Está en la página 1de 323

S CAR L E T T o lCELLY

Tarp paklodi
I angl kalbos vert
Ign Norvaiait-Alelinien

U D K 8 2 i.iii(4 i7 ) -3 i
O k -0 9

V ersta i:
Scarlett O K elly

Between the Sheets

C o p y rig h t Scarlett O Kelly, 2012


Ig n N o r v a i a it -A le li n ie n ,
v e r tim a s lietu v i k alb, 2013
ISBN 9 7 8 - 9955-16-435-7

G im ta sis odis", 2013

'Pastaba dl fakt ir pram an

Akivaizdu, kad Skarlet OKeli nra tikrasis mano vardas. Skai


tydami pasakojim apie vienerius metus, praleistus mylintis
su nepastamaisiais u pinigus, turtumte atminti: viskas,
kas ia papasakota, yra tiesa, taiau smulkmenos pakeistos,
kad mano, mano vaik, giminaii ir klient tapatybs likt
neatskleistos. is pramanavimas" itin svarbus, nes kam nors
isiaikinus mano paslapt biau visikai sugniudyta. Siek
dama paslpti mus nuo visuomens, pakeiiau smulkmenas
apie save ir eimines aplinkybes.
Klientams taip pat daviau netikrus vardus. Atidiai skaity
dami pastebsite, kad jie ivardyti abcls tvarka: Aidanas, po
to Brajanas, Kolinas, Derekas, Edis ir 1.1. ie vardai pramanyti,
a apdairiai nutyljau bet kokias klient tapatyb nusakanias
smulkmenas. Taigi jei skaitydami manote k nors atpain,
taip nra. N vienas ioje knygoje pamintas vyras - nesvar
bu, klientas ar meiluis - neatitinka tikrovje egzistuojanio
mogaus.
Mano skms paslaptis dirbant palydove - slaptumas. Vy
rai to prao, man to reikia, ir visas gyvenimas priklauso nuo
plono neinomybs ydo, skirianio mane kaip palydov nuo
5

Tarp paklodi

tikrosios mans. Nuplus t yd, turiau kartu su vaikais


persikelti kit al. Gyvenu maame miestelyje Airijoje, esu
gerbiama vidurins klass moteris ir motina, privalau norma
l" lytin gyvenim saugiai slpti u uuolaid ir dur. Jei kada
nors paaikt, kad i ties esu patyrusi prostitut, permiego
jusi su daugiau nei imtu vyr, mano gyvenimas ia baigtsi.
tai kodl is pasakojimas apie slapt mano gyvenim buvo
taip kruopiai surstas. Viskas ioje knygoje yra tikra: mano
istorija, pasakojimai apie vyrus ir seks. Viskas i ties nutiko.

Turinys
Pastaba dl fakt ir p ra m a n ..................................

Prologas.....................................................................

1. Gyvenimas iki p ro stitu c ijo s......................................


15
2. Stulbinama m i n t i s .....................................................
22
3. Pirmasis skam butis.....................................................
30
4. Pirmasis s u sitik im a s .................................................
39
5. mogikasis r y y s .....................................................
50
6. Mokantis tinkamai b e n d r a u ti..................................
60
7. vairov........................................................................ 66
8. Btina kvalifikacija..................................................... 89
9. Netikta sekso bom ba................................................. 100
10. A kistata........................................................................ 111
11. Santuoka, vaikai ir n e te k tis ......................................125
12. Jaunasis erilas............................................................ 131
13. R e ik lu s is ....................................................................139
14. iurktusis ir v e ln u s is ............................................. 144
15. Trys svarbiausios p a m o k o s ......................................154
16. Drauguis e k a s ........................................................ 164
17. Sunkus m e t a s ............................................................ 176

Tarp paklodi

18. Gera d ien a....................................................................179


19. Sekso a is liu k a i........................................................ 192
20. A tv y k lis....................................................................199
21. Draugs, paskalos ir k a l t ......................................... 206
22. Pornografijos vaigds ir stovjimas ant galvos . . 215
23. Vl A tv y k lis ............................................................ 219
24. Trise l o v o j e ................................................................ 227
25. Seksualinis g y d y m a s ................................................. 234
26. Nemalonus su sitik im as............................................. 252
27. U seks mokantys v y r a i ......................................... 258
28. Ko nori v y r a i ............................................................ 267
29. V a ik in a s ....................................................................277
30. Perpildyta r i n k a .........................................................285
31. Padorus pasilymas.....................................................292
32. Met p a b a i g a ............................................................ 303
Epilogas. Gyvenimas po prostitucijos

313

'Prologas

Atsimerkiu ir pavelgiu auktyn. akos vir galvos nuklotos vie


iu, puriu sniegu. Ant mano veido leidiasi snaiguts. Prasiio
ju, kadsugauiau vienj lieuviu. Viskas taip balta, tyra, taip
grau. Jau nebejauiu alio, tik mane supani tyl bei ramyb
ir gilius, ritmingus, vis greitjanius judesius. Apimta malonu
mo trumpam atsijungiu. Jis pakia rank po mano paltu, po
raudona nrini liemenle - ilt od palieia alti pirtai. Jis
glamonja mano krt, nykiu brkdamas spenel, kol is
sukietja ir tampa jautrus. bruka kit rank man tarp koj
ir glamonja klitor tuo paiu ritmu kaip vis giljantys ir spar
tjantys judesiai. Pojiui stiprjant abu dejuojame. Atsiduodu
maloniam, ltam orgazmui, o mano klientas baigia t akimirk,
kai pajunta, kaip viduje suspaudiu jo varp.
Koki minut taip ir gulime, kol kvpavimas pasidaro nor
malus, paskui jis sunibda, kad keliausi ir griau automo
bil, kol niekas ms nepastebjo. Mielai ilgiau paguliau, bet
jis paima mane u rankos ir padeda atsistoti. Gr automobil,
kur laik sdime tyldami, atgaudami savitvard.
- Na, - nusiypsau jam, - turiu prisipainti, kad iame darbe
kasdien suinau k nors naujo.

Tarp paklodi

- Ir k kart? - paklausia jis.


- Niekada nemaniau, kad seksas lauke, tuo labiau sniege,
gali bti toks malonus.
Jis isiiepia.
- Jau daug met to nedariau. Tai uveda kur kas labiau nei
prastas seksas. Ai.
Deja, tai turjo bti paskutinis mudviej susitikimas. Per
metus, kuriuos praleidau visu etatu dirbdama prostitute, is vy
ras tapo nuolatiniu klientu ir mudu gerai susipainome. Dabar
atleido jo mon, taigi jie turs igyventi i vieno asmens paja
m. Tai buvo ms atsisveikinimo pasibarkinimas. Pritaikiau
jam nuolaid.
is vaizdelis puikiai apibdina knyg: ia daug sekso, bet is
pasakojimas ir apie pinigus. Finans urnalistai, ekonomistai
ir vairiausi ekspertai prira fantastik knyg apie pasaulin
finans kriz ir apie tai, kaip kone per nakt Airijos ekonomika
virto pelenais. Neskaiiau j. Buvau pernelyg nuskurdusi, kad
jas {pirkiau, ir pernelyg usimusi mgindama igyventi. Bet
noriau manyti, kad i knyga papildo kitas, kadangi vaizdiai
atskleidia, kas nutinka, kai tampi statistiniu vienetu - bedar
biu, netekusiu vilties ir paskendusiu skolose. Sutinku, bdas,
kuriuo nusprendiau kapanotis i bdos, iek tiek kratutinikas. Jei prie dvylika mnesi kas nors man bt pasaks, kad
aliausi per kelis deimtmeius gruod pragyvenimui usi
dirbsiu isisktusi po mediu, sniege usiimdama seksu, b
iau pasibaisjusi ir negaljusi patikti. Keista, kaip pasikeiia
supratimas apie ribas, kai beveik metus praleidi myldamasi
su nepastamaisiais u pinigus.
10

'Prologas

A kek, prostitut, platak arba palydov - vadinkite,


kaip norite, a tokia. Bet esu ir eilin dienas stumianti mama.
Galbt matte mane prekybos centre su vaikais savaitinio ap
sipirkimo metu arba usukani j vaistin paimti sirupo nuo
kosulio vaikams, arba per sekmadienio miias mano mieste
lyje. Esu ta, su kuria maloniai papleptumte prie mokyklos
vart (gal ir plepjote), gydytojo laukiamajame ar eilje pate,
ir tikriausiai pamanytumte, kad esu maloni ponia. Esu viena
savimi besirpinani, patraukli, isilavinusi, ketvirt de
imt} baigiani moter. Neprasta tik tai, kaip usidirbu pini
g paskolai, vaik pomgiams ir maistui, bet viliuosi, kad tai
nekeiia to, kas esu.
Mano gyvenimas niekuo neisiskiria. Esu gerbiama, isi
skyrusi trij vaik motina, pabgl11 i vidurins klass Ai
rijos. Kilusi i patenkintos kinink eimos, o visi broliai ir
seserys skmingai dirba. Mano tvus teistai galima vadinti
gerais, padoriais katalikais ir bendruomens ramsiais. Lan
kiau internatin vienuolyno mokykl ir universitet, profesin
karjera buvo skminga. Kaip ir dauguma airi moter, uni
versitet baigusi XX a. deimtojo deimtmeio pradioje, bu
vau pasitikinti, verli, ambicinga ir tikjau galinti ir privalanti
skmingai dirbti ir gauti visk. Dirbdama daug keliavau, u
miau atsakingas pareigas verslo aplinkoje ir be vargo bendra
vau su aukiausio lygio dideli moni ir vyriausybs skyri
vadovybe.
Itekjau. Daugel met mudu su vyru mgavoms tipiku
kuklios vidurins klass Kelt tigro1" gyvenimo bdu - sun* Spartaus ek o n o m ik o s a u g im o laik otarpis Airijoje 1995-2008 m . (Vert. past.)

11

Tarp paklodi

kiai dirbome ir mgavoms to darbo vaisiais: gana danai


linksmindavoms mieste, atostogaudavome dukart per metus,
rinkoms kokybikus drabuius, ger maist, erdvius namus.
Sudj mudviej pajamas, galjome tai sau leisti, o beprotik
ilaid neturjome - joki narkotik (malons mons, tu
rintys bent kruopel sveiko proto ir branginantys gyvenim,
narkotik nevartoja), joki daugiadieni (atsakingi tvai ino,
kad pagirios ir vaikai - nesuderinami dalykai) ir jokio gyveni
mo skolon (mano tvai danai spdavo mus dl devintojo de
imtmeio nuosmukio ir patar, kad atsiskaityti grynaisiais geriausias bdas ilikti ne tik mokiems, bet ir sveiko proto).
Paskui gyvenimo poreikiai ir spaudimas pareikalavo duokls,
santuoka iblso ir mudu kone prie deimtmet isiskyrme.
Mus sieja gantinai draugiki santykiai.
N vienam i mudviej n karto netopteljo, kad pagrindas,
ant kurio surentme gyvenimus, nestabilus, arba kad pasikei
tus aplinkybms pasekms bus drastikos. Esu tikra, kad mes
tokie ne vieni. iuo metu gyvenu tokioje vietoje, kuri minima
laikrai straipsniuose apie vaiduoklikas valdas", kur kas
dien usidaro mons, kur tokie mons kaip mes, prat prie
gero gyvenimo, pasijunta bes v. Vincento Paulieio ben
druomens labdaros srae. Prie kelerius metus nam valdos
netoli manosios buvo reklamuojamos kaip auganios". Dabar
vienintelis ten augantis dalykas - baim.
Prisipastu, t baim reagavau neprastai. Matyt, ir kitu
atvilgiu esu neprasta - nors sekso pramon atjau i eko
nominio poreikio ir nors dvigubas gyvenimas kartais kelia
didiul stres, turiu pripainti danai besimgaujanti darbu.
12

'Prologas

Kartais jis mane net ramina. Tikriausiai dauguma moni ret


kariais nori pabgti ir pasislpti nuo tikrovs, o gera seksua
lin patirtis - mano bdas nuo visko atitrkti. Seksas su ne
pastamaisiais gali jaudinti - jis nenuspjamas ir leidia man
iek tiek atsijungti, panaiai kaip joga arba meditacija. Tiesiog
gyvendama ta akimirka galiu smarkiai susijaudinti. Lytinis
aktas trumpas, o jam pasibaigus visada laukia tikrov, tad ko
dl gi nepasimgavus, kol jis trunka?
Keistas atradimas, kurio nusprendusi tapti prostitute ti
kjausi maiausiai, - kai kurie susitikimai su klientais buvo
vienos atviriausi ir intymiausi seksualini patiri mano
gyvenime. Joki lkesi, nereikia laukti telefono skambuio,
nereikia sprsti dilem: Paskambins? Nepaskambins?, nerei
kia nervintis dl to, k jis apie mane pagalvojo, dl seksualins
patirties, asmenybs, ivaizdos, figros, stiliaus pojio, inte
lekto. Tra paprasta akimirka, akimirka, kai du suaugusieji
gali nustumti pasaul al ir pasimgauti vienas kitu ir ta aki
mirka. Juk tai tik seksas.

i. (gyvenimas iki prostitucijos

Pinigai. Knyg galiau pradti ir baigti iuo vienu odiu.


Jie reguliavo mano gyvenim - jais mokjau u gerus laikus,
jie apibr prast met ir nuolat lm priimtus sprendimus.
Bdamas vidurins klass atstovu, niekada nesusimstai, kad
gali likti be pinig. Nra taip, kad nesivaizduotum sunki
laik, bet nesuvoki, jog gali ateiti metas, kai piniginje tursi
tik dvideimt eur ir nieko daugiau - joki atsargini l
banke, joki juodai dienai sukaupt santaup. Nieko. Vis
gyvenim praleidus apsuptam apsauginio pinig tinklo, i
tinka didiulis okas, kai staiga to tinklo nebelieka ir tenka
nukristi ant ems.
Kai itekjau, mudu su vyru be vargo gyvenome kaip visi
kiti ir mgavoms savo gyvenimo bdu. Paskui atsirado k
dikis, bet tai nesukl problem, mes vis dar atostogaudavo
me, turjome du automobilius ir apsaugin tinkl. Gyvenimas
buvo roinis. Mes apsidiaugme, kai a netrukus vl pastojau,
ir ikart nusprendme, jog reikia didesnio namo. Kaip ir ap
linkiniai, pasimme milinik paskol aminiems" eimos
namams sigyti - dideliam, erdviam, saultam namui su sodu
miesto pakratyje. A, kaimo mergait, nenorjau apsigyventi
15

Tarp paklodi

tankiai apstatytos vietovs viduryje, todl gyvendama nuosa


vame name ant nedidelio ems sklypo suderinau abu privalu
mus. vytdama naujai ikeptos motinos diaugsmu svarsiau,
ar nemetus darbo ir nelikus namie su vaikais, bet mokesiui
u gra nam reikjo dviej moni pajam, todl nust
miau i svajon al. Turjau isilavinim ir daugyb patir
ties savo srityje, kuri auganioje Kelt tigro ekonomikoje
buvo perspektyvi, todl rasti tinkam darb, leidiant skirti
pakankamai dmesio vaikams, nebuvo sunku.
Kur laik viskas josi sklandiai. Buvome usim, bet
kakaip tvarkms. I pradi dirbau monje, paskui nu
sprendiau tapti laisvai samdoma specialiste, kad galiau bti
sau vrinink ir rinktis tinkamas darbo valandas. Jei susirg
davo vienas vaik, nedirbdavau; jei reikdavo daugiau pini
g atostogoms arba Kaldoms, padirbdavau daugiau. Netoli
nam buvo jaukus darelis, mielai priimdavs vaikus i anksto
nespjus, jei netiktai gaudavau darbo. Be to, mokdavau tik
u tuos kartus, kai vaikai ten bdavo, prieingai nei daugelyje
viet, kuriose bet kokiu atveju reikia mokti.
Tuomet pastojau trei kart. Ntumo metu jauiausi pasi
gailtinai, todl maai dirbau. Buvo sunku priirti du maus
vaikus, i paskutinij stengiausi, kad viskas eitsi sklandiai,
taip pat ir ms santykiai. Atunt ntumo mnes namas
tapo girnapuse mums po kaklu, mes vos kapstms. Gimus
kdikiui buvau isekusi ir sitempusi, o mano vyras, nors buvo
greta fizikai, atitolo emocikai. Tuomet dar neinojau, bet b
tent tada prasidjo ms poros baigtis. Galiausiai vienas ms
turjo visk nutraukti. Negaljau paksti minties, kad dalijuo16

gyvenimas iki prostitucijos

si gyvenimu su vyru, kuris nuolat aikiai rod nors bti kitur.


Papraiau jo ieiti.
Prasukus dvejus metus, vaizdelis ne toks malonus: dinos
skyrybos, trys vaikai iki atuoneri met amiaus ir didiu
liai finansiniai sipareigojimai. Po skyryb pasilikau nam, bet
dabar jo nekeniau. Vl sidarbinau visu etatu, kad suduriau
gal su galu, atsakingas pareigas derindama su darelio darbo
laiku, veiojimu mokykl, skalbimu, valgio ruoimu, buvimu
vienia mama ir, rodos, niekad nesibaigianiomis mokyklos
atostogomis bei ventmis. Tapau ankstesns savs luktu, die
na po dienos, mnuo po mnesio gyvenau autopilotu.
Savaime suprantama, svarbiausias prioritetas buvo imai
tinti ir priirti vaikus. Mano darbas buvo sunkus, nuolat
kl stres, bet gavau puik atlyginim ir socialines garantijas,
todl pamaniau, kad por varginani met pasiventus tik
darbui ir vaikams galiausiai viskas susitvarkys. Daug negalvo
jau, kaip susidorosiu - pamaniau, kad laikui bgant smulkme
nos susidlios vietas. Naiviai tikjau, kad, kol pinigai plauk,
o vaikai buvo sveiki ir laimingi, galjau dar dvejus metus kiau
r par gyventi tokiu palusiu ritmu. Vliau visi vaikai prads
lankyti mokykl, sunkus trisas auginant maylius baigsis.
adjau, kad tuomet skirsiu dmesio sau ir savo poreikiams,
iek tiek pagyvensiu. Fantazavau apie mans laukiant Sekso ir
miesto vert socialin gyvenim. Svarsiau, kokius vakarinius
kursus lankysiu. sivaizdavau, kad kai kuriais savaitgaliais tie
siog atsipalaiduosiu, skaitysiu ir drybsosiu lovoje lyg mamutas.
kokius nuostabius pasimatymus mane pakvies? Kaip atrodys
mano riteris vilganiais arvais? Ar su juo, mintyse sukurtu
17

Tarp paklodi

vyru, kuris turjo mane igelbti, susilauksiu daugiau vaik?


Tokios buvo fantazijos - realybje susitariau su savimi, kad kol
kas apsieisiu be asmenini trokim ar poreiki ir vis dmes
skirsiu darbui ir vaikams. Neturjau, i ko rinktis. Tai buvo
vienintelis bdas ongliruoti visais kamuoliukais.
Toji negyvenimo sistema kur laik veik, bet po madaug
deimties mnesi, praleist dirbant po atuoniolika valand
per par, blakantis tarp karjeros ir eimininkavimo namie,
pradjau jaustis labai labai pavargusi. Pradinis entuziazmas
dl vienio gyvenimo m blsti, man darsi vis sunkiau ir
sunkiau itverti savait. Fantazijos mans nebepalaik. Jau
iausi nuobodiaujanti, dirgli ir visikai isekusi. Atrodiau i
blykusi ir ivargusi, mano oda buvo suglebusi ir pirmkart po
paauglysts spuoguota, miau tukti. Neturjau laiko normaliai
pavalgyti. Grdama namo i darbo sustodavau degalinje ir
nusipirkdavau saldi grim ir okolado, kad prie vairo ilikiau budri. Guldavausi melsdamasi, kad vaikai imiegot
per nakt, o a gauiau pamiegoti daugiau nei tris ar keturias
valandas kaip prastai. sivaizduodavau, kaip ryte atsibundu
pailsjusi ir kupina jg, i nam ieinu pasiokindama. Bet
taip niekada nebdavo.
Nuovargis nedingo, todl apsilankiau pas eimos gydytoj.
Ji iklaus mano pasakojimo apie dabartin gyvenim, udav
kelis pagrindinius klausimus ir galiausiai diagnozavo depresij.
Ira vaist, pasak, kad turiu sultinti temp, kad perdegiau,
ir liep nuolat pas j lankytis. Pasibaisjau. Depresija? Kaip a,
stipri ir veikli asmenyb, galiu nesusidoroti? Man buvo gda.
Atrod, kad depresija" - silpnos, neveiksnios ir paeidiamos
18

(gyvenimas iki prostitucijos

eufemizmas. Dar atrod, kad pati tai usitraukiau sau ant gal
vos, kad papraydama vyro ieiti ijudinau domino kaladles,
kurios numu mano laisvalaik, disponuojamas pajamas, sa
vs suvokim ir savivert, o dabar, regjosi, ir sveik prot. Ar
tai mano kalt? Kaip galjau bti tokia naivi, nenumatyti ito
ir galvoti, kad galiu netausoti savs nepaveikdama sveikatos?
Po pradinio diagnozs sukelto oko stengiausi ivalyti galv
sudarindama sraus ir elgdamasi super organizuotai - ia
savybe visada didiavausi. Perdliojau susitarimus dl vaik
prieiros, kad retkariais turiau atliekam valandl pasi
vaikioti, pailsti, o kartais net ir nusnausti. Pakeiiau susita
rim su vyru dl vaik prieiros, kad kai kuriais savaitgaliais
ir darbo dienomis gauiau laisvo laiko. Kreipiausi darbdavius
ir pasiliau sutart puse etato, su kuria jie sutiko. Perirjau ir
pertvarkiau nam biudet, apkarpiau ilaidas atsivelgdama
sumajus atlyginim. Nieko baisaus - tiesiog turjau bti at
sargesn ir irankesn. prioritet sra teko traukti ir savo
sveikat, kadangi turjau bti pakankamai sveika, kad tinka
mai priiriau vaikus.
Po keli mnesi viskas josi puikiai: sveikata taissi, vaikai
buvo laimingi, mes visi mgavoms ltesniu, ne tokiu kartli
giku gyvenimo tempu. Tuomet smog kriz. Kaip ir daugu
ma eilini savo gyvenimus gyvenani moni, to nesitikjau.
Net jei ir biau kreipusi dmes ekonomistus, kartojusius,
kad viskas baigsis aaromis, vargu ar biau suvokusi, koks
sukrtimas lauk. Rodsi, kad per kelis mnesius mano sekto
riuje iseko darbai, ir sutartys su dirbaniais puse etato nebuvo
pratstos. Mano isilavinimas ir plati patirtis tapo nebesvar
19

Tarp paklodi

bs. Likau be darbo. Tai buvo gniudantis smgis tiek asme


nikai, tiek finansikai. Tuomet karst kal paskutin vin apkarp vyro darbo valandas, jo finansai pasiek dugn. I jo
nebegaudavau aliment.
Nebuvo kitos ieities - pirm kart gyvenime turjau pra
yti socialins paramos. Kai man pasak, kiek gausiu per sa
vait, grusi namo apsiverkiau. To n i tolo nebuvo gana - i
moka nebt padengusi net menkiausios mnesins paskolos
grinimo mokos dalies. Apribojau visas ilaidas, bet sskai
tos vis tiek kaupsi. Tik tokioje padtyje esantys arba buv
mons ino, kaip siaubinga kas vakar atsissti su skaiiuo
tuvu ir sskaitomis ir ivysti baisi akis badani ties. Jei esi
vienia motina, dar blogiau, nes niekas nepalaikys u rankos
ir nepatikins, kad viskas bus gerai. Esi tik tu, sskaitos, ne
majantis sipareigojimas ir grauiantis jausmas, kad apvili
vaikus. Neapkeniau jausmo, kad negaliu isimokti, nors vis
gyvenim mokjau u save. Ir tikrai blogai jauiaus nuolat vai
kams sakydama ne, kad ir kokie pagrsti ar kukls buvo j pra
ymai. Buvo tikrai sunku susitaikyti su gyvenimu, kur jiems
suteikiau. Jis toks nepanaus sivaizduotj pradjus vedybin
gyvenim.
Man reikjo grynj... Dabar pat. Lauiau galv, kaip
prasimanyti kelis eurus. K dar kiti mons, kad isiverst?
Apsivalgiau, bet neturjau aukso, antikvarini daikt ar pa
veiksl, kuriuos galiau parduoti. Neturjau nei riziking, nei
kitoki investicij, kurios suvelnint smg. Neturjau akci
j, kurias galiau igryninti. Mano santaupos seniai igaravo.
Buvau tik eilinis bedarbis, neturintis itekli - rodos, ms
20

(gyvenimas iki prostitucijos

buvo itisa armija. Bet k galjau daryti - alpuliuoti ir aprau


doti prast skm? Netekti nam? Stebti, kaip vaikai gyvena
nykiai ir apgailtinai? Po velni, jokiu bdu! Bna sumaut
dien... ir nemaai, bet turi kovoti, i paskutinij stengtis,
kad igyventum. Na, bent jau toks mano poiris.

2 . Stulbinama mintis

Manytumte, kad dl skol, tampos ir krizs neturjau jg


meilei, bet po kurio laiko mane m grauti vienatv. Pasijutau
besvarstanti, ar nebt lengviau dorotis, jei turiau partner,
kuriam galiau isipasakoti, su kuriuo galiau pasilinksmin
ti. Net jei negalt padti man finansikai, jis bent jau privers
t mane jaustis patraukliai, prajuokint, apmalint vienatv.
Kasdienyb buvo taip traukusi, kad inojau, jog maai tik
tina tiesiog susidurti su Ponu Skirtuoju, todl nusprendiau
pasireklamuoti ir aktyviai stengtis upildyti gyvenime atsiv
rusi sprag.
Usiregistravau geros reputacijos paini portale, bet po
kurio laiko turjau sau pripainti nedaranti jokio progreso. Sa
kydama jokio progreso" omenyje turiu tai, kad portale radau
labai maai partneri, o tie, su kuriais susitikau, turjo daug
trkum. Praleidau daug laiko stengdamasi, kad mano pasky
ra bt isami, tiksli, su tikrovika nuotrauka. Norjau susipa
inti su maloniu vyrikiu, su kuriuo eiiau pavalgyti ir pasi
linksminti, su kuriuo galiau umegzti draugyst arba santy
kius, kad mano mintys kuriam laikui atsitraukt nuo tikrovs,
bet toki vyr nesutikau, bent jau ne tame paini portale.
22

Stulbinama mintis

Nujau kelis pasimatymus, bet visi buvo vienkartiniai.


Nemanau esanti iranki, bet tie vaikinai taip begdikai aki
vaizdiai rod norintys tik greitai pasibarkinti, kad mane tai
erzino ir atm drs. Argi nra vyr, kurie nort pasikal
bti ir tik po to nusprsti, ar yra abipus trauka? Kai kuri
vyruk mintys buvo tiesiog netiktinos. Su vienu susitariau
igerti kavos, o jis buvo toks lus, kad i anksto usak kam
bar viebutyje, akivaizdiai igerti kavos suprasdamas kaip
pasibarkinti. Dar buvo toki (taip, tai nutiko ne kart), ku
rie susipaindavo su manimi, paspausdavo rank, itardavo:
Labas, ak koks prastas oras ir pasidomdavo mano seksuali
niais pomgiais! Net neapsimesdavo, kad juos domina mano
asmenyb. J pasiptimas ir tiesmukumas udirbdavo mano
neprielankum ir sunaikindavo bet koki galimyb permiego
ti, net jei jie bdavo patraukls.
Vien dien buvau namie, pasitikrinusi inutes paini
portale ir eilin kart radusi daugyb kiaurai permatom no
rinij pasibarkinti", nuobodiavau ir dl visko iek tiek
krimtausi. Pasigirdo dur skambutis - artima draug usu
ko arbatos ir paguodos. Atleido jos vyr, ir ji atsidr vienoje
valtyje su manimi - taup kaip pamiusi, bet taip ir neturjo
pakankamai pinig. Susdome igerti kavos ir pliurpme apie
sunkumus, su kuriais susiduriame, paskui stengms sugalvo
ti, kaip prasimanyti pinig. I lugdanio beviltikumo mus
apm kvailas juokas.
- Tokioj situacijoj, - purtydama galv itar draug, - a,
velniai griebt, ir savo kn pardaviniau - taip trksta pi
nig.
23

Tarp paklodi

- Aha, a irgi, - nusijuokiau, - bet kas, po paraliais, u tai


mokt, kai mums keturiasdeimt ant nosies ir mes i paskuti
nij stengiams paslpti laiko poymius?
Mes bliovme i juoko sivaizduodamos, kaip demonstraty
viai vaiktinjame, kad potencials klientai galt rinktis:
- Ponai, o ia - Destine, baigianti ketvirtj deimt, tur
jusi kelis savininkus, gimdiusi tik tris vaikus, turi kelis sva
rus antsvorio, bet jums, vyruiai, patinka turt u ko laikytis,
ane? Destine save apibdina kaip reikalaujani labai maai
dmesio - prog nusiskusti kojas ji gauna tik kart per mne
s. Kadangi nebra pajam, ji nebegali isisti vaik dienos
centr ir braukti spa, todl nekreipkit dmesio ir tuos kelis
spuogus. Ji labai universali, per sekunds dal i dominuojan
ios (tokios, kokia bna aukldama vaikus) gali virsti paklus
ni (kaip bendraudama su banko vadybininku). Kadangi turi
veisti namus ir vienu metu daryti milijon dalyk, ji labai
tvirta ir lanksti, be to, ir skausm pakenia, jei jums, vyru
iai, itai patinka - ties sakant, ji tikriausiai umigs ant js,
jei tik gaus prog, nes yra sumautai pavargusi. Garantuojame,
kad Destine - tikra, paprasta moteris. Na, vyruiai, ar bus,
kas j ims?
Mudvi prisijuokme, paskui grome tikrov, atsidusome
ir tsme dien.
Aiku, mes juokavome, bet pasijutau vis galvojanti apie ga
limyb pardavinti savo kn. Ar ji tikrai tokia beprotika?
Ketinau itrinti savo paskyr i paini portal, nes iki gyvo
kaulo griso man raantys sekso itrok oportunistai, bet
miau svarstyti: gal u to kas nors slypi? Akivaizdu, kad vaiki
24

Stulbinama mintis

nai portale troko sekso be sipareigojim, bet kiek moter i


pildyt nor? Tikriausiai nedaug, pamaniau, ypa ne tokios
kaip a, kurios paini portale buvo dl rimt prieasi. K
tie vaikinai dar, kai juos atstumdavo per kelis pasimatymus?
Logikai pagalvojus, rodytsi daug protingiau pripainti sau,
ko nori, paprayti to ir susimokti. Kodl jie to nedar? mai
suvokiau prieast: gal jie ir nori sekso be sipareigojim, bet
nori juo usiimti su tam tikrus standartus atitinkania mote
rimi, su kuria galt susitikinti. Tiesiog jie nenori santyki.
Pasijuokiau i savs dl toki idj, sakydama sau, kad tai
tebuvo mini eksperimentas. Taiau idja m aknytis. Ar
galiau parduoti seks u pinigus? Slydau keturiasdeimtme
io link ir n i tolo neprilygau Graios moters proporcijoms,
tad, pradiai, ar kas nors pirkt mano kn? Pamaniau apie
vyr, su kuriais teko susitikti, nekantrum ir pagalvojau: tie
s sakant, taip. Sakyiau, vyrai nort usiimti seksu su tokia
normalia moterimi kaip a - bent jau anksiau tai tikrai ne
buvo problema. Taiau ar galiau sugulti su nepastamuoju
ir leisti jam mane siskverbti? Pagalvojau apie savo seksuali
n patirt: buvus vyr, visus buvusius vaikinus, atsitiktinius
vienos nakties nuotykius. Vl pasijutau bemstanti: ties sa
kant, taip, manau, galiau. Seksas man patiko, turjau stipr
tapatybs suvokim ir tikrai pasinaudoiau kokiu nors atran
kos procesu, kad atsikratyiau suski ir apsisaugoiau. Juk tai
lengvas udarbis, seniausia profesija pasaulyje. Be abejo, prie
daugel met biau galjusi tuo usiimti, bet ar galiau da
bar, bdama atsakinga mama? Atsakymas buvo lengvas - ga
ljau btent todl, kad buvau atsakinga mama.
25

Tarp paklodi

Nusprendiau atlikti tyrim ir isiaikinti, ar mstau lyg


beprot, ar i ties egzistuoja rinka tam, k galiau pasilyti:
auktos klass prostituts paslaugas, n i tolo neprimenanias
iaurios sekso pramons juodojoje rinkoje, apie kuri rao lai
kraiai. Vis pirma sukriau netikr paskyr paini porta
le, kad isiaikiniau galimybes. Paskyroje nebuvo smulkme
n, iskyrus ami (sumaint keleriais metais), gyvenamj
viet, lyt ir nurodyt profesij - masauotoja".
Na, reakcija mane priblok. i bevard beveid beasmen
paskyra" sulauk daugybs dmesio. Negaljau patikti, kaip
spariai prisipild gaut laik dut. Pradjusi skaityti lai
kus suvokiau atradusi nepaliest, atvir, bet nepakankamai
aptarnaujam rink - tikras erotinis verslininko sapnas! Nors
paini portalo paskyroje beveik nebuvo informacijos apie
mane, joje buvo btent tiek smulkmen, kad susiviliot tik
sekso norintys vaikinai. Pirmuosiuose gautuose laikuose jie
nedrsiai teiravosi, kokias masaavimo paslaugas teikiu, kokie
mano kainiai ir ar silau k nors papildomai". Vyrai i tolo
uuod, kad siliau sekso paslaugas u pinigus, ir ukibo ant
kabliuko. Eureka! Galiausiai ivydau ruoel viesos ilgo tam
saus tunelio, pro kur taip ilgai broviausi, gale. Jauiausi, lyg
atradusi aukso gysl.
Prapliau tyrim, kad isiaikiniau, k apskritai reikia
bti palydove Airijoje, ir nustatyiau, ko btent nori vyrai. In
ternete, forumuose ir Airijos palydovi tinklalapiuose perskai
iau, kad daugum moter spaud laikas - per dien ar nakt
reikjo sprausti tam tikr kiek klient, todl bdamos su vy
rais jos nuolat irjo laikrod. Tai sutapo su laikais vyr, su
26

Stulbinama mintis

reagavusi mano paskyr. Man daugiausia ra vyresni, ved


arba sipareigoj vyrai, vis pabrdav slaptumo, saugumo ir
gero sekso svarb. Vieni minjo turj neigiamos patirties su
usienietmis, kai jausdavosi lyg dar vienas klientas", ir sak
nor ypatingo ir neskubraus susitikimo. Jie norjo airs moters,
pabrdami od moters" - su apvalumais, strijomis ir kitkuo.
Laikuose viename po kito buvo tvirtinama, kad ankstesns
palydovs per daug skubdavo, buvo atitolusios. itie vaiki
nai norjo merginos u pinigus - sekso su privalumais! Vert,
kuri jie tam skyr, savaime suprantama, atsispindjo sumoje,
kuri buvo link sumokti.
Tuo metu jau nesibaisjau savimi, tiesiog avjausi atranda
mu pasauliu, apie kur iki tol nieko neinojau. Aiku, tokiame
darbe saugumas nra garantuotas, bet skaitydama laikus ir
vertindama, k vyrai juose rao, suvokiau, kad pasiruoimas
ir sveikas protas padt nustatyti tvirtas atrankos taisykles,
kurios atpaint man ir mano padiai tinkamiausius vyrus kitaip tariant, tuos, kurie netekt tiek pat kiek a, jei pasklist
inia apie j ygius. Dar mane nustebino tai, kad tiems vai
kinams nereikjo pornografijos vaigds i fantazij - jiems
reikjo gantinai paprasto sekso jaukioje, laisvoje aplinkoje ir
iokio tokio ryio su palydove. Tai neatrod pernelyg sudtin
ga. miau rimtai svarstyti, ar imiausi to tinkamomis aplin
kybmis.
Ankstesniame profesiniame gyvenime laikiausi tokio prie
odio: iankstinis pasiruoimas ukerta keli sumautai pras
tam pasirodymui. Nusprendiau sumanym" laikyti dar
vienu verslo planu ir atlikti parengiamuosius darbus. Suvokiau,
27

Tarp paklodi

kad mano isilavinimas ir mokymai pads ioje srityje, kaip


ir bet kurioje kitoje: pardavimo mokyme, ryiuose su visuo
mene, pristatymo gdiuose, laiko valdyme ir rinkodaroje.
Pagaliau atsipirks ir mokymai Nugalabytas PowerPoint pre
zentacijos", kuriuos iklausiau ir vliau pati dsiau. (Padka
visiems buvusiems darbdaviams u tas mokym dienas - vis
dlto apsimokjo!) Pasinaudojusi verslo valga, sukriau rinkodaros strategij, kuri galiau taikyti sekso pramonje kaip
profesionali paslaug teikja. Sudariau apytikr verslo plan,
nustaiau siekius, prioritetus ir laiko valdymo tikslus. trau
kiau privalum ir trkum sra, suraiau teisines, sveikatos
ir saugumo pasekmes pardavinjant seks. Jei jau darysiu, tai
darysiu kuo saugiau.
Pagrindin pardavimo taisykl - suinoti, ko nori klientas,
ir tai duoti. Vis skaiiau laikus i masauotojos" paslaugo
mis susidomjusi vyr, rinkdama svarbiausius dalykus, kad
sukuriau vaizd, ko jie labiausiai nori perkamos moters drau
gijoje. Svarbiausi prioritetai: visikas anonimikumas, jokios
tikimybs bti ukluptiems mon arba policijos, saugus sek
sas, kad utikrint mon ir meilui sveikat, ir entuziazmo
kupinas seksas - vaginalinis, oralinis ir analinis. Kalbant apie
umokesio tarifus, neturjau, kuo remtis. Buvo du standarti
niai modeliai: ema kaina ir didel klient kaita, kad gautum
pelno, arba maa kaita ir aukta kaina. Remdamasi tuo, k
ra pirmieji atsakiusieji, nusprendiau, kad galiau taikyti
didel kain ir turti maai klient. ie vyrai atrod isilavin
ir buvo laisvi dienos metu, o tai bylojo, kad jie arba dirba sava
rankikai, arba keliauja darbo reikalais. Sudariau kainorat":
28

Stulbinama mintis

keturi imtai eur u pirm kart, kuris, mano skaiiavimais,


trukt devyniasdeimt minui, ir trys imtai u kiekvien
kit susitikim, kuris, manyiau, trukt apytiksliai eiasde
imt minui. Neketinau stebti laikrodio, kadangi, pasak
vyr, tai buvo vienas nemgstamiausi dalyk, bet pamaniau,
jog daugiausiai valandos ir penkiolikos minui pakaks nat
raliai baigiai pasiekti.
Atliekant tyrim ir kuriant planus viskas darsi vis realiau.
velgiant objektyviai, kaip verslo pasilym, reikalas rodsi
vertas galimybs. Todl engiau paskutinius ingsnius. Ai
Naujosios Zelandijos vyriausybei - internete radau isam ir
aktual rizikos vertinim prostitutms. Toje alyje prostituci
ja legali. Ten aikiai idstyti konkrets darbo pavojai, susij su
saugumu ir saugiu seksu, ir kaip geriausia nuo j apsisaugoti.
Ten radau ir informacijos, apie kuri pati nebiau pagalvojusi,
pavyzdiui, su savimi turti ibintuvl, jei reikt apirti
pen ir sitikinti, kad jis atrodo sveikas, neleisti kno skysi
slyio su n viena anga, nesisksti ir nesidepiliuoti vaku dvi
deimt keturias valandas prie susitinkant su klientu, kadangi
oda gali bti imlesn infekcijai. Nusipirkau pig neregistruot
mobilj telefon. Usisakiau kredito kortel su kukliu limi
tu - pirmj gyvenime. Susigalvojau darbin vard ir sukriau
kit elektroninio pato paskyr. Paskui masauotojos profilyje
nurodiau mobiliojo telefono numer ir laukiau, kas nutiks.

3- 'Pirmasis skambutis

Vien antradien, vasario pradioje, sulaukiau pirmojo skam


buio i potencialaus kliento. Visk prisimenu aikiai - vir
tuvs kriauklje skutau bulves, kai suvito darbo mobilusis"
Skubiai iupau rankluost ir nusausinau rankas. irdis m
plakti spariau, o skrandis taip sukosi, kad beveik pykino panaus jausmas apima itikus okui. Pakliau telefon ir su
stojau, kad nusiraminiau. Giliai kvpiau ir spusteljau ali
klavi. Galvoje balsas klaus: Ar iprotjai?" Atsiliepusi tele
fonu igirdau save sakant: Alio, kalba Skarlet."
Laim, skambinantysis nervinosi labiau nei a - jis kalb
jo kaimo akcentu, dvejojo ir nemokjo savs ireikti. Pabudo
mano vadybininks instinktai ir akimirksniu pasijutau rames
n ir valdanti situacij. Ketinau kuo daugiau iklausinti apie
j, kad sitikiniau, ar jis man tinkamas klientas - ypa ar tin
kamas kaip pirmasis. Kalbjoms madaug deimt minui ir
nustebau, kaip greitai jis atsipalaidavo ir atsivr.
Aidanas save apibdino kaip eilin vyruk", pusju
s ketvirtj deimt. Jo draug kur laik prastai jautsi ir,
nors rimtai nesirgo, jos libido smigo emyn. Jis kalbjosi su
ja, kaip isprsti neegzistuojanio sekso problem, bet veltui.
30

'Pirmasis skambutis

Nusprend susitikti su palydove, kadangi nebegaljo paksti


nepasitenkinimo, bet nenorjo umegzti romano ar sivelti
vienos nakties nuotyk. Paman, kad palydov - geriausias
bdas nepasitenkinimui sumainti be pavojaus bti iaikin
tam. Sak nors tik normalaus" sekso - nieko nepadoraus ar
pasibaistino". velgiant i mano kaip paprastos moters pers
pektyvos, neatrod, kad jis bt mano skonio - man patinka
pasitikintys ir save ireikti gebantys vyrai. Taiau tokiomis
aplinkybmis nusprendiau, kad klientas be patirties ir dide
li lkesi - puikus kandidatas pabandyti. vardijau kain,
o jis nieko neatsak, taigi nusprendiau, kad neprietarauja.
Pasitarme ir nusprendme dl vietos. Susitikti sutarme po
dviej dien.
Mstydama apie reikal, nesugebjau nusprsti, ar pir
m kart geriau susitikti su skaisiu klientu, ar su patyrusiu
vartotoju. Viena vertus, jei suklysiu arba atrodysiu nenutuo
kianti, k darau, naujokas to nesupras. Kita vertus, labiau
versl imanantis asmuo tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai galt
suteikti man verting ini. Bet kokia tikimyb susitikti su
patyrusiu vyruku, kuris suprast, jei suvokiau negalinti to
padaryti, arba jei seksas bt prastas, o jis pamanyt, jog nesu
verta t pinig?
Seksu pastarj kart usimiau prie kelis mnesius, bet net
ir tada nordama atsipalaiduoti prisigriau degtins su tonik.
Lytiniame gyvenime nebuvau lyder - praeityje ger seks pa
tirdavau tada, kai reaguodavome kits kito atsakus - ir, be abe
jo, tie vaikinai nebuvo nepastami, jie nesitikjo, kad bsiu
daug patyrusi meilu, ir neplojo u tai pinig. Man anga
31

Tarp paklodi

seks buvo grimai arba vakarien, malonus pokalbis, lta mu


zika, flirtas, buiniai - prasti dalykai. Taiau susitikusi su pir
muoju klientu bsiu blaiva kaip sis (n gurknelio alkoholio
net dl drsos - prie ir po susitikimo vairuosiu automobil),
o i mans tiksis sekso be jokios angos. Viskas gali baigtis
tragikai, o a nenorjau patirti smurto. Be to, nemaniau ga
linti pakelti, jei vaikinas pamanys, kad esu niekam tikusi. Ne,
nusprendiau, naujokas tikrai geriau. Pirmasis potyris turjo
bti teigiamas ir suteikti man pasitikjimo.
Pritaikiau pamok i ankstesnio profesinio gyvenimo:
suvokimas yra tikrov. Jei atrodysi pasitikintis ir kompeten
tingas, mons tiks, kad toks tikrai esi tau dar nespjus nie
ko padaryti. Taigi, nordama skmingai atlikti vaidmen,
turiu usidti kauk ir t suvokim paversti kliento tikro
ve. Turiu sivaizduoti, k daryt patyrusi prostitut, kaip ji
mstyt, elgtsi, kaip tramdyt ir nukreipt klient nepasirodydama valdinga. Kad galiau ateityje i to udirbti, is
pasirodymas turjo bti geriausias gyvenime. O pinig man
labai reikjo.
Nelabai galvojau apie tai, kaip viskas vyks fizikai, nors nie
kada neusimiau seksu nebdama susijaudinusi. Svarsiau, ar
vagina apskritai sileidia pen, kai nra n trupuio sudrku
si? Aiku, kad sileidia, pasakiau sau, juk prostitutms nema
noma bti susijaudinusioms su visais klientais. Mechaniniai
dalykai neturt kelti problemos. Jaudinausi dl vaidybos.
Kaip man seksis apsimestinai dejuoti, aimanuoti ir nevankiai
kalbti - daryti visk, ko tiksis klientai? Nevankiai kalbti
telefonu viena, bet kas bus, kai prieais mane bus nuogas k
32

'Pirmasis skambutis

nas - nuogas knas, kuris galbt mans n kiek netrauks, gal


net atstums? Ar galiau viskam vadovauti ir subtiliai tramdy
ti klient, pasakyti, kai jis perengia rib arba per arti mans
prikia nuog varp? Taip, inojau, kad jo penis mane lies, bet
nenorjau, kad jis maskatuot netoli mano genitalij - sau
giame sekse kompromis nebna: arba jis saugus, arba ne, ir
jei jis pernelyg priarts prie vienos ang, tursiu jam pasakyti.
O jei jis bus iurktus ir nors mane skriausti? O jei man liks
mlyns tose vietose, kur jis mane laikys, kai praysiu liautis?
O jei jausiuosi tokia inaudota ir paeminta, kad to neatpirks
jokie pinigai? Nerimavau dl i dalyk, bet gyvenime nuolat
vengdamas vis jei niekada nieko nepatirtum.
Susitarme susitikti trij vaigdui viebutyje, kur abu
inojome. Iki jo abiem buvo netoli vaiuoti. Kelis kartus ten
pietavau, vieta man pasirod rami ir vari. Vyliausi, kad kam
bariai padors. Susitikimo dien nervinausi, bet buvau pasi
ryusi ikiui. Turjome susitikti devint valand vakaro,
taigi - marios laiko pasiruoti. Paskambinau j viebut ir u
sakiau kambar telefonu kalbdama pasitikiniai ir mandagiai,
o rezervuodama pasinaudojau naujja kredito kortele. Kaip
prastai ketvirtadieniais vaikus nuveiau pas tv, o paskui
mginau apgalvoti visus laukianio susitikimo variantus.
Buvo sunku numatyti, ko prireiks. Akivaizdu, kad svar
biausia prezervatyvai, lubrikantas ir masao aliejus - tiek i
siaikinau. Kadangi lauksiu jo kambaryje pasiruousi veiks
mui, tursiu atitinkamai atrodyti. Perirjau stalius miega
majame. Turjau grai negli ir ilkini apatini, kuriuos
vilkjau savo buvusiam vyrui, bet jie tokiai situacijai atrod
33

Tarp paklodi

per subtils - reikjo io to vulgaresnio. Nuvaiavau miest


ir Penneys parduotuvje isirinkau raudonai juod satinin
korset. Jis buvo papuotas sukryiuota detale, kylania iki pat
pakietintos liemenls. Korsetas ikirpt ir atideng, ir prilai
k, o tai svarbu krtims, imaitinusioms tris vaikus. Derin pa
pild trumpi raudoni naktinukai ir nriniuotos raudonos spal
vos siauriks. Drabuiai buvo aptempti, neskoningi ir kekiki - kitaip tariant, tobuli. Dar radau nebrangi por raudon
lakuot smailiakulni, kurie buvo tokie nepatogs, kad turjo
bti skirti tik miegamajam. Nesvarbu - kai klientas atidurs
kambaryje, o a pastypiosiu tiek, kad j suaviau, batelius
nusispirsiu. Stovdama eilje su krepeliu beskonybs jauiau
si netiktinai drovi, bet, laimei, pastam nepastebjau.
Gerai, metas pakalbti apie techninius dalykus. U keli
dur nuo Penney s buvo senovika vaistin. prastai ten nei
iau, todl tikjausi, kad skm nenusigr ir nepastebsiu nei
draug, nei mam i mokyklos. engiau vidun ir paiekojau
skyriaus, kur bt lubrikant. Greitai j radusi ir apirjusi
vairius gaminius, galiausiai isirinkau paprast KY Jelly jis pasirod neutralesnis nei Durex Tingle, be to, su juo buvo
ne taip drovu eiti prie kas. Jei mano dalys visikai mane nuvils, dl visa ko tursiu lubrikanto. Nujau apirti plataus
skirting prezervatyv asortimento. inojau, kokius mgo
mano buvusysis, bet k apskritai rinkosi vyrai? Galiausiai nu
sipirkau dvylikos vienet Durex Fetherlite pakel. Tekstas
ant pakuots bylojo, kad jie didino jautrum, buvo geresns
formos, todl geriau tiko ir buvo lengviau umaunami - man
visa tai nuskambjo tikinamai.
34

'Pirmasis skambutis

Pagaliau patraukiau nekalt homeopatijos lentynos prie


globst ir sigijau levand ir bekvapio aliejaus masaui. Juk
reklamavausi kaip masauotoja. Mano buvusysis mgo ger
masa, ypa pirmaisiais santuokos metais, o a, nordama j
patenkinti, imokau daryti geiduling atpalaiduojant masa
ir inojau, kokie aliejai tam labiausiai tinka. Pamaniau, kad
masaas pads pereiti nuo prisistatymo prie sekso, tai bus tarsi
buferis tiek man, tiek klientui.
Grau namo su naujomis darbo priemonmis ir miausi
planuoti, kaip visk darysiu. Ar atvyksiu viebut apsirengusi
prastai ir kambaryje persirengsiu uniform1*? O jei pavluosiu
arba jis atvyks anksiau ir ivys mane paprastais drabuiais? Tai
sugadint iliuzij. Taigi, tursiu atvykti pusiau pasiruousi. Nu
siprausiau po duu, susiukavau plaukus, pasidaiau, lindau
naujus apatinius, paskui apsivilkau ilg juod sijon, daili pa
laidin ir elegantik vark. Atrodiau visikai padoriai. Keks
auktakulniai ir kiti reikmenys nukeliavo mading milinik
odin krep, kaip ir pinigin, i kurios imiau visus asmeninio
pobdio daiktus: vaik nuotraukas, ekius, korteles su tikruo
ju vardu ir adresu. Kredito kortel sidjau varko kien, kur
jos niekas nematyt. Man buvo n motais, kad ant jos nurodytas
tikrasis mano vardas - tiesiog atrodysiu kaip eilin keliaujanti
verslinink, usisakiusi kambar viebutyje, be to, pasirpinau,
kad kortel bt paslpta nuo kliento. Man tai nekl problem.
Baigusi atsistojau prieais veidrod. Bendras vaizdas buvo
madingai paprastas.
Buvau pasiruousi ir dar turjau marias laiko. Mano galva
vis dien sukosi dl galim io vakaro susitikimo pasekmi.
35

Tarp paklodi

Skrand tamp spazmai, mane pykino, bet vis tiek norjau tai
padaryti. Laikas slinko ltai, tenorjau visk baigti. Reikjo
simesti k nors skrand, kol griu namo, praeis dar kelios
valandos, todl prisiveriau igerti arbatos ir suvalgyti skrebu
t. Paskambinau vaikams palinkti labos nakties, kad jie vliau
mans neiekot. Vyliausi, kad jie neskambins mano asmeni
n telefon, svarstydami, kodl neatsiliepiu. O jei paskambins,
vliau tiesiog sugalvosiu kok pasiteisinim.
Keturiasdeimt minui vaiuodama viebut galvojau,
kaip elgsiuosi ten nuvykusi. Pasimiau kelis aplankus, kad
sukuriau spd, neva esu verslinink. Buvau sitikinusi, kad
atrodau tinkamai ir n viena ivaizdos smulkmena nerkia
seksas". Jei man ieinant registratroje nieko nebus, sum u
kambar nuskaiiuos nuo kredito kortels, ir viskas baigsis pa
prastai. Jei u stalo kas nors bus, sukursiu istorij, es susirgo
giminaitis ir turiu skubiai grti namo. jungiau muzik, kad
vairuodama atsipalaiduoiau, bet skrandis vartsi kliais.
Automobil pastaiau tolimajame pagrindins stovjimo
aiktels kampe, kur, kaip buvau sitikinusi, nuo viebuio
jimo niekas nematyt registracijos numeri. Jei reikalai klos
tysis labai blogai ir man reiks greitai nedintis, nenorjau,
kad kas nors galt atpainti automobil. jau pro laukujs
viebuio duris. Pus smegen stengsi, kad atrodyiau kuo
normaliau, taiau kita pus tauk, kad galiu apsigrti, dabar
pat ieiti ir viskas bsi gerai. Prijau prie registratros stalo ir
pasakiau merginai turinti vienai nakiai usakyt kambar. Ji
buvo labai draugika ir plepi - pernelyg plepi. Bdama tokios
bsenos nepajgiau tuiai pliurpti ir kalbjau atariai, net iek
36

'Pirmasis skambutis

tiek nemandagiai. Atsipraiau pasakydama, kad ilgai vairavau


ir labai pavargau. Pirma pamoka: jei kada nors vl tai darysiu,
prie registratros prieisiu nusiteikusi sausai ir dalykikai, ne
irsiu akis ir nesiypsosiu. Jie nepleps su mogumi, kuris
akivaizdiai to nemgsta. iupau nuo stalo kortel ir nujau
prie lifto, kuriuo pakilau j penkt aukt. Patekau ilg kori
dori su udar dur eilmis. Kas djosi u j? Vienas Dievas
teino. Ltai jau stebdama numerius, kol pasiekiau savj.
Nuo pat tos akimirkos, kai engiau kambar, norjau i jo
dingti. Jis buvo maas, anktas, dvelk priplkusiu tabaku ir
oro gaivikliu. Rdi spalvos kilimas greta plik magnolijos
spalvos sien atrod apgailtinai. Kojgalyje dryksojo aptriu
usi dmta antklod. Susukau j ir kiau spint. Patalai buvo
suplonj nuo skalbimo, taiau bent jau vars. Apvietimas
vir galvos buvo labai rykus, apsidairiau iekodama lempos,
bet tokios nebuvo. Vonioje buvo muilo, keli vars rankluos
iai ir du plastikiniai puodeliai, udengti popieriniais higieni
niais dangteliais. Dieve, kaip paprasta, visai nepanau viebu
t, kur pasirinkiau atostogoms. ia trko jaukumo ir nebuvo
kaip j sukurti. Man topteljo, kad pora kvapij vaki bt
daug k pakeitusios. Palikus jungt vies vonioje, ijungus
pagrindin miegamojo lemp ir kambaryje ybiojant kelioms
vakms patalpos skurdumas dingt, mano ivaizdos trku
mai sumenkt ir sitvyrot patrauklesn atmosfera. Antra pa
moka: bk pasiruousi atitinkamai papuoti kambar.
Nusirengusi iki palydovs aprangos ir sudjusi drabuius
sukiuusioje, i medienos plau ploki sukaltoje spinto
je, nusiuniau Aidanui inut su kambario numeriu ir nuro
37

Tarp paklodi

dymais, kaip iki jo ateiti nesiteiraujant registratroje. Man


idivo burna, irdis dausi. sipyliau vandens i iaupo ir
atsisdau fotelyje laukti. Ivydau savo atvaizd dideliame vei
drodyje ant prieingos sienos: vos atpainau save ak rian
iais apatiniais ir absurdikai auktais vilganiais bateliais.
- K, po velni, ia darai? - itariau garsiai. Balsas buvo ne
savas. - Pasitrauk nuo veidrodio, - grietai liepiau sau. - i
nai, kodl ia esi.
Tyl nutraukdavo tik retkariais pasigirsdavs triukmas i
automobili stovjimo aiktels apaioje. jungiau televizori
nordama patikrinti, ar jame yra radijo stoi, bet veltui. I
jungiau. Treia pamoka: atsinek nuosav muzikos altin.
Atsistojau ir miau nervingai vaiktinti ir trkioti. Rimtai,
k, po velni, ia darau? O jei jis baisus, iurktus arba nors
mane nuskriausti? Visa tai pernelyg rizikinga, k sau galvojau?
msteljo mintis, kad turiau nedintis i ten velniop, bet
vos sujudjus pasigirdo tylus beldimas duris. Susitvardiau,
giliai kvpiau, atloiau peius, pasistengiau atpalaiduoti veid,
kad jis gaut maloni - ar bent jau ne isigandusi - iraik
ir per kelis colius pradariau duris. Ivydau por pilkai mlyn
aki ir atvir malon veid. Jis atrod normaliai.
- Aidanas? - paklausiau.
- Taip, a, - sunibdjo jis. leidau j ir urakinau duris.
Atjo metas.
A tai dariau.

4 . 'Pirmasis susitikimas

Aidanas nuvelg mane - nuo vilgani suvelt plauk iki


kekik blizgani bateli.
- Seksualu, - tarsteljo jis.
Apsidiaugiau, kad bent kam nors taip atrod - akivaizdu,
kad skonio jis neturjo. inokite, jei jis taip nervinosi kaip a,
tikriausiai vpteljo pirm galvon ovus dalyk.
- Ai. Malonu su tavimi susipainti, - pasakiau stengdamasi
kalbti nuoirdiai. Liepiau jam sitaisyti ir pyliau stiklin vandens.
Jis buvo madaug ei pd gio ir gana raumeningo kno
sudjimo. iurktiems raudoniems plaukams bt praverts
gero kirpjo dmesys. Kaip trisdeimtmet perkops vyras
jis vilkjo senamadikus drabuius. Nesusiturjau nepasteb
jusi tamsrudi bat be raiteli - tokius mano tvas vardan
patogumo pradjo avti sulauks eiasdeimties. Jis vilkjo
megztin ir dinsus - atrod, kad abiem drabuiams praverst
skalbimas. Man jis nebuvo nei patrauklus, nei nepatrauklus tiesiog ne mano skonio.
- K gi, gerai. Jei nori pradti, nusirenk ir atsigulk ant lo
vos, - diugiai itariau a, laikydamasi kontrols iliuzijos, ku
ri norjau sukurti.
39

Tarp paklodi

Tyloje jis m nusirenginti. I to, kad dar visk, k pasi


liau, supratau, jog diaugsi, kad vadios mano rankose. Pa
siruoiau tik labai maai kam ir neturjau plano, k veiksiu
su juo artimiausias devyniasdeimt minui. Tiesiog elgiausi
pagal situacij, vildamasi suprasti jo uuominas. Mane guod
viena - jis tikrai neturjo lkesi.
Su didiuliu palengvjimu nusispyriau idulkinti praan
ius batus. Jam gulint ant lovos i krepio pasimiau masao
aliejaus buteliuk ir pasakiau, kad jei jis atsigulsis ant pilvo,
pradsiu nuo velnaus masao. Negaljau patikti, kaip ramiai
skambjo mano balsas. irdis vis dar dausi, o skrandis su
kosi - meldiau Dievo, kad neapsivemiau. Pamirau idlio
ti daiktus ant spintels, todl teko atsiprainti, kad knisuosi
krepyje j iekodama. Taip pat pamirau isiimti laikrod ir
telefon - pirmj laikui sekti, o antrj tam atvejui, jei reikt
skambinti pagalbos tarnyboms. Ketvirta pamoka: susitvarkyk
daiktus prie klientui ateinant kambar. Rodsi, kad Aida
nas nepastebi, jog ne viskas klostosi sklandiai. Nesakiau jam
esanti naujok - norjau pairti, ar galiu tai padaryti nepa
dedama, ir nenorjau, kad jis u tai prayt nuolaidos.
Jis nuogas guljo ant lovos veidu emyn. A atsistojau greta,
palinkau vir jo ir delnus prisipyliau masao aliejaus. Suil
diau j ir pradjau masauoti vyro nugar. Buvo taip keista
j liesti - jo oda buvo nepastama ir n kiek nepanai kitas
anksiau liestas odas. Raukiausi liesdama jo kn. Kai paskau
do rankas, supratau turinti prisiartinti, kad tinkamai j masa
uoiau, ir privalanti veikti nusistatym prie j. Jei jau nu
sprendiau tai padaryti, turjau rytis.
40

'Pirmasis susitikimas

Ulipau ant lovos ir atsiklaupiau jam tarp koj, taip buvo


kur kas patogiau. Bet vis dar svarsiau, kaip, po velni, pralei
siu su juo dar valand. Jis buvo toks tylus - ar galvojo ieiti? Ar
taria, kad esu mgja?
- Kaip gera, - tyliai itar jis.
Jo odiai tapo tikrovs patikrinimu. Galiu tai padaryti.
Jam jau buvo malonu, nors pati viduje ir miriau. Pasakiau sau:
jei tik liausiuosi galvojusi, kaip prastai man sekasi, ir sutelksiu
vis dmes jo malonum, man pavyks. Tuo metu jau inojau,
kad tikrai usiimsiu seksu. Jei jau nujau taip toli, padarysiu
visk iki galo ir gausiu pinigus - tai kur visa esm.
Tvyrojo nejauki atmosfera. I ties, neskambant muzikai ir
mudviem nesikalbant buvo tiesiog siaubinga. Tyliai prakalbau joki varginani tem, tik nutraukiau tyl, tai padjo abiem
atsipalaiduoti. Suinojau, kad jis vadybininkas gamykloje ir
kininkas puse etato, taigi neklydau dl jo kaimietiko akcento.
- iuo metu reikalai kininkams klostosi prastai, tiesa? uklausiau inodama, kad reikalai kininkams visada klostosi
prastai, arba bent jau tokia j nuomon. Kur laik jis kalbjo,
garsiai sksdamasis ems kio sektoriumi ir tampa.
- Pasakyk, jei nortum, kad masauoiau smarkiau, arba jei
dabartinis spaudimas tinkamas, - pasakiau tarsi patyrusi.
- Gerai, kaip dabar yra, ai, - tar jis ir a tsiau patenkinta,
kad viskas einasi sklandiai.
Nusileidau jo kojomis ir vl grau iki upakalio. vilgtel
jau laikrod. Kad tave kur! Prajo vos penkiolika minui, o ir
siauriks, ir vielos korsete jau rsi kn, varydamos mane
i proto. Sugrieiau dantimis - dar ne metas i j ilsti.
41

Tarp paklodi

Papraiau jo apsiversti ir masaavau krtin. Nuo jo dvelk


muilu ir dezodorantu, bet jis buvo nesiskuts ir turjo ryki
popiets barzdel. Mans tai nesuavjo, bet ko gi, po velni,
tikjausi? Kad jis pasitemps prie palydov? Turiau atsipeik
ti - tai ne pasimatymas ir jis nesisteng mans suavti.
Jis guljo sudjs rankas u galvos ir palankiai irjo j
mano krtis. Atrod, kad jam gana patogu. Dabar jam jau at
sirado erekcija, taigi atjo metas visk paskubinti.
- Gali mane liesti, - pasakiau padrsinamai nusiypsodama
ir nuokau nuo lovos, kad isineriau i tos siaubingos seksu
alios" aprangos. Dieve, kaip palengvjo! Daugiau nebevilksiu
tokio pigaus lamto - neverta ksti nepatogumo. Penkta pa
moka: investuok padori darbin aprang tiek dl savs, tiek
dl j. Jei norjau skmingai inaudoti seksual vaizd, tur
jau rasti perkam aprang, kuri bt kiek patogesn ir labiau
mano stiliaus, a per sena pigiems skarmalams.
Rodos, kad posakis apie moteris, gimdyvi palatoje praran
danias bet kokius stabdius, tiesa - n nesusimsiusi apsi
nuoginau prieais t vyr.
- Graus knas, - pasak jis, kai vl atsisdau ant jo ir jis
m glamonti mano krtis.
- Ai, - itariau nuoirdiai pamaloninta.
iek tiek nerimavau, ar mano knas tinkamas tokiam dar
bui, ypa dl to, kad taikiausi prabangesn rinkos dal. Mano
figra gera, visi linkiai ir atsikiimai reikiamose vietose, bet
per kelerius pastaruosius metus priaugau svorio ir vilkiu e
iolikto dydio drabuius. Tikrai nesu panai stereotipin
etojo deimtmeio mergin staiomis krtimis ir standi
42

'Pirmasis susitikimas

upakaliuku, bet mano nerimas pasirod bess nepagrstas. O


kadangi Aidanas patyr erekcij dar prie ivysdamas mane
nuog, tikriausiai fiziniai mano trkumai jam buvo n motais.
Man atrod nenatralu sdti ant jo ir judinti klubus, bet
jutau j stangrjant ir jauiausi patenkinta, kad kol kas man
gerai sekasi.
- Gal atsigulk ant nugaros, kad galiau buiuoti tavo
kn? - pasak jis.
- inoma.
Apsidiaugiau, kad jis kak pasil. Gerai, jei darau tai, ko
nori jis. Aidanas labai ilgai buiavo ir glamonjo mane - kojas,
pilv, krtis ir rankas, paskui perjo prie putyts. Kai kio
galv man tarp koj ir jau ketino mane tenkinti, staiga paklau
s, ar gali tai daryti.
- Taip, inoma, - atsakiau.
Atrod, kad jis trunka vis aminyb, bet kol kak dar, lai
kas jo ir susitikimas artjo prie pabaigos. Guldama msiau,
koks nepatyrs jis rodsi: prisilietimas per iurktus, mano
kn, net putyt, buiavo tik lpomis, be lieuvio, ir neatrod,
kad jis turt bent koki technik. Kadangi tai kl nuobodul,
mano mintys nuklydo: ar jo partner leidia j tenkinti burna?
Ar ji pernelyg drovi, kad pasakyt jam, k daryti, ar tiesiog ne
supratinga? Tikriausiai taip ir yra, nes jo poiris buvo toks pa
prastas. Jei tai bt mano malonumui, biau radusi bd, kaip
j pamokyti, bet taip nebuvo, todl guljau ir visk primiau.
Jis kyteljo galv man i tarpkojo.
- Ar tau patinka?
- Hmmm, kaip malonu, - nutsiau.
43

Tarp paklodi

Mane nustebino, kad jam rpjo. Usimerkiau ir stengiau


si mgautis gantinai maloniomis akimirkomis. Jo varpa jau
buvo visikai sustandjusi, stora ir sunki. Man tai patiko. M
gau pilnumos pojt vaginoje sekso metu. sivaizduodama, kad
esu su kitu vyru, galsiu pasimgauti, kai jis atsidurs viduje.
- Manau, metas usidti prezervatyv, - sunibdjau tiesdamasi per lov, kad pakeiiau sarg nuo grind, kur juos pa
likau. Ilg laik prezervatyvais naudojausi kaip pagrindine
kontracepcijos priemone, taigi gerai mokjau juos udti. Man
labiau patiko tai daryti paiai, kad inoiau, jog jis umautas
tinkamai. Umoviau sarg jam ant varpos, o jis sitais ties
mano putyte, pavelg tiesiai mane ir stabteljo.
- Kas yra? - paklausiau.
- Noriau, kad tau patikt. Jau seniai to nedariau.
- Esu tikra, kad man patiks, - pasakiau stengdamasi kalbti
aistringai ir nekantriai.
Jis pasirm ant rank, kad neprislgt mans kno svoriu
ir ltai, giliai siskverb mane. Jausmas tikrai buvo malonus.
Usimerkiau, kad neiriau j - tai bt pernelyg intymu
tokio pobdio susitikimui ir neatrod tinkama. Usimerkusi
galjau sutelkti dmes puikius pojius, kol jis toliau kio
ir trauk. Buvau beveik pamirusi, kaip man patiko seksas ir
kad man jo trko. Taip tssi kur laik, kol pamaniau, kad jis
tikrai turi bti pasiruos padidinti temp ir baigti. Buvau su
drkusi, daugiausia dl to, kad jis mane tenkino burna, nors
ir netikusiai, bet jam vis skverbiantis pradjau sausti, jutau
maudim. Be to, jo laikas beveik baigsi, ir jam reikjo pa
siekti finio linij.
44

^Pirmasis susitikimas

- Ar nortum baigti? - klusteljau leisdama jam taip ir pa


daryti.
- Viskas gerai, - pasak jis. - Galiu taip tsti valand valandas.
I to, kaip jis tai pasak, spjau, kad turiau susiavti, jog
jis gali taip ilgai ilaikyti erekcij. Jei tai bt mano vaikinas,
gal ir biau susiavjusi, bet dabar tiesiog norjau, kad jis
baigt ir nedintsi velniop.
- Labai apgailestauju, bet tau skirtas laikas tuoj baigsis, taigi,
netrukus tursi ieiti.
- Dieve, atsipraau, nesuvokiau, kiek valand, - pasak jis
itraukdamas ir okdamas i lovos n nebaigs.
- Ar nori, kad padiau baigti? - nevykusiai pasiliau rody
dama vis dar stovint jo pen.
- Ne, ne, viskas gerai, - pasak jis tarsi nesmagiai jausda
masis, kad pamiro sekti laik. - Po minuts nusileis, - tar
praddamas rengtis.
Kakodl neatrod, kad jis susinervino nebaigs.
Jam rengiantis usimeiau raudonus naktinukus. Paskui jis
isim pinigin ir pradjo skaiiuoti banknotus. Apsidiau
giau, kad nereikia prayti.
- Vienas, du, trys imtai, - pasak jis paddamas eias pen
kiasdeimties eur kupiras ant kavos staliuko.
- U pirm susitikim keturi imtai. Kalbdama telefonu
gana aikiai tai pasakiau.
Atrod, kad jis nuoirdiai nustebo ir susigdo.
- Negali bti, apgailestauju, su savimi turiu tik tiek, bet tu
riu banko korteles. Nulksiu iki artimiausio bankomato ir tuoj
pat griu.
45

Tarp paklodi

Ieidamas paskui save udar duris, o a pagalvojau: Na,


daugiau jo nebepamatysiu." Diaugiausi, kad viskas vyko
sklandiai, bet tai iek tiek sugadino nuotaik. Jis mane ap
gavo, o a grauiausi, stengiausi suprasti, k galjau padaryti
kitaip ir kaip elgtis, jei taip dar kart nutiks.
Kambaryje tvyrojo sekso, latekso ir kn kvapas. Atida
riau lang, kad {leisiau gryno oro. Jis paliko prezervatyv ant
grind - pakliau j su nosinaite ir meiau iukli maie
l, kur buvau atsineusi. Rodsi kvaila j paimti su nosinaite,
kai vos prie kelias minutes jis buvo manyje, bet tarytum i
jungiau palydovs asmenyb ir vl tapau savimi. Pigiu mui
lu kruopiai nusiprausiau rankas ir servetlmis nuvaliau
paakius itepus blakstien tu. Servetl imeiau iukli
n, udengdama prezervatyv. Biau mielai nusipraususi po
duu, nusiplovusi j ir nusivaliusi darbin makia, bet nesu
galvojau pasiimti higienos reikmen. Nujau sutvarkyti lovos
ir pastebjau dar kai k, ko neapgalvojau: kokias paklodes
palieku. Po tokio sekso didels netvarkos neliko, taigi nema
niau, kad kambarin k nors pastebs. Paklojau lov, grinau
viet sen apklot - atrod, kad tik priguliau ant lovos. eta
pamoka: bk pasiruousi po visko atsigaivinti ir paslpti pd
sakus - pasiimk atsargin paklod.
Kaip tik vilkausi sijon, kai pasigirdo beldimas duris.
Prie atverdama jas mikliai apsidairiau, kad sitikiniau, jog
niekas neatrodo tartinai. Ne, viskas tvarkoje. Atidariau duris
ir nustebau ivydusi u j stovint Aidan. Jis dav man imto
eur banknot, dar kart atsipra ir palinkjo labos nakties.
Stovjau spoksodama pinigus saujoje, netekus ado: man ne
46

^Pirmasis susitikimas

topteljo, kad jis gr ir atsiskaitys su manimi. Nusiypsojau


sau ir papuriau galv. Gyvenimas kupinas staigmen.
Eidama registratr buvau kita moteris nei prie por va
land. Nervai beveik nurimo, jauiausi tarsi sudeginusi tilt
senj gyvenim. Vis dar buvau savimi, bet dabar turjau di
diul paslapt ir nauj suvokim apie vidinius iteklius. Te
bedirbo ta pati registrator. Po velni, ji, savaime suprantama,
paklaus, kodl taip greitai ivaiuoju. Ipykinau paruot is
torij apie tai, kad turiu skubiai grti namo, nes susirgo vaikas,
taigi atjau susimokti.
- Ak, nieko tokio, ponia, viejote labai trumpai ir nevalgy
site pusryi, tad pinig neimsime.
Mlas. Kambarin neivalys kambario, dl to kitam sve
iui bus lyktu.
- Vis dlto trumpai nusnaudiau, nes atvykusi buvau labai
pavargusi, todl veriau papraykite kiek nors u patalyn.
- Ne, tikrai, viskas gerai, mokti nereikia. Tikiuosi, kad js
vaikelis greitai pasveiks, - maloniai pasak ji.
Einant automobilio link man netiktinai palengvjo, kad
viskas baigsi. Taiau vykis registratroje nedav ramybs.
Tik vyliausi, kad paklodes ryt pakeis. Bet kokiu atveju kam
barin nesupras, k veikiau, o a daugiau ten nebeapsistosiu kambariai pernelyg apiur.
meiau krep bagain ir atsisdau ant vairuotojo sdyns.
Akimirk sdjau jausdamasi isekusi ir iek tiek susijaudinusi,
vienu metu nustebusi ir nusiraminusi, kad tai padariau. Taip,
jauiausi kiek apskretusi ir norjau pamirkti vonioje, bet, Jzau
Kristau, padirbusi vos daugiau nei valand gavau pinig sisko
47

Tarp paklodi

linimui u ildym apmokti. Tas pirmasis susitikimas tapo es


miniu paskutiniu tyrimo proceso etapu - sitikinau, kad galiu,
kad vl taip pasielgsiu. Iskyrus nekantr laukim padaryti tai,
ko niekada anksiau nedariau (to daugiau patirti neteks), pats
susitikimas nebuvo n perpus toks blogas, kaip maniau. Tai
buvo tik labai nykus seksas su mogumi, kurio daugiau nebeivysiu. Sakyiau, gana lengvas bdas usidirbti - dabar inojau,
kad nieko baisaus usiimti seksu su nepastamuoju viebuio
kambaryje. Tiesiog turjau daugliau planuoti remdamasi pa
mokomis, kuri pasismiau tame nutriuusiame kambaryje.
Vaiuojant namo topteljo, kad Aidanas tikrai nra turtin
gas - kininkai puse etato negarsja didelmis pajamomis. Jei
jis neisisukindamas galjo sumokti, mane apm pasitik
jimas, kad toki sum galsiu gauti nuolatos. Tiesa, jis buvo
kiek netaytas - neskusto veido, nevariais dinsais, per ilgais
plaukais - ir neturjo stiliaus pojio. Man patinka doms
pokalbiai ir paintys su naujais monmis, o tai Aidanas buvo
per tylus kaimo vyriokas ir neturjo apie k kalbti. Bet sek
so man trko labiau, nei maniau, taigi jei galiau taikytis
kitokio kalibro vyr, buvo didel tikimyb, kad galsiu tuo i
tikrj mgautis ir udirbti daug pinig. Situacija be pralai
mjim. Nusprendiau paderinti primimo kriterijus" ir itin
priekabiai vertinti vyrus, su kuriais sutiksiu pasimatyti. Mano
skonio - patyrusio, tvarkingo vyro - draugija tikriausiai bus
maloni, o maloni draugija reikia malonesn seks. Juk susijau
dinimas prasideda nuo pokalbio.
Nemanau, jog asmeninis malonumas daugeliui palydovi
toks svarbus, bet man atrod, kad taip bus lengviau. Taigi
48

'Pirmasis susitikimas

k turiau atkreipti dmes telefonu rinkdama potencialius


klientus? Nusprendiau susitikti tik su tais, kurie maloniai
bendravo, protingai kalbjo ir apibdino save kaip variai
nusiskutusius. Laikysiuosi to paties pagrindinio kriterijaus
rinktis vedusius arba sipareigojusius vyrus, kadangi jie taip
pat kaip a turi, k prarasti. I anksto atidiai vertinsiu juos
kalbdama telefonu, stengdamasi paymti atrankos langelius
ir klausydamasi uuomin, spjani su jais nesusidti.
Man sukant keliuk prie namo suvito darbinis telefonas,
gavs tekstin praneim. Jis buvo nuo Aidano: Ai u susi
tikim. Tikiuosi, namo grai saugiai." Mane sukrt ironija:
gavau padk i vaikino, kurio k tik papraiau pinig u sek
s. Kiek kart taip bna, kai usiimi juo u dyk?
T nakt valand valandas mirkau vonioje, vis dar apsvai
gusi nuo dien upldusio adrenalino. Diaugiausi, kad visk
itvriau, ir tikjau, kad naujasis darbas nebus n perpus toks
blogas, kaip baiminausi. Toli grau nepanaus pasibaistinus
pornografijos vaigds vertus dalykus, kuri, kaip maniau,
reikalaus seks perkantys vyrai - ties sakant, viskas buvo la
bai banalu. Pamaniau, kad klientui turjo patikti, antraip bt
atsisaks man sumokti ir tikrai nebt pasivargins grti su
skola. Be to, tai bylojo, kad jis siningas - to nebiau tikjusis
i vyro, mokanio palydovei u seks. Galbt turjau ikreip
t sekso pramons ir jos aptarnaujam vyr supratim - ar
tai manoma? Matyt, buvo daug situacij, kai vyrams reikjo
sekso u santyki rib, ir dl to jie netapo keistuoliais ar sekso
fanatikais. Visa tai buvo stulbinamai nesudtinga.

49

5- mogikasis ryys

Po to pirmojo susitikimo jauiausi tarsi pilnavert prostitut.


Svarbiausia personaas, veikjas, vaidyba - kadangi skmin
gai tai padariau, inojau galinti pakartoti. Suderinau klient
atrankos kriterijus ir pasinaudojau pirmojo susitikimo pamo
komis. sigijau neiojam muzikos grotuv, kelias atpalaiduo
janias kompaktines plokteles, kvapij vaki ir patogi, bet
seksuali apatini. Kol galsiu investuoti j darbui skirt ap
rang, turs pakakti gerj, dovanotj buvusio vyro.
Nuo tos akimirkos, kai internete pasirod mano, masauo
tojos", paslaug skelbimas, darbo telefonas skambjo beveik
nuolatos, nors buvo ir akivaizdi pagyvjim. Vakarais ir sa
vaitgaliais skambuiai pldo be perstojo, sulaukdavau j ir anks
tyvais rytais, kadangi vyrai naudodavosi kasdieniu vaiavimu j
darb, kad pakeliui man paskambint. Man darsi labai lengva
kalbtis telefonu apie seks ir vadovauti pokalbiui. Teikiau ne
eilines palydovs paslaugas, tad, nordama laikytis atrankos
kriterij, daugumai klient tursiu atsakyti. Taiau skambuiai
praplt mano supratim apie seksualinius vyr polinkius.
inojau negalinti tiktis, kad antrasis kartas pans j pir
mj, kiekvienas susitikimas bus vis kitoks, bet sprsdama i
50

mogikasis ryys

pokalbio telefonu nujauiau, kad su Brajanu sutarsiu. Susida


riau spd, kad tai malonus, ivaizdus vyras, taiau supratau,
kad dl dabartins situacijos labai sitemps. Mums kalbantis
jis usimin, kad jam dabar labai sunku: neteko darbo, o na
mie reikalai klostsi prastai. Jis neisiplt, tik usimin negals
apie tai kalbtis su mona, jauis spaudim ir poreik laikinai
atsijungti. tai kodl man paskambino. Ties sakant, tikjausi,
kad igirds kain pads ragel, ypa kai minjo nedirbs, bet
suma jo neatbaid. Sutikau su juo pasimatyti ir susitarme kit
dien susitikti viebutyje netoliese. Kambar usakiau kalb
dama pasitikiniai ir profesionaliai.
kart apsivilkau daili liemenl ir deranias kelnaites blykiai rausvos spalvos, permatomas, isiuvintas romis. I
kart buvo patogiau nei su tuo neskoningu deriniu, kur vilk
jau susitikdama su pirmuoju klientu. didiul krep sidjau
masao aliejaus, lubrikanto, prezervatyv ir iukli maieli.
Dar simeiau nauj apatini, dant epetl ir pastos, por
kvapij vaki, iebtuvl ir grotuv. Drgnos servetls pra
vers nusivalant makia ir norint skubiai apsivarinti po pa
grindinio vykio.
viebut nuvykau dvideimt minui anksiau nei jis, tai
gi turjau pakankamai laiko muzikai jungti ir daiktams i
dlioti. Kambarys buvo daug erdvesnis ir geriau rengtas nei
ankstesnysis. Jis buvo padalytas miegamj zon ir atskir
poilsio sofos dal, kuri taps puikia vieta susipainti klientui
atvykus. kart masao aliej, laikrod ir telefon galjau len
gvai pasiekti nuo lovos. Kai udegusi vakes apvelgiau kam
bar, nusiypsojau sau: bet kuris pamanyt, kad tuo usiimu
51

Tarp paklodi

jau daugel met! Skubriai brkteljau Brajanui pranedama


kambario numer, paskui atsisdau ir laukiau, jausdamasi mi
lijon kart geriau nei su ankstesniuoju klientu.
Pasigirdo beldimas duris. Perbraukiau rankomis plaukus,
atloiau peius ir atidariau duris.
U j stovinio vyro elgesys niekaip neidav, kad jis susi
tinka su palydove. Atrod kaip asmuo, atvyks konsultacij
ar pas psichoterapeut: sunkiai kvpavo, kalbjo greitai ir
susijaudins. Brajanas atrod btent taip, kaip atrodo mo
gus, jau seniai pamirs rpintis savimi. Turjo antsvorio,
rausvos odos spalvos, o po akimis tamsavo ratilai, bylojan
tys apie miegoti neduodanius rpesius. Pasiliau puodel
arbatos ir pradjau panekes kaip ang tai, u k jis man
sumoks.
Nors jis sdjo ant sofos greta mans, mums kalbantis ir
gurknojant arbat buvo neteks kvapo. Mintyse mkte
ljo, kad tursiu nemaai aikintis, jei j itiks irdies sm
gis. I patirties anksiau dirbant sveikatos prieiros srityje
nujauiau, kad jis - idealus kandidatas infarktui arba irdies
sutrikimui, ir n u k neketinau leisti jam susmukti mano
draugijoje.
- Ei, Brajanai, atsipalaiduok. Atneiu tau stiklin vandens, nujau iki iaupo vonioje, paskui atneiau jam atsigerti. - Ar
turi kok fiziologin sutrikim? Prastai atrodai, - pasakiau
duodama stiklin.
- Po akimirkos jausiuosi gerai, - pavargs tar jis. - Tiesiog
vis dien laksiau kaip vita be galvos, o pastangos atsikra
tyti monos, kol ia vaiavau, prilygo komarui, - jis nutilo
52

mogikasis ryys

ir gurkteljo vandens. T akimirk suskambo jo telefonas. Velni minint...


Jis atsiduso ir atsiliep. Pasak monai susitinks su biiuliu
pasikalbti apie darb ir po poros valand gris namo. Matyt,
name kakoks elektros gedimas, ir ji norjo, kad jis tai sutvar
kyt. Jis pasak paskambinsis elektrikui, kai tik tursis laiko,
o grs namo pats pasiirsis, kas negerai. Jis baig pokalb
ir atsipra u sutrukdym. Telefonas vl suskambo. Pavel
gs ekran jis uvert akis. Vl skambino mona: norjo, kad
jis tam tikru laiku grt namo, mat ji vliau susitinkanti su
draugmis, o jis tursis priirti vaikus. Jis susitar su ja dl
laiko, baig pokalb ir darkart atsipra.
- Jzau, aminai atsiranda koks sumautas reikalas. A vel
nikai nusivars.
- Dl ko tu toks sitemps? - paklausiau.
Jo istorija primin kitas krizs itiktoje Airijoje: prie kelis
mnesius jis neteko darbo ir pirmkart sulauks pilnametys
ts tapo bedarbiu. msi prast veiksm, atidjo bsto ir kit
paskol mokjimus, bet nerado kito darbo, ir j vis labiau spau
d bankai. Jis vis gyvenim dirbo ir aprpino eim, o mo
na buvo nam eiminink ir augino du vaikus. Rodsi, kad ji
nesupranta finansins j padties, ir toliau gyvena taip, kaip
buvo pratusi, kai jis udirbdavo. Jo manymu, jai buvo nusiikti, jis jai nerpjo - tebuvo tik eimos maitintojas. Paklausiau,
ar sak jai tai, ar atsisdo ir paaikino, koks atstumtas ir pris
lgtas jauiasi? Atsak, kad j santykiai tokie jau daug met,
kad jis nuleido rankas ir nebesistengia su ja kalbtis apie savo
jausmus.
53

Tarp paklodi

- Kaip suprantu, jei jau nesusikalbate apie esminius dalykus,


miegamajame nieko nevyksta, - tariau.
- Na, ties sakant, miegamajame niekas nevyksta nuo
jauniausio vaiko gimimo, - atsak jis gurkteldamas van
dens. Rodsi, kad pokalbis j nuramino, pastebjau, jog jo
kvpavimas tapo gilesnis, o pats atviraudamas atrod ra
mesnis. - Taip seniai neturjau jokio seksualinio slyio su
mona, kad vos pamenu, k tai reikia. Galbt pamanysi,
kad perdedu, o dirbdama tok darb tikriausiai nuolat tai
girdi, bet i tikrj jau kelerius metus tarp monos ir mans
nieko nevyksta.
Nuoirdiai j ujauiau. Man jis pasirod padorus vyru
kas ir mane sukrt, kaip jam viduje skaudu. Jo malonios m
lynos akys buvo atviros, bet lidnos, ir pasijutau nepaisanti
fizinio patrauklumo ir prisirianti prie mogaus, kur miau
painti. Po tiek streso, pridr jis, jau eis mnesius nepatyr
erekcijos ir nerimavo, kad ir dabar nepavyks, jau nekalbant
apie tai, kad teks j ilaikyti ir usiimti seksu. Patikinau j,
kad tikslas - ne erekcija ar orgazmas. Svarbiausia - atsipalai
duoti, mgautis pokalbiu ir skirti laiko sau.
Jis giliai kvp ir atsiduso.
- Dieve, gera net atvirai kalbtis apie tai, k patiriu. Jau se
niai tai kaupiu ir maniau sprogsis nuo tampos.
Paklausiau, ar jis neprietaraut, jei perimiau visk savo
rankas ir nukreipiau j tai, kas tarp ms nutiks, praiau jo
pasitikti manimi - juk inau, k daranti. Jis i visos irdies
sutiko, man rodos, jam palengvjo, kad tereiks klausyti mano
nurodym ir atsijungti.
54

mogikasis ryys

Papraiau jo nusirengti ir sukryiavus kojas atsissti ant


grind prieais mane. Jis menkai tesivarydamas pakluso. Nu
sirengiau drabuius iki stiling moterik apatini ir vis dar
jauiausi valdanti situacij. Ant grind primiau pagalvli.
Kambaryje buvo ilta, viesos pritemdytos, ybiojo vaks.
jungiau atpalaiduojanios muzikos. Svarbiausia - ne susijau
dinti, o tiesiog bti akimirkoje, rasti vidins ramybs. Atsipa
laidavus natraliai ateis susijaudinimas, bet i pradi norjau
padti Brajanui rasti ramyb. Liepiau jam padaryti jogos kv
pavimo pratim ir parodiau, kaip tai daryti. Tai paprasiausia
stres malinanti priemon pasaulyje. iek tiek nustebau, kaip
ramiai ir tvirtai kalbjau engdama i neprast teritorij klientas tikrai to nesitikt i palydovs. Taip pat nustebau,
kad tokioje aplinkoje tenka panaudoti inias apie atpalaida
vimo metodus - tikrai niekada nemaniau taip panaudosianti
inias, gytas jogos pamokose!
Brajanas usimerk ir klaus mano nurodym. Atlikdamas
jogos kvpavimo pratimus taip susitelki, kad tinkamai juos
padarytum, jog galvoje nelieka paalini mini. traukiami
tinkami krtins bei pilvo raumenys, ir vis kn priplsta
maksimalus deguonies kiekis. Usimiau su juo vaizdini k
rimu: papraiau rankomis paliesti t kno dal, kurioje dl to,
kas vyksta gyvenime, jaut fizin skausm. Jis udjo deln ant
krtins, sakydamas, kad ten, irdyje, jauia sunkum. Nieko
stebtino, kad jis atrod kaip tobulas koronarinio sutrikimo
kandidatas, kai savo tampos apraik parod krtinje. Egzis
tuoja teorija, kad visos ligos - kno mginimas pasakyti tai,
ko nepajgiame nevaromai ireikti odiais. Tai vadinama
55

Tarp paklodi

.ligos ketinimu", psichologai ir medicinos darbuotojai pamau


vis plaiau tai pripasta, ypa ltinio skausmo ir psichosomati
ni susirgim srityse. Tokie posakiai kaip akmuo ant irdies",
.irdies skausmas", viso pasaulio svoris ant pei" ir jausti
kak skrandio gelmse" atsirado neatsitiktinai. Ms knus
veikia viskas, k galvojame ir jauiame, taigi logika, kad stre
sas fizikai suprantamas kaip skausmas arba diskomfortas.
Tuo metu dar nebuvau palietusi Brajano - jis sdjo prie
ais, visikai sitrauks kvpavim ir tylius mano odius.
Pasakiau jam, kad tai jo laikas, kad jis saugioje vietoje ir i
akimirk niekas nesvarbu, iskyrus jauiam atsipalaidavi
m. Pamau jo kvpavimas tapo reguliarus, gilus ir nesku
brus. Kur laik taip sdjome. velgdama prieais sdint
asmen supratau, k jis igyvena, nes inojau, k reikia bti
umezgus santykius, taiau jaustis vieniai. Netiktina, kaip
manoma gyventi su kitu ir dalytis lova jam net nenutuokiant,
koks atskirtas ir skaudintas jautiesi viduje. Pasijutau taip pat
gyvenanti ta akimirka su Brajanu, instinktyviai pasilenkiau ir
labai velniai j pabuiavau. Jo lpos buvo pravertos, bet jis j
nesujudino. Rodsi, kad tiesiog mgaujasi grynu prieraiumo
akimirkos pojiu, kurio nepatyr labai ilg laik. Buiavau j
velniai, tarsi stengdamasi nubuiuoti skausm, ir jis nedrsiai
m reaguoti. Atsimerk, kai buinys savaime nutrko.
- O, Dieve mano, tai buvo grau, - sunibdjo jis.
Liepiau jam patogiai atsigulti ant grind, kad galiau ma
sauoti. Dar kart nurodiau negalvoti apie seksualin io rei
kalo pus, o veriau sutelkti dmes fizinius pojius ir atsipa
laidavim. Paiu velniausiu prisilietimu priveriau jo nugaros
56

mogikasis ryys

od dilgsti. Maigiau sprand ir peius, atpalaidavau sitempu


sius raumenis bei raiius. miau pagal muzik ritmingai iil
gai glostyti jo nugar. Prajus madaug penkiolikai minui
pastebjau, kad jis miega. Pajutau pasitenkinim, kad is vyras,
neseniai atvyks toks sitemps ir susijaudins, dabar taip atsi
palaidavo, kad snaud. Jauiausi panaiai, kaip dirbdama svei
katos prieiros srityje - uliejo pasitenkinimas, kad atpai
nau kito asmens diskomfort ir turjau gdi bei sugebjim
j numalinti. Vis svarsiau, ar ir kitos prostituts turi panaios
patirties, ar taip nutiko tik dl mano asmenybs ir to, kaip iki
iol sugebjau dirbti. To tikrai nebuvo darbo aprayme.
Leidau Brajanui snausti, o pati ir toliau velniai j glosiau,
paskui tyliai paklausiau, ar nort apsiversti. Jis prabudo i snau
dulio ir pasitryn akis, paskui apsivert ir atsigul ant nugaros.
- Dieve, apgailestauju, kad prisndau, - atsipra jis. - Tai
keistai fantastika. Jau nepamenu, kada jauiausi toks atsipa
laidavs, - dar ne visai pabuds jis sumurmjo, kad nort
man kai k pasakyti. - Jei nieko daugiau nenutiks, tiesiog no
riu padkoti u tai, k iki iol man padarei, ir u tai, kad paro
dei, jog galiu ivalyti mintis, - pasak jis.
Mane tai kiek priblok. Brajanas pas mane apsilank no
rdamas tik sekso - nenutiko nieko, k manyiau esant sek
sualinio pobdio, taiau rodsi, kad jis nuoirdiai dkingas.
Sekso pramonje to tikrai nesitikjau, mintyse suniekinau
savo iankstin nuomon, kad visi klientai - apgailtini sekso
itrok ikrypliai, negalintys jo gauti u dyk.
Tsiau usimim su Brajanu, jis ne tik patyr ilgalaik
erekcij, bet ir labai malon orgazm. Jis nesiliov man dko
57

Tarp paklodi

js. Dieve padk, pamaniau, tai vyras, neteks pragyvenimo


altinio ir mans neteks gebjimo bti vyru. Tai smarkus
smgis bet kuriam vyrukui, taigi nesunku suprasti, kaip gali
susilpnti ir sugniuti savivert. Neabejojau, kad du svarbiausi
vyro saviverts veiksniai yra jo gebjimas dirbti bei aprpin
ti eim ir seksualinis meistrikumas. Vyrams darbas ir savi
vert taip neatsiejamai susij kaip savivert ir seksualin po
tencija. Supratau, kodl Brajanas taip dkojo: jis paman, kad
paddama pasiekti orgazm daviau jam savotik gelbjimosi
lyn. Aiku, a tik palengvinau orgazm - jam tereikjo dme
sio ir tinkamos aplinkos. Lidna, kad namie jis to negavo. Kai
paklausiau, ar siekdamas palengvjimo masturbuodavosi, jis
atsak taip negals pasiekti orgazmo, nes aplinka namie perne
lyg tempta, be to, neturjo tam nei noro, nei susikaupimo. Jis
tiesiog bgo per gyvenim sitemps ir nelaimingas, neturda
mas kur ilieti nerimo.
Brajanas utruko gerokai ilgiau, nei jam buvo skirta, bet a
neprietaravau. Ties sakant, i ms bendravimo gavau tiek
pat daug kiek jis. Man patinka atviros tiesmukos asmenybs, o
mudviej susitikimas buvo tikras ir nuoirdus.
Nusiprauss ir apsirengs Brajanas man sumokjo, darsyk
padkojo ir apkabino sakydamas, kad dar susisieksis. Susi
msiau, kaip jis pajgsis man mokti, bet pamaniau, jog turi
atsidjs iek tiek pinig, apie kuriuos neino mona. Udariau
paskui j duris ir susivokiau besiypsanti: jauiausi laiminga,
kad priveriau kit mog jaustis laimingam - ne seksualinje,
bet gilesnje, prasmingesnje plotmje. Nusiprausiau po duu ir
sitaisiau variuose pataluose. Diaugiausi, kad lova nepasinau
58

mogikasis ryys

dojome - visas susitikimas vyko ant grind. Vaikai buvo pas


tt, tad nusprendiau pasilikti viebutyje - labiausiai tam, kad
nesukeliau tarimo, bet ir tam, kad pasimgauiau tyla ir ramy
be netrikdoma darb, kuriuos rasiau nudirbti bdama namie.
Kit ryt, kai isiregistravau i viebuio, registrator teik
man kortel su uraytu kambario numeriu. Mitriai simeiau
j rankin, svarstydama, kas, po velni, tai galt bti ir kas
galjo inoti, kad ten apsistojau. Apmokjusi sskait ir sdusi
automobil atpliau vok. Ratelis nuo Brajano. Tikriausiai
anksti ryt usuko viebut. Viduje buvo paras: Labai ai
u prajusi nakt, miegojau kaip kdikis ir iandien jauiuosi
fantastikai. Esu labai dkingas ir netrukus susisieksiu."
Mane sujaudino is dmesingas gestas ir darkart nustebau
dl to, koki klaiding iankstin nuomon buvau susidariusi
apie sekso pramons vartotojus. Sulaukus tam tikro amiaus
manaisi gana gerai suprantanti, kas yra kas. Kai nutinka tai, kas
priveria suabejoti sitikinim teisingumu, pradedi svarstyti,
apie k dar klaidingai galvoji. Tikjausi sulaukti skambuio ir
usiimti seksu su tam tikro tipo vyru, bet, remiantis pirmais
dviem susitikimais, klydau. Tai nebuvo grobuoniki vyrai, ne
rpestingai svetimaujantys ir blogai su manimi besielgiantys.
Tai tiesiog vienii asmenys, kuriems reikia kur kas daugiau nei
pasibarkinti - jiems reikia mogikojo ryio, inoti, kad jie vis
dar gyvi. Susitikusi su Aidanu ir Brajanu buvau sitikinusi, jog
elgiuosi tinkamai - sskaitos apmoktos, vyrai laimingi, o a
padjau monms taip, kaip niekada nesivaizdavau.

59

6. M okantis tinkamai bendrauti

Bdama vienia prostitute be vienamio, svadautojo ar apsau


gos, galini utikrinti, kad klientai gerai elgsis, pasiklioviau
vien tik savo sugebjimu i vis man paskambinusi vyr i
sirinkti tinkamus klientus. Svarbiausia - pradinis ryys. Tai,
kaip save reklamavau ir atsakiau uklausas, kaip ir bet ku
riame versle, buvo kertiniai akmenys, ant kuri ikils arba su
grius visa mon.
Kalbant apie rinkodar, patalpinau vos vien reklam nemokam internetin skelbim asmenini skelbim katego
rijoje - ir nieko daugiau daryti nereikjo. Jame raiau labai
paprast inut apie teikiamas paslaugas, taip pat darbin var
d, telefono numer ir elektroninio pato adres. Mano kis:
Tikriausiai esu vienintel palydov pasaulyje, garantuojanti patirsite pasitenkinim arba atgausite pinigus." is lus pa
adas iskyr mane i kit ir adjo vien svarbiausi dalyk,
kuri pageidavo vyrai: paprastesn poir, kuriuo remiantis
asmeninis bendravimas buvo toks pat svarbus kaip ir seksas.
Girdjau, k man pasakojo klientai: jiems teko anksiau lan
kytis pas merginas ir neapkent, kai juos imesdavo u dur
vos tik reikalui pasibaigus, o u j dar susidurdavo su kitu kli
60

Mokantis tinkamai bendrauti

entu. Po tokio sekso jie jausdavosi tuti ir vienii, visikai nepa


tenkin poreikio, apskritai atvedusio juos pas palydov. Vyrai
norjo geresnio kainos ir kokybs santykio, troko jaustis ypa
tingi. tai kodl niekada nenustaiau rutinos" - man patiko
elgtis atsivelgiant vyki eig.
Vyrams pirmasis kontaktas lygiai taip pat svarbus, mat jie
stengsi isiaikinti, ar galiu suteikti tai, ko jie nori. Tai vienas
dalyk, nustebinusi mane dirbant sekso pramonje. Tikjausi,
kad vyrai pageidaus vairiausi keistenybi, kuri niekas kitas
neleist jiems daryti, bet ir vl susidurdavau su mergina pagal
ikvietim, kaip dabar inojau, sekso pramonje trumpinama
MPI. Jie nenorjo skubraus pasibarkinimo, kad ir koks spor
tikas jis bebt. Jie norjo moters, su kuria galt pasikalb
ti, su kuria jaustsi patogiai ir atsipalaidav, usiimt seksu ir
ieit gerai jausdamiesi. Man n netopteljo, kad viskas taip
bus, ypa dirbant brangiau apmokama palydove, bet taip jau
yra: vyr poreikiai nra ikryp ir keisti, jie tiesiog pageidauja
nesmerkiami usiimti geru seksu su patrauklia moterimi, ga
linia ne tik visk daryti, bet ir tinkamai bendrauti.
Kadangi pirmasis kontaktas toks svarbus, a jam kruop
iai ruoiausi, perskaiiau daug sekso ir palydovi tinklalapi.
Paklusi ragel turiu kalbti pasitikiniai, profesionaliai, atvi
rai ir valiai. Turjau sugebti vartoti gana vaizding kalb, jei
skambinantysis btent tai norjo igirsti. Tai nebuvo sunku savaime esu tiesmuka ir puikiai inojau, kad mogus, skambi
nantis btent tuo numeriu, kreipiasi dl vienintels prieasties.
Mano darbas j nuraminti, isiaikinti, ar tai tinkamas man
klientas, ir sudaryti sandr. prastai telefon sijungdavau
61

Tarp paklodi

sau patogiu metu, kad galiau sijausti j palydovs vaidmen.


Naujasis usimimas vis labiau tenkino, taigi ir vaidmen at
likti buvo vis lengviau.
Mokest vardydavau pokalbio pradioje, kad i rimt kli
ent atrinkiau oportunistus. Vieni nustrdavo, kiti netikda
vo, treti smalsaudavo - jauiau, kad jiems domu suinoti, k
gaut u tok mokest. Tie, kurie igird kain nesibaidydavo,
visuomet bdavo vyresni, sipareigoj vyrai, kuriems svarbiau
sia yra saugus seksas - jie vertino mano silomos paslaugos
vert ir nesikabinjo prie umokesio. Turiu pripainti, prad
jusi kalbtis su paskambinusiais vaikinais nustebau, kiek ma
ai daugelis teinojo apie saug seks. Apdairiai paaikinda
vau teikianti visapusikas paslaugas, jei tik viskas vyksta sau
giai. Skambinaniajam nesupratus, kas yra slaptumas ir sau
gus seksas, tiesiog nutraukdavau pokalb ir paddavau ragel.
Buvo daugyb kvaili, klaususi, ar u kelis papildomus sva
rus atlikiau oralin seks be prezervatyvo (arba OBP kalbant
santrumpomis, kuri spariai mokiausi) ir ar galiau atsisti
inut arba elektronin laik su savo nuotrauka. Pasibaisjau,
kiek daug vyr sumokt u nesaug seks su nepastamja.
Uduodavau klausim apie dabartin j lytin gyvenim, k
jie mgsta, ko ne, ar jiems patinka tam tikras apatini stilius
ar spalva, ar jie mgaujasi konkretaus stiliaus muzika. Paai
kindavau, kad susitikimas bus pritaikytas atsivelgiant j no
rus. Vyrams tikrai nekyla sunkum pasakoti apie save, o dl
telefono suteikiamo anonimikumo galjau igauti i j daugy
b informacijos. Jokia naujiena, kad vyrams patinka kalbtis
apie seks. Visi skambinantieji man pasirod labai atviri, kai
62

IMokantis tinkamai bendrauti

kalbdavo apie tai, kas patinka, ir kaip garantuoti slaptum,


utikrinant, kad ms neuklups. Netrukus sitikinau, kad
didiausias j rpestis - slaptumas.
Kad skambinantiems parduoiau paslaugas, sugebjau pri
taikyti ankstesnje profesinje karjeroje sisavintus paangius
pardavimo metodus. Suinojusi, ko nori vyras, pasakydavau,
k jam padarysiu - i esms pasitelkdavau kitus odius ir
perfrazuodavau, kad jis suprast, jog klausiausi, suvokiau ir
galsiu suteikti tai, ko jis nori. Taigi, pavyzdiui, jei klientas
pasak prie seks nors pasilepinti, atsigulti ir pasimgauti
erotiniu masau, tuomet nutaisiusi seksui telefonu tinkam
bals sakydavau: Na, tuomet udegsiu vaki, pritemdysiu
vies, jungsiu tylios muzikos, pasiimsiu aromaterapini alie
j ir pradsime nuo ilgo atpalaiduojanio masao, kurio metu
galsi visikai atsijungti ir susilieti su savimi. Masauodama
ltai nusirengsiu, stebsiu tavo kno kalb, pajausiu, kai tavo
knas i atsipalaidavusio taps susijaudins, ir tada pradsime.
Ar patinka?" Taip jam pavaizduodavau labai tikrovik scen,
suadindavau visus pojius, kad jis galt aikiai sivaizduoti,
kas vyks. Tai pirmasis ingsnis priveriant asmen sigyti tai,
k parduodi, - tikinti, kad jis to nori. Ir, aiku, kai klientas
pradeda sivaizduoti, jis ima jausti" tai vykstant, taigi susijau
dinimas ir erzinimas prasideda dar mans n nemaius.
Dauguma susidomjusij mane kreipsi telefonu, bet ga
vau ir nemaai elektronini laik darbiniu pato adresu. Kai
kurie vyrai beasmen ry" pasirinko nordami isiaikin
ti slygas ir suinoti, kas a tokia. Rodos, bd daniausiai
rinkosi naujokai. Jei j laikai bdavo gramatikai taisyklingi,
63

Tarp paklodi

su tinkamais skyrybos enklais ir be raybos klaid, atsakyda


vau. Jei laikas bdavo netikusiai paraytas, nesivargindavau.
Standartinis nukopijuotas atsakymas asmeniui, noriniam
daugiau informacijos, daniausiai atrodydavo madaug taip:
G e rb . V. Pavardeni,

Dkoju u laikq. Pradsiu nuo trum po prisistatymo, kad galtum


pagalvoti. N esivarydam as uduok m an klausimus, jei \ d a r kils.
Nusim anantiem s

dentelm enam s,

gerbiantiems

privatumq,

saugum q ir konfidencialum q, teikiu labai diskretikas paslaugas.


M a n e laiko labai patrauklia moterimi, su kuria malonu kalbtis.
M atyt, svarbiausia ne usiimti seksu, o m aloniai jaustis su tuo
m ogum i, atsipalaiduoti ir inoti, kad tau liks tik geri prisimini
mai. Nesu tobulos figros a r superm odelio ivaizdos, bet netu
riu seksualini suvarym ir esu atvira idjoms bei pasilymams.
N ekom pleksuoju dl savo kno ir kit kn, todl, g alim a sakyti,
neturiu seksualini kompleks. Dvi m a n o taisykls: jokio nesau
gaus sekso ir privalomas visikas saugumas.
Mokestis priklauso nuo to, ko pag eidau ji. prastai u pirmqjj
susitikimq, daniausiai trunkant pusantros valandos, imu 4 0 0
eur, o u pakartotinius - 3 0 0 eury: laiko pakanka nusiprausti
po duu ir prie a r po igerti kavos. Tokios sumos praau todl,
kad noriu susitikti tik su tam tikro p obdio klientu, kuris verti
na m a n o teikiam os paslaugos lyg. Jei reiks kur nors vaiuoti,
smulkmenas g a lim e aptarti, kadangi tai reiks traukti m ano
kelions ilaidas.
N a m ie nedirbu, bet mielai lankausi pas klientus j namuose.
prastai usakau viebuio kam bar ab iem pusms palankioje

64

Mokantis tinkamai bendrauti


vietoje a rb a galiu aplankyti klientq jo viebuio kam baryje, jei jis
keliauja d a rb o reikalais ir pan.
Reikalo neskubinu ir utikrinu, kad klientas bt patenkintas,
kad ir kas nutikt, o susitikimas vykt toliau, kadangi tu om et
abi puss bus patenkintos. G aliu susitikti d a rb o dienomis ir kai
kuriais vakarais, savaitgaliais i anksto susitarus. N o r iau pir
m a pasikalbti telefonu, kadangi, m a n o nuom one, abu geriau
suprastume, a r galim e susitikti. Susitinku su nedideliu skaiiumi
klient ir dirbu nepriklausom ai, todl galiausiai a nusprendiu,
pasimatyti su tavimi a r ne, rem dam asi mS pokalbiu ir suvokimu,
a r tu vertini ir supranti m a no teikiamas paslaugas. Daniausiai
rengiuosi g an a elegantikai, nebent papraytum apsirengti kitaip.
Jei nori suinoti kq nors konkreiai, tiesiog klausk - ir be uuo
la n k kadangi taip sutaupysi daug laiko. Juk mes suaug, taigi
nesivaryk! Paskambink m an, jei nori d a u g iau paplepti.

Man nepatiko administracin elektroninio pato tvarkymo


pus, tam reikjo labai daug laiko, bet laikai suteik poten
cialiam klientui galimyb visk apmstyti ir utikrino j, kad
silau ne pigias keks paslaugas. Skambuiai ir elektroniniai
laikai tapo mano bdu pasitikrinti. Remdamasi tuo, k vyrai
man sakydavo, turjau nusprsti, susitikti su jais ar ne. Teko pa
sitelkti nuojaut ir vidin bals, kurie, laimei, mans nenuvyl.

7. 'vairov

Buvo prajusios vos daugiau nei eios savaits nuo pirmo


jo karto, ir palydovs darbas man darsi vis pastamesnis
ir priimtinesnis. Susitikinjau su vaikinais viebuiuose ir j
namuose. Vieni norjo paprasto senamadiko pasibarkinimo, kitiems reikjo io to intymesnio ir atpalaiduojanio, treti
buvo visikai nuobods ir neiskirtiniai. Supratau, kad svar
biausia yra pasitikti ir kontroliuoti situacij, taip pat imokau
neteisti vyr ir nedaryti prielaid. Galima sakyti, mans nie
kas daugiau nebestulbino. Taiau vis dar nustebdavau, ypa
dl netiktai gero sekso ir kai kuri vyr feti.
Vlyv lapi kovo vakar sdjau prie virtuvs stalo ir pa
djau vaikams ruoti nam darbus. Tdien nedirbau, nes ne
pavyko susitikim suderinti su kitais sipareigojimais. Kaip tik
kartojome daugybos i devyni lentel, kai suskambo mano
telefonas. Prie atsiliepdama vilgteljau numer. Jo nebuvo
tarp mano kontakt, bet skambinantysis jo nenuslp, tai ge
ras enklas.
- Atsipraau, vaikai, turiu atsiliepti. Po minutls griu,
tskite.
Ismukau koridori ir spusteljau klavi atsiliepti.
66

'vairov

- Klausau, - itariau valiai ir draugikai.


- Labas, skambinu dl js paslaug.
- Taip, ir k nortumte suinoti? - klausim visada uduodavau i pradi ir palikdavau atvir, kad galiau daugiau
suinoti apie skambinantj. Po keli akimirk jam kalbant
perprasdavau j ir nusprsdavau, ar tsti pokalb.
- Na, kaip suprantu, teikiate visapusikas paslaugas?
- Taip, tikrai.
- Kur esate sikrusi?
- Viskas priklauso nuo to, kur ir kada nortum, bet galiu
prisitaikyti. Gal papasakok iek tiek apie save? - neinau, ar
kitos palydovs uduoda klientams kelis iankstinius klausi
mus, bet n vienas vyras neprietaraudavo, tad gal tai prasta
praktika.
-N a , a veds, keturiasdeimt eeri, dirbu ir gyvenu...
mieste. K dar nortum suinoti?
- Daugiau nieko, tik tai, kas tau patinka.
- Na, ar usiimi seksu be prezervatyvo ir kokie tavo kainiai?
- Niekada neusiimu nesaugiu seksu, taigi apie tai negali
bti n kalbos, o mano kainiai...
- Na, viskas puiku. Ties sakant, noriu labai saugaus sekso,
todl diaugiuosi tai girddamas. Atsipraau, tsk.
Laimei, Kolino mano kainiai neapstulbino, jis pasiteiravo,
ar galiau susitikti kit dien miesto pakratyje. Kelias buvo
netrumpas, bet galjau suspti, jei vykiau ikart nugabenusi
vaikus mokykl ir stebiau laik. Jis gyveno viebutyje ko
mandiruots metu, taigi tuo man nereikjo rpintis ir leisti pi
nig. Sutarme dl laiko ir jis paaikino, kaip atvaiuoti vie67

Tarp paklodi

bt, kurio neinojau. Mintyse liepiau sau vliau pasitikrinti


marrut automobili asociacijos tinklalapyje.
- Nepasakei, kas tau patinka, - tariau baigiantis pokalbiui.
- Gana paprasti dalykai. prastai man patinka iek tiek pa
sibuiuoti, bet jei su klientais nesibuiuoji, suprasiu. Man labai
patinka oralinis seksas - tiek tenkinti, tiek bti tenkinamam,
mgstu, kai paiulpia kiauus, o toliau pagal aplinkybes. Ie
kau tikros moters ir tikros patirties.
- Skamba gerai. Tik i anksto pranek man kambario numer.
- Btinai. Labai ai. Iki pasimatymo.
Padjau ragel, sijungiau Mamos reim ir atvriau virtu
vs duris.
- Atsipraau, vaikai, turjau atsiliepti, nes skambino i ban
ko. Na, tai kur mes sustojome?
Pasibaigus vakaro rutinai ir vaikams sitaisius lovose, pa
sitikslinau keli viebut. Ivydusi j emlapyje susivokiau ir
inojau, kur teks vaiuoti. Ulipau vir ir pasiruoiau ryt
dienos darbinius drabuius - tam puikiai tiks elegantikos kel
ns ir paprastas smulkaus rato megztinis. is buvo V formos
ikirpts, tamsrudis, pabriantis mlynas mano akis, o su
vynine pakietinta liemenle atrodiau seksualiai, bet ne vul
gariai. Pasikuiiau apatini staliuje iekodama derani kel
naii. das, jos skalbini dje. Turjau dar kelias puikiai
tiksianias poras. I pradi lyg pamiusi vilkjau deranius
apatinius, bet paskui supratau, kad susijaudinusiam vyrui n
motais - vietoje apatini galjau vilkti ir sukarpyt iukli
mai. Vyras su erekcija pasiymi tuneliniu matymu - jis tie
siog nepastebi, kas dengia tavo kn.
68

'vairov

I palovio isitraukiau viebuio krep ir pasitikrinau, ar


jame yra viskas, ko reikia: prezervatyvai, lubrikantas, drgnos
servetls, plastikiniai maieliai, muzikos grotuvas, varios
kelnaits, dant epetukas, pasta ir masao aliejus. Viskas
vietoje. Kol leidau vanden voni, ibgau laukan ir sidjau
krep automobilio bagain. Kaskart, kai susitikim tek
davo vaiuoti i karto nuveus vaikus mokykl, krep pasiruodavau ir siddavau i vakaro, kad ivengiau nepatogi
vaik klausim. Parskubjau vidun ir patraukiau voni. Il
gai mirkau vonioje su levand aliejumi ir mintyse apgalvojau
rytdienos susitikim. Kalbant telefonu pasirod, kad vyrukas
malonus, pasitikintis ir atsipalaidavs. Pamginau sprsdama
i balso sivaizduoti, kaip jis atrodo. Ar tai bus vienas t susiti
kim, kai a tik noriu, kad jis baigt ir viskas bt atlikta, ar jis
bus vienas malonij? Velniop, iaip ar taip, udirbsiu pinig,
bet vis tiek vyliausi, kad su juo bus smagu.
Isitrinkau galv, nusiskutau paastis, bikinio srit ir kojas,
ilipau i vonios ir apsivyniojau iltu rankluosiu. Sausindama
od atidiau apsiirjau, ar nebsiu palikusi plaukeli. Apaio
je buvau pasitrumpinusi plaukelius, nes man nepatinka plikin
ti - mano skoniui tai pernelyg vaikika. Mano manymu, dailiai
pakirpti plaukai sustiprina pojius, taiau nesuteikia vaikikos
ivaizdos. Viskas buvo gerai, kol, o siaube, nepastebjau ilo gaktiplaukio. Nuskubjau miegamj, kad atidiau apiriau t
viet pasiviesdama rykia skaitymo lempa. Velnias! Apaioje t
nojo pora toki. Kaip drsta mano gaktiplaukiai priminti mano
ami? Juk mano putytei dar tikrai ne laikas senti? I spintels
prie lovos iupau pincet ir pamginau irauti vien il di.
69

Tarp paklodi

Oi! Pernelyg skausminga. Na k gi, jei tenka rinktis tarp plikos


arba senstanios putyts, renkuosi pirmj. Grau voni, i
muilinau t srit ir, ast, po keli neskausming minui ilieji
nukeliavo iukli d, o a buvau visikai plika. Nusiskutus
daug labiau irykjo Cezario randai, bet man tai nerpjo, ka
dangi klientams bus n motais - dauguma vyr, su kuriais susi
tikdavau, buvo tvai ir inojo, kaip atrodo tikros moterys.
Patenkinta isitepiau kvapiuoju kno losjonu ir rytui isi
rinkau minimalistin makia. Prie susitikdama su klientu
netursiu laiko dar kart isimaudyti, tad turs pakakti ios
vonios ir skubraus pasidailinimo ryt. Buvau pasiruousi.
Kit ryt mane paadino besiglaudis maasis. Man pa
tinka rytai, kuomet vaikai pabudina mane apkabinimais. Ryte
jie tokie nuostabs ir geros nuotaikos, kol neusimenu, kad
metas ruotis mokykl.
iek tiek paburbj jie apsireng ir susdo prie stalo pus
ryiauti. djau jiems dribsni, o sau paruoiau kos. Baigusi
valgyti ubgau vir apsirengti, kol vaikai valsi dantis. Kai
ant elegantik kelni ir megztinio vilkausi ilg palt, kad pri
dengiau ikirpt, mano berniukas tar:
- Graiai atrodai, mamyte. Kur eisi?
Sumurmjau kak apie susitikim su banko vadybininku
ir nuginiau juos automobil.
- iomis dienomis danai susitinki su banko vadybininku, pasak mano pastabuolis segdamas saugos dir.
Dieve, lyg to neinoiau, pamaniau.
Ivaiavau pagrindin keli ir i karto siliejau mokyklon
vaiuojanij sraut. N viena kita mama neatrod taip, lyg
70

vairov

nuveusi vaikus mokykl vykt barkintis su nepastamai


siais. Msiau, ar atrodau kaip jos, ar iek tiek skiriuosi? Su
stojau prie mokyklos, ir vaikai atsisveikindami pasiunt man
oro buinius.
- Geros jums dienos, - ypsojausi jiems ropiantis i auto
mobilio.
- Ir tau, mamyte. Skms su banko vadybininku! - ktel
jo snelis, ir mano ypsen sustingd kalts dris.
Jie trinkteljo automobilio durelmis ir pradingo. A giliai
kvpiau ir susitelkiau ties kita dienos uduotimi - apmoka
mu darbu.
Likus vaiuoti pus valandos iki viebuio, Kolinas atsiunt
inut, nurodydamas kambario numer. Nevlavau, o kelias pa
sirod bess trumpesnis, nei maniau. Nepaisant to, per susitiki
m tursiu stebti laik. Namo ivaiuoti turjau vliausiai pen
kiolika po pirmos, kad trei pasiimiau vaikus i mokyklos.
iek tiek po vienuolikos sukau viebuio automobili
aiktel, isimiau krep su reikmenimis i bagains ir mik
liai nuvelgiau aiktel - ji buvo kone pilna, ia stovjo daug
nauj automobili. Net ir krizs metu tam tikrose vietose vi
sada bdavo pinig prikimt kieni. I automobilio maiau
jim ir registratr. Atrod, kad ten ramu, o man tai prasta
inia, kadangi taip sunkiau praeiti nepastebtai. Vl atsisdau
automobil, pasitaisiau makia ir pasiiauiau smakr sie
kianius plaukus. Galbt paauginsiu juos, nors trumpesnius
taip lengva priirti. Keista, bet vyrai teig, kad jiems tokie
patinka - kad jie velns, moteriki ir kitokie nei prasti ilgesni
plaukai, kuriuos, kaip maniau, jie mgsta.
71

Tarp paklodi

Kolinas paskambino teiraudamasis, ar atvykau.


- Labas, diaugiuosi, kad paskambinai, - pasakiau. - Man
ov mintis. Registratroje labai ramu, taigi nepadk ragelio
ir a eisiu plepdama su tavimi. Kalbanios telefonu mans
niekas nepertrauks, be to, atrodys, kad inau, kur einu, - lai
kydama telefon prie ausies, urakinau automobil ir nujau
registratr.
Kitame gale Kolinas tyljo.
- Nekantrauju ivysti, kaip atrodai, - emu balsu itar jis.
Buvau prieais registratr ir prieaky pastebjau rodykl
lift link.
- Taip, ir a nekantriai laukiu mudviej susitikimo. Tikiuosi,
kad jis bus labai produktyvus, - mandagiai pasakiau ir eida
ma priekin kilsteljau antakius pasisveikindama su registrato
riais. - Turime daug nuveikti, - tsiau. Prijau liftus ir spus
teljau mygtuk. - Puiku, prajau registratr. Po akimirkos
bsiu. Bilstelsiu vien kart, gerai?
- Puiku. Pasimatysime po minutls.
valus jo tonas bylojo, kad jis nesinervina, o i vakarykio
skambuio sprendiau, kad jis - nuolatinis klientas. inojau
turinti gerai pasirodyti, nes, mano manymu, jis lygins mane
su kitomis. Artdama prie kambario, giliai kvpiau, apsilai
iau lpas ir vien kart tvirtai bilsteljau tamsias medines
duris. Jis nedelsdamas atidar ir iltai, bet tyliai pasisveikino
itardamas darbin mano vard. Uverdamas u mans du
ris, spusteljo man rank ir pakteljo abu skruostus - kaip
airis elgsi labai europietikai. Jis vilkjo kostiumines kelnes
ir viesios citrinos spalvos markinius su pora prasegt sag.
72

vairov

vark ir kaklarait maiau umestus ant kds. Be to, buvo


nusispyrs ir batus.
- Kaip kelion? - maloniai pasiteiravo jis.
- Gerai, viskas labai paprasta, - pradjau iek tiek vapti,
taip elgiuosi susinervinusi.
Jis atsisdo ant lovos, o a apsidairiau iekodama, kur pa
siruoti. tai vienas trkumas einant j vyr viebuio kamba
rius - neturjau laiko paruoti aplinkos taip, kaip man patinka.
- Akimirk atsipraysiu, nueisiu voni, - itariau. Ten nu
siaviau batus, nusivilkau palt ir visk sumeiau po kriaukle.
Pasitaisiau papus liemenlje, kad pabriau ikirpt, timp
teljau megztinio priek emyn ir vl ijau neina krepiu su
reikmenimis. - Jau geriau, - nusiypsojau ddama krep ant
grind ir ssdama greta jo ant lovos. - Kaip suprantu, tu ia
darbo reikalais? - draugikai paklausiau, parodydama, kad
pradsiu nuo panekesio.
- Na, ties sakant, tai komandos krimo pratimas - iuo
metu darbe tikras beprotnamis, taigi vyrukai viruje nuspren
d, kad tai pataisys dvasi.
- Ar padeda?
- Dabar taip, - atsak jis liai nusiypsodamas, - bet ivargau keturiasdeimt atuonias valandas be atvangos dirbda
mas, - jis demonstratyviai uvert akis.
- Kaip pavyko itrkti ryte? - paklausiau.
- iuo metu turtume generuoti idjas ir grti su pasilym
srau. Vakar skambindamas tau pamaniau, kad mano smege
nys veiks daug geriau, jei iek tiek pailss. Idjas jau suraiau,
taigi dabar laikas, skirtas man.
73

Tarp paklodi

- Ir kaip danai pavyksta skirti sau laiko? Turiu omenyje


tok laik, apie kur neino antroji pus.
- Dieve, senokai to nebuvo, bet tikrai kart ar du per me
tus, - rimtai atsak jis. - Ak, prisiminiau, tavo pinigai ten, - jis
parod banknot krvel ant tualetinio staliuko.
- Ai, - nerpestingai pasakiau. - Pasiimsiu juos po visko.
Pinig perdavimas nebekl gdos ir nebetrikd. Kur laik
variausi: neinojau, ar suskaiiuoti ir sidti rankin, ar palik
ti iki susitikimo pabaigos. Taiau tuo metu jau buvau pratusi.
Mums beveik savaime pavyko patogiau sitaisyti ant lo
vos ir dabar, smagiai plepant su juo, nurimo ir mano nervai.
Mudu pusiaugula rymojome ant pagalvi. Buvome atsisuk
vienas kit, ir galjau nuvelgti jo ivaizd. Jis atrod vyres
nis, nei sak, bet lieknas, dailaus degusio veido, nors buvo tik
vasaros pradia.
- Buvai ivyks, - pastebjau.
- Ne, nors visi taip sako. Laisvalaikiu danai bnu lauke, be
to, ir taip esu gana tamsaus gymio. - degusi jo oda derjo prie
aki ir plauk spalvos. Tikriausiai dl buvimo lauke buvo atsi
rad nemaai raukli, bet nugairinta, gamtai artima ivaizda
man visada atrod labai patraukli.
Jam nerpestingai plepant pirtais apvediau jo veid. Jis
usimerk ir mgavosi nepastamosios prisilietimo keliamu
pojiu, kai planuose - tik trumpas susitikimas. Tai vien noras
pabgti - a tai inojau, jis tai inojo. Pamaniau: is klientas
man patiks. Viskas jau klostosi maloniai. A kaip ir jis elgiausi
atsivelgdama situacij. Instinktyviai nujauiau, kad, priein
gai nei su kai kuriais vyrais, man nereiks vaidinti.
74

vairov

Kolinas toliau pliurp apie vairius dalykus. Nelabai klau


siausi, bet mudu velgme vienas kitam lpas, buvo aiku, kad
netrukus prasids susijaudinimo procesas. Taip pat inojau,
kad pabuiuosiu j. Mes ltai artjome, abu inodami, kok ai
dim aidiame, abu ilgindami laukim. Pavelgme kits kitam
akis, ir ivydome jose abiej trokim pabgti. Pakako ms
burnoms trump velni akimirk susiliesti, ir lieuviai bei
lpos akimirksniu kartligikai susipyn. Sultinome temp,
susiderinome, abu jausdami vienas kito norus, poreikius, tech
nik. Nusileidau iki jo kaklo, ir jis atlo galv, kad man bt
lengviau prieiti. Lyiojau jam gerkl nuo markini apykakls
viraus iki lp ir velniai buiavau kakl, kol jis guljo ant nu
garos visa tai priimdamas, usimerks ir tyliai dejuodamas.
Neapgaudinjau savs: man patiko tai, kaip galjau valdy
ti bet kur vyr, prie kurio priartdavau. inojau, k daryti,
pasitikjau savimi - galbt todl galjau taikyti tokius kai
nius. Sugebjimas sukelti vyrui toki bsen, kurioje jis taip
susiadina ir atsipalaiduoja, kad atsiduoda tavo malonei, la
bai jaudina. i savyb gijau pradjusi dirbti. Nepamenu, kad
asmeniniame lytiniame gyvenime biau buvusi tokia sek
sualiai dominuojanti, bet dabar taip elgiausi, nes man labai
patiko. Buvs mano vyras lovoje tikrai labiau dominavo nei
a, o pati, matyt, tiesiog sekiau jo pavyzdiu, niekada taip ir
neturjusi progos vadovauti sekse. Manau, kad asmeniniame
lytiniame gyvenime esu kur kas nedrsesn ir labiau lygia
vert partner, bet dominavimas, rodsi, derjo su susikurtu
pasitikiniu, kontroliuojaniu darbo vaizdiu. Kaip meilu
esu nuolankesn, bet man buvo domu atrasti dominuojani
75

Tarp paklodi

pus ir j imginti. Supratau, kad tai man padjo ilaisvti ir


jutau didel pasitenkinim. Prisipainsiu, pasitenkinimo jaus
mas nebuvo didesnis nei tas, kuris uplsdavo sulaukus s
kms kitose profesinse srityse - tiesiog ia gaudavau gerokai
daugiau pinig.
Pradjusi sagstyti jo markinius, glamonjau lpomis kakl.
Dabar mudu sdjome ir a inojau esanti padties eiminink,
bet jutau, kad jis btent to ir nori. Patys sprendiame, kada
atiduoti kontrol, taigi jei jis tai leido, vadinasi, to ir norjo.
Jei tiktume tuo, kas vaizduojama pornografiniuose filmuose,
btent tie, kurie darbe yra valdingi, asmeniniame gyvenime
nori pasiduoti arba paklusti. Visuose sadomazochistiniuose
pornofilmuose, kuriuos esu maiusi, yra rodomi skms lydi
mi vyrai, norintys, kad juos kontroliuot rytingesn moteris.
Net klasifikuotus skelbimus mestas vilgsnis atskleis, kad
daugiausia vyrai profesionalai nori btent to. is vyrukas tetroko, kad kas nors kitas nudirbt darb, o jis galt atsigulti
ir pasimgauti. A tai galjau.
Glamondama apnuogint jo krtin intuityviai supratau,
kad atjo metas leisti jam pajusti mano od. Nusitraukiau
megztuk, ir ms odos velniai susiliet, sukeldamos ne
tiktin besitrinani kn pojt - ar jis kada nors netenka
kerinios ypatybs? Jis sum mano krtis ir pavelg tiesiai
akis. A sutikau jo vilgsn, mgindama perprasti iraikos
slepiam prasm. Ar k nors praleidau? Ar kaip nors sukly
dau? Pajutau, kad ne. Apergiau j ir klynu pajutau, kad jis
sukietjs. Nulipau nuo lovos, kad jis matyt, kaip nusimau
nu kelnes. Liemenls ir kelnaii nenusivilkau - paliksiu tai
76

fvairove

jam. Leisiu jam pasimgauti, nes jis, kaip ir dauguma vyr,


milijon kart apie tai fantazavo: apie jam pasiduodani
moter, suteikiani privilegij j apnuoginti, atidengti krtis
ir putyt.
Vl atsiklaupiau ant lovos prieais j ant klub udjusi ran
kas. Tai gali rodanti poza - abu tai inojome, bet a taip pat
inojau esanti labai susijaudinusi ir galinti ikrsti bet k. Jis
taip pat atsisdo ir apglbs mane rankomis iekojo liemen
ls sagties. A pasilenkiau priek ir akimirk prigludau prie
jo lp. Jis rado usegim, atseg liemenl ir nusvied alin.
Kaip galdamas giliau siurb mano tamsius sukietjusius spe
nelius. Dieve, kaip man patinka, kai iulpia spenelius. Stebjau
j ir avjausi tuo, k daro. Jis pakl vilgsn mane lyioda
mas spenel, rankomis liesdamas krtis. Norjo pairti, ar
man tai patinka. Man n nereikjo apsimesti, kad tuo mgau
juosi. Man patiko stebti. Jis paleido krtis ir nykiu perbrau
k spenelius.
- Tavo speneliai tokie kieti, ar jiems tai patinka? - paklaus
puikiai inodamas, koks bus atsakymas.
- Mgstu, kai man lieia krtis, jos labai jautrios, - sumur
mjau.
Kolino pirtai ltai nuslydo mano klubais kelnaii link. Jis
privers mane laukti stebdamas, kaip jo pirtai vis labiau artja
prie rausv nrini juostos kelnaii viruje. Bet galia buvo
mano rankose, i pat pradi nustaiau, kad jis nori btent to,
todl velniai brkteljau nagais jo nugar, kad atitraukiau
nuo to, k dar su manimi. Mgaudamasis pasikeitusiu dirgi
kliu, jis vl atkragino galv ir tyliai sudejavo.
77

Tarp paklodi

Atsiguliau ant nugaros. Velniop, jei jis nori tikro sekso, j ir


gaus. Nebegaljau ilgiau laukti.
- Noriu, kad numautum mano kelnaites, - itariau valdin
gai, nors i ties tiesiog norjau atsiduoti aistrai.
Man patinka tas pirmasis prisilietimas prie sudrkusios
vietels. Paskui - numaunamos kelnaits, po ko kiekvienas
vyras, ivyds, kokia esi susijaudinusi, ileidia aiman. Fak
tas, kad tave taip sujaudino, byloja, kokie jie nuostabs, tai j
vyrikumo liudijimas - i ties taip nra, bet vyrai taip mano.
Jis pakluso ir atsisdo man tarp koj, pamau smaukdamas
kelnaites emyn. Guldama ant pagalvi, kilsteljau klubus.
- Oho, - ikvp jis. - Net i ia matau, kaip vilgi - koks
graus vaizdas. Ar galiu tavs paragauti?
Linkteljau, ir jis kio veid man tarp koj tuo metu vel
niai liesdamas pirtais, atverdamas mane, o paskui m ltais
ilgais judesiais lyioti nuo pat makties apaios iki klitorio.
Sulaikiau kvap - koks nuostabus jausmas. Akimirk jis stab
teljo, ir a ikvpiau. Oho, buvau pamirusi, koks malonus
oralinis seksas, kai bni nusiskutusi. Gerasis Dieve, pojtis
tiesiog nepaprastas!
Kolinas pastebjo, kaip man malonu, todl ts - kyteljo
lieuv vidun ir lai vis putyt. Perkls pirtus prie klito
rio, apsuko j nykiu, suteikdamas kitok, bet tiek pat malon
pojt. Toliau liesdamas klitor jis vis kyiojo lieuv vidun.
Atsitrauk, pakeit padt ir velniai krimsiodamas vidines
laun puses pakilo iki gaktos. Jis krimsteljo stiprliau. Nu
stebusi sudejavau - pajutau nesmark, malonumo atmiet
skausm. Jam taip darant vl prie putyts pajutau jo pirtus.
78

vairov

Jis tvirtai bruko vidun nykt nukreips pirtus emyn, kad jie
galt masauoti tarpviet ir upakal. Pajudino viduje nykt,
vos ukabindamas G tak, ir nuleido burn emyn, kad galt
tuo paiu metu sulpti mano klitor.
Manau, kai kurie mons nustebt, kad mokantis klientas
nori tenkinti palydov oraliniu bdu, kad skiria tiek dmesio
jos malonumui, bet i patirties inau: kai susijaudin vyrai i
vysta putyt, jie tiesiog nori j lsti. A kiekvienos pamatytos
varpos burn kiti nenoriu, bet, atrodo, vyrams patinka lai
yti. Manau, moterys iulpim vertina iek tiek kaip prievol,
tikriausiai todl, kad mums i to malonumo nedaug, nors ir
inome, kad vyrui labai patinka. tai vyrus, kita vertus, ora
linis seksas moteriai, rodos, smarkiai jaudina. Tai patvirtina
faktas, kad beveik 100 procent vyr, su kuriais susitikin
jau, pamalonino mane oraliniu seksu. Kalbant rimtai, orali
nis seksas gali sukelti lytins sveikatos problem, bet jis kur
kas maiau rizikingas nei nesaugus seksas, be to, kiek inau,
tikimyb moteriai kuo nors usikrsti nuo vyro yra maesn
nei vyrui usikrsti nuo moters. Nemanoma usiimti saugiu
seksu netvyrant bent eliui grsms usikrsti LPL, bet a
kaip manydama utikrinu saugum, dar galdama suteikti
paslaug. Jei mokiau vyrui palydovui u seks, man neau
t mintis jam iulpti. Galiu padaryti ivad, kad vyrams tai
patinka ne todl, kad jie suteikia malonumo, bet dl to, kad
juos tai i ties uveda. Visi mai moter kompleksai dl to,
koks ten, apaioje, skonis, vaizdas ar kvapas, yra visikai ne
pagrsti. Vyrams patinka putyt - manau, viskas i ties yra
labai paprasta!
79

Tarp paklodi

Velnias. Jei jis ir toliau taip darys, a baigsiu, o baigusi ne


norsiu su juo barkintis. Tiesiog norsiu kur laik atsipsti
supama tos mielos mieguistos auros, kuri uplsta po visko.
- das, turi liautis, - itariau alsuodama.
- Kodl? Nepatinka? - paklaus jis.
- Tame ir problema - per daug patinka. Noriu tavs viduje.
Leisk umauti tau prezervatyv, - itiesiau rank, kad pakei
iau nuo grind krep. Jis neatsak, tik toliau liet ir glamo
njo man kojas. Kai atpliau prezervatyvo pakel, jis atsisdo
pasiruos. Buvo kietas kaip akmuo, bet a ikart pastebjau
jo penio kreivum. Iki tol jo nei lieiau, nei stebjau, juk tai jis
mane tenkino. - Ak, tau Peirono liga, - pasakiau dalykikai
ddama sarg jam ant galvuts ir smaukdama emyn kreivo
ku kotu.
- Ar tave tai trikdo?
- N kiek.
Atsiguliau pasiruousi priimti jo varp. vilgteljau lai
krod ant spintels. Buvo dvylika trisdeimt, o man reikjo
isinedinti iki po pirmos penkiolika. Viskas josi gerai, bet
turjau neleisti reikalams sustoti. Prie ltai ir kryptingai si
skverbdamas, Kolinas pavelg mane. Usimerkiau, galvoda
ma tik apie malonum, leisdama jam skverbtis gilyn. Jis mane
smarkiai pabuiavo, ant jo lp ir veido pajutau savo skon. Jis
ltai kio, paskui pasirm ant rank ir juddamas pirmyn
atgal irjo savo varp.
- Tau patinka save stebti? - paklausiau.
- prastai ne, bet noriu matyti, kaip tai atrodo su nuoga pu
tyte, - pasak jis iek tiek paduss.
80

'vairov

- Patinka vaizdas, kai viduje tavo kieta varpa? - paklausiau


jau inodama atsakym.
- Taip, labai patinka - net per daug, tuoj baigsiu.
Diaugiausi, kad jis tai pasak, nors neilgai buvo manyje.
inojau dabar nebaigsianti. Niekada negaliu baigti, kai mane
spaudia laikas - greitukai visai man netinka. Atsidrs prie
pat kulminacijos mano orgazmas gro ten, i kur atjs. No
rjau, kad jis dabar pat baigt, nors turdama daugiau laiko
biau visk sultinusi, kad galtume labiau pasimgauti. Su
miau jo upakal ir spsteljau giliau save. Su kiekvienu
siskverbimu vis garsiau dejavau, nors to nereikjo, ir judinau
klubus, kad jis skverbtsi giliau mane. Jis m skubriai judti,
rodydamas, kad orgazmas ia pat, ir man palengvjo, kai paju
tau j baigiant. Jis guljo prislgs mane visu svoriu ir mgavosi
keliais pakartotiniais sukrtimais tebebdamas manyje ir dar
nepajgdamas kalbti.
Glaudiau j, kol jis susim ir buvo pasiruos itraukti.
Tai darydamas prilaik prezervatyv, kad jis nenuslyst. Dar
nenusims sargio atsigul kitoje lovos pusje. Pasiliau jam
paduoti servetli, kad j imest, bet Kolinas atsak, es jam
viskas gerai, po minutls atsikelsis.
- I kur inai apie kreiv mano varp? - paklaus jis.
- Esu por kart maiusi, - atsakiau paprastai.
- Mano eimos gydytojas sako, kad tai pakankamai reta, bet
man netrukdo, todl jis liepia palikti j ramybje. Manau, kiek
vienas vyras vis tiek skirtingas, - tar jis velgdamas mane,
kad patvirtiniau.
- Taip, tikrai. Pasauliui reikia visoki.
81

Tarp paklodi

Gulint po visko mano smalsumas ragino paklausti Kolino, kodl jis samdsi palydoves. Nuolat uduodavau daugiau
klausim, nei tikriausiai priderjo, atsivelgiant tai, kad jiems
anonimikumas toks pats svarbus kaip man, bet vyrai mielai
atsakydavo. Nerayta taisykl, kad viskas, kas pasakyta ar pa
daryta per susitikim, konfidencialu.
- Ar nieko prie, jei paklausiu? Tau teko susitikti su daugybe
mergin - ar taip elgiesi, nes nesi patenkintas lytiniu gyveni
mu namie, ar tau tiesiog patinka?
- Ties sakant, lytinis gyvenimas namie geras, - atsak jis
velgdamas j tol. - Matyt, man tiesiog patinka imginti t
naujo: kitokia asmenyb, kitoks knas, buiniai, oda, viskas
kitaip... Kaip sakoma, permainos taip pat gerai kaip pastovu
mas, - jis isiiep. - Kai kuriems vyrams patinka savaitgaliui
ivykti paaisti golfo, kad pasimgaut ar pailst. Man patin
ka susitikti su mergina.
- Ar susitinki su tomis paiomis?
- Kartais, bet paaikja, kad jos to nebedaro arba pasikeit
telefono numer, nesvarbu, be to, man patinka naujos moters
keliamas nekantrumas.
- Ar yra, kas labiausiai patikt? Kas apskritai patinka? - pa
klausiau mudviem atsipalaidavus gulint ir velgiant lubas.
- Na, manau, prasti dalykai: graus veidas, papai, apvali
form figra, o ne tos, liesos. Tokio tipo figra gal ir tinka per
kant drabuius, bet seksui ji nra pati geriausia. Reikia turti
k sikibti, inoti, kad nesulauysi. Bent jau man tai patinka.
Guljau klausydamasi jo ir eilin kart mstydama, kad dau
gelis moter nenutuokia, kas patinka vyrams. Akivaizdu, kad
82

vairov

turti papildomo kamalo visikai gerai, ir prisiekiau daugiau


niekada nesiimti salier sriubos, Atkinso arba burokli dietos.
- Ir, aiku, asmenyb, - pavluotai pridr jis. - Daug mie
liau susitikiniau su malonia, plepia, atpalaiduoti gebania
mergina, nei tobulos atunto dydio figros, bet visikai ne
domia mergina.
Taip, laiminga kek svarbiau u kno sudjim. I ties,
tai bendras supratimas - niekas nenori mokti pinig, kad
leist laik su nelaiminga, nedraugika, nekalbia ar akivaiz
diai nenorinia su juo bti mergina. Man gaila t mergin,
kurios dirba nuolat spaudiamos svadautojo. Negaliu sivaiz
duoti, kad tekt apsimetinti draugika. Orgazmus ir pasi
mgavim, kai reikia, galiu suvaidinti vardan vyro ir paios
savs, bet mintis, kad tekt vaidinti, es noriu bti idulkinta
nepastamojo, gal net be apsaugos ir nevaroje, inant, kad
svadautojas pasiims pinigus, - jokiu bdu.
- Na, veriau eisiu ruotis mini lietui, - pasak jis ir atsi
kl. Nujo voni imesti prezervatyvo, kuris vis dar kybojo
ant jo penio, ir gro, kai a nuo spintels miau laikrod. Buvo
beveik pirma, o man reikjo nusiprausti, ivaiuoti, ko nors
uksti, palikti darbo reikmenis namie, persirengti mamyts
drabuiais ir trei laukti prie mokyklos. Paokau ir pasakiau,
jei jis nieko prie, smuksianti du. Jis neprietaravo. Kelias
sekundes tekinau vanden - jis nebuvo kartas, bet turjo tikti.
Per kelias minutes nusiprausiau po duu ir ilindau i vonios.
Kai apsijuosusi rankluosiu grau miegamj, jis patrauk
vonios link, kad apsikeistume vietomis.
- Tu nieko prie pati ieiti, tiesa? - paklaus jis.
83

Tarp paklodi

- Ne, viskas puiku. Ar tau patiko? - sausindamasi paklau


siau i profesinio mandagumo.
- Labai, ai. Ar su pinigais viskas gerai? - jis mosteljo j
grynuosius ant tualetinio staliuko.
- Esu tikra, kad taip, ai. Tuoj ieisiu. Atgal tikrov, a?
- Taip, teisingai. tikrov grti reikia, bet dkoju u per
trauk. Vairuok saugiai, - jis uvr vonios duris, o a miau
skubiai ruotis ieiti.
Apsimoviau kelnaites, per galv usitempiau megztin, pas
kui lindau dinsus ir batus. Skubdama neusisegiau lieme
nls ir nesimoviau kojini, bet pastarosios mvint batus ne
btinos, o to, kad nesegiu liemenls, niekas nepastebs, mat
vilksiu palt ir vaiuosiu tiesiai namo persirengti. Ddama
grynuosius pinigin, apsidairiau po kambar, kad sitikiniau
nieko nepalikusi, paskui ismukau pro duris ir uvriau jas
paskui save.
Tai buvo lengvas klientas. Tikriausiai jis dl mans padar
daugiau nei a dl jo, bet daugumai vyr tai patiko - jiems
malonu duoti, o a visada su diaugsmu priimu, nors apmaudu,
kad kart nebaigiau. Na, k gi, negali bti tik taip, kaip noriu.
inojau galinti vliau neskubdama sutvarkyti reikal su pati
kimuoju Rabbit vibratoriumi.
Ijau taip, kaip atjusi, kart nekreipdama dmesio regis
tratros darbuotojus. Tik ateinant svarbu nepatraukti nepagei
daujamo dmesio, o ieinant tai nra btina. Atrodiau kaip
eilin dirbanti moteris, skubanti tvarkyti reikal. Atidaryda
ma dureles vl vilgteljau laikrod - dvideimt po pirmos.
Kone puikiai spjau. Pasukau raktel udegimo spynelje, si
84

'vairov

jungiau radij, pokalbi laida palaikys man draugij, vl jun


giau darbo telefon ir ivaiavau.
Prie pirmo raudono vaiuojant namo pasitaikiusio vieso
foro signalo pasitikrinau inutes. Septyni praleisti skambuiai
i to paties nepastamo numerio ir kelios nauj klient inu
ts, kurias atsakysiu vliau. Naujuoju numeriu paskambinsiu
ivaiavusi i Miesto, kai bus maesn tikimyb, kad mane,
kalbani telefonu, pagaus policija.
Po dvideimties minui, degalinje surijusi sumutin ir
imaukusi puodel kavos, riedjau dviej eismo juost keliu.
Spusteljau Atskambinti naujuoju numeriu. Telefonas kita
me gale skimbteljo vos kart, ir atsiliep vyras, regis, lauks
mano skambuio.
- Labas, praleidau kelis tavo skambuius. Ar dabar tinka
mas metas pasikalbti? - diugiai pasiteiravau.
- Ai, kad atskambinai, - tyliai atsak vyrikis. Susidariau
spd, kad jis ne vienas ir nenori, kad j nugirst. - Prajus
vakar radau tavo skelbim, man domu, ar usiimi fetiais?
- Ties sakant, prastai jais neusiimu, bet kas tau patin
ka? - smalsi mano prigimtis nori inoti, kas dedasi kit mo
ni galvose.
- Na, tai iek tiek neprasta, bet... Man patinka kojins, droviai itar jis.
- Kojins? Kokios kojins? - paklausiau manydama, kad tai
koks nors slaptaodis.
- E, tos kojins, kurias tu mvi, - atsak jis.
- Ir k tu su jomis darai? - nuoirdiai smalsaudama pa
siteiravau. Dar niekada negirdjau apie kojini feti, bet is
85

Tarp paklodi

darbas - viena didel mokymosi kreiv, taigi turjau isiai


kinti, jei vl tekt su tuo susidurti.
- Na, paprayiau tavs mudviej susitikimo dien mvti
kojines, kurias a paskui uostysiu, kol tu man smaukysi.
Nenorjau, kad jis jaustsi kaip isigimlis, todl akimirk
nesijuokiau ir tyljau, bet negaljau patikti, jog k nors tai ti
krai jaudina. Ipykinau:
- Negali bti, kad kalbi rimtai!
- Klausyk, btent dl to su tavimi susisiekiau, - rodos, iek
tiek pykteljs ir suirzs pasak jis. - Sunku k nors priprayti
tai daryti. Anksiau pasakodavau apie tai partnerms, bet jos
reaguodavo nepalankiai, todl pamaniau, jei kam nors sumo
ksiu, bus didesn tikimyb, kad tai padarys.
- O kaip kiti dalykai - oralinis ar vaginalinis seksas? - pa
klausiau.
- Ne, tai man nerpi - gaunu to su savo partnere. Tiesiog
reikia, kad kas nors man tai padaryt.
Vis dar nebuvau tikra, ar jis kalba rimtai, taiau rodsi, kad
tikrai nejuokauja. Tolumoje ivydau rinkliav punkt, taigi
turjau baigti pokalb.
- Klausyk, vakar apie tai pagalvosiu. Vliau tau paskam
binsiu, gerai?
- Gerai. Praau, pagalvok apie tai - man dl pinig proble
m nra.
- Turiu eiti, - pertraukiau j. - Vliau paraysiu inut, - u
vriau telefon ir sultinau prie pervaiuodama mokam tilt.
Grau namo paiu laiku, kad spiau usimesti veliri
n trening ir sispirti sportbaius, kurie buvo skalbykloje
86

vairov

apaioje. Ubgau laiptais engdama kas dvi pakopas ir pasl


piau viebuio krep po lova. Prisiminiau isiimti liemenl
ir kojines ir palikau juos apaioje, skalbini krvoje. Skubriai
vilgteljau koridoriaus veidrod ir ivydau, kad mano makiaas tiek nusitryns, kad atrod, jog esu beveik nepasida
iusi. Perbraukiau ukomis plaukus, ant rie purkteljau
kvepal ir okau automobil pasiimti vaik. Per kelias mi
nutes subgiojau namus, bet iandien tikrai teko papluti,
nes nepasilikau laiko.
sdau automobil ir vilgteljau savo atvaizd galinio
vaizdo veidrodlyje. Atrodiau kaip eilin mama. Stabteljau
ir giliai kvpiau, kad susiimiau. Buvo mano darbo dienos pa
baiga, metas pakeisti vaidmen ir vl bti mama. Darbo diena
buvo trumpa, vos kelios valandos palyginus su dauguma dar
b, bet rodsi daug ilgesn. Jauiausi pavargusi.
Nuvaiavau mokykl ir antrkart t dien sustojau aik
telje. Dar nenuaidjo skambutis, reikiantis pamok pabaig.
Nuvelgiau kitus automobiliuose sdinius tvus, kantriai lau
kianius vaik. Galvojau, ar jie ino, kaip udirbu pinigus. Ar
bent nutuokia? Galbt visi inojo, kas a tokia, bet niekam ne
uteko drsos pasakyti? Liepiau sau susiimti - niekas neinojo,
mane tik apm paranoja. Supratau, kad tai darbo dalis, todl
turjau tai priimti. Nuaidjo skambutis, ir ant takeli ir sto
vjimo aiktel pasipyl briai vaik. Pastebjau tris savuosius,
ieinanius su draugais, persimetusius paltus per peius. Ili
pau atidaryti bagains ir padjau jiems sidti kuprines. Kodl
vaikai visada taip diaugiasi ivyd tvus, nors ie juos paliko
vos prie kelias valandas? Jie mane apkabino visi vienu metu
87

Tarp paklodi

iaukdami, kaip praleido dien ir kas k padar klasje. Man


palengvjo, kad darbo diena baigsi. Daugiau telefonu neatsi
liepsiu: norjau vis dmes skirti vaikams. Tas keistas kojini
mgjas ir kiti inui raytojai gali palaukti rytdienos. Mano
rankin buvo ant keleivio sdyns, tad liepdama vaikams pri
sisegti kiau rank vidun ir ijungiau telefon.
Kai kit dien vl sijungiau darbo telefon, radau dar ke
lias kojini fetiisto inutes, klausianias, k manau apie jo pa
silym, todl nusprendiau paiekoti informacijos internete.
Ties sakant, kojini fetiizmas isamiai apraytas, taigi pada
riau ivad, kad jis nejuokavo. Man tai rodsi nekenksminga,
bet nesusidomjau. Vis dlto prisiminiau paini tinklalapio
asmenini skelbim skyriuje maiusi palydovs i Dublino re
klam: Tenkinu visus fetiistinius geidius", - buvo raoma
jame. Paraiau tam vyrukui, kad tai man netinka, ir nusiun
iau tos fetiists numer. Po deimties minui mano telefo
nas pypteljo - atjo inut nuo jo: Susitariau su ja. Labai ai
u pagalb." Bent jau kas nors pasipelnys i jo potraukio uos
tyti kojines. Toks buvo geras tos dienos darbas.

8. 'Btina kvalifikacija

Mano darbo kriterijai: saugumas, tinkama vieta, lankstumas


ir gaunamas pasitenkinimas. Teikiu auktos klass paslaugas manyiau, btent tai sivaizduoja dauguma moter, kai susi
msto apie palydovs gyvenim ir svarsto, ar paios galt tuo
kada nors usiimti. Pripainkime, ne kiekvienai patikt min
tis stovti ant alto aligatvio laukiant, kol visikai nepasta
mas asmuo sustabdys automobil ir pasikvies. Moteris, usii
manias tokia prostitucija, motyvuoja kiti dalykai ir, paalinus
tuos veiksnius, galite bti tikri, jos savo noru tokio gyvenimo
nesirinkt. Bet a savj pasirinkau neveriama, nes man tai
tiko. Mainais turiu atitikti klient kriterijus: tvarkinga, gerai
atrodanti, saugi ir sveika, patyrusi ir entuziastinga pataluose.
Taigi, kaip to pasiekiu? Esu simpatika, tikrai ne i koto
verianti grauol. Tiesiog inaudoju tai, k turiu. Tinkamai
priiriu od, o makiao subtilybes itobulinau jau seni se
niausiai - inau, kas tikrai tinka paprastam mano veidui. Visa
da esu tvarkinga. Pasirpinu, kad oda bt velni ir maloniai
kvept, kad biau variai nusiskutusi ten, kur reikia, kad
mano plaukai bt gras ir suukuoti, kad dant higiena
bt nepriekaitinga, o genitalijos sveikos usiimant tik sau
89

Tarp paklodi

giu seksu. Turiu gana brangi drabui i ikikrizinio laikotar


pio, kurie vis dar gerai atrodo ir pabria mano figr. Atro
dau prabangiai - ne nepasiekiamai, bet kaip i vidurins kla
ss. Visi ie dalykai atsiskleidia vos tik klientas ivysta mane
pirm kart - jis i karto pastebi, kad dl jo pasistengiau, o tai
labai svarbu. Jis jau ino, kad esu saugi ir sveika, nes visa tai
aptarme pirmojo pokalbio telefonu metu. Jam lieka tik vienas
klausimas: ar ji gera?
Manau, btina slyga iam darbui - mgti seks, o a tikrai
mgstu. Man patinka juslinis besilieianios odos jaudulys jis mane uveda. Be to, pasiymiu labai pragmatika savybe tai reikia, kad knus velgiu dalykikai, mans taip lengvai
neapstulbinsi ir nesugdinsi. Vaginos, iangs, peniai - man
tai viso labo kno dalys, taigi nesibaidau j liesti. Taiau galbt
vis svarbiausia tai, kad vyrai man patinka, a jais pasitikiu.
inau, esu isiskyrusi, todl kai kurie mons gali pamanyti,
jog vyrai mane baugina, bet taip tikrai nra. Man labai patinka
vyr draugija - aviuosi tuo, kaip veikia j protai, suprantu j
silpnybes ir abejojim savimi. Esu ypa prielanki dominuojan
tiems patinams, parodantiems krislel paeidiamumo. Nei
nau kodl, bet dl j man kaskart sulinksta keliai. Man patin
ka tai, kaip vyrai priveria jaustis sekso metu. Galbt nuskam
bs primityviai, bet pastu daugyb moter, kurios negalt
nuoirdiai to pasakyti. Man patinka vyrai - vairi tip - ir
susitikus su klientu tai bdavo akivaizdu.
Kartais, kol nepasimatau su klientu, to nesuvokiu, bet visa
preliudija prie susitikim savaime jaudina: svarstau, koks jis
bus, planuoju, kuo rengtis, grainu kn, - net ir slapukavi90

'Btina kvalifikacija

mas, nors keliantis stres, keistai jaudina. Tikriausiai tai dl


adrenalino, o gal mstant ir planuojant seks, net ir su nepa
stamaisiais, kne prasideda cheminis susijaudinimo proce
sas. Kad ir kas tai bt, mano knas tai reaguoja, ir nuvykusi
susitikim jau bnu nusiteikusi ir viliuosi, kad jis praeis gerai.
Rodos, tai vienas svarbiausi dalyk, iskiriani mane i
kit prostitui, - a nuoirdiai sitraukiu ir mgaujuosi tuo
su klientais, o jiems tai patinka. Manau, mano entuziazmas
sustiprina j vyrikum, todl seksas tampa dar malonesnis.
Matyt, jei vaikinas pajunta galintis smarkiai sujaudinti auk
tos klass palydov, kad ji patirt orgazm, po visko jauiasi
geriausiu kruekliu pasaulyje. Jis mano: juk palydovs barkinasi kiaur par ir imgino kiekvien manom poz ar sce
narij, vadinasi, jei a k tik suteikiau jai sukreiant orgazm,
i tikrj esu toks geras, koks visada maniausi esantis!
Jau senokai supratau: kuo tikrovikesn ir nuoirdesn bu
vau, tuo labiau tai patiko klientams. Jei tai darydama leidiu
sau atsipalaiduoti, abu patiriame malonum, o jie grta nor
dami dar.
Neinau, ar esu fantastika lovoje, ar tiesiog usiimant sek
su u pinigus visi apribojimai inyksta, tuomet inyra mano
vidin sekso deiv. Niekada to iki galo nesuvokiau, bet numa
niau tikriausiai mgstanti dominuoti. Niekada neturjau pro
gos to ibandyti su ankstesniais partneriais, tiesiog nujauiau,
kad tai galbt kunkuliuoja po paviriumi, bet vis laik sau
giai usiimdavau paprastu, anot profesional, vaniliniu sek
su". darb pasirinkau ne dl galimo lytinio pasitenkinimo,
man svarbus buvo tik finansinis aspektas, bet tai darydama
91

Tarp paklodi

suvokiau, jog mgstu dominuoti, tai didina pasitikjim. Nesu


tikra, ar galiau tai daryti ne darbo aplinkoje ir nepasirinkusi
palydovs vaidmens, be to, esu labiau linkusi imginti t
naujo darbe, o ne asmeniniame lytiniame gyvenime.
Egzistuoja dar kelios prieastys, kodl idykauti lengviau
darbe. Pirma, to i mans tikimasi. Antra, jei nepavyksta, ga
liu ieiti - nebtina apie tai kalbtis ar visko uglaistyti. Pra
eityje susitikinjau su keliais vaikinais, kurie buvo arba susi
kaust lovoje, arba tiesiog nepatyr - a neabejotinai tai re
agavau ir buvau lygiai tokia pat susikausiusi. Atspinddavau
visus seksualinius praneimus, kuriuos gaudavau i meiluio.
Lygiai taip pat bdama su klientais, kurie ino, jog esu atvira
ir entuziastinga, esu tikra, padedu jiems atsipalaiduoti ir elgtis
natraliai. Man patinka atsipalaiduoti ir matyti atsipalaiduo
janius vyrus, nes usimanau dar labiau atsipalaiduoti - tai
geidulingas seksualinio isilaisvinimo ratas!
Nemanau, kad mano dominuojanios palydovs vaizdis
bt priimtinas kasdieniame socialiniame bendravime. Per
daugel met imokau arba buvau imokyta, kad moteriai so
cialiai priimtiniau bti kiek nuolaidesnei. Dl to, reaguodama
socialinius enklus, gautus vaikystje, nuo ankstyvo amiaus
nuramdiau dominuojanios savybs uuomazgas. Nors vy
rams galbt patinka, jog vadovauju miegamajame, inau, kad
taip elgdamasi kasdieniame gyvenime daug k eisiau. Vis
dlto man tai patinka ir viliuosi ateityje galsianti atidiau tai
ityrinti asmeniniame gyvenime. A visada nepaprastai m
gau seks, be to, esu godi skaitytoja. Per daugel met, ypa kai
santuoka (ir lytinis gyvenimas) buvo beiblstanti, perskaiiau
92

'Btina kvalifikacija

daugyb sekso patarim, bet niekada nedrsau j imginti.


Kad ir kaip keistai skambt, jauiausi nemaloniai darydama
k nors naujo su buvusiuoju vyru. Daniau imdavausi to, kas
ibandyta. Skaiiau, kaip gerai iulpti arba smaukyti, kaip su
gundyti vyr, bet niekada to nepritaikiau - iki tol, kol to pri
reik darbe. Tai labai maloniai nustebino!
Esu visikai sitikinusi, kad vyrams patinka seksas be pa
grainim, tai yra, seksas, kuomet jiems nereikia atsivelgti
mano jausmus, nuotaik ar padorumo jausm. inoma, tai
smarkiai skiriasi nuo myljimosi umezgus santykius. inau,
nes pati buvau toji mona rimtuose santykiuose ir nemanau,,
kad mano buvs vyras nevankumu ar geismu prilygo klien
tams. Neseniai skaiiau rezultatus apklausos, kurioje teigia
ma, kad airiai - geriausi meiluiai i vis tautybi. I patirties
sakyiau, kad tai gali bti tiesa. Gav leidim jie tikrai moka
pasireikti. Sakydama leidim", omenyje turiu tai, kad jie
bna su moterimi, vertinania juos seksualiai ir neteisiania,
kuriai paiai tai patinka. Matyt, todl turiu nuolatini klient.
Pasak j, usiimame puikiu seksu, su manimi labai paprasta
bendrauti, esu malonus" mogus. Tikrai, nuolat tai girdiu,
atrodo, mano klientams labai svarbu puikiai leisti laik su mo
terimi, kuri, j manymu, maloni". Taigi, jie mane laiko atvira,
atsipalaidavusia ir paprasta.
Drsiau teigti, kad jei visuomen taip nesmerkt prosti
tucijos ir, aiku, ji nebt nelegali, galbt biau pasirinkusi
toki profesij. Tikriausiai nra tokios moters, kuri bent kar
t nebt susimsiusi: ar galiau bti palydove? A tikrai
anksiau apie tai pagalvodavau. Visuomet turdavau kitok
93

Tarp paklodi

darb, todl rimiau apie tai svarstyti nereikdavo. Taiau


kalbant atvirai daugybs eilins dirbanios motinos poreiki
atvilgiu tai labai palankus darbas: pati sau virinink, lanks
tus darbo grafikas, krybingas, gerai apmokamas, nenuobo
dus darbas su monmis dalimi etato u viso etato atlyginim,
minimalios ilaidos vaik prieirai, nes galima dirbti, kai jie
mokykloje. Mainais reikia aukto libido, noro tyrinti seksu
alin asmenybs pus, perlipti seksualumo ribas ir nepaisyti
visuomens norm.
Tikrov tokia, kad net jei man ir nebt reikj udirbti
pinig, man bt patik taip danai usiimti seksu, gal net
dar daniau. Tikrame pasaulyje turime usidirbti pinig ir
apmokti sskaitas - kai kuriems nepakanka laiko lytiniam
gyvenimui. Daugeliu atvilgi tobulai tinku iam darbui. Ne
svarbu, yra kriz ar ne, kai kurios moterys niekada nedirbt
prostitutmis, o kitos tuo usiimt. A tai pasirinkau, nes man
reikjo pinig, bet taipogi manau turjusi natral polink
dirbti sekso pramonje. Ties sakant, jauiu dilgtelint apmau
d, kad tik taip neseniai atradau i savo pus. Iki trisdeimties,
kai galjau laisvai keliauti ir lengvai usitikrinti slaptum ir
anonimikum, biau susikrovusi nema turt. Lidna, ta
iau bdama dvideimties niekada, net ir nordama, nebiau
drsusi tuo usiimti. Gyvenimas tikrai uknisa, tiesa? Imin
ties ir pasitikjimo gauname, kai jaunysts ydjimas kartu su
laisve ir galimybmis bna seniai iblss.
velgdama atgalios nesuprantu, kur dingo seksualinis
mano susivarymas. Tikrai ne dl aukljimo. Jei galima tikti
tuo, kas raoma, ms meils emlapis" - to, kas mus fizi
94

'Btina kvalifikacija

kai ir psichikai jaudina, raidos vaizdas - susiformuoja vai


kystje, sulaukus madaug atuoneri met. i teorij 1921 m.
sukr ymus psichologas Donas Viljamas Monis, jo meils
topografijos" idja i dalies paaikina, kodl moterys iteka
u savo tv", kitaip tariant, kodl jas traukia asmenins ir
iorins savybs, panaios j bdingas tvui. Nesu tokia sitiki
nusi ios idjos teisingumu. Ties sakant, mane traukia vyrai,
pasiymintys visikai prieingomis savybmis nei mano tvas.
Kalbant apie ivaizd, mano tvas buvo plikas, barzdotas, vjo
nugairintas kininkas, o a renkuosi tvarkingus, raumenin
gus, sveikus ir tankiais plaukais - toks mano tipas. Man ne
patiko tvo ivaizda, todl iekojau jo prieingybs, bet mane
traukia panaios j asmenybs. Galbt tai sutapimas, bet tam
tikras modelis tikrai egzistuoja. Nuo maums mane trikd
tv santykiai, nes jie danai pykdavosi ir nuolat buvo vie
nas kitu nepatenkinti. Tiktina, kad stengdamasi rasti vyr,
pasiymint prieinga ivaizda nei tvas, pamirau apie jo as
menyb. Tai paaikint, kodl itekjau u buvusio vyro, ku
rio ivaizda radikaliai skiriasi nuo mano tvo, bet asmenyb
baugiai panai.
Mane prastai represyviai uaugino katalikika provincijos
eima. Niekada nemaiau n vieno tv nuogo, o tvas vaikys
tje dukroms neleido rodyti kno. Iki ankstyvos paauglysts
n nenutuokiau, kad mano tvai usiima seksu. Jei, kol buvau
vaikas, jie ir buvo lytikai aktyvs, niekada to neinojau nei a,
nei broliai bei seserys. Galbt kai kurie vyresnliai inojo, bet
jaunliams to nesak. Pamenu visik pasibjaurjim, apmus
suvokus, i kur atsiranda vaikai - prireik keli savaii, kad
95

Tarp paklodi

priprasiau prie minties apie tai daranius tvus. Tikriau


siai tai tikslus atspindys baudiamojo poirio seks, kur
permiau vaikystje. Tai, kad suinojus, k tvai dar lovoje,
jauiausi kone traumuota, puikiai atspindi tv suformuot
neigiam poir seks. Iki pat ios dienos niekada nemaiau
j buiuojantis.
Mokykloje nebuvo lytinio vietimo, taigi, jei to neimokai
i tv, turjai pasikliauti daugiau inaniais bendraamiais.
Mama man sak tik viena: seksas skirtas tik susituokusioms
poroms, o ntumas nesusituokus nepriimtinas - viskas pa
prasta. Tai buvo visikai aiku, a ir seserys tikjome, kad
slaptas abortas privalomas, jei kuri nors ms ukibt. Nors
ntumo nutraukimas prietarauja katalik mokymui, mes
supratome, kad jis priimtinesnis nei ntumas. Mano inios,
kaip pasiekti t bsen, buvo iek tiek pavirutinikos, kadangi
tvai nieko nepasakojo apie ms knus. I prigimties buvau
smalsi, todl genitalijas ir seks supanti paslaptis vert dar la
biau smalsauti ir apie tai suinoti.
Man buvo penkiolika, kai pavyko t suprasti apie didij
paslapt. Neturdavome daug laisvs, taigi galimybi ieiti ir
su kuo nors susipainti pasitaikydavo retai. Prajusi vasar
tetuls komodoje buvau radusi moter savigalbos sekso va
dovl ir nemaai suinojau apie savo anatomin sandar. O
kalbant apie suaugusij pagalb, tokios nebuvo, iskyrus i
ni, perduodam nepatenkintu lieuvio caksjimu ivydus bu
iuojantis seriale Glenroe arba privalomu kanalo perjungimu
vidury buinio, iki iol nesu maiusi n vienos Dalaso serijos
nuo pradios iki pabaigos. Toks tv slapukavimas man bylojo,
96

'Btina kvalifikacija

jog egzistuoja visikai kitoks pasaulis, prieinamas tik suaugu


siesiems, ir a norjau apie j suinoti daugiau.
Vasar po pagrindins mokyklos egzamin man leido perna
kvoti pas draug. Jos tvai buvo kur kas atviresni ir danai vieai
rodydavo jausmus. Tai pirmoji pora, kuri maiau buiuojantis
pasisveikinant. T vakar juos netiktai pakviet ieiti igerti,
ir jie pasikliov mumis paliko vienas namie - juk mums buvo
penkiolika. Vos tik tvukai ijo pro duris, draug paskambino
kitiems biiuliams rajone ir pasikviet juos kavos - tikrai, tik
kavos: gerti nepilnameiams buvo draudiama. Po valandos
virtuvje jau sukiojosi pustuzinis moni, per kelias minutes pa
aikjo, kas kam patinka. Dl izoliuoto aukljimo norjau abiem
rankomis iupti gaut kruopelyt laisvs, taigi ismukau j sve
tain su pora met vyresniu vaikinu. Kadangi jis buvo vyresnis,
maniau j esant patyrus. Neinau, ar tikrai toks buvo, bet prisi
minimuose jis isiskiria kaip vaikinas, suteiks simintin nakt.
I pradi jis imok mane tinkamai buiuotis. Nejauiau
gdos dl patirties stokos ir buvau labai aistringa mokin, o
tai kompensavo patirties stygi. Tapome laimingiausiais pa
augliais alyje, kai draugs mama paskambino pasakyti, kad
jie liksi nakvoti ir gri tik kit ryt, po deimtos. Vakarui
artjant prie pabaigos ir kitiems ijus namo, manikis pasili
ko, o draug pasak nekreipsianti tai dmesio, jei tik jis dings
ankstyv ryt. Be odi nusivediau j vien tui kam
bari. I niekada nebuiuotos virtau mergina, okania lov
su vaikinu. Jauiausi labai moterika ir mgavausi kiekviena
nuotykio akimirka. Prie nusirengdami sutarme, kad apati
ni nenusivilksime - juos nusimesti rodsi per didelis uolis,
97

Tarp paklodi

be to, seksas, iaip ar taip, skirtas santuokai. Taiau niekas nesukliud vykti visiems kitiems dalykams.
Vis dar aikiai prisimenu pirm akimirk, kai susiliet
ms apnuoginta oda. Mano stuburas dilgsjo, nesivaizda
vau geresnio potyrio bnant su vyru. Galjau aminai ten bti,
kai leidome knams elgtis instinktyviai ir sugerti prisilietim
keliam jaudul. Taip ir guljome, buiavoms nenusivilk
apatini, kol pradjo tekti saul. Tada jis pamau leido ran
kai nuslysti man tarp koj, tikrindamas, ar liepsiu jam liautis.
Neliepiau. Leidau kiti rank kelnaites ir pajusti tai, kas ten
djosi. Iki tol neprisiminiau kada nors buvusi lytikai susijau
dinusi ir nenutuokiau, kodl buvau tokia drgna. Buvau tikra,
kad tai ne lapimas, bet kai jis paliet mano drgm, sudejavo
ir smarkiau pabuiavo, man slapta palengvjo, kad ten, apaio
je, viskas gerai. Rodsi, kad jis inojo, k dars ir ko tiktis i
mano putyts, nors pati ir neinojau. Aiku, maiau paveiksl
lius knygoje, bet joje nebuvo usiminta apie palaim, gldini
klitoryje. Oho! Kodl to neinojau? Kodl pati to neatradau? O
kai jis kyteljo pirt vidun, Dieve mano, n nenumaniau, kad
kitas asmuo gali sukelti manyje tokius pojius. Jis m grei
iau brkti klitor, ir pajutau, kad kakas turi augti, kakas,
apie k nieko neinojau. Rodos, man nieko nevyko. Jis udjo
mano rank ant savo varpos. Mane nustebino jos dydis, apm
susidomjimas, nors vis dar nesupratau, k darau. Jis patrauk
rank nuo mano putyts ir udjo ant manosios, apglbusios
varp. Taip ir laik manj vis didindamas temp, judindamas
auktyn emyn, kol baig. Nesupratau, kas jam darosi, taiau
tai atrod visikai natralu ir abu tuo mgavoms.
98

'Btina kvalifikacija

Buvau pernelyg sijautusi malonum, kad jaudiniausi, k


jis apie mane pagalvos, ar jam patiko mano knas ir ar mes dar
kada nors pasimatysime. Nieko neklausinjau. Buvau pernelyg
sigilinusi skaitydama jo kno kalb, irdies plakim ir kv
pavimo intensyvum, kurie mane ved. Kambarys jau buvo
ulietas ankstyvo ryto viesos, ir a inojau, kad jam tuoj rei
ks sprukti. Jis paklaus, ar galt numauti man kelnaites, bet
mane tai vis dar trikd. Be to, jei galjau taip pasilinksminti j
nenusimovusi, tuomet nra ko skubti.
- Anksiau niekada to nedarei, tiesa? - valydamasis paklau
s jis.
- Taip, pirmas kartas, - atsakiau labai patenkinta savimi.
- inai, gali taip daryti sau vien liesdama, - pasak jis velg
damas mano tarpukoj.
Neatsakiau, bet sidjau domn tai padaryti pirmai progai
pasitaikius. Pamaniau: jei jis tai ino, tikriausiai visos moterys
taip elgiasi.
T vakar, prisimindama kiekvien pikantik smulkmen,
nusprendiau pamginti ir padaryti tai, k jis dar su klitoriu.
Vis dar neinojau, ko tiktis, bet akivaizdu, kad tiek vyras, tiek
moteris i to patiria kakok malonum. Maiau j baigiant ir
norjau suinoti, kas bna moteriai. Galiausiai tai nutiko po
daugybs bandym ir klaid, keiiamo tempo, prisilietimo ir
vietos, bet, Dieve, buvo verta laukti! Nuo to laiko usikabinau.

p. Netikta sekso bomba

Prireik poros pokalbi su Dereku, kol jis galiausiai paskyr


susitikim. Save apibdino kaip pensij ijus ininieri, gy
venant vakar Airijoje. Jis buvo ikalbus, mandagus ir isila
vins, bet jau ijs pensij, todl buvau iek tiek skeptikai
nusiteikusi dl jo ivaizdos - pripainkime, nemanau, kad k
nors uveda ili gaktiplaukiai ir krtins plaukai, ir a nesu
iimtis. Teko palkti madaug deimt dien, kol galjome su
sitikti, nes jis ivyko aisti golfo Europ, paskui pas j ir mo
n kelias dienas viejo snus ir marti. Po to jis buvo laisvas.
Netiktina, kiek asmenins informacijos kai kurie mo
ns atskleidia telefonu nepastamajam. I pradi Derekas
norjo, kad aplankyiau j namie, nes mona, kaip ir jis, buvo
aktyvi pensinink, retkariais nenakvojanti namie. Jis nurod
adres, bet man buvo tolokai vaiuoti, todl susitarme susi
tikti pusiaukelje tarp jo ir mano nam. Savaime suprantama,
jis spjo pasakyti savo vard, adres ir mobiliojo telefono nu
mer, ir man topteljo: jei biau persekiotoja ar nusikaltl,
galiau nuvykti pas j, sidmti automobilio numer, silauti
vidun, susirasti kok nors daikt su monos vardu - vok ar
vaist indel vonios spintelje - ir j antauoti. Ties sakant,
100

Netikta sekso bomba

usiminiau jam apie tai: ar jis nesibaimina, kad atvykusi pas j


galiau jam ir jo eimai sukelti daugyb bd? Aiku, nieka
da to nedaryiau, bet maniau turinti pabrti, kaip pavojinga
gali bti susisiekti su keke, neturinia keli varteli. Jis pri
tar, kad kalbu teisingai, bet pasak, jog i balso atrodau labai
nuoirdi, ir jis man gals pasitikti, kad gerbsiu vis asmenin
informacij, isakyt pokalbi ir susitikimo metu.
Per tas deimt dien, kai Derekas lanksi Europoje, o vliau
buvo su eima, mudu apsikeitme keliomis labai pikantiko
mis inutmis. Vien vakar jis valg restorane ir para man
ess taip nepakeliamai susijaudins mstydamas apie bsim
susitikim, kad negals susitelkti pokalbiui. mona ir snus
pastebjo, kad jis rodosi nesavas, ir jam teko kalt suversti
nuovargiui po golfo kelions. I ties jis nekantravo atsidurti
su manimi vienumoje. Pati pradjau taip pat jaustis. Artjant
susitikimo dienai miau jaudintis. Jo inuts buvo seksualios,
mielos, domios ir linksmos. Mane labai uveda protingi vyrai.
Omenyje turiu ne akademikai protingus, o tokius, kurie rodo
inaudojantys visus smegen pajgumus - kandus, maiktus
smojis visada vilioja.
Kaip visada paklausiau Dereko, ar jis turi ypating reikala
vim arba pageidavim dl drabui ir apatini, ir jis papra
apsivilkti suknel ir kojines su keliaraiiais. Pasistengiau ir
sigijau pador seksual dir kojinms. Galiu pasakyti, kad
j rasti sunku nuo tada, kai irado prilipinamas kojines, bet,
kaip ino kiekviena moteris storesnmis nei vabzdio kojo
mis, prilipinamos kojins viso labo sispraudia launis suformuodamos du gelbjimo ratus - o tai prastai atrodo! iek
101

Tarp paklodi

tiek paiekojusi radau juod dir ir senamadikas kojines su


juoda sile, kylania nuo kulno iki upakalio. Nusprendiau
apsivilkti nuostabi suknel, prajusiais metais spontanikai
sigyt per sausio mnesio ipardavim. Tuo metu neturjau
prieasties jos pirkti, tiesiog man patiko, bet jei tik patinka tai,
k sigyji, tikrai rasi prog apsivilkti.
Artjant susitikimo dienai jauiausi keistai nervinga. Pa
maniau, kad Derekas gana patyrs, daug keliavs ir rafinuotas,
ir galvojau, kad, negavs to, ko norjo, gali bti dygokas ir kri
tikas. Nenorjau nuvilti - n vieno kliento nenorjau nuvilti,
bet Derekui norjau padaryti ypa ger spd, nes tikjausi j
tapsiant nuolatiniu. Norjau, kad nuolatiniais klientais tapt
rafinuoti, seksuals vyrai, ir kol kas atrod, kad jis iuos krite
rijus atitinka.
Susitarme susitikti viebutyje septint valand. Atvaiavau
trisdeimt minui anksiau ir paruoiau kambar. Utrau
kiau uuolaidas, atsukau ildym ir pastaiau muzikos grotuv.
Ant spintels prie lovos idliojau prezervatyvus, lubrikant,
antiseptin purkal, drgnas ir sausas servetles. Udegiau ke
lias kvapisias vakes, apsiirjau veidrodyje ir spint kiau
krep. Kadangi kit klient t dien neturjau, pasistengiau
pasidaryti dail makia ir, taip, buvau susijaudinusi nuo iki
susitikimo gaut inui - man reikjo padoriai pasibarkinti.
Pasipuoiau diro ir kojini deriniu, dl kurio jauiausi seksu
ali, paskui suknele, ir vertinau save veidrodyje. Pirmyn!
Suskambo telefonas - Derekas prane suks automobili
stovjimo aiktel. Pasakiau, kaip ateiti iki kambario, ir liepiau
pasitikiniai belsti duris, tarsi jis turt teis ia bti. Nie
102

Netikta sekso bomba

kas labiau nekelia tarimo, nei vyrukas, slenkantis viebuio


koridoriumi ir bijantis, kad j perpras. Dirbtinis pasitikjimas
prilygsta tikram ir pritraukia minimal viebuio darbuotoj
ar kit svei dmes. pyliau dvi stiklines gazuoto vandens
ir atsisdau ant lovos.
Tvirtas beldimas duris prane apie jo atvykim. Pasipurkiau kakl ir rieus Chanel kvepalais ir energingai atidariau
duris.
irdis nusmuko kulnis. Derekas atrod kur kas vyresnis
nei kalbant telefonu, ir staiga pasijutau kvail, kad svajojau, jog
is susitikimas bus nuostabus. Jo plaukai buvo ili, veidas labai
raukltas (tikriausiai dl daugelio met, praleist sportuojant
lauke), be to, jis buvo usidjs labai senamadikus akinius.
Vildamasi, kad jis nepastebjo mano nusivylimo, pakvieiau
ueiti. Ukalbinau apie kelion viebut ir trumpai nektel
jome apie golf ir koks jis usims nuo tada, kai ijo pensij.
Tuomet pasiliau pradti ir paraginau j nusiprausti po duu.
Visada primygtinai praau kliento bti nusimaudius valand
prie ir susitariu dl to i anksto. Dauguma vyr priima pa
silym palsti po duu - raminantis kartas vanduo atpalai
duoja, jei jie iek tiek nervinasi. Pasirpinu, kad po ranka bt
vieio muilo, rankluosi, dant epetli ir pastos. Tai itin
svarbu rkaliams, kadangi negaliu paksti rkymo ar prasto
rkaniojo burnos kvapo. prastai nesiruoiu buiuotis su kli
entu, bet jei jis rko, man sunku bti greta tvyrant priplku
siam tabako kvapui.
Derekas prim pasilym nusimaudyti po duu. Jis n
kiek nesivarydamas nusireng ir sumet drabuius ant k
103

Tarp paklodi

ds atloo. Jam maudantis pasiruoiau negli, jei nusivilkiau suknel ir prireikt lsti t patogesnio. Derekas i
oko i vonios ir sausindamasis gana plaukuot kn vaikti
njo nuogas. Jis buvo lieknas, bet sportikas, daili raumen
ir netiktai nuostabi koj. Paklausiau, ar jis nort atsigulti
ant lovos, bet jis pasak nors irti, kaip nusirengiu, ir atsi
sdo ant jos. Gundomai irjau tiesiai j, atsisegiau suknel
ir leidau jai nukristi ant grind. Nuspyriau drabu al ir
likau stovti su juoda nrini liemenle, deraniomis siaurikmis, diru, juodomis kojinmis ir raudonais lakuotais
auktakulniais.
Jis sureagavo smarkiai susijaudindamas: sddamas ant
lovos pritrauk mane stovini ariau ir priglaud galv man
prie krtins, stipriai glbdamas rankomis, tarsi nordamas
sugerti mano aromat, kno prisilietim, odos ilum. Glau
diau jo galv prie savs ir nustebau, kad gana greitai susijau
dinau. Jo rankos buvo stiprios, dabar jutau jame jg, kurios
nepastebjau jam jus. Jis m tyliai dejuoti ir pasak, kad
nuostabiai atrodau. Atitrauk galv nuo krtins ir pavelg
man veid velniai j liesdamas, atkartodamas aki, skruos
t ir burnos kontrus. Lyteljau nykt, kai is slydo mano
lpomis, ir jis aikteldamas usimerk. siurbiau pirt giliai
burn ir krimsteljau pagalvl. Derekas pradjo j judinti
burnoje, kuri atsipalaidavo ir tapo velni. Buvo akivaizdu, kad
abu jauiame tarp ms augani netiktin seksualin ener
gij. Lyiojau ir kramsnojau jo pirtus bei delnus. Pamaniau:
Viepatie, jei abu taip jauiams, kai buiuoju jam rank, b
siu klaidingai j vertinusi."
104

N etikta sekso bomba

Netiktinai susijaudinau - tikrai to nesitikjau. Palieiau


jo burn, kad iriau jam veid, kol jis buiavo ir lai
mano rankas stebdamas, kaip t pat darau jo delnams. Utsme, nes tai buvo keistai erotika ir kl fantastik jausm.
Ms burnos priartjo, ir kai lpos susiliet, rodsi, kad siie
b liepsna. Aistra buvo tokia smarki, kad apstulbau. Apsivijau
j kojomis, kad prisiglausiau ariau. Norjau jo daugiau, no
rjau pajusti j visame kne. Vyrikis, kur vos prie kelias mi
nutes pavadinau eiliniu pagyvenusiu kruekliu, pasiymjo
stipriausia seksualine energija, koki man teko patirti. Neti
ktinai susijaudinau j priimdama.
Jis apvert mane ir paguld ant nugaros, paskui nuseg lie
menl ir atsisdo tarp koj laikydamas jas ore, o a vis dar bu
vau su keliaraiiais, kelnaitmis, kojinmis ir auktakulniais.
inoma, jis grojosi vaizdu po permatomomis siaurikmis,
todl atsiguliau ir leidau jam pasimgauti. irjau tiesiai j.
Jauiausi netiktinai gerai dl savo ivaizdos, ypa todl, kad
buvo akivaizdu, jog jam patinka tai, k mato. Jis ikl mano de
inij koj ir m buiuoti nuo pdos iki launies, iki keliarai
i pabaigos. Prie pereidamas prie laun, jis stabteljo, paskui
bruko galv dein nuo kirknies. inojo, k daro: jei bt js
tiesiai prie putyts, to bt per daug ir per anksti. Jau buvau su
drkusi, bet lauk dar daug malonumo, o jis puikiai inojo, kaip
jo suteikti. kniaubs galv mano kirkn, kita ranka kilsteljo
kair koj ir usidjo ant peties. Muistydamas pet, palindo po
launimi ir upakaliuku, kol liesa, sportika ranka atsidr po
mano nugara. Jis buvo labai stiprus - galiu pasakyti iki pat ios
dienos nebuvusi su kitu tiek seksualins energijos turiniu vyru.
105

Tarp paklodi

Jis stabteljo ir atsikvp, tarsi nordamas pristabdyti vy


ki eig. Perbraukiau rankomis jo plaukus ir velniai timptel
jau. Jo galva vis dar buvo mano kirknyje ir jis pradjo velniai
j krimsioti, pamau traukdamas rank nugara emyn upa
kaliuko link. Plaiai iskiau kojas. Jau buvau smarkiai susi
jaudinusi ir pasiruousi, norjau pajusti j giliai savyje. Jo ran
ka nusileido upakaliuku, jis timpteljo nriniuotas siaurikes
on ir pakio pirt po mediaga. Ant kelnaii pajuto mano
drgm ir erzinamai stabteljo prie perbraukdamas nykiu
putyt, kad pajust, kokia susijaudinusi esu. Tuo metu jis jau
prakaitavo, nes siekdamas, kad atsidurtume ioje padtyje, pa
sitelk visus kno raumenis. Patrauk galv nuo kirknies ir
veidu sikniaub putyt, giliai mans kvpdamas. I malonu
mo irieiau nugar, ir jis udjo rankas man ant krt. Veid
vis dar kniaubs putyt jis sum spenelius ir, nors pojtis
buvo iurktokas, toks iurktumas buvo labai malonus - pri
miau j kaip gryn malonum.
- Velniava, - sudejavo jis. - Nebegaliu daugiau laukti. Turiu
tave eiti.
Jis nuav mano batelius, iupo kelnaites u on ir nupl
jas. Vis dar buvau su kojinmis ir diru. Pamiau prezervatyv
ir umoviau ant jo labai didels kietos varpos. Atsiguliau - jo
varpai nereikjo padti. Jis ugul mane ir pavelg man akis,
o ms veiduose viet abipusis noras susijungti. Jis pasir
m ant alkni, ir jo varpa rado jim. Turiu pasakyti, kad
tai mgstamiausia sekso dalis - na, bent jau su tais vaikinais,
kurie geri lovoje. Akimirka, kai jo varpa bna prie pat mano
putyts, ir abu akimirksn stabtelime inodami, kad keli pir
106

Netikta sekso bomba

mi siskverbimai patys geriausi. Tai pati mgstamiausia barkinimosi dalis. Knas sugeria pojius leidiantis vis giliau ir
giliau grynos palaimos pasaul. Ties sakant, tai geriau nei
orgazmas.
Derekas irjo man akis prie giliai mane siskverbda
mas. Abu surikome apimti malonumo, ir a udengiau jam
burn primindama, kad esame viebutyje ir nenorime bti i
girsti. Jis siskverb giliau, o a apsivijau j kojomis, kad jis atsi
durt ariau. Jis pakl mane, ir sdomis atsidriau viruje. Jis
buvo labai lankstus ir vikrus. Irieiau nugar, kad atsiguliau
ant lovos, bet launimis vis dar sdiau ant jo, o varpa likt
viduje. Jis atsisdo ir sumurmjo kelis keiksmaodius paro
dydamas, kad jam labai patinka. Nors keiksmaodiai sekso
metu man prastai nepatinka, girdti, kaip mane vadina pasiu
tusiai seksualia kale, kakodl patiko, net jaudino. Mane nu
stebino, kaip derjome su ituo vyruku. Kristau, kaip moteriai
buvo malonu visai nieko nenurodinti. Rodsi, jis instinkty
viai inojo, kada reikia pakeisti poz, kad neprarast kario.
Jis kilsteljo mano kojas, pervert jas, ir a atsiguliau ant
pilvo. Kuo plaiau iskts kojas atsigul man ant nugaros ir
siskverb dar giliau. Visk sultinome, bet tik tam, kad pa
simgautume kitokiu pojiu. Pasirmiau ant alkni, o jis
pamau slydo ir i mans. Pabuiavo man sprand, o a atsi
guliau ant krtins. Irieiau duben jo link, kad kuo daugiau
jo pajusiau viduje. Jis sum mane u juosmens ir pasisodi
no ant savs nugara save. Atsigul, kad galt stebti, kaip
mane lenda jo varpa, ir matyt mane i nugaros.
- Velniai griebt, turiu baigti, - kvpteljo jis.
107

Tarp paklodi

- Gerai.
Stengiausi atsissti kuo toliau ant jo, kad {gauiau atsvaros
ant jo varpos. Kaip galdama smarkiau stmiausi ant jos ir
pasitelkiau blauzd raumen jg, kad judiau auktyn e
myn. Pavargau, bet maiausia, k galjau padaryti, tai suteikti
jam puik orgazm, kadangi tai buvo pats geriausias seksas
su nepastamuoju. Pavyko. Baigdamas jis tiesiogine to odio
prasme riaumojo, ir a meldiau Diev, kad niekas neigirst,
nors poros tikriausiai usiima seksu viebuiuose dien!
Mudu prakaituoti susmukome ir guljome, rodos, vis am
inyb. Kalbtis nereikjo - abu inojome, k apie tai manme.
Po kurio laiko, kai pradjome ramiai kvpuoti, Derekas pasi
suko mane ir tar:
- Matyt, veriau apsivalysiu.
Jis pabuiavo man kakt, paskui velniai lpas. Tai, kas
prasidjo velniu buiniu, rodsi, paadino vis vos prie ke
lias akimirkas patirt aistr. Buiavoms kokias penkias mi
nutes, paskui jis atsitrauk sakydamas, kad mielai pakartot,
bet turs grti namo.
Jam nujus du, apsivilkau negli ir padaviau jam vari
rankluosi. Kol jis rengsi, kraptinjausi kambaryje. Atjus
metui atsisveikinti, jis padkojo man u fantastikai praleist
laik ir pasiteiravo, ar sutikiau vl su juo pasimatyti.
- Bet kada, su malonumu, - atsakiau nuoirdiai.
Jis padav man sutart pinig sum ir pasak paskambin
sis, kai tursis laiko susitikti. Tai tars ijo. Atsiguliau ant
lovos mstydama apie tai, kas k tik vyko. Buvau isekusi dl
seksualinio pasitenkinimo ir mgavausi vidine ramybe. Vyrai
108

N etikta sekso bomba

vis dar galjo mane nustebinti - jis nepanjo puik meilu,


bet tai, btent toks ir buvo.
Nuo tos dienos Dereko nemaiau ir negavau i jo ini.
K inai, galbt jis mirs ir palaidotas. Toks jau darbo sekso
pramonje pobdis: neinai, su kuo susitinki, ir nra visikai
jokio grtamojo ryio. Kaip sakoma, sumoki ir ieini, bet ret
kariais susimstau apie kai kuriuos klientus, padariusius man
didiausi spd: ar jie vis dar su tais paiais partneriais, ar
isprend problemas, apie kurias kalbjoms, ar rado drsos
paprayti mon daryti lovoje tai, kas jiems i ties patinka.
Derekas ypatingas tuo, kad niekada nebiau sivaizdavu
si, jog jis kupinas tokios netiktinos energijos ir taip jaudina
lovoje. Matyt, mogaus seksualin asmenyb yra unikali ir ne
pakartojama, ir tikrai negali atspti, koks jis bus lovoje, kol i
ties ten neatsidursi. Tai privert susimstyti, kaip man sun
ku rasti partner, tinkam visose svarbiose gyvenimo srityse.
Kai buvau usiregistravusi oficialiose paini svetainse ir
iekojau partnerio, is bdas buvo labai pavirutinikas: apie
kit mog galjau sprsti tik i to, k jis nusprend parayti
apie save, o galbt tai igalvojo. Paskui ateit metas, kai sutar
tume apsikeisti nuotraukomis, bet nesu tikra, ar tai apskritai
naudinga: nuotraukose nra vis subtilybi, dl kuri asmuo
tampa mums patrauklus. Vienmat nuotrauka nieko nepasa
ko apie to asmens ypsen, pasitikjim, laikysen, ar jis sten
giasi dl savo ivaizdos, - apie visus svarbiausius poymius. Jei
biau susipainusi su Dereku paini svetainje, jis bt vie
nias ir atsiunts nuotrauk, mane bt atstmusi seniokika
jo ivaizda, nebiau norjusi su juo susitikti igerti. Niekada
109

Tarp paklodi

nebiau spjusi, kad tikrovje tarp ms siiebt tokia pri


blokianti seksualin trauka.
Atsivelgus visus kintamuosius, kurie bt patenkinti
mums renkantis partner, nieko nuostabaus, kad yra tiek daug
nepatenkint vyr ir moter. Tik pagalvokite, kiek daug yra
svarbi srii renkantis partner. Man svarbu intelektas, elge
sys, gerumas, emocin branda, gebjimas suprasti, mokjimas
iklausyti, finansinis stabilumas (ar bent jau pakankamas su
gebjimas elgtis su pinigais), gis, virijantis penkias pdas a
tuonis colius, puiki asmenin ir burnos higiena ir geras stiliaus
pojtis. tai ko noriu net prie pabuiuodama! Kas, jei susiti
kus su visus reikalavimus atitinkaniu vaikinu, tarp judviej
nebus jokios seksualins traukos? Arba, mstant kitaip, jei bus
srii, kuriose js labai suderinami, bet kitose visikai prasi
lenksite? Kokia statistin tikimyb sutikti laisv ir visus srao
reikalavimus, tarp j ir laukin seksualin trauk, atitinkant
mog, kuriam ir pati tiktum? Dieve mano, jokios tikimybs
nra, tiesa?

io. M is ta ta

Po beveik keturi mnesi gerai inojau, ko ieko tipinis klien


tas, koks su juo bus seksas. Kartais kartai vildavausi, kad t
dien sulauksiu staigmenos" ir susitiksiu su klientu, kuris, kaip
paaiks, bus fantastikas lovoje, bet daniausiai tekdavo usi
imti paprastu seksu misionieriaus poza, man bnant viruje
arba uniuku, iek tiek paplepti prie ir po, truput buiuo
tis, jei panordavau. inojau galinti sulaukti kur kas daugiau
staigmen", jei pakeisiau primimo kriterijus ir nusprsiau
daniau susitikti su atsitiktiniais klientais, bet primiau spren
dim atrinkti juos remdamasi tvirtais kriterijais ir neketinau
j keisti vardan labiau jaudinanios darbo dienos. Mano at
ranka kol kas pasiteisino - nepatyriau nieko blogo. Taip, buvo
klient, kuri nenorjau daugiau matyti, bet taip buvo dl to,
kad jie buvo ypa nepatraukls arba tiesiog pernelyg nuobo
ds. Klient netrko, todl galjau retkariais sau leisti bti
irankiai. Taiau inojau, kad ilgiau dirbant dids tikimyb
susidurti su toli grau ne dentelmeniku klientu.
Vien popiet kaip tik ruoiausi eiti apsipirkti savaitei, kai
suskambo darbo mobilusis. Padjusi rankin ir raktus, atsilie
piau. Edis paklaus, ar ten paskambins - norjs pasiteirauti
m

Tarp paklodi

dl masao paslaug. Atsakiau teigiamai ir klusteljau, ar jis


nort dar ko nors.
- Na, kaip suprantu, tai visapusika paslauga?
- Taip. Ko pageidautum?
Jis pradjo aikinti, kad mona prie keturis mnesius pa
gimd pirmj j vaik. Ji maitino krtimi ir nusprend su
kdikiu miegoti kitame kambaryje, kad vyras nakt galt ra
miai isimiegoti. Jis labai aikiai pasak myls savo mon ir
diaugisis kdikiu, bet ess toks seksualiai sitemps, kad jam
btina su kuo nors susitikti. Romano umegzti nenorjo, taigi
palydov rodsi geriausias sprendimas. Jis pasak man jaui
sis monos atstumtas ir ignoruojamas. Prie gimstant iam k
dikiui ji patyr kelis persileidimus ir dabar buvo 100 procent
atsidavusi vaikui. Dl persileidim ji atsisak myltis ntumo
metu, o po kdikio gimimo neturjo jokio libido, taigi jis be
sekso tvr daugyb mnesi ir nebegaljo ilgiau apsiksti.
Galjau suprasti, k jis igyveno. Paklausiau, ar, jo many
mu, po mudviej susitikimo jis jausis kalt. Jis atsak prie
susituokdamas, kai dirbo mieste, lankydavsis masao salo
nuose, bet nedar to nuo tada, kai atsikraust provincij,
eiminiam gyvenimui tinkamesn aplink. Vis t laik jis
iekojo diskretikos palydovs, bet neskmingai - iki iol. I
to supratau, kad apie kalt nra n kalbos. Jis ir anksiau tai
dar, inojo, k veliasi, ir tikjo, kad tai ne tokia pati idavyst
kaip romanas. Istmiau mintis apie jo mon i galvos: tai jo
sprendimas, ne mano.
Jis udav man daugyb klausim apie prastus dalykus: kaip
a atrodau? (Penki pd ei coli gio, vidutinikos apvali
112

Akistata

form figros, tamsi trump plauk, mlyn aki.) Kokio


amiaus? (Trisdeimt eeri - aiku, pamelavau.) Koks drabu
i dydis? (Keturioliktas - vyrai neskiria dvylikto, keturiolikto
ir eiolikto, bet gali inoti, kad keturioliktas - vidutinis, todl
visada taip atsakydavau.) Ar a apaioje skutuosi, ar depiliuoju vaku? (Skutuosi. Puiku.) Ar usiimu analiniu seksu? (Taip.)
Man tai buvo labai prasti klausimai, inojau, kokius atsakymus
nori igirsti klientai. Mano atsakymai jam labai patiko.
Pasiteiravau, ko jis labiausiai nort man apsilankius. Jis
atsak, kad jam patikt atpalaiduojantis jausmingas erotinis
masaas, o po jo - padoriai energingai pasidulkinti. Kadangi
ilgai neusim seksu, jis bijojo per greitai baigti, todl pasi
liau prie masa pirma padti jam baigti. Tuomet jis galsis
pasimgauti masau ir pamau pasiruoti seksui po jo. Jis apsi
diaug tokiu pasilymu ir lygiai taip pat nudiugo, kad atsilie
piau, nes t vakar buvo laisvas. A, kaip tyia, taip pat. Jis buvo
apsistojs viebutyje darbo reikalais, tad man bsi lengva j
aplankyti. Liepiau jam sikrus parayti viebuio pavadinim
ir kambario numer, sutarme, kad atvaiuosiu atunt vakaro.
T ryt jau buvau susitikusi su dviem eiliniais klientais
viebutyje madaug u valandos kelio nuo nam. Turjau nu
sivalyti makia ir i naujo pasidayti vakariniam susitikimui.
Po ankstesni dviej klient ir kelions namo buvau pavargusi,
bet vaikai sveiavosi pas tt, o man reikjo esant galimybei
kuo daugiau dirbti. Bt kvaila atsisakyti dar vieno kliento,
ypa jau apsistojusio viebutyje.
Septint vakaro buvau pasiruousi ir pakeliui. Nuspren
diau apsivilkti dinsus ir iugdanius mlynus markinius.
113

Tarp paklodi

Apaioje vilkjau permatom vientis negli. Apranga buvo


kasdienikesn nei tai, k prastai vilkiu dirbdama, bet vis
tiek elegantika, be to, patogi - vykstant pas trei klient per
dien stilius uleidia viet patogumui. Edis atsiunt man in
formacij apie viebut - j buvo nesunku pasiekti naujuoju
greitkeliu. Vaiuodama klausiausi Lyric FM - atrodo, kla
sikin muzika sumaina siio kelyje atvej skaii. Mane
ji nuramina prie susitinkant su nauju klientu. Niekada dau
giau taip nesinervinau kaip pirmj kart, bet kaskart vis dar
jaudinuosi - galvoje nuolat skamba balselis, liepiantis pasi
saugoti.
Laiku atvykau prie viebuio, pastaiau automobil ir apsi
irjau veidrodyje - visai neblogai kaip prie keturiasdeim
ties artjaniai moterikei, apsimetaniai trisdeimt eeri!
Skubriai purkteljau kvepal, simeiau burn pastil ir bu
vau pasiruousi.
Ilipau i automobilio su patikimuoju reikmen krepiu.
Pasitikdama, auktai iklusi galv praingsniavau pro re
gistratr, tarsi turdama teis ia bti. Diugi registrator
palinkjo man gero vakaro ir a abejingai atsakiau, tarsi man
jau bt kyrj sveikintis su registratormis viebuiuose. Pa
stebjau paauksuot enkl Kambariai toje pusje" ir nujau
koridori. lipau lift ir paspaudiau antro aukto mygtu
k. Dar kart skubriai apsiirjau lifto veidrodiuose prie
atsiveriant durims ir pastebjau 202 kambario lentel. Prie
velniai belsdama duris, plaiai nusiypsojau ir apsilaiiau
lpas. Visada atlikdavau trump ritual, mat pasirodo, plati
ypsena atpalaiduoja veido raumenis ir linijoms suteikia vel
114

Akistata

numo, o lpos apsilaiius vilga, suadindamos pirmykius


vyro instinktus.
Durims atsivrus pirmkart ivydau Ed. Jis buvo patrau
klus, ir slapta vyliausi j bsiant viena t staigmenli<. jau
vidun, o jis paskui mane udar duris.
Tikrovje jis nebuvo toks pasitikintis, kaip atrod telefonu.
Gana nedrsiai pasisveikino su manimi ir ikart pasak nervinsis, kadangi tai pirmas kartas po vestuvi. Nusprendiau
perimti vadias ir liepiau jam prissti ant lovos, kol isidliojau
reikmenis. nekteljom apie darb, or ir bendr padt alyje.
Jis paklaus, ar umokesio noriau dabar, ar vliau. Atsa
kiau, jog man tinka ir dabar. Jis ant komodos padjo vok, ir
a nepasiirjusi sidjau j krep. Pasisakiau einanti voni
ir liepiau jam nusirengti, kol lsiu k nors patogesnio. Nu
sirengusi likau su vientisa negli - ji visada pasiteisina, nes
yra permatoma ir daug atskleidia, bet vis tiek palieka t
vaizduotei.
Papraiau jo atsigulti veidu ant lovos, paskui apergiau jo
upakal, kad galiau masauoti nugar. sipyliau delnus
iek tiek masao aliejaus ir Edis pastebjo, koks nuostabus jo
kvapas. Pasakiau, jog tai organikas paios pagamintas aromaterapinis aliejus. Rodsi, j suavjo, kaip ritmikai braukiau
rankomis per peius, bet mai paklaus, ar galtume liautis jis labai norjo mane liesti ir buiuoti, ir masaas m j erzinti,
nes buvo labai susijaudins. Nulipau jam nuo nugaros ir atsi
guliau ant lovos veidu j. Jis buvo patrauklus pagyvens vy
rikis. Atrod ess keturiasdeimt penkeri penkiasdeimties
met amiaus, o kai pradjo mane buiuoti lpas, pasijutau
115

Tarp paklodi

priprantanti prie jo prisilietimo ir atsakanti. Prisiminiau, jog


telefonu sutarme, kad i pradi padsiu jam greitai baigti,
bet tas planas, rodsi, pasimiro. Taip jau yra buv - vyrai sako
nerimauj, kad per greitai baigs ir tinkamai tuo nepasimgaus,
ir a visada pasilau vos tik atvykusi padti jiems baigti, o pas
kui pasiekti antr orgazm. Daniausiai nutinka taip, kad dl
nerv mans laukiant jiems reikia iek tiek pasistengti, kad
apskritai isijudint.
Vos po keli minui, kai pradjome tyrinti vienas kito
knus, jau kartligikai buiavoms. Pasijutau drgstanti, ir
jis, nedrsiai kyteljs mane pirtus, ileido palaimos dejon.
Velniop, pamaniau, ne taip jau danai pavyksta pasimgauti
darbu. Jis suprato, kad man tai labai patinka, ir, rodos, dar la
biau susijaudino. Pasak nebegals ilgiau tverti ir nors kiti
varp mano putyt. Itiesiau rank ir pamiau prezervatyv
nuo spintels, kur anksiau isidliojau daiktus.
Akimirksniu j umoviau. Jis greitai pridjo varp prie
mano putyts ir, prie giliai sibrukdamas, akimirk pavelg
man akis. Dieve, kokia palaima! Jis sukl pasiutusiai ger
pojt. Jei tik visi klientai bt tokie geri, prisiekiu, niekada
nebiau atsisakiusi to darbo. Jis nustat ritm ir spariai
skverbsi mane. A iek tiek pakeiiau padt, kad gerai pa
jusiau kiet jo varp. Jis m skverbtis dar greiiau ir i to,
kaip kvpavo, supratau, kad tuoj patirs orgazm. Norjau pa
keisti poz - labiausiai mgstu uniuku, nes tada galiu mgau
tis varpos viduje keliamu pojiu, bet neprivalau irti kli
ent. Pripainkim, ne visi man patraukls, todl veriau juos
neiriu, jei nebtina. Pasakiau norinti pakeisti padt prie
116

Akistata

jam baigiant. Nuleidusi galv ir isktusi kojas atsiklaupiau ant


keli, atskleisdama vis upakaliuko ir putyts vaizd. Liepiau
jam stipriai mane kruti, nes inojau, kad taip patirs puik or
gazm. Edis vl kio mane varp ir udjo rankas ant upa
kaliuko. Jam skverbiantis pajutau, kad j sudomino mano u
pakalis - jis perbrauk pirtais nuo putyts iki jo, itepdamas
iang mano iskyromis. Man tai akivaizdiai patiko. Pamats,
kad a taip susijaudinau, jis velniai kio pirt man upaka
l ir pasuko viduje. Paskui pamgino kytelti du pirtus, tuo
metu vis dar ltai skverbdamasis mano putyt. Dabar tapo
svarbus mano patiriamas malonumas, o jis mgavosi matyda
mas gals j man sukelti. Be to, numaniau, kad labai ilg laik
jis su mona neusim niekuo domesniu, iskyrus seks mi
sionieriaus pozoje.
Stebtina, bet jam labai ilgai stovjo. Nors negaljau paneig
ti, kad mgavausi tuo, k dar, pajutau ankstesns dienos vei
klos padarinius. Pasijutau iek tiek nuobodiaujanti, pavargusi
ir norjau, kad jis baigt. Man bt patiks greitas orgazmas
i pradi, bet jam stovjo kur kas ilgiau, nei man tiko. Edis
tikriausiai diaugsi savimi, kad pavyko taip ilgai ulaikyti or
gazm, bet pamaniau, jog jau pakankamai ilgai utrukome. Su
klientais (net su gerais) visada inojau i esms vaidinanti ir
dirbanti tik tam, kad apmokiau sskaitas. Laikas - pinigai, o
jis inaudojo savo laik, todl dabar turjau suvaidinti orgaz
m ir baigti susitikim. Pasakiau jam, kad tai, k daro, man
netiktinai patinka ir a tuoj baigsiu. Noriu smarkiau tave
pajusti", - kuo seksualesniu balsu kvpteljau a. Jis taip smar
kiai darbavosi, kad pajutau, kaip jo varpa lieia gimdos kaklel.
117

Tarp paklodi

Giliai sudejavau skubriai sutraukindama vaginos raumenis,


kad jj suspausiau, ir aikiojau. Paskui kelias sekundes sulai
kiau kvap ir giliai atsidusau - visai kaip paralelinje tikrovje,
kur man niekada neteko suvaidinti orgazmo.
Pavyko. Kai paklaus, ar gali baigti, a j paraginau. Prie
surikdamas jis kelias sekundes smarkiai skverbsi mane. Vi
sas jo knas sudrebjo, dar por syki trkteljo apimtas pa
kartotini sukrtim, ir jis susmuko iseks po sueities. Itrau
k ir atsigul, kad atsikvpt. Atsikliau, kad nueiiau voni,
ir grau su nosinaite prezervatyvui imesti. daviau j jam, jis
padar tai, k reikia, paskui djo j mano atnet plastikin
maiel. Uriau j, grau voni, djau ryull iuklinn ir
vl nusiploviau rankas.
Atsukau du, kad vanduo tapt maloniai kartas ir kte
ljau jam mikliai isimaudysianti. okau ir nusiprausiau j nuo
savs, sivaizduodama, kaip jo kno skysiai kartu su muilinu
vandeniu nuteka emyn. Imuilinau visas kno dalis, nuska
lavau, paskui visk pakartojau, kol vl pasijutau vari. Nebuvo
taip, kad tas vyrukas man nepatikt, bet po dviej ankstes
ni klient, po kuri tik trumpai nusimadiau, norjau juos
visus nusiprausti, kad ant odos nelikt n pdsako j kvapo.
vara - tarsi nauja pradia.
Iokau, mitriai nusausinau rankluosiu kn ir skubriai
apsirengiau. Susirinkau krep reikmenis, o kai Edis ilipo
i duo, buvau pasiruousi eiti. Jis pasak labai gerai pralei
ds laik ir vilisis greitai vl mane usakyti. Pakteljo man
skruost, ir a ijau. Tikjausi j tapsiant nuolatiniu klientu,
kadangi jis jau kur laik iekojo palydovs.
118

Akistata

sdusi automobil pasitikrinau inutes mobiliajame te


lefone. Laimei, n vienos nebuvo - buvau pernelyg pavargusi
kalbti su klientu, jau nekalbant apie dar vien susitikim. At
pliau vok, kur Edis man dav, ir jau djausi grynuosius
pinigin, kai suvokiau, jog tai tik penkios dvideimtins - jis
dav trim imtais eur per maai. Kokia nesmon! Sdjau
mgindama nuraminti kvpavim. Po velni, k daryti? Tur
jau galvoti aikiai. Ar tai klaida? Ar jis netyia dav per maai,
ar pasielg taip tyia, vildamasis, kad kai pastebsiu bsiu jau
pakeliui namo? das, das, das! Turjau rizikuoti ir tik
tis, kad jis nemes man ikio. Ruoiausi tokiam vykiui, bet
tikrovje taip dar niekada nenutiko. Atjo metas pairti, ar
psichologinis pasiruoimas suveiks. Ar visos splions, minty
se igalvoti dialogai, kuriuos pati vaidinau, pasiteisins su tikru
vyru, kuriam mano poiris situacij gali nepatikti? Prisimi
niau j sakius, kad prie santuok reguliariai lankydavosi pas
palydoves, taigi tai arba nuoirdi klaida, arba jis tyia norjo
mane apsukti. Nusprendiau grti kambar ir paprayti pi
nig. Savo susitarimo dal gyvendinau labai gerai, taigi, si
ninga, kad turiau gauti sutart mokest.
Nuygiavau atgal viebut ir n nevilgteljau registrat
r - buvau pernelyg pikta, man nerpjo, k jie pagalvos. Nu
sigavau iki kambario ir tvirtai pabeldiau duris. Jam atidarius
pasistengiau skubriai prasibrauti pro duris ir eiti kambar.
Vos metusi vilgsn jam veid supratau, kad jis inojo mane
atjus dl pinig. Akimirksniu suvokiau, kad trkumas - ne
klaida. Mane apgavo. Mintyse sivaizduodama i situacij
visada bijodavau, bet tikrovje viriau i pykio. Apsimeiau,
119

Tarp paklodi

kad esu labai pasitikinti savimi. Atrodiau rami, taiau tvirta.


Mano irdis krtinje dausi, bet kalbjau ltai ir aikiai.
- Kreipiuosi tavo padorumo jausm. Noriu, kad sumok
tum sutart mokest, - pasakiau.
Jis sumurmjo neturs grynj ir siaubingai apgailestaujs
dl klaidos". Pamaniau, kad jis nebt rizikavs ir neturjs
kambary pinig, jei biau juos i pradi suskaiiavusi ir pa
reikalavusi likusios dalies prie sutikdama usiimti seksu. Taip
nevilties apimtas vyras jokiu bdu nebt apsijs be pasibarkinimo. Taigi neatlyau.
- Klausyk, tarp greitojo rinkimo numeri vestas policijos.
Galiu jiems dabar paskambinti, ir tau teks susidurti su pasek
mmis viebuiui suinojus, k veikei, ir galimybe, kad isiai
kins mona ir bendradarbiai. Visi manys, jog esi visikas iknius, kad susitikinji su palydove, kai mona k tik pagimd
kdik. Ir nemanyk, kad neidrsiu.
Jis supanikavo ir m nervintis.
- Velniai raut, nereikia to daryti. Gal turiu piniginje.
Leisk pairti.
Stovjau vien rank udjusi ant klubo, o kita laikydama
telefon, iklusi pirt vir pirmo klavio. I ties tai buvo
greitojo rinkimo nam numeris, kur vediau nelaims atveju,
bet inojau, kad nieko nra namie. Jei tekt j spustelti, si
jungt balso patas.
- Nagi, paskubk. Turiu ieiti - ir nemanyk, kad gali taip
mane idurti. Turi deimt sekundi duoti man tris imtus
eur, arba paspausiu klavi.
Oho, net nenujauiau, kad manyje slypi i mafijos asmenyb!
120

Akistata

- Pala, pala, duosiu. Eina ikt, tu kieta. tai, imk, praau


nerinkti numerio, - jis mano akivaizdoje suskaiiavo likusius
pinigus. - tai, dabar patenkinta? - ir jis.
Neatsakiusi pamiau pinigus ir tiesiu taikymu ijau i
kambario n nesivargindama paskui save udaryti dur.
ios siaubingos scenos metu gal ir atrodiau susitvardiusi,
bet irdis buvo atsidrusi gerklje. Norjau kuo greiiau i ten
nedintis. Skubdama i viebuio vilgteljau u nugaros, kad
sitikiniau, ar jis mans neseka. Maiausiai norjau, kad jis
ivyst, kaip sdu automobil - tuomet suinot numerius
ir galt isiaikinti tikrj mano tapatyb. Juk dabar teinojo
netikr vard ir neregistruot telefono numer.
okau automobil, usirakinau dureles ir paskubomis
ivaiavau i aiktels. Be abejo, panikavau. Vaiavau kokias
deimt minui, kol sitikinau pakankamai nutolusi, tuomet
sustojau greitkelyje susiimti. Kristau, kaip baisu buvo, bet
diaugiausi, kad pasiprieinau jam. Koks jis iknius, mans ga
ls isisukti ir mane apkvailinti.
Grusi namo urakinau duris ir uoviau langus. inau,
elgiausi kiek neracionaliai, bet dl potyrio dar buvau isigan
dusi. Mintyse liepiau sau i nauj klient grynuosius visada
paimti ir patikrinti prie akt; nuolatiniai niekada nemgino
nusukti mokesio, todl turjau bti ypa atsargi su naujaisiais.
Pataisiau savo skelbim internete itrindama eilut apie pasi
tenkinim ir pinig grinim - nuo iol praysiu iankstinio
umokesio. Isimiau i rankins grynuosius ir suskaiiavau tai mane paguod. Primin, kodl tai dariau, o matydama pi
nigus nurimau. iandien udirbau 960 eur pelno atskaiius
121

Tarp paklodi

ilaidas - rekordin suma, tokios pakaks, kad galiau kelias


dienas pailsti. Po io vakaro vyki su klientu man reikjo
erdvs. Ijungiau darbo telefon ir meiau virtuvs spintel.
Nenorjau galvoti apie vyrus ar darb. Ilgai mirkau kartoje
vonioje ir dkojau Dievui, kad saugiai grau namo.
lov kritau isekusi, bet variausi ir blakiausi negaldama
umigti. Vis dar buvau sukrsta potyrio. Apskritai tai nebu
vo svarbus vykis, bet jis privert susimstyti, kaip rizikuoju
kaskart su kuo nors susitikdama. Taip, sprsdama, su kuo ir
kur susitikti, laikiausi savo nuostat ir, taip, usimiau saugiu
seksu, bet negalima paneigti, kad tai buvo pavojinga. Per dar
bo valandas udirbdavau nemaai, ypa palyginus su socialine
parama, bet tai nebuvo labai dideli pinigai. Udirbau tiek, kad
mokiau paskol, sskaitas, u popamokinius vaik usimi
mus ir retkariais pasilepiniau, bet pradjau abejoti, ar verta
rizikuoti, kai umokestis vos padjo kapanotis. Klient skai
ius kiekvien savait kidavo, kartais nebdavo tinkamo tipo,
suderinamo su mano tvarkaraiu, be to, buvo vairi sipa
reigojim mokykloje ar per ventes, kuomet nordama dirbti
privaliau leisti pinigus vaik prieirai, o tai paeist tiks
l. miau netekti net ir to menko socialinio gyvenimo, kur
turjau: net atsitiktin rytin kava darsi tolimu prisiminimu.
Nuolat jaudinausi, kad netyia neisitariau eimai ar drau
gams, net miau j vengti. Neatskambindavau jiems ir labai
miglotai pasakodavau, kaip leidiu laik.
Viena vertus, man patiko geras seksas, o iame darbe ret
kariais tokio gaudavau, bet, kita vertus, Viepatie, tai visikai
socialiai nepriimtina. Nepajgiau sivaizduoti, kad kas nors i
122

Akistata

mano pastam suprast, kodl tai darau, jei kada biau i


aikinta. Kas, jei dirbant man nutikt kas nors siaubingo, ir
mano vaikams tekt gyventi su tuo baisiu palikimu? Kai pra
djau, man beviltikai reikjo pinig ir negalvojau apie niek
daugiau, tik kaip apmokti kit sskait. irjau tai kaip
trumpalaik priemon, bet dabar turjau pradti savs klau
sinti, kiek ilgai galsiu tsti. Faktas, kad kiekvien mnes
turjau milinik ilaid, niekur nedingo, taigi neturjau
kitos ieities, tik toliau udarbiauti. Per mnes vidutinikai
susitikdavau su dvylika keturiolika klient, bet su pertrkiais.
Po puikios savaits kas nors vykdavo, pavyzdiui, susirgda
vo vaikas, arba klientas staiga ataukdavo susitikim, ir mai
visas mano biudetas nueidavo uniui ant uodegos. Dl to jau
iau spaudim dirbti vos atsiradus galimybei, nes niekada ne
inojau, kas laukia u kampo. Nuolat atsirasdavo papildom
ilaid - gimtadienis, automobilio prieira, koks nors gedi
mas name. Numaniau, jog nesvarbu, kiek udirbiau, bet kur
mnes pinig gali pritrkti.
Bdavo, susimstydavau, ar visikai kvaiteljau, kad tai
pradjau. Ar negrtamai kak savyje pakeiiau? Ar steng
damasi nuo eimos ir draug nuslpti slapt gyvenim u
kroviau sau nepakeliam nat? Ar pajgsiu ilg laik ilai
kyti paslapt? inojau: kuo ilgiau tai darysiu, tuo didesn ti
kimyb, kad man nutiks kas nors blogo. Ponia Skm negali
nuolat lydti. Kokiu pavidalu vyks nelaim? Ar iduosiu savo
paslapt? Ar viebuio darbuotojai mane upuls, man grasins,
permanys? Ar susitiksiu su tikrovje pastamu klientu ar, dar
blogiau, vienu svaini ar giminaii? Kaip, po velni, isisuk123

Tarp paklodi

iau i tokios situacijos? Esu tikra, buvs vyras, isiaikins, k


darau, paprayt vaik globos ir paskelbt mane netinkama
motina. Pradjau jausti, kad mano skm senka, taigi turiau
liautis ir ieiti, kol dar pirmauju, bet jei taip pasielgiau, kas
apmokt sskaitas?
To vakaro vykiai buvo tarsi spyris upakal ir primin,
kad niekada negaliu atsipalaiduoti. Galbt Ediui tikrai trko
pinig ir beviltikai norjosi pasibarkinti, todl paman suri
zikuosis ir mane apgausis. Kad ir koks buvo jo motyvas, tai
nekeit fakto, kad turjau stoti akistaton su klientu ir isigsti.
Pravriau duris blog kambar, viet, kurioje galiu isigsti,
sibauginti ar net blogiau. Bet sskaitas reikjo apmokti, o
pasirinkim buvo per maai. Pamginau patikti, kad visata
suteiks" tai, ko man reikia, ir kartodama i mantr umigau.

u . Santuoka , vaikai ir netektis

Visi potyriai gyvenime ko nors imoko - prostitucija ne iimtis.


Tuo metu, usiimdama ja keturis mnesius, susitikau su labai
skirtingais vyrais, kurie iekojo palydovs dl labai skirting
prieasi. Vieni buvo nuobodiai nuspjami (vyrai, norintys
analinio sekso jaudulio), bet kiti atvr, man akis ir privert i
naujo vertinti savo praeit, priimtus sprendimus ir situacij,
kurioje atsidriau. Nepajgiau nesistebti viena bendr gij,
vinguriuojani vyr gyvenimuose: kad santuokas sunku i
laikyti - kartais pernelyg sunku - ir kad kdikiai tampa dide
liu kliuviniu poroms. Tai privert mane i naujo vertinti savo
santuok ir j itikusi kriz.
Viduriniojo vaiko deimtojo gimtadienio ivakarse virtu
vje baigiau kepti gimtadienio tort prisimindama, k dariau
t vakar prie deimtmet. Rykiai prisiminiau pirmuosius
skausmus ir pasipylusius vandenis. Labai diaugiausi juos
matydama, nes gimdymas vlavo penkias dienas. Po dvide
imt keturi valand, praleist gimdant, atliko vakuumin
ekstrakcij, igirdau pirmj kdikio riksm. Kokia neapsa
komai grai akimirka! Tortas buvo beveik gatavas, todl u
kaiiau virdul, kad igeriau paskutin puodel arbatos. Lauk
125

Tarp paklodi

dama, kol ims vilpti, pasijutau vl atsidrusi gimdymo pala


toje, nekantriai stebinti laikrod, kol imu lankymo valanda.
Koridoriuje laukiau vyro, nekantraudama j apkabinti, kol
mudu kartu avsims tobulu moguiu. Buvome atskirame
palaimos burbule, visikai simylj vienas kit, savo kdik
ir gyvenim.
Neinau, kuo tvyst taip smarkiai pakeiia santyki eig,
bet kdikiui sulaukus vieneri mes jau lankme por konsul
tacijas. Numanau, kad tuomet, kai pradedi lankyti konsultaci
jas, santykiai jau bna nutrk. Mano vyras buvo dmesingas
ir padti pasiruos ttis, bet pirmenyb vis tiek teik sau, savo
socialiniam gyvenimui, golfui. Tuo tarpu mano gyvenimas,
kaip bna daugeliui jaun mam, pasikeit neatpastamai.
Primiau motinysts ik, bet mano karjera vis dar buvo
kupina tampos. Neskyriau laiko sau: buvau arba darbuotoja,
arba mama. Dabar neabejoju, kad tais pirmaisiais motinysts
metais atstmiau savo vyr, vengiau jo prisilietimo ir nesky
riau jam dmesio, bet tiesiog nepajgiau. Kartligikai ongli
ravau vaidmenimis ir neturjau energijos niekam kitam. Gal
bt jei tuo beprotiku metu su manimi jis bt elgsis kaip su
drauge, o ne partnere, santykiai nebt taip suged. Jei jis bt
maiau reikalavs i mans kaip i partners, kai neturjau ko
duoti, galbt btume tai itvr. Kalbu ne vien apie seks, kal
bu apie jo reikalavim, kad tvarkyiausi pati, kai jis darydavo
k panorjs ir kaip usigeids leisdavo laisvalaik. Jei bt la
biau mane palaiks, suteiks erdvs, i ms atal vaikysts
biau inirusi turdama energijos santykiams. Taiau matau,
kad i dalies abu esame atsakingi dl to, kas nutiko ms san
126

Santuoka, vaikai ir netektis

tuokai: jis elgsi kaip savanaudikas niekas, o a - kaip labai


siutusi mona, kokia ir buvau.
Savo sprendim paprayti buvusio vyro ieiti pagrindiau
vienu labai paprastu klausimu: ar buvau pasiruousi dalytis
protu, knu ir siela su mogumi, kuris mans nebevertino ir
nebegerb? Atsakymas - aikus ne. Tai buvo labai paprasta.
Taiau, inoma, niekas nebuvo paprasta. Galiausiai prisipai
nusi sau, kad turiu santykius nutraukti, kaip paaikjo, visk
tik pradjau. Metai, praleisti stengiantis pataisyti byrani
santuok, paeid mano savivert, taigi skyryb metu mano
pasitikjimas savimi buvo kaip niekada emas. Tuo metu ma
niau, kad tai tikriausiai sunkiausias dalykas, kok teks kada
nors padaryti. Vaikeli, kaip a klydau! Abu inojome, kad san
tuoka baigta, bet jis nekovojo, kad atgaut mon ir vaikus.
Manau, tai buvo didiausias smgis. Vyras, kur pasirinkau
gyvenimo partneriu ir vaik tvu, neman, jog esame verti
kovoti. Jei jis bt paprietaravs, biau gavusi patvirtinim,
kad pasirinkau gerai, kad jis vis dlto mus myljo, buvo si
ningas ir padorus vyras. Matyt, jo reakcija tik patvirtino tai,
k jau skausmingai inojau: jis visikai nebrangino nei mans,
nei ms vaik.
Dl skyryb atsidriau kelyje, nuvedusiame prostitucij.
Kai turi vaik, svarbiausi tampa jie, nebe tu. Turjau parpinti
stog jiems vir galvos ir maisto ant stalo. Turjau padti jiems
atsiskleisti. Tam reikjo pinig, o vieniai motinai pinig gauti
sunku. Patekau keist kilp: dirbau i meils vaikams; toje
situacijoje atsidriau todl, kad turjau vaik, dl kuri nu
kentjo ir galiausiai nutrko mano santuoka.
127

Tarp paklodi

Suprantu abi puses: suvokiu, kad gimus vaikui vyrai nori


atgauti mon, o tai, savaime suprantama, reikia seks. Taip
pat suprantu, kad vyrams, nepatyrusiems smarkiai keiiani
ntumo ir gimdymo bsen, sunkiau prisitaikyti prie gyveni
mo gimus kdikiui ir kad jiems gali nepavykti taip greitai nu
statyti prioritet kaip moterims. Bet yra bd bti geru vyru
ir yra bd bti prastu. Kai i kliento igirstu, kad mona ne
seniai pagimd arba turi ma vaik, tikroji a nori ikeikti j
visais {manomais odiais - kaip jis gali taip elgtis, ar jis neturi
savigarbos, ar negerbia monos ir vaik? Juk tikrai nesulauk
pilnametysts nesuvokdamas, kad mokti u kek - vienas
labiausiai partner eidiani dalyk. Kodl jis neprisideda
kaip eimos galva ir monos vyras? Kodl mano, kad usiim
damas su manimi seksu isprs jam kilusias problemas?
Darbe neleidiu sau turti nuomons. Ne tokios mano
pareigos ir nesu atsakinga u moralin kliento dorov.
Sprendiant i to, k matau ir girdiu draug eimose, dau
gelis vyr po kdikio gimimo tikisi sulaukti tiek pat dmesio
kaip ir anksiau. Jie jauiasi apleisti ir atstumti - pasak kai ku
ri klient - ir kasdien dal dienos nori visiko monos dme
sio. Jei ji nepajgia tiek skirti, jie gali suirzti, o tai tik pablogina
padt. Jei vyras reiklus, moteriai atrodo, kad ant rank ji lai
ko ne vien, bet du kdikius. Tai visikai ugesina aistr tuo
metu, kai jos libido natraliai sumajs, dl ko pora pajunta
dar didesn spaudim. Girdjau vyrik pajuokavim, es na
mie atsiradus kdikiui, vyrui iduodamas talonas, taigi jam
pasiseka" tik ypatingomis progomis. Nra nieko atgrasiau nei
sekso praantis vyras. Tai gana apgailtina ir n kiek neuveda.
128

Santuoka, vaikai ir netektis

Tikriausiai elgiausi kaip tos monos, dl kuri man dabar


skundiasi klientai - jokio libido, vengiau sekso ir skundiausi
isekimu. Neidavau miegoti tuo paiu metu kaip vyras, meluo
davau, kad man skauda galv ir vengdavau jo prisilietimo ino
dama, kad jis nori usiimti seksu, o ne meiliai apkabinti. Pasie
kiau tok lyg, kad net vengdavau buinio skruost, kad tik jis
nepamanyt, jog tai enklas, es galima permiegoti. Taip, i
nodama, kad j atstumiu, jauiausi dinai, bet jis bt turjs
kur kas didesn galimyb permiegoti su manimi, jei bt bent
kart paslaugiai pasielgs. Jei nakt bt spontanikai atsikls
pasirpinti kdikiu, uuot apsimets, kad miega, biau daug
labiau nusiteikusi ankstyvo ryto seksui. Ne dl to, kad biau
seksu atsidkojusi, tiesiog biau norjusi su juo myltis.
Yra ir kita pus, esu sitikinusi, pastama daugeliui mote
r - tai monos sekso" problema: vyro sitikinimas, kad at
siguls su mona lov jis turi su ja myltis - ne greitai pasi
barkinti, ne eksperimentuoti, ne, tai turi bti tik myljimasis
ir nieko daugiau. Ne kart girdjau klientus sakant, kad jie
tiesiog negali su monomis usiimti norimais seksualiniais
dalykais. Kalbant i mano ir draug patirties, jei vyras prad
t nuoird ir atvir pokalb su mona, manau, maloniai nu
stebt suinojs, kad ji visikai sutinka ir mielai t pakeist.
Buvs vyras prie mums susipastant turjo labai daug
seksualins patirties ir mgo nuotykius. Kai kdikiams gimus
ms lytinis gyvenimas m blsti, pasiliau t pavairin
ti, kad vl iebtume kibirkt. miausi iniciatyvos - nupirkau
sekso aisliuk, launis siekianius ilgaaulius, por knyg ir
toki apatini, kurie akivaizdiai buvo sukurti miegamajam.
129

Tarp paklodi

Pamaniau j taip sujaudinsianti, kad jis turs atsiduoti palu


siam geismui ir tiesiog jga mane paims visai taip, kaip nor
jau. Jo atsakymas? Negaliu to daryti su mona. Pasakiau jam,
kad moterys ne visada nori bti popinamos, kartais norime
tiesiog pasidulkinti be mantrybi. Jis atsak tiesiog nemats
mans kaip labai seksualios btybs, ypa dl to, kad stebjo,
kaip gim ms vaikai. Biau maniusi, kad bet kuris vyras,
matydamas, kaip moteris gimdo, pastebt moters gali ir
stipryb, kuri jam pasirodyt labai patraukli. Nors galingos
moterys vyrams sukelia skirting atsak, tikiu, kad savimi pa
sitikintis vyras gali vertinti galingos moters gro ir gimdyme,
ir versle, ir miegamajame.
Aikinau klientams, kaip jie galt skirtingais bdais kreip
tis monas, bet nuolat igirsdavau vienod atsakym. Jie tvir
tindavo mgin visk, kas manoma, ir susitikimas su palydo
ve - paskutin ieitis, geresn nei romano umezgimas, kuomet
egzistuoja tikimyb, jog vienas partneri klimps emocikai.
Tikiu: jei pora gali isilaikyti per pirmuosius dvylika kdikio
gyvenimo mnesi, vliau bus lengviau, jie vl gals mgautis
normaliais santykiais. inau, vyr manymu, tai siaubingai il
gas laiko tarpas be nuolatinio sekso, bet, nenordama nuskam
bti pernelyg sentimentaliai, pasakysiu, kad viskas priklauso
nuo meils. Ar labai j mylite?

12. Jaunasis erilas


Buvo ilta gegus penktadienio popiet, ir a k tik pabudau
po valinanio pogulio. Pasitikrinau darbo telefon, kurio
garsas buvo ijungtas vis popiet, - keturiolika praleist
skambui. prasta situacija penktadien. Rodos, vyrai penk
tadienio popiet mai suvokia, kad j savait buvo tempta
arba nuobodi, kad vakarui jie neturi plan ir pasibarkinimas - puikus bdas dienai ubaigti. Paprastai skambui
padaugdavo savaitgaliais: penktadieniais ir etadieniais.
Darbo dienomis taip pat sulaukdavau nemaai skambui,
nes vyrai dirbdami galdavo skambinti. J taip pat padau
gdavo tuomet, kai vaikams nereikdavo eiti mokykl, pa
vyzdiui, per Velykas. Tikriausiai tai lemdavo stresas daug
laiko praleidus su eima, papildomas vargas bendraujant su
giminaiiais ir prasti eiminiai kivirai, kylantys veni
metu. Nemanau, kad taip bdavo dl to, jog vyrams sunku
susitvarkyti su nuotaik pokyiais namie, greiiau jie many
davo, kad ir jiems atostogos, ir usigeisdavo palepinti save
iuo tuo ypatingu*.
Perirjau praleist skambui sra ir atskambinau
pirmajam. Atsiliep vaikinas. Pasakiau atskambinanti pra
leist skambut ir paklausiau, ar tinkamas metas pasikalbti.
131

Tarp paklodi

- Minutl, - pasak jis. Minut tvyrojo tyla. - Atsipraau,


turjau ibgti laukan. Dabar galiu kalbti.
Jis pasiteiravo, ar teikiu visas paslaugas. Atsakiau teigiamai
ir ibriau prastines slygas. Paklausiau, kokios jo aplinkybs
ir ko tikisi i ms susitikimo. Frenkas gyveno su suadtine
ir mau jdviej vaikeliu. Pasak jo, anksiau nebuvo jai neiti
kimas, bet reikalai miegamajame ir gyvenime iek tiek isivadjo ir jis usiman jaudulio - nieko pernelyg akipliko, tik
paprasto gero sekso. Pasakiau jam, kad bt lengviau umegz
ti trump roman arba vienos nakties nuotyk, bet jis atsak
nenors rizikuoti, kad apie tai suinos suadtin. Jis myljo
j ir vaik, bet jam trko lytins traukos, tvyrojusios painties
pradioje. Jo suadtin stengsi ilaikyti turim darb, o jis
savj statyb pramonje jau prarado. Jis buvo optimistikai
nusiteiks, kad pavyks finansikai isiversti usiimant vairiais
nelegaliais darbeliais, bet iuo metu namie dl to tvyrojo tam
pa, ir jam reikjo atsipalaidavimo altinio.
Sprendiant i pokalbio, jis buvo tikrai malonus vaikinas,
entuziastingas ir paprastas, nors bdamas dvideimt penkeri
buvo kiek jaunesnis nei prasti mano klientai. Jis paklaus, ar at
sivelgdama finansines jo aplinkybes galiau sumainti kai
nius, bet paaikinau, kad man tai bt beprasmika. Jis atsak
suprants, bet iuo metu neturs pinig susitikimui. Mgino de
rtis, rodindamas ess labai geras lovoje - galbt turiau su
teikti jam nuolaid, nes pati puikiai praleisiu laik. ypsodama
si sau atsakiau, kad danai mgaujuosi seksu su klientais. Rodos,
j tai nustebino ir tikriausiai uved. Pridriau, kad daug vyr
man sak su kitomis palydovmis jautsi i dalies inaudojami,
132

Jaunasis erilas

kad potyris buvo neutralus ir konvejerinis". Galbt Frenkas ir


geras lovoje, bet tai ne prieastis mainti kainius - miau dau
giau nei kitos prostituts todl, kad su klientais buvau atvira ir
imli, bendravau su jais tiek fizikai, tiek emocikai.
Tai patrauk jo dmes! A tikrai neketinau pradti mainti
kaini, todl suaidiau gero pasibarkinimo korta ir laukiau.
Jei jis tikrai susidomjo, kaip nors ras t pinig. Kaip ir tik
jausi, po keli dien jis man paskambino ir pasiteiravo, kada
a laisva. Jam atsivr galimybi langas: mokym metu jis na
kvos Miesto viebutyje. Taip sutapo, kad t dien mano vaikai
bus pas tv, todl ji tiko ir man.
Viebutis buvo Miesto iaurje, iki jo man - tiesus kelias. Jo
mokymai turjo baigtis penkt, taigi sutarme susitikti septin
t. Frenkas atsiunt inut su kambario numeriu ir prisipaino
iek tiek nuogstaujs. A n kiek nesijaudinau - i patirties
inau, kad jaunesniems vyrams patinka vyresns moters pa
sitikjimas. Buvau sitikinusi, kad jo suadtin, jaunesn u
mane madaug penkiolika met, turjo kur kas stangresn
kn ir maiau senjimo dmi nei a, bet bdama keturias
deimties buvau gerokai seksualiai kompetentingesn nei dvi
deimties ar tik perkopusi trisdeimt. Poveikis abipusis. Man
patinka jaunesnio vyro knas, ypa jei jis sportikas arba tre
niruojasi - tas tobulas raumen tonusas, testosteronas ir jau
natvikos energijos grois gali mane sujaudinti bet kokios nuo
taikos. Frenkas minjo sporto salje sportuojs penkias dienas
per savait, nes tai padeda ilaikyti sveik prot. Na, tikrai
nekantriai laukiau, kol pamatysiu tvirt dvideimt penkeri
met amiaus vaikin - ir dar u tai gausiu pinig!
133

Tarp paklodi

viebut atvykau septint ir nusigavau jo kambar. Jam


atidarius duris apstulbau: jis buvo nusiskuts galv ir kne
turjo kelis auskarus, o tai mans visai netraukia. Ivydusi j,
einant gatve, biau apibdinusi kaip iurktok, taiau jis
buvo patrauklus. Asmeniniame gyvenime tokio nesirinkiau,
bet tikrai galima nukrypti nuo savo skonio", kad vertintume
kito savybes. Nuirjau tvirt kn po drabuiais ir padko
jau Dievui u jaunus vyrus.
Jo entuziazmas buvo mielas, bet iek tiek nervino. Vos sp
js paskui mane udaryti duris, jis jau m mane liesti, gla
monti rankomis liemen bei klubus ir kartoti, kokia a karta.
- Ramiai, - grietai itariau. - Pirmiausia sutvarkykime
svarbiausius reikalus.
Jis atsipra sakydamas nenors gaiti n minuts, bet ati
trauk nuo mans rankas, ir a mandagiai papraiau i anksto
sumokti. Jis atidar komodos stali ir dav man grynuosius.
Greitai pairjau, kad ten atuoni penkiasdeimties eur
banknotai, ir dkodama sidjau krep. Atsisdome greta ant
lovos ir mme pratintis prie vienas kito draugijos ir erdvs.
Jis turjo daug tatuiruoi. Neprisiminiau kada nors anksiau
buvusi su tatuiruotu vyru. Kadangi visada juos siedavau su pa
dugnmis, is susitikimas m rodytis gana nepadorus. Mane
m jaudinti mintis, kad usiimsiu seksu su vyru, kur prastai
atmesiau. Dl skustos jo galvos, auskar kne ir tatuiruoi
jauiausi tarsi pati daranti kak neprasto, nors buvau palydo
v, o tai gantinai jaudino.
Paerzinau j dl iurkios ivaizdos. Tai jo neapstulbino, ir
jis pasisil parodyti daugiau. Atsiguliau ant lovos ir leidau jam
134

Jaunasis erilas

mano akivaizdoje nusirengti iki pusiaujo. Jis papasakojo su ta


tuiruotmis susijusias istorijas, bet a klausiausi nedmesingai.
Mano akys buvo smeigtos dailiai ireiktus pilvo raumenis.
Jam judinant rankas ir peius, kad parodyt kitas tatuiruo
tes, raumenys pulsavo, tobulai prisitaikydami prie stovsenos.
Koks graus vaizdelis - jis puikus sportavimo naudos pavyz
dys, daili proporcij, ne pernelyg gremzdikas, kiekvienas jo
kno colis stangrus. Nepaisant iurktokos ivaizdos, jis atro
d mielas vaikinas, nenutuokiantis, koks fantastikas jo knas.
- Noriau dar kiek patreniruoti launis, - pasak jis, kai
pagyriau puiki jo ivaizd. - Na, gana apie mane, o kaipgi
tu? - jis vl ulipo ant lovos greta mans. - Dieve, tavo oda to
kia velni, - tar ranka glostydamas mano kn ir pakidamas
po drabuiais. - Manau, bt sininga, jei parodytum, k turi.
Jis pasilenk mans pabuiuoti ir paaikjo, kad jis puikus
buiuoklis - vaikeli, kaip man patinka puiks buiuokliai. Be
to, turjo dailias putlias lpas ir tobulus vilganius baltus
dantis. Rodos, labai ilgai buiavoms, paskui jis nuvilko mano
drabuius. Jis buvo apgaulingai velnus. Su tuo vaikinu galbt
biau tikjusis greito, kone iurktaus sekso, bet jis buvo vel
nus ir mielas. Usikriau jo entuziazmu, be to, jis be perstojo
gyr, kokia a seksuali ir koks puikus mano knas.
Man patinka klausytis toki kompliment. Atsivelgiant
tempt gyvenim, mano knas pastaruosius deimt met su
lauk niekinio dmesio. Aiku, kai kurie klientai nieko nesako
ir mans negiria, tai taip pat gerai, bet kai klientas taip arstosi
komplimentais kaip Frenkas, be to, dar ir man patinka, jau
iuosi puikiai ir nekritikai visk priimu.
135

Tarp paklodi

Situacija dar daugiau kaito, a paruoiau prezervatyv. Jis


pasak nors tai daryti staiomis - niekada nemgau ios po
zos, kadangi beveik nemanoma pasimgauti, bet, ei, moka
jis, todl sutikau pabandyti. Maniau, kad igauti t padt tu
rsime stovdami prie sienos, bet, mano nuostabai, jis pakl
mane tarsi nieko nesveriau ir laik, o a apsivijau j kojomis.
Jis nune mane prie sienos ir atsirm j nugara. Nesu tokio
didumo moteris, kuri pratusi bti vyro neiojama, bet jauiau
si maloniai - moterika ir maa. N kiek nepanjau pras
tin kontroliuojant darbo persona, jauiausi mergaitika ir
globojama. Jo dydis ir jga pabr moterikas mano savybes velnum ir klusnum. Jis lengvai ilaik mane toje padtyje
iki orgazmo, nors baigdamas iek tiek prarado pusiausvyr.
Nune mane atgal prie lovos, ant kurios kelias minutes pagu
ljome tyldami.
Jis nujo voni ir pamaniau, kad ms susitikimas baigsi,
bet kai gro ir atsigul, vl mme buiuotis.
- A vl pasiruos, - pasak jis. Nuleidau akis jo tobulai
stai varp, pasiruousi antram raundui. Tai buvo trum
piausias atsigavimo laikas, kok tik maiau. Sakyiau, nuo jo
orgazmo prajo daugiausia deimt minui.
- Kristau, kaip spdinga, - pasakiau.
- Taip, - jis nusiypsojo, - bet noriau, kad ir tu baigtum.
inau, kad dar nebaigei. K nortum, kad padaryiau?
- K tik nori, - kalbjau nuoirdiai.
Jis nusileido mans paragauti. Jis mikliai suprato, kas man
patinka, ir dar tai, rodos, vis aminyb. Neturjau kito pa
sirinkimo, tik atsiduoti jam, kol patyriau stulbinanam orgaz
136

Jaunasis erilas

m. Nesupratau, kaip jam nesurakino andikaulio. Nors ms


laikas seniai baigsi, man buvo pernelyg smagu, kad galvoiau
apie tai. Atsigavusi po orgazmo pastebjau vis dar stai var
p - Dieve, vargeliui jau ilgai stovjo.
- Ei, ar nieko prie, jei su tavimi panaudoiau vien sekso
aisliuk? Patikk, tau patiks, - pasakiau manydama, kad jis
nusipeln malonumo.
- A u, - tar jis.
Itiesiau rank j savo krep ir itraukiau analini rutuliu
k rinkin. Jie skirti naudoti vien kart, ir jis irjo, kaip
prapliau pakuot.
- E, ar jie kiami ten, kur numanau? - iek tiek sitemps
paklaus Frenkas.
- Taip, tikrai, ir tau labai patiks, todl leisk padaryti tai, k
reikia, - kalbinjau.
Isimiau lubrikant ir itepiau juo rankas ir rutuliukus. At
sisdusi jam tarp koj masaavau jo varp ir kiauus, ypating
dmes skirdama jautriai tarpviets sriiai. Kai jis buvo pasi
ruos, velniai stmiau rutuliukus vien po kito, tuo metu
irdama, ar jis maloniai jauiasi, kol visi atsidr vietoje.
- K jie man padarys? - panoro suinoti jis.
- Pasakyk, kai bsi bebaigis, ir suinosi, kam jie skirti, atsakiau.
Greitai privediau j prie orgazmo viena ranka liesdama
pen, kita masauodama ir velniai timpiodama sklides.
Ltai pasukau rutuliukus, o jam baigiant greitai itraukiau ir
stebjau, kaip jo veid ikreipia smarkus malonumas, o skla
isilieja jam ant krtins ir rank.
137

Tarp paklodi

Po keli akimirk jis pasilenk ir pabuiavo mane j skruost.


- Ai, - pasak jis. - Buvo fantastika. Ar tau ko nors at
neti - servetli? Stiklin vandens?
- Taip, ai, noriau vandens, - atsakiau, ir jis nujo j voni
pilti.
Grs neinas stikline tar:
- Esi teisi dl savo kaini. Neturtum j mainti - diau
giuosi, kad po paskutinio darbo man pavyko atidti iek tiek
pinig, antraip tikrai nebiau su tavimi susitiks.
A nusiypsojau. A taip pat diaugiausi.

13. 'Reiklusis

Susitikti su Geriu susitariau dien po tatuiruotojo vyro. Gris


buvo vienas netiktiniausi klient, su kokiais teko susidur
ti: kininkas, senelis, verslininkas ir vyras, tikras kaimietis,
stokojantis miestietiko iprusimo. Prireik keli skambui
ir daugybs valand pokalbi, kol galiausiai sutarme susitik
ti - ne todl, kad jis bt susikausts, o todl, kad j kamavo
siaubinga paranoja bti ukluptam. Kad ir kur ar kada siliau,
jam netiko. Laik save tokiu gerai inomu eiasdeimties my
li spinduliu, kad jam netiko n viena mano pasilyta vieta.
Bgant savaitms pasiekme tok lyg, kad jis kasdien skam
bindavo nordamas igirsti naujausius mano pasilymus, ta
iau pats nepakidavo joki mini. Net mane apm iokia
tokia paranoja, nes taip danai kalbantis ir apsikeiiant ne
mau kiekiu informacijos suvokiau, jog jis ima susidaryti ne
blog kasdiens mano veiklos vaizd. Kart paskambino, kai
ruoiausi usukti vaistin nupirkti dukrai paracetamolio.
Atsiliepiau, bet tik tam, kad pasakyiau negalinti kalbti, nes
mano vaikas serga. Tuo metu jau inojau apie jo darb, vai
kus ir ankus. Daugelyje ms pokalbi n neusimindavome,
kodl bendraujame - jie tapo nyks, neseksuals, ir man visai
139

Tarp paklodi

nebuvo domu pasakoti apie savo vaikus arba klausytis smulk


men apie jo gyvenim ir eim. Kita vertus, mano kainis
nekl jam problem, jis buvo kone maniakikai diskretikas,
veds ir suprato, kokio pobdio paslaugas teikiu. Turdama
tai omenyje, gavau taikstytis su jo pliurpalais.
Prajus trims savaitms pagaliau susitarme dl susitikimo
vietos ir laiko jam nepastamoje vietovje. Sakoma, kad mote
rys nemoka naudotis emlapiais ir sekti nuorodomis, bet itas
vyras buvo apgailtinas! Turjau kone vis kelions laik nuo
jo nam iki susitikimo vietos kalbti telefonu ir aikinti, k
daryti ties kiekvienu viesoforu ir poskiu. Net jam atvaia
vus - maiau, kaip jis atvyko, kadangi, taip, buvo saks, kokiu
automobiliu vaiuos - turjau pasakyti jam, kur pastatyti au
tomobil, kur yra jimas ir kaip tiksliai nusigauti iki kamba
rio. Kalbjau su juo telefonu, kol jis pasibeld duris. Dar prie
atidarydama jas buvau nuo jo pavargusi.
Kai vis dlto jas atvriau, mane maloniai nustebino jo i
vaizda, kadangi jis buvo stilingai apsirengs - mintyse buvau
susidariusi kitok vaizd. Neinau, ar jis nervinosi, ar tokia jo
asmenyb, bet nuo pat tos akimirkos, kai jo, jis be perstojo
kalbjo apie dalykus, kuri visai nenorjau su juo aptarinti politik, kriz, mano asmenin ir eimin gyvenim, jo eim.
Nordama visk pagreitinti, permiau vadias ir pasakiau jam,
kas vyks. Liepiau nusirengti ir jis, maudamasis kelnes, pasak:
- Manau, esi pratusi susitikinti su puikiais meiluiais ir la
bai patyrusiais vyrais.
- Ak, visai ne, - atsakiau nereaguodama jo nesusijus reto
rin klausim.
140

'Reiklusis

- Na, esu tikras, kad manimi nusivilsi, - tar jis nuolankiai


ddamas liemen ir markinius ant kds atloo.
Turjau nekreipti dmesio viduje augant) susierzinim.
- Klausyk, ne a ia svarbiausia, - diugiai pasakiau, - ir a
nieko nelyginu, todl praau atsipalaiduoti ir mgautis.
Pasakiau jam, jog geriau nekalbti, kad galt sutelkti d
mes tai, kas vyksta, ir kne kylanius pojius. I ties te
norjau, kad jis usiiaupt. Vos praddavau masauoti, jis vl
prapliupdavo plepti, bet liepiau jam tylti ir atsipalaiduoti.
Jam vis labiau susijaudinant paklausiau, ar jis pasiruos usi
mauti prezervatyv.
- Na, i tikrj nenoriu usiimti seksu, nes esu susituoks
trisdeimt dvejus metus ir niekada nebuvau neitikimas mo
nai, taigi nenoriau dabar pradti.
- Ak, teisingai, viskas gerai, - pamaniau galvodama, jog jis,
ties sakant, kvailas veidmainis.
Remiantis jo logika, siskverbimas prilygo neitikimybei,
bet mokti prostitutei ir gulti nuogam lovoje, kol mano ran
ka apmusi jo varp, nieko tokio. Kai kuri vyr supratimas
apie itikimyb tiesiog stebtinas! Jis paklaus, ar galiau pa
iulpti ir baigti masturbacija. Laimei, jis greitai baig, a apsi
tvarkiau ir ilipau i lovos. Isimaudyti po duu jis nepanoro,
bet sutiko igerti puodel arbatos. Kristau, kaip gailjausi tai
pasiliusi. Jis ibuvo dar valand nordamas, kad vertiniau
jo pasirodym. Kok pasirodym? Be to, juk mokant u tai visa
esm ir yra, kad tavs nevertina, nelygina ir neanalizuoja. Tik
ne iam vyrukui - jis norjo inoti, koks jo penis palyginus su
kit klient.
141

Tarp paklodi

- Manau, a maas, tiesa? - atkakliai klausinjo jis.


- Visai ne, tu tobulai vidutinikas, - atsakiau.
- Ak, tik sakai taip, nagi, klok ties, a itversiu. Koks a pa
lyginus su kitais?
Jam taip trko seksualinio ir asmeninio pasitikjimo, kad
galiausiai man jo iek tiek pagailo. Pamginau sugalvoti, k
malonaus pasakyti, ir pagyriau, kad jis tvarkingas, kad jo k
nas kaip tokio amiaus yra geras, o tai, kas nutiko lovoje, vi
sikai normalu. Ties sakant, tai buvo siaubingai nuobodu, bet
man mokjo ne todl, kad tai sakyiau. Paskui klausimai tapo
dar keistesni. Jis panoro suinoti, ar jo spermos kiekis buvo
normalus, ar baigdamas jis buvo triukmingas, ar tylus, ir kaip
ilgai jis truko palyginus su kitais klientais. Stengiausi jo klau
simus vertinti kaip lengvus ir nerpestingus, bet buvau iek
tiek priblokta. Dirbdama sulaukiau vairiausi stulbinani
klausim, bet nieko panaaus iuos. Susitikimui baigiantis
man ne tik buvo visikai nuo jo bloga ir gailjau jo monos, bet
ir nusprendiau, kad tai reikliausias kada nors sutiktas vyras.
Visi esame girdj skund apie reiklias moteris, kurias nuolat
reikia utikrinti, kurios savimi nepasitiki, bet niekas niekada
mans nespjo, kad vyras gali bti toks pat. Koks tai atstu
miantis bruoas!
Prajus visai valandai po to, kai atlikome reikal, jis vis dar
sdjo pliaukdamas nesmones, o a vis labiau siutau. Ga
liausiai turjau pasakyti jam, kad turi atvykti kitas klientas ir,
kad ir kaip man patiko ms susitikimas, laikas baigsi ir jam
teks ieiti. Jis norjo nueiti voni iplauti puodelio, bet pa
miau j ir pasakiau pati iplausianti - ar galt jis sumokti ir
142

'Reiklusis

ieiti? Mane tikrai spaud laikas. Pamirau i anksto paimti


grynuosius, mat taip ilgai tarms dl susitikimo, kad miau
j laikyti nuolatiniu klientu. Jis nerangiai kuitsi iekodamas
pinig kelni, paskui varko kiense, kol pagaliau pinigin
rado markiniuose. Jis visk dar labai ltai. Po vien suskai
iavo dvideimties eur banknotus, paskui pavelg mane
ir paklaus:
- Na, ar patenkinta? Ar atsiskaitm?
- Taip, viskas gerai. Labai ai, bet dabar tikrai turiu skubti.
Jis kiek ilgliau pasvyravo, paskui atsikrenkt ir itar:
- Ar susitiktum su manim dar kart, nors inau, kad nesu
geras lovoje ir tau tikriausiai nebuvo taip smagu kaip su kitais
vyriokais? Ar susitiktum su manim kit savait, nes noriau
susitikinti kart per savait?
Kiekviena mano esybs gyslel tyliai rk: Atsikruk!
Sutikau vl su juo pasimatyti, kad tik jis isinedint. Kai
jis pagaliau mojuodamas atsisveikino ir udariau paskui j du
ris, atrmiau galv med ir giliai atsikvpiau. Tokiam vyrui
reikia ne palydovs, o ugdomojo vadovo arba apsilankyti dva
sin bkl gerinaniame seminare, jam reikjo tokios paslau
gos, kokios tikrai negaljau suteikti. Ateinanius du mnesius
jo numeris kiekvien dien usiiebdavo telefono ekrane, o a
kaskart kaltai nekreipdavau dmesio. Aiku, i jo bt ijs
patikimas nuolatinis klientas, bet, dievai, tokio lygio reiklu
mas nevertas jokios pinig sumos.

143

14. iurktusis ir velnusis

Buvo birelio pabaiga, ir a usisakiau atostog apartam en


tus madaug u valandos kelio nuo nam, kad mnes gal
iau juos naudoti kaip darbo baz. Dirbti vienoje vietoje bus
lengviau, be to, pastebjau, k internete reklamavo kitos pa
lydovs: jos pakaitomis lankydavosi vairiuose miestuose ir
sakydavo klientams, kad ten bus tik kelias savaites. Mano
vaikai atostogaus keliose vasaros stovyklose, o liepos pabai
goje savaitei ivyks su tvu, todl tuo metu norjau susitarti
su kuo daugiau klient - likusi vasaros dal, kol vaikai gr
mokykl, tursiu maai arba joki galimybi dirbti.
Dvejojau, ar usakyti apartam entus, baiminausi, kad
savinink tiesiogiai arba eilinio panekesio metu uduos
per daug klausim. Be reikalo. Jai n kiek nerpjo, kam
man reikjo buto, svarbu, kad gavo pinigus u nuom. Su
mokjau grynais i anksto ir susitikau su ja tik po keturi
savaii, kai grinau raktus. Apartamentuose buvo du
miegamieji, nedidel virtuvl, vonia ir svetain, o tai rei
k, kad galjau paprastai sutikti klientus, pasilyti jiems
kavos ar arbatos, paskui, kai abu btume pasiruo, pereiti
miegamj.

iurktusis ir velnusis

Atvykusi pirm kart sutvarkiau vien miegamj ir spin


telje prie lovos palikau krv reikmen: prezervatyv, ser
vetli ir lubrikanto. ildytuvo spintelje buvo keli atsarginiai
patalyns komplektai, o bute - skalbimo maina, todl pati
galjau keisti patalus. Apskritai vieta tobulai tiko mano porei
kiams - udara, su saugia stovjimo aiktele.
Susisiekiau su nuolatiniais klientais, kad praneiau, kur
gyvenu, ir telefonas m skambti - vasar klient bna daug,
taigi buvau usimusi atsakydama uklausas ir megzdama
naujus kontaktus. Vien ryt liepos pradioje atsiliepiau j vai
kino vardu Hju skambut. Jo padtis, velniai tariant, buvo
keistoka. Pirmojo pokalbio telefonu metu jis paaikino turs
neprast susitarim su mona: darbo dienomis ji kartu su
vaiku gyveno savo tv name, kol jis dirbo j kyje, o savait
galiais abu prisijungdavo prie jo. Jis buvo perkops keturias
deimt ir, sprendiant i visko, mona nelabai juo domjosi.
Vienintelis juos siejs dalykas - vaikas. Kalbdamas telefonu
jis buvo drovus ir susivars, bet, atrodo, nuoirdiai ketino
atvykti susitikim, todl susitarme.
Jis atvyko apartamentus kaitri vasaros dien, pirm va
land. Kai atidariau jam duris, mano irdis nukrito kulnis. Jis
pasirod drovus ir nerangus, iek tiek netvarkingas kaip b
dinga kininkams, jam buvo sunku ilaikyti su manimi aki
kontakt. Jis buvo pakankamai mandagus, bet mano galvoje
suskambo pavojaus varpai. Pasisveikinau su juo ramiai ir at
sipalaidavusi, bet galvojau: Dieve, tikiuosi, jis greitai baigs
ir galsiu j tuoj i ia ivaryti.'* Neinau, kodl jis man taip
akimirksniu nepatiko, bet nenorjau ilgai bti su juo viena.
145

Tarp paklodi

Mane paiurpino tai, kad jis negaljo ilaikyti aki kontakto


net spausdamas man rank. Tai nra pasitikinio, sveiko proto
vyro veiksmas ir klientai prastai taip nesielgdavo.
Kaip prastai iaukjau apie jo kelion, or, ple ple ple, bet
bna klient, kuri antro skambuio nenorsi sulaukti - jis
buvo vienas toki. prastai randu patinkani kliento savyb
nepaisydama ivaizdos, bet is vyras dl kakokios nepaaiki
namos prieasties mane erzino. sijung mano vadybininks
instinktas. Stebjau laikrod ir ilgutliai masaavau jam nuga
r, kad nereikt irti veid ar su juo kalbtis, paskui per
jau prie upakalins koj bei rank puss, deln ir siaubingai
suskeldjusi pd. Laimei, muzika ir kvapieji aliejai, kuriuos
naudojau, rodos, padjo, ir jis i pairos nejaut mano nepato
gumo. Kelis kartus jis pamgino umegzti panekes, bet para
ginau tiesiog atsipalaiduoti ir mgautis tuo, kas vyksta, vilda
masi, kad jis kur laik usns ir gerokai palengvins man darb.
Itempusi kiek galdama ilgiau papraiau jo apsiversti. Ne
norjau, kad jis mane liest, todl turjau taip gerai patenkinti j
ranka, kad jis nenort nieko kito, kad bt taip sutelks dme
s juntam smark susijaudinim, jog net negalt kalbti, jei
kas nors atitraukt dmes nuo to, kas dedasi su varpa. inojau
negalsianti paksti, jei jis paprayt siskverbti. Laimei, turjau
pakel lubrikanto, kuris slytyje su oda kaista sustiprindamas
pojt ir, tikiuosi, visk pagreitina. Sunaudojau jam vis pakel,
i klient atsiliepim inodama, kad su juo daug geriau nei be,
ir tuo pat metu kita ranka velniai timpiodama glamonjau jo
kiauus. Laimei, jis pajuto, pasak jo, kvap gniauiant" orgaz
m, o a, ivydusi j baigiant, su palengvjimu atsidusau.
146

iurktusis ir velnusis

Nujau nusiplauti rank ir pasiliau jam atsukti du, bet


jis atsisak.
- Gerai, tuomet leisiu tau apsirengti, - pasakiau usimesdama chalat ir eidama svetain.
Netrukus jis ijo ir padkojo man, sakydamas nors vl su
manimi pasimatyti. Jis suskaiiavo ir dav man pinigus. A
juos pamiau - jam atvykus buvau tokia suirzusi, kad pamir
au j paprayti i anksto, - bet neatsakiau jo odius dl kito
susitikimo. Atsipraiau, jei atrod, kad j skubinu, sakydama,
kad turiu ruotis kitam klientui. Ties sakant, diaugiausi tu
rinti pretekst j iprayti. Nenorjau, kad jis bt greta mans
ilgiau nei btina. Padkojau ir ileidau pro duris prisiekdama
daugiau niekada su juo nesimatyti.
Hju man kl iurp. Jutau, kad jis gali tapti agresyvus arba
iaurus. Neturiu konkreios prieasties taip sakyti, tai grynai
nuojauta. Nepamenu, kad kitas klientas bt kls tok pasi
bjaurjim. Tai ne dl ivaizdos - mgavausi seksu ir su pa
traukliais, ir ne tokiais patraukliais vyrais, maiau vairaus
amiaus, dydio ir form klient. Kiekvienu atveju rasdavau
koki nors patraukli savyb, bet su Hju taip nebuvo. Jis buvo
iurpus, negaljau to veikti. Kakas man sak, kad jis nepana
us kitus vyrus, su kuriais teko susitikti, kad su juo negaliu
atsipalaiduoti. Per ankstesnius mnesius isivysiau ger vyr
pojt ir galjau greitai juos vertinti. Nesu jautusis taip nesma
giai, nors tai ir skamba nepavojingai. Taiau, kita vertus, ap
sidiaugiau - diaugiausi supratusi, kad esu pakankamai pa
tyrusi, turiu patikimus instinktus ir inau, kaip veiksmingai
susitvarkyti su klientais.
147

Tarp paklodi

Hju dar kelias savaites po mudviej susitikimo skambino


ir ra inutes, bet niekada neatsakiau. Jis negaljo isiaikinti,
kas i tikrj esu, kur gyvenu ar kaip su manimi susisiekti,
iskyrus neregistruoto mobiliojo telefono numer. Man dar
kart primin - kuo ilgiau tai darysiu, tuo didesn tikimy
b sutikti bjaur vyr arba patirti k nors nemalonaus. Nors
galjau Hju ignoruoti ir daugiau nebekvarinti dl jo galvos,
pykteljau ant savs, kam taip skubiai sutariau dl susitikimo
ir apskritai su juo pasimaiau, taiau vasara - brangus metas,
leidau rpesiui dl pinig ugoti prast irankum. Jei b
iau ilgiau analizavusi j telefonu, galbt biau suvokusi, kad
jis veria mane nepatogiai jaustis, ir viso to ivengusi.
Hju ijus nusiprausiau po duu ir pasiruoiau kitam kli
entui, su kuriuo susitikti susitariau jo namuose. Per pasta
ruosius keturis mnesius su Janu maiausi madaug keturis
kartus, visada jo bute, todl gerai inojau keli ir tai, kad
ten nuvyksiu per valand. Jo namai buvo viess, vars ir
erdvs. Jis buvo malonus dentelmenas, su tokiu tikriausiai
susitikiniau tikrame" gyvenime. Jis reguliariai ivykdavo
i nam dirbti tame paiame mieste ir turjo ten but, kuria
me nakvodavo kelias naktis per savait. Bnant ne namuose
jam labai stigdavo sekso, ar bent jau taip sak man - galbt
bdamas vienas tiesiog turjo daugiau laiko apie tai galvoti.
Tame miestelyje jis patyr kelis vienos nakties nuotykius, bet
suprato, kad jam nepatinka eiti miest, kalbinti merginas,
gerti ir usiimti girtu seksu. Jis buvo usims profesionalas,
daug keliavo usienyje ir buvo atsidavs tvas. Jo laikas buvo
brangus ir ribotas, todl internete rads mano skelbim su
148

iurktusis ir velnusis

prato, kad galbt jo keblios padties sprendimas - diskreti


kos reguliarios paslaugos su garantija.
Sakydama, kad Janas dentelmenas, omenyje turiu tai, jog
jam patinka, kai damos bna tikros damos. iuo atvilgiu jis
buvo gana tradicikas, bet mainais elgsi kaip dentelmenas ir
skyr man daug dmesio, kaip tai daro vyresni vyrai - atida
rydavo duris, papildydavo taur, pagirdavo mane, stengdavosi
gerai atrodyti ir pasirpindavo, kad tai, k darydavome, man
patikt taip pat kaip jam, nors jis ir mokjo pinigus.
Kai pirmkart apsilankiau pas j, mane sudomino jo praei
tis ir aukljimas. Jo bute buvo kelios neprastos nuotraukos ir
papuoimai, ir nesusilaikiau nepaklaususi, kaip juos gavo ir
kokios istorijos su jais susijusios. Mane visada domina mo
gaus istorija ir tai, kaip jis gyvenimo kelionje atsidr b
tent ten, kur yra. Pastebjau, kad bute nra monos ir eimos
nuotrauk, o kai apie tai pasiteiravau, jis greitai pakeit tem
sakydamas, kad nenori, jog jie irt j, kol bna su ma
nimi. Pajutau gd arba kalt, o gal ir abu, bet nespaudiau.
Diaugiausi, kad pas j nebuvo mus irini eimos nuo
trauk - jos ir mane veria nejaukiai jaustis, nors sau sakau,
kad taip nra. Stengiuosi i atminties itrinti monos veido
spaud, bet bna sunku.
Dauguma vyr, kuriuos lankau namie, nusiveda mane
laisv kambar, o ne t, kur dalijasi su mona. Taiau buvo
vienas susitikimas, kai vyrukas n nesutriks nusived mane
vedybin lov. Negaljau to daryti ir paklausiau, ar negaltu
me nueiti kitur. Pabriau, kad bet kuri moteris suprast, kad
jos lovoje buvo kita, be to, vargu ar tai higienika. Jis atsipra
149

Tarp paklodi

to neapgalvojs ir nusived mane j laisv kambar. Jis buvo


vienas eilini klient, ir, kol guldama ant nugaros laukiau,
kad jis pasiskubint, valgiausi sienas, apkabintas oficialio
mis mokyklinmis jo vaik nuotraukomis. Pamaniau nesanti
vienintel mama, buvusi priversta jas sigyti, bet juk nesmagu
sivaizduoti, kaip tavo vaiko nuotrauka keliauja smulkintuv
kakokio fotografo kabinete. Pastebjau maesn nuotrauk,
kurioje tikriausiai jo mona per vaiko sutvirtinim, ir kaipmat
nusukau akis. Nenorjau jos atpainti mieste. Jo reikalas, k
jis daro jai u nugaros, ne mano. Mano reikalas - uauginti ir
aprpinti savo vaikus. inoma, i vaik vilkim uniform su
pratau, koki mokykl jie lanko. Mane keliolikt kart sukrt
tai, kad vyrai tokiose situacijose niekada nesugalvoja apsaugoti
savo privatumo, o tai labai keista.
Janas buvo puikus pasakotojas ir labai juokingas. Jis buvo
i t, kuriems nusiikti, k mano kiti. Jis buvo paprastas ir
smagus kompanionas. Sak, kad jam penkiasdeimt, bet nuo
jaunums rpinosi savimi. Tai buvo matyti - jis buvo puikios
formos, kur kas geresnio kno nei kai kurie mano matyti tris
deimtmeiai. Man patiko pas j lankytis. Butas skoningai
rengtas ir stilingas, prieingai nei keli kiti namai, kuriuose
lankiausi. aldytuve visada bdavo maisto i M&S, daug
gero vyno ir puiki muzikos sistema, sujungta su miegamuo
ju. Butas buvo nepriekaitingai varus, kaip ir jis. Janas visada
puikiai kvepdavo ir pasistengdavo graiai atrodyti. Ties sa
kant, susitikimai su juo man tapo pasilepinimu.
Pirmojo apsilankymo metu kov mudu sdjome ant sofos,
gurknojome vyn ir ilg laik plepjome. Stebti laikrodio
150

iurktusis ir velnusis

nei reikjo, nei norjau - t vakar jis buvo vienintelis klientas,


o a pasijutau taip besimgaujanti ms pokalbiu, kad man
m rodytis, jog tai tarytum pirmasis pasimatymas, kuomet
mes stengiams geriau vienas kit painti. Nors Janas tikjosi,
kad bsiu dailiai apsirengusi ir ikalbinga, susipains su ma
nimi ir daugiau isiaikins jis susidomjo mano sprendimu
dirbti palydove ir panoro suinoti daugiau. Neidaviau kon
krei asmenini smulkmen, bet paaikinau, kaip viskas su
siklost. Jis pasiteiravo, kokie vyrai su manimi susisiekia, ko
kias sudtingas situacijas esu patekusi ir kiek pinig udirbau.
Atsakiau jam, kad didioji dalis buvo eiliniai vyrukai, norintys
to, k laikiau normaliu seksu - i tikrj nedidelis ygdarbis
emocikai ir seksualiai subrendusiai moteriai.
Pokalbis perjo prie krizs ir ekonomikos. Aptarme vai
rias priemones, kuri imasi mons, nordami sutaupyti kas
dieniame gyvenime. Imokiau j, kaip sutaupyti vairioms
draudimo mokoms ir nam kio ilaidoms, ir pajuokavau
galbt sutaupiusi pinigus, kuriuos jis man sumoks. Kaskart
aplankius Jan jis vis labiau man patiko.
Sutvarkiau but, rytingai istmiau i galvos Hju ir pa
traukiau Jano namus, kur atvykau iek tiek vliau nei po va
landos. Spusteljau dur skambut, ir jis iltai sileido mane vi
dun. pyl man nedidel taur raudono vyno, inodamas, kad
j labiausiai mgstu, ir pasodino ant sofos. Pakeit kompaktin
ploktel, paleido klasikin muzik, ir mudu atsipalaidavome
patenkinti vienas kito draugija. Diaugiausi bdama ten, jo su
kurtoje jaukioje aplinkoje. Kur laik sdjome tyldami, klau
sms muzikos, paskui jis pasiteiravo, kaip praleidau dien.
151

Tarp paklodi

Papasakojau jam apie iurpj vyruk, ir jis atskait pamoksl


apie mano darbo pavojus. Jis kur laik kalbjo, taigi norda
ma pateisinti tuos pinigus, kuriuos vliau paimsiu, pakeiiau
pokalbio tem ir pradjau laisviau su juo elgtis, inodama, kad
tai prives prie sekso. Jis perbrauk ranka skruost leisdamas
nykiui brktelti lpas.
- Noriu tave pabuiuoti, - tyliai itar jis. Padjau taur ir
velniai, vos liesdamasi lpomis buiavau j, kol pasijutau pra
dedanti dilgsti. Pavelgiau jam akis ir supratau, kad jis m
gaujasi laukimu.
- Eime virun, - pasak jis, pam mane u rankos ir nusi
ved miegamj.
Kit valand praleidome mgaudamiesi tuo, k galima
pavadinti tik velniu, bet aistringu seksu. Bti su juo lovoje
buvo labai gera, jis galvojo apie mano malonum, nuolat tikrindavosi, ar gerai lieia - ne per smarkiai ar ne per velniai.
Man vis dar nuostabu, kad daugumai klient taip svarbu, jog
man patikt - tai n kiek nepanau tai, ko biau tikjusis.
Vis dlto negi neapmaudu, kai atsitiktinis keistuolis sugadina
pasitenkinim teikiani karjer? Paskui mudu nusiprausme
po duu, igrme po puodel arbatos, ir a susiruoiau ivykti.
Atsisveikindama pabuiavau j, o jis atidar duris, kad mane
ileist. Vos man grus namo para inut, kad labai gerai
praleido vakar ir netrukus susisieksis.
Buvo vienas nedidelis nesklandumas. Janas manimi su
siavjo ir pasiteiravo, ar galt su manimi susitikinti - ti
krja manimi. Ties sakant, jau pirmojo apsilankymo metu
pakviet mane pasimatym. Pasil kart ar du per mnes
152

iurktusis ir velnusis

nusivesis vakariens, bet kaip mergin, taigi u mano laik


nemoksis. Buvau pamaloninta ir galbt kitokioje situacijoje
biau sutikusi, bet, kaip jam paaikinau, visas mano laikas
skirtas arba motinystei, arba udarbiavimui. Jei vakar iei
iau su juo pasimatym, prarasiau galimyb usidirbti, o tai
kur laik buvo vienintelis mano tikslas. Jis mane suprato, bet
vis dlto pasakiau, kad pasikeitus finansinei padiai mielai
pavakarieniauiau.
T vakar jis vl paliet i tem klausdamas, ar finansin
mano padtis tapo stabilesn. A gailiai nusiypsojau - nor
iau! Udirbdavau iki tkstanio dviej imt eur per savai
t, bet dl paskolos, komunalini sskait, ilaid mokyklai
ir popamokiniams usimimams vos pavykdavo isisukti be
nuostoli. Geriau j painodama jauiausi drsiau, todl i
smalsumo paklausiau, ar jis galt susitikinti su tokioje sri
tyje dirbania moterimi? Iskyrus tai, kad jis buvo veds ir
apskritai neturt su niekuo susitikinti, norjau suinoti jo
nuomon apie prostitutes. Ar jam netrukdyt tai, kad susitiki
niau su juo ir vis tiek dirbiau palydove? Atsakymas nuste
bino: jo manymu, sprendiant i to, k papasakojau, tai buvo
drsus sprendimas ir jis avjosi stipriu mano charakteriu. To
igirsti nesitikjau. Man topteljo, kad galbt vyr poiris
prostitutes keiiasi. Pamaniau, kad tai geras enklas - jei kada
teks bsimam partneriui papasakoti apie tai, kas tuomet bus
mano praeitis", gera inoti, kad kai kurie vyrai supranta, jog
tai tra bdas usidirbti.

153

15. Trys svarbiausios pam okos

Kad visose darbo srityse sektsi, trys dalykai turi bti svarbiau
u visa kita: saugumas, sveikata ir slaptumas. A tai darau dl
pinig, j man labai reikia, bet dl i trij dalyk niekada
negaliu atsipalaiduoti. Turiu bti saugi, kad visada griau
namo po susitikimo; turiu utikrinti, kad nei mano, nei kli
ent sveikatai niekada nekilt pavojus; be to, turiu apsaugoti
savo ir klient tapatybes.
Kai pradjau galvoti, ar usiimti ia veikla, klausimas apie
saugum tikriausiai buvo pirmas dalykas, kur apsvarsiau.
Ar moteris gali dirbti saugiai? Atlikusi pradin tyrim suino
jau, kad palydovs iprievartaujamos gana retai. Tai kur kas
daniau pasitaiko gatvinms. Palydovs klientams mokti u
seks - savaime jaudinantis dalykas. Akivaizdu, kad niekada
negali inoti, kaip vyras elgsis, bet nusiraminau suinojusi,
kad nepriklausomos palydovs retai upuolamos. Jungtinje
Karalystje, JAV ir visame pasaulyje yra gausyb informacijos
apie prostitui ir visos pramons statistik bei kintamuosius.
Isamiai apraytas smurto, narkotik vartojimo, svadautoj
inaudojimo ir lytins sveikatos problem paplitimas, bet taip
pat briama aiki linija tarp gatvs prostitui ir palydovi.
154

Trys svarbiausios pamokos

Manoma, kad pastarosios darbe saugesns. Tai pagrindia


statistika - kuo nepriklausomesn prostitut, tuo maesn
smurtinio upuolimo rizika. Be to, palydovs kur kas maiau
linkusios piktnaudiauti narkotikais ar alkoholiu. 1986 metais
Dianos Princ atliktas tyrimas nustat, kad merginos pagal i
kvietim (palydovs) ir vienami prostituts (panaios paly
doves, bet labai skiriasi nuo gatvini), padirbusios ioje srityje,
gavo daugiau saviverts. Ties sakant, 97 procentai mergin
pagal ikvietim, dalyvavusi Princ tyrime, sau patiko labiau
nei anksiau* (tai yra, prie darb sekso pramonje). Neinau,
ar Princ tyrimo ivados apie savivert yra teisingos (neinau,
kokie tyrimo parametrai ir neturiu visos ataskaitos), bet gat
vs prostitui ir nepriklausom palydovi darbo slygos la
bai skiriasi - pastarosios darb pasirenka sava valia, nespau
diamos, negrasinamos, neskriaudiamos, neinaudojamos,
nekvaiinamos ir be svadautojo.
Greta to, kad mane iaikins, labiausiai bijojau iprievarta
vimo arba smurto. saugumo aspekt tvarkiau dviem bdais:
nustatytu atrankos procesu ir personau, kuriuo apsimetu
bdama su klientais. Vyr atranka utikrina, kad daniausiai
neprisileidiu keistuoli ir sukuriu plat patikim nuolatini
klient rat.
Personaas, kur susikriau savo palydovs alter ego, yra
pasitikinti, dominuojanti ir vadovaujanti moteris. Ji turi kiau
us ir nesileidia kit siuntinjama. Ji tiksliai ino, kaip klos
tysis susitikimas, ir nuolat j kreipia ta linkme. Jei ilaikau
vaidmen, vyrai reaguoja taip, kaip noriu. Puikiai inau, kad
mano susitikimai su klientais yra subtilus (kartais ir ne toks
155

Tarp paklodi

subtilus) galios aidimas. Taip pat inau, kad tai, kaip judu,
elgiuosi ir bendrauju su klientu nuo pat tos akimirkos, kai
atidarau duris, labai svarbu nustatant pagrindines taisykles ir
ilaikant kontrol, kad ivengiau fizinio ar kitokio pavojaus.
Anksiau lankydama pardavimo mokymus daug imokau
apie paprastus judesius ir kno kalb, parodani gali ir pri
traukiani kliento dmes ir pagarb. I esms pritaikiau iuos
metodus palydovs darbui, kad klientas suvokt, jog sprendi
mus priimu ir vadovauju a. Mums visiems sak, kad pasitikin
tis elgesys priveria mones paklusti - supratau, jog taip yra i
ties. Jei pasitikdamas savimi duodi nurodym, mons rea
guoja taip, kaip tikiesi. mons iuo atvilgiu gana nuspjami.
Lygiai taip pat tiesa, kad praktika meistru padaro - kuo ilgiau
dirbu palydove, tuo labiau pasitikinti ir atkaklesn tampu. I
ties tai pamoka bet kokiai gyvenimo situacijai. Dabar, kai tik
turiu sitraukti galimai stres keliant pokalb, surepetuoju
tai, k ir kaip sakysiu. Pasiiriu save veidrodyje, vilkini
tais drabuiais, kuriuos ketinu pasirinkti, ir isirenku geriau
si poz ir veido iraik. Man buvo netikta, kad sugebu daug
daugiau ir esu kur kas rytingesn, nei kada nors maniau esanti.
Mano pasitikintis, nesmoni nepriimantis, seksualus per
sonaas ne tik sukuria saugi darbo zon, bet ir labai patinka
vyrams. Rodos, jie su diaugsmu leidia miegamajame galvoti
moteriai. Spju, jog dal vyr jaudina, kad tai labai skiriasi nuo
normos, kurios jie prato tiktis. Kalbantis su klientais, jie da
nai atskleidia, kad seksas namie nuspjamas ir nuobodus su
tradiciniais miegamj atsinetais vyro ir moters vaidmeni
mis. Be abejo, lytiniai santykiai gali bti kupini psichologini
156

Trys svarbiausios pamokos

aidim ir ankstesni pyki, nuoskaud ir nusivylimo liku


i, o tai gali labai varginti, jei tenori atsijungti ir pasidulkinti.
Nesakau, kad tai moters kalt, toli grau, tai tik sekso fronto
linijos, kurios gali atsirasti bet kuriuose ilgalaikiuose santy
kiuose. inoma, visai tai inyksta, kai moki moteriai u seks
ir, sprsdama i to, k maiau, galiu tvirtinti, kad vyrus tai ti
krai ilaisvina. Mano sukurtas personaas klientams suteikia
papildomo jaudulio - matyt, todl tiek daug j nusprend tapti
nuolatiniai.
Bdama su klientais, atkaklum gyvendinu nurodyda
ma, kur atsissti atvykus mano viebuio kambar, arba, jei
esame jo kambaryje, liepdama prissti ant lovos, kol pasiruo
iu. Liepiu jiems eiti du ir pasakau, kur padti drabuius ir
kokia poza atsigulti ant lovos. inoma, visa tai darau velniai
ir mandagiai, bet inut, kuri jie gauna, vienoda: vadovauju
a. domu tai, kad asmeniniame gyvenime taip nesielgiau, ka
dangi nuolatinis vadovavimas mane slgt. Tikrovje esu kur
kas labiau atsipalaidavusi, bet tai darbas - visi darbe ir asme
niniame gyvenime turime skirting veid.
Nordama bti saugi, tokiais pasitikjimo triukais naudo
juosi, kai bnu eiminink1', bet engdama kliento teritorij,
namus arba viebut, savaime suprantama, labiau nervinuosi.
Tokias situacijas maiau kontroliuoju. Neinau, koks kam
bario planas, ir bdama kliento viebuio kambaryje negaliu
daryti viso to, ko prastai imuosi, kad susitikimas bt sklan
dus. Tokiose situacijose turiu labiau stengtis ilikti pasitikinti
ir kontroliuojanti, taiau tuo paiu privalau gerbti tai, kad esu
kliento erdvje. Tokie susitikimai mane ypa ivargina.
157

Tarp paklodi

Anksiau minjau, kad tipas vyr, su kuriais susitikdavau,


ir tai, kaip baigdavosi ms susitikimai, mano darbe buvo
vienas nuostabiausi apreikim, ir tai tikra tiesa. Augdama
tikjau, kad savo knus pardavinja tik labai beviltikos mote
rys - ir daniausiai tam, kad gaut pinig kitai narkotik do
zei. Vienintelis prostitucijos tipas, kur apibdinant girdjau,
buvo nukentjusios moterys, statanios save labai pavojin
gas situacijas su nemaloniais tipais. Jei nuomon susidarysite
remdamiesi tuo, kas vaizduojama iniasklaidoje, girdsite tik
toki istorij. inosite apie siaubus: prievart, mogudystes,
daugiau nieko. Niekada nemaiau praneimo arba ini pasa
kojimo apie teigiam sekso pramonje dirbani moter pa
tirt. Sprendiant pagal manik, tikriausiai yra daugyb kit
nepriklausom prostitui, susitikinjani su tokiais pat ma
loniais klientais kaip manieji. Neinau, ar man neprastai pasi
sek (gyvenimas juk toks nra, tiesa?), bet dirbdama palydove
nepatyriau n vieno labai bjauraus dalyko. Mano klientai buvo
nuoirds, garbingi vyrai, norj pasimgauti mano draugija,
o ne siautjantys pamiliai, i kailio besineriantys, kad mane
paemint. Bda ta, kad prostitucija nelegali.
Antras pats svarbiausias dalykas, kur reikia atsivelg
ti, - sveikata. Turiu sugebti garantuoti, kad esu 100 procent
sveika, nes klientai u tai moka. Jie ino, kad keturi imt
eur praau ne todl, kad esu puikiausia kruekl emje, bet
dl to, kad gali su manimi gerai praleisti laik ir jiems liks tik
malons prisiminimai. Nra tokio gero pasibarkinimo, ku
ris bt vertas rizikos usikrsti IV arba hepatitu. Visi vy
rai, su kuriais susitikinju, turi kitus gyvenimus ir meilues,
158

Trys svarbiausios pamokos

todl labai svarbu, kad visi inotume apie pavoj sveikatai ir


imtumms vis atsargumo priemoni. Dl prezervatyv a
atkakli, ir mano klientai tai vertina. Tai prietarauja danai
vaizduojamam beviltik vyr, iekani beviltik moter ir
usiimani nevaromu seksu, vaizdiui. Tai greiiau du su
augusieji, sutinkantys atsakingai ir saugiai usiimti seksu, kad
visi namo grt patenkinti.
Ir, galiausiai, slaptumas - viso mano verslo pagrindas. Ne
galiu niekam leisti isiaikinti mano tapatybs, nes tai sulug
dyt gyvenim - viskas taip paprasta. Vaikai niekada negali
suinoti, kaip udirbu pragyvenimui, nes tai gali juos nuo ma
ns atstumti. Bt labai skaudu suinoti tok dalyk apie mam
ir a tai puikiai inau, todl labai stengiuosi slpti ir apsaugoti
savo tapatyb. Tai tinka ir mano klientams, nes jie toje paioje
padtyje: jokia mergina, suadtin ar mona neliks su vyru,
atskleidusiu, kad kartais - arba reguliariai - susitikinja su pa
lydove. Tai siaubingas nusiengimas, t ino kiekvienas vyras,
todl jie taip pat imasi atsargumo priemoni ir pasitiki mano
poreikiu bei sugebjimu apsaugoti mudu abu nuo iaikinimo.
Pirmoji mano gynybos linija - a pati. Kaip minjau anks
iau, i pradi klientas turi nurodyti kontaktin numer ir
pasikalbti telefonu. Jei vyras rimtai nusiteiks susitikti, jis no
rs suinoti, koks mano balsas, ir sitikinti, kad esu air (kai
kuriems vyrams tai labai svarbu, kad galt mgautis pane
kesiu) ir kad mano teikiamos paslaugos atitinka jo poreikius.
Pirmuosius metus, kai dirbau visu etatu, kalbindavau klient
dvideimt eiasdeimt minui ir itraukdavau kuo daugiau
informacijos, kad nustatyiau, koks jis yra.
159

Tarp paklodi

Mums sutarus susitikti, atsiranda didesn tikimyb, kad


kas nors bus ne taip. Vien vakar isikalbjau su artima drau
ge, dirbania viebui sektoriuje, ir uvediau tem apie pros
titutes, viebuius naudojanias kaip darbo vietas, sakydama,
neva t savait skaiiau kak apie tai laikraiuose. Nor
jau isiklausinti ir suinoti, ar galiau pasinaudoti kokiais
nors viebuio darbuotojos patarimais. Ji atsak, kad viebu
io darbuotojai mokomi pastebti moteris, besinaudojanias
viebuiu kaip darbo vieta. Jie valgosi akivaizdi poymi,
pavyzdiui, ar kambaryje lankosi daugiau nei vienas vyras,
ar dien i kambario sklinda sekso garsai ir ar moteris apsi
rengusi kaip kek". Draug man papasakojo apie prostitut,
viebutyje, kur ji dirbo, atvirai priimdavusi po kelis klientus
per dien. Netrukus paaikjo, kad palydov ketino likti kelias
savaites - jos kambarys buvo usakytas mnes priek. Vie
buio vadovyb nebuvo linkusi kviesti policijos, nes nenorjo,
kad kiti sveiai ivyst koki nors scen, ir baiminosi rizikuo
ti viebuio reputacija. Rengdama susitikimus palydov buvo
labai akivaizdi, o stebjimo kamer rae aikiai matyti i jos
kambario ieinantis klientas ir kitas, laukiantis koridoriuje.
Taiau viebutis neturjo neginijam rodym, kad ji usiima
seksu u pinigus.
Jie sugalvojo plan, kaip atsikratyti ja sukeliant kuo maiau
triukmo. Vadybininkas paklaus vieno barmen, ar is nega
lt apsimesti klientu. Barmenas sutiko, bet kaip jam susitarti
dl susitikimo? Reikjo merginos darbinio telefono numerio.
Jie nusprend, kad geriausia ieitis - pasibelsti jos duris ir ap
simesti kitu klientu. Jei ji j sileis ir i anksto paprays pinig,
160

Trys svarbiausios pamokos

patvirtins i ties usiimanti seksu u pinigus, ir jie turs pa


kankamai rodym, kad kaipmat iprayt j i viebuio.
Planas puikiai pavyko. Barmenui pasibeldus palydov ati
dar, pakviet j vidun ir i anksto papra umokesio. Bar
menas atsipra ir ijo sakydamas, kad persigalvojo. Kitapus
dur lauk viebuio vadybininkas. Vos tik barmenas jam
linkteljo, vadybininkas pasibeld duris ir prisistat, nuro
dydamas, kad klientas" i ties yra viebuio barmenas. Jis
pasak merginai, kad jei ji susids daiktus ir nedelsdama i
vyks, niekas daugiau nesuinos. Jei ji neivyks ar mgins vl
tam pasinaudoti viebuiu, apie jos veiksmus jie kaipmat pra
ne policijai. Ji dingo po dvideimties minui.
Mudvi su drauge juokms i jos istorijos, bet a atidiai
djausi informacij domn. Tai man padjo planuoti, kaip
usakinti viebui kambarius ir tartis su klientais. Visada
ypatingai stengiausi paslpti pdsakus. Neiodavausi vers
lo dokumentus ir aplankus, idliodavau juos ant komodos
kartu su neiojamuoju kompiuteriu ir darbo kalendoriumi,
kad sudaryiau verslininks spd. Atsinedavau nuosavus
maielius prezervatyvams ir kitiems sekso reikmenims imes
ti klientui ijus. Degdavau kvapisias vakes, kad kambarys
nesmirdt lateksu arba seksu. Krep su sekso aisliukais ir
apatiniais nuolat laikydavau urakint. Likdama nakvoti, kai
susitikdavau su daugiau nei vienu klientu, atsivedavau nuosa
v varios patalyns komplekt. Nuvilkdavau viebuio kom
plekt, apvilkdavau patalus savuoju, paskui prie ivykdama
vl perklodavau su viebuio patalyne, kad atrodyt, jog lovoje
miegojo tik vienas asmuo. Iplaudavau naudotus puodelius ar
161

Tarp paklodi

stiklines. Sutvarkydavau voni, sulankstydavau rankluosius,


atidarydavau langus ir atitraukdavau uuolaidas. Svarbiau
sia - susitikdavau tik su nedideliu skaiiumi klient ir niekada
tame paiame viebutyje t pai dien nesusitikdavau su dau
giau nei dviem. Jei reikdavo susitikti su treiu, usisakyda
vau kambar kitame viebutyje netoliese. Nedrsau susitikti su
trimis klientais t pai dien tame paiame viebutyje - taip
prayiausi bdos, o mano nervai vargu ar bt tai itvr!
Taip pat usisakydavau kambarius viebuiuose ir apar
tamentuose savo mieste. Tai atrod lu, bet nusprendiau:
jei noriu paslpti savo pdsakus, turiu bti drsi ir usisakyti
kambar ten, kur esu inoma ir kur niekas netart, kad vyks
ta kas nors neprideramo. Dirbdama turjau derintis prie pa
mok, todl darbo vieta netoliese sutaupydavo laiko ir ilaid
transportui.
Kalbant apie man svarbi kit nuomon, stengiausi neilai
dauti. Niekada neudirbau labai daug, bet iais laikais rodosi
keista apsikrauti pirkini krepiais. Prie kelerius metus nie
kas nebt kreips dmesio, bet tokiame miestelyje kaip ma
nikis, kur gana danai valgomasi pro langus, nenoriu, kad
mane pastebt neani pirkini krepius i automobilio, ir
vengiu leisti pinigus prabangos prekms. Savo darbo krep"
susidedu vakare ir palieku automobilio bagainje, nes tuomet
maesn tikimyb, kad kas nors pastebs ir ims splioti, k
veikiu. Jei atrodau pasidaiusi" po dieninio susitikimo ir le
kiu miest ar einu su drauge igerti kavos, nusivalau makia
ir apsirengiu paprastais drabuiais, kad susilieiau su nedir
baniomis maisto prekes perkaniomis mamomis. Nenoriu i
162

Trys svarbiausios pamokos

girsti: Ak, graiai atrodai - kur isiruoei? Taip pat nenoriu,


kad mano klientai atpaint mane ne darbe, todl pasistengiu
atrodyti labai paprastai - joks vyras neatsigr ir tuo labiau
neatpains mans kaip jo pasaul sudrebinusios sekso deivs!
Tiesa, pasitaik pora neapsiirjim. Kart plepdama su
klientu netyia pasakiau tikrj savo pavard. I karto miau
trauktis ir mginau tai paslpti, bet klientas, rodos, to nepaste
bjo, o jei ir pastebjo, jam nerpjo ir jis apie tai neusimin.
Turjau ypa atsargiai elgtis su darbo telefonu, nes mano vai
kai panorj gali bti labai smalss, todl pasirpinau, kad jis
bt apsaugotas slaptaodiu ir stengdavausi j laikyti nema
tomoje vietoje.
Neseniai ant automobilio klijavau nauj draudimo lipduk
ir pastebjau, kad ant senojo buvo visas mano vardas ir adre
sas. Akimirk supanikavau - niekada netopteljo, kad itaip
demonstruoju tapatyb. irdiai trumpam sustojus priminiau
sau, kad automobil stengdavausi palikti atokiausiuose viebu
i stovjimo aikteli kampuose, nes nenorjau, kad klientai
matyt mano automobil ir jo numer. Rodsi maai tiktina,
kad kas nors bt apirjs lipduk ir suinojs, kas a esu.
Dvigubas gyvenimas labai sekina, nes nuolat turi apie visk
galvoti. Man nepatiko nuolat galvoti, k kalbu, ir danai imtis
balto melo bendraujant su eima ir draugais, bet tiesa skaudin
t kur kas smarkiau nei maos melagysts, kuriomis naudo
jausi, kad apsaugoiau visus - save ir mylimus mones - nuo
to, k i tikrj darau.

163

i 6. 'Drauguis ekas

Palydove dirbau vos eis mnesius, bet jau jutau, kad tai pa
keit mano patirt. Susidriau su savo kno vaizdo problemo
mis, suvokiau, kad man patinka dominuoti miegamajame, ir
usimiau seksu su vyrais, kuriuos anksiau n nebiau pa
velgusi, tik tam, kad suvokiau, jog esame labai suderinami.
Tai buvo keista mokymosi kreiv - visi dalykai, apie kuriuos
maniau galvosianti, n nerado vietos mano mintyse. O slapta
patirtis m teigiamai veikti asmenin gyvenim, ko tikrai ne
sitikjau. Bet tai buvo tiesa - mano akys atsivr, pradjau ver
tinti dalykus ir mones, kuri anksiau nebiau pastebjusi.
Buvo liepa, oras pastarj savait buvo neprastai nuosta
bus. Tomis dienomis, kai neturjau klient, man net pavyko
degti. Taiau t savaitgal negaljau dirbti tiek daug kaip
prastai, nes turjau eiti eimos vakarl. Jauniausioji sesuo
etadienio vakar mieste vent gimtadien, o kadangi t sa
vaitgal turjau priirti vaikus, teko pasamdyti aukl ir po
visko vaiuoti namo. Vakarliai ir blaivumas man nesisieja
su linksmybmis, bet negaljau atsisakyti kvietimo, nes se
suo mnesi mnesius dl to pykt. Ketinau pabti padoriai
ilgai ir pasitaikius pirmai progai ismukti namo. Mano sesers
164

Drauguis ekas

draugai buvo vienii arba kartu gyveno, bet niekas nebuvo


susituoks ar isiskyrs. Jie visi mauks taureles, laiysis su vi
sais jiems patikusiais ir apskritai elgsis kaip pami jaunuoliai.
Tuo metu jau buvau pratusi susibrimuose lankytis viena, bet
man nebuvo domu stebti, kaip sesuo ir jos draugai prisigeria
ir paleistuvauja.
etadienio vakar pamaitinusi vaikus prie paruodama
juos miegoti turjau lsti pador drabu vakarliui. Pama
niau, kad vakarui tiks maa juoda suknel - usimesiu j, pri
derinsiu juodas velvetines basutes su platformomis et voila!
Toji suknel man jau seniai atsipirko, bet dar ilgai galsiu j
vilkti. Jos gili staigiai krentanti ikirpt, trumpos rankovs ir
kelius siekiantis A formos sijonas puikiai tiko mano figrai na, bent jau pasak stiliaus inov.
Pus devyni jau buvau pastaiusi automobil ir jau res
toran. Pro atviras duris pastebjau sesers draugij - jie jau
atrod gerokai apil. Po velni. Nemgau bti blaiva ir klau
sytis girt kalb. Nutaisiau plai ypsen, engiau pro duris
ir nujau tiesiai prie sesuts, kad stipriai j apkabiniau. Ji su
paindino mane su kitais.
- Po vakariens dar pora moni i darbo prisids prie
ms igerti, - pridr ji.
- Puiku, - diugiai tariau. - Atrodo, vakaras bus smagus.
Dairiausi jos draugus ir galvojau, kad ryt jie visi mirs nuo
pagiri, todl tikriausiai gerai, kad vairuoju. Breliais atvyko
dar keli eimos nariai, kol visi susirinkome ir buvome pakvies
ti valgymo zon. J suolus panas stalai buvo sustatyti eil
mis, prie j sdjo du triukmingi mergvakariai ir lygiai tokia
165

Tarp paklodi

pat audringa miri grupel. Atrod, kad prisigerti - vis ia


esani tikslas, iskyrus restorano darbuotojus ir mane.
Vakaras tssi, pokalbis su kiekvienu patiekalu darsi vis
klaikesnis ir garsesnis. Sesuo pasodino mane greta kit eimos
nari, bet dl staliuk idstymo buvo sunku nektis su kitais,
iskyrus asmenis, sdinius tiesiai prieais, kairje ir dein
je. Dl nuolat kylanio triukmo man skaudo galv dar prie
atneant desert. Ismukau bar, kad igeriau gazuoto van
dens, ir slapta simeiau por paracetamolio tablei. ia buvo
tyliau, todl akimirk prisdau.
Man sdint vienumoje pro duris jo dar viena nedidel
grupel ir nusigavo iki sesers stalo. N vieno j nepainojau,
todl pamaniau, kad tai jos minti bendradarbiai. Vienas pri
jo prie baro, kur sdjau gurknodama gazuot vanden, ir
atsistojo greta, kad usisakyt igerti. Paskui atsisuko mane.
- Tai tu Barbaros draug? - paklaus jis usienietiku ak
centu, kurio neatpainau.
- Ji mano sesuo, - atsakiau. - Kaip suprantu, tu jos bendra
darbis?
- Na, k tik pradjau ten dirbti. Manau, ji mane pakviet,
nes esu naujausias imigrantas - i airiko svetingumo.
Jo angl kalba buvo tobula, o pats elgsi labai mandagiai.
Kol mokjo u grim, gerai j siirjau. Jis buvo madaug
ei pd dviej coli gio, labai trump tamsi plauk, als
v aki, kurias deng akiniai, ir jauno veido. Vilkjo laisvas
kelnes ir prasegtus mlynus markinius, tarytum atjs tiesiai
i biuro, nors buvo etadienis. Atrod iek tiek moksliukikai,
nebiau nustebusi, jei jis dirbt IT srityje.
166

'Drauguis ekas

- Tai k darai Airijoje? - pasiteiravau jam gurknojant savo


grim.
- Pasimiau metus akademini atostog, kad pakeliauiau.
Kad usidirbiau, dirbu biure, - jo grimas mayiais laeliais
aptak akinius, ir jis nusim juos nusivalyti. - O tu, k tu veiki?
Dabar gerai maiau jo akis - jos buvo alios su netikti
nai tankiomis tamsiomis blakstienomis. Ties sakant, jis buvo
gana graus. Visas veidas tobulai proporcingas - nuo aukt
skruostikauli iki spdingos tvirtos smakro linijos, lygios
odos ir putlok lp. Jis buvo pakankamai ivaizdus, kad dirb
t modeliu - apmaudu, kad neturjo stiliaus pojio. mai
suvokiau spoksanti j ir nevykusiai apsimeiau, kad kakas
atitrauk mano dmes.
- Atsipraau, iuo metu nedirbu, esu nam eiminink, - at
sakiau isisukindama. - iaip ar taip, atrodo, tu kur kas do
mesnis mogus. I kur tu, k studijuoji, ar Airij atvykai vienas?
Jis nusijuok i mano ibert klausim, bet atsak ess i
ekijos Respublikos, studijuojs istorij ir pasims metus
atostog, kad aplankyt paveldo vietas Airijoje. Jis ypatingai
domjosi airi folkloru, atvyko vienas, bet vylsi, kad po ke
li mnesi prie jo prisijungs mergina. Mane is avingas jau
nuolis sudomino, plepdama su juo pamirau galvos skausm.
Madaug po pusvalandio pajutau, kad metas keli - buvo
jau po vidurnakio, o mans lauk ilga kelion namo. Pradjau
rinktis daiktus.
- Na, buvo labai malonu su tavimi susipainti, tikiuosi, kad
gerai praleisi laik Airijoje, - ypsodamasi pasakiau ir itiesiau
paspausti jam rank.
167

Tarp paklodi

- Ak, jau vaiuoji namo? Kur gyveni? - iek tiek sutriks pa


klaus jis.
Numaniau, kad man ivykus jis pasijus kaip uniui penkta
koja, nes nepainojo susirinkusij. Pasakiau jam, kur gyve
nu, ir iek tiek nustebau, kai jis tar ketins toje vietovje ap
lankyti kelias pilis. Jis pasil man palikti elektroninio pato
adres, kad bdamas netoliese galt mane susirasti. Daviau
jam savo kontaktinius duomenis i mandagumo - kodl gi ne?
Buvo malonu su juo pabendrauti ir atsikvpti nuo girt kalb.
Jis, be abejo, rinko vis manom vietini kontaktus, kad ke
liaudamas vienas visada turt i ko rinktis. Palinkjau jam
labos nakties, paskui prijau prie sesers, kad prie ivykdama
padkoiau. Ieidama per atstum meiau vilgsn ek - jis
tikrai buvo grauolis, be to, niekas labiau neavi, nei vyras se
namadikomis manieromis. Laiminga mergina.
Pirmadien jau buvau pamirusi grauol ek. Savait
buvo prasta ir nuobodoka, en bei ten pasitaik keli klientai.
Taiau usidirbau nemaai pinig ir ketinau pasilepinti nau
jais darbiniais apatiniais, nors tai vargu ar yra lepinimasis,
veikiau investicija. Treiadien, grdama i apsilankymo pas
klient namie, usukau M&S. Tai buvo visai neiskirtinis
paprastas seksas. Kartais seksas bna tarsi eilin diena biure,
kai nevyksta nieko, apie k bt verta kalbtis. Pradiuginau
save pakietinta tamsia baklaano spalvos liemenle ir deran
iomis kelnaitmis. Sodri spalva puikiai derjo prie satinins mediagos vilgesio ir plai nrini kratuose. Grusi
namo, patenkinta djau juos darbo apatini stali, paskui
persirengiau mamyte ir pasiruoiau paimti vaikus i moky
168

'Drauguis ekas

klos. Turjau dar deimt minui, kol reiks ieiti i nam,


todl sijungiau kompiuter, kad pasitikriniau elektroninius
laikus.
Vienas buvo nuo grauolio eko. Paskubomis j spusteljau
svarstydama, kodl jis man rao. inutje jis sak t savaitgal
lankysisis mano vietovje ir klaus, ar turiau laiko igerti
kavos. Pirmoji ovusi mintis: O, ne. Jis nori nemokamos na
kvyns ir gids.11Atraiau klausdama, ar jam reikia patarimo,
kur apsistoti, kokie autobus marrutai ar kada dirba vietos,
kurias jis nori aplankyti. Tyia neusiminiau, ar galsiu iger
ti kavos. Jis tikriausiai darbe tuo metu tikrinosi elektronin
pat, nes po keli minui gavau atsakym, kad jis dl vis
ko susitars ir tiesiog nori susitikti. An vakar jam patikusi
mano draugija. Gerai, tai skambjo pakankamai nekaltai - jis
neprainjo nieko u dyk. Sutikau, ir mudu susitarme susi
tikti etadien po piet.
etadienio ryt sukiojausi namie skalbdama drabuius ir
planuodama kitos savaits vakarienes. Grauolis ekas para
inut, kad autobusas atvyko laiku, ir jis k tik ivaiavo
i miesto. Susitarme susitikti mano miestelio aludje prieais
autobus stot. Daug negalvodama ant kur kas geresnes die
nas maiusi apatini apsimoviau dinsus ir apsivilkau mar
kinlius. iek tiek pasidaiusi blakstien tuu ir pasikvepinusi
patraukiau alud jo laukti. Ten buvo tuia, todl isirinkau
jauki viet kampe ir usisakiau kavos. Pro lang stebjau,
kaip kitapus gatvs sustoja autobusas ir ilipa grauolis ekas.
J ivydusi maloniai nustebau - prajusi savait jis tikriausiai
vilkjo darbo drabuius, nes dabar atrod visai kitaip, apsivil
169

Tarp paklodi

ks medvilnines kelnes ir aptemptus markinlius. Ant peties


usimets kuprin, o jam einant per gatv alud buvo matyti
krtins raumenys.
Jis nusiypsojo ir pasisveikino pakteldamas skruost.
Pirmas kelias pokalbio minutes buvo nejauku, bet jam usisa
kius kavos patogiai sitaisme ir mme kalbtis apie jo planus
savaitgaliui. Jam isitiesus nesusilaikiau nepastebjusi velnios
plauk juostos, besitsianios nuo kelni viraus iki marki
nli. Po kurio laiko pokalbis iblso, jis atsirm rankomis
stal ir pavelg tiesiai mane.
- Na, kas dabar? - paklaus.
- K turi omenyje - kas dabar? - perklausiau manydama,
kad jis kalba apie keli vien istorini vietovi.
- Tu man patinki, - tyliai itar jis pirt galais perbraukda
mas mano dilb.
- Dl Dievo meils, - piktai pasakiau, - liaukis mane lie
ts, esame vieoje vietoje, kvaily, - jis atitrauk rank nutaiss
ibarto vaiko iraik. Giliai kvpiau ir skubriai apsidairiau
aludje. - ia maas Airijos miestelis, mons labai smalss.
Be to, ar kak praiopsojau? - paklausiau i ties sutrikusi. To
nesitikjau. - Argi neturi merginos? - pasiteiravau. - Negana
to, a kur kas u tave vyresn.
- Tiesa, turiu mergin, - atsak jis. - Dl to nemeluosiu, bet
tu man tikrai patinki. Pamaniau, kad esi domi.
Sdjau visikai priblokta to, k girdjau.
- O, - ts jis, - kai mane kas nors sudomina, tas asmuo
pradeda mane traukti, - jis gurkteljo kavos nenuleisdamas
nuo mans aki.
170

'Drauguis ekas

- Klausyk, tai miela, jauiuosi pamaloninta, bet tu dar mo


kaisi kolede. N nenoriu klausti, kiek tau met, - pasakiau
sukryiuodama rankas tarsi matrona.
- Neklausk, - gteljs peiais itar jis.
- K ia kalbi, ko neklausti? - tariau irzdama, kad nesu
prantu, kas vyksta.
- Sakei nenorinti klausti, kiek man met, tai ir neklausk, liai ypsodamas pasak jis.
Pagaliau supratau ir atsiloiau, kad tai apsvarstyiau.
- Bet kodl tau patinka vyresns moterys? - paklausiau. Ti
krai nebuvau turtinga puma, taigi jei jis man, kad finansuosiu
jo tur po Airij, smarkiai klydo.
- Man nedomu klausytis apie naujausias privalomas sigyti
nag lako spalvas. Mano amiaus merginoms rpi tik dramos,
o emik pokalbi nebna. Vyresnms moterims tarp aus
io to yra ir tai mane kur kas labiau traukia, - atsak jis su
nuostabiu usienietiku skambesiu.
Man visko buvo per daug.
- Neinau, kaip tu, - tariau, - bet a igersiu, - i rankins
isitraukiau pinigin.
- A taip pat. Ko gersi? - pasiteiravo jis stodamasis ir netyia
vl parodydamas savo pilvuk.
Igrus por tauri balto vyno, buvo aiku, kad jokias pavel
do vietoves nevaiuosime. Beveik n nepagalvojusi ipykinau:
- Ar nortum pas mane ko nors uksti?
Jis norjo ir bare nusipirko butel vyno isineti.
Po keli minui buvome pas mane namie ir vartme vie
tini namus pristatani kin restoran valgiaraius. Aki
171

Tarp paklodi

mirkai atsipraiau ir ubgau virun pasikeisti senj apatini.


Naujieji, kuriuos sigijau darbui, persikl asmenini stali.
Kai grau apaion, grauolis ekas buvo susiorientavs vir
tuvje ir pyls dvi taures vyno. Jis tyliai pasitikjo savimi ir
jautsi kaip namie. Man tai patiko. Dar nebuvome pasiruo
usisakyti maisto, todl isineme grimus sod.
Sdjome ant suoliuko mgaudamiesi popieio sauls iluma.
- Ar neprietarausi, jei io to paklausiu? - tar jis.
- Pirmyn, - pasakiau gurknodama vyn. Jau buvau iek
tiek apsvaigusi ir gantinai atsipalaidavusi.
- K manai apie susitarimus tarp kruekli?
- Dieve, tavo fraz labai tiesmuka, - nustebusi pasakiau.
- Kodl? Kaip tu tai vadini? - pasiteiravo jis.
- Draugikas seksas" - ne taip tiesmuka, - paaikinau
jam. - iaip ar taip, niekada to nemginau, - supratau, kurlink
jis suka. - Nesiryiau tam prie tai negavusi pabandyti, - pa
sakiau nepadoriai vilgteljusi j.
Jis pasilenk ir velniai sulpteljo apatin mano lp, lieu
viu perbrauk burn ir atsitrauk.
- tai tau pavyzdys. Jei domu, yra daugiau.
- domu, - itariau, pamiau j u rankos ir nusivediau
miegamj.
Nepajgiau prisiminti, kada pastarj kart savo lovoje tu
rjau vyr. Buvo velnikai gera. Viskas, ko norjau, po ranka.
Nuotolinio valdymo pulteliu jungiau kompaktin ploktel,
ir kitas por valand praleidome buiuodamiesi, tyrindami,
usiimdami seksu ir plepdami. Jaunatvikas jo knas buvo
avingas. Tokios malonios popiets jau seniai neturjau, o i
172

Drauguis ekas

nant, kad jis netrukus ieis, viskas buvo dar geriau. Kad ir kaip
malonu buvo, nenorjau, kad mano erdvje bt vyras. Taiau
pradjau suprasti susitarimo su eku meiluiu privalumus!
Tuo metu abu buvome ibadj, taigi paskambinusi usa
kiau maisto namus. Viskas buvo netiktinai netempta ir jau
ku. Mudu pavakarieniavome, paskui jis apsireng ir telefonu
isikviet taksi, kad nuvykt nakvyns namus, kuriuose tai
nakiai usisak kambar. Diaugiausi, kad jis neusimin no
rs likti su manimi, nes nenorjau itrinti rib. Jei tai tik seksas,
jis turi bti paprastas, nesudtingas ir nekeliantis rpesi kol kas taip ir buvo!
- Gal galime vl susitikti rytoj, prie man grtant autobusu
miest? - paklaus jis, kai atvaiavo taksi.
- Duok man inot, pairsiu, ar bsiu laisva, - pasakiau.
Atsisveikindamas jis pabuiavo mane ir ijo.
Per kitus mnesius mudu labai gerai susipainome tiek
miegamajame, tiek u jo rib. sitraukdavome stulbinanius
pokalbius apie skirting ms praeit, aukljim, visuomens
normas, kaip visa tai paveik mones, kuriais tapome, ir ms
partneri pasirinkim. Supratome, kad mus sieja moksliukikas domjimasis odi kilme, ir valand valandas ginydavoms dl tam tikr odi prasmi skirtinguose kontekstuose.
Vien dien, prajus madaug dviem mnesiams nuo tada,
kai mme susitikinti, usiminiau, kad t savaitgal veiu vai
kus Nacionalin galerij Dubline. Jis pasak mielai prie ms
prisijungsis, jei tam neprietarauiau. N kiek neprietara
vau - mano manymu, kuo daugiau laiko vaikai praleis su svei
kais sektinais vyr pavyzdiais, tuo geriau. Jie auniai sutar,
173

Tarp paklodi

ir man tai pasirod puiku. Su jais jis buvo linksmas, dmesin


gas ir mielas. Rodsi visikai normalu ir natralu mums kartu
praleisti dien, o jis labai saugojosi nepadaryti nieko, kas vai
kams bylot, jog esame daugiau nei draugai. Mums vis geriau
jauiantis vienas kito draugijoje, kart jis paklaus, kuo dirbu.
Pavelgiau j ir pasakiau:
- Neklausk, tikrai nenori suinoti.
Nepaisant jo brandos ir plai pair, buvau tikra, kad
joks vaikinas nepritars tam, k darau, ir tikrai neketinau jam
pasakyti vien tam, kad sitikiniau, ar dl to neklystu.
Per kitus eis mnesius labai prie jo pripratau. Galbt ki
tokioje aplinkoje ar kitu metu mudu vienas kitam btume
daugiau nei sugulovai. Bet metams pasibaigus jis gro e
kij, pas savo mergin. Jam gyvenant Airijoje, ji mgino ia
sidarbinti, bet neskmingai. Slapta tuo diaugiausi, nes taip
viskas buvo atskira ir paprasta. Neseniai buvo jo gimtadienis,
ir mudviem kalbantis telefonu patraukiau j per dant, kad taip
ir nesuinojau, kiek jam met. Tada tai nebebuvo svarbu, todl
buvau pasiruousi paklausti. Jis atsak, kad tuo metu, kai susi
painome, jam buvo dvideimt ketveri, vadinasi, buvau vyres
n u j eiolika met. Oho!
Esm ta, kad darbo dka amius man nra svarbus. inau,
kad is ekas man vis gyvenim bus draugas, ir atvirkiai.
Jam pasipasakojau tai, ko nepakelt dvigubai u j vyresni.
Mudu labai mgavoms miegamajame praleistu laiku, ir jis i
mok mane apie mano kn daugiau, nei biau pati imokusi.
Su juo patyriau toki pirm kart, kuri nepavyko pakartoti
su jokiu kitu vyru. Labai diaugiuosi, kad palydovs darbas
174

'Drauguis ekas

suteik man drsos ir atvirumo jam itarti Taip. Ankstesn


a bt ugniauusi santykius paioje uuomazgoje. Biau
pasijuokusi i jo nekuklumo, pajutusi jaudinani palaim,
kad jam patinku, ir pasakiusi, kad su manimi jis neturi progos.
Biau atsisveikinusi su tokia galimybe. Taiau leidausi srovs
neama, leidau situacijai paiai klostytis, iki galo pasimgavau
jo knu, protu ir dmesiu. Ko tik gyvenimas neimoko!

17- Sunkus m etas

Vasaros mnesiai turt bti kupini viesos, energijos ir pozi


tyvumo, bet kakodl liepos pabaigoje mane itiko depresijos
priepuolis. Maud kn, niekam neturjau energijos. miau
nepakaniai spoksoti bgikus, jikus ir pro mano duris pra
einanius besiypsanius mones - visi atrod tokie sveiki ir
laimingi, o a tebuvau savo paios elis. Kai taip jauiuosi,
mano btis tampa apgailtina.
Nujau pas eimos gydytoj, kuri ira antidepresant. Ji
man daug kalbjo apie stres, kad jis pagrindin vairi su
trikim prieastis - nuo miego stygiaus iki ltini psichikos
lig. Pajuokavau, kad krizs itiktoje Airijoje streso tikriausiai
netrksta, o ji pasak, kad j tiesiog upldo pagalbos iekan
tys pacientai, nes jie nebesusitvarko. Eidama gatve vaistin
sigyti vaist, nesusilaikiau nesidairiusi pro al skubanius
mones temptais veidais, sutelkusius mintis visk, k tdien
reikia padaryti. Visi atsidrme tokioje padtyje, ar ne? Ta
iau kiekvienas jautsi izoliuotas ir vienias. A tikrai taip jau
iausi - stengiausi sudurti gal su galu, kiekviena savait tapo
nenuspjamu bgimu iki apmokt sskait ir gal net gero
nakties miego finio linijos. Dairiausi aplinkinius ir ivydau
176

Sunkus metas

atsispindint tokias pat mintis ir stres. Kartais rodsi, kad lai


ming nra.
Sunkiai udirbtus pinigus ileidau antidepresantams. Ne
mgau itaip leisti pinig, bet beviltikai norjau isikapstyti
ir negaljau sau leisti sirgti nei psichologikai, nei kitaip. Tai
savaime stresas - n vienas ms negalime atsikvpti ar mesti
darom darb, nes viskas taip trapu ir kruopiai subalansuo
ta. To pakako mogui i proto ivaryti - nieko stebtino, kad
laikraiuose buvo pilna pasakojim apie saviudybes. Laimei,
niekada nesijauiau taip blogai, tikriausiai todl, kad manimi
pasikliauna vaikai, bet suprantu, kaip mog gali apimti jaus
mas, kad pasaulis nuo jo atsitveria, kad nra ieities. Jei jums
ant uodegos mina banko vadybininkas, gal ir kreditins korte
ls mon, galbt nemoktos sskaitos u elektr ir dujas - tai
gali pasirodyti neisprendiama problema. Kelt tigro" me
tais airi mones tikino, kad jie gali visk turti ir tuo mgau
tis. Taiau paroje yra tik dvideimt keturios valandos, ilgiau
taip tstis negaljo. Tai supratau per kanias.
inau, kad mano sprendimas dirbti sekso pramonje netra
dicinis, bet vis tikiuosi, kad yra daug moni, kurie tai supras
t. Bdamas tvu neturi galimybs nesirpinti vaikais - turi
daryti visk, kas manoma. Ekonomikos augimo metais Ai
rija pakilo svaiginamas auktumas, bet dabar mus nusvied
tiesiai praraj. Manau, mons tai jauia tiek visuomenikai,
tiek asmenikai - tarsi visi btume krant iplautos duenos,
nesitikinios, kad jas pataisys. Kova taip vargina, kad galiau
siai tampame priklausomi nuo kofeino, nikotino, cukraus, re
ceptini vaist, alkoholio ar kokaino, kad tik itvertume dien.
177

Tarp paklodi

Apmus depresijai pasaulis atrodo tamsus ir pavojingas, a


visk reaguoju pernelyg asmenikai. Naktimis mane kankina
siaubingi galvos skausmai, negaliu umigti. Miego stygius kankinimo bdas. Vis dlto, matyt, kartais mane lanko skm:
keniu ilgus depresijos epizodus, bet juos atremia ilgi geros sa
vijautos laikotarpiai - primenu sau tai blogomis dienomis. U
klupus depresijai, man atrodo, kad gyventi neverta - regis, pa
stang neverta niekas: nei eima, nei draugai, net vaikai. tai
kaip prastai jauiuosi. Laimei, inau, kad ia kalba depresija,
o tikroji a kakur strigusi nevilties narve. inau, jei gersiu
vaistus ir leisiu jiems suveikti, vl ils tikroji a.
Tas priepuolis truko tris savaites ir vis tiek jauiausi isekusi
ir nugalta. Pavelgus kalendori, kabant ant virtuvs sienos,
man irdis nusmukdavo kulnus, kai ivysdavau, kiek nedaug
laiko liko iki raudonai paymtos paskolos mokjimo dienos.
Sskaitoje neturjau pinig. Isimiau darbo telefon ir radau
keliolika praleist skambui. Visi potenciali klient, o a
nepajgiau sukaupti energijos jiems atskambinti, jau nekalbant
apie susitikim ir seks. Spoksojau telefon ir ijungiau j - t
dien tiesiog negaljau prisiversti. Prisileidau voni, igriau
vaist ir vairi maisto papild, paskui lindau vanden ir il
gai mirkau. Po to nuvargusi lipau lov ir nurijau stipri mig
domj tablet. Praau, Dieve, tegul tai greiiau praeina, kad
vl galiau dirbti.

i 8. Cjera diena

Artjo rugpjio pabaiga, jauiausi kur kas geriau. Ties sakant,


buvau kupina entuziazmo ir norjau dirbti, o tai labai geras
enklas. Turjau darbuotis, kol galjau. Vaikai diaugsi, kad
labiau paneju save, ir ryto chaosas prajo sklandiai - laiku
juos pakliau ir isiuniau pro duris vasaros stovykl. Grusi
nam tyl ukaiiau virdul, kad igeriau stiprios kavos, ir
jungiau darbo telefon nordama pairti, kas mans laukia.
Keturias savaites slapsiausi, taigi buvo daug praleist
skambui. Pradjau juos vien po kito peririnti ir siun
tinti atsipraymo inutes, pranedama skambinusiems, kad
vl dirbu, jei jie nort paskambinti dl susitikimo arba pasi
nekti apie poreikius. Dauguma skambinusij turi kit SIM
kortel arba mobilj telefon, apie kur neino j partners
ir kuriuo naudojosi popamokinms veikloms1*. Kadangi buvo
pusjs rytas, dalis panorj itaikys rami akimirk paskam
binti. Kaip ir tikjausi, telefonas m skambti dar nespjus
isisti vis inui.
valiai ir draugikai atsiliepiau pirmj skambut. Vy
rukas kitame laido gale vardu Jonas, su juo anksiau reikal
neturjau, todl pasiteiravau, kiek jam met ir kokia eimin
179

Tarp paklodi

padtis: keturiasdeimt atuoneri, veds, keliauja darbo rei


kalais. Taip jau sutapo, kad t nakt jis buvo apsistojs viebu
tyje ir labai norjo, kad kas nors apsilankyt kambaryje. Jis
buvo vos u valandos kelio nuo mano nam, todl puikiai tiko.
Buvo penktadienis, o vaikai savaitgal praleis su tiu. Susita
riau pas j atvykti septint. Vien numeri srae atpainau
kaip Kevino, nuolatinio kliento. Atskambinau jam ir, laimei,
jis taip pat norjo tdien su manimi susitikti. Susitarme pasi
matyti pirm valand pas j namie.
Padjau ragel ir pastebjau, kad gavau inut i Liamo, kito
vyruko, su kuriuo kelis kartus maiausi. Jis turjo laisvo laiko t
ryt, vienuolikt valand. Fantastika! Jis buvo tobulas klientas:
mokjo i anksto, niekada nepra usiimti nesaugiu seksu, o
labiausiai jam patiko geras pasmaukymas. Jis niekada netemp
davo ilgiau nei valand, bet vis tiek gaudavau tris imtus eur.
Jam buvo madaug eiasdeimt, mona labai religinga, labiau
susirpinusi vykiais parapijoje nei miegamajame; juodu seksu
usiimdavo geriausiu atveju porkart per metus. Greitai ir en
tuziastingai atsakiau, sutikdama vienuolikt valand pasima
tyti prastame ms viebutyje, esaniame u deimties minu
i kelio. Turjau trisdeimt minui pasiruoti ir ivykti.
Po velni! Pastarsias keturias savaites nesirpinau savimi,
taigi nereikalingi plaukai, savaime suprantama, buvo pernelyg
pastebimi, taip pat ilos aknys ir balta kaip pieno buteliukas
oda. Sumaiiau plauk da, antaki da ir depiliacinio kre
mo. Nusimiau laikrod, kad tiksliai sekiau laik, ir pasiruo
iau reikmenis. Pirma, utepiau plauk daus ir sidmjau
laik - prireiks lygiai deimties minui. Paskui ant virutins
180

Qera diena

lpos ir smakro utepiau depiliacinio kremo. Galiausiai sku


briai suformavau antakius ir kelioms minutms utepiau da.
Prajus deimiai minui okau du ir nusiprausiau visus
kremus ir daus. Dar deimt minui stovjau due, kol nuo
mans m bgti varus vanduo, tada nusiskutau svarbiausias
vietas. Iokau, kad nusisausiniau, paskui vl grau du,
kad apsipurkiau akimirksniu distani netikru degiu.
Tuo metu kvapas buvo gana trokus ir a kosjau nuo gar, bet
turjau tai padaryti, kad negaiiau laiko. degiui distant
rank ir koj nagus nulakavau rykiai raudonu per sekund
distani laku. Viskas - buvau pasiruousi ivykti.
Turjau pasiruousi patikim darbo aprang. To norjo vy
rai, o man tai tiko: iugdantys balti markiniai, atidengiantys
nelabai gili ikirpt, gerai pasiti dinsai, stambs papuoalai
ir auktakulniai batai. Greitai isidiovinusi plaukus, paryki
nau akis, brkteljau lpas blizgiu ir buvau beveik pasiruou
si. Viebuiui skirt krep laikiau po lova rakinamoje dje.
Jame buvo ie svarbiausi dirbanios merginos reikmenys:
raudona satinin negli iki ems;
rausva takeliais marginta vientisa negli;
ydra permatoma pakelianti liemenl ir kelnaits;
raudona nrini liemenl ir akmenliais siuvintos
siauriks;
juoda gryno ilko nrini negli ir kimono;
lakuoti raudoni auktakulniai (geriausi i Penneys"!);
miniatirin muzikos sistema;
kosmetin su ibintuvliu (skirta peniui tamsoje apir
ti, kad sitikiniau, ar jis atrodo sveikas), prezervatyvais
181

Tarp paklodi

(su lubrikantu, vairi skoni, dydi ir spalv - iulpti


su udti prezervatyvu yra siaubinga, bet daug geriau,
jei jis tam tikro skonio ir su lubrikantu - manau, geriau
sias marguiretta skonio), lubrikanto pakeliais, antisep
tiniu purkalu, vandeniui atspariais pleistrais, lateksinmis pirtinmis, aromaterapiniu masao aliejumi ir
aldaniu kno balzamu, kuris stimuliuoja ir prireikus
padeda vaikinui greiiau baigti.
Pasiirjau, ar krepyje yra viskas, iupau automobilio rakte
lius ir pro duris ijau pus vienuolikos. Iki viebuio reikjo
vaiuoti dvideimt minui, ir dar kelyje paskambinau, kad
noriu rezervuoti kambar. Buvau tikra, kad problem nekils,
nes kas savait usidarydavo po vien viebut, taigi ger san
dri netrko. Registratorei pasakiau, kad vaiuoju i oro uos
to ir mans dar laukia ilga kelion, todl kelioms valandoms
reiks kambario numigti ir atsigaivinti po transatlantinio
skrydio. Trumpam laikui rezervuodama kambarius visada
taip sakydavau ir joks viebutis mans neklausinjo. Manau,
jiems nelabai rpi, kodl usisakai kambar dienai, jei tik esi
geras klientas ir apmoki sskait.
Atvykusi viebut pastaiau automobil, iupau rankin,
Filofax kalendori ir pasitikiniai jau pro duris iki regis
tratros stalo. siregistruodama pasinaudojau nuosava kredito
kortele, paskui paraiau Liamui inut ir praneiau kambario
numer. Kol jis vaiavo, utraukiau uuolaidas, pritemdiau
viesas, nutraukiau antklod, kosmetin pasidjau ant sta
liuko prie lovos, pyliau stiklin vandens ir jungiau muzikos
182

(era diena

sistem. Galiausiai nedideliu kiekiu lubrikanto pasitepiau savo


vietel, kad mane paliets Liamas pamanyt, jog sudrkau i
susijaudinimo - tai, be abejo, patinka visiems klientams. Kar
tais papildomos drgms poreikis - profesin rizika. Beldimas
duris man prane, kad jis atvyko.
Pasisveikinome kaip seni draugai - apsikabinome ir pasi
buiavome. Mudu susdome, pasiteiravau, ko jis nort. Masa
o, oralinio sekso ir prie seks patenkinti mane vibratoriumi,
atsak jis. Tai nebuvo prastas jo praymas, bet man tiko. Vis
dar buvau apsvaigusi, kad ijau i nam, kad galiu dirbti ir t
dien esu susitarusi su trimis klientais. Jis padav man vok
su trim imtais eur, o a i mandagumo nepatikrinau, tik
padkojau ir sidjau tiesiai rankin. Padjau jam nusirengti
velniai buiuodama kakl ir murmdama, kad jis nusipelno
atsipalaiduoti, atsijungti ir pasimgauti. Jis pasak, kad dar
be sekasi prastai, o namie negauna sekso. Norjo nuleisti gar,
kad gaut daugiau energijos.
Liamas buvo labai dabitikas, tikras senamadikas dentel
menas, visada vilkintis kostium ir ryintis petelik. Jo k
nas, atsivelgiant ami, buvo gana geras, o ir lytikai jis ge
rai funkcionavo". Be to, buvo malonus, patikimas ir ikalbus.
Svarsiau, kodl jis neumezga romano, jei lytinis gyvenimas
taip erzina. Akivaizdu, jis lengvai rast dam, kuriai patikt
jo draugija ir knas. Kart usiminiau jam apie tai, bet jis at
sak, kad apie roman negali bti n kalbos: jis bijot bti u
kluptas ir atstumtas eimos. Po to dar pridr:
- A netikiu neitikimybe.
Nesusitvardiau - dl ironijos garsiai nusijuokiau.
183

Tarp paklodi

- Ar tau neatrodo, kad tai, k darome, yra neitikimyb? paklausiau.


Jis atrod iek tiek susidrovjs.
- Na, matyt, taip ir yra, bet dl to, kad tau moku, viskas at
rodo ne taip asmenika. Romanas bt asmenikas, sipainio
t jausmai.
Nelogikas jo atsakymas man primin Gr, klient, atsi
sakius siskverbti, nes Niekada nebuvau neitikimas monai
ir neketinu dabar pradti." Matyt, galime prisiversti tikti ir
pateisinti bet k.
Liepiau Liamui nuogam atsigulti ant pilvo ir apergiau j.
Jis upakaliu pajuto mano velni nuskust putyt ir sudejavo.
Pradjau ltai j masauoti su paiuli ir levand aliejumi - is
derinys ir atpalaiduoja, ir jaudina. Esu prityrusi masauoto
ja, nors niekada oficialiai to nesimokiau. Greiiausiai taip yra
todl, jog pati mgstu ger masa ir per daugel met danai
juo mgavausi, be to, atsimokjo ir praktika su buvusiu vyru ir
klientais. Masaavau vis Liamo kn nenuleisdama aki nuo
laikrodio, kad neyktiau jam skirto laiko - jis buvo geras
klientas, norjau, kad jo ileisti pinigai pasiteisint. Papraiau
jo apsiversti ir atpliau lubrikanto pakel. Atsisdau jam tarp
koj, kurias jis buvo sulenks per kelius, kad laisvai prieiiau
prie kiau ir varpos, kuri jau buvo kieta kaip akmuo. Pavel
giau tiesiai j ir pradjau masauoti varp su aldaniu lubri
kantu. Jam tai patiko, todl nusprendiau neskubti ir nesku
binti orgazmo. U skruosto usikiau prezervatyv ir apiojau
varp lpomis udedama sarg ant penio galvuts ir velniai
umaudama - stengiuosi klientams suteikti kuo geresn oralin
184

(era diena

seks, kadangi visi vyrai neapkenia prezervatyv, kurie suma


ina pojt. Toliau iulpiau jam varp, lubrikantu itepta ranka
masaavau kiauus ir tarpviet. Atsargiai kiau pirt jam u
pakal nordama pairti, ar patiks, bet jis papra liautis, nes
jaut tuoj baigsis, o pirma norjo patenkinti mane aisliuku.
Nuo spintels prie lovos iupau vibratori, itepiau lubri
kantu ir daviau jam.
- Nesu tikras, kaip ituo naudotis, tai patark t, gerai? pasak jis.
- Aiku, - tariau padrsinamai.
Po keli bandym jis gudo, o man gulint iskstomis ko
jomis mat, kad burzgianios triuiuko ausys lieia tiksliai t
viet. Liamui vis dar stovjo ir nors mgavausi tuo, k man
dar, buvo akivaizdu, kad jam reikia baigti, o ir man paiai
nedaug trko.
- Metas dulkintis, - sumurmjau.
Jis nesak nieko. Leido udti nauj prezervatyv, pasakiau
norinti smarkiai ir i nugaros.
Man patinka jausmas, kai siskverbia i nugaros ir, ties sa
kant, labai susijaudinu uvesdama vyrus. Dabar, kai Liamas
panaudojo vibratori, buvau pasiruousi. Atsiklaupiau ant lo
vos rodydama putyt ir upakal, kad jis pasigrt, nes ino
jau, jog tai j paskubins. Jis stm savo varp mane ir aikte
ljo sakydamas, kad jausmas nuostabus. Pasakiau jam, kad no
riu bti kuo smarkiau ikruta, kad noriu baigti. Lieiau savo
klitor ir usimerkiau. Sutelkiau dmes patiriamus pojius
ir tempiau dubens raumenis, kad jis pajust, kaip suimu jo
varp. Jis m giliau kvpuoti, skverbsi tvirtai ir spariai. Sek
185

Tarp paklodi

su neusimiau keturias savaites, todl buvau tam labai nusi


teikusi. Matyt, apskritai pasiymiu labai dideliu libido, todl
nuoirdiai to pasiilgau. Mano klitoris m pulsuoti, todl pa
spartinau pirt darb. Buvau bebaigianti ir liepiau jam ne
sustoti. Jis ir toliau taranavo mane vis smarkiau, kol putytje
pajutau atsipalaidavim, kurio taip smarkiai trokau. Patyriau
nuostab orgazm, kuris, rodsi, tssi labai ilgai, o jis toliau
darbavosi. inojo, kad baigiau, ir tai j pastmjo. Paskuti
n kart giliai siskverbs jis garsiai sudejavo, knas kelissyk
trkteljo, paskui suglebo i isekimo. Jis atsigul ant mano
nugaros, ir mudu mgavoms maloni poji prisiminimais.
pusjus rytui baigti vienu metu be joki sipareigojim - pa
siutusiai geras jausmas!
Atsikliau, atsukau jam du ir jungiau virdul. Jis paten
kintas atsiduso ir pasak, kad labai gera inoti, jog tokio am
iaus dar gali patenkinti moter. Jis daug met neturjo lytinio
gyvenimo, ir mudu trumpai nekteljome apie tai, kad seksu
alumas - labai svarbi ms dalis. Jam einant du daviau
var rankluost, paskui sutvarkiau kambar. Jam ijus bu
vau paruousi puodel arbatos ir apsivilkusi negli. Jis porsyk gurkteljo - arbat ruoiu tik i mandagumo, nes prastai
klientai nusipraus nekantrauja ieiti, bet manau, kad tai ma
lonus poelgis. Apirjome, ar jis nieko nepamiro kambary
je, paskui atsisveikindami pasibuiavome. Jis paklaus, ar po
dviej savaii bsiu laisva. Aiku, tokiam neirankiam klien
tui esu laisva bet kada!
Udariau paskui j duris stovdama u j, kad mans nepa
matyt aplinkui besisukiojanios kambarins.
186

(gera diena

okau j du saugodamasi nesulapinti ukuosenos ar raakiao - iek tiek pataisius jie dar ilgai bus tinkami. Atitraukiau
uuolaidas, atvriau langus, sutvarkiau voni, uklojau ant
klod ir sitikinau, kad aplinkui nesimto prezervatyv pake
liai. kambar usisakiau pyragl su arbata ir persidjau daik
tus kitam klientui. Apsirengiau ydrus permatomus apatinius,
usimeiau dinsus bei markinius ir ivykau kit susitikim.
Po valandos sustojau prie kito kliento, Kevino, nam. Lan
kiausi pas j tris kartus, todl inojau, k daryti. Automobil
pastaiau kitoje gatvje, pasimiau krep ir neiojamojo kom
piuterio dkl. Pastarasis buvo tuias, bet ar kas nors tikrins?
Neina juo atrodiau besilankanti jo namuose verslo reikalais.
Kevinas dirbo namie ir klientai danai pas j ateidavo. Belsdamasi duris apsilaiiau lpas, kad ios blizgt. Jis atidar ir
paspaud man rank dl galimai stebini aki.
Man jus papra nusivilkti drabuius ir kartu su juo i
gerti. Jis labai greitai nusireng, a taip pat. Ms drabuiai
dryksojo krvelje koridoriuje, taiau tai nebuvo anga
kartligik seks - Kevinas buvo natralistas, bet neturjo su
kuo tuo usiimti. Jo mona ia mintimi baisjosi, todl jis mo
kjo man, kad pleptume ir gertume prastoje nam aplinkoje
visikai nuogi.
Pasidomjusi natralizmu suprantu jo potrauk. Esame
vertinami pagal ior, todl be drabui ms sudaromas
spdis grindiamas pokalbiu ir asmenybe. Be to, daugelio
manymu, sveikatai naudinga atidengti od saulei. Manau, jo
mona per smarkiai reagavo, bet, pasak Kevino, ji niekada ne
sijaut patogiai bdama nuoga ir visada praydavo mylintis i
187

Tarp paklodi

jungti viesas. Ji sak, kad jis ekshibicionistas, bet sprendiant


i to, k apie tai inau, savs demonstravimas niekaip nesusijs
su natralizmu, o pastarasis - su seksu. Natralizmas susijs
su laisvs pojiu nusimetus socialiai primestus (ir dl klima
to reikalingus) drabuius, kad mogus susisiet su savastimi.
Nors dl to nelinkstu nei vien, nei kit pus, bent jau verti
nu tai ir nematau tame nieko blogo. Gaila, kad Kevinas turjo
mokti mogui, nordamas pasidalyti savo pomgiu. I ties
jam nereikjo prostituts - viso labo susipainti su panai pa
ir monmis. Jei bt buvs kiek tiesmukesnis, bt sui
nojs, kad Airijoje yra kelios reguliariai susitinkanios grups,
o usienyje - kelios bendruomens, rengianios natralist
sueigas ir atostogas.
Sdjau nuoga prie virtuvs stalo, kol jis mums ruo kav
ir pyraglius. Plepjome apie naujienas, ekonomikos bkl ir
or. Stengiausi elgtis taip, lyg man bt visikai patogu, bet
kaip ir dauguma moter geriau jauiuosi kukliai apsirengusi ir
pritemdytoje viesoje. Virtuvs prastumas visikai kontrasta
vo su tuo, kas vyko: man mokjo, kad apsinuoginiau, o nepa
stamasis ruo kav prieais mane kybant jo langai. Taiau,
matyt, esu gera aktor, nes jis, rodos, man, kad esu visikai
atsipalaidavusi. Suprantu, kad natralizmas nereikia, jog turi
gerai atrodyti, o veikiau tai, kad turi patogiai jaustis savo kne,
bti laisvas ir justi ssaj su gamta. Jis pasil pereiti orane
rij, kuri apviet saul. Nesusilaikiusi vilgteljau jo var
p, kai jis djo graiai paruot padkl ant stalo. Jis pastebjo
mano vilgsn ir paklaus, ar dl to gerai jauiuosi. Atsakiau,
kad taip, inoma, tiesiog aviuosi, kaip jis visk paruo.
188

(era diena

Susd saulkaitoje ir gurknodami kav sitraukme po


kalb apie religij. Tai buvo aktualu, nes madaug tuo metu
buvo minimos pirmosios Rajano ataskaitos, plaiai paplitusio
vaik inaudojimo banyios valdomose institucijose tyrimo,
paskelbimo metins. iniasklaidoje daug apie tai kalbta apie kunigus, kurie pasinaudojo savo padtimi, lindo prie pri
irim vaik ir juos prievartavo. Nepainojau nieko, kas bt
nukentjs nuo Banyios, bet Kevinas painojo. Jis papasa
kojo siaubingai lidn istorij apie eimos nar, kuriam vietos
kunigas teik dvasin pagalb" po brolio mirties, taiau i
naudodamas vaik mintasis kunigas tik padidino sielvart ir
sumait. Paklausiau, ar kunig sum dl tokio siaubingo nu
sikaltimo, bet jis lidnai atsak, kad tomis dienomis mons
apie tai nesikalbdavo. Kevinas buvo bebaigis etj deimt
ir, laimei, viskas smarkiai pasikeit, bet anuomet mons ne
drso neigiamai minti dvasinink, nes tokiomis pastabomis
arba kaltinimais tiesiog niekas nepatikt.
Buvo tikrai siurrealu kalbtis tokia intymia ir trikdania
tema be drabui. Taiau po kurio laiko ms nuogumas ro
dsi nesvarbus - tiesiog buvome du vienas kito besiklausantys
mons. Dabar galvodama apie Kevino pasakojim jauiuosi
netiktinai sujaudinta mogaus dvasios galios gyventi ir i
gyventi nesivaizduojam sielvart. Baigs kalbti jis susim
ir padkojo man, kad leidau taip ilgai apie tai nekti. Pasak
jo, mona taip pratusi prie ios istorijos, kad jis retai apie tai
usimindavo, bet vl atvirai prakalbs pajuto, jog tai gydo.
Matyt, kai kurie dalykai siskverb taip giliai, kad niekada j
nepamirti.
189

Tarp paklodi

Dar po kurio laiko jis paklaus, ar jau noriau apsirengti.


Vilkdamasi drabuius galvojau, kad jausiuosi nekaip imdama
i jo pinigus, juk jis su manimi pasidalijo skausminga istori
ja. Taiau neteko patirti nejaukios akimirkos, mat jis netars
n odio paliko umokest prie mano krepio. Dar kart
padkojo u tai, kad leidau jam pabti savimi, ir pasak vl
paskambinsis.
Ijau apimta jausm ir sdau automobil. Po tokio irdies
skausmo turjau igirsti savo vaik balsus. Tikrai nesuprantu,
kaip galima nuskriausti vaik.
Namo grau trei, nusimeiau darbo drabuius ir apsi
rengiau patogj trening. Nusivaliau makia ir usidjau
drkinani kauk, paskui su puodeliu arbatos atsisdau pa
irti lamtik dienos meto TV laid. Septint turjau bti
pasiruousi treiajam dienos klientui. Trys per dien man yra
daug, bet taip diaugiausi vl udirbanti pinig, kad man buvo
nebesvarbu. Jauiausi patenkinta, kad turiu energijos trims.
Per tas savaites, kai nedirbau, mano finansin situacija spariai
prastjo. Dl neapmoktos sskaitos atjung telefono linij, o
tai reik, kad neturjau ir interneto. Kadangi internetas yra
vienintelis mano reklamos bdas, btinai reikjo vl prijungti jei negaljau reklamuotis, negaljau gauti darbo. Taiau dabar
po dviej ryto klient turjau eis imtus eur. Atmus mo
kest u viebut, man liko 560 eur pelno. io vakaro klien
tas - naujokas, todl u pirm kart moks keturis imtus eur.
Dienos pabaigoje tursiu pakankamai telefono sskaitai apmo
kti ir interneto ryiui atgauti. Be to, uteks padengti pusei pa
skolos, kurios prajus mnes nemokjau. Laiminga diena!
190

Qera diena

Tuo metu, kai ivykau aplankyti paskutinio kliento, paju


tau temptos dienos poveik. Buvau pavargusi ir ne tokia entu
ziastinga kaip anksiau, kai susitariau dl susitikimo. Su Jonu
pasielgsiu negarbingai - tursiu apsimesti susidomjusi ir ne
bsiu nusiteikusi plepti.
Tai buvo tylus senyvas vyras, todl lytinio gyvenimo ti
kriausiai beveik neturjo. Tiks bet kas, tiesa? Mechanikai
visk atlikau. Jis sureagavo. Paskubinau reikal. Jis atitinka
mai reagavo. Baig. Ijo. Susitikimas baigsi. Jei turjo nusi
skundim, galjo neduoti man umokesio, bet kadangi dav,
akivaizdu, kad man, jog esu verta pinig. Pamaniau, kad jis,
neinodamas, jog prastai esu kur kas geresn, nesuvok buvs
apgautas. Turiu jam atsilyginti, jei dar kart su manimi susi
tars, pamaniau.
Patraukiau namo pavargusi, bet laiminga, kad gro jgos,
o kienje turjau pinig. Itvriau praraj, ateitis rodsi daug
adanti.

19. Sekso aisliukai

Dirbdamas sekso pramonje, daug imoksti apie vien dalyk sekso aisliukus. Sakyiau, dauguma moter, jaunesni nei
keturiasdeimties, miegamojo staliaus gale laiko vibratori,
bet daugyb silom aisliuk joms tikriausiai nra inomi.
Prie man tampant palydove, inios apie sekso aisliukus apsi
ribojo falo imitatoriais ir vibratoriais. Pradjusi nebuvau tikra,
koki aisliuk nort vyrai, bet po keli mnesi jau tur
jau paklausiausi daikt atsargas, btent, dvigub vibratori,
analini rutuliuk, klitorio stimuliatori, varpos ied ir ana
lini kaii. Supratau, kad vyrai nori praplsti savo seksuali
nes ribas, o kur geriau tai daryti, nei draugijoje nesmerkian
ios mokamos palydovs, (tariamai) turinios patirties ir ini,
bet nelinkusios teisti ar kritikuoti? Akivaizdu, kad prostitut
turi gerai imanyti, kas siloma ir kaip tuo naudotis, bet esu
patenkinta {gijusi i ini ir asmeniniam lytiniam gyvenimui.
Sprendiant i to, k supratau i kikenimo lydim pokalbi,
nugirst tarp draugi, manau, ia informacija verta pasidalyti.
Deja, moterys negali prie pirkdamos ibandyti sekso ais
liuk - jie gana brangs, o juk nesinori pakloti pinig u tai,
kas nelabai tinka. Daniausiai moterys perka vibratorius - sek192

Sekso aisliukai

so aisliuk, kur ipopuliarino tokie TV serialai kaip Seksas


ir miestas. Dabar inau, kas man patinka, ir renkuosi t pai
tekstr, dyd ir valdymo nustatymus. Nra nieko blogiau nei
koks smulkutis vibratorius su jautriais valdymo mygtukais,
kuriuos galima netyia jungti, taip pakeiiant greit vos tik
pradjus mgautis. O kalbant apie tuos, kuri valdymo pul
teliai dydiu prilygsta TV pulteliams ir vis tiek yra laideliais
sujungti su falu, jais naudotis greta reikia ininieriaus, be to,
dar keli por rank visiems mygtukams - pernelyg sudtinga.
Matyt, taip bna su viskuo: gauni tai, u k sumoki. Labai ge
ras, kompaktikas, patvarus, hipoalerginis, vandeniui atsparus
ir beveik tylus vibratorius kainuos maiausiai atuoniasdeimt
ar imt eur. Prie to reikia pridti sterilizuojanio purkalo ir
lubrikanto kain. Jei sumokjote maiau, maiau ir tikkits.
Be to, yra daugyb nauj prabangi aisliuk", panaes
ni graias interjero detales nei daikt, kur reikt slpti
nuo aki. Jie ergonominio dizaino, pagaminti i aukiausios
klass mediag: titano, keramikos, stiklo ir silikono. Kai ku
rie pasiymi fantastikomis savybmis, pavyzdiui, atminties
sistemomis - taip, prieingai nei eilinis vyras, js aisliukas
tiksliai prisimins, kaip jums patinka, kad nereikt keisti nu
statym. Argi technologijos paanga nra nuostabus dalykas?
Man patiko pagal usakym pagamintas graviruotas auksinis
vibratorius, kur neseniai pastebjau internete. Jei netyia taip
sijaustumte, kad vidury aidimo pamirtumte savo vard,
pakanka vilgtelti tai, kas igraviruota!
Kaip moteris manau, kad labai geras vibratorius - vienas
svarbiausi dalyk gyvenime. Be abejo, priklausomai nuo to,
193

Tarp paklodi

kas patinka, kur yra jautrios zonos, yra daugyb kit galimybi
ir idj. Laimei, prajo tie laikai, kai bdavo labai sunku gau
ti geros kokybs sekso aisliuk. Kadaise moteriai tekdavo i
drsti engti ikryplik sekso preki krautuv, toki, kurioje
reikjo skambinti duris, niekas neirjo akis ir nekalbjo.
Dabar viskas pasikeit, o sekso preki krautuvs tapo klient
orientuotomis monmis, panaiomis kitas mamenins pre
kybos vietas. Dauguma turi puikius tinklalapius, kuriuose isa
miai aprao gaminius, atsako uklausas arba tam tikrus pra
ymus, ir garantuoja itin diskretik pakuot siuniant patu.
Apsilank iuolaikikoje sekso preki krautuvje, pamatysi
te, kad darbuotojai draugiki ir paslaugs, puikiai imano visus
gaminius. Lengviau, jei i anksto inai, koks dydis ir spaudimas
tau patinka, kurios vietos ypa jautrios, bet kelis kartus surizi
kavau sigyti nauj aisliuk ir supratau, kad jis kur kas geresnis
nei tikjausi. Dl to dabar turiu mayt miniatirin vibratori,
puikiai tinkant klitoriui stimuliuoti. Jis galingas, tylus, atsparus
vandeniui ir toks maas, kad telpa delne, todl tinka keliaujant.
Ties sakant, j imginti pasil pardavjas sekso preki krau
tuvje, o tai rodo, kad darbuotojai gali tapti puikiu pagalbos ir
kvpimo altiniu. Jei nedaug inote apie sekso aisliukus, reko
menduoiau pradti nuo rimto tinklalapio ir susidaryti silom
dalyk spd, o paskui kuo nors save palepinti. Imginkite kli
torio stimuliatori, miniatirin vibratori ir bet kur branges
ni aisliuk, ininieri sukurt taip, kad atitikt moters kno
kontrus ir vienu metu pasiekt G tak, klitor ir tarpviet.
Vyrams jaudrinti ir tenkinti taip pat yra daug aisliuk,
tarp j ir analiniai kitukai, rutuliukai, kaiiai ir vibratorius,
194

Sekso aisliukai

kuri kampas leidia masauoti prostat. Kiti aisliukai, pa


vyzdiui, varpos iedai ir vibratoriai, sukurti taip, kad padi
dint arba pakeist penio pojt, prailgint ir sustiprint po
tyr, juos galima naudoti tiek vienam, tiek su partnere. Jei jums
pasisek ir turite seksualiai derant partner, bet kokius tr
kumus nesunkiai veiksite tinkamu aisliuku. Kai tik veiksite
pradin drovum, kad ant js vyro daikiuko udtas ka
koks rykiai roinis arba violetinis silikono gaballis, ir suvok
site, jog mintasis silikonas labai labai maloniai jauiasi viduje
ir vibruoja ties klitoriu, tapsite laiminga atsivertle.
Man ypa patinka penio antgaliai - tai vyriki aisliukai,
peniui suteikiantys daugiau ilgio ir ploio, taip pat vibruojan
tys, kad siskverbus papildomai stimuliuot klitor. Jei jums
prie orgazm patinka klitorio stimuliavimas, tuomet ie ais
liukai puikiai atliks savo darb. Mane labai uveda, kai vyrai
nesivaro ir pakankamai gerai jauiasi, kad imgint iuos
danai keistos formos aisliukus. Kartais smagumas ir susijau
dinimas kyla tiesiog bandant kak naujo, bet galite atrasti ir
tikr brangakmen, ypating jums abiem. Su klientais labiau
siai mgdavau naudoti klitorio stimuliatori, kad sustipriniau
orgazm, bet jiems taip pat patikdavo irti, kaip naudojuosi
vibratoriumi, o paskui patiems pamginti mane juo patenkinti.
Supratau, kad tik nedaugelis turi patirties, kaip naudoti tokius
aisliukus, todl jiems reikia patarti ir pasakyti, k darant pa
tiriamas malonumas.
Girdjau drauges juokaujant, kad reikia rinktis sekso ais
liukus, nes vaikinai ar vyrai nemoka privesti j prie orgazmo.
Nemanau, jog moteris galt tiktis, kad meiluis gals j pa
195

Tarp paklodi

tenkinti, jei pati neino, kas jai patinka ir nepatinka. Moterys


privalo taip gerai painoti savo prot ir kn, kad galt pasa
kyti meiluiui, ko nori ir kas joms tinka. Vargu ar sininga
moteriai tiktis, kad vyras j patenkins pirtais, jei ji neino,
koks tempas, spaudimas ir kaita jai patinka. Tai nra tik pros
titui prerogatyva - kiekviena moteris turt gerai painoti
savo kn, kad galt padidinti savo ir partnerio malonum.
Jei niekada to nedarte, btinai paskirkite pasimatym akis
ak su savo moterikomis vietelmis. Skirkite laiko, kai js
neskubins ir netrukdys, igerkite taur vyno arba pagulkite
vonioje, kad atsipalaiduotumte, ir paskaitykite erotins litera
tros arba sivaizduokite, k nortumte, kad daryt svajoni
partneris - tariu, Dordas Klunis ir Bredas Pitas atsakingi
u kai kuriuos rimtus, per daugel met patirtus orgazmus,
apie kuriuos jie n nenutuokia! Leiskite rankoms klaidioti
knu, atkreipkite dmes, kaip prisilietim reaguoja skirtin
gos vietos. Sutelkite dmes pojius. Keiskite poz priklau
somai nuo to, kas patinka: paprasiausia atsigulti ant nugaros
sulenkus kelius, bet pamginkite atsigulti ant grind ir pakel
tas kojas atremti sien, atsistoti ant keturi arba atsigulti X
poz, kuri btent taip ir atrodo - due arba atsigulusi ant ono
pakelkite virutin koj. Man labiausiai patinka vonioje. sitai
sau taip, kad ikeltas kojas atremiau sien V forma. Neinau
kodl, bet taip tinka.
Suinojusios, kur jautriausios js vietos, geriau nutuoksite,
kokio aisliuko nortumte. Darykite tai taip, tarsi pirktumte
naujus drabuius ar naujai apsikirptumte - manykite, kad tai
investicija lytin gyvenim. aisliukai gali tapti puikia prie
196

Sekso aisliukai

mone monotonikam seksui su ilgalaikiu partneriu praskai


drinti. Pasiekus tok lyg, kai inote vis savo vyro seksualin
repertuar ir galite nuspti kiekvien judes miegamajame, me
tas visk ijudinti, kad santykiai nepriplkt. Nors kai kurioms
moterims gali bti iek tiek nejauku kalbtis apie lytinio gy
venimo pavairinim, verta bti atvirai ir tiesmukai, kadangi
tuomet abu greitai veiksite gd. Ties sakant, silydama mie
gamajame ibandyti naujus dalykus rodote, kad partneris jums
rpi ir norite toliau mgautis lytiniu gyvenimu drauge, o tai tik
dar labiau suartins jus kaip por. Kai kit kart reiks svaidytis
uuominomis apie tai, ko norite dovan gimtadieniui, Kal
doms ar metinms, nusiskite vyrui elektronin laik su nuo
roda nusiirt aisliuk, duokite jam katalog arba tiesiai
pasakykite. Nesivaizduoju kitokios vyro reakcijos nei palaima.
Rinkdamosi sekso aisliuk, ypa vibratori, atsivelkite
savo vyro ego - dauguma vyr jaust grsm ivyd jus be
simgaujant miliniku atuoni coli vibratoriumi. Jei js
partneris vienas i daugelio, nerimaujani dl penio dydio,
nesirinkite didiausio vibratoriaus rinkoje - pagalvokite, kaip
jis gali sureaguoti. Jei jam patinka analinis seksas, ar jam pa
tikt jus tenkinti su aisliuku, turiniu analin stimuliatori,
ar labiau patikt paiam imginti analinius rutuliukus? Pa
galvokite, kas jums abiem sustiprins potyr. tai patarimas
i patirties: netiktina, kiek daug vyr patinka stebti, kaip
partner savo aisliuku sukelia sau orgazm - mans to nuolat
praydavo. Nekvarinkite sau galvos dl to, kaip tai darydamos
atrodote ar k jis galvoja - patikkite, jam tai patiks. Kalbant
apie masturbacij, vyrai man danai sako, kad niekas jiems
197

Tarp paklodi

taip nepasmauko kaip patys, todl papraykite jo masturbuotis, o pati stebkite ir sidmkite, kas tiksliai jam patinka.
Pasak mano klient, didiausia grsm pasitenkinim tei
kianiam lytiniam gyvenimui - ilgalaikikumas". Jei daugel
met mylits su tuo paiu mogumi, gali bti sunku ilaikyti
susidomjim. Atsiradus vaikams labai lengva seks perkelti
darytin darb srao apai ir pamirti, kad esate ne tik tvai,
bet ir pora. Nenordama kalbti dramatikai, galiu i patir
ties pasakyti, kad taip galite netekti vyro dl kitos moters ar
prostitui. Daugyb mano klient laimingai ved, iskyrus
tai, kad neusiima seksu. Grau, kad jie geidia mon, bet
ne taip grau, kad geismas nuolat nepatenkinamas, todl jie
jauiasi atstumti, apleisti ir mano tur teis iekoti kit drau
gi. Kalbu ne tik kaip palydov, bet ir kaip isiskyrusi moteris:
neapleiskite seksualini santyki. Tegul js mylimasis tampa
js priebga ir laimje, ir nelaimje, tuomet tursite didesn
tikimyb atlaikyti ilgalaiki santyki audras.
Geriausi seks tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyve
nime patiriu tada, kai visk pamirtu ir leidiu sau bti fizine
btybe - ne mstania, ne sitempusia btybe, o tiesiog nerv
galni ir jautrios odos ryulliu, vis dmes sutelkusiu savo
kn ir jo pojius. Pamenu kakur skaiiusi, kad smegenys didiausias lytinis kno organas, manau, tai tikra tiesa. Jei
galite prot priderinti prie savo ir meiluio kno, o visa kita
nustumti al, galsite atsipalaiduoti, neskubti ir mgautis.
Nesvarbu - tai sekso aisliukai, pozos, technika ar fantazijos,
viskas atsiremia paskutin patarim: atminkite, tai tiesiog
seksas.
198

20. A tvyklis

Susipykau su mama. Vl. Ttis sako, kad ginijams, nes esa


me labai panaios: pernelyg barnios, kad iklausytume kitos
poir, pernelyg usispyrusios, kad pripaintume, jog kitos
nuomon pagrsta. Kartais, kai vienodai velgiame tam ti
krus dalykus, sutariame puikiai, bet kai taip nra, ms santy
kiai siaubingi. Paskutinis kiviras vyko dl eimos vakarlio,
kur rugsj norjo surengti mama. Ji paskambino man jo ap
tarti, bet norjo, kad tai bt staigmena, o a, inodama, kaip
asmuo, kuriam jis skirtas - mano ttis - nemgsta staigme
n, taip ir pasakiau. Po to mums pavyko vienai kit eisti dl
daugybs dalyk, o ji visk baig su trenksmu: Nesupranti
ilgalaiki santyki dinamikos, nes tavieji truko vos kelerius
metus. Po i odi padjau ragel, nors tai buvo vaikika.
Savaime suprantama, kitas kelias valandas negaljau susi
kaupti, nenorjau visko taip palikti. Ji pernelyg usispyrusi,
kad paskambint ir atsiprayt, todl vardan jos ir savs ga
liausiai pakliau telefon pasiruousi atitaisyti skriaud.
- Labas, mama, ia vl a. - Ji atsak trumpai ir altai. Klausyk, apgailestauju, kad susiginijome. Jei nori vakarlio,
imk ir surenk j. Bet manau, kad neturtum minti gimtadie
199

Tarp paklodi

nio - tegul tai bna eimos sueiga, kuria visi mgautsi. Nra
reikalo susieti jo su konkreia data kalendoriuje.
Stojo tyla, paskui ji iek tiek suminktjo.
- Manau, galiau tai padaryti, tu teisi, tuomet visiems pa
tiks, - ji pamau atsileido, beveik girdjau, kaip jos protas kei
iasi ir pykt ugoia vakarlio planai. - Ties sakant, tai labai
gera mintis, mieloji. inai, k? Ikart to imsiuosi.
Kaip palengvjo! Ji kalbjo optimistikai ir supratau, kad
ginas baigsi, o mudvi vl draugs. Santykiai bus geri iki kito
kvailo kiviro, taip jau yra. Trumpai nekteljome apie mane,
paskui atsisveikinome, nes jai reikjo paskambinti maitinimo
staigai, kad isiaikint, kada jie bus laisvi.
Mane erzina, kad mums susiginijus visada pasiduodu a.
inau, kartais bnu labai usispyrusi, bet ar neturtume mes
pamainomis tiesti alyvmedio akels? Kita vertus, ji puiki mo
iut, vis dar sunkiai dirba tvo monje, o mums augant buvo
atsidavusi ir mylinti mama. Bda ta, kad ji, atrodo, nesupranta,
jog mes nebe vaikai. Su manimi vis dar kalbasi taip, tarsi biau
vaikas, ir nesugeba n vienos atal laikyti suaugusiais. Augin
dama vaikus pati stengiuosi kai k atkartoti i vaikysts, pavyz
diui, reikalauju ger manier ir sveikos pagarbos viresniems.
Taiau tikiuosi, kad kitko neperimsiu - nenoriu n pagalvoti, kad
atjus metui negalsiu su savo vaikais elgtis kaip su suaugusiais.
Jau jau nuo telefono virtuv, kai jis vl suskambo. Pak
liau ragel. Skambino mama.
- Kad jau apie tai prakalbome, pastarosiomis dienomis nie
kada man neskambini, telefone nuolat sijungia balso patas,
a n nenutuokiu, kas vyksta tavo gyvenime.
200

Atvyklis

Tai buvo tiesa. Anksiau kalbdavoms beveik kasdien,


bet pastaruoju metu vengiau jos skambui. Dienos metu
taip danai vaiuodavau susitikimus, kad ivydusi jos vard
spusteldavau klavi Tyliai*1. Taip buvo lengviau, nei stengtis
paaikinti, kur vaiuoju ir k darau - daug pasiteisinim ne
prigalvosi. Vis nordavau jai atskambinti, bet dienos kakaip
praskriedavo ir pamirdavau.
- Tu teisi, mama, - nuolaidiai pasakiau. - Pastaruoju metu
buvo nemanoma mans pagauti. Tiesiog esu labai usimusi
su vaikais, o itos usitsusios skyrybos varo i proto. Matyt,
tiesiog neturjau nuotaikos plepti.
- Na, tau bt geriau daugiau kalbti - negerai visk laikyti
savyje.
- Gerai, mama, pasistengsiu, - mintyse pasiadjau ateityje
atskambinti jai ir kasdien rayti inutes. Nenorjau, kad ji imt
tarinti, kaip leidiu laik, ar udavint keblius klausimus.
Po dviej savaii nuveiau vaikus j tvui, paskui nuvaia
vau atuoniasdeimt myli iki tv miesto ir vaikysts nam.
Turjau likti nakvoti - taip pra mama, - bet nenorjau to
daryti neturdama vaik, kurie maloniai prablakyt. Ties
sakant, bijojau viso renginio. Jau inojau, kas nutiks. Mano
broli, seser ir tv rate krizs nebuvo - buvo nemandagu
net minti od i K raids. Rodos, j tai n kiek nepaveik,
jie ir toliau vainjo nauj SUV klass modeli automobiliais,
plepjo apie bsimas atostogas usienyje ir rengsi brangiausi
miesto butik drabuiais. Nenutuokiau, kaip jiems tai pavyko,
bet spjau, kad jie gyveno skolon, nordami ilaikyti gyveni
mo bd, prie kurio anksiau priprato. Tursiu klausytis bro
201

Tarp paklodi

li, seser ir giminaii pasakojim apie tai, kaip nuostabiai


klojasi mano pusbroliams Singapre, Niujorke, Londone, kaip
pasisek j vyriausiajam, kad jie trij akr sklype pastat 4000
kvadratini pd nam prie pat palaiming ntum. Klau
sysiuosi ypsodama, linkiosiu ir sakysiu: Dieve, paiu laiku bt taip sunku laukiantis statyti svajoni nam." O tuo metu
galvosiu: Po galais, kam reikia 4000 kvadratini pd? Ta
iau toks jau j gyvenimas. Matote, jie i senos pinigingos ei
mos, visai nepanas drsius prasisieklius, kurie pakilimo
metu visk turjo, o per kriz neteko.
Iklausiusi savigyriko smons srauto, tursiu stoti akistaton su blogiausia dalimi. Na, ar vis dar dirbi ten ir ten? I
mans pasipils melai, nes pernelyg gdijuosi prisipainti ofi
cialiai esanti bedarb, vilkinti skolintus drabuius, kad mano
buvusysis nemoka aliment, o automobil tuoj atims. Negal
siu pasakyti gyvenanti visikai kitame pasaulyje nei patogus
maas burbulas, kuriame jie visi egzistavo, taiau tuo paiu
jausiuosi visika apgavik, nes juoksiuosi ir apsimetinsiu, kad
gyvenimas geras, kai i ties jis visika sumauta nesmon.
Taip pat negalsiu numalinti skausmo alkoholiu - perne
lyg bijosiu, kad jis atri man lieuv ir, kaip sakoma, pasipils
in vino veritas.
Viskas t nakt vyko btent taip - iskyrus vien netikt
dalyk. I kaimynikumo tvai pasikviet kelis naujus atvy
klius". Mama pristat mane keliems sakydama: O ia mano
dukt, ji dirba..." - ir pasak paskutinio mano darbdavio pa
vadinim, taip parodydama nepritarim dabartiniam bedar* V y n e slypi tiesa (lot.)

202

Atvyklis

bs statusui. Teisingai nujauiau, kad keliu jiems gd - jie net


nepasak, jog esu isiskyrusi. Tvo draugas, manydamas, jog
gali painoti eim, pasiteiravo: O u ko tu itekjai?
Tvas sikio man nespjus atsakyti:
- Ak, ji sikrusi kitoje alies dalyje su trimis mielais vaikais.
Draugas pavelg tv, paskui mane ir, pajuts, kad jam
nederjo klausti, atsipra sakydamas eins sipilti dar. Jauiau,
kaip kaista skruostai, ir nuslikinau voni viruje atsikvpti.
Kai grdama leidausi laiptais, sutikau vien atvykli, ku
riam prie tai mama mane pristat. Buvome laipt aiktelje
tarp pirmo ir antro aukto miegamj, pakankamai erdvioje
vietoje, kuri rodsi priimtina panekesiui. Atvyklis man nusi
ypsojo ir suokalbikai tar:
- Kain, ar tavo tvukai bt mane pakviet, jei bt inoj
mano eimin padt? - Nesupratau, apie k jis kalba. - Nugir
dau tavo tt, kai tas vyras paklaus, u ko itekjai. Sakyiau,
norjai, kad em prasivert ir tave praryt, - jis nusijuok.
Jo pastaba uklupo mane nepasiruousi ir visai nesuavjo.
ypteljau jam ir toliau leidausi laiptais.
- Ak, labai atsipraau, - visai kitu tonu skubiai itar jis. Tuo neturjau omenyje nieko asmeniko. Esu isiskyrs ir pa
stebjau, kad iose vietose tam vis dar nepritariama. Paiam
teko igirsti keist pastab.
Supratau, kad savo odiais jis nenorjo skaudinti. Jei ne
biau eista tvo nejautrumo, tikriausiai biau nusijuokusi.
Todl iek tiek praskaidrjau ir paklausiau, ar jis neinojo,
koki senamadik vietov atsikraust. Trumpai nekteljo
me. Martinas buvo pusjs penktj deimt, buhalteris, tu
203

Tarp paklodi

rs du suaugusius vaikus. Jis pamau pratinosi prie vietovs,


bet j stebino, kokios senamadikos naujj kaimyn pairos.
Martinas nusprend apie save nieko neatskleisti, nes pasteb
jo tarius vilgsnius, kai pasakydavo kam nors persikrausts
i Miesto ir gyvens vienas. T vilgsn" jis apibdino kaip
svarstym, ar jis buvs kalinys, ar pedofilas: koks mogus, per
kops keturiasdeimt, gali gyventi vienas?
Tuo metu balsai apaioje pritilo. Pamanme, kad kakas
sako kalb, todl patraukme emyn prisijungti prie kit. Pir
mj mano spd pakeit kur kas palankesnis - jis pasirod
ess gana malonus mogus, iskyrus ilus plaukus. Ar yra dar
labiau sendinantis dalykas? Mano mama dkojo visiems u ap
silankym ir prane, kad netrukus bus patiekti desertai. Va
karien buvo gardi, o a privalgiau tikrai per daug. Kol sveiai
kimo desertus, a, nordama pakeisti viet, prisijungiau prie
rkanij lauke. Parkyti ijo Atvyklis, o kiti gro vidun.
Mums likus dviese, jis papra mano numerio, paklaus, ar
noriau kada nors ieiti igerti. Nemaniau, kad jis mano sko
nio, bet velniai nemat. Juk susitiktume tik igerti.
Vakarlis sibavo iki inakt, prastiems itvermingiau
siems mgaujantis linksmomis nekomis ir laisvai besiliejan
iu alkoholiu. Netrukus po pirmos valandos nakties atsipra
iau ir nujau miegoti. Nakvojau senajame savo kambaryje.
Jis atrod kur kas maesnis nei sivaizduodavau vaikystje.
Mama primygtinai reikalavo, kad miegamieji atrodyt beveik
taip pat, kaip buvo mums visiems gyvenant namie, o tai buvo
keista. Mano mintys nuklydo prie vili, kurias turjau b
dama maa mergait, augdama. Pasidar nepatogu vl pasiju20 4

Atvyklis

tus vaiku - k vaikas ino apie gyvenim? Nutraukiau tokias


mintis. Man gerai sekasi negalvoti apie dalykus, kuri nenoriu
prisiminti. viesesns mintys padjo umigti. Turjau tik neisiduodama itverti pusryius su tvais, paskui galsiu pabgti
atgal namus, pas vaikus - ir fantastik gyvenim bandant
veikti kriz.

2i. 'Draugs, paskalos ir kalt

Per atuonis darbo mnesius ties pasakiau dviem monms dviem monms, kuriems patikiau savo gyvyb. Viena j Megs, artimiausia draug mieste, kuriame dabar gyvenu,
kita - Liza, sena mokyklos laik draug, pastama jau trisde
imt met. Joms pasakiau, nes visikai jomis pasitikiu.
Esu palaiminta turdama daug ger draug, bet kitiems
apie darb nepasakoiau. Jie nesuprast, be to, ir neturi inoti.
Taiau yra problema - draug ir eimos akivaizdoje esu be
viltikai drovi, gyvenu siaube, kad kakaip prasitarsiu, dl ko
jie susimstys, kaip gijau visas tas seksualines inias. Priva
lau bti itin budri, o su draugais tai itin sunku. Turiu priksti
lieuv, stabtelti, perfrazuoti pastabas ir gerai pagalvoti prie
atsakydama net pat nekaliausi klausim.
Vienas bd, kaip tvarkausi su dvigubo gyvenimo proble
ma - ijusi su draugija, alkohol geriu labai maais kiekiais.
Gyvenu bijodama, kad vien vakar per daug igersiu ir kam
nors - draugui arba nepastamajam - iplepsiu tamsiausi
savo paslapt. Kai mogus turi didel paslapt, nuolat egzistuo
ja spaudimas nusimesti nat - man taip pat. Negaliu sau leisti
kauti ir pradti manyti, kad visi supras ir ujaus. Kartais jau
206

Draugs, paskalos ir kalt

iuosi kaip Betmenas - pasislpusi u socialinio vaidmens, pri


valanti j ilaikyti ne tik dabar, bet ir likus gyvenim. Mano
paslaptis bt vienodai gniudanti, jei iaikt po penkeri,
deimties ar penkiolikos met, ypa mano eimai ir vaikams.
Tikiuosi, kad bgant laikui taps lengviau, bet kol kas yra prie
ingai. Kuo daugiau patirties gyju, kuo daugiau ini gaunu,
kuo daugiau istorij igirstu, tuo daugiau turiu laikyti paslap
tyje ir tuo sunkiau tampa neleisti kaukei nuslysti. Kelis kartus
isidaviau paminjusi kak, kas nutiko su klientu, bet, laimei,
greitai tai pridengiau. Nemanau, kad kas nors pastebjo. Tikiu,
kad draugai nesivaizduoja mans kaip palydovs, o mano pa
sakojimus ir inias priskiria skaitomoms knygoms.
Vasario pabaigoje-kovo pradioje, kai dirbau tik kelias sa
vaites, susitikau su keliomis merginomis i ankstesns darbo
viets papietauti. Tai puiki gauja, visada nusiteikusi pasijuokti.
Pradjome kalbti apie tos savaits visuomens paskalas iniasklaidoje ir kuris futbolininkas dabar buvo sugautas aidian
tis nuoalje'*. Viena mergin pasak, kad tas vyras tikras seksulis, uokiau ant jo akimirksniu". Visos gerai pasijuokme
i io ir kit aplinkui skambani komentar. Buvau igrusi
kelias taures dino, kuris mane atpalaidavo. Kita mergina pa
sak, kad nesibarkint su mintuoju futbolininku net u pi
nigus, jai daug labiau patinka Deividas Bekhamas. Ipykinau,
kad jeigu jai mokt pinigus, ji barkintsi su bet kuriuo, laiku
atjusiu susitikim. Vos tik itariau tuos odius, suvokiau, k
pasakiusi, bet merginos paman, jog juokauju, ir toliau kike
no. Jei tai bt grupel prostitui, jos pokt bt supratusios
tiksliai, bet tai buvo mano draugus. Labai kvailai pasielgiau.
207

Tarp paklodi

Dar keli tokie komentarai ir netrukus kas nors susivokt. Pa


djau grim ir sipyliau vandens. Tuomet nusprendiau, kad
atsipalaiduoti su merginomis ar kitais monmis pernelyg ri
zikinga. Nuo to karto, iskyrus atsitiktin taur vyno, grimai
su merginomis tapo praeities dalyku.
Tad kodl, turint tai omenyje, pavojinga paslaptimi pasida
lijau su dviem monmis? Na, matyt, turjau kam nors pasipa
sakoti ir nors nebuvau 100 procent tikra dl reakcijos, nor
jau tikti taip gerai pastanti savo drauges, kad numatyiau j
pakantumo lyg. Pirmkart garsiai tai pasakiau savo vietinei
draugei. Buvo prajusios dvi dienos po pirmojo kliento, ir mu
dvi vaiktinjome mieste. Ji - toji draug, su kuria vos prie ke
lias savaites juokiausi i paios minties pardavinti savo kn.
- Ei, turiu tau kai k pasakyti, - itariau nuteikdama, kad
tai labai rimta.
- Gerai, klok, - atsak ji.
I jos tono supratau, kad ji pasiruousi igirsti bet k. Pra
djau spjimu ir jei ji jaustsi nejaukiai, bt pasakiusi k
nors panaaus : Jei pastatysi mane nepatogi padt, neno
riu inoti."
Pradjau nedrsiai:
- Praau, liepk man nutilti, jei pasirodys per daug.
- Supratau, - pasak ji. - Klausau ausis itempusi.
I pradi priminiau, ,kaip mudvi juokms virtuvje, kad
taip reikia pinig, jog imtume pardavinti savo knus.
- Tau ijus susimsiau, kad tai galbt nra labai prasta
mintis. Daug k isiaikinau, visk darau kuo saugiau ir i es
ms galiausiai susitikau su keliais klientais.
208

Draugs, paskalos ir kalt

- Negaliu patikti! - itar ji.


Man palengvjo, kad jos balse nepasigirdo pasibjaurjimo
gaideli. Pamaniau, kad jos paios ir savo labui jai nebtina ino
ti siaubing smulkmen, todl nupasakojau bendrais bruoais.
Buvau tikra galinti pasitikti, kad ji pernelyg nenustebs jos gyvenimas buvo vairus ir domus, pati labai plai pai
r. Dabar ji laimingai itekjusi ir itikima savo labai katali
kikam vyrui, taiau niekada mans nesmerk, o jos poiris Darai tai, k privalai daryti." Pasirodo, pasakyti jai buvo gera
mintis daugiau nei vienu atvilgiu, nes ji ne tik mane palaik,
bet ir dav proting patarim dl saugumo, pavyzdiui, kad
visada turiau kontaktin kliento numer ir btinai pati nusprsiau, su kuo susitikti. Apie darb ji nieko neimano, tai
gi patarimus dalijo remdamasi sveiku protu. Megs taip pat
pabr, kad tikriausiai prasta mintis dti banko sskait di
desnes sumas grynj, nes apie jas galjo suinoti buvs vyras
ir imti klausinti mudviem dar nespjus isiskirti. Ji - pati
kimas mogus, mgaujuosi jos draugija, net jei kalbame apie
lidnus dalykus. Megsei galiu sakyti bet k. Jos gyvenimas la
bai skiriasi nuo manojo, bet mus, sakyiau, sieja sugebjimas
greitai atgauti jgas, rytas, tai, kad nepakeniame nesmoni
ir nebijome vadinti daikt tikraisiais vardais. Praeityje draug
itvr labai sunkius laikus tiek emocine, tiek finansine pra
sme, ji gyvas knijimas seno posakio Kas tavs nenuudo,
tas sustiprina.1* Laikau j labai stipriu mogumi, kuris klitis
regi kaip ikius ir, uuot bijojs, visada ieko, kaip jas veikti.
Man pasisek, kad turiu toki draug - ji viena i nedaugelio
moni mano gyvenime, su kuriais galiu bti atvira.
2 09

Tarp paklodi

- K manai? - paklausiau. - Ar a proto netekau?


Apibdinau jai, kaip atrodo mano darbinis gyvenimas.
- Eina ikt, - pasak ji, ir mudvi tsme pasivaikiojim.
Antroji draug, kuriai papasakojau apie savo versl usi
mim, taip pat stipri asmenyb, iekanti sprendim gyvenimo
problemoms. Liza buvo suplanavusi vien vakar mane aplan
kyti ir pasinekti. Gyvename toli viena nuo kitos, todl susi
tikimus tenka planuoti i anksto. Btent t vakar sutarme
lsti patogias treningines kelnes, usisakyti maisto namus
ir papasakoti viena kitai, kas vyko nuo paskutinio susitikimo.
sitaisme senam geram panekesiui ir, be abejo, ikilo pinig
ir paskol tema.
- Dieve, kaip netekusi darbo susitvarkai su pinigais? - pa
klaus ji.
- Na, - pasakiau ilgam nutildama, - naudojuosi gimtu tur
tu, - pavelgiau j, kad pamatyiau, ar ji suprato; Liza atrod
sutrikusi. - A pardavinju save, - ipykinau.
- O, Viepatie, tu rimtai? - paklaus ji, o jos veidas bylojo,
kad ji ino, jog kalbu rimtai. Ji neapstulbo, bet prireik laiko,
kol suvok, kaip man pavyksta susitarti dl darbo ir kaip per
kelias minutes nuo painties pereinu prie barkinimosi. Pa
sakyti Lizai, kaip ir Megsei, buvo gera mintis, nes ji pasil
savo palaikym ir pagalb. Ji turi fantastikai versli galv ir
dav puiki patarim dl mano verslo plano. Jos dka suvo
kiau, kaip svarbu nustatyti darbui tinkam laikotarp, kad
nedreifuoiau neapibrt laik dirbdama prostitute. Neali
kas mogus labai padjo pavelgti visk i alies. Ji nesmerk
mans dl toki sprendim - sak besiavinti manimi kaip
210

'Draugs, paskalos ir kalt

stiprybs boktu" dl to, kad pirm viet ikliau svarbiau


sias gyvenimo sritis. Kai pasipasakojau Lizai, ji pasak, kad
esu kvepianti. Netikiu, kad ji gyr btent mano pasirinkim,
bet suprato j ir avjosi mano atkaklumu ir sugebjimu grei
tai atsigauti.
Liza sutiko tapti mano verslo mentore", perirti verslo
plan ir patarti, kaip pasiekti galutinius tikslus. Vienas bti
n tiksl, kuriuos nustatme: apgalvoti atsargin plan, kaip
udirbti pinig ir apmokti sskaitas. Turjau pagalvoti, kur
gyvenime noriau bti, tuomet atbuline eiga susidlioti tai
pasiekti padsianius ingsnius. inau, kad ateitis mano ran
kose, ir kaip asmuo, instinktyviai galvojantis ne taip, kaip visi,
tikiu, kad manoma viskas ir bet kas. Turint atsargin plan, i
gyvenimo dingsta nesaugumas. Pripainkime, neketinu tapti
madam ir valdyti masao salon tinklo arba pardavinti sek
s sulaukusi penkiasdeimties ir absurdikai susiraukljusi.
Sukriau atsargin plan: kur noriu bti po met, po penke
ri, k daryiau nepasiekusi pirmini tiksl. Atsirado didesn
tikimyb juos pasiekti, nes skyriau laiko apie juos pagalvoti
ir usirayti. Uklupus sunkiems laikams, palengvja inant,
kad negyvendinusi tiksl turiu alternatyv, kurios galiu siekti.
Trumpalaikiai tikslai, kuriuos nustaiau, - sumokti la
biausiai spaudianias komunalines sskaitas, toliau gauti pi
nig ir pradti iek tiek atidti al. Vidutinis tikslas buvo su
kaupti iek tiek santaup - u jas galsiu vl mokytis kolede
arba pasirinkti kit profesij. Ilgalaikis planas - ilaikyti sto
g vir galvos, uauginti vaikus, kol jie taps nepriklausomi, ir
gauti darb, apie kur galiau ididiai ir atvirai kalbti. Kie
211

Tarp paklodi

kvienam tikslui taip pat turjau atsargin plan: pavyzdiui, u


komunalines paslaugas kas savait norjau mokti penkiasde
imt eur, bet jei tai nemanoma, moksiu bent dal, kad skola
neaugt. Taip pat turjau dar vien atsargin plan - jei mane
kada nors iaikint, nedidels santaupos padt nedelsiant i
vykti su vaikais i Airijos. Nenorjau, kad tekt tai daryti, bet
prireikus tursiu l.
Tiek Megs, tiek Liza yra stiprios ir imintingos, paios daug
patyr, neskuba smerkti ar kritikuoti kit ir pasta tikrj
mane. Bendrauti su jomis paprasta, kalbantis apie gyvenim
nereikia apgalvoti kiekvieno odio. Kai pasakoju apie susitiki
m su klientu, joms sakau, kad buvau darbe, kaip kalbdama
apie prast darb. domu tai, kad n viena niekada nesiteiravo
konkrei smulkmen apie seks ar klientus. Mes suaugusios,
inome, kas yra seksas, smulkmenos nebtinos, nebent istorija
labai domi ar juokinga. Jos danai pasiteirauja: Kaip darbas,
ar viskas gerai?", visai taip, kaip klausdavo, kai dirbau ankstes
nse darbovietse. Man pasisek, kad turiu tokias drauges, ti
kiuosi, kad jos apie mane gali pasakyti t pat.
ios draugs viena kitos nepasta. Mano draug ratas la
bai vairus, nes turjau vairios darbo patirties. Net neinau,
ar jos sutart. Turiu kelias geras drauges, kurios niekada nra
susitikusios. Kai kurios moterys turi glaud br draugi,
kartu lankiusi mokykl, koled arba dirbusi, bet a turiu
po vien ger draug i kiekvienos gyvenimo atkarpos. Labai
vertinu artimas savo drauges. Dvi itikimos draugs, kurioms
pasipasakojau, niekada nepaskleis apie mane paskal. Taiau
puikiai inau, kad maame miestelyje paskalos, gandai ir
212

'Draugs, paskalos ir kalt

intrigos klestte klesti. Labai stengiausi nepatraukti dmesio


ir stengiausi niekam neukliti. Savo mieste retai kur ieida
vau - ne tik bijojau susidurti su klientu, bet ir biau rizika
vusi prasitarti. Blogiausia vieta ylai i maio ilsti - mano
dur slenkstis, todl geriausia to vengti. Mano kaimyn labai
sitraukusi vietos bendruomens veikl ir komitetus. Ji yra ti
kras paskal maias. Anksiau prisibijodavau jos apsilankym
ir tui nek, bet dabar ji tapo svarbiu altiniu informacijos,
kas mieste kalbama apie mane. Jei sklist gandai apie mano
darb, ji pirmoji juos igirst. Pasirpinau, kad gana danai
susstume prie arbatos tam, kad igirsiau, kas vyksta, ir nusi
raminiau, jog niekas nespjo mano paslapties.
Vien dien usukusi ji be kvapo ir, kad vietinje alu
dje tapau paskal objektu. Mano irdis sustojo, bet ilaikiau
ram veid. Ji ts sakydama, kad kai kurie mons nibdjo
si, es buvusysis man daug moka, nes atrodau sugebanti ilai
kyti aukt pragyvenimo lyg. irdies plakimas pamau pasi
dar normalus. Toki splionmis pagrst gand nekeniau,
bet jie man nepakenks. Dabar jau buvau tikra, kad, igirdusi
k nors apie mano darb, ji su diaugsmu ikart man pranet.
Kaimyn, pati to neinodama, tapo dar vienu apsauginio tin
klo elementu.
Vienintelis kitas bdas kam nors suuosti, k darau, - jei vie
nas klient iplept. Labai abejojau tokia galimybe. Mano kli
ent atrankos kriterijai toki rizik sumaino: rinkausi sipa
reigojusius vidurins klass vyrus, kurie tam iaikjus turt
k prarasti. Kartais vis dlto nerimauju, kad ateityje vienas kli
ent gali isiskirti - tuomet nebt prieasties saugoti mano
213

Tarp paklodi

paslapt, bet visuomens nuomon apie vyrus, mokanius u


seks, tokia prasta, kad n vienas nenort bti su tuo sieja
mas. Todl kol kas jauiuosi apsisaugojusi nuo paskal.
Lieka kalt. I ties tai nra problema, nes neturiu jaustis
kalta dl to, kad vaikams esu gera mama. Vyrai galbt turi
prieast jausti kalt, bet tai j reikalas, neketinu tai veltis.
Vis dlto mano krtinje ne akmuo, prisipainsiu, kad sun
kiausios akimirkos bna lankantis namie, kai pamatau eimos
nuotraukas su besiypsaniomis monomis. Su tuo tvarkausi
nesigilindama informacij. eimos nuotraukos, besimtantys
laikai su monos vardu ir kliento pavarde man yra papildoma
nata, pastebjusi k nors tokio i karto nusuku akis. Isiugdiau sugebjim filtruoti nereikaling informacij ir itrinti
j i atminties. Nenoriau atpainti moters i nuotraukos apsipirkindama arba prie mokyklos vart. inau, kad jausiausi
kalta - tiksliau, manau, kad taip bt. Nuo klient kalts ap
sisaugojau atsiribodama nuo asmenini j gyvenim. Man tai
prastas darbas, kuriame yra a profesional ir a savaitgaliais.
Jei biau bet kuri kita atsakinga ir sipareigojusi profesiona
l, dirbanti nuo pirmadienio iki penktadienio, ar tiktumts,
kad jausiau kalt, jei etadien apsivilkiau mini suknel, i
geriau deimt kokteili ir permiegoiau su nepastamuoju?

22. Tomografijos vaigds ir


stovjimas ant galvos
Buvo giedra rugsjo pabaigos diena, popiet turjau susitiki
m. T ryt paskambino Noelis, sprendiant i balso, jaunas,
galbt vos perkops trisdeimt. Jo nepainojau, jis tiesiog lan
ksi netoliese su draugais. Tinkamo kliento kriterij jis atitiko,
nes buvo veds, mandagiai bendravo telefonu. Kai paklausiau,
ko tikisi i ms susitikimo, jis atsak: tiesiog padoriai pasi
barkinti. aunu. Buvau tikra, kad tiek sugebsiu. Usisakiau
porkart jau naudot trumpalaikei nuomai skirt but prie
pelningai veikianio miesto viebuio. Man jis labai tiko: buvo
aptarnaujamas viebuio ir pasiymjo buto patogumu. Be to,
jis buvo jaukus ir privatus, turjo didel, saugi stovjimo aik
tel, o tai visada privalumas.
Jis atvyko vilkdamas kasdieniais polo markinliais ir
golfo ortais. Prie tai su draugais aid golf ir nepersiren
g, jei kartais draugai pradt klausinti, k ketina veikti po
piet. Pasiliau nusiprausti po duu, ir jis sutiko. Neragintas
atidav man umokest. Jis buvo patrauklus, auktas, viesiais
banguotais plaukais, atsipalaidavs. Jam lipant du, vogia
nuirjau - buvo lieknas ir degs. kart bus paprasta, pama
niau degdama kvapisias vakes. Suvokiau, kad vanduo due
215

Tarp paklodi

nebebga ir atsigriau, kai jis eng kambar rankluosiu


apsijuoss liemen.
- Kur kas geriau, - pasak jis, paskui nusiypsojo. - A vi
sas tavo.
Paklausiau, ar jis turi konkrei nor. Paaikjo, kad jis i
ties buvo numats t konkretaus - norjo atkartoti scen,
matyt pornografiniame filme.
- Nesu pornovaigd, - nusijuokiau. - Kalbdamas telefo
nu apie tai neusiminei.
- Tai tik pasilymas, - gteldamas peiais tar jis. - Jei
nenori to daryti, viskas priklauso nuo tavs, tikrai nespausiu.
Patikjau juo, bet buvo smalsu suinoti, ko jis norjo, todl
papraiau paaikinti man idj. Jis apibdino scen i porno
grafinio filmo, kuriame pora usiiminjo analiniu seksu. Tai
paprasta, pamaniau. Keblioji dalis - poza, kurioje buvo akto
riai. Vyras jo moter gulomis veidu veid, paskui kilsteljo
jos duben, o ji ikl kojas ore jam prieais veid. Jis kl j tol,
kol ji beveik atsistojo ant galvos, laikydamas j ir vis dar bru
ks varp jai upakal. Man tai pasirod negyvendinama.
Nesu akrobat, o itam, rodsi, reikjo btent tokio lankstumo.
Taip jam ir pasakiau.
- Tame ir esm, - tar jis. Jam tai taip pat rodsi negyven
dinama, todl jis panoro suinoti, ar tai buvo suvaidinta filmui.
Sutikau pamginti, nes tai buvo kitonika, dl to jaudino, bet
jis inojo tursis liautis, jei man bus nepatogu. Nusirengdama
pamaniau turinti u tok pavoj prayti papildom pinig.
Atlikome pagrindinius veiksmus, o kai abu buvome pasi
ruo, jis nurod man atsigulti ant nugaros. Usimov prezer
216

'Pornografijos vaigds ir stovjimas ant galvos

vatyv, liep kuo aukiau pakelti duben, atsiklaup prieais


ir ltai, bet tvirtai jo upakal. Paskui liep pakelti kojas
prieais j, k ir padariau, o jam pavyko likti viduje. Jis pasak
ketins dar mane kilstelti, kad atsiduriau vertikalioje pad
tyje auktyn kojom. Jis neskubjo ir atsivelg, ar man patogu,
vis klausinjo, ar gerai jauiuosi. Abiem rankom sums kojas
su didiule jga pakl mane taip, kad atsidriau auktyn ko
jom, iskyrus galv, kuri liko ant pagalvs. Taip laikydamas
m skverbtis. Tai, k dar su upakaliu, buvo gerai, bet pati
poza buvo siaubingai nepatogi, jam skverbiantis vis greiiau
darsi sunku ilaikyti mane vertikalioje padtyje, ir a pra
djau kniubti. Nieko nekontroliavau ir nors nebijojau kliento,
baiminausi dl savo saugumo. Tikrai nenorjau stuburo disko
ivaros arba plyusio raumens, todl papraiau jo paskubti ir
baigti, kad galiau, velniai griebt, nusileisti.
- Jau beveik, - pasak jis ir po keli nelabai maloni si
skverbim baig.
A atsikvpiau i palengvjimo. Man svaigo galva, todl gu
ljau, kol prajo.
- Na, kaip mums pavyko? Ar prilygstame pornovaigdms? - paklausiau.
- Tikrai taip, - atsak jis plaiai ypsodamas, patenkintas
savimi. - Btent taip viskas ir vyko filme, bet tikrai nemaniau,
kad monikai manoma barkintis tokioje pozoje. Oho, tu
lanksti, - jis avdamasis papurt galv. - O kaip tu jauteisi?
- Jauiausi visai kaip pornoaktor, - sarkastikai pasakiau. Vis laik vaidinau ir, kaip tavosios pornovaigds, nebiau
to padariusi, jei u tai man nebt mokama.
217

Tarp paklodi

- Ar tau n kiek nepatiko? - jis, rodos, iek tiek nustebo, kad


bti dulkinamai upakal praktikai stovint ant galvos nebu
vo vienas maloniausi seksualini potyri.
- Ties sakant, ne, man nepatiko, bet, ei, ir neskaudjo, o tu
norjai ibandyti, taigi dabar inai.
- Suprantama, - pasak jis paokdamas ir praddamas
rengtis. - Bet ai, kad leidai pabandyti. Man labai patiko.
- Nra u k, - atsakiau.
Jis susitvark, apsiirjo, ar visk turi, ir ijo.
A ukaiiau virdul, kad igeriau saldios arbatos, ir pri
siekiau ateityje nebandysianti tapti tuo, kuo nesu. A palydov,
ne pornoaktor - jau pasimokiau.

23. 'Vl Atvyklis

Buvo spalis, treiadienio vakaras, vaikai sukiojosi namie. A


ruoiau vakarien, kai pypteljo asmeninis telefonas - gavau
inut i Martino, vyruko, su kuriuo susipainau mamos va
karlyje. Ar jis galt vliau paskambinti pasinekti? Atsa
kiau pairsianti, kokiu metu vaikai nueisi miegoti, ir at
raysianti jam. Nevelgiau tame joki romantini galimybi,
bet gal jis, kaip naujas mogus ioje vietovje, nepasts daug
moni, tiesiog norjo praplsti savo paini rat. Pamaniau,
kad draug niekada nebna gana, tad kas blogo gali nutikti?
Jis paskambino po deimtos ir galiausiai mudu praplepjo
me telefonu visas tris valandas. Tai kartojosi kiekvien vakar
vis savait, ir a pajuokavau turinti apriboti ms paneke
si laik, nes nuo miego stygiaus po akimis juodavo ratilai.
Per visas tas kalbantis praleistas valandas jis n neusimin
apie susitikim. nekjoms apie jo ir mano aplinkybes, a
jam visk papasakojau - inoma, iskyrus vien dalyk. Jei
susidraugautume, neketinau meluoti, kokia sudtinga mano
finansin padtis. Pats patyrs skyrybas, jis galjo bent jau tai
suprasti, nors, kai juodu su mona nusprend skirtis, vaikai
jau buvo suaug.
219

Tarp paklodi

Man patiko jo klausytis: ramino inojimas, kad buvo daug


moni, atsidrusi panaiose aplinkybse kaip a. Su eima
apie tebesitsianias skyrybas nesikalbjau, nordama apsau
goti juos nuo gdos, kad vieno j santuoka nepavyko.
is pokalbi maratonas tssi dvi savaites, ir a pradjau
galvoti, ar jis turi kit draug. Vildamasi, kad jis ukibs ant
kabliuko, usiminiau, jog artja mano gimtadienis. Jis ukibo.
Pasil pavaiinti vakariene ten, kur nesusidurtume su mano
eimynykiais. Velniai nemat. Sutikau.
Vien etadienio popiet jis pasim mane ir mudu nuva
iavome pilyje sikrusj viebut alies vakaruose. Keliaujant
pokalbis liejosi laisvai - jau buvome prat prie vienas kito ple
pumo. siregistruojant buvo kiek nejauku, nes pirma prijau
prie registratros, taiau suvokiau neinanti jo pavards. Jis
sikio ir sumokjo. Buvo keistoka, kai mus palydjo ms
kambar, bet k dar ketinome daryti? Juk abu kop penkt
deimt, tad seksas, savaime suprantama, buvo numatytas dl jo buvo nebyliai susitarta.
Pasidj krepius, bare suvalgme priepieius, o jis pri
mygtinai norjo usakyti butel ampano, kad pakeltume
taures u mano gimtadien. Burbuliukai mu tiesiai galv
ir pasijutau pernelyg apsvaigusi. Nusprendme pasivaikio
ti, kad prablaivytume nuo ampano kauusias smegenis. Ten
buvo taip tylu ir ramu, kad jutau, kaip mudviem vaiktin
jant sklaidosi tampa. Sustojome pasigrti okinjaniais
kumeliukais ir tuomet, man paraginus, pirmkart pasibuia
vome. Buinys nebuvo puikus. Martinas buvo nerangokas, o
tai mane suneramino, nes manau, kad vyro buinys parodo,
220

'Vl Atvyklis

koks jis lovoje. Nustmiau t mint alin ir mudu grome


viebut pasiruoti vakarienei.
Ms kambaryje buvo grai laisvai stovinti vonia su koje
lmis - milinika, todl tikrai skirta dviem. Jis usak kam
bar butel vyno, o a prileidau voni. Esu tikra, kad svaigalus
jis niko i nerv, ir dl tos paios prieasties tuo diaugiausi.
Jis pyl dvi dideles taures, mudu nusirengme ir sulindome
kart putojant vanden. Jei ne grimas, bt rodsi keista
bti tame prabangiame viebutyje su vyru, su kuriuo buvau
susitikusi tik kart, bet dl vlyv panekesi regjosi, kad ge
rai vienas kit pastame.
Vonioje itutinome butel vyno ir isikepurnjome nusi
luostyti. Man sukosi galva - tikrai buvau girta, nepratusi prie
daugiau nei atsitiktins taurels. Apsijuosusi rankluosiu at
siguliau ant lovos ir papraiau jo atneti man stiklin vandens.
Man nebdinga prisiliuobti prie vakarien, labai norjau pra
blaivti. Jis padav man vandens ir atsigul greta liemen ap
siris rankluosiu. Gerdama neatkreipiau dmesio jo kn,
bet dabar nesusilaikiau neirjusi. Jis daug adjo: kaip per
kops keturiasdeimt, buvo geros formos. Man nedav ramy
bs ili jo plaukai, bet pasakiau sau, kad jis nuoirdus, doras ir
dosnus vyras, o keli ili plaukai to nekeiia.
Neivengiamai guljimas ant lovos greitai virto buiniais, o
ie - jo noru mane eiti.
- Ar kai ko nepamirai? - iriau atitraukdama nuo jo
duben.
- Ko? - i pairos sumis klusteljo jis.
- Prezervatyvo! - pasakiau gana iurkiai.
221

Tarp paklodi

- Ak. Neatsiveiau j, - nustebs tar jis.


- Kvailokai pasielgei, - pasakiau itraukdama i po jo kojas
ir nuokdama nuo lovos. - Laimei, susiprotjau pati atsiveti.
Pasikuiiau kosmetinje ir isitraukiau por. Greitai okau
atgal ir umoviau sarg. Jis pradjo mane skverbtis, bet erek
cija dingo, ir mudu guljome jausdamiesi kaip porel nepaty
rusi paaugli.
- Labai apgailestauju, - sumurmjo jis. - Tikriausiai dl al
koholio.
- Nieko tokio, - patikinau j. - Man turbt labiau u visk
praverst nusnausti - gerdama dien visada pasijuntu isekusi.
- Taip, a ir pats gana mieguistas. Nustatykime adintuv
po valandos - tuomet tursime pakankamai laiko pasiruoti
vakarienei.
Mudu susiglaudme ir usndome.
Vliau nusileidome vakarieniauti atrodydami kaip bet kuri
kita elegantika pora restorane. Vis dar jausdamiesi iek tiek
kau prie valgio neusisakme vyno. Prie grdami lov,
dar igrme bare, vyliausi, kad antras raundas nenuvils.
Mums gulint lovoje ir buiuojantis paklausiau, kodl jis ne
atsive prezervatyv.
- Nemaiau tam reikalo, - atsak jis.
- K turi galvoje? Ar manei, kad neusiimsime seksu?
- Ne, ne, ne tai, bet sakei po vyro su niekuo nesusitikinjusi,
o a inau nesergs jokiomis ligomis, todl nemaniau, kad j
reiks.
Velniai raut! Aiku, po buvusiojo su niekuo nesusitikin
jau, bet barkinausi su daugybe vyr. Koks jis naivus, kad tiki
222

'Vl Atvyklis

tuo, k kitas mogus pasakoja apie ankstesni lytin gyveni


m. Visi ino, kad mons danai meluoja, su kuo, kaip ir kur
anksiau susidjo. Tik atlikus LPL tyrim ir sutikus umegzti
monogamikus santykius galima atsisakyti lateksiniams drau
guiams skirto biudeto. Paaikinau jam, kad esu labai grieta
saugaus sekso atvilgiu ir visada naudojuosi apsaugos priemo
nmis, nebent santykiai labai rimti. Jis neprietaravo ir, kai
abu buvome pasiruo, pasimyljome.
Lidna, bet tai nebuvo simintina. Slapta vyliausi, kad lovo
je jis bus dinamikas, o suderinus tai su avinga jo asmenybe
bei vienio vyro statusu ir toliau puikiai leisime laik. Rodsi,
kad jis savo pasirodymu gana patenkintas, bet man buvo vi
sikai nuobodu. das, das, das - kodl jis nebuvo puikus
lovoje? Vis dlto pasiguodiau, kad bdama patyrusi galiau
j io to imokyti ir pasipraktikav btume puiks meiluiai.
Kit ryt seksas jo nedomino - jis norjo ieiti pasivaikio
ti. Viliojau j grti lov sakydama, kad niekur neskubame, o
viebuiuose tikrai galima ilgiau pasivartyti, bet jis to nesupra
to arba, jei suprato, nenorjo sutikti. Man pasirod gana keis
ta, kad energingas vyras nenori sekmadienio ryt pasimylti
viebutyje. Galbt jis kiek gdijosi dl vakarykts dienos. Nu
sprendiau, kad taip ir yra, ir nebesukau dl to galvos. Kartu
smagiai praleidome dien ir pakeliui sustojome papietauti. T
vakar jis para man inut, kad maloniai su manimi pralei
do laik ir viliasi netrukus tai pakartoti.
Kit vakar jis man paskambino ir mudu plepjome taip, lyg
viskas bt puiku. Martinas pasikviet mane sveius savaits
vidury. Vaik ketvirtadienio vakar nebus - tuo metu jis jau
223

Tarp paklodi

inojo j reim. Pasakiau atvaiuosianti vlai, nes nenorjau,


kad kas nors pamatyt mano automobil, stovint prieais jo
nam. Kiek pastu kaimynus, tvai dar iki ryto apie tai sui
not, o a nenorjau bti tardoma.
Ketvirtadien ilydjau vaikus, paskui labai pasistengiau
susiukuoti ir pasidayti, o krep sidjau graiausi juodo
ilko negli. Su Martinu ji nujo niekais - jis nebuvo nusi
teiks seksui, nes ryt turjo dirbti. Lovoje mudu trumpai pa
sibuiavome - maniau, kad po to mylsims, bet jis apsivert
ir pasak labanakt! Guljau negaldama tuo patikti ir susi
erzinusi. Po galais! Kodl jis apskritai mane pasikviet? Jei tai
santyki pradia, turtume poruotis lyg siaudrin triuiai!
Na, niekas negalt pasakyti, kad nesistengiau. Kelis kitus
mnesius ir toliau su juo maiausi ir, ties pasakius, puikiai
praleidome kelis vakarus mieste. Abu mgome gyv muzik,
jis usak bilietus kelis labai gerus koncertus. Jis visada su
mokdavo ir elgsi su manimi kaip su dama, bet seksas nesitais. Jam utekdavo karto per savait ar deimt dien, vadinasi,
jo libido buvo kur kas emesnis nei manikis. Kartais bdama
su klientu susilaikydavau, kad pataupyiau susijaudinim su
sitikimui su juo, bet tai nieko nekeit.
Darb buvo lengva dangstyti - jis inojo, kad oficialiai ne
dirbu, todl meluoti nereikjo. Jis pats darbe dienos metu buvo
uimtas, nes daug keliavo po al. Man topteljo, kad jis galbt
susitikinja su palydovmis ir su jomis inaudoja seksualin
energij, bet inojau, kad jis pernelyg siningas ir nesielgt
taip rizikingai. Rytais paskambindavau jam nordama suino
ti, kurioje alies dalyje lankosi, nes egzistavo maa tikimyb,
224

'Vl Atvyklis

kad jis gali pastebti mano automobil, jei atsidurtume tame


paiame mieste.
Nepaisydama nieko, vyliausi, kad ms reikalai miegama
jame pasitaisys. Jis turjo tiek daug savybi, kuri pageidavau
ilgalaikiame partneryje, o kadangi a nepatenkinta ms lyti
niu gyvenimu, pati ir turiau mginti j pakeisti. Bda buvo
ta, kad jis man labai patiko, ir jauiausi nejaukiai praydama
padaryti k nors iek tiek nuotykingesnio. Man rpjo, k jis
apie mane galvoja. Kart jis man pasak neskubs i atidumo,
nes ilg laik nebuvau su vyru. Negaljau tai nieko atsaky
ti, ar ne? t vis dlto pasiliau mudviem kalbantis, bet atsi
drus lovoje tai nevyko. Kaskart mums usiimant seksu jam
baigus guldavau lovoje velnikai suirzusi ir nekantraudama
grti namo, kad pabaigiau tai, k jis pradjo. Tiesiog buvome
seksualiai nesuderinami ir galiausiai su juo tapau irzli ir ka
prizinga. Jis galvojo, kad a - nepastovi kal. Buvo toki ger
manier ir toks mandagus, kad man, jog nevankios kalbos
eidia, vienos nakties nuotykius laik visikai savs neger
biani veiksmais, o pornografijos niekada tyia neirjo, nes
ji menkino pai moters esm. Kaip galjau jam pasakyti: Na,
ties sakant, nevankios kalbos man labai patinka, be to, dulkinuosi su vyrais pragyvenimui"?
Po kurio laiko turjau pripainti, kad ms libido visikai
prieingi, ir joks pastang kiekis to nepakeis. Be to, reikalams
lovoje gerinti reikia dviej moni, bet Atvyklis, rodsi, gyve
na visai kitoje seksualinje planetoje nei a. Tikriausiai biau
labiau pasistengusi, jei biau jam jautusi labai labai stiprius
jausmus ir maniusi, kad turime bendros ateities galimyb, bet
225

Tarp paklodi

taip nebuvo. Tiesiog reikjo per daug dirbti, kad jis pasikeist
lovoje, o a, ties pasakius, ikio nenorjau.
Dabar matau: jo mstymas buvo taip sustabarjs, kad jis
niekada nebt prims galimybs bent iek tiek atsipalaiduoti.
Tuo metu mano drauguio eko telefonas kaito. Praleidusi
nakt su Atvykliu, skambindavau ekui, nordama suino
ti, ar jis laisvas. Kartais drauguis ekas traukiniu atvykdavo
iki paskutins stotels, a nuvaiuodavau su juo susitikti, ir
mudu pasimyldavom automobilyje. Jauiausi dl to kalta, nes
Atvyklis man rpjo, bet su juo rodydavosi, kad nuolat esu
erzinama be jokios patenkinimo galimybs. Keista, kad darbe
galjau bti tokia atvira, taiau asmeniniame gyvenime koj
kio prastas nesaugumas: k jis apie mane pagalvos? Kas, jei
suvoks, ko noriu, jis mane paliks? Juk btent a turjau inoti,
kad jei su partneriu negali kalbtis apie seks, jis turi tapti tavo
eksu. To mane imok ir darbas, ir santuoka.
Po keturi lub mnesi tikintis, kad kakur rasime ki
birkt, praleidusi su juo vis savaitgal be sekso, nutraukiau
santykius. Manau, jis tikrai buvo kandidatas maai mlynai
piliulei. Kad ir kaip jis man patiko, santykiai neapsiriboja vien
draugyste. Galbt kai bsiu atuoniasdeimties, man tai tiks,
bet ne dabar.

24 . Trise lovoje

Buvau automobilyje, vaiavau pasiimti vaik i susitikimo su


draugais, kai suskambo darbo telefonas. Sustojau alikelje
atsiliepti. Vaikinas kitame gale naudojosi laisv rank ranga
ir pasak skambins i automobilio pakeliui darb. Paaik
jo, kad mano kainis jam netinka, taigi atrod, kad tuo viskas
ir baigsis.
Visgi trumpai nekteljome. Ovenas pasak naudojsis internetiniais sekso tinklalapiais, kad rast tai u dyk daran
ius nesantuokinius sekso partnerius, bet jam greitai nusibos
ta ir jis mgsta t pavairinti. Kakodl jis nesutar su dviem
paskutinmis moterimis, su kuriomis susitiko usiimti seksu
be sipareigojim, todl paman paskambinsis man ir pai
rsis, kas bus.
A, inoma, turjau kytelti nos ir paklausiau, k jis mgs
ta ir kurios svetains, jo manymu, geriausios. Jis pastaruosius
kelerius metus turjo nuolatin sekso partner, be to, kelias
nenuolatines, su kuriomis retkariais susitikdavo. Buvo veds,
o lytinis gyvenimas su mona tenkino. Nuolatin jo sugulov
buvo itekjusi ir biseksuali. Jie mgdavo kada tik manoma
pasikviesti vieni, bet dl darbo sipareigojim, sutuoktini,
227

Tarp paklodi

kuriuos reikjo apgauti, ir vargo randant tinkam vieni mnage-a-trois pasitaikydavo reiau, nei jis nort. Jis paklaus,
ar a kada nors myljausi su mergina. Ne, nesimyljau, nei as
meniniame, nei profesiniame gyvenime. Jis pasil tai patirti,
kadangi geras vienias sunku rasti ir tai tapt puikiu mano
paslaug privalumu.
Sutikau apie tai pagalvoti. Jei rinkoje yra nia, mane tai do
mina. Teorikai neprietaravau seksui su moterimi, bet stoko
jant fakt skirtumas tarp teorijos ir praktikos gali bti perne
lyg didelis.
K gi mes darydavome prie atsirandant paiekos siste
moms? Vliau tdien nariau vairius tinklalapius ir atradau,
kad seksas trise vairiais deriniais buvo beveik prastas daly
kas jaunesnms poroms, tarp vlyvos paauglysts ir engusi
ketvirtj deimt. Regis, mnage-a-trois arba bent jau seksas
tarp mergin buvo madingas, nes vis daniau pasitaikydavo
tokiuose TV serialuose kaip Choras arba Lieuvautoja. To ne
patvirtino mano klient odiai, taiau prastai susitinku su
keturiasdeimties eiasdeimties met amiaus vyrais. Jie
danai klausindavo, ar dirbdama usiimu seksu trise, ir ai
kiai duodavo suprasti, kad man tai surengus susidomjimas
bt didelis, daugelis nort patirti pirmj kart. Ten, kur
kartu dirba kelios moterys, nesunku surengti seks trise. Tie
siog palydov paprao vienos verslo draugi prisijungti prie jos
ir susidomjusio kliento. Taiau man svarbiausia slaptumas ir
konfidencialumas. Nepastu kit palydovi ir niekada nesu
sisiekiau ir neiekoiau moters, kad ji prisijungt prie susiti
kimo. Pernelyg rizikinga.
228

Trise lovoje

Paskaiiusi apie i tem supratau, kad ia labai svarbus


etiketas. sivaizduokite, nusprendusi pamginti suvokiate, jog
pagrindinis vaidmuo atiteks kitai moteriai. Negerai, ar ne?
Daug airi sekso nuotyki iekotoj keliauja Berlyn, pasau
lio svingeri sostin, kad ivengt tikimybs susitikti kaimy
nus, taiau ir Airijoje yra kelios koordinuot rengini grups.
Ironika, bet i ties didesn tikimyb pastam susitikti Ber
lyne, nes ir jis i baims, kad atpains, vengs rengini Airijoje.
Mieste yra labai gerai organizuotas klubas, rengiantis vakar
lius nusimananioms ir diskretikoms damoms bei dentel
menams. Pagrindinis dmesys skiriamas damoms, kurios gali
bti biseksualios, lesbiets arba tiesiog atviros abiem lytims.
Renginio organizatoriai naujokams ir nepatyrusiems surengia
pirmj susitikim, kur viskas bna suplanuota, kad nurimt
baims dl pirmo karto, o patirtis bt kuo malonesn. Spau
dimo sitraukti nra: jei pora arba trijul palieka atviras miega
mojo duris, tai reikia, kad irovai laukiami. Skamba puikiai,
jei tai jus jaudina.
Sumaniau praplsti savo seksualinio repertuaro ribas ir
pabandyti. Blogiausiu atveju galsiu tik stebti ir pavadinti tai
profesiniu tyrimu. Nusprendiau paskambinti klub vliau
vakare, kai niekas negals sutrukdyti.
Namams nutilus, paskambinau tinklalapyje nurodytu nu
meriu. Atsiliepus vyrui pasakiau, kad noriu daugiau suinoti
apie jo susibrimus. Jis panoro daugiau suinoti apie mane:
ami, ivaizdos apibdinim, ar noriau lankytis viena, ar
su partneriu. Iklausinjs mane paaikino, kas ir kur prastai
vyksta, koks jimo mokestis u ukandius ir grimus, ir kada
229

Tarp paklodi

numatytas kitas susibrimas. Paklausiau jo apie saugaus sekso


politik. Taip, prezervatyvai btini: nebus gumyts - negausi
putyts. Tuomet pasiteiravau, kas saugu seksu usiimant mer
ginoms ir kokia rizika usikrsti per moter oralin ir genitalin kontakt. Jis negaljo atsakyti - niekas to dar neklaus.
Baigiau pokalb sakydama turinti apie tai pagalvoti ir vl jam
paskambinsianti. Pamaniau, kad jis turt daugiau inoti apie
infekcijos rizik ir kaip ukirsti jai keli. Kaip supratau, saugu
mas jam nebuvo svarbiausia, o mans tai nesuavjo.
Susiruoiau isiaikinti, kokia infekcijos rizika sekse tarp
mergin. Mane nustebino tai, k suinojau. Usiimti saugiu
seksu su vyrais - kone antras prigimimas, o blizganiuose ur
naluose gausu straipsni heteroseksualioms moterims apie ly
tin sveikat, bet kur informacija apie saug seks tarp mergi
n? Paaikjo, kad IV gana retai perduodamas tarp lesbiei,
bet vienas brit tyrimas nustat, kad 85 procentai moter, u
simusi seksu su moterimi, taip pat usim nesaugiu seksu
su vyru. Lesbiei seksas laikomas gana saugiu, bet jei beveik
devynios i deimties toki moter usim nesaugiu seksu su
vyrais, viskas keiiasi. Usikrt asmenys gali perduoti prast
LPL rinkin, bet mane labiausiai neramina hepatitas ir IV atradau, kad kai kurias hepatito formas, tai yra B ir C, gali
perduoti ir moteris moteriai.
Ar yra labiau atgrasantis dalykas, nei skaityti apie lytin
sveikat? Tokie tyrimai beveik veria usimanyti sukryiuoti
kojas ir ant kaklo pasikabinti enkl Udaryta. Beveik.
Pasidomjau daugiau ir suinojau, kad moterikas prezer
vatyvo atitikmuo - specialios servetls. I esms tai latekso
230

Trise lovoje

kvadratlis, kuriuo usidengiate burn ukirsdami keli s


lyiui su kno skysiais - kitaip tariant, ikius lieuv, kad
oraliniu bdu pamalonintumte savo mergin, jis bna ap
trauktas lateksu. Man tai pasirod siaubingai prastas iradi
mas, supratau, kodl jomis retai naudojamasi - jos rodosi labai
nepraktikos ir nepatogios. Reikt stengtis kontroliuoti seili
rijim tuo paiu metu vikriai demonstruojant lieuvio akroba
tik ir tariamai mgaujantis nepakartojama privaloma iban
dyti patirtimi laiant kit moter prie burnos prilipus maisti
ns plvels atitikmeniui.
Toliau pamginau isiaikinti, ar lengva sigyti t servetli.
Kaip inia, prezervatyv yra visur - tiek aludse ir restora
nuose, tiek prekybos centruose, tai kodl moterikas atitikmuo
nra taip lengvai prieinamas? Esm yra maistinje plvelje tai paprastas pasilos ir paklausos reikalas. J sunku sigyti,
nes nra paklausos, o tai byloja, kad daug moter mano, jog
mergin seksas saugus be apsaugos priemoni. Man tai pasi
rod labai rizikinga teritorija - toli grau neprilygsta kontrols
lygiui, kurio siekiu lytins sveikatos srityje.
Vl paskambinau vyrukui i klubo, kad praneiau nesilan
kysianti. Pasakiau dar nesanti tam pasirengusi, nes tai papras
iau nei sakyti, kad nerimauju, jog dalis usimim nesaugs.
Tai jo verslas, nenorjau sitraukti pokalb ia tema. Ties sa
kant, nenorjau, kad jis mane prisimint kitaip nei dar vien
susidomjusi.
Vis lesbietikos akrobatikos tem istmiau i galvos, ta
iau tuomet tarytum i giedro dangaus man vl paskambino
Ovenas. Jis nusprend, kad mano kainis vis dlto kandamas,
231

Tarp paklodi

tad ar nenoriau a prisijungti prie jo ir biseksualios itek


jusios draugs kaip ypatingoji vienia? U seks trise galjau
paprayti daugiau, bet keturi imtai eur nemenka suma, to
dl nieko apie tai nebeusiminiau. Taip, po tyrimo kilo tam
tikr klausim, bet apie jo pasilym vertjo pagalvoti. Orga
nizuotuose renginiuose tikriausiai lankytsi tie patys mons,
todl tikimyb, kad niekas nesirgs LPL, maa. Taiau Oveno
sekso partner itekjusi, jos vyras nieko neino apie patvir
kusi jos pus arba papildomus interesus, be to, ji visada u
siimdavo saugiu seksu. Pasak jo, ji mielai naudosis apsaugos
priemonmis, ino, kad man tai bus pirmas kartas, ir yra labai
diskretika. Ji gerbiama mona ir motina, gyvenanti maame
miestelyje, todl nerizikuos, kad iaikt jos paslaptis. Rodsi
verta pabandyti. Sutikau, bet pasakiau, kad turiu apgalvoti nervinuosi dl pirmo karto, nusijuokiau. Jis vl paskambino
man madaug po keturiasdeimties minui ir pasil ger
viebut u dviej valand kelio nuo mano nam ir laik - kit
treiadien, antr po piet.
Gerai, pamaniau, padarykim tai. Jis liep skambinti, jei kil
t klausim.
Ruodamasi nesidomjau pozomis, nes pamaniau, kad toji
pora ino, k daro, ir, jei reiks, nukreips mane, bet tikjau
galinti plaukti pasroviui ir pasitelkti vaizduot.
Anksti kit ryt gavau i Oveno inut su praymu paskam
binti. Skimbteljau jam, jis buvo labai nusimins. Jo draugu
panoro apie mane visk suinoti, bet jis, aiku, neinojo nie
ko, iskyrus tai, k papasakojau telefonu. Ji norjo inoti, kur
dirbu, o jis, uuot k nors igalvojs, pasak, kad esu palydo
232

Trise lovoje

v. Ji siuto, ivadino j ikniumi ir reikalavo pasiaikinti, kaip


jis drso j paeminti manydamas, kad ji kada nors susids su
liundra. K jis sau galvojo? Palydovs - padugns, bjaurios
iukls, ji n nesiartint prie toki. Galiausiai ji pareik nie
kada nebenorsianti jo matyti, taip buvo nutrauktas j keista
sis susitarimas.
Prisipainsiu, nusivyliau. Per nakt apie tai galvojusi miau
nekantriai laukti naujos patirties, bet taip pat maniau, kad jis
siaubingas kvailys, jei nenumat, kaip ji sureaguos ini, jog
esu palydov. Aiku, kad ji apie mane galvos su prasta panieka,
nesuvokdama, jog greiiau esu iimtis nei taisykl slaptumo ir
saugaus sekso atvilgiu. Ovenas tiesiog siautjo, kad taip siau
bingai susimov, stengsi susisiekti su ja ir pamginti kaip nors
igelbti jdviej susitarim.
Padjau telefon ir sdjau galvodama apie moter, kurios
niekada nepainojau ir vos neibarkinau. Atrodo, jai buvo
normalu gyventi meluojant vyrui ir barkintis su atsitiktiniais
internete rastais vyrais bei moterimis, bet ji smerkia mane u
tai, kad usiimu saugiu seksu tvarkingoje aplinkoje ir gaunu
u tai pinigus. Veidmain kal. Turjau keliskart giliai kvp
ti, kad nusiraminiau ir pasistengiau ivalyti mintis nuo jos
pasakyt odi. Tiek ir siek manieji dailiosios lyties tyrin
jimai - baigsi n neprasidj. Nebuvau tiek smalsi, kad dar
domiausi. Jei asmeniniame gyvenime tai pasilyt patrau
kli pora, pabandyiau, bet tikrai nesiversiau dl to per galv.
Taip pat padariau ivad, kad vis dlto nios rinkoje nra. Taip,
mans to praydavo, bet susidomjimas buvo parengtinis. Kol
kas mano klientai buvo patenkinti viena palydove.
233

2 5 . Seksualinis gydym as

Pradjusi teikti sekso paslaugas u pinigus, maniau, kad vis


kas taip ir bus - vien tik seksas, o paskui dar daugiau. Vyrui
skiriantis su sunkiai udirbtais pinigais u seks su manimi
tikiausi, kad jis nort atsibarkinti iki valiai, jei suprantate,
k noriu pasakyti. Ko nesitikjau - tai tokios daugybs vyr,
kuriems seksas taip nerpjo ir su kuriais sueitis nevykdavo.
Susipainus su vis daugiau klient, mane priblok, kiek
daug j nori iek tiek glamoni, atpalaiduojanio masao ir
lepinimo. Juos buvo gana lengva atpainti i tylaus balso ir
nusvarint pei, kurie, rodosi, buvo ilgalaikio streso poy
miai. Supratusi, ko jie atjo, parinkdavau tinkam muzik,
pavyzdiui, Enya. Dunksini barkinimuisi tinkam klu
bin muzik palikdavau tiems, kurie nordavo tik gerai pasi
dulkinti.
Madaug 20 procent mano klient mielai porai valand
atiduodavo man savo protus ir knus savotikai streso terapi
jai. I j, sakyiau, 90 procent baigdavo sueities, oralinio sek
so ar masturbacijos metu. Bet visiems patiko neskubrus kili
mas, prasidedantis nuo atsipalaidavimo, muzikos ir masao,
man palengva apsinuoginant, didinant jutimin jaudrinim,
234

Seksualinis gydymas

o klientui atsijungiant. Su tokiu klientu jauiausi kaip savoti


ka sekso terapeute, suteikianti sitempusiam vyrui galimyb
atsiriboti nuo iorinio spaudimo ir siklausyti save ir savo
kn. Tokie potyriai man patikdavo. Jausdavausi tarsi turin
ti ry su tuo vyru, buvo gera padti gyvenimo poreiki pri
slgtiems monms. Pati buvau tokia, todl paddama jiems
padjau ir sau.
Vienas toks vyrukas, padars man didel spd, buvo Pite
ris. Jis labai myljo savo mon, bet j lytiniuose santykiuose
buvo klitis. Sprendiant i to, k suinojau i pradini pokal
bi ir inui, jo mona buvo grai, skmingai dirbo, jis gerb
j kaip mon ir gyvenimo partner. Taiau kadangi gerb j,
man gals su ja tik myltis'*, bet danai usimanydavo imti ir
idulkinti j. tai ia ir reikjo mans.
Papraiau jo isamiai papasakoti, k man apie savo lytin
gyvenim ir kaip norjo j pakeisti. Taip susidaryiau vaizd,
kaip geriausia su juo elgtis. Jis pasak trokts kartai, smar
kiai pasikruti, bet negals to daryti su mona. Kadangi myljo
j, stengsi neaboto sekso poreik mintyse nustumti al, pa
skendo karjeroje ir vylsi, kad jo testosterono lygis galbt su
mas ir trokimas kitokio sekso, nei dabartinis, taip nebla
kys. Jis buvo vos perkops trisdeimt ir buvo akivaizdu, kad
varsi susitikti su palydove, nerimavo dl galimos rizikos. Be
to, j slg kalt, kad iduoda mon, bet jis nuolat fantazuo
davo apie paprast, savanaudik seks, kuomet jam nereikt
galvoti apie jos pasitenkinim ir malonum.
Jam kalbant pati miau varytis, kadangi mans nedomino
klientai, blogai besijaui dl to, k su manimi daro. Tai tik j
235

Tarp paklodi

problema, kuri patys ir turt isprsti. Jei pradinio kontak


to telefonu metu susidarydavau spd, kad vaikinas drovisi,
klausindavau toliau, nordama sitikinti, ar mums susitikus
neliksiu su reikliu, nesaugiu vyru, noriniu patikinimo, kad
tai, k daro, yra gerai. Ne, ai. Taiau pajutau, kad Piteris
nebuvo reiklus, todl tsiau pokalb siekdama susitarti dl su
sitikimo.
Pasakiau Piteriui suprantanti jo padt, nes kadaise pati bu
vau mona, sulaukianti monai skirto" sekso. Ar jis niekada
nepagalvojo apie moters perspektyv? Ar jam niekada netop
teljo, kad monai lovoje taip pat nuobodu iki aar, kad ji nori
to paties - paprasto seno gero pasidulkinimo. Jis paaikino,
kad nors niekada atvirai apie tai nesinekjo, ji rodsi paten
kinta jdviej lytiniu gyvenimu.
A suglumau.
- Bet i kur inai, jei atvirai apie tai nesikalbjote? Pripa
inkime, tavo mona n nenutuokia, ko nori lovoje, antraip
negalvotum u tai mokti, todl tikrai neinai, k ji msto.
Akimirk jis tyljo.
- Na, matyt, teisingai kalbi, bet tai vyksta taip ilgai, kad net
neinoiau, nuo ko pradti pokalb.
Pamginau isiaikinti daugiau. Kur laik mums pasi
nekjus jis pripaino regs mon kaip seksuali btyb ir
suprants, kad jdviej seksas jai gali bti griss, bet jis ne
ragino apie tai kalbtis. Pirmaisiais santyki metais nebuvo
reikalo aptarinti, ar jie patenkinti lovoje, nes buvo tokie ar
timi emocikai, kad velnus myljimasis rodsi tinkamas, net
prideramas. Taiau santykiams progresuojant rodsi, kad jie
236

Seksualinis gydymas

strigo usiimdami tokio tipo seksu ir nesidomdami, ar ki


tas asmuo patenkintas. Regis, jie nustat seksualin ritm, kur
laik puikiai tikus, bet dabar j reikjo perirti, persvarstyti,
pakeisti ir paspartinti.
Piteris pasak niekada anksiau taip atvirai ir isamiai ne
sikalbjs apie savo lytin gyvenim, bet tai privert suvokti,
kad jam reikia patarim, kaip pradti pokalb su mona ir i
siaikinti, kaip ji jauiasi. Be to, jis inojo, kad jam reikia sekso
meno pamok: norjo daugiau suinoti, kaip eksperimentuoti
su mona ir iplsti savo vaizduot. Sutarme susitikti ir nu
sprendme, kad usiimsime paprastu geru seksu, bet a j kriti
kuosiu ir parodysiu technik, kuri galt imginti su mona.
Taip pat sutikau parodyti, kaip naudojuosi sekso aisliukais,
kad jis galt stebti, kaip moteriai patinka masturbuotis. Taip
jis geriau supras, koks tempas ir spaudimas patinka kai ku
rioms moterims, o a papasakosiu to, kas vyksta, fiziologij. Pi
teris tokiu poiriu tikriausiai teisinosi sau, kam susitinka su
manimi. Tai nebuvo nesantuokinis seksas, tiesiog investicija
santuok ir monos laim.
Sutarme susitikti viebutyje kit antradien, antr valand.
Jis gyveno u madaug trij valand kelio nuo mano miesto,
bet j kamavo paranoja dl saugumo ir privatumo. Jam reikjo
absoliuios garantijos, kad apie ms susitikim niekada ne
bus papasakota niekam, kas gali painoti j ar jo mon. Pa
tikinau, kad man, motinai ir gerbiamai moteriai, rpjo tas
pats, ir kad slaptumas - mano paslaugos dalis. Jis rodsi tuo
patenkintas. Atsivelgdamas tai, kad susitikim su manimi
turs tolokai nuvaiuoti, nusprend usakyti mane visai po
237

Tarp paklodi

pietei ir vakarui. Man tai puikiai tiko: reik septyni imt


eur umokest, be to, lengviau kelias valandas praleisti su vie
nu klientu nei keliais i eils.
Galiausiai paklausiau, ar jis turi reikalavim dl mano ap
rangos. Jis papra mokinuks uniformos, bet man tai netiko.
Vietoje jos pasiliau kompromis, kur pasakiau laikysianti
paslaptyje iki mudviej susitikimo. Supratau, kad jam patiko
sukurta tampa. inojau galinti isitraukti vien moterik
fantazij knyg, siminti vien t fantazij, pakeisti istorijos
veikj mokinuke ir pritaikyti pagal poreik. Man labai patin
ka nevankios kalbos, o kai inau, kad ir vaikinui tai patinka,
smarkiai susijaudinu. Matyt, jos mus abu tinkamai nuteikia.
Labai uveda klausytis, kaip vyras ipasta slaptas fantazijas,
o vliau jas gyvendinti. Jei man nepatinka tam tikras vaid
muo, traukiu j erotik istorij, kuri pasakoju glamon
dama vyr, arba papraau jo paties papasakoti fantazij. Tuo
atveju, jei laikas imdavo sekti ir suvokdavau, kad jam reikia
pasiskubinti, tai labai praversdavo priveriant patirti orgazm.
Nevankios kalbos - jaudinantis ir patikimas laiko valdymo
rankis, jei tik toks egzistuoja, bet jos turi patikti!
Dien prie susitikim su Piteriu pervelgiau savo knygas ir
suplanavau, k darysime ir kaip pasidalysiu iniomis taip, kad
jis galt jas pritaikyti namie. Tuo metu turjau gana neblog
bibliotek - nuo erotikos ir fantazij iki knyg apie techni
k ir vairi problem veikim. ie daiktai - Dievo dovana:
gerai paraytos, supakuotos ir taip ileistos, kad, guldamos
ant spintels alia lovos, netrikdo. Pasitikrinau, ar viebuio
krepyje yra visko, ko man reiks, paskui pasirinkau nema
238

Seksualinis gydymas

ai sekso aisliuk, kad parodyiau jam, ko galima sigyti, ir


pademonstruoiau, kurie aisliukai geriausiai stimuliuoja tam
tikras vietas. Taip pat pasimiau vyrams skirt aisliuk, kad
Piteris galt patirti vairi poji.
Susitikimo dien vaikams pasamdiau aukl. Galjau tai
sau leisti, nes lauk didelis udarbis. Pusantros valandos va
iavau viebut, pasimiau registratroje kambario rakt ir
ulipau vir. Sudjau aisliukus spintel prie lovos, neno
rjau, kad pamatyt juos neatjus laikui, ant viraus pasidjau
laikrod ir telefon, ant grind pastaiau knygas ir jungiau
akustin muzik su aikiu ritmu. Vilkjau raudono ilko grin
dis siekiani negli ir derant kimono stiliaus chalat. Tuo
metu, kai igirdau beldim duris, jau ybiojo vaks, o visa
scena atrod patraukliai ir viliojamai. Greitai pasitaisiau plau
kus, apsilaiiau lpas ir buvau pasiruousi.
Atvrus duris su manimi pasisveikino draugikas jaunas
vyrikis. Prireik keli minui, kol abu pripratome prie vie
nas kito fizins ivaizdos - jis buvo labai patrauklus, be to,
pagyr mano ivaizd. Apranga jam labai patiko! Kur laik
paplepjome, paskui jis isim pinigin ir m skaiiuoti su
tart atlyg. Diaugiausi gausianti tiek grynj u laukiant
sen ger usimim. Tuomet Piteris papra nusimaudyti po
duu po ilgos kelions. Paskui sausindamasis nuogas ijo i
vonios. Jo knas buvo graus, madaug penki pd deimties
coli gio, tamsi plauk ir ali aki. Net i suglebusio penio
maiau, kad erekcijos bsenos jis sieks maiausiai septynis co
lius - taip, jis buvo apdovanotas, monai pasisek! Paklausiau,
ar vis dar sutariame dl to, kas vyks.
239

Tarp paklodi

- Taip, inoma, man visa tai tinka, bet, atrodo, vieno dalyko
telefonu nepaminjau.
Vaje.
- Ko taip? - paklausiau.
- Na, inai, kaip bna, tiek daug apie tai galvojau ir kalb
jausi su tavimi, kad neinau, kiek ilgai tversiu prie baigdamas.
- Tai ne problema, - pasakiau su palengvjimu. - Jei nori,
pirm kart padsiu tau greitai baigti, o paskui bsi labiau at
sipalaidavs ir pasimgausi likusia dalimi.
- Skamba nuostabiai, - dkingai itar jis. - Apgailestauju
dl to, bet apskritai ilgai netveriu, o dabar esu labai susijaudins.
Persiklme ant lovos, papraiau jo atsigulti ant nugaros,
kad galiau greitai patenkinti ranka. Tuomet imsims ms
sekso pamokos. Atsisdau jam tarp koj ir delnuose suildiau
lael lubrikanto. Jo varpa jau buvo staia. miau j velniai
glostyti, leisdama priprasti prie prisilietimo ir lubrikanto po
jio. Jis kak nesuprantamai sumurmjo, paskui be jokio
spjimo jo knas susitrauk, ir jis iov sperm. Kas ia da
bar? N nespjau ranka apimti jo kuolo, vos j palieiau. Jis
puol atsiprainti ir atrod labai susigds. Buvau gana pri
blokta ir netekusi amo, bet susimiau, kad atrodyiau rami ir
tvirta, ir pasakiau, jog viskas gerai. Akivaizdu - Piteriui reik
jo veikti kur kas didesn problem nei ta, kuri aptarme tele
fonu. Prie galdamas nustebinti savo mon, eksperimentuoti
su aisliukais, praplsti seksualin akirat ir atvirai su ja pasi
kalbti apie seks, jis turjo isigydyti prielaikin ejakuliacij.
Kodl jis apie tai neusimin? Ar vylsi, kad taip nenutiks? Ar
netiktinai dl to drovjosi ir gdijosi?
240

Seksualinis gydymas

Prajus kelioms nejaukioms minutms, jis jau buvo nusi


luosts ir guljo greta mans ant lovos.
- Piteri, kiek ilgai prie baigdamas tveri monos viduje?
- Manau, skirtingai, bet nelabai ilgai.
- Na, ar nortum ilgiau tverti, ar jauti, kad tave valdo tavo
pimpis?
- Dieve, taip, noriau ilgiau tverti, bet taip tsiasi jau kur
laik. Lyg ir tikjausi, kad savaime isisprs, bet neatrodo, kad
tai vyks.
- O kiek trunka tas kuris laikas? Kelis mnesius? Metus? pasiteiravau.
- Manau, jei jau sakyti ties, bus madaug dveji metai.
- Ar manai, kad tau prielaikin ejakuliacija?
- Vyliausi, kad ne, bet nemanau, kad galima toliau tai neigti,
tiesa?
- Na, tai labai labai danai pasitaiko, daniau, nei sivaiz
duotum, bet js, biai, apie svarbius dalykus nesikalbate, ar
ne? Todl turbt manaisi ess vienintelis visatoje, turintis i
problem.
Maiau, kad jis iek tiek atsipalaidavo, kadangi paslaptis
iaikjo ir atvirai nekjoms. Paaikinau jam, kad sprsda
mas toki problem jis gali daug nuveikti, kad tai nra mirties
nuosprendis.
mme kalbtis apie tai, kaip i problema galjo atsirasti: jo
manymu, tai galjo bti nenoro nuvilti mon lovoje rezulta
tas. Jiems tai, aiku, buvo nelieiama tema. Kuo labiau j kan
kino PE, tuo labiau nepatenkintas savimi jautsi ir tuo didesn
tamp patyr su ja myldamasis, kad per anksti neiaut. Jis
241

Tarp paklodi

man, kad jei tik galt tiesiog idulkinti mon, uuot turjs
laikytis viso myljimosi ritualo, problema bt isprsta. Dl
PE jis kalt vert spaudimui myltis. Dl to pati mintis, kad
teks myltis, kl didiul nerim, o vienintel mintis, kuri
galjo pakelti, - pasibarkinimas.
Na, diaugiausi, kad apie tai kalbjoms, nes buvo akivaiz
du, jog jis nori isprsti problem. Idrsau paklausti, kiek jis
tai aptar su mona.
Jie niekada apie tai nuoirdiai nesikalbjo. Kaskart per
greitai ejakuliavs jis atsipraydavo, ji pasakydavo, kad viskas
gerai, paskui abu taip ir guldavo tyldami, kiekvienas su savo
mintimis, nesisiedami nei fizikai, nei emocikai. Kokie juodu
vienii, pamaniau, bet ypa jis.
- Ar galiu kalbti atvirai? - paklausiau.
- Taip, prayiau.
- Susisiekei su manimi, nes mon regi tik tam tikru aspek
tu ir gali su ja tik myltis, kai i ties tenori idulkinti arba
usiimti kitokiu seksu, kuomet nereikt jos idealizuoti ir tai
abiem patikt, taip?
Linkteljimas.
- Bet tikrov tokia, kad gali usiimti tik nuobodiuoju
monai skirtu* seksu, nes bet koks bent kiek labiau jaudinan
tis dalykas paspartina prielaikin ejakuliacij.
Vl linkteljimas.
- Bet net ir usiimdamas tuo paiu nuobodiu seksu vis tiek
netveri ilgai ir viskas baigiasi katastrofikai, nes vos pajgi i
bti joje bent trump laik. Tai jus abu smarkiai nuvilia, viskas
tik blogja, todl paskambinai man.
242

Seksualinis gydymas

- Taip, su viskuo sutikiau, - tyliai pasak jis. - Mginau


pratsti glamones bandydamas ilaikyti erekcij ir atidti eja
kuliacij ir tikriausiai tikinau save, kad negaliu regti mo
nos kaip seksualios btybs, kad su ja myltis galiu tik tam
tikru bdu.
- Bet, ties sakant, dabar matome, jog bda ta, kad tau prie
laikin ejakuliacija, o tu tai neigi, nesikalbjai su mona, nors
akivaizdu, kad ji ino, kas tau, ir taip pat vengia apie tai kalbti.
- Taip, taip, tu teisi. Bet, po velni, kodl galiu gana atvirai
ir tiesmukai kalbtis apie tai su tavimi, nepastamja, o ne su
mona, moterimi, kuri myliu, su kuria noriu bti?
- Na, sakyiau, dl to, kad tau nerpi, k manau. Tu nenori
mans suavti ar kaip nors patenkinti, be to, inai, kad pui
kiai imanau seks, visas jo prasmes ir problemas, kad man
tikriausiai anksiau teko daugyb kart su tuo susidurti ir nu
manau, kas galt padti.
Jis man nusiypsojo.
- Visa tai tiesa, bet ar inai, kaip man padti, kad nereikt
eiti pas eimos gydytoj? Jau galvojau pas j apsilankyti, bet
man pernelyg gda.
Tuo metu patogiai atsipalaidav guljome ant lovos, buvau
ant jo udjusi kojas. Ms poza nebuvo seksuali, tiesiog dl
odos slyio jautms patogiai. inojau - jei Piteris kada ir at
sivers, tai btent dabar. Udaviau jam kelis klausimus apie po
ir seks, aukljim, neigiamus seksualinius potyrius, san
tykius su mona u miegamojo rib. Jo aukljimas ar poiris
seks nebuvo neprideramas, bet juodu su mona tikrai nebe
buvo tokie artimi kaip anksiau. Jie buvo tokie usim dar
243

Tarp paklodi

bais ir aktyviu socialiniu gyvenimu, kad jam rodsi, jog juodu


tiesiog visk atlieka automatikai ir neisikalba kaip anksiau.
Geriau pagalvojs jis suprato, kad j nebesiejo tos trumpos
pavogtos velnumo akimirkos, kuriomis anksiau mgaudavosi. Telefonu kalbdavosi apie praktikus dalykus, o inuts
bdavo konkreios: Ar grdamas namo gali pamesti pieno,
aciux. Kakaip romantika nutolo ir jis prisipaino, kad n ve
nas jdviej nieko nedar, kad sustabdyt j prie nuskriejant
dar toliau. Kalbjoms apie tai, kad ms veiksmai miegama
jame geri tik tada, kai geri santykiai u miegamojo sien, kad
jei jis nors aikaus, atviro ir siningo pokalbio lovoje, turt
taip bendrauti ir ne joje. Jei apie kak nesikalbama, abu pasikliaunate splionmis, kurios gali atverti klaiding supratim
ir nesutarim praraj.
Papasakojau Piteriui visk, k inojau apie PE: kad ji paveikia
iki 30 procent vyr bet kuriuo metu, kad tai labiausiai papli
tusi vyr lytin disfunkcija, bet taip pat reiausiai gydoma, kad
vos vienas procentas vyr gydosi - tai lemia vairios prieastys,
daniausiai gda, drovjimasis, taigi vyrauja klaidingas poiris,
es ji negydoma. Ties sakant, ji dar ir kaip gydoma - ir vai
riais bdais, tarp j ir antidepresantais, vietinio veikimo vais
tais (tepamais ant penio), psichoterapija, tam tikrais pratimais ir,
o tai domu, keiiant, kur, kada ir kaip usiimama seksu. Rodos,
pasikartojantys seksualiniai scenarijai stiprina PE, todl nuola
tinis Piterio myljimasis su mona tokiu paiu bdu reikalo ne
gelbjo. Isprsti PE problem bt gana lengva, jei tik jis atvirai
kalbtsi su mona ir sulaukt jos pagalbos. Be to, jis gali io to
imtis, stengdamasis padti sau, btent - Regelio pratim.
24 4

Seksualinis gydymas

Danai klaidingai manoma, kad Kegelio, arba dubens dug


no raumen, pratimai skirti tik gimdiusioms moterims sie
kiant ukirsti keli lapimo nelaikymui. Ties sakant, jie tiek
pat svarbs vyrams - kuo daugiau manktinate ir stiprinate
dubens dugn, tuo labiau kontroliuojate t viet, kur sekso
metu viskas ir vyksta. Kegelio pratimai gali padti isprs
ti visas (tiek vyr, tiek moter) lytins sveikatos problemas,
padidinti jautrum ir sustiprinti orgazmus. Senasis testas,
kad vyras turt sugebti ant staios varpos ilaikyti kaban
t rankluost, nra klaidingas - jei jo dubens dugno raume
nys stiprs, jis lengvai tai padarys. Kegelio pratimais taip pat
manktinama gilij raumen grup, kuri dauguma moni
ino i pilateso, ritmins gimnastikos ir jogos. Jie gldi nuga
ros apaioje ir pilve, saugodami nugaros apai nuo sueidim,
suteikdami ploktesn pilvuk, o kiekvienam kno judesiui stabilumo. Kegelio pratim nauda neimatuojama, ir jei pasi
ryite kasdien atlikti paprast mankt, jums padkos ne tik
intymios js vietels, bet ir partneris.
Visa tai paaikinau Piteriui ir parodiau, kaip rasti gaktin
stuburgalio raumen, kad jis inot manktins tinkam viet.
Jam suvokus dubens dugno manktinimo svarb ir sisavinus
technik, pademonstravau uspaudimo technik, kuri danai
naudojama siekiant ukirsti keli prielaikinei ejakuliacijai.
Taip Piteris geriau painos savo kn ir supras, kas vyksta su
varpa dar gerokai prie iai usimanant ejakuliuoti. Nordama
tai iliustruoti, pradjau viena ranka masauoti jo varp ir pa
praiau pasakoti, k jauia, bet udraudiau baigti ir perspjau,
kad pasakyt, kada bent kiek priarts prie to tako. I pradi
245

Tarp paklodi

jam nebuvo malonu kalbti apie tai, k jauia kne man stimu
liuojant - ties sakant, tam jam pristigo odi. Paraginau j,
kad geriau suprast savo varp ir kad tapt patogiau nektis
lytinio akto metu.
Jis pradjo sakydamas, kad jautsi neblogai, net gerai, atsi
palaidavs ir patenkintas tuo, k dariau. Perkliau savo rank
ir miau masauoti kiauus ir virutin laun dal. Jam tai
patiko, bet is pojtis buvo naujas - jis taip nedarydavo masturbuodamasis, taip pat ir mona nedarydavo retkariais jam
smaukydama. Papraiau jo apibdinti, k jaut dl lubrikanto,
paskui utepiau balzamo, suteikianio kaitinant, dilgiojant
pojt. Vis t laik mano prisilietimas buvo velnus, be jokio
ketinimo bent priartinti prie orgazmo. Perkliau rank ant jo
penio ir porkart velniai brkteljau. Papraiau pasakyti, ar
jis tuoj baigs. Jis atsak netversis ilgiau, jei ir toliau taip liesiu,
todl atsmaukiau jo apyvarp, perkliau nykt ir smili prie
varpos pagrindo ir tvirtai suspaudiau. io judesio esm ta,
kad taip sustabdomas artjant orgazmui suplstantis kraujas ir
numalinamas susijaudinimas. Paaikinau Piteriui, kad labai
svarbu i technik panaudoti gerokai prie orgazm, antraip
jis perengs rib.
Kaip ir visame kame, btina praktika, todl papraiau Pi
terio perimti ir leisti stebti, kaip jis masturbuojasi naudoda
mas uspaudimo technik. Jis pradjo kiek per daug entuzi
astingai ir po keli sekundi jau turjo uspausti, bet gudo.
Paskui pasiliau pakeisti pojt, judinti rank kita kryptimi
arba pakeisti kno padt, kad galt liesti maiau varpos. Jis
apsivert ant ono sulenks kojas link pilvo ir toliau save liet.
246

Seksualinis gydymas

Vis t laik mudu nesibuiavome, jis dar nebuvo mans palie


ts - tebevilkjau t pat raudon derin, kuris mane puo, kai
sulipome ant lovos. Tai buvo vienas t susitikim, kurie bna
visai kitokie, nei tikjausi.
Kur laik tsme uspaust, pakeisti pojt, pakeisti poz
reim. Norjau rodyti Piteriui, kad turdamas reikiam
ini jis gali sau padti veikti problem. Jam jau kelis kar
tus pavyko susilaikyti nuo orgazmo, taigi pajutau, kad atjo
metas baigti, nes tikriausiai pavargo. Be to, norjau parodyti
jam dar kai k, kas galt padti. Pasakiau, kad dabar jis leis
sau priimti artjanio orgazmo pojt ir nesusilaikys, kad jis
visk kontroliuoja ir tuo pasimgaus, bet liepiau pasistengti
ir pratsti tai nebaigiant galvotrkiais. Norjau, kad jis pa
matyt, kiek gali tverti gavs iek tiek patarim ir praktini
pamokym.
Prie tirtai spermai itryktant ant pilvo, jis itvr madaug
dvideimt sekundi. Leidau jam pagulti mgaujantis pakar
totiniais sukrtimais, paskui pamiau servetli ir nuvaliau.
Padaviau jam stiklin vandens ir mudu kur laik tyljome,
kol jis atsigavo ir vl galjo riliai kalbti.
- Na, ito visai nesitikjau, - ramiai irdamas mane pa
sak jis.
- A taip pat, bet, pasirodo, kad to reikjo, sutinki?
- Na, tikrai. iandien ia vaiuodamas tikrai nemaniau,
kad vos po keli valand bsiu imoks kelis bdus problemai
sprsti. Taip ilgai liesdamas save ir nebaigdamas tol, kol nepa
norsiu, netvriau jau por met. Po paraliais, gerai padirb
jai! Ar taip daryt sekso terapeutai?
247

Tarp paklodi

- E, ne, nemanau, - nusijuokiau. - Sekso terapeutas tikrai


tavs neliest. Manau, jis pakalbt apie tavo problemas ir
liept namie atlikti pratimus, bet niekada negirdjau, kad pra
timus i ties demonstruot. Matai, a unikali!
Jis isiiep.
- Bet kaip viso to imokai?
- Na, mgstu skaityti, visada mgau, man knai tra knai,
svarbu tai, kas viduje, o seksas tra esminis ms vis poreikis.
Apmaudu regti, kaip mons kankinasi miegamajame, kai i
ties bet kokios seksualins problemos sprendimas panorjus
yra pasiekiamas. Daugyb por tyldamos kenia PE, nors
taip neturt bti. Kalbant apie tai, noriu paklausti, kaip keti
ni ukalbinti mon apie plan igydyti PE. Ar nortum lsti
du, kol paruoiu mums po puodel?
Mums gurknojant arbat, pasiliau Piteriui grus namo
prisijungti prie interneto ir usisakyti labiausiai rekomenduo
jam pagalbos sau knyg apie PE. J gavs turt pasisodinti
mon ir pasakyti, kad i knyg sigijs todl, kad ji pads
isprsti jo problemas. Patariau jam paprayti monos kartu
skaityti knyg, pasakyti, kaip j myl ir kaip negerai jauiasi
j nuvildamas lovoje, kad jam reikia jos pagalbos problemai
isprsti - kadangi gdijosi, per ilgai leido jai tstis, bet labai
norjo, kad juodu kartu mgautsi puikiu lytiniu gyvenimu.
Nesivaizdavau, kokia partner nesureaguot tai teigiamai.
Tik Piteris inojo, kokia aplinka geriausiai tinka tam pasakyti,
bet pasiliau ios temos nenagrinti lovoje: veriau miegamj
laikyti poilsio ir sekso - gero sekso - erdve, nesieti jo su ilgais
panekesiais apie seksualinius sunkumus. Taip pat pasiliau
248

Seksualinis gydymas

pasipraktikuoti tai, k ketino jai sakyti - taip bus lengviau su


rinkti mintis ir prasti girdti save tariant odius, kuri taip
ilgai veng.
Piteris atrod patenkintas ir sutiko, kad tai taip nebebaugino, kaip vos prie kelias valandas. Kartu praleidome beveik
keturias valandas, ir jam atjo metas ivykti. Jam rengiantis
paklausiau, ar tebebuvo patenkintas mano kaina. Kadangi ne
silaikme originalaus plano, maloniai nustebau, kai jis pasak
tam neprietaraujs, nes pinigus ileido prasmingai. Kaip pa
lengvjo: nenorjau j grinti! Jis pasiteiravo, ar galt man
paskambinti, jei ikilt klausim arba prisireikt mano pas
laug, kad gaut daugiau praktins pagalbos. Pasakiau, kad
bt malonu vl su juo susitikti, bet vyliausi, jog nereiks,
kadangi tai reikt, kad juodu su mona visk isprend. Jis
pakteljo man skruost ir ijo.
Udariau paskui j duris ir atsisdau ant lovos stebdamasi
tuo, kaip darbas vis dar galjo mane apstulbinti. Neskubjau
namo, nes vaikus priirjo aukl, todl nusprendiau prisi
leisti kart voni. Atsipalaidavusi putotame vandenyje pasi
jutau isekusi - protins energijos inaudojau kur kas daugiau
nei fizins, o tai ivargino labiau nei seksas.
Guldama vonioje galvojau, kiek daug por kenia nuo PE
ir kaip prastai turtum jaustis, jei vyras i gdos atsisako pa
galbos. Apie tai girddavau i draugi. Pastu vien mergin,
kurios vyrui PE problema atsirado gimus pirmajam vaikui. Jos
manymu, ji prasidjo todl, kad turdami nakt danai prabundant kdik jie galiausiai skubindavo seks, kad baigt
kdikiui nespjus sutrukdyti. Jie pasiek toki stadij, kad
249

Tarp paklodi

jis n nesiskverbdavo - baigdavo kone t pai akimirk, kai


patirdavo erekcij. Ji meld j apsilankyti pas eimos gydytoj
arba sekso terapeut, bet jis kategorikai atsisak k nors da
ryti. Tvirtino, kad reikalas laikui bgant pats isisprs, kad ji
i nieko daro problem. Taip buvo prie atuonerius metus, ir
niekas neisisprend. Kaip tai apgailtina ir apmaudu!
Jei turiau PE kankinam vaikin, ar noriau, kad jis pa
sielgt taip, kaip Piteris, ir aptart tai su palydove? Ne. Ne
noriau partnerio, kuris lankytsi pas prostitutes - veriau
miegamojo problemas sprsiau su mylimu mogumi atviru,
palaikaniu bendravimu ir kompromisais. Dauguma seksuali
ni problem kyla dl bendravimo stygiaus. Dirbdama sutikau
visoki: vaikin, kurie i baims, kad juos smerks ar atstums,
nesikalbdavo su partnermis apie tai, ko nori lovoje; vyr,
kurie vis dlto sukaupdavo drs atvirai pasikalbti su partne
rmis, bet pastarosios nekreipdavo dmesio pokalb ir nieko
nekeisdavo; vyr, kurie kalt versdavo visai kitiems dalykams,
pavyzdiui, myljimuisi. Ir kidavo galvas sml dl tikrj
prieasi; ir vyr, kurie, uuot nuvyl monas, susilaikydavo
nuo lytini santyki su jomis.
Sutikau nemaai vyr, kurie vis dlto pasikalbdavo su
monomis, taiau j praym veikti kartu bdavo nepaisoma.
Vieni tvirtindavo man tik, kad monos vliau irdavo pro
pirtus ne namie praleistas naktis, ir kad egzistuodavo ne
bylus susitarimas, jog vyras gali eiti kair. Tuo niekada ne
galdavau patikti: man tai bt visai nepriimtina. Bet tuose
pasakojimuose miau matyti bendrus bruous: visi vyrai usi
mindavo, kad j monos atrodo patenkintos gyvenimu (vaikai,
250

Seksualinis gydymas

graus namas, automobilis ir vairs materials iuolaikins


visuomens niekuiai), o patenkinani lytini santyki stoka
joms tarytum buvo n motais. Tokiems vyrams buvo nesunku
sitaisyti meilu arba lankytis pas palydoves, nes j monos
neudavinjo nepatogi klausim. Sumauti pinigai, pamaniau,
jie visk gadina.
Noriau manyti padjusi Piteriui, kad jis gro namo ir i
siaikino visk su mona - gyvenimas be sveikos seksualins
iraikos atrodo toks tuias ir naikinantis siel. Lidna, kad
kai kuri moni seksualinis a retai gauna pasireikti. Piteris tikrai malonus vyras, norintis su mona nuolat patirti seksu
alin pasitenkinim, taigi viliuosi, kad jam viskas pavyko. Jis
daugiau niekada man neskambino, o tai laikau geru enklu!

26. N em alonus susitikimas

Susitikimas su Piteriu buvo toks netiktas ir taip gerai prajo,


kad po jo jauiausi patenkinta darbu ir savimi. Derjo atminti:
auktai kilsi - emai pulsi, nes vos po trij dien turjau visi
kai kitok klient. Po jo bet koks pasitenkinimo darbu jausmas
igaravo, jauiausi kalta ir iek tiek pasibjaurtina.
T etadien turjau dirbti - vaikai savaitgaliui isisti
pas tv, todl treiai valandai buvau susitarusi su klientu
ir usakiusi kambar viebutyje. Jis buvo naujas, todl u de
vyniasdeimties minui darb susiluosiu keturis imtus
eur. J labai reikjo, nes kit savait turjau apmokti kelias
sskaitas. Antr valand buvau pasigrainusi ir pasiruousi
susitikimui. Kaip tik meiau darbo telefon krep, kai jis
suskambo. Skambino naujasis klientas - jis negaljo atvyk
ti. Atsitiko kakas nenumatyto, kaip apgailestauju, ple, ple,
ple. Jis paskambinsis kit savait susitarti dl kito susitiki
mo. inoma, kalbdama su juo telefonu buvau labai maloni,
bet padjusi ragel paleidau keiksm virtin. Po velni! Po
velni! Po velni! Man labai reikjo pinig, o dabar buvau
isipuousi, bet neturjau, k veikti. Negana to, dl ito susi
tikimo su klientu ir sskait, kurias reikjo apmokti, atsisa
252

Nemalonus susitikimas

kiau susitikimo su senais mokyklos draugais. Man visko jau


buvo iki kaklo.
Mans taip lengvai nesulaikysi, todl sijungiau kompiuter
ir nusprendiau iekoti paskutins minuts kliento. etadienio
popiet - geriausias savaits metas internete susipainti su vai
kinais, kai dl pasibarkinimo galima susitarti per kelias minu
tes. Galima rinktis i tokios daugybs tinklalapi, kad gali tapti
keblu prisiminti vartotoj vardus, slaptaodius ir kokias tiks
liai smulkmenas nurodiau. Nenorjau netyia atskleisti dau
giau informacijos, nei grietai btina. Susiaurinau pasirinkim
iki dviej tinklalapi, kuriuose lanksi mano tipo vyrai: nuo
bodiaujantys, susijaudin ir turintys grynj, kad pasilepint
mergina. Jie pasirod paranks tomis progomis, kai susitikim
staiga ataukdavo ir man greitai reikdavo pamainos.
Internete pranariusi madaug deimt minui, radau
vietin vyruk, galint susitikti per valand. Man tereikjo
suinoti, ar jis veds arba sipareigojs, ar supranta, kas yra
saugus seksas, ar mano kainis nekelia jam problem ir ar jis
nenori ko nors pasibaistino. Kvinas pasirod visai nieko, bet
paskui per MSN pokalbi program m udavinti kvailus
klausimus: kaip atrodau ir ar atsisiau jam inut su savo
putyts nuotraukomis? Jei bt patyrs klientas, niekada ne
praint nuotrauk - arba nort susitikti, arba ne. Jis mane
velnikai erzino, bet, deja, man labai reikjo kliento. Uuot
liepusi jam atsikruti, k prastai darydavau, sutikau atsisti
vien nuotrauk.
Mano putyts nuotrauka akivaizdiai atitiko reikalavimus,
nes jis sutiko susitikti, bet sak turs tik trisdeimt minui,
253

Tarp paklodi

todl nors nuolaidos. Daug prisikeikusi ir prisisvaidiusi


aibais prieais kompiuterio ekran, pasakiau, kad man tin
ka trisdeimt minui u 150 eur. Jis sutiko. Gerai - buvau
susiruousi, o 150 geriau nei nieko. Suskambo darbo telefonas.
Paskutin smulkmena: Kvinas nesps viebut, todl turjau
atvykti jo darboviet.
- Nebk toks kvailas, tai pernelyg rizikinga, - atkirtau kan
trybei vis labiau senkant.
- Bet negaliu itrkti i biuro. A ia vienas, - meld jis.
- Na, kur tu dirbi? Ar ten yra lova ar kakas tinkamo?
Tai buvo komaras - jis kalbjo kaip visikas iknius.
- A automobili parduotuvje, - atsak jis.
- Ak, prayiau, tikriausiai juokauji. K nori pasakyti - kad
udarysi parduotuv, kol a biure tave tvarkysiu?
- Parduotuvs udaryti nereiks. Vis dien nesulaukiau n
vieno pirkjo, - pasak jis.
- Tai i nuobodulio lankeisi sekso svetainse, taip?
- Taip, kaip ak pataikei, a net plyt i susijaudinimo!
- Velniai nemat, sutinku. Atvyksiu po madaug dvideim
ties minui, - pasakiau pajutusi plsteljus adrenalin.
Galvojau apie suplanuot, bet ataukt susitikim su kli
entu, o galvodama apie seks susijaudinu - kartais tik tiek ir
reikia. O bet kokia pinig suma geriau nei tai, k udirbsiu
sddama namie visa isipuousi, bet neturdama, kur eiti.
velgiant atgalios, tai buvo impulsyvus sprendimas, past
mtas susijaudinimo ir pinig poreikio. Dabar matau, kad
dariausi patenkinta savo padtimi. Be to, devynis mnesius
gyvendama, kvpuodama ir usiimdama seksu u pinigus
254

Nemalonus susitikimas

miau usimirti, kad tai vis tiek yra siaubingai nepriimtinas


bdas duonai udirbti, o pasitenkinimas gali tapti slidiu lai
tu pratin.
Padjau ragel ir meiau telefon krep. Po velni, pa
mirau apie sumaut viebut pirmajam klientui. Ar ataukti
rezervacij, ar tiktis, kad t vakar gausiu dar vien klient?
Kai paskambinau viebut ir atsisakiau kambario, mane in
formavo, kad dl to nepatogumo nuo kredito kortels bus nu
skaityti penkiasdeimt eur. Tai tredalis jau ileist pinig,
kuri dar neudirbau. Su kiekviena minute dariausi vis pik
tesn. Negaljau sau leisti nepatogum*. Vyrukas, su kuriuo
ketinau susitikti, rimtai mane siutino.
Apimta kvpimo nusprendiau griebtis ateik ir bk. Kli
entai pasakojo man apie merginas, kurios priversdavo juos
kuo greiiau baigti, kad tik ispirt pro duris. Visada maniau,
kad tai labai iauru, bet dabar pati ketinau panaudoti i tak
tik. Nusivilkau apatinius ir vysteljau ant sofos. Vis dar bu
vau prisijungusi prie sekso svetains, todl mikliai atsijungiau
ir ijungiau kompiuter - bt blogai, jei mano verslo duome
nys paklit silauliui ir vagiui rankas. Vilkjau aptemp
tus markinlius V formos ikirpte ir dinsus. Dkui Dievui
u laikr - ji pakankamai prilaik mano papus net ir be lie
menls. Apsivilkau lietpalt ir pus keturi ijau pro duris.
inojau verslo park miestelio pakratyje, kur dirbo Kvinas,
bet iek tiek pasiklydau parduotuvi labirinte. Kai sustojau
prie jo salono, laikrodis rod 16.02. I krepio isimiau vien
prezervatyv ir sidjau palto kien, paskui vl pairjau
laikrod prietais skydelyje - 16.03. Ketinau sekti laik.
255

Tarp paklodi

Pasitikiniai prajau pro vilganius naujus automobilius ir


pagrindin primimo erdv, kur pastebjau duris su enklu juo
domis raidmis tik darbuotojams". Ikart jau ir radau j prie
stalo, smeigus akis kompiuter. Paskui save urakinau duris.
- Sveikas, prayiau grynuosius, - pasakiau dirbtinai drau
giku balsu.
Jis i stalo staliaus itrauk pinigus ir padav man. sidjau
juos galin dins kien. Jis man jau sak ess susijaudins,
o jei vis dien sdjo sekso svetainse, ilgai netvers. Isimusi
i kiens prezervatyv, padjau j ant laikrai krvels ant
grind greta jo stalo, paskui alia nusviediau palt. Prijau
prie jo, kol jis nuirinjo mano krtis po markinliais. Jis
sdjo atsilenkianioje besisukanioje biuro kdje. Sumiau
jo rank, pakiau po markinliais ir udjau ant krties. Kita
per kelnes apiuopiau Kvino varp. Ji per kelias sekundes su
kietjo. Viskas klojosi pagal plan.
- Atsigulk, - paliepiau.
Jis atlo galv, ir kd pajudjo kartu su juo. Kilsteljs u
pakal nukl j nuo sdyns, kad ilaisvint varp. Itraukiau
ir pamasaavau j. Ji buvo milinika, turjau tai pripainti, bet
daugiau buvo sunku rasti koki nors fizikai patraukli savyb.
Jis pamgino mane pabuiuoti, bet a atsitraukiau sakydama:
- Su klientais nesibuiuoju.
Jis mans nespaud. Atsitraukiau, nusimoviau dinsus
ir vien koj spraudusi tarp jojo kit ukliau ant stalo, kad
mano putyt atsidurt tiesiai jam prie veid. Itraukusi i pa
kelio prezervatyv, umoviau j Kvinui nespjus nieko pasa
kyti. Atsiklaupiau ant alto linoleumo upakaliu j ir liepiau
256

Nemalonus susitikimas

mane idulkinti. Jis vis dar buvo su kelnmis, todl nusmauk


jas emiau ir atsiklaup u mans. Nebuvau sudrkusi ir ne
turjau lubrikanto, todl buvo anktoka, bet tuo geriau tam,
kad jis greiiau baigt. Jis porkart trumpai stumteljo, paskui
baig aikteldamas. A isiiepiau sau: viskas baigta. Touch.
Jis itrauk. A nesidairiau, tik atsistojau ir greitai apsivil
kau dinsus bei palt. Jis sdjo ant kds su prezervatyvu, vis
dar umautu ant varpos, ir atrod, tarsi bt gavs j galv.
- Ai u usakym, - pasakiau atsainiai. Nuingsniavau
per kambar, atrakinau duris ir ijau.
Kidama raktel udegimo spynel, pairjau laikro
d -16.09. Septynios minuts nuo starto iki finio. Eina ikt, jis
mane nervino, ir velniop vyr, manant, kad prie patvirtinant
susitikim reikia apirti tavo putyt. Jis ne kok tapet kata
log vart, o barkinosi darbe su keke, kol jo ponia sdjo na
mie su atalomis. Prie vl derdamasis dl prostituts atlygio
jis galbt dukart pagalvos. Vis dlto nesusilaikiau nesiypsojusi i pasitenkinimo: tas trumputis pasimatymas jam galiausiai
kainavo 21,42 euro u minut.
Jauiausi pergalingai iki kitos dienos, kai apm kalt. Blo
gai su juo elgiausi, dl to nepatikau sau. Ne jo kalt, kad pirma
sis klientas atauk susitikim, bet savo pykt ir susierzinim
iliejau ant jo. Aiku, vyliausi, kad ateityje jis geriau elgsis su
palydovmis, bet vis dlto jis buvo mokantis klientas ir nusi
peln pagarbos. Prisiekiau daugiau niekada nedaryti ateik ir
pabk". Ir nedariau.

2 7 . fU seks mokantys vyrai

Prie praddama dirbti sekso pramonje, buvau susidariusi


tam tikr nuomon apie tai, kaip viskas atrodys, ir kokie vy
rai iekos ir moks merginai u seks. Tos idjos sprogo per
pirmuosius deimt darbo mnesi - beveik visos mintys buvo
klaidingos. Tai darbe mane labiausiai suavjo - galimyb su
inoti ties, slypini po sensacingomis antratmis. inoma,
a takel sekso pramon pramyniau pati, kad patenkiniau
savo poreikius, todl mano padtis neprasta. Moter, ne savo
valia - dl narkomanijos arba prekybos monmis - usimu
si seniausia profesija, skaiiai tikriausiai labai dideli. Bent jau
tai mums sako iniasklaida. Labai ujauiu tas moteris, nes j
btis tikriausiai pragarika. Man pasisek - galjau tai kruop
iai planuoti ir gerai kontroliuoti, todl nesusidriau su blogais
potyriais, apie kuriuos kartais igirstame. Susitikau su daugy
be labai maloni vyr, kurie buvo normals, eiliniai ir pasako
jo man prastas istorijas apie santykius su savo partnermis, ko
negaljo atvirai su jomis aptarti.
Taigi kas tie vyrai? Ar pastate kuriuos nors j? Atsakymas
yra - tikr tikriausiai taip. Turjau klient i kone vis visuo
mens sluoksni - nuo darbinink iki universiteto dstytoj.
258

'U seks mokantys vyrai

Jie visi buvo arba susituok, arba sipareigoj ir ne visi nelai


mingi. Vyrai, tvai, sns, broliai ir svainiai. Kadangi Airijoje
prekiauti seksu nelegalu, nra duomen, kurie atskleist, kiek
procent airi naudojosi arba naudojasi palydovi paslau
gomis, bet i savo patirties ir tyrim manyiau, kad skaiius
didelis. Tokiose alyse, kur tai legalu, pavyzdiui, Naujojoje
Zelandijoje, statistika rodo, kad palydove pasinaudojo arba pa
sinaudot vidutinikai 70 procent vyr. Tikriausiai galima
teigti, kad is skaiius tinka ir Airijai. Moterys gali prietarauti
iai miniai, bet vyrai palydovi paslaugomis i aistros ar po
reikio naudojasi kiekvien dien.
I pradi klientai man tebuvo vyrai, bet laikui bgant
miau velgti tam tikrus pasikartojimus ir pradjau juos
skirstyti asmenines kategorijas. Danai tai bdavo linksmas
bdas praleisti laik susitikime su nuobodiu eiliniu klientu.
Pagalvodavau apie jo tip" ir priskirdavau j kuriai nors kate
gorijai. Populiariausia buvo Nelaimingai veds", daniausiai
tiesioginis alutinis krizs poveikis. iuo atveju pora susituok
pakilimo metu arba prie j, puikiai leido laik, kol pakako pi
nig, ir buvo priblokti krizs, kuri atm visk, k jie mansi
tur. Net jei jie ir nebuvo sitrauk rizikingas investicijas, i
por prislg milinika paskola, o graus j gyvenimas pra
nyko - j pakeit stresas ir nerimas dl pinig. Tai lm ne
pasitenkinim, ginus, galiausiai jie pamiro, kodl apskritai
simyljo, ir man, jog jiems daug geriau sektsi, jei gilyn ne
traukt sutuoktinio nata.
scenarij su keliais pataisymais ir pakeitimais girdjau
daugyb kart. Tai mane labai nulidindavo, nes vis svarsty
259

Tarp paklodi

davau, ar jie bt itvr, jei nekontroliuojami vykiai nebt


negailestingai i j pasiaip. Tie vyrai arba bijojo atvirai pa
sikalbti su partnermis, todl pustinai gyveno su jomis, o
paguod rasdavo su manimi, arba pasikalbdavo ir nusprsda
vo negal sau leisti isiskirti, todl sutardavo gyventi drauge ir
leisti vienas kitam usiimti slaptu nesantuokiniu seksu.
Pastarasis poiris gali pasirodyti beprotikas, bet tai kitos
problemos - airik skyryb - idava. Prieingai nei kitose a
lyse, skyrybos Airijoje yra labai itstas reikalas. Pora skyryb
prayti gali tik atskirai pagyvenusi ketverius i paskutinij
penkeri met. Jei skyrybos draugikos, paskui visk galima
sutvarkyti per kelerius metus, bet jei ne, tuomet po teismus
tampytis gali tekti iki deimties met. Tai dar apsunkino a
lies ekonomikos nuosmukis - nuosavo kapitalo stygius reikia,
kad poros kalintos po tuo paiu stogu, negali bsto parduoti
ir isikraustyti. Prie imdamasi verslo apie tai visai negalvo
jau, bet netyia pataikiau milinik visuomens grup, kuri
buvo nepatenkinta ir labai norjo turti, kur ilieti stres ir ne
patenkint aistr. Keli klientai mane lank nordami atsipa
laiduoti. Seksas su Nelaimingai vedusiu' daniausiai vargiai
bdavo vertas pastang.
Vienas klient, Rjus, iuo atvilgiu buvo tipikas. Jis gyve
no Donegale, bet dirbdamas danai keliaudavo. Kai tik apsi
stodavo mano vietovje, aplankydavau j viebutyje. Rjus su
mona pripaino vienas kitam, kad santuokos nebra, ir gyve
no labiau kaip brolis ir sesuo. Jie turjo vien vaik, kur die
vino, ir n vienas nebuvo pasiruos ieiti i nam ir praleisti
kurios nors vaiko gyvenimo dalies. Dl to jie susitar, kad abu
260

V seks mokantys vyrai

gali grynai dl sekso susitikinti su kitais monmis. Santykiai


buvo draudiami, kadangi jie kelt pavoj susitarimui. Pavyz
diui, jei treiasis asmuo simylt, neinodamas, kad Rjus ir
mona neisikels i eimos nam, galt kilti katastrofa.
Nors Rjus pripaino, kad jdviej susitarimas toli grau
netobulas, taip geriau, nei niekada neusiiminti seksu. Jis
pradjo veltis vienos nakties nuotykius, bet netrukus jie pra
rado patrauklum, kadangi seksas pasidar pavirutinikas.
Jis labai norjo ryio su mogumi, todl susisiek su manimi.
Norjo reguliariai usiimti seksu su tuo paiu asmeniu, bet i
nodamas, kad jo nesimylsiu. Utikrinau j dl to, ir mudu
mme reguliariai susitikinti, kas mus abu labai tenkino. To
kio tipo klientas i ties ieko santyki. Jis ne koks lyktyn,
norintis dulkinti bet kuri pasitaikiusi moter, o skaudintas
ir vienias asmuo, norintis sutvarkyti eimos gyvenim ir u
megzti naujus laimingus santykius. Pakartosiu: danai su to
kiais matydavausi.
Antroji kategorija, su kuria danai susidurdavau, buvo
Baimingieji katalikai". Deja, ventosios katalikikosios Airijos
palikimas tebra gyvas. ie vyrai uaugo labai slopinanioje
aplinkoje, dl ko tikjo, kad j libido, aistros ir fantazijos yra
gdingai blogos ir nuodmingos. Laimingieji randa moteris,
kurios elgiasi su jais kaip su seksualiomis btybmis ir nesmerkdamos priima tokius, kokie jie yra. Kadangi baiminasi
savo seksualumo ir danai intymumo su moterimis, jiems len
gviau rasti palydov ir sumokti u tai, ko nori. Seksas su iais
vyrais daniausiai tiesiog nevankus, kadangi jie per trump
laik nusimeta daugybs fantazij met nat.
261

Tarp paklodi

Su ia kategorija susij Studentai*1- vyrai, kurie pas mane


atjo iekodami sekso pamok, nes toje srityje visikai savimi
nepasitikjo. Stivenas - geras pavyzdys. Su manimi jis susisie
k sakydamas, kad numer dav draugas.
- Ar buvau susitikusi su tavo draugu? - paklausiau.
Neprietaravau, jei retkariais mano numer perduot, bet
prie taip darydamas klientas turjo gauti mano sutikim.
- Nemanau, bet biiulis ino, kokia mano asmenin situaci
ja. Prajus vakar susitikome igerti alaus ir jis pasak rads
numer moters, kuri galt man padti.
Susimsiau, ar jis ino, kad esu palydov, taigi ir mokama.
Galbt jis paman, kad draugas perdav sekso be sipareigoji
m norinios moters numer.
- Tu inai, kokio tipo tai paslauga? - pasiteiravau.
- Na, nutuokiu, bet noriau, kad paaikintum, k darai ir
kaip tai vyksta. Anksiau to nedariau.
miau vardinti esminius dalykus, bet jis nepasirod labai
susidomjs.
- Gal tu papasakok apie savo padt ir kodl man paskam
binai, - pasiliau.
Stivenas paaikino, kad jam penkiasdeimt, jis vienias,
niekada nebuvo veds ir turjo labai ribot seksualin patirt.
Jis neatitiko mano kriterij, bet sutikau su juo pasimatyti po
to, kai vardijo savo aplinkybes. Jis skmingai dirbo apsaugos
srityje, buvo ger manier ir nuoirdus. Nesupratau, kodl
jo patirtis su moterimis tokia ribota. Jis paaikino nuo pen
kiolikos met turjs sveikatos sutrikim, kuris tinkamai ne
kontroliuojamas versdavo danai vaikioti tualet. Tuomet
262

U seks mokantys vyrai

pagalba nebuvo tokia prieinama, todl nuo penkiolikos iki


dvideimt keleri jis gyveno labai atsiribojs ir praleido dau
gyb formuojani vyki, tarp j ir vaikiojim pasimaty
mus. Jau daugel met t sutrikim kontroliavo, bet nepajg
veikti ankstesnio drovumo. Jis mielai bt veds ir susilauks
vaik, bet tai nevyko. Netrukus jis gals anksti ieiti pensij
ir mintys apie laukianius vienatvs metus jo nediugino. Apie
tai usimin draugui, kuris pasil internetines paintis, bet
toji mintis vert j labai nervintis. Bendrauti su moterimis jam
seksi, taiau atjus metui engti toliau jis jautsi kaip nesavas
ir bijojo, kad patirties stoka moteris atbaidys. Jei jau ketino pa
mginti susitikinti, jam reikjo iek tiek pagalbos padedant i
naujo susipainti su moters pojiu ir primenant, kad vis dar,
pasak jo, gerai veikia".
Mudviem susitikus, man pavyko j nuraminti. Taiau mane
ypa sukrt tai, kad jo draugas i susirpinimo ir noro padti
nukreip pas mane.
Kit danai pasitaikani kategorij vadinu Vidurins kla
ss liberalais". Toki tarp mano klient buvo nemaai. Tai i
silavin ir daug keliav - labiau europietiki airiai, nei paprasti
senoviki airiai. Jie gyveno Dubline ir kituose klestiniuose
miestuose ir mgo mokti u gerus gyvenime pasitaikanius
dalykus. Jiems seksas tarsi geras vynas ar aukiausios koky
bs alyvuogi aliejus - norjo ragauti tai, kas geriausia, nes to
nusipeln. ie klientai geri panekovai, mes laisvai kalbdavo
ms apie ekonomin netvark ir lygindavome, kaip kitos Eu
ropos alys susitvark su pasauline krize. Susitikusi su tokiu
pasilydavau jam tirpios kavos ir atsipraydavau, kad tai nra
263

Tarp paklodi

lat be kofeino su soj pienu, o jis suprasdavo, k turiu ome


nyje. Seksas su tokiais vyrukais daniausiai bdavo domesnis,
nes j draugija maloni - traukiantis pokalbis man yra puiki
angini glamoni forma.
Dar buvo Jaunas eimos vyras - dl didelio mano kainio
toki nebuvo daug, bet pasitaikydavo pakankamai danai, kad
atpainiau. is vyrukas pakilimo metais ikl dideles vestuves,
paskui priemiestyje sigijo nam. Juodu su mona daug pasie
k, daug udirbdavo, buvo ambicingi. Turti visk" mstysena
paskatino juos susilaukti dviej vaik, k ir padar per trump
laik. Kriz skaudiai sudav jiems ir didelei paskolai, taigi jie
susitar, kad ponia ieis i darbo, nes udarbio vos pakako vai
k prieiros ilaidoms padengti. I pasiptusi sutuoktini*
jie ikart tapo sutrikusia pora**, o pirmas nukentjs dalykas lytinis gyvenimas. Jo monai teko susitaikyti su miliniku po
kyiu i kietos karjerists namisd mam, taigi ji kiekvien
energijos kruopelyt inaudodavo vien tam, kad itvert dien.
Jam vis tiek reikjo ioki toki velni glamoni, dl to jis pra
djo lankytis palydovi tinklalapiuose ir svarstyti, ar tai jam. Jis
niekada anksiau nebuvo lanksis pas palydov, todl sulauk
davau drovaus skambuio su esminiais klausimais. Galimybi
jam pasitaikydavo retai, nes mona mintinai mokjo dienotvar
k, bet galiausiai ji savaitgaliui ivaiuodavo su vaikais pas savo
tvus arba ileisdavo j paaisti golfo - tai tada jis ir susitardavo
susitikti su manimi. I anksto atskaiiuodavo man mokest ir
siddavo atskir kien ar pinigins skyrel. Jo mona nam
biudet inojo iki paskutinio cento, todl jam greiiausiai pri
reik keli savaii, kad jai neinant surinkt pinigus.
264

'U seks mokantys vyrai

Jaunas eimos vyras - dentelmenas, moka i karto, j len


gva patenkinti. Seksas su juo prastai greitas ir jaudinantis - jis
susijaudins, jo pusje tebra jaunyst ir testosteronas. Taiau
jis daniausiai jausdavosi kaltas, nes vis dar myljo savo mo
n. Vienintel prieastis, kodl buvo su manimi, - jo poreikiai
nebuvo patenkinami, o gyvenimas panjo ilg nuobodyb.
Nepaisydamas kalts, jis daniausiai susitardavo dl kito susi
tikimo suvoks, kad yra kur pabgti i nykios tikrovs. Man,
kad linksmybi dienos baigsi, todl prisiminus, kaip jam pa
tikdavo atsijungti, kalt greitai igaruodavo. Deja, prireiks ma
iausiai dar keli mnesi, kol vl gals sau leisti mane aplan
kyti. Tuo metu pasitenkins keliomis nevankiomis inutmis.
Galbt vedusiems vyrams sunku islikinti susitikim,
bet savarankikai dirbantieji kur kas lankstesni. Daug mano
klient pateko i kategorij. Ponas Savarankikai dirbantis pats tvark savo dienotvark ir galjo lengvai dienos metu
niekam nepastebjus kelioms valandoms ismukti. Be to, jis la
biau kontroliavo savo finansus ir galjo niekam neklausinjant
nuslpti kelis eurus. Pripainkim, jei esate i anksto mokesius
mokantis darbuotojas, o js atlyginimas pervedamas sskai
t, kuria dalijats su mona, ji tikrai pastebs nei i io, nei i to
dingusi sum - nebent pairt pro pirtus.
Paskutin kategorija - Darbininkas". Jis dirba statybose,
ems kyje ir yra ioks toks sukius. i kategorij patenka
maiausias klient procentas, ypa po to, kai statyb pramon
krizs metu taip smarkiai nukentjo. ie vyrukai daniausiai
aimanuodavo dl mano kaini ir derdavosi dl nuolaidos.
Nepaisant to, atjus metui sukraptyti pinigus, j pinigins
265

Tarp paklodi

bdavo j prikimtos. Prie kelerius metus dvideimties eur


banknotai laikyti smulkiaisiais ir atsidurdavo dins kien
se - galin pinigins skyrel patekdavo tik penkiasdeimties
eur arba didesns verts banknotai. Dabar ten - pora penkiasdeimtini ir kelios dvideimtins. Seksas su iais vyrais
prastai bdavo iurktokas, jie ikart eidavo prie reikalo be
dideli glamoni ar buini - tik kyt-myt ir ai, ponia. Vie
nas dalykas, kodl jie man patikdavo, - tai, kad daniausiai
pagirdavo mane dl pasirinkto darbo krizei veikti. Jie - tie
klientai, i kuri sulaukdavau toki pastebjim: Teisingai
elgiesi, kad tai darai, tam reikia kiau" arba Oho, aviuosi,
kad dirbi darb. Juk visi turime duon udirbti, tiesa?" Tiesa.

28. 'Ko nori vyrai

Tapus palydove man buvo smalsu, koki praym sulauksiu: ar


vyrai nors labai keist dalyk, ar tik padoriai pasidulkinti misi
onieriaus poza? Kelis mnesius susitikinjusi su vyrais, galiu pa
sakyti, kad 80 procent nori normalaus paprasto sekso, kuriuo
visi usiima namie. Manyiau, madaug 15 procent nori io to
mantresnio, pavyzdiui, prostatos masao, sadomazochizmo ir
anilingo. Mauma pra dalyk, apie kuriuos nebuvau girdju
si ar nemaniau galinti atlikti, kaip tas kojini fetiistas, norjs
smaukydamasis uostyti mano kojines, arba veiksm, susijusi
su tutinimusi. Man atsisakius jie visada bdavo labai manda
gs ir supratingi. Vis dlto yra vienas dalykas, kurio pra abso
liuiai visi, - analinio siskverbimo. Jis ne visada vyksta ms
susitikim metu, bet visi norjo inoti, ar paprayta sutikiau.
Visus vyrus intriguoja analinis seksas. Dauguma jo niekada
neband, nes monos nesutiko, arba band, bet greitai met t
reikal monai pasiskundus, kad pernelyg skausminga. Dauge
lis nesuvokia, kad jis atliekamas specialia technika. Nemanau,
kad labai sunku suprasti, kodl upakalis taip traukia - i vieta
yra tabu. Be to, analinje srityje ir greta esanioje tarpvietje
gausu nerv galni, todl ji ypa jautri tiek vyr, tiek moter
267

Tarp paklodi

knuose. Ties sakant, kai abi puss ino, k daro, analinis


seksas gali bti labai malonus. Taiau neinant, ko imiesi, yra
atvirkiai - moteriai jis gali suteikti daug skausmo ir visikai
atgrasyti.
A turiu pakankamai ini apie tai, todl analinis seksas
man labai patinka ir mielai juo usiimu su klientais. Moteris i
pradi turi bti labai susijaudinusi, ir abi puss privalo grie
tai laikytis higienos. Privaloma naudoti prezervatyv ir daug
lubrikanto, o bet kuris sargis, naudotas iangje ar greta jos,
negali n artintis prie vaginos - prireikus pakeiskite prezerva
tyvus. Taigi, tai puikaus analinio sekso gudryb - paklausy
kit, vyrai ir moterys!
Vyras privalo daryti tiksliai taip, kaip sako moteris, tvardy
tis ir niekada nesiskverbti, kol ji nepasakys esanti pasiruousi.
Iang nepaklsta valiai - tai yra, moteris negali atpalaiduoti
sfinkterio raumen ir prisiversti atsiverti, todl tam reikalinga
kantryb. Vyras prideda varpos galvut prie iangs ir laukia,
kol raumenys patys atsipalaiduoja - tai trunka penkias-deimt
sekundi. Vyras pajus iang atsiveriant, o moteris pajus galin
ti priimti vidun daugiau varpos. Ji pasako vyrui, kada skverbtis
giliau. T padaryti jis turi labai labai ltai ir velniai, nes ma
daug u colip iangje yra antras raumen iedas, kuris taip pat
privalo atsipalaiduoti prie visikai siskverbiant. Vyras pajus
raumen ied ir privals vl sustoti. Jis turi palaukti, kol
moteris, pajutusi, kaip atsipalaiduoja antrasis raumen iedas,
lieps judti toliau. Tuomet galima siskverbti. Analinis seksas
gali bti siaubingai skausmingas, jei vaikinas skverbiasi ar kia
giliau prie iems raumenims atsipalaiduojant, ir gali sukelti
268

'Ko nori vyrai

moteriai vidin sualojim, todl atminkite: ltai ir ramiai. Vy


rukai, klausykit moters ir darykit tai, k ji sakys, antraip tai bus
pirma ir paskutin proga imginti analin seks.
Nors daugum moter pati mintis gali prajuokinti (ar net i
gsdinti), analinis seksas moter gali netiktinai sujaudinti - ji
suteikia partneriui tai, apie k jis tikriausiai fantazavo. Be to, tai
malonu, o pasipraktikavusios galsite putyt sikiti vibrato
ri, kol vyras arba js pati tuo paiu metu stimuliuosite ir klito
r. Kai visos trys sritys vienu metu sulaukia dmesio, orgazmas
bna stulbinantis. Jums baigiant vyras pajus, kaip upakalio
raumenys suspaudia varp, ir tai tikrai privers j baigti.
Kaip minjau, analinio mans pra kiekvienas klientas, su
kuriuo susitikau, bet jis ne visada vyksta, nes visko vien su
sitikim nesutalpinsi. Kai kuriems vyrams, regis, pakako pa
ties fakto, kad man patinka analinis seksas. Tai vert manyti,
kad esu gana patvirkusi, o jiems tai patiko. Retas klientas ren
kasi analin seks vietoje vaginalinio siskverbimo. Analinis
daugumai tra priedas prie pagrindinio patiekalo. Turjau vie
n klient, kuris niekada anksiau neband analinio, bet mir
tinai norjo pamginti. Su tuo ketinimu ir susisiek su manimi.
Tomas anksiau nebuvo susitiks su prostitute, bet daug kart
nordavo, tik paskutin minut vis suskysdavo. Pasak jo, bijo
jo bti iaikintas, todl ivyds mano skelbim, pabriant
slaptum, paman, jog atsivelgsiu atsarg jo poir. Kur
laik aikinau jam apie savo paslaugas, tikindama, kad ypa
tingai stengiuosi ivengti iaikjimo. Paskui paaikinau, kad
analinio sekso metu jis turs daryti tik tai, k pasakysiu. Jis
patikino ess taip jo apsstas, kad daug skait apie tai ir puikiai
269

Tarp paklodi

ino, k reikia daryti. Pokalbio pabaigoje jis jau buvo susijau


dins ir nekantravo susitikti. Susitarme pasimatyti kit dien.
Buvau pratusi analiniu seksu usiimti po vaginalinio, kai
prastai bnu smarkiai susijaudinusi. Taiau iuo atveju bus
tik analinis be vaginalinio siskverbimo, taigi iek tiek jaudi
nausi, kad mano knas nebus pakankamai atsipalaidavs. Be
reikalo. Reikia pripainti, kad jis daugyb laiko rpinosi, kad
biau pasirengusi, pasitelkdamas pirt ir lieuvio derin. Ma
tyt, sak teisyb, kad daug apie tai skait, nes, rodsi, inojo, jog
skmingam analiniam seksui turiu bti labai susijaudinusi. Juo
usimme misionieriaus poza, man kilsteljus duben, kad jis
puikiai matyt mano putyt ir tai, kaip lieiu savo klitor. To
mas nenuvyl: jis buvo puikus, o po keli lt gili siskverbi
m miau vis greiiau liesti savo klitor, kol judesys tapo kart
ligikas, paskui aikteljau dl itin stipraus orgazmo. Tomas buvo
toks susijaudins kis varp man upakal ir mats, kaip bai
giu, kad po dar keli kyteljim suriaumojo, pripild upakal
savo sperma, paskui dar neitrauks varpos atsigul ant mans,
rodsi, vis aminyb nepajgdamas pratarti n odio.
Vos jam atgavus kvap, paklausiau, ar jam patiko - ar bu
vau verta t pinig? Jam taip patiko, kad ia pat mme tartis
dl kito susitikimo. Jis pasak, kad mona niekada nebandyt
analinio sekso ar kitos pozos nei misionieriaus. inojo, kad jis
nedomina jos seksualiai, ir juto, kad kaskart jam mginant pri
artti ji atokdavo. Sekso Tomas gaudavo per savo gimtadien,
Kaldas ir atostogas, bet inojo, kad net ir tai monai yra prie
vol, be to, ji vert j jaustis tarytum mygt j, dl ko pats jautsi
prastai. Kart Tomas pasisodino mon ir paaikino, kad jam
270

K o nori vyrai

reikia ireikti seksualij savo pus ir kad t daryti nori tik su


ja. Pasidalijo keliomis fantazijomis, bet ji pasibaisjo, o jis pasiju
to lyg ikryplis, kad apskritai norjo daugiau nauj seksualini
potyri. Pasak jo, gryna neviltis ir vienuma, kuri juto, privert
dairytis mokamo sekso. Jis prisipaino i pradi jauts kalt
vien dl toki mini, bet dabar tai padars pajuto didiul pa
lengvjim, kad gali nesmerkiamas ir be pasekmi ireikti save.
Susitikim paskyrme kit savait ir paklausiau jo, k nor
t padaryti ta proga. Jis papra kito dalyko, kuriuo domjosi
ir imginti norjo daugelis mano klient - prostatos masao.
Tomas buvo vienas pirmj klient, taigi tuo metu dar nebu
vau to dariusi, bet jam paklausus, ar man tai inoma, atsakiau:
- Tai aiku. Lankiau tam skirtus savaitgalio kursus Ispanijoje.
Ispanijoje yra vieta, garsjanti tantrinio sekso praktikos ir
erotinio prostatos masao pamokomis.
- Ak, nuostabu, - vytdamas pasak jis. - Ar nortum tai pa
daryti man? Labai noriau pamginti, girdjau, kad tai puiku.
- Taip, joki problem, - tariau. - Man tai patinka. Steb
dama jauiu pasitenkinim ir susijaudinu. Nekantriai lauksiu.
Grusi namo miau internete iekoti informacijos apie
prostatos masa, kad pasirodyiau tokia ekspert, kokia tvir
tinau esanti. Panarius mane ubombardavo milinikas sve
taini pasirinkimas - akivaizdu, kad tai kur kas populiariau,
nei maniau, todl diaugiausi, kad jis mane nukreip, mat pa
praius kitiems klientams bsiu pasiruousi. Prostatos masa
as atliekamas tiesij arn kiant gerai lubrikantu itept
pirt arba pirtus. Prostata - tvirtas apvalus darinys prieki
nje tiesiosios arnos sienelje madaug dviej coli gylyje.
271

Tarp paklodi

Tinklalapis spjo, kad masa reikia atlikti tik tada, kai vyras
labai atsipalaidavs, nes, kaip su moterimis ir analiniu seksu,
vyro analiniai raumenys nepaklsta jo valiai. Rekomenduo
jama technika - pridti pirt prie iangs ir laukti, kol rau
menys atsipalaiduos, mat tuomet iang atsivers ir savotikai
siurbs pirt. Svarbu grtamasis ryys ir bendravimas - dau
gumai vyr niekada anksiau niekas nebuvo kita upakal,
todl prireiks laiko, kol pripras prie naujo pojio.
Aptikusi prostat labai velniai judinkite pirt tarsi moda
ma, kad j stimuliuotumte. Suderinus tai su tarpviets ma
sau arba masturbacija, toks masaas ada nuostab orgazm,
visikai neprimenant prasto, su kur kas didesniu kiekiu ejakuliato. Tam reikia laiko, todl pasitelkite kantryb, bet galiu
pasakyti, kad js vyras bus netiktinai dkingas, jei pam
ginsite jam tai padaryti. Nereikia n sakyti, kad btina skru
pulinga asmenin higiena. Dirbdama mviu pirtines. Masa
uotoja taip pat turi pasirpinti, kad nagai bt trumpi, nes
tiesiosios arnos sienel labai glena ir lengvai pliama.
Skaitydama apie prostatos masa atradau vien dom as
pekt - jis taikomas ir medicinoje. Juo gydomas gerybinis, bet
nepatogum keliantis sutrikimas, vadinamas ltiniu prostatitu.
Itutinant prostatos skysius paalinamos visos usilikusios
dirginanios bakterijos. domu tai, kad masaas atliekamas
esant bendrai nejautrai, nes manoma, jog tai pernelyg nepatogu
atlikti bdraujaniam pacientui. Kai kuriose kultrose prostatos
itutinimas be orgazmo laikomas valaniu ir detoksikuojaniu.
Kai kit savait turjau susitikti su Tomu, jauiausi lyg eks
pert ir nekantriai norjau tai padaryti. Diaugiausi, kad jis
272

7Co nori vyrai

pirmasis mano PM klientas, nes dl jo noro eksperimentuoti


viskas josi sklandiai. Remiantis tuo, k skaiiau, gali prireikti
praktikos, bet su juo pavyko puikiai. Pasirpinau, kad turiau
visko, ko reiks: daugiau ilgai iliekanio lubrikanto, pirtini
ir servetli. Mintyse pasikartojau, kur bsiu pati ir kur pasid
siu reikalingas priemones. Ruodamiesi susitikimui apsikeit
me keliomis nevankiomis inutmis. Buvau tikra, kad Tomas
pasiruos, nori ir gali, ir mgavausi mintimi, kad jam tai pada
rysiu. Susitikome kaip planav ir pradjau buiuodama jo kakl
ir nugar. Paskui mme vienas kit visur liesti - prie artinda
masi prie jo prostatos turjau baigti, antraip biau nervinga ir
nekantri, o tai bt negerai. Jis sutiko ir stebjo, kaip darbavau
si pirtais. Jam iulpiant mano spenelius ilgai netrukau.
Paklausiau, ar galiu pradti, idliojau reikmenis. Atsisdu
si ant pasturgalio liepiau jam pasilenkti ir isksti kojas. Gerai
lubrikantu itepusi rankas iek tiek jam pasmaukiau. Tempas
buvo pakankamai ltas, o prisilietimas gana velnus, kad b
iau tikra, jog jis nebaigs. Aiku, n vienas to nenorjome. Pas
kui masaavau jam kiauus ir neskubriai lieiau tarpviet ir
iang, ypating dmes skirdama pirmajai - ios srities masa
as taip pat stimuliuoja prostat. Tomo aikteljimai bylojo, kad
visk darau kaip reikiant, o jam mus savaime riesti upaka
l link mans, buvo aiku, kad esame pasiruo eiti toliau. Jis
patvirtino ess pasirengs, ir a ant trumpai nudildyt nag
usimoviau pirtines, paskui ant pirt galiuk ispaudiau
lubrikanto. Labai velniai pradjau j kiti smili. inojau,
ko tiktis, ir pajutau, kaip raumenys sitemp, taiau po ke
li akimirk vl atsipalaidavo. Toliau braukiau pirt priekine
273

Tarp paklodi

tiesiosios arnos sienele laukdama, kol pajusiu kiet gumb,


kuris parodys, kad pasiekiau tiksl ir aptikau prostat. Mano
palengvjimui, ji buvo btent ten, kur ir ra. I pradi labai
labai velniai slysteljau ja, leisdama jam priprasti prie naujo
pojio. Jam leidus miau ltai, bet vienodai moti pirtu nenu
leisdama aki nuo jo veido, kad suprasiau reakcij.
- Koks jausmas? - paklausiau nordama grtamojo ryio.
- Nuostabus, - atsak jis, - bet paliesk ir mano varp.
Viena ranka masaavau stai jo varp, tuo pat metu ir to
liau pirto galiuku liesdama prostat. Neilgai trukus jis m
artti prie orgazmo. Susikaupiau, kad rankos judt vienodai
ir neprarasiau ritmo.
- Pasakyk, kai baigsi, - tariau nordama pamatyti, ar ejakuliatas skirsis nuo prastinio.
Po keli sekundi jis suvokt baigis, ir stebjau, kaip
jo varpa per kelias sekundes iiurk, rodsi, milinik kie
k spermos. Pirtu, kitu upakal, jutau, kokie stiprs susi
traukimai, be to, maiau, kaip toli iov sperma. Buvau labai
savimi patenkinta!
A gerai imanau seksualines praktikas, bet kartais mans
praydavo to, kas man tikrai nepriimtina. Taip buvo su vyrais,
kuriems patinka kiau dauymas". Aha, yra vyr, kuriems
labai patinka, kai jiems spardo, dauo ir tranko kiauus - kuo
smarkiau, tuo geriau. Stebtina, bet tai nra retas fetias, o tuo
patikti sunku, jei kada nors tekt pamatyti gyvai. Vis dlto
svarsiau apie i mint, nes pirmasis to papras vaikinas buvo
links sumokti didiulius pinigus, bet man nelabai patiko
mintis sukelti skausm ir engti toki seksualins saviraikos
274

'Ko nori vyrai

srit, kurios nesuprantu ir kuri neatrodo saugi. Kas, jei vaikinui


trenksiu per smarkiai arba per silpnai? Ar jis taps agresyvus?
Kas, jei jis bus triukmingas ir kaskart sulauks smgio rks,
pranedamas monms, k veikiame? Be to, niekaip nesupra
tau, ar kiau dauymas - seksualin auktuma ir po ilgo dau
ymo galiausiai vyksta ejakuliacija, ar tai anga siskverbi
m. Kad ir kaip bebt, mano paslaug pagrindas - nuolatin
kontrol, o sitraukusi kiau dauym" jos nejausiau. Pa
aikinau vaikinui, kodl to nedarysiu, ir nukreipiau pas mergi
nas, kurios internete reklamavosi teikianios i paslaug.
O kaip nevankios kalbos? Galiu pasakyti, kad kiekvienas
klientas su manimi kalbjo nevankiai - visi 100 procent. Tai
vyksta akimirkos kartyje, tai sekso dalis, imokau ja mgau
tis. Tai reikia, kad vaikinas visikai sitrauks tai, k darome,
ir suteikia man pasitenkinimo darbu pojt. Na, gerai, ne pat
pasitenkinim darbu, bet man patinka girdti, kaip juos jaudi
nu. O kaip nevankios kalbos moterims? Manau, moterys dl
to danai kiek nuogstauja ir i pradi joms tai gali pasirodyti
svetima. Pradkite velniai nuo kako panaaus tai: Man pa
tinka tas jausmas kelnaitse, kai mudu buiuojams. Jis veria
mane dilgsti... man domu, kas bna tau... o pradjusi svars
tyti sivaizduoju, kaip tau pasistoja varpa... pasijuntu drks
tanti. .. ir galvojanti, kaip bt puiku pajusti ten tavo varp...
ir... ir... ir... Na, suprantate. irkite, kaip reaguoja vyras,
ir visk kiek paatrinkite. Su buvusiuoju buvau pernelyg meili,
kad kalbiau nevankiai, kakodl tai rodsi nepagarbu. Bet
tai buvo seniai, o dabar esu labiau patyrusi. Kiekvienam vy
rui patinka sakyti ar girdti skirtingus dalykus. Kasdieniuose
275

Tarp paklodi

gyvenimuose visi esame tokie padors, susilaik nuo nevan


kybi, kad seksas suteikia puiki prog atsipalaiduoti ir sakyti
tai, k i ties nori.
Mint, kad palydovs nesibuiuoja su klientais, ipopuliari
no Grai moteris, bet ji pagrsta tiesa - buiuotis taip intymu,
kad prostituts retai buiuojasi su klientais. Nesu iimtis, taiau
kartais buiuojuosi. Dauguma vyr klaus, kokios politikos
laikausi buini atvilgiu, bet iki susitikdama su jais niekada
neinau, buiuosiuosi ar ne. Prie kiekvien susitikim pasa
kydavau klientui, kad lpas nesibuiuoju. Jei susitikimo metu
tai pasikeisdavo, jie nesisksdavo. Sprendim, ar buiuotis su
klientu, nebtinai lemdavo jo ivaizda, dantys ar mano susi
jaudinimo lygis. Daniau j lemdavo tai, ar vyras man patin
ka smegen" atvilgiu. Jei jis inteligentikas ir stimuliuojantis
panekovas ir mudu smagiai prie seks pasikalbame, tuomet
sekso metu a labiau linkusi su juo buiuotis. Taiau pasitaik
ir toki klient, kurie buvo tokie ivaizds, kad i karto ino
jau norinti su jais buiuotis ir kad man n motais, ar jie su
regs du odius! Tai nesusij su amiumi - buvo jaunuoli, su
kuriais n u k nesibuiuoiau, ir vyresni vyr, su kuriais
mgavausi aistringais erotikais buiniais. Stebtina, bet su kai
kuriais klientais buiavausi velniai, o to prastai tikiausi tik
esant abipusei simpatijai ir ypatingam ryiui.
Negaliu paaikinti, kodl buiuotis taip asmenika - gal
iau nelabai patinkaniam vyrui paiulpti, bet negaliau jo
pabuiuoti.

276

29. 'Vaikinas

Nerayta taisykl - jei skalbimo maina sumanys atsigulti ir


numirti, t padarys alt lapkriio penktadien, kai turi kaln
savo eils laukiani skalbini. Kaip galv pametusi stengiau
si rasti santechnik, kuris ateit j pataisyti, bet visi, kuriems
skambinau, sak, jog tai nemanoma. Variau geltonuosius
puslapius, kai atsilieps Ultanas pasak gals atvaiuoti per va
land. Ai Dievui!
Atidariusi jam duris tikriausiai dorai n nepairjau,
tik sumurmjau esanti dkinga, kad jis taip greitai atvaia
vo, parodiau bd ir pasakiau bsianti svetainje, jei mans
prireikt. Buvau iki kaklo pasinrusi pokalbius telefonu ir
kompiuter, usimiau ruoa, kuri reikjo padaryti, be to, atsiliepinjau darbo skambuius, nes norjau suplanuoti kit
savait. Taip savaitgal galiau atsipalaiduoti, inodama, kad
gausiu pinig.
Vos baigusi su darbu susijusius pokalbius, igirdau beldim
duris. Mlas, ar jis girdjo, k kalbjau su klientais?
- Sveiks, Ultanai. Tikiuosi, nelaukei, kol baigsiu kalbti te
lefonu?

277

Tarp paklodi

- Taip, laukiau ir nenorjau trukdyti, kadangi sakei atsiliepinjanti darbo skambuius, bet skalbimo maina vl veikia,
todl noriau, kad ateitum ir apirtum, ar viskas gerai.
Kristau! Ar jis suprato, apie k kalbu telefonu? Turjau j
ikvosti.
Virtuvje pasiliau jam kavos, kurios igerti jis sutiko, ir
nekuiavausi mgindama j vertinti ir tuo pat metu apsimes
dama apirinti skalbimo main. Stengiausi ilikti atsipalai
davusi ir rami, bet negaljau jo paleisti nebdama sitikinusi,
ar jis nugirdo mano pokalbius. Jis man pasak ess isiskyrs,
vienias ir sitrauks verslo krim Airijoje, kai po skyryb
gro i JAV. Paklaus, kur dirbu, o a atsakiau iuo metu ne
dirbanti, bet turinti daug smulki projekt, kad vis udirb
iau pinig.
- Taip, pastebjau, kad tau patinka dalykai, susij su protu,
knu ir dvasia, - pasak jis.
- Kaip tai supratai? - paklausiau draugikai.
- Na, laukdamas, kol baigsi kalbti telefonu, perveriau kny
g ant stalo koridoriuje. Ties sakant, labai domu. Kai baigei
kalbti, buvau smarkiai sitrauks.
Ai Dievui. Su palengvjimu atsikvpiau. Jei tik jis nra
kitoks, nei visi mano painoti vyrai, tikrai negaljo vienu
metu klausytis mano pokalbio u udar dur ir skaityti.
Mano irdiai vl imant plakti prastu ritmu, mudu toliau ple
pjome apie knyg, kadangi i sritis domino mus abu. Jis labai
tikjo proto galia ir praeityje ja pasinaudojs versle sulauk
apiuopiam rezultat. Pasiliau paskolinti jam knyg ir jis
sutiko, sakydamas netrukus grinsis - gyveno netoli, taigi
278

'Vaikinas

pravaiuosis pro al. Supratome, jog mus sieja dar keli daly
kai, ir galiausiai labai maloniai nekteljome. Prie ivaiuo
damas jis paklaus, ar galtume panekes kur vakar pratsti
prie taurs.
- Taip, noriau, - atsakiau ir slapta digavau - jis buvo
labai mielas, protingas ir nepriekaiting manier, o tokiam
vyrui negaliu atsispirti.
Savaitgalis prajo kaip prasta ir buvau beveik pamirusi
Ultan, bet po savaits jis paskambino susitarti dl pasimaty
mo. Sutarme susitikti kit penktadien, ir a suvokiau vienu
metu esanti ir susijaudinusi, ir nervinga. Ketvirtadien buvau
labiau nervinga nei susijaudinusi - neinau, kas kl daugiau
streso: aprangos rinkimasis ar planavimas, kokius atsakymus
pasiruoti, jei jis isamiau klausint apie tai, kaip usidirbu
pragyvenimui. Turjau bti labai atsargi - neukliti ir nelep
telti nieko, kas galt nuskambti keistai arba tartinai. Be
protyb, kad taip nervinausi dl paprasto susitikimo igerti,
atsivelgiant mano darb, bet man topteljo, jog man i ties
rpi, k itas vaikinas apie mane pagalvos, norjau padaryti
ger spd. Kol kas jis man rodsi labai tinkamas.
Ultanas sutartu laiku pasibeld laukujs duris ir pasisvei
kino buiniu skruost. Uuodiau silpn gaivaus losjono po
skutimosi aromat - btent tiek, kad usimanyiau vl pauos
tyti. Tikriausiai buvau pernelyg konservatyviai apsirengusi gerai sukirptos juodos kelns, auktakulniai ir juoda palaidi
n V formos ikirpte. Norjau jaustis kaip dama, elegantikai.
Daug pastang djau ukuosen ir makia, itobulinau
kno spalvos vok eli tepimo stili. Plaukus tiesiog idio
279

Tarp paklodi

vinau ir patepiau blizges sustiprinaniu serumu, kad jie mak


simaliai vilgt. Derin ubaig paprasta delninuk - jauiau
si puikiai, o tai tik didina pasitikjim savimi.
Vaiuodami alud sutarme, kad abu esame praalk, ir nu
sprendme pirma uksti. Jis nuve mudu mgstamiausi
savo restoran, ir jam atidarant duris, kad mane leist, mel
diausi, kad ten nebt n vieno kliento. Skubriai nuvelgiau
patalp, bet neivydau n vieno pastamo. Atsipalaidavusi at
sisdau, nekantriai laukdama vakariens. Pokalbis sklandiai
liejosi be nejaukios tylos. Ultanas, kaip vairuotojas, gr ga
zuot vanden, taigi nusprendiau, kad saugiausia elgtis taip
pat. Kai jis pasiteiravo apie mano darb, papasakojau prastai
pasitelkiam istorij - tsiau darb ankstesnje profesinje sri
tyje, kuri apm daug susitikim ir darbo kompiuteriu. Jis tai
prim be elio tarumo.
Galiausiai kartu maloniai praleidome vakar, o kai jis par
ve mane namo, gundiausi pasikviesti igerti kavos, bet apsi
galvojau. Nenorjau, kad jis manyt, jog esu per lengvai priei
nama, ar kavos pasilymas reikia pasilym pasibarkinti.
Kad ir kaip keistai skambt, su nuoirdiai patinkaniu vai
kinu i pradi bnu gana susivariusi ir pakankamai auktai
ikeliu kartel. Taip, tam reikia daug savitvardos, ypa jei vai
kinas labai patinka, kaip man patiko Ultanas, bet i ankstesns
patirties ir to, k per daugel met girdjau i draugi, inau,
kad seksas per pirmj pasimatym retai (o gal ir niekada)
bna rimt santyki pradia. Pasak kai kuri moter, taip yra
todl, kad gavs ko norjo jis sprunka, bet a manau, jog seksas
per pirmj pasimatym vyrui byloja, kad moteris savs auk
280

'Vaikinas

tai nevertina. Esm ne sekse, o labiau tame, kad taip ji parodo


nedaranti proting sprendim ir neturinti fizini rib. iaip ar
taip, tokia mano teorija, todl mudu su Ultanu vakar baigme
velniu buiniu, o a atsitraukiau anksiau, vildamasi, kad jis
usimanys daugiau.
Prireik dar ei kankinamai varginani pasimatym su
Ultanu, kol nusprendiau pakankamai ilgai vertusi laukti, ir
mudu pasimyljome. Tikrai vertjo. Jis buvo velnus, roman
tikas, aistringas, atidus, geras ir dosnus. Man jis labai patiko ir
maiau, jog jis man jauia t pat. Net supaindinau j su savo
vaikais ir buvusiu vyru - visi man, kad jis mielas ir mudu
esame puiki pora.
Aiku, is netiktas meils romanas sukl problem. Dir
bau palydove, u pinigus usiiminjau seksu su vyrais. Ultanas to neinojo. N nesivaizdavau, koks skaudintas jis bt,
jei kada nors suinot. Maniau, kad mudviej laukia bendra
ateitis, bet ar turiau liautis su juo susitikinjusi i baims,
kad vien dien jis gali suinoti apie mane ties? Ar turiau
surizikuoti, kad jis niekada nesuinos? Ar turiau nutraukti
versl ir apsimesti, kad to niekada nebuvo - uversti t gyveni
mo skyri ir visk pamirti? Tai buvo sunki dilema, kuri mu
dviem vis labiau suartjant um vis daugiau mini. Kartais
pykdavau ant savs: po velni, kodl turjau pasirinkti tok
ekstremal bd pinigams udirbti, jei suinojus mylimiems
monms jis gali sugadinti mano gyvenim?
Matyt, tuomet, kai pradjau, man taip stigo pinig, kad
mintis, jog galiu sutikti pador mog, n neov galv. Svar
biausias mano prioritetas buvo gauti pinig ir kaip nors su
281

Tarp paklodi

durti gal su galu. Neseniai galvojau jam pasakyti, bet paino


dama taip, kaip dabar pastu, netikjau, kad jis kada nors su
tuo susitaikyt. Pripainkime, nedaug yra vyr, kurie galt
tai padaryti. Lytin gyvenim darbe nuo lytinio gyvenimo su
Ultanu atskyriau tuo, kad retai besibuiuodavau su klientais.
Buinius saugodavau Ultanui. Darb laikiau savotiku laiko
ribojamu pasirodymu, bet nujauiau, kad Ultanui kada nors
suinojus mano paslapt tai, aiku, bt menka paguoda. Jo
nepaguost odiai, kad dulkindamasi su vaikinu u pinigus
jo nebuiuodavau.
Toji dilema i ties tebuvo didesns dalis. Beveik metus
dirbau palydove, ir dvigubas gyvenimas, slaptumas, galimy
b, kad mane iaikins", laikui bgant kl vis daugiau stre
so. Kuo ilgiau dirbau, tuo daugiau laiko turjau galvoti, kokie
priblokti bus mano eima, draugai ir Ultanas, jei kada nors
suinos. Paslapties nata darsi vis sunkesn. Dalis smegen
sak: Saugok tuos, kuriuos myli, mesk darb", bet praktikoji
pus - didesnioji - kalbjo: Nekvailiok, mergyt, vis dar turi
udirbti pinigus, o vaikai visada bus svarbiausi."
Tikjausi, kad kriz truks trumpiau, ir tuo metu jau atsiras
nauj galimybi sidarbinti, bet taip nenutiko. alis nusirito
praraj, ir kiekvienas vyras ir moteris liko kovoti u save - igy
veno atkakliausieji. Lidna tiesa: bdama palydove pinigus u
dirbau labai lengvai. Kokiame kitame darbe gauiau tiek daug
u tiek maai? Taiau tai nebuvo maai, tiesa? Tai buvo didiul
paslaptis, o prievol kas minut j slpti grasino mano gerovei.
iek tiek susirpinusi pastebjau galinti akimirksniu persi
jungti i mamos darbo reim. I pradi turjau bti labai
282

'Vaikinas

atsargi ir dusyk apgalvoti visk, k dariau, mintyse sekti ings


nius prie susitikdama su klientu, kad niekas nieko netart,
stabtelti prie atsakydama klausimus, kad nepakiiau sau
kojos. Bt labai lengva vakarojant su draugmis pajuokauti
apie tai, k darau, arba pakomentuoti sekso pramon - tai su
kelt tarim. pratau prie to, bet dvigubas mstymas, galvo
jimas, taip sakant, koki kepur dviu, psichikai sekino. Tuo
metu buvau pamirusi visus melus, kuri prisakiau eimai ir
draugams (atrodo, tai labai prastos melags poymis), o tai taip
pat kl nerim. Trokau vl bti tik savimi, be mel, be kit
tapatybi, keli mobilij telefon, slaptaodi, ei elektro
ninio pato adres, rakinam lagamin ir pinig tvarkymo.
Vis daugiau streso kl mintis, kad kuo ilgiau tsis dvigubas
gyvenimas, tuo didesn tikimyb, kad mane iaikins. Galbt
netyia atskleisiu ties arba kakur mane atpains klientas ir
ileis kat i maio - tyia arba i naivumo. Baim vir galvos
kybojo kiaur par. Neseniai patyriau bjaur ok, kuris pri
min, kok pavojing aidim aidiu. Banke laukiau pokal
bio su paskolos konsultantu. Skaitydama knyg igirdau vyr,
prieais mane besikalbant su kolega. Akimirksniu atpainau
bals - jis buvo labai iskirtinis. Instinktyviai sikniaubiau
veidu knyg ir nepakliau aki tol, kol nepasak mano var
do. Akivaizdu, kad itar tikrj, bet paokau ir nuingsniavau
tiesiai konsultanto kabinet nestabteldama pairti, ar kli
entas mane mat. Jei mat, bt suinojs tikrj mano tapa
tyb. Didel tikimyb, kad jam bt nusispjaut, bet pasitaiko
keistuoli, juk niekada neinai, kokios keistenybs dedasi kit
moni galvose.
283

Tarp paklodi

Kabinete nordama nuslpti fakt, kad rankos virpa, tu


rjau sugniauti rankin. Prakaitavau, mane pykino - prasta
reakcija ok. Nepaisydama to, miausi reikal su paskolos
konsultantu ir mudviem nekuiuojantis jis pasak, kad rei
kalai daugeliui moni blogesni, o daugumos pas j ateinan
i por stres galima net apiuopti. Taip pat usimin, kad
iomis dienomis viena asmenini ilaid sritis neegzistuoja socialinis gyvenimas". Man tai buvo bloga inia, bet iaugs
stresas santuokoje - gera. Anot jo, mano padtis gana nebloga,
tvarkausi gana gerai. Bda ta, kad prakeikt paskol mokti
reiks dar dvideimt met, o mano namas vertas tredalio to,
k sumokjome su vyru. I pradi prie kabineto ivydus kli
ent topteljo: viskas, metu, bet perirjusi skaiius ir ivydu
si lupikikas mokas, laukianias mans dar dvideimt met,
inojau neturinti kitos ieities, tik tsti.
Ijus i banko, em deng plonas sniego sluoksnis. Smar
kiai snigo ir, rodsi, buvo atodrkis. Nesmon! Tik to betr
ko! Kaip klientui paaikinti monai, kodl jis ieina tokiu siau
bingu oru? Kaip man keliauti sningant? Vliau turjau susitikti
su Ultanu ir vyliausi, kad jam pavyks atvykti. Ultanas. Ultanas,
a ir darbas - nepajgiau mintimis aprpti vis to mirtino tri
kampio kamp. Kol kas turjau istumti j i galvos, nes priva
ljau dirbti.

30. 'Perpildyta rinka

Buvo altas, speiguotas gruodis, ir man reikjo intensyviau


dirbti, kad turiau pakankamai pinig ir padovanoiau vai
kams geras Kaldas. Augdami jie vis daugiau reikalavo i Kal
d Senelio, todl kasmet tai man kainuodavo vis daugiau. Tur
dama t omenyje, nusprendiau vl isinuomoti apartamentus
ir pairti, ar taip padidiniau klient skaii. Vasar turjau
apartamentus ir ijo visai gerai - per dien susitikdavau su vie
nu dviem klientais ir mnesio gale, atskaiius ilaidas nuomai,
dyzeliui, taip pat vaik prieirai ir vasaros stovykloms, udir
bau madaug tris tkstanius eur pelno. kart nuomojausi
but alies pietuose, o tai reik, kad teks vainti, bet taip pat
atvr nauj rink ir ry su naujais klientais. Norjau pairti,
ar verta tuo usiimti vairiuose alies miestuose ir miesteliuose.
Kol kas apartamentus turjau savait ir viskas klojosi prastai.
Nuolatiniai klientai norjo su manimi susitikti prastuose vie
buiuose, todl buvau priversta usakyti kambarius ir mokti
apartament mnesio nuom. Taiau ryt paskambino vienas
vaikinas. Pasak jo, buvo sunkveimio vairuotojas, popiet va
iuosis pro t vietov, todl butas jam puikiai tiko. Anksiau
niekada neband palydovs, todl nuraminau j prastais o
285

Tarp paklodi

diais. Jis tiesiog buvo susijaudins ir norjo pasibarkinti viskas labai paprasta. Sutarme susitikti pus dviej.
Isinuomojusi but supratau vien svarb dalyk: padau
gjo regione dirbani palydovi. Man pasilius susitikti bute,
nemaai klient sak, kad tai gerai inoma prostitui darbo
vieta ir jiems priimtinesnis viebuio anonimikumas. Vienas
vyrukas man sak ins maiausiai dvi usienietes, dirbanias
visai netoli mans, - abi jos pra gerokai maiau nei a. Rodsi,
kad kriz versl stm vis daugiau moni, o man tai ne
buvo gerai. Vienintelis privalumas - spta apie kitas palydoves
ioje vietovje, a ypatingai stengiausi paslpti savo pdsakus.
Daugiabutyje, kuriame dirbau, per pastaruosius eis mnesius
policija sureng reid, jis buvo stebimas.
Iki popiets kliento turjau pakankamai laiko, kad panar
yiau internete, todl nuvykau centr ir usukau interneto
kavin, nordama pairti, k galiau suinoti, kokia ia
situacija, ir ar kuriam piet miestui trko palydovi aptar
navimo. Nujauiau, kad btent is miestas man netiks, nes
susidariau spd, jog ia atmosfera gana neigiama, prieingai
nei kituose miestuose, kuriuose teko dirbti. Rinka ia buvo
perpildyta, be to, pastebjau, kad vyrai ioje vietovje buvo
kur kas geriau susipain su dabartiniais kainiais, argonu
ir tuo, kaip viskas vyksta. Jie taip pat buvo gerokai yktesni nei vyrai kitur ir norjo dideli nuolaid. Tokios auktos
klass palydovs kaip a svoka jiems nebuvo pastama, jie
buvo labiau prat prie beasmenio konvejerinio puss valandos
masturbacijos ir pasibarkinimo sandrio. Prajo vos savait,
bet jau buvau sitikinusi dar kart ioje vietovje nedirbsianti;
286

'Perpildyta rinka

gyvenviets labiau j vakarus buvo kur kas pelningesns, o vy


rai ten rodsi tur pinig. Ak, nerizikuosi - negersi ampano.
Butui priklaus paskirta stovjimo vieta ir pastebjau, kad
greta manosios visada stovdavo mersedesas. I pradi nekrei
piau j dmesio, bet suinojusi, kad butais naudojosi prostituts,
pasidariau pastabesn. Kelis kartus maiau, kaip mers pastato
arba juo ivaiuoja vyras ir moteris. Juodu buvo usienieiai,
bet kalbos neatpainau. Vyras buvo tvirtas, tvarkingas, auk
tas, raumeningas - kalbdavo tik jis. Kasdienikai apsirengs
aptemptais dinsais ir megztiniu, su lakno tipo akiniais nuo
sauls, nors ji neviet. Moteris maa, degusi, dailios, smulkios
figros. Jos drabuiai, nors gruodiui per menki, buvo tobulai
suderinti, o ilgi nagai padailinti puikiu manikiru. Nespjau
jos amiaus, nes ji taip pat dvjo per didelius akinius, bet i
figros, odos ir plauk spjau, kad jai ne daugiau nei dvideimt
penkeri. miau splioti, ar jis jos svadautojas, ar priirtojas,
gal ji viena t prostitui, dl kuri spjo klientas.
Dl mano naivumo prireik madaug savaits, kol man
topteljo, kad butai ir gretima stovjimo vieta - j plotas41 ir
kad jiems tikriausiai nepatikt kita mergina, atimanti klien
tus. Po akimirk trukusios panikos pavelgiau visk logikai
ir samprotavau, kad atrodydama taip garbingai" ir vairuoda
ma nevar nudvt automobil tikrai nesukelsiu tarimo, jog
pragyvenimui udirbu taip pat kaip tobuloji barb. I savo au
tomobilio ilipdavau vilkdama nederanius dinsus, dempe
rius ir avdama netikrus Ugg batus, o ji pastatydavo tobulai
nublizgintus auktakulnius ant ems ir ygiuodavo vidun at
kreipdama save dmes, nes dienos metu tokiame mieste atro
287

Tarp paklodi

d pernelyg isipuousi. Taip pat buvau keliais svarais sunkesn


ir penkiolika, o gal net dvideimtimi met u j vyresn. Guodiau save, kad net jei jos priirtojas suuost, jog tame paia
me daugiabutyje dirba kita mergina, jis niekada nejtart greta
jo automobil statanios putlios mamyts. I tikrj, niekada
nemaiau, kad jis mane bent vilgsn mest, nors statant auto
mobilius mus skirdavo keli coliai. Jam buvau tokia nematoma.
T popiet mano klientas buvo Vincentas, deimt met jau
nesnis sunkveimio vairuotojas. Daviau aikius nurodymus,
kaip atvykti iki buto, tad jam laiku neatvaiavus paskambinau.
Jo sunkveimis sugedo priemiestyje ir jis lauk, kol technin
pagalba atvyks ir j sutaisys. Vis dar norjo su manimi susitik
ti ir man turs pakankamai laiko; paklaus, ar biau nieko
prie j pasiimti. Usimeiau suknel, auktakulnius ilgaaulius,
trij ketviri ilgio palt ir nuskubjau parduotuvs Pasida
ryk pats automobili stovjimo aiktel, kur jis sak lauksis.
Pastaius automobil, kaipmat j pastebjau - jis tiksliai save
apibdino, atrod raumeningas, treniruotas, jaunas ir tvirtas.
Skanumlis! Spusteljau garso signal ir jis oko keleivio sdy
n atsipraindamas, kad pridar man bd. Tarp moni, kurie
tarpusavyje kalbjosi apie seks, tvyro laisvumas, taigi grdami
miest mudu jaukiai plepjome apie kasdienius dalykus. Keista,
kaip manoma kalbti apie or ir valstybs bkl inant, kad ne
trukus dulkinsims. Jam reikjo stabtelti prie bankomato, kad i
siimt man skirt pinig, todl sustojau degalinje. Buvo keistoka
taip vidury baltos dienos bti su klientu, nekantravau grti but.
Sukriau istorij tam atvejui, jei susitikiau su pastamu, kas
buvo tiktina - tai buvo didelis prekybos miestas vos u valandos
288

'Perpildyta rinka

kelio nuo vietovs, kurioje gyvenau. Vincentas gro automobi


l, ir mudu pajudjome. Pakeliui but plepjome apie jo maus
vaikus, mon ir darb, bet vos eng pro duris mms reikal.
Atsukau jam du ir pyliau dvi stiklines gazuoto vandens.
Diena buvo alta ir drgna, bet nuo ryto buvau jungusi il
dym, todl miegamajame bus jauku. Jam prausiantis ude
giau kvapij vak, nusirengiau suknel ir paleidau muzik.
Instinktai man bylojo, kad jam labiausiai tikt greita muzika.
Nujauiau, kad jis bus geras.
Prajus kelioms minutms, kai miau rankomis glamonti
jo kn, jis paklaus, ar galt mane pabuiuoti, ir mudu m
me labai ltai lpomis erzinti vienas kit. Kaip minjau, retkar
iais sulauydavau taisykl nesibuiuoti su klientais. Akimirks
niu pastebdavau vyruk, kur nordavau buiuoti, o Vincen
tas buvo mano skonio. Tokio tipo vyras mane bet kokiu atveju
traukt - iraiking besiypsani aki ir putli lp. Krimsnojau ir lyiojau apatin jo lp, o jis kilsteljo rankas, kad
glamont mano spenelius. Jausdamas mano patiriam malo
num jis lyteljo juos, paskui iulp burn tiek krties, kiek
tik pajg. Atitraukiau jo galv ir mudu kartai pasibuiavome.
Oho, kaip gera. itas vyrukas buvo toks susijaudins - akivaiz
du, kad namie negauna sekso. Apergdama j vidine launies
puse, pajutau kiet varp. Nenorjau, kad viskas per greitai
baigtsi, todl pasiliau jam atsigulti ir leisti man kur laik
juo pasirpinti. Norjau j sultinti, bet ilaikyti susijaudinus.
Erzinau ir glamonjau, bet jis sudejavo nors siskverbti mane.
Po keli sekundi mudu jau barkinoms - kartai, ipilti
prakaito ir giliai. Vincentas buvo labai kalbus, man patiko, kad
289

Tarp paklodi

jis toks usiveds. Kartais trauka tiesiog yra, ir viskas. Mums


pavyko vienu metu patirti orgazm - paskui prakaituoti su
smukome ant lovos.
Kur laik guljome nesikalbdami, atsidav jaukiai tylai
po sueities. Paskui Vincentas atsisdo, gurkteljo vandens,
pasilenk ir pabuiavo mane. Po keli akimirk mudu vl
aistringai ir kartligikai buiavoms, suadindami mumyse
dar usilikus susijaudinim. Nustebau pajutusi, kad jam vl
sustandjo - tikra maoji testosterono jgain. Jis iupo pre
zervatyv nuo staliuko prie lovos, usimov j, paskui ltai ir
valingai jo mane. kart jis judjo tyia, kad kiekvienas si
skverbimas bt reikmingas. Rodsi, myljoms vis ami
nyb - neskubriai ir susikaup. Paskui jis pridjo savo varp
prie jimo mano putyt ir stabteljo, tarsi inodamas, kaip
man patinka laukti to, kas bus. Jis smarkiai ir giliai siskverb
mane. I malonumo ir skausmo surikau ir kandau jam pet man patinka labai gils siskverbimai. Vl baigiau net be kli
torio stimuliacijos, o man tai labai retai nutinka. Jis buvo toks
nusikals, kad nebeturjo energijos tsti, todl smaukydama
padjau jam baigti.
Laikui pasibaigus abu buvome patenkinti. Po visko jis juo
kavo, kad turiau jam mokti, kadangi man taip patiko. Jis
pasiirjo telefon, paskui paklaus, ar galiau vl parveti
j iki sunkveimio, kadangi technins pagalbos darbuotojas
man netrukus atvaiuosis. spjau j, kad tam tursiu apsi
vilkti ne darbo drabuius, nes vaiuosiu tiesiai pasiimti vaik.
Jis nusijuok ir sumurmjo kak apie tai, kad nerpi, kaip at
rodau, a jam vis tiek patikau ir jis gerai praleido laik.
290

'Perpildyta rinka

Apsivilkau dinsus ir megztin, pasiirjau atvaizd vei


drodyje, purkteljau kvepal ir iupau rankin. Jis dav man
umokest, kur sigrdau kien, visai pamirusi paimti i
pradi. Paskutin kart apirjau, ar nepalikau bute darbo
pdsak, ir po dviej minui mudu jau sdjome mano au
tomobilyje kikendami, kad pamirau sskait traukti taksi
mokest. Nuveiau j ten, kur paliko sunkveim, ir jis padko
jo u gerai praleist laik. Nusiypsojau jam:
- Na, tikiuosi, kada nors vl galsime tai padaryti.
Jis papurt galv.
- Nemanau.
- Ak, - itariau slpdama nuostab, - maniau, tau patiko.
- Patiko, patiko, - skubriai pasak jis. - Tiesiog tavo kainiai,
na, gana didoki, o rinktis tikrai yra i ko, jei supranti.
- Nori pasakyti, kad kitkart rinksiesi kit palydov?
Jis nusiypsojo.
- Nesakau, kad geresn, bet taip, kit mergin. Turiu biiul,
kuris lankosi ia pas kakuri, ji u t pat prao tik 150 eur, jis gteljo peiais. - Tu labai karta dama, bet noriau su
kuo nors susitikinti gal kart per mnes, o keturi imt u
kart tiesiog negaliu sau leisti.
Tebnie prakeikta ta sumauta kriz! Kaip man ilaikyti
versl perpildytoje rinkoje? Jau diferencijavau savo produkt"
garantuodama slaptum ir saugum - k dar galiau padary
ti, kad tikiniau klientus savo pinigus ileisti man, o ne kitai
merginai? Jei taip bus ir toliau, nepajgsiu dar ilgiau ongliruo
ti visais kamuoliukais.

291

3i. T adorus pasilym as

Nekeniu Kald. Nekeniau ir turdam a pinig, o dabar


nekeniu dar labiau. Turjau vilties i nuolatini klient
gauti atsitiktin dovan, papildom dvideimtin ar penkiasdeimtin, brukt rank greta prasto atlygio, bet
klydau. Buvo visikai prieingai: visiems trko pinig, visi
klientai, su kuriais kalbjausi, pra skolos rateli, dviej
u vieno kain ir oralinio sekso vietoje mons dovanos"
Paskui jie ims prayti lojalumo korteli. Rodsi, kad, j ma
nymu, Kald Senel vaidinti turiau a, o ne jie. Negana
to, prisnigo iki aus, temperatra smarkiai nukrito ir keliai
kai kur buvo nepravaiuojami, o tai reik atauktus susiti
kimus. Be to, mano buvusysis nepatvirtino veni plan,
todl negaljau dirbti, kol vaikai gr mokykl saus. Dieve,
kada gi jis suvoks, jog be teiss turti gyvenim laisvalai
kiu i tikrj dirbau, kad apmokiau sskaitas? Jis iekojo
uuojautos, nes ir jam buvo sunku, bet jo supratimas apie
pinig stygi nesiek tiek, kad pasakyt atauks tiesiogin
aliment atskaitym. Kaip, jo manymu, man pavyko ilai
kyti stog vir galv? Atsakymas perasi savaime - jis visi
kai apie mane negalvojo.
292

'Padorus pasilymas

Pastaruoju metu vis galvojau, kiek moni msi kratu


tini priemoni sprsdami pinigines problemas, ypa iuo
met laiku. Juk ne a vienintel nusprendiau imtis io dar
bo. Ties sakant, inojau nesanti vienintel. Vienas klientas
man sak, kad dabar jo fizioterapeute u kelis papildomus
lamaniuosius pasibaigus nugaros masaui leisdavo jam
masturbuotis. Ji nesitraukdavo, bet leisdavo jos akivaizdoje
atsipalaiduoti. Taip pat inojau apie groio terapeut auktos
klass spa, kuri u papildomus penkiasdeimt eur grynai
siais paprayta suteikdavo klientams vyrams laiming pa
baig". Tai penkiasdeimt eur u deimties minui darb,
taigi pinigai geri, bet ji smarkiai rizikavo - iaikinta netekt
darbo. Statistika, kad krizs metu iauga vis dorovei prie
taraujani nusikaltim skaiius, rodyta, bet man buvo do
mu, kiek mane panai moter arba vyr - i vidurins kla
ss, isilavinusi, anksiau dirbusi pagal profesij ir niekada
nesitraukusi nelegali veikl - sugalvojo alternatyvi, ne
tipik bd dirbti. Spju, apie dalyk bus kalbama ateityje,
kai nelaims baigsis ir mons prisipains, kaip igyveno.
Taiau dabar turjau pakankamai mini dl ataukt susi
tikim skaiiaus. Oras, met laikas, sipareigojimai eimai - tik
ir tegirdjau pasiteisinimus. Iki Ki buvo likusios kelios die
nos - nedaug trko, kad pasiduoiau ir anksti pradiau veni
met. Buvau lauke, stengdamasi atildyti apalus automobil,
kai pypteljo darbo telefonas. Itraukiau j i kiens - inut
i nuolatinio kliento Viljamo. Ai Dievui! Jis gyveno netolie
se ir neprivaljo igalvoti pasiteisinim, kodl ieina i nam,
nes mona retai domjosi tuo, k jis veikia. Nedelsdama jam
293

Tarp paklodi

paskambinau ir sutarme susitikti prastoje vietoje, dideliame


komerciniame viebutyje artimiausio didmiesio priemiestyje,
iki kurio man bus lengva nusigauti, net jei ir toliau snigs.
- Noriu paprayti tik vieno dalyko, - mai pasak jis, kai
jau ketinau padti ragel. - Esu tikras, kad ir tau ta pati situa
cija, bet jei bt galimyb, kadangi jau beveik Kaldos, ar gal
tum nuleisti man kelis lamaniuosius? Mano berniukas ieko
vienos t nauj Xbox vairalazdi, o jos karv kainuoja.
Velnias! Taip ir inojau, kad viskas per gerai, kad bt tiesa.
Taiau man siaubingai reikjo pinig, todl nusprendiau pri
imti kompromis, uuot netekusi usakymo.
- inau, visiems sunku, Viljamai, bet a pati visikai tokioje
pat situacijoje. Turiu tris, pas kuriuos turi apsilankyti Kal
d Senelis, todl tikrai suprantu. Galiu iek tiek nuleisti kaip
paslaug, bet esu tikra, kad suprasi, jog daugiau taip nebus.
- Ak, kokia tu gera, labai tau ai, tursiu paruos tau du
imtus grynaisiais, gerai?
- Ne, negaliu tiek nuleisti - ia beveik pus kainos!
- Labai apgailestauju, man gda net to prayti, bet iuo metu
tik tiek teturiu, o monik iuo metu pinigus stebi kaip saka
las. Pasakysiu taip: gal sutarkime du imtus u keturiasdeimt
penkias minutes? Ar sutiktum u tiek?
Juk neturjau, i ko rinktis, ar ne?
- Gerai, Viljamai, bet tik kart. Kaip byloja enklai parduo
tuvse: Praome neprayti kredito, nes atsisakymas gali eisti."
Jis nusijuok.
- Supratau ir ai. Pasimatysim vliau - turiau atvykti a
tunt. Ar tinka?
294

'Padorus pasilymas

- Puiku, pasimatysim ten.


Mano buvusysis turjo pasiimti vaikus nakiai ir grinti
man veni laikotarpiui, todl popiet praleidau tvarkydama
si namie, paskui et ileidau vaikus. Pasiruoiau ir pasilikau
marias laiko, kad apledjusiais keliais nusigauiau viebutj.
Ten buvau be dvideimt atuonios ir nujau paruoti kambario.
Viljamas jau kelis mnesius buvo nuolatinis ir nenoringas kli
entas. prastai jis norjo paprasto sekso arba padorios mastur
bacijos ir ilgai glamonti mano kn. Jis buvo gana malonus
vaikinas ir visada pasistengdavo pasipuoti.
Lygiai atunt pasigirdo beldimas duris, ir a j leidau.
Nebuvau tokia kvaila, kad utrukiau su juo kaip pras
tai, kai sutarme dl keturiasdeimt penki minui, todl
ant spintels prie lovos pasidjau asmenin mobilj telefon,
mat jo ekrano usklanda buvo milinikas laikrodis. Telefo
no garsas buvo ijungtas, padjau j taip, kad aikiai matyiau.
mms darbo, ir retkariais vilgiojau j, kad sekiau laik.
Buvo prajusios madaug dvideimt minui ir kaip tik ke
tinau udengt jo varp sidti burn, kai ivydau telefon
mirksint. Maiau skambinaniojo vard - man prisiskambinti
mgino buvusysis. Akimirksniu supratau, kad kakas nutiko,
nes jis niekada neskambindavo, nebent kildavo problema.
Mikliai atsipraiau ir itiesiau rank, kad paimiau telefon.
Viljamas klausiamai pavelg mane, bet a prie lp pridjau
pirt, rodydama, kad tylt.
- Sveikas, kas nutiko? - prakalbau ragel.
- Viskas gerai, bet vyko nedidelis nelaimingas atsitikimas,
mes ligonins priimamajame.
295

'Tarp paklodi

Gerklje sukilo panika.


- Kas nutiko, kas susieid?
I jo suinojau esmines smulkmenas. Tuo metu jau buvau
pakilusi nuo lovos ir ingsniavau kambaryje. Viljamui pakako
jautrumo tyliai ilipti i lovos, nusineti voni drabuius ir iei
ti apsirengusiam ir pasiruousiam ivykti. Susitariau vaiuoti
tiesiai ligonin susitikti su eima ir padjau ragel. Jauniausias
berniukas okinjo ant lov, griuvo ir bjauriai prasikirto kakt.
Akivaizdu, kad Viljamas nugirdo, kas vyksta, ir suprato, jog
ms susitikimas tikrai baigtas.
- Klausyk, paliksiu tave su tuo tvarkytis, - maloniai pasak
jis. - Pats ieisiu. Tikiuosi, berniukui viskas gerai - ir pasir
pink savimi.
Praktikai nekreipiau j dmesio, tik kilsteljau akis atsi
sveikindama. Buvau jau beveik apsirengusi, bet negaljau taip
vilkdama vykti ligonin. Prisiminiau, kad automobilyje yra
alikas, o bagainje - sena striuk, j turs pakakti. iupau
prezervatyvus ir kitus su seksu susijusius daiktus ir sukiau
stali. Kambar usisakiau nakiai, todl tursiu vliau grti
ir tinkamai sutvarkyti kambar, bet dabar privaljau bti su
snumi. Ieidama pasimiau servetli ir leisdamasi liftu iki
registratros nusivaliau didium makiao. Paskui nusisegiau
auskarus, grandinl, nusimoviau blizgant ied ir simeiau
rankin.
Nubgusi prie automobilio apsirengiau senja striuke ir usivyniojau alik. Dabar atrodiau visikai normaliai, visai nepa
njau palydov. Ligonin buvo madaug u penkiolikos mi
nui kelio - buvo gana slidu, bet nuvaiavau pavojingai greitai.
296

'Padorus pasilymas

Turdamas vaik pripranti prie panikos apimt kelioni


ligonins priimamj, bet kart buvau kur kas labiau sitem
pusi ir nusiminusi. prastai bdama su klientu alia savs ne
laikau asmeninio telefono. Tikrai laimingas atsitiktinumas,
kad tkart jis buvo regos lauke. Kas, jei tai bt buvs prastas
susitikimas, ir telefono biau nemaiusi? Buvusysis bt vi
saip klausinjs, kodl buvau nepasiekiama, kai mans reik
jo vienam vaik. Dar svarbiau - o jei tai bt rimta nelaim
ir mans, j motinos, nebt alia? Nuo minties, kad kuriam
nors vaik mans reikt ir jie negalt su manimi susisiek
ti, ypa jei barkiniausi u pinigus su kokiu nepastamuoju,
mane apm leiktulys.
Atvykau ligonin, greitai pastaiau automobil ir pro dvi
gubas duris lkiau skubios pagalbos skyri. Maniki bre
lis glaudiai sdjo ant kdi, o sueistasis liejosi tiui ant
keli - jo kaktoje iojjo bjauri aizda. Pakliau j, kai ities
mane rankas, man to apkabinimo reikjo turbt labiau nei jam.
Kol laukme, kada j pakvies pas gydytoj, vaikai dramatikai
atpasakojo nelaim prisimindami, koks kietas buvo krytis, kad
jis panjo mog vor, skriejant ore, kol spintel nepastojo
kelio ir nesusidr su jo kakta. mogus voras juoksi, todl
lioviausi nerimavusi, kad tai daugiau nei pavirin aizda.
Galiausiai itar mano berniuko vard - nujau kartu, kol
buvusysis liko laukti su kitais. Mane nuved kabinet, kur
daktaras prisistat ir m pildyti kortels duomenis, kad pa
tvirtint vard, adres ir t. t. Jam paklausus mano vardo ir
santykio su snumi stabteljau - net tokioje situacijoje prie
pasakydama vard ir adres turjau pagalvoti. Prajus kelioms
297

Tarp paklodi

minutms paaikjo, kad nebuvau tuo metu, kai vyko nelai


m, todl negaljau pateikti gydytojui reikalingos informacijos
ir apsikeiiau vietomis su buvusiuoju. Laukdama, kol jie ieis
i kabineto, svarsiau, k daryti dl viebuio - ar grti vien
tam, kad isiregistruoiau, ar paskambinti ir pamginti iek
tiek padirbti? Visgi nebuvau nusiteikusi dirbti, vis dar virp
jau nuo minties, kad nelaims atveju galiu bti nepasiekiama.
Be to, jauiau ioki toki paranoj, galvojau, ar visi i pai
ros nuobodiaujantys kdse sdintys mons mane vertina
ir numano, kaip usidirbu pinigus. Ar atrodau tartinai? Ar
paneju palydov? Paranoja pamau apm dl Ultano, o t
vakar ji buvo ypa stipri, nes viskas nutiko per greitai - i lo
vos su klientu skubios pagalbos skyri atvykau per dvideimt
minui. Buvau iek tiek sutrikusi.
Pagaliau jie gro, snus jau uklijuota aizda, tad galjome
ieiti. Buvusysis paklaus, ar noriau pasiimti mog vor
pas save, kad atidiai stebiau. Jutau, kaip tai ugavo irdies
stygas, bet mans lauk viebuio kambarys. Pasakiau esanti
patenkinta, kad jis gerai pasirpins berniuku, o aizda pavir
in, su tokia tikrai susitvarkys. Pasakiau dl visa ko vis nakt
laikysianti telefon jungt ir jis gals bet kada man paskam
binti. Atsisveikindama pabuiavau mauosius ir liepiau likusi
savaitgalio dal nesielgti kaip bedionms.
sdau automobil ir su palengvjimu atsikvpiau. Vos su
sitvardiau neprapliupusi raudoti. Ai Dievui, kad prie tai
greta turjau telefon; ai Dievui, kad automobilyje turjau
sen striuk ir paprast alik; ai Dievui, buvusysis nepa
stebjo manyje nieko neprasto ar kad buvau isiblakiusi; ai
298

'Padorus pasilymas

Dievui, Viljamui pakako sveiko proto tylti, kol kalbjau tele


fonu, ir tyliai ieiti; ai Dievui, kad berniukas susialojo ne
rimtai. Tiek daug laiming sutapim neguod. Viskas galjo
bti visai kitaip. Be abejo, mons bna nepasiekiami dl vai
ri prieasi, bet labiausiai mane gsdino tai, kad jei biau
buvusi nepasiekiama, prieast paaikinti bt labai sunku.
Ne visai pavyzdins motinos elgesys.
Ltai grau viebut ir nuvargusi pakilau liftu iki kambario.
Skubdama ant stalo palikau darbo telefon. Buvo keli praleisti
skambuiai, bet nieko svarbaus. Taip pat buvo inut i Viljamo jis ra vilisis, kad viskas gerai, ir liep vliau jam skambtelti.
Pamaniau, kad jis nori susitikti. Tai nieko blogo, bet nebuvau
nusiteikusi linksminti moni. Atraiau, kad berniukui viskas
gerai, kad grau viebut ir esu isekusi. Jis ikart atsak: nuo
pat tada, kai ijo, sdjo viebuio bare ir kakodl norjo u
sukti - suprato, kad tikriausiai neturjau nuotaikos dirbti. Tai
buvo neprasta ir intrigavo. Pasakiau, kad gali usukti.
Po keli minui mudu sdjome ant lovos ir Viljamas pa
pasakojo, kas nedav jam ramybs. Kiek ankstliau tais me
tais jis turjo atleisti visu etatu dirbusi asmenin padjj, nes
nebeigaljo jai mokti. Taiau kelias valandas per dien jam
vis dar reikjo mogaus, o mane painojo kelis mnesius, laik
profesionalia, punktualia, naia, gerai organizuota ir puikiai
mokania bendrauti asmenikai, telefonu ir elektroniniu patu.
Jis svarst, ar nenoriau kasdien dirbti jam po kelias valandas.
Jis nesil dosnaus komplekto, asmenins pensijos, sveikatos
draudimo ar galimybs pirkti akcijas, bet galiau dirbti na
mie ir i dalies rinktis man tinkamas valandas.
299

Tarp paklodi

Pasilymas mane pritrenk, jis skambjo gerai, bet kiek


gauiau u keli valand administrators darb? Taip jau yra,
paaikino man Viljamas, kad jo darbas delikataus pobdio,
apimantis teisines procedras ir smulkmenas dl tariamo
medicinos teiss aplaidumo. Turiau prieig prie liudyto
j parodym, sveikatos istorij, asmenins liudytoj infor
macijos ir nemaloni dalyk. Jam reikjo labai patikimo ir
diskretiko mogaus, galinio neiplepti informacijos, prie
kurios turi prieig, ir tinkamai atlikti tyrimus, padsianius
gyvendinti tam tikras procedras, kad jis galt nustaty
ti, ar asmuo buvo aplaidus, ar ne. Per mudviej susitikimus
atskleidiau jam informacijos apie buvus savo darb, todl
jis inojo, kad galiu dirbti. Netyia rodiau jam atitinkan
ti kriterijus ir tinkanti tam vaidmeniui. Jei susidomiau, jis
mokt man trisdeimt eur u valand pradedant nuo de
imties valand per savait.
Sdjau isiiojusi ir spoksojau j. Tai buvo tarsi i giedro
dangaus, neinojau, k galvoti. Neinojau, kaip Viljamas usi
dirbo pragyvenimui - kart usimin dirbs su teise susijusio
je srityje, bet daugiau nieko nesak, o a neklausinjau. Jis man
rodsi tylus, udaras vyras, per daug apie save neisiduodantis.
- O kas bus, kai ms paklaus, kaip vienas kit pastame?
Ar ir darb tursiu slpti? - paklausiau.
- ia paprasta. Galime sakyti, kad atsiliepei skelbim in
ternete. iaip ar taip, daniausiai perduosi tyrim rezultatus
man, todl su kitais nebendrausi.
- Ir tursiu pasakyti tau tikrj savo tapatyb. Nesu tikra, ar
noriu, kad inotum, kas esu i tikrj.
300

Padorus pasilymas

- Na, abu turime, k slpti. Mano mona, suinojusi, kad


lankausi pas palydoves, proto netekt, todl saugok mano pa
slapt, o a saugosiu tavj. Lygiosios, taip?
- K turi omenyje sakydamas lankausi pas palydoves"? Ar
mataisi daugiau nei su viena? Be to, matyt, manai, kad retkar
iais pridsiu nemokam pasibarkinim. Na, taip nebus. Jei
rimtai apie tai svarstome, tai turi prasidti nuo visikai varaus
lapo, be joki uuomin apie ankstesnius ms santykius. A
kalbu labai rimtai. Nepaksiu, jei darbe su manimi bus elgia
masi kaip su do gabalu vien todl, kad inai, k darau.
- Na, apgailestauju, kad turiu tai pasakyti, bet taip, matausi
su daugybe mergin. Tu mane trauki, nes atrodai ir elgiesi kla
sikai ir - tik nesuprask klaidingai - esi verta kiekvieno cento...
bet daugiau tavs nebeperku, ypa surads mergin, kurios u
imt eur suteiks vis aptarnavim.
- imt eur? - sucypiau. - Kalbi nerimtai! Jos tikriausiai
lykios. Kaip gali apsimokti daryti tai u imt eur? Jos
narkomans ar k?
- Na, esu tikras, kad kai kurios turi socialini problem, bet
radau kelias mielas, dirbanias visu etatu, vienias, neturinias
vaik, todl galinias susitikti praktikai kiaur par. Jos ir s
vadautoj neturi, taigi bent jau inau, kad gauna visus pinigus.
Matyt, kai dirbi visu etatu neribojamas laiko, tie imtai eur ir
susideda. Kriz veikia net prostitui kainius - visos maina
kainas, o tam tikruose miestuose konkurencija darosi nuomi.
O svarbiausia, tiedvi, kurias radau, tik u saug seks. Kodl
turiau mokti tau tiek, kiek praai, kai galiu gauti daug pi
giau? iaip ar taip, itame reikale vaistai savo smegenis, be to,
301

Tarp paklodi

maiau, kaip reagavai, kai turjai vykti j ligonin. Esi eim


ilaikyti besistengianti motina, manau, tik apie tai ir tegalvoji.
Na, ia jis mane teisingai suprato. Taip, norjau bti namie
su vaikais, taip, pastaruoju metu darsi vis sunkiau susidoroti
su darbu. Jei galima tikti tuo, k jis sak, jokiu bdu nepa
jgsiu konkuruoti su jo apibdintomis moterimis. Jos mane
vis tiek greitai istumt i verslo. Pavelgiau j j. Kartligikai
stengiausi apgalvoti visus aspektus, trkumus, privalumus,
bet jo pasilymas rodsi kaip tas persilauimas, kurio reikjo.
- Tai jei a i esms tik atlikiau tyrimus, didij dal dien
galiau dirbti namie?
- Gali dirbti, kur panorjusi, jei tik gausi man reikaling in
formacij. Nemanau, kad dykinsi, maiau, kaip sunkiai dirbi
ir k esi pasiruousi padaryti, kad igyventum ir uaugintum
vaikus. Be to, netursi sutarties, todl kart per savait mo
ksiu tik u baigt darb. Visa tai turs bti slapta - nenoriu,
kad kas nors inot, jog tave darbinau, nes mgstu ilaikyti
profesinio gyvenimo privatum. Klausyk, dabar nieko neatsa
kyk - vakaras buvo sunkus, o a tave greiiausiai nustebinau.
Tik pagalvok apie tai ir per kelias dienas pranek man savo
sprendim, gerai?
Jis skubriai pakteljo man skruost ir ijo.
Buvau isekusi, bet galva sukosi nuo mini. Nusivaliau li
kus makia, isimaudiau kartoje vonioje, usisakiau pus
ryius lovoje ir ant spintels prie lovos pasidjau asmenin te
lefon, jei mans prireikt snui. Rytoj susiraysiu pasilymo
privalumus ir trkumus, perirsiu verslo plan. Taip paai
ks, kur esu ir kur noriu bti.
302

3 2 . tMet pabaiga

Mane paadino beldimas duris. Kambari aptarnavimas".


Iokau i lovos ir leidau vidun padavj. Jis padjo padkl
ant stalo ir dav sskait. Negalvodama pasiraiau tikruoju
vardu. Viebui kambarius visada usakydavau tikruoju var
du, bet buvo taip pasiutusiai gera negalvoti, kaip tdien vadi
nuosi. Tai man primin vakarykt panekes su Viljamu. Jei
priimsiu jo pasilym, dvigubas gyvenimas baigsis. Galsiu
vl turti vien vard, vien telefono numer ir vien elektro
ninio pato adres. Nereiks nuolat savs stebti, kad netyia
ko nors neisitariau. Galiau laukti ateities su Ultanu negy
vendama siaube, kad mane iaikins ir atstums. sipyliau kavos
ir ltai gurknojau. Paskambinau vaikams - man palengvjo
igirdus, kad mogus voras geros nuotaikos. Prajusio vakaro
skubjimas ligonin igrynino visas pastaruoju metu jaustas
abejones. Turjau pripainti fakt, kad mano darbas darsi ne
saugus ir neutikrintas, o tai reik, jog turiu perirti gali
mybes ir nusprsti, kas yra perspektyvu, tikrovika, pasiekia
ma ir padt ilaikyti mokum.
Nors palydovs gyvenimas m kelti daugiau tampos, ne
sigailjau jo. Jis man pasitarnavo daugiau nei vienu atvilgiu:
303

Tarp paklodi

usidirbau nemaai pinig, sutikau domi vyr, prapliau


pairas seks ir sekso pramon, o apie mogikum ir seksu
alum imokau daugiau nei bet kuri knyga kada nors imoky
t. Bet jei atjo metas, kai dirbdama nebesijauiau patogiai, nes
baim, kad mane pagaus, nusvr finansin naud, laikas visk
i naujo siningai vertinti. Be to, jei tai, k sak Viljamas, tie
sa, net prostitutms sunku ir tenka mainti kainas. Dl finansi
ni sipareigojim man tai nebuvo tinkamas pasirinkimas.
Nusiprausiau po duu, apsirengiau ir iltai apsimuturiavau,
kad nueiiau interneto kavin kitapus gatvs. I viebuio i
vykti neturjau iki pat vidurdienio, be to, panorjusi galjau
usisakyti vlyv ivykim, todl neskubjau. Jei sulaukiau
skambuio klientui terpti, turiau sutikti, kad atlyginiau
prarast vakarykt udarb, bet jis bt vienas paskutinij.
Toji mintis padt itverti susitikim.
Kad ivengiau smalsi aki, pasirinkau viet kampe ir in
ternete paiekojau sekso paintys Airijoje. Yra suaugusij
paini svetaini, tinkam vairiems pomgiams, fetiams,
lytinms orientacijoms ir eiminms padtims. velgdama
j skaii buvau sitikinusi, kad jis iaugo nuo tada, kai prie
metus miau tuo domtis. Bet kas panorjs bet kurioje Airijos
dalyje bet kuri valand galjo susitarti dl sekso be siparei
gojim. Seksas be sipareigojim man netiko, todl perirjau
klasifikuotus skelbimus pagrindiniuose Airijos perku, parduo
du, mainau tinklalapiuose, tikrai, Viljamas buvo teisus! Buvo
imtai masao paslaug' reklam. Taip pat pastebjau kelias
vyresni dam reklamas - mano amiaus grups moteris,
kurios reklamavo paslaugas su patirtimi. Taigi buvau tik viena
3 04

'Met pabaiga

keli keturiasdeimt perkopusi moter, kurios krizs metu


msi prostitucijos. Vis dlto n viena nereklamavo mano tipo
paslaug sipareigojusiems dentelmenams. Nuvelgiau kai
nas bei kainius ir pastebjau, kad dl savo praomos sumos
priklausau maumai. Vidutinis kainis buvo imtas eur u
valand ir, taip, buvo ypatingos kainos, penkiasdeimt eur,
visas aptarnavimas, viskas skaiiuota"! Pernai, kai galvojau
apie darb, taip nebuvo. Dabar viskas taip tiesmuka, taip
akiplika, juokingai lengvai prieinama ir perkama. Supra
tau visk, k turjau inoti - is darbas nebra toks pelningas,
koks buvo man pradjus.
Grau viebut, kad apsvarstyiau galimybes. Pasidariau
puodel arbatos ir atsisdau su raikliu ir lapu, kad usirayiau
pasirinkimus ir kiekvieno privalumus bei trkumus. Galiau
imtis vairi feti, kadangi ioje srityje tikrai daugiau pinig,
ypa ekstremalesniuose dalykuose, tokiuose kaip infantofilija vyrai, kuriems patinka apsirengti kdikiais. Tai atmeiau, nes
reikt atsivelgti daugyb veiksni: visada dominuoti; ar ga
liau usiimti eminimu, pavyzdiui, tepliotis kno skysiais
arba ant ko nors kakoti; rasti labai saugi ir slapt viet, kur
galiau dirbti; maa rinka, atsivelgiant tai, kad santykinai
maai populiacijos daliai patinka tabu arba ekstremals fetiai.
Kad tai pavykt, turiu bti pasiruousi pasirinkti labai niin
srit ir persikelti labai tankiai apgyvendint vietov. Tai ne
buvo perspektyvu.
Antra galimyb: toliau daryti tai, k darau, bet kiek suma
inti kainius. Tai reikt, kad nordama ilaikyti tas paias
pajamas turiau susitikinti su didesniu klient skaiiumi. Jei
305

Tarp paklodi

tekt matytis su didesniu vyr skaiiumi, nebegaliau nau


dotis viebuiais - turiau sigyti nuosav bst. i mintis
man nepatiko, nes monms tapt lengviau pastebti k nors
tartino. Tikrai negaljau rizikuoti, kad smalsus kaimynas vai
dint pavyzding piliet ir paskambint policijai.
Treia galimyb: barkinimuisi pasamdau kelias save pa
naias damas, rpinuosi organizacine puse, palaikau isam
atrankos proces ir pasiimu 50 procent savo mergin' pa
jam. Bet tuomet biau madam, o tai niekinga: kontroliuoti
kitus mones, bti atsakingai u j gerov, suknistai jaustis
imant dal udarbio. Be to, egzistavo didesn atskaitomybs
nata: jei organizuoiau sekso pardavim, galiau atsidurti
kaljime. Nra n kalbos.
Suskambo darbo telefonas. Skambino dar vienas nuolati
nis klientas, Ksaveras, j painojau jau kur laik, pakankamai
ilgai, kad btume labiau draugai nei klientas ir palydov. Jis
buvo vienas pirmj mano klient, laikiau j paprastu. Mudu
gerai sutarme ir kalbdavoms apie savo gyvenimus, todl jis
inojo, kodl pasirinkau darb ir kaip tvarkiau versl.
- Sveikut, kaip reikalai? - valiai pasak jis.
- Ties sakant, sumautai, - atsakiau atvirai. - prastos pro
blemos dl pinig.
- Maniau, kad visk sutvarkei, turi iok tok pajam altin.
Kas pasikeit?
- Kriz, tai kas. Ji dar padidjo!
Jis niriai nusijuok.
- N nepasakok. Kaip suprantu, vyruiai nebeturi pinig,
kuri tu praai?
306

jAet pabaiga

- Kaip pirtu ak. Vis dar sulaukiu daugybs skambui,


bet kai pradedame kalbti apie mano kainius, kur kas dau
giau t pai minut pasako, kad nekanda.
- Tai daugiau laiko praleidi kalbdama telefonu ir gauni
maiau usakym u prast kain?
- Aha, ir tai uknisa, nes pirmieji pokalbiai telefonu atima
daugiausia laiko.
- O tu nori negaiti laiko skambuiams ir toliau matytis su
klientais, kuriems nekyla problem tau sumokti?
- Btent. Ar sugalvosi, kaip man padti?
- Na, gal ir sugalvosiu. Kodl tau nesusisiekus su gerais nuo
latiniais klientais, tokiais kaip a, ir nepraneus, kad keiti verslo
pobd. Pasakyk, kad nebesitarsi su naujais klientais ir nuo iol
matysiesi tik su keliais irinktaisiais. Tam, kuris buvo toks geras
klientas, nortum pasilyti nuolatinius tstinius susitikimus.
- O kaip tai man pads? Nesuprantu tavs.
- Pasakyk jiems silanti vienkartin galimyb, taip sakant,
likti tavo klientais, sumaink kain, kad jie igalt reguliariai
nuolat susitikinti. Dalis tikrai sutiks. Juk pati sakei, kad kai
kurie klientai minjo met metus iekoj tokios kaip tu ir su
diaugsmu grt. Vargu ar jie taip lengvai tavs atsisakys. Be
to, jausis gaun iskirtin pasilym - bti vienu i keli tavo
klient ir dar u maesn kain.
Pakliau akis lubas ir padkojau Dievui u tai, kad atsiunt
Viljam ir Ksaver. Negaljau patikti, kad atsakymus mano
dilem pateik klientai!
- Pasiutusiai gera mintis, Ksaverai, - pasakiau. - Man tai
tikrai galt tikti. Jei per mnes susitikiau tik su keturiais
307

Tarp paklodi

klientais u du imtus eur, i viso ieit atuoni imtai. Net


galiau su visais susitikti per vien savaitgal, vadinasi, kitas
savaitgalis likt laisvas sau paiai. Kas antr savaitgal vaikai
bna pas buvusj, vadinasi, per mnes turiau du laisvus
savaitgalius ir galiau skirti laiko sau. Jzau Kristau, tu su
mautas genijus. Tikiuosi, neketini paimti i mans mokesio
u konsultacij, - sukikenau.
- Nea, tau viskas u dyk! Bet ar yra galimyb, taip sakant,
per artimiausi valand mane sprausti?
- Aiku, be problem, ir ar nortumte bti pirmasis, pasi
naudojs mano nauja iskirtine paslauga, sere?
Jis atsiduso.
- Na, kalbant apie eimos reikalus, bijau, kad apie nuolatin
susitarim su tavimi nra n kalbos, jokios galimybs.
- Kodl? Kaip tau sekasi?
- monik darb prarado, taigi dabar udirbu tik a. Pama
niau pasilinksminsis ir usakysis tave paskutin kart prie
mums nuskurstant.
- O, velnias, tai siaubinga. Na, pasistengsiu, kad iandien
tau patikt. Pasimatysime po pusvalandio. inai, kur esu.
- E, ar puikiam klientui sumainsi kain?
- Velniai nemat, kodl ne? Kakas juk turi mokti storuliui
raudonu kostiumu, a?
- Apie k ia vapi?
- Apie Kald Senel, mulki tu. Netrukus pasimatysim.
Paddama ragel kikenau. Sdjau apmstydama tai, k jis
k tik pasak. Jo pasilymas gali suveikti. Jei usimus nauju
verslu nereikt tvarkyti administracini reikal ir telefono
308

!Met pabaiga

skambui, galiau nesunkiai pasinaudoti Ksavero pasily


mu. Pradjau rainti skaiius ant lapo prieais save: dirbdama
palydove, jei usitikriniau keturis nuolatinius klientus kas
mnesiniams susitikimams, gauiau atuonis imtus; alga i
Viljamo pridt dar tkstant du imtus per mnes; imokos
u vaikus - dar keli imtai. Sudjus tai ir alimentus, kuriuos
dabar i buvusiojo gaudavau nereguliariai, turiau pakanka
mai apmokti paskolai ir komunalinms sskaitoms ir dar lik
t pasilepinti. Ir jei viskas klostytsi gerai, net turiau laisv
savaitgal. Atsiloiau kdje ir ikvpiau. Kristau, tai tikriau
siai pats geriausias planas.
mai prisiminiau, kad paskutiniam pasibarkinimui at
vaiuoja Ksaveras. iupau telefon kambaryje ir surinkau re
gistratros numer, kad paprayiau galimybs ivykti antr
valand. Man pasak, kad tai nemanoma - vakar visi kam
bariai uimti, o kambarins nekantravo patekti mano kam
bar. Po velni! Ksaveras - paskutin galimyb savaitgal
usidirbti pinig.
Pasigirdo beldimas duris, atvrusi jas ivydau stovint
Ksaver, kurio veide viet plati nekantri ypsena.
- Dieve, labai atsipraau, bet pamirau susitarti dl vlyvo
ivykimo, turiu dabar pat nedintis.
- Tai itaip stengiesi, kad paskutinis mano apsilankymas
bt ypatingas, a?
Sukikenau.
- Apgailestauju. Jei turi daugiau ger mini, klausau ausis
itempusi.
Jis pakreip galv on.
309

Tarp paklodi

- Gal tavo automobilyje?


Negaldama patikti pavelgiau j.
- E, lauke minus du!
- Bus puiku, - kalbinjo jis mane. - Turi stor iemin pal
t - apsivilk j ant nuogo kno ir bsi pasiruousi. Dieve, jau
daug met nedariau to automobilyje. Vien galvodamas apie tai
imu usivesti. Ar inai tyki vietel, kur galtume nuvaiuoti?
- Ties sakant, inau. Bk automobili aiktel ir palauk,
kol isiregistruosiu.
Nusirengiau nuogai, apsivilkau nauj raudon nriniuot
siauriki ir liemenls komplekt ir palt, apsiaviau batus iki
keli ir apsivyniojau vilnon alik. Meldiausi Dievui, kad i
eidama neklupteliau, antraip visas viebutis gaut pamatyti
mano pusplik upakal. Dabar ir pati jauiausi nusiteikusi spontanikumas svaigino ir kaitino. kien susigrdau kelis
prezervatyvus, pasimiau krepius ir nulkiau registratr.
Ijusi lauk paskambinau Ksaverui ir pasakiau, kuris au
tomobilis manasis. Jis spjo pastebti, kaip sdu vidun, taigi
myn man ant kuln. Visu smarkumu jungiau ildytuv ir
miau pamau slinkti - keliai buvo slids ir nenuspjami. Dl
lto tempo vidus gavo daugiau laiko ilti, o langai aprasojo tursime bent kiek privatumo. Vis dar snyguriavo ir visur, kur
dairiausi, sniego danga buvo stora. Veiau mudu rami mi
king vietov netoliese. Kai sustojau, jauiausi patenkinta, kad
ia nebuvo kit automobili.
Ksaveras sustojo kiek toliau nuo mans ir lipo keleivio
pus mano automobilyje. Buvo nejauku, nepatogu ir alta, bet
keistai malonu. Ties sakant, buvo gera vl pasijusti paaugle!
310

9Aet pabaiga

Umoviau jam ant varpos prezervatyv ir pasislinkau, kad j


apergiau.
Nieko gero - nei a, nei jis nesugebjome gauti padoraus
ritmo. iandien mano automobilis tiesiog nebuvo pakankamai
didelis patogiam seksui. Su drauguiu eku viskas bdavo ge
rai, bet Ksavero stotas spdingesnis.
Jis irzo.
- O gal nubgam ana ten, u to medio, ir idulkinsiu tave
ant plikos altos ems krentant snaigms?
- O, kokie mes ekshibicionistai, ar ne? - nusijuokiau. - Vel
niai nemat, eime.
Mudu puikiai pasismaginome sniege, ir a itesjau paad,
kad paskutinis jo susitikimas bus geras. Po visko jis dav man
du imtus eur, o a padkojau u pasilym dl nuolatini
mnesini klient.
- Bet rasi man laiko, jei kartais itaikysiu prog susitikti, tie
sa? - paklaus jis.
- Tau, - nusiypsojau, - bet kada.
Jam ivykus sdjau snieguotoje tyloje galvodama, kokie vi
sikai beprotiki buvo pastarieji metai. Pradjau karjer11, apie
kuri niekada negalvojau, per dvylika mnesi pasibarkinau
su madaug 120 vyr, patyriau geriausio sekso gyvenime, la
bai sunkiu metu ilaikiau namus, o dabar du klientai parod
man nauj keli, kuris gali atvesti labai ger gyvenim. Ko
kios mano galimybs? Vl isitraukiau lapel, kuriame buvau
suraiusi privalumus ir trkumus, ir apsisprendiau. Priimsiu
Viljamo pasilym ir darysiu taip, kaip sil Ksaveras: ketu
riems geriausiems nuolatiniams klientams pasilysiu iskirti
311

Tarp paklodi

n sutart". Neabejojau, kad finansikai viskas bus gerai, be to,


laisvas savaitgalis kas mnes ir laikas, kur sutaupysiu nekal
bdama telefonu ir nesiuntindama imt elektronini laik,
buvo didelis privalumas. Nusprendiau i pradi pasikalbti
su Viljamu ir galutinai susitarti dl darbo. Paskui sudarysiu
sra klient, kurie bt labiausiai link sutikti su nauju pa
silymu.
Taiau viskas palauks iki rytojaus, kai nakt gerai isimie
gosiu.

Epilogas, (gyvenimas p o prostitucijos

Prajo daugiau nei eiolika mnesi nuo susitikimo su pir


muoju klientu ir ei mnesiai nuo to gruodio ryto, kuomet
nusprendiau priimti Viljamo pasilym ir pamginti gyventi
kitaip. ios knygos raymas man buvo labai domus usimi
mas - vl prisiminiau palydovs darb, nes jis jau buvo nu
stumtas paal, ugotas svarbesni kasdienio gyvenimo
reikal. Turjau permstyti praeit, motyvus, diaugsm ir ap
maud, o tai nebuvo taip lengva. Taiau ie apmstymai sutei
k man nauj poir. Geras metas pervelgti ir apibendrinti
svarbiausius dalykus, kuri imok i keista patirtis.
Vis dar susitinku su keliais nuolatiniais, o retkariais, kai
pristinga pinig, - su nauju klientu. Gimtadieniai, atostogos
ir ilaidos mokyklai per daug atima i reguliari pajam, todl
keli papildomi klientai retkariais padeda itverti sunk met
ir neleidia skolai augti. Isami sveikatos ir LPL patikra kai
navo kelis imtus eur - vargu ar tai skatina mones tikrintis
lytin sveikat, tiesa? Negaljau sukraptyti t pinig i savai
tinio biudeto, todl jiems udirbti susitikau su klientu - taip,
ironija didiul, bet taip jau yra: palydovs darbas vis dar grei
iausias man inomas bdas gauti pinig. Laimei, esu imtu
313

Tarp paklodi

procent sveika. Visada labai saugojausi nesaugaus sekso, bet


mane nuolat grau abejon, kad galbt koks netipikas mi
krobas sigavo kn. Patikra numalino t nerim. Tai man
dar kart patvirtino, kad saugus sekas - vienintelis tinkamas
bdas, nes jis tiesiog veiksmingas.
Man patinka is darbas puse etato ir jei sekso pramon
nebt toks tabu, mielai biau atviresn. Deja, tai visikai
nepriimtina. Baiminuosi, kad vaikai kada nors suinos. Jei
jie suinos bdami vyresni, galiu tik viltis, kad supras ir taip
smarkiai mans nesmerks. Viliuosi, uaug jie bus tokie mo
ns, kurie neinodami vis fakt neskuba kritikuoti ar smerk
ti. Viliuosi, kad jie - pasitikinios ir ididios asmenybs. Be
to, besididiuoj savo knais ir nekamuojami kompleks, taip
paplitusi dvideimt pirmame amiuje. Nors dabar palydove
dirbu tik retkariais, slaptumas tebra milinika nata, nei
nau, ar ji kada nors sumas. Kuo daugiau laiko praeina nuo
to meto, kai visu etatu dirbau palydove, atrodyt, paranoja
turt sumati, taiau ji vis dar veria mane kasdieniuose
pokalbiuose galvoti ir pergalvoti atsakymus. Usakau staliu
k vakarienei - turiu dukart pasitikrinti vard, nueinu banke
pildyti formos - turiu sau priminti tikrj vard. Taip ilgai
bendravau darbo asmenybs vardu, kad, kai mane pristato
naujam mogui, pirmiausia topteli darbinis vardas. Dar ne
prasitariau, bet nuolat jauiuosi taip, tarsi trkt vos vieno
rankos paspaudimo. Be to, man gerokai per patogu kalbti
apie knus ir seks, todl turiu nuolat priksti lieuv. Kaip
galiau paaikinti, kodl taip puikiai imanau seksualum,
nepasirodydama esanti jo apssta?
314

epilogas, gyvenimas po prostitucijos

Manau, pirmas klausimas, kur mons nort man uduo


ti, yra Ar gailiesi?". Tikiu, kad dariau tai, k turjau daryti tuo
metu, ir igyvenau finansin mlyn. Prie imdamasi prosti
tucijos, apgalvojau visas alternatyvas, bet jei reikt galvoti tik
apie save, nesigailiau. Aiku, jei mane kada nors iaikint,
apgailestauti tekt nemonikai. Sukriau pabgimo plan,
bet apie j negalvoju, nes tai pernelyg siaubinga. Vos prie to
prisilieiu, atoku nuo pamiusi tv ir mokykloje erzinam
vaik vaizd. Mane apima leiktulys nuo minties, kad mylimi
mons kada nors suinos ir nutrauks su manimi visus ryius.
Patirtis buvo vairiapus: viena vertus, labai daug suinojau
apie sekso pramon, klientus ir savo seksualum, kita vertus,
abejoju, ar kada nors bsiu patenkinta prastu monogamiku
vaniliniu lytiniu gyvenimu. Tai man kelia nerim. Ar vienas
partneris ilaikys mano susidomjim ilg laik? Noriu meils,
stabilumo ir utikrintumo, kuriuos suteikia sveiki iskirtiniai
santykiai, bet ar mano mintys nuklys alesnes seksualumo
lankas? Galbt pasirodysiu esanti puiki ilgalaik lytin part
ner, nes turiu daugyb mini, kaip miegamajame ivaikyti
nuobodul. Kas ino? Mudu su Ultanu prie kur laik isisky
rme. Jis nenorjo gatavos eimos, troko susilaukti sav vaik,
o man jau gana gimdyti kdikius. Keista, kad tai, kuo labiausiai
didiuojuosi, mano vaikai, galiausiai mus iskyr. Juk vis lai
k jaudinausi, kad mudu iskirs mano gdinga tamsi paslaptis.
Pagerjo ir mano finansin padtis. Tarkime, kad dabar
daugiau pinig gaunu i vairi kit versli usimim, todl
poros klient retkariais pakanka. Mans nebeslegia spaudi
mas i palydovs darbo gauti pagrindines pajamas.
315

Tarp paklodi

i knyga - didiausia rizika, kurios kada nors miausi, bet


viliuosi, kad ji pasirodys to verta. Nenoriu penkiolikos minu
i nelovs. Tikiuosi taip gausianti laiko tvirtesniam finan
siniam pagrindui gyti, galbt i naujo pasimokyti kitoje sri
tyje, kur bt geresns galimybs sidarbinti nei ankstesnje.
Aiku, nemanoma nuspti, kaip viskas klostysis. Man sunku
sivaizduoti, kad knyga per nakt ipopuliars ir udirbs man
turtus. Jei taip nutiks, atsiras tikimyb, kad dalis iniasklaidos
usibr tiksl mane surasti. Nors man mano istorija rodosi
paprasta ir visai nesensacinga, esu tikra, kad kitiems ji gali
nuskambti fantastikai. Taip jau surizikavau. Noriu sulaukti
skms ir ja pasimgauti, bet be siaubo, kad mane iaikins.
eima uaugino mane nepriklausom - tai ir palaima, ir
prakeiksmas. Esu tokia nepriklausoma, kad niekas i eimos
nra labai artimas ir netaria, k dariau. Kita vertus, praeity
je tikriausiai buvau pernelyg nepriklausoma ir nepraiau pa
galbos, kai i bt pravertusi. Mano draugai ir eima taip pat
buvo usim, dorojosi su ekonomine krize, todl nenorjau
prayti pinig - galbt jiems bt tek atsakyti, nes patys j
neturjo. Gali pasirodyti keista, kad buvs vyras niekada nieko
nesumojo, bet, matyt, tai parodo, kiek maai jis galvoja apie
tai, i kur atsiranda jo vaik maistas ir drabuiai. Tikiu, kad jis
apie tai apskritai negalvoja, ir mane tai tiesiog lidina.
Kaip reaguoiau, jei po daugelio met mano dukra ateit ir
prisipaint dirbanti sekso pramonje? Na, biau siaubinga
veidmain, jei nebiau susirpinusi, bet palaikanti. Jei ji suge
bt gerai gyventi dirbdama aukto lygio pramons subsektoriuje, pavyzdiui, filmuose, aisliuk pardavimuose arba erotinje
316

Epilogas, (gyvenimas po prostitucijos

literatroje, nemanau, kad prietarauiau, jei tik ji nebt to pa


sirinkusi i nevilties. Taiau viliuosi suteikianti jai pakankam
isilavinim, kad ateityje turt alternatyvi karjeros galimybi.
Jei kada nors vienas sn pasakyt lanksis pas palydov,
nerim man kelt vienintelis dalykas - kodl jie man tai pasa
koja. Esu j motina - lytinis gyvenimas" ir mama" {prastai
viename sakinyje neatsiranda.
Palydovs darbas pakeit gyvenim, bet kol kas neinau, ar
toji permaina gera, ar bloga. Meldiuosi Dievui, kad rizika
apsimokt. Jei mane iaikins, mons pamanys, jog buvau
stereotipin prostitut, ir svarstys, kaip galjau taip emai pulti.
Tokia paprasta globjika reakcija labai nulidint ir galiausiai
stumt mane kamp, i kurio tikriausiai niekada neilsiau.
Nemanau, jog pasaulis - tikrai ne manasis - pasirengs paly
dovei, kuriai tai, k daro, tinka ir patinka. Dauguma moni
arba negalt patikti, arba nenort, kad tai bt tiesa, nes tai
mest ik j supratimui apie moteris ir j seksualum. O tai
visai kita tema!
I dalies patirtis mane pakeit. Supratau, kad sekso pramo
n traukia eilinius vyrus, o paslaugas daniausiai teikia eilins
moterys, tokios kaip a. Noriu pabrti, kad inau, jog pramo
n turi daug tamsesn pus. inau, kad moterimis prekiauja,
kad prostitucij jas atveda vyrai, teigiantys jas myl arba gra
sinantys joms, o kai kurios moterys prostitucijos imasi todl,
kad j protus taip aptemd narkotikai ir priklausomyb, kad
jos negali galvoti apie niek kit, tik kaip gauti nauj doz. Visa
tai tiesa, bet man netaikoma. Mano istorija - viena valstybje,
galinioje papasakoti keturis milijonus sekso istorij.
317

Tarp paklodi

Dirbdama buvau protinga, gerai organizuota ir tinkamai


pasiruousi. Be to, kaip sivaizduoju, man pasisek. Kai kurie
vyrai vert jaustis apdairiai ir nemaloniai, tie susitikimai gal
jo baigtis kitaip. Man pavyko isisukti, bet inau, kad kartais
tai lm paprasta skm. Toki prostitucij, apie kuri pasa
kojama iniasklaidoje, reikia inaikinti ir sustabdyti. Jokios
moters negalima versti daryti to, ko ji nenori. Apmaudu, kad
darbas, kuriuo usimiau, pieiamas tuo paiu teptuku. Ma
nau, visiems praverst sekso pramon pavelgti plaiau ir
brandiau. Pakartosiu: tai visai kita tema!
K man asmenikai reik palydovs darbas? Na, palaido
jau savo problemas pripaindama paprast ties apie vyrus jiems patinka savimi pasitikinios moterys, nepaisant formos
ar dydio. Jie nori normalios moters, kuri bt atsipalaidavusi,
entuziastinga ir seksualiai atvira. Moterys tiki, kad vyrai nori
kartis panai, tobul kaip paveikslliai mergin nuo podiu
m ir i vilgani urnal, bet manau, jog vyrai supranta, kad
is vaizdis nepasiekiamas, be to, jie tiesiog nori tikros moters.
I patirties inau, kad kliento pasitenkinimas lygiomis dalimis
priklauso nuo pokalbio ir sekso. Dabar, bdama su draugmis,
ir girddama jas kalbant apie atsikiusius pilvukus, nukarusi
rank od arba storas iurnas, turiu priksti lp, kad nepa
sakyiau, jog jos klysta. Juk negaliu paaikinti savo nuomon
grindianti plaia patirtimi! Noriau pasakyti, nes sutaupy
iau joms daug neapykantos sau ir sielvarto.
Esu mama, buvusi mona, dukt, draug ir prostitut. I
pradi bijojau, kj<k paskutinis odis paemins likusius, bet
taip nra. Nesu puolusi moteris". Mano seksualumas neati
318

epilogas, gyvenimas po prostitucijos

tinka daugumos supratimo apie moteris, bet tokia jau esu. Ne


atstovauju visoms moterims, tik savaip gyvenu. Galiausiai juk
tai ir svarbiausia, ar ne? Eiti savu keliu. Primiau ikius ir
primiau sprendimus, kad juos igyveniau. Galbt nepritarsi
te mano metodams, bet nemanau, jog kas nors galt kritikuo
ti mano motyvus. Nepaisant to, k apie mane gali pagalvoti
mons, esu normali moteris, kaip visos kitos.

O*Kelly, Scarlett
Ok-0 9

Tarp paklodi: [romanas] / Scarlett O'Kelly; i angl kalbos ver


t Ign Norvaiait-Alelinien. - V ilniu s: arkos knygos [i.e. Gimtasis
odis], 2013. - 320 p.
ISBN 978-9955-16-435-7
Beveik keturiasdeimties sulaukusi Skarlet yra isiskyrusi trij vaik m o
tina. Jos gimtojoje Airijoje prasidjus finansinei krizei, moteris netenka darbo.
Sukdama galv, kur gauti pinig paskolai grinti, mokesiams, maistui, vaik
pomgiams, ji nusprendia pradti dirbti prostitute. Ar ji, atsakinga trij vaik
mama, idrs tai padaryti? Idrs btent todl, kad yra atsakinga mama ir turi
pasirpinti savo vaik gerove. Netiktina, jaudinanti ir gyvenimika vienos
moters istorija.

UDK 82i.iii(4i7)-3i

S C A R L E T T o KELLY

Tarp paklodi
Redaktor Romn Rakaityt-epaitien
Virelio dailinink Milena Liutkut
Maketuotojas Linas Vakeviius
Tiraas 2000 egz.
arkos knygos" yra u a b Gimtasis odis
registruotas leidybinis enklas
Ileido u a b Gimtasis odis"
Teatro g. 5 -7 , L T -0 3 1 0 7 Vilnius
Spausdino spaustuv

PRINTIT
Gamyklos g. 27, L T -96155 Gargdai
www.print-it.eu

/ < ? /

)/s s //) / / / / / / /

r fif Y /f o j& S /'.

/f y j? //s '///

/ / ^ / S ' / / / ) / / /

/.-}

y s s s ) / yv/ ^ / ) /// )/'&/>)<&. ^

I iena air klausim atsak tapdama prostitute. Tada j i


atrado toki Airijos ir savo - pus, apie kuri n nenutuok.

Ksu eilin dienas stumianti mama. Esu ta, su kuria maloniai


papleptumte prie mokyklos vart (gal ir plepjote), gydytojo
laukiamajame ar eilje pate. Esu viena savimi besirpinaniu,
patraukli, isilavinusi, ketvirt deimt baigiani moter.
Yeprasta tik tai, kaip usidirbu pinig paskolai grinti, vaik
pomgiams ir maistui, bet viliuosi, kad tai nekeiia to, kas esu."
Knygoje atvirai pasakojama apie metus, praleistus dirbant paprastai
moteriai nesivaizduojamoje srityje, atskleidiama dvigubo gyvenimo
kaina. Autor, pasirinkusi Scarlett O 'Kelly slapyvard, paino
slapiausias klient baimes ir aistras, slepiamas nuo daugelio moter.
Savo nuostabai, j i padaro ivad: atsikraiusios kompleks ir
leisdamos atsiskleisti savo seksualumui, moterys tapt labiau savimi
pasitikinios ir umegzt tvirtesnius santykius.
Tarp paklodi

ne tik sukreianti ir susimstyti verianti knyga,


bet ir intriguojantis intymaus airi gyveninio paveikslas.
Gal ir mums jis nesvetimas?