Está en la página 1de 4

REPASO QUMICA ORGNICA

1.- NOMBRA:
a)

CH2OH CH C CHO

b)

CH2 CH2OH

CH3
c)

CH3 C CH CONH2

d)

CH3 CO CO C

f)

CH C CH COONa

CH

CH3

NH2

e)

CH2 CH3

COOH
NH2
g)

CH C CO CHO

h)

CH C CCl C CH CH C

C CH3

CH3
i)

j)

NO2

CH3 CH2 CO CHBr COOH

HO
k)

CH3 CH CH CHO

OH

l)

HO
m)

CH2Cl CO CH CH2 CH CH CO CH3


NO2

n)

COOK

CH3
)

CH3 CH CH C COOH

o)

H3C

CH3

NH2
p)

CF

r)

CH2OH CH2 CHOH CH CHOH

s)

CH3 CO CONH2

t)

CH3 C CH CN

u)

CH3 CH CN

C CHF CH2 CH3

q)

NH CH2 CH3

CH3

OH

O
v)

CH C

CH2 C

x)

CH3 C

CH3
CH3

M Teresa Montero Rodrguez, Matilde Martn Rubio y Ricardo Snchez Montalvo

2.- FORMULA:
a) but-2-enal
b) 8-cloro-6-nitrooct-3-eno-2,3-diona
c) benzoato de etilo
d) dipropilamina o N-propilpropanamina
e) cido 2-amino-3-metilpenta-3,4-dienoico
f) 3,3-dibromopent-1-ino
g) cido 3,5-diaminobenzoico
h) difenilamina o N-fenilbencenamina o N-fenilalinina
i) pent-1-eno-1,3,5-triol
j) 3,5-dimetilciclopenteno
k) cido 2-oxobutinoico
l) penta-3,4-dienona
m) 2,2-dimetilbutinoato de potasio
n) 2-bromo-3-oxopentanal
) 3-oxo-butanamida
o) propinal
p) pentadiendial
q) diciclopropileter o ciclopropoxiciclopropano
r) 2-metilbut-2-enoato de fenilo
s) metilpropenoato de fenilo
t) N-metilpropanamida
u) metilpropanamida
v) cido 2-carbamoilbut-3-enoico
x) cido 3-ciano-4-metilhex-4-enoico

M Teresa Montero Rodrguez, Matilde Martn Rubio y Ricardo Snchez Montalvo

SOLUCIN 1
a) 4-hidroxi-2-metilbut-2-enal
b) 2-feniletan-1-ol
c) 3-metilbut-2-enamida
d) pent-4-inodiona
e) cido 2,6-diaminobenzoico
f) 2-etilbut-3-inoato de sodio
g) 2-oxobutinal
h) 3-cloro-6-metilnona-3,4-dien-1,7-diino
i) nitrobenceno
j) cido 2-bromo-3-oxopentanoico
k) but-2-enal
l) benceno-1,3,5-triol
m) 8-cloro-6-nitrooct-3-eno-2,7-diona
n) benzoato de potasio
) cido 2-amino-2-metilpent-3-enoico
o) 1,4-dimetilciclohexano
p) 1,3-difluorpent-1-ino
q) ciclohexiletilamina o N-etilciclohexanamina
r) pent-1-eno-1,3,5-triol
s) 2-oxopropanamida
t) 3-hidroxibut-2-enonitrilo
u) cianuro de isopropilo o metilpropanonitrilo
v) but-3-inonitrilo
x) N,N-dimetiletanamida o N,N-dimetilacetamida

M Teresa Montero Rodrguez, Matilde Martn Rubio y Ricardo Snchez Montalvo

SOLUCIN 2
O
a)

b)

CH3 CH CH CHO

CH3 C CH CH CH2 CH C CH2


NO2

Cl

O
C

c)

O CH2 CH3

d)

CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH2 CH3

Br

O
e)

CH2 C

CH C

OH

f)

CH C C CH2 CH3

CH3 NH2

Br

NH2

g)

h)

COOH
NH2

i)

NH

CH3

CH CH CH CH2 CH2
OH

OH

j)

OH
CH3
O

O
k)

CH3
m)

HC C C C

OK

CH

CH C

o)

q)

CH C

CH3 CH

O
s)

C C
CH3

O
r)

CH2 C C
CH3

O
O

O
t)

v)

CH3 CH2 C

H
N

O
C

CH C
Br

NH2

CH3 CH2 C

CH3 C CH2 C

n)

p)

CH3 C CH C CH2

CH3
)

l)

CH C C COOH

u)

CH3

CH3

CH2 CH CH COOH
CONH2

CH3 CH C

x)

CH3 CH C

NH2

CH CH2 COOH

CH3 CN

M Teresa Montero Rodrguez, Matilde Martn Rubio y Ricardo Snchez Montalvo