasinimas. Nra ko jaudintis.
Draug spraud neon tarp automobili ir jung rankin stabd. I bagains pagriebusios skt,
krep su vandeniu, ukandiais, degio kremu bei rankluosiais nuingsniavome Senojo sodo gatve
iki papldimio. Smlyje buvo prismaigstyta spalving ski, purslotos bangos tiko molo rstus.
Tiesiai prieais mus ivydau brel bsimj ms mokyklos abiturient, svaidani plastikines
lktes.
Pasilyiau verbuoti tuos vaikinus, pareik Vi, taiau Riksonas yra toks seksualus, kad net
nekyla pagunda.
Beje, kada jis ia pasirodys?
Ei. Tavo klausimas nuskambjo ne itin linksmai. Ties sakant, jis buvo gana cinikas.
Usidengusi akis nuo sauls miau dairytis, kur geriausia smeigti skt.
A tau jau sakiau: nekeniu bti treiu ratu.
Tikrai nenorjau vis popiet svilti saulje ir irti, kaip Vi glamonjasi su Riksonu.
Riksonas turi sutvarkyti kelis reikalus, taiau paadjo ia bti apie trei.
Kokius reikalus?
Kas ino? Gal Lopas privert padaryti jam paslaug. Lopui nuolat prireikia, kad Riksonas kur
nors nulkt ir k nors sutvarkyt. Tarsi pats negalt to padaryti. Arba bent jau sumokt Riksonui,
tada is nebt inaudojamas. Kaip manai, ar reikt pasitepti degio kremu? Tikrai iprotsiu, jei
tiek privargusi nedegsiu.
Riksonas nesileis kit inaudojamas.
Kit? Ne. Lopo? Taip. Riksonas j dievina. Kaip apmaudu. Visai nenoriu, kad mano vaikinas
trokt tapti tokiu kaip Lopas.
Jie labai seniai bendrauja.
Ir a tai girdjau. Taukalai. Tikriausiai Lopas prekiauja narkotikais. Ne. Jis greiiausiai
prekiauja ginklais, o Riksonas klusnus vergas, nemokamai rizikuojantis savo kailiu.
Iveriau sauls akini slepiamas akis.
Ar tau Riksono draugyst su Lopu nemaloni?
Ne, susierzinusi atov Vi.
Tai ir palikime juos ramybje.
Taiau Vi nebuvo nusiteikusi palikti vaikin ramybje.

Jei Lopas neprekiauja ginklais, tai i kur ima pinig?


Pati inai i kur.
Pasakyk man, primygtinai reikalavo draug susikryiavusi rankas ant krtins. Garsiai
pasakyk, i kur jis gauna pinig.
I ten pat, kur ir Riksonas.
Aha. Taip ir maniau. Tau gda pasakyti.
Piktai pavelgiau draug.
Nepradk. Lepteljai didiausi kvailyst.
Tikrai? Vi prijo prie moters, netoliese su dviem maais vaikais statanios smlio pil.
Atleiskite, ponia. Atsipraau, kad trukdau smagiai leisti laik papldimyje su mayliais, bet mano
draug nort jums pasakyti, k jos buvs vaikinas veikia, kad usidirbt pragyvenimui.
Sugriebiau Vi u rankos ir nutempiau.
Matai? erzino mane Vi. Tu gdiniesi. Negali itarti garsiai, nes pasijustum supuvusi i
vidaus.
Loia poker. Biliard. tai. Pasakiau ir nenumiriau. Patenkinta? Nesuprantu, ko purktauji.
Riksonas prasimano pinig tokiu pat bdu.
Vi papurt galv.
Labai klysti, mergaite. U lainantis laimtus pinigus Bo arkadoje neigaltum nusipirkti toki
drabui, kokius dvi Lopas.
K tu kalbi? Lopas mvi dinsais ir vilki markinlius.
Vi sisprend onus.
Ar inai, kiek tokie dinsai kainuoja?
Ne, sutrikau.
Pirmiausia pasakysiu, kad toki dins Koldvoteryje nenusipirksi. Lopas tikriausiai juos
parsisiunia i Niujorko. Po keturis imtus doleri.
Meluoji.
Galiu persiegnoti. Prajusi savait jis vilkjo koncertinius Rolling Stones grups
markinlius su Miko Dagerio autografu. Riksonas sak, kad jie tikri. I savo kreditins kortels
Master Card Lopas moka ne pokerio etonais. Ar prie isiskirdama su Lopu kada nors paklausei,
kur jis i ties gauna pinig? Arba kaip sigijo t brang tviskant visureig?
Lopas laimjo visureig lodamas poker, ginijausi. Jei jau uteko automobiliui, tai, esu
tikra, pakanka nusipirkti ir keturis imtus doleri kainuojanius dinsus. Galbt jam tiesiog gerai
sekasi loti.
Tai Lopas tau priskied, kad laimjo visureig. Riksonas sako k kita.
Nubraukiau plaukus nuo pei apsimesdama, kad man visikai nerpi is pokalbis, nes netikiu
draugs argumentais.
Tikrai? Tai i kur jis gavo pinig?
Neinau. Riksonas neiduoda. Jis tik pasak: Lopas nori, kad Nora manyt, jog jis visureig
ilo. Taiau sigydamas automobil jis susitep rankas.
Galbt blogai igirdai.

Taip, galbt, erzindama pakartojo Vi. O gal Lopas yra prakeiktas beprotis, usiimantis
nelegaliu verslu.
Skubomis atkiau draugei degio kremo tbel.
Isitepk nugar ir vis kn.
Deginsiuosi pasitepusi aliejumi, atov Vi trindama kremu man nugar. Veriau truput
perkaisiu, nei vis dien praleidusi papldimyje liksiu tokia pat balta, kokia atjau.
vilgteljau per pet, bet nepamaiau, ar draug stropiai mane tryn.
irk, kad kremo patekt ir po petnelmis.
Kaip manai, ar mane suimt, jei nusisegiau liemenl? Negaliu paksti balt dryi.
Iskleidiau rankluost po skiu, susirangiau pavsyje ir dar kart pasitikrinau, ar kojos nekyo
saulje. Vi rankluost paties u kokio metro ir isitep kojas kdiki aliejumi. Mano galvoje
msteljo vio paeistos odos paveikslliai, kuriuos buvau maiusi gydytojo kabinete.
Beje, kamantinjo draug, kokios paskutins naujienos apie Lop? Ar jis vis dar su Marse?
Girdjau, taip, atsakiau sitempusi, dingteljo, jog Vi smalsauja tik todl, kad nori dar labiau
siutinti.
Na, tu mano nuomon inai.
Draugs nuomon inojau, bet teks j vl iklausyti, noriu a to ar ne.
Jie abu verti vienas kito, pareik Vi purkdama ant plauk apsaugin lak ir paskleisdama ore
sintetin citrin aromat. Nemanau, kad toji draugyst tvers ilgai. Lopui atsibos ir jis susiras kit.
Kaip pasielg su
Gal galime pakalbti apie k nors kita? pertraukiau draug ir usimerkusi nikau masauoti
sprando raumenis.
Ar tikrai nenori apie tai kalbti? Regis, tavo galvoje kirba daugyb splioni.
Atsidusau. Kad ir kokia Vi kokti, ji mano geriausia draug ir nusipelno inoti ties, kai galiu j
atskleisti.
Vien nakt jis mane pabuiavo. Po apsilankymo Velnio rankinje.
K?
Delnais usidengiau akis.
Mano miegamajame.
Neketinau Vi paaikinti, jog Lopas mane buiavo sapne. Svarbiausia, kad buiavo. Kur
nesvarbu. Nenorjau net pagalvoti, kad Lopas dabar gali sibrauti mano sapnus.
Tu j sileidai?
Ne visai, bet jis vis tiek jo.
Gerai, tar draug. Jai, matyt, sunkiai seksi rasti pador atsakym mano kvail paaikinim.
Padarysime tai k. Prisieksime viena kitai krauju. Neirk taip mane. Kalbu rimtai. Jei
prisieksime krauju, tursime laikytis priesaikos, kitaip atsitiks kas nors blogo pavyzdiui, miegant
iurks nugrau koj pirtus. Atsibudusi pamatysi, kad liko tik kraujuojantys strampai. Ar turi kienin
peiliuk? Rasime kienin peiliuk, abi sipjausime delnus ir suglausime. Tu man prisieksi daugiau
nepasilikti viena su Lopu. Jei kils pagunda, tursi k atsispirti.
Ar verta sakyti Vi, kad ne visada nuo mans priklauso, ar bsiu su Lopu viena? Jis kaip garai. Jei

panors pabti su manimi viena, ir pabus. Ir nors nenorjau prisipainti, kartais tam nesiprieinau.
Man reikia veiksmingesns priemons nei kraujo priesaika, atsakiau.
Pupyte, suprask, kur lenkiu. Tikiuosi, esi tikinti, kaip ir a. Eisiu paiekoti peiliuko. Vi pakilo.
Nutempiau j ant rankluosio.
Turiu Marss dienorat.
K-k?! takydamasi seilmis paklaus draug.
A j pamiau, bet neskaiiau.
Kodl tik dabar man sakai? Ir kodl taip ilgai jo neatsivertei? Pamirkime Rikson ikart
vaiuojam namo skaityti! Juk inai, kad Mars rao apie Lop.
inau.
Tai ko delsiame? Ar bijai to, k ten gali rasti? A galiu perskaityti pirmoji, atmesti visa, kas
bloga, ir tau tik pateikti atsakymus, nemeluoju.
Jei j perskaitysiu, galbt daugiau niekada nepajgsiu kalbti su Lopu.
Na, ir puiku!
Panairavau draug.
Neinau, ar to noriu.
Ak, pupyte. Nesikankink. Tai mane udo. Perskaityk t kvail dienorat ir visk baik. Yra ir kit
vaikin. Vaikin niekada netrks.
inau, atsakiau, bet mano atsakymas nuskambjo kaip pigus melas. Iki Lopo neturjau jokio
vaikino. I kur man inoti, ar rasiu kit? Neskaitysiu to dienoraio. Grinsiu j Marsei. Mudvi
daugel met kvailai peams, ir is kiviras ima atsibosti. Tiesiog noriu visk baigti.
Vi andikaulis atvipo, lp kampuiu nubgo seil.
Gal pirma perskaityk dienorat, o tada visk baik? Ar bent jau leisk man dirstelti? Praau tik
penki minui.
Man rpi svarbesni dalykai.
Vi atsiduso.
Ir neketini nusileisti?
Ne.
Ant ms rankluosi nusidriek elis.
aviosios damos, ar neprietarausite, jei prisidsiu prie js?
Paklusios akis ivydome Rikson su maudymosi kelnaitmis, aptemptais markinliais ir ant
peties umestu rankluosiu. Vaikinas buvo gangsterikai sudtas, jo knas atrod stulbinamai stiprus
ir stangrus, nosis vanagika, ant kaktos krito juodi gaurai. Ant kairio peties buvo itatuiruota pora
juod angelo sparn, tad skenddamas sunkiame penktos valandos elyje jis atrod kaip kokios
nors gaujos narys. avus, aismingas ir nepatikimas.
Vis dlto atvykai! Vi isiiep iki aus.
Riksonas susmuko ant smlio prieais mus, bed alknes ir kumiu pasirm skruost.
Ar praleidau k domaus?
Vi nori, kad prisiekiau krauju, paaikinau.
Vaikinas kilsteljo antak.

Tai rimta.
Ji mano, kad tai pads paalinti Lop i mano gyvenimo.
Riksonas atlo galv ir nusijuok.
Linkiu skms.
Ei, pykteljo Vi, kraujo priesaika rimta.
Riksonas meiliai nusiypsojo uddamas rank Vi ant launies, o a pajutau, kaip i pavydo
nugelia krtin. Prie kelias savaites mane taip liesdavo Lopas. Ironika, kad prie kelias savaites Vi
tikriausiai jautsi taip pat kaip a dabar, kai bdavo priversta bti mudviej su Lopu draugijoje.
Todl turiau tramdyti pavyd, justi palengvjim, bet skausmas per giliai siskverb ird.
Atsakydama vaikino glamon Vi palinko ir pabuiavo Rikson. Nusukau akis, bet mano pavydas
neatlgo, buvo strigs tarsi aaka gerklje.
Riksonas atsikrenkt.
Gal nupirkti jums kolos? paklaus pastebjs, kad jauiuosi nesmagiai.
Leisk man, pareik stodamasi ir purtydama nuo upakalio sml Vi. Riksonai, Nora
pageidauja su tavimi pasikalbti. Tardama od pasikalbti draug pirtais parod kabutes.
Likiau ia, bet ne itin mgstu tokius pokalbius.
Hmm nenutuokiau, k Vi turjo omenyje, bet puikiai suvokiau, kad pokalbis man nepatiks.
Riksonas nusiypsojo ragindamas prabilti.
Apie Lop, paaikino Vi, ir atmosfera tapo dar slogesn. Tai ipykinusi nuingsniavo sau.
Riksonas pasikas smakr.
Nori pakalbti apie Lop?
Ne visai. Taiau juk pasti Vi. Ji nepatogi padt padaro deimt kart blogesn, sumurmjau
po nosimi.
Riksonas nusijuok.
Gerai, kad nesu eidus.
O, kad ir a galiau t pat pasakyti.
Kaip sekasi? paklaus vaikinas mgindamas umegzti pokalb.
Su Lopu ar apskritai?
Ir su juo, ir apskritai.
Einasi vis geriau. Labai tiktina, kad Riksonas visk persakys Lopui, todl skubiai pridriau:
Gyvenu puikiai. Ar galiu uduoti asmenik klausim? Apie Lop. Jei tau bus nesmagu atsakyti,
nesieisiu.
Rk.
Ar jis vis dar mano angelas sargas? Neseniai susikivirijusi iriau, jog nenoriu, kad jis bt
mano angelas sargas. Todl neinau, kokie dabar ms santykiai. Ar jis jau ne mano angelas sargas
tik todl, jog pareikiau to norinti?
Jis vis dar priskirtas tau.
Tai kodl jo nematau?
Riksonas ybteljo akimis.
Nepamirk, tu j pametei, o ne jis tave. Daugumai vaikin nepatinka sukintis apie buvusi

mergin ilgiau nei btina. Lopas tau papasakojo, kad arkangelai lipa jam ant sprando. Jis i vis jg
stengiasi elgtis grietai ir profesionaliai.
Vadinasi, jis vis dar mane saugo?
inoma. Tik nesivieindamas.
Kas j suporavo su manimi?
Riksonas gteljo peiais.
Arkangelai.
Ar galima jiems kaip nors praneti, kad noriu kito angelo sargo? Dabar viskas klostosi ne itin
gerai. Bent jau mudviem isiskyrus.
Klostosi ne itin gerai? Esu draskoma i vidaus. O tai, kad j matau, bet negaliu turti, tiesiog varo
nevilt.
Riksonas perbrauk nykiu lp.
Galiu pasakyti, k inau, bet mano inios sensteljusios. Jau kur laik nebendravau su
arkangelais. Nors tai skamba ironikai ar esi tam pasirengusi? teks prisiekti krauju.
Juokauji?
sipjausi deln ir kelis kraujo laus nukratysi em. Ne ant kilimo ar betono em. Tada
itarsi priesaik, kuria paliudysi, jog nebijai pralieti krauj. I dulks atsiradai, dulke pavirsi. Itarusi
i priesaik, atsisakysi teiss angel sarg ir pareiki, kad sutinki su savo likimu be dangaus
pagalbos. Turk galvoje a tau to nesilau. Tau angelas sargas paskirtas dl svarios prieasties.
Viruje manoma, kad tau gresia pavojus. Mano vidinis balsas sako t pat ir manau, jog tai ne
paranojikas nuogstavimas.
Nenustebau ir pati jauiau, kad tamsa ksinasi udengti mano pasaul. Aikiausias spjimas
nuolat pasirodanti tio mkla. Staiga galv ov netikta mintis.
O jei mano persekiotojas ir angelas sargas tas pats asmuo? ltai itariau.
Riksonas nusijuok.
Lopas?
I vaikino tono supratau, kad nusipaisiau. Nra ko stebtis. Riksonas su Lopu perjo ugn ir
vanden. Net jei Lopas bt kaltas, Riksonas j ustot. Akla itikimyb svarbesn u ties.
Ar kas nors apie tai suinot, jei Lopas mgint mane nuskriausti? paklausiau. Arkangelai?
Mirties angelai? Dabrija inojo, kada prie moni artinasi mirtis. Ar kitas mirties angelas pajgt
laiku sustabdyti Lop?
Be reikalo abejoji Lopu. Riksonas prakalbo aliau. Pastu j geriau nei tu. Lopas rimtai
atlieka angelo sargo pareigas.
Taiau jeigu Lopas nori mane nuudyti, rezga tobul mogudyst? Jis mano angelas sargas.
Atsakingas u mano saugum. Niekas netart, kad jis
Taiau Lopas jau turjo galimyb mane nuudyti. Ir nepasinaudojo. Jis paaukojo tai, ko labiausiai
troko mogaus kn kad igelbt man gyvyb. Jei bt norjs mano mirties, nebt to padars.
Ar tikrai?
Nuvijau alin tarimus. Riksonas teisus. tarinti Lop absurdika.
Ar jis laimingas su Marse? netiktai paklausiau ir kaipmat usiiaupiau. Visai neketinau

smalsauti. Man tiesiog isprdo. Pajutau, kaip ikaito skruostai.


Riksonas irjo mane. Matyt, svarst, k atsakyti.
Lopas man artimas kaip eimos narys ir a j myliu kaip brol, taiau tas vaikinas tau netinka. A
t inau, jis t ino, ir, manau, giliai irdyje tu irgi tai inai. Gal tau nepatiks, bet jiedu su Marse
panas. Sukirpti i to paties audinio. Lopas turi teis iek tiek pasilinksminti. Ir jis gali tai daryti
Mars jo nemyli. Marss jausmai Lopui nesukels arkangel tarimo.
Sdjome tyldami, ir a stengiausi susitvardyti. Kitaip tariant, a sukliau arkangel tarim.
Mudu atsidrme pavojuje dl mano jausm Lopui. Ne dl to, k Lopas padar ar pasak. Dl visko
kalta tik a. Jei tikiau Riksono odiais, Lopas niekada mans nemyljo ir niekada neatsiliep
mano meil. O a nenorjau su tuo sutikti. Norjau, kad Lopas mylt mane taip pat, kaip a myliu j.
Nenorjau pripainti, kad Lopui esu tik pasilinksminimo objektas, bdas praleisti laik.
Baisiai knietjo uduoti Riksonui dar vien klausim. Jei mudviej santykiai su Lopu bt geri,
paklausiau jo, taiau dabar tai padaryti bt sunku. Be to, Riksonas yra toks pat patyrs kaip ir
Lopas. Jis ino kitiems monms nepasiekiam dalyk ypa apie nusidjusius angelus ir nefilimus
o ko neino, gali suinoti. iuo metu Riksonas yra mano vienintel viltis rasti Juodj Rank.
Apsilaiiau lpas ir pasiryau.
Ar esi kada girdjs apie Juodj Rank?
Riksonas krpteljo. Jis kur laik dmiai apirinjo mane, paskui vaikino veidas pralinksmjo.
Ar ia koks poktas? Ilgai negirdjau minint io vardo. Maniau, Lopui nepatinka, kai j taip
vadina. Vadinasi, jis tau pats papasakojo?
Pajutau, kaip i lto stingsta irdis. Vos neprasitariau Riksonui apie vok su plieniniu iedu ir
rateliu, kuriame buvo tvirtinama, kad tt nuud Juodoji Ranka, tad dabar teko kartligikai
isisukinti.
Juodoji Ranka tai Lopo pravard?
Jau daugel met jis itaip nesivadina. Nuo tada, kai a miau j vadinti Lopu. Jis nemgo ios
pravards. Riksonas pasikas skruost. Tai buvo dar tais laikais, kai mudu tarnavome Pranczijos
karaliaus samdiniais. Tamsios atuonioliktojo amiaus operacijos. Smagi tarnyba. Dosnus atlygis.
Pasijutau tarsi gavusi antaus. Viskas tapo trapu, pasaulis pasviro. Riksono odiai virto neaikiu
murmjimu, tarsi vaikinas kalbt sunkiai suprantama usienio kalba. Mane kaipmat apniko abejons.
Tik ne Lopas. Ne jis nuud tt. Kas tik nori, bet ne jis.
Palengva abejons m sklaidytis, galv upldo kitos mintys. miau dlioti faktus, analizuoti
rodymus. Prisiminiau vakar, kai Lopui daviau savo ied: kai tik pasakiau, kad man j dav ttis,
Lopas beveik ikart usispyrs m tvirtinti negals jo priimti. Ir Juodosios Rankos pravard. Ji labai
tinka Lopui, gal net per daug. Prisiversdama neskubti ir rpestingai tvardydamasi atidiai rinkau
odius.
inai, ko man labiausiai gaila? paklausiau kaip manydama atsainiau. Tai labai kvaila, ir tu
tikriausiai juoksies. Kad mano istorija atrodyt tikinamesn, naiviai sukikenau, net pati nustebau,
kad pajgiu. Jo namuose palikau mgstam medvilnin nertin. Jis i Oksfordo mano svajoni
universiteto, paaikinau. Ttis j parve i Anglijos, tad nertinis man labai brangus.
Tu buvai Lopo namuose? nuoirdiai nustebo Riksonas.

Tik vien kart. Mamos nebuvo namie, tad mudu nuvaiavome pas j pairti filmo. Nertin
palikau ant sofos. inojau rizikuojanti kuo daugiau smulkmen iklosiu apie Lopo namus, tuo
didesn tikimyb, kad jos neatitiks tikrovs, ir mano pretekstas lugs. Taiau jei kalbsiu per daug
miglotai, Riksonas gali suprasti, kad meluoju.
Padarei man spd. Paprastai Lopas neafiuoja savo adreso.
domu kodl? K jis slepia? Kodl tik Riksonui leidiama patekti Lopo ventov? Kokias
paslaptis jis patiki tik Riksonui ir niekam kitam? Ar jis mans niekada nesileido savo namus todl,
kad inojo, jog ten atskleisiu ties, kad dl tio nuudymo kaltas Lopas?
Man labai svarbu susigrinti nertin, neatstojau.
Jauiausi atitolusi, tarsi per atstum stebiau, kaip nekuiuoju su Riksonu. Kakas stipresnis,
imintingesnis ir santresnis tar odius, iplaukianius i mano lp. Tik ne a. Buvau mergina,
byranti smulkias kruopelytes, smulkesnes nei smiltys po kojomis.
Keliauk pas j i ryto. Lopas i nam ieina anksti, bet jei pasirodysi iki puss septyni, turtum
rasti.
Nenoriu su juo susitikti.
Nori, kad a paimiau nertin, kai kit kart lankysiuosi pas Lop? Tikrai bsiu ten rytoj vakare.
Vliausiai savaitgal.
Noriau turti nertin kaip manoma greiiau. Mama vis apie j klausinja. Lopas man dav
rakt, ir jei jis dar nepakeit spynos, galiau patekti vid. Bda ta, kad kai atvaiavome, buvo
tamsu, ir a neprisimenu kelio. Nekreipiau tai dmesio, nemaniau, kad isiskyrus teks vl vaiuoti
pas j nertinio.
Jis gyvena Svazmore, netoli pramoninio rajono.
I karto miau rikiuoti mintis.
Jei i vieta netoli pramoninio rajono, Lopas greiiausiai gyvena viename t plytini daugiabui
Koldvoterio senamiesio pakratyje. Daugiau nelabai yra i ko rinktis, nebent bt nusprends
sikurti viename apleist fabrik ar kokioje palei up stksanioje valkat lnoje, kas maai tiktina.
Nusiypsojau stengdamasi atrodyti nerpestinga.
inojau, kad jis gyvena kakur prie ups. Virutiniame aukte, tiesa? paklausiau aklai
spdama. Man atrod, kad Lopas nepakst, jei kaimynai trepst jam vir galvos.
Taip, patvirtino Riksonas, trisdeimt ketvirtas butas.
Kaip manai, ar Lopas vakar gr namo? Nenoriau su juo susidurti. Ypa jei jis bus su Marse.
Ketinu tik pasiimti nertin ir dingti.
Riksonas atsikosjo kumt.
Hmm, ne, tau niekas neturt trukdyti. Vaikinas pasikas skruost ir nervingai, beveik
atgailaudamas pavelg mane. Ties sakant, mudu su Vi vakar susitinkame su Lopu ir Marse
pairti filmo.
Pajutau, kaip sitempia nugara. m trkti oro ir tada, kai atrod, kad nepajgsiu suvaldyti taip
rpestingai tramdom jausm, vl prabilau ramiai. Turjau taip kalbti.
Ar Vi tai ino?
Vis dar svarstau, kaip jai praneti i ini.

Koki ini?
Mudu su Riksonu atsigrme igird, kaip Vi klesteli greta ms su kartonine kokakolos skardini
de.
E staigmena, isisuko Riksonas. iam vakarui t sumaniau.
Vi isiviep.
K, k?! Praaau.
Mudu su Riksonu susivelgme, bet a nusukau akis. Nenorjau prisidti prie io sumanymo. Be
to, mano mintys jau klaidiojo kitur. Tarsi robotas dliojau igirstas naujienas: vakar. Lopas su
Marse. Pasimatymas. Lopo butas bus tuias.
Privalau j patekti.

16

SKYRIUS

Po trij valand Vi launys i priekio buvo nusvilusios raudonai, iurnos psltos, o veidas itins
nuo kario. Riksonas mus paliko prie valand, tad mudvi su Vi tempme skt ir papldimio krep
onine gatvele, atsiakojania i Senojo sodo gatvs.
Jauiuosi keistai, guodsi draug. Regis, tuoj apalpsiu. Gal reikjo maiau tepti to kdiki
aliejaus?
Man irgi svaigo galva ir jauiausi nesmagiai sukaitusi, bet tai neturjo nieko bendra su oru. Taip
skaudjo galv, kad, regjosi, ji tuoj ply pusiau. Stengiausi nuryti nemalon skon burnoje, bet kuo
labiau stengiausi, tuo darsi leikiau. Mintyse be paliovos msiojo Juodosios Rankos pravard,
tarsi erzindama, kad jai skiriau vis dmes, ir stiprindama galvos skausm, vos tik pamgindavau j
pamirti. Dabar, bdama kartu su Vi, negaljau apie j galvoti, nes nujauiau, kad suskysiu, kai tik
taip pasielgsiu. Turjau dar kur laik grumtis su skausmu, vyti alin kaskart, kai is ksindavosi mane
palauti. Gniudantis sstingis kl savotik saugumo pojt, tad kaip manydama ilgesniam laikui
atidliojau tai, kas neivengiama. Lopas. Juodoji Ranka. Negali bti.
Vi sustojo kaip besta.
Kas tai?
Stovjome automobili aiktelje u knygyno, per ingsn nuo neono, ir spoksojome didiul
metalo gabal, pritvirtint prie kairiosios upakalins padangos.
Tai urakintas ratas, atsakiau.
Ir pati matau. Kodl urakintas mano automobilio ratas?
Tikriausiai skelbime, kad paeidj automobiliai bus nuvilkti, kalbama rimtai.
Nevaidink gudruols. K dabar darysime?
Gal paskambinti Riksonui? pasiliau.
Jis nebus labai patenkintas, kad reikia grti atgal. O kaip tavo mama? Ar ji gro?
Dar ne. O tavo tvai?
Vi atsisdo ant kelkraio ir usideng veid delnais.
Tikriausiai nuimti rato urakt kainuoja beprotikus pinigus. Tai bus paskutinis laas. Mama
igrs mane vienuolyn.
Atsisdau greta draugs ir abi mm svarstyti, kaip isisukti.
Nejau mudvi neturime kit draug? paklaus Vi. Kuriems galtume paskambinti, paprayti,
kad parvet, ir nesijaustume kaltos? Nesijausiau kalta, jei pavykt priversti Mars atsitrenkti vis
keli iki ia, bet esu tikra, ji nevaiuos. Tik ne dl ms. Ypa ne dl ms. Tu draugauji su Skotu.
Kaip manai, gal jis atvaiuot ms paimti? Palauk ar ia ne Lopo visureigis?
Pasekiau Vi vilgsn, nukreipt gatvels gal. Ji silieja Imperijos gatv. Tikrai, ios gatvs

tolumoje stovjo juodas blizgantis komanderis. Nuo tamsint automobilio stikl atsispindjo saul.
Mano irdis m plakti smarkiau. Negaljau susidurti su Lopu. Tik ne ia. Tik ne dabar, kai
nepratrkstu raudoti tik todl, kad rpestingai pastaiau utvank, kurios pagrindas kas akimirk vis
labiau trkinja.
Jis tikriausiai kur nors netoli, svarst Vi. Nusisk jam inut ir pranek, kad strigome.
Lopas galbt man ir nepatinka, bet juo pasinaudosiu, jei pads parvaiuoti namo.
A veriau nusisiau inut Marsei nei Lopui.
Vyliausi, kad Vi mano balse neigirdo keistos, nirios kanios ir neapykantos gaidels. Juodoji
Ranka Juodoji Ranka tik ne Lopas maldauju, tik ne Lopas tai klaida, j galima
paaikinti Galvos skausmas deginte degino, tarsi visas mano knas bt norjs perspti, kad savo
paios labui liauiausi apie tai galvoti.
Kam dar galtume paskambinti? paklaus Vi.
Abi inojome kam. Visikai niekam. Esame netikos, neturinios draug. Niekas nra mums
sipareigojs. Vienintelis mogus, kuris visk mets pult mane gelbti, sdi greta. Vi padtis lygiai
tokia pat.
Vl pavelgiau visureig. Neinia kodl atsistojau.
Namo grime visureigiu.
Neinau, k iuo poelgiu norjau pasakyti Lopui. Akis u ak? Jei tu mane skriausi, a tave taip
pat? O gal: jei esi kaip nors susijs su tio mirtimi, tada ia tik pradia
Ar Lopas nesius suprats, kad jo visureig pavogei tu? sunerimo Vi.
Man nusispjaut. Neketinu ia sdti iki nakties.
Kamuoja bloga nuojauta, perspjo draug. Man ir paprast dien Lopas nepatinka, o k
kalbti apie tai, kai jis siuts?
Kur dingo tavo nuotyki dvasia?
Mane apm nirus trokimas, norjau tik vieno: paimti visureig ir itaip pasisti Lopui ini.
sivaizdavau, kaip automobiliu atsitrenkiu med. Ne taip stipriai, kad isiskleist oro pagalvs,
taiau utektinai, kad bt dautas. Tai bus mano maas suvenyras. spjimas.
Mano nuotyki dvasia inyksta, kai misija yra kamikadzikai saviudika, atov Vi. Kai
Lopas supras, kad ia tavo darbas, mums atsirgs.
Proto balsas bt patars truput palkti, taiau loginis mstymas mane apleido. Jei Lopas
nuskriaud mano eim, j sunaikino, man melavo
Ar bent inai, kaip pagrobti automobil? paklaus draug.
Lopas man parod.
Regis, mano odiai Vi netikino.
Nori pasakyti, kad matei, kaip Lopas pavagia automobil, ir dabar manai galinti pamginti pati?
Nuingsniavau iki Imperijos gatvs, Vi turseno i paskos. Apsidairiau, ar niekas nevaiuoja pro
al, tada prisiartinau prie visureigio ir trukteljau dureles. Urakintos.
Nieko nra, pareik Vi ir prisidengusi delnais akis pavelg vid. Veriau eikim alin. Ei,
Nora. Traukis nuo automobilio.
Man reikia parvaiuoti. Mudvi strigome.

Mudvi dar turime po dvi kojas kair ir dein. Maniks nusiteikusios prasimanktinti. Joms
patiks puikus ilgas pasivaikiojimas. Gal iprotjai? suspieg draug.
Stovjau nusitaikiusi skio galu stikl keleivio pusje.
Ko auki? atoviau. Mudvi turime patekti vid.
Padk skt! Jei idaui stikl, atkreipsi vis dmes. Kas tave apsdo? paklaus Vi iptusi
akis.
Netiktai mintyse msteljo vaizdas. Ivydau Lop, stovint su pistoletu rankoje prie pargriuvusio
tio. Tyl sudrumsia vis.
sirmiau delnais kelius ir pasilenkiau jausdama, kaip aaros grauia akis. em m
svaiginamai suktis. Skruostais tekjo prakaito upeliai. miau dusti, tarsi staiga i oro bt dings
visas deguonis. Juo labiau stengiausi kvpti, juo labiau buvo paralyiuojami plauiai. Vi man kak
auk, bet jos balsas sklido i toli, tarsi povandeninis garsas.
Staiga em liovsi suktis. Tris kartus giliai kvpiau. Vi liep sstis kak aikindama apie
isekim nuo kario. Isilaisvinau i draugs gniaut.
Viskas gerai, utikrinau atstumdama draugs rank. Viskas gerai.
Nordama parodyti Vi, kad man nieko neatsitiko, pasilenkiau paimti sportinio krepio, kur
tikriausiai buvau paleidusi i rank, ir tada jo dugne pamaiau spindint atsargin visureigio raktel. T
pat, kur pavogiau i Marss miegamojo per vakarl.
Turiu visureigio raktel, tariau ir pati stebdamasi.
Vi surauk kakt.
Ar Lopas nepra jo grinti?
Jis man raktelio nedav. Radau j Marss kambaryje antradienio vakar.
Oho.
kiau rakt dureli spyn, lipau vid, atsisdau vairuotojo sdynn, jungiau varikl ir abiem
rankomis sikibau vair. Ir kartyje mano rankos buvo altos ir drebjo.
Tikiuosi, neketini pridaryti Lopui daugiau alos, tik parvaiuoti iuo daiktu namo? paklaus Vi
prisisegdama saugos dir. Tavo smilkinio kraujagysl tvinkioja. Kai taip buvo paskutin kart, tu
Velnio rankinje trenkei Marsei per skruost.
Apsilaiiau lpas, jos atrod ir smltos ir tarsi gumins.
Jis dav Marsei atsargin visureigio raktel turiau daikt pastatyti vandenyne, septyni
metrai po vandeniu.
Gal jis turjo tikrai svari prieast, nervingai mgino teisinti Lop Vi.
Nusijuokiau.
Nieko iam automobiliui nedarysiu, kol ileisiu tave prie nam.
Pasukau vair kair ir iriedjau gatv.
Prisiek, kad Lopui pakartosi iuos odius, kai mginsi paaikinti, kodl pavogei jo visureig.
A jo nevagiu. Mes strigome. Tai vadinama pasiskolinimu.
Tai vadinama beprotybe.
Jauiau, kad draug yra sutrikusi dl mano pykio. Jos akyse galjau perskaityti: Elgiesi
neprotingai. Galbt. Gal ir perlenkiau lazd. Du mons gali turti t pai pravard, tariau

mintyse mgindama save tikinti. Galt. Galt, galt, galt. Tikjausi, kad kuo daniau tai
kartosiu, tuo greiiau patiksiu, bet irdies kertel, skirta pasitikjimui, buvo tuia.
Dinkim i ia, pasil Vi. Tokiu nepatikliu ir igsdintu balsu draug su manimi dar nra
kalbjusi. Namie yra limonado. Atsigrusios galtume pairti televizori. Galbt nusnausti. Ar
tau vakar nereikia dirbti?
Ketinau pasakyti Vi, kad Roberta vakar mans nepaskyr pamain, bet staiga spusteljau
stabdio pedal.
Kas tai?
Vi pasek mano vilgsn. Palinkusi priek ji nuo prietais skydelio nukl rausvo audeklo
skiaut. Draug pamojavo bikinio liemenle.
Mudvi susivelgme ir abi pagalvojome t pat.
Mars.
Be jokios abejons, ji yra ia su Lopu. Dabar. Papldimyje. Guli ant smlio. Ir daro neinia k.
Mane upldo aistringas, klastingas pyktis. Nekeniu Lopo. Ir nekeniu savs u tai, kad patekau
sra mergin, kurias jis sugund, o vliau idav. Mane pagavo nenumaldomas trokimas itaisyti
savo klaid. Neketinu bti tokia kaip kitos. Lopui nepavyks mans sunaikinti. Jei Juodoji Ranka jis,
a suinosiu. Ir jei jis nors kakaip prikis nagus prie tio mirties, u tai sumoks.
Jis ras bd parvaiuoti namo, tariau kalendama dantimis. Paspaudiau greiio pedal ir
vygindama padangas nudmiau gatve.
Po keli valand stovjau prie praviro aldytuvo iekodama ko nors vakarienei. Akis u nieko
neukliuvo, tad apirjau siaur skyrel kampe. Isirinkau dut juostini makaron ir stiklain
spagei su dera padao.
Igirdusi virykls laikrodio pypteljim, nukoiau makaronus, sukroviau duben ir staiau
pada mikrobangin. Parmezanas buvo pasibaigs, tad sutarkavau ederio ir nusprendiau, kad bus
gerai. Skimbteljus mikrobang krosnelei, ant makaron auktu udjau sluoksn padao ir srio. Kai
apsigriau netis valg prie stalo, ivydau j atsirmus Lop. Dubuo su makaronais vos neikrito
man i rank.
Kaip jai? paklausiau.
Patariau rakinti duris. Ypa kai namie bni viena.
Vaikinas stovjo atsipalaidavs, bet jo vilgsnis buvo neramus. Juodo marmuro spalvos akys vr
mane kiaurai. Neabejojau, kad Lopas apkaltins mane pavogus visureig. Lengva susiprasti, nes
automobilis stovi prievaoje. Tai vienintel vieta paslpti automobil prie namo, kur i vienos puss
supa atviri laukai, i kitos neengiamas mikas. Statydama visureig n nemaniau slpti; mane
kamavo pykinim keliantis pasibjaurjimas ir okas. velns Lopo odiai, juodos, spindinios akys,
jo turtinga patirtis meluoti ir vilioti moteris staiga labai aikiai ikilo prie mane. simyljau velni.
Pamei mano visureig, tar Lopas. Jis buvo ramus, bet nepatenkintas.
Vi pastat savo automobil draudiamoje vietoje, ir jo ratus policija surakino. Turjome kakaip
parsigauti namo, ir kaip tik tuo metu kitame gatvs gale pamaiau tavo visureig.
Mano delnai suprakaitavo, bet nedrsau nusiluostyti. Tik ne Lopui matant. vakar vaikinas

atrod kitoks. Rstesnis, grietesnis. Blykioje virtuvs viesoje bolavo jo skruostikauliai, po dienos
papldimyje susivl juodi plaukai krito ant kaktos beveik liesdami nepadoriai ilgas blakstienas.
Burna, kuri visada laikiau galia, buvo cinikai perkreipta. Lopas ypsojosi altai.
Ar negaljai man paskambinti ir perspti? paklaus.
Nebuvau pasimusi telefono.
O Vi?
Ji neturi siraiusi tavo numerio. O a neprisiminiau, nes tu j pakeitei. Negaljome su tavimi
susisiekti.
Tu neturi visureigio raktelio. Kaip patekai vid?
I vis jg valdiausi, kad neisiduoiau.
Pasinaudojau atsarginiu.
Lopas svarst, kur lenkiu. Abu inojome, kad jis nra man davs atsarginio raktelio. Atidiai
apirinjau Lop nordama atspti, ar jis suprato, jog kalbu apie Marss raktel, taiau vaikino akys
nieko neidav. Lopas buvo santrus, neprieinamas, nevelgiamas.
Kokiu? paklaus.
Dl to dar labiau supykau, nes tikjausi, Lopas inos, apie kok raktel kalbu. Kiek atsargini
rakteli jis turi? Kiek mergin savo rankinse laiko jo visureigio atsarginius raktelius?
Tavo draugs, atsakiau. Negi dar neaiku?
Ar teisingai supratau: tu pavogei visureig i kerto, kad atsargin raktel daviau Marsei?
Pavogiau visureig, nes jo reikjo mudviem su Vi, altai atriau. Kadaise atsirasdavai
alia, vos tik prireikus. Pamaniau, kad tai vis dar galioja. Taiau, matyt, klydau.
Lopas sispitrjo man akis.
Gal pasakysi tikrj prieast? Neigirds atsakymo vaikinas isitrauk i po stalo taburet.
Atsisdo, sukryiavo rankas ant krtins ir tingiai ities kojas. Turiu laiko.
Juodoji Ranka. tai kokia tikroji prieastis. Taiau bijojau paklausti. Bijojau tiesos ir Lopo
reakcijos i pravard. Buvau sitikinusi, kad Lopas net nenutuokia, kiek daug inau. Apkaltinau j
esant Juodja Ranka ir trauktis nra kur. Teks susitaikyti su mintimi, kad Lopas pajgia sunaikinti net
mano siel.
Jis kilsteljo antakius.
Taip ir tylsi?
Tikroji prieastis tiesa, paaikinau. Tu jos man niekada nesakei.
Jei Lopas nuud tt, kaip galjo irti man akis sakydamas, kad labai apgailestauja? Kaip
galjo mane buiuoti, glamonti, laikyti savo glbyje ir nejausti sins priekait?
Niekada nesakiau tiesos? Nuo pirmos ms painties dienos n karto nesu tau pamelavs. Tau ne
visada patikdavo mano odiai, bet a buvau atviras.
tikinai, kad myli mane. Melagis!
Apgailestauju, jei tai palaikei melu.
Jis n kiek neapgailestavo. Vaikino akyse spindjo juodas sitis. Jis nekenia mans, kad meiau
ik. Lopas nort, kad biau kaip kitos merginos ir n necypteljusi inykiau.
Jei btum mane myljs, nebtum susidjs su Marse per rekordikai trump laik.

O tu su Skotu susidjai ne per rekordikai trump laik? Ikeitei mane pusmog.


Pusmog? Skotas asmenyb.
Jis nefilimas. Lopas atsainiai mosteljo pagrindini dur link. Net visureigis u j
vertingesnis.
Galbt jis t pat mano apie angelus.
Lopas tingiai ir arogantikai gteljo peiais.
Abejoju. Jei ne mes, Skoto ras ivis neegzistuot.
Frankenteino pabaisa jo nemyljo.
Ir kas toliau?
Nefilim ras jau dabar nori atkeryti angelams. Galbt tai tik pradia.
Lopas nusim beisbolo kepurait ir persibrauk plaukus. I jo veido supratau, kad reikalai kur
kas pavojingesni, nei maniau i pradi. Ar greitai nefilim ras veiks angelus? Tik ne per
chevano mnes. Lopas tikrai netiki, kad greiiau nei po penki mnesi siver pulkai nusidjusi
angel, kurie galiausiai iudys deimtis tkstani moni. Taiau vaikino laikysena ir net jo aki
vilgsnis bylojo, kad kaip tik dl to jis ir nerimauja.
K ketini daryti? paklausiau apimta siaubo.
Jis pam nuo stalo stiklin vandens, kurio buvau sipylusi sau, ir atsigr.
Man buvo liepta nesikiti.
Tau liep arkangelai?
Nefilim ras tai piktaizd. Jie neturjo apsigyventi emje. Nefilimai egzistuoja tik dl
nusidjusi angel ipuikimo. Arkangelai ia niekuo dti. Jie nesiki nefilim reikalus.
O kaip mons, kurie us?
Arkangelai turi sav ketinim. Kartais turi atsitikti blog dalyk, kad paskui galt atsirasti ger.
Ketinim? Koki? irti, kaip va nekalti mons?
Nefilimai netrukus paklius pai paspstus spstus. Jei nefilim rasei inaikinti prireiks
moni auk, arkangelai pasiry rizikuoti.
Man pasiiau plaukai.
Ir tu su jais sutikai?
Dabar a angelas sargas. Turiu bti itikimas arkangelams.
Vaikino akyse suspindo pratinga neapykanta, ir akimirk man pasirod, kad ji nukreipta mane.
Tarsi Lopas kaltint mane dl to, kuo tapo. Mane irgi uliejo pyktis. Ar Lopas pamiro visk, kas
vyko t nakt? Paaukojau jam savo gyvyb, bet Lopas atsisak. Jei jis nori iekoti kaltininko, kodl
atsidr tokioje padtyje, tai turi irti ne mane!
Ar nefilim galia didel? paklausiau.
Gantinai. Vaikino odiai nuskambjo pavojingai atsainiai.
Ar jie galt jau chevano mnes veikti nusidjusius angelus?
Lopas linkteljo.
Apglbiau save gindamasi nuo staiga nukraiusio alio, bet jis buvo labiau dvasinis nei fizinis.
Reikia ko nors imtis.
Lopas usimerk.

Jei nusidj angelai nesugebs uvaldyti nefilim kn, jie puls mones, tariau mgindama
veikti jo abejingum ir prabilti sin. Pats taip sakei. Deimtis tkstani moni. Galbt Vi.
Mano mam. Galbt mane.
Lopas vis dar nepratar n odio.
Ar tau visai nerpi?
Lopas dirsteljo laikrod ir pakilo nuo stalo.
Nesmagu, kad reikia skubti, taiau turiu nebaigt reikal. Atsarginis raktelis guljo lktelje
ant sienins spintuts, ir Lopas sidjo j kien. Ai u raktel. Pasiskolint visureig raysiu
tavo sskait.
sispraudiau tarp jo ir dur.
Mano sskait?
Parveiau tave namo i Z klubo, nukliau nuo Marss stogo, o dabar leidau pasinaudoti
visureigiu. Neteikiu paslaug dykai.
Turbt vaikinas nejuokauja. Ties sakant, neabejoju, kad kalba labai rimtai.
Galime susitarti, kad atsilyginsi u kiekvien paslaug, bet nutariau, jog paprasiau bus vesti
sskait.
Lopas vos pastebimai nusiypsojo. Pirmario palemko pasiptimas.
Dabar digauji, tiesa? prisimerkusi paklausiau.
Kada nors ateisiu atsiimti atpildo u paslaugas, tada tikrai digausiu.
Visureigio tu man neskolinai, ginijausi. A j pavogiau. Tai buvo ne paslauga automobil
a pasisavinau.
Lopas vl dirsteljo laikrod.
Isiaikinsime vliau. Turiu bgti.
Tikrai, piktai tarsteljau. Su Marse irsit film. Eik ir linksminkis, kol mano pasaulis
nesubyrjo.
tikinjau save norinti, jog Lopas ieit. Jis nusipelno Marss. Man tai visai nerpi. Kilo pagunda
sviesti k nors jam pavymui ar bent jau utrenkti i paskos duris. Taiau neketinau ileisti Lopo
neudavusi klausimo, kuris mane deginte degino. Prikandau skruost, kad balsas neiduot jaudulio.
Ar inai, kas nuud mano tt?
Mano balsas buvo altas, ramus, tarsi svetimas. Kaltinantis balsas mogaus, pritvinkusio
neapykantos ir sugniudyto.
Lopas stabteljo atgrs man nugar.
Kas vyko t vakar? paklausiau n nesivargindama nuslpti nevilties.
Kiek patyljs Lopas atsak:
Klausi mans taip, lyg inoiau.
inau, kad esi Juodoji Ranka.
Usimerkiau jausdama, kaip, kilus pykinimo bangai, netenku pusiausvyros.
Lopas pavelg per pet.
Kas tau pasak?
Vadinasi, tai tiesa? Nevalingai sugniauiau kumius ir miau drebti. Tu Juodoji Ranka.

dmiai irjau Lopui veid vildamasi, kad jis tai paneigs.


Nuaidjo senovinio laikrodio diai.
Lauk, paliepiau.
Nepravirksiu jam matant. Nepaliu. Nesuteiksiu jam io malonumo.
Lopas nejudjo i vietos, jo veidas buvo altas, apniuks, beveik tonikas.
Laikrodis tyloje skaiiavo minutes. Viena, dvi, trys.
Priversiu tave u tai sumokti, pagrasinau keistai svetimu balsu.
Keturios, penkios.
Rasiu bd. Nusipelnei keliauti pragar. Gailsiuosi tik vieno jei arkangelai tave ten igrs
anksiau nei a.
Juodulys msteljo Lopo akyse.
Ne veltui tiek ikentjai, ipykinau. Buiuodamas mane, laikydamas savo glbyje, inojai,
k padarei mano tiui Uspringusi nusigriau. Negaljau sau leisti sugniuti jo akivaizdoje.
eios.
Ieik, paliepiau tyliai, bet netvirtai.
Pakliau aiaruojanias akis ketindama priversti Lop ieiti matant mano neapykant ir
pasibjaurjim, taiau koridoriuje stovjau viena. Apsidairiau tikdamasi, kad Lopas pasitrauk
al, bet jo nebuvo. Stojo keista tyla, ir tada supratau, kad senovinis laikrodis nustojo muti valandas.
Jo rodykls sustojo ant ei ir dvylikos amindamos akimirk, kai Lopas ijo visam laikui.

17

SKYRIUS

Lopui ivaiavus, isinriau i papldimio kostiumlio, lindau tamsius dinsus, usitempiau


medvilninius markinlius ir usisagsiau juod vjastriuk, kuri pernai vilkjau per laikraio
eZine Kald vakarl. Nors vien pagalvojus stingo kraujas, turjau apiekoti Lopo but ir padaryti
tai vakar kol dar nevlu.
Pasielgiau kvailai isidavusi, jog inau, kad jis Juodoji Ranka. Tai isprdo, kai pajutau jam
prieikum ir tapau neapdairi. Dabar praradau pranaum. Abejojau, ar Lopas mane laiko pavojinga
tikriausiai mano grasinimas isisti pragar vaikin tik pralinksmino taiau a inojau nemaai
Lopo paslapi. Turint galvoje, k girdjau apie visainius ir aminai budrius arkangelus, Lopui
nebuvo lengva nuo j nuslpti, kad yra prikis nagus prie mano tio nuudymo. A negaliu igrsti
Lopo pragar, o arkangelai gali. Jei rasiau bd su jais susisiekti, paaikt Lopo rpestingai
saugoma paslaptis. Arkangelai tik ir ieko prieasties itremti Lop pragar. K gi, a j turiu.
Apsiaarojusi tankiai sumirksjau. Kadaise n u k nebiau patikjusi, kad Lopas gali nuudyti
mano tt. Tokia mintis bt atrodiusi juokinga, absurdika, ugauli. Taiau tai tik patvirtina, kad
Lopas sumaniai ir klastingai mane apgavo.
Buvau sitikinusi, kad kaip tik bute Svazmore Lopas saugo savo paslaptis. Butas jo Achilo
kulnas. Niekam, be Riksono, neleidiama j ueiti. Kai iandien Riksonui usiminiau ten buvusi,
vaikinas nuoirdiai nustebo. Paprastai Lopas neafiuoja savo adreso, sak Riksonas. Ar Lopui
pavyko j nuslpti ir nuo arkangel? Labai abejotina, beveik nemanoma, taiau Lopas rod puikiai
gebs apeiti kelyje ikilusias klitis. Jei kam nors netrksta imons ir proto pergudrauti angelus, tai
tik Lopui. Netiktai pasipuriau ir miau splioti, k vaikinas laiko savo bute. Nugara perbgs
iurpas perspjo ten nevykti, taiau turjau atiduoti teisingumui savo tio udik.
Po lova radau ibintuvl ir sidjau priekin vjastriuks kien. Stodamasi pamaiau Marss
dienorat. Jis guljo knyg lentynoje. Pajutusi sins grauim susimsiau. Atsidususi grdau
dienorat kartu su ibintuvliu, urakinau pagrindines duris ir ikeliavau psiomis.
Nujau beveik du kilometrus iki Papldimio kelio, tada sdau autobus, veant Silki gatv.
Perjau tris kvartalus iki Kitso gatvs, okau kit autobus ir nuvaiavau iki Klementinos gatvs.
Ten vl kopiau psiomis vingiuota gatvele vaizding kalv, ant kurios drieksi Marss
gyvenamasis rajonas, vienas pramatniausi Koldvoteryje. Vakaro oras kvepjo k tik nupjauta ole
ir hortenzijomis, joks eismas netrukd ramybs. Automobiliai buvo tvarkingai pastatyti garauose,
todl gatvs atrod platesns ir varesns. Balt kolonijinio stiliaus nam languose atsispindjo i
lto besileidianios sauls spinduliai, ir a mintyse ivydau eimas, anapus uvert langini
susdusias vlyvos vakariens. Apimta nenumaldomo gailesio prikandau lp. Mano eima niekada
ness kartu valgyti. Triskart per savait a vakarieniaudavau viena arba pas Vi. Kitus keturis, kai

mama bdavo namie, mudvi paprastai valgydavome i padkl prieais televizori.


Dl Lopo kalts.
Pasukusi Brenlio gatv miau skaiiuoti namus iki Marss. Jos raudona keturiais ratais varoma
tojota stovjo prievaoje, taiau inojau, kad Marss nra namie. Tikriausiai kin savo visureigiu j
nuve Lopas. Kaip tik jau per pievel ketindama palikti dienorat priemenje, kai atsidar
pagrindins durys.
Jose idygo Mars, persimetusi rankin per pet, rankoje laikydama tojotos raktelius. Ji buvo
kakur susiruousi. Ivydusi mane sustingo tarpduryje.
K ia veiki? paklaus.
Prajo itisos trys sekunds, kol isunkiau:
A a nemaniau, kad bsi namie.
Kaip matai, esu, prisimerkusi atov Mars.
Maniau, tu ir Lopas nesurezgiau sakinio. Dienorat laikiau rankose. Netrukus Mars j
pamatys.
Jis atauk pasimatym, piktai paaikino Mars, tarsi kiiausi ne savo reikalus.
Beveik negirdjau, k ji sako. Mars netrukus pamatys dienorat. Kaip niekad norjau grti atgal
laiku. Man reikjo visk kruopiai apgalvoti prie ateinant pas Mars. Turjau vertinti galimyb,
kad j rasiu. Nervingai pavelgiau gatv sau u nugaros, tarsi ten galiau sulaukti pagalbos.
Mars aikteljo kodama or pro dantis.
Kodl laikai mano dienorat?
Atsigriau jausdama, kaip liepsnoja skruostai.
Mars perjo priebut, ipl dienorat man i rank ir nevalingai prispaud prie krtins.
Tu tu j pamei?
Man bejgikai nukaro rankos.
Per tavo vakarl. Papuriau galv. Pasielgiau kvailai. Atleisk
Ar j skaitei? paklaus Mars.
Ne.
Melag, tyiojosi Mars. inoma, skaitei. Kas itvert neskaits? Nekeniu tavs! Ar tavo
gyvenimas toks nuobodus, kad mei niuktinti aplink mane? Ar perskaitei visk, ar tik tas vietas,
kur raoma apie tave?
Ketinau kartai rodinti, kad net nebuvau atsivertusi dienoraio, taiau Marss odiai privert
apsigalvoti.
Apie mane? K paraei apie mane?
Ji numet dienorat ant priebuio ir atsities.
Kodl turiau jaudintis? pareik Mars susikryiuodama rankas ir perverdama mane
vilgsniu. Dabar inai ties. Ar smagu suinojus, kad tavo mama dulkinasi su kitais vyrais?
Netikdama jos taukalais nusijuokiau, taiau tas juokas buvo gerokai atmietas pykiu.
K pasakei?
Nejau tikrai manai, kad mama visais tais vakarais ivyksta i miesto? Cha!
Atsistojau tokia pat kaip Mars poza.

Taip, manau.
K Mars nori teigti?
Tada kaip paaikinsi, kad kart per savait jos automobilis nakt stovi ms gatvje?
Tu k nors supainiojai, atsakiau imdama nirti.
Pamau supratau, k Mars nori pasakyti. Kaip ji drsta kaltinti mano mam turint roman? Ir dar
su jos tiu. I vis planetos vyr jis bt paskutinis, su kuriuo galt bti nutverta mano mama.
Nekeniu Marss, ir mama tai ino. Ji nemiega su Marss tvu. Mama niekad taip nepasielgt su
manim. Ir su tiu. Niekada.
Smlio spalvos fordas taurus, registracijos numeris X4I24? lediniu balsu pasitikslino Mars.
Vadinasi, inai jos automobilio registracijos numer, ne i karto atkirtau stengdamasi nekreipti
dmesio sunkum krtinje. Tai nieko nerodo.
Pabusk, Nora. Ms tvai pastami nuo mokyklos laik. Tavo mama ir mano ttis. Jie draugavo.
Papuriau galv.
Melas. Mama nra usiminusi apie tavo tt.
Nes ji nenori, kad suinotum. Marss akys suliepsnojo. Ir dabar ji su juo. Tai tavo mamos
lykti paslaptis.
Dar smarkiai papuriau galv tarsi sulauyta ll.
Gal mano mama mokykloje ir painojo tavo tt, bet tai buvo seniai, iki jai susipastant su mano
tiu. Tu suklydai. Gatvje matei stovint ne mano mamos automobil. Jei mama ne namie, ji bna
ivykusi darbo reikalais.
A maiau juos kartu, Nora. Tai buvo tavo mama, tad net nemgink jos teisinti. T dien
nuvaiavau mokykl ir ant tavo spintels daais ipurkiau nevank od turdama galvoje tavo
mam. Nejau nesupranti? Mars maitingai sunypt. Jie miega kartu. Jau daug met. Vadinasi,
mano ttis gali bti ir tavo. O tu galbt esi mano sesuo.
Marss odiai mane nutvilk.
Apglbiau save rankomis ir nusigriau supyko irdis. Aaros susitvenk gerklje ir m grauti
nos. Netardama n odio nuingsniavau takeliu palei Marss nam. Tikjausi, ji pavymui suuks k
nors dar bjauresnio, taiau labiau mans tikrai neskaudins.
Pas Lop nenujau.
Tikriausiai nudroiau iki pat Klementinos gatvs aplenkdama autobus stotel ir miesto basein,
nes prisimenu tik kaip atsisdau ant suolelio prieais viej bibliotek. Ant mans krito deganio
gatvs ibinto viesos kgis. Naktis buvo ilta, bet a prispaudiau kelius prie krtins, o vis kn
tamp traukuliai. Galvoje pynsi vaiduoklikos mintys.
Spoksojau tams. Gatvje suvisdavo automobili ibintai, priartdavo ir dingdavo. Pro atvir
namo lang i kitos gatvs puss sklido buitini situacij komedijos rayti juoko plipsniai. Dusau
nuo svaigaus vakarjant sudrkusios ols kvapo.
Guljau ant suolelio auktielninka ir usimerkusi, kad nematyiau vaigdmis nusto dangaus.
Sunriau drebani rank pirtus jie buvo tarsi apledjusios akels ir usidjau ant pilvo. Kodl
gyvenimas kartais toks sumautas ir kodl mylimiausi mons labiausiai nuvilia? Ko labiausiai

nekeniu Marss, jos tio ar savo mamos?


irdies gilumoje vis dar vyliausi Mars klystant. Tikjausi galsianti tkti jai iuos odius
veid. Taiau vis stiprjanti nuojauta kudjo, kad teks skaudiai nusivilti.
Tiksliai neprisimenu, bet tai vyko per pastaruosius metus. Galbt prie pat tio t ne po jos.
Buvo ilta pavasario diena. Ttis buvo palaidotas, mano gedulas baigsi, ir a vl lankiau mokykl.
Vi prikalbino mane pabgti i pamok, o tomis dienomis a niekam per daug nesiprieinau. Plaukiau
pasroviui. Manydamos, kad mama darbe, mudvi nujome mano namus. Tikriausiai sugaiome vis
septint pamok, kol juos pasiekme.
Kai akiratyje idygo kaimikas namas, Vi nutemp mane nuo kelio.
Js prievaoje stovi automobilis, perspjo ji.
Kieno jis galt bti? Panaus land kruizer.
Tavo mama tokiais nevainja.
Gal jis detektyvo?
Vargu ar detektyvas vairuot eiasdeimt tkstani doleri kainuojant visureig, taiau a buvau
pratusi, kad pas mus usuka detektyvai, todl tokia mintis pirmiausia ov galv.
Prieikim ariau.
Beveik pasiekus prieva, atsivr pagrindins durys, igirdome balsus. Mano mamos ir
sodresn. Vyro.
Vi nutemp mane al, kad pasislptume.
Abi stebjome, kaip Henkas Milaras lipa land kruizer ir nuvaiuoja.
Nieko sau, stebjosi Vi. iaip jau tariau k nors negera, bet tavo mama labai grietos
morals. Tikriausiai jis norjo parduoti automobil.
Ir dl to atsitrenk net iki ms?
O kodl ne, pupyte? Automobili pardavjai rib neino.
Mama turi automobil.
Ford. O tai yra didiausias tojotos prieas. Marss tvas nenurims, kol visas miestas nevains
tojotomis
I prisiminim grau dabart. O jei Marss tvas buvo atvyks ne parduoti automobilio? O jei
tarp j nevalingai nurijau seil meils romanas?
Kur man dabar keliauti? Namo? Kaimikas namas jau neatrod namai. Nebebuvo saugi
uuoglauda. Jis dabar panjo melagi irtv. Tvai mane liliavo pasaklmis apie meil,
vienyb ir eim. Taiau jei Mars sako ties labai nuogstavau, kad taip ir yra, tai mano eima
tik pasityiojimas. Apgaul, kurios a tiesiog nepastebjau. Kodl nepastebjau perspjani enkl?
Juk seniai tarinjau, bet nusprendiau visk neigti, uuot pavelgusi skaudiai tiesai akis? Tai
bausm, kad pasikliauju kitais monmis ir iekau juose grio. Nors dabar labai neapkeniau Lopo,
pavydjau jam alto abejingumo, iskirianio j i vis kit. Lopas tikisi paties blogiausio, todl kad
ir kaip emai mogus puola, tai bna numats i anksto. Jis yra iurktus ir mgaujasi emikais
malonumais, bet mons u tai Lop gerbia.
mons j gerbia, o man meluoja.
Atsisdusi mobiliuoju surinkau mamos numer. Neinojau, k pasakysiu, kai atsilieps; tegul man

pataria iduotosios pyktis ir nuoskauda. Aidint telefono signalui, skruostais ritosi kartos aaros.
Nusibraukiau jas. Mano smakras drebjo, knas buvo sitemps. galv lindo pikti, pagieingi
odiai. sivaizdavau, kaip tkiu juos mamai pertraukdama kaskart, kai mgina gintis toliau
meluodama. O jei mama pravirks nepasigailsiu. Ji nusipeln bausms u tai, k padar. sijung
mamos telefono balso patas, ir a vos nenusviediau mobiliojo tams.
Tada surinkau Vi numer.
Ei, pupyte. Ar nori pasakyti k svarbaus? Esu su Riksonu
Ieinu i nam, pareikiau nekreipdama dmesio, kad nuo aar ukimau. Ar galiau kur
laik pagyventi pas tave? Kol nusprsiu, k darysiu.
Igirdau sunk Vi nopavim.
K?
Mano mama grta etadien. Tuo metu nenoriu bti namie. Ar galiau pagyventi pas tave vis
savait?
Hmm, ar galiu paklausti
Ne.
Gerai, inoma, sutiko Vi stengdamasi neparodyti, kad yra priblokta. Galsi pagyventi. Joki
bd. Kai bsi pasirengusi, iklosi, kas atsitiko.
Pajutau tvenkiantis aaras. iuo metu vienintele Vi galiu pasikliauti. Galbt ji bjauri, kyri ir
tingin, bet niekada nra man pamelavusi.
kaimik nam parsiradau apie devint ir ikart apsivilkau medvilnin piam. Naktis buvo vsi,
oras drgnas, regjosi, alta drgm skverbiasi pro od iki kaul smegen. Usivirinusi puodel pieno
kritau lov. Miegoti buvo dar anksti, bet vis tiek nebiau umigusi; mintys lakst kaip palusios.
Spoksojau lubas mgindama itrinti paskutiniuosius eiolika met ir visk pradti i pradi. Kad
ir kaip stengiausi, nepajgiau sivaizduoti Henk Milar esant mano tv.
Isiritusi i lovos koridoriumi nuingsniavau mamos miegamj. Atidariusi jos kraiio skryni
miau iekoti mokyklinio klass albumo. Net neinojau, ar mama j turi, taiau jei turi, vyliausi, jog
kraiio skrynia yra kaip tik ta vieta, kurioje reikia iekoti. Jei mama lank mokykl kartu su Henku
Milaru, turt bti j nuotrauk. Jei jie buvo simylj vienas kit, Henkas bus kaip nors ypatingai
pasiras albume patvirtindamas savo meil. Per penkias minutes nuodugniai apiekojau vis skryni,
bet nieko neradau.
Nutapnojau virtuv paiekoti ko nors uksti, bet staiga dingo apetitas. Negaljau valgyti, kai
paaikjo, kad mano eima tai didiul apgaul. Akimis nuklydau pagrindines duris, bet kur eiti?
Buvau pasiklydusi savo namuose, nerimavau nordama ieiti, bet neturjau kur. Kiek pastovjusi
koridoriuje vl ulipau miegamj. Guldama lovoje iki smakro usitraukusi antklod usimerkiau ir
maiau galvoje bganius vaizdus. Maiau Mars, Henk Milar, kurio beveik nepainojau, todl jo
veid sunkiai sivaizdavau, savo tvus. Vaizdai lk vis greiiau, kol susiliejo beprotik kolia.
Paskui m plaukti laiku atgal. Dingo visos spalvos, liko tik blanks nespalvoti paveikslai. Tik
tada supratau, jog atsidriau kitoje tikrovje.
A sapnavau.

Stovjau priekiniame kieme. lstantis vjas per prieva blok sausus lapus prie mano koj.
Danguje raitsi keistas piltuvo formos debesis, taiau neketino nusileisti em, tarsi neskubt
smogti. Lopas sdjo ant priebuio turklo palenks galv ir rankomis apsikabins kelius.
Dink i mano sapno! suukau stengdamasi perrkti vj.
Vaikinas papurt galv.
Tik tada, kai papasakosiu tau, kas ia vyksta.
Tviriau susisupau piam.
Nenoriu tavs klausyti.
Arkangelai ms ia negirdi.
Priekaitingai nusijuokiau.
Tau negana, kad naudojaisi manimi realiame gyvenime t pat darai ir sapne?
Lopas pakl galv.
Naudojausi? Stengiuosi tau paaikinti, kas vyksta.
Tu brauniesi mano sapnus, aiktijausi. Taip pasielgei, kai grome i Velnio rankins,
dabar ir vl.
Staiga tarp ms plsteljo vjo gsis, ir a turjau atsitraukti. akos sutrakjo ir suaimanavo.
Nusibraukiau plaukus nuo veido.
Kai vaiavome visureigiu i Z klubo, pasakei, kad sapnavai Marss tt. T nakt, kai tu
sapnavai t sapn, a galvojau apie Marss tt. Stengiausi tiksliai prisiminti, k tu sapnavai, ir
svarsiau, kaip tau pasakyti ties. Neinojau, kad tuo pat metu bendrauju su tavim.
Tu privertei mane susapnuoti t sapn?
Ne susapnuoti, prisiminti.
Stengiausi suvirkinti, k igirdau. Jei sapnas buvo tikras, vadinasi, Henkas Milaras prie kelis
imtmeius gyveno Anglijoje. Mintimis grau t sapn. Pasakyk smuklininkui, kad atsist
pagalb, pra sapne Henkas. Paaikink jam, kad tai ne vyras, o vienas velnio angel, atvyks
uvaldyti mano kno ir praudyti mano sielos.
Ar Henkas Milaras nefilimas?
Neinau, kaip siskverbiau tavo sapnus, aikino Lopas, taiau nuo to karto bandiau su
tavimi itaip bendrauti. Pavyko prasiskverbti t nakt, kai tave pabuiavau po apsilankymo Velnio
rankinje, taiau pastaruoju metu kaskart atsitrenkiu sien. Diaugiuosi, kad dabar pavyko atsidurti
tavo sapne. Manau, tu kalta. Tu mans nesileidi.
Nes nenoriu, kad btum mano galvoje!
Lopas nuiuo nuo turklo ir atjo pas mane kiem.
Turi mane sileisti.
Nusigriau.
Mane dabar paskyr Marss angelu sargu, prane Lopas.
Prajo net penkios sekunds, kol viskas susidliojo vietas. Pykinantis kartis, sukils skrandyje
ijus i Marss nam, iplito rankas ir kojas.
Tu Marss angelas sargas?
Tai nebuvo maloni inia.

Ar tai padar arkangelai?


Skirdami mane tavo angelu sargu, aikiai pasak, jog turiu elgtis taip, kad tau bt geriau. Tau
nra geriau, kad mudu suartjome. Pats tai inojau, bet man nepatiko, jog arkangelai kiasi mano
gyvenim. Jie mus stebjo t vakar, kai man davei ied.
Visureigyje. Kai isiskyrme. A t gerai prisimenu.
Kai tik supratau, kad arkangelai mus stebi, pasialinau. Taiau ala jau buvo padaryta. Jie
spjo, kad bsiu paalintas, kai tik ras kuo mane pakeisti. Tada mane paskyr Marss angelu sargu.
T vakar nuvykau jos namus, kad suprasiau, k padariau.
Kodl Marss? kariai paklausiau. Kad nubaust mane?
Lopas usideng delnu burn.
Marss ttis yra pirmos kartos nefilimas. Grynakraujis. Dabar, kai Marsei sukako eiolika, jai
ikilo pavojus bti paaukotai. Prie du mnesius, kai bandiau paaukoti tave, kad gauiau mogaus
kn, bet igelbjau tau gyvyb, nedaug nusidjusi angel tikjo gal pakeisti savo lemt. Dabar esu
angelas sargas. Nusidj angelai tai ino, jie taip pat supranta, kad tokiu tapau todl, jog igelbjau
tave nuo mirties. Dabar kur kas daugiau j tiki gal apgauti savo likim. Arba igelbdami mog ir
itaip susigrindami sparnus, Lopas ikvp or, arba nuudydami savo vasal nefilim ir savo
kn i nusidjusio angelo paversdami mogaus knu.
Mintyse perkraiau visk, k inojau apie nusidjusius angelus ir nefilimus. Enocho knygoje
pasakojama apie nusidjus angel, kuris tapo mogumi, kai nuud savo vasal nefilim
paaukodamas vien vasalo moterik palikuoni. Prie du mnesius Lopas mgino padaryti lygiai t
pat ketino pasinaudoti manimi, kad nuudyt ons. Jei nusidjs angelas, priverts Henk Milar
prisiekti jam itikimyb, panoro tapti mogumi, jis turs
Paaukoti Mars.
Nori pasakyti privals neleisti, kad nusidjs angelas, priverts Henk Milar prisiekti jam
itikimyb, paaukot Mars nordamas sigyti mogaus kn?
sitikins, kad utektinai mane pasta ir gali atspti kit klausim, Lopas paaikino:
Mars to neino. Ji visikai nieko nenutuokia.
Nenorjau apie tai kalbti ir nepageidavau, kad Lopas bt ia. Jis nuud mano tt. Visam laikui
atpl nuo mans mog, kur myljau. Lopas pabaisa. Jokie jo odiai neprivers mans
apsigalvoti.
Nefilim kraujo draugij kr onsis, paaikino Lopas.
Suklusau.
K? I kur inai?
Vaikinas atsak nenoriai:
Buvau siskverbs kit moni prisiminimus.
Kit moni prisiminimus? apstulbau, nors neturjau.
Kaip jis gali pateisinti savo siaubing elges? Kaip drsta atsirasti ia ir man pasakoti, jog slapta
tyrinjo moni slapiausias, intymiausias mintis, ir tiktis, kad a juo avsiuosi? Ar bent jau tiktis,
kad jo klausysiuos?
Kai onsis inyko, jo veikl prats pdinis. Kol kas dar neinau jo vardo, bet sklando gandai,

kad pdinis nepatenkintas dl onsio ties, nors tai ir nelogika. Dabar jis u visk atsako vien to
turt pakakti, kad nesigraut dl onsio mirties. Todl imu galvoti, kad pdinis galbt yra artimas
onsio draugas arba giminaitis.
Papuriau galv.
Nenoriu nieko apie tai girdti.
pdinis paskelb atlyginsis tam, kas ras onsio udik. Visi mano priekaitai dingo dar
nespjus j suformuluoti. Mudu su Lopu susivelgme. Jis nori nubausti udik.
Kitaip tariant, pdinis nori nubausti mane, vos girdimai sunibdjau.
Niekas neino, jog ons nuudei tu. onsis tik mirdamas suinojo, kad esi jo palikuon, tad
tikimyb, jog dar kas nors tai ino, labai menka. pdinis gali iekoti onsio palikuoni linkiu
skms. A ilgai utrukau, kol tave radau. Lopas eng ariau, bet a pasitraukiau atatupsta. Man
reikia, kad pabudusi pasakytum, jog nori vl mane turti savo angelu sargu. Pasakyk taip, tarsi i ties
nortum, kad arkangelai tai igirst, tada jie galbt patenkins tavo pageidavim. Darau visk, k
galiu, kad tave apsaugoiau, bet mano laisv varoma. Turiu siskverbti tave supanius mones, tavo
jausmus, vis tavo gyvenim.
K jis ia kalba? Kad arkangelai pagaliau rado man kit angel sarg? Ar dl to Lopas inakt
jga sibrov mano sapn? Nes dabar yra atskirtas ir negali mans veikti taip, kaip nort?
Pajutau, kaip Lopas apkabina mane per klubus ir globjikai prisitraukia.
Neleisiu, kad tau kas nors atsitikt.
sitempiau ir pasipuriusi isivadavau i jo glbio. Galvoje lo tikra audra. pdinis nori
nubausti udik. Sustingau nuo minties, kad kakas ketina mane nuudyti. Nenorjau nieko apie tai
inoti. Trokau vl bti saugi.
Supratusi, kad Lopas neketina trauktis i mano sapno, nusprendiau veikti pati. Stengdamasi
pabusti mginau veikti nematomas sapno klitis. Atmerk akis, sakinjau sau, atsimerk!
Lopas sugrieb mane u alkns.
K darai?
Pajutau smons provaist, iltas paklodes ir minkt pagalv po skruostu, pastami kambario
kvapai skleid ramyb.
Nepabusk, angele! Lopas delnais sum mano galv versdamas irti jam akis. Dar kai k
privalai suinoti. iuos prisiminimus turi pamatyti dl labai svarbios prieasties. Noriu tau pasakyti
tai, ko kitais bdais negaliu. Pasistenk suprasti, k mginu praneti. Neusisklsk nuo mans.
Nusigriau nuo jo. Mano kojos, regis, pakilo ir m skristi skuriuojanio piltuvo formos
debesies link. Tyliai keikdamasis Lopas mgino mane sugriebti, bet jo prisilietimas buvo tarsi
plunksnos brkteljimas.
Pabusk, sakiau sau, pabusk.
Leidausi debesies praryjama.

18

SKYRIUS

Pabudusi giliai kvpiau. Kambarys skendjo eliuose, lango kamputyje tarsi kritolo rutulys
spindjo mnulis. Susivijusios aplink kojas paklods buvo kartos ir drgnos. Laikrodis rod pus
deimtos.
Isiritau i lovos ir nujusi voni prisipyliau stiklin alto vandens. Godiai igriau ir
atsiliejau sien. Negalima vl umigti. Kad ir k daryiau, negaliu sileisti Lopo savo sapn.
Nuingsniavau vir kartligikai stengdamasi neumigti, bet buvau tokia susijaudinusi, kad
abejojau, ar pajgiau umigti net ir panorjusi.
Netrukus pulsas nurimo, bet mintys vis dar lo. Mane persekiojo du odiai: Juodoji Ranka. Jie
sukosi, grasino, erzino. Nedrsau j itarti. Baiminausi, kad ir taip netvirtas mano pasaulis subyrs
ipullius. inojau, jog vengiu praneti arkangelams, kad Lopas Juodoji Ranka yra mano tio
udikas, siekdama apsisaugoti nuo gdingos tiesos: a j simyljau. Leisiuosi jo buiuojama,
apgaudinjama, iduodama. Lopui prisilietus sapne visa mano stipryb igaravo, vl sipainiojau t
pat tinkl. Vaikinas vis dar buvo uvalds mano ird, ir tai pati didiausia idavyst. Kas a per
dukra, jei nepajgiu tio udiko atiduoti teisingumo rankas?
Lopas pasak, kad, jei noriu j vl turti angelu sargu, turiu tiesiog garsiai tai pareikti
arkangelams. Tad bt logika, kad, suukusi: Lopas nuud mano tt!, paskelbiau arkangelams
ties. Teisingumas bt vykdytas. Lopas igrstas pragar, o a palengva atsigauiau. Taiau
negaljau itarti i odi, tarsi mano lpos bt buvusios surakintos.
Per daug prietaravim. Kodl Lopas, bdamas angelu, bendrauja su Nefilim kraujo draugija? Jei
jis Juodoji Ranka, kodl degina dagus uverbuotiems nefilimams? Ir apskritai, kodl jis juos
verbuoja? Tai ne tik keista, bet ir nepaaikinama protu. Nefilim ras nekenia angel, o angelai
nefilim. O jei Juodoji Ranka yra onsio pdinis ir naujasis draugijos vadas is asmuo negali bti
Lopas.
Suspaudiau tarpuak jausdama, kad galva netrukus ply nuo kyraus, neduodanio ramybs
klausimo. Kodl Juodj Rank supa tarsi begalinis labirintas su daugybe spst?
iuo metu vienintel mano patikima ssaja su Juodja Ranka yra Skotas. Buvau sitikinusi, kad
vaikinas ino daugiau, nei pasako, taiau jis labai bijo prasiioti. Pasakojant apie Juodj Rank, jo
balse buvo girdti tikras igstis. Man reikjo prakalbinti Skot, bet jis bgo nuo savo praeities, ir
jokie mano tikinjimai neprivers j atsigrti. Suspaudiau kakt delnais ir pamginau blaiviai
mstyti.
Paskambinau Vi.
Turiu ger ini, pareik Vi man net nespjus prabilti. Prikalbinau tt nuveti mane
papldim ir sumokti baud, kad mano automobilio ratas bt atblokuotas. Vl galiu veikti.

Gerai, nes man reikia tavo pagalbos.


Pagalba mano antras vardas.
Jei neklystu, Vi jau yra sakiusi, kad jos antras vardas Nemalonumas, bet nutyljau.
Reikia pagalbininko apiekoti Skoto miegamj.
Gal Skoto miegamajame ir nerasiu joki rodym apie jo ssajas su Nefilim kraujo draugija,
taiau k dar galjau rinktis? Jis ir anksiau puikiai isisukindavo nuo tiesi atsakym, o po
paskutinio susitikimo m mans vengti. Norint isiaikinti, k Skotas ino, teks pamanktinti kojas.
Lopas atauk ms pasimatym poromis, todl esu visikai laisva, iek tiek perdtai gyvai
paaikino Vi. Tikjausi, draug smalsaus, ko iekosime Skoto miegamajame.
Tikrinti Skoto miegamj nebus nei pavojinga, nei domu, perspjau Vi, kad abi suprastume,
kas ms laukia. Tau reiks tik sdti neone prie Skoto buto ir paskambinti man, jei pamatysi j
ateinant. vid eisiu a.
Kad a nenipinsiu, dar nereikia, jog nebus domu. Jausiuos tarsi irdama film. Tik
filmuose geruiai beveik visada isisuka. Taiau dabar viskas vyks tikrovje, todl labai tiktina, kad
klisi. Supranti, k noriu pasakyti? domybi bus per akis.
Man pasirod, jog Vi truput per daug nerimauja, kad bsiu nutverta.
Tu mane perspsi, jei Skotas gr, tiesa? pasitikrinau.
inoma, pupyte. A tave sergsiu.
Tada paskambinau Skotui namus. Atsiliep ponia Parnel.
Nora, kaip miela girdti tavo bals! Skotas man sak, kad js santykiai iltja,
smokslininks tonu pridr ji.
Na, hmm
Visada maniau, kad bt puiku, jei Skotas vest vietin mergin. Nelabai noriau, kad jis
susigiminiuot su nepastamais. O jei paaikt, kad jo monos gimins pakvai? Mudvi su tavo
mama esame labai artimos draugs. Ar sivaizduoji, su kokiu diaugsmu mudvi kartu planuotume
vestuves? Na, a per daug skubu! Kaip sakoma, viskam savas laikas.
O varge.
Ponia Parnel, ar Skotas namie? Turiu jam naujien.
Igirdau, kaip ponia Parnel, delnu udengusi telefono ragel, aukia:
Skotai! Pakelk ragel! ia Nora!
Netrukus atsiliep Skotas.
Jau gali padti ragel, mama.
Vaikino balse igirdau atsargumo gaidel.
Tik noriu sitikinti, kad pamei j, mielasis.
Taip, pamiau.
Nora turi tau domi ini, neatlyo Skoto motina.
Tai padk ragel, kad Nora galt j man pasakyti.
Pasigirdo nusivylimo atodsis ir spragteljimas.
Regis, liepiau tau laikytis nuo mans atokiau, ir Skotas.
Ar jau sukrei savo grup? paklausiau vildamasi vadovauti pokalbiui ir suadinti Skoto

smalsum anksiau, nei jis numes ragel.


Ne, vis taip pat atsargiai atsak vaikinas.
Vienam draugui usiminiau, kad groji gitara
A groju bosine gitara.
jis pasikalbjo su vienu kitu mogum ir rado grup, norini paklausyti, kaip tu groji. vakar.
Koks grups pavadinimas?
io klausimo nesitikjau.
Na Kiaulininkai.
Skamba tarsi septinto deimtmeio grup.
Tai ar nori, kad jie paklausyt, kaip groji, ar ne?
Kelint valand?
Deimt. Velnio rankinje.
Jei biau inojusi dar atkampesn sandl, biau nurodiusi. Dabar gausiu tenkintis dvideimia
minui, tiek Skotui prireiks nuvaiuoti iki Velnio rankins ir grti.
Duok vard mogaus, su kuriuo galiu susisiekti, ir jo telefono numer.
ito tikrai nesitikjau.
Pasakiau draugui, kad perduosiu tau informacij, bet man net nedingteljo paklausti grups nari
vard ir telefon.
Neketinu gadinti vakaro ir vykti perklaus neisiaikins, kas tie vyrukai, kokio stiliaus muzik
groja ir kur yra koncertav. Ar jie groja pankrok, indn pops ar metal?
O k groji tu?
Pankrok.
Suinosiu j telefono numerius ir netrukus tau perskambinsiu.
Baigusi kalbti su Skotu nedelsdama paskambinau Vi.
Pripaisiau Skotui, kad susitariau dl jo perklausos vakar, taiau Skotas nori suinoti, koki
muzik grup groja ir kur yra koncertavusi. Ar apsimesi esanti vieno grups nari mergina, jei jam
duosiu tavo numer? Tiesiog pasakyk, kad tu visada atsiliepi telefonu, kai tavo vaikinas repetuoja.
Daugiau nieko neaikink. Kalbk tik faktais: grup groja pankrok, netrukus turi igarsti, ir Skotas
bus kvailys, jei neatvyks perklaus.
i nipinjimo uduotis tikrai puiki, digavo Vi. Kai kasdienis gyvenimas taps nuobodus,
man tereiks prisigretinti prie tavs.
Kai Vi atvaiavo, laukiau jos priekiniame priebutyje prisitraukusi kelius prie krtins.
Manau, prie yg turtume sustoti Skipio ukandinje ir sukirsti deraini, pareik Vi,
kai sirangiau automobil. Neinau kodl, taiau derainiai mane veikia kaip drsinani vaist
injekcija. Suvalgiusi derain galiu padaryti visk.
Dl to, kad apsvaigsti nuo toksin, kuri pridedama dereles.
Todl ir silau usukti Skipio ukandin.
A jau valgiau makaron.
Makaronai nra labai sotu.

Makaronai labai sotu.


Sutinku, taiau ne taip sotu, kaip garstyios ir pagardai, ginijosi Vi.
Po penkiolikos minui mudvi ivaiavome i Skipio ukandins, pro langel usisakiusios dvi
keptas dereles, didel kartonin dut kept bulvi bei du pieno ir braki kokteilius.
Nekeniu tokio maisto, piktinausi jausdama, kaip riebalai pro vakin popieri, kur buvo
suvyniota derel, teka ant delno. Jis nesveikas.
Santykiai su Lopu irgi buvo nesveiki, bet tai tavs neatbaid.
Nieko jai neatsakiau.
Likus pusei kilometro iki komplekso, kuriame gyvena Skotas, Vi pasuko alikel. Daugiausia
sunkum mums kl vietov. Diakono kelias baigsi aklaviete tuojau pat u komplekso. Mudvi su Vi
stovjome atviroje vietoje, ir Skotas, vos pravaiavs pro Vi, sdini prie neono vairo, suuos kak
negera. Nesibaiminau, kad Skotas atpains Vi bals telefonu, bet nuogstavau, jog bus simins jos
veid. Jis ne kart mat mus abi drauge, o syk net sekme j neonu. Todl ir Vi bus kalta kaip mano
bendrinink.
Teks nuvaiuoti nuo kelio ir automobil pastatyti u t krm, tariau draugei.
Ji palinko priek ir atidiai velg tams.
Ar tarp mans ir krm nra griovio?
Jis nelabai gilus. Patikk, nesunkiai isiropime.
Man jis atrodo gilus. Juk sdim neone, o ne hameryje.
Neonas nra labai sunkus. Jei klimpsime, a ilipsiu ir pastumsiu.
Vi jung pavar ir peroko alikel. Peraugusios ols bruo automobilio apai.
Spausk greiio pedal, raginau barkdama dantimis takt su okiojaniu akmeningu laitu
automobiliu, is pasviro priek ir lk griov. Priekiniais ratais pasieks dugn, neonas sustojo.
Kain ar pavyks isiropti, abejojo Vi dar smarkiau spausdama greiio pedal. Ratai sukosi,
bet nesukibo su gruntu. Reikia pamginti kampu. Draug smarkiai susuko vair kair ir vl
paspaud greiio pedal. Dabar geriau, nusprend Vi, kai neonas sir grunt ir trkteljo
pirmyn.
Atsargiai, akmuo per vlai spjau draug.
Vi vairavo neon tiesiai didel i ems kyant akmen. Ji staigiai paspaud stabdius ir ijung
varikl. Ilipusios abi spoksojome priekin rat.
Kakas nutiko ratui, svarst Vi. Ar padanga turi taip atrodyti?
Trenkiau galv artimiausio medio kamien.
K gi, nuleido padang, pareik Vi. K dabar darysime?
Privalome laikytis plano. A apiekosiu Skoto kambar, o tu stebsi. Grusi paskambinsi
Riksonui.
Ir k jam pasakysiu?
Pamatme elni, tu staigiai pasukai al, kad nesusidurtum. Tada lkei griov ir atsitrenkei
akmen.
Man patinka i versija, pritar Vi. Atrodau tarsi vreli globja. Riksonui irgi turt patikti.
Ar dar turi klausim?

Ne. Visk supratau. Paskambinsiu tau, kai tik Skotas ieis i nam. Vi dirsteljo mano apav.
Ar ketini kopti siena ir lipti pro lang? Veriau btum apsiavusi teniso batelius. Tavo bekulniai
dails, bet nepraktiki.
eisiu pro pagrindines duris.
Ir k pasakysi Skoto mamai?
Nesvarbu. A jai patinku. Ji mane leis. Padaviau draugei atvsus derain. Nori?
Nieku gyvu. Tau jo prireiks. Jei kas nors atsitikt, tiesiog atsiksk. Po deimties sekundi
skrandyje pajusi ilum ir pasitenkinim.
Iki Skoto nam skuodiau nerdama medi el, vos ivydusi apviestuose jo buto languose
judant mogaus siluet. Turbt ponia Parnel tris virtuvje, nes mavo tarp aldytuvo ir plautuvs.
Tikriausiai ji kep pyrag arba ruo ukand. Skoto miegamajame deg viesa, bet naktins
uuolaidos buvo utrauktos. Paskui viesa sumirksjusi ugeso, Skotas netrukus idygo virtuvje ir
pakteljo mamai skruost.
Penkias minutes tnojau nejuddama ir traikydama uodus. Skotas galiausiai ijo pro duris
neinas daiktu, panaiu gitaros dkl. djo j mustango bagain ir atbulas ivaiavo i stovjimo
vietos.
Netrukus mano kienje suskambo Vi mobilusis.
Erelis iskrido i lizdo, prane ji.
inau, atsakiau. Lik, kur esi. A einu vid.
Prie pagrindini dur paspaudiau skambut. Durys atsivr, ir ponia Parnel, vos tik mane
ivydusi, plaiai nusiypsojo.
Nora! suuko ji gerairdikai suimdama mane u pei. K tik prasilenkei su Skotu. Jis
ivaiavo roko grups perklaus. Nerandu odi apsakyti, kaip jam svarbu, kad tu tiek vargai. Jis
apstulbins kitus grups narius. Tik palauk. Skoto mama meiliai gnybo man skruost.
Ties sakant, atvaiavau Skoto paprayta. Jis paliko natas ir pra jam atveti. Skotas bt
grs pats, bet nenorjo pavluoti perklaus ir padaryti blog spd.
Ak! Taip, inoma! Ueik. Ar Skotas pasak, kuri nat nori?
Jis man inute atsiunt kelis pavadinimus.
Ponia Parnel plaiai atvr duris.
Nuvesiu jo kambar. Skotas nusimins, jei perklausa vyks ne taip, kaip jis nori. Paprastai jis
labai atidiai renkasi natas, bet kart viskas vyko labai greitai. Esu tikra, kad vargelis kraustosi i
proto.
I balso supratau, kad jis tikrai nusimins, patvirtinau. Pasistengsiu nuveti jam natas kaip
manoma greiiau.
Ponia Parnel nusived mane koridoriumi. Perengusi Skoto miegamojo slenkst pamaiau, kad
viskas ia pasikeit. Pirmiausia krito ak juodai daytos sienos. Kai lankiausi ia an kart, sienos
buvo baltos. Kriktatvio plakatas ir Naujosios Anglijos patriot komandos gairel buvo
nuplta. Ore tvyrojo sunkus da ir tirpiklio kvapas.
Nekreipk dmesio sienas, teisinosi ponia Parnel. Skotas iek tiek sutriks. Kartais
persikelti gyventi kit miest sunku. Jis turt daniau prasiblakyti. Ji reikmingai pavelg

mane. Apsimeiau nesupratusi uuominos.


Ar ia jo natos? paklausiau rodydama sn popieri ant grind.
Ponia Parnel nusiluost rankas prijuost.
Gal nori, kad padiau rasti reikalingus krinius?
Ai, susidorosiu pati. Nenoriu js trukdyti. Apsisuksiu per akimirk.
Kai tik Skoto mama ijo, udariau duris. Mobilj ir Skipio derain padjau ant raomojo
stalo prieais lov ir patraukiau prie drabui spintos.
I dins ir medvilnini markinli krvos, sumestos ant spintos grind, kyojo pora balt
krepinio bateli. Ant pakab kabojo tik treji flaneliniai markiniai. Tikriausiai juos nupirko ponia
Parnel, nes vargiai sivaizdavau Skot su flaneliniais markiniais.
Po lova radau aliuminio vzd, beisbolo pirtin ir kakok vazonin augal. Paskambinau Vi.
Kaip atrodo marihuana?
Su penkiais lapeliais, paaikino draug.
Skotas ia augina marihuan. Po savo lova.
Tave tai stebina?
Tai nestebino, bet paaikino, kodl kambarys pradviss tirpikliu. Sunku buvo patikti, kad Skotas
rko ol, bet gal pardavinja. Skotui trks ply reikia pinig.
Jei dar k nors rasiu, paskambinsiu, paadjau.
Numeiau mobilj ant Skoto lovos ir apjau kambar ratu. Slptuvi ia buvo nedaug. U
raomojo stalo tuia. ildymo angos tuios. antklod nieko nesita. Jau ketinau baigti paiekas,
kai akys ukliuvo u sudarkytos sienos vir drabui spintos.
Prisitraukiau kd ir usilipau. Sienoje ikirsta vidutinio dydio kvadratin skyl buvo vl
utinkuota, kad nesimatyt. Metaliniu pakabu idauiau tink. Man pasirod, kad ten grsta oranin
Nike sportini bateli d. Baksteljau j pakabu, taiau tik pastmiau dar toliau.
Igirdusi tyliai zvimbiant supratau, kad vibruoja mano mobilusis, jo gars slopina Skoto antklod.
Nuokau nuo kds.
Vi? atsiliepiau.
Kuo greiiau dink! suvokt persigandusi draug. Skotas vl paskambino ir paklaus, kaip
nuvaiuoti sandl, bet a neinau, kur tu jam nurodei. Pasistengiau jam ukalbti dant aikindama,
kad esu tik muzikanto mergina ir nenutuokiu, kur grup rengia perklausas. Tada Skotas pasiteiravo,
kuriame sandlyje grup repetuoja, bet to a irgi neinojau. Galiausiai jis nutrauk pokalb, tad man
nereikjo daugiau meluoti. Taigi Skotas vaiuoja namo. Dabar.
Kiek dar turiu laiko?
Jis jau pralk pro ia madaug imto eiasdeimties kilometr per valand greiiu, todl kokia
minut. O gal maiau.
Vi!
Nekaltink mans pati neatsiliepei!
Pasivyk j ir pasistenk laimti laiko. Man reikia dar dviej minui.
Pasivyti? Kaip? Neono padanga nuleista.
Savo kojomis!

Silai pasimanktinti?
Prispaudusi telefon smakru, rankinje susiradau popieriaus skiautel ir ant Skoto stalo miau
iekoti raiklio.
Tai tik keturi imtai metr. Vienas stadiono ratas. Bk!
K jam pasakyti, kai pasivysiu?
Pasijusk tikra nipe improvizuok. K nors sugalvosi. Turiu bgti. Atsisveikinau.
Kur visi raikliai? Koks raomasis stalas be raikli ir pietuk? Galiausiai radau j savo
rankinje ir skubiai brkteljau kelis odius popieriaus skiautje, j pakiau po derainiu.
Pro lang igirdau, kaip mustangas riaumodamas rieda stovjimo aiktel.
Prijau prie drabui spintos ir vl ulipau ant kds. Pasistiepusi ant pirt gal pakabu
baksnojau bat dut.
Trinkteljo pagrindins durys.
Skotai? i virtuvs pasigirdo ponios Parnel balsas. Kodl taip greitai grai?
Pakabo kabliu ukabinau duts dangt ir itraukiau i slptuvs. Pusiau ilindusi dut nuo
svorio nukrito tiesiai man rankas. Vos spjau grsti j rankin ir viena ranka pristumti kd prie
raomojo stalo, kai durys atsilapojo.
Skotas akimirksniu pamat mane.
K ia veiki? paklaus jis.
Nesitikjau, kad taip greitai gri, sumikiojau.
Tu igalvojai perklaus, tiesa?
A
Norjai, kad mans nebt namie. Skotas dviem ingsniais prijo prie mans ir iurkiai
papurt. Padarei didel klaid ia ateidama.
Tarpduryje idygo ponia Parnel.
Kas atsitiko, Skotai? Dl Dievo meils, paleisk j! Nora atvaiavo paimti nat, kurias tu
pamirai.
Ji meluoja. Nepamirau joki nat.
Ponia Parnel pavelg mane.
Ar tikrai?
A pamelavau, netvirtai prisipainau. Nurijau seil stengdamasi kalbti ramiau. I tikrj
norjau pakviesti Skot vasaros saulgros vakarl Delf parke, taiau neidrsau. Man labai dl
to nesmagu.
Prijau prie raomojo stalo, pasiliau Skotui derain ir padaviau savo prikeverzot ratel.
Nebk pimpaliukas, perskait Skotas. Vaiuokim kartu vasaros saulgros vent.
Na? K manai? ypteljau puse lp. Bsi pimpaliukas ar ne?
Skotas pavelg ratel, paskui derain ir galiausiai mane.
K?
Kaip auniai sugalvota, pragydo ponia Parnel. Juk nebsi derele, Skotai, tiesa?
Mama, palik mus vienus.
Ar vasaros saulgros vakarliui reikia pasipuoti? klausinjo Skoto motina. Kaip oki

vakar? Galiau pas Tod inuomoti smoking


Mama!
Ak. Gerai. Bsiu virtuvje. Nora, turiu prisipainti, kad man n netopteljo, jog ia atvykai
palikti kvietimo vakarl. Tikrai pamaniau, kad atvaiavai paimti nat. Labai gudriai sugalvojai.
Ponia Parnel mirkteljo, atatupsta ijo i miegamojo ir udar duris.
Likus vienai su Skotu palengvjimas kaipmat igaravo.
K i ties ia veiki? kur kas niresniu balsu pakartojo Skotas.
Juk sakiau
Netikiu. Jis m dairytis po kambar. K palietei?
Usukau palikti tau derainio, prisiekiu. Raomajame stale iekojau raiklio, daugiau nieko.
Skotas nuingsniavo prie raomojo stalo, paeiliui itrauk visus stalius apirindamas j turin.
inau, kad meluoji.
Pasitraukiau prie dur.
inai k? Pasilaikyk derain, bet vasaros saulgros vakarl pamirk. Norjau bti tau gera,
atitaisyti an vakar padaryt skriaud, nes jauiausi atsakinga u tai, kad tau igraino veid. Dabar
gali visk pamirti.
Skotas tyldamas apirinjo mane. Neinia, ar vaikinas patikjo mano vaidyba, taiau man tai ir
nerpjo. Galvoje sukosi tik viena mintis kaip i ia inykti.
A nuo tavs nenuleisiu aki, galiausiai stulbinamai grsmingu tonu perspjo Skotas. Dar
nebuvau maiusi jo tokio alto ir prieiko. sikalk smegenin. Kai tik manysi likusi viena,
prisimink mano perspjim. A tave seku. Jei dar kart nutversiu savo kambaryje, umuiu. Ar aiku?
Visikai, atsakiau nugurkdama seil.
Prajau pro poni Parnel, ji prie idinio gr arbat su ledukais. Moteris gurkteljo grimo,
pastat stiklin ant idinio atbrailos ir pamojo prieiti.
Skotas labai savotikas vaikinas, ar ne?
Galima ir taip pasakyti.
Neabejoju, kad i anksto kvieti j t vakarl todl, jog kitos merginos rungtyniaudamos stos
eil, jei tu nesuskubsi.
Vasaros saulgros vakarlis bus rytoj, ir visi susiruo jame dalyvauti jau turi poras. Negaljau
to pasakyti poniai Parnel, todl tik ypteljau. Ji mano ypsen gals aikintis kaip tinkama.
Gal man reikt pasirpinti fraku Skotui? paklaus ponia Parnel.
Ties sakant, vakarliui tikrai nereikia oficialiai puotis. Pakaks dins ir markinli.
Tegul Skotas jai pranea, kad mudu daugiau niekur kartu neisime.
Ponios Parnel veidas itso.
Na, frakas reikalingas ir mokyklos ileistuvms. Tikriausiai neketini Skoto jas kviesti?
Apie tai dar negalvojau. Be to, Skotas gali nenorti eiti su manim.
Nekvailiok! Judu su Skotu jau labai seniai draugaujate. Jis dl tavs eina i proto.
Arba yra iprotjs.
Man metas, ponia Parnel. aunu buvo vl su jumis pasimatyti.
Vairuok atsargiai! perspjo ji mane pagrmodama pirtu.

Vi radau automobili stovjimo aiktelje. Draug susikprinusi, kumiais sirmusi kelius


iopiodama gaud or. Markini nugara buvo sudrkusi nuo prakaito.
Puikiai viliojai Skot spstus, paerzinau.
Vi pakl raudus kaip kaldinis kumpis veid.
Ar esi kada mginusi pasivyti automobil? nopuodama paklaus.
Vienas nulis mano naudai. Daviau Skotui savo derain ir paklausiau, ar jis vaiuos kartu su
manimi vasaros saulgros vakarl.
Kuo ia dtas derainis?
Pasakiau Skotui, kad bus pimpaliukas, jei neis.
Vi suvieg i juoko.
Jei biau inojusi, kad pavadinsi j pimpaliuku, biau bgusi greiiau.
Po keturiasdeimt penki minui Vi ttis, paskambins Amerikos automobili asociacij ir
pasirpins, kad neonas bt itemptas keli, ileido mane prie kaimiko namo. Negaidama laiko
nuvaliau virtuvs stal ir i rankins ikraiau Skoto bat dut. Ji buvo daug kart, beveik puss
centimetro storio sluoksniu, apvyniota lipnia juosta. Matyt, Skotas labai stropiai stengsi kak
paslpti nuo paalini aki.
Didkepsni peiliu perpjoviau lipni juost. Ilaisvinau dangt, numusi padjau al ir
pavelgiau vidun. Ant dugno guljo paprasta balta siekianti blauzdas kojin.
Nusivylusi spoksojau. Paskui suraukiau kakt. Pavelgusi kojins vid pajutau silpnum
keliuose.
Ten buvo iedas. Vienas Juodosios Rankos ied.

19

SKYRIUS

Tuiomis akimis spoksojau ied vos pajgdama surikiuoti mintis. Du iedai? Neinojau, k tai
reikia. Matyt, Juodoji Ranka turi daugiau nei vien ied, bet kodl jis atsidr pas Skot? Ir kodl
Skotas taip stropiai j saugo sienoje ikirstoje slaptavietje?
Jei, kaip pats tvirtina, taip gdijasi krtinje idegintos yms, kodl saugo ied, kuriuo is
dagas tikriausiai buvo padarytas?
Nujusi savo miegamj i drabui spintos isitraukiau violonel ir paslpiau Skoto ied
utrauktuku usegamoje nat kienje kartu su jo dvyniu, iedu, prajusi savait gautu voke.
Neimaniau, k galvoti. Nuvaiavau pas Skot iekoti atsakym, o dabar esu dar labiau sutrikusi nei
anksiau. Gal biau ilgiau svarsiusi apie tuos iedus ir sugalvojusi vien kit paaikinim, bet
buvau visikai suglumusi.
Senovinis laikrodis imu vidurnakt. Dar syk patikrinau, ar visos durys urakintos, ir
susirangiau lovoje. Susikrovusi pagalves atsisdau staiai ir nusilakavau rank nagus vidurnakio
mlio spalva. Tada miausi koj nag. sijungiau iPod. Perskaiiau kelis chemijos vadovlio
skyrius. Anksiau ar vliau miegas vis tiek mane veiks, bet buvau pasiryusi spirtis, kiek stengsiu.
Bijojau sapne sutikti Lop.
Nepajutau, kaip umigau; prabudau igirdusi krebdes. Sustingau lovoje ir itempiau ausis
tikdamasi atpainti gars. Naktins uuolaidos buvo utrauktos, kambarys skendjo prieblandoje.
Isliuogiau i lovos ir idrsau vilgtelti pro uuolaidas. Galiniame kieme buvo ramu. N gyvos
dvasios. Apgaulingai ramu.
Apaioje pasigirdo tylus girgdesys. Paiupusi nuo naktinio stalelio mobilj telefon pravriau
miegamojo duris tik tiek, kad galiau pavelgti pro ply. Koridorius buvo tuias, ir a, taip
smarkiai plakania irdimi, kad, regjos, l onkauliai, pasukau j. Prijusi prie laipt aiktels, i
vos girdimo trakesio supratau, kad sukama pagrindini dur rankena.
Durys prasivr, ir tams vestibiul atsargiai slino kakokia mogysta. Tai buvo Skotas, jis
stovjo laipt apaioje, vos u penki metr nuo mans. Tviriau suspaudiau mobilj telefon, nuo
prakaito jis tapo slidus.
K ia veiki? suukau Skotui.
Igsdintas vaikinas staiga atlo galv ir ikl rankas rodydamas neturs jokio ginklo.
Reikia pasikalbti.
Durys buvo urakintos. Kaip patekai vid? paklausiau aiiu, drebaniu balsu.
Skotas neatsak, taiau ir neprivaljo. Juk jis nefilimas, vadinasi, beprotikai stiprus. Beveik
neabejojau, kad, apirjusi duris, rasiau sulauyt sklst.
silauti namus nusikaltimas, perspjau.

Vogti taip pat. Nugvelbei man priklausant daikt.


Apsilaiiau lpas.
Tu turi Juodosios Rankos ied.
Jis ne mano. A a j pavogiau. Supratau, kad Skotas meluoja, nes kiek sudvejojo. Grink
j, Nora.
Tik tada, kai visk papasakosi.
Jei nori, galiu atsiimti ir kitaip, pagrasino vaikinas kopdamas ant pirmo laiptelio.
Nejudk! sudraudiau mgindama mobiliuoju surinkti 911. Jei engsi dar ingsn, ikviesiu
policij.
Policininkai ia atsiras ne anksiau kaip po dvideimties minui.
Netiesa.
Taiau abu inojome, kad tai tiesa.
Skotas palypjo ant antro laiptelio.
Sustok! paliepiau. Kitaip skambinsiu. Prisiekiu.
Ir k pasakysi? Kad silauei mano kambar? Kad pavogei verting brangenyb?
Mane leido tavo mama, nervingai atoviau.
Ji nebt tavs leidusi, jei bt inojusi, jog ketini mane apvogti.
Skotas palypjo dar aukiau. Nuo jo svorio laiptai sugirgdjo.
Kartligikai svarsiau, kaip jam sutrukdyti. Drauge norjau paskatinti Skot ikloti ties.
Tu man pamelavai apie Juodj Rank. T vakar savo miegamajame surengei puik spektakl.
Aaros buvo beveik tikros.
Maiau, kaip Skoto galvoje kirba mintys, nes jis mgina atspti, kiek a inau.
Taip, pamelavau, galiausiai prisipaino. Stengiausi tavs tai nepainioti. Tau su Juodja
Ranka veriau neturti nieko bendra.
Per vlu. Jis nuud mano tt.
Tavo ttis nebuvo vienintelis, kurio mirties troko Juodoji Ranka. Jis nori ir mano ties.
Atiduok ied.
Netiktai Skotas atsidr ant penkto laiptelio.
ties? Juodoji Ranka negali nuudyti Skoto. Jis nemirtingas. Nejau Skotas mano, kad a neinau?
Ir kodl jis taip primygtinai nori susigrinti ied? Turbt neapkenia dago. Staiga galv ov
netikta mintis.
Juodoji Ranka ne prievarta tau idegino i ym, tiesa? pareikiau. Tu pats jos praei.
Trokai stoti draugij. Prisiekti itikimyb. tai kodl saugai ied. Tau jis relikvija, tiesa? Ar
Juodoji Ranka dav tau ied idegins ym?
Skotas sikibo turkl.
Ne, a buvau priverstas.
Netikiu.
Vaikinas prisimerk.
Nejau manai, kad leisiau kakokiam psichopatui spausti kaitint ied man krtin? Jei jau
taip didiuojuosi iuo dagu, kodl nuolat dangstau?

Todl, kad draugija yra slapta. Tu tikrai dag laikei nedidele auka u tuos pivalumus, kuriuos
teikia priklausymas tokiai takingai draugijai.
Privalumus? Manai, Juodoji Ranka kuo nors man atsilygino? piktai pertrauk mane Skotas.
Jis giltin. Negaliu nuo jo pabgti, taiau, patikk, mginau ne kart. Net pamirau skaii.
Klausydamasi Skoto aikinimo supratau, kad jis anksiau man melavo.
Jis gro, garsiai dsiau mintis. Po to, kai idegino dag. Melavai, kad daugiau niekada jo
nematei.
inoma, melavau! niriai patvirtino Skotas. Usimauklins slidininko kauk jis
pasirodydavo vlai vakare arba prislindavo, kai i darbo grdavau namo. Jis be perstojo mane
persekiojo.
Ko jis norjo?
Skotas dmiai nuvelg mane.
Ar atiduosi ied, jei pasakysiu?
Jei nusprsiu, kad sakai ties.
Vaikinas nirtingai krumpliais pasikas galv.
Pirm kart j pamaiau per savo keturioliktj gimtadien. Juodoji Ranka paaikino, kad nesu
mogus, kad a nefilimas, toks pat kaip jis. Sak, kad turiu stoti t pai draugij, kuriai priklauso
ir jis. Tvirtino, kad nefilimai privalo laikytis ivien. Aikino, kad kitaip nepajgsime isivaduoti i
nusidjusi angel. Skotas liai velg mane nuo laipt apaios, bet jo vilgsnis buvo ir
atsargus, tarsi vaikinas nuogstaut bti palaikytas beproiu. Pamaniau, kad jis pamilis, kliedi.
Visaip jo vengiau, bet Juodoji Ranka vis sugrdavo. Vliau m man grasinti. Gsdino, kad kai
sulauksiu eiolikos, nusidj angelai mane nutvers. Jis nuolat sekiojo i paskos ir po pamok, ir po
darbo. Aikino, kad mane saugo ir u tai a turiau bti dkingas. Tada Juodoji Ranka suinojo apie
mano loim skolas. Sumokjo jas tikdamasis, kad palaikysiu tai geradaryste ir stosiu jo draugij.
Juodoji Ranka niekaip negaljo suprasti, kad a tik noriu jo atsikratyti. Kai pagrasinau pasisksis
tiui, Juodoji Ranka nusitemp mane sandl, surio ir idegino dag, paskui pareik, jog tai
vienintelis bdas mane apsaugoti. Tikino, jog kada nors tai suprasiu ir padkosiu.
I Skoto balso supratau, kad tokia diena neiau.
Regis, jis tave apsdo.
Skotas papurt galv.
Juodoji Ranka mano, kad j idaviau. Kad pabgtume nuo jo, su mama persiklme gyventi ia.
Ji nieko neino nei apie nefilimus, nei apie dag, tiesiog mano, kad Juodoji Ranka mane persekioja.
Mes persiklme, bet Juodoji Ranka neduos man ramybs, be to, nenors rizikuoti, jog kada nors
prasiiosiu ir iplepsiu apie jo slapt draugij.
Ar jis ino, kad esi Koldvoteryje?
Nenutuokiu. Todl man ir reikia iedo. Idegins dag, Juodoji Ranka dav man ied ir
liep nepamesti. Pagrasino, kad man bus blogai, jei pamesiu. Skoto balsas virpteljo. Jis
beprotis, Nora. Jis gali padaryti bet k.
Turi padti man j rasti.
Skotas palypjo dar kelis laiptelius.

N nesvajok. Neketinu jo iekoti. Jis atkio rank. Duok ied. Neapsimetink. inau, kad j
turi.
Instinktyviai apsigriau ir leidausi bgti. Utrenkiau vonios duris ir paspaudiau urakt.
Man ima atsibosti, siuto Skotas. Atidaryk. Jis lukteljo. Nejau manai, kad ios durys
mane sulaikys?
Nemaniau, bet neinojau, k dar galiu padaryti. Prisispaudusi prie galins vonios sienos pamaiau
ant spintels skutimo peil. Juo atidarinju kosmetikos pakuotes ir nupjaunu etiketes nuo drabui.
Atlenkiau peilio gelet.
sirms visu knu Skotas ivert duris, ios garsiai atsitrenk sien.
Stovjome vienas prieais kit, a atstaiusi peil.
Prisiartins Skotas ipl peil ir nukreip mane.
Kieno dabar virus? nusiaip.
Koridorius u Skoto nugaros skendjo tamsoje, bet i vonios sklindanti viesa apviet
iblukusius tapetus, elis jais msteljo taip greitai, kad vos spjau pamatyti. Skotui u nugaros
idygo Riksonas su lempos, kuri mama laiko ant stalelio prie dur, stovu rankoje. Riksonas taip
smarkiai vo lempa Skotui per galv, kad net trakteljo.
Ai! suriko Skotas ir svirduliuodamas m dairytis upuoliko. Jis atkio peil ir m juo
vaistytis kur papuola.
Peilis nieko nekliud, Riksonas trenk lempa Skotui per rank, is imet peil ir onu plojosi
sien. Riksonas paspyr peil, kad Skotas jo nepasiekt, tada trenk kumiu jam veid. Siena
apsitak krauju. Riksonas smog dar kart, ir Skotas, nugara braukdamas sien, susmuko ant grind.
Sugriebs u apykakls, Riksonas pakl Skot ir smog trei kart. iam isprogo akys.
Riksonai! Mane igsdino isterikas tusios Vi riksmas. Draug skuod laiptais auktyn
sikibusi turklus. Liaukis, Riksonai! Tu j umui!
Riksonas paleido Skot ir pasitrauk.
Jei a neumuiu Skoto, Lopas umu mane. Tada pavelg mane. Kaip tu?
Skoto veidas buvo kruvinas, ir nuo io vaizdo man sutrauk skrand.
Viskas gerai, nustrusi atsakiau.
Tikrai? Gal duoti vandens? O gal antklod? Ar nortum atsigulti?
Mano vilgsnis lakst nuo Riksono prie Vi.
K dabar darysim?
Paskambinsiu Lopui, atsak Riksonas atlenkdamas ir prisiddamas prie ausies mobilj. Jis
nors pats visk pamatyti.
Buvau per daug priblokta, kad pajgiau ginytis.
Reikt paskambinti farams, siterp Vi. Ji dirsteljo be smons gulint sumut Skot.
Gal reikt j suriti? Kas, jei jis atsipeiks ir mgins pabgti?
Pasikalbjs su Lopu pririiu j prie savo sunkveimiuko, paadjo Riksonas.
Eik pas mane, pakviet Vi isktusi rankas. Apkabinusi per pet, nusived mane emyn.
Kaip tu?
Viskas gerai, greitai atsakiau, nes vis dar buvau apsvaigusi. Kaip js ia atsiradot?

Pas mane atvaiavo Riksonas, miegamajame man kilo keistas noras patikrinti, kaip tu. Atvyk
prievaoje pamatme Skoto mustang. Supratau, kad jo buvimas ia nieko gero neada, ypa po to,
kai mudvi niuktinjome jo miegamajame. Pasakiau Riksonui, jog kakas ne taip, ir jis liep man
laukti automobilyje, o pats jo nam. Diaugiuosi, kad spjome laiku. Po galais, kaip jis drso
grasinti tau peiliu?
Nespjus Vi paaikinti, kad pirmoji peil atstaiau a, vestibiul laiptais atliuoksjo Riksonas.
Palikau Lopui inut, tar jis. Jis turt netrukus pasirodyti. Paskambinau ir farams.
Po dvideimties minui inspektoriaus Baso automobilis blykiojaniu ant stogo vyturliu suko
ms prieva, tarsi filme apie Kodak. Palengva atgaunantis smon Skotas dejavo ir muistsi
Riksono sunkveimiuko kbule. Vaikino veidas buvo sutins ir kruvinas, rankos virve priritos prie
on. Detektyvas Basas ivilko Skot i kbulo, atrio virv ir useg antrankius.
A nieko nepadariau, piktinosi Skotas. Vaikino lpos buvo bjauriai sumutos.
silauti svetimus namus tai nieko? nusiaip detektyvas Basas. statymas numato kitaip.
Ji mane apvog, pasiskund Skotas smakru rodydamas mano pusn. Paklauskite jos. vakar
ji raussi mano miegamajame.
K ji pavog?
A negaliu pasakyti.
Detektyvas Basas pavelg mane laukdamas patvirtinant.
Ji vis vakar buvo su mumis, skubiai siterp Vi. Tiesa, Riksonai?
inoma.
Skotas pervr mane vilgsniu kaip idavik.
Mginate isukti draugel?
Detektyvas Basas nekreip dmesio Skoto pastab.
Pakalbkime apie peil, kuriuo grasinai.
Ji grasino pirmoji!
Tu silauei mano namus, atoviau. Tai buvo savigyna.
Reikalauju advokato, pareik Skotas.
Detektyvas Basas nusiypsojo, taiau buvo matyti, kad jo kantryb senka.
Advokato? Kalbi tarsi btum kaltas, Skotai. Kodl norjai j papjauti?
Nenorjau jos papjauti, tik atmiau peil. Tai ji band mane papjauti.
Jis puikiai meluoja, mesteljo Riksonas.
Skotai Parneli, esi suimamas, pareik detektyvas Basas palenkdamas Skoto galv ir
grsdamas j ant galins policijos automobilio sdyns. Turi teis tylti. Viskas, k pasakysi, gals
bti panaudota prie tave.
Skotas vis dar velg mus prieikai, taiau net pro mlynes ir kraujosruvas buvo matyti, kaip jis
iblyko.
Darote didel klaid, perspjo irdamas tik mane. Kaljime atsidursiu tarsi iurk narve.
Jis mane ras ir nuudys. Juodoji Ranka.
Regis, vaikinas buvo nuoirdiai isigands, ir mane drask abejons: ar paploti u puiki
vaidyb ar patikti, kad jis i ties nieko nenutuokia apie savo, kaip nefilimo, galias. Taiau kaip

galjo nutikti, kad Skotas buvo priimtas Nefilim kraujo draugij ideginant dag, bet neino ess
nemirtingas? Nejau jam to nepasak?
Skotas nenuleido vilgsnio nuo mano aki.
Tikrai, Nora, maldavo jis, jei a i ia ikeliausiu, siu.
Taip, taip, pritar detektyvas Basas smarkiai trinkteldamas automobilio dureles. Paskui
atsigr mane. Ar iki ryto nebekelsi rpesi?

20

SKYRIUS

Paklusi miegamojo lang atsisdau ant palangs ir susimsiau. Pt gaivus vjelis ir zvimb
naktiniai vabzdiai. Viename nam tolumoje sumirksjo viesa. Pamaiusi, kad tokiu metu nesu
vienintel, kuri dar nemiega, keistai nusiraminau.
Kai detektyvas Basas ive Skot, Vi su Riksonu apirjo pagrindini dur spyn.
Oho, stebjosi Vi spoksodama suniokotas duris. Kaip Skotui pavyko itaip sulenkti
leistin spyn? Litavimo lempa?
Mudu su Riksonu tik susivelgme.
Rytoj usuksiu ir dsiu nauj spyn, paadjo Riksonas.
Tai vyko daugiau nei prie dvi valandas, Riksonas su Vi jau seniai ivaiavo, ir a likau viena.
Nenorjau galvoti apie Skot, bet mintimis vis tiek prie jo grdavau. Ar vaikinas perdtai baiminosi,
ar rytoj i ties suinosiu, kad jis paslaptingai nuudytas aretinje? iaip ar taip, Skotas nemirs.
Galbt gaus kelias mlynes, bet mirti nemirs. Vijau alin bgtavimus, kad Juodoji Ranka gali
smarkiai Skot sualoti jei apskritai jis kelia grsm. Skotas net abejojo, ar Juodoji Ranka ino j
persiklus Koldvoter.
Tikinau save, kad iuo metu negaliu nieko padaryti. Skotas silau mano namus ir grasino peiliu.
Jis pats kaltas, kad pateko u grot. Dabar yra urakintas ir saugus. Ironika, bet a pati panorau
inakt atsidurti kaljime. Jei Skotas yra masalas Juodajai Rankai, noriau bti ten ir pagaliau j
pamatyti.
Nuo nemigos mano dmesys m bukti, taiau vis tiek mginau surikiuoti mintis. Juodoji Ranka
idegino Skotui dag, pavert vaikin nefilimu. Riksonas sak, kad Juodoji Ranka Lopo pravard,
o Lopas angelas. Man beveik dingojosi, kad iekau dviej skirting moni ta paia pravarde
Jau buvo gerokai po vidurnakio, bet miego nenorjau. Umigusi vl atsiveriau Lopui, nes
pakliuvau jo umest gundant odi ir velni prisilietim tinkl. Aikumo norjau labiau nei
miego. Vis dar nebuvau apsilankiusi Lopo bute, ir dabar labiau nei kada nors anksiau nuojauta
kudjo, kad kaip tik ten slypi atsakymai.
Usitempiau tamsius nuskalbtus dinsus ir prigludusius prie kno juodus medvilninius
markinlius. Per or prognoz buvo adtas lietus, todl apsiaviau teniso bateliais ir apsivilkau
neperlampam vjastriuk.
Taksi nuvaiavau rytin Koldvoterio pakrat. Up spindjo tarsi plati juoda gyvat. Kitame
krante boluojanios fabrik kamin apybraios dirsteljus akies krateliu nakties tamsoje atrod tarsi
kerplikos pabaisos. Atjusi penkiaimtj pramoninio rajono kvartal radau du trij aukt
daugiabuius. jau pirmojo vestibiul. Mane pasitiko tyla, gyventojai, matyt, narpia savo lovose.
Patikrinau laik dutes vestibiulio gale, bet neaptikau Kipriano pavards. Jei Lopas i ties labai

stengiasi neatskleisti savo adreso, savo pavards vieai neskelbs. Ulipau laiptais. Radau 3A, 3B ir
3C butus, bet 34-o buto nebuvo. Nubgau laiptais emyn, perjau pus kvartalo ir pabandiau laim
antrame pastate.
U pagrindini dur buvo anktas vestibiulis, iklotas nuiurusiomis plytelmis, raudonais ir
juodais grafiiais, kuriuos iek tiek slp plonas da sluoksnis, imargintomis sienomis. Kaip ir
aname pastate, vestibiulio gale buvo sukabintos pato duts. Netoliese barkdamas dzg oro
kondicionierius, o senovinio lifto durys, primenanios tinklinius nasrus, laukianius, kada gals mane
praryti, buvo praviros. Aplenkiau lift ir nusprendiau lipti laiptais. Namas atrod nykus ir apleistas.
ia kaimynai nesikia vieni kit reikalus, vienas kito nepasta, tad saugoti paslaptis nra sunku.
Treiame aukte vyravo mirtina tyla. Prajau pro 31-, 32- ir 33-i but. Koridoriaus gale radau
34-. Staiga pagalvojau, k darysiu uklupusi Lop namie. Beliko tiktis, kad vaikino nra.
Pasibeldiau, bet niekas neatsiliep. Paklebenau dur ranken. Nustebau, kad ji pasisuko.
kiau nos tamsoje skendint but. Truput pastovjau nejuddama ir klausydamasi, ar igirsiu k
nors krebdant.
jungiau prie pat dur taisyt jungikl, taiau viesa neusideg arba lemputs buvo
perdegusios, arba elektra atjungta. Isitraukusi i kiens ibintuvl jau vid ir udariau duris.
nerves suerzino gaius pavinkusio maisto dvokas. Nukreipiau ibintuvl virtuvs link. Ant
virtuvins spintels stovjo keptuv su keli dien senumo kiauiniene ir artipilnis keturlitris pieno,
tokio sugiusio, kad net isipt indas. Lopo namus sivaizdavau kitokius, taiau tik dar kart
sitikinau nedaug apie j inanti.
Pasidjau raktus ir rankin ant virtuvins spintels ir usitraukiau ant nosies markinlius, kad
nejausiau smarvs. Buto sienos buvo plikos, bald maai. Svetainje, atokiau nuo lango, uklijuoto
storu, nelaidiu vandeniui popieriumi, stovjo senovinis televizorius su kambarine antena, tikriausiai
nespalvotas, ir aplusi sofa.
Nukreipusi ibintuvl grindis koridoriumi nujau voni. Joje kabjo smlio spalvos duo
uuolaida, kadaise buvusi balta, ir ant strypo umestas apiplys viebuio rankluostis. Nei muilo,
nei skustuvo, nei skutimosi kremo. Linoleumo grindys pakraiuose buvo atsilupusios, vaist spintel
vir prausykls tuia.
U vonios buvo miegamasis. Pasukusi ranken stumteljau duris. Kambaryje tvyrojo trokus
prakaito ir nevarios patalyns kvapas. viesa nedeg, todl nusprendiau pakelti naktines
uuolaidas, atverti lang ir leisti gryno oro. Gatvs ibint viesa nuspalvino kambar pilka migla.
Ant naktinio stalelio stovjo indai su pridivusiu maistu, ant lovos utiesta patalyn tikriausiai
niekada nebuvo lyginta. Ties sakant, sprendiant i kvapo, patalyn jau daug mnesi neskalbta.
Kampe stovjo nedidelis raomasis stalas, ant jo kompiuterio monitorius. Paties kompiuterio
nebuvo, ir tada man topteljo, jog Lopas labai stengiasi nepalikti joki pdsak.
Pritpusi prie raomojo stalo miau atidarinti stalius. Nieko domaus neradau: tik pietukus ir
telefon knyg. Jau ketinau udaryti miegamojo duris, kai akis ukliuvo u papuoal duts, lipnia
juosta priklijuotos prie stalo apaios. Apgraibomis atpliau dut. Atvoiau dangtel. Man
pasiiau visi kno plaukai.
Dutje buvo ei Juodosios Rankos iedai.

Koridoriaus gale girgteljo atidaromos durys.


Paokau ant koj. Nejau gro Lopas? Jis nieku gyvu neturi mans ia aptikti. Tik ne dabar, kai jo
bute radau eis Juodosios Rankos iedus.
miau dairytis, kur pasislpti. Tarp mans ir drabui spintos stovjo dvigul lova. Jei mginsiu
j apeiti aplink, galiu bti pamatyta pro tarpdur. Jei lipsiu per lov, gali iduoti girgdanios
spyruokls.
Tyliai spragteljusios laukujs durys usivr. Sunks ingsniai nulepsjo virtuvs linoleumu.
Nematydama kitos ieities ulipau ant palangs, ikiau kojas lauk ir kaip manydama tyliau
nusileidau ant priegaisrini kopi. Pamginau udaryti lang, bet strigo liauikliai. Susigiau po
langu ir smeigiau akis buto vid.
Koridoriaus siena nutso elis. Susigiau dar smarkiau, kad nebiau pamatyta.
miau nuogstauti, kad klimpau bsiu uklupta nusikaltimo vietoje bet ingsniai m tolti.
Neprajus n minutei, laukujs durys atsivr ir usivr. Bute vl sivyravo vaiduoklika tyla.
I lto atsistojau. Lukteljau ir sitikinusi, kad butas tikrai tuias, siropiau vid. Baikiai
nuingsniavau koridoriumi. Man reikjo kokios nors nuoalios vietels, kur galiau surikiuoti mintis.
K praleidau? Lopas tikrai yra Juodoji Ranka, bet kaip jis susijs su Nefilim kraujo draugija? Kok
vaidmen jis ten vaidina? Kas, po velni, apskritai vyksta? Usimeiau rankin ant peties ir
patraukiau prie dur.
Jau buvau pamusi u dur rankenos, kai mintis nutrauk keistas garsas. Laikrodis. Tylus,
ritmingas laikrodio tiksjimas. Susiraukusi atsigriau. Anksiau io garso negirdjau bent jau man
atrod, kad negirdjau. dmiai klausydamasi perjau virtuv ir pritpiau prie spintels po plautuve.
Jausdama augant nerim atidariau spintel. Nors buvau apimta panikos ir sutrikusi, supratau, koks
taisas guli vos u keli centimetr nuo mano keli. Dinamito lazdels. Lipni juosta. Balti, mlyni ir
geltoni laidai.
Svirduliuodama atsistojau ir ibgau pro laukujes duris.
Taip greitai tarkjau laiptais, jog turjau sikibti turklus, kad nepargriiau. Atsidrusi gatvje
pasipusiau padus. Tik kart atsigrusi pamaiau, kaip blyksteljo viesa ir tuojau pat i lang
treiame aukte plipteljo liepsnos. naktin dang rangydamiesi kilo dmai. Gatvje pairo nuo
kario oranins plyt nuolauos ir medio ipuliai.
Mano ausis pasiek tolimas siren aidas, kit kvartal veikiau tai bgdama, tai spariai eidama.
Bijojau atkreipti kieno nors dmes, taiau vis tiek lkiau kaip pakvaiusi. Pasukusi u kampo
leidausi tekina. Kur akys veda. Visas knas tvinksjo, mintys pynsi. Jei dar por minui biau
utrukusi, biau uvusi.
I krtins isiver kkiojimas. Nosis varvjo, skrand tamp spazmai. Atagaria ranka
nusiluosiusi akis pamginau sutelkti dmes priekyje okinjanius tamsius siluetus: kelio enklus,
stovinius automobilius, kelkrat, apgaulingai nuo lang atsispindinias gatvs ibint viesas. Visas
pasaulis staiga virto klaidiu labirintu; tiesa buvo pasiekiama ir ia pat slydo i pirt, kaipmat
inykdavo, kai tik mgindavau susidurti su ja kaktomua.
Ar kakas mgino susprogdinti kalius? Pavyzdiui, Juodosios Rankos iedus? Ar ia Lopo
darbas?

Prieais akis idygo degalin. Nusvirduliavau lauko tualet ir usirakinau. Vos laikiausi ant koj,
o pirtai taip drebjo, jog vos pajgiau atsukti iaup. Apsilaksiau veid altu vandeniu, kad
neitikt okas, ir sikibusi praustuv gaudiau or.

21

SKYRIUS

Buvau be miego trisdeimt eias valandas, jei neskaiiuosime to trumpo snusteljimo


ketvirtadienio vakar, kai Lopas sibrov mano sapn.
Neumigti buvo nesunku; kai tik pajusdavau merkiantis akis, galvoje blyksteldavo sprogimo
liepsna, ir a paokdavau. Vis nakt galvojau apie Lop.
Pasaks, kad Lopas Juodoji Ranka, Riksonas pasjo abejons skl, ji ibrinko ir sudygo,
iklibino mano pasitikjim, bet galutinai nepalau. Kol kas. irdyje vis dar norjau verkti ir
atkakliai neigti, kad Lopas nuud mano tt. Smarkiai sikandau lp ir susitelkiau skausm, kad
pamiriau, kaip Lopas braukdavo per jas pirtu ar buiuodavo aus. Negaljau apie tai galvoti.
Septint ryto nesivarginau roptis i lovos, kad spiau vasaros mokykl. Palikau daugyb
praneim detektyvo Baso balso pate, kas valand skambinau i ryto, per pietus ir vakare, bet jis
n vien neatsiliep. tikinjau save, jog skambinu pasitikrinti, kaip laikosi Skotas, taiau irdies
gilumoje tariau, jog tiesiog noriu inoti, kad policija yra alia. Nors detektyvas Basas ir labai man
nepatiko, jauiausi truput saugesn tikdama, kad jis atvaiuos, vos tik paskambinsiu. Be to, pamau
uvald sitikinimas, kad vakarykts nakties sprogimas buvo skirtas ne kaliams sunaikinti.
O jei kakas ksinosi nuudyti mane?
Prajusi nakt kamuojama i mini mginau dlioti surinktos informacijos fragmentus ir juos
suderinti. Nuolat atsiremdavau Nefilim kraujo draugij. Lopas sak, kad onsio pdinis ketina
atkeryti u pirmtako mirt. Lopas utikrino, kad niekas nepajgs onsio mirties susieti su manimi,
taiau pradjau baimintis, jog taip nra. Jei pdinis suinojo apie mane, galbt vakaryktis
sprogimas buvo jo pirmas bandymas atkeryti.
Nelabai tikima, jog kas nors taip vlai nakt bt seks mane iki Lopo buto, taiau apie nefilimus
inojau vien neginijam ties jiems puikiai sekasi netikimi dalykai.
Kienje suskambo mobilusis, ir a j isitraukiau dar nepasibaigus pirmajam skambuiui.
Alio?
Vaiuokime vasaros saulgros vakarl, pasil Vi. Pasigardiuosim cukraus vata,
pasivinsime atrakcionais, galbt apsvaigsime ir imsim krsti tokius dalykus, palyginti su kuriais
poktai filme Palusios mergiots atrodys nekalti.
Pakilusi iki pat gerkls irdis nusileido viet. ia ne detektyvo Baso skambutis.
Klausau?
K pasakysi? Ar nori prasiblakyti? Ar vaiuosi Delf park?
Tikrai neturjau po. Ketinau kas valand skambinti detektyvui Basui, kol is pagaliau atsilieps.
em kvieia pupyt.
Prastai jauiuosi, atsakiau.

Kaip prastai? Skauda pilv? Galv? Traukia mlungis? Apsinuodijai maistu? Delf papldimys
vaistas nuo vis i negali.
kart pasuoju, bet vis tiek ai u kvietim.
Ar nevyksti dl Skoto? Juk jis kaljime. Nieko tau nepadarys. Vaiuojam pasilinksminti. Mudu
su Riksonu nesibuiuosime tau matant, jei tai tave trikdo.
Apsivilksiu piam ir irsiu film.
Negi irti film smagiau nei bti su manimi?
vakar, taip.
Cha. Juk inai, kad neatstosiu, kol nesutiksi.
inau.
Tai kad bt paprasiau, sakyk taip.
Atsidusau. Galiu arba vis vakar kiurksoti namie laukdama, kol detektyvas Basas pagaliau
atsilieps mano skambuius, arba padaryti ma pertraukl ir vl skambinti grusi. Be to,
detektyvas turi mano mobiliojo telefono numer, tad gali bet kur susisiekti.
Gerai, atsakiau, duok man deimt minui.
Miegamajame sispraudiau aptemptus dinsus, usivilkau medvilninius markinlius su pieiniu
bei nertin ir sispyriau zomos mokasinus. Plaukus suriau uodegl taip, kad i karot vir
deinio peties. Nemiegojus daugiau nei par, po akimis atsirado tamss ratilai. Pasidaiau
blakstienas tuu, usitepiau sidabrinio vok elio ir lp blizgio tikdamasi, kad atrodau labiau
pasitikinti, nei jauiuosi. Ant virtuvins spintels mamai palikau mandag ratel, kad ivykau
vasaros saulgros vent Delf parke. Mama turt parsirasti tik kit ryt, bet yra ne kart mane
nustebinusi grdama namo anksiau. Jei ji pasirodys vakar, veikiausiai pasigails neutrukusi
ilgiau. Repetavau, k jai pasakysiu. Kad ir k daryiau, tkdama, kad inau apie mamos roman su
Henku, turiu nenuleisti vilgsnio nuo jos aki. Taip pat neleisti jai siterpti, kol praneiu, kad ieinu i
nam. Per repeticijas kaip tik tuo metu ieidavau. Norjau parodyti mamai, kad aikintis jau per vlu,
pasakyti man ties ji turjo eiolika met. Dabar auktai po piet. Urakinau namus ir prievaa
nubgau pasitikti Vi.
Madaug po valandos Vi spraud neon tarp dviej dideli sunkveimi, jie i abiej pusi buvo
siterp ms stovjimo viet. Nuleidome langus ir ilipome atbulos, kad atidarydamos dureles
nesubraiytume kaimynini automobili. Perjome stovjimo aiktel ir nusipirkome bilietus. Per
vasaros saulgr ilgiausios met dienos vent, moni park prigujo daugiau nei prastai.
Ikart atpainau kelis mokinius i savo mokyklos, taiau i ties jauiausi atsidrusi nepastamj
jroje. Dauguma atvykusij dvjo dengianias pus veido, blizguiais puotas kaukes-domino.
Matyt, koks pardavjas prekiavo jomis su nuolaida.
Kur pradsime? paklaus Vi. Arkadoje? Siaubo kambaryje? Ukandi kioskuose? Gal
pradkim nuo maisto. Tada maiau suvalgysime.
Paaikink.
Jei prie kiosk sustosime paskiausiai, ms apetitas bus iaugs. A visada suvalgau daugiau,
kai pakyla apetitas.
Man visai nerpjo, nuo ko pradti. ia atvaiavau tik dl to, kad por valand prasiblakyiau.

Patikrinau mobilj, bet praleist skambui neradau. Kiek detektyvui Basui reikia laiko atsakyti? Gal
jam kas atsitiko? Pasmonje jutau grsm ir man nepatiko is nesmagus pojtis.
Atrodai iblykusi, tar Vi.
Juk sakiau: prastai jauiuosi.
Dl to, kad maai valgei. Ssk. Atneiu cukraus vatos ir deraini. Galvok apie pagardus ir
garstyias. Neinau, kaip tu, bet man jau dabar darosi viesiau galvoje, o irdis ima liau plakti.
A nealkana, Vi.
inoma, alkana. Visi alkani. Dl to ia ir veikia ukandi kioskai.
Nespta sustabdyti Vi nusiyr mini.
Laukdama Vi ingsniavau taku, kai suirp mobilusis. Ekrane siieb detektyvo Baso pavard.
Pagaliau, sunibdjau atlenkdama telefon.
Nora, kur tu? paklaus detektyvas vos atsiliepiau. Jis br greitakalbe, ir supratau, kad yra
susierzins. Skotas pabgo. Dabar visos pajgos jo ieko, bet a noriu, kad tu, po velni,
laikytumeisi nuo jo atokiau. Atvaiuoju tavs paimti, kol viskas nurims. Esu pakeliui tavo namus.
odiai m strigti gerklje.
K? Kaip jis pabgo?
Detektyvas Basas atsak ne i karto.
Sulankst kameros grotas.
Nieko nuostabaus. Juk Skotas nefilimas. Prie du mnesius pati maiau, kaip onsis vienu
rankos spusteljimu sutraik mano mobilj. Todl visikai suprantama, kad Skotas isilaisvino i
kaljimo pasitelks nefilimo jg.
A ne namie, paaikinau. Esu Delf pramog parke.
Nevalingai apvelgiau mini akimis iekodama Skoto. Taiau jis negali inoti, kad a ia. Itrks
i kaljimo vaikinas greiiausiai patrauk tiesiai pas mane. Pasijutau labai dkinga Vi, kad vakar
itemp mane i nam. Gal kaip tik i akimirk Skotas yra ten
Telefonas vos neislydo man i rankos. Ratelis. Ant virtuvins spintels. Praneantis mamai, kad
ivaiavau Delf park.
Turbt Skotas ino, kur a, perspjau detektyv Bas jausdama panik. Kaip greitai ia
atvaiuosite?
Delf park? Per trisdeimt minui. Kad ir kas nutikt, nepaleisk telefono i rank. Jei
pamatysi Skot, skambink nedelsdama.
Delf parke nra apsaugos, priminiau distania burna.
Visi ino, kad parkas nesamdo apsaugos darbuotoj, ir tai yra viena prieasi, dl kuri mamai
nepatinka, kad ia lankausi.
Tada kuo mikliau dink i ten! sukriok detektyvas. Grk Koldvoter, ir susitikime policijos
nuovadoje. Ar gali?
Taip, galiu. Vi mane pavs. Akimis ukavau mini iekodama draugs.
Detektyvas Basas atsiduso.
Tau nieko neatsitiks. Tik paskubk nuovad. Nusisiu ms pajgas Delf park gaudyti
Skoto. Mes j suiupsim.

Taiau igirdusi nerimo gaideles detektyvo balse drsiau nepasijutau.


Skotas laisvje, ir viskas baigsis gerai jei a dabar i ia ivaiuosiu. Paskubomis sumeiau
plan. Pirmiausia turiu rasti Vi. Reikia simaiyti mini. Jei Skotas ateis taku, ikart mane pamatys.
Bgant link ukandi kiosk, kakas i upakalio alkne baksteljo man on. Kaip netyinis
smgis buvo per stiprus. Nustrau ivydusi pastam siluet. Pirmiausia pastebjau blykstelint
sidabrin auskar. Tada pamaiau iauriai sumut veid. Nosis sulauyta perkreipta ir kruvina. Po
abiem akimis drieksi rykiai violetin mlyn.
Skotas sugrieb mane u alkns ir nusitemp taku.
alin rankas! suukau stengdamasi isivaduoti. Taiau Skotas buvo u mane stipresnis ir
gniaut neatleido.
inoma, Nora, taiau tik tada, kai pasakysi, kur jis.
Kas? paklausiau apsimestinai abejingu balsu.
Vaikinas niriai vypteljo.
Stengiausi nutaisyti kaip manoma bukesn iraik, taiau mintys sukosi kaip palusios. Jei
pasakysiu, kad iedas namie, Skotas dings i parko. Tikriausiai kartu nusitemps ir mane. Atvykusi
policija ms neras. Vargu ar galsiu paskambinti ir praneti detektyvui Basui, kad vaiuojam mano
namus. Skotas nepaleis mans i aki. Ne, turiu j sulaikyti ia, parke.
Ar atidavei ied Vi vaikinui? Gal manai, a iki jo neprisikasiu? inau, jis nenormalus.
Skoto akyse vl suspindo tas siaubu atmietas netikrumas. Gali padaryti, ko kiti mons nepajgia.
Kaip ir tu?
Skotas paaiaravo mane akimis.
Jis nepanaus mane. Ne toks pat. Tiek a suprantu. Nora, neketinu tavs skriausti. Man reikia
tik iedo. Atiduok j, ir daugiau mans nebepamatysi.
Skotas meluoja. Jis tikrai nuskriaus mane. Juk apimtas nevilties net sulankst kaljimo grotas.
Dabar jo niekas nebesustabdys Skotas bet kokia kaina susigrins ied. Pajutau adrenalino
antpld ir nepajgiau aikiai mstyti. Taiau pasmonje slypintis ilikimo pojtis ragino perimti
iniciatyv. Turiu rasti bd atsikratyti Skoto. Aklai pasikliaudama nuojauta tariau:
ied turiu a.
inau, kad j turi tu, nekantravo Skotas. Kur?
ia. A j atsineiau.
Kiek pasvarsts Skotas ipl i mans rankin ir m joje knaisiotis.
Papuriau galv.
A j imeiau.
Skotas svied man rankin, a sugavau ir prispaudiau prie krtins.
Kur? paklaus jis.
iukli d netoli jimo, atsakiau negalvodama. Moter tualete.
Parodyk.
Kol jome taku, sukau galv, k daryti toliau. Pamginti sprukti? Ne. Skotas mane pagaus.
Pasislpti moter tualete? Tik trumpam. Skotas nra drovus ir be joki skrupul seks paskui. Taiau
vis dar turiu mobilj. Moter tualete galiau paskambinti detektyvui Basui.

iame, parodiau lakbetonio pair.


jimas moter tualet buvo tiesiai prieais mus, nusileidus nuo laito betono taku, vyr kitoje
pusje.
Skotas sugrieb mane u pei ir papurt.
Tik nesumanyk vedioti mans u nosies. Jei prarasiu ied, siu. Jei meluoji, a tave
Vaikinas kaipmat usiiaup, bet a supratau jo grasinim: Jei meluoji, a tave nudsiu.
iedas tualete, linkteljau stengdamasi labiau tikinti save nei Skot. Eisiu paimti. O tada tu
atstosi, ar ne?
Nieko neatsakydamas Skotas staiga ities rank ir stukteljo man bamb.
Mobilj.
Man suspurdjo irdis. Nematydama kitos ieities isitraukiau telefon ir atidaviau Skotui. Ranka
truput drebjo, bet susitvardiau, kad Skotas nesuprast k tik mane perkands.
Turi vien minut. Nemgink krsti kvailysi.
jusi tualet, skubiai apsidairiau. Palei vien sien rikiavosi penkios praustuvs, palei kit
penkios kabinos. Dvi studentiko amiaus merginos muiluotomis rankomis stovjo prie praustuvi.
Galinje sienoje pamaiau nedidel pravert lang. Negaidama laiko ulipau ant paskutins
praustuvs. Dabar langas atsidr sulig mano alknmis, nors ir nebuvo udengtas tinkleliu,
prasisprausti bus nelengva. Jauiau smeigtas mane mergin akis, bet nekreipiau dmesio ir sikibau
atbrail, aplipusi pauki imatomis ir voratinkliais.
Istmiau lango stikl, is dudamas nukrito ant ems. Sulaikiau kvap baimindamasi, kad Skotas
igirs triukm, bet j ugo ant tako urmuliuojanti minia. Pilvu usiroptusi ant palangs pakliau
kair koj ir ikiau pro lang. Tada isirangiau pati paskiausiai itraukdama dein koj. sikibau
palang pirtais ir netrukus nuokau ant tako. Lukteljau susigusi beveik tikjausi, kad Skotas bus
apjs pastat aplink.
Paskui nubgau prie pagrindinio tako ir siliejau mini.

22

SKYRIUS

Dang m gaubti sutemos, udengdamos blykius viesos ruous, tarsi vduokl sklindanius nuo
horizonto. Skubiai ingsniavau prie parko vart. Tikslas jau ia pat. Prasibrovusi minios pakrat
sustingau vietoje. U penkiasdeimties metr Skotas ingsniavo palei vartus atidiai apirindamas
visus einanius ir ieinanius. Jis ukirto man vienintel keli pasprukti. Park juos aukta metalin
tvora, kurios virus buvo apraizgytas spygliuota viela, tad vienintelis ijimas tik pro vartus. A t
inojau. Skotas irgi.
Staigiai apsigriau ir simaiiau mini kaskart pasitikrindama, ar Skotas mans nepastebjo.
ingsniavau gilyn park manydama, kad geriausia bus kuo toliau pasitraukti nuo vart, nes kaip
tik ten sukinjasi Skotas. Kol atvyks policija, galiau slptis tamsiame siaubo kambaryje arba
paskraidyti vir parko dangaus kelioni atrakciono lktuvliu, i jo galbt pamatyiau Skot.
Nusprendiau laikytis moni tirtymje ir taip sulaukti pagalbos.
Prie apvalgos rato takas akojosi, viena ataka ved prie vandens atrakcion, kita prie
Arkangelo geleinkeliuko. Vos tik sukusi pastarj ivydau Skot. Jis mane irgi. Mudu jome
lygiagreiais takais, kuriuos skyr keltuvas dangaus kelioni atrakcion. Vaikinas su mergina
atsisdo ant konvejerio sukamo suolelio ir akimirk mudu su Skotu vienas kito nematme.
Pasinaudojusi ia proga leidausi bgti.
Nriau tiesiai per mini, bet takuose spietsi daugyb moni, todl teko nuolatos stabioti. Maa
to, ioje parko dalyje tak pakraiais augo aukta gyvatvor, todl mons susispaud judjo
labirintu tai kairn, tai deinn. Nedrsau atsigrti, bet inojau, kad Skotas netoli. Juk jis nedrs
mans pulti moni akivaizdoje, ar ne? Papuriau galv nuvydama i mint ir susikaupusi irjau,
kur einu. Delf parke anksiau buvau lankiusis kelis kartus vakarais, todl iplanavimo gerai
neinojau. Galjau koneveikti save u tai, kad nepasimiau parko emlapio. Ar ne absurdikai
ironika, kad dar prie trisdeimt sekundi bgau kuo toliau nuo ijimo; dabar galvoje kirbjo tik
viena mintis kuo greiiau j rasti.
Ei! Atsargiau!
Atleiskite, udususi paklausiau, kur rasti ijim?
Ko taip skubi? Ar gaisras?
Atsiprainjau braudamasi per mini:
Atsipraau. Praleiskite
Vir gyvatvors nakties tamsoje ybiojo ir tviskjo atrakcion viesos. Tak sankirtoje sustojau
apsidairyti. kair ar dein? Kuris takas greiiau atves prie ijimo?
tai kur tu, sunopavo aus Skotas ir udjo man ant kaklo rank. Kn iki pat kaul smegen
persmelk iurpuliai.

Gelbkit! instinktyviai suukau. Gelbkit mane!


ia mano mergina, paaikino Skotas keliems stabteljusiems praeiviams. Ji poktauja.
A visai ne jo mergina! rkiau apimta panikos. Paleisk mane!
Eik, brangioji, tar Skotas griebdamas mane glb ir spausdamas prie savs. Perspjau,
kad nemeluotum, sunibdjo man aus. Atiduok ied. Nenoriu tavs skriausti, Nora, bet teks,
jei mane priversi.
Atplkite j nuo mans! aukiau vildamasi, jog kas nors paklausys.
Skotas ulau rank man u nugaros.
Ar iprotjai? ikoiau pro sukstus dantis stengdamasi veikti skausm. Neturiu iedo.
Atidaviau j policijai. Vakar vakare. Eik pas juos ir pasiimk.
Nepsk miglos! suurzg Skotas.
Pats jiems paskambink. Sakau ties. ied atidaviau jiems. A jo neturiu.
Usimerkiau vildamasi, kad Skotas patiks ir paleis mano rank.
Tada tursi padti j susigrinti.
Policija man iedo neatiduos. Tai kaltis. A jiems pasakiau, kad iedas tavo.
Atiduos, i lto uginijo Skotas, matyt, kaip tik dabar kurdamas plan. Jei tave imainysiu
ied.
Staiga viskas stojo vietas.
Ketini mane laikyti kaite? Ikeisti mane ied? Gelbkit! suklykiau. Ivaduokit mane nuo
jo!
Vienas netoliese stovini parko lankytoj nusijuok.
ia ne juokai! aukiau jausdama, kaip kraujas plsta kakl, o mane apima neviltis ir siaubas.
Atplkite j
Skotas delnu uiaup man burn, taiau a sigudrinau spirti jam blauzd. Vaikinas i skausmo
sudejavo ir susiriet.
Netiktai upultas Skotas kiek atpalaidavo gniautus, ir a itrkau. Svirduliuodama engiau
ingsn atatupsta, pamaiau skausmo perkreipt vaikino veid, paskui apsigriau ir nriau kaip
strl. Aplink blykiojo atrakcion viesos. Man tik reikjo itrkti i parko. Policija turt bti
netoli. Tada bsiu saugi. Saugi. Kartligikai kartojau od, kad nepamesiau galvos ir
nepasiduoiau panikai. Vakarinis dangaus pakratys dar blykiai viet, tad pagal j susiorientavau,
kur iaur. Jei bgsiu iaur, takas atves prie vart.
Pasigirdo kurtinantis sprogimas. Jis mane taip igsdino, kad suklupau ant keli. O gal taip
pasielgiau instinktyviai, nes ir kiti mons parkrito ant grindinio. Stojo spengianti tyla, paskui
pasigirdo auksmai, kilo sambrzdis.
Jis turi pistolet! odiai atskriejo i labai toli.
Nenoromis atsigriau. Skotas laiksi susigriebs u ono, o pro markinius sunksi kraujas.
Vaikinas vis dar buvo isiiojs, akys i nuostabos isprogusios.
Skotas parklupo ant vieno kelio, ir tada a pamaiau u keli metr nuo jo vaikin su pistoletu
rankoje. Riksonas. Greta jo strypiojo delnu usidengusi burn ir balta kaip popierius Vi.
Paklaik mons leidosi bgti ir klykti; a pasitraukiau nuo tako, kad nebiau sutrypta.

Jis bga! igirdau aukiant Vi. Sulaikykite j!


Riksonas dar kelis kartus iov, bet daugiau niekas neparkrito. Kilo dar didesn sumaitis. viai
vis dar aidjo man ausyse, taiau i lp supratau, k sako Riksonas. Ten, rod vaikinas mojuodamas
laisva ranka. Tarsi sultintame kine prasibroviau per mini ir pripuoliau prie Riksono.
K, po velni, padarei?! suspieg Vi. Riksonai, kodl tu j ovei?
Tai buvo civilinis aretas, paaikino jis. Be to, Lopas liep.
Negalima audyti mones tik todl, kad taip liepia Lopas, isproginusi akis barsi Vi. Tave
suims. K dabar darysim? aimanavo ji.
Policija jau vaiuoja, pasakiau. Jie ino apie Skot.
Turime i ia dingti! isterikai suklyk Vi, sumojavo rankomis, pajjo kelis ingsnius ir gro.
A nuveiu Nor policijos nuovad. Tu, Riksonai, pasirpink Skotu taiau daugiau neaudyk,
surik j, kaip buvai padars paskutin kart!
Nora negali ieiti pro vartus, tar Riksonas. Kaip tik ten Skotas jos ir tykos. inau kit
ijim. Vi, paimk neon ir lauk ms pietiniame automobili stovjimo aiktels pakratyje, prie
iukli konteineri.
Kaip ketini i ia itrkti? paklaus Vi.
Poeminiais tuneliais.
Po Delf parku yra tuneli? nustebo Vi.
Riksonas pabuiavo j kakt.
Paskubk, mieloji.
Minia isisklaid, ir takas liko visikai tuias. Vis dar girdjau i tolo atsklindanius klyksmus,
taiau, rods, jie atplaukia i kito pasaulio. Kiek padvejojusi Vi rytingai linkteljo.
Tik paskubkit, gerai?
Siaubo kambario rsyje yra mechanizm sal, aikino Riksonas, skubiai ingsniuojant kit
pus nei Vi. I jos galima patekti Delf parko tunelius. Gal Skotas apie juos ir yra girdjs, bet net
jei jis atspt, kad mes ten slepiams, ir nusprst vytis, niekaip ms nerast. ie rsiai tarsi
ilgutlis labirintas. Vaikinas nenoriai nusiypsojo. Nesijaudink. Delf park reng nusidj
angelai. Ne a, bet keli mano biiuliai talkino. Marrutus inau atmintinai. Na, daugum j.

23

SKYRIUS

Priartjus prie isiviepusio klouno galvos, pro kuri einama siaubo kambar, tolimus klyksmus
nustelb garsi, dergianti rylos muzika. Vos engusi pro klouno burn, pajutau pasislenkant grindis.
Itiesiau rank, kad nepargriiau, bet sienos pasisuko. Kai akys apsiprato su blausia viesa,
besiskverbiania i klouno burnos, pamaiau esanti besisukanioje bedugnje statinje, nudaytoje
raudonais ir baltais dryiais, ie susiliejo svaiginani rausv dm.
Eik ia. Nusived mane Riksonas.
Slidindama staiau pd u pdos. Galiausiai pajutau po kojomis tvirt pagrind. Nuo grind
padvelk ledinio oro srov. altis nutvilk od, ir a aikteljusi atokau.
Viskas ia netikra, ramino mane Riksonas. Paskubkim. Turim aplenkti Skot, jei jis
sumanys apiekoti tunelius.
Oras buvo trokus, drgnas ir atsidav rdimis. Klouno galv jau spjau pamirti. viesa sklido
tik i raudon viestuv, taisyt skyltose lubose. Jie blykiodami apviesdavo kyburiuojanius
griauius, i slptuvs ilendant zomb ar i karsto besikeliant vampyr.
Ar dar toli? paklausiau Riksono stengdamasi perrkti bavimus, kudakavimus ir aimanas.
Mechanizm sal yra priekyje. J perj atsidursime tuneliuose. Skotas labai kraujuoja. Jis
nemirs Lopas tau papasakojo apie nefilimus, tiesa? bet gali apalpti neteks daug kraujo. Jei
pasiseks, mes jim tunelius rasime anksiau nei Skotas. Nespsi n atsitokti, ir mudu vl
atsidursime ems paviriuje.
Riksono pasitikjimas man pasirod perdtas.
Braunantis tolyn mane apm keistas jausmas, jog kakas seka i paskos. Atsigriau, bet buvo
tamsu, nors ak durk. Jei kas ir sek, a nepamaiau.
Kaip manai, ar Skotas galjo atsekti kandin? tyliai paklausiau Riksono.
Riksonas stabteljs atsigr ir sukluso. Netrukus tvirtai pareik:
ia nieko nra.
Nuskubjome per mechanizm sal, ia a vl pajutau kak esant. Panio galv, tad dirsteljau
per pet. kart tamsoje msteljo veidas. Vos nesurikau j atpainusi.
Mano ttis.
Tamsoje rykjo jo viess plaukai. Akys spindjo, bet buvo lidnos.
Myliu tave.
Tti? sunibdjau.
Taiau atsargiai pasitraukiau. Prisiminiau pastaruosius kartus, kai maiau tt. Jis netikras. Tai
iliuzija.
Apgailestauju, kad turjau palikti tave ir mam.

Mintimis sakiau jam inykti. Juk ttis netikras. Jis man pavojingas. Nori nuskriausti. Prisiminiau,
kaip norjo sitempti mane pro daugiabuio namo lang ir kaip norjo pjauti. Kaip vaiksi
bibliotekoje.
Taiau tio balsas buvo velnus, skambjo tikinamai, kaip ir t pirm kart, kai j ivydau
sandlyje. Ne grietas, aius balsas, kok girdjau vliau. ia tikrai ttis.
Myliu tave, Nora. Kad ir kas atsitikt, paadk, jog tai prisiminsi. Man nerpi, kaip ar kodl
atsiradai mano gyvenime, svarbu, kad atsiradai. Padariau klaid, bet atmenu tik teisingus
poelgius. Prisimenu tave. Tu mano gyvenim padarei prasming. Ypating.
Papuriau galv stengdamasi nuvyti alin bals ir stebdamasi, kodl Riksonas nieko nesako
nejau jis nemato mano tio? Kaip j pradanginti? Taiau i ties nenorjau, kad tio balsas inykt,
kad jis pasialint. Trokau, kad jis bt tikras, kad mane apkabint ir pasakyt, jog viskas bus gerai.
Baisiai ilgjausi jo grtant namo.
Paadk, kad prisiminsi.
Aaros nusirito mano skruostais. Paadu, tariau mintyse, nors inojau, kad ttis negirdi.
Mirties angel man padjo ia atvykti ir pamatyti tave. Ji mums sustabd laik, Nora. Noriu
tau pasakyti t svarbaus, bet turiu skubti. Netrukus tursiu grti, tad klausykis atidiai.
Ne, springdama prietaravau. Keliausiu su tavim. Nepalik mans. Vyksiu su tavim! Negali
mans vl palikti!
Negaliu likti, kdiki. Dabar mano vieta kitur.
Praau neieiti, raudojau spausdama kumiais krtin, tarsi taip galiau numaldyti plytani
ird. Pagalvojus, kad ttis vl inyks, apm neviltis ir panika. Ttis paliks mane ia. Siaubo
kambaryje. Tamsoje. Ir niekas, be Riksono, man nepads. Kodl ir vl mane palieki? Man tavs
reikia!
Paliesk Riksono randus. Juose slypi tiesa.
Tio veidas inyko tamsoje. Itiesiau rank nordama j sulaikyti, bet man prisilietus tio veidas
virto miglos juosta. Sidabrikai baltos gijos isisklaid.
Nora?
Igirdusi Riksono bals atsigriau.
Turime skubti, paragino jis, tarsi biau stabteljusi tik akimirk. Kad Skotas nepastot
mums kelio ioriniame tuneli iede, kur sueina visos tuneli atakos.
Ttis inyko. Negaljau paaikinti kodl, bet inojau, kad maiau j paskutin kart. Kankino
nepakeliamas netekties skausmas. Dabar, kai sutrikusi ir isigandusi keliavau tunelius, man jo
reikjo labiausiai, o ttis paliko mane.
Nematau kelio, sudejavau luostydamasi akis ir beviltikai stengdamasi susitelkti vien
konkret tiksl: patekti tunelius ir kitame j gale susitikti su Vi. Man reikia k nors sikibti.
Riksonas nekantriai atkio savo markini krat.
sikibk mano markinius ir sek i paskos. Paskubk. Laiko turime nedaug.
Pirtais sikibau nudvtus medvilninius markinius, irdis plak vis smarkiau. Ttis liep
paliesti Riksono randus; dabar tai padaryti bus nesunku. Tereikia perbraukti ranka
Ir pasiduoti tamsiai siurbianiai jgai, kuri mane praris

Prisiminiau, kaip liesdavau Lopo randus ir patekdavau jo prisiminimus. N kiek neabejojau, kad,
palietus Riksono randus, nutiks tas pat.
Nenorjau keliauti prisiminimus, man reikjo patekti tunelius ir itrkti i Delf parko.
Taiau ttis gro pasakyti, kur galiu rasti ties. Kad ir k pamatysiu Riksono praeityje, tai turt
bti svarbu. Nors jauiausi be galo skaudinta, kad ttis paliko mane, turjau juo pasikliauti.
Privaljau tikti, kad ttis labai rizikavo nordamas man atskleisti ties.
Pakiau deln po Riksono markiniais. Pajutau glotni od paskui ikilius rando audinius.
Priglaudiau deln prie rando laukdama, kol bsiu siurbta svetim pasaul
Gatv skendjo tamsoje ir tyloje. Abiejose pusse stksantys namai buvo apleisti ir aptriu.
Kiemeliai aptverti tvoromis. Langai ukalti lentomis arba grotuoti. varbus altis gl man od.
Tyloje nugriaudjo du garss sprogimai. viai? dingteljo, apm panika. Puoliau kiense
iekoti mobiliojo, kad paskambiniau 911, bet tada prisiminiau strigusi Riksono atmintyje. Viskas,
k matau, vyko praeityje. Dabar nieko pakeisti negaliu.
Tamsoje pasigirdo bganio mogaus ingsniai, ir a apstulbau ivydusi tt, ieinant pro namo
prieingoje gatvs pusje kiemo vartus ir inykstant oniniame kieme. Nevalingai nusekiau paskui.
Tti! nejuia suukau. Negrk ten!
Ttis vilkjo tais paiais drabuiais kaip ir t vakar, kai buvo nuudytas. Prasibrovusi pro vartus,
radau tt galiniame namo kampe. Kkiodama j apkabinau.
Turime grti. Itrkti i ia. Tau gresia pavojus.
Ttis prajo kiaurai pro mano itiestas rankas prie emos akmen sienos, juosianios sklyp. Tada
susikprins m slinkti palei sien nenuleisdamas aki nuo galini namo dur. Atsirmiau namo
sien, susimiau galv rankomis ir pravirkau. Nenorjau to matyti. Kodl ttis liep paliesti Riksono
randus? A to nenoriu. Ar jis neino, kiek man teko ikentti?
Tai paskutin galimyb, pro praviras duris atsklido kakieno balsas.
Eik po velni.
Pasigirdo dar vienas vis. Parklupau ant keli prisispausdama prie namo sienos ir mintimis
liepiau nutraukti iuos prisiminimus.
Kur ji?
Klausimas buvo uduotas taip negarsiai ir ramiai, kad per savo tyl kkiojim vos j igirdau.
Akies krateliu pamaiau tt judant. Jis slino per kiem dur link. Rankoje laik pistolet,
pakl ir nusitaik. Pribgusi stvriau j u rank mgindama atimti ginkl ir nustumti tt el.
Taiau taip pat skmingai biau pajudinusi ir vaiduokl mano rankos perskrod j kiaurai.
Ttis paspaud gaiduk. Nakties tyl sudrebino vis. Ttis iov dar du kartus. Atsigrusi
pamaiau liekn vaikin, kuriam ttis aud nugar. U jo susmuks ant grind ir atsirms sof
sdjo kitas krauju pasruvs vyras. Jo veidas buvo ikreiptas kanios ir baims.
Netrukus suglumusi atpainau Henk Milar.
Bk! suuko tiui Henkas. Palik mane! Gelbkis!
Taiau ttis nebgo. Jis pro praviras duris pykino jaunuol mlyna beisbolo kepuraite, bet,
regis, visai jo nekliud. Tada jaunuolis i lto atsigr tt.

24

SKYRIUS

Riksonas sugrieb mane u rieo ir stipriai suspaud.


Nekaiiok nosies svetimus reikalus. Vaikinas buvo piktai susirauks, nervs isipltusios.
Lopas gal ir leidia itaip elgtis, bet mano rand liesti nevalia. Jis grsmingai kilsteljo antakius.
Man taip sutrauk skrand, kad susirieiau kone dvilinka.
Maiau, kaip mirta mano ttis, suvapjau apimta siaubo.
Ar matei udik? paklaus Riksonas purtydamas mane u rieo ir grindamas dabart.
Maiau Lop i nugaros, aikteljau. Jis dvjo beisbolo kepurait.
Riksonas linkteljo tarsi patvirtindamas, kad praeities pakeisti nemanoma.
Lopas nenorjo slpti nuo tavs tiesos, bet inojo tave prarasis, jei prisipains. Tai atsitiko,
kol jis dar tavs nepainojo.
Man nesvarbu, kada tai atsitiko, atkirtau aiiu ir drebaniu balsu. J reikia atiduoti
teisingumui.
Negali jo atiduoti teisingumui. Jis Lopas. Nejau i ties manai, kad Lopas leisis suiumpamas,
jei duosi j farams?
Ne, taip nemaniau. Lopui policija nieko nereikia. J sustabdyti gali tik arkangelai.
Negaliu suprasti vieno dalyko. Tavo atmintyje buvo tik trys mons. Mano ttis, Lopas ir Henkas
Milaras. Jie trise mat, kas vyko. Taiau kaip a visa tai maiau tavo atmintyje?
Riksonas nieko neatsak, tik tviriau suiaup lpas.
Tada man galv topteljo siaubinga mintis. Visas sitikinimas, kas yra tio udikas, igaravo.
udik maiau tik i nugaros ir nusprendiau, kad tai Lopas, nes dvjo beisbolo kepurait. Taiau
kuo ilgiau apie tai galvojau, tuo labiau augo sitikinimas, jog udikas per daug istyps ir jo peiai
buvo per daug kampuoti, ne tokie kaip Lopo.
Ties sakant, udikas buvo kur kas panaesnis
Tai tu j nuudei, sunibdjau. Ten buvai tu. Tu dvjai Lopo kepurait. Vietoj nuostabos
apm ledinis altis. Tu nuudei mano tt.
Riksonas velg mane negailestingai.
Negerai ijo.
T vakar tu dvjai Lopo kepurait. Pasiskolinai, tiesa? Negaljai nuudyti mano tio
neapsimets kitu. Negaljai to padaryti nepanaikins ssaj, pareikiau prisiminusi psichologijos
pradmenis, gautus per sveikatos painimo pamokas. Ne. Palauk. Ne taip. Tu apsimetei Lopu, nes
norjai juo bti. Tu jam pavydi. Tiesa? Nortum bti juo
Riksonas skaudiai sugrieb mane u smakro.
Nutilk.

Isivadavau i jo gniaut. Norjau pulti Rikson, talyti j tuo, kas pakliuvo po ranka, taiau
inojau, kad turiu susitvardyti. miau galvoti, kad Riksonas atsitemp mane tunelius ne nordamas
padti. Ko gero, jis apskritai neketina ivesti mans paviri.
Ar jam pavydiu? piktai paklaus Riksonas. inoma. Jis dabar nenukeliaus tiesiai pragar.
Mudu kartu patekome i bd, o Lopas susigrino sparnus. Riksonas su pasibjaurjimu nuvelg
mane. Per tave.
Prietaraudama papuriau galv.
Tu nuudei tt mans dar nepainodamas.
Riksonas niriai nusijuok.
inojau, kad kakur esi, ir tavs iekojau.
Kodl?
Riksonas isitrauk po markiniais paslpt pistolet ir pamojo eiti siaubo kambario gilum.
ingsniuok.
Kur mes einame?
Vaikinas neatsak.
Policija jau vaiuoja.
Tegul jie pasikaria, atov Riksonas. Visk baigsiu iki jiems atvykstant.
Visk baigs?
Nurimk, paliepiau sau, stenkis laimti laiko.
Dabar, kai atskleidiau ties, mane nuausi? U tai, kad inau, jog nuudei mano tt?
Harisonas Grjus nebuvo tavo ttis.
iopteljau, bet nieko nepasakiau. Probgmais prisiminiau Mars, stovini savo priekiniame
kieme ir aikinani, kad mano tvas gals bti Henkas Milaras. Nudieg pairdius. Nejau Mars
sak ties? Kad a eiolika met nieko nenutuokiau apie savo eim? domu, ar mano ttis tikrasis
t inojo? Harisonas Grjus. Vyras, kuris mane uaugino ir myljo. Ne biologinis tvas, kuris mane
paliko. Ne Henkas Milaras, jis gali keliauti pragar, man tai visai nerpi.
Tavo ttis yra nefilimas, vardu Barnabas, tar Riksonas. Dabar jis vadinasi Henku Milaru.
Ne.
Apsvaigusi nuo tiesos pasitraukiau al. Sapnas. Lopo sapnas. Tai buvo tikri prisiminimai. Lopas
nemelavo. Barnabas Henkas Milaras nefilimas.
Ir jis mano tvas.
Rods, kad pasaulis tuoj subyrs ipulius. Perkratinjau atminties ukaborius kartligikai
mgindama prisiminti, kur anksiau esu girdjusi Barnabo vard. Tikrai girdiu j ne pirm kart.
Vardas per daug neprastas, kad pamirtum. Barnabas, Barnabas, Barnabas
Stengiausi rasti logikus atsakymus ikilusius klausimus. Kodl Riksonas man tai pasakoja?
Kodl ino apie mano biologin tv? Kodl jam tai rpi? Ir tada topteljo. Kart, kai palieiau Lopo
randus ir nukeliavau jo atmint, igirdau vaikin kalbant apie savo vasal nefilim ons Lang. Jis
kalbjo apie Riksono vasal Barnab
Ne, nevalingai sunibdjau.
Taip.

Norjau pabgti, bet kojos neklaus.


Kai tavo mama pastojo nuo Henko, jis jau buvo girdjs pakankamai gand apie Enocho knyg
ir bgtavo, kad a imsiu iekoti kdikio, ypa jei gims mergait. Jis turjo tik vien ieit j
paslpti. Tave. Kai Henkas papasakojo savo biiuliui Harisonui Grjui, kad tavo mama pateko
bd, Harisonas sutiko j vesti ir apsimesti, jog vaikas jo.
Ne, ne, ne.
Taiau a esu onsio palikuon. I tvo puss. Tai yra Harisono Grjaus puss. Ant rieo turiu
tai patvirtinani ym.
Taip, turi. Prie daugel imtmei onsis smaginosi su naivia kaimo mergele. Jai gim snus.
Ami amius niekas nesidomjo nei berniuku, nei jo snumis, nei sn snumis, kol vienas j ne
santuokoje permiegojo su moterimi. Kiln savo protvio nefilimo, Lang hercogo, krauj jis perdav
kitai gimins linijai. I ios gimins kils Barnabas, arba Henkas, kuriam dabar, matyt, itaip vadintis
labiau patinka.
Riksonas nekantriai mosteljo ranka, kad pati suskaiiuoiau, kiek bus dukart du. T a jau
supratau.
Sakai, jog ir Harisonas, ir Henkas turi onsio nefilim kraujo? pasitikslinau.
Henkas, grynakraujis pirmos kartos nefilimas, yra nemirtingas, o mano ttis, kurio nefilim
kraujas, kaip ir manasis, per imtmeius buvo atskiestas, mirtingas. Henkas, vyras, kur a menkai
pastu, o gerbiu dar maiau, gyvens aminai.
O mano ttis mir.
Taip, mieloji.
Nevadink mans mielja.
Labiau patikt, jei vadiniau angelu?
Riksonas i mans tyiojosi. aid, nes inojo mane nuginklavs. Visa tai jau buvau patyrusi ir
inojau, kas bus toliau. Henkas Milaras yra mano biologinis tvas ir Riksono vasalas nefilimas.
Riksonas mane paaukos, kad nuudyt Henk Milar ir gyt mogaus kn.
Ar galiu uduoti kelis klausimus prie mirt? paklausiau beveik liai, nors i ties buvau
isigandusi.
Riksonas gteljo peiais.
Praom.
Maniau, kad tik grynakraujis pirmos kartos nefilimas gali prisiekti itikimyb. Jei Henkas
priklauso pirmai kartai, vienas jo tv turjo bti mogus, kitas nusidjs angelas. Taiau Henko
tvas nebuvo nusidjs angelas, o vienas onsio palikuoni.
Pamirai, kad vyrai gali turti meils nuotyki su puolusiomis angelmis.
Papuriau galv.
Puol angelai neturi mogaus kno. Angels negali gimdyti. Tai man aikino Lopas.
Taiau puolusi angel, siknijusi mog, per chevan gali pastoti. Moteriai kdikis gali gimti
gerokai vliau, bet bus utertas, nes pastojusi buvo nusidjusi angel.
Kaip lyktu.
Riksonas vos ypteljo puse lp.

Sutinku.
Atleisk u mirtingosios smalsum. Ar mane paaukojs tiesiog tapsi mogumi, ar visam laikui
uvaldysi kito mogaus kn?
Tapsiu mogumi, atsak Riksonas kreivai vypteldamas. Tad jei nusprsi man vaidentis
prisiklusi i kapo, inok, kad turi iekoti to paties dailaus veido.
Lopas gali pasirodyti bet kuri akimirk ir tave sustabdyti, pareikiau stengdamasi atrodyti
tvirta, nors virpjau visu knu.
Riksono akys svaid patyias.
Savo veiksmus suplanavau, taiau tikiuosi, jog man pavyko tarp judviej labai giliai varyti
pleit. Kai tu su juo isiskyrei, reikalai pajudjo net ir a nebiau numats geriau. Js nuolat
kivirijots, tu Lopui pavyduliavai Marss, o dar Lopo atvirukas, kur prisodrinau narkotikais, kad
pasiau dar vien nepasitikjimo skl. Pavogiau i Barnabo ied ir pasirpinau, kad tau jis bt
teiktas kepykllje, n kiek neabejojau, kad Lop nesikreipsi pagalbos. Negi paminsi ididum ir
praysi, kad jis padt? Ypa kai pamanei, kad Lopas susidjo su Marse? Joki ans. Paklaususi, ar
Lopas Juodoji Ranka, davei man dar vien kozir. A patvirtinau, kad jis Juodoji Ranka, ir
pateikiau nesugriaunam kali. Tada per ms pokalb pasinaudojau proga pasakyti, kad vienas
nefilimo Barnabo konspiracini but yra Lopo, puikiai inodamas, kad lsi ten paniuktinti ir
tikriausiai rasi Juodosios Rankos daikt. T vakar ne Lopas, o a atsisakiau vaiuoti kin.
Nenorjau kitoti kino teatre, nes inojau, kad eisi t but. Turjau tave pasekti. Kai tu buvai viduje,
padjau dinamito tikdamasis, kad pavyks tave paaukoti, bet tu itrkai.
Esu suavta, Riksonai. Bomba. Kaip iradinga. Kodl paprasiausiai nesuvarei kulkos man
tarpuak kuri nors nakt sibrovs miegamj?
Riksonas sksteljo rankomis.
Man i akimirka labai svarbi, Nora. Ar gali mane kaltinti, jei troktu iokio tokio mantrumo?
Mginau apsimesti Harisono mkla kaip bt fantastika pasisti tave kap manani, kad uvai
nuo tikro tvo rankos, bet tu manim nepasitikdavai. Vis pasprukdavai.
Riksonas susirauk.
Tu psichopatas.
Man labiau prie irdies odis krybingas.
K dar man pamelavai? Papldimyje pasakei, kad Lopas vis dar yra mano angelas sargas
Nordamas tau sukelti apgauling saugumo pojt? Taip.
O kraujo priesaika?
Akimirksniu sugalvotas melas. Kad bt domiau.
Vadinasi, visos tavo ligiolins kalbos buvo netiesa?
Iskyrus tai, kad tave norima paaukoti. Tada kalbjau visikai rimtai. Pakaks pliurpti. Imkims
darbo.
Pistoletu Riksonas pastm mane siaubo kambario gilum. iurkiai bakstelta praradau
pusiausvyr, ir, kad isilaikyiau ant koj, engiau ingsn al ir atsidriau ant auktyn emyn
sibuojani grind. Pajutau, kaip Riksonas iumpa man u rieo, kad nepargriiau, bet tada jo ranka
nuslydo manja. Igirdau, kaip dusliai trinkteldamas jo knas susmunka ant grind. Regis, garsas

sklido tiesiai i apaios. msteljo mintis, kad Riksonas papuol spstus, kuri, kalbama, siaubo
kambaryje apstu, bet negaiau laiko savo prielaidai tikrinti.
Strimgalviais puoliau atgal iekodama klouno galvos. Prieais mane idygo mogysta. Viruje
mirkteljs proektorius apviet kruvin kirv, strigus barzdoto pirato galvoje. Piratas geidulingai
panairavo mane, paskui jo akys sulindo atgal galv, ir viesa ugeso.
Kelis kartus trkiojamai kvpiau tikindama save, kad visa tai tik atrakcionas, bet nepajgiau
tvirtai laikytis ant koj, nes grindys girgddamos sibavo. Parklupusi liauiau delnais jausdama
purv bei vyr, stengdamasi nulaikyti galv, kuri, regis, sibavo kartu su grindimis. Bandiau
nuliauti utektinai toli nuo pakliuvusio spstus Riksono.
Nora! sulojo man u nugaros Riksonas.
Atsistojau remdamasi sienas, bet jos buvo gliios ir mano delnai sulapo. Viruje nugriaudjo
juokas, palengva virstantis kikenimu. Papuriau delnus, kad nusikratyiau glitsius. Paskui engiau
aklin tams. Pasiklydau. Pasiklydau, pasiklydau, pasiklydau.
Pabgjau priek, apsigriau ir prisimerkusi pavelgiau tolliau spingsini oranin vies.
Tai buvo ne klouno galva, bet viesa trauk mane tarsi naktin petelik. Pribgusi prie ibinto,
pamaiau blausiai, helovinikai apviest ura: PRATINGAS TUNELIS. Atsidriau vali
doke. Kanale viena prie kitos plduriavo plastikins valtels.
U savs igirdau ataidint ingsnius. Nesvarstydama lipau artimiausi valtel. Vos tik spjau
atgauti pusiausvyr, ji ov priek. Drbiausi ant medinio skersinio, atstojanio suol. Valtys plauk
viena paskui kit, tarkjo apaioje nutiesti bgiai, kreipiantys laivelius priekyje iojint tunel.
Atsivr ant vyri kabanios durys, kokios bna salinuose, ir mano valt prarijo tunelis.
Apgraibomis nusigavau priek, perlipau saugos rm ir usiropiau ant valtels pirmagalio.
Viena ranka sikibusi krat kita mginau pasiekti priekyje plaukiani valt. Trko vos keli
centimetr. Teks okti. Nuslinkau valties nosimi kaip manydama toliau. Sulenkiau kojas ir slysdama
uokau ant priekyje plaukianios valties galo.
Akimirk atsipalaidavusi kibau darb. Dar kart usiropiau ant valties pirmagalio ketindama
okinti nuo vieno laivelio ant kito, kol atsidursiu pirmajame. Riksonas u mane stipresnis, greitesnis
ir ginkluotas. Vienintel viltis ilikti gyvai be paliovos judti ir laimti laiko, kol persekiotojas
pasivys.
Buvau pasirengusi okti, kai suriaumojo sirena, vir galvos staiga siieb akinanti raudon vies
iliuminacija ir mane atsitrenk nuo tunelio lub nukrit griauiai. Praradusi atram po kojomis
pajutau, kaip svaigsta galva, ir ivirtau i valties. Ledinis vanduo prasisunk pro drabuius ir apsm
mane vir galvos. Pasiekusi kojomis dugn ikiau galv i vandens ir nubridau iki savo valtels.
Nuo alio kalendama dantimis sikibau saugos stryp ir prisitraukusi siropiau vidun.
Tunelyje nuaidjo keli garss viai, viena kulka prazvimb pro pat aus. Parkritusi ant valties
dugno igirdau Riksono juok u keli laiveli nuo savs.
Tuoj tave nutversiu! auk jis.
Vir galvos vl nuvito proektoriai, j blyksniuose ivydau mans link per valtis uoliuojant
Rikson.
Tolumoje pasigirdo negarsus esys. Pajutau tutum pairdiuose. Pamirusi Rikson su nerimu

velgiau ore pasklidusius vandens purslus. irdis akimirk sustojo, paskui m dauytis kaip
palusi.
sikibusi metalin stryp pasirengiau kristi. Valties pirmagalys pakilo auktyn ir staiga nr pro
kriokl emyn. Valtis tkteljo i abiej pusi sukeldama purslus. Jei nebiau buvusi kiaurai
perlapusi ir nekalenusi dantimis, vanduo gal ir nebt atrods altas. Nusiluosiusi akis pamaiau
deinje tunelio sienoje ikirst nedidel rengim prieiros platform Ir duris su urau:
ATSARGIAI! AUKTA TAMPA.
Atsigriau kriokl. Riksono valtis dar nebuvo nusileidusi, tad turdama vos keli sekundi
pranaum nusprendiau rizikuoti. Perokusi per bort kaip manydama spariau nubridau iki
platformos, usiropiau ant jos ir paklibinau duris. Jas atvrus igirdau gars mechanizm ir imt
besisukani krumpliarai tarkjim bei nyptim. Rodos, radau siaubo kambario mechanin ird
ir jim tunelius.
murkteljau vidun palikdama tik siaur dur plyel.
Priglaudusi prie jo ak stebjau, kaip nuo krioklio nukrinta kita valtis. Joje buvo Riksonas.
Palinks vir metalinio strypo vaikinas tyrinjo vanden. Ar jis mat, kaip iokau? Ar mans ieko
vandeny? Riksono valtis toliau keliavo bgiais, o jis pats perlipo per bort ir brido vanden.
Delnais prilaikydamas lapius plaukus, kad ie nekrist ant veido, jis kako iekojo drumzliname
vandenyje. Tik dabar suvokiau, kad vaikino rankos tuios. Jis ieko ne mans krisdamas imet
pistolet ir dabar nori j rasti.
Tunelis buvo tamsus, tad nemaniau, kad Riksonas mato kanalo dugn. Vadinasi, pistoleto jis turs
iekoti apgraibomis. Tai utruks. inoma, man reikia ne tik laiko, bet ir nepaprastos skms. Policija
jau turbt ukuoja park, taiau ar laiku susiprots mans iekoti siaubo kambario poemiuose?
Tyliai udariau duris tuiai vildamasi viduje rasti spyn. Staiga kilo noras pamginti itrkti i
tunelio anksiau u Rikson, o ne sukti atgal iekant kur pasislpti. Jei Riksonas atsiras rengim
prieiros salje, atsidursiu spstuose.
Kairje, u elektros skydins, igirdau nopuojant.
Apsigriau ir sispitrjau tams.
Kas ia?
O kaip manai?
Sumirksjau pamaiusi el.
Skotas? paklausiau engdama atatupsta.
Pasiklydau tuneliuose. Radau duris ir lindau ia.
Ar vis dar kraujuoji?
Taip. Keista, kad dar visikai nenukraujavau.
Vaikinas kalbjo trkiojamai, ir a supratau, kad jis nusilps.
Tau reikia gydytojo.
Pasigirdo isekusio mogaus juokas.
Man reikia iedo.
Nesupratau, ar Skotas rimtai jo reikalauja. Nuilss, kamuojamas skausmo jis nepajgs itempti
mans i ia kaip kaits. Paautas Skotas neteko jg, bet vis dlto yra nefilimas, todl igyvens.

Veikdami kartu mes galbt i ia itrktume. Taiau kad tikiniau Skot padti man isigelbti nuo
Riksono, turjau gyti jo pasitikjim.
Prijusi prie elektros skydins atsiklaupiau alia Skoto. Viena ranka jis laik uspauds on
truput emiau krtins lstos, kad sustabdyt kraujavim. Veidas buvo ibals kaip drob, o blausus
vilgsnis patvirtino, k ir taip inojau: jis labai kenia.
Netikiu, kad naudosi ied naujiems nariams verbuoti, tyliai pasakiau. Juk neketini kit jga
versti stoti draugij.
Skotas pritariamai papurt galv.
Turiu tau kai k pasakyti. Atmeni, kaip pasakojau, kad dirbau t vakar, kai buvo nuautas tavo
ttis?
Miglotai prisiminiau Skot pasakojus, kad buvo darbe, kai jam paskambino ir prane, jog mano
ttis nuudytas.
Kur lenki? nerytingai paklausiau.
Tuo metu dirbau iki vlumos veikianioje parduotuvlje Greitukas, vos u keli kvartal nuo
tos vietos, kur vyko mogudyst. Vaikinas nutilo tarsi laukdamas, kad padarysiu priblokiani
ivad. T vakar turjau sekti tavo tt. Man sak Juodoji Ranka. Jis aikino, kad tavo ttis vyksta
susitikim, o a turiu pasirpinti jo saugumu.
K nori pasakyti? paklausiau perdivusiu balsu.
A jo nesekiau. Skotas palenk galv ir usideng delnais. Norjau parodyti Juodajai
Rankai, kad nepaklstu jo sakymams, kad nepriklausysiu draugijai. Todl likau darbe. Neijau i
parduotuvls. Nesekiau paskui tavo tt. Ir jis uvo. Per mane.
Nuslinkau nugara palei sien ir atsisdau greta Skoto. Atm ad. Neradau tinkam odi.
Tu mans nekenti, tiesa? paklaus vaikinas.
Ne tu nuudei mano tt, sumiusi atsakiau. Tu nekaltas.
inojau, kad tavo tiui gresia pavojus, antraip kodl Juodoji Ranka bt norjs pasirpinti jo
saugumu? Turjau eiti. Jei biau pakluss, tavo ttis bt gyvas.
Praeities nepakeisi, sunibdjau stengdamasi nekaltinti Skoto. Man reikia jo pagalbos. Kartu
mudviem gal pavyks itrkti. Turiu ugniauti neapykant. Turiu eiti su juo ivien. Privalau pasikliauti
Skotu, o Skotas manim.
Tegu tai jau praeitis, bet vis tiek negaliu lengvai pamirti. Prabgus maiau nei valandai nuo
mano apsisprendimo, paskambino mano tvas ir prane lidn ini.
Nenoromis tyliai sudejavau.
Tada Juodoji Ranka atjo parduotuvl. Jis buvo su kauke, bet painau i balso. Skotas
nusipurt. Niekada nepamiriu to balso. Juodoji Ranka padav man pistolet ir liep j pradanginti.
Pasak nors, kad policija pranet, jog tavo ttis uvo nekaltas ir beginklis. Jis stengsi apsaugoti
tavo eim nuo kani suinojus, kas i ties nutiko t vakar. Juodoji Ranka stengsi nuslpti, jog
tavo ttis buvo susidjs su nusikaltliais. Norjo, kad visa tai atrodyt kaip atsitiktinis upuolimas.
Turjau pistolet mesti up, bet pasilikau. Norjau istoti i draugijos. Man atrod, kad vienintelis
bdas t padaryti turti kali, leidiani antauoti Juodj Rank. Todl ir pasilikau ginkl. Kai
su mama persiklme gyventi ia, palikau Juodajai Rankai inut. Perspjau, kad jei jis atvyks

Koldvoter mans iekoti, pasirpinsiu, jog Harisono Grjaus pistoletas patekt policijos rankas.
Visam pasauliui pagarsinsiu, jog Grjus buvo Juodosios Rankos sbras. Prisiekiau suterti tavo tio
vard tiek kart, kiek prireiks, jei susigrinsiu ankstesn gyvenim. Pistolet vis dar turiu. Skotas
atgniau delnus, ir ginklas barkdamas nukrito ant cemento. Vis dar j turiu.
Mane nutvilk stiprus skausmas.
Man buvo labai sunku sukiotis netoli tavs, toliau dst Skotas trkiojamai. Norjau, kad
mans nekstum. O Dieve, kaip a nekeniau savs. Kaskart tave ivyds pajgdavau galvoti tik apie
tai, kad pabgau. Kad galjau igelbti tavo tiui gyvyb. Atleisk, baig jis linjaniu balsu.
Viskas gerai, raminau ir save, ir Skot. Viskas bus gerai.
Taiau mano odiai nuskambjo kaip juodiausias melas.
Skotas pakl pistolet ir m j grabinti. Nespjau atsitokti, kai vaikinas prisikio ginkl prie
smilkinio.
Nenusipelniau toliau gyventi, pareik jis.
Pajutau, kaip stingsta irdis.
Skotai tariau.
itaip turiu pasielgti dl tavo eimos. Negaliu tau pavelgti akis. Nekeniu savs.
Jo pirtas slydo gaiduko link.
Svarstyti nebeliko kada.
Ne tu nuudei mano tt, pasakiau. Tai padar Riksonas Vi vaikinas. Jis nusidjs
angelas. Visa tai tikra. Tu nefilimas, Skotai. Tau nepavyks nusiudyti. Tik ne itaip. Esi nemirtingas.
Niekada nemirsi. Jei nori ipirkti kalt, kuri jauti dl mano tio mirties, padk man i ia itrkti.
Kitapus dur yra Riksonas, jis ketina mane nuudyti. Jei tu padsi, gal pavyks itrkti gyvai.
Skotas spoksojo mane tyldamas. Prasivr durys ir ant slenksio idygo Riksonas. Jis
nusibrauk plaukus nuo kaktos ir m dairytis anktoje patalpoje. Savisaugos genama prisiglaudiau
prie Skoto.
Riksono vilgsnis lakst nuo Skoto prie mans.
Kad galtum susidoroti su ja, tau teks pirmiausia veikti mane, perspjo Skotas ddamas ant
mans kair rank ir ustodamas savo knu. Jo kvpavimas padanjo.
Be jokio vargo, atkirto Riksonas ir kelis kartus ov Skot. is susmuko ant mans.
Aaros riedjo mano skruostais.
Liaukis, sunibdjau.
Neverk, mieloji. Jis nemir. Nesigrauk atsipeikjs Skotas kents bais skausm, taiau tiek
kainuoja galimyb turti kn. Kelkis ir ateik ia.
Atsikruk, nusikeikiau nesuvokdama, kur radau tiek drsos, taiau neketinau nuolankiai
paklusti kaip avel. Tu nuudei mano tt. Jei nori mans, ateik ir pasiimk.
Riksonas nykiu persibrauk lpas.
Nesuprantu, kodl taip pyksti. Juk Harisonas nebuvo tavo ttis.
Tu nuudei mano tt, pakartojau irdama Riksonui akis su tokiu niriu, kuris, atrod, tuoj
sudraskys mane pai.
Harisonas Grjus pats kaltas. Jam nereikjo kitis.

Jis stengsi igelbti kito mogaus gyvyb!


mogaus? prunkteljo Riksonas iki alkni pasiraitodamas lapias rankoves. Nevadiniau
Henko Milaro mogumi. Jis nefilimas. Labiau vadintinas vrimi.
Nusijuokiau, tikrai nusijuokiau, bet juokas strigo gerklje, dusino.
inai k? Man tavs beveik gaila.
Keista, bet a t pat norjau pasakyti apie tave.
Dabar ketini nuudyti mane, tiesa?
Tikjausi, kad giliai irdyje pajusiu dar didesn baim, taiau bijoti nebeturjau jg. Apm
stingdanti ramuma. Laikas nei sultjo, nei m bgti spariau. Jis velg man akis toks pat altas ir
bejausmis, kaip ir Riksono mane nukreiptas pistoletas.
Ne nuudyti, o paaukoti, kreivai ypteljo Riksonas. Tai didiulis skirtumas.
Norjau bgti, bet tuo metu nuaidjo kurtinantis vis, ir nematoma jga nublok mane prie
sienos. Kn nutvilk atrus skausmas, rkiau, bet buvo jau per vlu. Mane dusino nematoma marka.
Bejgikai j tampydama dar spjau pamatyti prieais akis plaukiant besiypsant Riksono veid.
Plauiai taip isiplt, jog, rods, tuoj sprogs, ir kaip tik t akimirk krtin suglebo. Pro Riksono
pet pamaiau tarpduryje idygstant Lop.
Mginau suukti, bet baisus noras kvpti oro staiga dingo.
Viskas buvo baigta.

25

SKYRIUS

-Nora?
Pamginau atsimerkti ir nors smegenys perdav sakym, knas nepakluso. Aplink buvo girdti
neaiks balsai. Pasmonje supratau, kad naktis ilta, bet mane pyl altas prakaitas. Be to, pajutau
krauj.
Savo krauj.
Tau viskas gerai, ramino detektyvas Basas, kai surikau dusliu balsu. Niekur nuo tavs
nesitrauksiu. Nenutolk, Nora. Viskas bus gerai.
Pamginau linktelti, bet vis dar jauiausi taip, tarsi egzistuoiau alia savo kno.
Paramedikai tave vea skubios pagalbos skyri. Guli ant netuv. Mes jau ivykstam i Delf
parko.
Kelios kartos aaros nuriedjo skruostais, ir a sumirksjusi prapliau akis.
Riksonas, lyg ne savo lieuviu ilemenau, kur Riksonas?
Detektyvas Basas suiaup lpas.
. Nekalbk. Kulka tau pataik rank. Sueistas tik raumuo. Tau tikrai pasisek. Pasveiksi.
Kur Skotas? paklausiau tik dabar prisiminusi. Mginau pasikelti, bet buvau pririta dirais.
Ar itraukte Skot?
Skotas buvo su tavimi?
U elektros skydins. Jis sueistas. Riksonas ir j paov.
Detektyvas Basas pakviet uniformuot pareign, stovint prie greitosios pagalbos automobilio.
Policininkas atingsniavo prie ms.
Klausau, detektyve.
Ji sako, kad Skotas Parnelis buvo mechanizm salje.
Pareignas papurt galv.
Mes apiekojome sal. Ten nieko nebuvo.
Tai apiekokite dar kart! paliep Basas mosteldamas ranka parko vart link. Tada atsigr
mane. Kas, po velni, tas Riksonas?
Riksonas. Jei policija mechanizm salje nieko nerado, vadinasi, Riksonas pabgo. Jis trinasi kur
nors ia ir galbt i tolo mus stebi laukia, kol vl gaus prog mane upulti. Sugriebiau detektyv
Bas u rankos.
Nepalikite mans vienos.
Niekas tavs nepaliks. K gali papasakoti apie Rikson?
Ratukiniai netuvai nudardjo per stovjimo aiktel, ir paramedikai pro galines duris kl mane
greitosios pagalbos automobil. Detektyvas Basas lipo vidun ir atsisdo alia. A tai beveik

neatkreipiau dmesio, nes galvojau apie kitk. Reikia pakalbti su Lopu. Turiu jam pasakyti, kad
Riksonas
Kaip jis atrodo?
Detektyvas Basas priadino mane i apmstym.
Jis ia buvo. Vakar vakare. Tai jis surio Skot sunkveimiuko kbule.
Tas vyrukas ov tave? Detektyvas Basas iupo radijo sistuvo mikrofon. tariamasis
vardu Riksonas. Auktas, lieknas, tamsiais plaukais. Vanago nosimi. Amius madaug dvideimt
met.
Kaip mane radote?
Mintimis palengva grau atgal, prisiminiau maiusi mechanizm sals tarpduryje Lop. Tai truko
tik akimirk, taiau Lopas tikrai ten stovjo. Buvau tuo tikra. Kur jis dabar? Kur Riksonas?
Gavome anonimin skambut. Skambinusysis prane, kad tave rasiu mechanizm salje,
Pratingojo tunelio dugne. Skambjo nelabai tikinamai, bet negaljau nekreipti dmesio
praneim. Be to, informatorius pareik pasirpinsis mogumi, kuris tave ov. Maniau, jis kalba
apie Skot, bet tu sakai, kad tai padar Riksonas. Gal papasakosi, kas ia dedasi? Pradkime nuo
vyruko, kuris tave upuol. Kur galiau j rasti?
Po keli valand detektyvas Basas ltai privaiavo prie kaimiko namo. Jau brko, ir languose
atsispindjo bevaigdis dangus. Sutvarstyta buvau ileista i skubios pagalbos skyriaus. Gydytojas
telefonu pasikalbjo su mano mama, a atsisakiau. inojau, kad vis tiek teks su ja isiaikinti, tik ne
ligoninje, todl papuriau galv, kai slaugytoja atkio man telefono ragel.
Daviau parodymus policijai. Beveik neabejojau, kad detektyvas Basas nusprend, jog klejodama
mechanizm salje maiau Skot. Jis tikriausiai pagalvojo, kad slepiu informacij apie Rikson.
Basas neklydo, taiau net jei biau detektyvui visk iklojusi, Riksono jis nebt rads. Taiau
Lopas turjo aik plan ar bent jau leido suprasti turs. Deja, nieko daugiau apie tai neinau.
Ivykusi i Delf parko spurdania irdimi spliojau, kur yra Lopas ir kas atsitiko, kai netekau
smons.
Ilipus i automobilio, detektyvas Basas palydjo mane iki dur.
Dar kart ai, padkojau, u visk.
Paskambink, jei mans prireiks.
jusi iebiau viesas. Vonioje nusimeiau drabuius, taiau josi ltai, nes kairs rankos dilbis
buvo sutvarstytas. Persismelkusius baime ir panika drabuius palikau gulti ant grind. Apvyniojusi
tvarsius plastikine plvele nriau duo garus.
Stovint po karto vandens iurklmis galvoje msiojo io vakaro vaizdai. tikinjau save, kad
vanduo visk nuplaus ir mano kanios nuteks kartu su juo. Viskas baigta. Tikrai baigta. Taiau
vienas dalykas nedav ramybs. Juodoji Ranka.
Jei Juodoji Ranka ne Lopas, tai kas? Ir kodl Riksonas, nusidjs angelas, tiek daug apie j
ino?
Po dvideimties minui nusiluosiau rankluosiu ir miau klausytis balso pato praneim.
Vienas skambutis buvo i Enzo ukandins teiravosi, ar galiau dirbti iandien vakare. tusi Vi

klaus, kur esu. Policininkai ivijo j i automobili stovjimo aiktels ir udar pramog park,
prie tai patikin, kad a esu saugi, ir mandagiai papra draugs vaiuoti namo ir niekur nekiti
nosies. Savo inut Vi baig grasinimu: Jei praradau prog bti tikrai svarbi vyki liudytoja, labai
supyksiu!
Treias skambinusysis neprisistat, bet a ikart atpainau Skoto bals. Jei policijai pranei apie
skambut, mano ir pdos jau bus atauusios. Tiesiog noriu dar kart atsiprayti. Skotas nutilo, ir
a supratau, kad jis ypsosi. inau, jog nerimauji dl mans, todl pasakysiu, kad aizdos gyja ir
netrukus bsiu sveikas kaip ridikas. Ai, kad paaikinai apie mano, hmm, sveikat.
Su palengvjimu ypteljau. Vienas rpestis atkrito. Skotas sveiksta.
Buvo malonu tave painti, Nora Grei. Kas ino, gal dar kada nors apie mane igirsi. Gal ms
keliai ateityje susikirs. Jis patyljo. Beje, pardaviau mustang. Per daug krinta akis. Labai
nedigauk, taiau ir tau kai k nupirkau u netiktai atsiradusius pinigus. Girdjau, esi nusiirjusi
folksvagen. Savinink tau j rytoj atvairuos. Sumokjau u piln kuro bak, kad tikrai atvaiuot.
Iklausiusi inut a vis dar spoksojau telefon. Folksvagenas? Man? I diaugsmo ir
gluminanios nuostabos apsvaigau. Automobilis. Skotas man nupirko automobil. Atsilygindama
itryniau praneim ir sunaikinau rodym, kad vaikinas skambino. Jei policija ir suseks Skot, a
bsiu niekuo dta. Taiau vargu ar pavyks j rasti.
Paskambinau mamai. Neketinau ilgiau atidlioti pokalbio. inakt vos neuvau. Pakeisiu savo
gyvenim, visk itrinsiu ir pradsiu i naujo. Padarysiu tai nedelsdama. Belieka tik paskambinti.
Nora? kupinu igsio balsu atsiliep ji. Detektyvas man paskambino. Jau vaiuoju namo.
Kaip tu? Pasakyk, kad tau nieko blogo neatsitiko!
Trkiojamai kvpiau.
Dabar man viskas gerai.
Ak, kdiki. Labai tave myliu. Tu juk inai, tiesa? sukkiojo mama.
inau vis ties.
Tyla.
inau, kas vyko prie eiolika met, patikslinau.
Apie k kalbi? A jau prie pat nam. Vis dar nesiliauju drebti baigusi pokalb su detektyvu.
Esu visikai sugniudyta. Ar policija ino, kas tas Riksonas? Ko jis i tavs norjo? Nesuprantu, kaip
galjai visa tai sipainioti.
Kodl man nepapasakojai? sunibdjau jausdama, kaip akyse tvenkiasi aaros.
Kdiki?
Nora. A jau ne mayt. Visus tuos metus tu man melavai. Kai supykdavau ant Marss. Kai
mudvi aipydavoms i Milar, kad jie kvaili, turtingi ir netaktiki man ulo balsas.
Neseniai kunkuliavau pykiu, bet dabar neinojau, kaip jaustis. Nulidusi? Nuvargusi? Sutrikusi?
I pradi mano tvai padar paslaug Henkui Milarui, taiau vliau, matyt, pamilo vienas kit ir
mane. Mums gerai klojosi. Buvome laimingi. Tio jau nra, taiau jis vis tiek apie mane galvoja.
Rpinasi. Jis nort, kad padiau isaugoti ms eim, o ne pabgiau nuo mamos.
A irgi to noriu.
kvpiau oro.

Kai gri, pasikalbsime apie Henk Milar.


Mikrobanginje susiildiau karto okolado ir nusineiau lov. I pradi baiminausi bti viena
kaimikame name, nes Riksonas laisvje. Paskui nurimau. Kakodl nuojauta kudjo, kad esu saugi.
Stengiausi prisiminti, kas vyko mechanizm salje prie pat man netenkant smons. j eng
Lopas
Ir viskas aptemo. Dl to mane m apmaudas, nes jauiau turinti dar t prisiminti.
Neapiuopiam, bet svarb dalyk.
Netrukus lioviausi kankintis, ir mano mintys staiga pakrypo netikta, nerim keliania linkme.
Mano biologinis tvas gyvas. Henkas Milaras dav man gyvyb, o paskui isiadjo nordamas
apsaugoti. Visikai nenoriu su juo bendrauti. Net mintis, kad galiau j kreiptis, skaudino. itaip
pripainiau j savo tvu. Man ir taip sunku isaugoti atmintyje tikrojo tio veid, todl visai
nenorjau leisti jam iblsti greiiau, nei tai vyks savaime. Ne, veriau tegu Henkas Milaras laikosi
toliau nuo mans. Gal kada nors pakeisiu savo nusistatym, bet dabar tokia mintis man kl siaub.
Vadinasi, turiu slapt gyvenim, o j pavieinus dabartinis visam laikui pasikeist.
Nors nenorjau galvoti apie Henk, taiau vienas dalykas nedav ramybs. Henkas paslp mane
dar kdik, kad apsaugot nuo Riksono, nes a mergait. Taiau kaip Mars? Mano sesuo? Jos
gyslomis teka tiek pat Henko kraujo, kiek ir manosiomis. Tai kodl Henkas jos neslp? Stengiausi
iguiti i mint i galvos, bet atsakymo neradau.
Vos spjau susirangyti po antklode, kai igirdau beldiant duris. Padjau puodel ant naktinio
staliuko. Tokiu vlyvu laiku retai kas pas mane usuka. Nutapenusi laiptais emyn pavelgiau pro
dur akut. Galjau to ir nedaryti, nes puikiai inojau, kas stovi u dur. Spurdanti irdis idav, kad
ten Lopas.
Atidariau duris.
Tu pasakei detektyvui Basui, kur mane rasti, ir neleidai Riksonui mans nuauti.
Lopas vertinamai nuvelg mane tamsiomis akimis. Akimirk jose atsispindjo vairs jausmai:
isekimas, nerimas ir palengvjimas. Vaikinas kvepjo rdimis, isivadjusia cukraus vata ir altu
vandeniu, tad ikart supratau, kad buvo netoliese, kai detektyvas Basas rado mane siaubo kambario
gelmse. Rpindamasis mano saugumu Lopas nenuleido nuo mans aki.
Jis apsivijo mane rankomis tvirtai prispausdamas prie savs.
Maniau, pavlavau. Baiminausi, kad tu jau negyva.
sikibau jam markinius ir priglaudiau galv prie krtins. Nesigdijau aar. Esu saugi, ir
Lopas ia. Visa kita nesvarbu.
Kaip mane radai? paklausiau.
Jau kur laik tariau, kad tai Riksonas, tyliai atsak Lopas. Taiau turjau sitikinti.
Pakliau j akis.
inojai, kad Riksonas nori mane nuudyti?
Vis pastebdavau enkl, bet nenorjau jais tikti. Juk mudu su Riksonu buvom draugai
Lopo balsas ulo. Nenorjau patikti, kad jis man kenkt. Bdamas tavo angelas sargas jauiau,
jog kakas ksinasi tave nuudyti. Nenutuokiau kas, nes udikas buvo atsargus. Jis apie tai

negalvodavo, todl negaljau jo perprasti. Supratau, kad mogus nepajgt taip rpestingai slpti
savo mini. mogus neinot, kad mintimis angelams perduoda vairiausi informacij. Kartkartmis
apiuopdavau valgas. Smulkmenas, verianias dmiai stebti Rikson, nors to ir nenorjau.
Suporavau j su Vi, kad galiau atidiau sekti. Taiau stengiausi nesukelti Riksonui tarimo. inojau,
kad vienintel prieastis, dl kurios jis tave nuudyt, galimyb uvaldyti mogaus kn, todl
miau kapstytis Barnabo praeityje. Tada ir suinojau ties. Riksonas buvo mane aplenks ir
tikriausiai suinojo, kad tave susekiau, kai pernai usiraiau mokykl. A, lygiai kaip ir jis, norjau
tave paaukoti. Riksonas kaip manydamas band tikinti mane imesti i galvos Enocho knyg ir tavs
neudyti. Kad galt tai padaryti pats.
Kodl nepasakei, kad jis mgina mane nuudyti?
Negaljau. Tu mane atleidai kaip savo angel sarg. Fizikai negaljau kitis tavo gyvenim,
kai ikildavo pavojus tavo saugumui. Vos pamgindavau, arkangelai sutrukdydavo. Taiau radau
bd juos apeiti. Suinojau, kad miegodama gali matyti mano prisiminimus. Suteikiau tau ini,
reikaling suprasti, jog Henkas Milaras yra tavo biologinis tvas ir nefilimo Riksono vasalas. I
nuovargio Lopo lp kamputis atvipo. Nors tu man nuolat trukdei.
Ilgai laikiusi kvap i lto ikvpiau.
Kur Riksonas dabar?
Igrdau pragar. Jis daugiau nebegr.
Susijaudins, bet nepiktas Lopas spoksojo tiesiai prieais save. Gal buvo nusivyls, nes tikjosi
kitokios baigties. Taiau tariau, kad giliai irdyje vaikinas kankinasi labiau, nei parodo. Artimiausi
draug ir vienintel mog, kuris per visus imginimus bdavo greta, jam teko igrsti aminj
tams.
Man labai gaila, sunibdjau.
Kur laik stovjome tyldami ir abu mintyse sivaizdavome Riksono likim. Pragaro nebuvau
maiusi, taiau, vien pagalvojusi apie i niri viet, sudrebjau visu knu.
Galiausiai Lopas tar mano mintims:
Nora, nusprendiau nepaklusti ms statymams. Kai tik arkangelai apie tai suinos, ims mans
iekoti. Buvai teisi a be skrupul lauau taisykles.
Pajutau beprotik nor igrsti Lop pro duris. Vaikino odiai aidjo mano galvoje.
Nepaklusti? Arkangelai pirmiausia jo iekos ia. Ar jis tyia toks neatsargus?
Gal iprotjai? paklausiau.
Dl tavs.
Lopai!
Nesijaudink, turime laiko.
I kur inai?
Svirduliuodamas jis eng ingsn atgal ir prispaud deln prie irdies.
Tavo nepatiklumas mane skaudina.
Dar grieiau pavelgiau vaikin.
Kada tai padarei? Kada nusprendei maitauti?
vakar. Usukau sitikinti, kad esi saugi. inojau, jog Riksonas yra Delf parke, o kai ant tavo

virtuvins spintels pamaiau ratel, kad kaip tik ten ivaiavai, supratau, kad Riksonas puls.
Nutraukiau ryius su arkangelais ir nusekiau paskui tave. Angele, jei nebiau nutrauks su jais
ryi, nebiau galjs fizikai sikiti. Riksonas bt nugaljs.
Ai, sunibdjau.
Lopas tviriau priglaud mane. Norjau usimirti jo glbyje, tik jausti jo stipr, tvirt kn,
taiau ramybs nedav daugyb klausim.
Vadinasi, jau nesi Marss angelas sargas? paklausiau.
Pajutau, kad Lopas ypsosi.
Dabar esu privatus rangovas. A pasirenku klientus, o ne jie mane.
Kodl Henkas slp mane, o ne Mars?
sikniaubiau vaikino markinius, kad jis nematyt mano aki. Henkas man nerpi. Visikai. Jis
man niekas, taiau slaptoje irdies kertelje trokau, kad Henkas mylt mane taip pat kaip Mars.
Juk a irgi jo dukt. Taiau jis pasirinko Mars, o ne mane. Manimi atsikrat ir liko su ja.
Neinau. Tyloje girdjau Lop kvpuojant. Mars neturi tokios yms kaip tavo. Henkas turi,
j turjo ir onsis. Kain ar tai atsitiktinis sutapimas, angele.
Mano vilgsnis nuklydo dein rie, tams ruo, kur mons danai klaidingai palaikydavo
randu. Visada maniau, kad toki gimt ym turiu tik a. Kol nesutikau onsio. O dabar ir Henko.
Turbt i gimta ym kur kas svarbesn nei biologinis ryys su onsi gimine, ir i mintis mane
baugino.
Su manim esi saugi, nibdjo Lopas mane glamondamas.
Neikentusi paklausiau:
K dabar darysime?
Bsim drauge.
Vaikinas klausiamai kilsteljo antakius ir sukryiavo pirtus, tarsi melst skms.
Mes labai danai kivirijams.
Ir danai taikoms. Lopas djo man deln tio ied ir sugniau pirtus. Tada pabuiavo
krumplius. Norjau grinti anksiau, bet jis buvo nebaigtas.
Atgniauiau deln, ir Lopas pam ied. Vidinje pusje buvo igraviruota ta pati irdis, bet
dabar abipus jos iraiyti du vardai: NORA ir DEVAS.
Pakliau j akis.
Devas? Ar tai tavo tikrasis vardas?
Jau seniai niekas mans taip nevadina.
Jis perbrauk pirtu man lp tiriamai nuvelgdamas juodomis velniomis akimis.
Uliejo kartas ir nenumaldomas geismas.
Matyt, Lopas irgi j pajuto, nes udar duris ir pasuko rakt. Ijung pagrindinio viestuvo
jungikl, ir kambarys paskendo tamsoje, pro naktines uuolaidas skverbsi tik mnesiena. Mudviej
vilgsniai tuo pat metu nukrypo sof.
Netrukus gr mama, perspjau. Veriau vaiuojam pas tave.
Lopas pasitryn eriuot smakr.
Ten veduosi ne visus.

Toks atsakymas man jau buvo nusibods.


Ar tursi mane nuudyti, jei parodysi savo but? paklausiau sykiu slopindama susierzinim.
Jei pateksiu vidun, nebegalsiu ieiti?
Lopas kur laik dmiai mane apirinjo, paskui atseg nuo grandinls rakt ir kio mano
piamos varko kien.
Kart j patekusi tursi nuolatos grti.
Po keturiasdeimties minui atradau duris, kurioms tinka Lopo raktas. Lopas pastat visureig
tuioje Delf parko automobili stovjimo aiktelje. jome susikib rankomis. iltas vasaros
vjelis kedeno man plaukus. Pravrs vartus Lopas palaik, kol jau.
Be kurtinanio triukmo ir karnavalini vies Delf parkas atrod visikai kitoks. Tylus,
vaiduoklikas, paslaptingas. Psteljus vjeliui, aligatviu nuriedjo numesta gaiviojo grimo
skardin. Neikrypdama i tako smeigiau akis Arkangelo atrakciono griauius, boluojanius
juodo dangaus fone. Oras dvelk lietumi. Vir galvos nusirito tolimas griaustinis.
Nuo Arkangelo Lopas nusitemp mane iaur. Mudu ulipome laiptais atrakciono
mechanizm pair. Vos Lopas spjo atrakinti duris, pasipyl lietus. Laai tiko ant aligatvio.
Durys usivr, ir mudu paskendome tamsoje. Parke buvo vaiduoklikai tylu, tik stog barbeno
lietaus laai. Pajutau, kaip Lopas prieina man u nugaros ir apkabina per liemen.
Delf park reng nusidj angelai, todl arkangelai prie jo net nedrsta artintis. vakar,
angele, ia bsime tik tu ir a, tyliai sunibdjo jis man aus.
Atsigriau gerdama vaikino kno kart. Lopas pakl mano smakr ir pabuiavo. Buinys buvo
iltas, ir i malonumo visa suvirpjau. lapi Lopo plaukai skleid vos juntam muilo kvap. Ms
lpos susiliejo, oda tapo slidi nuo alt vandens la, besisunkiani pro emas lubas. Lopas taip
aistringai mane apkabino, kad a panorau pasksti jo glbyje.
Jis nusiurb lietaus laus nuo mano apatins lpos, ir a pajutau jo prigludusi lp ypsn. Lopas
nubrauk al mano lapius plaukus ir pabuiavo prie pat raktikaulio. Paskui krimsteljo aus ir
suleido dantis pet.
Ukiau pirtus u Lopo diro ir prisitraukiau ariau.
Lopas sikniaub man pet ir m delnais glostyti nugar. I pasitenkinimo tyliai sudejavo.
Myliu tave, sunibdjo jis panirs man plaukus. Dabar esu toks laimingas kaip niekada.
Kaip jausminga, atsklido gilus balsas i tamsiausios pairs kerts. iupkite angel.
Brelis aukt jaunuoli, be jokios abejons, nefilim, iniro i elio, apsupo Lop ir ulau
rankas jam u nugaros. Nustebau, kad Lopas visai nesiprieina.
Kai imsiu prieintis, bk, prabilo mano mintis Lopas, ir a supratau, jog jis norjo laimti
laiko, kad galt pasikalbti su manimi ir pamginti igelbti. A nukreipsiu j dmes, o tu bk.
Paimk visureig. Ar prisimeni, kaip j uvesti be raktelio? Namo nevaiuok. Sdk automobilyje,
kol tave susirasiu
Pairs gldumoje tnojs ir kitiems sakinjs vyras eng blausios viesos ruo,
prasiskverbus pro ply. Jis buvo auktas, lieknas, pagal ami atrodantis nenatraliai jaunai ir
nepriekaitingai pasipuos baltais golfo klubo markinliais bei medvilninmis tvido kelnmis.

Ponas Milaras, sunibdjau nesugalvodama, kaip dar galiau j kreiptis. Vadinti Henku
bt per daug familiaru, o tiu lykiai intymu.
Leisk man deramai prisistatyti, tar jis. A Juodoji Ranka. Gerai painojau tavo tv
Harison. Diaugiuosi, kad jo nra ia ir jis negali matyti, kaip eminiesi prasiddama su velnio
ipera. Jis palingavo galv. Ne toki tikjausi tave uaugsiant, Nora. Draugauji su prieu, negerbi
savo kilms. Tikriausiai kaip tik tu susprogdinai vien nefilim konspiracini nam. Taiau tai
nesvarbu. Tai galiu tau atleisti. Jis reikmingai patyljo. Pasakyk man vien dalyk, Nora. Ar ne
tu nuudei mano brang draug ons Lang?