Está en la página 1de 191

Versta

i: Kiera Cass THE ONE


HarperTeen, An Imprint of HarperCollinsPublishers,
New York, 2014
krin, esant bibliotekose, mokymo ir mokslo staig bibliotekose, muziejuose arba archyvuose, be
krinio autoriaus ar kito io krinio autori teisi subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo
draudiama mokslini tyrim ar asmenini studij tikslais atgaminti, vieai skelbti ar padaryti vieai
prieinam kompiuteri tinklais tam skirtuose terminaluose t staig patalpose.
ISBN 978-609-01-1745-3
The One
Copyright 2014 by Kiera Cass
Cover Art 2014 by Gustavo Marx / Mergeleft Reps, Inc.
Cover Design by Erin Fitzsimmons
Vertimas lietuvi kalb, Simona Kaziukonyt, 2015
Leidykla Alma littera, 2015
I angl kalbos vert Simona Kaziukonyt
Redaktorius Dainius Rainas
Korektor Ramut Prapiestien
Virel lietuvikam leidimui pritaik Galina Talaiko
E. knyg maketavo Jurga Morknien

Skiriu Kelevjui, vaikinui, ulipusiam namel mano irdies medyje ir musiam ten
karaliauti

Pirmas skyrius
kart Didiajame kambaryje mums vl mokantis etiketo, pro lang m lkti
plytos. Elisa tuoj pat griuvo ant grind ir inkdama m liauti prie onini dur.
Selest suspigo ir metsi kambario gal, jai vos pavyko ivengti stiklo uki
kruos. Kris iupo mane u rankos ir timpteljo, mudvi leidoms bgti prie ijimo.
Panels, paskubkite! suriko Silvija.
Akimirksniu m pykinti prie lang isirikiav sargybiniai, man lekiant vi
aidas ugul ausis. Nesvarbu, ar sukilliai ginkluoti autuvais, ar prisirink akmen,
bet jie upuol rmus ir tikrai bus iudyti. J puldinjimai ism karaliaus
kantryb.
Su iais bateliais nepakeniama bgti, sumurmjo Kris, usimetusi suknels
leif ant rankos. Jos akys buvo smeigtos koridoriaus gal.
Vienai i ms teks prie ito priprasti, sunkiai kvpuodama tar Selest.
Pakliau akis dang.
Jei tai bsiu a, kasdien avsiu sportukus. Auktakulniai jau griso.
Ne plepkit, o judinkits! sukliko Silvija.
Kaip i ia nusigausime iki slptuvs? paklaus Elisa.
O kur Maksonas? pravokt Kris.
Silvija nieko neatsak. Skutome paskui j koridori labirintu, iekodamos kelio
rs, pro mus kit pus bgo sargybiniai. Nejuia avjausi jais, svarsiau, kokiam
drsiam reikia bti, kad pultum pavoj gelbti kit.
Pro al skuodiantys sargybiniai rodsi vieno veido, kol galiausiai mane smigo
alios akys. Aspenas atrod narsus ir ramus. Ikilus problemai, skubjo jos sprsti.
Paprasta kaip dukart du.
Nors ms vilgsniai susidr trumpam, ito pakako. Taip jau bdavo mudviem
susitikus. Uteko mirksnio, kad pasakyiau jam be odi: bk atsargus ir saugokis.
Jis irgi atsak man vien akimis: inau, ir pati pasisaugok.
Bendrauti su juo vilgsniu buvo labai lengva, kur kas sunkiau seksi nektis.
Paskutinis mudviej pokalbis buvo nesmagus. Ketinau palikti rmus ir papraiau
Aspeno duoti man laiko iek tiek atsigauti po Atrankos. Bet vis dlto pasilikau
nepaaikinusi jam, kodl.
Turbt Aspeno kantryb m sekti, jis m velgti ne vien geruosius mano

bruous. Turjau pasitaisyti jo akyse. Aspenas man labai reikalingas. Net dabar, kai
vyliausi, kad Maksonas pasirinks mane, nesivaizdavau, kaip gyvensiu be Aspeno.
tai ia! suuko Silvija, spausdama slapt plokt sienoje.
mme lipti laiptais emyn, pirmos jo Elisa ir Silvija.
Po velni, Elisa, paspartink ingsn! piktai ragino Selest.
Turjau suirzti dl toki iurki odi, bet visos manme t pat.
Lipdama rs stengiausi susitaikyti su tuo, kad sugaiiu kelias valandas
slpdamasi kaip pel po luota. Ms auktakulni kaukjimas nustelb triukm,
kol pagaliau i viraus pasigirdo vyrikas balsas.
Stokit! kakas suriko.
Atsigrusios mudvi su Kris ivydome uniformuot vyr.
Luktelkit! suuko Kris kitoms merginoms. ia sargybinis.
Gaudydamos or sustojome ant laipt. Uduss vyrikis mus prisivijo.
Atleiskit, panels. Vos mums pradjus audyti, sukilliai spruko. Turbt iandien
neturjo po kovoti.
Silvija rankomis persibrauk ir ilygino drabuius, paskui praneko u mus visas:
Ar karalius sitikins, kad jau saugu? Antraip ioms merginoms gali grsti didelis
pavojus.
itaip prane sargybos virininkas. Esu tikras, kad Jo Didenyb...
Nekalbk u karali. Panels, lipam emyn.
Nejuokaujat? paklausiau. Juk pavojaus nebra.
Silvijai nuvrus mane vilgsniu, kuris bt sustabds ir sukill, usiiaupiau.
Mudvi su Silvija siejo keista draugyst, ji pati to neinodama per papildomas
pamokas atitraukdavo mano mintis nuo Maksono ir Aspeno. Po nedidelio pokto j
ikriau Praneim laidoje prie kelias dienas rodos, praradau Silvijos
palankum.
Atsigrusi sargybin ji kalbjo toliau:
Grime, kai gausite oficial karaliaus sakym. Pirmyn, panels.
Mudu su sargybiniu apsikeitme suirzusiais vilgsniais ir patraukme kiekvienas
savo keliu.
Po dvideimties minui, atjus kitam sargybiniui ir papraius ms lipti auktyn,
Silvija vl nepakluso.
Tokia padtis taip mane siutino, kad nebelaukiau nei jos, nei kit mergin.
Ukopusi laiptais atsidriau pirmame rm aukte, tada nuingsniavau savo
kambar, rankoje nedamasi batelius. Mano tarnaits buvo dingusios, bet ant lovos
radau sidabrin lktut su voku.
Tuoj pat atpainau Mei raysen, atpliau vok ir puoliau skaityti.

Mer,
mes tapome tetomis! Estrai viskas gerai. Noriau, kad btum ia ir
susipaintum su ja, bet visi suprantame, kad dabar btinai turi bti rmuose.
Kaip manai, ar Kaldas vsime visa eima? Juk jos jau ne u kaln! Turiu
grti ir padti Kenai su Deimsu. Estra nepaprastai grai! Siuniu tau
nuotrauk. Mes tave mylime!
Mei
Imiau i voko blizgi nuotrauk. Joje buvo aminta visa ms eima, trko tik
Kotos ir mans. Plaiai isiieps u Kenos ir dukrels didiulmis akimis stovjo jos
vyras Deimsas. Sesuo sdjo lovoje laikydama ant rank mayt roin ryull,
sykiu ir susijaudinusi, ir pavargusi. Mama su tiu spindjo i pasididiavimo, o Mei
ir Derado diugesys liejosi per kratus. inoma, Kota neatvaiavo; apsilankymas
namuose nebt davs jam jokios naudos. A irgi turjau ten bti.
Deja, nebuvau.
A buvau ia. Kartais pati nesuprasdavau kodl. Nors Maksonas tiek daug
padar, kad pasilikiau, jis leido laik su Kris. Sukilliai nepaliaujamai puldinjo
mus, net buvo siver rmus. Lediniai karaliaus odiai gerokai susilpnino mano
pasitikjim. Negana to, aplink nuolat sukiojosi Aspenas, turjau saugoti i
paslapt. Danai ateidavo moni su kameromis, jie mus filmuodavo ir rodydavo
ivogtas ms gyvenimo akimirkas per televizij visai aliai, linksmindami
gyventojus. Buvau uspeista kamp ir ilgjausi to, kas man visada buvo svarbu.
Nurijau pykio aaras. Labai pavargau verkti.
Uuot liumbusi, miausi kurti plan. Tra vienintel ieitis baigti Atrank.
Nors retkariais klausdavau savs, ar troktu tapti princese, tikrai inojau norinti
priklausyti Maksonui. Siekdama, kad taip nutikt, negaljau tnoti sudjusi rank ir
laukti. Prisimindama paskutin savo pokalb su karaliumi ingsniavau po kambar ir
laukiau pasirodant tarnaii.
Vos galjau kvpuoti, taigi turjau likti alkana, bet aukotis buvo verta. Man
reikjo daryti paang, ir kuo greiiau. Pasak karaliaus, kitos merginos daro didel
paang Maksono akyse, neslepia savo groybi, o a esanti per prasta ir neturinti
joki galimybi joms prilygti.
Mano santykiai su Maksonu iki iol buvo gantinai sudtingi, tad ikilo btinyb
atgauti jo pasitikjim. Neimaniau, ar tinka jo klausinti, ar ne. Beveik neabejojau,
kad bendraudamas su kitomis jis nenujo per toli, ir vis dlto i mintis nenoromis
kirbjo galvoje. Niekad anksiau nesiekiau jo sugundyti, visos intymios ms su
Maksonu akimirkos buvo nenumatytos i anksto. Vyliausi, kad gerai visk

apgalvojusi aikiai parodysiu princui besidominti juo ne maiau u kitas merginas.


Giliai kvpiau, kilsteljau smakr ir engiau valgomj. Tikdamasi, kad visi jau
bus susd, tyia pavlavau por minui. Ir neapsigavau. Vis dlto reakcija buvo
geresn, negu maniau.
Darydama tpsn taip krypteljau koj, kad prasiskleid suknels skeltukas,
apnuogindamas beveik vis laun. Vilkjau rykiai raudon suknel be petneli
su labai gilia ikirpte nugaroje. Dingteljo, jog tarnaitms teko pasitelkti magij,
kad drabuis laikytsi ant mans. Atsitiesusi smeigiau akis Makson, is liovsi
kramts. Kakam ikrito akut.
Nudelbusi vilgsn patraukiau savo viet ir sitaisiau greta Kris.
Amerika, k ia idarinji? sukudjo ji.
Krypteljau galv jos pusn.
Praau? apsimeiau sutrikusi.
Kris padjo sidabrinius stalo rankius, ir mudvi sispoksojome viena kit.
Atrodai kaip kek.
O tu kaip pavyduol.
Matyt, pataikiau kone deimtuk, nes Kris rausteljo, tada msi valgyti. Mano
suknel buvo tokia ankta, kad prarijau vos kelis ksnius. Patiekus desert, lioviausi
ignoruoti Makson. Kaip ir tikjausi, jis buvo smeigs akis mane. Kaipmat
pasiiupinjo ausies lezgel, a droviai padariau t pat. Stengdamasi nesiypsoti
meiau vilgsn karali Klarkson. Jis atrod suirzs, vadinasi, mano gudryb
pavyko.
Atsipraiau nuo stalo pirmoji, leisdama Maksonui pasigrti suknels nugaros
ikirpte, ir parskubjau savo kambar. Udariusi duris tuoj pat atsegiau drabuio
utrauktuk, nes norjau laisvai kvpuoti.
Kaip seksi? pribgusi paklaus Mer.
Princas apstulbo. Visiems atvipo iaunos.
Lus diaugsmingai cypteljo, Ana prijo padti Merei.
Mes prilaikysim suknel, o tu eik, paliep ji. Padariau, kaip ji sak. Ar jis
vakar usuks?
Taip. Tiksliai neinau, kada, bet tikrai ateis, atsisdau ant lovos krato,
rankomis prilaikydama suknel per liemen, kad nenukrist.
Ana nutais lidn veid.
Gaila, tau teks vargti dar kelias valandas. Bet neabejoju, kad verta.
Nusiypsojau, tarsi kania teikt malonum. Pasakiau tarnaitms norinti
patraukti Maksono dmes. Vyliausi, jei pasiseks, is apdaras netrukus atsidurs ant
grind.
Nori, kad pasiliktume, kol princas ateis? neslpdama susijaudinimo paklaus

Lus.
Ne, tik padkite man usitraukti t daikt. Turiu t apgalvoti, atsakiau
stodamasi, kad tarnaits galt padaryti ko praomos.
Mer sum utrauktuk.
Panele, kvpkite.
Paklusau, ir drabuis vl suver mano kn. Pasijutau kaip min einantis karys.
Skirtingi ginklai, bet tikslas tas pats.
vakar a pavergsiu vyr.

Antras skyrius
Atidariau balkono duris, kad leisiau kambar gaivaus oro. Nors jo gruodis, od
glost velnus vjelis. Mums buvo neleidiama ieiti lauk vienoms, tik su dviem
sargybiniais, taigi pasitenkinau ivdinusi kambar.
Vaiktindama po j udegiau vaki, kad bt jaukiau. Pasigirdus beldimui
duris, upiau degtuk, greitai atsisdau ant lovos su knyga rankose, o suknel
iskleidiau tarsi vduokl. Pavelk, Maksonai, a visada itaip atrodau
skaitydama.
Praom, itariau gantinai garsiai, kad biau igirsta.
Maksonui atvrus duris, grakiai pakliau galv, tada pamaiau princo
nuostab, kuri jam sukl vaki apviestas kambarys. Galiausiai jis sutelk
dmes mane, vilgsnis nuslydo apnuoginta koja.
Tu atjai, pasakiau uversdama knyg ir atsikliau pasveikinti princo.
Maksonas jo vidun, udar duris ir smeig vilgsn mano apvalumus.
Noriu pasakyti, kad vakar atrodai priblokiamai.
Kresteljau plaukus.
Kalbi apie it sukni? Ji jau seniai kabojo spintos gilumoje.
Diaugiuosi, kad j isitraukei.
Sunriau mudviej pirtus.
Eik, sskis greta. Pastaruoju metu retai tave matydavau.
Princas atsiduso ir nusek paskui mane.
Labai dl to gailiuosi. Per sukilli puolim netekome daug moni, padtis
buvo tempta, o inai, koks yra mano tvas. Isiuntme kelet sargybini saugoti
js eim, ir ms gretos dar praretjo, todl tvas pasidar grietesnis nei
prastai. Spaudia mane baigti Atrank, bet a nepasiduodu. Man dar reikia laiko
apsisprsti.
Atsisdome ant lovos krato, prisiglaudiau prie Maksono.
inoma, turi pats apsisprsti.
Princas linkteljo.
Kaip tik taip. Esu saks daugyb kart. Spaudiamas imu eiti i proto.
Patempiau lp.
inau.

Maksonas nutilo, jo veidas pasidar neskaitomas. Svarsiau, kaip neliai


pagreitinti vykius ir pratsti romantik akimirk.
Gal tai ir paika, bet tarnaits apipurk mane naujais kvepalais. Ar ne per
atrs? paklausiau ir atkiau kakl, kad princas pasilenkt ir pauostyt.
Jis taip ir padar, baksteljo nosimi man kakl.
Ne, brangioji, j kvapas nuostabus, atsak nesitraukdamas. Paskui pabuiavo
kakl.
Mgindama susikaupti nurijau seil. Turjau neprarasti savitvardos.
Diugu, kad kvepalai tau patinka. Tikrai ilgjausi tavs.
Princas apsivijo rankomis man liemen, a palenkiau galv. Jis irjo mane,
ms lpas skyr mautlaitis tarpelis.
Ar labai ilgjaisi mans? sukudjo Maksonas.
Jo vilgsnis ir emas balsas paspartino mano irdies plakim.
Labai, sunibdjau. Labai labai.
Palinkau dar ariau, trokdama buinio. Maksonas tryko pasitikjimu savimi.
Prisitrauk mane ranka, kita m kedenti plaukus. Mano knas tirpo nuo jo buinio,
bet labai var suknia. Staiga susinervinau, nes prisiminiau savo sumanym.
Paglosiau Maksonui peius ir udjau jo pirtus ant utrauktuko suknels
nugaroje. Vyliausi, to pakaks.
Princas kiek palkjo, po akimirkos biau praiusi, kad atsegt utrauktuk, bet
jis pratrko kvatotis.
Staiga atsikvojau.
Kas ia juokingo? paklausiau apimta siaubo ir mgindama nemaiomis atgauti
kvap.
I vis tavo poelgi is buvo pats juokingiausias! kvatodamas Maksonas net
susiriet ir m tapnoti sau per kel.
Nesuprantu, kodl tau taip linksma?
Princas garsiai pakteljo man kakt.
Seniai spliojau, kas bt, jei pamgintum mane sugundyti, jis vl prajuko.
Atleisk, turiu eiti, net atsistojus, linksmumas neisisklaid. Pasimatysime rytoj.
Paskui jis ijo. Kaip niekur nieko!
Visikai priblokta sdjau ant lovos. Kodl, po galais, tikinau save, kad man
pavyks? Tikriausiai princas ino apie mane ne visk, bet yra perprats mano bd
ir suvokia, kad itaip niekad nepasielgiau.
Nuvelgiau rksmingj suknel. Persistengiau. Net Selest nebt nuengusi
taip toli. Mano plaukai buvo suukuoti pernelyg tobulai, makiaas per rykus. Vos
js kambar princas suprato, k ketinu daryti. Dsaudama ingsniavau po
kambar, paskui upiau vakes ir svarsiau, kaip rytoj teks pairti jam akis.

Treias skyrius
Apsvarsiau visas galimybes ivengti pusryi: pasisksti skrandio skausmais,
migrena, panikos priepuoliu.
Tada prisiminiau, kaip Maksonas nuolat kalbdavo, kad sunkiomis aplinkybmis
nevalia prarasti pasitikjimo. ito tikrai stokoju. Bet jei nulipsiu valgomj, jei
pasirodysiu, galbt jis tai vertins.
Tikdamasi bent i dalies atitaisyti klaid papraiau tarnaii aprengti mane
paia kukliausia suknele. Igirdusios tok pageidavim jos nieko neklausinjo apie
prajus vakar. Drabuio ikirpt buvo ne tokia gili kaip t, kuriuos prastai
vilkdavome iltu oru, rankovs trij ketviri. Suknel buvo viesaus glto
audinio visika prieingyb vakaryktei.
engusi valgomajan nedrsau pavelgti Maksonui akis, bet laikiausi tiesiai ir
judjau grakiai.
Kai galiausiai ryausi dirstelti j, ir ms vilgsniai susitiko, princas vypteljo.
Uoliai kramtydamas jis pamerk man ak. Vl nuleidau galv apsimesdama, kad man
rpi tik apkepas su daru.
Malonu matyti tave padoriai apsirengusi, iko Kris.
Malonu matyti tave taip gerai nusiteikusi.
Kas, po perkn, tave apsdo? sunypt ji.
Nusiminusi pasidaviau.
Kris, neturiu jokio noro ginytis su tavimi. Duok man ramyb.
Valandl maniau, kad Kris neatstos, bet, matyt, ji nutar, kad su manimi neverta
tsytis. Atsisdo tiesiau ir kaip niekur nieko pusryiavo toliau. Jeigu prajus vakar
biau k nors laimjusi, biau galjusi pateisinti savo elges, bet nutiko kitaip, tad
neturjau kuo didiuotis.
Idrsau vl vilgtelti Makson. Nors is neirjo mane, dorojo pusryius, jo
lpose aid savimi patenkinto mogaus ypsenl. Toks jau jis yra. Neketinau ksti
tokio paeminimo. Nusprendiau nualpti, pasisksti skrandio skausmais ar dar
kokia nors negalia, kad galiau i ia dingti, bet valgomj jo liokajus. Ant
sidabrins lktuts jis ne vok. Nusilenks karaliui Klarksonui padjo lktut
prieais j.
Karalius atpl laik ir greitai permet akimis.

Prakeikti pranczai, subambjo jis. Atleisk, Amberli, bet po valandos man


teks ivykti.
Kilo nesklandum dl prekybos sutarties? tyliai paklaus karalien.
Taip. Maniau, kad visk aptarme jau seniausiai. Negalime jiems
nuolaidiauti, karalius atsistojo, numet servetl ant lkts ir patrauk prie
dur.
Tve, ar man vykti kartu? stodamasis paklaus Maksonas.
Labai nustebau, kad karalius ieidamas nesak snui sekti i paskos, kaip buvo
prats. Daniausiai elgdavosi kaip tik itaip. Valdovas atsigr Makson, nuvr
j altu vilgsniu ir piktai prakalbo:
Kai imoksi elgtis kaip karalius, suinosi apie jo pareigas, nieko nepridrs
Klarksonas ijo i valgomojo.
Vieai tvo paemintas princas kiek apstulbo ir suglumo. Paskui atsisdo ir
grteljo motin.
Ties pasakius, visai nenorjau skristi su juo, tar stengdamasis isklaidyti
tamp.
Karalien dirbtinai nusiypsojo, o mes apsimetme nieko nepastebinios.
Kitos merginos papusryiavusios atsipra ir nuingsniavo Moter kambar.
Prie stalo liko tik Maksonas ir mudvi su Elisa. Pakliau akis princ. Abu tuo pat
metu pasiiupinjome ausies lezgel ir nusiypsojome. Galiausiai ijo ir Elisa. Mudu
su Maksonu prijome vienas prie kito vidury valgomojo, nekreipdami dmesio
besitvarkanias tarnaites ir liokajus.
Tai a kalta, kad jis nepam tavs drauge, pralemenau.
Galbt, erzinamai ypteljo princas. Patikk, tai ne pirmas kartas, kai
karalius mgina sumenkinti mane, manosi turs tam daugyb prieasi. Ko gero,
syk iliejo ant mans pagie. Jis nenori prarasti valdios. Artjant metui, kai
isirinksiu mon, tvas darosi vis neramesnis. Nors abudu inome, kad jis niekada
nepaleis vadi i rank.
Gali tiesiog isisti mane namo. Karalius nieku gyvu neleis, kad isirinktum
mane, dar nebuvau pasakojusi Maksonui, kaip jo tvas uspeit mane kamp,
m grasinti koridoriuje po to, kai princas j kalbjo palikti mane. Karalius
Klarksonas paliep niekam neprasitarti apie mudviej pokalb, nenorjau jo pykdyti.
Vis dlto buvo labai sunku itverti neatskleisti tiesos Maksonui. Be to, pridriau
sunerdama rankas, vargu ar norsi mane pasilikti po prajusio vakaro.
Jis prikando lp.
Atsipraau, kad kvatojausi. Antra vertus, k turjau daryti?
Daug k, sumurmjau vis dar neatsipeikjusi nuo bandymo sugundyti
Makson. Jauiuosi apsikvailinusi, susimiau u galvos.

Liaukis, velniai tar princas ir apkabino mane. Patikk, tu gerai vilioji. Bet
esi ne i toki mergin.
Juk turiau bti tokia? Argi tai nra btina mudviej bendravimo dalis?
verklenau sikniaubusi jam krtin.
Pamirai vakar slptuvje? emu balsu paklaus Maksonas.
Taip, bet tada manme, kad tai atsisveikinimas.
Jis buvo nuostabus.
Atsitraukiau ir kumteljau princui. Jis nusijuok patenkintas, kad isklaid
nesmagum.
Pamirkim prajus vakar, pasiliau.
Puikiai sumanyta, pripaino jis. Beje, mudu turime t nuveikti, tu ir a.
Tikrai?
Taip, pasinaudokime tvo ivykimu ir kaip reikiant pasukime smegenis.
Gerai, sutikau diaugdamasi, kad galsime pabti dviese.
Maksonas atsiduso, o a miau nerimauti, k jis rezga.
Esi teisi. Tvui tu nepatinki. Bet jei sugebtum gyvendinti vien sumanym, jis
bt priverstas nusileisti.
Kok sumanym?
Turi tapti moni numyltine.
Pakliau akis dang.
Tai suksim galvas dl ito? Maksonai, man tikrai nepavyks. Viename i Selests
urnal maiau gyventoj apklausos rezultatus. Ji buvo atlikta po to, kai norjau
igelbti Marli. mons nemgsta mans.
J nuomon gali pasikeisti. Neleisk, kad vienas poelgis paleist vjais visas tavo
pastangas.
Jauiausi beviltikai, bet neturjau k atsakyti. Jei tai vienintel ieitis, teks bent
pamginti.
Gerai, galiausiai itariau. Bet mums nepavyks.
elmikai ypsodamasis Maksonas prijo artyn ir apdovanojo mane ilgu kartu
buiniu.
O a esu tikras, kad pavyks.

Ketvirtas skyrius
Galvodama apie naujj Maksono sumanym jau Moter kambar. Karalien
buvo dar nepasirodiusi, ir merginos klegjo susispietusios prie lang.
Amerika, eik ia! paragino Kris.
Net Selest ypsodamasi atsigr ir pamojo, kad prieiiau.
Nenutuokiau, k pamatysiu, bet patraukiau prie j.
Dievulliau! aikteljau.
K ia pridursi, atsiduso Selest.
Sode isireng iki puss bgiojo brys rm sargybini. Aspenas man pasakojo,
kad sargybini jgoms palaikyti leidiami vaistai, bet vien to nepakanka. Siekiant
puikios fizins formos reikia daug manktintis.
Mes visos trokome ukariauti Maksono ird, bet negaljome atitraukti aki nuo
toki grai vaikin.
Pairkit t viesiaplauk, tar Kris. Manau, jis viesiaplaukis, nes
sargybini plaukai tokie trumpi!
O man patinka itas, tyliai pasak Elisa, kai pro lang prabgo kitas
sargybinis.
Kris surizeno.
Mums nedert taip elgtis!
Tai bent! Pavelkit vaikin aliomis akimis, Selest parod Aspen.
Kris atsiduso.
okau su juo per Helovin. Jis ne tik gerai atrodo, bet ir yra linksmo bdo.
A irgi okau su juo, pasigyr Selest. Be abejons, is sargybinis
graiausias i viso brio.
Neitvrusi jukteljau. Svarsiau, k ji pasakyt, jei suinot, kad Aspenas kils i
etos kastos. irdama j prisiminiau, kiek daug kart jis mane laik glbyje.
Praraja tarp mudviej su Aspenu vis giljo, tai buvo neivengiama, bet net dabar
sukau galv, kaip nenutraukti draugysts su juo. Kas, jeigu man prireiks Aspeno?
Amerika, kuris krito ak tau? paklaus Kris.
Mano ak trauk tik Aspenas, skausmingai jo ilgjausi, nors tai buvo kvaila.
Isisukau nuo tiesaus atsakymo.
N neinau, visi sargybiniai atrodo neblogai.

Neblogai? pakartojo Selest. Turbt juokauji? Toki grai dar nesu maiusi
savo gyvenime.
Tai viso labo brys vaikin be markini, atkirtau.
Aha, bet kodl nepasigrjus vaizdu, juk paskui spoksosim tik viena kit,
atr Selest.
Na ir kas. Maksonas be markini atrodo ne prasiau u iuos vyrukus.
K? suriko Kris.
Tik isprdus iems odiams i burnos, suvokiau, k pasakiusi. mane smigo
trys poros aki.
Kada judu su Maksonu buvot isireng iki puss? grietai paklaus Selest.
A nebuvau!
Bet jis buvo? kamantinjo Kris. Vadinasi, todl vakar vilkjai t lyki
sukni?
Selest tk man:
Esi kek!
Na, inai!.. surikau.
O ko tikjaisi? drb ji, sunerdama rankas ant krtins. Nebent atskleisi
mums, kas nutiko, gal tada paaiks, kad klystame.
Nesumeiau, kaip pasiaikinti. Maksonas nusivilko markinius anaiptol ne
romantikomis aplinkybmis. Negaljau atskleisti merginoms paslapties, kad princo
nugara ivagota rand, juos paliko tvo kiriai. Princas budriai j saugojo. Jeigu
dabar iduosiu Makson, ms santykiams galas.
Selest pusnuog kabinosi princui ant kaklo koridoriuje! kaltindama bediau
j pirtu.
Selestei atvipo iauna.
Kaip suinojai?
Tai k, ia visos buvo isirengusios Maksono akivaizdoje? pasibaisjusi
paklaus Elisa.
Nebuvome! suukau.
Gerai jau, gerai, Kris ramindama pakl rankas. Turime itai isiaikinti. K
kuri i ms veik su Maksonu?
Visos nutilome, nes n viena nenorjo prabilti pirmoji.
A su juo buiavausi, tar Elisa. Tris kartus, bet tik tiek.
A ivis nesibuiavau su juo, prisipaino Kris. Bet toks buvo mano
pasirinkimas. Maksonas bt mane pabuiavs, jei biau leidusi.
Tikrai? N karto? priblokta paklaus Selest.
N karto.
Na, a buiavausi daugyb kart, pasitais plaukus Selest, nusprendusi

didiuotis, o ne gdytis. Kariausiai vien vakar koridoriuje, ji smeig akis


mane. Mudu kudjoms, jaudinoms, kad bsime uklupti.
Pagaliau vis vilgsniai nukrypo mane. Prisiminiau karaliaus odius, kad kitos
merginos elgiasi kur kas laisviau negu a. Dabar supratau, kad tai tebuvo vienas i
jo arsenalo ginkl, bdas priversti mane pasijusti nevisaverte. Tada iklojau:
Pirmiau Maksonas pabuiavo mane, o ne Olivij. Nenorjau, kad kas nors tai
inot. Mudu sykiu praleidome kelias... intymias akimirkas, vien i j pamaiau
princ be markini.
Be markini? Jie patys stebuklingai nusimov jam per galv? neatlyo
Selest.
Jis pats nusivilko, prisipainau.
Netikinta Selest neatlyo.
Jis nusivilko ar tu nuvilkai?
A jam truput padjau.
Kambaryje tvyrojo tampa, paskui vl prabilo Kris:
K gi, dabar visos inome, kur esame.
Tai kurgi? paklaus Elisa.
Merginos tyljo.
A tik noriu pasakyti... siterpiau. Kad tos akimirkos man buvo tikrai
svarbios ir kad Maksonas man rpi.
Manai, kad mums jis nerpi? atkirto Selest.
Tau tikrai ne.
Kaip drsti itai tvirtinti?
Seleste, niekam ne paslaptis, kad tu trokti valdios. Kertu layb, kad
Maksonas tau patinka, bet tu jo nemyli. Esi nusitaikiusi karn.
Nepaneigusi mano odi Selest atsigr Elis.
O kaipgi tu? Esi alta kaip ledas!
A santri. Ir tau reikt ito imokti, kaipmat atov Elisa. Man labai patiko
pykio kibirktls jos akyse. Mano eimoje visos santuokos numatomos i anksto.
inau, kad ir mans itai laukia, ir tiek. A nepakvaiusi i meils Maksonui, bet
gerbiu j. Meil gali ateiti vliau.
Kris ujausdama tar:
Tai gerokai lidna, Elisa.
Visai ne. Esama svarbesni dalyk u meil.
Visos sispoksojome Elis pribloktos jos odi. A dalyvauju Atrankoje i
meils savo eimai ir Aspenui. Dingteljo bauginanti mintis, kad visi mano poelgiai,
susij su Maksonu, netgi patys kvailiausi, skatinami ito jausmo. Kas, jei yra
svarbesni u meil dalyk?

Na, o a prisipainsiu, kad myliu Makson, tar Kris. Myliu ir noriu tapti jo
mona.
Vl uvirus ginui, man norjosi prasmegti skradiai em. Koki ko ia
uviriau?
Puiku, Amerika, dabar tavo eil, pareik Selest.
Apmiriau, m gniauti kvap. Kartligikai iekojau tinkam odi.
Maksonas ino, k jam jauiu, ir tai svarbiausia.
Igirdusi atsakym Selest pakl akis dang, bet liovsi mane kamantinti. Ko
gero, baiminosi, kad ir a imsiu reikalauti atvirumo.
Stovjome ir spitrjome viena kit. Atranka truko jau ne vien mnes, buvo
matyti varyb finio tiesioji. Visos isipasakojome apie savo santykius su Maksonu,
bent jau vienu aspektu, ir galjome palyginti savo laimjimus.
Netrukus kambar jo karalien ir pasisveikino su mumis. Padariusios tpsn
sulindome kampus ir usisklendme savyje. Gal itaip ir turjo nutikti. Keturios
merginos ir vienas princas. Trys i ms netrukus ivyks, isivedamos truput
daugiau nei vien domi istorij, kaip praleidome ruden.

Penktas skyrius
Grydama rankas vaiktinjau po bibliotek. Mginau surikiuoti mintis. Turjau
atskleisti Maksonui, kas nutiko, kol to nepadar kitos merginos. Bet nesitikjau,
kad pokalbis bus malonus.
Tuk, tuk, tar jis eidamas. Ivyds susirpinus mano veid paklaus: Kas
nutiko?
Tik nesiusk, spjau besiartinant princ.
Maksonas sultino ingsn, nerim jo veide pakeit budrumas.
Pasistengsiu.
Merginos ino, kad maiau tave be markini, Princas buvo beklausis, bet a
ubgau jam u aki. Nieko neprasitariau apie randus, patikinau. Knietjo
atskleisti paslapt, nes dabar jos mano, kad mudu aistringai glamonjoms.
Maksonas nusiypsojo.
Viskas taip ir buvo.
Nejuokauk, Maksonai! Dabar jos mans nekenia.
Princas mane apkabino, jo akys vytjo.
Gal tave nors kiek paguos, kad a nepykstu. Pasakok, k nori, tik neiduok mano
paslapties. Vis dlto kone priblokei mane. Kam apie tai prakalbai?
sikniaubiau Maksonui krtin.
Negaliu tau pasakyti.
Hmm, jis nykiu brauk man per nugar. Maniau, sutarme pasitikti
vienas kitu.
Tiesa. Praau patikti, kad jei papasakosiu, bus tik blogiau, gal klydau, bet
ities maniau, kad prisipainusi Maksonui, kaip spoksojome pusnuogius
suprakaitavusius sargybinius, tik utrauksiu visoms bd.
Tiek jau to, pagaliau itar jis. Merginos ino, kad matei mane be markini?
K jos dar suinojo?
Dvejojau.
Kad pabuiavai mane pai pirm. O a igirdau apie tavo santykius su jomis.
Maksonas atlijo.
K?
Kai prasitariau apie nuotyk su markiniais, mme badyti viena kit pirtais, ir

viskas ikilo aiktn. inau, kad tu daugyb kart buiavaisi su Seleste ir jau seniai
btum pabuiavs Kris, tik ji tau neleido. Visos atlikome ipaint.
Princas persibrauk veid ranka, m vaiktinti pirmyn atgal ir praneko:
Vadinasi, daugiau nebeturiu jokio privatumo? Jokio? Nes js ketvertas
nusprend susiskaiiuoti balus? Maksonas siuto.
Jeigu tau taip rpi siningumas, turtum bti man dkingas.
Jis stabteljo ir panairavo mane.
Tai k, turiau atsiprayti?
Tiesa atskleista. Kiekviena inome, k pasiekme. Pavyzdiui, a esu dkinga.
Maksonas pakl akis dang.
Dkinga?
Jeigu btum man pasaks, kad itiek kart buiavai Selest, biau n
nemginusi suvilioti tavs prajus vakar. Ar suvoki, kaip paeminai mane?
Maksonas paaipiai ypteljo ir vl m ingsniuoti po bibliotek.
Paklausyk, Amerika, tu prinekjai ir pridarei tiek kvailysi, kad stebiuosi, kaip
dar gali dl ko nors sutrikti.
Turbt todl, kad augau ne tokioje rafinuotoje aplinkoje, ne isyk supratau, kokie
eids princo odiai. A visada patikau Maksonui, bent taip jis sak. Tai piktino
sveiku protu besivadovaujanius mones. O gal ir jam atrodiau kvail?
Tai a jau eisiu, tyliai pasakiau nedrsdama pavelgti jam akis. Atsipraau,
kad iplepjau apie tuos markinius, galutinai sugniudyta patraukiau prie dur.
Luktelk, Amerika. A nenorjau...
Ne, viskas gerai, suveblenau. Ateityje bsiu apdairesn.
Ulipau laiptais. N pati neinojau, ar biau norjusi, kad Maksonas sekt i
paskos, ar ne. Jis ir nesek.
Kai grau savo kambar, Ana, Mer ir Lus keit man patalyn ir val nuo
lentyn dulkes.
Sveika, panele, tar Ana. Gal nortumt arbatos?
Ne, ketinau trumpai pasdti balkone. Jei kas nors ateis, pasakykit, kad ilsiuosi.
Ana iek tiek susirauk, bet linkteljo.
inoma.
Kiek pakvpavusi vieiu oru miausi skaityti Silvijos parengt uduot. Paskui
trumpai nusndau ir iek tiek pagrieiau smuiku. Griebiausi bet ko, kad tik
ivengiau susitikimo su kitomis merginomis ir Maksonu.
Karaliui ivykus, mums buvo leidiama valgyti savo kambariuose taip ir
padariau. pusjus valgyti vitien su citrinomis ir juodaisiais pipirais, kakas
pasibeld duris. Gal mane apsdo paranoja, bet neabejojau, kad tai Maksonas.
Dabar nieku gyvu nenorjau jo matyti. Nusitempiau Mer ir An voni.

Luse, sukudjau, pasakyk jam, kad a maudausi.


Jam? Kad maudots?
Taip, neleisk jo vidun, paliepiau.
K visa tai reikia? paklaus Ana, kai udariau duris ir priglaudiau aus prie
j.
Ar k nors girdite? pasiteiravau.
Abidvi tarnaits irgi prikio ausis prie dur, tikdamosi k nors igirsti.
Girdjau prislopint Luss bals, bet prikiusi aus prie dur plyio nuklausiau
vis pokalb.
Js Didenybe, panel maudosi, ramiai pasak Lus.
Tai tikrai buvo Maksonas.
O, tikjausi, kad ji dar valgo. Maniau, pavakarieniausime kartu.
Prie valgydama nusprend isimaudyti, Luss balsas truput drebjo,
meluodama princui mergina jautsi nesmagiai.
Nagi, Luse, laikykis.
Suprantu. Tada pakvieskite mane, kai panel Amerika bus isipraususi.
Noriau pasikalbti su ja.
Hmm... Js Didenybe, panel mgsta maudytis labai ilgai.
Maksonas patyljo.
K gi, nieko baisaus. Tada pranekite jai, kad buvau usuks, ir kuri nors
ateikite mans pakviesti, jei ji nors pasikalbti. Gali bti ir vlu, vis tiek ateiiau.
Klausau, sere.
Stojo ilga tyla, ir a pamaniau, kad princas jau ijo.
Hmm, ai tau, galiausiai tar Maksonas. Labos nakties.
Labos nakties, Js Didenybe.
Lukteljau, kol sitikinau, kad princas pasialino. Man ijus i vonios, Lus vis
dar stovjo prie dur. Visos tarnaits smeig mane klausiamus vilgsnius.
vakar ketinu praleisti viena, numykiau. Ties sakant, noriu pailsti.
Inekite mano padkl su vakariene, eisiu gulti.
Gal pasilikti vienai i ms? paklaus Mer. Jei kartais nutartumte
pasikviesti princ.
Mergin akyse maiau vilt, bet teko j ugesinti.
Ne, tiesiog noriu pailsti. Su Maksonu susitiksiu ryt.
Buvo keista gultis lov, kai tarp ms su Maksonu tvyro neaikum, bet kaip tik
dabar nenutuokiau, apie k su juo kalbtis. Nemaiau prasms. Buvo tiek daug
pakilim ir nuopuoli, tiek daug bandym sutvirtinti ms draugyst... Bet po to,
kas nutiko iandien, iki tikslo mums teks nueiti dar labai ilg keli.

Buvau iurkiai pabudinta dar prie aur. Mano kambar nutviesk i


koridoriaus sklindanti viesa. Pasitryniau akis ir pamaiau einant sargybin.
Panele Amerika, praom keltis, tar jis.
Kas nutiko? paklausiau iovaudama.
Neatidliotinas reikalas. Praom nulipti emyn.
Kraujas sutingo gyslose. Mano eima uvo ne kitaip. Rmai pasiunt sargybini,
mes spjome namikius saugotis, bet sukilli labai daug. Tas pat nutiko Natali. Ji
paliko Atrank, nes sukilliai nuud maj jos sesut. Ms eimoms dabar
gresia pavojus.
Nusimeiau apklot, usisiauiau chalat ir sispyriau lepetes. Paskui nubgau
koridoriumi ir pasileidau laiptais emyn, du sykius paslydau.
Pirmame aukte ivydau Makson, gyvai besinekuiuojant su sargybiniu.
Pripuoliau prie jo pamirusi visa, kas nutiko per pastarsias dvi dienas.
Ar jie sveiki? paklausiau vos sulaikydama aaras. Labai nukentjo?
Kas? paklaus princas, netiktai apkabindamas mane.
Mano tvai, broliai ir seserys. Ar jiems nieko nenutiko?
Maksonas tuoj pat mane paleido, atlijo ir pavelg akis.
Amerika, jiems viskas gerai. Atsipraau, turjau susivokti, jog tau pirmiausia
aus mintis, kad kas nors nutiko tavo eimai.
I palengvjimo vos neprapliupau raudoti.
Truput sutriks princas kalbjo toliau:
Rmuose yra sukilli.
K? suklikau. Kodl nebgame slptis?
Jie atjo ne pulti.
Tai ko tada jiems reikia?
Maksonas atsiduso.
Tik du sukilliai i iaurins stovyklos. Neginkluoti, bet nori pasikalbti su
manim... ir su tavim.
Kuo a ia dta?
Nenutuokiu. Bet ketinu pasinekti su jais, todl noriu toki galimyb suteikti ir
tau.
Nuvelgiau save, paskui ranka persibraukiau plaukus.
A tik su naktiniais.
Maksonas nusiypsojo.
Matau, bet susitikimas neformalus. Tavo apranga puikiai tiks.
Tikrai nori, kad su jais kalbiausi?
Gali atsisakyti, bet man smalsu, kodl sukilliai pageidauja kalbtis kaip tik su
tavim. Jei nedalyvausi, tikriausiai man jie nieko nepasakys.

Linkteljau svarstydama princo pasilym. Dvejojau, ar noriu bendrauti su


sukilliais. Ginkluoti ar ne, jie vis tiek labai pavojingi. Bet jei Maksonas mano, kad
galiu tai padaryti, gal vertt pabandyti...
Gerai, pasakiau kaupdamasi. Eime.
Amerika, paadu, kad nenukentsi, jis vis dar laik mane u rankos ir
drsinamai spusteljo pirtus. Paskui atsigr sargybin. Eik pirmas. Dl viso
pikto laikyk paruot ginkl.
Klausau, Js Didenybe, atsak sargybinis ir nuved mus Didj kambar.
Jame apsupti kit sargybini stovjo du mons.
Sargybini bryje akimis tuoj pat susiradau Aspen.
Ar galite ataukti savo unis? paklaus vienas i sukilli, auktas lieknas
viesiaplaukis. Jo kareiviki batai buvo aplip purvu, drabuiai panjo septintos
kastos atstovo: aptemptos storos mediagos kelns, sulopyti markiniai ir nutrius
odinis varkas. Prikabintas prie ilgos grandinls ant krtins tabalavo aprdijs
kompasas. Vaikino ivaizda buvo atiauri, bet nebaisi. ito nesitikjau.
Dar netikiau atrod, kad jis atjo su mergina. Ji irgi avjo kareivikais batais,
bet buvo iradinga ir domjosi mada mvjo tampres, o sijonas buvo pasitas i
tokios pat mediagos kaip vaikino kelns. Nors ir apsupta sargybini, mergina
stovjo pasitikdama savimi, atstaiusi koj. Net jei nebiau painusi i veido,
biau prisiminusi striuk. Dinsin, vis isiuvint glmis.
sitikinusi, kad atpainau, mergina tpteljo. Mano juokas susiliejo su aikteljimu.
Kas atsitiko? paklaus Maksonas.
Pasakysiu vliau, sukudjau.
Suglums, bet nusiramins Maksonas vl drsinamai spusteljo man pirus ir
nukreip vilgsn sveius.
Atjome pas jus su taika, tar jaunuolis. Esame neginkluoti, js sargybiniai
mus apiekojo. inau, kad reikalauti privatumo tokiomis aplinkybmis bt
nederama, bet norime t aptarti be paalini.
O Amerika? paklaus Maksonas.
Norime kalbtis ir su ja.
Kuri gal?
Dar syk kartoju, kad norime kalbtis su jumis, nesiklausant iems vaikinams,
lokai pareik jaunasis vyras ir mosteljo sargybinius.
Jei ketinate j nuskriausti...
Suprantu, kad irite mus nepatikliai, tam esama svari prieasi, bet tikrai
judviej nenuskriausime. Tiesiog norime pasinekti.
Valandl Maksonas dvejojo. Paskui sak vienam i sargybini:
Atnek stal ir keturias kdes. Tada atsitraukite ir padarykite erdvs ms

sveiams.
Sargybiniai pakluso, kambaryje trumpam siviepatavo nejauki tyla. Galiausiai
stalas i kambario kerts buvo atnetas vidur, abipus jo pastatyta po dvi kdes.
Maksonas rankos mostu pakviet sukillius sstis.
Mums einant prie stalo, sargybiniai atsitrauk ir netardami n odio isirikiavo
palei sienas, nenuleisdami aki nuo sukilli, pasireng auti, kilus menkiausiam
tarimui.
Mums prijus, vaikinas atkio rank.
Metas prisistatyti, tar jis.
Maksonas tariai nuvelg j, bet nusprend neprietarauti.
Maksonas Skrivas, js suverenas.
Jaunuolis sukikeno.
Reikiu pagarb, sere.
O kas tu toks?
Augustas Ilja js paslaugoms.

etas skyrius
Mudu su Maksonu susivelgme ir vl suiurome sukillius.
Igirdote gerai. A esu Ilja. Nuo gimimo. Itekjusi u mans ji irgi gaus i
pavard, Augustas linkteljo merginai.
Dordija Vitiker, prisistat i. Apie tave, Amerika, mudu inome visk.
Mergina vl man ypteljo, a atsakiau tuo paiu. Abejojau, ar galiu ja kliautis,
bet neapykantos tikrai nejutau.
Taigi tvas buvo teisus, atsiduso Maksonas. Suglumusi dirsteljau j. Princas
ino, kad alyje gyvena tiesioginiai Gregorio Iljos palikuonys? Jis sak, kad vien
dien ateisi karnos.
A nesiekiu karnos, patikino mus Augustas.
Tai gerai, nes valdyti i al ketinu a, atov Maksonas. Buvau tam
rengiamas nuo maums, ir jeigu manai, kad gali ia ateiti ir pasiskelbti ess
Gregorio proproankis...
Maksonai, man nereikia tavo karnos! Nuversti monarchij trokta Pietiniai
sukilliai. Mes turime kit tiksl, atsisds prie stalo Augustas atsilo kds
atkalt. Elgsi kaip eimininkas, tarsi mes btume jo sveiai. Paskui mosteljo
ranka kdes kviesdamas sstis.
Mudu su Maksonu dar kart susivelgme ir paklusome, ms pavyzdiu greitai
pasek Dordija. Augustas kur laik irjo mus gal tyrindamas, o gal
mgindamas nusprsti, nuo ko pradti.
Maksonas, veikiausiai nordamas priminti ess valdovas, nutrauk tyl:
Gal nortumte arbatos ar kavos?
Dordija nuvito.
Kavos?
Tokia merginos reakcija privert Makson nejuiomis nusiypsoti. Jis pasigr
sargybinius.
Liepkite tarnaitms ivirti kavos. Ir kuo stipresns, tai palieps princas
sutelk dmes August.
Nenutuokiu, ko i mans norite. Rodos, atjote ia nepravitus, nes siekte
ilaikyti savo apsilankym paslaptyje. Tai jums labai svarbu. Dstykite, ko atjote.
Negaliu paadti, kad patenkinsiu js reikalavimus, bet iklausysiu.

Augustas palinko priek.


Jau deimtmeius iekome Gregorio dienorai. inome, kad kitados toki
bta. Neseniai i altinio, kurio negaliu nurodyti, gavome patvirtinim, kad jie tikrai
yra, Augustas pavelg mane. Suinojome tai ne per tavo pasirodym
Praneim laidoje, tas altinis esi ne tu.
Atsidusau i palengvjimo. T akimirk, kai Augustas usimin apie dienoraius,
mintyse miau koneveikti save. Nutariau pasiruoti, kad Maksonas prie manj
kvailysi srao pridurs dar vien punkt.
Niekad neturjome tikslo nuversti monarchijos, tar Augustas Maksonui.
Nors js umte sost korumpuotu keliu, mes nieko prie turti karali, ypa jei
juo tapsi tu.
Nors Maksonas tyljo, bet nesteng nuslpti pasitenkinimo.
Ai.
Troktame kitko, tam tikr laisvi. Norime ikelti savo kandidatus tam tikrus
valstybinius postus ir panaikinti kastas, Augustas kalbjo taip, tarsi jo reikalavimai
bt labai lengvai gyvendinami. Jei suprato, kad mano pasirodymas per televizij
buvo ikarpytas, tai turjo suvokti, jog taip nebus.
Elgiesi taip, tarsi a jau biau karalius, pykteljs atsak Maksonas. Net jei
jau karaliauiau, vis tiek bt sunku patenkinti tavo reikalavimus.
Bet neatmeti tokios minties?
Maksonas pakl rankas, tada padjo jas ant stalo ir palinko priek.
iuo metu mano nuomon nesvarbi a dar ne karalius.
irdamas Dordij Augustas atsiduso. Rodos, tuodu mokjo bendrauti be
odi, j artumas vienas kitam dar man didel spd. Sukilliai pakliuvo
nepavydtin padt, jo rmus nebdami tikri, kad gals ieiti, ir j jausmai
vienas kitam krito akis.
Jei jau prakalbome apie karalius, kodl nepasakai Amerikai, kas esi, pridr
Maksonas. Neabejoju, tau seksis geriau negu man.
Supratau, kad princas nori vilkinti pokalb, kol ras bd, kaip valdyti padt, bet
a tam neprietaravau. Apm smalsumas.
Augustas linksmai nusiypsojo.
Tai domi istorija, patikino jis. Drebantis balsas idav, kaip j tai jaudina.
Kaip inote, Gregoris turjo tris vaikus: Katerin, Spenser ir Deimon. Katerina
itekjo u princo, Spenseris mir, tad sost paveldjo Deimonas. Jo snus
Dastinas mir, pusbrolis Porteris Skrivas tapo princu, nes ved jaun Dastino
nal, laimjusi Atrank vos prie trejus metus. Dabar Skrivai yra karalikoji
eima. Ilj gimin turjo inykti. Bet taip nenutiko.
Nenutiko? paklaus Maksonas, tarsi tikdamasis igirsti kokius nors skaiius.

Augustas tik linkteljo. Sutaukjo bateliai tarnait atne kavos. Maksonas


priglaud pirt prie lp, kad Augustas tylt, kol ji ieis. Mergina pastat padkl
ir m pilstyti kav. Dordija kaipmat stvr puodel rankas nekantraudama, kol
bus pilta. A kavos nemgau, man ji atrod per karti, bet inojau, kad grimas
iblakys miegus, todl ryausi paragauti.
Dar nespjus gurktelti, Maksonas pastat cukrin prieais mane. Tarsi
nujausdamas.
I ties? gerdamas nesaldint kav Maksonas paragino August pasakoti
toliau.
Spenseris nemir, tvirtai pareik Augustas. Jis inojo, kokia kaina tvas
tapo alies valdovu vyresnioji Spenserio sesuo buvo itekinta u mogaus, kurio
nekent, ir suprato, kad tokia pati dalia laukia ir jo. Spenseris negaljo su tuo
taikstytis, todl pabgo.
Kur pabgo? pirm kart siterpiau pokalb.
Slapstsi pas giminaiius ir draugus, paskui iaurje kr bendramini
stovykl. Ten aliau, drgniau, niekas n nemgina plaukioti. Ten gyvename
palyginti ramiai.
iek tiek suglumusi Dordija kumteljo draugui.
Augustas atsikvojo.
Rodos, prasitariau apie stovyklos buvimo viet, tikiuosi, nemginsi ms pulti.
Noriu tau priminti, kad nesame nuud n vieno js sargybinio ar tarno, vengiame
juos net sueisti. Mes tik siekiame panaikinti kastas. Tam padaryti mums reikia
rodym, kad Gregoris buvo toks mogus, kokiu j laikme. Dabar j turime,
Amerika gantinai aikiai usimin apie tai, ir panorj galtume kilti yg. Bet
mes nenorime. Nebent btume priversti.
Maksonas nugr didel gurkn ir pastat puodel ant stalo.
Siningai prisipainsiu, kad neinau, k man daryti su tokiomis naujienomis. Tu
esi tiesioginis Gregorio Iljos palikuonis, bet netrokti karnos. Tavo reikalavimus
gali patenkinti tik karalius, o tu papraei mano ir vienos i Elito mergin
audiencijos. Tvas iuo metu ivyks.
inome, atsak Augustas. Tyia pasirinkome tok laik.
Maksonas pykteljo.
Jeigu nenori karnos, bet nori gauti tai, ko negaliu tau duoti, kodl atjai?
Augustas ir Dordija susivelg, tikriausiai ruodamiesi pateikti didiausi
reikalavim.
Atjome todl, kad inome tave esant proting mog. Stebjome tave nuo pat
vaikysts, tai matyti ir i tavo aki. Bent jau man.
Pamginau slapiomis dirstelti, kaip Maksonas reaguos tokius Augusto odius.

Tau irgi nepatinka kastos. Tau nepatinka, kad tvas laiko vis al po padu.
Nenori veltis karus, nes jie sukelia tik suirut. Kaip niekas kitas trokti taikiai
nugyventi gyvenim.
Mes manome, kad, tau tapus karaliumi, padtis gali i esms pasikeisti. Jau seniai
ito laukiame. Ir esame pasireng laukti dar ilgiau. iauriniai sukilliai nori duoti
tau od, kad nebepuls rm ir nepagails pastang sustabdyti ar bent prilaikyti
Pietinius sukillius. Mes daug k matome, ko negali matyti tu, tnodamas tarp i
sien. Be joki kalb prisiektume tau itikimyb, jei duotum enkl, kad esi
pasirengs darbuotis kartu su mumis ateities labui ir suteikti Iljos monms prog
gyventi demokratikoje valstybje.
Rodos, Maksonas nesumet, k atsakyti, todl prabilau a:
Ko siekia Pietiniai sukilliai? Tiesiog iudyti mus visus?
Augustas truput palenk galv nei papurt, nei linkteljo.
I dalies taip ir yra, bet tada jiems nebeliks su kuo kovoti. Daugyb alies
gyventoj yra engiami, todl j galvose subrendo mintis, kad jie patys gali valdyti
al. Amerika, tu kilusi i penktos kastos. Esu tikras, inai, kaip jai priklausantys
mons nekenia monarchijos.
Maksonas slapiomis pairjo mane. Linkteljau.
Be abejo, inai. Gyvenant dugne belieka kaltinti virnes. Tie mons turi
svari prieast vienas despotas pasmerk juos tokiai beviltikai egzistencijai.
Pietini sukilli vadai tikino savo sekjus, kad pasiekti geresn gyvenim ir gauti
tai, kas priklauso, galima tik nulavus monarchij. Bet esama moni, kurie pabgo
nuo Pietini sukilli ir prisidjo prie mans. Neabejoju, jei valdi paims Pietiniai,
jiems maiausiai rps kit gerov. Istorija liudija, kad taip nebna.
Jie rezga planus nuniokoti Ilj, ugrobti valdi, paerti krvas paad ir palikti
visk po senovei. Daugumos moni gyvenimas dar pablogs. eta bei septinta
kasta ir liks dugne, nebent i j tarpo bus irinkta keletas sukilli, kad bt k
parodyti. Antra ir treia kasta bus tiesiog apipltos. Priklausantieji ioms kastoms
bergdiai mgins apsiginti.
Jei nra popvaigdi, kepani prot bukinanias dainas, tai nra ir muzikant
bei pritariani daininink, vadybinink, bgiojani pirmyn atgal su raais, nei
parduotuvi, prekiaujani muzika. Jeigu i virns paalinsi vien mog,
sunaikinsi tkstanius apaioje.
Grauiamas nerimo Augustas trumpai patyljo.
Sugr Gregorio laikai, tik bus dar blogiau. Pietiniai sukilliai kur kas iauresni
negu js, ir vilties, kad alis jiems valdant atsigaus, beveik nra. Bus ta pati
priespauda, tik pavadinta kitaip... Tavo valdiniai patirs daugyb kani, Augustas
pavelg Maksonui akis. Rodos, jie suprato vienas kit, kaip supranta mons,

gim bti vadais. Kad padtume tau vykdyti pokyius taikiai ir siningai, mums
tereikia enklo. Tavo alies gyventojai verti tokios galimybs.
Maksonas nudelb akis stal. Nenutuokiau, kas dedasi jo galvoje.
Kokio enklo norite? paklaus jis dvejodamas. Pinig?
Ne, Augustas vos sutramd juok. Turime kur kas daugiau itekli, negu
manai.
I kur?
I auk, ramiai atsak Augustas.
Maksonas linkteljo, o a buvau priblokta. Jeigu tai tiesa, ko gero, esama
daugybs moni, kurie remia iaurinius sukillius. Kokios stiprios turi bti
iaurini sukilli pajgos, jeigu jiems aukoja gausyb rmj? Kiek alies
gyventoj nori pokyi, jeigu iuodu sukilliai atjo rmus pateikti savo
reikalavim?
Vadinasi, jums nereikia pinig, tai ko norite? galiausiai paklaus Maksonas.
Augustas mosteljo galva mano pusn.
Isirink j monas.
Usidengiau veid delnais, nes supratau, kad Maksonas sius.
Stojo ilga tyla, paskui princas pratrko:
Nepaksiu, kad man nurodint, kuri mergin turiu vesti, o kurios neturiu!
Mano gyvenimas jums ne aidimas!
Paklusi akis ivydau, kad Augustas atsistojo.
Rmai met metus aidia kit moni gyvenimu. Suauk, Maksonai. Juk esi
princas. Nori tos prakeiktos karnos, tai ir usidk j. Bet kartu su valdia ugrius
ir atsakomyb.
Suklus sargybiniai m atsargiai artintis, jiems kl nerim Maksono tonas ir
prieika Augusto povyza. Dabar sargybiniai galjo visk girdti.
pyks Maksonas irgi atsistojo.
Tu nerinksi man monos. Pokalbis baigtas.
N kiek neisigands Augustas ingteljo atgal ir sunr rankas.
Puiku! Jei netinka is, turime kit pasilym.
Kok?
Augustas pakl akis dang.
Kain ar verta sakyti, jei taip suputojai dl pirmojo.
Klok.
Mums nesvarbu, k isirinksi, it ar kit. Svarbu, kad tavo mona pritart
ms sumanymui.
Mano vardas Amerika, piktai pareikiau stodamasi ir irdama Augustui
tiesiai akis, o ne ita ar kita. Esu ne aisliukas sukilli rankose. Kalbjai, kad

kiekvienas Iljos pilietis turi teis gyventi savo gyvenim. O kaip a? Mano ateitis?
A neeinu tavo planus?
Laukdama atsakymo tyrinjau sukilli veidus. Juodu nepratar n odio.
Pastebjau, kad i vis pusi mus apsupo sargybiniai.
Prabilau tyliau:
A irgi troktu, kad kastos bt panaikintos, bet nesileisiu inaudojama. Jeigu
iekote pastumdls, viruje yra viena mergina, iki aus simyljusi princ.
Patenkins visus js reikalavimus, jei tik Maksonas jai pasipir. Ir dar dvi... vienai
rpi pareiga, kitai prestias. Jos irgi sutikt aisti. Tad ir kvieskits jas.
N neatsipraiusi apsigriau ir kiek kabindama greiiau nors trukd lepets
ir chalatas nurkau prie dur.
Amerika! paauk Dordija ir prisivijo mane. Luktelk valandl.
K?
Atleisk mums. Manme, kad judu su princu mylite vienas kit. Nenutuokme,
jog praome to, kas jam ne prie irdies. Buvome sitikin, kad jis sutiks.
Js nieko nesuprantate. Maksonas pavargo nuolat niukinamas ir sakinjamas.
N nesivaizduojate, k jam teko ikentti, pajutusi tvenkiantis aaras sumirksjau
ir sispoksojau Dordijos varkelio gles.
inau kur kas daugiau, negu manai, tar sukill. Gal ne visk, bet labai
daug. Mes itin dmiai sekame Atrank, rodos, judu gerai sutariate. Maksonas su
tavimi atrodo laimingas. Be to... inome, kad igelbjai savo tarnaites.
Tik po akimirkos topteljo, k reikia ie odiai. Kakas rmuose mus seka.
Matme, kaip stengeisi padti Marli. Kaip kovojai. Girdjome ir tavo kalb
prie kelet dien, Dordija nusijuok. Tu turi kiauius. Mums reikia merginos
su kiauiais.
Papuriau galv.
Nesiekiau pasirodyti didvyre. I prigimties esu bailoka.
Nejaugi? Svarbu, kaip elgiesi, o ne k pati manai apie savo bd. Tu atkakliau
nei kitos kovoji u ties, nesukdama galvos, kaip paiai atsirgs. Maksonas turi dar
kelias puikias kandidates, bet jos, kitaip negu tu, nesiteps rank, kad pagerint
padt alyje.
Diduma mano poelgi savanaudiki. Marli, kaip ir tarnaits, man rpjo.
Dordija prijo ariau.
Bet ar ie tavo poelgiai neturjo padarini?
Taip, turjo.
Ir tu, be abejo, inojai, kad taip bus. Bet ustojai tuos, kurie negali apsiginti
patys. Amerika, ne visi tai sugeba.
ios pagyros skyrsi nuo prastini. Ttis nuolat kartodavo, kad esu nuostabi

daininink, Aspenas sakydavo, kad esu graiausia jo sutikta mergina... Bet itai?
Dordijos odiai sukrt mane.
Ties sakant, tiek visko pridarei, kad kartais stebdavausi, kaip karalius tau
leidia likti rmuose. Tas nutikimas per Praneimus... sukill vilpteljo.
Nusijuokiau.
Karalius buvo baisiai siuts.
Stebiuosi, kad ivis likai gyva!
Prisipainsiu, kybojau ant plauko. Vos ne kiekvien dien maniau, kad bsiu
ispirta.
Bet Maksonui tu patinki, tiesa? Jis taip tave gina...
Gteljau peiais.
Bna dien, kad patikiu jo jausmais, bet bna ir toki, kad suabejoju. iandien
bloga diena. Vakarykt irgi. Ties sakant, ir uvakarykt.
Dordija linkteljo.
Mes vis tiek balsuojame u tave.
U mane arba dar kuri nors, pataisiau j.
Tu teisi.
Dordija nutyljo, kas dar i ms ketverto jai patinka.
K reikia anas tpsnis mike? Tiesiog kvailiojai? paklausiau.
Sukill nusiypsojo.
Gal kartais i ms veiksm nma nematyti, bet mums tikrai rpi karalikoji
eima. Jei prarasime j, laims Pietiniai sukilliai. Jei jie ugrobs valdi... Na, pati
girdjai, k sak Augustas, Dordija papurt galv. iaip ar taip, neabejojau
mike sutikusi bsim savo karalien, todl pamaniau, bent padarysiu tpsn.
Toks paikas paaikinimas prajuokino mane.
Nesivaizduoji, kaip gera kalbtis su mergina, kuri nra mano varov.
Suaugai? ujausdama paklaus ji.
Kuo maiau lieka mergin, tuo darosi blogiau. inojau, kad taip bus, bet... Vis
labiau abejoju, ar bsiu ta, kuri isirinks Maksonas, bet kartu noriu ukirsti keli
kitoms. Kain ar tai turi prasm.
Dordija linkteljo.
Turi. Be to, juk pati sutikai dalyvauti Atrankoje.
Sukikenau.
Ties sakant, ne. Veikiau buvau... paskatinta sirayti. Nenorjau tapti
princese.
Tikrai?
Tikrai.
Sukill nusiypsojo.

Jei netrokti karnos, turbt esi tinkamiausia j dvti.


sispoksojau Dordij. Didels akys spindjo nuoirdumu, ji tikrai tikjo tuo, k
sako. Norjau paklausinti daugiau, bet Maksonas ir Augustas keistai rams ijo i
Didiojo kambario. Atsiliks per kelis ingsnius juos sek sargybinis. Augustas
pavelg Dordij, tarsi jam bt buv skaudu j palikti net kelioms minutms.
Galbt todl ir atsived su savimi?
Tau viskas gerai, Amerika? paklaus Maksonas.
Taip, vl nedrsau pavelgti jam akis.
Turi eiti persirengti, tar jis. Sargybiniai prisaikdinti saugoti paslapt, to
paties tikiuosi ir i tavs.
inoma, tylsiu.
Rodos, Maksonui nepatiko mano altumas, bet kas man daugiau beliko.
Pone Ilja, buvo malonu susipainti. Netrukus vl pasikalbsime, Maksonas
padav rank, Augustas j spusteljo.
Jei jums ko nors prireiks, nedvejodami kreipkits. Js Didenybe, mes tikrai
palaikome jus.
Ai.
Eime, Dordija. Rodos, kai kurie sargybiniai mielai spustelt gaiduk.
Mergina sukrizeno.
Pasimatysim, Amerika.
Linkteljau bdama tikra, kad daugiau Dordijos nebematysiu, ir nusiminiau. Ji
prajo pro Makson ir susikabino rankomis su Augustu. Lydimi sargybinio sukilliai
ijo pro atviras rm duris, mudu su Maksonu likome vestibiulyje.
Princas pakl akis mane. Kak sumurmjusi parodiau laiptus ir patraukiau
link j. Jam taip staigiai ir grietai atsisakius mans, sieidiau taip pat skaudiai
kaip vakar bibliotekoje. O maniau, kad po nuotykio slptuvje mudu mme suprasti
vienas kit. Dabar viskas rodsi dar painiau negu tada, kai klausiau savs, ar
Maksonas ivis man patinka.
Neinojau, k is naktinis pokalbis reikia mums. Gal dl ms neverta n
jaudintis.

Septintas skyrius
Nors ir labai spariai kriau savo kambar, Aspenas buvo greitesnis. Ko ia
stebtis? Aspenas taip puikiai painojo rmus, kad prisivyti mane jam buvo juok
darbas.
Sveikas, tariau neinodama, k sakyti.
Jis ikart apkabino mane, paskui atlijo.
Tu aunuol.
Nusiypsojau.
Tikrai?
Mer, tu puikiai susitvarkei su jais, rizikuodamas gyvybe Aspenas nykiu
paglost man skruost. Nusipelnei laims. Visi mes nusipelnme.
Ai tau.
ypsodamasis Aspenas patrauk apyrank, parvet Maksono i Naujosios
Azijos, ir paliet t, kuri pati susivriau i jo dovanot karoliuk. irint ms
draugysts liudijim, jo akis aptemd lidesys.
Netrukus pasikalbsime. Rimtai pasikalbsime. Turime daug k aptarti.
Tai itars Aspenas nuingsniavo koridoriumi. Atsidususi griebiausi u galvos. Gal
mano elgesys paskatino j manyti, kad atstumsiu Makson? Nejaugi Aspenas tikisi,
kad noriu atnaujinti ms santykius?
Kita vertus, a tikrai atstmiau Makson.
Argi vakar nemaniau, kad nesivaizduoju gyvenimo be Aspeno?
Tik kodl man taip klaiku?
Moter kambaryje tvyrojo niri nuotaika. Karalien Amberli ra laikus ir
kartkartmis dirsteldavo kuri nors i ms ketverto. Po vakarykts ipainties
vengme bendrauti viena su kita. Selest patogiai sitais ant sofos su snimi
urnal. Sddama arti karaliens Kris ra dienorat. Kodl man neov tokia
mintis? Elisa atsine krv spalvot pietuk ir kak pai prie lango. A sdjau
netoli dur ir skaiiau knyg.
Nedrsome net susivelgti.
Mginau gilintis tekst, bet negaljau liautis svarsiusi, k pasirinkt princese
iauriniai sukilliai vietoj mans. Selest labai populiari, mons tikrai sekt paskui

j. Spliojau, ar sukilliai nutuokia, kaip puikiai ji geba manipuliuoti monmis. Jei


jie tiek daug ino apie mane, tai gal ino ir apie j? Gal Selest ne tokia, kokia man
atrodo?
Kris miela, apklausos parod, kad ji irgi patinka monms. Kilusi i netakingos
eimos, bet labiau u bet kuri i ms tinkanti princeses. i mergina geba
susikurti vaizd. Gal tai tik aki dmimas? Kris netobula, bet labai maloni. Kartais
net man kyla noras j pamgdioti.
Elisos sukilliai tikriausiai nesirinkt. Ji prisipasta nemylinti Maksono ir
dalyvaujanti Atrankoje tik i pareigos. Nuoirdiai maniau, kad kalbdama apie
pareig Elisa turi galvoje savo eim ir ssajas su Naujja Azija, o ne su iauriniais
sukilliais. Be to, ji laikosi stojikai ir ramiai. Visai nepani maitinink.
Staiga man topteljo, jog kaip tik j ir nusiirjo sukilliai. Rodos, ji nesistengia
varytis su kitomis ir neslepia savo altumo Maksonui. Galbt jai ir nereikia
stengtis, nes turi gausyb slapt rmj, gal gale vis tiek udsiani jai karn.
Pakaks, netiktai tar karalien. Panels, ateikit ia, Amberli stumteljo
staliuk ir atsistojo, o mes susirpinusios prisiartinome. Ko visos tokios
surgusios? Kas nutiko? paklaus karalien.
Susivelgme, n viena nenorjo kalbti. Galiausiai tobuloji Kris pralemeno:
Js Didenybe, tik dabar supratome i varyb svarb. Vakar isiaikinome,
kokie santykiai kiekvien i ms sieja su princu, tai atskleidus sunku pleptis lyg
niekur nieko.
Karalien supratingai linkteljo.
Kaip danai prisimenate Natali? paklaus Amberli.
Ji ivyko vos prie savait. A prisiminiau Natali kiekvien dien. Nuolat galvojau
ir apie Marli, retkariais apie dar kitas merginas.
Be paliovos, tyliai atsak Elisa. Natali buvo tokia linksma.
Tardama iuos odius Elisa nusiypsojo. Visada maniau, kad Natali nervino Elis,
nes i buvo itin santri, o Natali tryko gyvenimo diaugsmu. Bet gal dvi prieybs
trauk viena kit?
Kartais ji prajukdavo dl menkniekio, pridr Kris. Ukrsdavo savo
linksmumu ir kitas.
Kaip tik taip ir buvo, tar karalien. Man irgi teko dalyvauti Atrankoje, todl
inau, kaip tai sunku. Tu nuolat svarstai savo elges; nuolat splioji, kaip elgiasi
princas. Jaudiniesi po kiekvieno pokalbio, mgini perprasti jo odi potekst. Tai
labai vargina.
Rodos, visoms palengvjo. Karalien suprato, kokia ms savijauta.
Bet atsiminkit: kuo didesn tampa tvyros tarp js, tuo labiau ilgsits tos,
kuriai reiks ivykti. Niekas nesuvoks i jausm, tik kitos Atrankoje dalyvavusios

merginos, ypa Elitas. Galite kovoti, bet kovokite kaip seserys. ioms merginoms,
tar karalien, rodydama kiekvien i ms, pirmus metus skambinsite kone
kiekvien dien, kai bijosite padaryti klaid ar prireiks j pagalbos. Rengdamos
vakarlius raysite j vardus svei srao pradioje, ikart po savo eimos nari.
Taip jau yra. Niekada nepamirite ios bendrysts.
irjome viena kit. Jei tapiau princese ir prireikt racionalaus sprendimo,
pirmiausia skambiniau Elisai. Jei susipykiau su Maksonu, Kris primint graias
praleistas su juo akimirkas. Ir Selest... na, iek tiek abejoju, bet tik ji viena gebt
irti ties akis. Toks jau jos bdas.
Tad inaudokite it laik, patar karalien. Susitaikykite su esama
padtimi. Tegu taip ir bna. Rinksits ne js, rinksis jis. Todl nekurstykite
neapykantos viena kitai.
Ar inote, kuri i ms princui labiausiai patinka? paklaus Selest.
Pirmkart jos balse igirdau nerimo gaidel.
Ne, prisipaino karalien Amberli. Kartais manau, kad jau atspjau, bet iki
galo neperprantu Maksono jausm. inau, kuri pasirinkt karalius, ir tiek.
Kuri pasirinktumt js? ipykinau ir tuoj pat miau keikti save u
tiesmukum.
Karalien maloniai nusiypsojo.
Siningai pasakysiu, kad neleidiu sau galvoti apie tai. Jei pamiliau vien i
js kaip dukr, o paskui netekiau, man plyt irdis. Neitveriau to.
Nudelbiau akis svarstydama, ar ie odiai skirti paguosti.
Biau laiminga gavusi marias bet kuri i js.
Pakliau akis ir dirsteljau karalien, o ji pavelg akis kiekvienai i ms.
Dabar imkims darbo.
Tyliai stovjome pribloktos jos iminties. Niekada nesidomjau Atrankomis, j
dalyvmis ar j nuotraukomis. Buvau girdjusi dalyvi vardus, nes vyresns moterys
kalbdavo apie tas merginas per vakarlius, kuriuose dainuodavau. Man Atrankos
niekad nerpjo. Turjome karalien, todl net vaikystje niekad nesvajojau tapti
princese. Dabar miau splioti, kiek vieni, lankani karalien ar ateinani
Helovino vent, yra buvusios jos varovs, kiek j tapo artimiausiomis draugmis.
Selest pasitrauk pirmoji ir vl patogiai sitais ant sofos. Rodos, j ne per daug
paveik karaliens Amberli odiai. O mane jie skatino susimstyti. Pastarosiomis
dienomis tiek daug visko ugriuvo, bgtavau, kad nepaliau.
Padariau tpsn.
Noriu atsiprayti, suvapjau ir skubiai patraukiau prie dur. Galva buvo tuia
kaip puodyn. Gal trumpam usidaryti vonioje ar pasislpti kuriame nors i
daugybs pirmo aukto kambari? O gal eiti tiesiai savo kambar ir isiverkti?

Nelaim, rodos, visas pasaulis buvo nusiteiks prieikai. Prie Moter kambario
pirmyn atgal vaiktinjo Maksonas, regis, sprsdamas kakoki msl. Nespjau
pasislpti, ir jis pamat mane.
Dabar kalbtis su princu neturjau jokio noro.
Svarsiau, ar nepasikvietus tavs, tar jis.
Ko tau reikia? paklausiau be uuolank.
Maksonas patyljo stengdamasis susikaupti ir ikloti tai, kas var j i proto.
Tai viena i js myli mane ne dl karnos?
Sunriau rankas. Po pastarj vyki turjau numatyti tok princo jausm pokyt.
Taip.
Ne dvi?
Pavelgiau Makson suirzusi, kad esu veriama aikintis. Norjosi irkti: negi
dar nesupratai, kaip jauiuosi? Pamirai, kas nutiko slptuvje?
Ties sakant, man nedelsiant reikjo patikinimo. Kur igaravo visas mano
pasitikjimas?
J pakirto karalius. Jo pramanai apie kit mergin paang bendraujant su princu,
j nuopeln iklimas privert mane pasijusti menkysta. Prisidjo ir daugyb i
savait padaryt klaid. Mudu su Maksonu likimas suved tik dl to, kad atjau
Atrank. Bet kuo ilgiau ji truko, tuo didjo netikrumas.
Sakei, kad nepasitiki manimi, prikiau. Prie kelias dienas eidei mane ir
paeminai, o vakar tiesiai pasakei, kad nuolat kreiu kvailystes. Vos prie kelias
valandas igirds pasilym mane vesti siutai. Todl nesistebk, kad jauiuosi
nesaugi ir abejoju ms santyki tvarumu.
Amerika, pamirai, kad a niekad rimtai nedraugavau su jokia mergina,
Maksonas atsak miai, bet be jokio pykio. Tu turi su kuo mane lyginti. O a
nenutuokiu, kaip reikia merginti, ir galiu tik kart pasirinkti. Tu turi daugiau
galimybi. Todl ir klystu.
Kalbu ne apie klaidas, atoviau, o apie netikrum. Danai nesuvokiu, kas
dedasi tavo irdyje.
Akimirk Maksonas patyljo, ir a supratau, kad mudu prijome lemting
krykel. Mus sieja labai daug kas, bet toliau itaip tstis negali. Net jei galiausiai
liksime kartu, mums neduos ramybs dvejoni akimirkos.
Patekom uburt rat, atsidusau nualsinta io aidimo. Rodos, suartjame,
tada kas nors nutinka, ir mudviej santykiai palyja, o tu niekaip negali apsisprsti.
Jei trokti mans kaip sakai, kodl nepabaigi Atrankos?
Nors priekaitavau princui, kad jam nerpiu, jo pyktis virto lidesiu.
Todl, kad danai nesuprantu, kas dedasi tavo irdyje: splioju, gal myli kit, ir
svarstau, ar galsi pamilti mane, atsak Maksonas; ie jo odiai maloniai

nustebino mane.
Juk ir a turiu prieasi abejoti tavo jausmais. iri Kris tarsi dangik
btyb, paskui uklumpu tave besiglamonjant su Seleste...
Apie tai jau kalbjom.
Taip, bet man vis tiek skaudu itai matyti.
Man skaudu matyti, kaip greitai tolsti, kodl nei i io, nei i to atli.
Tada veriau kur laik negalvok apie mane.
Staiga nutilome.
K nori tuo pasakyti?
Gteljau peiais.
Rmuose yra dar trys merginos. Taip jaudiniesi, kad turi tik vien galimyb. Tad
apsisprsk, ar nesuklysi rinkdamasis mane.
Apsigriau ir nujau pykdama ant Maksono, kad itaip mane sutrikd... ir ant
savs, kad dar labiau pabloginau ms santykius.

Atuntas skyrius
Rmai buvo puoiami. Vos ne per nakt pirmo aukto koridoriuose atsirado kupli
kaldini eglui, laiptai buvo padabinti girliandomis, gli puoktes pakeit
bugieni ir amal vainikai. Keisiausia buvo, kad atidarius lang kambar
plsteldavo iltas ankstyvo rudens oras. Svarsiau, ar rmuose bus pagaminta
sniego. Jei paprayiau, gal Maksonas k nors sumanyt.
O gal ir ne.
Bgo dienos. Stengiausi nenusiminti, kad Maksonas elgiasi taip, kaip jam
patariau, bet ms santykiai visai atalo, ir miau gailtis buvusi tokia ididi. Ko
gero, itaip ir turjo nutikti. Gal man buvo lemta prinekti kvailysi, engti
nederam ingsn? Net jei Maksonas buvo mano troktamas mogus, buvau
nepasirengusi nugyventi su juo vis gyvenim.
Tokios mintys labai sekino. Kai rmuose ivydau Aspen, mane apm dvejons.
Gl ird, jauiausi pliama pusiau ir visai sutrikusi.
Popietmis vaiktindavau aplink rmus. Eiti sod buvo draudiama, o itisas
dienas kiurksoti Moter kambaryje be galo nuobodu.
Kart vaiktindama t pajutau. Rmai sujudo, tarsi kam nors spusteljus
nematom mygtuk. Sargybiniai pasitemp, tarnaits m suktis greiiau. Apm
keistas jausmas, lyg staiga biau tapusi nebepageidaujama. Dar nespjus susivokti,
i u kampo su nedidele palyda pasirod karalius.
Tada visk supratau. Jam ivykus rmai buvo jaukesni. Dabar, kai karalius gro,
vl tursime ksti jo ugaidas. Nenuostabu, jei iauriniai sukilliai taip nori, kad
valdovu tapt Maksonas.
Karaliui prisiartinus, padariau tpsn. Eidamas jis kilsteljo rank, o palyda
sustojo, palikdama iek tiek erdvs mudviem pasikalbti.
Panele Amerika, matau, js vis dar ia, tar Klarksonas. Jo ypsena ir odiai
nederjo tarpusavyje.
Taip, Js Didenybe.
Kaip gyvenote man ivykus?
Nusiypsojau.
Ramiai.
aunuol, karalius buvo benueins, bet paskui kak prisimins gro.

Atkreipiau dmes, kad i vis likusi mergin js viena vis dar gaunate pinigus u
dalyvavim Atrankoje. Elisa j atsisak tuoj pat, kai liovms mokti antros ir
treios kastos atstovms.
N kiek nenustebau. Elisa buvo kilusi i ketvirtos kastos, bet jos eimai priklaus
prabangs viebuiai. Jie nestokojo pinig, kitaip nei parduotuvi savininkai
Karolinoje.
Manau, ir jums dert taip pasielgti, pareik karalius, grindamas mane
tikrov.
Nusiminiau.
Antraip pamanysiu, kad esate ia dl imok, o ne dl to, kad mylite mano
sn, Klarksonas vr mane akimis, skatindamas kartai prieintis jo sprendimui.
Js teisus, ikoiau pro dantis. Taip bt sininga.
Karalius nusivyl, kad nepuoliau prietarauti.
Tuoj pat sutvarkysiu reikal, tar jis.
Klarksonas nujo, o a likau stypsoti bandydama nesigrauti. Pasielgiau tikrai
siningai. Kaip atrodo, kad vienintel a gaunu imokas? Vis tiek kada nors jos
bt pasibaigusios. Atsidususi patraukiau savo kambar. Beliko tik parayti
namikiams ir spti, kad pinig jie daugiau nebegaus.
jau savo kambar. Pirm kart per vis Atrank tarnaits nekreip dmesio
mane. Susibrusios tolimoje kertje Ana, Mer ir Lus trisinjo aplink siuvam
suknel, kivirijosi, kad i dar nebaigta.
Luse, prajus vakar adjai apsilti palankus, priekaitavo Ana. Ijai
anksiau, kad sptum atlikti darb.
inau, inau. Atsirado kit reikal. Galiu pabaigti dabar, akimis maldavo i.
Lus buvo labai jautri, o Ana kartais su ja elgdavosi grietokai.
Pastarosiomis dienomis tau nuolat kas nors kliudo dirbti, pareik Ana.
Mer ramindama atkio rankas.
Nesikariuokit. Duokit suknel man, kol nesugadinot.
Atsipraau, tar Lius. Leiskit man j pasiimti, ir baigsiu darb.
Kas tau darosi? neatstojo Ana. Elgiesi kaip nesava.
Lus nustrusi pavelg j. Kad ir koki paslapt slp i mergina, baisiai bijojo
j iduoti.
Atsikrenkiau.
Tarnaits suiuro mano pusn ir padar tpsn.
Nma nesuprantu, kas ia vyksta, bet labai abejoju, ar karaliens tarnaits
itaip ginijasi, pasakiau eidama artyn. Be to, laikas bga, o darbas neatliktas.
pykusi Ana bed pirtu Lus.
Bet ji...

Nutildiau An rankos mostu, net pati nustebau, kad taip lengvai pavyko.
Nesiginyk. Luse, nekis suknel darbo kambar ir pabaik. Mums visoms
reikia nusiraminti.
Laiminga Lus susiglob drabu, ji taip troko inykti, kad beveik bgte ibgo i
kambario. Ana susiraukusi pavelg jai pavymui. Susirpinusi Mer netardama n
odio uoliai msi veiklos.
Po poros minui supratau, kad negalsiu susikaupti dl kambaryje tvyranios
tampos. Pasimiau popieriaus, raikl ir nulipau emyn. Svarsiau, ar gerai
padariau gelbdama Lus. Gal bt buv geriau, jei paios tarnaits bt
isiaikinusios tarpusavio santykius. Galbt kiimasis sumenkins j ryt padti
man. Anksiau niekada joms nenurodindavau.
Stabteljau prie Moter kambario. Visai netrauk ten eiti. ingsniuodama
didiuoju koridoriumi aptikau jauk kampel nedidel ni su suoliuku. Tada i
bibliotekos pasimiau knyg, kad turiau ant ko pasidti laik. alia suoliuko
veintis didelis augalas beveik paslp mane. Platus langas vrsi sod, ir
akimirk rmai nebeatrod tokie mai. irdama lauke skraidanius pauktelius
stengiausi kaip manoma velniau parayti tvams, kad daugiau imok jie
nebegaus.
Maksonai, ar galime nueiti tikr pasimatym? Kur nors itrkti i rm?
ikart atpainau Kris bals. Hmm. Ko gero, Moter kambarys tutokas.
Maksonas linksmai atsak:
Brangute, labai noriau, bet netgi viepataujant taikai tai bt keblu.
Noriu pamatyti tave ten, kur nesi princas, meiliai zirz Kris.
O, a visur princas.
Juk supranti, k turiu galvoje.
Suprantu. Gaila, bet negaliu patenkinti tavo noro. A irgi noriau pamatyti
tave kur nors be kit trij pretendeni, tarsi nepriklausani Elitui. Taiau toks
yra mano gyvenimas, Maksono balsas nuskambjo lidnokai. Ar vliau
nesigailtum? paklaus jis. Tekt nugyventi vis amel udarytai auksiniame
narvelyje. Mano mama ivyksta i rm retai, kart kit per metus, augalo lapai
buvo tokie tanks, kad princas su Kris prajo mans nepastebj. Jei manai, kad
moni dmesys kyrus, bt dar blogiau, jei taptum ta vienintele, kuri krypsta
vis akys. inau, kad puoselji man nuoirdius jausmus. Juntu tai kasdien. Bet ar
jie iliks gyvenant drauge? Ar ito trokti?
Rodos, Maksonas su Kris stabteljo koridoriuje, nes princo balsas buvo girdti
labai aikiai.
Maksonai Skrivai, kalbi taip, tarsi dalyvaudama Atrankoje aukoiausi,
prakalbo Kris. Kasdien jauiuosi dkinga, kad ia patekau. Kartais mginu

sivaizduoti, kaip biau gyvenusi, jei mudu nebtume susitik... Veriau prarasti
tave dabar negu netekti toki prisiminim.
Kris balsas tapo kimus. Rodos, ji vos tramd aaras.
inok, tu man reikalingas ne dl grai drabui ar puiki rm. Maksonai, man
nereikia ir karnos. Tik tavs.
Princas akimirk prarado ad. sivaizdavau, kad jis apkabina Kris arba luosto
jai itrykusias aaras.
Negaliu apsakyti, kok spd man padar tavo odiai. Be galo trokau igirsti,
kad kam nors esu svarbus ne kaip princas, o kaip mogus, pakudomis prisipaino
jis.
Esi, Maksonai.
Abu trumpam nutilo.
Maksonai...
Klausau.
A... Nebenoriu ilgiau laukti.
inojau pasigailsianti, bet itai igirdusi atsargiai padjau popieri ir raikl,
nusispyriau batelius ir nutykinau koridoriaus gal. Dirsteljusi u kampo ivydau
Maksono pakau ir Kris rank, slystani jo kaklu. Buiuodamas princas nubrauk
jai plaukus on. Pirmasis Kris buinys, regis, buvo labai vyks. Geresnis, nei
galjai tiktis.
Pasislpiau u kampo ir po akimirkos igirdau jos kikenim. Maksonas atsiduso
sykiu ir pergalingai ir su palengvjimu. Greitai nudyrinau prie savo suoliuko ir dl
viso pikto nusigriau lang.
Kada galsime pakartoti? tyliai paklaus Kris.
Hmm. Greiiausiai vos tik j tavo kambar.
Jiems traukiant koridoriumi, ji juoksi. Valandl pasdjau, tada iupau raikl ir
lengvai radau reikiamus odius.
Mama ir tti,
iomis dienomis esu labai usimusi, tad raau trumpai. Nordama rodyti
savo atsidavim Maksonui, o ne prabangiam Elito gyvenimui, atsisakiau
imok u dalyvavim Atrankoje. Teks pasitenkinti tuo, k gavome iki iol.
Kain, ar daugiau galime norti.
Viliuosi, i inia js per daug nenulidins. Labai vis pasiilgau ir tikiuosi,
kad netrukus pasimatysime.
Myliu jus.
Amerika

Devintas skyrius
Praneim laida nelabai k turjo parodyti irovams, nes per savait nenutiko
nieko domaus. Po trumpos karaliaus vizito Pranczijoje apvalgos, kamera nukrypo
Gavril. is m interviu i Elito ketverto ir kaip prastai klausinjo apie dalykus,
kurie iose varybose, rodos, buvo visai nesvarbs.
Antra vertus, prajus syk teko atsakinti rimtus klausimus. Dl silymo
panaikinti kastas vos nebuvau imesta i Atrankos.
Panele Seleste, ar sivaizduojate princess apartamentus? linksmai paklaus
Gavrilas.
Vypteljau pati sau, buvau patenkinta, kad is klausimas teko ne man. Tobulai
besiypsanti Selest isiiep dar plaiau ir prie atsakydama aismingai permet
plaukus per pet.
Ne, Gavrilai, dar ne. Bet viliuosi juose apsigyventi. Be abejons, karalius
Klarksonas apsupo mus nuostabiausia prabanga, sunku net sivaizduoti k nors
geresnio. Na, hmm... lovos yra tokios...
Selest usikirto, nes studij bgo du sargybiniai. Buvome susodintos taip, kad
maiau, kaip jie prilk prie karaliaus; Kris su Elisa sdjo nugara j. Jos
bergdiai mgino slapia grtelti ir k nors pamatyti.
...prabangios. Apie geresnes nra ko svajoti... iek tiek isiblakiusi toliau
kalbjo Selest.
Paaikjo, kad kalbos tsinio nebus. Karalius atsistojo, prijo artyn ir nutrauk
j.
Ponios ir ponai, atsipraau, kad siterpiau, bet turiu svarbi ini, laikydamas
laik popieriaus lap Klarksonas mgino kita ranka ilyginti kaklarait. Susitvards
prabilo: Nuo pat valstybs susikrimo sukilli pajgos kelia sumait ms
visuomenje. Met metus jie puldinja rmus, k jau kalbti apie paprastus
gyventojus. J veiksmai darosi vis agresyvesni.
Rodos, sukilliai pasirinko nauj taktik. Kaip inote, keturios jaunos panels
pretendents princeses priklauso skirtingoms kastoms. Antrai, treiai, ketvirtai
ir penktai. Mes diaugiams tokia vairove, bet kaip tik ji neinia kodl skatina
sukillius veikti.
Prie kalbdamas toliau karalius per pet dirsteljo mus.

Esame pasireng atremti rm puolimus, stengiams kiek galdami ginti taikius


gyventojus. Kaip karalius nekeliau panikos, jei galiau jus apsaugoti, bet...
sukilliai nusitaik kastas.
Klarksono odiai pakibo ore. Mudvi su Seleste susivelgme vos ne kaip
draugs.
Jie jau seniai nori nuversti monarchij. Neseniai m puldinti Atrankos dalyvi
eimas tai rodo, kad j ketinimai labai rimti. Mes nusiuntme rm sargybinius
saugoti Elito artimj. Bet ito per maa. Tie, kurie priklausote antrai, treiai,
ketvirtai ar penktai kastai, kaip ios panels, vien per tai galite tapti sukilli
taikiniu.
Prisidengiau ranka burn, Selest aikteljo.
Nuo ios dienos sukilliai ims puldinti antr kast, vliau ir emesnes, niriai
pridr karalius.
Vir ms galv pakibo grsm. Ms eimos saugomos, tad dl j nepaliksime
Atrankos, bet kuo ilgiau ia bsime, tuo labiau alies gyventojai ims ms neksti,
nes rizikuosime j gyvybe. Vadinasi, Atranka turi bti kuo greiiau baigta.
Mano karaliau, tai labai lidnos inios, nutrauk tyl Gavrilas.
Klarksonas linkteljo.
inoma, iekosime ieities. Vis dlto gavome praneim apie atuonis antpuolius
penkiose provincijose, visais atvejais ksintasi antr kast. uvo maiausiai vienas
mogus.
Dabar jau a griebiausi u irdies. Dl ms kalts sta mons.
Nuo iandien, toliau kalbjo karalius, raginame gyventojus laikytis ariau
nam ir imtis vis manom saugumo priemoni.
Puikus patarimas, mano karaliau, tar Gavrilas ir atsigr mus. Panels,
ar turite k pridurti?
Elisa tik papurt galv.
Kris giliai kvp.
Sukilliai nusitaik antr ir trei kast, bet js namai saugesni u emesni
kast gyventoj namus. Jei galite priglausti pastam eim i ketvirtos ar penktos
kastos, taip ir padarykite.
Selest linkteljo.
Bkite atsargs. Elkits pagal karaliaus nurodymus.
Ji pasigr mane, supratau turinti k nors pasakyti. Kai Praneimuose
sutrikdavau, pakakdavo vilgtelti Makson, tarsi is bt galjs man patarti be
odi. Iekojau jo akimis, kaip buvau pratusi. Bet maiau tik viesius plaukus.
Princas sdjo nudelbs vilgsn, susirauks ir prislgtas.
Be abejons, jam rpjo alies gyventojai. Bet buvo ir is tas daugiau, ne vien

noras apsaugoti savo pilieius. Jis suprato, kad mes galime ivykti.
Gal taip ir reikt? Kiek penktos kastos moni palyds galvas dl to, kad sdiu
ant kds rykiai apviestoje rm televizijos studijoje?
Bet kaip galjau a ar kuri nors kita i mergin usikrauti toki nat? Ne mes
udme mones. Prisiminiau visa, k kalbjo Augustas ir Dordija. Tada suvokiau,
kad esama vienintels ieities.
Kovokit, pasakiau lyg ir pati sau. Paskui prisiminiau kur esanti ir atsigriau
kamer. Kovokit. Sukilliai yra pagyrnai. Jie mgina jus igsdinti ir priversti
paklusti. Kas tada bus? Koki ateit jie jums pasilys? Tie mons tironai, jie
nesiliaus smurtav. Jeigu leisite sukilliams ugrobti valdi, js gyvenimas virs
pragaru. Tad kovokite. Kaip kas galite, i vis jg.
Man gyslose kunkuliavo kraujas, upldo adrenalinas, tarsi pati biau
pasirengusi stoti prie sukillius. Pakaks kentti. Sukilliai nuolat mus terorizavo,
ud artimuosius. Jei dabar prie mane bt idygs vienas i Pietini sukilli,
tikrai nebiau puolusi bgti.
Gavrilas vl prakalbo, bet a buvau tokia pykusi, kad girdjau tik savo irdies
tvinksnius. Nespjau susivokti, o kameros jau buvo ijungtos, viesos ugesintos.
Maksonas prijo prie tvo ir kak jam sukudjo, is papurt galv.
Merginos atsistojo pasirengusios eiti.
Grkite tiesiai savo kambarius, papra Maksonas. Bus atneta vakarien,
ir netrukus a jus aplankysiu.
Mums einant pro princ su tvu, karalius pirtu paliet man rank. Supratau, kad
liepia luktelti.
Tai buvo neprotinga, pasak jis.
Gteljau peiais.
Dabartins priemons neduoda rezultat. Jeigu taip bus ir toliau, nebeliks kam
valdyti alies.
Karalius mosteljo man eiti, lyg baidydamas kyri mus.
Tyliai pabelds mano duris Maksonas jo vidun. Apsivilkusi naktiniais skaiiau
lovoje. Buvau bedvejojanti, ar jis ivis usuks pas mane.
Jau taip vlu, nejuiomis sukudjau visai be reikalo.
inau. Kalbjausi su kitomis merginomis, tam prireik dideli pastang. Elisa
baisiai sukrsta. Ji jauia didiul kalt. Nenustebiau, jei po dienos ar dviej
ivykt.
Nors Maksonas ne kart prisipaino ess Elisai abejingas, maiau, kad jam
skaudu. Prisitraukiau kojas prie krtins, kad jis turt kur atsissti.
O kaip Kris ir Selest?

Kris nusiteikusi net per daug optimistikai. Ji tikisi, kad mons bus atsargs ir
sugebs apsiginti. A tuo labai abejoju mes neinome, kada ir kur kit kart
smogs sukilliai. J pilna visoje alyje. Vis dlto Kris kupina vili. Juk inai, kokia ji.
inau.
Princas atsiduso.
Selest laikosi auniai, nors, inoma, yra susirpinusi. Pasak Kris, antros kastos
gyventoj bstai patys saugiausi. Selest visada nusiteikusi rytingai, irdamas
grindis Maksonas nusijuok. Labiausiai nerimauja, ar nuvilt mane pasilikdama.
Tarsi galiau udrausti jai rinktis Atrank, o ne grim namo.
Atsidusau.
Protingas poiris. Ar nortum monos, kurios nejaudina alies piliei likimas?
Princas pavelg mane.
Tu tikrai jaudiniesi. Bet esi per auni, kad jaudintumeisi kaip visi, Maksonas
papurt galv ir nusiypsojo. Man sunku patikti, kad raginai mones duoti atkirt
sukilliams.
Gteljau peiais.
Manau, mes per daug slapstoms nuo pavoj.
Esi visikai teisi. Neinau, ar sukilliai isigs, ar dar labiau sius, bet tu tikrai
pakeitei aidimo taisykles.
Krypteljau galv.
Nepavadiniau aidimu sukilli umai iudyti taikius gyventojus pagal
kastas.
inoma, ne! skubiai paneig Maksonas. Tiesiog nerandu odio j
piktadarybms apibdinti. Kalbu apie Atrank.
sispoksojau princ.
Pads tai tau ar ne, bet vakar parodei gyventojams tikrj savo bd. Jie
ivydo mergin, kuri gelbsti savo tarnaites nuo pavojaus, kuri pasiprieina karaliui,
jei mano, kad kaip tik to reikia. Kertu layb, dabar visi kitaip pairs tavo
bgim paskui Marli. Iki tol buvai tiesiog mergina, kuri vos susitikusi aprk mane.
vakar paaikjo, kad esi mergina, nebijanti pasiprieinti sukilliams. mons ims
kitaip tave vertinti.
Papuriau galv.
Siekiau ne to.
Suprantu. Svarsiau, kaip atskleisti irovams tikrj tavo esyb, o tu
skatinama impulso padarei tai pati. Tokia jau tavo prigimtis, princo akyse
atsispindjo nuostaba, vadinasi, jis seniai ito lauk. Antra vertus, pasakei ties.
Nebegalima ilgiau slapstytis.
Nudelbiau akis lovos apklot, pirtais ilyginau raukles. Buvau patenkinta, kad

princas pritaria mano odiams, bet jo kalbos maniera tarsi biau ikrtusi dar
vien pokt i akimirk visai netiko.
Amerika, a pavargau kovoti su tavimi, tyliai tar Maksonas. Paklusi akis
ivydau, kad jis kalba nuoirdiai. Man patinka, kad mudviej nuomons skiriasi,
tai vienas patraukliausi tavo bruo, bet daugiau ginytis nebenoriu. I tvo esu
paveldjs bjauri savybi. Grumiuosi su jomis, bet jos vis tiek prasikia. O tu,
nusijuok princas, nusiminusi tampi labai stipri!
Princas papurt galv, turbt prisimin gausyb mano akibrokt. Kaip jam
spyriau, kaip pareikiau, kad reikia panaikinti kastas, kaip prakirtau lp Selestei
u tai, kad ji mei Marli. Niekada nemaniau esanti karto bdo, bet pasirod
kitaip. Maksonas nusiypsojo, a irgi. Prisiminti kai kuriuos savo poelgius buvo net
savotikai linksma.
Stengiuosi bti siningas su visomis Elito merginomis. Kai kurie mano poelgiai
erzina. Vis dlto noriu, kad inotum, jog tavs nepamirau. Turbt jau supratai, kad
negaliu pamirti, Maksonas gteljo peiais kaip berniktis.
Norjau rasti tinkamus odius, kad princas suprast, kaip man reikia jo
dmesio. Niekas neov galv, todl pamiau j u rankos. Sdjome tyliai,
irdami sunertas rankas. Labai susirpins Maksonas aid su dviem mano
apyrankmis, paskui nykiu glost vidin rieo pus. i intymi akimirka buvo labai
grai.
Gal rytoj praleiskime dien drauge? pasil jis.
Nusiypsojau.
Bt labai aunu.

Deimtas skyrius
Tai trumpai drtai dar daugiau sargybini?
Taip, tti, daug daugiau, nusijuokiau ragel, nors padties tikrai negaljai
pavadinti juokinga. Bet ttis mokjo velgti vies net tamsiausiuose dalykuose.
Mes visos pasiliekame. Bent kol kas. Sukilliai adjo pirmiausia pulti antr kast,
bet ir js bkite atsargs. spkite Ternerius ir Kenvesius, kad saugotsi.
Ak, katyte, visi ino, kad reikia neprarasti budrumo. Manau, po tavo kalbos per
Praneimus mons taps kur kas drsesni, kaip tu ir raginai.
Tikiuosi, atsakiau irdama emyn. Staiga prajuokino mintis, kad aviu
batelius, papuotus brangakmeniais. Prie penkis mnesius avjau nutriuusius
plokiapadius.
Amerika, turi savimi didiuotis. N pats neinau kodl, bet kartais tavo odiai
mane nustebina. Esi kur kas stipresn, negu manai.
Tvo balsas buvo toks nuoirdus, kad a susidrovjau. Jo nuomon man buvo
gerokai svarbesn u kit.
Ai, tti.
Kalbu rimtai. Ne kiekviena princes bt idrsusi taip pasakyti.
Pakliau akis dang.
Liaukis, tti, juk a ne princes.
Laikas parodys, atov jis diaugsmingai. Jei jau apie tai prakalbom, kaip
laikosi Maksonas?
Gerai, atsakiau taisydamasi suknel. Trumpai patyljome. Tti, jis man tikrai
patinka.
Tikrai?
Aha.
Kodl?
Truput pagalvojau.
N pati neinau. Taiau bendraudama su juo jauiuosi savimi.
O kada nors buvo kitaip? pamaiktavo ttis.
Na, ne taip... Mane visad slg priklausymas penktai kastai. Atvykusi rmus
kur laik neradau sau vietos. Ar priklausau penktai, ar treiai kastai? Ar noriu
priklausyti pirmai? Dabar man visa tai neberpi. Manau, tai Maksono nuopelnas.

Suprask mane teisingai, princas neretai klysta, sukikenau. Bet bdama su juo
jauiuosi kaip Amerika. Nepriklausau nei kastai, nei Atrankai. Nelaikau jo savo
valdovu. Tiesiog jis yra jis, o a esu a.
Ttis valandl patyljo.
Katyte, tikrai gras odiai.
Su tiu kalbtis apie vaikin buvo bent kiek nejauku, bet jis vienintelis i
namiki laik Makson mogumi, o ne ymybe. Niekas kitas nebt suprats
mans.
Aha. Bet ne viskas tobula, pridriau, Silvijai kius galv pro duris. Kartais
dingojasi, kad vyksta kakas blogo.
Silvija reikmingai pavelg mane ir vien lpomis itar: Pusryiai.
Linkteljau.
Tai irgi gerai. Klaidos rodo, kad viskas yra tikra.
Pasistengsiu tai prisiminti. Turiu atsisveikinti, tti, jau vluoju.
Tai negaiinsiu. Katyte, rpinkis savimi ir kuo greiiau parayk seseriai.
Btinai. Myliu tave, tti.
Ir a tave myliu.
Po pusryi merginos ijo, o mudu su Maksonu likome valgomajame. Eidama pro
al karalien pamerk ak, ir kartis imu man skruostus. Jai kandin nusek
karalius, jo vilgsnis perliejo mane kaip altu vandeniu.
Kai likome vieni, Maksonas eng artyn ir sunr pirtus su manaisiais.
Paklausiau, k nortum iandien veikti, bet pasirinkimas labai ribotas. Nei
audymo i lanko, nei mediokls, nei pasijodinjimo draudiama ikiti nos i
rm.
Atsidusau.
Net jei pasiimtume br sargybini?
Deja, Amerika, princas man lidnai nusiypsojo. Gal pairkim film? Su
spdingais veiksmo efektais.
Tai ne tas pats, kas itrkti i rm, trukteljau j u rankos. Eime,
pasistenkime kuo geriau inaudoti laik.
Esi stiprios dvasios, tar Maksonas.
Nuo i odi pasijutau geriau, tarsi ms tarpusavio ryys bt vl sustiprjs.
Jau seniai buvau taip gerai nusiteikusi.
Mudu ijome koridori ir patraukme prie laipt, vedani kino sal. Tada
lang m barbenti lietaus laai.
Pasukau galv ir aikteljau i nuostabos.
Lyja.

Itraukiau rank i Maksono saujos ir prispaudiau prie stiklo. Per rmuose


praleistus mnesius n karto nelijo. Svarsiau, ar ia kada nors ivis ikrenta nors
laas lietaus. Tik dabar suvokiau, kaip pasiilgau ito garso. Pasiilgau or ir met
laik kaitos. Gamtos pokyi.
Nuostabu, sukudjau.
Apkabins mane per liemen Maksonas atsistojo u nugaros.
Tau i diena grai, o kiti pasakyt, kad lietus j sugadino.
Kaip noriau pastovti po lietumi.
Princas atsiduso.
Suprantu, bet tai tiesiog...
Atsigriau Makson nordama pairti, kodl jis staiga nutilo. Jo akys bgiojo
po koridori, a irgi miau valgytis. Buvome vieni, netoliese budjo tik pora
sargybini.
Eime, paragino princas, imdamas mane u rankos. Vilkims, kad niekas
ms nemat.
Nusiypsojau ir pasirengiau nuotykiui Maksonas atrod t sumans. Toks jis
man labai patiko. Laiptais ulipome ketvirt aukt. Staiga miau nerimauti,
baimintis, kad princas parodys koki nors slapt bibliotek. Tai man galjo baigtis
prastai.
Nuingsniavome pus koridoriaus, prajome pro sargybin, o daugiau nebuvo
matyti n gyvos dvasios. Maksonas sitemp mane didel svetain ir nusived prie
sienos, kur buvo rengtas platus idinys. Paskui kio rank po atbraila ir uiuop
slapt sklst. Tada spusteljo plokt sienoje atsivr slapti laiptai.
Stipriai sikibk man rank, tar prisitraukdamas mane artyn.
Paklusau, nusekiau paskui j blausiai apviestais laiptais auktyn iki dur.
Maksonas lengvai atidar duris, stumteljo jas... tada ivydome lietaus sien.
Ar ia stogas? paklausiau, lietui niokiant.
Princas linkteljo. Ne didesniame u mano miegamj plote, i vis pusi
apsuptame sien, buvo matyti dangus. Pagaliau atsidriau lauke.
Nejuiomis ingteljau priek ir atsistojau po lietumi. Stambs ilti laai krito
man ant deln, tekjo suknele. Nusijuoks Maksonas stumteljo mane lit.
Aikteljau, nes akimirksniu permirkau. Apsigrusi iupau Makson u rankos, jis
ypsodamasis apsimet kovojs su manim. Plaukai ukrito princui ant aki, abudu
permirkome iki silo galo. Vis dar ypsodamasis jis nusitemp mane pasien.
Pavelk, pasak man aus.
Apsisukusi pirmkart ivydau tok vaizd. Prie akis atsivr visas miestas.
Gatvi labirintai, pastat kontrai, spalv vairov nors miesto panoram gaub
pilkas lietaus ydas, i nuostabos man vis tiek gniau kvap.

Panorau bti tam miestui artima, tarsi jis priklausyt man.


Amerika, nenoriu, kad visa tai ugrobt sukilliai, lyg perskaits mano mintis
tar princas. Nenutuokiu, kiek moni gali ti, bet inau, kad tvas kak slepia
nuo mans. Bijo, kad neataukiau Atrankos.
Ar yra bdas atskleisti ties?
Maksonas dvejojo.
Noriau susisiekti su Augustu, jis patart, k daryti. Galiau parayti jam
laik, bet bijau, kad tai nesaugu. Vargu ar galiau pasikviesti j rmus.
Mintyse pasvarsiau.
O jei vis dlto pasikviestume?
Maksonas nusikvatojo.
Kaip, tavo manymu, tai padaryti?
aismingai patraukiau peiais.
Pagalvosiu apie tai.
Ger valandl princas spoksojo mane.
Kaip puiku garsiai kalbti apie tokius dalykus. Nuolat apvarstau, k sakau. O
ia mans tikrai niekas neigirs. Tik tu.
Tai pirmyn, klok savo paslaptis.
Maksonas nusivaip.
Jeigu ir tu iklosi.
Gerai, atsakiau nusiteikdama aisti.
Tai k nori suinoti?
Nusibraukusi nuo kaktos lapius plaukus ryausi pradti nuo svarbi, bet ne
asmenini klausim.
Ar tu tikrai neinojai apie dienoraius?
Tikrai. Bet dabar jau inau. Tvas privert perskaityti juos visus. Jei Augustas
bt atjs prie dvi savaites, biau palaiks j melagiu, bet jis kalbjo ties.
Amerika, tie dienoraiai pritrenk mane, nors skaitydamas suvoki ne visk.
Noriau tau papasakoti apie tai, bet kol kas negaliu.
Suprantu.
Maksonas rytingai pavelg mane.
Kaip merginos suinojo, kad nuvilkai man markinius?
Dvejodama nudriau akis.
Pro lang irjome besimanktinanius pusnuogius sargybinius. Pasakiau, kad
tu be markini atrodai ne prasiau u juos. Tiesiog isprdo.
Maksonas atlo galv ir nusikvatojo.
Dl to tikrai nepykstu.
Nusiypsojau.

Ar buvai ia atsiveds dar kuri nors mergin?


Princas lidnai pavelg mane.
Olivij. Tik kart.
Gerai pagalvojusi prisiminiau: Maksonas pabuiavo j ia, ir Olivija mums visk
papasakojo.
Buiavausi su Kris, ipykino jis, neirdamas mane. Neseniai. Pirm
kart. Manau, kad turi teis tai inoti.
Princas pavelg mane, a vos linkteljau. Jei nebiau j maiusi savo akimis,
gal biau reagavusi kitaip, palusi. Bet nors ir maiau, vis tiek buvo skaudu itai
girdti.
Man nepatinka tavo pasimatymai su kitomis, pasimuisiau, nes lapia suknel
pasidar sunki.
inau. Tiesiog taip jau yra.
Taip nesininga.
Maksonas nusijuok.
Kiek siningumo tau teko patirti gyvenime?
Nutariau jam papasakoti.
Neturiau ito sakyti jei isiduosi ins, dar pabloginsi padt, esu tikra...
bet... tavo tvas man io to prikalbjo. Beje, jis nutrauk imokas mano eimai.
Kitos merginos j jau nebegauna, tad pamaniau, kad bus negrau, jei gaus tik mano
vienos eima.
Kaip gaila, tar princas ir nukreip akis miest. Mane iek tiek blak lapi
Maksono markiniai, prilip jam prie krtins. Amerika, ito jau nebeatitaisysiu.
A ir nepraau. Tik noriu, kad inotum, kaip viskas nutiko. Itversiu.
Mano tvui tu nepatinki, jis tavs nesupranta, princas pam mane u rankos,
a nesiprieinau.
Sukau galv, ko ia dar paklausus, bet viskas buvo susij su kitomis merginomis.
Kamantinti apie tai nenorjau. Buvau tikra, kad inau apie jas beveik vis ties, o
jei klydau, nenorjau prarasti iliuzij.
Maksonas pavelg mano rie.
Ar tu... jis pakl akis tarsi apsvarstydamas savo klausim. Ar nori paokti?
Linkteljau.
Bet a prasta okja.
oksime ltai.
Princas prisitrauk mane, udjo rank ant liemens. Padaviau jam rank, o kita
prilaikiau mirkusi suknel. Spavoms beveik nejuddami. Skruostu
prisiglaudiau princui prie krtins, jo smakras ilsjosi man ant virugalvio. okome
pagal lietaus muzik.

Kai Maksonas priglaud mane stipriau, pasijutau, tarsi visos blogybs bt


inykusios, o ms su princu ryys labai sutvirtjs. Tapome neiskiriamais
draugais. Daugeliu atvilgi buvome skirtingi, bet turjome nemaai bendrybi.
Negaljau pavadinti io ryio likimo lemtuoju, bet anksiau nebuvau patyrusi nieko
panaaus.
Pakliau akis Makson, priglaudiau deln jam prie skruosto ir prisitraukiau
nordama pabuiuoti. Jo lapioms lpoms susitikus su manosiomis, perliejo kartis.
Princas abiem rankomis apkabino man liemen ir glaud prie savs lyg bijodamas
prarasti. Lietus barbeno stog, rodos, tyla siviepatavo visame pasaulyje. Man
buvo negana Maksono, jo paties, erdvs ir laiko.
Tiek mnesi mginau suderinti norus su viltimis. O dabar, t akimirk, kuri
Maksonas sukr tik mudviem, suvokiau, kad tai buvo beprasmika. Beliko engti
pirmyn ir tiktis, jog rasime keli vienas pas kit, kad ir kas nutikt.
Turime rasti. Todl... todl...
Tiek ilgai laukiau ios valandls, ir ji atjo labai netiktai.
A myljau Makson. Pirmkart tuo neabejojau. Myljau j ne i tolo kaip Aspen,
neklausinjau savs, kas bus, jeigu... Lioviausi svarsiusi, kad jei Maksonas mans
neisirinks, kaip niekur nieko griu namo. Meil utvind man ird.
Pamilau princ.
Negaljau nurodyti tikslios prieasties, dl ko kilo toks sitikinimas. Bet jis buvo
labai aikus lygiai taip pat inojau savo vard, dangaus spalv ar kok nors
knygoje pamint fakt.
Ar Maksonas irgi tai patyr?
Princas atitrauk lpas ir pavelg mane.
Kokia tu grai susitariusi.
Nervingai nusijuokiau.
Ai. U iuos odius, u liet ir u tai, kad nepasidavei.
Maksonas paglost man skruost, brkteljo per nos ir smakr.
Tu ito verta. Tik pati nesupranti. Patikk, esi tikrai to verta.
Man i laims vos nesprogo irdis, panorau, kad iandien viskas baigtsi. Pasaulis
tarsi m suktis naujai, ir tam, kad isivaduoiau nuo svaigulio reikjo isklaidyti
bet kok netikrum. Buvau sitikinusi, kad taip nutiks. Turjo nutikti. Jau netrukus.
Princas pakteljo man nosies galiuk.
Eime persirengti, tada irsim film.
Viliojantis pasilymas.
Rpestingai vl paslpiau irdyje savo meil princui, pati vis dar truput
baimindamasi to jausmo. Galiausiai juo pasidalysiu, bet kol kas norjau palaikyti
paslaptyje.

Bergdiai mginau igrti suknel po stogeliu prieangyje. Eidama kambar


paliksiu koridoriuje vandens li.
Balsuoju u komedij, pasakiau, mums nulipus laiptais.
Maksonas rod keli.
O a u nuotyki film.
Na, k tik sakei, kad esu labai vertinga, todl turiau laimti gin.
Princas nusijuok.
Gudriai sumetei.
Jis kikendamas spusteljo plokt, ir mudu jome svetain. Staiga Maksonas
sustojo kaip kastas.
Dirsteljusi jam per pet ivydau be galo siutus karali Klarkson.
Tikriausiai tai buvo tavo sumanymas, tar jis snui.
Taip.
Ar bent suvoki, koks pavojus tau grs? priekaitavo karalius.
Tve, ant stogo nesislepia sukilliai, atkirto Maksonas, jis steng kalbti
tikinamai, bet su varvaniais drabuiais atrod iek tiek juokingai.
Maksonai, pakakt vieno taiklaus vio, karalius reikmingai patyljo. Juk
inai, kad ms gretos praretjusios, daug sargybini isiuntme saugoti Elito
nam. Nemaa j savavalikai pabgo. Mums nesaugu, Klarksono vilgsnis nuo
snaus nukrypo mane. Kodl prie nemalonum ji visad bna prikiusi nagus?
Stovjome tyldami neturjome kaip pasiteisinti.
Eik persirengti, paliep karalius. Tavs laukia darbas.
Bet a...
Pakako vieno tvo vilgsnio, ir Maksonas suprato, kad visi ios dienos sumanymai
nujo vjais.
K gi, nusileido jis.
Karalius stvr sn u rankos ir nusitemp, a likau stypsoti. Atsigrs
Maksonas per pet vien lpomis itar atsipraau, ypteljau jam.
Nebijojau nei karaliaus, nei sukilli. inojau, koks svarbus man yra Maksonas, ir
buvau tikra, kad viskas kaip nors isisprs.

Vienuoliktas skyrius
Man grus savo kambar persirengti, Mer tyliai nusivaip. Kai atjau Moter
kambar, vis dar pyl palaimingas lietus. Nuo iol is gamtos reikinys bus man
ypatingas.
Mudu su Maksonu buvom tarsi pabg, usimir, atsiriboj nuo tikrovs.
Moter kambaryje ivydau, kaip sukilli ultimatumas paveik Elito merginas. Jos
buvo isiblakiusios ir neramios.
Selest prie stalo tylomis lakavosi nagus. Maiau, kaip jai virpa rankos, kaip ji
nevykusiai brkteli epetliu, nuvalo lak ir imasi lakuoti i naujo. Elisa laik
rankose knyg, bet jos akys buvo bestos lang. Ji irjo lit. N viena i ms
nesteng dorai atlikti n menkiausio darbelio, viskas krito i rank.
Kaip manai, kas dedasi u rm sien? paklaus mans Kris, liovusis siuvinti
pagalvls uvalkal.
Nenutuokiu, tyliai atsakiau. Tikriausiai sukilli grasinimai buvo ne be
pagrindo, mginau natomis urayti melodij, skambani galvoje. Jau beveik
eis mnesius nebuvau nieko sukrusi. Nemaiau prasms. Vakarliuose mons
teikdavo pirmenyb klasikai.
Manai, kad karalius tyia nuslp nuo ms tikrj auk skaii? svarst Kris.
Visko gali bti. Jei mes ivyksime, sukilliai laims.
Kris padar dar vien dygsn.
Kad ir kas nutikt, liksiu ia, keista gaidel jos balse vert manyti, kad ie
odiai skirti kaip tik man. Tarsi Kris bt norjusi pareikti neatsisakanti kovos dl
Maksono.
A irgi, patikinau.
Rytojaus diena maai kuo skyrsi nuo vakarykts, nors pirmiau niekad
nesigaildavau ivydusi, kad vieia saul. Nerimas baisiai slg, vl tnojome
nieko nenusitverdamos. Man norjosi pabgioti, kur nors ilieti energij.
Po piet vl nuslikinome Moter kambar. Elisa skait, a sdau prie nat
ssiuvinio, Kris ir Selests dar nebuvo. Gal po deimties minui jo Kris, atsine
pieimo popieriaus ir daugyb spalvot pietuk.
K piei? paklausiau.

Ji gteljo peiais.
Pieiu, kad usimiriau.
Palinkusi prie popieriaus lapo ji ilgai sdjo su raudonu pietuku rankoje.
Nesuvokiu, k darau, galiausiai tar Kris. alies gyventojams gresia pavojus,
bet a myliu princ ir nenoriu ivykti.
Karalius juos apgins, raminamai tar Elisa.
Vis dlto keletas jau uvo, Kris nesiginijo, tik nerimavo. Turiu galvoti apie
k nors kita.
Veikiausiai Silvija rast mums darbo, siterpiau.
Kris prunkteljo.
Dar nesu taip nusivylusi, priglaudusi pietuk prie popieriaus ji per vis lap
nubr kreiv. Tai buvo pradia. Viskas bus gerai. N kiek neabejoju.
irdama natas pasitryniau akis. Man reikjo ijudinti smegenis.
Noriu pasiimti knyg i bibliotekos. Greit griu.
Elisa ir Kris greitosiomis linkteljo, stengsi susikaupti prie savo darb.
Atsistojau eiti.
Patraukiau koridoriumi atok pirmo aukto kambar. ia ant lentyn stovjo
keletas knyg, norjau jas perskaityti. Tyliai atidariusi duris supratau esanti ne
viena. Kakas verk.
Apsivalgiusi ivydau Selest. Prisitraukusi kelius prie krtins ji sdjo ant
plaios palangs. Ikart pasijutau nesmagiai. Selest niekada neverkdavo. Iki ios
akimirkos abejojau, ar j kada nors apima graudulys.
Beliko tik ieiti, bet Selest nusiluost akis ir pamat mane.
ito betrko! suaimanavo ji. Ko tau reikia?
Nieko. Atsipraau, tik iekojau knygos.
Tai pasiimk j ir dink. Tu gauni visa, ko nori.
Sutrikdyta Selests odi, akimirk sustingau. Atsidususi ji nusliuog nuo
palangs. iupo vien i urnal blizganiais vireliais ir paleido mane. iaip ne
taip pagavau.
Pavelk pati. Trumpa kalba per Praneimus ikl tave populiarumo virn.
Ukariavai moni meil, Selests balsas buvo piktas, kaltinantis. Ji man, kad
visk numaiau i anksto.
Atsiveriau urnal, pus jo sudar ms ketverto nuotraukos, greta buvo
pateiktos populiarumo kreivs. Elegantika antrat skelb: K norite matyti
karaliene? Prie savo atvaizdo ivydau ryki kreiv, aunani auktyn. Ji rod, kad
mane palaiko trisdeimt devyni procentai irov. is skaiius man pasirod ne per
didiausias kaip nugaltojai, bet kitos varovs gerokai atsiliko nuo jo!
urnalas pateik ir apklaust irov atsiliepim. I j buvo matyti, kad Selest,

nors priklausanti tik treiai kastai, yra geroka didiuokl. Elisa esanti pernelyg
santri, todl surinkusi tik atuonis procentus gyventoj bals. Perskaiiusi
atsiliepimus apie save vos nepravirkau.
Panel Amerika elgiasi kaip tikra karalien. Ji yra kovotoja. Mes ne tik
pageidaujame jos, mums jos tiesiog reikia!
Spoksojau tuos odius.
Tai... Tai tiesa?
Selest ipl urnal man i rank.
inoma, tiesa. Taigi pirmyn, tekk u Maksono ir tapk princese. mons tave
myli. Nuskurl i penktos kastos usids karn.
Selest m ingsniuoti prie dur, jos rkana nuotaika sutrukd man diaugtis
paiomis netikiausiomis naujienomis, kokias suinojau per vis Atrank.
Nesuprantu, ko ia sielvartauji? Vis tiek gausi aun jaunik i antros kastos.
Pasibaigus Atrankai, vis tiek liksi garsi, priekaitavau.
Tai jau praeitis, Amerika.
Dl Dievo meils, Seleste, tu esi modelis! suukau. Turi visa, ko trokti.
Bet ar ilgam? atkirto ji. Paskui tyliau pridr: Ar ilgam?
K turi galvoje? paklausiau jau velniau. Seleste, tu nepaprastai grai. Ir
vis gyvenim priklausysi antrai kastai.
Man dar nebaigus kalbti, ji m purtyti galv.
Manai, tu vienintel jautiesi kalinta savo kastoje? Taip, a esu modelis. Bet
nemoku dainuoti, nemoku vaidinti. Sensteljusi bsiu greitai pamirta. Jei labai
pasiseks, pratempsiu dar kokius penkerius metus, Selest panairavo mane. Tu
vis gyvenim praleidai kone dugne. Matau, kad kartais ilgiesi tokio gyvenimo. O a
nuolat patyriau aplinkini dmes. Turbt tau tai atrodys kvaila, bet ities bijau viso
ito netekti.
Tavo baim pagrsta.
Tikrai? irdama pro lang ji luostsi aaras.
Prijau ir atsistojau alia varovs.
Aha. Bet, Seleste, ar princas tau nors kiek patinka?
Susimsiusi ji palenk galv.
Jis avus ir puikiai buiuojasi, pridr ypsodamasi.
Vypteljau.
inau.
inau, kad inai. Kai igirdau, kaip toli paeng judviej santykiai, mano planas
m brakti. Jau maniau prisiviliojusi Makson, privertusi j trokti mans.
itaip irdies neukariausi.
Man visai nerpi princo irdis, prisipaino Selest. Man tik reikia priversti j

geisti mans taip, kad isirinkt. Taip, tai ne meil. Kur kas labiau negu meils man
reikia lovs.
Pirm kart mudvi kalbjoms ne kaip varovs. Tik dabar tai supratau. Ji atvyko
Atrank turdama aik tiksl, o dabar j upldo neviltis. Visos mes trokome
princo meils, tik viena Selest lovs, todl ir mgino mus bauginti.
Vis pirma, tau reikia meils. Jos reikia visiems. O greta jos gali mgautis ir
love.
Ji pakl akis dang, bet nepertrauk mans.
Antra, Selest Njusom, koki pastu, gali pelnyti lov ir pati, be vyro
pagalbos.
Ji nusikvatojo.
A esu bjauraus bdo, pasak daugiau aismingai nei gdydamasi.
Tu suplei man suknel!
Taip, nes jos reikjo man!
Staiga visa tai mums pasirod juokinga. Visi ginai, piktos grimasos, maos
unybs kl tik juok. Ten stovdamos mudvi pirm kart per kelis mnesius
nuoirdiai kvatojoms. Man kilo noras rpintis Seleste, kaip rpinausi Marli.
Ji stebtinai greitai susitvard ir prakalbo neirdama mane:
Amerika, a tiek visko priveikiau. Prikriau siaubing, gding dalyk. Kai k
padariau slegiama tampos, bet daugiausia todl, kad norjau bet kokiomis
priemonmis gauti karn, ukariauti Makson.
Pati apstulbau pakliau rank ir patapnojau jai per pet.
Ties sakant, nemanau, kad tau reikia Maksono, kad gautum i gyvenimo ko
nori. Nestokoji ryto ir talento. Dar svarbiau, esi gabi. Pus alies gyventoj visk
atiduot, kad turt visa tai, k turi tu.
inau, atsak Selest. Suprantu, kaip man pasisek. Tiesiog sunku
susitaikyti su... tuo, kad nesu pirma.
Tai nesitaikyk.
Ji papurt galv.
A neturjau galimybi, tiesa? Tu suavjai Makson i pat pradi.
Ne tik a, prisipainau. Kris irgi labai populiari.
Gal nori, kad sulauyiau jai koj? Gebiau itai, Selest sukrizeno.
Juokauju.
Ar grim Moter kambar? Sunku ten sdti kiauras dienas, tu prasklaidai
nyki atmosfer.
Ne dabar. Nenoriu, kad kitos matyt, jog verkiau, ji maldaujamai pavelg
mane.
Paadu niekam neprasitarti.

Ai.
Stojo nejauki tyla, tarsi vienai i ms bt derj dar k nors pridurti. Galiausiai
ivydau tikrj Selests veid, man tai buvo svarbu. Abejojau, ar galsiu pamirti
visas jos ikrstas kiaulystes, bet dabar j perpratau. Nebeturjau k pasakyti,
todl pamojavau ir ijau.
Vos udariusi duris prisiminiau, kad nepamiau knygos. Tada prie akis vl ikilo
besiypsantis mano atvaizdas blizgiame urnale ir didelis skaiius alia jo. Per
vakarien timptelsiu ausies lezgel. Maksonas turi tai suinoti. Vyliausi, kad
suinojs, jog pelniau alies gyventoj simpatij, princas dar smarkiau mane pamils.
Netoli Moter kambario ivydusi pastam veid suvokiau, kad esama ir
svarbesni reikal. Buvau adjusi Maksonui, kad rasiu bd susisiekti su Augustu.
Dabar buvau tikra, kad vienintelis tam tinkamas mogus artinasi prie mans.
Koridoriumi ateinantis Aspenas man pasirod dar stipresnis ir auktesnis nei
prastai.
Apsidairiau nordama sitikinti, ar esame vieni. Koridoriuje ivydau dar kelis
sargybinius, bet jie buvo taip toli, kad tikrai negaljo ms girdti.
Labas, pasisveikinau ir mosteljau, kad Aspenas prieit. Prikandau lp
tikdamasi, jog jis mans neapvils. Man reikia tavo pagalbos.
N nemirkteljs Aspenas atsak:
Padarysiu, ko tik papraysi.

Dvyliktas skyrius
Buvau teisi. Aspenas buvo iniuktinjs kiekvien rm kertel ir gerai inojo,
kaip i j isigauti.
Ar esi tikra, kad gerai elgiesi? paklaus Maksonas, kai kit vakar
persirengme mano kambaryje.
Turime inoti, kas dedasi. Neabejoju, kad pavojus mums negresia, patikinau
princ.
Mudu kalbjoms pro vonios dur ply. Maksonas nusivilko savo kostium ir
numet ant grind, tada apsireng dinsiniais etos kastos drabuiais. Aspeno
apdaras jam buvo laisvokas, bet tiko. Laim, Aspenas rado smulkesn sargybin, i jo
paskolino drabui man, nors vis tiek teko gerokai pasiraitoti kelnes.
Rodos, tu labai pasitiki iuo sargybiniu, pareik Maksonas, ir a nelabai
supratau, k reikia jo intonacija. Gal princas nerimavo.
Mano tarnaits sako, kad jis vienas i geriausi. Nuved mane slptuv tsyk,
kai upuol Pietiniai sukilliai ir visi per vlai suskato gelbtis. Regis, jis niekad
nepraranda budrumo, net tada, kai ramu. Nuojauta kuda, kad galime juo pasitikti.
Persirengdamas princas kalbjo toliau:
I kur inojai, kad is sargybinis sugebs ivesti mus i rm?
Neinojau, tiesiog paklausiau.
Ir jis be niekur nieko tau atsak? apstulbo Maksonas.
inoma, pasakiau, kad darau tai tavo praoma.
Princas lyg ir atsiduso.
Vis dar manau, kad tau eiti nedert.
Eisiu, Maksonai. Ar jau persirengei?
Taip, beliko apsiauti batus.
Atidariau duris, ir ivyds mane Maksonas m juoktis.
Atsipraau. Esu prats matyti tave su suknele.
Be kostiumo ir tu atrodai kiek kitaip, taip ir buvo, tik Maksonas neatrod
juokingai. Senas dinsinis Aspeno apdaras, nors ir dukslokas, jam tiko.
Trumparankoviai markiniai neslp raumening rank. Jas tik kart buvau maiusi
slptuvje.
Tos kelns labai plaios. Kodl taip mgsti dinsus? paklaus princas, matyt,

prisimins, ko praiau j pirm dien rmuose.


Gteljau peiais.
Tiesiog jie man patinka.
ypsodamasis Maksonas palingavo galv, paskui prijo prie mano drabui
spintos ir neklausdamas leidimo atidar j.
Turime rasti dir tavo kelnms, antraip jas pamesi ir sukelsi sumait. To mums
visai nereikia.
Maksonas itrauk tamsiai raudon juost ir vr mano kelni diro kilpeles.
Neinia kodl, bet itai atrod svarbu. Man spurdjo irdis, valandl svarsiau,
ar princas girdi jos meils auksm. Jei taip, nekreip j dmesio, nes ms lauk
svarbi uduotis.
Paklausyk, tar suridamas juost mazgu. Ms sumanymas labai
pavojingas. Jei kas nutiks, bk. Tik nemgink grti rmus. Susirask eim, kad
priglaust tave nakiai.
Maksonas ingteljo atgal ir pavelg man kupinas nerimo akis. Pakraipiau
galv.
Dabar prayti kieno nors prieglaudos ne maiau pavojinga kaip susidurti su
sukilliais. mons gali bti nusivyl, kad merginos nepalieka Atrankos.
Jei straipsnyje, kur tau rod Selest, raoma tiesa, mons turt didiuotis
tavimi.
Buvau beimanti ginytis su Maksonu, bet pasigirdo beldimas duris. Maksonas
nujo atidaryti, ir prieblandoje skendint mano kambar skubiai eng Aspenas,
lydimas kito sargybinio.
Js viesybe, itar Aspenas ir nusilenk. Panel Amerika man prane, kad
jums reikia itrkti i rm.
Maksonas giliai atsiduso.
Taip. Girdjau, kad tu gali man padti, karininke... jis vilgteljo Aspeno
enklel, ...Legeri.
Aspenas linkteljo.
Ties sakant, tai ne itin sunku. Turbt bus kebliau isaugoti paslapt nei
isigauti i rm.
Kaip tai suprasti?
Manau, esama tam tikros prieasties, kodl vakar, neinant karaliui, norite
dingti i rm. Jei bsime apie tai klausinjami, Aspenas vilgteljo kit
sargybin, negalsime meluoti valdovui.
A ir nepraau meluoti. Viliuosi greitai galsis visk paaikinti tvui, bet
vakar diskretikumas btinas.
Tada neturt kilti bd, Aspenas sudvejojo. Nemanau, kad panelei reikia

leistis yg.
Tarsi rads pritarj Maksonas pavelg mane lyg tardamas: Ar nesakiau?
Isitiesiau visu giu.
Neketinu ia kiurksoti. Sukilliai mane jau persekiojo, a j nebijau.
Bet tai buvo iauriniai sukilliai, siterp princas.
Eisiu drauge, patikinau. Mes tik vaistome laik.
Ties sakant, n vienas i ms nesutinkame su tavimi.
Ties sakant, man n motais.
Atsiduss Maksonas usidjo megzt kepur.
Taigi k turime daryti?
Planas labai paprastas, rytingai m dstyti Aspenas. Du kartus per savait
sunkveimis i rm vaiuoja maisto produkt. Kartais virjai io to pristinga, tada
vaiuojama nupirkti trkstam dalyk. prastai vyksta virjai ir keletas sargybini.
Ir niekas nieko netars? paklausiau.
Aspenas papurt galv.
Daniausiai vaiuojama vakarais. Jei virjas pasako, kad pusryiams trks
kiauini, veriau j parsiveti iki auros.
Maksonas pasiraus kostiumo kelni kiense.
Gavau i Augusto inut. Jis nurodo adres, kur galime susitikti, princas
padav laikel Aspenui, abu sargybiniai j perskait.
Ar inai t viet? paklaus Aspenas draugo.
Sargybinis, tamsiaodis jaunas vyras pavarde Eiveris, j perskaiiau ant
enklelio, linkteljo.
Tai ne pats geriausias miesto rajonas, bet netoliese yra maisto produkt
sandlis, tad neturtume sukelti tarimo.
Puiku, tar Aspenas ir pavelg mane. Pasibruk plaukus po kepure.
Sumiau plaukus ir susukau kuod tikdamasi, kad jie tilps po Aspeno duota
megzta kepure. Sukiusi paskutines sruogas dirsteljau Makson.
Ar gerai?
Jis nusijuok.
Puikiai.
Kumteljau jam dilb ir apsigriau laukdama Aspeno nurodym.
Man nerpestingai bendraujant su Maksonu, Aspeno akyse pasirod nuoskauda.
Gal ir is tas daugiau. Mudu dvejus metus slapta susitikindavome medio namelyje,
o dabar, paskelbus komendanto valand, tursiu eiti gatvmis su mogumi, kur be
galo trokta nuudyti Pietiniai sukilliai.
i akimirka labai skaudino Aspen.
Nors a jo nebemyljau, Aspenas man vis tiek rpjo, nenorjau jo eisti.

Maksonas tikriausiai nieko nepastebjo, nes Aspenas greitai susitvard.


Sekite paskui mus.
Itykin koridori Aspenas su Eiveriu nusived mus laiptais emyn prie didiuls
slptuvs, skirtos karalikajai eimai. Uuot j pro tvirtas plienu aparvuotas
duris, mes toliau spariai ingsniavome per rmus iki sraigtini laipt. Maniau, kad
atsidursime pirmame aukte, bet patekome virtuv.
Mane ikart uliejo iluma, nos padvelk duonos raugo kvapas. Akimirk
pasijutau kaip namie. Tikjausi, kad virtuv pani gydykl, kad joje pilna
mantriausios rangos kaip didelse kepyklose Karolinoje, turtingj rajonuose. Bet
ia ivydau didiulius medinius stalus su paruotomis pjaustyti darovmis. Visur
buvo prilipyta rateli, primenani budtojams, k reikia padaryti. Virtuv, nors ir
labai didel, atrod jauki.
Nuleiskite galvas, sukudjo Eiveris mudviem su Maksonu.
Mums nudelbus akis, Aspenas kteljo:
Delila!
Luktelk, branguti! atsiliep kakokia moteris. Jos balsas buvo sodrus, su
pietietiku akcentu. itaip kalbant kartais girddavau Karolinoje. U kampo
pasigirdo sunks ingsniai, bet a vengiau pakelti akis ir ivysti moters veid.
Legeri, meiluti, kaip laikaisi?
Gerai. K tik igirdau, kad reikia atgabenti produkt. Pamaniau, gal turi man
sra.
Produkt? Nieko negirdjau apie tai.
Juokinga, o a buvau tikras.
Gal tiesiog pamirau, pasak Delila, be jokio nerimo ar tarimo balse.
Nenoriau, kad ko nors pristigt.
Gerai sakai. Ilgai netruksim, paadjo Aspenas ir nusikabino rakt ryul.
Pasimatysim vliau, Delila. Jei miegosi, raktus pakabinsiu ant vagio.
Gerai, meiluti. Greitai grk, senokai tavs nemaiau.
Pasistengsiu.
Aspenas leidosi eiti; netardami n odio sekme paskui j. ypteljau pati sau.
Delilos balsas buvo sodrus ir motinikas. Ir jai patiko Aspenas.
Pasuk u kampo nulipome prie plai dur. Aspenas jas atrakino ir atidar.
Lauke tvyrojo gaivus oras, netoliese lauk didelis juodas sunkveimis.
Nors kbule nra u ko laikytis, judu lipkite gal, tar Eiveris.
Pairjau didiul automobil. Bent jau liksim neatpainti.
Nujau prie sunkveimio galo, Aspenui rakinant duris.
Praom, panele, tar jis atkidamas man rank. Pamiau j. Js Didenybe,
pridr, bet Maksonas lipo pats.

Viduje pamaiau kelet di, palei kbulo krat jo lentyna, bet i esms tai
buvo tuia metalin d. Maksonas pralenk mane ir apsivalg.
Ateik ia, Amerika, jis parod kamp. Atsissim prie lentynos.
Stengsims nekratyti, pasak Aspenas.
Maksonas linkteljo. Aspenas rimtai pairjo mus ir udar duris.
Aklinoje tamsoje prisiglaudiau prie Maksono.
Bijai? paklaus jis.
Ne.
A irgi.
Vis dlto buvau tikra, kad abudu meluojame.

Tryliktas skyrius
Negaliu pasakyti, kiek ilgai vaiavome, bet jutau kiekvien didiulio sunkveimio
trkteljim. Stengdamasis, kad mudviej nemtyt kaip skiedreli, Maksonas
nugara sirm lentyn, koja sien, tarsi prilaikydamas mane. Bet ties kiekvienu
poskiu vis tiek slydinjome ant metalini grind.
Mgstu inoti, kur esu, tar princas, mgindamas kaip nors isilaikyti.
Ar anksiau esi buvs mieste?
Tik vaiavs automobiliu, prisipaino jis.
Keista, kur kas smagiau vaiuoti sukilli irtv negu linksminti Italijos
karalikosios eimos moteris.
Maksonas nusikvatojo.
Tik tu gali itaip pasakyti!
Per variklio gaudes ir rat cypim buvo sunku susikalbti, todl kur laik
tyljome. Tamsoje garsai atrod stipresni. Stengdamasi susikaupti giliai kvpiau ir
uuodiau kavos kvap. Negaljau pasakyti, ar juo buvo persismelks kbulas, ar
vaiavome pro koki nors pakels ukandin. Rodos, po labai ilgo laiko Maksonas
prikio lpas man prie ausies.
Norjau, kad saugiai liktum namie, bet labai diaugiuosi, kad esi ia,
sukikenau. Abejojau, ar princas igirdo, bet tikriausiai pajuto, nes sdjome labai
arti vienas kito. Paadk man, kad prireikus bgsi.
Nusprendiau, kad itikus negandai nebepajgiau pagelbti Maksonui.
Pasilenkiau ir prikiau lpas jam prie ausies.
Paadu.
Mus dar kart supurt, ir princas prilaik mane. Tamsoje susiliet ms nosys,
netiktai pajutau nor pabuiuoti j. Nors buiavoms ant stogo vos prie tris
dienas, regis, prajo aminyb. Princas prisitrauk mane ariau, oda pajutau jo
kvpavim. N kiek neabejojau, kad pabuiuos mane.
Princas nosimi baksteljo man skruost ir ms lpos dar labiau suartjo. Tuo
paiu metu uuodiau kavos kvap ir girdjau kiekvien menkiausi girgdes
tamsoje. viesos stygius vert mane susitelkti gaiv kvap, sklindant nuo
Maksono; buvo justi, kaip jo pirtai kyla mano sprandu prie kuodo, kyanio i po
kepurs.

Vos ms lpoms susilietus, sunkveimis staiga sustojo ir mesteljo mus pirmyn.


Trenkiausi galva sien beveik neabejodama, kad princas vos nekrimsteljo man
aus.
Oi! suriko Maksonas stengdamasis nevirtuliuoti ir kaip nors isilaikyti
tamsoje. Ar neusigavai?
Ne, smg susilpnino plaukai ir kepur, jei nebiau taip baisiai trokusi
buinio, biau nusijuokusi.
Netrukus sunkveimis m vaiuoti atbulas. Po keli akimirk maina vl sustojo,
nustojo burgzti variklis. Maksonas pakeit padt, palenk galv ir susig,
irdamas duris. Pasekiau jo pavyzdiu. Princas slinko pirmyn, atmets rank, jei
tekt mane ginti.
Mus apakino gatvs ibinto viesa. miau markstytis, mginau irti lipant
kbul mog.
Atvaiavome, tar Eiveris. Per daug neatsilikdami sekite i paskos.
Maksonas atsistojo ir padav man rank. Jis ioko ant ems, paskui ikl
mane ir tuoj pat pam u rankos. Vienoje skersgatvio pusje stksojo stora plyt
tvora, tvyrojo gaius puvsi dvokas. Aspenas stovjo prieais mus ir neramiai
dairsi aplink, rankoje laikydamas ginkl.
Juodu su Eiveriu nuingsniavo prie upakalini kakokio pastato dur, o mes
nesitraukme nuo sargybini. Aplink stksojo auktos nam sienos. Jos man
panjo daugiabuius su gaisrinink kopiomis Karolinoje, bet is rajonas atrod
negyvenamas. Aspenas pabeld purvu apskretusias duris ir m laukti. ios
girgddamos prasivr tik tiek, kiek leido grandinl. Ivydau Augusto veid, tada
durys usitrenk, bet po akimirkos, atkabinus grandinl, buvo atvertos plaiai.
Augustas skubino mus ueiti.
Greiiau, tyliai paragino.
Pustamsiame kambaryje ivydau dar vien vaikin ir Dordij. Maiau, kad ji,
kaip ir mes, nerimauja. Nesusilaikiusi pasileidau per kambar ir apkabinau j.
Dordija irgi apglb mane. Netiktai atradusi draug pasijutau labai laiminga.
Ar js niekas nesek? paklaus ji.
Aspenas papurt galv.
Ne, bet turite spriai suktis.
Dordija nusived mane prie staliuko, Maksonas atsisdo alia, Augustas ir
nepastamas vaikinas greta jo.
Kokia padtis? paklaus Maksonas. Nujauiu, kad tvas slepia ties nuo
mans.
Augustas nustebs patrauk peiais.
Ms iniomis, uvusij ne tiek daug. Pietiniai sukilliai puldinja kaip

paprastai, bet dabar jie nusitaik antr kast. uvo ne daugiau kaip trys imtai
moni.
Aikteljau. Trys imtai moni! Argi tai maai?
Amerika, viskas ne taip jau blogai, ramino Maksonas, vl imdamas mane u
rankos.
Jis teisus, nuoirdiai patikino Dordija. Auk galjo bti kur kas daugiau.
To ir tikjausi i Pietini sukilli: prads nuo aukiausi kast, baigs
emiausiomis. Manome, kad jie tam ruosi jau labai seniai, siterp Augustas.
Kol kas, rodos, vis dar puldinjama antra kasta, bet mes stebime vykius ir spsime
jus, jei atsiras pokyi. Kiekvienoje provincijoje turime sjunginink, jie mums
pranea, kas ten dedasi. Tik nedaug k gali padaryti neisiduodami, juk visi puikiai
inome, kas atsitikt, jeigu bt demaskuoti.
Maksonas rimtai linkteljo. Be abejons, tie mons bt nuudyti.
Gal mums pasiduoti? pasil Maksonas.
Nustebusi pakliau akis j.
Patikkit mumis, tar Dordija. Pasidavimas tik pablogint padt.
Bet juk reikia ko nors griebtis, neatlyo princas.
Jus jau engte svarb ingsn. Tikriau, ji eng, Augustas mosteljo galva
mano pusn. Kiek mums inoma, kininkai eidami i nam neasi kirvius, siuvjai
traukia gatvmis su irklmis rankose, antros kastos atstovai vaiktinja su duj
balionliais. Kiekvienas ieko bd apsiginti, kad ir kokiai kastai priklausyt. Tavo
mons nenori gyventi baimje ir negyvens. Jie kovos.
Man norjosi verkti. Tikriausiai pirm kart per vis Atrank deramai pasielgiau.
Didiuodamasis Maksonas spusteljo man rank.
Tai paguodia, tar jis. Ir vis dlto ito negana.
Linkteljau. Buvau laiminga, kad mons nesugniuo, bet turjo bti bdas
ubaigti itai kart ir visiems laikams.
Augustas atsiduso.
Svarstme, ar nevertt pulti Pietini sukilli. Jie neturi gerai parengtos
armijos, tiesiog medioja mones. Ms rmjai, kuri yra visur, nerimauja, kad gali
bti atpainti. Pasitelkus juos galima surengti netikt puolim. Mums lyg ir
nestinga pajg, bet neturime ginkl. Negalime stoti prie Pietinius sukillius
ginkluoti plytomis ir akmis.
Jums reikia ginkl?
Nepakenkt.
Maksonas m svarstyti.
Js galite atlikti tai, ko negalime mes, bdami rmuose. Bet a nenoriu sisti
savo moni yg prie tuos laukinius. Jie tikrai t.

Visko gali bti, sutiko Augustas.


Nesu links js apginkluoti ir dl dar vienos prieasties nra garantijos, kad
neatkreipsite t ginkl mus.
Augustas prunkteljo.
Nebeimanau, kaip jus tikinti, kad esame js pusje, bet sakau ties. Ms
tikslas yra panaikinti kastas. Esame pasireng remti jus, kol jis bus pasiektas.
Maksonai, neketinu tau kenkti, manau, tu tai inai, Augustas ir Maksonas ilgai
irjo vienas kit. Jei neinotum, nebtum ia atvaiavs.
Js Didenybe, siterp Aspenas, atsipraau, kad kiuosi, bet kai kurie i
ms nori nugalti Pietinius sukillius ne maiau u jus. Galiau mokyti savanorius
prieinti upuolikams ne tik vienas prie vien.
Mano ird upldo ididumas. Toks jau tas mano Aspenas, visad stengiasi
pagelbti.
Linkteljs Aspenui Maksonas vl atsigr August.
Man reikia iek tiek laiko pagalvoti. Galiu surengti jums mokymus, bet ne
aprpinti ginklais. Net jeigu biau tikras dl js ketinim, net jeigu tarp ms
usimegzt ryys, negaliu numatyti tvo reakcijos.
Nejuiomis Maksonas pasir, irykjo jo nugaros raumenys. Dingteljo, kad
nuo tada, kai j pastu, princas itaip daro danai, tik nesupratau, k is judesys
reikia. Net dabar jam itin rpjo isaugoti paslapt.
Tiesa. Veikiausiai jums jau laikas vaiuoti. Atsisiu inut, kai tik gausime nauj
ini, bet kol kas jos geros. Na, kaip tik tokios, koki tikjoms, Augustas padav
Maksonui ratel. Turime vien linij. Galite paskambinti, jei tursite praneti k
nors labai svarbaus. Prie jos budi Maikas, jis puikiai imano tokius dalykus.
Augustas mosteljo vaikin, per t laik neitarus n odio. Tasai labai tvirtai
suiaup lpas, tarsi bt jas sukands, ir vos vos linkteljo mums. Buvo matyti, kad
vaikinas drovisi, bet sykiu yra kamuojamas smalsumo.
Labai gerai, be reikalo neskambinsiu, Maksonas sidjo popierl kien.
Netrukus susisieksim, jis atsistojo, a pasekiau princo pavyzdiu, bet dar
atsigriau Dordij.
i apjo stal ir prisiartino prie mans.
Saugiai grkit. ituo numeriu gali skambinti ir tu, nepamirk.
Ai, trumpam apkabinau mergin, paskui ijau su Maksonu, Aspenu ir
Eiveriu. Dar kart vilgteljau keistuosius draugus, ir durys buvo udarytos ir
usklstos.
Pasitraukit nuo sunkveimio, tar Aspenas.
Atsigriau pairti, kam jis tai sako, nes buvome dar tolokai nuo automobilio.
Tada supratau, kad Aspenas kreipsi ne mane. Aplink sunkveim vaiktinjo

trys vyrai. Vienas turjo rankose verliarakt, tarsi bt ketins pavogti padangas.
Kiti du mgino atidaryti metalines kbulo duris.
Duokite mums maisto, ir pranyksime, tar vienas. Atrod jaunesnis u kitus,
madaug Aspeno met. Jo balsas buvo altas ir rytingas.
Rmuose nepastebjau, kad ant sunkveimio, kur sulipome, ono puikuojasi
didiulis Iljos herbas. irdama brel valkat supratau, kokia tai kvailyst.
Nors mudu su Maksonu buvome persireng, prij ariau valkatos bt pain mus
i veido. Nors ir nemokjau audyti, trokau turti ginkl.
Sunkveimyje maisto nra, ramiai atsak Aspenas. O jei ir bt, tai ne jums.
Kaip puikiai valdia imanktina savo marionetes, pareik kitas vyras. Kai jis
mums isiiep, burnoje pamaiau varples. Kas pats buvai prie pavirsdamas
tokiu?
Traukits nuo sunkveimio, paliep Aspenas.
Tu nepriklausei nei antrai, nei treiai kastai, antraip btum isipirks nuo
tarnybos. Nagi, vyruti, kokia tavo kasta? tyiojosi artindamasis bedantis.
Traukis. N ingsnio artyn, Aspenas atkio rank, kita siekdamas ginklo.
Purtydamas galv valkata sustojo.
Nenutuoki, su kuo susidrei, berniuk.
Pala! tar kitas. Tai ji. Viena i mergin.
Krypteldama galv balso pusn isidaviau.
iupkit j! suriko jauniausias valkata.
N nespjus susivokti, Maksonas trkteljo mane atgal. Tarsi pro migl maiau,
kaip Aspenas ir Eiveris isitrauk ginklus, o princas stipriomis rankomis nutemp
mane tolyn. Bgau klupindama, stengdamasi nepargriti, o Aspenas ir Eiveris
neleido valkatoms prasibrauti. Netrukus mudu su Maksonu pribgome mrin tvor
ir atsidrme spstuose.
Nenoriu js udyti! spjo Aspenas. Tuoj pat nedinkits!
Bedantis bjauriai sukikeno ir ikl rankas tarsi pasiduodamas. Paskui staigiu
judesiu, kur vos spjau pastebti, isitrauk ginkl. Aspenas iov, valkata irgi.
Eik, Amerika, paragino Maksonas.
Kur eiti, pamaniau. I baims irdis nusirito kulnus.
Pavelgusi Makson ivydau, kad jis sunr rank pirtus padarydamas man
laiptel. Staiga susivokusi pasilypjau ant jo ir buvau kilstelta auktyn. Kad
nenuvirsiau, sikibau tvor. Pasiekus jos virn keistai nudieg rank.
Nekreipdama dmesio persikabarojau kiton pusn. Kuo emiau nuleidau kojas ir tik
tada okau ant asfalto. Krisdama ant ono usigavau klub ir koj; bet Maksonas
buvo lieps bgti, jei kils pavojus. Taip ir padariau.
Neinia kodl sivaizdavau, kad princas seks i paskos, bet pasiekusi gatvs gal

ir atsigrusi jo neivydau; suvokiau, kad nra mogaus, kuris padt Maksonui


perlipti tvor. T pai akimirk ranka m skausmingai dilgioti. Gatvs ibinto
prieblandoje pamaiau, kad mano rankov perdrksta ir lapia.
A buvau paauta.
A paauta?
Girdjau pykant vius, bet visa tai atrod netikra. Atrus skausmas vis stiprjo.
Mginau delnu pridengti aizd, bet nuo to tik pablogjo.
Apsidairiau. Aplink buvo ramu.
Taip ir turjo bti. jo komendanto valanda. Buvau taip pratusi prie rm, kad
pamirau, jog u j sien gyvenimas sustoja vienuolikt vakaro.
Jei sargybinis mane suiups, atsidursiu kaljime. Kaip pasiaikinsiu karaliui?
Amerika, kaip tu nuslpsi kulkos aizd?
miau ingsniuoti laikydamasi eli. Neturjau supratimo, kur eiti.
Neimaniau, ar verta grti rmus. Net jei is sumanymas buvo geras, neinojau
kelio.
Baisus skausmas trukd galvoti. Pdinau siaura nuoalia gatvele tarp dviej
gyvenamj nam. Supratau esanti atkampiame miesto rajone. prastai tokiuose
namuose glaudiasi tik etos ir septintos kastos atstovai.
jau kur akys veda, traukiau nykiu prastai apviestu skersgatviu, kol
usiglaudiau u iukli di. Po kartos dienos stojo alta naktis, todl nuo
metalini iukliadi kilo dvokas. Nuo smarvs ir i skausmo mane m pykinti.
Nupliau dein rankov stengdamasi neukliudyti aizdos. Rankos drebjo i
baims ir nuo adrenalino antpldio. Pavelgusi aizd vos nesuklikau. Prikandau
lp, bet tamsoje vis tiek nuaidjo prislopinta mano dejon.
Kas atsitiko? paklaus plonas balselis.
Staigiai pakliau galv ir apsidairiau. Gdiame skersgatvyje ivydau dvi
blizganias akis.
Kas esi? paklausiau virpaniu balsu.
Nenuskriausiu tavs, patikino balselis. Man irgi buvo prasta naktis.
I li iniro koki penkiolikos met mergait, prijo ir m irti mano
rank. Paskui sunkiai atsiduso.
Turbt labai skauda, ujausdama tar.
Esu paauta, vos ne verkdama burbteljau. Baisiai skaudjo.
Paauta?
Linkteljau.
Ji pavelg mane dvejodama, tarsi ketindama bgti.
Neinau, nei k tu padarei, nei kas tu per viena, bet juk nesi susidjusi su
sukilliais, tiesa?

K?
Trinuosi ia dar neseniai, bet inau, kad ginkl turi tik sukilliai. Kad ir k jiems
padarei, daugiau nebemgink kitis.
Sukilliai ne kart buvo upuol rmus, o man n nedingteljo tokia mintis.
Ginklus buvo leidiama turti tik sargybiniams. Sukilliai nepakluso iam draudimui.
Net Augustas neseniai sak, kad iauriniai sukilliai ginkluoti vien plytomis ir
akmis. Spliojau, ar jis pats vakar turjo ginkl.
Kuo tu vardu? paklaus mergina. inau, kad esi i rm.
Mer, atsakiau.
A Peid. Rodos, tu neseniai atuntoje kastoje. Tavo drabuiai visai vars.
Mergina atsargiai pam mano rank ir m apirinti kraujuojani aizd,
tarsi bt galjusi kuo nors pagelbti.
Panaiai, isisukau.
Jei liksi ia viena, mirsi badu. Ar turi kur prisiglausti?
Paiurpau perlieta skausmo.
Ne.
Peid linkteljo.
A gyvenau su tiu. Priklausiau ketvirtai kastai. Bet moiut testamente
nurod, kad po mirties ttis turi restoran palikti tetai, o ne man. Tikriausiai
baiminosi, kad teta liks be nieko. Na, i mans nekenia, visad nekent. Gavo
restoran, bet ir mane. Tai jai labai nepatiko.
Prajus dviem savaitms po tvo mirties teta m mane muti. Turjau vogti
maist, nes ji tvirtino, kad esu stora, ir nieko neduodavo valgyti. Norjau
prisiglausti pas draugus, bet teta bt atjusi ir parsivariusi mane, todl pabgau.
Pasimiau iek tiek pinig. Maokai. Jau antr nakt buvau apiplta.
Peidei pasakojant, atidiai j nuvelgiau. Net didiulis grimo sluoksnis neslp
jos jaunumo. Tai buvo vaikas, kuriuo reikia rpintis. Stengsi laikytis kaip tikra
kietuol. Turjo taip daryti. Kas jai daugiau beliko?
i savait prisidjau prie brelio mergin. Darbuojams kartu ir dalijams
grob. Jei sugebi negalvoti apie tai, k darai, ne taip jau baisu. Keliskart po ms
ygi verkiau. Todl ir pasislpiau u iukli di. Jei kitos merginos pamatys
mane verkiant, tai teta, palyginti su jomis, man ims atrodyti kaip ventoji. Di Di
sako, kad jos mgina ugrdinti mane, nori, kad kuo greiiau apsiprasiau, bet man
vis tiek skaudu. iaip ar taip, tu labai miela. Jos su malonumu priims tave savo
tarp.
Igirdus tokias Peids kalbas man sugniau pairdius. Vos per kelias savaites
ji neteko eimos, nam ir paios savs.
Dabar mergina ramiai sdjo prieais mane t, kuri vaikosi sukilliai ir kuri

gali utraukti pavoj. Ji buvo labai drsi.


Gydytojo ia nerasime, bet reikt kaip nors aptvarstyti aizd. I pastamo
vaikino maniks gali gauti tvarsliavos. Turtum apnuoginti rank.
Sulaikiau kvpavim. Kalbdama Peid iek tiek iblak mane, bet rank vis
tiek baisiai skaudjo.
Tu neneki, tiesa? paklaus Peid.
Taip, ypa tada, kai bnu paauta.
Mergina nusijuok, a irgi sukikenau. Ji atsisdo alia gerai, kad nelikau viena.
Suprasiu, jei nenorsi eiti su manimi. Tai pavojinga ir lidnoka.
A... ar galime valandl patylti? paklausiau.
Taip. Nori, kad likiau su tavimi?
Praau likti.
Ir Peid liko. Nieko neklausindama sdjo alia kaip pelyt po luota. Rodos,
praslinko aminyb, nors prajo gal tik dvideimt minui. Skausmas vis labiau
pl rank, mane apm neviltis. Gal reikt susirasti gydytoj. Be abejons,
reikt. U suteikt pagalb jam sumokt rmai, bet nenutuokiau, kaip pasiekti
Makson.
Ar juodu su Aspenu sveiki?
Prie buvo daugiau, bet sargybiniai turjo ginklus. Jei sukilliai taip greitai
atpaino mane, tai gal ir Makson? Jei taip, kas jo laukia?
Sdjau tyldama, stengdamasi nusiraminti. Beliko susitelkti save. K darysiu,
jei Aspenas uvo? O jeigu uvo Maksonas?
Tyliau! paliepiau, nors Peid nieko nesak. Ar k nors girdi?
Abi suklusome irdamos gatv.
...Maksas! kakas suriko. Ateik, Mer, ia Maksas!
Tai buvo Aspeno sumanymas, jis visada itaip vadino mane. Atsistojau ir
patraukiau gatvs pusn, Peid sek i paskos. Gatve ltai kaip sraig liau
sunkveimis, vyrai dairsi iki galvas pro langus.
Atsigriau.
Peide, ar nortum vaiuoti su manim?
Kur?
Paadu, kad gausi darbo ir maisto. Ir kad niekas tavs nemu.
Didels mergaits akys pritvinko aar.
Tada man nesvarbu kur. Vaiuosiu.
Pamiau j u rieo sveikja ranka; i mano striuks rankovs buvo lik tik
skivytai. Laikydamosi ariau nam sien mudvi patraukme prie sunkveimio.
Maksai! kteljau, kai prijome ariau. Maksai!
Milinikam sunkveimiui sustojus, i jo ioko Maksonas, Aspenas ir Eiveris.

Paleidau Peids rank ir puoliau Maksonui glb. Apkabindamas jis ukliud


aizd, ir a suklikau.
Kas atsitiko? paklaus princas.
A sueista.
Aspenas mudu iskyr ir m apirinti aizd.
Galjo bti kur kas blogiau. Turime grti rmus ir rasti pagalb. Tikriausiai
negalime isikviesti gydytojo? Aspenas dirsteljo Makson.
Nenoriu, kad Amerika kst skausm, pasak princas.
Js Didenybe? Peid parklupo. Jos peius supurt verksmas.
Tai Peid, pasakiau, bet daugiau nieko neaikinau. Lipkim automobil.
Aspenas padav merginai rank.
ia tau bus saugu, patikino.
Maksonas apkabino mane ir nusived prie sunkveimio galo.
Maniau, teks tavs iekoti vis nakt, tar neslpdamas jaudulio.
A irgi maniau. Bet aizd taip skaudjo, kad toli nenubgau. Padjo Peid.
Paadu, ja bus pasirpinta.
Maksonas, Peid ir a sulipome kbul. Sunkveimiui spariai vaiuojant
rmus, jo metalins grindys kakodl atrod labai patogios.

Keturioliktas skyrius
Aspenas ikl mane i sunkveimio ir greitai nune kambariuk. is buvo
maesnis u mano vonios kambar, ia stovjo tik siauros lovos ir staliukas.
Apkabinta rateliais ir nuotraukomis siena suteik iek tiek jaukumo, o iaip
kambariukas atrod skurdus. Kai ia susigrdo Aspenas, a, Eiveris, Maksonas ir
Peid, visai nebeliko vietos.
Aspenas kuo atsargiausiai paguld mane ant lovos, bet sueista ranka tvinkiojo.
Turime kviesti gydytoj, tar jis, bet balse buvo justi dvejon.
Jei pasikviestume daktar Aler, tekt arba ikloti vis ties, arba liai
meluoti ms netenkino n viena i i galimybi.
Nereikia, silpnai ispaudiau. Nuo ito nemirsiu. Tik liks bjaurus randas.
Vliau teks j paalinti, nusivaipiau.
Tau reikia vaist nuo skausmo, pareik Maksonas.
aizd galjo simesti ukratas. Skersgatvyje buvo nevaru, o a lieiau
aizd, kaltai pasak Peid.
Rank vl nudieg, ir a sunypiau:
Ana. Pakvieskit An.
K? paklaus Maksonas.
Jos vyriausij kambarin, paaikino Aspenas. Eiveri, atvesk An ir atnek
pirmosios pagalbos vaistinl. Imkims veikti. Reikia k nors daryti su ja, Aspenas
linkteljo Peids pusn.
Maksonas galiausiai atitrauk akis nuo kruvinos mano rankos ir pavelg
susirpinusi Peid.
Ar tu pabgusi nusikaltl? m kamantinti j.
Ne nusikaltl. Pabgau, bet niekas mans neieko.
Princas apsvarst merginos odius.
Sveika atvykusi rmus. Eiveri, nuvesk Peid virtuv ir pasakyk poniai
Vudard, kad ji ten dirbs princo sakymu. Paliepk poniai nedelsiant ateiti sargybini
sparn.
Vudard. Klausau, Js viesybe, Peid padar Maksonui gil tpsn ir ijo i
kambario paskui Eiver.
Likau su princu ir Aspenu. Vis nakt bendravau su jais abiem, bet pirm kart

likome trise. Jutau, kaip anktame kambaryje dar labiau slegia paslapi nata.
Kaip jums pavyko isigelbti? paklausiau.
Igird vius Augustas, Dordija ir Maikas atskubjo pagalb, pasakojo
Maksonas. is nemelavo, kad niekas ms nenuskriaus, princas nutilo, jo
vilgsnis staiga pasidar tuias ir lidnas. Maikas uvo.
Nuleidau galv. Nepainojau to vaikino, bet vakar jis uvo gelbdamas mus.
Prislg tokia kalt, tarsi pati biau nuudiusi.
Pamirusi aizd norjau nusibraukti aaras deine ranka, bet surikau i
skausmo.
Tyliau, Amerika, papra Aspenas, pamirs mandagybes.
Viskas bus gerai, paadjo Maksonas.
Linkteljau ir stipriai sukandau lpas, kad nevaitoiau. Kokia netektis.
Tyloje laikas slinko be galo ltai, o gal taip atrod dl nepakeliamo skausmo.
Mane avi toks pasiaukojimas, staiga tar Maksonas.
I pradi pamaniau, kad princas kalba apie Maik. Bet mudu su Aspenu
pasekme jo vilgsn ir pamatme, kad is bestas sien man u nugaros.
Grteljau diaugdamasi, kad galsiu nukreipti dmes nuo verianio skausmo.
Ant sienos pamaiau paveiksll, nupiet jaunesns Aspeno sesuts, ir jo tvo
jaunysts nuotrauk, o alia ratel.
Visada tave mylsiu. Lauksiu tavs aminai. Kad ir kas nutikt, bsiu su
tavim.
Prie metus mano ratas buvo ne toks graus. Prisiminiau, kaip palikau j Aspenui
prie savo lango. Buvau apipieusi kvailomis irdelmis, dabar toki n u k
nebepieiau meils laike. Bet ie odiai man buvo svarbs iki iol. Tada
pirmkart ratu prisipainau meil, suvokiau vis i odi reikm iklojusi juos
popieriuje. Prisiminiau, kaip baiminausi, kad ratelio neaptikt motina, juk ji, be
jokios abejons, bt supratusi, jog myliu Aspen.
Dabar bgtavau, kad Maksonas atpains mano brai.
Kaip malonu i ko nors gauti tok ratel. Nesu gavs n vieno meils laiko,
lidnai ypsodamasis tar jis. Ar j paraiusioji tesjo od?
Nedamas pagalves nuo kitos lovos, kad pakit man po galva, Aspenas veng ir
Maksono, ir mano aki.
Rayti sunku, tar jis. Bet inau, kad ir kas nutikt, ji yra greta. A tuo
neabejoju.
Pavelgiau trumpus tamsius Aspeno plaukus, jis buvo pasilenks prie mans,
ir mane persmelk kitoks skausmas. Viena vertus, jis buvo teisus. Mudu tikrai

niekad nepalikome vienas kito. O... tie odiai popieriuje? Ta didiul meil, kuri
buvo mane uvaldiusi? Ji ugeso.
Nejaugi Aspenas dar ko nors tikjosi?
Dirsteljau Makson, lidname jo veide msteljo pavydo atvaitas.
Nenustebau. Prisimenu pasakojusi princui, kad buvau simyljusi. Tada jis atrod
tarsi ko neteks, dvejojo, ar ivis sugebs k nors pamilti.
Jeigu princas suinot, kad kalbjau apie meil Aspenui ir Aspeno meil man, jis
tikrai bt sulugdytas.
Parayk jai nedelsdamas, patar Maksonas. Neleisk, kad pamirt tave.
Kur anie taip ilgai utruko? sumurmjo Aspenas ir ijo i kambario,
neatsaks Maksono odius.
Pavelgs jam kandin princas atsigr mane.
A visai niekam tiks. Nesugebu padti tau, tad norjau bent patarti jam.
vakar jis igelbjo mums gyvyb, Maksonas papurt galv. Rodos, tik
nulidinau sargybin.
Jis tiesiog susijaudins. Tu kalbjai gerai, raminau princ.
Irzliai sukikens jis atsiklaup prie lovos.
Guli ia su iojinia aizda ir dar ramini mane. Tai absurdas.
Jei sumanysi parayti man meils laik, tapsiu pirmja, gavusia laik i
princo, pajuokavau.
Jis nusiypsojo.
Ar galiu tau kuo nors padti?
Palaikyk mane u rankos, tik stipriai nespausk.
Maksonas djo pirtus man deln nors skausmas neapmalo, vis tiek buvo
malonu, kad jis ia.
Tikriausiai neparaysiu tau meils laiko. Kiek pajgdamas stengiuosi vengti
kebli situacij.
Nemoki kurti karo plan, nesugebi gaminti ir atsisakai rayti meils laikus,
paerzinau.
Tai tiesa. Mano trkum sraas vis ilgja, princas pirtais glost man deln,
buvau labai dkinga, kad neleidia susitelkti vien skausm.
Tai puiku. Nesiliausiu abejojusi tavo jausmais, kol iliesi juos popieriuje.
Raudonu raikliu. Ir visos i bus papuotos irdutmis.
Kaip tik itaip ir ketinu daryti, apsimestinai rimtai tar Maksonas. Sukikenau,
bet kaipmat lioviausi, ulieta skausmo bangos. Nors nemanau, kad abejoji mano
jausmais.
Na, tu niekada j neisakei balsu, sunkiai pravokiau, nes kvpuoti darsi
vis sunkiau.

Princas buvo beprietaraujs, bet nutilo. vilgsniu nuklydo lubas, tarsi


pergalvodamas ms painties istorij ir stengdamasis prisiminti mirksn, kai
prisipaino mane myls.
Slptuvje jis labai aikiai parod savo jausmus. ie atsiskleid meiliu, velniu
elgesiu ir buvo justi potekstje... bet prisipainimas taip ir liko neisakytas. Tik jau
ne tarp ms. Tikrai biau tai prisiminusi, neiekojusi dingsties klausinti ir
prisipainusi, k jauiu.
Panele... igirdau Anos bals, paskui ivydau susirpinus jos veid.
Maksonas atsitrauk ir paleido mano rank, kad padaryt vietos Anai.
Tarnaits akys nukrypo aizd. Ana msi atidiai j apirti, norjo
isiaikinti, ar sueidimas rimtas.
Reiks siti. Kain ar turime gantinai stipri nuskausminamj, pareik ji.
Viskas gerai. Daryk, k reikia daryti, pasakiau. Atjus Anai pasijutau ramiau.
Ji linkteljo.
Atnekit verdanio vandens. Antiseptiko turtume rasti vaistinlje, bet man
reiks ir vandens.
A atneiu, prie dur stovjo Marli, jos veidas atrod susirpins.
Marli, suinkiau praradusi savitvard. Dabar topteljo, kas buvo toji ponia
Vudard. Ji negaljo vadintis Karterio pavarde Vudvork ir slptis paioje karaliaus
panosje.
Amerika, tuoj sugriu. Laikykis, Marli iskubjo virtuv, o a pajutau didiul
palengvjim, kad draug yra greta.
Pamaiusi Marli Ana greitai pasiruo darbui, i vaistinls im adat ir silus.
Guodiausi mintimi, kad ji siuvo beveik visas mano sukneles. Vadinasi, aizd tikrai
sugebs susiti.
Marli aibikai gro su soiu garuojanio vandens. Ant rankos buvo usimetusi
rankluosi, nesi butel su gintaro spalvos skysiu. sot ir rankluosius padjo
ant staliuko, paskui prijusi prie lovos atsuko butelio kamtel.
Jis numalins skausm, Marli kilsteljo man galv, kad galiau gerti.
Paklusau.
Skystis nudegino gerkl, rydama usikosjau. Marli liep gurktelti dar, ir a
dygdamasi trukteljau.
A tokia laiminga, kad esi ia, sukudjau.
Amerika, a visada tau padsiu. Juk inai, Marli nusiypsojo. Pirm kart per
vis draugysts laik man dingteljo, kad ji atrodo u mane vyresn, rami ir
pasitikinti savimi. Kur, po galais, js buvote?
Nusivaipiau.
Sumanymas atrod geras.

Marli velg ujausdama.


Amerika, tu prisigalvoji niekam tikusi sumanym. Puiks ketinimai, bet prastas
bdas jiems gyvendinti.
inoma, ji buvo teisi, dabar ir pati tai supratau. Nors Marli ivadino mane kvaia,
jos buvimas dar neskm ne toki skaudi.
Ar ios sienos storos? paklaus Ana.
Utektinai, atsak Aspenas. rm gilum tikrai neprasiskverbs joks garsas.
Puiku, atsak tarnait. Praau visus ieiti koridori. Panele Marli, truput
atsitraukite, bet pasilikite.
i linkteljo.
Nesimaiysiu tau po kojom, Ana.
Eiveris ijo pirmas, paskui j Aspenas, paskutinis Maksonas. Jo vilgsnis primin
t dien, kai papasakojau, kad man yra tek ksti alk. Princas atrod nulids, nes
inojo, kad niekuo negali padti.
Durims usivrus, Ana mikliai msi darbo. Buvo jau susidliojusi reikiamus
instrumentus ir atkio rank, kad paimt butel i Marli.
Gerk, paliep prilaikydama man galv.
Susikaupiau. Apiojau butelio kaklel ir kosdama nurijau kelis gurknius
skysio butelyje ities sumajo. Bent jau Anai atrod, kad nugriau utektinai.
Laikyk, tar duodama man rankluostuk. Suksk j, kai ims skaudti.
Linkteljau.
Labiau skauds ne nuo aizdos siuvimo, o nuo valymo. Jau dabar matau, kad ji
nevari, todl teks kruopiai ivalyti, Ana atsiduso ir vilgteljo aizd. Liks
randas, bet pasistengsiu, kad bt kuo maesnis. Prie tavo sukneli kelioms
savaitms prisisime rankoves, kol pagysi. Niekas nieko nesuinos. Buvai ivykusi
su princu, todl a nieko neklausinsiu. Kad ir kok tiksl turjai, tikiu, jis buvo
svarbus.
Ir a tikiu, atsakiau apdujusi.
Ana sudrkino rankluost ir prikio prie aizdos.
Pasirengusi?
Makteljau galva.
sikandau rankluost vildamasi, jog jis sugers mano riksmus. Buvau tikra, kad
aidi visas koridorius, bet tikriausiai man tik vaidenosi. Jauiausi taip, tarsi Ana bt
lietusi kiekvien mano rankos nerv. Marli usiropt ant mans ir laik, kad
nesimuistyiau.
Greitai viskas bus baigta, Amerika, paadjo ji. Galvok apie k nors graaus.
Prisimink savo eim.
Stengdamasi nugalti skausm mginau vaizduotis besijuokiani Mei ir

besiypsant tt, bet j paveikslas bemat dingdavo i mano mini. Vos tik
susikurdavau vaizdin, j nusinedavo nauja skausmo banga.
Kaip, po imts, Marli itvr plakim?
Kai aizda galiausiai buvo ivalyta, Ana msi siti. Ji buvo teisi: siuvant skaudjo
ne taip baisiai kaip valant. Sunku pasakyti, ar skausmas ities buvo maesnis, ar
m veikti man sugirdytas grimas. Kambarys m plaukti prie akis.
I koridoriaus kalbdamiesi apie vykius ir apie mane gro mons. Jie tarsi,
kas turi likti, kas ieiti, k sakysime ryt... Nebepajgiau suvokti vis smulkmen.
Galiausiai Maksonas pakl mane ant rank ir m neti kambar. Prireik
pastang galvai nulaikyti, bet taip geriau j girdjau.
Kaip jautiesi?
Tavo akys okolado spalvos, sumurmjau.
Jis nusiypsojo.
O tavo kaip ryto dangus.
Noriau vandens.
Tuojau gausi daug vandens, paadjo Maksonas. Nunek j laiptais vir,
paliep kakam, ir pakeliui kambar a usndau spuojama jo ingsni ritmo.

Penkioliktas skyrius
Pabudau skaudama galva. Sudejavusi pasitryniau smilkinius ir rikteljau, nes rank
nuvr atrus skausmas.
Igerkite, ant mano lovos krato atsisdo Mer, padav dvi tabletes ir stiklin
vandens.
Ltai kilsteljau, kad igeriau vaistus, galva tvinkiojo.
Kiek valand?
Tuoj vienuolika, atsak Mer. Praneme, kad prastai jauiats ir neateisit
pusryiauti. Jei paskubsime, dar galite suspti piet su kitomis merginomis.
Mans visai neviliojo mintis skubti ar eiti valgyti, bet pamaniau, kad
imintingiausia grti prie prastos dienotvarks. Galutinai paaikjo, kaip labai
rizikavome prajusi nakt, tad nenorjau niekam duoti dingsties tarinti.
Linkteljau Merei ir ilipau i lovos. Kojos nelaik taip, kaip biau norjusi, bet
vis tiek nuslikinau voni. Ten jau tvarksi Ana, o Lus sdjo plaiame krsle ir
siuvo rankoves prie mano suknels su petnelmis.
Mergina pakl akis nuo siuvinio.
Kaip jauiats, panele? Labai mus igsdinote.
Atsipraau, nenorjau. Stengiuosi laikytis i paskutinij.
Lus man nusiypsojo.
Padarysime visa, ko tik jums prireiks, panele. Tik pasakykit.
Nelabai supratau, k silo Lus, bet kelias ateinanias dienas buvau pasirengusi
priimti bet koki pagalb.
Buvo usuks sargybinis Legeris ir princas. Abudu pra praneti apie savo
sveikat, kai pabusite.
Linkteljau.
Pasirpinsiu tuo po piet.
Netiktai kakas pam mane u rankos. Atsargiai kilsteljusi tvarsius Ana
apirjo, kaip gyja aizda.
Rodos, nesimet ukratas. Jeigu aizda bus vari, puikiai sugis. Noriau, kad
j bt mats gydytojas. inau, kad liks randas, nerimavo Ana.
Nesijaudink. Ir geriausi mons kartais turi rand, prisiminiau Marli rankas ir
Maksono nugar. Abu jie turjo savo drsos rodym. Prisidti prie toki moni

man buvo garb.


Panele Amerika, vonia paruota, nuo slenksio prane Mer.
Atidiai pavelgiau veid jai, paskui Lusei ir Anai. Visada gerai sutariau su
tarnaitmis, pasitikjau jomis. Bet prajus vakar is tas pasikeit. Pirm syk buvo
ibandytas ms ryio tvirtumas, o iandien visos tarnaits buvo ia, atrod stiprios
ir susitvardiusios.
Vargu ar buvo koks bdas rodyti, kad esu joms lojali, kaip jos man. Vis dlto
tikjausi dar tursianti prog.
Susitelkusi galjau pakelti akut prie burnos nesiraukydama. itai kainavo itin
daug pastang, pusjus pietums sdjau ipilta prakaito. Nusprendiau kramsnoti
duonos riekel. Tam nereikjo deins rankos.
Kris paklaus, ar man liovsi skaudti galv i istorija jau buvo pasklidusi
rmuose. Atsakiau, kad dabar jauiuosi gerai, nors mano galva ir ranka nedav
ramybs. Tuo klausinjimas ir baigsi, rodos, niekas nieko n netar.
Kramsnodama riekut svarsiau, k, manimi dtos, prajus vakar bt
dariusios kitos merginos. Geriau u mane tikriausiai bt laikiusis tik Selest. Be
abejons, ji bt radusi bd pasiprieinti. Smilkteljo pavydas, kad esu tokia
nepanai j.
Kai padklai buvo ineti i Moter kambario, atjo Silvija ir papra ms
dmesio.
Panels, vl atjo metas sublizgti. Po savaits rengsime nedidel arbatos
vakarl. Esate kvieiamos j!
Tyliai atsidusau spliodama, k mums syk reiks linksminti.
Nereikia joki ypating pasiruoim, bet turite pasirodyti kuo auniau, nes
vakarlis bus filmuojamas.
Truput atkutau. itai galsiu itverti.
pokyl galite pasikviesti po du sveius savo atsakomybe. Rinkits imintingai
ir iki penktadienio apie savo sprendim pranekite man.
Silvija ijo, o mes susimstme. Tai buvo tyrimas, visos itai supratome. Kas
iame kambaryje turi spdingiausi, vertingiausi ryi?
Galbt esu paranojik, bet apm jausmas, kad is tyrimas sumanytas ne kam
kitam, o man. Karalius rado dar vien bd priminti, kad esu visai nenaudinga.
K pasikviesi, Seleste? paklaus Kris.
Toji gteljo peiais.
Dar neapsisprendiau, bet paadu, kad tie mons padarys jums spd.
Jei turiau tok draug sra kaip Selests, neimiau galv. K galiu
pasikviesti pati? Mam?

Selest atsigr mane ir nuoirdiai paklaus:


K ketini kviestis tu, Amerika?
Kaip manydama stengiausi nuslpti savo suglumim. Neseniai bibliotekoje mudvi
buvome trumpam atsivrusios viena kitai, ji pirmkart kalbjo su manim kaip su
drauge. Atsikrenkiau.
Neturiu supratimo. Nepastu n vieno mogaus, kur vertt kviesti. Geriausia
bt nieko nekviesti, tikriausiai man nereikjo pasirodyti, kad iuo atvilgiu esu
nevykl, bet kitoms merginoms tai buvo n motais.
Jei visai nerasi k pakviesti, pasakyk man, pasil Selest. Tikrai turiu
daugiau negu du draugus, troktanius apsilankyti rmuose. Paadu tau papasakoti,
kas per vieni. Jei, inoma, norsi.
Spoksojau Selest, knietjo paklausti, kokia jai i to nauda, bet akyse
nevelgiau klastos. Ji man mirkteljo, nematant Elisai ir Kris. Patyrusi kovotoja
Selest nusprend man padti.
Ai, kukliai padkojau.
Selest patrauk peiais.
K ir kalbti. Jei jau einam vakarl, tai turim pasilinksminti, ji vl atsilo
kds atkalt, ypsodamasi pati sau. Buvau tikra, kad sivaizduoja, kaip paskutin
kart suibs vakarlyje. Trokau pasakyti Selestei, kad nenuleist rank, bet
negaljau. Juk Maksonas galiausiai pasirinks tik vien i ms.
Iki popiets sukurpiau plan, tiksliau, jo apmatus. Bet jam vykdyti btinai reikjo
Maksono pagalbos.
Neabejojau, kad iki vakaro susitiksime, tad nesijaudinau. Laikas bgo, apm
nuovargis, todl patraukiau savo kambar pailsti.
Ana jau lauk mans su tabletmis ir vandeniu. Mane stebino jos savitvarda.
Liksiu tau skolinga, pasakiau igrusi vaistus.
Visai ne, paprietaravo Ana.
Taip! Neinia, kaip viskas bt susiklost prajus vakar, jei ne tu.
Ji velniai pam i mans stiklin.
Man tiesiog smagu, kad sveikstate.
Ana nujo voni ipilti vandens, a nusekiau kandin.
Kaip galiau atsilyginti? K padaryti?
Susimsiusi tarnait stabteljo.
Tikrai, Ana. Biau labai laiminga galdama tau padti.
Mergina atsiduso.
Na, yra toks dalykas...
Pasakyk man.

Ana pakl akis nuo kriaukls.


Bet turite niekam neprasitarti. Mer ir Lus man to neatleist.
Suraukiau kakt.
K turi galvoje?
Tai... tai labai asmenika, ji m gryti rankas, ko iaip niekada nedarydavo.
Suvokiau, kad Anai tai labai svarbu.
Gerai, neprasitarsiu, papasakok man apie tai, drsinau j, apkabindama
sveikja ranka per peius ir vesdamasi prie stalo atsissti.
Mergina sukryiavo kulknis, rankas pasidjo ant keli.
Matai, js taip puikiai su juo sutariate. Jis labai puikios nuomons apie jus.
Kalbi apie Makson?
Ne, sukudjo Ana, ir jos skruostai tirtai iraudo.
Nieko nesuprantu.
Giliai atsikvpusi mergina tar:
Kalbu apie sargybin Leger.
Vaje, i apstulbimo praradau ad.
Manot, tai beviltika, tiesa?
Ne beviltika, patikinau. Nesivaizdavau, kaip pasakyti Aspenui, mogui,
paadjusiam mane ginti, kad rodyt dmes kitai merginai.
Su jumis jis visad taip maloniai kalbasi. Neabejoju, jei usimintumt apie mane
ar bent jau suinotumt, ar namie jo laukia draug...
Atsidusau.
Pasistengsiu, bet negaliu nieko paadti.
Ak, suprantu. Nesijaudinkit. Kartoju sau, kad nieko i to neieis, ir vis tiek
nepaliaujamai galvoju apie j.
Pakraipiau galv.
inau, kaip tai bna.
Ana mosteljo ranka.
Jis man patinka visai ne dl to, kad priklauso antrai kastai. Net jei priklausyt
atuntai, vis tiek patikt.
Jis patinka ne tau vienai, tariau.
Tai buvo tiesa. Aspen atkreip dmes Selest, Kris sak, kad jis linksmas, net
pagyvenusi Delila meiliai nekjo su juo. K jau kalbti apie namie dl Aspeno
distanias merginas. inojau tai ir nesijaudinau net igirdusi tokio artimo
mogaus kaip Ana prisipainim.
itai rod, kad mano jausmai Aspenui ibls. Jei buvau pasirengusi silyti kitai
merginai uimti mano viet, vadinasi, daugiau nebepriklausiau Aspenui.
Vis dlto neinojau, kaip isprsti tok op klausim.

Pamiau An u rank.
Pasistengsiu, Ana. Prisiekiu.
Mergina nusiypsojo, bet susirpinusi prikando lp.
Tik neprasitarkit kitoms.
Stipriau spusteljau Anai rank.
Tu isaugojai mano paslaptis. A neatskleisiu tavosios.

eioliktas skyrius
Po poros valand mano duris pabeld Aspenas. Tarnaits tpteljusios ijo. Jos
suprato, kad norime pasikalbti akis ak. Toks mergin elgesys iek tiek stebino,
antra vertus, ko daugiau galjau tiktis?
Kaip jautiesi?
Pustinai, atsakiau. Dilgioja rank ir skauda galv, o visa kita gerai.
Aspenas papurt galv.
Be reikalo leidau tau eiti.
Pakvieiau j sstis ant lovos greta mans.
Eik.
Aspenas truput padvejojo. Mano supratimu, jo niekas neturjo tarti. Maksonas
ir tarnaits inojo, kad mudu bendraujame, prajus vakar jis ived mus i rm.
Tad baimintis lyg ir nebuvo ko. Aspenui turbt atrod panaiai, tad galiausiai jis
atsisdo ilaikydamas tarp ms deram atstum.
Aspenai, esu sitraukusi reikal. Negaliu laikytis nuoaliai. Man nieko blogo
nenutiko. Esu tau skolinga. Prajus vakar igelbjai mane.
Jei nebiau greitai sureagavs arba jei Maksonas nebt perkls tavs per
sien, btum patekusi sukilliams nagus. Per mane vos nepraradai galvos.
Maksonas irgi, Aspenas nuleido ir papurt galv. Kas ino, kas bt nutik
Eiveriui ir man, jeigu judu su Maksonu nebtumt gr rmus? Ar inai... jis
nutilo tarsi rydamas aaras. Ar inai, kas bt buv man, jeigu nebtume surad
tavs?
Aspenas pavelg mane, tiesiai man ird. Jo akys buvo sklidinos skausmo.
Taiau tu radai. Radai mane, apgynei ir padjai. Elgeisi pavyzdingai,
ramindama miau glostyti Aspenui nugar.
Mer, tiesiog supratau, kad ir kas nutikt... mudu visada sies stiprus ryys. Man
visada rps, k darai. Tu man visada bsi svarbi.
Sunriau mudviej pirtus ir padjau galv Aspenui ant peties.
Suprantu, k nori pasakyti.
Taip sdjome kur laik. Man dingteljo, kad Aspenas daro t pat, k ir a:
permsto vis ms painties istorij. Prisimena, kaip vengme vienas kito
vaikystje, o paaug negaljome atplti vienas nuo kito aki, ir daugyb nuvogt

akimirk medio namelyje vis ms santyki raid.


Amerika, turiu tau t pasakyti, pakliau galv, o jis velniai laikydamas u
rank pavelg man veid. Kai sakiau, kad visada tave mylsiu, tikrai taip
maniau. Ir a... a...
Ties sakant, buvau dkinga, kad jis nebaig sakinio. Taip, mus siejo ryys, bet
mudu jau nebebuvome pora simyljli, susitikinjani medio namelyje.
Aspenas tyliai nusijuok.
Turbt man reikia pamiegoti, mintys pinasi.
Mums abiem reikt. Turime apie daug k pagalvoti.
Aspenas linkteljo.
Klausyk, Mer, daugiau nebegalime taip rizikuoti. Neadk Maksonui, kad vl
leisiuosi tok pavojing yg ir kad slapta ivesiu tave i rm.
Nesu tikra, kad ito prireiks. Vargu ar jis pats nors dar kart rizikuoti.
Puiku, Aspenas pasim nuo lovos kepur, usidjo ir atsistojo. Tada pam
mano rank ir pabuiavo. Mano panele, nerpestingai itar.
Nusiypsojau ir spusteljau jam rank. Jis atsak tuo paiu. Vis stipriau gniauiau
Aspenui rank, supratau netrukus tursianti j paleisti. Paleisti j.
Pavelgiau Aspenui akis ir vos neapsiverkiau. Kaip itarsiu tau sudie?
Jis nykiu paglost man rie ir paguld rank ant keli. Tada pasilenk ir
pabuiavo virugalv.
Nesigrauk. Rytoj ateisiu aplankyti.
Per vakarien timpteljau ausies lezgel, kad Maksonas suprast, jog lauksiu jo
ateinant. Atsisdau prieais veidrod trokdama, kad laikas bgt spariau. Tyliai
niniuodama Mer ukavo man plaukus. Sunkiai atpainau melodij, kuri kadaise
grojau kakieno vestuvse. Patekusi Atrank neapsakomai norjau grti
ankstesn gyvenim. Buvau pasiilgusi savo pamgto pasaulio, kupino muzikos.
Ties sakant, tursiu j pamirti. Kad ir kok gyvenimo keli pasirinksiu, muzika
jau nebemaitins mans, galsiu pagroti sveiams per pobv arba savaitgaliais pati
sau, kad atsipalaiduoiau.
Dirsteljusi savo atvaizd suvokiau, kad ne per daug dl to kremtuosi, kur kas
maiau, nei tikjausi. Ilgjausi muzikos, bet ji buvo tik dalis dabartinio mano
gyvenimo, toli grau neapm jo viso. Kad ir kaip susiklostys Atranka, man vrsi
naujos galimybs.
Buvau pakilusi vir savo kastos.
Mano mintis iblak tylus Makso barbenimas. Mer atidar duris.
Labas vakaras, pasisveikino jis su Mere, o i atsakydama padar tpsn.
Mano ir princo akys trumpam susitiko. Vl apm jaudulys, ar jis perpranta mano

jausmus, ar ie jam tokie pat aiks kaip ir man.


Js viesybe, tyliai pasisveikino Mer.
Ji buvo beieinanti, bet Maksonas sustabd rankos mostu.
Noriau suinoti tavo vard.
Mergina dirsteljo princ, tada mane, galiausiai vl pavelg j.
Js viesybe, a esu Mer.
Mer. Ir Ana, su ja matms prajus vakar, Maksonas linkteljo galv. O
kuo tu vardu? paklaus jis antros merginos.
Lus, nedrsiai atsak mergina, bet atrod nudiugusi, kad buvo pastebta.
Nuostabu. Ana, Mer ir Lus. Smagu susipainti. Tikriausiai Ana jums
papasakojo, kas nutiko prajusi nakt, ir js kiek galdamos padsite panelei
Amerikai. Noriu jums padkoti u atsidavim ir diskretikum.
Maksonas paeiliui pavelg visoms merginoms akis.
Suprantu, kad per mane patekote kebli padt. Jeigu kas nors ims klausinti,
kas nutiko, siskite t mog tiesiai pas mane. Toks buvo mano sprendimas, ir js
neturite prisiimti atsakomybs u padarinius, kuriuos jis sukl.
Ai, Js viesybe, padkojo Lus.
Seniai jutau, kad mano tarnaits nuoirdiai atsidavusios Maksonui, bet vakar
dingteljo, kad is atsidavimas perengia prastinius rmus. Anksiau maniau, kad
didiausias atsidavimas reikiamas karaliui, bet dabar miau tuo abejoti. Vis
daugiau smulkmen liudijo, kad mons link atiduoti pirmenyb princui.
Gal ne man vienintelei karaliaus Klarksono metodai atrod barbariki, jo mini
raika iurkti? Galbt Makson palaik ne vien iauriniai sukilliai? Ko gero,
Maksonas turjo ir kit rmj, apie kuriuos n nenutuok.
Padariusios tpsn tarnaits ijo ir paliko mudu dviese.
K ia sumanei? Kam tau prireik j vard?
Maksonas atsiduso.
Prajus vakar sargybinis Legeris paminjo An, o a neinojau, kas tokia...
Buvo nesmagu. Argi neturiau inoti vard mergin, kurios rpinasi tavimi labiau
u kok nors sargybin?
Aspenas ne koks nors sargybinis.
Ties sakant, tarnaits nuolat lieuvauja apie sargybinius. Nenustebiau, jei ir
jie daro t pat.
Vis dlto tarnaits kasdien praleidia su tavimi labai daug laiko. Turjau
suinoti j vardus jau prie kelis mnesius.
ypsodamasi dl jo samprotavim ketinau atsistoti, nors, rodos, princas nenorjo,
kad per daug judiau.
Maksonai, man viskas gerai, tvirtinau imdama j u rankos.

Jei gerai prisimenu, prajus vakar tu buvai paauta. Tad nekaltink mans, kad
jaudinuosi.
Tai nerimta aizda, tik brimas.
Gal ir taip, bet a ilgai nepamiriu prislopint tavo riksm, Anai siuvant aizd.
Ateik, tau reikia pailsti.
Princas nuved mane prie lovos, atsiguliau. Apklosts mane jis atsigul alia ant
antklods, atgrs veid. Laukiau, kol prabils apie vakarykius vykius ir bsimus
padarinius. Bet Maksonas tyljo. Guljo alia, glost man plaukus, retkariais
perbraukdavo pirtais per skruost.
Pasijutau, tarsi btume lik vieni visame pasaulyje.
Jei kas nors bt nutik... itar jis.
Bet nenutiko.
Maksonas pakl akis dang ir prakalbo rimtai:
Dar ir kaip nutiko! Grai namo sueista. Vos radome tave gatvje.
Paklausyk, a nesigailiu, kad vaiavau, pasakiau nordama nuraminti princ.
Norjau vykti pati, visk girdti savo ausimis. Be to, negaljau ileisti tavs vieno.
Baisu net pagalvoti, kokie buvome neapdairs, ivaiavome rm sunkveimiu
tik su dviem sargybiniais. Maitininkai vaiktinja miesto gatvmis. Kodl jie
nesislapsto? I kur gauna ginkl? Esu sutriks ir bejgis. Kasdien prarandu po
ksnel savo alies, nors labai j myliu. Tik per plauk nepraradau tavs, ir...
Maksonas susitvard, jo irzlumas virto kitu jausmu. Princas vl m glostyti man
skruost.
Prajus vakar t kalbjai... apie meil.
Nudelbiau akis.
Prisimenu, stengiausi neirausti.
Juokinga manyti, kad k nors pasakei, nors i ties nepasakei nieko.
Sukikenau tikdamasi, kad jis tuoj atskleis savo jausmus.
Juokinga ir tai, kad tariesi igirdusi tai, ko i ties negirdjai, pareik
Maksonas.
Visas mano linksmumas igaravo.
inau, k turi galvoje, nurijau seil irdama, kaip jo ranka nuo mano
skruosto nuslydo prie pirt, abudu suiurome juos. Tikriausiai daugeliui moni
bt sunku tai pripainti. Tarsi baimintumeisi neitversianti iki galo.
Princas atsiduso.
O gal sunku pasakyti tai, kad baiminiesi, jog kitas mogus neitvers iki galo...
gal dl to, kad dar nra nutrauks santyki su kitu.
Papuriau galv.
Tai ne...

Tiek to.
Po visko, k pasakme vienas kitam slptuvje, kai tiek atsivrme vienas kitam,
po viso to, kas krito man ird, ie trumpi odiai, mums bendraujant, atrod patys
baisiausi. odis ne virblis, atgal nebesugrinsi.
Nelabai supratau princo dvejoni prieasi, bet inojau savsias. Jeigu atiduosiu
jam savo ird, o jis isirinks monas Kris, nusivilsiu juo, o savs imsiu neksti.
Nedrsau itaip rizikuoti.
Tyla m darytis nejauki, todl nebeitvrusi prabilau:
Gal pasikalbsime apie tai vliau, kai sustiprsiu?
Maksonas atsiduso.
inoma. Kodl man neov tokia mintis.
Nieko tokio. Tiesiog noriau dar io to paklausti tavs, buvo svarbesni
dalyk nei aptarinti mudviej santykius.
Tai klausk.
Sumaniau, k pasikviesti vakarl, bet man reikia tavo pritarimo.
Maksonas suglums pairjo mane.
Be to, noriu, kad inotum, apie k kalbsiu su savo vieniomis. Paeisime kelet
statym, todl nedarysiu to be tavo pritarimo.
Maksonas susidomjs pasirm alkne ir nusiteik klausytis.
Pasakok visk.

Septynioliktas skyrius
Mes buvome fotografuojamos dangaus mlynumo fone. Tarnaits pasiuvo man
grai suknel trumpomis rankovlmis, dengianiomis rand. Drabui su
petnelmis dienos baigsi.
Atrodiau graiai, bet buvau visikai nustelbta ne tik Nikoletos, bet ir Dordijos.
Panele Amerika, tar prie kameros stovinti moteris, princes Nikolet
prisimename, nes ji lanksi rmuose kaip Italijos karalikosios eimos nar, bet kas
antroji js vienia?
Tai Dordija, brangi mano draug, nerpestingai atsakiau. Viena i pamok,
kurias imokau per Atrank, yra ta, kad reikia gebti susieti savo gyvenim, koks jis
buvo prie patenkant rmus, su ateitimi. iandien ketinu engti dar vien ingsn,
kad suartiniau iuos du pasaulius.
Aplink besibriuojantys sveiai pritariamai sumurmjo, kameroms ir toliau
velgiant mus visas tris.
Nuostabu, panels, tar fotografas. Galite diaugtis vakarliu. Vliau
padarysime dar kelet netikt kadr.
Bus smagu, atsakiau kviesdama vienias eiti drauge.
Maksonas aikiai pasak, kad kaip tik iandien man reikia gerai pasirodyti. Jo
manymu, turiu tapti Elito pavyzdiu, bet bti tobulai man buvo sunki uduotis.
Aprimk, Amerika, tau i aki tvieskia vaivoryktiniai spinduliai, nors mudvi su
Dordija buvom neseniai pastamos, ji puikiai perprato mane.
Nusikvatojau, Nikoleta irgi.
Ji teisi. Atrodai truput per vali.
ypsodamasi atsidusau.
Atleiskit, iandien statomos labai didels sumos.
Mums einant patalpas, Dordija udjo rank man ant peties.
Judu su Maksonu tiek daug patyrte, kad abejoju, ar po vakarlio jis isis tave
namo.
Turiu galvoje ne vien tai. Bet apie visk pakalbsim vliau, atsigriau
vienias. Dabar padtumt man, jei pabendrautumt su kitais sveiais. Kai viskas
aprims, tursim rimtai pasinekti.
Nikoletos akys lakst nuo Dordijos prie mans.

Su kokiais draugais mane ia supaindinsi?


Su ne bet kokiais. Prisiekiu. Paaikinsiu vliau.
Dordija ir Nikoleta stengsi, kad sublizgiau. Princes Nikoleta buvo
garsiausia vakarlio vienia. I Kris aki maiau, kad i man pavydi tokio
sumanymo. inoma, ji negaljo tiesiogiai susisiekti su Italijos karalikja eima kaip
a. Nikoleta pati buvo man davusi telefono numer, kad paskambiniau, jei ko
prireiks.
Niekas neinojo, kas tokia Dordija, bet igirdusiems mano odius apie
praeities ir dabarties susiejim juos suman Maksonas sveiams atrod, kad tai
nuostabi mintis.
Elisos pasirinkim galjai numatyti i anksto. Rimtas, bet nuspjamas. Dvi labai
tolimos pussesers i Naujosios Azijos primin apie jos ryius su tos alies valdovais
ir vilkjo tautiniais apdarais. Kris pasikviet profesor i koledo, kuriame dirbo jos
tvas, ir savo mam. Baiminausi akimirkos, kai apie tai igirs mano eima. Kai
mama ir Mei supras turjusios prog patekti rmus, atsis man didiulio
nusivylimo persmelktus laikus.
Selest, kaip buvo adjusi, pasikviet tikras ymybes. Tesa Teimbl tariamai
sureng ou per prajus Selests gimtadien. Vienia vilkjo labai trump, bet itin
prabangi suknel. Kita Selests vienia buvo Kirst Samer, dar viena muzikant,
garsjanti neprastais koncertais. Jos apdaras labiau panjo kostium.
Tikriausiai tai buvo vienas i Krists scenini drabui arba eksperimentinis
daytos odos gaminys. iaip ar taip, jai jus pro duris, mane nustebino ir jos
apranga, ir stiprus alkoholio kvapas, juntamas per vis pd.
Nikoleta, kaip smagu vl tave matyti, prie ms prijo karalien Amberli.
Joms pasibuiavus abu skruostus, Nikoleta praneko:
Tai a labai diaugiuosi. Gavusi Amerikos kvietim ikart pralinksmjau.
Prajus kart nuostabiai praleidome laik pas jus.
Malonu girdti, atsak karalien. Ko gero, iandien gali bti iek tiek
ramiau.
Neinau, sudvejojo Nikoleta, irdama Kirst ir Tes, garsiai
besikalbanias kambario kampe. Lainuosi, kad pargrusi namo tursiu k
papasakoti apie jas.
Visos nusijuokme, nors karaliens akyse msteljo nerimas.
Turbt eisiu prisistatyti, tar ji.
Visada rodote drsos pavyzd, pajuokavau.
Amberli nusiypsojo.
Praom atsipalaiduoti ir linksmintis. Tikiuosi, umegsi ir nauj paini, bet kol
kas pabendrauk su draugmis.

Linkteljau, o karalien Amberli nuingsniavo prie Selests vieni. Tesa atrod


puikiai, o Kirst rinkosi ir uost ksnio didumo sumutinukus nuo gretimo stalo.
Mintyse sau sakiau nieko nuo ten nevalgyti.
Apvelgiau kambar. Visi sveiai ukandiavo arba kalbjosi, palankesns progos
turbt negaljau tiktis.
Sekit paskui mane, papraiau ir nuingsniavau prie atokaus staliuko.
Atsisdome, tarnait atne arbatos. Kai likome vienos, nutariau nedelsdama imtis
reikalo. Vyliausi, kad viskas eisis sklandiai.
Dordija, pirmiausia reikiu tau uuojaut dl Maiko.
Dar man nebaigus, mergina m purtyti galv.
Maikas visada troko bti didvyriu. Visi supratome, kad tokios jo svajons gali
baigtis lidnai. Vis dlto manau, kad jis tenorjo pasirodyti.
Man ities labai gaila. Ar galime dar k nors padaryti?
Ne, viskuo pasirpinta. Patikk manim, Maikas bt pasirinks kaip tik toki
mirt, tvirtino Dordija.
Prisiminiau tyl kaip peliktis vaikin, vis vakar sdjus kambario kampe. Jis
ryosi kovoti dl mans ir dl ms vis. Drsa kartais pasireikia netikiausi
akimirk.
Vl grau prie svarbiausio klausimo.
Dordija, kaip inai, Nikoleta yra Italijos princes. Prie kelet savaii mus
buvo aplankiusi j karalikoji eima, dirsteljau merginas. Tkart Nikoleta
aikiai pasak, kad Italija nort tapti Iljos sjungininke, jei kai kas pasikeist.
Amerika! sunypt Nikoleta.
Nutildiau j rankos mostu.
Patikk manimi. Pristaiau Dordij kaip draug, bet mudvi pastamos labai
neseniai. Ji yra viena i iaurini sukilli vad.
Nikoleta atlo peius. Droviai linkteldama Dordija patvirtino mano odius.
Neseniai ji mums padjo. Ir per tai neteko artimo bendraygio, paaikinau.
Nikoleta udjo rank Dordijai ant platakos.
Nuoirdiai ujauiu.
Tada ji atsigr mane apimta smalsumo, kas sieja mudvi su Dordija.
Tai, k dabar kalbsime, turi likti tarp ms, bet, manau, reikt aptarti tam
tikrus klausimus, kurie visiems atnet naudos, paaikinau.
Sieki nuversti karali? paklaus Nikoleta.
Ne, patikino j Dordija. Mes norime, kad karaliaut Maksonas, o kastos
bt panaikintos. Tai gali trukti vis jo valdym. Rodos, princas kur kas labiau myli
savo al nei karalius.
Taip ir yra, pridriau.

Tai kodl puldinjate rmus? Ir visus iuos mones? grietai paklaus


Nikoleta.
Papuriau galv.
iauriniai sukilliai tai ne Pietiniai. mones udo Pietiniai. O iauriniai
prireikus gyvendina teisingum...
Pavyzdiui, ivaduojame i kaljimo vienias motinas ir panaiai, siterp
Dordija.
iauriniai sukilliai buvo siver rmus, bet nieko nenuud, pridriau a.
Nikoleta atsiduso.
Menkai imanau ituos reikalus, todl nenutuokiu, kam jums prisireik mans.
Ir a nenutuokiu, tar Dordija.
Giliai kvpiau.
Pietiniai sukilliai darosi kaskart agresyvesni. Per pastaruosius kelis mnesius
j puolim padaugjo, jie nebesitenkina rmais, udo ir taikius gyventojus. Yra labai
iaurs. A, kaip ir Maksonas, bgtauju, jog netrukus Pietiniai sukilliai sisiauts
taip, kad nepajgsime j sustabdyti. J sumanymas puldinti tas kastas, kurioms
priklauso Elito merginos, yra labai drastikas. Bijome, kad iuos puldinjimus
kakas skatina tyia.
Pietiniai sukilliai vykdo savo umaias, pasak Dordija labiau man negu
Nikoletai. Kai pakvietei mane vakarl, apsidiaugiau galsianti tau praneti
nauj ini. Jie m puldinti trei kast.
Priblokta tokios greitos vyki eigos usidengiau burn.
Esi tikra?
Visikai, patvirtino Dordija. Vakar gavome praneim.
Po valandls jaudulio prabilo Nikoleta:
Kodl jie taip daro?
Dordija atsigr princes.
Kad igsdint Elito merginas ir ios ivykt i rm, kad baugint vis
karalikj eim. Rodos, sukilliai tikisi itaip sustabdysiantys Atrank ir
izoliuosiantys Makson, taigi norint paimti valdi beliksi juo atsikratyti. is
nuogstavimas pagrstas. Jei jie paims valdi, Maksonas liks bejgis. Pietiniai
sukilliai dar labiau engs mones.
Tai k silote? paklaus Nikoleta.
Palengva miau artti prie svarbiausio dalyko.
Dordija ir kiti iauriniai sukilliai turi daugiau galimybi sustabdyti pietinius
negu mes, tnantys rmuose. Jie gali lengvai susekti Pietini judjim ir ukirsti tam
keli... bet yra neapmokyti ir beginkliai.
Abi merginos tyljo mgindamos suprasti, kur link suku. Prakalbau tyliau:

Maksonas negali gauti pinig i rm ir nupirkti iauriniams sukilliams ginkl.


Suprantu, galiausiai tar Nikoleta.
Galiu patikinti, kad tie ginklai bt naudojami tik Pietiniams sukilliams
sustabdyti. Jie nebt pakelti prie pareignus ar valdios struktras, dsiau
irdama Dordij.
Dl to nebus jokios bdos, i aki maiau, kad mergina kalba nuoirdiai, ir
pati ja tikjau. Jei bt norjusi, Dordija bt galjusi nuudyti mane mike arba
nebgusi gelbti skersgatv. Vis dlto ji neturjo tokio tikslo.
Mintydama Nikoleta nejuiomis m barbenti pirtais per lpas. inojau, kad
praome labai daug, bet neimaniau, kaip kitaip pasistmti pirmyn.
Jei kas nors suinos... tar ji.
Suprantu. Galvojau apie tai, jei karalius k nors uuost, bausm tikrai
neapsiribot plakimu.
Reikt sitikinti, ar nebsime susekti, Nikoleta vis dar tapnojo pirtais per
lp.
Mums reikia grynj, taip bt sunkiau susekti, i kur jie, pareik Dordija.
Nikoleta linkteljo ir padjo rank ant stalo.
Sakiau, jei galsiu kuo nors padti, tai ir padsiu. Mums reikia stipraus
sjungininko. Jeigu js alis netekt karaliaus, gytume dar vien prie.
Lidnai ypteljau princesei.
i atsigr Dordij.
Grynj galiu gauti ir iandien, bet juos reiks konvertuoti.
Dordija nusiypsojo.
Tai jau ms rpestis.
Pro Dordijos pet pamaiau besiartinant fotograf. Pakliau puodel arbatos ir
sukudjau:
Dmesio, tuoj bsime fotografuojamos.
I pat pradi laikiau Amerik kilnia panele. Kartais nepastebime io bruoo,
nes penktos kastos atstovus irime kaip muzikantus ir dainininkus, o etos
kastos kaip nam tvarkytojus. Bet pavelkite karalien Amberli. Ji pranoko
savo ketvirt kast, graiai dst Dordija.
Mudvi su Nikoleta linkteljome.
Nuostabi moteris. Gyventi su ja rmuose yra didiul likimo dovana,
pridriau.
Galbt tu ia ir liksi! pamerk man ak Nikoleta.
ypsokits, panels! paliep fotografas, ir mes visos plaiai isiiepme,
vildamosi itaip pridengti pavojing savo paslapt.

Atuonioliktas skyrius
Kit dien, Nikoletai su Dordija ivykus, pagavau save danokai dairantis per
pet. Dingojosi, kad kas nors ino, k pasakiau, kaip an simintin popiet padjau
sukilliams. Vis turjau sau priminti: jei kas nors bt nugirds ms kalbas, biau
buvusi jau suimta. Gardiuodamasi pusryiais su Elito merginomis ir karalikja
eima, miau tikti, kad viskas bus gerai. Be to, prireikus mane apgins Maksonas.
Po pusryi grau savo kambar atnaujinti makiao. Kol vonioje daiausi lpas,
pasigirdo beldimas duris. Kambaryje buvome tik mudvi su Luse. Ji nujo atidaryti
dur ir po valandls kyteljo galv voni.
Tai princas Maksonas, sukudjo.
Staigiai atsigriau.
Jis ia?
vytdama Lus linkteljo.
Jis prisimena mano vard.
Aiku, prisimena, atsakiau ypsodamasi. Padjau lp daus, tada pirtais
pakedenau plaukus. Palydk mane, paskui tyliai ieik.
Kaip liepsite, panele.
Maksonas nedrsiai stoviniavo prie kambario dur ir kakodl lauk kvietimo
eiti. Rankose laik nedidel siaur dut ir pirtais barbeno j.
Atsipraau, kad sutrukdiau. Noriau trumpai nektelti.
Neatsipraink, tariau eidama artyn. Praau ueiti.
Mudu su princu prisdome ant mano lovos krato.
Norjau pamatyti tave pirm, sutriks tar jis. Pasiaikinti, kol kitos
merginos nepradjo girtis.
Pasiaikinti? Dl tam tikr prieasi jo odis persmelk mane. Jeigu kitos
merginos ims girtis, vadinasi, a ko nors negausiu.
K turi galvoje? pasijutau kandiojanti k tik nudayt lp.
Maksonas teik man dut.
Tuoj visk pasakysiu, paadu. Bet pirmiausia itai.
Pamiau dut ir atidariau. Kambaryje, rodos, staiga pasidar labai troku.
Dutje ivydau kvap gniauianius auskarus ir prie j derani apyrank.
Papuoalai buvo inkrustuoti mlynais ir aliais brangakmeniais tarsi glmis.

Maksonai, tai labai grau, bet a tiesiog negaliu priimti toki brangenybi. Jos
per... per...
Atvirkiai, btinai turi priimti. Tai dovana. Reiks jomis pasipuoti per
Nuosprendio ceremonij.
Kada?
Princas papurt galv.
Visk paaikins Silvija. Svarbiausia, kad princas teikia kiekvienai Elito merginai
brangenybi, kuriomis jos turi pasipuoti per Nuosprendio ceremonij. Ten
dalyvaus nemaai taking asmen, todl reikia atrodyti priblokiamai. Skirtingai
negu kiti papuoalai, kuriuos gaudavai, is komplektas yra tikras ir liks tau kaip
atminimas.
Nusiypsojau. Seniai supratau, kad esame puoiamos netikromis brangenybmis.
Svarsiau, kiek mergin parsive toki blizgui namo tikdamosi, jei jau negavo
Maksono, gauti u juos bent kelis tkstanius.
Maksonai, komplektas nuostabus. Mano skonio. Ai tau.
Jis ikl pirt.
Nra u k. Dabar noriu t atskleisti. Pats rinkau dovanas kiekvienai i js,
stengiausi, kad bt vienodai vertingos. Bet tu mgsti segti tio dovanot
pakabut. Aiku, norsi juo pasipuoti ir per toki svarbi ceremonij. Taigi visos
kitos merginos gaus vrinius, o tu apyrank.
Princas pakl ir spusteljo man rank.
Matau, kad esi prisiriusi prie daikt i ankstesnio gyvenimo. Man smagu, kad
mvi apyrank, kuri tau parveiau i Naujosios Azijos, bet bsimai ceremonijai ji
netiks. Pasimatuok nauj.
Nusimoviau Maksono dovanot apyrank ir padjau ant naktinio staliuko krato.
Paskui nusiriau Aspeno virvel ir meiau stiklainl su pensu. Nutariau, kad jos
vieta ten.
Atsigrusi ivydau Makson, irint stiklainl apniukusiomis akimis. Ta
iraika greitai pranyko, jis im i duts apyrank. Princo pirtai kuteno man
od. Jam atsitraukus, net aikteljau priblokta dovanos groio.
Maksonai, apyrank tiesiog tobula.
Vyliausi, kad patiks. Ir kaip tik dl to norjau pasikalbti su tavimi. Kiekvienos
merginos papuoalams turjau ileisti toki pat sum. Norjau bti siningas.
Linkteljau. Princo odiai skambjo tikimai.
Bda ta, kad tu nemgsti mantrybi. Ir tau nupirkau apyrank, o ne vrin.
Todl ileidau tik pus skirtos sumos. Noriu, kad tai inotum prie ivysdama, k
gavo kitos. inok, dovanojau tau tai, kas, mano manymu, labiausiai tikt. Ne dl
tavo kastos ar kit dalyk, jo veidas vytjo nuoirdumu.

Ai, Maksonai. Toki tikrai niekada nebiau sigijusi, pasakiau ddama


deln jam ant rankos.
Prisilietimas, regis, j nudiugino.
Taip ir maniau. Ai, kad pasakei, nes bijojau tave skaudinti.
Nra u k.
Maksonas isiiep plaiau.
Siekiu bti siningas, todl man ov viena mintis, jis kio rank kien ir
itrauk vok. Tikriausiai norsi isisti likusius pinigus savo eimai.
Stebeilijau vok.
Nejuokauji?
inoma, ne. Noriu bti nealikas, mano manymu, tai geriausias bdas
skirtumui ilyginti. Viliuosi, kad nudiugsi, princas padav man vok, apstulbusi
pamiau.
Tau nereikia to daryti.
inau. Bet kartais darai k nori, o ne tai, k privalai.
Mudviej akims susitikus, suvokiau, kiek daug Maksonas man padar, nes taip
norjo, tai nebuvo jo prievol. Padovanojo man kelnes, nors nebuvo leidiama j
mvti, i kito pasaulio galo parve dovan apyrank...
Jis tikrai myli mane, tiesa? Tai kodl neprisipasta?
Maksonai, mudu esame vieni. Jei prisipainsi mane myls, atsakysiu tuo paiu.
Deja, princas tyljo.
Neinau, kaip tau atsidkoti, Maksonai.
Princas nusiypsojo.
Grau klausytis toki odi, jis atsikrenkt. Man visada rpi tavo jausmai.
Ak, ne. Nieku gyvu neitarsiu pirma.
Na, a esu labai dkinga. U daug k.
Princas atsiduso.
Diaugiuosi, kad tau patinka dovana, nepatenkintas jis nudelb akis kilim.
Turiu eiti ir teikti dovanas kitoms Elito merginoms.
Mudu drauge ulipome laiptais, palydjau Makson iki dur. Ieidamas jis
atsigr ir pabuiavo man rank. Paskui draugikai linkteljs patrauk pas kitas
pretendentes.
Grusi prie lovos vl pavelgiau dovanas. Atrod netikima, kad tokios groybs
priklauso man iki gyvenimo galo. Prisiekiau sau: jei, grus namo, isibaigs pinigai,
ir mano eima atsidurs visikame skurde, niekada neparduosiu ir neustatysiu nei
i brangenybi, nei apyranks i Naujosios Azijos. Nieku gyvu neisiskirsiu su
jomis.

Nuosprendio ceremonija yra gantinai paprasta, dst Silvija, kai rytojaus


popiet sekme paskui j Didj kambar. Pavadinimas ikilmingas, bet i ties ia
svarbiausia simbolika. Tai bus didelis vykis. Dalyvaus keletas teisj, k jau kalbti
apie karalikosios eimos giminaiius. Ir kamer bus tiek, kad ims svaigti galva,
pridr per pet.
Iki iol nieko sudtingo nevelgiau. Pasukome u kampo, ir Silvija atidar duris
Didj kambar. Jo viduryje pati karalien Amberli nurodinjo darbininkams, kaip
sustatyti kdi eiles. Kampe kakas ginijosi, kok kilim pakloti, du glininkai
nesutar, kokios gls geriausiai tikt. Rodos, jie neketino palikti kaldini
papuoim. vyki buvo tiek daug, kad vos nepamirau artjant Kaldas.
Kambario gale puikavosi pakyla su trimis dideliais sostais, prieais j buvo
pastatyti laipteliai. Mums i deins buvo rengtos keturios maos pakylls su
kdmis. Graios, nors ir dvelkianios vienatve. Jau dabar kambarys atrod
puoniai; sunkiai sivaizdavau, koks jis bus baigus darbus.
Js Didenybe, pasisveikino Silvija, darydama tpsn. Visos pasekme jos
pavyzdiu.
Karalien prijo prie ms ypsodamasi.
Sveikos, panels, pasak ji. Silvija, ar toli pasistmjote?
Ne per toliausiai, Js Didenybe.
Puiku. Panels, leiskite jums nuviesti dar vien Atrankos uduot, Amberli
pamojo, kad eitume paskui j. Teismas iuo atveju ireikia js nuostat paklusti
statymui. Viena i js taps princese, o kuri nors dien karaliene. statymai tvarko
ms gyvenim. Js pareiga bus j grietai laikytis ir neleisti paeisti.
Karalien sustojo ir atsigr mus.
Taigi, pradsite nuo teismo.
ia bus atvesti nusikalt mons, greiiausiai vagys. Jie gali bti arba nuplakti
rimbu, arba pasodinti kaljim. Js pasisite juos kaljim.
irdama apstulbusius ms veidus karalien nusiypsojo.
Pairti iauru, taiau taip nra. ie mons yra nusikaltliai. Uuot patyr
fizin bausm, jie atsds tam tikr laik kaljime. Js jau matte, koks
skausmingas esti plakimas ryktmis. Plakimas rimbu dar baisesnis. Tad padarysite
jiems paslaug, drsino mus karalien.
Mans jos odiai netikino.
Vagys nusiengia statymui. Apsivog antros ir treios kastos atstovai atsiperka
pinigine bauda. Vargai kenia fizines bausmes arba sdi kaljime. Prisiminiau
jaunesnj Aspeno broliuk Dem. U tai, kad pavog maisto, jis buvo nuplaktas
rimbu. Nepakeniau kno bausmi, bet iuo atveju tai buvo geriau u kaljim.
Legeri eimai reikjo jaun darbo rank. Rodos, visi itai pamirdavo, jeigu

mogus priklaus emiausioms kastoms.


Silvija ir karalien Amberli liep mums kartoti ceremonijos scenarij, kol tobulai
imokome savo odius. Norjau nekti taip sklandiai kaip Elisa ar Kris, bet mano
odiai atrod netikimi.
Nenorjau patupdyti mogaus kaljim.
Kai galiausiai mums buvo leista eiti, kitos merginos patrauk prie dur, o a
nuingsniavau prie karaliens. Ji tebesikalbjo su Silvija. Turjau laiko sumanyti k
nors protingesnio, bet kai Silvija nujo ir karalien kreipsi mane, tiesiog
ipykinau:
Maldauju atleisti mane nuo tos pareigos.
Praau?
Prisiekiu, a gerbiu statym. Nenoriu pridaryti rpesi, bet negaliu kiti
mogaus kaljim. Man jis nepadar nieko blogo.
Karalien ypteljo ir paglost man skruost.
Brangi mergaite, bet jis nusikalto. Jei tapsi princese, atstovausi statymui. U
menkiausi jo paeidim atsakysi tu. Vienintelis bdas suvaldyti mones pamokyti
nusikaltlius, kad kiti nedrst eiti tuo paiu keliu.
Bet a ne princes! ginijausi. Niekas mans neskaudino.
Karalien nusiypsojo ir palenkusi galv sukudjo:
iandien ne princes, bet nenustebiau, jeigu po kurio laiko taptum ja, ji
atsitrauk ir mirkteljo.
Atsidusau i nevilties.
Atveskite man sunk nusikaltl, o ne kok varg vag, kuris prasieng i alkio.
Karaliens veidas sugrietjo.
Nesakau, kad galima vogti. inau, kad ne. Bet atveskit man nusikaltl, kuris
tikrai padar k nors baisaus. Tarkim, nuud sargybin, vedus mudu su Maksonu
slptuv per paskutin sukilli antpuol. Toks mogus turi bti pasodintas iki gyvos
galvos. Su diaugsmu paskelbsiu tok nuosprend. Bet negaliu taip pasielgti su
badaujaniu septintos kastos mogumi. Tiesiog negaliu.
Maiau, kad karalien nori bti man maloni, bet neketina nusileisti.
Panele Amerika, pasakysiu jums be uuolank. I vis mergin kaip tik jums
reikia pasirodyti kuo geriau. mons mat, kaip norjote sustabdyti plakim
ryktmis, kaip per valstybin televizij silte panaikinti kastas ir kurstte mones
kovoti, nors j gyvybei grst baisus pavojus, mielas karaliens veidas buvo
rimtas. Nesakau, kad js poelgiai buvo blogi, bet jie sudar spd, kad nemokate
tvardytis.
Griau rankas, nes supratau, kad, nepaisant vis mano pastang, nepavyks
ivengti Nuosprendio ceremonijos.

Jeigu norite likti, jeigu jums rpi Maksonas... karalien patyljo, duodama man
laiko susivokti, jums teks padaryti itai. rodyti, kad gebate paklusti statymui.
A ir paklstu. Tik nenoriu nieko sodinti kaljim. Tai ne princess darbas.
Tegu tai daro teisjai.
Karalien Amberli patapnojo man per pet.
Tu gali tai padaryti. Ir padarysi. Jeigu nori gauti Makson, turi pasirodyti
pavyzdingai. Esu tikra, kad supranti, jog daug kam atrodai netinkama princeses.
Linkteljau.
Taigi visk atlik, kaip dera.
Karalienei ijus, Didiajame kambaryje likau viena. Prijau prie savo kds,
labai panaios sost, ir dar syk pakartojau savo odius. Mginau save tikinti,
kad tai lengva. mons nuolat nusikalsta ir yra sodinami kaljim. Tai bus tik
vienas i tkstani. O man reikia pasirodyti tobulai.
Kitos ieities nra.

Devynioliktas skyrius
Nuosprendio dien miau baisiai nervintis. Baiminausi, kad suklupsiu ar pamiriu,
k sakyti. Negana to, bgtavau visai apsijuoksianti. Nesukau galvos tik dl savo
drabui. Mano tarnaits tarsi su vyriausija rm modeliuotoja. Nuosprendio
ceremonijai jos norjo sukurti ypating drabu. Vis dlto is odis buvo pernelyg
paprastas j pastang rezultatui apibdinti.
Tradicikai suknels turjo bti siuvamos i balto ir aukso spalvos audinio.
Manik buvo paauktintu liemeniu, be petnels kairje. Dein pet deng
rankovl. Ji slp mano rand ir podraug atrod labai aismingai. Drabuio virus
buvo prigluds, sijonas labai platus, papuotas auksiniais nriniais, man einant
luojaniais grindis, klostuotas leifas nugaroje vilkosi eme. Pavelgusi save
veidrodyje pirmkart pamaniau, kad atrodau kaip princes.
Ana padav man alyv akel, j turjau netis rankoje. Visos merginos turjo
padti po akel karaliui prie koj kaip taikos ir paklusimo statymui enkl.
Panele, atrodote nuostabiai, tar Lus.
Pastebjau, kokia rami ir pasitikinti savimi ji tapo. Nusiypsojau.
Ai. Noriau, kad visos dalyvautumte ceremonijoje, pasakiau.
A irgi, atsiduso Mer.
Kaip paprastai Ana dmiai nuvelg mane.
Nesijaudinkit, panele. Visk atliksite puikiai. O mes stebsim ceremonij kartu
su kitomis tarnaitmis.
Tikrai? itai mane padrsino, nors mergin salje ir nebus.
Tikrai nepraleisim tokio vykio, patikino Lus.
Ms pokalb nutrauk garsus beldimas duris. Kai Mer jas atidar, nudiugau
ivydusi Aspen.
Panele Amerika, atjau js palydti Nuosprendio ceremonij, tar jis.
Sargybini Legeri, k manote apie ms rank darb? laibu balseliu paklaus
Lus.
Aspenas elmikai nusiypsojo.
Js pranokote paios save.
Lus sukrizeno, Ana liep jai nutilti ir dar patvark man plaukus. Dabar, kai
inojau apie Anos jausmus Aspenui, supratau, kad jo akyse ji siekia pasirodyti

pavyzdinga.
Prisiminusi, kas mans laukia apaioje, giliai kvpiau.
Pasirengusi? paklaus Aspenas.
Linkteljau, tviriau sumiau alyv akel ir patraukiau prie dur. Ant slenksio
dar grteljau pairti vytinius tarnaii veidus. sikibusi Aspenui parank
nuingsniavau koridoriumi.
Kaip laikaisi? nerpestingai paklausiau.
Sunku patikti, kad dalyvausi visame tame, atov Aspenas.
Nervingai nurijau seil.
Neturiu i ko rinktis.
Mer, ieitis visada yra.
Aspenai, inai, kad man tai nepatinka. Kad ir kaip ten bt, paskelbti
nuosprend tursiu tik vienam mogui. Nusikaltliui.
Nusikaltliais vadinami ir prijauiantieji sukilliams, juos karalius priskyrs
emesnei kastai. Kaip Marli su Karteriu.
Nereikjo n irti Aspen, kad suprasiau, kaip jis pasidygjs.
Tai buvo visai kas kita, netvirtai sumurmjau.
Aspenas sustojo kaip kastas ir privert pavelgti jam akis.
Deja, ne, jei kalbame apie karali.
Aspeno balsas buvo labai rimtas. Jis inojo daugiau u kitus, nes eidavo sargyb
per karaliaus susitikimus su svarbiais asmenimis ir vykdydavo jo sakymus. Buvo
prats laikyti lieuv u dant.
Ar ie mons i ties vagys? tyliai paklausiau, kai mme ingsniuoti toliau.
Taip, bet jie nenusipelno ilg kaljimo met. Tai spjimas j draugams.
K turi galvoje?
Mer, tie mons perbgo keli karaliui. Jie prijaut sukilliams ir garsiai
kalbjo, kad jis yra tironas. i ceremonija bus tiesiogiai transliuojama visoje alyje.
J matys ir takingi mons. Ta laida bus spjimas tiems, kurie ketina pasiprieinti
karaliui. Nuosprendio ceremonija gerai apgalvota.
Paleidau Aspeno rank ir ikoiau:
Esi ia beveik tiek pat ilgai, kiek a. Ar per t laik atsisakei vykdyti nors vien
karaliaus sakym?
Ne, bet...
Taigi neteisk mans. Karalius kia kaljim savo prieus be joki svari
kali. K, tavo manymu, jis padaryt man? Klarksonas nekenia mans!
Aspenas irjo maldaujamai.
Mer, inau, kaip tai baisu, bet turi...
Nutildiau j rankos mostu.

Dirbk savo darb. Nuvesk mane emyn.


Aspenas nugurk seil, pasisuko ir pasil sikibti parank. Taip ir padariau.
Mudu jome tyldami.
Pusiaukelje, mums igirdus i apaios sklindant balsus, jis vl prabilo:
Visad nuogstavau, kad rmuose pasikeisi.
Neatsakiau. Kaip biau galjusi pasiteisinti?
Vestibiulyje merginos stovjo atokiai viena nuo kitos, irjo tol ir tyliai
krutindamos lpas kartojosi odius. Atsitraukiau nuo Aspeno ir nuingsniavau prie
j.
Elisa tiek daug pasakojo apie savo apdar, kad beveik sivaizdavau j. Auksins ir
kremins spalvos suknel buvo be rankovi, prigludusi prie kno. Auksins spalvos
pirtins atrod labai spdingai. Elisa buvo pasipuousi Maksono dovanotais
stambiais tamsiais brangakmeniais. ie parykino lygius jos plaukus ir tamsias akis.
Kris, rodos, be joki pastang knijo karalik didyb. Jos suknel platjo nuo
liemens ir iki pat ems skleidsi kaip gls iedas. Maksono dovanotas vrinys ir
auskarai tviskjo visomis vaivorykts spalvomis, kruopiai nugludinti iki
tobulumo. Akimirk buvau benusimenanti, kad mano papuoalai tokie kukls.
Nuo Selests suknels negaljai atplti aki. Didiulis jos vrinys man atrod
nelabai tinkamas tokiai progai. Pajutusi mano vilgsn Selest papt lpas ir
patrauk peiais.
Nusijuokiau ir palieiau kakt, jauiausi nei iaip, nei taip. Mgindama
nusiraminti giliai kvpiau.
Sulig kiekvienu ingsniu mosuodama alyvos akele Selest prijo prie mans.
Kas nutiko?
Nieko, tiesiog prastokai jauiuosi.
Tik nevemk, paliep ji. Ypa ant mans.
Nevemsiu, patikinau.
Kas ia ketina vemti? prie pokalbio prisidjo Kris, paskui j prijo ir Elisa.
Niekas, atsakiau. Tiesiog jauiu keist nuovarg.
Ceremonija truks nelabai ilgai, paguod mane Kris.
Vis aminyb, pamaniau. Nuvelgiau mergin veidus. Jos atjo padrsinti
mans. Ar biau tai padariusi dl j? Galbt...
Ar visos gerai jauiats itai darydamos? paklausiau.
Merginos susivelg ir nudr akis, bet n viena neatsak.
Tai nedarykim, paraginau.
Nedaryti? pakartojo Kris. Amerika, turime laikytis tradicijos.
Neturime. Jei visos taip nusprsim.
O k silai? Atsisakyti ten eiti? paklaus Selest.

Tai viena i galimybi, atsakiau.


Nori, kad atsisstume ten ir nieko nedarytume? Elisa isigando.
Smulkmen neapgalvojau. Tiesiog toji tradicija niekam tikusi.
Maiau, kad Kris nuoirdiai svarsto mano odius.
Ji nori mus apgauti! kaltino Elisa.
Kaip?
I kur jai ov galv tokia mintis?
Amerika turi eiti paskutin. Jei nieko nedarysime, o ji pasirodys pavyzdingai, tik
apsikvailinsime, kalbdama Elisa mosteljo mano pusn alyvos akele.
Tai tiesa, Amerika? nusivylusi Kris pavelg mane.
Prisiekiu, ne! Man tai n nedingteljo!
Panels! atsigrme igirdusios griet Silvijos bals. Suprantu js jaudul,
bet nra ko kauti.
Silvija nuvelg mus visas, o mes dbsojome viena kit negaldamos apsisprsti.
Gerai, tar Silvija. Elisa, kaip numatyta, tu eisi pirma. Selest ir Kris seks
paskui tave, o tu, Amerika, liksi paskutin. Po vien pereisite raudonu kilimu ir
padsite alyvos akel karaliui prie koj. Paskui atsissite vietas. Karalius tars
od, ir prasids ceremonija.
Silvija prijo prie daikto, panaaus nedidel dut ant stovo. Atgr j mus
pasirodo, tai buvo televizorius, rodantis, kas dedasi Didiajame kambaryje. is
atrod didingai. Raudonas kilimas skyr iniasklaidos atstov ir svei vietas, ms
lauk keturios kds. Kambario gale buvo pastatyti sostai karalikajai eimai.
Mums beirint, atsidar vienos Didiojo kambario durys pro jas jo karalius,
karalien ir Maksonas. Juos pasitiko plojimai ir fanfaros. Valdovams atsisdus,
pasigirdo kita melodija ltesn, ikilminga.
Dabar js eil. Pakelkite galvas, paliep Silvija.
Elisa reikmingai pasiirjo mane ir dingo u kampo.
Muzik ugo daugybs fotoaparat spragsjimas. Jis gijo net savotik ritm.
Monitoriuje matme Elis einant labai grakiai. Prie engdama Didj kambar
Selest kresteljo plaukus. Eidama kilimu Kris ypsojosi visai nuoirdiai.
Tavo eil, Amerika, sukudjo Silvija.
Norjau galvoti apie k nors gera, kad veide neatsispindt nerimas, bet man
nesisek. Biau niekada sau nedovanojusi, jei nordama tikti karaliui biau
keliais odiais pasmerkusi kalti nekalt mog.
Spragsjo fotoaparatai, ybsjo blyksts. mons gyr mano suknel, o a ramiai
jau prie karalikosios eimos. irjau Makson, tikr ramybs siknijim. Kas,
jeigu daugyb met skiepyta drausm neleis jam siekti laims? Princas nerod
jaudulio, bet buvau tikra, kad mato nerim mano akyse. Padariau tpsn ir padjau

alyvos akel nurodyt viet karaliui prie koj, tik neprisiveriau pavelgti jam
akis.
Vos man atsisdus, muzika nutilo. Karalius Klarksonas ijo priek ir sustojo ant
pakylos krato tarp alyv akeli.
Gerbiami Iljos gyventojai, iandien keturios nuostabios jaunos Atrankos
finalininks parodys savo pagarb statymui. Teisingi ms statymai vienija taut ir
utikrina taik, kuria taip ilgai diaugiams.
Taik? pamaniau. Turbt juokaujat?
Netrukus viena i i jaun paneli taps princese. Jai, kaip karalikosios eimos
narei, teks sprsti, kas naudinga ne jos paios, o visos alies labui.
...ir kaip man dabar tai padaryti?
Prisidkite prie mans ir palaikykite finalininkes plojimais. ios panels
nusipelno j u paklusnum statymams ir u pasiryim j laikytis.
Karalius m ploti, susirinkusieji jam pritar. Plojimai nenutilo ir karaliui grus
savo viet. Pavelgiau kitas merginas. Gerai galjau matyti tik Kris veid. Ji
gteljo peiais ir nusiypsojo man puse lp, paskui smeig akis prieais save ir
atsisdo kaip galdama tiesiau.
Sargybinis prie dur paskelb:
Jo Didenybs karaliaus Klarksono, Jos Didenybs karaliens Amberli ir Jo
Karalikosios viesybs princo Maksono akivaizdoje kvieiame stoti nusikaltl
Deikob Diger.
Suglumintas tokio spektaklio Deikobas ltai slikino Didj kambar. Jo rankos
buvo surakintos, jis markstsi nuo fotoaparat blyksi ir prijs baikiai
nusilenk Elisai. Galjau j matyti tik gerokai paslinkusi priek, todl truput
pasigriau ir klausiausi, kaip mergina taria imoktus odius.
Deikobai, kuo esi kaltinamas? paklaus Elisa. Jos balsas skambjo tvirtai,
kur kas geriau nei per repeticijas.
Vagyste, panele, romiai atsak suimtasis.
Kokia bausm tau paskirta?
Dvylika met kaljimo, panele.
Atsargiai, neatkreipdama dmesio save, Kris pairjo mano pusn. Tik akimis
klaus, kas ia vyksta, o jos veido iraika beveik nepasikeit. Linkteljau.
Mums buvo pasakyta, kad teks skelbti nuosprend smulkiems vagims. Jeigu tai
tiesa, Deikobas turjo bti nuplaktas miesto aiktje arba pasodintas kaljim.
Daugiausia dvejiems trejiems metams. Taigi is mogus patvirtino visus mano
bgtavimus.
Nemaiomis pavelgiau karali. Jo veidas vytjo i pasitenkinimo. Nuteistasis
buvo kas nori, tik ne smulkus vagis. Karalius mgavosi jo nuopuoliu.

Elisa atsistojo, prijo prie Deikobo ir udjo rank jam ant peties. Nuteistasis iki
ios akimirkos nebuvo pavelgs jai akis.
Eik, itikimas valdiny, ir sumokk savo skol karaliui, nuiuvusiame
kambaryje pasigirdo aikus Elisos nuosprendis.
Deikobas linkteljo galv. Tada pavelg karali. Maiau, kad nuteistajam
norjosi k nors daryti, kovoti arba kaltinti, bet jis tyljo. U jo klaidas bt tek
sumokti kam nors kitam. Deikobui atsistojus ir ijus i kambario, susirinkusieji
m ploti.
Antras teisiamasis judjo sunkiai. Beeidamas kilimu prie Selests, suklupo ir
pargriuvo. Publika aikteljo, bet du sargybiniai pakl suimtj ir nuved prie
Selests, kad jis nesukelt per daug uuojautos. Selests garbei galjau pasakyti,
kad nuosprend kaliniui ji paskelb ne tokiu tvirtu balsu kaip per repeticijas.
Kris laiksi tvirtai, kol kalinys prijo ariau. Jis buvo jaunesnis, kone vienmetis su
mumis, ingsniavo utikrintai, beveik rytingai. Kai kilimu patrauk prie Kris, jam
ant kaklo ivydau tatuiruot, panini keistok kryi.
Kris sklandiai itar savo odius. Nepastantieji ios merginos neigirdo jos
balse gailesio gaidels. Nuaidjo plojimai, ir Kris atsisdo ant kds ypsodamasi
ne taip plaiai, kaip buvo pratusi.
Sargybinis itar Adamo Karverio vard. Atjo mano eil. Adamas, Adamas,
Adamas. Turiu prisiminti vard. itai reikia padaryti dabar, tiesa? Kitos merginos
padar. Jei susimausiu, Maksonas man gal ir atleis, bet karalius tikrai nedovanos.
Negana to, prarasiu karaliens palankum ir bsiu uspeista kamp. Jei noriu
kovoti dl Maksono, teks atlikti uduot.
Adamas buvo pagyvens kaip mano tvas, sualota koja. Jis nepargriuvo, bet taip
ltai slinko iki mans, kad man pasidar dar blogiau. Trokau, kad viskas baigtsi
kuo greiiau.
Kai teisiamasis suklupo prieais mane, susitelkiau tuos kelis sakinius, kuriuos
turjau itarti.
Adamai, kuo esi kaltinamas? paklausiau.
Vagyste, panele.
Kokia bausm tau paskirta?
Adamas atsikrenkt.
Kaljimas iki gyvos galvos, ispaud jis.
Per kambar nusirito murmesys, susirinkusieji m dvejoti, ar gerai igirdo.
Nenorjau nukrypti nuo numatyto scenarijaus, bet man reikjo patvirtinimo.
Kiek, sakei?
Iki gyvos galvos, panele, i balso buvo girdti, kad Adamas tuoj pravirks.
Pavelgiau Makson. Princas nejaukiai pasimuist. Be odi, vien vilgsniu

maldavau jo pagalbos. I aki maiau, kad gailisi to mogaus, bet negali man padti.
Buvau vl beatkreipianti dmes Adam, bet pirmiau dirsteljau karali. is
irgi pasimuist. Prisideng burn ranka, kad paslpt ypsen.
Karalius paspend man abangas.
Galbt tar, jog man labai nepatiks Nuosprendio ceremonija, ir ketino
paskelbti, kad nepaklstu statymams. Bet jeigu pasielgsiu kaip reikalaujama ir
nusisiu mog kalti iki gyvos galvos, kas bsiu per mogus? Niekas mans
nebemgs.
Adamai, tariau velniai. Vyrikis pavelg mane pilnomis aar akimis.
Kudesiai kambaryje nurimo, siviepatavo tyla. K tu pavogei?
mons stengsi klausytis, bet tai buvo nemanoma.
Adamas nurijo seil ir vilgteljo karali.
Kelis drabulius savo dukrelms.
Bet juk esi teisiamas ne u tai? greitai paklausiau.
Nedaug trko, kad biau nepastebjusi, kaip Adamas papurt galv.
Taigi a nevaliojau paskelbti jam nuosprendio. Negaljau taip padaryti. Bet
reikjo kaip nors isisukti.
Mintis atjo miai, supratau, kad tai vienintel ieitis. Nebuvau tikra, ar Adamas
atgaus laisv ir kaip itai atsirgs man. Tiesiog tai buvo teisinga. Btinai turjau
taip pasielgti.
Atsistojau, prijau prie Adamo ir palieiau jam pet. Jis krpteljo laukdamas
nuosprendio.
Stokis, paliepiau.
Suglums vyrikis pavelg mane.
Praom atsistoti, pakartojau ir stipriai trkteljau u surakintos rankos,
ketindama vestis j tolyn.
Nusivediau Adam per kambar prie pakylos, kur sdjo karalikoji eima.
Mums prijus prie laipteli, pasigriau j ir atsidusau.
Vien po kito isivriau nuostabius Maksono dovanotus auskarus ir daviau
Adamui. mogus visai neteko ado, kai pridjau ir apyrank. Tada taip daryti
atrod teisinga, reikjo eiti iki galo nusisegiau pakabut su paukiu, dovanot
tvo. Vyliausi, kad is iri laid ir supras tok mano poelg. djusi pakabut Adamui
sauj, ugniauiau jam pirtus ir ingteljau on, kad Adamas atsidurt tiesiai
prie karali Klarkson.
Mosteljau sostus.
Eik, itikimas valdiny, ir sumokk savo skol karaliui.
Per kambar nusirito aikiojim ir murmesi banga, bet a nekreipiau dmesio.
Maiau tik rgi karaliaus min. Jei jis norjo aisti aidim naudodamasis mano

bdu, tai a buvau pasirengusi jam atsilyginti tuo paiu.


Adamas ltai ulipo laipteliais, jo akyse maiau ir diaugsm, ir baim.
Prisiartins prie karaliaus mogus parklupo ir atkio delnus su brangenybmis.
Karalius Klarksonas met vilgsn mane, i jo supratau, kad tai dar ne pabaiga,
paskui pasilenk ir pam brangenybes i Adamo rank.
Minia pratrko ksmais. Grteljusi mergin veiduose maiau vairi reakcij.
Adamas greitai atsitrauk nuo karaliaus tarsi bijodamas, kad is neapsigalvot.
Vyliausi, kad mus nufilmavo begal kamer, amino gausyb fotoobjektyv, kad
urnalistai parays daugyb straipsni ir tikrai sitikins, jog Adamas gro namo.
Nulips laipteliais is nors ir surakintomis rankomis mgino apkabinti mane. Verk
ir laimino mane. Paskui ijo i kambario kaip laimingiausias pasaulyje mogus.

Dvideimtas skyrius
Karalikoji eima ijo pro onines duris, kitos Elito merginos ir a dar kart
praingsniavome raudonu kilimu, susirinkusieji plojo, dzg filmavimo kameros,
spragsjo fotoaparatai.
Ijusios pro duris ivydome Silvij. Ji buvo siutusi. Rodos, tvardsi i
paskutinij, kad neimt smaugti mans. Paskui nusived mus u kampo nedidel
svetain.
Eikit vidun, trumpai paliep, kad nepratrkt aukti. leidusi mus utrenk
duris i kitos puss.
Tu tyia visada stengiesi bet kokia kaina atkreipti dmes save, tiesa? tk
man Elisa.
Padariau tai, ko praiau js. Tik js nepatikjote manimi!
Elgiesi tarsi ventoji. Tie mons buvo nusikaltliai. Teisjai bt paskelb tok
pat nuosprend, tik mes vilkjome graiomis suknelmis.
Elisa, ar bent pairjai tuos mones? Kai kurie i j ligoniai. Ir bausms u j
nusikaltimus yra per grietos, tikinjau.
Amerika teisi, pareik Kris. Sdti iki gyvos galvos u vagyst? Nebent
bt apvarins visus rmus, antraip kodl jam skirta tokia bausm?
U niek, atsakiau. Jis tepavog kelis drabulius savo eimai. Merginos,
jums pasisek. Esat gimusios auktesnse kastose. Jei priklausytumte emesnms
ir netektumte svarbiausio eimos maitintojo... bt baisiai bloga. A negaljau
isisti Adamo kalti iki gyvos galvos, o jo eimos pasmerkti atuntai kastai. Tiesiog
negaljau.
Kur tavo ididumas, Amerika? neatlyo Elisa. Kur pareigos ir garbs
jausmas? Tu paprasta mergina, netgi ne princes. Net jei taptum ja, tau nebt
leista priimti toki sprendim. Atvykai rmus, todl turi laikytis karaliaus taisykli,
bet nuolat jas paeidi! Nuo pat pirmo vakaro!
Gal tos taisykls blogos! suukau, ko gero, paiu netinkamiausiu laiku.
Durys staiga atsilapojo ir vidun siver karalius Klarksonas, o karalien Amberli
ir Maksonas liko stovti koridoriuje. Karalius tvirtai sugrieb mane u rankos
laim, u sveikosios ir itemp i kambario.
Kur mane vedate? paklausiau, i baims trksmingai kvpuodama.

Jis neatsak.
Velkama koridoriumi tolyn grteljau merginas. Selest apsiglb rankomis,
Elisa pam u rankos Kris, nes i buvo labai nusiminusi. Pati Elisa irgi neatrod
laiminga.
Klarksonai, nesikariuok, tyliai papra karalien.
Mums pasukus u kampo, buvau stumta kambar. Karalien su Maksonu eng
paskui mus, karalius stumteljo mane prie nedidels sofos.
Ssk, grietai paliep ir m blakytis po kambar kaip litas narve.
Stabteljs pavelg Makson.
Tu prisiekei! staug Klarksonas. Sakei, kad pavyko j suvaldyti. Pirmiausia
tas isiokimas per Praneim laid, paskui vos neuvai ant stogo, ir galiausiai
itai? Maksonai, iandien viskas baigsis.
Tti, ar girdjai sveikinimus? monms patiko jos uuojauta. Dabar Amerika
yra didiausias tavo turtas.
K ia paistai? lediniu, grsmingu balsu i lto paklaus karalius.
Palkjs Maksonas kalbjo toliau:
Kai ji pasil monms patiems gintis nuo sukilli, gyventojai jos paklaus.
Drstu teigti, kad itai daugeliui moni igelbjo gyvyb. O iandienos vykis? Tve,
ir a nestengiau pasodinti mogaus kaljim iki gyvos galvos u tok menk
nusikaltim. Kaip galjai tiktis tokio nuosprendio i merginos, tikriausiai
maiusios, kaip u menkus nusikaltimus buvo plakami jos draugai? Amerika puia
rmus gaivaus vjo. Dauguma alies gyventoj priklauso emesnms kastoms, todl
Amerika jiems itin artima.
Karalius papurt galv ir vl m ingsniuoti pirmyn atgal.
Leidau jai pasilikti, nes igelbjo tau gyvyb. Tu esi pats didiausias turtas, o ne
ji. Jei neteksime tavs, visk prarasime. Kalbu ne vien apie mirt. Jeigu neprisiimsi
karaliaus pareig, jei prarasi budrum, ms valstyb lugs, karalius plaiai
mosteljo rankomis ir nutilo. Tau iplautos smegenys, vl kaltino jis Makson,
tu kasdien po truput keitiesi. Tos merginos, ypa ita, mums visai nenaudingos.
Klarksonai, galbt...
Karalius nutild mon vilgsniu ir ji nebemgino reikti savo nuomons.
Valdovas vl atsigr Makson.
Turiu tau pasilym.
Jis mans nedomina, atov princas.
Klarksonas ikl rankas parod neturs pikt ksl.
Iklausyk mane.
Maksonas atsiduso.
ios merginos kelia vien rpesius. Net ta, kuri turi ryi su Azija, nieko verta.

Kita, i antros kastos, tetrokta lovs; treioji gal ne visai beviltika, bet anaiptol
ne tobulyb, jei nori inoti mano nuomon. O i, karalius parod mane, gal ir
buvo bent kiek vertinga, bet t vert visikai nustelb savitvardos stoka. Atranka
susiklost siaubingai. Pastu tave. inau, kad bijai k nors prarasti, todl tai k
sumaniau, jis suko ratus aplink Makson. Ataukime Atrank ir atsikratykim vis
it mergin.
Maksonui ketinant prabilti, karalius mosteljo ranka.
Nesilau tau likti be monos. alyje dar esama daugyb tinkam mergin,
laukiani savo progos. Ar nebt aunu, jei kelias irinktum pavieti rmuose?
Gal atrasi panai Pranczijos karaliaus dukr, prisimink, kaip ji tau patiko!
Nudelbiau akis. Maksonas niekada neusimin apie pranczait.
Pasijutau it kaltu smogta ird.
A negaliu, tve.
Dar ir kaip gali. Tu esi princas. Manau, po itiek isiokim mes galime
nutraukti Atrank. kart rinksiesi pats.
Vl pakliau akis. Draskomas prietaravim Maksonas dbsojo grindis.
Gal net sukilliai laikinai apsiramint. Pagalvok apie tai! pridr karalius. Jei
isisime ias merginas namo, iki kitos Atrankos praeis keli mnesiai. rmus bus
atvetas kitas brys miel isilavinusi ir mandagi mergin... tai gali daug k
pakeisti.
Princas buvo beprabyls, bet usiiaup.
Jei tau nepatinka mano sumanymas, tar Klarksonas, rodydamas mane,
paklausk savs, ar esi pasirengs su ia mergina praleisti vis gyvenim. Ji pernelyg
jausminga, savanaudika, godi pinig ir, ties, sakant, negrai. Pairk pats, snau.
Maksonas smeig akis mane. Neatlaikiusi tokio paeminimo nusukau vilgsn.
Duosiu tau kelet dien. Amberli, dabar turime pasikalbti su iniasklaidos
atstovais.
Karalien prijo ir sikibo karaliui parank, o mudu su Maksonu likome vieni ir
netek ado.
Po valandls jis padjo man atsistoti.
Ai.
Princas tik linkteljo.
Tikriausiai reikt eiti su jais. Be abejo, iniasklaidos atstovai turs klausim ir
man.
Koks puikus buvo pasilymas, tariau.
Turbt pats dosniausias, kok kada nors yra davs karalius.
Nenorjau n inoti, ar princas rimtai svarsto toki galimyb. Nebeturdama k
sakyti prajau pro j ir grau savo kambar, vildamasi pabgti nuo upldusi

jausm.
Tarnaits prane, kad iandien vakarieniausime vienos savo kambariuose.
Neturjau noro bendrauti su jomis, todl mandagiai atsipraiusios merginos ijo.
Pasinrusi savo mintis guljau ant lovos.
Ar iandien pasielgiau teisingai, ar ne? Tikiu teisingumu, bet nuosprendis Adamui
buvo neteisingas. Vis dlto bgtavau, ar nesuklydau. Jei tas mogus buvo karaliaus
prieas, kaip man buvo sakoma, jis, be abejo, bus nubaustas kaip nors kitaip.
Vadinasi, stengiausi be reikalo?
Svarstant apie rimtus dalykus, galv kyriai lindo kvaila mintis apie pranczait.
Kodl Maksonas neusimin apie j? Ar ji ilgai ia viejo? Kodl princas tai nuslp
nuo mans?
Igirdusi beldim duris pamaniau, kad tarnaits atne vakarien, nors atrod
lyg ir ankstoka.
Praom, pasakiau neketindama lipti i lovos.
Durims atsivrus, ivydau tamsiaplauk Selests galv.
Gal nusiteikusi pabendrauti? paklaus ji.
Selestei u nugaros pamaiau Kris ir Elis.
Atsisdau ir tariau:
inoma.
Jos sujo vidun, duris paliko atviras. Mane vis dar stebino nuoirdi Selests
ypsena. Neklausdama leidimo ji siropt mano lov. Neprietaravau. Kris sitais
kojgalyje, Elisa pritp ant paties krato kaip tikra panel.
Kris tyliai udav klausim, rpint joms visoms:
Ar karalius nenuskriaud tavs?
Ne, po kurio laiko suvokiau sakanti ne vis ties. Nesudav man, tiesiog
iurkiai itemp i kambario.
K sak? kalbdama Elisa glam suknels palankus.
Kad j siutino mano isiokimas. Jeigu bt rinksis karalius, biau seniausiai
grusi namo.
Selest paliet man rank.
Bet renkasi ne jis. Maksonui tu patinki, monms irgi.
Neinau, ar to pakanka, visoms mums, pridriau mintyse.
Nepyk, kad aprkiau, atsipra Elisa. Buvau baisiai susinervinusi. I
paskutinij stengiausi tvardytis, bet inojau, kad viskas nusprsta i anksto. Tu
mane pranokai.
Netiesa, ginijosi Kris. iuo atvilgiu mes visos Maksonui k nors reikiame,
antraip nebebtume rmuose.

Jis bijo palikti finalin trejet, paprietaravo Elisa. Madaug po keturi dien
princui teks paskelbti, kas gr namo. Jis delsia todl, kad nenori paleisti mans.
O gal mans? paprietaravo Selest.
Paklausykit, tariau, po ios dienos incidento namo greiiausiai griu a.
Anksiau ar vliau taip turjo nutikti. A tiesiog netinkama Atrankai.
Kris sukikeno.
N viena ms neprilygsta Amberli, tiesa?
A pernelyg mgstu okiruoti mones, ypsodamasi tar Selest.
O a veriau slpsiuosi, nei darysiu bent pus to, k daro karalien, Elisa
panarino galv.
A stokoju savitvardos, gteljau peiais pripaindama savo nusiengimus.
Man stinga karaliens pasitikjimo savimi, grausi Kris.
Taigi visos turime trkum. Vis dlto Maksonas turi isirinkti vien i ms,
todl daugiau jaudintis nra prasms, Selest mank uklot. Bet turbt visos
pritartumte, kad prasiausia princes biau a.
Po nejaukios tylos prabilo Kris:
K turi galvoje?
Selest panairavo j.
Pati inai. Visos inote, giliai kvpusi ji kalbjo toliau: itai jau aptariau su
Amerika, andien atsipraiau savo tarnaii, o su jumis apie tai nekti dar neteko.
Kris su Elisa susivelg, paskui j akys vl nukrypo Selest.
Kris, a sugadinau tavo gimtadienio vakarl, ipykino ji. Tu vienintel
galjai vsti rmuose, o a pasiglemiau i tavs t akimirk. Labai atsipraau.
Kris patrauk peiais.
Galiausiai viskas baigsi gerai. Mudu su Maksonu nuoirdiai pasikalbjome.
Jau seniai tau atleidau.
Dingojosi, kad Selest tuoj pravirks, bet ji tvirtai suspaud lpas.
Kilnu i tavo puss, bet man sunku atleisti paiai sau, ji nusibrauk aaras nuo
blakstien. Neimaniau, kaip atkreipti princo dmes, todl vogiau j i js.
Kris sunkiai atsiduso.
Tsyk jauiausi siaubingai, bet dabar viskas prajo. Viskas gerai. Bent nebuvo
kaip su Ana.
Susigdusi Selest pakl akis dang.
Veriau nepradkim apie j kalbti. Kartais manau, kad ji bt toli nuengusi,
jei ne a... prie pavelgdama Elis ji papurt galv. Nesivaizduoju, kaip
galjai atleisti u visas unybes, kuri tau prikriau. Kartais n nenutuokei, kad tai
mano darbas.
Elisa ilaik savitvard, a, ja dta, biau neitvrusi.

Turi galvoje ukes mano bateliuose, sugadintas sukneles spintoje ar balikl


ampne?
Balikl! aikteljau ir ivargusiame Selests veide ivydau patvirtinim.
Elisa linkteljo.
Vis ryt nesirodiau Moter kambaryje, kol tarnaits nuda man plaukus,
Elisa nuo mans pasigr Selest. inojau, kad tai tavo darbelis, ramiai
pareik ji.
Selest baisdamasi panarino galv.
Tu nieko nesakei ir beveik nieko nedarei. Mano akimis, buvai lengviausias
taikinys. Apstulbau, kad nepalai.
Nieku gyvu neutraukiau gdos savo eimai, sava valia ieidama i Atrankos,
tar Elisa.
avjausi jos tvirtumu, nors ne visk supratau.
eima turjo didiuotis tavo atkaklumu. Jei mano tvai bt bent nutuok, kaip
emai smukau... N neinau, k bt pasak. Maksono tvai irgi, be jokios
abejons, bt ispyr mane lauk. Netinku bti princese, Selest giliai atsiduso
stengdamasi nusiraminti.
Palinkau priek, udjau rankas jai ant platak.
Seleste, manau, kad toks irdies atvrimas liudija k kita.
Ji palenk galv ir lidnai ypteljo man.
iaip ar taip, Maksonas mans neisirinks. O jei ir isirinkt, pasak
itraukdama rank ir keldama sau prie aki, kai kas visai neseniai man kalbjo,
kad siekiant gyvenimo tikslo nebtina itekti u princo.
Nusiypsojome viena kitai, ir Selest vl atsigr Elis.
Prikriau tau tiek kiaulysi, kad nebematau prasms atsiprainti u jas
visas, bet inok, kad labai gailiuosi. Dovanok, Elisa.
i tyljo, tik spoksojo atgailaujani Selest. Laukiau pikt Elisos odi.
Galiau papasakoti Maksonui. Amerika ir Kris paliudyt. Ir princas isist
tave namo.
Selest nugurk seil. Koks eminantis bt itoks ivykimas!
Bet a to nedarysiu, galiausiai pareik Elisa. Nebausiu tavs svetimomis
rankomis. Nesvarbu, laimsiu ar pralaimsiu, turiu bti sininga. Taigi
pamirkime, kas vyko, ir tiek.
Tai nepanjo tikr atleidim, bet buvo kur kas daugiau, nei tikjosi Selest.
Vos tvardydamasi i tik linkteljo ir kudomis padkojo Elisai.
Tai bent, tar Kris, mgindama pakeisti tem. Seleste, a irgi tavs nesksiu,
bet... pasielgsiu taip ne dl to, kad man svarbiausia garb, reikmingai tyldama ji
atsigr Elis.

A niekada nepamirtu garbs, prisipaino i. Turiu laikytis i paskutinij,


ypa dl to, kad man pralaimjus labai nusivilt mano eima.
Kaip galima kaltinti tave, jeigu renkasi princas? paklaus Kris ir pasimuist,
kad patogiau sitaisyt. Kaip tu gali juos nuvilti?
Elisa kalbjo toliau, atskleid, kas jai nedav ramybs.
Viskas per tai, kad ms eimoje santuokos grietai planuojamos. Geriausios
merginos gauna geriausius vyrus, ir atvirkiai. Maksonas yra kone tobulas. Jei
pralaimsiu, vadinasi, buvau negantinai gera. Mano eimai rpi ne jausmai, o tik
pasirinkimas. Esu tikra, kad Maksonas vadovausis jausmais. Mano eima visk
iri logikai. Buvau taip auginama. Mano isiaukljimas, isilavinimas, gebjimai
skirti tam, kad gauiau geriausi vyr. Jei negausiu, tai kas mane ims?
Daugyb kart svarsiau, kaip pasikeist mano gyvenimas, jei laimiau Atrank,
bet niekad nesvarsiau, kaip tai atsiliept kitiems. Igirdusi Selests ipaint miau
galvoti apie tai.
Kris padjo rank Elisai ant platakos.
Beveik visos merginos, kurios ivyko namo, jau susiadjo su puikiais vyrais.
Dalyvavimas Atrankoje savaime padaro tave verting. Ypa jei dar atsiduri Elito
ketvertuke. Patikk manim, Elisa, prie tavs isirikiuos vaikin eil.
Elisa nusiypsojo.
Man nereikia eils, tik vieno.
O man reikia eils, pareik Selest prajuokindama mus visas, netgi Elis.
Man visai utekt keleto, tar Kris. Eils truput per daug.
Visos suiuro mane.
Man reikia vieno.
Js kvaiteljusios, nusprend Selest.
Mes dar iek tiek paplepjome apie Makson, apie namus, apie savo viltis.
Anksiau itaip nebuvome kalbjusios; ms nebeskyr nepasitikjimo siena. Mudvi
su Kris jau anksiau stengms j nugriauti ir varytis garbingai, bet dabar, kai
nekjome apie paprast gyvenim, supratau, kad ms ryiai nenutrks ir keliams
isiskyrus. Elisa mane stebino, bet ji atjo i visai kitokios aplinkos negu a, tad
mginau j suprasti ir jai atsiverti.
Selest tiesiog sukrt. Jei kas nors bt pasaks, kad i brunet su
auktakulniais, kuri tokia pasiptusi prajo pro al oro uoste, man vykstant
Atrank, dabar sds greta, ir a diaugsiuos jos draugija, biau tik nusijuokusi.
itai atrod taip pat netikima kaip ir mano buvimas ia, finalininki ketverte.
Suvokiau ir tai, kad Maksono praradimas sudauys man ird.
Mums nekantis, maiau, kad Elisa ir Kris bendrauja su Seleste taip pat kaip su
manimi. Nusimetus paslapi nat, pasikeit net Selests laikysena. Ji tapo

savotikai miela. Grois daniausiai priklauso nuo sielos grynumo, vidinio vytjimo
ir tobulybs siekimo. Bet esama ir groio, kuris atsiskleidia kartu su nusieminimu
ir garbs suvokimu. Tok gro dabar skleid Selest.
Maksonas jo kambar labai tyliai. Neinia, kiek laiko jis stovjo ant slenksio
ir stebjo mus. Elisa pirmoji pamat princ ir sustingo.
Js viesybe, tar nulenkdama galv.
Visos paklme akis manydamos, kad pasigirdo.
Panels! Maksonas irgi linkteljo. Neketinau nutraukti js pokalbio. Rodos,
bsiu sibrovs ne laiku.
Susivelgme ir turbt visos pamanme: ne, tu pasielgei nuostabiai.
Viskas kuo puikiausiai, pasakiau.
Dar syk atsipraau u siverim, bet man reikia pasikalbti su Amerika akis
ak.
Atsidususi Selest m rangytis nuo lovos. Prie atsistodama dar mirkteljo man.
Elisa pakilo greitai, Kris, okdama nuo lovos, spusteljo man koj. Prie ieidama
Elisa padar tpsn, o Kris stabteljo pataisyti Maksonui varko atlapo. Selest
tvirtu ingsniu prijo prie princo ir kak pakudjo jam aus. Maksonas
nusiypsojo.
Nemanau, kad to prireiks.
Gerai, Selest ieidama udar duris, o a likau laukti, kas bus.
K visa tai reikia? paklausiau linkteldama dur pusn.
Na, Selest pagrasino: jei tave nuskriausiu, teks pasigailti, ypsodamasis
atsak princas.
Nusijuokiau.
Esu pajutusi jos nag atrum, tad bk atsargus.
Klausau, panele.
Lioviausi ypsotis ir atsidusau.
Taigi?
Taigi?
Ar ketini nuskriausti?
Maksonas vypteljo ir papurt galv.
Ne. Trumpam buvo kilusi tokia mintis, bet nenoriu visko pradti i naujo. Man
patinka netobulos merginos, Maksonas patenkintas gteljo peiais. Be to,
tvas nieko neino apie August ir iaurini sukilli tikslus. Jo sprendimai
trumparegiki. Kaip ir silymas nutraukti Atrank.
Lengviau atsikvpiau. Vyliausi, kad patinku Maksonui ir kad is neleis mans
imesti, bet pabendravusi su kitomis merginomis miau rpintis ir j reikalais.
Be to, turi paskaityti laikraius, ypsodamasis pridr princas.

Kodl? Kas nutiko? nerimavau eidama artyn.


Vl padarei didiul spd. Rodos, net a pats ne visai suprantu alies gyventoj
nuotaikas. Tarsi... Jie tarsi nujauia, kad viskas gali pasikeisti. Tvas valdo al taip
pat kaip mane. Jis sitikins, kad tik pats vienas geba priimti teisingus sprendimus,
todl per jg pera savo nuomon monms. Perskaits Gregorio dienoraius
supratau, kad taip yra jau kuris laikas. Bet mons nebenori itaip gyventi. Jiems
reikia duoti galimyb rinktis, Maksonas papurt galv. Tu gsdini karali, bet jis
negali tavs ivaryti. Amerika, alies gyventojai tave dievina.
Nurijau seil.
Dievina?
Jis linkteljo.
A... jauiuosi panaiai. Tad visai nesvarbu, k karalius sakys ar darys.
Neprarask vilties. Atranka dar nebaigta.
Apstulbinta toki naujien prisidengiau lpas pirtais. Vadinasi, Atranka bus
tsiama, merginos ir a dar turime prog, ir, pasak Maksono, mons mane vertina
vis geriau.
Kad ir kokios geros buvo naujienos, vienas dalykas nedav man ramybs.
Nudriau akis apklot, nes truput bijojau klausti.
Turbt kvailas klausimas... bet kas tokia ta Pranczijos karaliaus dukra?
Prie ssdamasis ant lovos Maksonas patyljo.
Jos vardas Dafn. Iki Atrankos ji buvo vienintel mergina, kuri painojau ities
gerai.
Na, ir?
Princas be garso nusijuok.
Kiek per vlai suvokiau, kad jos jausmai man apima daugiau nei draugyst.
Negaljau atsakyti tuo paiu. Tiesiog negaljau.
Kuo ji tau netiko?
Nekamantink mans, Amerika, Maksonas pam mane u rankos ir privert
pavelgti akis. Dafn buvo mano draug. Tik tokia ir galjo bti. Gyvenau
laukdamas js vis. Tai buvo mano galimyb rasti mon itai inojau nuo pat
vaikysts. Ms su Dafne nesiejo kas nors daugiau. Niekad tau neusiminiau apie t
mergin ir manau, jog tvas j paminjo tyia, kad tu dar kart suabejotum savimi.
Prikandau lp. Karalius per daug gerai inojo mano silpnybes.
Jau maiau, kaip tai darai, Amerika. Lygini save su mano motina, su kitomis
Elito merginomis, su paia savimi, kokia, tavo manymu, turtum bti. Ir dabar ketini
t pat padaryti su asmeniu, apie kurio egzistavim prie kelias valandas dar
neinojai.
Maksonas kalbjo ties. Jau svarsiau, ar pranczait buvo graesn u mane,

protingesn u mane, ar ji koketikai tar Maksono vard prancziku akcentu.


Amerika, tar princas, suimdamas mano veid delnais, jei itai bt buv
svarbu, biau tau atskleids. Juk tu btum taip pat pasielgusi su manim.
Man sugniau pairdius. Buvau ne visai sininga princui. Bet jis velg mane
skvarbiai, buvo labai arti, todl atrod lengva iguiti neramias mintis i galvos,
pamirti mus supant pasaul ir pasksti Makso aki gelmje. Taip ir padariau.
Puoliau princui glb ir stipriai j apkabinau. Trokau bti tik su juo.

Dvideimt pirmas skyrius


Selest tapo naujai susikrusios ms seser draugijos vade. Tai ji suman sukviesti
vis mergin tarnaites, liepti, kad Moter kambar bt atneta dideli veidrodi,
ir leisti vis dien grainant vienai kit. Tai buvo nebtina, nes tarnaits mus puikiai
reng, ukavo ir da, bet patyrme daug smagi akimirk.
Kris priglaud plauk galiukus man prie kaktos.
Ar kada nors galvojai apie kirpiukus?
Kelet kart, prisipainau paiaudama tariamus kirpiukus vir aki. Bet
mano sesuo daniausiai sksdavosi savaisiais, todl apsigalvojau.
Man rodos, su kirpiukais atrodytum miela, entuziastingai pareik Kris.
Kart esu taip apkirpusi pusseser. Jei nori, galiu ir tave.
Dar ko, siterp Selest. Amerika, n nemanyk leisti jos prie savo plauk su
irklmis. Kas per mintis!
Visos pratrkome juokais. Igirdau kikenant kitame kambario gale. Karalien
stipriai suiaup lpas ir apsimet skaitanti knyg. Baiminausi, kad ms
usimimas nepapiktint jos, bet, ties sakant, seniai nebuvo maiusi tos moters
tokios laimingos.
Darykime nuotraukas! pasil Elisa.
Ar kas nors turi fotoaparat? paklaus Selest. A esu tikra profesional!
Maksonas turi! suuko Kris ir pasikviet tarnait.
Palkkit, pasakiau imdama popieriaus lap. Gerai jau, gerai. viesiausiasis
i viesybi, Elito panels pageidauja, kad joms bt nedelsiant pristatytas pats
geriausias fotoaparatas...
Kris sukikeno, Selest papurt galv.
...moterikumo diplomatijos studijoms aminti, pridr Elisa.
Ar toki tikrai esama? paklaus Kris.
Selest kresteljo plaukus.
Kam tai rpi?
Madaug po dvideimties minui Maksonas pabeld duris ir iek tiek jas
pravr.
Ar galiu ueiti?
Kris pasileido prie dur.

Ne, mums reikia tiktai fotoaparato, ji paiupo fotoaparat jam i rank ir


udar duris prie nos.
Selest kvatodamasi susmuko ant grind.
K js ten veikiat? suuko princas.
Buvome per daug usimusios, kad atsakytume.
Pozavome u kambarini augal, siuntme oro buinius, Selest rod mums, kaip
siaminti gera poza.
Kris su Elisa suvirto ant sofos, Selest prisdo ant ranktrio, kad padaryt
daugiau nuotrauk. Dirsteljusi ivydau pasitenkinimo ypsen karaliens veide.
Buvo nesmagu, kad ji nedalyvauja ms linksmybse. Pasimiau epet ir patraukiau
prie Amberli.
Sveika, panele Amerika, pasilabino ji.
Ar galiu iukuoti jums plaukus?
Karaliens veide atsispindjo prietaringi jausmai, bet ji tik linkteljo ir tyliai
tar:
inoma.
Atsistojau jai u nugaros ir sumiau nuostabi plauk sruog. irdama kitas
merginas kelis kartus perbraukiau j epeiu.
Man gera matyti, kaip js sutariate, tar karalien.
Man irgi. Mes susidraugavom, trumpai patyljau. Atsipraau dl
Nuosprendio ceremonijos. Pasielgiau nederamai. A tiesiog...
inau, brangioji. Visk paaikinai i anksto. Tai buvo sunki uduotis. O tu turi
ger ird.
Suvokiau, kad karalien gyvena kaip spstuose. O gal moka didiul kain u tai,
kad patikt, jog jos vyras yra geriausias.
Tarsi perskaiiusi mano mintis Amberli prabilo:
inau, kad laikai Klarkson bjauriu storieviu, bet jis geras mogus. N
nenutuoki, kaip jam sunku eiti savo pareigas. Mes visi su tuo susiduriame. Kartais
jis pasikariuoja, tada a einu pailsti, o Maksonas laido juokus.
Laido juokus. Negali bti, kvatodamasi pasakiau.
Svarbiausia, ar sugebtum visa tai itverti? karalien krypteljo galv.
Tikriausiai entuziazmas yra vienas geriausi tavo bruo. Jei imoksi j tramdyti,
tapsi nuostabia princese.
Linkteljau.
Atsipraau, kad jus nuvyliau.
Nenuvylei, brangioji, tar Amberli, vl atsitiesdama. Esi labai gabi. Bdama
tavo amiaus dirbau fabrike. Suvargusi, alkana, kartais pikta. Buvau beviltikai
simyljusi Iljos princ ir gavusi prog ukariauti jo ird imokau tvardytis.

Gyvenime ne viskas klostosi, kaip nori. Turi imokti su tuo susitaikyti, tiesa?
Taip, mama, pajuokavau.
Amberli pairjo mane akmeniniu veidu.
Turiu galvoje madam.
Karaliens akys keistai suvilgo, ji kelis kartus mirkteljo ir atlo peius.
Jei viskas baigsis, kaip tikiuosi, toks kreipinys labai tiks.
Atjo mano eil imirksti aaras. Karalien niekada neatstos man mamos. Bet,
nors ir turjau trkum, pasijutau pagerbta mogaus, u kurio galbt iteksiu,
motinos.
Selest atsigr ir ivydusi mus pribgo artyn.
Js tokios graios! ypsokits!
Pasilenkiau ir apglbiau karalien Amberli, o ji sum mano rankas. Paskui visos
sustojome aplink j ratu ir kalbjome nusiypsoti prieais kamer. Tarnaits padjo
fotografuoti, tad galjome visos patekti kadr. Baigiantis popietei, miau manyti,
kad tai buvo smagiausios rmuose praleistos valandos. Neinia, kiek tai truks.
Kaldos buvo jau ia pat.
Po siaubingo Elisos mginimo suukuoti mane tarnaits tvark man plaukus. Tada
pasigirdo beldimas duris.
Duris atidar Mer, kambar jo nepastamas sargybinis. Kelis kartus buvau j
maiusi alia karaliaus.
Jam prisiartinus, tarnaits padar tpsn; iek tiek susijaudinau, kai sargybinis
sustojo prieais mane.
Panele Amerika, jus kvieia karalius, altai pareik jis.
Nutiko kas nors blogo? paklausiau vilkindama laik.
js klausimus atsakys jis.
Sunkiai nurijau seil. galv lindo baisios mintys. Mano eima pavojuje. Karalius
rado bd tyliai nubausti mane u visus isiokimus. Suuod, kad buvome itrk i
rm. Baisiausia, kad gal kas nors atkapst mano ryius su Aspenu, ir dabar
mudviems teks u tai sumokti.
I paskutinij stengiausi atsikratyti baims. Nenorjau jos parodyti karaliui
Klarksonui.
Tada eisiu paskui jus, atsistojau ir patraukiau kandin sargybinio. Prie
ieidama meiau vilgsn Elito merginas. Ivydusi persigandusius j veidus
pasigailjau tai padariusi.
Perjome koridori, paskui ulipome trei aukt. Neinojau, kur dti rankas
taisiausi plaukus, lyginau suknel, sunriau pirtus.
Madaug pusiaukelje ivydau Makson, tai man padjo. Stovdamas prie

karaliaus kabineto jis lauk mans. Akyse nebuvo matyti susirpinimo, bet princas
geriau u mane gebjo slpti baim.
Kas nutiko? sukudjau.
Ir a nenutuokiu.
Sargybinis atsistojo prie dur, o Maksonas palydjo mane vidun. Palei vis
erdvaus kambario sien jo knyg lentynos. Ant stov buvo iskleisti popieriaus
laktai trys skirtingi Iljos emlapiai, imarginti vairi spalv enklais. Karalius
sdjo prie masyvaus stalo, pasidjs pluot popieri.
Ivyds einant mudu su Maksonu jis atsities.
K padarei Italijos princesei? paklaus spoksodamas mane.
Apmiriau. Pinigai. Buvau visai pamirusi apie juos. Jei paaikjo, kad Nikoleta
nupirko ginkl monms, kuriuos karalius laik savo prieais, itai buvo blogiausia,
ko galjau tiktis.
Neturiu supratimo, apie k kalbate, pamelavau irdama Makson.
Nors princas visk inojo, liko ramus.
Mes deimtmeius stengiams sudaryti sjung su italais, ir staiga j karalikoji
eima kvieia mus atvykti su vizitu. Vis dlto... karalius kilsteljo laik
iekodamas tam tikros eiluts, ...ak, tai: Mums bt didiul garb priimti Js
Didenyb ir karalikj eim pas save. Viliams drauge atvyksiant ir panel
Amerik. Susipain su visu Elitu neabejojame, kad kaip tik ji kada nors taps
karaliene.
Jis pakl akis mane.
Ko pridirbai?
Igirdusi, kad ivengiau baisaus kaltinimo dl pinig, iek tiek atsipalaidavau.
Viso labo buvau paslaugi princesei ir jos motinai, viejusioms pas mus. N
netariau, kad taip joms patiksiu.
Karalius Klarksonas pakl akis dang.
Tu esi kenkja. A tave stebjau sieki, po galais, ne princo, o kain kokio kito
tikslo.
Igirds iuos odius Maksonas atsigr mane. Veriau nebiau maiusi jo
akyse mstelint abejons. Papuriau galv.
Tai netiesa!
Tai kaip gali prastos kilms, neturinti ryi ir netakinga mergina priversti
dertis su mumis al, kurios palankumo siekiame met metais? Kaip?
irdyje inojau, kad esama veiksni, kuriuos karalius nekreipia dmesio. Kad ir
kaip ten bt, pati Nikoleta pasil man savo param ir klaus, kaip galt padti
iaurs sukilliams. Jeigu karalius bt kaltins tuo, k i ties padariau, jo rstus
balsas bt mane nugsdins. Bet jis tik stengsi padaryti spd.

Tyliai atsakiau:
Js buvote vienas i t, kurie mums paved globoti usienio vienias. Antraip
nebiau susipainusi su iomis moterimis. Pati princes para man, pakviet
atvykti. A nekaulijau kelions Italij. Gal, jeigu btumte bent kiek nuolaidesni,
jau seniai btumte sudar sjung su Italija.
Karalius staiga paoko.
Galvok, k kalbi!
Maksonas apkabino mane.
Amerika, tau geriausia ieiti.
Laiminga patraukiau prie dur, kad tik atsiduriau kuo toliau nuo karaliaus.
Klarksonui tai nepatiko.
Stok, a ne visk pasakiau, pareikalavo jis. Tai visk keiia. Negalime
rizikuoti praddami nauj Atrank, kad nenuviltume ital. J taka didiul. Jei
taptume j sjungininkais, mums atsivert daugyb dur.
Maksonas linkteljo, jis neatrod nusimins. Buvo jau nutars pasilikti mus, bet
turjome apsimetinti, kad karalius manyt visk valdantis pats.
Mums tiesiog btina tsti Atrank, pareik karalius. Mano irdis apsunko.
Neeisdami ital turime duoti jiems laiko apsiprasti, kad esama ir kit ger
kandidai. Tikriausiai galtume surengti kelion Italij ir leisti merginoms
suibti.
Klarksonas atrod be galo patenkintas savimi, tiesiog didiavosi tokiu sprendimu.
Svarsiau, kaip toli jis nueit. Gal specialiai paruot Selest. Arba susitart, kad
Kris pabendraut su Nikoleta. Neabejojau, kad karalius pasistengs irykinti visus
mano trkumus, kaip tai padar per Nuosprendio ceremonij. Jis griebsis vis
manom priemoni, kad nesukompromituot savs, todl man nebeliks joki
galimybi sublizgti.
Buvau pamirusi politin viso ito reikalo svarb. Kuo ilgiau truks Atranka, tuo
valdovas turs daugiau prog sukompromituoti mane.
Tti, abejoju, ar tai padt, nutrauk j Maksonas. Ital ponios jau buvo
susitikusios su visomis kandidatmis. Jei atidav pirmenyb Amerikai, vadinasi,
velg joje tai, ko stokoja kitos. Negali ito nematyti.
Karalius pagieingai pavelg sn.
Ar skelbi savo pasirinkim jau dabar? Atranka baigta?
Mano irdis nustojo plakusi.
Ne, atsak Maksonas taip, tarsi itai bt j pralinksmin. Nesu tikras, kad
tavo silymas priimtinas.
Karalius Klarksonas pasirm ranka smakr, jo akys lakst nuo Maksono prie
mans. Valdovas irjo mus kaip lygt, kurios nepajgia isprsti.

Amerika turi rodyti, kad yra verta pasitikjimo. Kol tai vyks, negali jos
rinktis, karaliaus veido iraika tapo nepermaldaujama.
Ir kaip, tavo manymu, jai tai padaryti? paklaus Maksonas. Ko gi reikia tau
paiam, kad btum patenkintas?
Rodos, pralinksmintas snaus klausimo, Klarksonas kilsteljo antakius. Kiek
padvejojs i itrauk i staliaus plon aplank.
Net jeigu nekreiptume dmesio tavo isiokim Praneim laidoje, iomis
dienomis tarp kast vyksta trintis. Noriu rasti bd... kaip nors suvelninti
nuomoni skirtumus. Taigi man dingteljo, kad tokia ydinti, jauna ir, drstu sakyti,
populiari mergina galt tai padaryti geriau u mane.
Stumteldamas aplank per stal karalius kalbjo toliau:
Rodos, mons oka pagal tavo giesmel. Gal dabar jiems sudainuosi vien i
mano melodij.
Atveriau aplank ir miau sklaidyti popierius.
Kas tai?
Tik keli valstybiniai praneimai, netrukus ketiname juos paskelbti. Mes, aiku,
inome, kokios kastos vyrauja kiekvienoje provincijoje, kas dedasi j
bendruomense, todl sisime ten atitinkamus praneimus. Padrsinsime mones.
Kas tai, Amerika? paklaus Maksonas, suglumintas tvo odi.
Tai lyg ir... reklama, atsakiau. Patarimai kiekvienos kastos atstovams, kaip
jaustis laimingiems, ir silymai nesibiiuliauti su kit kast monmis.
Tve, k visa tai reikia?
Karalius atsainiai atsilo kdje.
Nieko rimto. A tik stengiuosi nuraminti bruzdjimus. Jei to nepadarysiu,
perms valdym tursi malinti sukilim.
Kodl?
emesns kastos retkariais vis nerimsta, bando nepaklusti valdiai tai
suprantama. Turime greitai numaldyti pykt ir ugniauti mintis nuversti valdi, kol
sukilliai nesusivienijo ir nesunaikino valstybs.
Maksonas spoksojo tv, ne visai suvokdamas jo odi prasm. Jeigu Aspenas
kadaise nebt rods man simpatijos, a irgi nebiau supratusi t odi. Karalius
laiksi principo: skaldyk ir valdyk. Reikjo, kad kastos bt absurdikai dkingos u
tai, k turi, net jei j atstovai nelaikomi visaveriais monmis, ir nebendraut su
kitomis kastomis, nes ios vis tiek nesuprast j padties.
Tai propaganda, ikoiau od i priklausanio tvui nuplyusio istorijos
vadovlio.
Karalius mgino nuraminti mane.
Ne, ne. Tai silymas. Tai pastiprinimas. Jeigu itaip irsim pasaul, ms

alis bus laiminga.


Laiminga? Taigi norite, kad pasakyiau septintos kastos atstovams, jog,
kartligikai iekojau citatos lapuose, js uduotis pati svarbiausia. Js knas
yra rankis, kuriuo tiesiate kelius ir statote namus, reikalingus ms aliai,
iekojau toliau. N vienas antros ar treios kastos atstovas negali prilygti jums,
todl susitik tok gatvje sukite akis al. Nra prasms kalbtis su tais, kurie
priklauso auktesnei kastai, bet kur kas maiau nusipelno valstybei.
Maksonas atsigr tv.
itai tikrai suskaldys alies gyventojus.
Prieingai. Leis pajusti pasitenkinim sava kasta ir tikins, kad rmai nuoirdiai
rpinasi savo valdiniais.
Js rpinats? nusistebjau.
inoma, rpinuosi! suriko karalius.
Igsdinta jo ksnio truput atsitraukiau.
mones reikia vesti u apynasrio kaip arklius su akidangiais. Jeigu nevaldysi j
ingsni, jie patrauks klaidingu keliu ir atsidurs aklavietje. Gal tau nepatinka itos
deklaracijos, bet jos padarys daugiau, igelbs daugiau, nei manai.
Karaliui baigiant kalbti, mano irdis m plakti liau. Tyliai stypsojau su
popieriais rankose.
Maiau, kad karalius susijaudins. Kaskart gavs praneim, kad kas nors vyko
be jo inios, jis bdavo sukrstas. Visus pokyius, nma j nenagrindamas,
Klarksonas vadino idavyste. syk jis norjo priversti mane padaryti tai, k kadaise
padar Gregoris: suprieinti mones.
A negaliu ito skaityti, sukudjau.
Karalius ramiai atsak:
Tada negali tekti u mano snaus.
Tve!
Karalius nutild princ rankos mostu.
Maksonai, mudu prijome rib. Iki iol leidau tau elgtis kaip nori, bet dabar
turime dertis. Jei nori, kad i mergina likt rmuose, ji turi bti paklusni. Jeigu ji
atsisako atlikti paprasiausias uduotis, vadinasi, nemyli tavs. Jei taip, tai
nesuprantu, kodl nori j pasirinkti.
Ms su karaliumi vilgsniai susirm. Nekeniau jo u Maksono klaidinim.
Ar tu bent myli princ? staiga paklaus jis.
Ne itaip ketinau prisipainti. Ne kam nors pateikus ultimatum, ne i reikalo.
Karalius pakraip galv.
Kaip graudu, Maksonai. Jai dar reikia pagalvoti.
Neverk. Nieku gyvu neverk.

Duosiu tau iek tiek laiko susivokti. Jeigu nepadarysi kaip liepiama, nepaisysiu
joki taisykli, ispirsiu tave Kald dien. Bus puiki dovanl tvams.
Iki Kald buvo likusios trys dienos.
Karalius nusiypsojo. Padjau aplank ant stalo ir ijau, stengiausi nebgti. Dar
kart jam rodiau turinti trkum.
Amerika! suuko Maksonas. Sustok!
jau toliau, kol princas suiupo mane u rieo ir privert sustoti.
K, po galais, visa tai reikia? grietai paklaus jis.
Jis beprotis! man norjosi verkti, bet tvardiausi i paskutinij. Biau
neitvrusi, jei karalius bt ijs i kabineto ir pamats mane toki.
Maksonas papurt galv.
Ne jis, o tu. Kodl atsisakei jam paklusti?
Pritrenkta pairjau princ.
Maksonai, tai apgavyst. Visi jo nurodymai yra apgavyst.
Jeigu btum pasakiusi taip, biau baigs Atrank.
Negaldama patikti savo ausimis atoviau:
Prie akimirk turjai prog visk baigti ir nepasinaudojai ja. Kur ia mano
kalt?
Tu paneigei mane mylinti, kaipmat atsak Maksonas. Tik to trokau per vis
Atrank, o tu taip ir neprisipainai. Taip laukiau, kad pasakytum itai, bet
nepasakei. Tarkim, negaljai itarti garsiai karaliaus akivaizdoje. Bet man bt
pakak, jei btum sutikusi patenkinti jo reikalavimus.
Kodl turjau sutikti? Nors tiek toli nujome, karalius vis dar gali ispirti mane
lauk. Esu nuolat eminama, o tu stovi sudjs rankas. Tai ne meil, Maksonai. Tu n
nenutuoki, kas yra meil.
Taip, po velni, nenutuokiu! Kaip ir tu nenutuoki, k man teko iksti...
Maksonai, juk sakei, kad nori liautis ginijsis. Tad nebeduok man dingsties!
Nukriau tolyn. K vis dar ia veikiu? Kankinuosi dl vyrikio, kuris neturi
supratimo, k reikia itikimyb vienam mogui. Ir niekada neturs, nes visa jo
jausm samprata apsiriboja Atranka. Jis niekad ito nesuvoks.
Prilkusi laiptus vl buvau staigiai patraukta atgal. Maksonas tvirtai laik mane
u rank. Be abejons, mat, kokia siutusi esu, bet per kelias akimirkas jo elgesys
visikai pasikeit.
A ne toks kaip jis, tar princas.
K? mginau isivaduoti.
Liaukis, Amerika.
Suirzusi lioviausi pltis i jo rank. Neturdama kitos ieities pavelgiau
Maksonui akis.

A ne toks kaip jis, tiesa?


Nenutuokiu, apie k kalbi.
Jis atsiduso.
inau, kad kelerius metus puoseljai jausmus kitam mogui ir tikjaisi j
mylsiant tave aminai. Bet susidrs su sunkumais tas mogus tave paliko, po i
princo odi tiesiog apmiriau. A ne toks kaip jis, Amerika. Neketinu palikti
tavs.
Papuriau galv.
Tu ito nesuprasi, Maksonai. Gal tas mogus mane ir nuvyl, bet a j gerai
painojau. Po itiek laiko rmuose jauiu, kad tarp mudviej vis dar ioji praraja.
Atranka privert tave dalyti savo jausmus gabaliukais. A niekada netursiu tavs
viso. Neturs n viena i ms.
kart man mginant isivaduoti, princas nebesisteng sulaikyti.

Dvideimt antras skyrius


Nedaug k prisimenu i Praneim laidos. Sdjau ant pakylos ir sakiau sau, kad
sulig kiekviena akimirka artja mano isiuntimas namo. Paskui man topteljo, kad
pasilikus irgi nebt geriau. Jei pasiduosiu ir vieai perskaitysiu tas siaubingas
inutes, karalius laims. Jei Maksonas ir myli mane, tai stokoja drsos itarti itai
garsiai. Kaip jis sugebs mane apginti nuo didiausios negandos gyvenime, nuo savo
tvo?
Nuolat tursiu paklusti karaliaus Klarksono valiai. Nors iauriniai sukilliai ir
remia Makson, rmuose jis bus vienas.
Pykau ant Maksono, pykau ant jo tvo, pykau ant Atrankos ir visko, kas susij su
ja. irdyje susikaup beprasmikas sitis; apie tai, kas dedasi, labiau u visk
trokau pasikalbti su merginomis.
Bet itai buvo nemanoma. Man vis tiek nebt padj, o merginoms visk tik
pablogint. Anksiau ar vliau bt tek susidurti su savo rpesiais.
Dirsteljusi kairn nuvelgiau Elito merginas. Tai, kuri liks, teks visa
atsakomyb. Princes slgs vieoji nuomon, jai teks dalytis savo gyvenimu,
karalius nurodins savo ruotu, nes savo sumanymams gyvendinti naudojasi bet
kokiomis priemonmis. Visa i nata guls ant vienos merginos pei.
Nedrsiai palieiau Selestei rank, brkteljau per pirtus. Ji ikart susirpinusi
pavelg man akis.
Kas atsitiko? paklaus vien lpomis.
Patraukiau peiais.
Taigi ji tiesiog laik mano rank.
Po valandls, rodos, nulido ir Selest. Kol kostiumuoti vyrai plepjo, ji pam
u rankos Kris. Ilgai negalvodama i padav rank Elisai.
Taip mes, visos keturios finalininks, ir sdjome susikabinusios u rank.
Perfekcionist, Meilut, Podiumo Grauol... ir a.
Kit ryt praleidau Moter kambaryje stengdamasi niekam nekristi akis.
miest atvyko tolimi karalikosios eimos giminaiiai kartu vsti Kald. vakar
buvo numatyta pramatni vakarien ir ventins giesms. Paprastai Kald
ivakars buvo mgstamiausias mano met laikas, bet dabar imuta i vi

niekuo nebesidiaugiau.
Buvo patiekta nuostabiausio maisto, kurio skonio nejutau, mons pridovanojo
graiausi dovan, bet a vos dirsteljau jas. Jauiausi sugniudyta.
Giminaiiams gerokai kauus, tyliai dingau nuo stalo n neapsimetindama, kad
man linksma. Iki vakaro pabaigos turjau rinktis: arba perskaityti absurdikus
karaliaus Klarksono propagandinius tekstus, arba bti ispirta lauk. Reikjo
pagalvoti.
Grusi kambar isiuniau tarnaites, atsisdau prie stalo ir miau svarstyti.
Nenorjau skaityti tos raliavos, silyti monms tenkintis tuo, k turi, net jei neturi
nieko. Nenorjau skaldyti j, tikinti, kad neitiest pagalbos rankos vienas kitam.
Nenorjau atimti pokyi galimybs, tapti veidu ir balsu kampanijos, kuria
kvieiama bti ramiems, viltis, kad karalius visais pasirpins, ir tikti, jog geriau n
bti negali.
Bet... ar nemyljau Maksono?
Po akimirkos igirdau beldiant duris. Nenoriai nujau atidaryti, baimindamasi
ivysti altas karaliaus Klarksono, atjusio paskelbti ultimatum, akis.
U dur ivydau Makson. Jis stovjo netardamas n odio.
Sukilo visas mano pyktis. Norjau gauti i jo visk ir visk atiduoti jam, nes
trokau jo viso. Siutau, kad prie io reikalo prikio rankas merginos, jo tvai, netgi
Aspenas. Mus saist daugyb slyg, nuomoni ir sipareigojim. Nekeniau
Maksono, nes jis buvo neatskiriamai su visu tuo susijs.
Ir vis tiek j myljau.
Buvau besutinkanti perskaityti tuos siaubingus tekstus, bet Maksonas padav
man rank.
Ar eisi su manim?
Gerai.
Udariau duris ir nusekiau koridoriumi paskui princ.
Buvai teisi, prakalbo jis. Bijojau tau atskleisti vis save. Tu matei mane
vienok, Kris kitok, ir taip toliau. Stengiausi tikti kiekvienai i js. Jei kalbsim
apie tave, man visada patikdavo ateiti tavo kambar, pas tave. Tarsi kelti koj
tavo pasaul. Ir manyti, kad pasistengs gauiau tave vis. Ar taip daryti buvo
prasminga?
I dalies, atsakiau, mums sukant prie laipt.
Bet tai nesininga, netgi nedora. Kart man sakei, kad mergin kambariai vis
tiek priklauso ms eimai, ne jums. iaip ar taip, manau, atjo laikas parodyti savo
pasaulio kertel, gal kaip tik dl jos tu dvejoji.
Tikrai?
Kai sustojome prie dur, Maksonas linkteljo.

Tai mano kambarys.


it kaip?
J mat tik Kris, parodiau jai i mios paskatos. Nesigailiu, bet, rodos,
paskubjau. Juk inai, koks udaras moku bti.
inau.
Maksonas sum dur ranken.
Norjau tau itai parodyti, manau, atjo laikas. Nieko ypatingo, bet tai mano.
Neinia kodl noriu, kad pamatytum.
Gerai.
Rodos, princas buvo susidrovjs, gal per daug visk sureikmino, o gal buvo
besigails, kad nutar man parodyti savo kambar.
Giliai atsikvps jis atvr duris ir leido mane pirm.
Didiulis kambarys buvo imutas tamsaus man nepastamo medio ploktmis.
Tolimajame gale puikavosi platus idinys. Jis tarsi lauk, kol bus ukurtas.
Tikriausiai buvo rengtas tik dl groio, vargu ar naudojamas, nes rmuose buvo
ilta.
Pro truput praviras duris buvo matyti porcelianin vonia ant mantriomis
plytelmis iklot grind. Princas turjo nemaai knyg, o stalas prie idinio labiau
panjo pietauti, o ne dirbti skirt bald. Spliojau, kiek kart jis ia valg
vienas. Netoli dur balkon stovjo stiklin spinta, pilna tvarkingai sukabint
aunamj ginkl. Buvau pamirusi, kad Maksonas mgsta medioti.
Labai plati lova irgi buvo i tamsaus medio. Man norjosi ant jos atsissti,
sitikinti, ar ji tikrai tokia patogi, kokia atrodo.
Maksonai, ioje lovoje gali isitekti visa futbolo komanda, paerzinau princ.
Imgink. Ji ne tokia patogi, kaip manai.
Norjau jam pliauktelti, bet atsigrusi pamaiau, kad jis aismingai nusiteiks.
Tada pro besiypsant Maksono veid pamaiau nuotraukas. Staigiai kvpiau,
nordama aprpti nuostab vaizd prie akis.
Vis sien palei duris Maksonas buvo paverts didiuliu koliau. io bt utek
apmuti visam mano kambariui namie. Nuotraukos buvo suklijuotos bet kaip, be
jokios tvarkos, tiesiog dl linksmumo.
Maiau fotografijas, kurias neabejotinai dar pats princas. Tie vaizdai buvo i
rm, nes daugiausia laiko jis praleisdavo ia. Gobelen fragmentai, lub raiiniai
nordamas itai aminti Maksonas turjo atsigulti ant kilimo ir daugyb sodo
vaizd. Maiau ir kitoki nuotrauk, gal tai buvo vietos, kurias princas tikjosi ar
net spjo aplankyti. Ivydau neapsakomo mlynumo vandenyn. Dar buvo keletas
tilt ir panaus begalinio ilgumo sien statinys.
Vir viso io margumyno pamaiau gal dvylika savo atvaizd. Ten buvo nuotrauka,

daryta prie man patenkant Atrank, ta, kurioje mudu fotografavoms su Maksonu
urnalui. Joje atrodme laimingi, tarsi aidiantys aidim. Anksiau nebuvau
maiusi nei tos nuotraukos, nei straipsnio apie Helovin. Prisimenu, kaip Maksonas
stovjo man u nugaros, kol mudu apirjome mano kostiumo eskiz. Buvau
sigilinusi piein, o princas smeigs akis mane.
Nestigo ir Maksono daryt Atrankos nuotrauk. Vienoje i j buvau uklupta i
netyi apsilankius Svendvjaus karaliui ir karalienei, Maksonas netiktai
kteljo: ypsokits! Kitoje sdjau ant sofos laukdama Praneim laidos ir
juokiausi su Marli. Tikriausiai Maksonas slpsi u proektori ir gaud akimirkas,
kai tiesiog bni savimi. Treioje buvau uklupta nakt stovinti savo balkone ir
irinti mnul.
Koliae buvo ir kit mergin atvaizd, daugiausia t, kurios liko. Ivydau ir An
gamtos fone, ir Marli, slapta besiypsani kamputyje. Galiausiai pamaiau
naujausius: Kris ir Selest, pozuojanias Moter kambaryje, Elis, apsimestinai
apalpusi ant sofos, ir save, apkabinusi karalien Amberli.
Maksonai, aikiojau, tai nuostabu!
Tau patinka?
Esu suavta. Ar fotografavai pats?
Beveik, tik kelias nuotraukas usakiau, princas parod atvaizdus i urnal,
paskui baksteljo kit viet: i padariau pieiausioje Hondarugajaus dalyje.
Tada atrod domu, o dabar tik kelia lides.
Nuotraukoje buvo matyti keletas kamin, dmijani dang.
Man patinka tyras oras, dabar prisimenu, kaip baisiai neksdavau dm
smarvs. O mons pasmerkti joje gyventi nuolat. Fotografuodamas galvojau tik
apie save.
Kas tai per vieta? paklausiau rodydama ilg plyt sien.
Naujoji Azija. Kadaise ia jo iaurin kin siena. Jie vadino j Didija.
Girdjau, kad tai vienas i pasaulio stebukl, dabar jau beveik sugriuvs. Siena
driekiasi beveik per pus Naujosios Azijos. Tiek emi anksiau buvo ugrob
kinai.
Nieko sau.
Maksonas susidjo rankas u nugaros.
Tikjausi, kad tau patiks.
Man patinka, labai patinka. Noriau, kad ir man tok padarytum.
Tikrai?
Taip. Arba imokytum, kaip pasidaryti paiai. Nemoku tau apsakyti, kaip danai
noriu aminti savo gyvenimo fragmentus ir idstyti juos, kaip tu idstei savuosius.
Turiu kelet apdriskusi eimos nuotrauk ir vien nauj, sesers kdikio, bet tai

viskas. Niekada nenorjau rayti dienoraio ar kaip nors kitaip aminti


prisiminimus... Tavo bdas man atrodo kur kas geresnis.
Koliaas atskleid man princo esyb. Maiau daugyb pastovumo rodym, nes
Maksonas daugiausia laiko leido rmuose, i j ivykdavo retai. Bet buvo ir
besikeiiani vaizd. Ant jo kambario sien atsirado mergin nuotrauk, nes mes
siverme jo pasaul. Net ivykusios nepradingdavome.
ingteljau ariau ir paglosiau Maksonui nugar. Jis padar t pat. Ir mudu
valandl stovjome tyldami, grjoms koliau. Staiga man dingteljo viena
mintis, stebjausi, kodl ji gim taip vlai.
Maksonai...
Klausau.
Jeigu viskas bt kitaip, jei tu nebtum princas, kaip usidirbtum pragyvenimui?
Fotografija? parodiau kolia.
Turi galvoje, daryiau nuotraukas?
Taip.
Jam nereikjo n svarstyti.
inoma. Imiausi meno ar tiesiog eimos portret. Mane avi reklamos
pasaulis, galbt iekoiau vietos jame. Fotografija yra mano aistra. K ia kalbti,
pati matai.
Taip, matau, atsakiau ypsodamasi.
Kodl ito klausi?
Tiesiog... pavelgiau jam akis. Tada priklausytum penktai kastai.
Maksonas ltai apmst mano odius ir galiausiai ypteljo.
Biau laimingas.
A irgi.
Staiga Maksonas rytingai atgr mane save ir sum u rank.
Amerika, pasakyk man tai. Praau tavs. Pasakyk, kad myli mane ir nori bti
man vienintel.
Negaliu bti vienintel, kol ia yra dar trys merginos.
Negaliu isisti j namo, kol nebsiu tikras dl tavo jausm.
Negaliu tau pasakyti, ko nori, nes, k inai, gal rytoj t pat darysi su Kris.
K dar darysiu su Kris? Juk jau parodiau jai savo kambar, sakiau tau.
Kalbu ne apie tai. Tiesiog mginsi tikinti, kad ji yra...
Princas lukteljo.
Kas? sukudjo jis.
Kad vienintel ji tau svarbi. Kris eina i proto dl tavs, pati man sak. Ko gero,
jos jausmai neliko be atsako.
Maksonas atsiduso iekodamas tinkam odi.

Galiu tau pasakyti, kad Kris man nieko nereikia. Tu man kur kas svarbesn.
Kaip man tuo sitikinti, jeigu neisiunti jos namo?
Princo lpas perkreip elmikas ypsnys. Jis prikio lpas man prie ausies.
Galiu ir kitaip ireikti savo jausm tikrum, sukudjo.
Sunkiai nurijau seil. Ir bijojau, ir norjau igirsti tolesnius Maksono odius. Jis
buvo prisiglauds prie mans, udjs rank ant strn. Kita ranka nubrauk
plaukus nuo kaklo. Suvirpjau, kai pabuiavo , jo kvpavimas buvo labai
gundantis.
Rodos, man m linkti keliai. Nepajgiau jo apkabinti ar pajudti. Bet Maksonas
tuo pasirpino, stumteljo mane kelis ingsnius, kol nugara sirmiau sien,
kolia.
A noriu tavs, Amerika, sumurmjo man aus. Troktu, kad btum mano
vienintel. Visk dl tavs padarysiu, jis lpomis perbrauk man per skruost ir
stabteljo prie lp kampuio. Padovanosiu tau tai, ko n netari norinti. Noriu
to... Maksonas atsikvp, labai troktu...
Pasigirdo garsus beldimas duris.
Mgavausi jo glamonmis, odiais ir kvapu, kol aius garsas privert
atsipeikti. Abudu atsigrme duris, bet princas dar spjo paktelti man lpas.
Nejudk. Noriu pabaigti ms pokalb, jis dar syk atsargiai pabuiavo mane ir
atlijo.
Stovjau gaudydama kvap. Pamaniau, kad nevertjo leistis buiuojamai, kol
Maksonas garsiai neprisipaino mane myls. Paskui topteljo, kad galima
prisipainti ir kitaip.
Ustodamas mane nuo lankytojo princas atidar duris. Persibraukiau plaukus,
mgindama suimti save rankas.
Atsipraau, Js viesybe, kakas tar. Mes iekome panels Amerikos. Jos
tarnaits sak, kad ji turt bti su jumis.
Svarsiau, ar mano tarnaits k nors nuspjo, bet buvau dkinga, kad jos man
itikimos. Maksonas surauks kakt pavelg mane, paskui plaiau atidar duris ir
leido ueiti sargybiniui. engs kambar is tariai nuvelg mane tarsi
tikrindamas, ar negresia pavojus. Galiausiai apsiramino, prijo prie princo ir kak
sumurmjo jam aus.
Maksonui nusviro peiai, jis prisideng ranka akis tarsi negaldamas patikti
naujiena.
Ar viskas gerai? paklausiau nenordama, kad kentt vienas.
Princas susikrimts atsigr mane.
Nuoirdiai ujauiu, Amerika. Deja, man tenka praneti i ini. Mir tavo
tvas.

Valandl nesuvokiau jo odi prasms. Kad ir kiek kartojau juos mintyse,


prieidavau prie tos paios siaubingos ivados.
Paskui kambarys susibavo, Maksonas puol artyn. Dar pajutau, kaip jis mane
apkabino ir neleido parkristi.

Dvideimt treias skyrius


suprantu. Ji nors aplankyti savo eim.
Jei ir taip, tai ne ilgiau kaip dien. Man ji nepatinka, bet mons eina dl jos i
proto, k jau kalbti apie italus. Bt labai neparanku, jeigu mirt.
Atsimerkiau. Neapsiklojusi guljau savo lovoje. Akies kampuiu kambaryje
maiau Mer.
Garss balsai pritilo, suvokiau, jog kalbamasi koridoriuje prie pat mano dur.
Dienos nepakaks. Ji labai myljo tv, reikia duoti daugiau laiko, ginijosi
Maksonas.
Pasigirdo, lyg kakas kumiu bt trenks sien. Mudvi su Mere paokome.
Gerai, iko karalius. Ji gauna keturias dienas, bet ne daugiau.
Kas, jeigu nusprs nebegrti? Nors tvas neuvo nuo sukilli rankos, j pakirto
liga, ji gali nutarti likti.
Jeigu tokia kvaila, juo geriau, lengvai atsikratysime. iaip ar taip, ji turi duoti
man atsakym dl propagandini pareikim skaitymo. Jei nesutiks, gals likti
namie.
Sak sutiksianti. vakar, melavo Maksonas. I kur galjo tai inoti?
Laikas nelaukia. Vos tik ji gr, keliaus tiesiai studij. Noriu, kad perskaityt
pareikimus iki Naujj met, nors karalius pasiek, ko norjo, jo balsas buvo
irzlus.
Stojo tyla, paskui nedrsiai prabilo Maksonas:
Noriu keliauti su ja.
N velnio tu nekeliausi! suriko Klarksonas.
Tve, liko tik keturios merginos. i gali tapti mano mona. Negi ileisiu j
vien?
Taip! Jei us ji, tai viena. Jei si tu visai kas kita. Lieki rmuose!
kart kumiu sien trenk Maksonas.
A ne daiktas! Tos merginos irgi! Noriu, kad pagaliau irtum mane kaip
mog.
Staiga durys atsivr, jis jo vidun.
Atsipraau, tar ssdamasis ant lovos krato. Nenorjau paadinti tavs.
Tai tiesa?

Taip, brangioji. Tavo tvas mir, Maksonas sielvartingu veidu pam mane u
rankos. Neatlaik irdis.
Atsisdau ir stipriai apkabinau j. Princas tvirtai apglb mane, leisdamas
isiverkti ant peties.
Tti! raudojau. Tti!
Nurimk, brangioji. Viskas bus gerai, guod Maksonas. Rytoj ryt parskrisi
namo, kad palydtum j paskutin kelion.
A su juo neatsisveikinau. A
Paklausyk, Amerika. Ttis myljo tave. Diaugsi, kad tau taip gerai sekasi. Jis
ant tavs nepyks.
Linkteljau, Maksonas buvo teisus. Nuo tada, kai atvykau rmus, ttis nuolat
kartojo, kaip didiuojasi manimi.
Dabar turi padaryti tai k, tar princas, luostydamas aarotus mano
skruostus. Pasistenk iek tiek numigti. Rytoj parskrisi namo ir ibsi su savo eima
keturias dienas. Norjau iprayti daugiau laiko, bet tvas nenusileido.
Gerai.
Tavo tarnaits siuva laidotuvms suknel, jos sukraus visk, ko tau prireiks.
Tursi pasiimti vien tarnait ir kelet sargybini. Jei jau kalbame apie
sargybinius Maksonas atsistojo, ivyds mog tarpduryje. Sargybini Legeri,
ai, kad atjote.
Nra u k, Js Didenybe. Atsipraau, kad esu be uniformos.
Maksonas paspaud Aspenui rank.
Js apranga man dabar visai nerpi. Be abejo, inote, kodl jus pasikvieiau.
Taip, inau, Aspenas atsigr mane. Panele, labai ujauiu dl netekties.
Ai, sumurmjau.
Suaktyvjus sukilliams, mums visiems labai rpi panels Amerikos saugumas,
prabilo princas. Jau pasiuntme jos namus kelis vietos sargybinius tvarkai
palaikyti, be to, ten budi ir gerai pasireng rm sargybiniai. Dabar, kai ji grta, j
reiks daugiau.
Be abejo, Js Didenybe.
Ar pastate t krat?
Labai gerai, pone.
Puiku. Taigi vadovausite briui, lydsianiam panel Amerik. Pats isirinkite
br eis ar atuonis sargybinius.
Aspenas kilsteljo antakius.
Suprantu, atsak Maksonas. Rmuose j gretos prarets, bet maiausiai
trys rm sargybiniai, kuriuos anksiau siuntme ten, paspruko. A noriu, kad
panelei Amerikai namie bt saugu, gal net saugiau negu ia.

A tuo pasirpinsiu, pone.


aunu. Su panele Amerika keliaus ir tarnait, j irgi saugokite, princas
atsigr mane. Kuri pasiimsi su savimi?
Gteljau peiais, buvo sunku susikaupti.
Vietoj mans prakalbo Aspenas:
Jei leisite siterpti, Ana yra vyresnioji kambarin, bet prisimenu, kad Lus
puikiai sutar su panels Amerikos motina ir seserimi. Gal tokiomis lidnomis
aplinkybmis joms bt malonu ivysti draugik veid.
Linkteljusi pasakiau:
Imsiu Lus.
Labai gerai, tar Maksonas. Sargybini, turite nedaug laiko. Ivykstate anksti
ryt.
Susitvarkysiu, pone. Panele, pasimatysim i ryto, pasak Aspenas.
Maiau, kaip jam sunku laikytis atstu, ir akimirk be galo trokau, kad apkabint
mane. Aspenas gerai painojo mano tv. Man reikjo mogaus, kuris buvo artimas
velioniui ir kuris bt gedjs kartu su manim.
Aspenui ijus, Maksonas vl atsisdo ant lovos.
Beliko aptarti dar vien dalyk, princas velniai sum mano rankas. Kartais
prislgta lidesio elgiesi impulsyviai, Maksonas pairjo mane, matydama
priekaiting jo vilgsn nusiypsojau puse lp. Ivykusi elkis protingai. Noriu,
kad rpintumeis savimi.
Nykiais patryniau jam delnus.
Paadu rpintis.
Ai.
Mudu apgaub ramyb, kartais taip nutikdavo. Nors pasaulis nebebus toks kaip
buvs, t akimirk, kai Maksonas mane guod, netekties skausmas iek tiek
priblso.
Princas pasilenk ariau, ir ms kaktos susiliet. Jis atsikvp lyg nordamas k
nors pasakyti, bet paskui apsigalvojo. Po keli akimirk tai pakartojo. Galiausiai
atsitrauk, papurt galv ir pakteljo man skruost.
Bk atsargi.
Tada Maksonas ijo. Likau slegiama sielvarto.
Karolinoje buvo alta, nuo vandenyno sklido drgm, oras buvo vsus ir apniuks.
irdies gilumoje tikjausi sniego, bet jo nebuvo. Pasijutau nesmagiai, kad rpinuosi
tokiais niekais.
Kaldos. Pastarsias kelias savaites vis kitaip sivaizduodavau i dien. Spjau,
kad galbt imesta i rm sutiksiu jas namuose. Visa eima sds prie egluts, visi

bus nulid, kad netapau princese, bet sykiu be galo diaugsis, kad esame drauge.
Dar sivaizdavau, kaip ivynioju dovanas po didiule rm kaldine egle, kertu
skanstus, kreiu poktus su kitomis merginomis ir Maksonu varybos bus
pamirtos vienai dienai, liks tik vent.
Bet man n nedingteljo, kad t dien teks grti namo ir lydti tv paskutin
kelion.
Automobiliui sukus mano gatv, prie namo ivydau mini. Uuot sdj namie
su savo eimomis, mons briais stoviniavo altyje. Supratusi, kad jie viliasi ivysti
mane, pasijutau prastai. Vaiuojant susirinkusieji rod mus pirtais, vietos
iniasklaidos atstovai plekino fotoaparatais.
Kai automobilis sustojo prie namo, minia subruzdo, m ploti. ito niekaip
negaljau suprasti. Negi jie neino, kodl grau? Mudvi su Luse ingsniavome
suskeldjusiu aligatviu, apsuptos ei sargybini. Niekam nepavyko prasibrauti
iki ms.
Panele Amerika! pasigirdo ksniai.
Ar galiu gauti autograf? rikteljo kakas, balsui pritar ir kiti.
smeigusi akis priek droiau tolyn. kart nejutau pareigos bendrauti su
publika. Paklusi akis, ant stogo ivydau kaldines girliandas. Jas pakabino ttis.
Kas dabar nuims?
Aspenas ygiavo brio prieakyje. Jis pabeld duris ir lauk kvietimo ueiti.
Atidar kitas sargybinis. Juodu su Aspenu persimet keliais odiais, tada buvome
leisti vidun. Koridoriuje itiekai moni buvo ankta, todl patraukme svetain.
Tuoj pat pajutau tutum.
Tai nebebuvo namai.
Dingteljo, kad man pasimai protas. inoma, tai buvo mano namai. Bet
neatpastamai pasikeit. Visi eimos nariai buvo ia, net Kota. Trko tik tio,
todl viskas ir atrod netikra. Kena atsive kdik, dar nebuvau jo maiusi. Teks
pratintis prie netekties.
Motina buvo su prijuoste, Deradas su piama, a atrodiau kaip rmuose: su
ukuosena, safyr auskarais ir prabangia vakarine suknia, klostmis krintania ant
auktakulni. Akimirk topteljo, kad a ia nepageidaujama.
Tada Mei paoko, pribgo mans apkabinti ir pravirko sikniaubusi pet. A irgi
apkabinau j. Gal kam nors tai atrod keista, bet dabar turjau bti ia, su savo
eima.
Amerika, Kena atsistojo laikydama kdik ant rank, tu nuostabiai atrodai.
Ai, murmteljau sutrikusi.
Sesuo apkabino mane, o a dirsteljau miegani dukteri. Estros veidelis
buvo ramus, kas kelias akimirkas ji atgniaudavo ar sugniaudavo kumtukus ir

truput sukrutdavo. Mayl buvo avi.


Aspenas atsikrenkt.
Ponia Singer, reikiu jums nuoirdi uuojaut.
Mama jam blausiai ypteljo.
Ai.
Atsipraau, kad esame ia tokiomis lidnomis aplinkybmis, bet, panelei
Amerikai grus namo, turime itin rpintis saugumu, autoritetingai kalbjo
Aspenas. Praome vis likti namie. Aiku, bus anktoka, bet kelias dienas galima
pakentti. Sargybiniai bus apgyvendinti gretimame name, taip lengviau keistis.
Stengsims kiek galima maiau painiotis po kojomis.
Deimsai, Kena, Kota, kai bsite pasiruo, palydsime jus namo susirinkti
btiniausi daikt. Jeigu reikia laiko sraui sudaryti, praom. Mes prisitaikysim.
Matydama tok Aspen vos neypteljau. Jis taip subrendo.
Negaliu ilgam palikti savo studijos, pareik Kota. Turiu skubi darb.
Reikia ubaigti kelis krinius.
Aspenas atsak mano broliui kaip profesionalas:
Visas reikiamas mediagas galite atsiveti ia, Aspenas mosteljo studija
paverst ms gara. Keliausim tiek kart, kiek prireiks.
Kota sukryiavo rankas ir burbteljo:
Tas garaas tikra skyl.
K gi, tvirtai tar Aspenas. Rinktis jums. Arba dirbate skylje, arba
rizikuodamas gyvybe liekate savo bute.
Svetainje siviepatavo nejauki ir tokiomis aplinkybmis nederanti tyla. Ryausi
j nutraukti.
Mei, tu galsi miegoti su manimi. Kena su Deimsu sikurs tavo kambaryje.
Jie linkteljo.
Luse, sukudjau, noriu, kad btum greta ms. Tau gali tekti miegoti ant
grind, bet reikia, kad btum alia.
Ji atlo peius.
Panele, niekur nesitrauksiu nuo js.
O kur miegosiu a? piktai paklaus Kota.
Su manim, pasil Deradas, nors, rodos, ne per diugiai.
Nieku gyvu! atov Kota. Nemiegosiu ant dviaukio gulto su vaiku.
Kota! pasitraukiau nuo seser ir Luss. Gali miegoti ant sofos, garae ar
medio namelyje, man vis tiek, bet jeigu elgsiesi liai, tuoj pat isisiu tave namo!
Bk dkingas sargybiniams u tai, kad tave saugos. Ar turiu priminti, kad rytoj
laidosim tv? Arba liaujiesi rietis, arba grti namo, pasisukusi ant kulno ijau
koridori. N nesidairydama inojau, kad Lus seka kandin su lagaminliu rankoje.

Atidariusi savo kambario duris palaukiau, kol jo ir tarnait. Kai Luss sijonai
nulamjo per slenkst, atsidususi utrenkiau duris.
Persistengiau? paklausiau.
Tai buvo nuostabu! atsak susiavjusi mergina. Panele, js jau dabar
elgiats kaip princes. Esate pasirengusi eiti ias pareigas.

Dvideimt ketvirtas skyrius


Kita diena prabgo juod sukneli ir apkabinim rke. tvo laidotuves sujo
daugyb moni, kuri anksiau nebuvau maiusi. Svarsiau, ar mano tvas turjo
itiek draug, ar smalsuoliai tiesiog susirinko paspoksoti mane.
Miias aukojo vietos dvasininkas, bet saugumo sumetimais eimos nari buvo
paprayta nesistoti ir netarti odio. Po laidotuvi buvo gedulingos vais, toki
pramatni patys nebtume steng surengti. Nors niekas man nieko nesak, buvau
tikra, kad Silvija ar koks kitas dvarikis pasirpino, kad laidotuvi apeigos vykt kuo
sklandiau. Dl saugumo jos buvo trumpos, ir kaip tik dl to man patiko. Norjau
leisti tvui ieiti be graudi aar ir raud.
Aspenas nuolat buvo alia, u tai jam buvau labai dkinga. N vienu mogumi
gyvenime taip nepasitikjau kaip juo.
Neverkiau nuo tada, kai ivykau i rm, pasakiau. Bijojau visai ititi.
Sielvartas gali ugriti netiktai, tar Aspenas. A pats palau prajus
kelioms dienoms po tvo mirties, paskui suvokiau turs suimti save rankas visos
eimos labui. Kartais, kai nutinka kas nors labai svarbaus, nortsi pasipasakoti
tvui, tada skausmas sugniauia krtin, ir vl ulieja sielvarto banga.
Vadinasi mano elgesys normalus?
Jis nusiypsojo.
Taip, normalus.
Nepastu daugybs susirinkusij.
Visi jie vietiniai. Tikrinome dokumentus. Kai kurie gal atjo paspoksoti tave,
bet manau, kad tavo tvas piedavo Hampyro turtuoliams, syk maiau
prekyvietje kalbantis su ponais Klipingsu ir Albertu Hamersu. Kartais daug ko
neinome apie savo artimuosius, ypa apie tuos, kuriuos labiausiai mylime.
Jutau, kad Aspeno odiuose slypi potekst, kuri reikia perprasti. Kol kas
perprasti negaljau.
Turime susitaikyti su tuo, itar jis.
Su kuo? Su nuolatiniu siaubu?
Ne, atsak purtydamas galv. Tai, kas atrod normalu, ikriko. Visa, kas
turjo prasm, pasikeit.
Nelinksmai nusijuokiau.

Nejaugi?
Turime liautis bijoj pokyi, Aspenas velg mane maldaujaniomis akimis.
Nejuiomis miau svarstyti, kokius pokyius jis turi galvoje.
A pasitiksiu pokyius, bet tik ne iandien, patraukiau tolyn ir apkabinau dar
kelis nepastamus mones stengdamasi suvokti, kad nebegalsiu pasikalbti su
tiu apie smy savo sieloje.
Po laidotuvi stengms usimirti. Po Kald eglute vis dar guljo dovanos, nes
niekas neturjo nuotaikos j idalyti. Deradas netgi gavo leidim aisti kamuoliu
namie, mama didum popiets praleido su Kena, diaugdamasi anke. Kota buvo
paniurs, todl leidome jam eiti studij ir daugiau nebetrukdme. Labiausiai
jaudinausi dl Mei. Ji vis kartojo norinti tapyti, bet negalinti ueiti studij, nes ten
nra tio.
Itaikiusi prog nusivediau sesut ir Lus savo kambar, ketinau jas
pralinksminti. Lus man labai padjo suukavo Mei plaukus, pada skruostus, o
toji kikeno kutenama teptuko eri.
Man itai tenka iksti kasdien! linksmai paaikinau.
Mei tikrai turjo gabum ukuoti plaukus, jos menininks akys buvo
pasirengusios dirbti su bet kokiu modeliu. Sesut apsivilko tarnaits uniform, nors
i jai buvo per didel, o a matavau Lusei sukneles. Irinkome vien mlyn ilg ir
daili, kad tikt, susegme nugaroje.
Reikia bateli! suuko Mei, iekodama deranios avalyns.
Mano pdos per plaios, tar Lus.
Nesmon, nepasidav Mei.
Lus klusniai atsisdo ant lovos, o sesut mgino sprausti jos koj batel.
Luss pda tikrai buvo didesn u manj, bet mergina juoksi i Mei, ivydusios
keisiausius modelius, apstulbimo, o a kvatojausi i j abiej. Taip triukmavome,
kad sargybinis btinai turjo pasidomti, kas ia vyksta.
Po trij beldim duris igirdau Aspeno bals:
Panele, ar viskas gerai?
Pribgau ir plaiai atidariau duris.
Sargybini Legeri, pavelkite ms krin, mosteljau Lus, o Mei padjo jai
atsistoti; nuogas tarnaits pdas udeng suknel.
Ivyds Mei su dukslia uniforma Aspenas nusijuok, paskui pavelg ipuot
kaip princes Lus.
spdingi pokyiai, tar plaiai isiiepdamas.
Gerai, dabar turime sukelti tau plaukus ant pakauio, neatlyo Mei.
Lus juokais pakl akis dang ir leidosi Mei nutempiama prie veidrodio.

Tai tavo sumanymas? tyliai paklaus Aspenas.


Taip, Mei atrod visai sutrikusi. Nutariau prablakyti.
Rodos, mergait pralinksmjo. Lus irgi trykta diaugsmu.
Linksma ir joms, ir man. Regis, jei elgsiuosi kvailokai ar kasdienikai, viskas bus
gerai.
Taip ir bus. Prireiks laiko, bet bus.
Linkteljau. Paskui vl prisiminiau tt, bet nebeverkiau. Tik giliai kvpiau ir
kalbjau toliau:
Neteisinga, kad Atrank patenka ne vis kast merginos. Pavelk Lus. Ji
grai, miela ir protinga, kaip pus mergin, dalyvavusi Atrankoje, bet turi
jaustis laiminga bdama tarnait ir kelias valandas vilkdama pasiskolint suknel.
Tai neteisinga.
Aspenas papurt galv.
Per pastaruosius kelis mnesius susipainau su visomis tavo tarnaitmis, bet
Lus ypatinga.
Staiga prisiminiau Anai duot paad.
Jeigu jau prakalbom apie tarnaites, turiu tau t pasakyti, sukudjau.
Jis sukluso.
K?
inau, kad tai nesmagu, bet vis tiek turiu.
Aspenas nurijo seil.
Gerai.
Nedrsiai pavelgiau jam akis.
K manai apie An?
Aspeno iraika pasidar keistoka, tarsi vienu metu bt pajuts ir palengvjim,
ir linksmum.
Apie An? nepatikliai sunibdjo jis. Kodl apie j?
Rodos, tu jai patinki. Ana tikrai auni, tariau neatskleisdama savo tarnaits
jausm gelms, bet j girdama.
Aspenas papurt galv.
inau, kad svarstai galimyb, kaip man susiradus kit mergin. Vis dlto Ana ne
mano skonio. Ji pernelyg grieta.
Patraukiau peiais.
Ir a taip maniau apie Makson, kol geriau nepainau. Be to, Anai gyvenime
teko patirti ilta ir alta.
Na ir kas? Lusei irgi buvo nesaldu, bet pairk j, tar jis, mosteldamas
galva besijuokiani mergin.
Pamginau spti.

Ar ji tau pasakojo, kaip atsidr rmuose?


Aspenas linkteljo.
Mer, juk inai, kad a visada nekeniau kast. Bet niekaip nemaniau, kad su
monmis galima elgtis kaip su vergais.
Atsidusau ir pavelgiau Mei ir Lus, vogtas diaugsmo akimirkas kupiname
sielvarto pasaulyje.
Pasirenk igirsti odius, kuri nesitikjai, spjo Aspenas, ir a j laukdama
pavelgiau j. Esu tikrai patenkintas, kad judu su Maksonu susitikote.
Vos nepaspringau, mano juokas panjo kosul.
inau, inau, tar jis vartydamas akis, bet ypsodamasis. Jeigu ne tu, princas
niekad nebt ms domtis emesnmis kastomis. Pakeitei jo poir tai.
Mudu kur laik irjome vienas kit. Prisiminiau ms pokalb medio
namelyje, kai Aspenas ragino mane dalyvauti Atrankoje vildamasis, kad prasimuiu
geresn gyvenim. Iki iol neinojau, ar mano gyvenimas pagerjo, buvo per anksti
sprsti, bet mintis, kad gal kam nors Iljoje palengvjo itai man reik tiek
daug, kad negaljau apsakyti.
Amerika, a tavimi didiuojuosi, Aspeno akys lakst nuo mans prie mergin
prieais veidrod. Tikrai didiuojuosi, grdamas koridori, savo post, jis dar
pridr: Tavo ttis irgi bt didiavsis.

Dvideimt penktas skyrius


Kit dien tssi nam aretas. Kartkariais igirdusi girgdant grindis
krypteldavau galv manydama, kad i garao ieis ttis, kaip visada isitepliojs
daais plaukus. Netekt ne toki skaudi dar Mei iulbjimas ir Estros vaikikos
pudros kvapas. Namai buvo pilni moni, ir man tai patiko, jauiausi patogiai.
Nusprendiau, kad Lusei ia nebtina vilkti uniformos. veikusi nedidel
priegyniavim apvilkau mergin senais savo drabuiais. Jie buvo per mai man, bet
per dideli Mei. Mama stengsi usimirti gamindama ir tiekdama valg, o a
nusprendiau skandinti savo lides vaiktindama po namus. Svarbiausias Luss
usimimas buvo aisti su Mei ir Deradu, itai jai ities patiko.
Paskui visi susirinkome svetainje ir kiekvienas susiradome veiklos. A atsineiau
knyg, Kota junginjo televizoriaus kanalus, primindamas man Selest. Galjau
kirsti layb, kad kaip tik tai ji dabar ir daro.
Lus, Mei ir Deradas ant grind lo kortomis, laimtojas diugiai juokdavosi.
Kena sdjo ant sofos prisiglaudusi prie Deimso, mayl Estra baig tutinti
buteliuk pieno. Deimso veide didiulis nuovargis atrod sumis su begaliniu
didiavimusi nuostabia mona ir dukrele.
Tarsi beveik niekas nebt pasikeit. Akies krateliu pamaiau mus stebint
uniformuot Aspen. Tada prisiminiau, kad i ties viskas pasikeit.
Igirdau, kaip niurkioja mama, eidama koridoriumi. Krypteljusi galv ivydau
j jau svetainje su snimi vok.
Mama, kaip jautiesi? paklausiau.
Gerai. Tik negaliu patikti, kad tvo nebra, ji nugurk seil, stengdamasi vl
nepravirkti.
Keista. Daugyb kart abejojau mamos atsidavimu tiui. Niekada nemaiau j
akyse meils kibirktli, kaip esti kitiems sutuoktiniams. Net Aspenas, mudviem
susitikinjant medio namelyje ir slepiant savo jausmus, rod man daugiau meils
nei mama tiui.
Bet dabar pamaiau, kad mamai rpi ne vien tai, kaip vienai iauginti Mei ir
Derad ar prasimanyti pinig. Jos vyras mir, ir ito niekas negaljo pakeisti.
Kota, ar galtum trumpam ijungti televizori? O tu, Luse, irdele, gal
nusivestum Mei ir Derad Amerikos kambar? Turiu t aptarti su suaugusiais

vaikais, tar ji tyliai.


inoma, ponia, atsak Lus ir atsigr Mei ir Derad. Eime, pakviet
vaikus.
Mei buvo gal ir nepatenkinta, kad nesuinos, kas ia vyksta, bet nusprend
nesioiuoti. Nebuvau tikra, ar sesut taip pasielg dl grieto mamos balso, ar i
meils Lusei, bet vis tiek buvo ramiau.
Lusei su vaikais ijus, mama atsigr mus.
inote, kad eimoje nebuvo kalbama apie silpn tvo sveikat. Tvas nujaut,
kad jam skirta nebedaug, todl prie kokius trejus metus m rayti laikus jums
visiems, mama pavelg vok sn.
Paadjau tvui, jei kas nors nutiks, atiduoti laikus jums. Turiu po vien Mei ir
Deradui, bet, mano supratimu, tuodu dar per mai. A neskaiiau laik. Jie skirti
jums... Pamaniau, kad atjo tinkamas laikas juos perskaityti. is Kenai, mama
padav jam vok. Kotai, brolis atlo peius ir pam laik, o mama prijo prie
mans. Ir Amerikai.
Dvejojau, ar atplti, ar ne. Tai buvo paskutiniai tvo odiai, atsisveikinimas,
kurio maniau netekusi. Perbraukiau pirtais savo vard ant voko, vaizduodamasi,
kaip tvas j ivediojo. Raid i mano varde jis iraitydavo. Nusiypsojau
spliodama, kodl taip dar, nors, antra vertus, nelabai sukau galv. Gal tvas
nujaut, kad nusiypsosiu.
Paskui siirjau atidiau. Nedidelis vingelis buvo priraytas vliau. Raalas,
kuriuo paraytas mano vardas, atrod jau blukteljs, o vingis tamsesnis ir
naujesnis.
Apveriau vok. Antspaudas buvo sulauytas ir vl sulipdytas.
Dirsteljau Ken ir Kot, jie abu skait susikaup. Atrod labai susidomj, taigi
anksiau apie i laik buvim neinojo. Vadinasi, arba mama melavo ir perskait
manj, arba ttis pats buvo j atpls.
Galiausiai nusprendiau turinti suinoti, k jis norjo man pasakyti. Atsargiai
nulauiau jau sugadint antspaud ir atpliau vok.
Jame buvo laikas ant iblukusio popieriaus ir trumpa inut ant balto. Norjau
perskaityti inut, bet pabijojau, kad nesuprasiu jos, pirmiau nesigilinusi laik.
Ilanksiau j ir nusineiau prie saulto lango.
Amerika,
miela mano mergaite. Sunku rayti laik, nes tiek daug turiu tau pasakyti.
Nors visus savo vaikus myliu vienodai, tau mano irdyje skirta ypatinga vieta.
Ir Kena, ir Mei linksta prie motinos, Kota yra nepriklausomas, ir Deradas juo
avisi, bet tu visada ateini pas mane. Kai nusibrozdini kel ar esi skriaudiama

vyresni vaik, kaskart ateini iekoti utarimo. Man be galo svarbu inoti, kad
bent vienam i vaik esu stiprus kaip uola.
Bet net jei itaip mans nemyltum, nerpestingai ir beslygikai, a vis
tiek nepaprastai tavimi didiuoiausi. Esi gabi muzikant, tavo smuiko garsai,
kai griei ar tiesiog dainuoji namie, yra nuostabiausi, maloniausi ausiai
pasaulyje garsai. Noriau, kad koncertuotum geresnse scenose, Amerika.
Tu nusipelnei kur kas daugiau negu stovti elyje per nuobodius
vakarlius. Puoselju vilt, kad tapsi viena i laimingj, isiveri i uburto
rato. Kota irgi turi toki galimyb. Jis talentingas tapytojas. Taiau Kota
isiver per jg; nesu tikras, ar tu turi gimt nor kovoti. Niekad nelipi
kitiems per galv, kaip bdinga emesni kast atstovams. Dar ir dl ito a
tave taip labai myliu.
Amerika, tu esi geraird. Nustebtum, kiek maai pasaulyje toki moni.
Nesakau, kad esi tobula. Tau tenka kovoti su tam tikrais bdo bruoais, tad iki
tobulybs dar toli. Vis dlto esi miela ir trokti teisybs. Kartais reikalauji jos
i savo broli ir seser, n akimirkos nedvejoji, nors esi jaunesn. Kovoji dl
viesesns Mei ir Derado ateities, nors galtum numoti ranka. Esi geraird,
ir tikiuosi, kad matai tokius io pasaulio dalykus, koki nemato niekas kitas,
net a.
Noriau tau papasakoti, kiek visko esu mats.
Raydamas tokius laikus tavo broliams ir seserims, rmiausi imintimi.
Maiau juose, net maajame Derade, bruous, kurie ilgainiui siaknys ir
prads jiems trukdyti, neleis atlaikyti gyvenimo sunkum. Tau itai negresia.
Suvokiu, kad nesileisi metama tok gyvenim, kokio nenori. Gal ir klystu,
bet sakau: kovok, Amerika. Turbt nenorsi kovoti dl to, dl ko grumiasi
dauguma, dl pinig ir populiarumo, bet vis tiek kovok. Kad ir ko
troktum, Amerika, siek savo tikslo i paskutinij.
Jei stengsi tai padaryti, nugalsi baim, tada kaip tvas nieko daugiau
negaliu prayti. Gyvenk savo gyvenim. Bk tokia laiminga, kokia tik gali.
Pamirk smulkmenas ir kovok.
Myliu tave, katyte. Taip kartai, kad negaliu n apsakyti. Gal galiau
nutapyti, bet nerasiu tokio voko, kad tilpt drob. Net ir ji neatskleist tikrj
mano jausm. Myliu tave, vertinu labiau u tapyb, labiau u muzik, labiau
u odius. Tikiuosi, kad visai tai jausi net tada, kai nebegalsiu tau pasakyti.
Su meile
Ttis
Nesu tikra, kurias eilutes skaitydama pravirkau, bet paskutinius odius sunkiai

irjau pro aaras. Labiausiai gailjausi nebeturinti progos pasakyti tvui, kad
myljau j n kiek ne maiau negu jis mane. Valandl ia, svetainje, jutau jo
nuoird pritarim ir ilum.
Apsidairiusi ivydau, kad Kena irgi verkia, vis dar nebaigdama skaityti laiko.
Prijs paskutinius puslapius Kota atrod sutriks, skait juos i naujo.
Nusigrusi isimiau balt lapel vildamasi, kad is nebus toks graudus kaip
laikas, nes irdis atrod perpildyta jausm.
Amerika,
atsipraau. Kai buvome tavs aplankyti, tavo kambaryje radau Iljos
dienorat. Nesakei man, kad j turi; tiesiog susiprotjau. Jei dl jo tau kyla
koki nors rpesi, tai mano kalt. Esu tikras, kad pasklis kalbos apie tai,
kas a esu ir kodl tau itai sakau. Nekeniu savs, kad idaviau tave, bet
patikk, padariau tai vildamasis, kad tavo ir vis kit ateitis bus viesesn.
irk iaurin vaigd.
Ji nuolatin tavo vedl.
Tegul tiesa, garb ir doryb
lydi tave gyvenimo kelyje.
Su meile
alomas
Valandl spoksojau iuos odius, stengdamasi minti msl. Pasklis kalbos? Kas
jis buvo ir kam tai pasakojo? Ir k reikia tas eilratis?
Pamau mintyse atgijo Augusto odiai, kad apie dienoraius suinota ne i mano
kalb Praneim laidoje, o i kito altinio. Ir kad inoma kur kas daugiau, nei inau
a...
Kas a esu... Kam a pasakojau... irk iaurin vaigd...
Pairjusi tio para prisiminiau, kaip jis sisdavo laikus man rmus.
Niekaip nesupratau, kodl juokingai rao raid odyje irk. Ta raid panjo
atuoniakamp vaigd iaurin.
Vingelis vir i mano varde. Ar jis irgi turi koki reikm? Ar turi k bendro su
Augustu ir Dordija?
Augustas ir Dordija! Jo kompasas su atuoniomis kryptimis. Dordijos striuk
buvo isiuvinta ne glmis, o vairiomis vaigdmis. Vaikinas, kur Kris nuteis
per Nuosprendio ceremonij. Jam ant kaklo buvo itatuiruotas ne kryius.
Tai tai i ko jie atpaindavo vienas kit.
Mano tvas buvo iaurinis sukillis.
Man dingojosi, kad atuoniakamp vaigd esu maiusi ir kitur. Gal eidama

turg, o gal net rmuose. Gal met metus matydavau j visur?


Staiga pakliau akis. Kambaryje lkuriavo Aspenas. Jo akyse buvo matyti
klausim, kuri jis negaljo uduoti garsiai.
Mano tvas buvo sukillis. Aptriuusi istorijos knyga, slepiama jo kambaryje,
nepastami draugai, suj jo laidotuves... Dukra, vardu Amerika. Jei tik biau
buvusi dmesingesn, biau tai pastebjusi prie daugel met.
Ir tai viskas? tar Kota sieids. K, po velni, man su visu ituo daryti?
Nusigrusi nuo Aspeno pavelgiau brol.
Kas nutiko? paklaus mama. Ji atne i virtuvs arbatos.
Tio laikas. Jis palieka man nam. K veiksiu su ta lna? gniaudamas
rankoje lapus atsistojo Kota.
Kota, tvas tai para dar prie tau isikeliant, susijaudinusi paaikino Kena.
Jis stengsi pasirpinti mumis.
Na k gi, jam nepavyko, tiesa? Mes nuolat buvome alkani. is namas tikrai
nebt nieko pakeits mano gyvenime. Visk pasiekiau pats, Kota vysteljo lapus
per kambar, ir ie netvarkingai pasklido ant grind.
Persibrauks pirtais plaukus Kota atsiduso.
Ar iuose namuose esama kokio nors stipresnio grimo? Aspenai, atnek man
igerti, pareikalavo mano brolis, n neirdamas sargybin.
Atsigrusi Aspeno veide ivydau jausm maialyn: susierzinim, uuojaut,
pasididiavim, susitaikym. Jis nuingsniavo virtuv.
Palkk! liepiau.
Aspenas sustojo.
siuts Kota pakl akis.
Toks jo darbas, Amerika.
Ne, ne toks, atkirtau. Turbt pamirai, kad Aspenas dabar priklauso antrai
kastai. Bt geriau, jeigu pats jam atnetum ko nors atsigerti. Ne dl kastos, o u
vis t ger, kur jis yra mums padars.
Kota bjauriai isiviep.
Kurgi ne. Ar Maksonas ino? Ar princas ino, kad judu dar bendraujate? jis
tingiai pagrasino mums pirtu.
Mano irdis nusirito kulnus.
Ir kaip reaguot princas? Viena mergina buvo nuplakta, ir dauguma moni
mano, kad tai per maa bausm u jos nusikaltim, stebeilydamas mudu Kota
patenkintas sisprend onus.
Netekau ado. Aspenas irgi tyljo. Spliojau, ar i tyla mums padeda, ar mus
lugdo.
Galiausiai prabilo mama:

Tai tiesa?
Reikjo pagalvoti, rasti tikim paaikinim. Arba bd pasiprieinti, nes... tai jau
nebebuvo tiesa.
Aspenai, eik pairti, kaip ten Lus, papraiau, bet Kota paprietaravo:
Ne, jis liks!
Man trko kantryb.
Pasakiau, kad eis! Dabar sskit!
Mano balsas tokio n pati nebuvau girdjusi visus igsdino. Priblokta mama
tuoj pat atsisdo. Aspenas ijo koridori, tada nenoromis atsisdo ir Kota.
Stengiausi sutelkti mintis.
Taip, prie Atrank a susitikinjau su Aspenu. Ketinome visiems paskelbti, kad
susitaup iek tiek pinig tuoksims. Ms bendravimas nutrko prie man
ivykstant. Paskui susipainau su Maksonu. Dabar man rpi tik Maksonas, ir nors
Aspenas kaip sargybinis praleidia su manimi daug laiko, niekas mudviej
nebesieja, jau nebe, pasitaisiau mintyse.
Paskui atsigriau Kot.
Jei tu nors akimirk pamanei, kad pasinaudodamas mano praeitimi gali mane
apjuodinti, tai apsigalvok. Kart klausei, ar pasakojau apie tave Maksonui. Jis ino,
koks esi bestuburis nedkingas kvailys.
Kota suiaup lpas, ketindamas vl plstis. Bet a nesilioviau kalbjusi:
inok, kad Maksonas mane dievina, pareikiau ididiai. Jei manai, kad tavo
odis k nors reikia prie manj, tai labai nustebsi apsiriks ir gavs ryki per
rankas, jei tik pasilysiu tave nubausti. Nori pamginti?
Svarstydamas itai Kota suspaud kumius. Jeigu a teisi, ir jo rankos bus
sualotos, tai reik jo karjeros pabaig.
Gerai, pasakiau. Ir jei a igirsiu dar nors vien nepagarb od apie tt, vis
tiek pasilysiu tave nuplakti. Tau velnikai pasisek, kad turjai tok mylint tv. Jis
paliko tau nam, nors tau ivykus galjo j atimti, bet neatm. Vis dar djo viltis
tave, nors man sunku itai suprasti.
Nurkau tiesiai savo kambar ir utrenkiau duris. Buvau pamirusi, kad mans
laukia Deradas, Mei, Lus ir Aspenas.
Tu susitikinjai su Aspenu? paklaus Mei.
iopteljau.
Kalbjai truput per garsiai, tar Aspenas.
Pavelgiau Lus. Jos akyse spindjo aaros. Nenorjau Luss versti saugoti
svetim paslapt, j tikrai skaudino tokia mintis. Lus buvo tokia garbinga ir
atsidavusi, kaip galjau prayti j rinktis tarp mans ir eimos, kuriai prisiek
tarnauti?

Kai grim, visk papasakosiu Maksonui, pasakiau Aspenui. Tikjausi apginti


tave ir apsiginti pati, bet i tikrj tik melavau. Jeigu itai ino Kota, gal nutuokia ir
daugiau moni. Veriau visk atskleisti paiai.

Dvideimt etas skyrius


Iki vakaro pratnojau savo kambaryje. Nenorjau matyti kaltinanio Kotos veido ar
atsakinti mamos klausimus. Blogiausia buvo Lusei. Ji labai nusimin, kad
neatskleidiau jai tokios paslapties. Nepraiau jos, kad man patarnaut. Rodos,
Lusei buvo smagiau padti mano mamai ar aisti su Mei.
iaip ar taip, turjau daug k apgalvoti. Nenorjau, kad tarnait sukiotsi alia.
Mintyse kartojau, k kalbsiu Maksonui. Mginau rasti geriausi bd prisipainti.
Ar turiau papasakoti, kad mudu su Aspenu bendravome rmuose? Jei, man tai
iklojus, Maksonas ims klausinti, gal veriau visk prisipainti paiai?
Isiblakydavau prisimindama tt, spliojau, k jis kalbjo ir nuveik per daugel
met. Ar tie nepastami mons, atj laidotuves, buvo sukilliai? Ar j gali bti
tiek daug?
Ar papasakoti apie tai Maksonui? Ar jis mans benors suinojs, kad mano
eima turjo ryi su maitininkais? Regis, kakuri i Elito mergin irgi susijusi su
jais. Kas, jeigu toks ryys mane praudys? Tai atrodo netikima, juk esame tokie
artimi Augustui, bet k gali inoti.
Spliojau, k veikia Maksonas. Veikiausiai dirba. Ar kaip nors isisuko. Jis mgsta
pasivaikioti ar pasdti mano kambaryje. Svarsiau, ar Kris um mano viet.
Usimerkiau mgindama surikiuoti mintis. Kaip visa itai itverti?
Kakas pasibeld duris. Nenutuokiau, ar atjusysis atnea ger, ar blog
naujien, bet pakvieiau ueiti.
kambar jo Kena. Pirmkart nuo grimo namo ivydau seser be dukrels
Estros.
Ar tau viskas gerai?
Papuriau galv ir pravirkau. Atsisdusi alia ant lovos Kena apkabino mane.
Ilgiuosi tio. Jo laikas buvo toks...
Suprantu, atsak sesuo. Ttis maai kalbdavo, bet paliko mums tuos
laikus. I dalies diaugiuosi. Vargu ar biau visa tai prisiminusi, jei nebt
paras.
Aha, gavau atsakym klausim, kur bijojau uduoti. Niekas daugiau
neinojo, kad ttis buvo sukillis.
Taigi... tu ir Aspenas?

Prisiekiu, viskas baigta.


Tikiu tavimi. Per televizij maiau, kaip iri Makson. Ir nairuoji t kit
mergin, Selest, Kena pakl akis dang.
ypteljau.
Selest apsimeta simyljusi princ, bet akivaizdu, kad tai vaidyba. Ne tokia
tikrovika, kaip jai nortsi.
Prunkteljau.
Pataikei kaip pirtu ak.
Kain ar ilgai truko js draugyst? Turiu galvoje tave ir Aspen.
Dvejus metus. mme draugauti tada, kai itekjai, o Kota isikraust gyventi
kitur. Kart per savait susitikdavome medio namelyje. Taupme vestuvms.
Tu j myljai?
Kakodl negaljau ikart atsakyti. Kakodl negaljau papasakoti seseriai, kad
tikrai myljau Aspen. Rodos, dabar meil iblso. Ji buvo, bet laikas ir atstumas
padar savo.
Tikriausiai. Bet tai ne tas pats...
Ne tas pats, kas jausmai Maksonui? paklaus Kena.
Papuriau galv.
Viskas taip keista. Ilg laik trokau bti tik su Aspenu. Buvau pasirengusi
pereiti et kast. O dabar?
O dabar netrukus gali tapti princese? apsimestinai rimtas sesers balsas mane
prajuokino, kvatojausi kartu su ja dl tokio drastiko pokyio savo gyvenime.
Ai u tokius odius.
Tam ir reikalingos seserys.
Pavelgusi Kenai akis pamaiau, kad ji jauiasi skaudinta.
Atleisk, kad nepasakiau to anksiau.
Sakai dabar.
Tyljau ne dl to, kad biau nepasitikjusi. Tiesiog norjau laikyti ms su
Aspenu santykius paslaptyje, tik itarusi iuos odius suvokiau, jog tai tiesa.
Buvau Aspenui neabejinga, prie mano jausm prisidjo ir kiti veiksniai, dl kuri jis
atrod dar patrauklesnis: paslaptingumas, skuboti prisilietimai ir mintis, kad sunkiai
dirbti yra prasminga.
Suprantu, Amerika. Tikrai suprantu. Viliuosi, kad nesijautei privalanti laikyti
paslapt. Tam ir reikalingos seserys.
Giliai atsidusau, sulig atodsiu isisklaid daugyb rpesi. Bent trumpam.
Padjau galv Kenai ant peties, buvo gera ramiai visk apgalvoti.
Tai kaip, ar judu su Aspenu dar kas nors sieja? K jis tau jauia?
Atsidusau ir atsisdau tiesiai.

Aspenas mgina man pasakyti, kad visada mane myljo. inau turinti jam
praneti, jog dabar myliu Makson, bet...
Bet?
Kas, jeigu Maksonas isirinks kit? Negaliu palikti Atrankos nieko nepeusi.
Sakau, kai viskas baigtsi, galbt vl suarttume su Aspenu, jei jis manyt esant
toki galimyb.
Kena sispoksojo mane.
Laikai Aspen kaip atsargin aidj?
Susimiau u galvos.
Suprantu, suprantu. Atrodo baisiai, tiesa?
Amerika, tu taip nepadarytum. Jei tau bent kiek rpi Aspenas, turi pasakyti jam
ties ne tik jam, bet ir Maksonui.
Kakas pasibeld duris.
Ueikite.
iek tiek iraudau tarpduryje ivydusi Aspen, jam u nugaros prislgta stovjo
Lus.
Turi apsirengti ir susidti daiktus, pasak jis.
Kas atsitiko? susirpinusi atsistojau.
Teinau, jog Maksonas nori, kad nedelsdama grtum rmus.
Sutrikusi atsidusau. Tikjausi praleisti namie dar vien dien. Kena vl mane
apkabino ir velniai spusteljo peius, paskui nujo svetain. Aspenas pasialino.
Lus iupo savo uniform ir nujo voni persirengti.
Likusi viena perkraiau savo mintis. Kena buvo teisi. inojau, k jauiu Maksonui.
Atjo metas tam, kam mane ragino ttis, k vislaik pati norjau daryti: atjo laikas
kovoti.
i uduotis atrod itin svarbi, todl pirmiausia turjau pasikalbti su Maksonu.
Kai is klausimas vienaip ar kitaip bus isprstas, sugalvosiu, k sakyti Aspenui.
Viskas vyko ltai, tad man prireik laiko suvokti pokyius. Jau kelias savaites
buvau apsisprendusi, bet neatskleidiau savo jausm. Turjau pasielgti, kaip dera,
ir pasakyti Maksonui ties. Turjau paleisti Aspen.
kiau rank lagamin, pasiekiau dugn ir radau ryull. Ivyniojau j ir imiau
stiklainiuk. Ten buvo ne tik pensas, bet ir apyrank. Bet dabar tai atrod
nesvarbu.
Pastaiau stiklainiuk ant palangs. Ten jis ir turjo stovti.
Didum kelions lktuvu repetavau prisipainim Maksonui. A jo bijojau, bet
ms santykiai galjo rutuliotis tik tada, kai jis suinos ties.
valgiausi i patogios savo vietos lktuvo uodegoje. Aspenas su Luse sdjo

priekyje, kitoje pusje, ir gyvai nekuiavosi. Lus vis dar atrod nusiminusi, regis,
ji dav Aspenui tam tikrus nurodymus. Jis tyldamas j iklaus, paskui linkteljo
pritardamas jos silymams. Lus persdo savo sdyn, Aspenas atsistojo. Skubiai
atsiloiau vildamasi, kad jis nepastebjo mans nipinjant.
Aspenui prisiartinus, apsimeiau rimtai skaitanti knyg.
Pilotas prane, kad skristi liko apie pusvaland, pasak man jis.
Tai gerai. Puiku.
Aspenas lkuriavo.
Atleisk u kivir su Kota.
Tau nra u k atsiprainti. Kota yra blogiukas.
Ne, yra u k. Prie kelerius metus jis erzino mane, kad esu simyljs tave; a
tai paneigiau, bet manau, kad jis suprato ties. Nuo tada atidiai mus stebjo.
Turjau bti kur kas atsargesnis. Turjau bti...
Aspenai!
Klausau.
Viskas bus gerai. Ketinu atskleisti Maksonui ties ir prisiimti atsakomyb dl
ms draugysts. Tu padedi igyventi savo eimai. Jei tau kas nors nutikt....
Mer, tu stengiesi laikyti mane atokiai nuo viso ito, o a klausausi kaip koks
stuobrys. Tai mano kalt.
Ne, ne tavo.
Jis giliai kvp.
Paklausyk.... turiu tau t pasakyti. inau, bus sunku, bet noriu, kad inotum.
Kai sakiau visada tave mylsis, nemelavau. Ir a...
Liaukis, maldavau. inojau turinti pasakyti Aspenui ties, bet vienu metu
galjau atlikti tik vien ipaint. Dabar ito neitveriau. Mano pasaulis apsivert
auktyn kojom, ir ketinu padaryti tai, ko siaubingai bijau. Duok man iek tiek
erdvs.
Aspenas neapsidiaug tokiu sprendimu, bet leido man elgtis kaip noriu.
Kaip pageidausite, mano panele.
Jis nujo sau, o a pasijutau dar blogiau.

Dvideimt septintas skyrius


Grti rmus atrod visikai tikslinga. Nepastama tarnait pam mano palt,
Aspenas paaikino sargybos virininkui, kad kelions ataskait pateiks i ryto.
miau kopti laiptais, bet mane sustabd kita kambarin.
Panele, ar nenorite ueiti priimamj?
Praau? negi mano grimo garbei buvo surengtas pokylis?
Moter kambar, panele. Esu tikra, js ten laukiama.
Tokio paaikinimo man buvo per maa, vis dlto nulipau laiptais ir pasukau u
kampo Moter kambar. ingsniuodama pastamais koridoriais jauiausi geriau,
negu sivaizdavau. Be abejons, vis dar ilgjausi tio, kita vertus, buvo gera
nematyti daikt, kurie nuolat man j primindavo. Biau dar labiau diaugusis
grimu, jei Maksonas bt js greta.
Svarsiau, ar nepasikvietus jo, bet igirdau i Moter kambario sklindant didiul
triukm. itai mane suglumino. I t gars galjai spti, kad ten laukia pus Iljos.
Nedrsiai pravriau duris. Vos ivydusi mano plaukus Tin k ji ia veikia?
garsiai suuko per vis kambar:
Ji ia! Amerika gro!
Susirinkusios merginos m ploti, o a visai sutrikau. Emika, El, Bariel... Visos
buvo ia. Veltui iekojau akimis Marli, bet, matyt, ji nebuvo pakviesta pokyl.
Prie mans pribgo Selest ir tvirtai apkabino.
Ak tu kale, inojau, kad tai padarysi!
K? paklausiau.
Jai nespjus atsakyti, po akimirksnio mane apglb Kris ir kak suriko aus.
Nuo jos sklido alkoholio kvapas, ji laik rankoje taur ir, rodos, neketino liautis
grusi.
Tai bsime mes! auk ji. Rytoj Maksonas paskelbs apie savo suadtuves!
Viena i ms taps princese!
Esi tikra?
An vakar Mudvi su Elisa jau ruoms miegoti, bet Maksonas pakviet visas
merginas grti ir vsti, tad pasilikome, patvirtino Selest. Elisai sunku
susitaikyti. Juk inai, kokia jos eima. Elisa mano pralaimsianti.
O tu? nervindamasi paklausiau.

Selest patrauk peiais ir nusiypsojo.


Na...
Nusijuokiau ir po akimirkos gavau taur grimo.
U Kris ir Amerik, iki iol isilaikiusias Atrankoje! kakas suriko.
Nuo toki naujien a apdujau. Maksonas nusprend baigti Atrank ir isisti
merginas namo. Tai suman, kol nebuvau rmuose. Ar tai rodo, kad princas ilgjosi
mans? O gal tai reikia, kad suvok gals puikiai isiversti be mans?
Gerk! ragino Selest, susidaudama su manimi taurmis. Susiveriau ampan
ir usikosjau. Sum baim bti ispirtai, prisidjo keli pastarj dien stresas,
tad alkoholis m veikti labai greitai, kaipmat apgirtau.
Merginos oko ant sof, jos vent, nors ir pralaimjo. Selest stovjo kampe su
Ana ir, rodos, atsiprainjo jos u bjaur elges. Elisa tyliai slinko kambar,
apkabino mane ir vl dingo. Mane pagavo jaudulys, pasijutau laiminga, nors
neinojau, kuo man paiai baigsis Atranka.
Apsigriau ir staiga ivydau Kris. Ji dar syk apkabino mane.
Gerai, pasiadkime, kad rytoj, kad ir kas nutikt, diaugsims viena dl kitos,
pasil ji.
Mano galva, tai geras sumanymas! suukau perrkdama triukm.
Nusikvatojau ir nudelbiau akis. Per kelias akimirkas labai daug k supratau.
Tatuiruot ant jos kaklo staiga gijo nauj prasm, tai atrod kur kas svarbiau nei
prie kelet dien.
Giliai kvpiau, Kris veidas idav susirpinim. Nors iurkiai elgtis nederjo,
isitempiau j koridori,
Kur einame? paklaus Kris. Amerika, ar nutiko kas blogo?
Nusivediau j u kampo moter tualet. Pirmiau apsidairiau, ar niekas ms
negirdi.
Tu esi sukill, pateikiau kaltinim.
K? pernelyg greitai paklaus Kris. Tu pamiusi, bet paliesdama savo
tatuiruot ji isidav.
Kris, inau, k reikia ta vaigd, todl nemeluok man, ramiai pasakiau.
Netrukus ji atsiduso.
Nedarau nieko neteisto. Nekeliu protesto akcij, tiesiog palaikau tuos mones.
Puiku, ikoiau. Kiek tu i ties myli Makson ir kiek tavo pakalik nori
turti savo karali?
Valandl Kris iekojo tinkam odi. Paskui sukandusi dantis nujo prie dur ir
jas urakino.
Jei nori inoti, taip, a buvau pasilyta karaliui kaip galimyb. Turbt jau
senokai supratai, kad visas konkursas tra aidimas.

Linkteljau.
Karalius nesuprato, ir iki iol nesupranta, kiek daug iaurini sukilli
prisidjo, renkant mane. Vienintel a i vis norinij patekau Atrank. I
pradi buvau visikai atsidavusi savo uduoiai. Nesupratau Maksono, rodos, ir jis
mans netroko. Bet paskui geriau j painau ir rimtai nulidau, kad nesidomi
manimi. Kai ivyko Marli, o tu praradai tak princui, pamaiau j visai kitoje
viesoje. Gali manyti, kad mane ia atved negarbingi motyvai, ir, ko gero, btum
teisi. Bet dabar mano buvimo ia prieastys visai kitokios. A pamilau Makson ir
dar pakovosiu dl jo. Mudu galtume nuveikti daug didi darb. Tad jeigu ketini
mane antauoti ar iduoti, veriau pamirk. A nesitrauksiu. Supratai?
Kris dar niekada nebuvo kalbjusi itaip rytingai. Neinau, ar dl to, kad aklai
tikjo savo likimu, ar kad buvo igrusi nemaai ampano. Akimirk tapo tokia
nuomi, kad nebesumojau, k jai atsakyti.
Norjosi ikloti, kad mudu su Maksonu irgi galime nuveikti daug didi darb.
Kad mudu jau nuveikme kur kas daugiau, nei Kris numano. Bet atrod netinkamas
laikas girtis. Be to, mudvi daug kas siejo. A atsidriau ia dl savo eimos. Ji irgi
atjo ia dl eimos tik kitokios. Abi mes atidarme duris ir pasibeldme
Maksonui ird. Kokia nauda bus, jei imsime kivirytis?
Mano tyljim Kris palaik sutikimu tinkamai elgtis ir truput atsipalaidavo.
Gerai. Dabar, jei tu nieko prie, griu pobv.
Nuvrusi altu vilgsniu ji ilk i tualeto ir palikdo mane apimt prietaring
jausm. Ar turiau priksti lieuv? O gal dert kam nors pasakyti? Bet juk toks
poelgis bt niekingas.
Atsidususi ijau i tualeto. Daugiau vsti nebebuvo po, todl ulipau laiptais
savo kambar.
Norjau pamatyti An ir Mer, bet buvau patenkinta, kad j neradau. Nuvirtau
ant lovos ir miau mstyti. Taigi Kris priklauso sukilliams. Pasak jos, tai
nepavojinga, bet vis tiek spliojau, kaip yra i ties. Vadinasi, Dordija kalbjo apie
j. Kodl maniau, kad tai Elisa?
Ar Kris padjo sukilliams sigauti rmus? Ar nurod, kur rasti daiktus, kuri jie
iekojo? Rmuose turjau paslapi, bet man niekad nedingteljo, kad ir kitos
merginos k nors slepia. Reikjo susiprotti.
Tad k dabar galjau pasakyti? Jeigu tarp Maksono ir Kris tikrai usimezg ryys,
bet koks mginimas j demaskuoti bt atrods paskutin beviltika pastanga
laimti. Net jeigu tai bt padj, nenorjau itokiu keliu gauti Maksono.
Norjau, kad jis inot, jog j myliu.
Kakas pabeld duris, bet a nepakvieiau ueiti. Netrokau, kad Kris ateit
aikintis ar kokia kita mergina mgint parsitempti pobv. Vis dlto atsistojau ir

patraukiau prie dur.


U j ivydau Makson su prikimtu voku ir mau ryuliuku, vyniotu dovan
popieri.
Po akimirkos supratau, kad ms santykiai nepakito. Rodos, erdv aplink mus
stebuklingai sielektrino, suvokiau, kaip baisiai jo pasiilgau.
Sveika, tar princas iek tiek sutriks, tarsi nesumodamas, k pridurti.
Sveikas.
Stebeilijome vienas kit.
Ar nori ueiti? pakvieiau.
Hmm... Taip, noriu.
Kakas buvo ne taip. Maksonas atrod pasikeits, rodos, nervinosi.
Pasitraukiau al, leisdama jam eiti. Jis apsivalg po kambar, tarsi jame bt
kas nors pakit nuo tada, kai paskutin kart mat.
Tada pairjo mane.
Kaip jautiesi?
Supratau, kad princas veikiausiai turi galvoje mano tio mirt, ir priminiau sau,
kad Atrankos pabaiga yra ne vienintelis pokytis mano pasaulyje.
Gerai. Man vis atrodo, kad ttis gyvas, ypa dabar, kai esu ia. Rodos, galiau
parayti laik, ir jis gaut j.
Maksonas ujauiamai nusiypsojo.
Kaip laikosi tavo eima?
Atsidusau.
Mama gniauia sielvart savyje, Kena laikosi tvirtai kaip uola. Labiausiai
grauiasi Mei ir Deradas, man neramu dl j. Kota kupinas pagieos. Tarsi i viso
nebt myljs tvo; a to nesuprantu, prisipainau. Juk painojai mano tv, jis
buvo toks mielas mogus.
Tikrai buvo, sutiko Maksonas. Diaugiuosi bent jau su juo susipains. Tu
daug k paveldjai i jo.
Nejaugi?
Be abejo! Maksonas pam ryuliuk ir vok, o laisvja ranka apkabino mane.
Tada nusived prie lovos ir atsisdo greta. Pirmiausia paveldjai humoro jausm.
Ir atkaklum. Kai mudu kalbjoms per eim apsilankym, jis mane taip
kamantinjo, kad net ikaitau. Bet sykiu ir juokavo. Tu irgi niekad nepaleidi mans
nuo kabliuko. Be to, paveldjai jo akis ir nos. Netgi retkariais nuvintani
optimistik ypsen. Jis padar man spd.
Visa esybe griau jo odius, jie suteik man stiprybs. Ir tuoj pat dingteljo, kad
Maksonas neperprato tvo.
Noriu tik pasakyti, jog gedti mirusij yra prasta, bet gali bti tikra, kad

paveldjai visus geruosius jo bruous, padar ivad Maksonas.


Apkabinau jam kakl, princas laisvja ranka apglb mane.
Ai tau.
A tikrai taip manau.
inau, kad manai. Ai. Atsistojau alia jo, nusprendiau pakeisti pokalbio
tem, kol nesusigraudinau. K ten turi? paklausiau linkteldama vok ir
ryuliuk.
Ak, akimirk pamsts numyk Maksonas. Tai tau. Pavluota kaldin
dovana.
Jis padav vok, isiptus nuo sulankstyt popieriaus lap.
Ir pats negaliu patikti, kad duodu tau itai. Tursi palaukti, kol ieisiu, tik tada
skaityti... bet gali pasilaikyti.
Gerai, susidomjusi tariau, kai princas padjo vok ant mano naktinio staliuko.
Kita dovana ne tokia gluminanti, pasak aismingai paduodamas ryuliuk.
Atleisk, kad taip negraiai vyniota.
Visai graiai, sumelavau stengdamasi nesijuokti i susiraukljusio popieriaus
ir atpliau paketl.
Aptikau rmint namo nuotrauk. Ne iaip namo, o nuostabaus statinio. Jis buvo
nudaytas ilta geltona spalva, aplink augo veli ol. Vos pavelgus nuotrauk
man kilo noras pasivaikioti po t piev basai. Dviaukio namo langai atrod
aukti ir plats, pievel supo ksmingi mediai. Ant vieno medio akos buvo
pakabintos spuokls.
Stengiausi irti ne nam, o pai nuotrauk. Buvau tikra, kad is nedidelis
meno krinlis padarytas Maksono, nors nesupratau, kada jis itrko i rm ir
surado tok nam.
Nuostabi nuotrauka, pripainau. Pats fotografavai?
O ne, Maksonas juokdamasis papurt galv. Dovana yra ne nuotrauka, o
namas.
Mginau susivokti.
K?
Maniau, norsi, kad tavo eima gyvent alia. Erdvus namas yra netoli nuo
rm. Tavo sesuo ir nedidel jos eima irgi gals sikurti ten.
A... a... spoksojau princ laukdama paaikinimo.
Kaip visada kantrus Maksonas idst, k yra sumans, nors tikjosi, kad ir taip
supratau.
Tu man liepei visas isisti namo. Taip ir padariau. Tiesa, turjau pasilikti dar
vien mergin, nes tokios taisykls, bet... sakei, jei galiau rodyti savo meil tau...
...tai pasirinkai mane?

inoma, tave.
Praradau ad. Visikai priblokta, juokiausi, kikenau ir apibriau Makson
buiniais. Patenkintas tokia reakcija princas atsak visus buinius ir juoksi kartu
su manim.
Mudu ketiname susituokti? suklikau ir vl pabuiavau j.
Taip, ketiname, Maksonas sukrizeno ir leidosi mano glamonjamas. Suvokiau
atsidrusi jam ant keli. Neprisiminiau, kaip tai nutiko.
Buiavau j be perstojo... Galiausiai liovms kvatotis. Po kiek laiko ypsenos
iblso. aismingi buiniai virto kartesniais. Kai atsitraukusi pavelgiau princui
akis, ivydau skvarb, dm vilgsn.
Jis prisitrauk mane ariau, jutau, kaip dauosi jo irdis. Apimta geismo nuvilkau
jam vark. Maksonas kaip galdamas man padjo, bet vis tiek nepaleido i glbio.
Nusispyriau batelius, jie triukmingai nukrito ant ems. Jis pasek mano
pavyzdiu.
Paskui nenutraukdamas buinio pakl mane, une ant lovos ir velniai paguld
jos viduryje. Princo lpos slinko mano kaklu, o a atlaisvinau jam kaklarait ir
numeiau kakur prie bat.
Panele Singer, js paeidiate daugyb taisykli.
Tu esi princas. Gali man tiesiog dovanoti.
Maksonas kimiai sukikeno ir buiniais nubr kakl, aus, skruost. Itraukusi
markinius jam i kelni miau grabalioti sagas. Jis padjo man atsegti paskutines,
pasikl ir nuveit markinius al. Kai paskutin kart maiau j be markini, dl
susiklosiusi aplinkybi nevertinau kno groio. Bet dabar...
Mano pirtai velniai perbgo jam per pilv, grjausi jo tvirtumu. Kai pasiekiau
dir, iupau u jo ir prisitraukiau Makson artyn. Jis noriai pakluso, jo ranka
nuslydo mano koja ir stabteljo ant launies po suknels palankais.
Geidiau Maksono vos ne iki iprotjimo, nekantravau suinoti, ar jis irgi geidia
mans. Nieko negalvodama apkabinau j ir suleidau nagus nugar.
Princas tuoj pat liovsi mane buiuoti ir atlijs pavelg akis.
Kas? sukudjau bijodama sugadinti akimirk.
Ar tau... tau tai ne lyktu? paklaus jis nervingai.
K turi galvoje?
Savo nugar.
irdama tiesiai akis paglosiau Maksonui skruost, norjau isklaidyti visas jo
abejones.
Maksonai, kai kurie randai atsidr ant tavo nugaros todl, kad igelbjai
mane, ir u tai a tave myliu.
Akimirk princas liovsi kvpavs.

K tu pasakei?
Nusiypsojau.
A tave myliu.
Praau pakartoti dar syk. A tiesiog...
Sumiau jo veid rankomis.
Maksonai Skrivai, a tave myliu. A tave myliu.
Ir a tave myliu, Amerika Singer. Myliu visa savo esybe.
Maksonas vl pabuiavo mane, mano rankos nuslydo jo nugara, bet syk jis
nesitemp. Pakio rankas man po nugara, jauiau, kaip pirtai grabinja suknels
sagas.
Po velni, kiek sag turi is daiktas, pasiskund jis.
inau! Tai...
Princas atsisdo ir udjo rankas man ant suknels ties krtine. Paskui vienu
rytingu judesiu nupl drabu, palikdamas mane vien su apatiniais.
Tyldamas Maksonas rijo mane akimis. Paskui pavelg man veid.
Nenordama nutraukti ryio, atsisdau ir isilaisvinau i suknels rankovi.
Prireik iek tiek laiko, kol j nusivilkau. Tada mudu su Maksonu atsiklaupme ant
lovos, prisispaudiau prie jo pusnuoge krtine ir miau ltai buiuoti.
Norjau likti su juo per nakt, ityrinti mudviej naujai atrast jausm. Rodos,
visas pasaulis pranyko... kol igirdome triukm koridoriuje. Princas sispoksojo
duris, regis, lauk, kad ios tuoj pat atsilapos. Tokio sitempusio, tokio isigandusio
dar nebuvau maiusi.
Tai ne karalius, sukudjau. Tikriausiai kokia nors mergina suklupo eidama
kambar, o gal tarnait k nors valo. Viskas gerai.
Galiausiai jis giliai atsiduso nepastebjau, kad buvo sulaiks kvpavim ir
auktielninkas atsigul ant lovos. Paskui usideng ranka akis sykiu suirzs ir
iseks.
Negaliu, Amerika. Tik ne itaip.
Juk viskas gerai, Maksonai. ia mudviem saugu, atsiguliau greta ir
sikniaubiau jam pet.
Jis papurt galv.
Bdamas su tavimi noriu atsikratyti vis suvarym. Tu ito nusipelnei. Dabar
negaliu to padaryti, princas velg tol. Atleisk.
Viskas gerai, pasakiau nepajgdama nuslpti nusivylimo.
Nenusimink. Noriu patirti su tavimi tikr medaus mnes. Nusiveti tave ten,
kur ilta ir nuoalu. Joki pareig, joki kamer, joki sargybini, Maksonas
apsivijo mane rankomis. Taip bus kur kas geriau. Ir a tikrai galsiu tave
palepinti.

Kai igirdau iuos odius, laukimas nebeatrod toks baisus, bet buvau pratusi
priegyniauti.
Tu negali ilepinti mans, Maksonai. Man nieko nereikia.
Mudviej nosys beveik lietsi.
Ak, inau. Nesiruoiu dovanoti tau daikt. Tikriau, pasitais jis, ketinu, bet
turiu galvoje ne tai. Noriu tave mylti taip kartai, kaip joks vyras dar nra myljs
moters, kariau, negu kada nors svajojai bti mylima. Paadu tau itai.
Princo odius lydjo velns viltingi buiniai, tokie kaip ms pirmasis. Pajutau,
kad jis jau vykdo savo paad. Sykiu ir bijojau, ir jaudinausi bti itaip mylima.
Maksonai...
Klausau.
Ar pasiliksi su manimi nakiai? paklausiau. Princas kilsteljo antak, o a
sukikenau. Paadu elgtis dorovingai. Tiesiog... ar nakvosi ia?
Dvejodamas princas pavelg lubas. Galiausiai apsisprend.
Nakvosiu. Bet anksti ryt tursiu ieiti.
Gerai.
Sutarta.
Jis nusimov kelnes ir kojines ir tvarkingai susidjo drabuius, kad ryt nebt
susiglam. Tada lipo lov ir prisiglaud pilvu man prie nugaros. Vien rank
pakio man po kaklu, kita velniai apkabino.
Lova rmuose buvo nuostabi. Pagalvs kaip pkai, iuinys prisitaikydavo prie
mano kno form. Po antklode niekada nesualdavau ir nesukaisdavau, o naktiniai
atrod tokie lengvi lyg pasiti i oro.
Bet niekada nesijauiau taip puikiai kaip Maksono glby.
Jis meiliai pabuiavo man u ausies.
Saldi sapn, mano Amerika.
A tave myliu, tyliai pasakiau.
Princas apkabino mane stiprliau.
Ir a tave.
Guljau ramiai nordama pasimgauti akimirkos laime. Netrukus Maksonas m
kvpuoti ltai ir lygiai. Jis umigo.
Princui bdavo labai sunku umigti.
Matyt, jis pasijuto saugiai, saugiau, negu sivaizdavau. Nors labai jaudinausi, k
pasakys jo tvas, ir a pasijutau saugiai.
Atsidusau ir paadjau sau rytoj papasakoti Maksonui apie Aspen. itai reikjo
padaryti iki suadtuvi ceremonijos. Buvau tikra, kad dabar inau, kaip geriausia
visk jam paaikinti. O kol kas mgavausi mayiu ramybs tarpsneliu, saugiai
ilsjausi mylimo vyro glbyje.

Dvideimt atuntas skyrius


Pabudau jausdama, kad Maksonas laiko mane apkabins. Apie vidurnakt galiausiai
padjau galv jam ant krtins, ausyje atsimu ltas jo irdies plakimas.
Netardamas n odio princas pabuiavo mane virugalv ir prisitrauk ariau.
Negaljau patikti, kad tai tikra. Buvau drauge su Maksonu, jis pabudo mano
lovoje. ryt turt teikti man ied...
Galtume taip atsibusti kiekvien ryt, sumurmjo jis.
Skaitai mano mintis, sukrizenau.
Princas patenkintas atsiduso.
Kaip jautiesi, mano brangioji?
Noriau votelti u tok kreipin, kumteljau jam nuog pilv.
Nusiypsojs Maksonas usiropt ant mans, paskui atsisdo.
Gerai jau. Tad kaip tave kreiptis: mano mieloji, mano brangute, mano meile?
Tinka visi kreipiniai, jeigu bus skirti vien man, atsakiau glostydama jam
krtin ir peius. O kaip man tave vadinti?
Savo karalikuoju sutuoktiniu. Deja, ito reikalauja statymas, glostydamas
mane Maksonas aptiko jautri vietel kakle.
Nereikia! pasakiau mesdamasi al.
Jis tai atsak pergalinga ypsena.
Tu bijai kutulio!
Nekreipdamas dmesio mano prietaravimus princas m bgioti pirtais po
mano kn, priversdamas krykti nuo aisming prisilietim.
Vos por kart sucipusi lioviausi. Pro duris atkis ginkl virto sargybinis.
Suklikau ir iupau paklod nordama prisidengti. Taip isigandau, kad tik po
akimirkos suvokiau, jog mane velgia skvarbios Aspeno akys. Nuo tokio
paeminimo usiliepsnojo skruostai.
Regis, buvo pribloktas ir jis. Nesugebjo suregzti sakinio, akys lakst nuo
Maksono vienais apatiniais prie mans, besidangstanios paklode.
Mano apdujim iblak kimus juokas.
Buvau persigandusi, o princas jautsi visai nerpestingai. Ties sakant, buvo
patenkintas itaip ukluptas. Kai prakalbo, jo balsas atrod iek tiek pasiptlikas.
Patikinu jus, Legeri, kad Amerikai visikai saugu.

Aspenas atsikrenkt nebepajgdamas daugiau irti mus.


inoma, Js Auktybe, nusilenk ir ijo udarydamas duris.
Aimanuodama kritau ant pagalvi. Dingojosi, kad ito neigyvensiu. Btinai
reikjo pasakyti Aspenui apie savo jausmus, kai skridome lktuvu, juk turjau toki
prog.
Maksonas apkabino mane.
Nesijaudink. Juk buvome ne nuogi. Taip gali nutikti ir ateityje.
Jauiuosi labai paeminta, sudejavau.
Kad buvai uklupta lovoje su manim? princo balse buvo girdti nusivylimas.
Atsisdau ir pavelgiau j.
Ne! Tai ne dl tavs. Tiesiog, mano manymu, mes stokojame privatumo,
nulenkiau galv ir miau aisti su isipeusiu apkloto sileliu.
Maksonas velniai paglost man skruost.
Atleisk.
Pakliau akis princ, jo balsas buvo labai nuoirdus, negaljau tai nekreipti
dmesio.
inau, kad tau bus sunku, bet mons nuo iol stebs mudviej gyvenim.
Kelerius pirmuosius metus jie atkakliai kiis ms reikalus. Visi karaliai ir
karaliens turi susilaukti vaik. Kai kuriems tai nesudaro keblum. Mano motinai
sunkiai seksi pastoti, todl karalius su karaliene nors bti tikri, kad mudu
susilauksim pdini.
Maksonas nutilo, jo akys nuslydo nuo mano veido ir smigo dmel ant lovos.
Nesirpink, atsakiau glostydama jam skruost. Nepamirk, kad esu i
penktos kastos. Mano genai tikrai geri. Viskas bus puiku.
Jis nusiypsojo puse lp.
Tikrai ito tikiuosi. I dalies dl to, kad ms pareiga susilaukti palikuoni. Bet
ir todl, kad... Su tavimi, Amerika, noriu gyventi visavert gyvenim. Atostogauti,
vsti gimtadienius, naiai dirbti paprastomis dienomis, o savaitgaliais tinginiauti.
Noriu ivysti savo stal, iterliot rieut sviestu. Noriu laidyti slaptus, tik mudviem
suprantamus juokelius, pyktis ir taikytis. Troktu gyventi su tavimi.
Staiga kelios paskutins minuts igaravo man i galvos. Stiprjanti iluma
krtinje isklaid visa kita.
A irgi ito noriu, patikinau Makson.
Jis nusiypsojo.
K manai, jeigu po poros valand oficialiai paskelbiau apie ms suadtuves?
Gteljau peiais.
Rodos, iai dienai nesu nieko numaiusi.
Princas parvert mane ant lovos ir apipyl buiniais. Trokau bti itaip

buiuojama valand valandas, bet pakako to, kad mudu jau mat Aspenas. Jei
tarnaits irgi itai pamatys, nieku gyvu nepajgsiu j uiaupti.
Maksonas apsireng, a usimeiau chalat. Gal vliau is nutikimas pasirodys
juokingas. irdama, kaip princas pridengia randuot nugar markiniais,
negaljau galvoti apie niek kit, viskas atrod netikima. Nenorjau tapti princese,
bet dabar jauiausi be galo laiminga.
Atsisveikindamas princas dar syk pabuiavo mane, tada atidar duris ir dingo.
Skirtis su juo buvo sunkiau, nei tikjausi. Pasakiau sau, kad belieka palaukti kelet
valand ir kad tikrai verta pakentti.
Prie udarydama duris nugirdau Makson sukudant:
Pareigne, panel tikisi js diskretikumo.
Atsakymo neigirdau, bet galjau sivaizduoti, kaip niriai linkteljo Aspenas.
Stovjau kambaryje prie dur svarstydama, k pasakyti ir ar apskritai reikia k
nors sakyti. Laikas slinko, bet suvokiau turinti pasikalbti su Aspenu. Negaljau
engti pirmyn ir pasiadti Maksonui, pirmiau nepasinekjusi su Aspenu. Giliai
atsikvpiau ir neramiai pravriau duris. Jis krypteljo galv, nes koridoriuje sklido
balsai. Galiausiai kaltinamai pavelg mane buvau priblokta sunkaus jo
vilgsnio.
Atleisk, sukudjau.
Aspenas papurt galv.
inojau, kad tai neivengiama, bet vis tiek buvau pritrenktas.
Man reikjo spti tave, tariau ieidama koridori.
Tai nesvarbu. Tiesiog negaliu patikti, kad myljaisi su Maksonu.
Udjau rankas jam ant krtins.
Prisiekiu, Aspenai, nesimyljau.
O tada per akimirk viskas lugo.
Laikydamas u rankos Kris i u kampo iniro Maksonas. Jis sispitrjo mane,
prisiglaudusi prie Aspeno, tarsi iekani, kaip apsiginti. Atsitraukiau, bet per
ltai. Aspenas grteljo Makson pasirengs aikintis, bet buvo taip apstulbs,
kad negaljo pralementi n odio.
Kris iopteljo ir kaipmat usideng burn ranka. irdama sutrikusias
Maksono akis puriau galv, mginau be odi paaikinti, kad vyko
nesusipratimas.
Po akimirkos princas susitvard ir atgavo iorin ramyb.
Sutikau Kris koridoriuje. Ir jau ia paskelbti jums abiem apie savo pasirinkim
iki atvykstant iniasklaidai. Bet, rodos, dabar teks aptarti k kita.
Dirsteljau Kris. Mane guod tai, kad jos akyse neivydau pergals diaugsmo.
Prieingai, rodos, jai buvo gaila mans.

Kris, gal malontum tyliai grti savo kambar? papra Maksonas.


Ji padar tpsn ir nuskubjo koridoriumi, trokdama atsidurti kuo toliau nuo
ms. Giliai atsiduss Maksonas vl pavelg mus.
A itai nujauiau, tar jis. tikinjau save, kad tai tik vaizduot, juk tikrai
btum man papasakojusi vis ties. Tu turjai bti sininga su manim, princas
pakl akis dang. Negaliu patikti, kad nepaklausiau proto balso. inojau tai
nuo pat pirmojo ms susitikimo. Kaip tu j irdavai, kokia bdavai isiblakiusi.
Ta prakeikta apyrank, ta inut ant sienos, visi tie kartai, kai maniau tave turs ir
staiga vl prarasdavau... vis tai dl tavs, princas atsigr Aspen.
Tai mano kalt, Js viesybe, pamelavo jis. A j persekiojau. Amerika
aikiai pasak, kad jai reikia tik js, bet a vis tiek neatstojau nuo jos.
Neatsaks Aspeno atsiprainjimus Maksonas prijo prie jo ir pavelg akis.
Koks tavo vardas?
Jis nurijo seil.
Aspenas.
Aspenas Legeris, tsiamai itar princas. Dink man i aki, kol neisiuniau
mirti Naujj Azij.
Aspenui ugniau kvap.
Js Auktybe, a...
NEDINKIS!
Dirsteljs mane Aspenas pasisuko eiti.
Stovjau tyliai ir nekrutjau, bijojau pavelgti Maksonui akis. Kai galiausiai
idrsau, jis parod smakru mano kambario pusn. jau vidun, o jis atsek i
paskos. Atsigrusi ivydau, kaip jis udaro duris ir persibraukia plaukus ranka.
Princas grteljo mane, paskui jo akys nukrypo nepaklot lov. Jis nusijuok pats
sau.
Ar seniai? tyliai paklaus vis dar tvardydamasis.
Ar prisimeni t kivir... prabilau.
Maksonas mane nutrauk.
Amerika, mes kivirydavoms nuo pat tos dienos, kai susitikome! Bk
konkretesn!
Mane nukrat drebulys.
Po Kris vakarlio.
Princas ipt akis.
Vadinasi, nuo tada, kai Legeris pradjo eiti tarnyb rmuose, sarkastikai
pasak princas.
Atleisk, Maksonai. I pradi gyniau Aspen, o paskui save. Kai buvo nuplakta
Marli, bijojau tau atskleisti ties. Bgtavau, kad prarasiu tave, maldaujamai

itariau.
Mane? Prarasi mane? apstulbs klaus jis. Tu gri namo nieko nelaimjusi,
tapusi auktesns kastos nare ir turinti vyr, kuris vis laik sekiojo paskui tave!
Amerika, tai a iandien visko netekau!
Nuo princo odi man ugniau kvap.
Isiunti mane namo?
Maksonas pairjo mane kaip kvai, kad idrsau to paklausti.
Kiek kart dar tau leisiu sudauyti man ird, Amerika? Negi manai, kad a tave
vesiu, padarysiu savo princese, kai itiek primelavai apie mudviej santykius?
Nenoriu kankintis iki pat gyvenimo pabaigos. Suprask, viso ito man jau gana.
Pratrkau raudoti.
Maksonai, praau man atleisti. Viskas ne taip, kaip atrodo i alies. Prisiekiu. A
tave myliu!
Jis prijo prie mans velgdamas tuiomis akimis.
I vis mel, kuri man pripasakojai, itas eidia labiausiai.
Tai ne.... jo vilgsnis nutild mane.
Liepk tarnaitms pasistengti i vis jg. Turi atrodyti graiai.
Princas ijo pro duris nusinedamas mano ateit, kuri prie valandl laikiau
rankose. Grau kambar susimusi u pairdi. Dingojosi, kad irdis plyta i
skausmo. Prijau prie lovos ir atsiguliau ant ono, nes nebepajgiau stovti.
Raudojau tikdamasi, kad iki ceremonijos skausmas inyks. Kaip itai itversiu?
vilgteljau laikrod, norjau suinoti, kiek man liko laiko... ir ivydau stor vok,
prajus vakar duot man Maksono.
Nusprendiau, kad tai paskutin inia i jo, ir apimta nevilties perlauiau
antspaud.

Dvideimt devintas skyrius


Gruodio 25 d. 16.30 val.
Brangi Amerika,
nuo tavo ivykimo prajo septynios valandos. Dusyk buvau beeins tavo
kambar paklausti, kaip patiko dovanos, bet prisimindavau, jog tavs rmuose
nra. Taip pripratau prie tavo artumo, kad keista nematyti tavs alia ar
ingsniuojanios rm koridoriais. Por kart rengiausi paskambinti, bet
nenoriu pasirodyti egoistas. Nenoriu, kad pasijustum kaip narve. Prisimenu,
kaip pirmj vakar rmuose tu taip sakei. Manau, laikui bgant, pasijutai
laisvesn, ir a n u k nevarysiu tos laisvs. Kol gri, turiu imtis kokio nors
darbo.
Nusprendiau atsissti ir parayti tau, vyliausi, kad itaip pasikalbsiu su
tavimi. I dalies tai pasiteisino. Galiu sivaizduoti tave sdini ia,
besiypsani i mano sumanymo, galbt purtani galv, kad esu toks
paikas. Kartais itaip darai, tiesa? Mgstu toki tavo veido iraik. Tu
vienintel elgiesi taip, kad a nebesijauiu beviltikas. ypsaisi dl keist
mano bdo bruo, taikstaisi su jais ir nenustoji bti mano drauge. Prajo tik
septynios valandos, o a to jau ilgiuosi.
Splioju, k dabar veiki. Turbt jau perskridai al, pasiekei namus ir esi
saugi. Tikiuosi, kad esi saugi. Negaliu sivaizduoti, kaip diaugiasi tavs
sulaukusi eima. Galiausiai sugro mylima dukt!
Vaizduotje pieiu tavo namus. Pasakojai man, kad js namas nedidelis,
kad turi namel medyje, kad tavo ttis ir sesuo tapo garae. Paskui leidiu
mintims plaukti laisvai. sivaizduoju, kaip sdi apglbusi sesut ar spardai
kamuol su mauoju broliuku. Ar inai, kad visk prisimenu? Esi sakiusi, kad
broliukas mgsta aisti kamuoliu.
sivaizduoju eins tavo namus drauge su tavimi. Man patikt pamatyti,
kur uaugai. Noriau ivysti aplink bgiojant tavo broliuk ar bti
apkabintas tavo mamos. Bt malonu susipainti su tavo artimaisiais, kurie
nebuvo atvyk rmus. Girdti girgdant grindis ir trinksint duris. Noriau
sdti svetainje ir uuosti i virtuvs sklindanius kvapus. Manau, kad tikri

namai turi bti pilni gaminamo valgio aromato. Visikai nieko nedirbiau.
Nesukiau galvos dl kareivi, biudeto ar deryb. Sdiau su tavim,
fotografuoiau skambinani pianinu. Kaip ir sakei, abudu priklausytume
penktai kastai. Pietauiau kartu su tavo eima, visi kalbt vienas per kit, o
ne kudtsi laukdami savo eils. Galbt miegoiau svei lovoje ar ant sofos.
Jei leistum, sitaisyiau ant grind greta tavs.
Retkariais apie tai svajoju umigti greta tavs, kaip nutiko slptuvje.
Tada buvo jauku klausytis lygaus tavo kvpavimo, justi tavo artum ir ramyb,
nebebti vieniam.
is laikas kvailokas, o tu puikiai inai, kaip nemgstu apsikvailinti. Bet vis
tiek tai darau. Dl tavs.
Maksonas

Gruodio 25 d. 22.35 val.


Brangi Amerika,
jau metas gultis, stengiuosi atsipalaiduoti, bet negaliu. Galvoju tik apie tave.
Baisiai bijau, kad kas nors tavs nenuskriaust. inau, man bt praneta, jei
tau kas nors nutikt, bet jauiuosi apimtas savotikos paranojos. Kaskart, kai
ateina tarnas su praneimu, mano irdis akimirk stabteli. Baiminuosi
blogiausio: kad pradingai. Kad nebegri. Labai noriu, kad btum ia. Tiesiog
troktu pamatyti tave.
Tu niekada neperskaitysi i laik. Juose a labai nusieminu.
Noriu, kad grtum namo. Vis galvoju apie tavo ypsen ir bgtauju
daugiau jos nepamatysis.
Amerika, viliuosi, kad gri pas mane.
Linksm Kald.
Maksonas

Gruodio 26 d. 10.00 val.


Brangi Amerika,
tikras stebuklas, kad imiegojau vis nakt. Galiausiai pabuds tikinau save,
jog nuogstauju be reikalo. Prisiekiau, kad iandien susitelksiu darb ir
liausiuosi nerimauti dl tavs.
Papusryiavau ir turjau daugyb susitikim, paskui mane upldo mintys

apie tave. Pasiskundiau sergs ir pasislpiau savo kambaryje parayti tau


laiko. Tikiuosi pasijusti, tarsi btum alia.
Esu didelis savanaudis. iandien tu palaidosi tt, o a tesvajoju, kaip
susigrinus tave. irdamas raalu ivediotas raides jauiuosi lyg tikras
mulkis. Tu esi ten, kur ir turi bti. Turbt jau minjau, kad esu tikras, jog
labai padedi savo eimai.
Nuo tada, kai susipainome, tapai daug stipresn nesakiau tau ito, nors
turjau pasakyti. Nesu toks pasipts ir netikiu, kad itai susij su manim, bet
konkursas pakeit tave. Ir mane. I pat pradi tau nestigo drsos, vliau jos
pagausjo, ji savotikai nusigludino. Anksiau sivaizdavau tave kaip mergin
su pilnu krepiu akmen, pasirengusi sviesti juos kiekvien prie,
pastosiant keli. Dabar tu pati tapai kaip akmuo. Esi tvirta ir rytinga.
Lainuosi, kad tavo namikiai itai mato. Turjau tau tai pasakyti. Viliuosi, kad
greitai gri tada taip ir padarysiu.
Maksonas

Grauodio 26 d. 19.40 val.


Brangi Amerika,
prisimenu ms pirmj buin. Tikriausiai reikt kalbti apie pirmuosius
buinius. Geriausiai prisimenu antrj, t, kurio pati trokai. Ar kada nors tau
sakiau, kaip jauiausi t nakt? inoma, tai buvo ne pirmasis buinys mano
gyvenime, bet pirmasis su tavimi. Esu mats pasaulio, Amerika, galiu
nukeliauti atokiausius planetos kampelius. Bet dar nebuvau patyrs tokio
nuostabaus ir sykiu skausmingo dalyko kaip tas buinys. Norjau pagauti j
tinkleliu ar dti knyg. Trokau j isaugoti, kad galiau pasidalyti su
pasauliu, pasakyti visatai: tai k tai panau; taip pasijunti krisdamas.
ie laikai atrodo tokie trikdantys. Sudeginsiu juos iki tau grtant namo.
Maksonas

Gruodio 27 d. vidurdienis
Amerika,
turiu papasakoti tai pats, antraip vis tiek igirsi i tarnaits. Galvoju apie tavo
proius. Kartais vaikiodama po rmus tu niniuoji ar dainuoji. Sykiais, kai
ateinu tavo kambar, dar koridoriuje igirstu melodijas, kurias saugai

irdyje. Be j rmai atrodo tuti.


Ilgiuosi ir tavo kvapo. Pasiilgstu tavo kvepal aromato, pasklindanio nuo
plauk, kai purtai galv ir juokiesi, dvelkianio nuo tavo odos, kai
vaiktinjame sode. Nuo jo a tarsi apsvaigstu. Taigi nujau tavo kambar ir
pasipurkiau nosin tavo kvepalais. Dar vien paika imon, padedanti
vaizduotis, kad esi ia. Mer uklupo mane ieinant i kambario. Nenutuokiu,
ko jai ten reikjo, juk tavs nra; ivydusi mane sukliko, ir kaipmat atbgo
sargybinis. Paman, kad nutiko kas nors blogo. Jis tvirtai laik ginkl, akys
laid aibus. Vos nebuvau upultas. Dl to, kad pasiilgau tavo kvapo.

Gruodio 27 d. 23.00 val.


Mano brangioji Amerika,
nesu ras meils laik, tad atleisk, jei is tau pasirodys nevyks...
Paprasiausia bt pasakyti, kad a tave myliu. Bet, ties sakant, jauiu tau
kur kas daugiau. A tavs geidiu, Amerika. Man tavs reikia.
Slepiu savo jausmus nuo tavs i baims. Bgtauju, jei atskleisiu juo visus
i karto, itai tave ims slgti, ir pabgsi. Nuogstauju, kad kurioje nors tavo
irdies kertelje esama meils kitam vyrui, ir ta meil niekada neuges. Bijau
vl padaryti klaid, toki didiul, kad usisklsi savo pasaulyje. Jokios
mokytojo pastabos, tvo plakimas, jokia atskirtis jaunystje neskaudino
mans taip kaip tavo atsiribojimas.
Neduoda ramybs mintis, kad jis gali vl pasireikti ir sugniudyti mane.
Todl pasilieku teis rinktis. Bgtauju, kad jos atsisaks ivysiu tave
sunertomis ant krtins rankomis. Pasakysi, kad bsi man gera draug, bet
ne partner, ne karalien, ne mona.
Labiausiai u visk pasaulyje troktu, kad taptum mano mona. A tave
myliu. Ilg laik bijojau itai pripainti, bet dabar esu tuo tikras.
Mane labai nulidino tavo tvo mirtis, sielvartas, kur tau tenka patirti, ir
tutuma, kuri atsivr tau ivykus. Bet diaugiuosi, kad pamatysi savo eim.
Neinau, kiek laiko man bt reikj apsisprsti, jeigu nebiau patyrs, k
reikia bti be tavs. Dabar esu visikai tikras, kad negaliu be tavs gyventi.
Noriau bti menininkas kaip tu, kad galiau rasti bd pasakyti tau, kokia
man esi brangi. Amerika, mano meile, tu tarsi besiskverbianti pro medi
akas sauls viesa. Tu esi juokas, nugalintis lides. velnus vjelis kart
dien. Tu isklaidai sutrikimo migl ir suteiki aikumo.
Tu nesi visas pasaulis, bet darai j geresn. Be tavs a tik egzistuoiau, ir

tiek.
Sakei, kad, norint visk sutvarkyti, vienam i ms teks atlikti didel uol
siekiant pasitikjimo. Rodos, supratau, kad teks perokti tarpekl, ir viliuosi,
jog lauksi mans kitoje jo pusje.
Myliu tave, Amerika.
Aminai tavo
Maksonas

Trisdeimtas skyrius
Didysis kambarys buvo sausakimas. Bent vien kart svarbiausieji asmenys buvo
ne karalius ir karalien, o Maksonas. Ant neauktos pakylos stovjo iraiytas
stalas. Prie jo susdome trise: princas, Kris ir a. Sdjimo tvarka man atrod
apgaulinga. Buvau Maksonui i deins. Visada maniau, kad sdti i deins yra
gerai, kad tai garbinga vieta. Princas kalbjosi tik su Kris. Tarsi biau neinojusi,
kas mans laukia.
Dairydamasi po kambar mginau apsimesti laiminga. Jis buvo pilnas moni.
Kampe stovjo Gavrilas ir pasakojo prieais kamer, kas nutiko.
El nusiypsojo ir pamojavo man, Ana pamerk ak. Linkteljau joms, i jaudulio
negaldama pratarti n odio. Kambario gilumoje prie atskiro stalo sdjo
Augustas, Dordija ir keletas iaurs sukilli, apsivilkusi gantinai variais
drabuiais. Be abejons, Maksonas norjo, kad jie pamatyt jo irinktj. N
nenutuok, kad jo irinktoji priklauso jiems.
Sukilliai neramiai valgsi po kambar tarsi bijodami, kad bet kuri akimirk
apsaugininkai gali juos atpainti ir pulti. Sargybiniai atrod isiblak ir nekreip
juos dmesio. Ties sakant, pirm kart pamaiau karius tokius atsipalaidavusius,
j akys klydinjo po kambar, ir tik keli buvo labai susirpin. Pora buvo nesiskut
ir atrod ities netvarkingai. Nustebau, nes Maksono suadtuvs buvo svarbus
vykis. Gal sargybiniai tiesiog labai skubjo?
Mano akys nukrypo karalien Amberli. Ji nekuiavosi su seseria Adele ir
breliu jos vaik. Karalien vytjo. Ji labai ilgai lauk ios dienos. Amberli myls
Kris kaip savo dukr. Pajutau didiul pavyd.
Pasigriau ir nuvelgiau Atrankos mergin veidus. syk mano akys smigo
Selest. Jos akyse perskaiiau aik klausim: ko nerimauji? Vos vos papuriau
galv duodama jai inoti, kad pralaimjau. Ji man ypteljo ir vien lpomis itar
viskas bus gerai. Linkteljau mgindama patikti. Kvatodamasi i kakieno pokto
Selest nusigr, o a galiausiai pavelgiau dein, veid sargybinio, stovinio
ariausiai ms stalo.
Aspenas irgi atrod isiblaks. Jis valgsi po kambar kaip dauguma
uniformuot vyr, regis, stengdamasis k nors suprasti. Tarsi mintyse dliodamas
dlion. Trokau, kad pavelgt mane, galbt be odi pasakyt, kas j jaudina,

bet jo akys klydinjo kitur.


Stengiesi susitarti dl vlesnio susitikimo? paklaus Maksonas, ir a staigiai
atloiau galv.
Ne, inoma, ne.
Gal gale tai nesvarbu. i popiet atvaiuos Kris eima, tada bus surengta
kukli vent, o tavikiai gals vetis tave namo. Jie nenors, kad pralaimjusi liktum
viena. Gali prikrsti kvailysi.
Princas kalbjo altai ir santriai. Visai neprimin tikrojo Maksono.
Jei nori, pasilaikyk nam. U j jau sumokta. Noriau atgauti savo laikus.
A juos perskaiiau, sukudjau. Jie nuostabs.
Maksonas suirzo, tarsi biau i jo aipiusis.
Nesivaizduoju, k sau maniau juos raydamas.
Praau taip nekalbti. Bk geras. A tave myliu, mano veidas persikreip.
Nedrsk itaip elgtis, pro sukstus dantis iko Maksonas. Prisiklijuok
ypsen ir ilaikyk iki paskutins akimirkos.
Nurijau aaras ir blankiai ypteljau.
itaip geriau. Kol nepaliksi kambario, turi taip ir atrodyti, supratai?
linkteljau, ir Maksonas pavelg man akis. Bsiu patenkintas, kai inyksi.
Ispjovus paskutinius odius princo veid vl nuviet ypsena, jis atsigr
Kris. Trumpam nudriau akis skreit, stengiausi lygiai kvpuoti ir nutaisyti nars
veid.
Paklusi akis nedrsau tiesiai k nors pavelgti. Turbt Maksonas nesuteiks man
galimybs isakyti paskutin nor. Tad sutelkiau vilgsn kambario sienas. Tada
pastebjau, kad dauguma sargybini, tarsi gav kakok enkl, pasitrauk nuo j.
Paskui i kieni isitrauk raudonos mediagos raiius ir apsivyniojo jais galvas.
Visikai priblokta pamaiau, kaip raudonraitis sargybinis ujo Selestei u
nugaros ir paleido kulk jai pakau.
Tuo pat metu or perskrod klyksmai, nuaidjo viai. Kambar utvind kimios
sueistj dejons, velkam kdi bravimas. mons tranksi sienas, kilo
panika, visi stengsi kuo greiiau pabgti, bet nevikriai judjo su auktakulniais ir
kostiumais. audydami sukilliai auk, dl to kilo dar didesn sumaitis. Spoksojau
sustingusi, per akimirk ivydau daugiau miri, nei galjau sivaizduoti. Dairiausi
karaliaus ir karaliens, bet ie buvo ding. Mane pagavo baim neinojau, ar
jiems pavyko pabgti, ar jie pakliuvo sukilliams nagus. valgiausi Adels ir jos
vaik. J niekur nebuvo matyti, tai atrod dar blogiau nei pamesti i aki karali su
karaliene.
alia mans Maksonas mgino nuraminti Kris.
Gulk ant grind, paliep jai. Viskas bus gerai.

Pavelgiau deinn iekodama Aspeno ir apstulbau. Jis buvo priklaups ant kelio
ir prisitaiks aud mini. Rinkdamasis taikin turjo nesuklysti.
Akies kampuiu ivydau raudon blyksn. Staiga prie mus idygo sukillis,
persirengs sargybiniu. Kai itai supratau, viskas stojo vietas. Ana man pasakojo,
kad syk buvo taip nutik, kai sukilliai gavo sargybini uniformas ir prasmuko
rmus. Bet kaip jiems tai pavyko kart?
Kris dar kart surikus, man dingteljo, kad sargybiniai, isisti saugoti ms
namiki, niekur nepabgo, nepaliko savo post. Jie buvo nuudyti ir pakasti, o j
drabuiai pavogti. Dabar jais vilkjo sukilliai.
is suvokimas nma nepaguod.
Supratau, kad nordama igyventi turiu bgti. Maksonas su Kris irgi. Nustrau,
kai grsmingas sukillis pakl ginkl ir nusitaik tiesiai Makson. irjau
princ, o jis mane. Trokau pranekti. Vl atsigriau ginkluot vyr.
Sukillio veidas nuvito. Jis nutar pasilinksminti ir skaudinti Makson, todl
krypteljo ginkl kairn ir nusitaik tiesiai mane.
N neketinau klykti. I siaubo negaljau pajudti, bet man prie akis mkteljo
Maksono varkas jis oko prie mans.
Kritau ant ems, tik ne ton pusn, kuri biau turjusi kristi. Maksonas
pravilp pro akis ustodamas mane. Pargriuvusi miau dairytis Aspeno. Jis pribgo
prie stalo, pastm mano kd, ir i uvirto ant mans.
Pataikiau j! kakas suriko. Iekokit karaliaus!
Igirdau kelis diaugsmingus ksnius. Ir klyksmus. Daugyb klyksm.
Isivadavusi i stingulio kurtau nuo vairiausi gars. Ant grind triukmingai virto
kds, griuvo knai. Sargybiniai kalojo sakymus. Aidjo viai, j triukmas
ugul man ausis. Uvir tikras pragaras.
Ar tu nesueista? paklaus Aspenas per pai sumait.
Rodos, papuriau galv.
Nekrutk.
irjau, kaip Aspenas atsistojs sustingo ir nusitaik. Jis ov kelet kart
sutelks vilgsn, atsipalaidavusiu knu. I audymo kampo spjau, kad prie ms
mgina prisikasti dar daugiau sukilli, bet jiems tai nepavyko.
Greitai apsivalgs Aspenas vl atsigul ant grind.
Ketinu ivesti j i ia, kol sukilliai nenukov.
Aspenas priliau prie mans ir iupo Kris, i usidengusi ausis baisiausiai
raudojo. Aspenas kilsteljo j u smakro ir skl antaus. Kris sustingo tyldama,
bet iklaus Aspeno nurodym ir dangstydamasi galv patrauk i kambario.
Pamau triukmas rimo. Tikriausiai mons ijo ar buvo jau mir.
Paskui pastebjau i po staltiess kyant koj. O Dieve! Maksonas!

Palindusi po stalu radau j sunkiai kvpuojant, ant markini plito didel raudona
dm. aizda buvo emiau kairio peties ir atrod labai rimta.
Ak, Maksonai, pravirkau. Neinodama, k daryti, suvyniojau suknels
palankus ir prispaudiau prie aizdos. Princas silpnai krpteljo. Atleisk man.
Jis ities rank ir udjo ant manosios.
Ne, tai tu man atleisk, pasak. Vos nesulugdiau mums abiem gyvenimo.
Dabar nekalbk apie tai. Tiesiog suimk save rankas, gerai?
Amerika, pavelk mane.
Keliskart sumirksjusi pairjau Maksonui akis. Nors ir kamuojamas skausmo,
jis man nusiypsojo.
Sudauyk man ird. Sudauyk tkstant kart, jei tau taip patinka. Ji vis tiek
priklausys tau.
Tyliau, raminau sueistj.
Mylsiu tave iki paskutinio atodsio. Kiekvienas mano irdies tvinksnis skirtas
tau. Mirdamas noriu, kad tai inotum.
Tu nemirsi, springau aaromis.
Princas itrauk savo rank i manosios ir paglost man plaukus. Prisilietimas
buvo velnus, bet jo uteko suprasti, ko esu praoma. Pasilenkiau jo pabuiuoti. t
buin sudjau vis ankstesni buini patirt, netikrum ir vilt.
Nepasiduok, Maksonai. A tave myliu ir meldiu nepasiduoti.
Princas trksmingai kvp oro.
Tada po stalu palindo Aspenas. Ne ikart suvokiau, kad tai jis, ir suklykiau i
baims.
Js Auktybe, Kris yra slptuvje, dalykikai prane sargybinis. Dabar
js eil. Ar galit atsistoti?
Maksonas papurt galv.
Tik tuiai vaistytume laik. Nuvesk j.
Bet, Js Auktybe...
Tai sakymas, tar princas kaip stengdamas valdingiau.
Akimirk juodu irjo vienas kitam akis.
Klausau, pone.
Ne, a niekur neisiu! usispyriau.
Eisi, pavargusiu balsu pasak Maksonas.
Eime, Mer. Turime paskubti.
A niekur neisiu!
Tarsi staiga pasveiks Maksonas kilsteljo ir sugrieb Aspen u atlap.
Ji turi gyventi. Ar supranti mane? Kad ir kiek tai kainuot, ji turi gyventi.
Aspenas linkteljo ir stipriai sugrieb mane u rankos.

Nereikia! rkiau. Maksonai, praau tavs!


Bk laiminga, sugarg jis, dar kart spusteldamas man rank; miau klykti,
bet Aspenas nusitemp mane.
Kai pasiekme duris, jis prispaud mane prie sienos.
Usiiaupk! Igirs sukilliai. Kuo greiiau nuvesiu tave slptuv, tuo greiiau
sugriu gelbti princo. Daryk, k liepiu. Ar supratai?
Linkteljau.
Gerai, eik pasilenkusi ir kuo tyliau, tar Aspenas, isitraukdamas ginkl ir
vilkdamas mane koridori.
Mudu apsivalgme. Tolimajame koridoriaus gale ivydome mog, bgant kit
pus nuo ms. Jam dingus i aki, pajudjome. Pasuk u kampo suklupome ant
gulinio sargybinio. Aspenas patikrino jo puls ir papurt galv. Tada iupo
uvusiojo ginkl ir atkio man.
K man su juo daryti? sukudjau apimta siaubo.
audyti. Bet pirma turi sitikinti, ar prie tave draugas, ar prieas. ia tvyro
smyis.
Kelias temptas minutes paslapia slinkome koridoriais ir tikrinome slptuves. Jos
buvo jau uimtos ir urakintos. Supratau, kad ariausios kautyns vyksta
virutiniuose auktuose ir lauke, vius ir klyksmus sugr rm sienos. Kaskart
igird kok nors gars stabteldavome.
Aspenas dirsteljo u kampo.
ia koridorius baigiasi, todl bk budri.
Linkteljau. Mudu greitai prijome koridoriaus gal. Pirmiausia man krito akis
pro lang skaisiai vieianti saul. Nejaugi dangus neino, kad pasaulis griva?
Kaip iandien gali viesti saul?
Labai praau, labai praau, kudjo Aspenas, rakindamas slptuv. Laim, i
buvo neuimta. Puiku, atsiduso jis, atidarydamas duris ir ustodamas pus
koridoriaus.
Aspenai, a nenoriu likti ia.
Reikia likti. Tau turi bti saugu, nes rpi daugeliui moni. Be to, noriu, kad dar
t padarytum dl mans.
K?
Aspenas pasimuist.
Jei man kas nors nutikt... Noriu, kad pasakytum...
Per jo pet pamaiau mstelint raudon rait koridoriaus gale. Pakliau ginkl,
nusitaikiau ir pro Aspen oviau atbgant sukill. Po akimirkos Aspenas stm
mane slptuv ir utrenk duris, palikdamas vien tamsoje.

Trisdeimt pirmas skyrius


Nenutuokiau, kiek ilgai sdjau slptuvje. Klausiausi, kas vyksta dur, nors ir
supratau, kad tai beprasmika. Kai prie kelias savaites mudu su Maksonu buvome
urakinti slptuvje, pro duris neprasiskverb n vienas iorinio pasaulio garsas.
Tsyk rmai buvo labai nuniokoti.
Vis dlto turjau vilties. Gal Aspenas nesueistas ir bet kuri akimirk gali
atrakinti duris. Jis tikrai turi bti gyvas. Tikrai. Aspenas yra tikras kovotojas, visad
toks buvo. Nuo maums atkakliai prieinosi badui ir skurdui. Pasimirus tvui,
Aspenas ilaik eim. A buvau atrinkta dalyvauti Atrankoje, Aspenas paauktas
rm sargybinius, bet vis tiek neprarado vilties. Palyginti su tuo, kulka jam nieko
nereikia. Aspeno Legerio nepakirs jokia kulka.
Prispaudusi aus prie dur meldiausi, kad igirsiau od, kvpavim ar kitok
bruzdes. Kaip galdama stengiausi igirsti sueisto Maksono kvpavim,
usidengusi akis delnais praiau Dievo palikti j gyv. Be abejons, visi rmuose
iekojo princo ir jo tv, visus juos derjo gelbti pirmuosius. Sargybiniai nieku
gyvu neturjo leisti Maksonui ti.
O gal i viltis buvo apgaulinga?
Princas atrod toks ibals, jo rankos paspaudimas toks silpnas.
Bk laiminga.
Maksonas myljo mane. Tikrai myljo. A j irgi. Nepaisant viso, kas mus skyr:
kast, klaid, ms nepalaikanio pasaulio, mums buvo skirta bti drauge.
Turjau bti greta Maksono. Ypa dabar, jam merdint. Nebegaljau tnoti
slptuvje.
Atsistojau ir miau grabalioti sienas, iekodama viesos jungiklio. Kol suradau,
keliskart atsitrenkiau plienines duris. Udegusi vies apvelgiau slptuv. Ji buvo
maesn u kitas, kuriose man teko glaustis. ia buvo kriaukl, bet stigo klozeto,
tik kibiras kampe. Pasienyje alia dur stovjo suoliukas, prie galins sienos
lentyna su maisto paketais ir antklodmis. Ant grind tarsi laukdamas mans guljo
autuvas.
Abejojau, ar tai pads, bet turjau pamginti. Pasistaiau suolel slptuvs
viduryje ir parveriau ant ono ploktuma duris. Usiglaudiau u jo, norjau
sitikinti, koks io baldo auktis. Suvokiau, kad tai prasta priedanga. Reikjo

pasitenkinti ir tokia.
Stodamasi umyniau puonios suknels palankus. Suirzusi miau apirinti
lentynas. Plonas peilis tikriausiai buvo skirtas skardinms atidarinti ir maistui
smulkinti, bet puikiai tiko suknelei patrumpinti. Nelygiai nupjoviau drabu ties
keliais. I nupjauto audinio pasidariau dir ir susijuosiau, kad dl viso pikto
turiau kur usikiti peil.
Prie suoliuko prikroviau apklot, baiminausi, kad kulkos gali atokti. valgiausi
po kambar iekodama, k dar galiau panaudoti iam tikslui, bet daugiau nieko
nebeaptikau.
Susirangiau u suoliuko, nusitaikiau spyn, giliai kvpiau ir oviau.
Maoje erdvje nuaidjo kurtinamas trenksmas ir labai mane igsdino, nors
tikjausi jo. sitikinusi, kad kulkos nevilpia rikoetu, nujau patikrinti dur. Vir
spynos ivydau nedidel dubim, buvo matyti keli sluoksniai metalo. Nusiminiau,
kad nepavyko pataikyti pai spyn, bet vis dlto t nuveikiau. Jei ausiu spyn
dar kelis kartus, gal pavyks itrkti.
Usiglaudusi u suoliuko pabandiau pyktelti dar kart. Suvarpiau visas duris,
bet niekaip nepataikiau spyn. Apimta nevilties po kurio laiko atsistojau vyliausi
pataikyti stovdama. Laimjau tik tiek, kad rankas supjaust nuo dur atskilusio
metalo gaballiai.
Igirdusi spragteljim suvokiau inaudojusi visus ovinius, bet neisilaisvinusi.
Numeiau autuv ir pasileidau prie dur. Trenkiausi jas visu knu.
Pasiduokit! rkiau dauydama duris. Atsidarykit!
Klykdama trankiau jas kumiais, bet nieko nelaimjau.
Ne, ne, ne! A turiu i ia itrkti!
Durys stovjo kaip stovjusios, atrod tylios ir grietos, tarsi savo ramumu
aipytsi i mano blakymosi.
Susmukau ant grind ir apsiverkiau, galiausiai supratusi, kad nieko negaliu
padaryti. Galbt Aspenas negyvas guli visai ia pat, o Maksonas... tikriausiai jau
mirs.
Prisitraukiau kelius prie krtins ir atloiau galv duris.
Jeigu tu gyvas, Maksonai, sukudjau, leisiuosi vadinama tavo brangija.
Paadu neprietarauti.
Beliko laukti.
Retkariais mgindavau suvokti, kiek valand, bet nebuvo kaip suinoti, ar
neklystu. Ltai slenkantis laikas var i proto. Dar niekad nesijauiau tokia bejg,
nerimas mane ud.
Rodos, prajo visa aminyb, kol igirdau spragtelint urakt. Kakas jo pas

mane. Neturjau supratimo, kas, draugas ar prieas, todl pakliau tui ginkl ir
nusitaikiau duris. Bent jau igsdinsiu atjn. Durys girgddamos prasivr, pro
koridoriaus lang slptuv plsteljo viesa. Vadinasi, dar ne vakaras? O gal jau
kita diena? Prisimerkusi nuo viesos vis tiek nepaleidau autuvo i rank.
Neaukit, panele Amerika! papra sargybinis. Jums niekas negresia!
I kur man inoti? I kur inoti, kad nesi vienas i sukilli?
Sargybinis pavelg koridori ir pamat artinantis pastam siluet. viesos
ruo eng Augustas ir Gavrilas. Pastarojo kostiumas buvo sudraskytas, bet
kruviname atlape ididiai puikavosi seg tik dabar suvokiau, kad ji nepaprastai
panai iaurin vaigd.
Nenuostabu, kad iauriniai sukilliai tiek daug inojo.
Viskas baigta, Amerika. Mes nugaljom, patvirtino Augustas.
Palengvjusia irdimi atsidusau ir numeiau autuv ant ems.
Kur Maksonas? Ar jis gyvas? Ar Kris sveika? apibriau klausimais Gavril,
tada sutelkiau dmes August. Mane ia atved vienas sargybinis. Jo pavard
Legeris. Gal kartais matte j? odiai verte versi i burnos, kalbjau taip
greitai, kad buvo sunku suprasti.
Pasijutau keistai apsvaigusi.
Veikiausiai j itiko okas. Kuo greiiau vesk ligonins priestat, sak
Gavrilas, ir sargybinis lengvai pakl mane ant rank.
Maksonas... neatlyau. Bet atsakymo neigirdau. O gal jo nesulaukusi
praradau smon. Nebeprisimenu.
Pabudau ant sulankstomosios lovos. Gl subraiytas rankas. Pakliau vien i j
prie aki ir apirjau. Pavirins aizdos buvo ivalytos, gilesns aptvarstytos.
Viskas atrod gerai.
Atsisdau ir apsidairiusi suvokiau esanti nedideliame kabinete. Apvelgiau stal,
ant sienos ikabintus diplomus jie priklaus daktarui Alarui. Negaljau ia
pasilikti. Rpjo daug k isiaikinti.
Atidariusi duris supratau, kodl buvau paguldyta daktaro kabinete. Ligonins
sparnas buvo perpildytas. Nesunkiai sueistieji guljo lovose po du, kiti tarp lov
ant grind. Sunkiausiai sueisti buvo paguldyti patalpos gilumoje. Tegu ir
sausakimame ligonins sparne buvo ramu.
Apirinjau ligonius, iekodama pastam veid. Gal veriau j nepamatyti? K
tai galt reikti gera ar bloga?
Tjuzdei su Emika apsikabinusios guljo vienoje lovoje ir tyliai kkiojo. Ivydau
kelias i matymo pastamas kambarines. Man einant pro al, jos linkteljo, tarsi
biau ito nusipelniusi.

ingsniuodama vis tolyn miau netekti viltis. Tarp sueistj Maksono nebuvo
matyti. Jei jis bt guljs ia, bt buvs apsuptas pulko moni, pasirengusi
vykdyti kiekvien jo nor. Tiesa, a buvau paguldyta atskirame kabinete. Gal
Maksonas irgi?
Pamaiau sargybin abejingu randuotu veidu.
Ar princas kur nors ia? tyliai paklausiau.
Jis palengva papurt galv.
Ak!
smigusi kulka ir sudauyta irdis du visikai skirtingi sualojimai. Bet a
jauiausi kraujuojanti taip pat, kaip pirmiau kraujavo Maksonas. Jokios sils
nepagydys ios aizdos; is skausmas niekados nesiliaus.
Neklykiau, bet dingojosi, kad klykia mano siela. I aki biro aaros. Jos nenuplov
glos, bet prilygo paadui.
Maksonai, niekas tavs nepakeis. A uantspaudavau ms meil.
Mer?
Atsigrusi ivydau sutvarstyt vyr. Jis guljo beveik paiame priestato gale. Tai
buvo Aspenas.
Mano kvpavimas patankjo, netvirtais ingsniais patraukiau prie jo. Aspenui
buvo aptvarstyta galva, pro tvarst sunksi kraujas. Jis buvo nuogas iki puss,
krtin keliose vietose nubrozdinta, bet labiausiai nukentjusi koja. i buvo storai
apmuturiuota tvarsiu, ant aizdos launyje negrabiai uklijuoti dar keli tvarsiai.
Aspenas mvjo tik ortus, kit koj deng paklod, todl aikiai maiau, kaip
sunkiai jis sueistas.
Kas tau nutiko? sukudjau.
Nenoriau atgaivinti smulkmen. Ilgai kovojau, nuoviau kokius eis ar
septynis sukillius, bet vienas pataik man koj. Daktaras sako, kad tikriausiai
galsiu vaikioti pasiramsiuodamas lazda. Bent jau likau gyvas.
Aaros tyliai riedjo man per skruostus. Nieko negaljau padaryti, jauiausi
dkinga, bet pramaiiui su baime ir neviltimi.
Mer, tu igelbjai man gyvyb.
Atitraukiau akis nuo Aspeno kojos ir pavelgiau jam veid.
Tavo vis igsdino sukill, ir a spjau iauti. Jei nebtum taip padariusi, jis
bt pyls man nugar, ir viskas bt buv baigta. Ai tau.
Nusiluosiau akis.
Tai tu igelbjai man gyvyb. Visada gelbsti. Atjo metas pradti grinti skol.
Aspenas nusiypsojo.
Mane traukia prie didvyrik ygi, tiesa?
Tu visad trokai bti kieno nors riteris tviskaniais arvais, palingavau galv

prisimindama visa tai, k Aspenas buvo padars dl mylim moni.


Paklausyk mans, Mer. Kai pasakiau visad tave mylsis, tai ir turjau galvoje.
Jei btume lik Karolinoje, btume susituok ir laimingai gyven. Skurdiai, bet
laimingai, jis lidnai ypteljo. Bet mudu nelikome Karolinoje. Tu pasikeitei. A
irgi. Buvai teisi sakydama, kad turiau suteikti prog kuriai nors kitai. Nebiau
dl to taip jaudinsis, jei ne visi ie vykiai. Mer, tave ginti liepia mano prigimtis.
Prireik daug laiko suvokti, kad tu to nebenori. Kai tai atskleidiau, supratau irgi
nebenors kovoti dl tavs.
Apstulbusi spoksojau Aspen.
Tau visad priklausys gaballis mano irdies, Mer, bet a daugiau tavs
nebemyliu. Kartais dingteli, kad vis dar esu tau reikalingas ir kad tau rpiu, bet
neinau, ar tai tiesa. Nusipelnei gyventi geriau nei su manimi, antraip jausiausi
sipareigojs.
Atsidusau.
Ir tu nusipelnei daugiau nei bti mano atsarginiu aidju.
Aspenas padav man rank, pamiau j.
Nepyk ant mans, pasak jis.
Nepykstu. Diugu inoti, kad ir tu nepyksti ant mans. Nors jis ir uvo, vis tiek j
myliu.
Aspenas surauk kakt.
Kas uvo?
Maksonas, sukudjau, akims pritvinkus aar.
Stojo tyla.
Maksonas gyvas.
K? Bet tas sargybinis sak, kad jo ia nra, ir...
inoma, nra. Jis yra karalius. Slaugomas savo kambaryje.
Pripuoliau apkabinti Aspeno, nuo mano prisilietimo jis sudejavo, bet buvau tokia
laiminga, kad visai pamirau atsargum. Paskui laimingos ir lidnos inios tarsi
susipyn.
Ltai atsitraukiau.
Karalius Klarksonas uvo?
Aspenas linkteljo.
Karalien irgi.
Negali bti! sudrebjau vl apsipildama aaromis. Juk sak, kad galsiu
vadinti j mama. Kaip Maksonas igyvens toki netekt?
Ties sakant, jei ne iauriniai sukilliai, tikriausiai bt uvs ir princas. Jie
atskubjo paiu laiku.
Tikrai?

Aspeno akyse maiau nuostab ir dkingum.


Bt gerai pasimokyti i j. Sukilliai kaunasi kitaip. ino, k daryti. Didiajame
kambaryje atpainau August ir Dordij. Lauke jie turjo pastiprinim. Kai tik
suvok, kad kakas ne taip, kaipmat atsidr rmuose. Nenutuokiu, i kur iauriniai
sukilliai gavo ginkl, bet jeigu ne jie, mes visi btume uv.
Sunku buvo sismoninti Aspeno odius. Man vis dar iekant trkstam dlions
gaballi, atsidar durys, ir per ligonins sparn nusirito tylus murmesys. Ivydome
susijaudinusi mergin besidairani po patalp. Jos suknel buvo suplyta,
isidraik plaukai krito ant veido, bet a kaipmat j atpainau.
Pralenkdamas mane Aspenas atsisdo ir kteljo:
Luse!
inojau, kad nuo tokio judesio jam turjo suskausti, bet balse nebuvo girdti
kanios.
Aspenai! aikteljo ji ir pasileido per patalp, net perokdama kai kuriuos
ligonius. Mergina puol sargybiniui glb ir nusjo veid buiniais.
Man apkabinus, Aspenas skaudiai suvaitojo, o dabar atrod tiesiog laimingas.
Kur buvai prapuolusi? reikliai paklaus jis.
Ketvirtame aukte. Esu k tik ilaisvinta, atskubjau kuo greiiausiai. Kas
atsitiko? paprastai Lus labai bijodavo sukilli puolim, bet dabar buvo
susitelkusi tik Aspen, tik j irjo.
Man viskas gerai. O kaip tu? Gal pasirodyk daktarui? jis apsidair iekodamas
pagalbos.
Ne, neturiu n menkiausio brimo, patikino Lus. Tiesiog jaudinausi dl
tavs.
Aspenas su didiuliu atsidavimu pavelg Lusei akis.
Dabar, kai tu ia, viskas gerai.
Atsargiai, kad nekliudyt tvarsi, ji glost jam veid. Aspenas udjo rank jai
ant sprando, velniai prisitrauk ir kartai pabuiavo.
Lusei kaip niekam kitam reikjo riterio, ir niekas geriau u Aspen nebt
sugebjs jos apginti.
Juodu mat tik vienas kit ir nepastebjo, kaip pasialinau. Patraukiau iekoti
mogaus, kur ities norjau pamatyti.

Trisdeimt antras skyrius


Ijusi i ligonins priestato pirmiausia pavelgiau rmus. Jie smarkiai nukentjo.
Idauyt lang uks tviskjo saulje. Sugadinti paveikslai, isprogdintos sienos ir
grsmingos raudonos dms ant kilim primin man, kaip arti mirties buvome mes
visi.
Kopiau laiptais vengdama sutiktj vilgsni. I antro aukto lipdama trei
pamaiau auskar ant grind. Nejuia miau splioti, ar jo savinink dar gyva.
Atsidriau laipt aiktelje, eidama prie Maksono kambario ivydau daugyb
sargybini. Taip ir turjo bti. Galbt galiau j paaukti. Galbt jis liept
sargybiniams praleisti mane... kaip an vakar, kai susitikome pirm kart.
Maksono kambario durys buvo atviros, mons zujo pirmyn atgal, atnedami
popierius ir inedami lktes. alia dur buvo isirikiav ei sargybiniai,
veikiausiai jie mans neleis. Kai prisiartinau, vienas sargybinis pastebjo mane.
irjo prisimerks, tarsi nordamas dar kart sitikinti, kad esu ta pati Amerika.
Paskui mane paino ir greta stovintis sargybinis, tada juodu vienas po kito emai ir
pagarbiai nusilenk.
Sargybinis prie pat dur mosteljo ranka.
Mano panele, Maksonas laukia js.
Stengiausi pateisinti sargybini reikiam pagarb. Eidama atloiau peius, nors
apdraskytos rankos ir nukirpta suknel tikrai negerino mano vaizdio.
Ai, padkojau neymiai linkteldama.
Man engus, pro al nuskubjo kambarin. Maksonas guljo lovoje, pro plonus
medvilns markinlius galjai matyti sutvarstyt kair krtins pus. Kair ranka
buvo parita, deine jis laik dokument, kak aikinant patarjui.
Nors ir pusnuogis, susivlusiais plaukais, Maksonas atrod visai neblogai. Ir vis
dlto buvo gerokai pasikeits. Galbt sdjo kiek tiesiau? Gal veidas pasidar
rimtesnis?
Maksonas buvo tikras karalius.
Js Didenybe, atsidusau darydama gil tpsn. Atsitiesdama ivydau
kibirktles jo akyse.
Stavrosai, palik popierius ia. Praau vis ieiti i kambario. Turiu pasinekti
su panele.

Patarnautojai nusilenk ir patrauk koridori. Stavrosas rpestingai padjo


popierius ant naktinio staliuko ir eidamas pro al mirkteljo man. Lukteljau, kol
usidar durys, ir engiau pirmyn.
Trokau pribgti prie jo, pulti glb ir likti ten aminai. Vis dlto jau palengva,
svarstydama, ar Maksonas nesigaili paskutini savo odi.
Labai ujauiu dl tv netekties.
Vis dar negaliu tuo patikti, tar jis, kviesdamas prissti ant lovos. Vis dar
manau, kad ttis savo kabinete, mama pirmame aukte. Bet kuri akimirk vienas
j engs ia ir skirs man koki nors uduot.
Puikiai tave suprantu.
Maksonas lidnai nusiypsojo.
Aiku, supranti, jis udjo rank ant manosios. Palaukiau tai geru enklu ir
stipriau spusteljau jam platak. Motina stengsi igelbti tv. Sargybinis man
pasakojo, kad tasai atsidr sukillio taikiklyje, bet mama j ustojo. Ji uvo pirma,
ikart po jos ir tvas, Maksonas palingavo galv. Mama visada buvo
nesavanaud. Iki paskutinio atodsio.
Neturtum stebtis. Esi labai panaus j.
Maksonas nusivaip.
A niekada nebsiu toks geras kaip ji. Be galo ilgsiuos mamos.
Paglosiau jam rank. Amberli buvo ne mano motina, bet man atrod, kad
ilgsiuosi jos ne maiau u Makson.
Bent jau tu likai gyva, tar jis, vengdamas mano aki. Nors tokia paguoda.
Stojo ilgoka tyla, neinojau, kaip j nutraukti. Ar turiau priminti jo odius? Ar
paklausti apie Kris? Ar Maksonas ivis nori galvoti apie tai?
Turiu tau t parodyti, netiktai pareik jis. Galbt pasirodys iurktoka,
bet vis tiek turt patikti. Atidaryk it stali, paliep. Rasi kai k viruje.
Atidariau naktinio staliuko stali ir ivydau sn spausdint popieri. Klausiamai
pavelgiau Makson, bet is linkteljo ragindamas skaityti.
Paklusau stengdamasi suprasti, kas raoma. Pirm pastraip perskaiiau net du
kartus, vis maniau, kad k nors ne taip supratau.
Nejaugi tu... tu ketini panaikinti kastas? paklausiau Maksono.
Toks mano sumanymas, ypsodamasis atsak jis. Gal digauti dar per
anksti. Tai uduoiai gyvendinti prireiks daug laiko, bet manau, kad verta imtis.
Pairk, tar versdamas didiulio dokumento puslapius ir bed pirtu vien pa
straip. Noriu pradti i apaios. Pirmiausia ketinu panaikinti atunt kast. Teks
atlikti daugyb pokyi; man rodos, kad po tam tikr pastang atunta kasta galt
susilieti su septinta. Vliau eitsi sunkiau. Vis dlto turi bti bdas atsikratyti ios
su skaiiais susijusios gdos, toks mano tikslas.

Mane apm pagarbi baim. Painojau tik tok pasaul, kur kasta buvo prilipusi
prie mogaus kaip drabuis. O dabar laikiau rankose dokument, ir is tvirtino, kad
nematomos ribos tarp moni galiausiai bus itrintos.
Maksonas paglost man rank.
Noriu, kad inotum, jog tai tavo darbas. Nuo pat tos dienos, kai paaukei mane
koridoriuje ir papasakojai, kokia bdavai alkana, stengiausi itaisyti padt. tai
kodl taip nulidau po tavo pareikimo per televizij; t pat galjau pasiekti tyliai.
Bet jeigu nebiau susipains su tavimi, man tikrai nebt atj galv, kaip
pagerinti moni gyvenim.
kvpiau oro ir vl sigilinau dokumentus. Prisiminiau savo gyvenimo metus, jie
bgo labai greitai. Niekad nesitikjau daugiau, tik tapti garsia pokyli dainininke ir
gal vien dien itekti. Svarsiau, k Maksono apsisprendimas reik Iljos
monms, kai bsiu greta jo. Sykiu kuklinausi ir didiavausi.
Esama dar io to, Maksonas sudvejojo, o a negaljau atitraukti aki nuo
dokumento.
Staiga ant popieri snies jis padjo atvir dut. Joje spindjo iedas,
nutviekstas pro lang sklindani sauls spinduli.
Miegojau pasidjs t prakeikt daikt po pagalve, pasak apsimestinai
suirzs.
Netardama n odio pavelgiau j, nes nepajgiau nieko pralementi. Buvau
tikra, kad Maksonas gali perskaityti klausim mano akyse, bet jis paklaus ko kito.
Ar patinka?
iedas buvo nupintas i plon auksini gij, jos sudar apskritim, kurio viduryje
puikavosi du brangakmeniai alias ir rykiai raudonas. Papuoalas panjo
karn. Rykiai raudonas buvo mano akmuo, o aliasis Maksono. Akmenys rykiai
aiaravo sauls viesoje ir atrod neatskiriami kaip mudu.
Keliskart bergdiai mginau prabilti. Teigaljau ypsotis, ryti aaras ir linkioti.
Maksonas atsikrenkt.
Dusyk mginau tai padaryti plaiu mostu, bet spdingai pralaimjau. Dabar net
negaliu priklaupti ant kelio. Tikiuosi, neprietarausi, jei kalbsiu su tavimi
paprastai.
Linkteljau vis dar nesumodama, k sakyti.
Maksonas nurijo seil ir gteljo sveikuoju petimi.
A tave myliu, tiesmukai itar jis. Jau seniai turjau prisipainti. Galbt taip
btume iveng daugybs kvail klaid. Kita vertus, ypsodamasis pridr, visos
tos klitys tik paskatino kariau pamilti tave.
Aki kampuiuose man susitvenk aaros ir sudrkino blakstienas.
Kalbjau ties. Gali sudauyti man ird. Kaip jau inai, veriau mirsiu, nei

matysiu tave keniant. Kai paautas kritau ant grind ir maniau, kad atjo galas,
visos mano mintys sukosi tik apie tave.
Maksonas buvo priverstas nutilti. Vl nurijo seil, dingojosi, kad tuoj pat
apsiverks kaip ir a. Kiek palkjs kalbjo toliau:
Per tas kelias akimirkas apraudojau visa, ko netekau. Kad neivysiu tavs,
einanios prie altoriaus susitikti su manimi, nematysiu tavo bruo ms vaik
veideliuose, kaip neivysiu sidabrini sruog tavo plaukuose. Kartu stengiausi
pavelgti visk i kitos puss. Mano mirtis igelbs tau gyvyb, Maksonas
patrauk sveikj pet, kas gi tai, jei ne gris?
Praradau savitvard ir apsipyliau aaromis. Kaip iki ios akimirkos galjau manyti
inanti, k reikia meil? irdyje liepsnojantis jausmas atrod su niekuo
nepalyginamas, jis suild kiekvien mano kno lopinl.
Amerika, velniai kreipsi Maksonas, o a nusiluosiau akis ir pavelgiau
j. Matai prieais save karali, bet suprask, kad tai ne sakymas. Tai praymas ir
maldavimas. Meldiu tave padaryti mane laimingiausiu pasaulyje vyru. Suteik man
garb ir tapk mano mona.
Negaljau apsakyti, kaip labai ito trokau. Netekau amo, bet atsak mano
knas. sitaisiau Maksono glbyje, stipriai j apkabinau, bdama tikra, kad niekas
mudviej nebeiskirs. Kai karalius mane pabuiavo, viskas stojo vietas. Radau
visa, ko kadaise trokau, netgi tai, apie k nesvajojau, ia, jo glbyje. Jeigu
Maksonas mane ves ir palaikys, tariau sau, tai galsiu susiremti su visu pasauliu.
Netrukus baigme buiuotis, ir Maksonas atlijo, kad pavelgt man akis. I jo
veido perskaiiau, kad esu namie. Tada galiausiai atgavau bals.
Sutinku.

Epilogas
Stengiausi nedrebti, nors man nesisek. Taip bt buv kiekvienai merginai.
Svarbi diena, prabangi suknel ir nesuskaiiuojama daugyb smeigt mane aki.
Mginau bti drsi ir vis dlto virpjau.
inojau, kad durims atsidarius ivysiu laukiant Makson. Kol aplink vyko
paskutins ruoos bruzdesys, laikiausi tos minties ir mginau atsipalaiduoti.
Ak, tai ms melodija, pasak mama, igirdusi, kad muzika pasikeit.
Silvija pakviet mano eim. Deimsas su Kena atrod pasiruo. Deradas
lakst aplink, jau spjs suglamyti kostium, Mei beviltikai band j nuraminti,
kad jis nors kelias akimirkas pastovt vietoje. Nors Derado kostiumas apsilamd,
mano namikiai iandien atrod tiesiog karalikai.
Labai diaugiausi, kad mylimi mons yra su manimi, ird spaud tik dl tio.
Vis dlto j jutau. Girdjau kudant, kaip labai mane myli, kaip didiuojasi, kad
graiai atrodau. Painojau j taip gerai, kad sivaizdavau, kokius odius bt
iandien man saks; vyliausi ilaikyti it ry, stengtis, kad jis niekada nenutrkt.
Taip pasinrusi svajones nepastebjau, kaip prislino Mei.
Amerika, tu atrodai nuostabiai, tar ji ir pasistiebusi paliet mantriai
isiuvint aukt mano suknels apykakl.
Mer pranoko pati save, tiesa? paklausiau grodamasi suknele.
I trij kambarini tik ji liko su manimi. Dulkms isisklaidius, aptikome, kad
prapuol kur kas daugiau moni, nei manme. Lus igyveno antpuol ir atsisak
tarnybos, Ana tiesiog dingo.
Dar viena tuia vieta, kuri reiks upildyti.
Dievulliau, Amerika, tu visa tirti, Mei iupo u rank ir mgino nuraminti
mane, juokdamasi i mano baiminimosi.
inau, bet nieko negaliu padaryti.
Marli, pakviet Mei, ateik ir padk man nuraminti Amerik.
Prisiartino vienintel mano pamerg, jos akys kaip visada vytjo; apsupta dviej
artim moni tikrai pajutau slopstant tamp.
Nesijaudink, Amerika, esu tikra, kad Maksonas pasirodys, erzino Marli.
Mei nusikvatojo, o a kumteljau joms abiem.
Nesijaudinu, kad Maksonas apsigalvos! Baiminuosi eidama suklupti ar

neteisingai itarti jo vard. Sugebu kelti sumait, pasiskundiau.


Marli priglaud kakt prie manosios.
iandien nebus jokios sumaities.
Mei! sunypt mama.
Turiu eiti, nes mama netenka kantrybs. Pasimatysime per ceremonij, Mei
atsargiai pakteljo man skruost, stengdamasi neiteplioti lp daais, ir ijo.
Ugrojo muzika, namikiai apsigr ir nuingsniavo prie altoriaus laukti mans.
Marli atsitrauk per ingsn.
Dabar mano eil?
Taip. is spalva tau labai tinka.
Rodydama suknel Marli sisprend onus.
Js Didenybe, turite puik skon.
Giliai kvpiau.
Dar niekas mans taip nevadino. Viepatliau, po ceremonijos visi ims itaip
kreiptis, mginau priprasti prie i odi. Karnavimas yra vedyb ceremonijos
dalis. I pradi tursiu prisiekti Maksonui, paskui Iljai. I pradi iedai, tada
karnos.
Tik nepradk vl nervintis! paliep Marli.
Stengiuosi! Turiu galvoje, inau, kas mans laukia iek tiek per daug vyki
vienai dienai.
Cha! pareik Marli, pasikeitus muzikai. Tai palauk vakaro.
Marli!
Nespjus subarti draugs, ji mirkteljo ir spruko tolyn, ir man beliko sukikenti.
Buvau tokia patenkinta, kad Marli gro mano gyvenim. Oficialiai padariau j
savo patarnautoja, Maksonas tokias pareigas skyr Karteriui. itaip aikiai
parodme tautai, kad valdant naujajam karaliui bus dideli pokyi. Buvau laiminga,
nes maiau, kiek daug moni tam pritaria.
Lkuriuodama klausiausi muzikos. inojau, kad netrukus nuskambs tam tikros
natos ir tursiu paskutin prog pasitaisyti suknel.
Drabuis buvo nuostabus. Baltas sijonas platjo nuo klub ir bangomis krito
emyn. Trumpos nrini rankovs siek aukt apykakl, su ja atrodiau tikra
princes. Ant suknels dar vilkjau berankov apsiaust, besidriekiant eme man
u nugaros. Per primim a j nusivilksiu, nes vis vakar oksiu su vyru.
Mer, ar pasirengusi?
Atsigriau Aspen.
Taip, pasirengusi.
Jis pasil sikibti parank, taip ir padariau.
Pasakikai atrodai, tar Aspenas.

Tu irgi visai graiai pasipuoei, atoviau. Nors ir ypsojausi, supratau, kad


Aspenas mato mano nerim.
Nra ko jaudintis, ramino jis mane. Pasitikinti ypsena privert tikti jo
odiais, taip bdavo visada.
Giliai atsidusau ir linkteljau.
Tiesa. Tik neleisk man pargriti, gerai?
Nesikrimsk. Jei netvirtai engsi, paskolinsiu tau itai, Aspenas parod tamsiai
mlyn lazd, pritaikyt prie uniformos. Tokia mintis prajuokino mane. Eime,
paragino jis, ivyds nuoirdi mano ypsen.
Js Didenybe, jau laikas, primin Silvija. Jos tonas buvo pagarbus.
Linkteljau jai, ir mudu su Aspenu patraukme prie dur.
Iversk juos i koto savo groiu, tar jis, paskui muzika ugrojo garsiau, ir mes
pasirodme sveiams.
Visa baim igaravo. Nors stengms sudaryti trump svei sra, banyia
buvo sausakima, imtai moni troko palydti mane prie altoriaus. Sveikindami
mane jie visi atsistojo, todl negaljau matyti Maksono.
Man tiesiog reikjo ivysti jo veid. Jei tik rasiu tas ramias akis, inosiu visk
itversianti.
Stengdamasi atrodyti rami ypsojausi, grakiai linkiojau sveiams, dkodama
u atjim. Bet Aspenas visk suprato.
Laikykis, Mer.
Pavelgiau j, man padjo drsus jo vilgsnis.
Patraukme pirmyn.
Tai nebuvo pats grakiausias jimas prie altoriaus. Ir ne pats greiiausias.
Aspeno koja buvo taip sualota, kad priek yrms visai pamau. Bet kokio kito
vyro galjau prayti nuvedama prie altoriaus? Ar biau galjusi prayti kieno nors
kito? Aspenas um labai svarbi viet mano gyvenime. Ne kaip mano vaikinas, ne
kaip draugas, o kaip mano eimos narys.
Maniau, kad atsisakys, baiminausi, kad sieis. Taiau Aspenas pasak, kad jam
tai bus didel garb, ir apkabino mane.
Toks jau jis buvo atsidavs ir siningas iki pat galo.
Galiausiai minioje ivydau pastamus veidus. Lus sdjo greta savo tvo.
Didiuodamasi ji plaiai nusiypsojo, nors i ties negaljo atplti aki nuo Aspeno.
Eidamas pro Lus is atlo peius. inojau, kad greitai ateis jos eil tekti,
nekantriai ito laukiau. Aspenas isirinko puiki mergin.
Greta Luss kelias artimiausias eiles buvo umusios kitos Atrankoje dalyvs. Jos
tikrai drsiai pasielg, nes ia kai ko trko. Visos ypsojosi, netgi Kris, nors jos akys
buvo lidnos. Biau neapsakomai trokusi pamatyti tarp j Selest. sivaizdavau,

kaip ji bt paklusi akis dang, paskui mirkteljusi ar ikrtusi kok nors pokt,
susklusi pasiptlik, bet neeid smoj. Tikrai labai jos ilgjausi.
Man stigo ir karaliens Amberli. Galjau tik sivaizduoti, kokia laiminga ji bt
buvusi iandien, galiausiai gijusi dukr. Man atrod, kad itekjusi u Maksono
biau myljusi j kaip motin. Neabejoju, jog taip ir bt buv.
Tada ivydau mam ir Mei. Jos buvo stipriai apsikabinusios tarsi palaikydamos
viena kit. mons aplink jas ypsojosi. Mano ird upldo neapsakoma meil.
Usiirjusi svei veidus taip isiblakiau, kad usimirau atsidrusi prie pat
altoriaus. ingteljau dar ingsn... ir pamaiau j.
Pasaulis aplink mus inyko.
Joki kamer, joki fotoaparat blyksi. Tik mudu. Tik mudu su Maksonu.
Jis buvo usidjs karn, vilkjo kostium su mlyna juosta, nusagstyta
medaliais. Prisiminiau, k sakiau, kai tok j pamaiau pirm syk. Kad tikt kabti
alia kandeliabr. Nusiypsojau prisimindama ilg kelion, atvedusi mus ia, prie
altoriaus.
Paskutiniai Aspeno ingsniai buvo lti, bet tvirti. Kai pasiekme tiksl, atsigriau
j. Aspenas dar kart man nusiypsojo, ir a pakteljau jam skruost,
atsisveikindama su praeitimi. Trumpai velgme vienas kit, paskui jis pam
mano rank ir padav Maksonui, o pats pasitrauk.
Vyrai apsikeit pagarbiais vilgsniais. Vargu, ar kada nors suprasiu, kas tarp j
vyko, bet i akimirka buvo taikinga. Aspenas ingteljo atgal, o a pirmyn uimti
vietos, apie kuri galjau tik svajoti.
Prasidjus ceremonijai, mudu su Maksonu atsistojome ariau vienas kito.
Sveika, mano brangioji, sukudjo jis.
Nepradk, spjau atsakydama, ir abudu nusiypsojome.
Maksonas laik mano rankas, tarsi tik jos ioje emje bt galjusios j sulaikyti.
Susitelkusi tai rengiausi itarti priesaik, paadus, kuri niekada nesulauysiu. i
diena buvo stebuklinga.
Dabar jau inojau, kad tai ne pasaka. Suvokiau, kad mudu patirsime sunki
gyvenimo tarpsni, gluminani akimirk. Kad ne visada vykiai klostysis, kaip mes
norime, ir tada tursime prisiminti, kad patys tai pasirinkome. Ne visk gali atlikti
tobulai.
Tai neatrod kaip laiminga pasakos pabaiga.
Tai buvo kur kas daugiau.