Está en la página 1de 1

'-.''';;' .

~',.

,,:'.;~;~::1'

..' ,
~{"

. : . - . ," ::.:-":--.:};i~

- .';'-<

~:~

_ ..:~

"R

e A.

E.pU B LI

h~.- ~:,:',:

A R.o E N1' I~A

.. ----..

'801ETiN

\.

<,,,j~~L"../.'~:.t-:~~~i:~;,"

,_

DEl:

.,;d':,~~;

bl\JSIi.J0l\1llCIOl\JllL8EEoIlt1ltl,it'
',0..

. ,

.>'

".

(~VENpS

"

. ."

AIRES.

..',

. . \.

,~Ik.~qt"C".to . d. go~

l'

;');::~!I~~:

. '\"

D];):O~+UB~E DEi969

.,; ;~if"N'_"

":~;2iT'

.y: .
(In",;,,,,.eo', "110I"";",, . ,"","~ii .lc.);..ti!"',.,: .;,

..Helor

,...

i .i1JOLB1'I1i lJIl''CON81UONACI0NAP

1)11' BDUCA,cfON

';'../~eAa.:d
... JIIIb~ :
'. IO".lOliqr.~'d .~ct..,,, i.I ~IGa;d;.m-~.."'.~.S
,,"'b'r;iA"Pa.."t_~.:.ie..
10"," lH
-~~.~"'.did(>.
:td!""teI J'CI"l' p.
" e! 11 ......,,1 '..
'
~~

.,..""'..

. "li.

.1I11Oi.:dof-,- ~
',"

'".

'."',

. Bi",lImO,"' rt..1Ilftor:oIa"'.tbf'ft

,.'

l',

'-,...

la """""",,1._eolll.oImt

."

11
t Of//
ioodo.1Il d<r.." "~:'"
'.
."",pIIltG dfI Bolll!!". (R.,olr<ci6x del zq-4-5T EOlpU; N91U{)8.,B""8',,~

o',

'~.

'.

'

0'-

""'-.

"'.,

<

>

"

,.

"

~pectivo. '

6-10~O ..

",

_,",

',," '"',

_:..

.'

.
_

-:;'~,~"

-::_~"."_~~;:,~_!~
~'~~t'

~:. .:.\,:~~,

'RESLUCl~N N9 92&"<:,~~~~

'

;. l'M-

CllEActON lI'S(lVD;A _

.#

el .,jlfl<iio
1~ '1!~e1d'9,1~ del:Dlatrltei
u' 49;dV~\lel'do eau ] doeJDD.'iDt&ci6n
adlun-.

ldeollfrinldili :di'

..-; ::~.2!y'~1.~-'

'.

..,.AUTORI$Alt.laa 9braliQl;""",raei6ai
!\l

';

6't ~ AUTORIZAR al Depanaflleftto ~,


}'i~;'
Gesti6n ...c.sQeol6nL'e,. 11.084- a de.,I
. (4) ..,piaa dIoreonvonl. soaeriito a II 'eflltoil'~ ..:,"""

Urtentu: '

.;-

. oegn lo 'estipulaclo en el pnntoS" di '~o'~",

, .
RES{)LUCIN Nl/ 9.)..& .

;'10.20i.1969, -'

'.

,..

.,

:.~.. DE. LA cAPiTAl--:

~.:'-'" n: l!;. 49 ,..,..

".

-'

~'.;~
;..'
l'eclON ''f.ECt,iICA 'GENERAlElESCuS.AS.

..,/Cla li ~'

tmidntit'"",

1Oft~1'IIin.

-'- D.E.

d. Iir. .!AJy

.' Expte.lB,Il84'-1969.

.~

4' _

"'::'1~10~68.

,,,.:i":',,

...'.'~~:-.'
... ....
<.~.-..:,..:'.'.:.(,.,.,__ "
'_
. .

'.

'."

~:,":;~;~if:~"

19 - CREAR una ea.nolade lleen~


0I',1'"
",. A-tJTOltlZAR1. ..-;,geel6n'd,;. UN.MILt.ON : a7' lITado para alulnno,;de e.eela,; eoiD~ ;'
'EBOSMON,EJ!lANAGIONAL(,t.OOO.OOO ...:- edad Iar. q~ tunloilr'- an el loea/.:&.:ff,f;r
~ !lnpuear el aOto;1IIA""". lB. Item709;
. enela Nl6 del Diatrlto Eoeolar:";.iaO';:-,:<'
. l2~ PartldaPrlnol~

12l!O. Partlda

Pa!'clal'

' 29'-'- LA PLANTAfu'nciona~:":~-~~;~;.~"

0,,- "

.~~,

por~t1n dt~r

eompuesta

Tn~~:~

,ti.~~~<,,:J

;;~_:.~~'j

::'"SScRI1lIR~1 eonmioadl.mtoe/lU
la""';'
d. gr"d . :... '.
.....
. '. '.' 'J,
"..
l. ~
N" 18 del Diotrito
8' ...:.AUTORIZAR a lo. Inepeoel6n T~,JI",!t7"-'
1 r.0::.':
do ",!nfonnidad cbu. losUmitnos de la';
.1 d.i: uelaad& 1 caPi~~~~.'f'iJ::';-'
7
,101 e&!01I s9bra1ltQ de ~otroa _ ...'~
, ~':: _.'_'"~:.;5,:;:~h,~
.
.
litegrar la dtecl6I docente de~
~.;
.".c,)';
:...TRANSFERIR a la A. i""I6RCoopei'dora
.
_'"
.
.,'.
. .... '''l'"."'','
.;'.euela cite.lta. ,pret~"';;1e.
0W1I& .d
49 ..: EL 'DepartDlenfo Contlllilllda<l'.~"
"
IENXOli. )n.PESOS
.ONJ)",'.NACIO-'
'SominlstrOl) PI'O'9.eri' dehlla~l
de ~.
GOo,O:-.,JIl/,:I..... .,jl8!ld'ad '" .atklpo,'
e~o
para .el cltlodo .tIIb1eclJriento.' -""'",.'
1 CoOpetlld'.~;'de

f.

"

'.

'

~.

.,.",
..

f; ...
,..",.

,"

'".:

'

' '.

'.:

....',~:.,..,.,'""';"'T"::=.;.:.:::.r ~,.~,.": ~~:.' .....:.,.,.....


:,..'...

t<

--'

'..

.'.

'~

- .. ""L.~,:::.,.~:-.~,,\
.. ,

;;;-~~.~ .:- ~,~..

'.

"

'.,

;",